KISS Á. PÉTER

A pisztoly és használata

PÉTER A pisztoly és használata ZRÍNYI KIADÓ .KISS Á.

Péter. . Rostás Miklós ISBN 963 327 266 1 Ez a könyv a Magyar Honvédség tanintézeteiben és a csapatoknál oktatási segédanyag.Szakmailag ellenőrizte: DEMETER ISTVÁN A fényképeket készítette: ROSTÁS MIKLÓS © Kiss Á.

névre hallgató kis mé­ retű ágyúk voltak. Németországban. Tény.„tűzfazék" . Egyes kutatók szerint a görögtűz is a lőpor egyik felhasználási formája volt. hogy valamikor a 14. A hátralökést részben semlegesítette a fegyver töme­ ge. század elején a lőfegyverek elterjedtek Itáliában. hogy a tűzfegyverek je­ lentős szerepet kaptak a harcmezőkön. egy rongydarabbal vagy némi kóccal lefojtották. század) A korai tűzfegyvereket a későbbiekben gyakran „korszerűsítették". A hatá­ sos lőtávolság alig érte el az 50 m-t. Az első példányok meglehetősen egy­ szerűek voltak: egy keményfa rúd vé­ géhez erősített bronz vagy kovácsolt­ vas csőbe fekete (füstös) lőport öntöt­ tek.A tűzfegyverek eredete Európában közel hatszáz év telt el azóta. vagy még inkább vá­ zára hasonlított. ólom. majd a cső felső részébe fúrt gyújtó lyukba finom felporzó lőport hintettek. melyek alakja a korbali krónikák illusztrációi szerint valóban fazékra. részben elnyelte a föld vagy a fal. A kézi lőfegyverek nem sokkal ezt követően jelentek meg. hogy elvétve jóval korábban is alkalmaztak a lőpor fe­ szítőerejét felhasználó harci eszközöket. Ennél a példánynál irányzékot helyeztek rá és fatusával látták el 5 . Egyike az első kovácsoltvas puskáknak (XV. elsütőszerkezetként egy darab izzó kanóc szolgált. melyhez a rudat támasztották. mások ezt ta­ gadják. Franciaországban és Ang­ liában. század) Vastusájú szakállas puska (XV. Az első tűzfegyverek a „pot de fer" . Célzóberendezésük nem volt. azt is lefojtották. kő vagy vas golyót helyeztek rá. bár vannak írásbeli utalá­ sok arra is. amelyet a gyújtó lyukba he­ lyezve létrejött a lövés.

ha a port megnedvesítik. az Euró­ pát fenyegető török hadakban egyre több katona harcolt lőfegyverrel. Megjelent a célgömb­ ből és nézőkéből álló célzóberendezés. A lőfegyverek hasz­ nálatára viszont néhány nap alatt meg lehetett tanítani bármelyik újoncot. Bár a számszeríj nem kívánt olyan nagy testi erőt és gyakorlatot. de nem volt igazán tökéletes: szállítás közben például a keverék szétrázódott. A lőpor ekkor még valóban por volt. a faszén.for­ májukat az ember anatómiai tulajdonságaihoz igazították. Az egyszerű őrléssel nyert lőpor megfelelt ugyan a célnak. 30-50 kg-os angol íjat megfeszíteni és 70 méter távolságból célba találni. Mátyás király Fekete Seregében. a kanócos la­ katszerkezet a 15. Míg 1500 előtt a gyalog­ ságnak csak egytized része volt lövész. a szám­ szeríj és az íj az első tűzfegyvereket akkor még messze fölülmúlták mind hatótávolságban. Az első igazi elsütőszerkezet. mind tűzgyorsaságban.elsütőbillentyű rugója e . hogy egy íjász csak több évi rendszeres gyakorlás után tudta a 13.A középkor másik két kézifegyvere. 73 rész salétrom (csak egy a számtalan lehetőség közül). amelybe a felporzó lőpor került. A csövet nem a rúd végéhez erősítet­ ték. és 14. salétrom és kén adott arányban összeőrölt keve­ réke.lazán összekapcsolt emelőkarok 6 . A szitától függően így az egészen finom felpor­ zó lőportól a legnagyobb ostromágyúkba való durva. egy „arbalester" (lövész) kiképzése mégis hónapokig eltartott. A keverési arányok gyakran változtak: 15 rész faszén. 1600 után a fele. Az egyre hatásosabb tűzfegyverek jelentős gondot okoztak a feudális katonai arisztokrácia Kanóclakatos elsütőszerkezet a . A lőpormalmok alki­ mistái hamar rájöttek. A fegyvert tüzeléskor a csípőhöz vagy a vállhoz támasztották. hogy a fegyvert sze­ les időben vagy menetelés közben is tűzkész ál­ lapotban lehessen tartani. hanem a fába vágott vájatba helyezték. a farúd pedig rövidebb. A fegyverek ergonómiáján is javítottak . században használt 180 cm hosszú. Jan Zizka huszita csapata­ iban. 12 rész kén.elsütőbillentyű d . a har­ mincéves háború végén pedig kétharmada. apró borsónyi szemcséjű lőporig minden igényt ki tudtak elégíteni. hogy a szétválást azzal akadályozhatják meg. majd az így nyert pépet szikkadás közben szitán átpréselik és a keletkező szemcséket szárítják. Az viszont igaz. a szerpentin tartotta a gyújtólyuk közelé­ ben. Az elsütőbillentyű elhúzásakor a szerpen­ tint egy rugó mozgásba hozta. A serpenyőt eltolható fedéllel látták el. Ezek a lőfegyverek már harctéri használatra is alkalmasak voltak. az alkotóelemek fajsúlya szerint rétegeződött és csak újabb keve­ rés után lehetett használni. A cső hosszabb lett.a lakatszerkezetet takaró falemez b-szerpentin c . és az a kanócot a felporzó lőporral töltött serpenyőbe nyomta. eleinte „C". később „ S " alakú kar. és egyes fegyvereket a véletlen elsütést megakadályozó biztosítószerkezettel láttak el. század elején jelent meg. 1550 körül már egyharmada. A gyújtólyukat a cső oldalán ké­ pezték ki és egy kis serpenyőt hegesztettek mel­ lé. A kanócot (salétrommal átitatott zsineg) egy íves pályán mozgó.

A lassan terjedő tűzfegyverek is azt mutatták. grúz és orosz nemesség színe-java. Nyilvánvalóvá vált. Visszaverték a Spanyol­ ország felől betörő mórokat és megállították a viking. A barbár keleti lovasok pikával és alabárddal fölfegyverzett szatócsok és hegyi pásztorok. de az elesettek helyébe azonnal újak álltak. pán­ célos lovagok uralták. A kudarcokban nem az volt a kétségbeejtő. önbizalomban legfeljebb a középkori japán szamurájok érték utol. Az őseit tíz generációra visszamenően számon tartó arisztokratát egy névtelen pék vagy cserzővarga kilőhette a nye­ regből. hogy a lovagi ha­ dak által alkalmazott és sokáig hatásos harcmo­ dor immár idejét múlta. A 13. mert a pikával. hogy vereséggel végződtek. A 13. egyszerű szerkezet 7 . A kétség­ beejtő számukra az volt. A svájci szabad kantonok ellen indított Habsburg és burgundiai hadjáratok sorra vérbe fulladtak. keménységben. A tűzfegyverek fejlődése során a kanóclakat sokáig megbízható. lengyel. A konokabb arisztokraták úgy próbálták útját állni a változásoknak. hogy a vereséget mind­ addig lenézett ellenfelekkel szemben szenved­ ték. Az alkalmaz­ kodáshoz tartozott az acéllapokból készült vas­ tag páncél és a lőfegyverek használata. század második felében és a 14. A mongolokkal 1220 és 1241 között folytatott harcokban elhullott a magyar. olcsó. harci kész­ ségben. cseh. a katonai arisztokrácia kénytelen lesz alkalmazkodni az új helyzethez. magyar és szaracén rablóhadjáratokat. A flamand polgárokból és zsoldosokból toborzott gyalog­ ság 1302-ben Courtrai mellett legyőzte a táma­ dó francia lovasságot. büszkeségben. A százéves há­ ború (1337-1453) során a gyalogos íjászokból álló angol csapatok egyik csapást a másik után mérték a francia nemesi hadseregekre. Háromszáz éven át az európai és kö­ zeikeleti harcmezöket a nehézfegyverzetű. hogy az elfogott puskás lövészeket fölakasztották vagy megcsonkították. Meghódították Bizáncot. hogy másoknak elrettentő példaként szolgálja­ nak. földet túró parasztokból toborzott íjászok nem­ csak szilárdan állták a lovagok támadását.számára. elragadták Jeruzsále­ met és a Szentföldet a mohamedánoktól. Máskor is szenvedtek már lovagi hadseregek súlyos vereséget. ha meg akarja tartani befolyását. ha­ nem keményen visszaütöttek. vagy hogy sok ha­ lálos áldozattal jártak. hogy a régi hadviselési mó­ dot nem lehet folytatni. alabárddal. mert a fegyveres nemesi lázadás lehetősége mindig fennállt. De a fejlődést nem tudták megállítani. Ke­ resztény hitre kényszerítették a Baltikum és Po­ roszország pogányait és leverték az európai eretnekmozgalmakat. századi páncélos lo­ vagot testi erőben. gyalogosan harcoló hegylakók nem ijedtek meg a támadó nehézlovasságtól. A ka­ tonai arisztokráciával még a legnagyobb hatal­ mú királyok is kesztyűs kézzel bántak. szá­ zadban viszont a katonai kudarcok sorozata alapjaiban rengette meg a lovagok önbizalmát.

ez bizony elég nehéz feladatnak bizonyult: a legjobban idomí­ tott lótól sem lehetett elvárni. nedves idő­ ben nem lehetett használni és hosszú ideig nem lehetett tűzkész állapotban tartani.kakas .főgúró . mivel: a bozótban rejtőző katonák izzó kanócának jellegzetes szagát nem lehetett Keréklakatos elsütőszerkezetes pisztoly 1704-ből semlegesíteni.kanóc sárkánya (másod­ lagos elsütóberendezés. mert az izzó kanóc parazsát már messziről látni lehetett. A 100-120 cm hosszú arquebuse (magyarul puska) kezelése is nehéz­ kes volt. azonban számos hátránya továbblépésre serken­ tette a katonai szakembereket. amikor az izzó kanóc véletlenül meg­ égette. hogy mozdulatlan maradjon.Keréklakatos elsütőszerkezet a b c e f g h i k . A kanóclakat a vadászathoz sem volt elegendő.lakatlemez . és a lovasság számára is nehéz­ kes volt a használata: a kantárt tartani.elsütőemelő rugója . A lovon történő használatkor a fegyver mérete sem közömbös. közben izzó kanócot és lőport kezelni. a jóval nagyobb és súlyosabb muskétáé 8 .kerék tengelye és lánc .serpenyőfedél rugója .elsütőemelő . ha a keréklakat meghibásodik) volt (még a 18. Váratlan éjszakai támadásokra alkalmatlan volt. Akadályozta az ellenségen való rajtaütést is.lazán összekapcsolt emelőkarok . Esős. század elején is használták).

A flaskákat (10-12 darabot) egy vállon átvetett bőrövre helyezték. vala­ mint a fojtás. vagy még hosszabb időt is igénybe vehetett egy kilőtt fegyver újratölté­ se: egy 1616-ban kiadott katonai kézikönyv sze­ rint egy muskéta újratöltéséhez húsz önálló mű­ velet végrehajtására volt szükség. a kereket rugóval megpörgették. Ezért az újratöltés akár tíz-tizenöt percet is igénybe vett. A keréklakatos gyújtóberendezésnél egy re­ cés dörzskerékhez kovát vagy piritet szorítottak. hogy a 16.így három lövést viszonylag gyor­ san le tudott adni. században a lovasság megbízható.szóba sem jöhetett. a többit a csőbe öntötte. majd a töltővessző segítségével a töltény papírját szorosan a töltésre döngölte. hanem a legügyefogyottabb kato­ nája határozta meg. A megoldást a papírtöltény feltalálása jelentette. nagy ritkán a fele volt lovas. Számunk­ ra nem lényeges. A lényeg az. illetve karabély megjelenése oldotta meg. akik maguk vásárolták fegyvereiket. A zsírral vagy olajjal átitatott papírcsőben együtt volt a golyó és az előre kimért lőportöltet. hogy a rövid puska. mind a kanóclakatot ha­ marosan kiszorította az olcsóbb. Ütközet előtt a katona megtöl­ tötte fegyverét és két golyót a szájába vett. A két sortűz leadá­ sa közötti időt tehát nem az alakulat leggyor­ sabb lövésze. A lovasság lét­ száma Nyugat-Európában különben sem volt olyan nagy: általában a hadsereg egynegyede. illetve harmadik lövéshez használt fel . nem egyéni tüzelést folytattak. Az sem fontos. Lövés előtt a katona a töltényt fo­ gával feltépte. me­ lyeket a második. amely egyes Kovás elsütőszerkezet 9 . A 19. A harctéren a lőfegyvereket nem egyesével használták. A keréklakat bonyolult és drága szerkezet volt. és nem mindegyiküknek kellett keréklakatos fegy­ ver: a dragonyosoknál például a ló csak a moz­ gékonysághoz kellett. lehetőleg egy kézzel használható lőfegyverekre volt szükség. elöltöltő fegyverek tűzgyorsa­ sága (az időegység alatt leadható lövések szá­ ma) nem felelt meg a harctéri követelmények­ nek: két-három percet. Kisebb. A problémát a keréklakatos pisztoly. Poroszországban az 1840-es években rendszeresítették a hátultöltő Dreyse puskát. A megneve­ zések eredete a múlt homályába vész. Nekik a kanócos puska jobb szolgála­ tot tett. Az így keletke­ ző szikrák gyújtották be a lőport. a lőpor egy részét a serpenyőbe szórta. az amerikai polgárháborúban (1861-65) pedig megjelentek a fémhüvelyes töltények. praktikus lőfegyverekhez jutott. a kara­ bély névadói Calabriában toborzott katonák. Az egylövetű. Lóháton a lőporos szaru és a kis flaskák használata is körülményes volt. Mind a keréklakatot. a tömör alakulatokba rendezett katonák sortüzeket adtak le és fegyve­ rüket vezényszóra töltötték. szá­ zad második feléig maradt fenn ez a töltési módszer. de a lovasság­ ban számos gazdag arisztokrata szolgált. vagy a spanyol „carabin" nevű lovas alakula­ tok voltak-e. hogy a pisztoly az olasz Pistoia városáról kapta-e a nevét vagy a pistallónak nevezett nyeregkápáról. de a leg­ több fegyvert még ekkor is papírtölténnyel töl­ tötték a csőtorkolat felől. egyszerűbb ko­ vás (ütőkakasos) elsütőszerkezet. melyre a pisztolytáskát erősítették. A gyorsabb töltés érdekében a lőportölteteket (adagokat) előre kimérték és a harmincéves há­ ború elején még kis fa flaskákba (tartókba) töl­ tötték. A golyókat bőrzacs­ kóban tartották. egyharmada. a golyót a csőbe ejtette. ugyanis gyalogosként harcoltak.

hogy a betétre nincs is szükség. amelyek a lövedéket a cső tengelyére merőlegesen meg­ pörgetik. Huzagolt csövű fegyverek kezdetben főleg vadászatra készültek. Egy névtelen német fegyverkovács jött rá a 18.dió az elsütőemelő nyugaszával f. me­ lyet a gyújtólyukba erősített rövid csőre (a lőkúpra) húztak. A szikra begyúj­ totta a felporzó lőport. A bőrdarab szorosan illeszkedik a huzagolásba.lakatlemez b . század elején több feltaláló szinte egy­ szerre jelentkezett a csappantyús elsütőszerke­ zet ötletével. A csappantyú legelterjedtebb vál­ tozata az ütésre érzékeny robbanókeveréket (durranóhiganyt) tartalmazó kis réz kupak.kakas c . a go­ lyónak szorosan kellett illeszkednie a barázdák­ ba . a kova végigsiklott a serpenyőfedél meghosszabbításán.elsütőemelő rugója e .történészek szerint japán. Az 1846-ban Franciaországban szabadalmaz- Csappantyús elsütőszerkezetes porosz lovassági pisztoly 1850-ből a . 30-40 évig használták: a fém töltényhüvely és a füst nélküli lőpor föltalálása hamarosan forra­ dalmi változást hozott a fegyverek fejlődésében. században. A felporzó lőport tartó serpenyő nyitható fedéllel készült. Gyorsan rájöt­ tek. illetve holland eredetű. a lőkúpon át szúróláng lövellt a töl­ tényűrbe és megindult a lövés folyamata. század második harmada benyomni. hogy a huzagolás hatásos legyen. szikrát csiholt és egyben felnyitotta a serpenyőfedelet. A lecsapó kakas a keveréket fel­ robbantotta. 19. bezsírozott bőrdarabkába tekeri. és létrejött a lövés. mert nagyon drágák voltak. a fedelet föl­ felé egy recés acéllappal meghosszabbították. század végén az angol gyalogság a Brown Bessnek becézett pus­ kájával percenként három-négy lövést adott le. mások szerint francia. A 19. és töltésük hosszadalmas művelet volt: ahhoz. hogy erőszakkal kellett a lövedéket a csőbe Csappantyús elsütőszerkezet. században kísérletezett a huzagolással. ezáltal jelentősen megnő a találati pontosság. Néhány fegyvermester már a 16. A kovát egy kakas tartotta. a lövedék peremét a lőporgáz nélkül is kitágítja. hogy könnyebb a golyót a csőbe tolni. Elsütéskor a kakas elő­ recsapott. A 19. és kitűnő találati pontosságot tesz lehe­ tővé. Az új elsütőberendezéssel a lőfegyverek tűzgyorsasá­ ga jelentősen megnőtt: a 18. A csappantyús lakatszerkezetet csak rövid ideig.belső lakatlemez g . melyet a lőporgáz mélyen az üregbe nyomott és ezzel a lövedék peremét a huzagolásba sajtolta. században feltalált Minié golyó még hatásosabb volt: a hengerkúp alakú lövedék alsó részét üregesre alakították k i . ha puha.ez viszont elöltöltő fegyvernél azt jelentet­ te.főrugó 10 .elsütőemelő d . Az üregbe vas vagy fa kúpos betétet tettek. A huzagolás a fegyvercső belső felületén csavarvonal mentén kialakított oromzatok és barázdák.

egy lövéshez elegendő lőporral 2-5. századból 10. Dán papírtöltény 1864-ből . Papírtöltény hozzáerősített csappantyúval 9.A töltények fejlődése Az elöltöltő fegyverek töltényei 1. Sörétes papírtöltény 7-8. Dán papírtöltény 1849-ből 11. Papírtöltény a 19. Papírtöltények 6. Fa lőportartó flaska.

Dreyse tűgyújtású töltények 8. Lefaucheux töltény 2. Montgny .Hinterlader töltény 1833 4.Hinterlader fémtöltény 1812 5-7. Minié-típusú töltények. Roberts. huzagolt csövű fegyverekhez A hátultöltő fegyverek töltényei 1.Hinterlader töltény 1831 3. Chassepot tűgyújtású töltény 12 . Pauly .12-15.

Ugyanakkor az égéskor fejlődő gáz térfogata a korábbinak többszöröse. a fojtás sem történt min­ den esetben azonos erővel. hogy végre lehetett hajtani a szabványosítást.és ezzel a töltény méretét . A 19. Ezzel szemben a füst nélküli lőpor égési sebes­ sége szinte tetszés szerint szabályozható. az adogatórugó nyomását. A töltény felszakításakor néhány lőporszem­ cse mindig kiszóródott. hogy a lőporgáz egy része hátrafelé meg ne szökjön.ez papír hüvelyű töltény használatakor le­ hetetlen volt.csökkenteni lehet. A cső­ hossz és a lőportípus helyes megválasztásával elérhető. Központi gyújtású töltények 13 . utána gyorsan csökken. táras fegyverek addig szinte elképzel­ hetetlen tűzgyorsaság elérését tették lehetővé: egy jól kiképzett gyalogos katona percenként 10-15 célzott lövést tudott leadni. ha pisztolyról volt szó. hogy min­ den lövés azonos körülménynek között történ­ jen . ami lehető­ vé tette a tölténytár és az automatikus zárszer­ kezetek kifejlesztését.tátott fém töltényhüvely megoldotta a hátultöltő fegyverek legnagyobb problémáját: a papírtöl­ ténnyel vagy töltény nélkül működő hátultöltő fegyvereken a leggondosabb munkával sem tud­ ták megakadályozni. század másik nagy találmánya az 1885ben ugyancsak Franciaországban szabadalmaz­ tatott füst nélküli lőpor. mikor a lövedék elhagyja a csőtorkolatot. hogy a gázfejlődés csak akkor álljon meg. hogy a ki­ szökő gáz csökkenti a lövés hatásfokát. Peremgyújtású töltény 2-14. a kézfeje köze­ lében távozik a fegyverből szemsérülést vagy égési sebet okozva. A füstös lő­ por nagyon gyorsan. A nagy talála­ ti pontosság meghatározó feltétele. az éles tárajkak karcolását. A lőszer tor- Rézhüvelyes töltények 0. Ezzel együtt a fém töltényhüvely merev. Amellett. a forró gáz puska esetében közvetlenül a lövész arca mellett.1. robbanásszerűen ég: a fej­ lődő gázmennyiség és a nyomás a gyújtás pil­ lanatában maximális. melynek hatásfoka messze fölülmúlja a fekete lőporét. A fém hüvely másik nagy előnye. teherbíró. vízhatlan egységbe foglalja a lövedé­ ket. a lőportöltetet és a csappantyút. A fémhüvely nyaka viszont a lövés pillanatában kitágul és szorosan a töl­ tényűr belső felületére tapad és a csőfart gáz­ mentesen lezárja. az előre­ mozgó zár kemény ütését. Az új. A fémhüvelyes töltény kibírja a mechanikus töltéssel járó igénybevételt. így az egy lövéshez szükséges lőpormennyiséget .

kivetés. töltés stb. a lö­ vedék röppályája laposabb. század végén megjelentek a fémhüvelyes tölténnyel működő pisztolyok.) sikeresen automati­ zálták. kireteszelés. elsütés. majd a különböző társzerkezetekkel ellátott több lövetű pisztolyok. A század vége felé a lövés fázisait (töltés. kivonás. találati pontossága lényegesen jobb volt. reteszelés. 14 . A pisztoly lakatszerkezete a puskáéval párhu­ zamosan fejlődött: a kovás és csappantyús pisz­ tolyok után a 19.kolati sebessége a korábbinak többszöröse. a több csövű.

mindezek viszont meghatározzák a fegyver méreteit. mekkora legyen a töme­ ge. Emellett számos régi . ha megelégszünk azzal. anyaga nagy mértékben befolyásolják a hatá­ sos lőtávolságot. me­ lyeket sokkal kisebb nyomásra terveztek.45 A C P töltényre szavaz? Az egyetlen megoldás: megis­ merkedni a ballisztika alapfogalmaival.65 mm Browning töltény például ki­ lőhető több . Azonban a sokszor egymásnak ellentmondó vélemények között ballisztikai alapismeretek nélkül nehéz eligazodni. de a lövésszaki előnyök következménye a ma­ gas töltényűrnyomás volt. reteszelt vagy reteszeletlen legyen-e a zár­ szerkezet . a lövedék és a cső közötti súrlódás fontos tényezők a fegyverkonstruktőrök számá­ ra: ezek ismeretében döntik el.ez viszont fontos. hogy magunk dönthessük el. milyen hosszú legyen a fegyver csöve.357-es töltény akadály nélkül betározható. En­ nek külső ballisztikai tulajdonságai (lapos röp­ pálya. nagy kezdősebesség) nagyon jók voltak. könnyen kórház lehet a vége.357 Magnumé és minden probléma nél­ kül kilőhető a . mert a hosszabb töltény nem fér be a .40 Smith & Wesson töltényt befogadó automata pisztoly a legjobb. A vizsgálat szerint a katonák 9 mm-es lő­ szert használtak. A 7. de nem a hadsereg raktárkész­ leteiből származót. hogy az ütőszeg ráüt a csappantyúra. a lövés pontosságát. mert a helytele­ nül megválasztott töltény ugyan kilőhető. ha egy neves amerikai szakem­ ber szerint önvédelmi célra az új . 20 vagy 30 km lőtávolságú lövegek kezelőinek nemcsak Galilei ballisztika-egyenleteit kell ismerniük.38-as revolver töltényűrébe. tömege. tanulmányozták. melyik a céljainknak legmegfelelőbb fegyver.62x25 mm-es lőszerrel.38-as revol­ ver tölténykamrái egyenes furatúak és a . A ballisztika tudománya három fő ágra oszt­ csövében végbemenő folyamatokkal attól kezd­ ve. akár önvédelemre a szakemberek véleménye alapján választjuk ki fegyverünket. mint amit a fegyver kibír. a lőpor égé­ si sebessége. hasonlóan kellemetlen tapasztalatokat szerezhetünk a cseh 7.32 kaliberű forgópisztolyból.Lőszer és ballisztika Gyakorlatilag a lőszerek tanulmányozására nincs különösebben szükség. hogy akár vadászatra. addig. de a szarvast 300-500 m távolságból megcélzó vadásznak ügyelnie kell a szél hatására és figyelembe kell vennie a röppálya alakját is.38 ható. amíg a lövedék el nem hagyja a csőtorkolatot. A töltényűrben keletkező gáznyomás. mint a . hogy a töltényűrben ke­ letkező nyomás magasabb. melynek lőportöltete szintén a szokásosnál jóval magasabb töltényűrnyomást fejleszt.357-es kaliberű forgópisztolyból. Nagy lőtá­ volság esetén a külső ballisztika rendkívül fon­ tos: a lövedék torkolati sebessége. hanem magánúton beszer­ zett izraeli gyártmányú géppisztolylőszert. de még az is előfordulhat. A csőben lejátszódó folyamatokat a fegyver­ konstruktőrök és a lőszergyárak vegyészei már alaposan megismerték. mányozza a csőtorkolattól a célig. Fordítva ez egyáltalán nem lehetséges.38-as rövid csövű revolver az ideális. alak­ ja. egy nem kevésbé neves svájci szerint a . Ebben az esetben a pisztoly használata kockázatos vállal­ kozás. Pisztoly esetében ez e l h a n y a g o l h a t ó . A 10. Például az amerikai különleges hadműveleti erők (Special Forces) katonái által használt számtalan új szolgálati pisztoly (9 mm-es M9 Beretta) szánja megre­ pedt. Mit te­ gyen az olvasó. A . de A külső ballisztika a lövedék pályáját tanul­ 15 . A fegy­ vert használónak csak a megfelelő lőszert kell beszereznie . A belső ballisztika foglalkozik a fegyver Special töltény hüvelye 3 mm-rel rövidebb. mely különösen i g é n y b e vette a pisztoly z á r s z e r k e z e t é t . Amennyiben nem a megfelelő pisztolyba alkal­ mazzuk. egy ugyancsak jól ismert német viszont a . Még az elméletileg megfelelő lőszer is kínos meglepetéseket tartogathat.

kétséget és vitát kiváltó ágazat. de a pisztolyokkal túlzásba vitték a csökkentést: ha a lövés nem volt azonnal halálos. ha a gurulat vijjogó hangját hallja: mivel a visszapattanó lövedék röppályája kiszámíthatatlan. A hidrosztatikus sokk a nagy víztartalmú testszövetekben és a véredényekben keletkezik. Fegyverforgatásban jártas ember mindig felszisszen. könnyű megfeledkezni ar­ ról. hogy néhány méteren túl már a vastagabb ruhát sem ütötték át.5 mm alatti űrméretű fegyverek. A füst nélküli lőpor jó hatásfoka következté­ ben csökkenteni lehetett a töltény méreteit és az űrméretek is.) Az új puskatöltények kielégítőek voltak. Akit egy 14-17 mm átmérőjű.tisztában kell lenniük a légellenállás. a szél. Sok esetben a lövések né­ hány perc. A legnagyobb traumát az ideiglenes üregkép­ ződés okozza. de idegroncsolódás előfordulhat az állandó sebcsa­ tornától távol is. kis hatásfokú lő­ szerek is messzire eljutnak. Készültek persze 10-15 cm hosszú. a balesetveszély jelentős. rezgésre 16 . de lőportöl­ tetük oly kicsi volt. 2 km . mely a lövedék élő és élette­ len célokra gyakorolt hatását vizsgálja. Az sem mindegy. Ez azért jelentős. mert a gyakorlati pisztolylövészet szempontjából a cél­ ballisztika a legfontosabb: a kis lőtávolság és a pisztolylőszerek viszonylag kis hatásfoka követ­ keztében rendkívül fontos a lövedék várható ha­ tásának ismerete. Nagy sebességű (6-700 m/s-nál gyorsabb) lö­ vedék sebesítő hatása kettős: hidrosztatikus sokk és ideiglenes üregképződés. Régen ezt gellernek nevezték. hogy egy megsebesített ellenfélnek marad-e ereje és el­ szántsága arra. de ezek kuriózumok. (Természetesen vannak 6. acélt.és a lőtávolság hátsó határán a lövedék még mindig veszélyes lehet. téglát. a torkolati és becsapódási sebesség között alig van különbség. hogy még a kis kaliberű. tökélete­ sen működő keréklakatos vagy kovás piszto­ lyok. de maximum 50 méter) kö­ vetkeztében a lövedék röppályája majdnem egyenes. legtöbb bizonytalanságot. egy pocsolya felszínéről. A rendőr szeretné tudni. A legtöbb lőtéren ezért használnak kevés betont. A sok kísérletezés eredmé­ nyeként az új (katonai) puskák űrmérete 6. hogy „hatásos". A nyomásváltozás rendkívül rövid ideig. csak egymilliomod másodpercig tart. 2-3 mm űrméretű. a levegő és lőporhőmérséklet válto­ zó hatásaival is. Ha a lövedék nem 90 fokhoz közeli szögben csapódik a célba.és a „működő" nem jelentette azt. az eltalált élőlény bordájáról vagy koponya­ csontjáról is. ha az ellenfél egy 9 mm-es Parabellummal kezd lövöldözni. melyekben a löve­ dék becsapódása jelentős pillanatnyi túlnyomást hoz létre. a legtöbb lövedéktípus hajla­ mos arra. A célballisztika. A 9 mm Parabeílum maximális lőtávolsága 1 800 m körül van. Csak két külső ballisztikai tényezőre kell ügyelni: a hatásos és maximális lőtávolságra (ölőhatásra). A füs­ tös lőpor alacsony hatásfokát nagy űrmérettel és nagy mennyiségű lőportöltettel ellensúlyozták. A vérnyomás a normálisnak tízszeresére vagy annál is magasabbra emelkedhet.7 mm űrméretű osztrák Kolib­ ri pisztoly tartja). esetleg nap elteltével halált okoztak.5 és 8 mm között. vagy főúri gyerekek játéksze­ rei voltak . de azonnali.357 Magnumé kb. A szakemberek azóta is keresik az ideális pisztolytöltényt. hogy lepattanjon. de csak kisebb számban. sziklás talaj vagy be­ tonfal okozhat gurulatot: a lövedék lepattanhat az útjába eső faágról. óra. 30 gramm töme­ gű ólomgolyó eltalált. Nemcsak kemény célok. Csak az angolok és az amerikaiak ra­ gaszkodtak a 11 mm fölötti pisztolyűrmérethez. hogy milyen fedezéket talál a Lada motorháza mö­ gött. hogy visszalőjön. Mivel a pisztolyok hatásos lőtávol­ sága 50 m alatt van. a pisztolyoké 6 és 9 mm között ta­ lálható. A századforduló neves fegyver­ konstruktőrei éltek is a lehetőséggel és egyre ki­ sebb űrméretű fegyvereket terveztek (a rekordot kétségtelenül a 2. Pisztoly esetében viszont a kül­ ső ballisztika nem különösebben fontos: a kis lőtávolság (10-15. támadást megállító hatá­ suk nem volt. de a nyomáskülönbség eléri a 100 atmoszférát is. Holott a közvetlen közeli. Az apró fegyverek közvetlen közelről persze veszélyesek voltak. a légnyomás. hirtelen támadás leküzdése lenne a pisztoly legfonto­ sabb feladata. A testbe hatoló lövedék energiája a környező testszöveteket mozgásra. a szél és légellenállás hatásai elhanya­ golhatók. egy eltökélt tá­ madót gyakran még többszöri találattal sem le­ hetett megállítani. a legke­ vésbé ismert. a modern szakkifejezés „gurulat". A hidrosztati­ kus sokk nem eredményez szövetleválást. A múltban ez nem okozott problémát. mestervizsgára be­ nyújtott remekek. nem nagyon tudta és akarta a támadást folytatni. a .

Ha vi­ szont egy rendőr a zsúfolt utcán kénytelen fegy­ veréhez nyúlni. ahol a KE a lövedék kine­ tikai energiája. A megállító hatás mellett a lövedék fontos tu­ lajdonsága az átütőerő: az. néha rossz. mielőtt visszatérne nyugalmi állapotába. A va­ dászok szinte kizárólag ilyen típusú lőszert használnak. vagy sem. hogy ezt a hatást hogyan lehet elérni. lassú lövedék éppolyan hatásos lehet. A lövedék nyomán kelet­ kező lőcsatornát nedves agyagban vagy ballisz­ tikai zselatinban tanulmányozzák . a legtöbb pisztolylőszer átütőereje kicsi. Az angol nyelvű szakirodalomban ezt „stopping power"-nek nevezik. eset­ leg enyhén tölcsér alakú. melyek abból adódnak. A pisztolytöltények sebessége jóval a 6-700 m/s határ alatt van és sebesítő hatásuk is sokkal korlátozottabb: csak azok a szövetek szenved­ nek sérülést. m a lövedék tömege és vx a be­ csapódási sebesség. Ha az ellenfél golyóálló mellényt visel. ereket és idegeket roncsolnak a lövedék közvet­ len útjától távol is. vagy lassú. a lö­ vedék átmérője a fontosabb. Az üreg néhány ezredmásodperc alatt többször is alakot és méretet változtat. könnyű lövedékkel. Az ilyen lövedék a testbe hatol­ va szétnyílik. melyek közvetlenül a lövedék útjá­ ban vannak. Ha létfontosságú szer­ veket vagy ütőeret nem érint a lövedék. Költséges műszerek és bonyolult egyenle­ tek segítségével kiszámítják az egyes töltények­ ben rejtőző energiát. hogy halált okoz-e a lövedék. hogy létfontossá­ gú szervet ér. A gyors alakváltozások csontot törnek. hogy olyan traumát okoz-e. A két világháború között az amerikai Julián S. még a 9 mm-es Browning átütő­ ereje is nagy lehet. vagy hogy milyen mélyre hatol a testbe. nagy lövedékkel. A lövedék a következő képlet szerint adja át energiáját a célnak: fordítása talán „megállító hatás". Fontos még egyszer hangsúlyozni: nem arról van szó. hogy milyen mélyre hatol a célba. Hatcher tábornok dolgozta ki a megállító ha­ tás tényezőit. Minél nagyobb tehát v. vagy komoly vérzést okoz. A hidrosztatikus sokk jelentős le­ het. Az egyik csoport elsősorban mate­ matikai számítások és tudományos kísérletek híve. nagy sebességű lövedék az igazán hatásos. hogy a lövedék veszítene hatásosságából. A kísérletek és számítások alapján rangsorolják a töltényeket. ha minden energiáját leadja. kis méretű. A nagy átütőerő néha jó. A lőcsatorna egy szúrt sebhez hasonlít. tágul és összeszű­ kül. vagy csak minimá­ lis. és m. ugyanakkor kiküszöbölik a véletlen eseménye­ ket. hogy csontot vagy létfontosságú belső szervet érint a lövedék. mely a lövedék átmérőjének 30-40-szerese is lehet. hanem arról. A kinetikai energia a képlettel számítható. nagy sebességű. melynek legjobb magyar szakemberek között máig nincs egyetértés ab­ ban. A képletek szerint tehát a nagy tömegű. de a rendőri és magánhasználatot csak helyi törvények és rendeletek szabályoz­ zák. továbbá attól. szerveket. de üregképződés nincs. Ezek szerint egy nagy tömegű. A ballisztikai ahol E t a célnak átadott energia és v 2 a távozási sebesség. a lövedék annál hatáso­ sabb. így na­ gyobb a valószínűsége annak. esetleg szilánkosodik. mint egy kis tömegű. vagy egy gépkocsi mögött keres fedezéket. vagy a tömeg növelésével csökkenthető a sebesség anélkül. vala­ mint a Vj és v 2 közötti különbség. Az elméleti szakemberek szerint a lövedék hatásossága elsősorban kinetikai energiájától függ. a trau­ ma nem teszi az áldozatot feltétlenül harcképte­ lenné és a seb általában nem életveszélyes.ezek a ho­ mogén anyagok jól utánozzák a test sűrűségét. hogy energiáját milyen ütemben adja át a célnak. Katonai használatukat tiltja a hágai egyezmény. A nemzetközi irodalom tanulsága alapján a célballisztikai szakemberek két nagy táborba oszthatók. minél köze­ lebb van a nullához. Továbbá a sebesség növelésével csökkenthető a lövedék tömege. melynek következtében a támadó azonnal harc­ képtelen lesz és képtelen folytatni a támadást. A rezgés következtében a lőcsatorna mentén egy ideiglenes üreg keletkezik. A Hatcher-féle „relatíve stopping power" (viszonylagos megállító hatás) egy di17 . illet­ ve fokozni: nagy sebességű.kényszeríti. A sebesítő hatást a lövedék deformálásával lehet némileg fokozni: a lövedék csúcsáról eltávolít­ ják a keményfém burkolatot és az ólommagot üregesre öntik.

mint egyszerű matematikai képletekről: jelentős kinetikai energiájú lőszer megállító hatása gyakran elmarad az elméletileg kevésbé hatásos lőszer mögött.8 A 7. De a képletet még mindig tisztelettel emlegetik.9 7.menzió nélküli szám.6 .3 . mert nincs matematikai modell. A k i a Hatcher-képlet és európai lőszergyári adatok alapján utána akar számolni. hogy me­ lyik töltény igazán hatásos. mellyel az egyes lőszerek egymáshoz hasonlíthatók.45 A C P 61.44 Magnum.63 mm Mauser (7.62 mm Luger 16.22 Long Rifle 3. A lövedék átmé­ rőjének viszont nagyobb jelentőséget tulajdonít: a keresztmetszet az űrmérettel négyzetesen nő.44 Magnum 142. mint a .2 . . szétnyíló lövedéket fejlesztettek ki. A Hatcher-képlet kinetikai energia helyett a tömeg és a sebesség szorzatával (m. szarvas-söréttel közvetlen közel­ ről mellbe lőtt ember is képes néhány percig folytatni a küzdelmet.22 Long Rifle. m a lövedék tömege. Nagy átütőerejű. A kis űr­ méretű (6.32 ACP) 10. y konstans. Néhány Európában használt töltény megállító hatása Típus Megállító hatás viszonyszáma .65 mm Browning) piszto­ lyok megállító hatása is. Sok esetben súlyosan sebesült emberek nem adják föl a küzdelmet. például a PCP. A számtalan statisztikai elemzés és kísérlet eredménye az. hogy megállító hatás szempontjából a töltény kb.7 6. . ha az ellenfél golyóálló mel­ lényt visel. amelyben egy becsapódó lövedék nagyon különböző hatású lehet.62 mm Tokarev) 17.35 mm.9 7. Ezek a szakemberek inkább állatkísérletek és gyakorla­ ti tapasztalatok eredményét elemzik és statiszti­ kai módszerekkel próbálják eldönteni. csök­ kenti tehát a sebesség szerepét. keményburkolatú lövedék könnyen átüti az ilyesfajta fedezéket. Másokat viszont egy könnyű sérülés is arra kényszerít.357 Magnum. hogy a sebesült szó szerint az utolsó leheletéig küzd. me­ lyek sebesítő. más eredményt kap az egyes töltények esetében (forrásom szerzője amerikai mértékegységeket használt). amellyel az új lősze­ rek hatását ilyen táblázatba lehet foglalni.38 Special 34. oly mértékben semle­ gesítik a pillanatnyi traumát. Azóta számtalan deformá­ lódó. Jó megállító hatású.63 mm Mauser melletti 17. nagy se­ bességű. megállító hatása mesze fölülmúlja a harmincas években is ismert lőszerekét. ötször olyan hatásos.38 Special.v) számol.2 9 mm Browning 18. szétnyíló löve­ dék nem sokat ér. ahol M a megállító hatás.65 mm Browning (. hogy az emberi szervezet rendkívül összetett. v a becsapódási sebesség.5 .4 9 mm Parabellum 28. 10 mm) inkább karabélyba valók. 7. esetleg több ezer) fegyver­ használati eseményt dolgoznak föl (így némi szerepet kapnak matematikailag nem számsze­ rűsíthető pszichológiai tényezők és a kábítósze­ rek hatása is). tehát a megállító hatást legegyszerűbben úgy le­ het növelni. de csak fele annyit ér.35 mm 3. de megállító hatása nem jó. Amerikai rendőrök tapasztalati szerint még tizenkettes sö­ rétes puskából. hogy azonnal föladják a harcot. de a rangsoron ez nem változtat. A naponta fegyveres szolgálatot vállalók tisz­ tában vannak azzal.357 Magnum 55. Az elmúlt közel 100 év tapasztalatai azt mu­ tatják. hogy egyelőre nincs minden cél­ ra egyaránt megfelelő pisztolylőszer. A megállító hatás az M = m-v-A-y képlettel számolható. A a lövedék keresztmetszete.9 7. átütőereje is csekély. Nagy­ számú (több száz. mint pisztoly­ ba: kemény hátralökő erejüket átlagember nehe­ zen szokja meg. mint a .9 azt jelenti. vagy például egy újságos bódé mö­ gött keres fedezéket. üreges orrú. melyik nem. A Hatcher-képlet a harmincas években nyerte el végleges formáját. hogy a kalibert növeljük. Egyes ká­ bítószerek. hogy a célballisztikában többről van szó. A mindkét követelményt többé-kevésbé kielégítő lőszerek (.

századi manufaktúra-termelés viszonyai között a fegyvermesterek nem tudták folyama­ tossá tenni a sorozatgyártást. mind a civilek körében. Az új Adams egyesítette a billentyűfeszítést és kakasfeszítést. Colt találmányát hamarosan követte az angol Adams pisztoly. Az első Lefaucheux fegyver szöggyújtású volt: a hüvelyből oldalirányban egy kis fém pecek állt ki. A hengert ebben a helyzetben egy ék rögzítette. század­ ban folytak kísérletek több lövetű fegyverek ki­ fejlesztésére. A tár az elsütő­ billentyű meghúzásával elfordult. de az 1855-ös Adams megje­ lenésével elavult. Minden töltényűr mögött lőkúp volt. de a 17-18. Az egyik kinyúlt a sátorvason túl. Szerelő­ szalagon gyártott pisztolyaival sokáig senki nem tudta fölvenni a versenyt . de mivel az elsütőbillentyű lényegesen hosszabb úton mozgott és a meghúzásához na­ gyobb erőre volt szükség. A kakast minden lövés előtt meg lehetett külön feszíteni. A következő lövéshez a kakast ismét meg kel­ lett feszíteni. A modern forgópisztolyok mind ilyen kettős feszítésűek. mint a Colté. mert Colt minden szabadalmát sértő gyár­ tási kísérletet azonnal perbe fogott. mint a Colt. Ennek ellenére az an­ gol katonák között az Adams sokkal népsze­ rűbbé vált. Ügyes megoldás volt. a sátorvason belül helyezték el. mint a nagy találati pon­ tosság. és hagyományos módon. William Tranter birminghami fegyvermester pisztolya afféle átmenetet képezett a Colt és az Adams között. mert az elsütéshez csak kis erő kel­ lett. és végbement a lövés. Colt által kifejlesztett forgó­ pisztoly csöve mögött egy hengerben hat. Az elsütőbillentyűt a szokott helyen. A fémhüvelyes tölténnyel hátulról tölthető hengertár 1851-ben jelent meg először Lefauxheux francia fegyvermester revolverén. de gyorsabban követték egymást. a cső tengelyével egy vonalba került. emiatt a pontos cél­ zás szinte lehetetlen volt. A pecek alatt levő robbanóelegy a lőport begyújtotta. Ugyan­ akkor a kakast az elsütőbillentyű határozott hát­ rahúzásával is meg lehetett feszíteni. illetve a tár elfordítását szolgálta.különösen azért. a tengellyel párhuzamos töltényűr volt. Az elsütőbillentyű elhúzásá­ val a kakas előre csapott. oda került a csappantyú. és az elsütőbillentyű alig mozdult. így a lövé­ sek nem voltak olyan pontosak. Néhány évvel később Smith & Wesson hátultöltő forgó­ pisztolyai már peremgyújtásúak voltak: a hü­ vely üreges peremébe került a robbanóelegy. A fegyver két billentyűvel ké­ szült. megfeszíteni. Az S. majd kiszabadult és lecsapott. a kakas meg­ feszült. mu­ tatóujjal kellett hátrahúzni. hogy a lövészárkokban és fedezékekben folytatott közelharcban a tűz­ gyorsaság fontosabb. így a célzás ponto­ sabb volt. A ka­ kas megfeszítésével a henger elfordult és egy töltényűr a csőfar mögött.Hogyan működnek a pisztolyok? A nagyobb tűzerő érdekében már a 15. A krími háborúban és az indiai szipolylázadás során szerzett tapaszta­ lataik azt mutatták. Colt kiváló mérnöki képességei mellett jó szervezőkészség­ gel és üzleti érzékkel is rendelkezett. melynek kakasát nem kellett (de nem is lehetett) minden lövés előtt kéz­ zel hátrahúzni. Az első revolverek elöltöltő fegyverek voltak: a lőport és a lövedéket még elölről kellett a töl­ tényűrbe helyezni. melyre a kakas lecsapott. Igaz. S. Az első igazán használható több lövetű fegy­ vert az amerikai Samuelt Colt szabadalmaztatta 1835-ben. A kakas a töltény peremét összelapította és így 19 . hengertáras fegyvereket már kétszáz évvel korábban is szerkesztettek. Az Adams tűzgyorsasága jobb volt. ezt a középső ujjal kellett lenyomni és a kakas meg­ feszítését. ezért időben a Tranter revolver nagy nép­ szerűségre tett szert mind a katonatisztek. A cső alatt vagy mellett egy emelőkar könnyítette meg a töltés lefojtását.

mellső reteszelő 12 . Ma csak a .elsütőbillentyű-összekötő 18 .nézőke 4 . így egy tölténykamra há­ tulról hozzáférhető.markolatborító csavarja 20 .ütésátadó kar 26 . a Ruger GP 100 metszete. az osztrák Gasser.ez fontos szempont volt a lőszergyártól. Néhány kivételtől eltekintve a modern forgópisztolyok mind merev tokkal és oldalra kihajtható hengertárral készültek. A fegyver tehát nem sülhet el. Az 1880-as években már minden valamireva­ ló fegyvergyár központi gyújtású pisztolyokat gyártott: a csappantyút a hüvely fenekén közé­ pen egy kis fészekbe helyezték el.elsütőbillentyű 17 . Egy korszerű forgópisztoly. Nem volt sikeres megoldás.elsütőbillentyű-helyretoló 15 . A merev tokos. A pisztoly fontos biztonsági jellelmzője.cső 20 . mert az üreges perem nem állt ellen a magas gáznyomásnak. hengerzáró karral ellátott for­ gópisztolyok töltése és ürítése sok időt igényelt.sátorvas 16 .célgömb rögzítője 7 .általában a jobb ol­ dalon .forgótár tengelye 13 . fegyverüzlettől messze élő farme­ rek és hivatásos vadászok számára -. másrészt a vaskosabb hüvelyfenék a magas nyomásnak is ellenállt.forgótár továbbító kar 23 .kakas tengelye 25 . csak akkor jöhet létre a lövés.főrugó (kakasrugók) 10 . Ezeken a régi fegyvereken . ha az elsütőbillentyűt (16) szándékosan elhúzzuk. a hétlövetű orosz Nagant pisztoly is hen­ gerzáró karral készültek.kivetőkoszorú 6 . Ennek a megoldásnak két nagy előnye is volt.gumi markolatborító 22 . így lehetővé vált az igazán nagyhatású töltények kifejlesztése. vagy az üres kamrába töltényt lehet he­ lyezni. A következő kamra töltéséhez vagy ürí­ téséhez a tárat kézzel el kell fordítani. ha leejtjük és a kakast hátulról ütés éri.nézőke keresztirányú állítócsavarja 29 . Ekkor az ütésátadó kar (27) felemelkedik a kakas és az ütőszeg közé és a le­ csapó kakas ütését továbbítja az ütőszegnek 1 . A Colt pisztolyok.a tár mögött egy hátra vagy oldalra ki­ hajtható kar található. de csak egy megoldás állta ki az idő és a piaci ver­ seny próbáját. a francia Lefaucheux.ütőszeg 28 .22 űrméretű sportpisztolyok készülnek peremgyújtással. Többféle töltési eljárással próbálkoztak. hogy a nyu­ galmi állapotban levő kakas (28) a tok (5) peremére támaszkodik és nem érinti az ütőszeget (29).célgömb 27 .nézőke függőleges állítócsavarja 2 .kivetőkoszorú rúdja 14 .kakas 3 .markolatborító rögzítő nyílás 21 .forgótár 5-tok 8 . Egyrészt a töltényt a megfelelő szerszámokkal házilag is újra lehetett tölteni .sátorvas reteszelő rugó 19 .szétszedő tüske 11 . és a csőhöz szerelt ürítő­ vessző segítségével ki lehet tolni a kilőtt hü­ velyt.forgótár akasztó 9 .kakas mozgatórúdja 24 .gyújtotta be a robbanótöltetet.

Kis űrméretű fegyvereknél egyszerű a megol­ dás. közvetlenül a tár mögött van. Az amerikai fegyvergyárak sok le­ hajtható csövű forgópisztolyt gyártottak. a fizika törvényeinek megfelelően nyomást gyakorol az ellenkező irányba is. rövid idő alatt könnyű megtanítani a kezelé­ sére. majd egy rugó hatására visszatért nyugalmi helyzetébe. a fém töltényhüvely feltalálásával vált le­ hetővé. de a tár előtt található és a bal kéz hüvelykujjával lefelé kell húzni. A lövéskor fejlődő lőporgáz a löve­ déket a csőben előretolja. feszített állapotban van. A forgópisz­ toly másik nagy előnye.455 űrméretű angol Webley-Fosbery automata revolver. de nincs a csővel összereteszelve: csak a szán tehe­ tetlensége és a helyretoló rugó nyomása szorítja a csőfarhoz. A tár ten­ gelye egyben a kivonókoszorú működtető karja is: a tengely hátratolásával a töltények egyszerre üríthetők. 90 fok­ ra elfordult. Mint fegyvertörténeti kuriózum külön emlí­ tést érdemel a . Egy pisztoly csak akkor ér valamit. ugyanakkor hátrafelé. Töltéshez és ürítéshez a csövet és a tá­ rat egy kallantyú kioldásával le lehetett hajta­ ni. az ütőszeg és a zártömb és esetleg a biztosító karja. A további lehetséges fejlődés útja legfeljebb az új anyagok (például a műanyagok) felhasználása és új lőszertípusok kifejlesztése. a töltényhüvely fenekére. mi­ vel minden rugója nyugalmi helyzetben van. az elsütőszerkezet ismételt felhúzásához és az újratöltéshez.vagy hatlövetű fegyverek. Az igazán hatásos töltények használatához biztonságos szerkezet szükséges. Ezzel szemben egy töltött automata pisztoly tár­ jában a rugó állandóan összenyomott. A csövet mereven a tokba rögzítik. felhúzás és újratöl­ tés műveleteit. A tárkiol­ dó a keret bal oldalán. ez a tárat hátrafutáskor 30 fokkal. pedig egy revolvernek sok előnye van. hogy a pisztoly könnyen hordozható. A zártömb szorosan a csőfarhoz illeszkedik és a töltényt a lövés pillanatában hátulról megtámasztja.Egy másik megoldás volt a lehajtható csövű revolver. A hátrafutó tok a kakast megfeszítette. így egy új tölténykamra ke­ rült a kakassal szemközt. majd előre mozgá­ sa közben végzi el az ürítés. A gyakorlati megvalósításban a tervezőnek nehézséget okoz a fegyver tűzereje és tömege közötti ellentmondás feloldása. Ruger és Llama pisztolyokon). valamint a hüvelykivonó. hogy kezelése egysze­ rű. A tok­ hoz csatlakozik egy előre-hátra mozgó alkat­ rész: a szán. Miközben a lőporgáz kirepí­ ti a lövedéket a csőből. Az automata pisztoly működése v i ­ szonylag egyszerű.és balkezes lövész számára egya­ ránt könnyen tölthető. A lövés visszahatása a csövet és a tárat hordozó tok fölső részét hátra­ lökte. M i ­ kor a cső eredeti helyzetéhez képest kb. Evekig lövésre készen tartható. ugyanakkor követelmény. világháborúban is rendszeresített fegyver volt az angol hadse­ regben. Ezt a nyo­ mást kell felhasználni az automatikus ürítéshez. A lövés fázisainak automatizálása csak 1846 után. hogy új­ ratöltése lassú. ha hatásos űrmé­ retű és a tár kapacitása is megfelelő. a hüvely fenekére is nyomást gyakorol. A Dan Wesson pisztoly tárkioldója ugyancsak a tok bal oldalán. A revolver napjainkra elérte fejlődésének csúcspontját. A forgópisztoly hátránya viszont. melyen helyet kap a célzóberende­ zés. A szán hátra. a hüvelyvonót egy rugó visszatolta eredeti helyére és a tölténykamrákba új tölté­ nyeket lehetett helyezni. melyekkel minden tölténykamrába egyszerre lehet a töltényt behelyezni. valamint a különböző gyorstöltő szer­ kezetek. üríthető fegyver. A cső lehajtásával a hüvelyvonó kiemelke­ dett és minden töltényt egyszerre kilökött.455 űrméretű Webley még a II. A tárba mart vájatokba a keret alsó részére szerelt bütyök illeszkedett. A mai forgópisztolyok kevés kivételtől elte­ kintve merev tokkal és balra kihajtható tárral készülő öt. Ha a fegyvert egy-két évig így tároljuk. A tár ürítése a cső lehajtásával automatiku­ san történt: a tár tengelyébe a töltények pere­ me alá illeszkedő hüvelyvonó koszorút szerel­ tek. A forgópisztoly ma csak az Egyesült Államok­ ban igazán népszerű. és vagy előre kell tolni (mint a Smith & Wesson. hogy a tok nem elég erős a nagyobb hatású töl­ tényekhez. vagy hátra kell húzni (mint a Colt pisztolyokon). esetleg rejtve viselhető legyen. a rugó meggyengülhet . 21 . előrefutáskor újabb 30 fokkal elfordította.ami viszont adogatási problémához vezethet. Hibája. Az újratöltést meggyorsítja ugyan a tölténykamrákat egyszerre ürítő kivetőkoszorú. és a . A lehajtható csövű re­ volver jobb. A szán és a lövedék tömege közötti különbség követ­ keztében a lövedék elhagyja a csövet (ezzel a töltényűri nyomás lecsökken) mielőtt a szán megmozdulna.

melyeknél a kis űr­ méret ellenére jelentős nyomás képződik a töl­ tényűrben és ez megköveteli a reteszelt szerke­ zetet. ürítést és felhúzást. A lő­ porgáz a lövedéket a csőtorkolat felé tolja és közben nyomást gyakorol hátrafelé is.Nagyobb űrméretű fegyvereknél ez a kivitele­ zés nem alkalmazható.62 mm Tokarev). 9 mm Largo és nagyobb űrméretek mind reteszelt Adams M II. De a pisztolyt kis tömege miatt sorozatlövés köz­ ben szinte lehetetlen a célirányban szilárdan kézben tartani. a legtöbb Parabellum pisztoly reteszelt fegyver. A reteszelt és reteszeletlen szerkezetek közöt­ ti választóvonal 9 mm körül húzódik: a 9 mm Kurz. Kivétel a 7.38 Super. majd elő­ refutva az újratöltést és az ismételt reteszelést. Ekkor a reteszelés megszűnik és a cső fegyvert igényelnek.a pisztoly tömege 800-1200 g helyett 2000-3000 g lenne. A meg­ oldás a zártömb és a cső összereteszelése. a zártömb viszont tovább mozog és el­ végzi a kivonást.63 mm Mauser (vagy 7. az újratöltés s a felhúzás minden lö­ vés után automatikusan történik. de a következő lövés leadása már nem. Az ürítés. majd újra meg kell húzni. A 9 mm Parabellum átmenetet képez. Enélkül a művelet nélkül a pisztoly sorozatlövő fegyver lenne. tipusu forgópisztoly előtt vissza kell engedni az elsütőbillentyűt. Az automata pisztoly valójában félautomata. a hüvely fenekére. Makarov és Police űrméretű fegyverek reteszelés nélküli szerkezetűek. A reteszelés kö­ vetkeztében a cső és a zártömb együtt mozog­ nak hátra 5-10 mm-t. ezalatt a lövedék elhagyja a csövet. Ennek ellenére számos (eddig nem túl sikeres) kísérlet történt hatásos sorozatlövő pisztoly ki­ fejlesztésére. 22 . a harmadik vagy negyedik lövés után a csőtorkolat már nem a cél felé mutatna. Minden újabb lövés Colt tipusu rendőrségi forgópisztoly megáll. A . de akad reteszelés nélküli is. illetve a zártömbre. mert a zártömböt túl nagyra kellene méretezni .

Egy-két fegyveren (pl. elhelyezése a lövész kezé­ hez igazítható. de hosszú évekig sehol nem utánozták. Az utóbbi évek divatja a nagy kapacitású tár.de ez a hiányosság föl sem tűnik annak. Az automata pisztoly fontos alkatrésze a szánrögzítő. és Glocknak jelentős profitot hozott. Egyrészt jelzi.) Az automata pisztolyok fejlődésében két új irányvonal tapasztalható. A nyomásra érzékeny kapcsolót a markolatra szerelik.A századfordulón több pisztolytípus (pl. tusás P08hoz rendszeresítették. vagy a tok bal oldalá­ ra helyezik el. hogy a fegyver üres. A szánvezető élek persze továbbra is acélból készülnek. A legjobb megol­ dásokat a tok megfúrása nélkül lehet a fegyver­ re szerelni.ez ergonómiai szempontból nem volt jó megoldás. mint pisztoly. hogy a fegy­ ver ismét tűzkész állapotban legyen. A tár adogatólemeze automatiku­ san működteti az utolsó töltény kilövése után. a műanyagok alkalma­ zása és a lézersugaras célzóberendezés. Ennek ellenére a műanyag tok nagy technológiai bravúrnak számít. aki hozzászokott. 23 . nappal nem sokat ér. másrészt a gyors újratöltést segíti: tárcsere után elég a szánrögzítő karját lenyomni. és a Borchardt pisztoly megjelené­ sével elavult. A korszerű pisztolyok kivehető szekrénytára a markolatban található. vagy a szánt egy kicsit hátrahúzni és előreengedni. (Az első világháborúban alkalmazott 32-lövetű német csigatárat a hosszú csövű. a P08 Parabellum és a Walther PP és PPK pisztolyokon) a szánrögzítő kézzel nem működtethető . és a pisztoly mű­ ködési elve sem új. A henger vagy hasáb alakú célzókészü- léket a sátorvas elé helyezik. a Mauser és a Bergmann) tárját a sátorvas elé he­ lyezték . Az első nagy kapacitású pisztoly az 1935-ben bevezetett 13-lövetű Browning volt. mely inkább karabély volt. Mű­ anyag tokot először az osztrák Glock pisztolyon alkalmaztak sikeresen. A tárkioldót vagy a markolat alján. A lézersugaras célzóberendezés a szürkületi és éjszakai lövészetet könnyíti meg.

Amikor a lövedék elhagyja a csövet. összenyomja a helyretoló rugót.A lövész középső vagy gyűrűs. mely rendkívül éles piros pontként jelenik meg a célon. melyek tokjába már beépítették a lézer célzóberendezést is. a tárból a legfölső töltényt betolja a 24 . A töltényűrben fejlődő nyomást csak a zártömb tömege és a helyretoló rugó ereje egyenlíti ki. kihúzza és kiveti a kilőtt hüvelyt és megfeszíti a kakast. Glock és az amerikai Ruger nemrég olyan pisztolyokat hozott forgalomba. A szán szabadon mozog tovább.ujjával lenyomja a kapcsolót. A kis űrméretű pisztolyok zártömbjét nem kell a csőhöz reteszelni. a célzóberendezés keskeny lézersugarat gerjeszt. Néhány próbalövéssél és a megfelelő csavarok állításával a fénypontot és a lövedék becsapódási helyét egy pontba lehet hozni. Ezután a helyretoló rugó hatására a szán előrefut. a töltényűrben megszűnik a nyomás.

a cső és a szán összerete­ szelve hátramozognak 5-6 mm-t. a pisztoly ismét tűzkész állapotba kerül. Beretta 92F 9 mm Parabellum pisztoly Mialatt a lövedék a csőtorkolat felé halad. Mialatt a lövedék a csőtorkolat fe­ lé halad. a tárból a legfölső töltényt a töltényűrbe juttatja csövet (a reteszelőékkel együtt) előretolja. Reteszelő felületei a szán hor­ nyaiba illeszkednek és megtörténik a reteszelés. megtörténik a reteszelés és a pisztoly ismét tűzkész állapotba kerül. A csőfar hasábja a szán kivetőnyílásába illeszke­ dik. A csőfar elhagyja a szán kivetőnyílását. de a szán tovább mozog. Az ék az elsütés pillanatában a szánt és a csövet biztonságosan összereteszeli. Ezután a helyretoló rugó hatására a szán előrefut. (Az eredeti Browning­ megoldás szerint a csőfart kb. ezzel megtörténik a kireteszelés.) Gyakran alkalmazott reteszelési eljárás a Be­ retta és Walther pisztolyokra jellemző billenőék. A hasáb alakúra kialakított csőfar a szán hüvelykivető-nyílásába illeszkedik és a lövés pillanatá­ ban a csövet biztonságosan a szánhoz reteszeli. Ek­ kor a csőfar a kireteszelő éknek üt­ közik. Reteszelőék és reteszeőék csapja a csőfar alatti já­ r o m b a n . (Browning eredeti megoldása szerint a retesze­ lés a cső felületén kialakított bordákkal és a szánba mart hornyokkal történt. A kireteszelő ék a csőfart le­ felé húzza. össze­ nyomja a helyretoló rugót. kihúzza és kiveti a kilőtt hüvelyt és megfeszíti a kakast.töltényűrbe. Ekkor a reteszelőék csapja a toknak ütközik. a szán és cső együtt mozognak hátra 5-7 mm-t.) A leggyakrabban alkalmazott reteszelési eljá­ rás az amerikai John Moses Browning találmá­ nya. A cső megáll. . 6 mm hátramozgás után egy kettős csukló húzza le. felemeli és előretolja a csövet. Az előre­ mozgó ék a tokba mart ferde felületnek ütközik és felemelkedik. élével a csőtorkolat felé. mely közel száz év alatt alig változott. Az ék a cső alatti járomban van. és az éket kibillenti a szán reteszelő hornyaiból.

A Heckler & Koch német fegyvergyár P9 mintájú pisztolya görgőzáras.reteszelőék 1 2 .kakas 4 . ki­ húzza és kiveti a kilőtt hüvelyt és megfeszíti a kakast (3). a pisztoly is­ mét tűzkész állapotba kerül.reteszelőék csapja 1 3 .elsütőemelő billentyűfeszítéses lövéshez 3 . Mialatt a lö­ vedék a csőtorkolat felé halad. a szán és cső együtt mozognak hátra 5-7 mm-t. Reteszelő felületei a szán hornyaiba illeszkednek és megtörténik a reteszelés. Ekkor a reteszelőék csapja (12) a toknak (1) ütközik.elsütő billentyű 9 .kakas mozgató rúdja 5 . Ezután a helyretoló rugó hatására a szán előrefut. összenyomja a helyretoló rugót (mely az ábrán nem látszik). Az előremozgó ék a tokba mart ferde felületnek ütközik és felemelkedik.tár 5 Az ék (11) az elsütés pillanatában a szánt (13) és a csövet (10) biztonságosan összereteszeli. mint a Heckler & Koch G3 típus­ jelű katonai puskája. Az első. a hátsó. A cső megáll. A csövet mereven a tokba rögzítik. de a szán tovább mozog.10 11 12 13 15 2 16 14 3 1 1 .ütőszeg 1 6 . A zártömb két részből áll.tok 2 .elsütőbillentyű karja 8 .elsütőemelő kakasfeszítéseslövéshez 7 . és az éket kibillenti a szán reteszelő hornyaiból. a tárból (17) a legfölső töltényt a töltényűrbe tolja és a csövet (a reteszelőékkel együtt) előretolja.szétszedőkar csapja (tengelye) 10 .szán 1 4 .cső 9 6 8 7 4 17 11 . kis méretű részben vannak a zárógörgők. ugyanazon az el­ ven működik.nézőke 1 5 . 26 .alátét 1 7 .tárkioldó 6 .

A zártömb hátsó része tovább mozog előre.nagyobb rész elöl ékben végződik. A csövön a töltényűr előtt lévő gallér jól illeszkedik a szán­ ba. A cső és a szán nincsenek a hagyományos értelemben összereteszelve nincsenek reteszelőbordák. -ékek. a tár­ ból a legfölső töltényt a töltényűrbe tolja. A szán hátrafut. A helyretoló rugó hatására a szán előrefut. de azoknak először ki kell szorítaniuk maguk közül a hátsó rész ékét és csak ezután tudnak kilépni a tok záróhornyaiból. ék alakú orra a zárógörgőket a csőtoldalék hornyai­ ba kényszeríti. A lövéskor keletkező lőporgáz egy része a furato- 27 . A gallér előtt gázkivezető furatok vannak. -hornyok. A lövés pilla­ natában a görgők a zártömböt a csőfarhoz rögzí­ tik. A z osztrák Steyr GB és a német Heckler & Koch P 7 pisztolyok átmenetet képeznek a rete­ szelt és reteszeletlen fegyverek között. A lövéskor keletkező lőporgáz hatására a zártömb hátrafutna. megtörténik az ürítés és kivetés. létrejön a reteszelés. A Steyr csövét mereven rögzítik a tokba. a lövedék elhagyta a csőtorko­ latot és a töltényűrben megszűnt a nyomás. mely nyu­ galmi állapotban a zárógörgőket a csőtoldalékba mart záróhornyokba kényszeríti. de a görgők késleltetik a mozgását: a kis méretű első rész nyomja hátra a görgőket. A cső körüli gallér és a szán elejére szerelt kupak egy gázkamrát képez. A zár­ tömb első része a csőfarnak ütközik és megáll. Mire min­ dez végbemegy.

A Luger P 0 8 zárszerkezete egy csuklós rúd. az összereteszelt cső és zárszerkezet kb. a pisz­ toly ismét tűzkész állapotban van. ismét ki­ egyenesedik. de a zártöm­ böt továbbra is egyenes irányban húzza hátrafe­ lé. A P7 típusjelű pisztoly hasonló elven műkö­ dik. A csukló tovább mozog és behajlik. melybe elölről a szánhoz szerelt dugattyú illeszkedik. Megtörténik a kivonás és kivetés. a csuk­ lókar maga előtt tolva a zártömböt.előrenyomja. 10 mm-t hátramozog. A zártömb a tárból a legfölső töl­ tényt a töltényűrbe tolja. Mikor a zárból kiálló markolat­ gombok a tok rámpaszerű ferde felületéhez üt­ köznek. melyet vastag keresztirányú csap rögzít a cső­ toldalék végéhez.kon keresztül a gázkamrába jut és a szánt előre nyomja. megtörténik a reteszelés. A csukló teljesen ki­ egyenesedik. míg a lövedék a csö­ vet el nem hagyja és a töltényűrben a nyomás meg nem szűnik. Tűzkész állapotban a zár­ tömb. A zártömbben elhelyezett ütősze­ get megakasztja a baloldali csőtoldalékban lévő elsütőemelő. mikor a zártömb meg- 28 .62 mm űrméretű Frommer pisztoly. A kireteszelés csak akkor történik meg. A csövet mereven rögzítik a tokba és a töl­ tényűr előtt megfúrják. ezzel késlelteti a zártömb mozgását: a szán nem tud addig hátramozdulni. A cső és a zártömb összereteszelve fut hátra a zártömb teljes mozgási pályáján. A cső és csőtoldalék hátramozgása megáll. Mialatt a lövedék a csőtorkolat felé halad. Magyar ol­ vasó számára a régebbi fegyverek közül érdekes a hosszú hátrasiklásos 7. míg a löve­ dék a csövet el nem hagyja és a töltényűrben a nyomás meg nem szűnik. A lövéskor keletkező lőporgáz egy része a furaton keresztül a gázkamrába jut és a dugattyút . Számos más reteszelési rendszert is alkalmaz­ tak. a csuklók és a rögzítőcsap egy vonalban vannak és a csőfart biztonságosan lezárják. ezzel késlelteti a zártömb mozgását: a szán nem tud addig hátramozdulni. Ekkor működésbe lép a helyretoló rúgó és a csuklót visszahúzza eredeti helyzetébe. a csukló fölfelé mozdul. de ezek ma már csak a gyűjtők számára ér­ dekesek: a korszerű fegyverek mind a fenti el­ vek valamelyike alapján működnek. A furat egy gázkamrába vezet.és egyben a szánt .

kioldja a zártömböt fogva tartó éket. A zártömböt a második helyretoló rugó előretolja.áll. Az utóbbi években felelevenítették ezt a rete­ szelési elvet is: az olasz Beretta 8000. Jóval praktikusabb megoldás a tengelye körül elforduló cső. megtörténik az újratöltés és a retesze­ lés. Eközben a lövedék elhagyja a csövet és megszűnik a túlnyomás. 29 . A század első évtizedeiben több fegyveren is alkalmazták: a 9 mm űrméretű M 1 2 Steyr H a h n pisztolyon (mely az Oszt­ rák-Magyar Monarchia egyik szolgálati fegy­ vere volt). A cső alján kialakított bütyök a tok ferde hornyába ütközik és a csövet tengelye körül 5-10 fokkal (a Steyr esetében 30 fokkal) elfordítja. és megtörténik a kivetés. a francia M A B P15 és az amerikai Colt A l i American 2000 pisztolyoknál hasznosítják. az amerikai Savage pisztolyokon. A szán és cső összereteszelve mozog hátra 56 mm-t. Mikor a cső nyugalmi ál­ lapotba kerül. A zártömböt ebben a helyzetben egy ék rög­ zíti. a csövet viszont egy rugó előretolja. a mexikói Obregon. Ezzel a reteszelőbordák el­ hagyják a szán hornyait és megtörténik a kireteszelés.

Kis űrméretű pisztolyhoz feltétlenül a legjobb minőségű. Biztonságos kezelésük gyakorlatot és fizikai felkészültséget kíván. A k i csak önvédelmi célból hord fegyvert. Természetesen ezt meg lehet arról az oldalról is közelíteni.62 mm Browning vagy egy . határozott mozdulattal el nem húzzuk. testőr vagy banktisztvi­ selő is más fegyvert igényel.357 Magnum revolver és . minden célra egyaránt megfelelő pisztoly. és az új­ ratöltés változatlanul lassú. a cél­ ballisztikai teljesítmény lényegesen jobb lesz. hogy mire akarjuk használni. mert a céltáblán éles szé­ lű lyukat üt. hogy a hatcollos csövű . becsapódáskor deformálódó lőszert kell beszerezni.35 mm-es pisztolyok ballisztikai teljesítménye vi­ szont gyenge. négycollos csövű re­ volver a legmegfelőbb.22 Long Rifle és 6. ballisztikai tel­ jesítményük viszont jóval elmarad az előzőeké­ től. A 7. ha egy 9 mm Browning űrmé­ retű automata pisztolyt vagy egy rövid csövű . hogy van-e a csőben töltény. Egy fegyveres kísérő valószínűleg markos ember és már jó néhány órát eltöltött a lőtéren. A k i nem akarja tudatni. A fegyver teljesen biztonságos.357 pisztollyal és hat . Ez a fegy­ ver. pedig a pontossá­ guk vitathatatlan. Azok.38 Special űrméretű.32 űrméretű revolverek semmivel nem kisebbek.egy kis gyakorlás után bárki könnyedén megbirkózik vele. a hátralökő erejük jelentős. esetleg több esztendős rendőri vagy katonai 30 .38-as revolvert hord.és lőszerkombináció önvédelmi célokra nem a legjobb: a hosszú cső nehézkessé teszi a fegyvert. Az önvédelemre legalkalma­ sabb fegyverekkel viszont általában nem lehet lőtéren bajnokságot nyerni. jól választ.22 Long Rifle. de messze többet ér mint a 7.A pisztoly kiválasztása Pisztolytípusok A számtalan kis és nagy űrméretű revolver és automata pisztoly között nehéz a választás. A fegyver megvá­ lasztásakor a legfontosabb szempont. A nagy űrméretű fegyverek mérete. vagy akár a nadrágon kívül viselt pulóver vagy ing alatt is könnyen rejthetők. de a forgópisztoly tűzerején ez nem javít: a tár még mindig csak hat töltényt fogad be.népszerűségét annak kö­ szönheti. egy kisebb űrméretű pisztollyal is megelégedhet.38 Wadcutter lőszer a legmegfelelőbb.38 Special hátralökése nem elhanya­ golható. de nem is különösebben nagy . A . mert még egy vé­ kony nyári zakó alatt. További fontos tényezők a testi erő és a fegyverismeret. hogy fegyvert visel. hogy nagyon pontos és megkönnyíti a pontozóbíró munkáját. Sportlövő számára (ha csak a szakosztály más fegyvert nem ír elő) hatcollos csövű. mint a fent javasoltak. mint aki puszta kézzel védekezik. az állítható irányzék nem teherbíró. hogy kibiztosításhoz a biztosítókart előre kell-e tolni vagy hátra. míg az elsütő bil­ lentyűt hosszú.38 Wadcutter célballisztikai tulajdonságai sem különösebben jók . félköpenyes lőszert az említett pisztolytí­ pusokhoz.65 mm-es automata piszto­ lyok és .38 Wadcuttert kicseréljük . illetve a hölgyek részére a for­ gópisztolyok fent említett hátrányai ellenére egy . A töltény célballisztikája nem a legjobb ugyan. állít­ ható irányzékú . a . Ha ezek a lőszerek nem kaphatók. keressünk nagy sebes­ ségű. A korábban említett strassbourgi kísérletek szerint ezekhez a fegyverekhez az amerikai piacon kapható Glaser és Magsafe márkájú töltények a leghatásosabbak. Az önvédelemre a céllövő fegyverek nem a legjobbak. Nincs igazán univerzális. A . nem kell azon töprengeni. tömege.357-es félköpenyes üreges orrú töltényre.38 Wad­ cutter lőszerrel fölfegyverkezett polgár lényege­ sen jobb helyzetben van. akik csak ritkán vesznek a ke­ zükbe fegyvert. Ha a . A forgópisztoly egysze­ rűen kezelhető. Egy naponta fegy­ vert viselő fegyveres őr. A kis méretű pisztolyok gyenge célballisztikai tu­ lajdonságaik ellenére a mai napig népszerű ön­ védelmi fegyverek maradtak.

45 A C P nem varázsvessző. Markolathéjuk brazíliai nemes keményfából készül és rozsdamentes acél kivitelben is kaphatók. a rendőr. Véleményem szerint testőri munkára még ez sem elegendő.45 A C P űrméretű fegyvereket javaslom. malogabaritnij .45 A C P és a .357 Magnum forgópisz­ tolyai igényesek. Elméletileg az ilyen lö­ vedék becsapódáskor deformálódik.ön­ töltő. szétnyílik és roncsoló hatása lényegesen növekszik.357 űrméretű revolver.44 Magnum) hátralökése sem okoz neki gondot. Régi módszer a köpenyes lövedék orr-részét megreszelni.szolgálat után váltott át a magánszférába.45-ös Coltot meg a golyóálló mellények ellen egy Tokarevet). Nehezebben lehet őket diszkréten visel­ ni. PISZTOLYTÍPUSOK Taurus . amit a szervezetnél rendszeresítettek. és az azonnal tehetetlenül összecsuklik. Az amerikai rendőrök (mind az egyenruhás járőrök. Űrméret: . A lőszer helyes kiválasz­ tása (amennyiben választási lehetőségünk van) a nagyobb fegyverek esetében is fontos. áruk mégsem csillagászati. előbbutóbb megszokja ezt.40 S & W vagy . lehetőleg fegyverhasználat nélkül. Elmé­ letileg. a francia T H V és az amerikai Magsafe KD töltény).40 S&W-t. A brazíliai Taurus cég . A fentiek alapján azt hihetnők. Golyóálló mellény ellen csak kis tömegű és rendkívül nagy sebességű lövedék ér valamit (pl. hogy a lövedék réz köpenye leválik és a csőben marad. de a megfelelően megválasztott tölténnyel önvédelmi célra ideális.38 Supert vagy egy . Szolgálati fegyverekben nincs választási le­ hetőség. Golyóálló mellény ellen meglepően jó teljesítményt nyújt viszont a 7. de nagy űrméretű „utolsó esély" fegy­ vert. A k i ezt régi típusnak tartja. annak négy-öt pisztolyra van szüksége. egy kis méretű tartalékpisztolyt és egy egészen kis méretű. ugyanakkor a balkezes biztosítókar. a félho­ mályban világító vagy lézer célzóberendezés jó szolgálatot tehet. A valóságban a pisztolylövedék defor­ málódása a kis sebessége következtében való­ színűtlen. Ugyanakkor megnő a valószínűsége. míg az ólom kilátszik. A k i fegyveres szolgálatot teljesít. ha legalább 9 mm űrméretű Parabellumot választ. mely állítható irányzékkal és négy.vagy hatcol­ los csővel ideális fegyver sportlövők számára. Ezeket az Egyesült Államokban csak rendőri szervezetek vásárolhatják. mind a civil ruhás detektívek) például rendszerint két-három pisz­ tolyt hordanak: a rendszeresített fegyvert. akkor lehetőleg maximum egy-két lövéssel. 10 mmes automatát. Magán őrző-vé­ dő cégek alkalmazottai inkább válogathatnak. A leg­ bonyolultabb fegyver is ismert a számára és a leghatásosabb lőszerek (a . a katona azt viseli. Nem szabad a gyári lövedék roncsoló hatását házi eszközökkel (különösen ne a televízió­ ban látott módszerekkel) növelni. jól bevált .357 Magnum. a .45 mm-es orosz P S M (pisztolét szamozarjádnij. jól teszi. pontosan kézhez igazított markolatra. Nekik is a . Az apró lövedék tor­ kolati sebessége csak 390 m/s. kis tömegű pisztoly).45 ACP. . és aki hivatásként hord fegyvert. A . A kis méretű.05 kg 31 . egy .44 Magnum sem tud átütni) könnyedén átmegy.62x25 mm Tokarev és az új (lega­ lábbis viszonylag új) 5. és legalább kettőt mindig magánál kell hordania (pl.357 Magnum Tár befogadóképessége: 6 Hossz: <80 mm Tömeg: 1. kis űrméretű fegyverek erre alkalmatlanok. következésképp egy fegyveres őr valószínűleg nagy űrméretű pisztolyt fog választani. de húsz réteg Kevlar szöveten (melyet a .357 Magnum Minden nagyobb fegyvergyár termékei között szerepel legalább egy . az válasszon magának egy . de takarékos lövész számára ellenállhatatlanok: minőségük kitűnő. A fegyveres kísérő legfontosabb feladata egy támadás azonnali megszüntetése. A legmegfelelőbb talán a régi. hogy aki iga­ zán komolyan gondolja az önvédelmet.357 automa­ tát. A testőrnek nincs szüksége állítható irány­ zékra. Kis tűzereje miatt a forgópisztoly nem alkalmas szolgálati fegyver­ nek. de ha fegy­ verhez kell nyúlni. A nagyobb űrméretű fegyverek mérete is na­ gyobb. mellyel csak az ellenfél felé kell suhintani.

Ruger GP 100 Az amerikai Ruger termékei okkal népszerű­ ek: a fegyverek minősége kifogástalan.15 kg 32 . áruk nem túl magas. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: .357 Magnum 6 280 mm 1. Technológiai újításokkal és a pi­ ac gondos elemzésével Ruger igyekezik a fegy­ vergyártás élvonalában maradni.

38 Special Tár befogadóképessége: 6 Hossz: 280 mm Tömeg: 0. hogy van-e a csőben töltény.Taurus . nem kell töprengeni. míg az elsütőbillentyűt hosszú. Teljesen biz­ tonságos.38 Special Tapasztalatlan. négycollos csövű revolver a legmegfelelőbb. hogy melyik gomb mi célt szolgál. a fegyver tömege elnyeli a hátralökés jelentős részét.98 kg 33 . hatá­ rozott mozdulattal el nem húzzuk. A rövid csö­ vű forgópisztolyokkal ellentétben a találati va­ lószínűség kitűnő. Űrméret: . gyenge lövész számára egy .38 Special kaliberű. Egyszerűen kezelhető.

38 Special 5 161 mm 0.de jelentős erő kell a lövéskor fellépő nyomaték el­ lensúlyozására. A . de kis tűzerejük következtében szolgálati célra alkalmatlanok.Charter Arms . ez a megoldás valamennyire csökken­ ti a hátralökést.42 kg 34 . kitűnő célballisztikai tulajdonságokkal . Űrméret: . Önvédelmi célra megfelelőek.38 Special A rövid csövű . rendkívül pontos fegy­ ver. ha a fegyver tulajdonosa keménykezű ember és rendszeresen gyakorol fegyverével: a rövid cső következtében a találati valószínűség nem a leg­ jobb és a fegyver kis tömege következtében a hátralökés is jelentős.44 Magnum Tár befogadóképessége: 6 Hossz: 295 mm Tömeg: 1.44 Magnum Nagyméretű. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: .44 Special töltényt is lehet vele lőni.40 kg Smith and Wesson .38 Special űrméretű forgó­ pisztolyok könnyen rejthetőek. nehéz. de csak akkor.

38 Charter Arms és a .A .44 Magnum Smith and Wesson. Jól érzékelhetők az irányok. 35 .

kö­ vetkezésképp könnyebben rejthető.Walther PP A 9 mm űrméretű Brow­ ning német Walther PP és P P K pisztolyok okkal népszerűek azok kö­ zött. A betűk jelentése Polizei Pistole (rendőrségi pisztoly) és Polizei Pis­ tole. akik önvédelmi célból fegyvert horda­ nak. Kriminal (bű­ nügyi rendőrsé­ gi pisztoly). Mint nevük is mutatja. (A világ legelegánsabb titkos ügynöke. de nem kerülnek rendszeresen veszé­ lyes helyzetbe. de jó ergonómiai és lőszaki tulajdonságaik.) Az itt közölt adatok a PP-re vonatkoznak.65 mm Browning ( Tár befogadóképessége: 7 Hossz: 173 mm Tömeg: 0. a pisztolyokat eredetileg a német rendőrség felfegyverzésére szánták. tetszetős formájuk következtében önvé­ delmi fegyverként is nagyon népszerűek voltak. mint a PP. A PPK csöve és markolata valamivel rövidebb (a tárba is csak hat töltény fér hét helyett).68 kg Reteszelés: tömegzár Űrméret: 36 . A német Walther cég a harmincas évektől gyártja a PP és PPK pisz­ tolyokat. 9 vagy 7. James Bond is egy PPK-t visel. ele­ gáns.

de nagy hibája. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 8 mm Browning 15 174 mm . hogy a gyors tárcsere lehetetlen. A CZ-83 pisztoly a Ceska Zbrojovka cég terméke.74 kg tömegzár 37 . de nagy erővel kell lenyomni és a tár nem csúszik ki a markolatból. A tárki­ oldó egy ötletes megoldással jobb és bal kézzel egyaránt működtethető. A 9 mm Browning lőszer gyenge teljesítménye következtében a CZ-83 szolgálati fegyvernek kevésbé alkalmas. hanem a bravúros technológiai megoldá­ sokkal is. A cseh fegyverek nemcsak jó minőségükkel tűntek k i . Kényelmesen ül a kézben.CZ-83 A cseh fegyverpiacnak mindig jó híre volt.

hogy kis méretük következtében könnyen rejthetők. Célballisztikai telje­ sítményük nem igazán felel meg az önvédelmi követelményeknek.Starlite A 6.28 kg tömegzár 38 . Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 6.35 mm űrméretű zsebpisztolyok a szá­ zadforduló óta népszerűek.35 mm 6 112 mm 0. A spanyol Star cég Starlite pisztolya jól jellemzi ezt a fegyvertípust. Népszerűségüket annak kö­ szönhetik.

így vált a fegyvertörténet csúf kacsája le­ gendás hattyúvá. Bulgá­ riában. a biztosítót a tok végé­ re helyezte. Luger nem sokat változtatott az eredeti terveken: a csövet megrövidítette. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm Parabellum 8 226 mm 0. rendőri szolgá­ latra vagy önvédelemre nem a legjobb: a legki­ sebb szennyeződés is működési zavart okozhat és nagyon érzékeny a lőszerre. A P08-nak ma inkább a múze­ umban a helye. és számos más ország hadseregében (például Svájcban. a helyretoló rugót a tok végéről áthelyezte a markolatba. de katonai. semmint a mindennapi szolgá­ latban.A P08 Luger Hugó Borchardt amerikai mérnök fegyveré­ ből fejlesztette ki a német Georg Luger a világ­ szerte ismert Parabellum pisztolyt.88 kg csukló 39 . Igazi német műszaki bravúrral tervezett és gyártott fegyver. a markolat és a tok szögét módosí­ totta. mely P08 jelzéssel a német fegyveres erők szolgálati fegy­ vere volt 1908 és 1938 között. Portugáliában is használták).

Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: 9 mm Parabellum vagy . A PK-változat tokja könnyűfémből készül. kakasfeszítés vagy billentyűfeszítés a lövész pillanatnyi igénye szerint. a találati pontosságot elősegíti a kúposra esz­ tergált cső.13 kg (P) 40 . jó ergonómiai tulajdonságokkal rendelkeznek. A cég folyamatos fejlesztési programjával igyekszik a fegyveripar élvonalában maradni. A fegyverek minősége kiváló.40 S & W 15 193 mm 0.Star 31-P és 31-PK A spanyol Star cég termékei okkal népszerű­ ek a nemzetközi piacon. biztosítókar a jobb és bal oldalon. ugyanakkor áruk megfizethető.86 kg (PK) 1. nagyon megbíz­ hatóak. Az itt bemutatott 3l-es modell minden szem­ pontból megfelel a korszerű szolgálati pisz­ tollyal szemben támasztott követelményeknek: nagy befogadóképességű tár.

40 Smith & Wesson. biztosító és szánrögzítő kar.45 ACP). A három legnépsze­ rűbb űrméretben kapha- Űrméret: 9 mm Parabellum. ugyanakkor jelentős a tűzereje. könnyen rejthető. . valamint az alacsony profilú célzóbe­ rendezés nem akad bele a ruhába. 41 . Az aláb­ bi adatok a 9 mm és . le­ hetővé teszi a gyors fegyverhú­ zást.45 A C P pisztoly mérete és t ö m e g e valamivel na­ gyobb. M-43. melyet a korszerű önvédelmi fegyve­ rekkel szemben támasztott követelmények ala­ pos elemzése alapján fejlesztettek ki. A fegyver ergonómiája kitű­ nő: a lekerekített kakas.a . A Firestar a nagy kaliberű automata pisztolyok között a legkisebb méretű. . .40 S & W és .40 S&W. M-45 Ugyancsak a spanyol Star cég gyártmánya a Firestar.86 kg tó (9 mm Parabellum.40 S & W űrméretű fegyve­ rekre érvényesek . .45 ACP) Hossz: 165 mm Tömeg: 0.Firestar M-40. 45 A C P Tár befogadó -képessége: 7 (9 mm) 6 (.

kitűnő ergonómia). de még mindig könnyen rejthe­ tő. A tok könnyűfémből készült. de a tár befogadóké­ pessége immár 13 töltény. következésképp a pisztoly valamivel könnyebb. A fegyver markolata így kissé vaskosabb és hosszabb lett. mint a Firestar. Jó ergonómiai tulajdonságai következtében a pisztoly kis tö­ mege ellenére a 9 mm Parabellum hátralökése elviselhető. Űrméret: 9 mm Parabellum Tár befogadóképessége: 13 Hossz: 165 mm Tömeg: 0.7 kg 42 .Firestar Plus M-243 A Firestar Plus megtartotta a Firestar jó tulajdonságait (kis méret.

de a szánt vezető sínek acélból készülnek.45 A C P űrméretű és a nagy befogadóképességű tárral ellátott fegyverek. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: 9 mm Parabellum 9 175 mm 0. Az M-205 valószínűleg csak átme­ neti. melyet hamarosan követnek majd a . Az M-205 tokja polyamid.Ultrastar M-205 Az osztrák Glock műanyag tokos fegyverei­ vel aratott piaci sikerét minden nagyobb európai és amerikai fegyvergyár utánozni próbálja.78 kg 43 . A reteszelés csőre esztergált reteszelőbordák helyett a szán hüvelykivető nyí­ lásába illeszkedő.40 S & W és . szögletesre esztergált csőfar­ ral történik. A kilencvenéves hagyományokra visszatekintő Star sem maradhatott ki a v e r s e n y b ő l . kísérleti típus.

A tárbiztosító az elsütő­ billentyű működését nehézkessé teszi.04 kg 44 . megbíz­ ható fegyver. Kitűnő. 25 évvel korábban) biztosítókarjának er­ gonómiája tökéletes. Az utóbbi azért különösen meglepő.9 mm Browning GP Az amerikai John Moses Browning tervezte és 1935-ben került piacra. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: 9 mm Parabellum 13 203 mm 1. Számos ország fegy­ veres erőinél rendszeresítették. de két gyenge pontja van: tárbizto­ sítóval készül és a kézi biztosító karja nem esik jól kézre és túl kicsire méretezték. mert a .45 Colt Go­ vernment Model (melyet szintén Browning ter­ vezett.

és balkezes biztosító karok . Tizenöt lőszert befogadó tár. jobb. kakasés billentyűfeszítéses elsütőszerkezet. felhúzva és biztosítva viselni.9 mm Parabellum Beretta 92SB Automata pisztoly.mindezek az olasz fegyvertervezők egyik remekévé teszik a fegy­ vert. A billentyűfeszítéses pisztolyok általános gyakorlatának megfelelően a biztosítókar lehú­ zásával a megfeszített kakas leereszkedik. nem lehet tehát a fegyvert csőre töltve. Űrméret: 9 mm Parabellum Tár befogadóképessége: 15 Hossz: 217 mm Tömeg: 0. Az U S A fegyveres erőinél nemrég rendszeresített M9 pisztoly egyik civil változata.98 kg Reteszelés: billenőék 45 .

A biztosítókar első lenyomásával a pisztolyt k i ­ biztosítjuk. és működése sem egye­ zik meg a Berettáéval. ugyan­ akkor nem drága. hanem a tokon. Bra­ vúros megoldás. a pisztoly nagyon jó minőségű. A kakas csak akkor ereszkedik le. ha a biztosítókart másodszor is lenyomjuk. és mint a Taurus fegyverek ál­ talában. A biztosító karja nem a szánon kap helyet. felhúzva és biztosítva engedi viselni.98 kg billenőék 46 .Taurus PT-99 A brazíliai Taurus is gyártja a Beretta egy változatát. Űrméret: Tár befogadóképes sége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm Parabellum 15 217 mm 0. mert a fegyvert csőre töltve.

45 A C P 7 (.45 ACP) készül.85 kg Browning típusú rövid hátrasiklás 47 . . .45 ACP) 8 (9 mm és .40 S & W . saját fejlesztés. A Taurus PT-99 biz­ tosítóberendezését alkalmazták ezen a piszto­ lyon is. 40 S&W. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm Parabellum. A fegyver a legnépszerűbb űrmé­ retekben (9 mm Parabellum. nem másolat.Taurus PT 945 A Taurus gyár legújabb nagy kaliberű auto­ mata pisztolya már teljesen új.40 S&W) 179 mm 0. és az űrmérettől függően változ­ nak a típusjel számjegyei. .

a nyolcvanas évek végén még csak puskákat és forgópisztolyokat gyártott és egy kitűnő minőségű . 9 mm Parabellum.22 kaliberű automata sportpisztolyt. Az utóbbi években egyre jobb fegyvereket gyárt .a legú­ jabb 9 mm-es modell a tokba beépített lézer cél­ zóberendezéssel készül. . tehát csak billentyűfeszítéses. A fegyver kaka­ sát nem lehet kézzel megfeszíteni.Ruger KP 91 DAO Az amerikai Ruger nemrég tört be a szolgála­ ti pisztolypiacra . Az itt bemutatott fegyver típusje­ lében a D A O jelentése „Doule Action Only".45 A C P Tár befogadóképessége: 11 Tömeg: 0.96 kg Reteszelés: Browning típusú rövid hátrasiklás Űrméret: 48 .40 S&W. .

A biztosítóberendezés az elsütőbillentyű előtt kissé kiálló kar. míg az elsütőbillentyűt .73 kg Browning típusú rövid hátrasiklás 49 . Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm 17 186 mm 0. mert számos technológiai újdonságot vezetett be: Glock volt az első műanyag tokos automata pisztoly. A legújabb Glock a tokba beépített lézer célzóberendezéssel készül.és egyben a billentyű előtti biztosítókart .Glock 17 Az amerikai piacon a Glock nagyon népszerű fegyver. az elsütőszerkezet és a bizto­ sítóberendezés teljesen új elven működnek.el nem húzzuk. A fegyver mindaddig biztosítva van.

Eu­ rópában is.és billentyűfeszítéses. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm 13 205 mm 1. megbízható fegyver. mert nagyon jól kézre álló.0 kg Browning típusú rövid hátrasiklás 50 . mely balkezesek számára is könnyen kezelhető: mind a bal. A CZ-85 egy továbbfejlesztett változat. mind a jobb oldalon található bizto­ sítókar és szánrögzítő.CZ -75 és CZ -85 A cseh fegyvergyártás egyik nagy sikere. hogy elsütőszerkezete ka­ kas. a fegyvert tehát felhúzva és biztosítva lehet vi­ selni. Amerikában is rendkívül népszerű. Egyik érdekessége. de az ilyen fegyvere­ ken alkalmazott általános gyakorlattól eltérően a biztosítókar nem engedi le a megfeszített kakast.

88 kg gázelvezetéses szánfék 51 . az ütőszeg visszatér nyugalmi helyzetébe. de mihelyt a kart elengedjük. Nincs a hagyományos értelemben vett biztosítóberendezés: a csőre töltött fegyver ütőszege nyugalmi helyzetben van addig amíg a markolatba beépített biztosítókart a markolathoz nem szorítjuk. új műszaki megoldás .Heckler & Koch P7M13 A német Heckler und Koch cég P7 pisztolya szokatlan. Ezzel az ütőszeget fölhúzzuk.véletlenül nem lehet vele lövést kiváltani. Űrméret: Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 9 mm Parabellum 13 166 mm 0. A fegyver tehát teljesen biztonságos .igazi kétkezes fegyver: jobb.és balkezes lövészek egyaránt használhatják.

Rendkívül megbízható. de különösen az amerikai pia­ con számtalan tartozékot gyártanak hozzá.Colt M1911A1 Government Model A világ egyik legsikeresebb automata piszto­ lya. Az itt bemutatott pisztolyra rozsdamentes acélból ké­ szült hosszabbított szánrögzítőt és tárkioldó gombot. testőri felada­ tokra a mai napig nincs ennél jobb fegyver. Önvédelmi. Űrméret: . rendőri. Az U S A fegyveres erőinél csaknem nyolcvan éven át szolgálati pisztoly volt.1 kg Browning típusú rövid hátrasiklás 52 . Tár befogadóképessége: Hossz: Tömeg: Reteszelés: 45 A C P 7 217 mm 1. Szerte a világon. katonai. célballisztikai tulaj­ donságai kitűnőek. valamint kétkezi biztosítókart szereltek.

A rövid cső­ hátrasiklásos rendszerű.1933M TT Golyóálló mellény ellen meglepően jó telje­ sítményt nyújt a 7.62x25 mm 845 g 940 g 195 mm 4 420 m/s 53 . Nagy hibája. több korszerű pisztollyal is felveszi a versenyt. felhúzva és biztosítva viselni. Hatásadatai a korabeli pisztolyokénál jobbak. strapabíró. a TT rendkívül megbízható. kezelése egyszerű. hogy az egyetlen biztosítóberendezés a kakas biztonsági nyugasza . A pisztoly felépítése. Lőszere azonos a PPS típusú géppisztoly lősze­ rével.62x25 mm Tokarev. Űrmérete: Tömege: Töltényekkel: Hossza: Huzagszám: A lövedék kezdősebessége: 7.nem lehet tehát a fegyvert csőre tölt­ ve. megbízható. Mint a legtöbb modern orosz fegyver. billenő reteszelésű cső­ vel készülő pisztolyt kakasos biztosítással látták el. szerkezete.

11 kg Tárral és tölténnyel: 198 mm Hossza: 130 mm Magassága: 118. A mar­ kolat feletti kakasbiztosító a csőre töltött és fel­ húzott kakasú pisztoly biztonságos viselését te­ szi lehetővé. A kakas biztonsági nyugasza a csőre töltött fegyver biztosítását és a véletlen kakaselmozdulás elleni védelmet szolgálja.95 kg Tömege: 1.FP 9 típusú pisztoly Reteszelt zárszerkezetű. A reteszelése a cső felső ré­ szén lévő bordák és a szán belsejében lévő hor­ nyok egymásba kapcsolódásával jön létre.5 mm Csőhossz: Huzagok száma: 6 Tárkapacitás: 14 Lövedék kezdősebessége: 350 m/s 54 . A helyretoló rúgó a cső alatt található. hogy a szánt felül ventillált csősínnel készítik. Sajátossága. rövid csőhátrasiklá­ sos pisztoly. 9 mm Parabellum Űrmérete: 0. A tárbiztosító megakadályozza. a kakas pedig felhúzott helyzetben marad. hogy a tár kivéte­ le után a csőben maradt töltényt ki lehessen lő­ ni. Még az elhúzott elsütőbillentyűvel végrehaj­ tott tárbetöltés esetén sem tud működésbe lépni. Az utolsó lőszer kilövését követően a szán hátul.

665 kg 175 mm Magassága: 120 mm Csőhossz: 100 mm Huzagok száma: 6 A tárkapacitás: 7 Gyakorlati tűzgyorsasága: 30 löv/s 55 . mely nyilván a fegyver méretét és tömegét befolyásolja. A rendőrségnél az R-61 és R-78 típusjelű pisz­ tolyok az általánosak. A csőre töltést kö­ vetően a pisztoly kakasát a biztosítókar elfordí­ tásával lehet feszteleníteni. de a rendőrségi pisztolyok is alkalmasak a rendeltetés szerinti feladatokra. Csak akkor lehet vele lőni. Az utolsó töltény kilövése után a szán hátul rögzített helyzetben marad. mert a pisztoly revolverező rendszeréből adódóan az elsütőbillentyű meg­ húzásával is elvégezhető a kakas megfeszítése. A pisz­ toly egyes lövés leadására alkalmas.PA-63 típusú pisztoly Súlyzáras rendszerű. öntöltő fegyver.54 kg 0. ha a szán teljesen előresiklott. Űrmérete: Tömege: Tárral és tölténnyel: Hossza: 9x18 mm (Makarov) 0. A leeresztett kakas­ nak az első lövéshez kézzel történő megfeszíté­ sére nincs szükség. Az eltérés a PA-63-tól a cső hosszából adódik. A rövidebb cső a pontos célzást nehezíti.

ugyanis a szánban lévő forgóbiztosító ezt lehetővé teszi.5 mm 6 14 350 m/s 56 .0 kg 1. Űrmérete: Tömege: Tárral és tölténnyel: Hossza: Magassága: Csőhossz: Huzagok száma: Tárkapacitás: Lövedék kezdősebessége 9 mm Parabellum 1. hanem a biztosítóra üt és az ütőszeget rögzített állapotban tartja. Külsőkakasos. A csőtöltést a véletlen elsütés veszélye nélkül végre lehet haj­ tani. hogy a csőre töltött. A revolvere­ ző megoldás lehetővé teszi. de nem az ütőszegre. fesztelenített kakasú. A kakasbiztosító a szán hát­ só részén.17 kg 203 mm 134 mm 118. A kakas ugyanis ekkor a szán­ nal együtt előreszalad. revolverező elsütőszerkezetű fegyver. repülőütőszegű. kibiztosított pisztollyal az első lövés leadásához csak az elsütőbillentyű el­ húzására van szüksége. öntöltő pisztoly. a bal oldalon található.P9R típusú pisztoly Csőhátrasiklásos.

A töltény sorozatgyártását 1906-ban kezdték a belga Fabrique Nationale fegyvergyárban.8 mm Töltény teljes hossza: 34. sem önvédelmi célra nem alkalmas. 7. Golyóálló mellény el­ len viszont kitűnő.22 Long Rifle töltényt 1887-ben vezették be az amerikai piacon. Az amerikai John Moses Browning zsebpisztolyá­ hoz alkalmazták. önvédelemre kevésbé alkalmas.35-ös kaliberű pisztolyok olcsók.6 mm Lövedék átmérője: 6.35x15.24 g Torkolati sebesség: 260. apróvadra (70 m-ig) kiváló.51 g Torkolati sebesség: 460.7 mm Perem átmérője: 9.72 mm Perem átmérője: 6.35 mm Browning.62 mm Tokarev. A töltény nagyon széles kör­ ben elterjedt.66 mm Töltény teljes hossza: 24.59 g Torkolati sebesség: 378. Gyenge célballisztikai teljesít­ ménye következtében viszont szolgálati célra. nagyon kis méretű­ ek.11 mm Hüvelyfenék átmérője: 5.5 mm Hüvely hossza: 15.4 mm Töltény teljes hossza: 22.0 mps A peremgyújtású .63 mm Mauserével. . Céllövészetre. hogy a 6.Pisztolylőszerek Az elmúlt évszázadban számtalan pisztolytöl­ tényt fejlesztettek ki a világ fegyvergyárai­ ban.5 mm Hüvelyfenék átmérője: 7.6. A lövedékek tömege és a torkolati sebesség sok esetben tág határok között mozog. és hátralökése minimális. de csak néhány kitűnő ballisztikai tulaj­ donságokkal rendelkező lőszer állta ki az idő próbáját.7 mm Lövedék tömege: 5.0 mp/s A volt Szovjetunióban fejlesztették ki az 1920-as években a 7. 6. Méretei azonosak a 7. de megállító hatása csekély. 7. olcsó. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti. mert nagyon pontos. . .85 mm Lövedék átmérője: 7.25 ACP.99 mm Lövedék átmérője: 5. 1930-ban vezették be szolgálati töl­ tényként a TT pisztollyal együtt.0 mp/s 57 .0 mm Perem átmérője: 7. könnyen rejthetők. de sem katonai.22 Long Rifle Hüvely hossza: 15.63 mm Mauser töltényből (mely viszont a 7.62x25 mm Hüvely hossza: 24.85 mm Hüvelyfenék átmérője: 9. revolvertölté­ nyeknél a töltény teljes hossza akár 4-5 mm-es változásokban is előfordul. A k i egy M l 8 9 6 Mauser pisztolyból rendszeresen Tokarev tölténnyel lő. de a lőportöltet (következésképp a töltényűri nyomás) lényegesen nagyobb.76 mm Lövedék tömege: 2.8 mm Lövedék tömege: 3. Rend­ kívül népszerű. előbb-utóbb kínos megle­ petés érheti.65 mm Borchard továbbfej­ lesztett változata). Célballisztikája nem különösebben jó: átütőereje nagy. sem rendőri.

A töltény ballisztikai teljesítménye valamivel jobb. sem megállító hatása nem különö­ sebben jó.1 mm 9.96 g 229.0 mp/s A töltényt az amerikai John Moses Browning fejlesztette ki és 1899-ban vezették be Belgium­ ban.0 mm Hüvelyfenék átmérője: 8.7 mm . de önvé­ delmi célra megfelelő. Szolgálati célra nem javasolt. 9 mm P M Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: 17. revolver.32 A C P Hüvely hossza: 17. Először a Fabrique Nationale gyár Ml897 pisztolyához alkalmazták. Egy .45 g 397. . 9x17 mm. A hadsereg 1908-ban fo­ gadta el.5 mm 9. ennek ellenére sem szolgálati fegyvernek. mint a 9 mm Browning.8 mm 9. különösen a sportlövők körében.85 mm 9. 9 mm Kurz Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 17. géppisz­ toly.85 mm Töltény teljes hossza: 24.5 mm 11.0 mm 3. 1908-ban alkalmazták először egy Colt auto­ mata pisztolyhoz az Egyesült Államokban. mert a töltény célballisztikája nagyon gyenge: sem átütőereje.0 mm 9. Ma is nagyon népszerű. Szolgálati célra először a német Császári Haditengerészet alkalmazta 1904-ben.380 ACP. sőt karabély is készült az elmúlt 90 év so­ rán. . A töltényt John Moses Browning fejlesztette ki.8 mm 9.6 mm 7. Eu­ rópában 1912-ben vezették be a belga Fabrique Nationale fegyvergyár termékeivel. 9 mm Makarov.38 Special revol- 58 .65 mm Browning. 9 mm Parabellum.8 mm 9. de elmarad a 9 mm Parabellumtól.25 mm 24. Szolgálati célra nem alkal­ mas.0 mm 29.0 mp/s A szovjet fegyveres erőknél 1951-ben rend­ szeresítették a Makarov pisztollyal egyidejűleg. Számtalan 9 mm űrméretű Pa­ rabellum automata pisztoly.0 mm Lövedék átmérője: 7.03 g 318.5 mm 9.3 mm 9.0 mp/s A töltényt a német Georg Luger fejlesztette ki és 1902-ben került forgalomba. Szolgálati célra alkalmatlan. sem önvédelmi célra nem javaslom őket.38 Special Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 29. 0 mp/s Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 6.0 mp/s A töltényt 1902 körül rendszeresítették az Amerikai Egyesült Államokban. 9x18 mm.35 g Torkolati sebesség: 325.8 mm 9. 9x19 mm. Ma ez talán a legelterjedtebb. 9 mm Short. Önvédelmi célra ez a mini­ mum. Hosszú évekig ez volt az amerikai rendőrök szabvány lőszere. 7. Önvédelmi célra valamivel jobb.65 mm Brow­ ning pisztolyok kis méretűek.65x17 mm. 9 mm Corto. könnyen rejthetők.7.0 mm 12.0 mm 25. A töltény alkalmas szolgálati célra és önvé­ delemre is.1 mm 9. 9 mm Browning.9 mm Lövedék tömege: 4. legnép­ szerűbb töltény. mint a 9 mm Browningé.5 mm Perem átmérője: 9. A 7.24 g 260.0 mm 39. 9 mm Luger Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 19.

A töltényt a 80-as évek végén fejlesztették ki.1 g 387. a lő­ portöltetet csökkentették és valamivel könnyebb lövedéket alkalmaztak.66 314.357 Magnumot. Az új töltény ballisztikai teljesítménye alig marad el a 10 mm Autó mö­ gött.357 Magnum kaliberű revolverből is ki lehet lőni: a gyakorlás így lé­ nyegesen olcsóbb.0 mm 10.16 mm 28. A 10 mm Autó hüvelyét megkurtították.357 Magnum kaliberű auto­ mata pisztolyt. rendőri szolgá­ latra vagy testőri munkához nem javaslom a .29 mm 9.24 g 442.73 mm 10.77 10. Önvédelmi célra kitűnő. Önvédel­ mi célra viszont egy jól megválasztott .38 Colt Super Automatic Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 22.83 mm 10. de az amerikai kontinen­ sen Kanadától Argentínáig nagyon népszerű.38 Colt Automatic töltényének to­ vábbfejlesztett változata.0 mm 9.38 Colt Super Automatic John Moses Browning .357 Magnum Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 32.357-es fegyver-lőszer kombinációval nehéz jobbat ta­ lálni. Ballisztikai teljesítménye jobb.04 g 343. Szolgálati fegyvernek is. hogy a .0 mp/s .0 mm 40. de szolgálati cél­ ra és önvédelemre nem lehet fenntartás nélkül javasolni: a 10 mm Autó lőszer nagyon drága és a töltény belső ballisztikája megközelíti a pus­ katöltényekét .0 mp/s A .77 mm 10. 59 .16 31. A töltényt az amerikai Jeff Cooper javaslatára fejlesztették ki és 1983-ban került piacra az Egyesült Államokban.86 mm 9. Katonai. .15 10.40 Autó. A töltény célballiszti­ kai teljesítménye rendkívül jó. mely az amerikai piacon a Desert Eagle nevet kapta. Európában nem különö­ sebben ismert töltény. Számos amerikai rendőri szervezetnél rendszeresítették szolgálati lőszer­ ként. önvédelmi célra is kitűnő.vagy hatlövetű forgó­ pisztoly tűzereje ahhoz nem elegendő. Ma számos fegyvergyár gyárt 10 mm Autó űrméretű pisztolyt. Az Israeli Military Industries cég a 80-as évek óta gyárt egy . Az öt. Célballisztikája rendkívül jó.59 mm 10.0 mm mm mm mm mm g mp/s 1935-ben vezették be az Egyesült Államok­ ban.38 Specialt különösen vonzóvá teszi. . de használata erős hátralökése miatt kemény kezű embert kí­ ván. Colt 1929-ben vezette be az amerikai piacra. a Bren Ten pisztollyal együtt.5 mm 11.40 Smith & Wesson Autó. .vernél nincs jobb.74 mm 10.51 mm 8. a kisebb hatásfokú töltény hátralökése kevésbé erős.0 mp/s 10 mm Autó Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Golyó átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 25. 10 mm Short Hüvely hossza: Hüvelyfenék átmérője: Perem átmérője: Lövedék átmérője: Töltény teljes hossza: Lövedék tömege: Torkolati sebesség: 21. A .74 10.lövéskor a pisztolyt kemény el­ mozdulása miatt kevesen tudják a célon tartani.09 mm 32. mint a 9 mm Parabellum. lövéskor a pisztoly elmozdulása viszont sokkal elviselhetőbb.5 mm 9.75 11.

0 mm Perem átmérője: 12.9 mm Töltény teljes hossza: 41.0 mp/s A töltényt 1907-ben vezette be Smith & Wesson. melyet szintén Browning ter­ vezett.43 mm. remek célballisztikai tulajdonságokkal. Rendkívül jól összeállított töltény.96 g Torkolati sebesség: 316. .15 g Torkolati sebesség: 250.44 Magnum kifejlesztésével népszerűsége csökkent. 11. testőri feladatokhoz. .0 mp/s 60 .61 mm Perem átmérője: 13.9 mm Töltény teljes hossza: 42. Szolgála­ ti fegyverhez. Önvé­ delmi célra kitűnő.45 US Hüvely hossza: 22.06 mm Golyó átmérője: 10.25 mm Norvég Colt. A .45 ACP.45 mm Töltény teljes hossza: 32.0 mm Lövedék átmérője: 11. A . de lövéskor a meglehetősen nagy vissza­ ható erőt szinte lehetetlen ellensúlyozni. A töltény külső és célballisztikája kitűnő.44 Special töltényből fejlesztették ki és Smith & Wesson 1955-ben vezette be az ameri­ kai piacra.46 mm Hüvelyfenék átmérője: 11.61 mm Perem átmérője: 13. A töltény a mai napig rendkívül népsze­ rű az Amerikai Egyesült Államokban.44 Special Hüvely hossza: 29.0 mm Lövedék tömege: 15.77 mm Hüvelyfenék átmérője: 11.2 mm Lövedék tömege: 15. de szolgálati fegyverhez ke­ vésbé alkalmas a forgópisztoly csekély tűzereje miatt.6 mm Hüvelyfenék átmérője: 12. lövés­ kor a jelentős pisztolyelmozdulást kevesen tud­ ják azonnal korrigálni.0 mp/s A töltényt John Moses Browning tervezte és 1906 körül jelent meg az amerikai piacon.15 mm Lövedék tömege: 12.06 mm Lövedék átmérője: 10.55 g Torkolati sebesség: 412.. Az amerikai fegyveres erőknél 1911-ben rendszere­ sítették az M1911 Colt Government Model pisztollyal együtt. önvédelmi célra nincs ennél jobb lőszer.44 Magnum Hüvely hossza: 32. 11. .

61 . mely­ nek szétszedését a csőtorkolatnál kell kezdeni. 2 mm-nyire benyomjuk. Ürítsük a fegyvert és szemmel is győződjünk meg arról. Hagyjuk.A pisztolyok szétszedése és összerakása A COLT 1911A1 GOVERNMENT MODEL TÍPUSÚ PISZTOLYOK Valamennyi Browning-típusú pisztoly őse az Amerikában még ma is nagyon népszerű . könynyen kirepülhet). hogy a töltényűrben nincs lőszer. 90 fok­ kal elfordítható. Ezzel a csőfoglalat felszabadul a rugó nyomása alól. Hü­ velykujjal vagy egy tár sarkával a helyretoló ru­ gó rögzítő kupakját kb. és az a pisztoly jobb oldala felé kb. mert a rugó erős. A helyretoló rugót és a rugórögzítő kupakot kiengedjük (óvatosan.45 űr­ méretű 1911A1 Colt Government Model. hogy a rugó a szán­ ból előre kilógjon.

62 .a szánrögzítő ezután bal felől kivehető. míg a bal oldalába mart kivágás a szánrögzítő végével egy vonalba kerül.A szánt hátratoljuk addig. A szánrögzítő tengelyét a jobb oldalról be­ nyomjuk .

A szánt előrehúzzuk és leemeljük a tokról. 63 . A helyretoló rugót és rugóvezetőt hátrafelé kiemeljük a szánból.

64 .A csőfoglalatot balra elfordítjuk és kivesszük a szánból.

65 .A csuklós csőkengyelt előrebillentjük és a csövet előrehúzva kivesszük a szánból.

A BROWNING GP TÍPUSÚ PISZTOLYOK Ürítsük a fegyvert. A szánt hátrahúzzuk és a biztosítókart a szán markoló rovátkái előtt található kivágásba föltoljuk.A fegyver összeszerelése az eddig ismertetett sorrend fordí­ tottja. rögzítsük a szánt nyitott helyzetben és szemmel is győződjünk meg ar­ ról. 66 . hogy a töltényűrben nincs lőszer.

A szánt előreengedjük.A szánrögzítő tengelye a pisztoly jobb olda­ lán kissé kiáll. A szánrögzítő ezután balról kivehető. A szánt kissé hátrahúzzuk. miközben a jobb kéz hüvelykujjával a szánrögzítő karját kb. 67 . A bal kéz mutatóujjával a kiálló tengelyt jobbról balra benyomjuk. 2 mm-nyire fölfelé toljuk. miközben a jobb kéz hüvelykujjával a biztosítókart lenyomjuk. majd a csővel és a helyre­ toló rugóval és a rugóvezetővel együtt előrehúz­ zuk és a tokról leválasztjuk.

A helyretoló rugót. rugóvezetőt és csövet a szánból kiemeljük. 68 .

és összeszerelése ugyanúgy történik. 69 . A magyar gyártmányú FP9 pisztoly szét.A fegyver összeszerelése a leírt sorrend fordítottja.

ezeket kell egy vonalba hozni. szétszedésük kissé eltérhet a fent leírtaktól. Bár működési elvük azonos. A cseh CZ-75 típusjelű fegyveren például a szánt csak 4 mm-re kell hátratolni: a tokon és a szánon egy-egy kis rovátka van.Browning típusú pisztolyt szerte a világon gyártanak. 70 .

71 . a jobb kéz mutatóujjával a kiálló tengelyt jobbról balra benyomjuk. ezután a szánrögzítő balról kivehető. majd a csővel és a helyretoló rugóval és a rugóvezetővel együtt előrehúzzuk és a tokról leválasztjuk. a szánrögzítő kivehető: tengelye a pisztoly jobb oldalán kissé kiáll.Mikor a két rovátka egy vonalba kerül. A szánt előreengedjük.

72 .A helyretoló rugót. rugóvezetőt és csövet a szánból kiemeljük.

73 . A különbség az. hogy a szánrögzítőt a fegyver jobb oldalán egy lapos rögzítő villa tartja helyben. Ügyes mű­ szaki megoldás.62 mm-es TT30 szovjet gyártmányú pisztoly az előzőekben leírtak szerint szedhető szét. szétszedéskor ezt kell hátrahúz­ ni. A 7. hogy a szánrögzítőt kivehessük. hogy az elsütőbillentyű kivéte­ lével az egész lakatszerkezet egy egységként ki­ emelhető.A fegyver összeszerelése a leírt sorrend fordítottja.

Ha a sátorvas nem marad meg ebben a hely­ zetben (például a Walther pisztolyok esetében). 74 . Ürít­ sük a fegyvert és szemmel is győződjünk meg arról. kissé jobbra vagy balra billentjük és a toknak tá­ masztjuk. Működésük .A WALTHER PP TÍPUSÚ PISZTOLYOK A W a l t h e r P P K és hasonló pisztolyok (példá­ ul a magyar 48M és PA63M. A kakast felhúzzuk és a pisztolyt akár jobb. hogy a töltényűrben nincs lőszer. az orosz Makarov és a cseh CZ-83) merev csövű. reteszeletlen fegyverek.és ennek következtében szerke­ zetük és szétszedésük . A másik kézzel a sátorvasat lehúzzuk. akár bal kézben tartjuk.nagyon egyszerű.

A szánt ütközésig hátrahúzzuk, majd a végét kissé fölemeljük.

75

A szánt lassan előre eresztjük és a tokról leválasztjuk.

76

A HECKLER & K O C H P7 TÍPUSÚ PISZTOLYOK

Heckler & K o c h P7 típusú pisztolyát v i ­ szonylag egyszerű szétszedni, bár a kemény helyretoló rugó erós kezet kíván. Ürítsük a fegyvert és szemmel is győződjünk meg arról, hogy a töltényűrben nincs lőszer. Tartsuk a pisztolyt a jobb kézben, hüvelykuj­ jal a szétszedőgombon. Bal kézzel markoljuk meg a szán rovátkolt felületét. A jobb kéz hüvelykjével nyomjuk be a szétszedőgombot, miközben a szánt kb. 10 mm-nyire hátrahúzzuk és egyben a végét fölfelé emel­ jük.

77

előreengedjük és lehúzzuk a csőről. 78 . A fegyver összeszerelése az ismertetett sorrend fordítottja.Mikor a szán vége elválik a toktól.

Ezzel meg­ szüntetjük a helyretoló rugó szétszedőkarra ne­ hezedő nyomását. asztallapnak) támasztjuk és a markolatot 4-5 mm-nyire előrenyomjuk az eredmény ugyanaz. Ha nincs a kezünkben elég erő. a csövet egy szilárd felületnek (pl. hogy a töltényűrben nincs töltény. Engedjük a zártömböt előrefutni és húzzuk el az elsütőbillentyűt. Ürítsük a fegyvert és szemmel is győződjünk meg arról.A P08 LUGER TÍPUSÚ PISZTOLYOK A német P08 Luger tokján külön szétszedőkart találunk a sátorvas előtt. A pisztolyt jobb kézben tartva a képen látható módon keményen megmarkoljuk. a bal oldalon. 79 .

A bal kéz hüvelykujjával a szétszedőkart 90 fokban lefelé fordítjuk. 80 .

81 . A csőtoldalé­ kot és zárszerke­ zetet a tok veze­ tő sínéiből előre kihúzzuk.Az oldallemezt eltávolítjuk.

82 .A zárszerkezetet és csőtoldalékot össze­ tartó csapot jobbról balra kivesszük.

83 . ütőszegrugót és rugóve- zetőt egy csavarhúzóval eltávolíthatjuk a zár­ tömbből.A zárszerkezetet a csőtoldalékból hátra kihúzzuk. Az ütőszeget.

Az összeszerelés a leírt sorrend fordí­ tottja. Ügyeljünk arra. hogy a zár­ szerkezet T-alakú nyúlványa a helyre­ toló rugó k e t t ő s kampójába akadjon. 84 . M i k o r a cső­ toldalékot a tokhoz illesztjük. tartsuk a tokot markolattal fölfelé. különben a pisztoly működésképtelen.

A zárógombot kissé benyomjuk és a kart 90 fokban lefelé elfordítjuk. az olasz Beretta és Brazíli­ ában készült másolata. Ürítsük a fegyvert és győződjünk meg ar­ ról. valamint az új svájci SIG pisztolyok készülnek szétszedőkarral. 85 . a Taurus. A sátorvas fölött a tok bal oldalán levő szét­ szedőkart a tok jobb oldalán egy zárógomb rög­ zíti.A BERETTA TÍPUSÚ PISZTOLYOK A szétszedőkart számos modern piszto­ lyon is alkalmazták: a 9 mm Parabellum Walther pisztolyok. hogy a töltényűrben nincs töltény.

86 .A szánt előrehúzzuk és a tokról leválasztjuk.

A helyretoló rugót és rugóvezetőt a szánból kiemeljük (óvatosan. a csövet hátrafelé a zánból kiemeljük. mert a rugó erős és a rugóvezetővel együtt könnyen kirepül). A reteszelőék a cső alatti járomban található. 87 . A járomból hátrafelé kiálló csapot benyomjuk.

88 .Az összeszerelés műveleti sorrendje az előzőekben leír­ tak fordítottja.

mert hivatásuk megkívánja. a fegyver általában már a ke­ zében. hogy a harctéri támo­ gató feladatokat ellátó katonák (pl. de főleg a hosszú csövű változatokat használták így. Jól védik a pisztolyt az esőtől. hogy milyen anyagból készül­ jön. és nem véd annyira az ütésektől. vagy közvetlenül a keze ügyében van. egy új övtípus rendszeresítése esetén kell a pisztolytás­ kán változtatni. Rendőrök. mint a bőr. biztonságos legyen. mely nemcsak félautomata. géppisztolyként is csak­ nem használhatatlan: kis tömege és a nagy tűz­ gyorsaság következtében szórása jelentős. karabélynak viszont sem hatásos lőtávolsága. A katonai pisztolytáska hagyományos anyaga bőr. hogyan záródjon. de készülhet vászonból. szokásaik. a pisztolytáska az egyenruha része.62 mm és 9 mm űrméretű Luger Parabellum. A katonai pisztolytáska fő feladata. de a puskánál könnyebb fegyvert adjanak.63 mm Mauser. nejlon szövetből. fémből vagy mű­ anyagból is. A közelmúltban egy ilyen próbálkozás a szovjet gyártmányú 9 mm Sztecskin pisztoly volt. Rétegelt és bélelt nejlon szövet a legújabb. bár nincs olyan jó tartása. Bár egyes alakulatok. és főleg Kínában. vagy azért. hogy a fegyvert erőteljes testmozgás (pl. tüzérek és géppuskások). hogy felfüggesztése továbbra is megbízható. illetve rendőrparancsnokságok meg­ engednek némi egyénieskedést. A katona számára ez ke­ vésbé fontos. valamennyi modell markolatához lehet tusát erősíteni. önvédelmi fegyvernek túl nagy és nehézkes. akik nap mint nap kénytelenek fegyvert viselni vagy azért. és a fegyvert sűrűn kell ellenőrizni. Ennek ellenére a gyűjtők nagy pénzeket hajlandók fizetni egy jó állapotban levő tusás pisztolyért: a gyűjtő számára a használhatóság másodlagos szem- 89 . a táska fedele jól zár. Ebből a szempontból a mai bőr és vászon típusok megfelelőek. amikor szükség van rá. és többnyire még egy tartalék tárnak is jut hely. mert életmódjuk. A cső alatt még egy kis fa előagy is volt. sem tűzereje nem elegendő. valamint közvetlenül a front mö­ gött szolgálatot teljesítő kiszolgálató alakulatok kezébe a pisztolynál hatásosabb. Az ilyen hibrid fegyverek kifejlesztésének eredeti célja az volt. de leeresztett kakassal és üres töltényűrrel viseli. mégis könnyen nyitható. a derék­ szíjra fűzött tokban viselik a fegyvert. és balkezesek is használ­ hatják). Ritkán használ pisztolyt. Az új amerikai szolgálati pisztoly tokja például ebből készül (további ér­ dekessége. Trópusi vidékeken. ütődéstől. Egy másik na­ gyon elterjedt tusás pisztoly szintén német gyártmány: a 7. hanem sorozatlövő kivitelben is készült. Sorozatlövő kivitelben. ahol a bőr hamar penészedik. és a viselőjének ritkán van beleszólása. mert a cserzéshez használt anyagok korróziót okozhatnak. hogy csak a fedelét kell áttenni jobb oldalról a bal oldalra. mely szintén soro­ zatlövő kivitelben készült. A tüzérségi modell például 20 cm-es csővel és 30-lövetű csigatárral készült. illetve egyes esetekben fából. de ha mégis rászorul. katonák általában nyíltan. Az egyik legismertebb ilyen fegyver a 7. A bőr minden szempontból megfe­ lelő anyag. de fokozott karbantartást igényel. Időnként olajozni kell. A fa vagy műanyag tok általában kettős ren­ deltetésű: a pisztoly markolatához erősítve tusa­ ként is használható. A katona a szolgálati pisztolyt ál­ talában betárazva. a cél­ ra tartás szinte lehetetlen. Oroszországban és Spanyolországban volt népszerű. múltjuk miatt veszélynek vannak kitéve.A pisztolyok viselése Vannak. hogy ka­ rabélyként lehessen használni. mely számos változatban készült. a vászontáska jobb. Csak az egyenruha módosítása. Napjainkban kevés ilyen fegyvert használnak: a tusás pisztoly ál­ landó viseléshez. ejtőernyős ug­ rás vagy hegymászás) közben is biztosan tartsa és megóvja az időjárás viszontagságaitól.

A biztosítószíj nélkül készült jó minőségű pisz­ tolytáskák sem engedik a pisztolyt kicsúszni. merev bőrből vagy kemény műanyagból készül. hol van a pisztoly markolata. hogy a rendőr gyorsan hozzájuthasson fegyveréhez. banktisztviselők nem szívesen tu­ datják. A legjobb rendőri pisztolytáska fedél nélkül. Jól megtervezett. ha a derékszíj nem elég szoros. Ezek erőteljes testmozgás közben is biztonságosan tartják a pisztolyt. Ennek ellenére mindig van az emberben egy kis bizonytalan­ ság: elvész-e a fegyver. fel­ húzva és biztosítva hordani (revolver esetén ez természetesen nem érvényes . Ez kizárólag csak ideiglenes megol­ dás lehet. egy rövid csövű. a fegyvert is viszonylag jól rejti. A váll mozgását fokozza. gondos munkával gyártott tokból a másodperc tört része alatt. A rendőr számára a jól megválasztott pisz­ tolytáska létfontosságú kérdés lehet. és ha mellben kissé bőre szabott zakót viselünk. Rövid karú. hogy fegyverük van. Az övre fűzött pisztolytáskák egy része bizto­ sítószíjjal készül. Az övre fűzött pisztolytáska jobb megoldás. ha utol akarjuk érni a villamost. nehéz elkerülni egy kínos jelenetet. Az övre fűzött pisz­ tolytáska másik nagy előnye. A fegyvert állandóan azonos helyzetben. hogy fegyvert vi­ selünk . hogy testi épsége ve­ szélyben forog. A pisztolyt könnyen. fegyveres kísé­ rők. ha az utolsó pil­ lanatban nem tud kellő időben a fegyveréhez jutni. a markolat bele­ nyomódik az oldalába. mely rejtett kakassal készül.38 űrméretű forgópisztoly. Ilyenkor veszélyes dolog. testőrök. Az sem használ a rendőri tekin­ télynek.civil ruhás nyomozók. A zsebben hordott fegyvert körülményes előhúzni: a kiálló alkat­ részek könnyen beleakadhatnak a ruha bélésébe. még az öt centi széles öv is vághat derékban. Egyrészt veszélyes: az elsütőbillentyű véletlenül beakadhat egy gombba a ruhában és a fegyver elsülhet. hogy a fegyver előhúzása lassú . gyorsan lehet belőle kirántani. E l ­ méletileg még zsebből is lehet vele tüzelni de ez csak végszükségbeni megoldásnak ja­ vasolható és csak közelről történő lövésnél (a zsebből leadott lövések nagyon pontatla­ nok). hol van a fegyver markolata. hogy gyorsan le­ het fegyvert rántani. akkor azt nagyon gyorsan kell. hogy fegyverrel a kezé­ ben jelenik meg egy szóváltás vagy zajos rend­ bontás helyszínén. Másrészt. Nagy hátránya. Viszont amikor kénytelen pisztolyához nyúlni. szinte magától az ember kezébe csúszik a pisztoly. hova kell nyúlnia. fontosabb a fegyver történelmi jelentősége vagy műszaki érdekessége. ha az utca forgatagában valaki hátulról kilopja a pisztolyát. hogy jól rejti a fegyvert: a legújabb típusokat a nadrág korcán belül viselik. ha dulakodás közben a pisztoly az ellenfél kezébe kerül. sörhasú em- 90 . testalkattól függően szinte lehetetlen. mintha kórót nyelt volna.revolvert soha­ sem szabad felhúzva viselni). Sok esetben jobb eltitkolni. vastag derekú. még egy könnyű nyári zakó alatt is láthatatlan. A vállra szíjazható pisztolytáska a legkényel­ mesebb. futás.pont. de csak egy irányból: kellemetlen következményekkel jár­ hat.sőt. ha a lövész néhány futólépést tesz. Még nagyméretű pisztolyt is gyakran visel­ nek tok nélkül. még ha tudja is. és ha az ember nem úgy ül le. Jobbkezes ember a pisztolytáskát a bal karja alatt viseli és melle előtt keresztbenyúlva mar­ kolja meg a fegyver agyát. egyszerűen a nadrág korcába csúsztatva. A rejtve viselt automata pisztolyt javaslom csőre töltve. de kikoptatja a ruha bélését és a zakó fazonjának sem tesz jót. Rendőri szolgálatban kevésbé fontos a pisztolyt óvni az elemektől. A derékban viselt pisz­ tolytáska nagy előnye viszont. de nem akadályozzák a gyors fegyverhúzást. A rendőr. így a pisztoly teljesen a viselője oldalához simul. és mindig lehet tudni. amikor is a pisztoly lecsúszik a nadrágszáron és a bokánál a földre esik. A jobb kéz mozgásá­ val egy időben a bal váll hátramozog és elhúzza a jobb kéz elől a fegyveragyat. ha a kabát szárnyát bal kézzel félre­ húzzuk. A magyar fegyver­ viselési törvény előírása szerint polgári személy csak rejtve viselhet fegyvert. Erő­ teljes testmozgás. . de ha a fegyver nehéz. nem akar egy feszült helyzetet azzal tovább fokozni. így viselője mindig tudja. Zsebben csak a legkisebb pisztolyt lehet hor­ dani. mert például útban van a pisztolytáska fe­ dele. Számos országban hasonló megkötések érvényesek. Egyedüli kivétel a Smith & Wesson Bodyguard. hogy azonnal előreránthassa. szilár­ dan tartja. ötlövetű. kúszás vagy sziklamá­ szás közben biztonságosan tartja a pisztolyt.viszont nagyon lényeges.

Nagyon fontos.ber számára ez szinte megoldhatatlan problémát jelent. bőrnadrágos. de az állandóan öltönyt és nyak­ kendőt viselő brókernek vagy banktisztviselő­ nek is megfelelnek. hogy a pisztolytáska vége ne kandikáljon ki a zakó alól. de aki rendszeresen visel fegyvert. Safariland és Uncle Mike műhelyekben. hogy a zakó anyagában legyen elég tartás és a pisztolytáska vállszíja ne dudo­ rodjon ki a hátunkon. lezserzakós férfidivat meg­ könnyíti a rejtett fegyverviselést.és ez nem olcsó mulatság. hordjunk vállszíjast. Egy régi amerikai népi mondás szerint: „Mindenki azt kapja. hogy a nők a vállra szíjazott pisztolytáskából gyorsabban. mert azt nem kell begombolni és gyorsabban juthatunk a fegyverhez. hogy melyik felel meg leginkább a köve­ telményeknek. Ha a zakó könnyű anyagból készül. féllábon ugráló jelenet lehet. Ed­ dig nem nagyon találtam olyat. melyik számára a legkényelme­ sebb (vagy legkevésbé kényelmetlen). kényelmesebben. A bokára csatolha­ tó. Ha ezt a pisztolytáskatípust túl kényelmetlennek találjuk. szűk ruhákat. Ennek ellenére rej­ tett viseléshez egyelőre csak a bőr pisztolytáskát javaslom.) pisztolytáskát csak gondos kézi munkával lehet készíteni . jól rejthető. és fokozottan ügyeljünk arra. Ezekben csak kisméretű fegyvert lehet elrejteni. Az utóbbi években egyre több cég jelentkezik nejlon szövetből készült pisztolytáskákkal. Haszná­ latuk túl körülményes a nem profi fegyverforga­ tó számára. Ha övre fűzött pisztolytáskát viselünk. A fentiek után joggal merül föl a kérdés: vé­ gül is melyik viselési mód a legkedvezőbb? Er­ re mindenkire érvényes válasz nincs. és a fegyver elővétele eléggé körülményes. mely egy jó mi­ nőségű bőr termékkel felvehetne a versenyt árban viszont verhetetlenek. és maga dönt­ se el. mikor egy 91 . mint a fér­ fiak. A kabátujjban viselt apró zsebpisztolyról csak annyit. a Bianchi. Egy vállra szíjazható Bianchi ára 90 dollár fölött van. esetleg komikus. Miután kiválasztottuk a fegyvert és a megfe­ lelő pisztolytáskát. tegyünk némi nehezéket a zse­ bébe (egy kulcscsomó vagy egy marék apró­ pénz is elég). ing alatt vagy nadrágzsebben viselhető pisztolytáskákat hagyjuk a színészek­ nek és a hivatásos fegyverforgatóknak. Érdekes. a fegyvert szilárdan tartó. Ez kicsit furcsán hangzik talán. Galco. ügyesebben tudnak fegyvert rántani. Ezek különösen a lezserebb öltözéket viselő ember számára jelentenek jó megoldást. A mo­ dern. hogy nem szabad az öv és a pisztolytáska kiválasztásánál filléreskedni. egyet lehet tanácsolni: mindenki próbáljon ki annyiféle pisztolytáskát. de ügyelnünk kell arra például. Próbálkozzunk először a nadrág korcában vi­ selt pisztolytáskákkal. kabátujjban.a mozivásznon. de Santis. még hátra van a megfelelő ruházat. amit megfizet": jó minőségű (kényel­ mes. hogy kitűnően beválik . de mégis nagyon fontos. Kerüljük a testhezálló. annak mindenképpen megéri. Ha a derékban viselt pisztolytáska túl kényel­ metlen. Amerikában (különösen a Miami Vice és ha­ sonló rendőrfilmek hatására) egyre népszerűb­ bek a bokára szíjazott pisztolytáskák. A zakó legyen egysoros. az övre szíjazható típust javaslom. hogy ne libbentse szét minden szellő. A legjobb minőségű pisztolytáskák a tapasztalatok szerint az Egyesült Államokban készülnek (ahol a leg­ nagyobb az igény). az öv legalább 4 cm széles merev bőrből legyen. amennyit csak tud.

hogy csak a fedelét kell megfordí­ tani. a széles gesztusokat. és balkezesek is használhatják). hogy a rendőr gyorsan hozzájut­ hasson fegyveréhez. hogy mi történik. A modern katonai pisztolytáskák jól megfe­ lelnek két fő feladatuknak: a fegyvert erőteljes testmozgás (pl. ha ilyenkor a fegyver elsül. Kerüljük a túlságosan erő­ teljes mozdulatokat. Ideiglenes megoldásként még nagyméretű pisztolyt is viselhetünk egy­ szerűen a derékszíj mögé. Ha föl kell venni valamit a föld­ ről. A rendőr számára a jól megválasztott pisz­ tolytáska létfontosságú kérdés lehet: kevésbé fontos a pisztolyt óvni az elemektől. ne hajoljunk előre. mert a pisztoly agya kidudorodik a dere­ kunk mögött. viszont na­ gyon fontos. Az új amerikai szolgálati pisztolytáska réte­ gelt és bélelt nejlon szövetből készül (további érdekessége. ejtőernyős ugrás vagy hegymá­ szás) közben is biztosan tartják és megóvják az időjárás viszontagságaitól. a nadrág derékrészé­ be csúsztatva. 92 . Azonban ijesztő még rágondolni is. Ha övre fűzött pisztolytáskát viselünk. A fa vagy műanyag tok általában kettős ren­ deltetésű: a pisztoly markolatához erősítve tusaként is használható.taxinak integetünk. inkább guggoljunk le és úgy nyúljunk a tár­ gyért.

hogy jól rejt: a nadrág korcán belül viselt típu­ sok a pisztolyt viselője oldalához szorítják.Ha a derékszíj nem elég szoros. A Miit Sparks műhelyében ké­ szült pisztolytáskák okkal népszerűek: kényel­ mesek és jól rejtik a fegyvert. CZ 75 pisztoly Miit Sparks Summer Special pisztolytáskával. . a fegyver még egy könnyű nyári zakó alatt is lát­ hatatlan. A derékban viselt pisztolytáska nagy előnye. Az övre fűzött pisztolytáskából nagyon gyor­ san ki lehet venni a pisztolyt. könnyen le­ csúszhat a pisztoly.

94 . A legtöbb nagyméretű automata pisztoly viselésé­ re alkalmas.Browning GP pisztoly Bianchi pisztolytáskaval. hogy a fegyver elővétele lassú. kényelmes és lehetővé teszi a gyors fegyverhúzást. A legegyszerűbb Bianchi pisztolytáska. Rendkívül jól rejt. A vállra szíjazható pisztolytáska a legkevésbé kényelmetlen és a fegyvert is jól elrejti. Az egyik legjobb övre szíjazható pisztolytáska. Hátránya.

95

Bianchi és Galco pisztolytáskák

96

97

98 .

99 .

Kerüljük a testhezálló. szűk ruhákat. mert azt nem kell begombolni és gyorsabban juthatunk a fegyverhez. 100 . A zakó legyen egysoros.

Ügyeljünk arra. Ha föl kell venni valamit a földről. vadász.vagy horgászmellény: nagyméretű pisz­ toly is jól megfér alatta. hogy a fegyver ne látszódjon ki a zakó alól. mert a pisztoly agya kidudorodik a derekunk mögött. I i I M H Az övre fűzött pisztolytáska hátránya. mikor egy taxinak in­ tegetünk vagy a villamoson kapaszkodunk. Ha sportos ruhát viselünk. 101 . nyári hőségben jó szolgálatot tesz az Amerikában divatos fotós-. és ne dudorodjon ki a zakó. Övre fűzött pisztolytáskával ne hajoljunk elő­ re. hogy kikandikálhat a zakó alól. árul­ kodva a fegyverről. inkább guggoljunk le és úgy nyúljunk a tárgyért.

A tárbiztosító megakadályozza a fegyver el­ sülését. békésen megvannak. valaki­ ben vagy valamiben kárt tegyenek. gyakorlatlan lövész. A mai pisztolyokon általában több biztosítóberendezés is található. ha azt a lövész leszorítja . hogy hová csapódnak be lövedékek . ha felhúzása közben lecsúszik a hü­ velykujjunk. Néhány másodperc alatt a csőtorkolat be­ jár minden égtájat. A markolatbiztosító csak akkor engedi az el­ sülést. Ha tehát a leejtett pisztoly a kakasra esik. a földet és az eget. automata pisz­ toly is) készül csak billentyűfeszítéses elsütőszerkezettel: a kakas a billentyű elhúzásáig nyu­ galmi helyzetben van.A pisztoly biztonságos kezelése A lőfegyver önmagában nem veszélyes: egy csőre töltött sörétes puska hónapokig állhat a szekrényben. hogy a lövésznek mekko­ ra a keze. mindig tudnunk kell. következésképp megnehezíti a pontos lövést. A kakas biztosító nyugasza egyrészt megfog­ ja a kakast. a korszerű fegy­ vereknél azt is tudni kell. Az összes biztosítóberendezés alkalmazása egy fegyveren azonban használhatatlanná (de legalábbis eladhatatlanná) teszi a fegyvert. fegyverviselés. A tárbiztosító és az ütőszegbiztosító az elsütőbillentyű gyors elhúzását akadályozza. Nem alkalmaznak minden biztosítóberende­ zést minden pisztolyon: a markolatbiztosító ma 102 . Az ütőszegbiztosító megakadályozza az ütő­ szeg mozgását mindaddig. mit csinál egy kez­ dő.sőt. A fegyver­ konstruktőrök évszázadok óta tisztában vannak vele. A pisztoly azért is különösen balesetveszé­ lyes. vagy hanyagsá­ gunk következtében fegyverünk illetéktelen ke­ zekbe kerül és balesetet okoz. Szándékos vagy véletlen emberi bea­ vatkozás kell ahhoz. Érdemes megfigyelni. hogy milyen veszélyes lehet a figyelmet­ lenség és az ügyefogyottság . ha a tárat kivesszük . A markolatbiztosító megkövetel egy bizonyos fo­ gást attól függetlenül. és az ütőszeg tehetetlen­ sége leküzdheti a rugó erejét. elsütő- emelőt vagy a kakast) rögzíti és az első lövés le­ adása előtt szándékosan ki kell oldani. A fegyvertartás. Rendkívül fontos ez a témakör. másrészt nem engedi. Ütőszegbiztosító­ val ellátott pisztoly esetében ez lehetetlen. halálos veszélyt hozva minden közelállóra. A kézi biztosító az elsütő szerkezet valame­ lyik alkatrészét (az elsütőbillentyűt. A továbbiakban abból induljunk ki.ha nem nyúl hozzá­ juk senki. fegyverhasz­ nálat nagy felelősséggel jár. mi van a célponton túl: egy 9 mm-es Parabellum-lőszer könnyen átüti az emberi testet és további sérüléseket okoz. Egyre több fegyver (revolver is. Ha fegyvert használunk. míg az elsütőbillen­ tyűt el nem húzzuk. Ha megfontolás nélkül nyúlunk fegyverhez. hogy működjenek. nem lehet a lövés előtt kézzel megfeszíteni. a következmé­ nyekért a törvény előtt kell felelni. viszonylag kis csuklómozdulat széles ív pásztázását teszi lehe­ tővé. nem ártanak senkinek. mert nagyon rövid fegyver. hogy az olvasónak először van a kezében pisztoly. A legtöbb billentyűfeszítéses automata pisztolyon a fegyver bebiztosításával a kakast is automati­ kusan leeresztjük. évekig lapulhat egy kibiztosított Colt az íróasztal fiókjában . akkor sem sülhet el. A 15-20 cm magasból a csőtorkolatra ejtett Browning-típusú pisztolyok elsülhetnek: az ütőszeget csak egy rugó tartja távol a csappantyútól. hogy a kakas az ütőszeg végén nyugodjon. mint a szánt szándékkal leadott lövés. ha pisztoly kerül a ke­ zébe.a különféle bizto­ sítóberendezések már a kanócos puskák idején megjelentek.ezzel elkerülhet­ jük a csőben felejtett töltényből eredő balesetet. milyen fogással tudja szilárdan tartani a fegyvert. mert a véletlenül elsütött fegyver éppúgy halálos sebet okozhat.tehát a fegy­ vert szilárdan a kezében tartja.

Ha lakásunkban tartunk fegyvert. A hatásos biztosítóberendezések megtervezésével megtett minden tőle telhetőt a balesetek elhárítása érdekében. és minél inkább tiltunk tőlük valamit. ürítve. Alkohol és lőfegyver nem férnek meg együtt . a lőszertől el­ különítve. mintha tölt­ ve lenne. ha csak egy perce ellen­ őriztük és meggyőződtünk róla. Olyan helyen. mégis nagy fi­ gyelmet kell szentelni a hibák elkerülésének. ürítve vagy csőre töltve és biz­ tosítva. ne vitatkozzunk. annál iz­ galmasabb a dolog. ha nem.) van-e a fegyverünk. melyet tapasztalt lövé­ szek szerte a világon gondosan betartanak. Teljes biztonsá- 103 . ha korábban a tulajdonos a szemünk láttára ellenőrizte. Más orszá­ gok törvényei rugalmasabbak (bár gyanítom. A balesetmentes fegyverkezelés az egyén fe­ lelősségén múlik: a fegyver tervezője műszaki ismeretei és kutatómunkája alapján. me­ lyet aztán gondosan betartunk. hova csapódik be a lövedék a cé­ lon túl.ha véletlenül még­ is elsül a pisztoly (melyről T U D T U K . Ha több fegyverünk van. hol és milyen hely­ zetben (az asztalfiókban vagy könyvek mögött a könyvespolcon. Ha betartjuk a törvényt. Tartsuk mutatóujjunkat a sátorvason kívül mindaddig. a tárbiztosító sem különö­ sebben népszerű. Amíg valaki a lővonal előtt tartózkodik. A szabályok nemcsak a lőtéren érvényesek. hogy üres. fegyvertisztogatás közben. hogy mindig tudjuk. amit rejtve akarunk tartani. Ez nemcsak balesetveszélyes. Az évek során kialakult néhány alapvető bal­ esetelhárítási szabály. Józan ész diktálja a szabályokat. Az ismertetett. stb. hogy nincs megtöltve). ha önvédelemből fegyverhez kell nyúlnunk. A lőtérparancsnok utasításait habozás és vita nélkül teljesítsük. A felelős­ ség a pisztoly tulajdonosát terheli: az ő köteles­ sége gondoskodni arról. Ez a balesetmen­ tes fegyverhasználat kulcsa . hanem illetlenség is. míg a fegyver a célra nem mutat és készen nem állunk a tüzelésre. sok prob­ lémát lehet megelőzni az amerikai Master cég fegyverzárával.ittas állapotban ne nyúljunk fegyverhez. Csak akkor nyissunk tüzet. ha minden lövész tudomásul vette és visszajelezte a „tüzet szüntess" utasítást. Mikor más fegyvere kerül a kezünkbe. nyitott állapotban (hát­ rarögzített szánnal vagy kihajtott hengertárral) vigyünk vagy tegyünk le. hogy fegyvere ne ke­ rüljön illetéktelen kezekbe. a gyerekek azonnal felfedezik. hogy a fegyver illetéktelen kezekbe kerülhet. többé-kevésbé általános sza­ bályok mellett van néhány. sem szánt szándékkal ne fog­ junk fegyvert senkire és semmire. és akkor is. még akkor is. Ha mégis fennáll a lehetősége annak. hogy töltve van-e.) kormányrendelet nem ad sok lehetőséget: előírja. Kezeljünk úgy minden pisztolyt. Késő akkor gondolni erre. Csak akkor lépjünk a lővonal elé. senki ne nyúljon fegyverhez. ha a figyel­ meztetés hangneme goromba volt. különösen ügyelni kell a fegyverek tárolására.például nem divat. Ne nyúljunk más fegyveréhez a tulajdonos engedélye nélkül. Ha balesetveszélyre figyelmeztet valaki. A balesetek el­ kerülése érdekében célszerű a fegyvert mindig azonos állapotban tartani. A Magyar Köztársaság­ ban a 115/1991 (IX. ahol gyerek is van. mikor megtörténik a fegyverbaleset. A zárat az ürített fegyver sátor­ vasára kell szerelni két oldalról. hogy a magyar törvényt sem tartja be mindenki maradéktalanul). dolgozzunk ki egy tárolási rendszert. és tudjuk. nagyon fontos a biztonságos tárolás. Érdemes megjegyezni az alábbiakat. rendkívül fontos. még akkor sem. akit (vagy amit) nem akarunk meglőni. a többi a lövő dolga. a várható felhasználók igényeihez igazodva szerkeszt egy új pisztolyt. 10. azon­ nal ellenőrizzük. hogy a fegyvert csak állandóan lakott lakásban. mert örök érvényűek: Sem véletlenül. ha a célt felismer­ jük. hogy a továbbiakban ne okozzunk bal­ esetveszélyt. az ütőszegbiztosító viszont an­ nál inkább. ennek a szabálynak a betartá­ sával a büszkeségünkön kívül más nem fog ká­ rosodni. melyeket szintén érdemes emlékezetünkbe vésni: Fegyvert csak ürítve. még akkor is. csak a lőterekre vo­ natkozó útmutatás. biztonsági zárral ellátott fa vagy le­ mez szekrénybe zárva kell tartani. hanem otthon is. Vegyük tudo­ másul a hibánkat és változtassuk meg viselkedé­ sünket.

Nem olyan mozgalmas. hogy a fegyver csak szánt szándékkal válhat veszélyes­ sé a kezünkben. A biztonságos és a balesetmentes fegyverke­ zelési szokások elsajátításával elérjük. de nagyon fontos. ugyanakkor egy-két másodperc alatt eltávolítható. és hogyan el­ lenőrizzük. Prózai. lövés futás közben vagy gépkocsiból. Ez csak akkor lehetséges. hogyan ürítjük. Ha szert teszünk egy pisztolyra. mindennapos dolog. Teljes biztonságot nyújt. hogy a fegyvert milyen moz­ dulatokkal töltjük. A balesetmentes fegyverkezelés és fegyver­ használat kulcsa az alapos fegyverisme­ ret. hogy van-e a töltényűrben töltény. A zárat az ürített fegyver sátorvasára kell szerelni két oldalról. érdekes tevékenységről van itt szó. ugyanakkor egy-két másodperc alatt eltávolítható. Az amerikai Master cég fegyverzára.got nyújt. Gya­ korlás nélkül elfelejthetjük a legelemibb fegy­ verkezelési szabályokat is és könnyen balesetet okozhatunk. ha a fegyverkezelést rendszeresen gyakoroljuk. kövessük a könyv képeit (ÜRÍTETT!) fegyverrel a kézben és gyakoroljuk az egyes mozdulatokat. mint például több cél leküzdése. 104 . míg azok reflexszerűvé nem válnak.

A füldugó kényelmetlen.A lövészetekhez hallásunk megóvása érdekében szerezzünk be egy jó minőségű fülvédőt vagy füldugót.45-ös 1911A1 Government Model pisztolyon. A fülvédő ké­ nyelmesebb. A PISZTOLYOK BIZTOSÍTÓ­ BERENDEZÉSEI Kézi biztosító és markolatbiztosító a . 105 . de a hosszú haj vagy egy szemüveg szára csök­ kenti a védő hatását. de jó védelmet ad.

A Browning 1935 GP pisztoly kézi biztosítója. nem esik jól kézre és kicsire méretezték. Nehezen használható. 106 .

A 9 mm-es Beretta automata pisztolyon (és a legtöbb billentyűfeszítéses pisztolyon) a biztosí­ tó alkalmazásával a kakast is automatikusan le­ eresztjük. Ez azért nem jó megoldás, mert nem engedi a pisztolyt csőre töltve, felhúzva és be­ biztosítva viselni - pedig ez az automata piszto­ lyok legjobb viselési módja. A nézőke előtt lát­ ható kis hasáb alakú alkatrész az ütőszegbiztosí­

tó, mely kb. 1 mm-t felemelkedik, mikor az elsütőbillentyűt elhúzzuk. Egyre több fegyver (revolver is, automata pisztoly is) készül csak billentyűfeszítéses rend­ szerrel: a kakas a billentyű elhúzásáig nyugalmi helyzetben van, nem lehet a lövés előtt kézzel megfeszíteni.

107

A pisztoly használata

AUTOMATA PISZTOLY ELLENŐRZÉSE
A pisztollyal kapcsolatos egyik leggyakoribb művelet a pisz­ toly ellenőrzése. Hagyományos megoldásnál a cső egy bizton­ ságos irányba mutat. A pisz­ tolyból kivesszük a tárat (for­ gópisztolynál kihajtjuk a forgó tárat). Hüvelyk- és mutatóujjunkkal a szánt 8-10 mm-re hátrahúzzuk, és a töltényűrt szemmel ellenőrizzük.

108

A „csippentő" módszernél a bal kéz mutató­ ujját a csőtorkolat alatt a szánra tesszük, a hü­ velykujjat a sátorvasra. A hüvelyk- és mutatóujj összecsippentésével a szánt 8-10 mm-re hátra­ mozgatjuk. Ez a módszer csak olyan fegyvere­ ken alkalmazható, melyeknek nincs teljes hosszúságú rugóvezetője. Nagyon veszélyes módszer: ha az elsütőbillentyű érzékeny és a hüvelykujj véletlenül hozzáér, a fegyver könynyen elsülhet. Feltétlenül ellenőrizni kell a pisztoly sértetlen állapotát mind kívülről, mind belülről. Meg kell győződni a fegyver szerkezeteinek szabályos működéséről. A pisztoly ellenőrzésének további műveletei: - összeszerelt állapotban meg kell győződni arról, hogy a fémalkatrészeken nincs-e rozsda, erős szennyeződés, sérülés vagy felverődés; - ellenőrizni kell a célzóberendezést;

- meg kell nézni, hogy a tár hogyan helyez­ kedik el a markolatban, nem esik-e ki abból; - szétszerelt állapotban ellenőrizni kell a cső­ furat állapotát (nincs-e benne felverődés, erős szennyeződés); - a megtisztított és összeszerelt pisztoly mű­ ködését minden esetben kötelező ellenőrizni; - kiemelt figyelmet kell fordítani a biztosító szerkezetek helyes működésének ellenőrzésére; - a revolverezés ellenőrzésének érdekében meg kell győződni a kakas kézzel való felhúzhatóságáról és működéséről; - nem szabad figyelmen kívül hagyni a tár al­ katrészeinek ellenőrzését sem (ezen belül a tár­ fenék rögzítőt, az adogatólemezt, a tár ajkait); - szétszerelt állapotban a pisztoly valamennyi alkatrészét külön vizsgáljuk meg, gondot fordít­ va arra, nincs-e rajtuk olyan elváltozás, amely a szerkezetek szabályos m ű k ö d é s é b e n zavart idézhet elő.

109

hüvelyk­ ujjunkkal egy határozott mozdulattal a tár gerin­ ce felé hátratoljuk. akár bal kézben úgy tartjuk. Hüvelyk. hogy a lövedék a csukló felé mutat. A hüvely fenekét az adogatólemezre (vagy a legfölső töltény lövedékére) helyezzük és hü­ velykünkkel a tár feneke felé lenyomjuk. Hüvelykujjunk a tártest oldalán van és a tár nyí­ lása felé mutat. Ujjaink a tárat vezetőéle mentén tartják.és mutatóujjunkkal egy töl­ tényt úgy veszünk kézbe.A LŐSZER BEHELYEZÉSE A TÁRBA A tárat akár jobb. a hüvely feneke ujjaink kö­ zött kissé kiáll. Mikor a töltényt eléggé lenyomtuk ahhoz. 110 . hogy fenéklemeze a tenyerünkben nyugszik. hogy pereme beférjen a tárajkak közé.

hogy a tár biztosan üljön. Ha nem halljuk vagy érezzük a tárkioldó kattanását. hüvelykuj­ junk a tártest bal oldalán van. A tár fe- néklemeze a tenyerünkben nyugszik. Mutatóujjunk a sátorvason kí­ vül. tenyérrel a fenéklemezre ütünk. mutatóujjunk a tár vezetőéle mentén fekszik és a tár nyílása felé mutat. 111 .AZ AUTOMATA PISZTOLY TÖLTÉSE A fegyvert a jobb kézben. kissé jobb oldalára billentve tartjuk. A csőtorkolat biztonságos irányba mutat. A töltött tárat a bal kezünkbe vesszük. A tárat kissé előreforgatjuk és egy határozott mozdulattal tenyerünkkel a markolatba toljuk. A tár gerincét a markolatba illesztjük. a csővel párhuzamosan a szán mentén fek­ szik.

csőre töltött . vagy kissé bal oldalá­ ra billentjük. A szán recézett felületét bal ke­ zünk mutató. majd elenged­ jük. A helyretoló rugó a szánt előrelöki és a tárból egy töltényt a töltényűrbe tol. akkor a pisztolyt biztosítani kell. Ha nem akarunk azonnal lőni. 112 .és hüvelykujjával hatá­ rozottan hátrahúzzuk.A fegyvert egyenes helyzetbe fordítjuk. A csőtorkolat to­ vábbra is biztonságos irányba mu­ tat. de a fegyvert felhúzott .állapotban kívánjuk tartani.

113 .AZ AUTOMATA PISZTOLY ÜRÍTÉSE Ürítésnél nagyon fontos a helyes sorrend betar­ tása: először kitárazni. A tárat a jobb kéz kisujja alá tesszük. A pisztolyt a jobb kézben tartjuk. A jobb kéz hü­ velykujjával a tárkioldó gombját lenyomjuk és bal kézzel megfogjuk a markolatból kicsúszó tá­ rat. A csőtorko­ lat biztonságos irányba mutat. utána kivetni a töltényűr­ ből a lőszert.

A pisztolyt jobb oldalára billentjük. ekkor a szánt hátsó helyzetben hagyjuk. a jobb kéz hüvelykujjával a szánrögzítőt fölfelé nyomjuk. 114 . a tenyér a szán tetején. a többi ujj pedig a kivetönyílást takarja. hogy a hüvelykujj a szán bal oldalán van. A szán hátratolásával a töltényűrből kivetett lőszer így a kezünkbe esik. Bal kézzel a szánt úgy markoljuk meg.

hogy valamelyik városban a buszra fölszállt egy fegyveres férfi. A PISZTOLY FOGÁSA A helyes fogás azt jelenti. hogy a fegyvert szi­ lárdan. hogy ho­ vá fognak becsapódni a lövedékek. Brazíliában bizonyos társadalmi osztályokhoz tartozó férfiak imázsának nélkülözhetetlen kel­ léke a pisztoly. balkezesnek a bal szeme a domináns. a busznak viszont minden abla­ kát kilőtték. A fegyver a kéz és az alsókar részévé válik. a lövés kiváltása (elsü­ tés). pontosan kell tudnia. és a karosszériában és motorban is jelentős kár keletkezett. Ha a kép megváltozik és nem látjuk a megjegyzett tárgyat. Ha balkezesek vagyunk. Lőtérre viszont senki nem jár. ha nem. A kezdő jobbkezes lö­ vész kövesse a könyv képein bemutatott gya­ korlatot. általában . Történt egyszer. Nyújtsuk előre mindkét karunkat. Most karunk és fejünk elmozdítása nélkül hunyjuk be bal szemünket. a vagyontárgyak rongálása és a közel­ ben tartózkodók megsebesítése. A pisztoly eredetileg egykezes fegyvernek készült (a másik kéz a kantárt tartotta). mindenki össze-vissza lövöldözött. Lehet persze csípőből vagy akár kabátzsebből leadott lövéssel is célba találni. hogy az illető nem tud mesterien bánni fegyverével. M i k o r egy tárgyra célzunk. végezzünk egy gyors kísérletet. Egy rendőr vagy egy jogos önvédelemhez folyamodó pol­ gár számára ez megengedhetetlen. Némi gya­ korlással a jó formájú pisztolyt automatikusan a helyes fogással vesszük kézbe. Az eredmény az lett. mert a gyakorlás annak elismerése lenne.és mutatóujjunkat alkossunk egy kis háromszögletű ablakot. Ha igaz. nincs veszve semmi . vagy nem koncent­ rálunk a célzásra. A rabló visszalőtt.A pisztoly lövészet alapjai Az alábbi történet lehet. Mielőtt ezeket az alapfogalmakat részletesen tárgyalnánk.vé­ letlenül.ez egyszerűen egy tényező. melyet gyakorlás során figyelembe kell venni. se­ besült nem volt. Az utasok közül valaki pisztolyt rántott és rálőtt a rablóra. A két kézfejünkkel. Ezután nézzük a lövés alapelemeit. Még mindig ugyanazt a képet látjuk? Ez azt jelenti. összetéve hüvelyk. de a kísérlet eredménye­ ként eldöntöttük. Nem véletlen ez! A jól tervezett fegyver ergonómiájára sok gondot fordítanak. testtartás. hogy megakadályozza a bűntettet. de 115 . A négy tényező között nehéz a fontossági sorrendet meghatározni: a legszilárdabb testtar­ tás sem ér sokat. és ki akarta fosztani a sofőrt (mint sok nagyvárosban. Balkezesek értelemszerűen a bemuta­ tott eljárás tükörképét végezzék el. mások is fegyvert rántot­ tak. Mindkét szemünket nyitva tartva nézzünk át a két kéz ujjai által alkotott ablakon és jegyez­ zünk meg egy 5-10 méterre levő tárgyat. a jegyárusítás is a buszvezető feladata). célzás. Ha valaki (legyen az rendőr. hogy a moziban. leugrott a buszról és elfutott. a bal szemünk a domi­ náns. katona vagy polgári személy) fegyvert használ. elernyedt csuklóval tartjuk a fegyvert. televízióban látottak ellenére pontos célzás nélkül csak a lőszert pazaroljuk. hogy nem igaz. Sokkal valószínűbb azonban a célté­ vesztés. de nem görcsösen tartjuk. hogy a jobb szemünk a domi­ náns. Jobbkezes embernek általában a jobb sze­ me. A lövés pisztollyal négy alapelemre bontható: fogás. hogy a jobb szemünk a domináns. hogy mikor a rablónak elfo­ gyott a lőszere. a fenti történet tanulsága az. a pisztolycső átveszi a kinyúj­ tott mutatóujj szerepét. a sofőr is. ha laza fogással. de a pisztoly használatával kapcsolatos tanulsága ak­ kor is van.

melyek a kétkezes fogásra helyezik a hangsúlyt. Ezek sze­ rint a kétkezes fogásnak két elfogadott formája van. Ha a célgömböt és a nézőkét így hozzuk egy vonal­ ba (és betartjuk a testtartásra. A kétkezes testtartás stabilabb. A célgömbre kell koncentrálni minden figyelmünket: a néző­ két és a célpontot csak perifériás látásunkkal. A k i kényelmetlennek érzi a Weaver-állást. melyeket a mellékelt képek szemléltet­ nek. míg a célgömb élesen kiraj­ zolódik. jobbra. ha a cél­ gömb a cél közepére mutat. homályosan látjuk. a leadható lövések korlátozott száma mind a múlt századi arisztok­ rácia becsületbeli ügyeinek hagyományait idé­ zik. Valójában a legmeg­ felelőbb testhelyzet a körülményektől és a lövő 116 . A célgömb és nézőke viszonya fontosabb. a találat beszabályozott fegy­ ver esetén pontos lesz. a célgömb a nézőke nyílásában középen helyezkedjék el tehát a célgömb két oldala mentén látható fény­ csíkok egyenlő szélességűek legyenek. Nem sokat ér például. inkább maradjon az egyenlő szárú háromszögnél: a Weaver-állással sosem fog jó eredményt elérni. Ha a körülmények engedik. Ha a célgömböt és nézőkét a fent leírt módon hozzuk egy vonalba. a lövedék röppályája közel párhuzamos a cél és szem kö­ zötti egyenessel. hogy melyik az ideális. A cél­ gömb a cél közepére mutasson. Az elmúlt négy évtized során kifejlesztett lövészeti módszerek. hogy a célgömb és a nézőke fölső éle egy szintben látsszanak. Meg­ határozott típusú sportfegyverrel lövők körében a mai napig dominálnak. a lövőnek alkalmazkodnia kell az adott helyzethez. A térdelő. célgömböt (mely már régen nem gömb. Az egyenlő szárú háromszög-állás és a Weaverállás hívei évek óta problémáznak azon. preferenciájától függ. Leg­ feljebb nem középen lesz a találat. mélyen vagy magasan ül). Annak is érdemes megtanulni egy kézzel lő­ ni. és ha a fegyver valamennyire is hatásos űrméretű. még akkor sem. mint a cél és célzóberendezés viszonya. és minél távolabb van a cél. A CÉLZÁS A célzás elméleti megfogalmazása egyszerű: a célt. a szán nyomát az arcunkon fogjuk viselni. A kétkezes fogásról sok áltudományos dolgozat készült már. a té­ vedés annál jelentősebb. Nem akarom a számukat szaporítani . minden helyzetben minden célnak megfelelő testtartás. A célpontra merőleges vállsík. A fegy­ ver csövét az alkarra vagy a könyökhajlatba fektetni nagyon veszélyes: rövid csövű pisz­ tollyal súlyos sebet ejthetünk önmagunkon. Ez az egyetlen helyes célzáshelyzet. sokkal praktikusabbak. ha a körülmények engedik. elsütésre vonatko­ zó többi szabályt). ülő és fekvő testhelyzeteket is ér­ demes megpróbálni és gyakorolni: egy tűzharc­ ban a körülmények ritkán ideálisak. Ha a célgömb és nézőke a helyes célzásnak megfelelő. Kerüljük a kalandfilmekben gyakran alkal­ mazott módszereket. az önvédelem szempontjából tapasztalataim szerint megbízhatóbbak. ha­ nem ék vagy hasáb alakú) és nézőkét úgy kell egy vonalba hozni. ha a cél­ gömb nem pontosan a cél közepére mutat. az egykezes fogás. aki önvédelemből hord fegyvert: ugyanis nincs mindig lehetőség két kézzel megfogni a pisztoly markolatát. ha az elméletileg stabilabb. A TESTTARTÁS A párbajozás szabályai két évszázadon át rá­ nyomták bélyegüket a pisztolylövészetre. Ha módosí­ tunk a célzáshelyzeten (a célgömb a nézőkében balra. a célzás pontosabb.nincs semmi akadálya annak.a fi­ zikai és fiziológiai elemzés helyett inkább gya­ korlati tapasztalatokra szorítkozom. mert a két kar kitámasztja egymást és a fegyver tömege is megoszlik. ha a fegyvert tartó kéz csuklóját markoljuk. pontosabb. a „csésze és csészealj" fogás és a Weaverfogás. akkor is eltaláljuk a célt. hogy két kézzel markoljuk meg. Kétkezes fogással lényegesen pontosabban lehet lőni. Ellenkező esetben a két vonal szöget zár be. való­ színűleg mellélövünk még akkor is. jobb a fegyvert tartó kezet a gyengébb kézzel megtámasztani.

hogy a talála­ tok a céltábla közepén legyenek. Sem az ütőszegben. úgy válik természetessé. sem a kakasban. ha a fegyvert üres töltényűrrel elsütjük. valamint ha minden három-öt lövés lea­ dása után értékeljük az eredményt. a pontos lövés érdekében meg kell tanulnunk lég­ zésünkön uralkodni.22 Long Rifle vagy PA-63M) gyakorlunk. Ha a találatok­ nak kicsi a szórása. peremgyújtású fegyver ütőszege könnyen károsodhat. eset­ leg fél óra bőven elegendő. hogy a lövő mindig a helyes célzáshelyzetet alkalmazza. Először is minden alkalommal először ellenőrizzük a fegyvert. 117 . vagy egy­ szerűen a találatoknak megfelelően a célpont át­ helyezésével a további találatok helyét módosí­ tani lehet. mindenféle lazaság. de nem görcsösen markolja a fegyvert. mint az. önmagunkban pedig különösen nehéz felismerni. Ezt a hibát csak hosszú gya­ korlással.A LÖVÉS KIVÁLTÁSA Lövéskor a lövő határozottan. Ez sokkal fontosabb . hogy légzésünket a ciklus bármelyik fázisában megállítjuk. hogy a találatok milyen közel van­ nak egymáshoz. Nem kell a célra tartással órákat eltölteni . amíg meghúzza az elsütőbillentyűt. szükség esetén helyesbít. fegyelmezetlenség nélkül. tűzharcban a vér adrenalin szintje a célgömbbel való törődés helyett inkább a válaszlövést sür­ geti. A korrekció egyszerű: a célzáshelyzeten nem kell változtat­ ni. Szigorú kiképzés és rendszeres gyakorlás szükséges ahhoz. hogy megfelelő módon ügyel­ jünk a pontos célzásra. de gyakran sok vete­ rán is abba a hibába esik. A fegyvert a kilégzés és belégzés közötti egy­ két másodperces szünetben süssük el. De ellen kell állni a kapkodásra késztető türelmetlenségnek. A termé­ szetes légzési ciklus persze a fizikai megterhe­ lés és az izgalom hatására lényegesen felgyor­ sul. . amíg létrejön a lövés. Ez a fokozatosan erősö­ dő nyomás és a lövés váratlansága adja a találati pontosságot. Ha ilyen pisztollyal (pl. A nehézség a gyakorlati megvalósításban van: futás után. ezt a hibát még mások­ ban is nehéz. hogy nincs-e töltve. ha a kiképzés kellő felügyelettel tör­ ténik. Ez alapvető balesetmeg­ előzési szabály. hol van a célgömb. mígnem a fegyver szinte önmagától elsül. halálához vezethet. célra tartással. és csak azután kezdjünk gyakorolni. töltetlen fegyverrel va­ ló számtalan lövéssel lehet orvosolni. csuklójában előre érzi a hátralökést és megpróbálja csökkenteni a pisz­ tolyra lövéskor jellemző nyomatékot. Emeljük a fegyvert célzásra és lélegezzünk normálisan. négy ujjnyival mindig a célpont alá és kissé balra kell célozni. hogy várja a fegyver elsülését. sem a rugóban nem tesz kárt. Fü­ lében hallja a dörejt. ziháló tüdővel lehetetlen a fegyvert mozdulatlanul tartani. Viszony­ lag gyorsan. A kiértékelésnél szenteljünk különleges fi­ gyelmet arra. A lövés kiváltását célszerű töltény nélkül. Például az illető 25 méteren 10 cmrel a célpont fölé és kissé jobbra lő. Nemcsak a kezdő lövő. üres töltényűrrel gyakorolni. Ennek ellenére a jó lövő még ziháló tüdővel is vissza tudja tartani a lélegzetét egy-két má­ sodpercre. céloz és mutatóujjának első ujjpercével fokozatosan erősödő nyomást gya­ korol az elsütőbillentyűre. az azt jelenti.napi öt-tíz perc. Ahogy mind nagyobb gyakorlatot szerzünk. M i v e l még a legacélosabb idegzetű embernek is meg­ rebben a szeme. de kb. A célzóberendezés beszabályozásával. már negyven-ötven töltény ellövése után is jó eredményt mutathat föl . Üres köz­ ponti gyújtású fegyver elcsattintása teljesen ár­ talmatlan. Az alapismeretek elsajá­ tításához a szerte a világon használt körkörös céltábla a legalkalmasabb. Másodszor. Ehhez az is hozzájárul. mikor közvetlen közelében megszólal egy pisztoly. de nem lehet elég gyakran han­ goztatni. hogy nagyobb gyakorlattal a pontos lövéshez kevesebb időre van szükség. Eddig az elmélet. A kezdő azonnal lát­ ja a hibákat. megfelelő méretű cél­ tárgyra gyakorolhatjuk a célra tartást és a fegy­ ver elsütését. Két dolgot fontos szem előtt tartani. helyezzünk üres töltényhüvelyt a töltényűrbe és akár lakótelepi lakásban. sö­ tétben csak sejteni lehet.különö­ sen a kiképzés elején -. de egyéb éles helyzetben a türelmetlenség a kívülállók megsebesítéséhez. Mivel lélegzetvétel vagy kilégzés közben na­ gyon nehéz a pisztolyt a célponton tartani. A lövés kiváltásakor a ter­ mészetes légzési ciklus (percenként 15-20 lé­ legzetvétel) szüneteit kell kihasználni. mert a következmények na­ gyon kellemetlenek lehetnek: a lőtéren legfel­ jebb csak rossz eredményt érünk el.persze csak akkor. és tudat alatt már előre helyesbít.

az elsütőbillentyű közelében. hogy a hü­ velykujjunk a fegyver bal oldalán van. A jobb kéz kinyújtott ujjaival alkossunk egy „V" betűt. 118 . a cső a bal váll irányába mutat. A többi ujjunk a jobb oldalon. Lőgyakorlatok A DOMINÁNS SZEM MEGHATÁROZÁSA A PISZTOLY FOGASA A fegyvert bal kézzel úgy tartjuk. Kinyújtott ujjaink a markolat jobb oldalán a csővel egyező irányba mutatnak. szintén a csővel párhuzamos. Helyezzük a fegyver markolatát tenyerünkbe.A pisztoly használatának gyakorlati fogásai. A hü­ velykujj a markolat bal oldalán.

mikor a csőtorkolat már a célra mutat. A fegyver vál­ jon testünk részévé. az alsókar meghosszabbí­ tásává. A mutatóujj egyenes marad mindaddig. határozottan. C s u k l ó n k maradjon egyenes. A kézi biztosítót csak közvetle­ nül a lövés előtt oldjuk ki. de nem görcsösen tartjuk a fegyvert. a gyűrűs. A hüvelykujj bal oldalán nyugszik a markolat.A középső. míg lő­ ni nem akarunk.és a kisujjunkat a markolat köré hajlítjuk és mindhárommal egyforma erővel. 119 . Mutatóujjunkat is csak közvetlenül a lövés leadása előtt helyezzük az elsütőbillentyűre.

Csuklótámasztás. hanem o l d a l r ó l fogja és tá­ masztja a jobbot. Célzás közben a jobb kézzel kissé jobbra. A Weaver-fogás. A bal kéz ujjaival határo­ zottan. Nyugtassuk jobb kezün­ ket a bal kéz tenyerén. 120 . Tartsuk a fegyvert a jobb kézben. Az így keletkező izometrikus feszültség adja a fogás stabilitását. hogy a bal kéz hü­ velykujja ne kerüljön a szán mögé: a hátrafutó szán fájdalmas sérülést okozhat. Célzás k ö z b e n a jobb k é z z e l kissé előrenyomunk. A bal kéz nem alulról.A „csésze és csésze­ a l j " fogás. a bal kézzel kissé balra húzunk. a bal kézzel hátrahúzunk ez adja az izometrikus feszültséget. de nem görcsösen fogjuk a jobb kezet úgy. legfeljebb megnyugtatja a lövőt. hogy a bal hüvelykujj a jobb kéz középső ujját érintse. hogy így ponto­ sabb lesz a találat. Ez a fogásnem a pontos cél­ zásban nem sokat segít. Ügyeljünk arra.

csak a testtartás lesz katonásabb). Másik kezünket csípőre tesszük vagy a hátunk mögé (ez valójában lövészeti szempontból nem sokat ér.A PÁRBAJOZÓ ÁLLÁS Vállsíkunk a célra merőleges (hogy az ellenfél­ nek a lehető legkisebb célt mutassuk). vállszélességben van egy­ mástól. Két lábunk kb. nem a fejünket hajt­ juk le. mindkét karunk egyenes és a fegyver a test középvonalá­ ban van. Mikor a fegyvert lövésre emel­ jük. A gerinc egyenes. fejünk tartása nem változik: a fegyvert emeljük szemmagasságba. Testsúlyunk a két lábon oszlik meg. hogy a célzóberen­ dezést lássuk. Két lá­ bunk kis terpeszben. Testsúlyunk a két lábon oszlik meg. hogy a könyök és az al­ kar a szívet védje. A fegyvert két kézzel tartjuk. vállszélességben van egymástól. hasunkat behúzzuk. A fegyvert a célhoz közelebbi kézben tartjuk. A gerinc egye­ nes. Mikor a fegyvert lövésre emeljük. fejünk tartása nem válto­ zik: a fegyvert emeljük szemmagasságba. hogy a célzóberendezést lássuk. 121 . karunk egyenes. (Korabeli fényképek tanúsága szerint a századfordulón még a lövésre emelt kart kissé behajlították.) AZ EGYENLŐ SZÁRÚ HÁROMSZÖG-ÁLLÁS A tökéletes alapállásnál vállsíkunk a céllal pár­ huzamos. kb. nem pedig a fejünket hajtjuk le.

Testsúlyunk 65-70 százaléka a bal lábunkon nyugszik. 122 . jobb karunk kissé behajlik. hogy a célzóberendezést lássuk. Fejünk tar­ tása nem változik: a fegyvert emeljük szemma­ gasságba. A gerinc egyenes. 45 fokos szöget zár be. míg válltengelyünk a céllal kb.WEAVER-ALLAS (BALKEZES LÖVŐ) A lövési helyzet felvételénél a vállsíkunk elő­ ször a céllal párhuzamos. vállszélességben van egymástól. bal karunk egyenes. nem a fejünket hajtjuk előre. Mikor a fegyvert lövésre emeljük. A fegyvert két kézben tartjuk. Ebből a helyzetből jobb lábunkat előretoljuk. Két lábunk kb.

Bal térdünkkel a földre térdelünk és a sarkunkra ülünk. Jobb lábunkat előretoljuk. hanem a tricepsz izmot) a jobb térden nyug­ tatjuk. Mikor a fegyvert lövésre emeljük. míg válltengelyünk a céllal kb. Testsúlyunk 75-80 százaléka a bal lábon nyugszik.TÉRDELŐ HELYZET (BALKEZES LÖVŐ) Vállsíkunk először a céllal párhuzamos. 45 fokos szöget zár be. bal karunk egyenes. 123 . jobb fölső karunkat (nem a könyökün­ ket. Fejünket annyira előrehajtjuk. hogy a célzóberendezést lássuk. Jobb lá­ bunk sípcsontja függőleges. A fegyvert két kézzel tartjuk.

hogy a célzóberendezést lássuk. Derékból előredőlünk és fejünket előrehajtjuk. 124 . FEKVŐ HELYZET Hasra fekszünk úgy. A fegyvert két kézben tartjuk. hogy a cél­ zóberendezést lássuk. Mikor a fegyvert lö­ vésre emeljük. hogy testünk hossztengelye a célra merőleges. Karunkat egyenesen tartjuk. Fejünket a két ka­ runk között lehajtjuk. Két lábunk kb. vállszélességben van egymástól. Térdünket kissé felhúzzuk.ÜLŐ HELYZET A földre ülünk úgy. mindkét fölső karunkat (nem a könyökünket) a térdünkön nyugtatjuk. hogy vállsíkunk a céllal párhuzamos. A fegyvert két kézben tartjuk.

Minél távolabb van a cél. ha a célgömb nem a cél közepére mutat. a cél és szem közötti egyenes és a röppálya szöget zárnak be. A találati pont helye a célzáshelyzettől füg­ gően változik. és fölső élük egy vo­ nalban van. hogy a célgömb két oldalán a fény­ csíkok egyenlő szélesek. A találat valószínűleg nagy még akkor is. A célgömb és a nézőke akkor vannak helyes viszonyban. a tévedés annál je­ lentősebb. Lövés a légzési ritmus természetes szüneteiben. ha a célgömböt a nézőke középen úgy látjuk.IDEÁLIS CELZAS Az ideális célzásnál a lövő a célgömbre kon­ centrál. Ha a célgömb a nézőkében balra vagy jobbra eltolódik. a célt és a nézőkét csak homályosan látja. Elsütőbillentyűt elhúzni Be Billentyűt elhúzni Be Ki Be Ki Célzás Lövés Ki Ki Célzás Lövés Lövés a légzési ritmustól függetlenül. Be Ki Be Ki Elsütőbillentyűt elhúzni Be Ki 125 . Ekkor a lövedék röppályája (ponto­ zott vonal) közel párhuzamos a cél és szem kö­ zötti egyenessel (szaggatott vonal).

A sport követelményei szerinti lö­ vészethez már speciális lőtér és felszerelés kell. A legismertebb a Nemzetközi Sport­ lövő Szövetség (International Practical Shooting Confederation. Egyik-másik kissé mesterkéltnek tűnhet. A képlet egyszerű: ahol F az IPSC tényező. A szabályok csak fegyveres szolgálatra alkal­ mas lőszert engedélyeznek. A sportlövészet legfontosabb jellemzője. szokatlan testhelyzetből. A k i elérte a nemzet­ közi sportlövőszövetség kategorizálása szerinti harmadosztályú minősítést. hogy a pisz­ tolylövészetet nem lehet azonnal. járműből. hanem a lőszer célballisztikai teljesítménye határozza meg. A bűnö­ zők nem viselnek nagy. tízszer vagy még többször próbálkozzon a megoldással. B i l i French.Pisztolylőgyakorlatok A k i hivatásból hord fegyvert. A lőszereket ballisztikai tulajdonságaik szerint nagy teljesít­ ményű. Az alapfokú ismeretek elsajátí­ tása elengedhetetlen. IPSC). Ken Hackathorn átkeresztelték a szövetséget „gyakorlatira" (Practical). m a lövedék tömege. az még nem felel meg a gyakorlati lövészet alapkövetelmé­ nyeinek. esetleg egy videokamera és lehetőleg egy okta­ tó. liga és szövetség jött létre az elmúlt harminc esztendőben. naponta. továbbá figyelembe veszi a fegyver célballiszti­ kai jellemzőit is. Jeff Cooper. az már kész jelentő­ sebb feladatok végrehajtására: több célt leküz­ deni futás. hogy a találati pontosság mellett az időt is méri. úgy lesznek egyre nehezebbek. körkörös céltáblát a mellükön és nem várják udvariasan. illetve kis teljesítményű kategóriákba sorolják. mindkettő alulmaradhat a jobb ballisztikai tulaj­ donságú fegyverrel felszerelt sporttárssal szem­ ben. A számításhoz amerikai mértékegységeket használnak (a lövedék törne- 126 . Magában a lövészetben nincs különösebb ör­ döngösség.sőt veszélyes lehet a sporttársakra is. csak pazarolja a lőszert . ha találati valószínűsége alacsony. hogy a lövő ötször. mászás közben. v a lövedék sebessége. nem elégedhet meg az alapismeretek elsajátításával. A kategóriák közötti választóvonalat általában nem a fegyver űrmé­ rete. de később a sport megteremtői. de valójában mindegyik egy életből ellesett helyzetet teremt újjá és lehe­ tővé teszi. időjárástól. a gyakorlati résznél kezdeni. szerte a világban. míg a he­ lyes célzási testhelyzetet felvesszük. Missouri államban. mikor 25-50 méterről a körkörös céltábla már nem je­ lent különösebb kihívást. de legalább egy tapasztalt sporttárs is. lőni fedezék­ ből. fá­ radtságtól. idegállapottól függetlenül legalább egy 20 cm-es körön belül tartani. A besorolás nem önkényes ala­ pon történik: a lőszer gyári adatai (lövedék tö­ mege. Sportlövő számára is eljön előbb-utóbb az idő. A versenyeken egy-egy kategóriában kizárólag a találat helyét pontozzák és ez alap­ ján hirdetnek eredményt. A legpontosabb lövő is veszít­ het. Számtalan sportlövőklub. Azt azonban hangsúlyozni kell. A sportlövők képzése során a feladatok elein­ te egyszerűek. nem lehet tehát a jobb találati valószínűség (pontszám) érdekében kis ballisztikai tulajdonságú (kis sebességű) speciális céllövő lőszert használni. ha nem elég gyors. Eleinte Harci (combat) Lövészszövetségnek nevezték. kúszás. A k i nem tudja 25 méterről találatait rendszeresen. felszerelés sem nagyon kell hozzá némi türelemmel és egyéni gyakorlással oktató nélkül (e könyv segítségével) el lehet sajátítani a fogásokat. Ennél re­ alisztikusabb gyakorlásra csak tűzharcban van lehetőség. melyet 1976-ban alapí­ tottak Columbiában. torkolati sebessége) alapján kiszámítják a lövedék I P S C tényezőjét (IPSC factor). de ahogy a lövő fejlődik. a leggyorsabb sem fel­ tétlenül nyer.

akkor a töltény nagy teljesít­ ményű. míg a tárcserét sötétben is végre tudjuk hajtani.tűzharcban élet és halál kérdése lehet. mikor gondos célzás után nem tudjuk elhúzni az elsütőbillentyűt. a sebességet láb per másod­ percben határozzák meg . Kevésbé súlyos (végzetes) találat ese­ tén nagy teljesítményű lőszerrel a váll. mert elfelejtettük a fegyvert kibiztosítani. A lövő annyiszor lő. tárakat. Kínos jelenet például. ha az új tárat a földre ejtjük . A siker záloga a követke­ zetesség: egy-egy részfeladatot mindig ugyan­ azokkal a mozdulatokkal hajtsunk végre. vagy az összesen hét pont. hogy a céltáblákat egyre távo­ labb visszük egymástól. vagy ha a célnak háttal állva kezd és csak az indítójelre fordulhat meg. ha felállítunk még egy céltáblát. Meg kell tanulnunk számon tartani a leadott lövéseket. mikor egy újabb célpont jelenik meg. A leadható lövé­ sek számát. A verseny izgalmában ez nehéz dolog. A legegyszerűbb feladat két céltáblára egyegy lövést leadni.lásd az 1. a lövő idejéhez öt másodperc büntetőidőt adnak. hogy a tártokokat csípő mögött. míg a helyes mozgás reflexszerűvé válik. minden tárcsere hosszú másod­ percekkel növeli az idejét. hogy mit ír elő a feladat. ahányszor akar . asze­ rint. a kategóriától függetlenül. Ha 130 alatt van (mely a 9 mm Parabellum IPSC tényezője). hogy jobb kézre essenek a tárak. ha a lövő egy túszt vagy kívülállót jel­ képező céltáblát talál el. Ennek elkerülésére legjobb. lőszert szabad vásárolni. mikor a tár már üres. Egy tipikus IPSC-lőfeladat során az órát síp­ vagy fényjelre indítják. egy tűzharc stressz-helyzetében szinte lehetetlen . A gyakorlatot nehezebbé le­ het tenni azzal. övet. Ha egy céltáblán nincs meg az egyszer öt pont. Versenyen ez a helyezésen javíthat . A karok csak egy pontot érnek. ezután a lövő fegyvert húz és tetszés szerinti számú lövést ad le két-há­ rom céltáblára. A pisztolylövészeteknél gyakran alkalmazzák az ember alakú Paladin-céltáblát. hogy nem lesz a lövésnek aka­ dálya. ez a mozdu­ lat garantálja. egyiket magasabbra. nagy gondot kell fordítanunk a helyes fegyverkezelés elsajátítására. főleg a gyors tárcserére.de minden lövés. Öt másodperc büntetőidő jár azért is. Ha a fegyver már ki van biztosítva. Utolsó lövésével egy 20 cm át­ mérőjű vaslapot mozdít el. ahányszor akar. a jobb vese tájékán kell elhelyezni.vagy haslövés négy pontot ér. hogy a tartalék tárak a kezünk ügyében. akkor kis teljesítményű. Ügyelnünk kell azonban. helyet változtat. vagy több. Egy cél leküzdéséhez egy ötpontos találat kell.gét tehát grainben.csak magunkat hibáztathatjuk. míg a fegyver elővétele gondolkodás nélkül. kis teljesítményűvel csak hármat. auto­ matikusan történik. Szívtájéki vagy fejközépi találat a lőszerkategóriától függetlenül öt pontot ér. mert a tárcsere így gyorsabb.de érdemes erre nagy gondot fordítani. mellyel az órát meg­ állítja. melyen csak három találati zóna van. Lehetőleg jó minőségű fegyvert. nem veszítettünk semmit .45 A C P töltény IPSC tényezője). ha a tár a második lövés után kiesik a markolatból. Függelé­ ket). esetleg korlátozzuk a betárazható töltények számát és előírjuk a tárcserét.ha viszont még be van biztosítva. Egy javasolt módszer bal­ kezesnek például az. másikat alacsonyabbra állítjuk. összesen hét pontot érő találat (a hétnél magasabb találati pontszám nem jelent semmiféle előnyt). A verseny hevében könnyű megfeledkezni a fontos alap­ szabályokról. Ha nem. a leadandó lövé­ sek számát növeljük. de az utolsó töltény még a töltényűr­ ben van. Ha a ballisztikai tényező eléri vagy megha­ ladja 175-öt (mely a katonai . és egy pillanatig sem ál­ lunk üres fegyverrel a kézben. esetleg kúszik vagy akadályon mászik át. Házi­ lag készített lőszer adatait próbalövéssel hatá­ rozzák meg. annyiszor cserél tárat. A gyors tárcsere feltétele. A helyes fegyverkezelést csak rendszeres gyakorlással le­ het igazán elsajátítani. pisz­ tolytáskát. akkor bizonyos követelmények sze­ rint kiírt versenyen nem lehet használni. és akkor tárat cserélni. de mások tapasztalatai­ ból is sokat tanulhatunk. és mind ugyanabban a helyzetben legyenek. ha indításkor a lövésznek 5-10 métert futnia kell a lővonalhoz. A feladat még nehezebbé válik. Ha a tártok 127 . Ha lövés előtt elfelejtjük a pisztolyt kibiztosítani. Közben tárat cserél. ha hüvelykujjunk­ kal lenyomjuk a biztosítókart. valahányszor a fegyvert lövésre emeljük. hogy ne legyen a feladat túl komplikált. Ha jó eredményt akarunk elérni a lőfeladatok gyakorlásakor. Ezekkel aztán rendszeresen kell gyakorolni. a tár kapacitását a szabályok ritkán korlátozzák.

3 méterre) van. az üres tár a földre esik. korai kezdésért.megengedi.9 m) magas. A fedezék mindkét oldalán kb. Tűzharc­ ban erre nem lehet számítani . A lőfeladatok gyakorlása az előző fejezetben leírt testhelyzetek módosítását is megköveteli: nem számíthatunk mindig arra. Jeladásra a lövő 2. A lövő egy 16 láb (4. fut még 2. Adott jelre megfordul. a Weaver. El Presidente gyakorlat Az IPSC egyik szabvány gyakorlata az El Presi­ dente feladat.5 méter) távolságban és a vaslapot. A lövő a céltábláknak háttal áll. A töltött tárat a markolat­ ba kell tolni. Három célt állítanak föl a lővo­ naltól 10 méterre és egymástól három-három méterre. a jobb kéz horogba hajlított középső ujja a tár fe­ néklemezébe akad. A maximális találati pontszám 60. hogy a kioldott tárat a markolatban tartsa. mert a fegyvereket úgy ter­ vezik. A négy futam összideje (plusz a büntetőidők) a versenyző pontszáma.5 m) távolságban egy 6 láb (1. a bal kéz mutatóujja lenyomja a tárkioldó gombját. Mikor egyik cél­ ról a másikra váltunk. Európai gyártmányú pisztolyok esetében ez nem mindig igaz: sok fegyveren például egy lapos rugót ta­ lálunk.9 m) hosszú fedezék mögött áll. Mutatóujjal lenyomva a szánrögzítőt. Amerikai gyártmányú pisztollyal a fenti eljá­ rás mindig beválik. a pisztoly ismét tűzkész helyzet­ ben van. Minden versenyző négyszer in­ dul: kétszer jobbra. illetve 15 yard (9. Meg kell tehát tanulnunk. Gyakor­ lati lövészeten a bal szélső és jobb szélső cé­ lok közötti szög ritkán több 45 foknál. újra tölt és lelövi a 10 méterre elhelyezett vaslapot. 1 láb (0.5 métert előrefut. amíg a tárkioldó kattanását nem le­ het hallani (érezni). két-két lövést ad le mindegyik célra. Indítójelre a fede­ zék végéhez fut. A Columbiai Botladozás gyakorlat A Columbiai Botladozás (Columbia Fumble) feladatot az IPSC megalapítása során hajtották végre először (innen a Columbia elnevezés). a hüvelykujj a tártest jobb oldalához simul. melynek egyetlen célja. A találatokat összeadják. lövő kezével lelök egy üres konzervdobozt egy 3 láb (91 cm) magas oszlop­ ról. tehát a gerinc felé kell hordani. minden elhibázott lövésért tíz pontot levonnak és az összesített pontszámot elosztják az eltelt idővel. mielőtt lelökné a konzervdobozt. legalább egyik lábával a fedezék középvonalát jelző vonalon. hogy a cél pon­ tosan szemben jelenik meg. teherbíró lépcső húzódik.3 m) széles és 3 láb (0. mely 7 yardra (6. Miközben jobb kézzel kihúzzuk a tárat. míg azt a lövő szabad kezével el nem távolítja. két-két lövést ad le. hogy gyors tárcsere érdekében a tár könnyen kicsússzon a markolatból. hogy a testhelyzetünket ho­ gyan módosítjuk a célnak megfelelően. fegyvert húz és legalább egyszer meglő há­ rom célt: két emberalakot 10.4 m) hosszú fedezék van. M i k o r gyors tárcserét kell végrehajtani. a mutatóujj a tár vezetőéle mentén a tár nyílása felé mutat.83 m) magas és 8 láb (2. Az indítóvonal­ tól 15 yard (13. össze­ kulcsolt kézzel. a pisztolyt tartó kezé­ vel fölvesz a földről egy üres konzervdobozt. vezetőélükkel a test középvonala. kétszer egy 12 méterre levő célt. kétszer eltalál egy öt méterre levő célt.5 métert. Jó koordinációt és kézügyességet kíván.vagy egyenlő szárú háromszög-állás nem mindig egyformán megfelelő mindkét fél leküzdéséhez. az át­ lagidő 10 másodperc. ha lövő ke­ zével megérinti a pisztolyt.fel kell készülni arra. kétszer balra. A fedezék két végénél egy-egy ember- 128 . a tárakat fenéklemezükkel fölfelé. Nyílt fegyverviselésnél a tár­ tok kissé előbbre kerül. a csípőcsont elé. hogy a célok akár 360 fokos szögben tűn­ nek fel. Az átlagidő nyolc másodperc. de a tá­ rak relatív helyzete nem változik: vezetőélük most a csípőcsont felé mutat. újra tölt és további Cooper Roham gyakorlat Meglehetősen összetett feladat. Repülő „ M " gyakorlat A leadható lövések száma nincs korlátozva. a doboz egy 150 cm magas oszlop tetejére helyezi. illetve 13. Öt másodperc büntetést kap minden hibáért: elhibázott lövésért.

ez a szabály a második fedezéknél nem érvényes.8 m) hosszú és 2 láb (0. Mozgás közben a pisztolyt nem kell a pisztolytáskába tenni. Az alagút túlsó végénél két ember alakú céltábla van. A vaslap lelövéséhez vissza kell térnie az indító négyszögbe. A vaslap a lővonaltól 6.8 m) bal­ ra helyezik el az időmérő vaslapot. aki túszokkal fedezi magát. A feladat végre­ hajtásakor nem lépheti át a lővonalát. csak bal kézzel) érintheti. A két futam átlagpontszáma és átlagideje lesz a lövész eredménye. mögötte egy fegy­ veres. McDonald Étterem gyakorlat A verseny-pisztolylövészet egyik nagyon fontos eleme a cél helyes megválasztása.8 m) magasságban. a fedezék szélétől egy céltáblányi távolságban és 6 láb (1. ahányszor jónak látja . Indítójelre jobbra fut. hogy mást ne érjen lövedék.de minden céltáblán csak két találat számít.3 m) távol­ ságban és a középvonaltól 2 yardnyira (1. Rangso­ rolásnál az azonos pontszámok között a rövi­ debb idő a döntő. Ugyan­ csak öt másodperc büntetőidő jár minden túszt ért találatért és minden egyéb hibáért. 1. A le nem küzdött fegyveres célokért öt másodperc büntetőidő jár. Jeladásra a lövő átlép az indítóvonalon és tü­ zet nyit az első fedezék mellett elhelyezett cél­ táblákra.2 m) távolságban lévő alagút 8 láb (2. 7 yard (6. A második fedezéket csak az alagúton áthaladva közelítheti meg. En­ nek gyakorlására alkalmas a McDonald Étterem feladat végrehajtása. míg akadálytalanul nem lőheti a másik fegyveres célt. de ezen a lépcsők he­ lyett egy lőrés van. Ez elsősorban kommandós feladat. A gyenge kéz vonalat át­ lépve a fegyvert csak gyenge kezével (tehát ha jobbkezes.7 m) távol­ ságban lévő újabb fedezék. ha egy fegyveres bűnözőt kell ár­ talmatlanná tenni. A fedezék után 2 yard (1. A három túszt és két fegyverest jelképező céltáblákat a lővonalra merőleges középvonalon helyezik el: először egy túsz. A pallók nincsenek leszögezve . 129 . egy újabb fegy­ veres majd az utolsó túsz. Minden lövő kétszer teljesíti a feladatot. Az alagút teteje 2x4 hüvelykes pallókból ké­ szül.4 m) széles.45 m) olda­ lakkal. i l ­ letve balra elfordítják. rálő az alagút melletti céltáblákra. 6 láb (1. fölső éle a fedezék tetejétől 2 lábnyira (0. de a középvonaltól 2 yardnyira (1. és a különle­ ges rendőri alakulatok kiképzésében világszerte nagy szerepet kap a túszkiszabadítás. A lövő a középvonal és a lővonal találkozásá­ nál egy 3x3 láb négyzetben áll. és valahányszor a lövő erős kezével megérinti pisztolyát a gyenge kéz vonal átlépése után.3 m). A lövész annyiszor tüzel minden célra. utána balra. de a csőtorkolatnak mindig a célvonal fe­ lé kell mutatnia. A gyenge kéz vonal után 8 yard (7. A feladatot minden lövő kétszer hajtja végre.5 láb (0.érintésre leesnek.75 yard. Az alagút túlsó végétől 3 yard (2. Ezután átmászik a fedezéken és mie­ lőtt átlépne a gyenge kéz vonalon. A fegyveres céltáblá­ kat a középvonalra 45 fokos szögben jobbra.8 m) jobbra egy ember alakú céltábla van 6 láb (1. először jobbra. a középvonaltól balra van. Ezután az ellenkező irány­ ba fut. míg akadálytalanul nem lőheti az egyik fegyveres célt.ez a „gyen­ ge kéz" vonal. amögött megint egy túsz. A két futam ered­ ményét átlagolják. minden levert pallóért.6 m) van.8 m) magasságban. A lőrés négyzet alakú. hogy úgy kell a bűnözőt egy-két lövéssel ártal­ matlanná tenni.5 yardra.alakú céltáblát helyeznek el. Ugyancsak 7 yardnyira (6. Lényege. méretei megegyez­ nek az első fedezékével.82 m) távolságban egy keresztbefutó vonal található .6 m) ma­ gas. A fedezék túloldalán. a fedezék melletti célokhoz hasonló helyzetben. Az első céltábla a lővo­ naltól 7 yardra van. a céltáblák közötti távolság 0. Minden lövést nyugalmi helyzetből kell lead­ ni: tüzelés közben a lövész csak egyik lábát mozdíthatja. Öt másodperc büntetőidő jár a korai kezdé­ sért. Ez különösen nehéz feladat.

130 . a bal kéz mutatóujja lenyomja a tárkioldó gombját. Ügyeljünk arra. A jobb kéz horogba hajlított középső ujja a tár fenéklemezébe akad. TÁRCSERE A gyors tárcsere feltétele. a mutatóujj a tár vezető­ éle mentén a tár nyílása felé mutat. a hüvelykujj a tártest jobb oldalához simul. Miközben a jobb kéz kihúzza a tárat. az üres tár a földre esik. hogy elsajátítsuk a helyes fegyverkeze­ lést. tehát a cél felé mutat. hogy a tartalék tárak a kezünk ügyében és mind ugyanabban a hely­ zetben legyenek. mikor a fegyver már tüzeléshez kész. A lőgyakorlatok során és a lövészversenye­ ken jó szolgálatot tesz. és nem csekély a gya­ korlati jelentősége a tűzharcban.A FEGYVER KIVÉTELE A fegyver gyors kivételét azért érdemes gyako­ rolni. hogy a biztosítót csak akkor oldjuk ki.

A mutatóujj lenyomja a szánrögzítőt. amíg kattan a tárkioldó.A jobb kéz a töltött tárat a markolatba tolja addig. és a fegyver ismét tüzeléshez kész helyzetben van. Hogy a tár bizto­ san üljön a markolatban. 131 . üssünk tenyérrel a fe­ néklemezre.

Pisztolyhasználat valós helyzetekben
Esett már szó a fegyverviseléssel járó óriási fe­ lelősségről. Nem volt ez üres szófecsérlés csak azért, hogy növekedjék a könyv terjedelme. M i ­ előtt derekunkra csatolunk egy pisztolyt, gon­ doljuk meg, hogy a fegyverviselés magában hordozza annak lehetőségét, hogy a fegyvert használnunk is kell - és a fegyverhasználat sú­ lyos következményekkel járhat. Tetszik, nem tetszik, egy emberélet kioltása még messzemenően indokolt önvédelem esetén is számtalan jogi kellemetlenséget von maga után. A mai politikai, jogi viszonyok között mindig a fegyverhasználónak, az önvédelemhez folyamodónak kell bizonyítania, hogy jogosan járt el. A fegyverviseléssel járó felelősségtudat meg­ követeli, hogy ne keressük a bajt, ne öltözköd­ jünk feltűnően, ne viselkedjünk provokálóan. Rossz hírű környéken fegyvertelenül átvágni az utcasarkon ácsorgó vállas fiatalemberek között nem bölcs dolog - de fegyveresen sem az. Egy­ részt a pisztoly nem varázsvessző, melyet csak meg kell suhintani és mindenki meghunyászko­ dik tőle; ha öt-hat emberrel állunk szemben, egyikük könnyen hátunk mögé kerülhet. Más­ részt, ha összetűzésre kerül a sor, nehéz lesz a jogos fegyverhasználatot bizonyítani. A tanúk az életben maradt vállas fiatalemberek lesznek, akiknek elsődleges célja nem feltétlenül az igaz­ ság feltárása... Ne hangoztassuk a nyilvánosság előtt, hogy fegyverünk van, és aki rossz szemmel néz ránk, az számíthat arra, hogy használjuk is. Nagyon fontos, hogy fegyverrel fenyegetőzni felelőtlen és veszélyes dolog. Ha csak azért húzunk fegy­ vert, hogy ráijesszünk valakire, jogtalanul já­ runk el - nem beszélve arról, hogy ha a fenye­ getett ember nem ijedős, még a fegyvert is elve­ heti. Az alkohol és a fegyver összeférhetetlen dol­ gok - ha fegyvert viselünk, legjobb elkerülni az olyan helyeket, ahol ittas emberek belénk köt­ hetnek. Mindenképpen kerüljük a túlzott alko­ holfogyasztást: az alkohol csökkenti az ítélőké­ pességet - amit ma este, borgőzös fejjel azonna­ li megtorlást követelő halálos fenyegetésnek te­ kintünk, azt holnap reggel egészen másként fog­ juk látni. Az alkoholról mondottakat kivéve a fentiek természetesen csak az önvédelemből fegyvert viselő magánemberekre és az őrző-védő szol­ gáltató cégek alkalmazottaira vonatkoznak. A katonák, rendőrök számára más magatartást ír elő a szolgálati szabályzat.

A pisztoly használatáról az elmúlt tizenöt­ húsz évben nemzetközi tekintélynek számító szakemberek számos könyvet írtak. Egy ilyen kis fejezetben nehéz összefoglalni a tapasztala­ taikat, tanácsaikat.

FIGYELMEZTETŐ, MEGSEBZŐ LÖVÉS
Fegyvert csak akkor szabad elővenni, ha készek vagyunk annak azonnali használatára. Nem szabad vele ijesztgetni, fenyegetni. A ma­ gyar előírások megkövetelik - legalábbis a fegyveres testületek tagjaitól -, hogy a fegyver tényleges használata előtt figyelmeztető lövést adjanak le. Szó volt már arról, hogy egy pisztolytöltény maximális lőtávolsága 1500-2000 méter és a lö­ vedék még a lőtávolság túlsó határán is halált okozhat. Hogy szemléletesebb legyen a dolog: az Erzsébet híd budai hídfőjénél, mondjuk a Ru­ das fürdő előtt délkeleti irányban leadott figyel­ meztető lövés áldozata a Szabadság híd pesti

132

hídfőjénél, a Vásárcsarnok előtt villamosra vá­ rakozó állampolgár lehet. Az Astoriánál kelet felé leadott lövés a Keleti Pályaudvar üveghom­ lokzatát áttörve a gyanútlan utasok között szed­ het áldozatot. A tégla- vagy betonfalat a pisz­ tolygolyó nem üti át, de az ablaküveget igen. Lakott területen ezért nem szabad meggondolat­ lanul akár figyelmeztető lövést is leadni. Hasonló a helyzet a szándékos sebesítéssel. Csak fegyverforgatásban járatlan ember várhat­ ja el, hogy egy támadót azzal szereljünk le, hogy lábába, karjába lövünk. Az ilyesmibe bele lehet halni, mert az eredmény többnyire nem egy magatehetetlen sebesült lesz, hanem egy vérző, de még mindig harcképes - és jócskán felbőszült - ember. Ha tehát a fegyver láttán a támadó nem hátrál meg, azonnal és addig kell tüzelni, míg a földre nem bukik. Még egy kis kaliberű fegyver célballisztikai hiányosságait is ellensúlyozhatjuk egymást gyorsan követő többszöri találatokkal - nincs sok értelme takarékoskodni a lőszerrel, mikor életünk vagy testi épségünk forog kockán.

TÁVOLSÁG
A villámgyors fegyverhúzás valódi, gyakorlati értéke csekély: az FBI statisztikai felmérései szerint pisztolyhasználat esetén az ellenfelek közötti átlagos távolság kb. 3 méter. Egy jó fizi­ kai kondícióban levő ember ezt a távolságot a másodperc tört része alatt áthidalja, és ha kés van nála, súlyos sebeket tud okozni, még mie­ lőtt a kezünk a pisztoly markolatát érintené. Ennek ellenére a gyors fegyverhúzás gyakor­ lásával érdemes némi időt eltölteni. A gyakor­ láshoz olyan ruhát és azt a pisztolytáskát vi­ seljük, melyet rendszeresen hordunk. A gyakor­ lás célja elsősorban a helyes fegyverkezelés el­ sajátítása legyen, ne a szemfényvesztő gyorsa­ ság. Gyakoroljunk rendszeresen mindaddig, míg egy másodpercen belül elő tudjuk venni a pisz­ tolyt és egy 6,5-7 méterre levő ember alakú cél­ táblát rendszeresen el tudunk találni. Ez tiszte­ letre méltó, de egyáltalán nem bajnoki teljesít­ mény. A szemfényvesztőén gyors fegyverhúzás he­ lyett inkább arra törekedjünk, hogy növeljük az ellenféltől való távolságot. Ennek legkézenfek­ vőbb módja természetesen a futás - mely nem azt jelenti, hogy minden támadás elől meg kell futamodni (sok esetben ezt a körülmények nem engedik). Csak arról van szó, hogy néhány futólépéssel növeljük a távolságot. A k i birtokában van az önvédelmi fogások­ nak, az a karnyújtásnyira lévő ellenfelet egy do­ bással vagy gánccsal a földre viheti. Mialatt föl­ tápászkodik, kellő távolságra kerülhetünk és elővehetjük a pisztolyt.

A FEGYVER HELYES TARTÁSA
Még a hivatásos fegyverviselők közül is sokan lövés előtt függőlegesen tartják a pisztolyukat. Elméletileg ennek a készenléti testtartásnak ba­ lesetvédelmi okai vannak, de valójában nagyon veszélyes gyakorlat. Egyrészt, amikor felfedez­ zük az ellenfelet, a fegyver csöve rossz irányba mutat és nem tudunk tüzet nyitni, míg a cél felé nem fordítjuk - még ha a késlekedés csak egy fél másodperc, az is súlyos következményekkel járhat. Ha viszont a csőtorkolat követi a szemet, azonnal tüzet nyithatunk, mihelyt felismerjük az ellenfelet. Másrészt, ha az égnek mutató pisz­ toly véletlenül elsül, ki tudja, kit fog eltalálni a lövedék? A csőtorkolat tehát afféle harmadik szemként mindig oda mutasson, ahova nézünk. A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok ettől természetesen eltérhetnek.

FEDEZÉK
Még a legnehezebb, legrealisztikusabb lövészeti feladat során sem lő vissza a céltábla. A való­ ságban erre nem lehet számítani: tűzharcban az ellenfél gyakran lényegesen nagyobb tűzerővel rendelkezik és habozás nélkül visszalő. Ezért nagyon fontos fedezéket keresni egy tűzharc so­ rán. Jó tudni például, hogy egy gépkocsi mo­ torblokkja minden kézifegyver ellen megfelelő

133

védelmet ad, a kocsiajtó csak kjs kaliberű fegy­ ver ellen véd, a lakásajtót viszont még a 7,62 mm Browning is átüti. Nem kell a fedezékhez simulni - attól nem ad jobb védelmet, mozgékonyságunk viszont jelen­ tősen csökken. Legjobb a fedezéktől kartávol­ ságra meglapulni. Ha nincs a közelben fedezék, legalább feküdjünk a földre, hogy kisebb cél­ pontot nyújtsunk.

gyatkoznunk - legalábbis, míg el nem dördül az első lövés.

A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS SZEREPE
Megfeszített kakasú automata pisztoly könnyen elsülhet „véletlenül" (valójában a lövő figyel­ metlensége következtében). Ezért célszerű a pisztolyt mindig bebiztosítva tartani, és csak közvetlenül a lövés leadása előtt kibiztosítani tehát csak akkor, mikor eldöntöttük, hogy a cél veszélyt jelent, és a célzóberendezés a cél köze­ pére mutat. Ha például tudjuk, hogy veszély fenyeget (hangos reccsenéssel beszakad a bejárati ajtó), kézbe vesszük a csőre töltött, bebiztosított pisz­ tolyt, de a biztosítót nem oldjuk k i . M i k o r meggyőződtünk róla, hogy valóban betörtek és veszély fenyeget bennünket, továbbá miután az illetéktelen behatolót figyelmeztettük, de azt nem érdekli, hogy fegyverünk van és a célzóbe­ rendezés a célra mutat - csak akkor oldjuk ki a biztosítót. Jó ergonómiájú pisztolyon a biztosítókar au­ tomatikusan a hüvelykujj alá esik, mikor a fegy­ vert kézbe vesszük, a kibiztosítás tehát nem je­ lent időveszteséget. Ugyanakkor elkerülhetjük az izgága mutatóujj okozta szégyent - vagy bal­ esetet.

VILÁGÍTÁS
Éjszaka, illetve rossz látási körülmények közötti fegyverhasználatnál alkalmazzunk-e mestersé­ ges fényforrást, vagy sem? Egy jó minőségű zseblámpa nagyon hasznos kellék lehet - de egyben kitűnő célpont is. Először az ötvenes években foglalkoztak ezzel a kérdéssel az FBI akadémián, és arra a következtetésre jutottak, hogy legjobb, ha a lövő a zseblámpát oldalt ki­ tartja. Az elmélet szerint az ellenfél erre céloz, de az FBI-ügynök helyett csak a levegőt, de leg­ feljebb egyik kezét találja el. Az FBI-módszer néhány percen túl nagyon fárasztó, és valójában nagyon ritkán van annyira sötét, hogy az ilyen trükk beváljon - a probléma többnyire nem a célpont felismerése, hanem az, hogy nem látjuk a célzóberendezést. Az utóbbi időkben két új módszer terjedt el. Legegyszerűbb a lámpát és a pisztolyt tartó két kezet előre kitartani és a csuklókat egymáshoz támasztani. A fénycsóva így többé-kevésbé pár­ huzamos a cső tengelyével, a célzóberendezés körvonalai jól kirajzolódnak a célra vetített vilá­ gos körben. A két egymáshoz támasztott csukló némi izometriai feszültséget is kelt, a fegyvert valamivel stabilabban tudjuk tartani, mint egy kézzel. Ha a két kéz csuklóját keresztezzük, az ered­ mény hasonló: a fénycsóva és a cső tengelye párhuzamos lesz, a célzóberendezés a célról visszaverődő fényben jól kirajzolódik. Ezzel a módszerrel a fegyvert majdnem olyan stabilan tudjuk tartani, mint a Weaver-fogással. Ha ismerős terepen (otthon vagy ismert hely­ színeken a sötétséget választjuk, némi előnyt szerzünk egy betolakodóval szemben. Ilyenkor szemünk helyett elsősorban a fülünkre kell ha­

PISZTOLYHASZNÁLAT KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEKBEN
Egy épületben - még a legegyszerűbb tervrajzú lakóházban is - számtalan rejtekhely van, ahon­ nan az óvatlan embert kellemetlen meglepeté­ sek érhetik. Ezért áll egy kommandós csoport legalább két-három emberből, akik egymást fe­ dezik. Egyedül, egy szál pisztollyal csak vég­ szükség esetén szabad felvenni a harcot. De vannak esetek, mikor nincs választás. Ha példá­ ul otthonunkban, sötét éjjel ér támadás, nincs hova menekülni és a rendőri segítség is későn érkezhet.

134

135 . Egy gépkocsi motorháza is lehet fedezék. melyet eddig nem láttunk. Egy gyors mozdulat­ tal lépjünk át az ajtónyílás előtt . Ne próbáljuk a betolakodót sarokba szorítani: mert a kilátástalan helyzetben levő ember sok­ kal elkeseredettebben küzd. Először az egyik ajtófélfa mögötti holttérből vizsgáljuk meg a szoba látható részét. Egy lépcsőházban különösen fontos. mikor az ellenfél megjelenik. ahova né­ zünk: a távolságok minimálisak. a másik irányból mindig fennáll a támadás veszélye. lép­ csőházra. Egy lépcsőház mindig komoly problémát je­ lent: akár fölfelé indulunk. és sötétben mindenki kissé magas­ ra céloz. ha hátul­ ról még némi fény is vetődik arra. akár lefelé.közben tartsuk szemmel a szoba középső részét.Amikor végképp elkerülhetetlen az önvéde­ lem. különösen ügyeljünk ajtónyílásokra. hogy a kellő koncentráció nélkül a segítségünkre sietőre lövünk. akinek ma­ radt menekülési lehetősége. félig guggolva. különösen. Ugyanakkor nagyon kell ügyelni a helyes cél­ felismerésre. Ha nem tudunk azon­ nal tüzet nyitni. a reakcióidő egy-két tizedmásodperc. ha minden kétséget kizáróan tudjuk. hogy a túl­ oldalon egy erőszakos szándékú betolakodó van. A másik ajtófélfa holtteréből ve­ gyük szemügyre a szoba eddig nem látott részét. mert azzal föladjuk a kezdeményezést. Csak akkor lőjünk egy ajtón keresztül. Ha be kell lépnünk egy szobába. Nem szabad megállni egy ajtóban. mozgás közben mindig álljunk ké­ szen a tüzelésre. Ne álljunk meg a legjobbnak tűnő vé­ delmi helyzetben sem. Vizsgálódás. maradjunk félig görnyedten. Az ajtónyí­ lás kitűnő célpontot nyújt. mert nem minden váratlanul fel­ bukkanó ember ellenfél. és minden kézifegyver ellen megfelelő védelmet nyújt. derékmagas­ ság alatt: a legtöbb ember az alacsony célt nehe­ zen találja el. A szobát „tortaszeletekre osztva" ellenőrizzük. hogy el­ lenőrizzük: van-e a szobában valaki. előfordulhat. könnyen alulmaradhatunk a k ü z d e l e m b e n . hogy a csőtorkolat mindig oda mutasson. mint az.

különösen a vékony lemez­ ből készült európai autók ajtaja .A gépkocsiajtó . 136 . Egy gépkocsit a képen látható módon fede­ zéknek használni felesleges: az üveget könnyen át lehet lőni.csak kis kali­ berű fegyver ellen véd.

137 .Nem kell a fedezékhez simulni . mozgékonyságunk viszont jelen­ tősen csökken.attól nem ad jobb védelmet.

Legjobb a fedezéktől kartávolságra meglapulni. 138 .

Az elmélet szerint az ellenfél valószínűleg a fényforrásra nyit tüzet. Egy időben az FBI tan­ folyamain tanították ezt a módszert.Sötétben. 139 .ugyanakkor kitűnő célpontot is nyújt az ellenfélnek. félhomályban egy zseblámpa jó szolgálatot tehet .

Egyszerű. de hatásos módszer a lámpát és pisztolyt párhuzamosan a célra tartani. 140 .

141 .Egy amerikai lövésziskola tanítja ezt a zseblámpa-kezelési módszert. A fegyvert így majdnem olyan szilárdan tudjuk tartani. mint a Weaver-fogással.

142 Helytelen készenléti testhelyzet. . Könnyen előfordulhat. hogy így kívülállókat sebesítünk meg.

ahova nézünk. 143 .A csőtorkolat afféle harmadik szemként mindig oda mutasson.

akár lefelé. . hogy ne adjunk ilyen jó lehetőséget az ellenfélnek. Ajtónyílások és -sarkok nagyon veszélyesek. Ügyel­ jünk arra. a másik irányból mindig fennáll a támadás veszélye.144 Egy lépcsőház mindig komoly problémát jelent: akár fölfelé indulunk.

Maró anyagoknak. A csövön végighaladó lö­ vedék a porszemcséket a cső falába sajtolja. korró­ zió. átvizsgálni. rugóvezetőn) egy kevés olaj legyen. megtörölni és újra beolajozni. reszelőnek. de sokat csökkent az értékén. egy-két bronz vagy műanyag csőkefe. a karbantartás során is na­ gyon fontos a balesetmentes kezelés. fültisztítót és egy kis flaska lőporcsapadék-oldó tisztítószert. Mie­ lőtt a lőtérre indulunk vagy szolgálat előtt fegy­ verünket a pisztolytáskába csúsztatjuk. A száraz csőfurat különlegesen fontos. A hüvelyen és csappantyún ne legyen horpadás. ellenő­ rizzük a következőket: A súrlódó felületeken (szán és tok vezetőéle­ in. ha ugyanazt a töltényt sokszor használtuk csőre töltésre. nem kell feltétlenül a lövészet után a pisztolyt alkotóele­ meire szedni és órákon át tisztogatni. igazi luxus fegyvertisz­ tító készletünk lesz.A pisztolyok karbantartása A korszerű lőfegyverek minimális karbantartást igényelnek. A lőszerek általában nem korro­ dálódnak: a csőben. A karbantartás nemcsak lövészet után fontos! Ha hónapokig nincs szükségünk a fegyverre. Mint minden más lőfegyverrel kapcsolatos te­ vékenység esetében. Nincs szükség különleges eszközökre. így a tölténybe is. A gondos karbantartás ennek ellenére fontos. azt a lövés pontossága szenvedi meg. 5x5 cm-es négyzetre vágott flanelldarabokat. mert a fegy­ verismeret alapvető része. A cső furata tiszta legyen. hogy a csövet csak a megfelelő űrméretű kefével tisztítsuk. A lőszer tiszta legyen. ugyanis nagyon jó minőségű anya­ gokból készülnek és rendkívül jól bírják az igénybevételt. A gyenge világításban nem vesszük észre a kisebb szennyeződéseket. Néhány karcolás. Ügyeljünk arra. ne legyen benne sem szennyeződés sem korrózió. Óva­ kodjunk a szilikont tartalmazó kenőanyagoktól. egy kevés finom mű­ szerolaj. szennyeződés. A lőporral és a csappantyú gyújtóelegyével vegyi folyamatba lépnek és egy-két hét alatt tönkreteszik azokat. papírzsebkendő vagy papírtörülköző használatát nem javaslom: használat közben könnyen szétfoszlanak és a foszlányokat a leg­ lehetetlenebb sarkokból és résekből kell kicsa­ logatni. de van egy kellemetlen tulajdonságuk: a legkisebb résbe is behatolnak. Ha a csőfu­ ratban. Ezek rendkívül jó kenő hatásúak. Sivatagban. Bár a legtöbb fegyver működik egy darabig szárazon is. A lövedék ne legyen túl mé­ lyen a hüvelyben. különösen a csőtorkolatban okozunk kárt. egy borotvapamacsot. az apró rozsdafoltokat. és a fegyverrel kap­ csolatos apró hibák azonnali felismeréséhez ve­ zet. szánon találha­ tó makacsabb szennyeződések eltávolításában. akkor is célszerű legalább háromhavonként elővenni. mielőtt azok súlyos gonddá válnának. zárszerkezetben maradó lő­ porlerakódás nem kezdi ki a fémet. rongálódik a csőfurat. esetleg egy reszelő nyoma még nem teszi a fegyvert balesetveszélyessé vagy használhatat­ lanná. Ha ezek­ hez hozzáteszünk egy-két fogkefét. Egyetlen kivétel a nagyon poros környezet: a beolajozott alkatrészekre rátapad a por és csiszolóanyag­ ként működik. Ennek ér­ dekében elengedhetetlen minden tisztításra váró 145 . az elsütőszerkezet elemein. kaparó szerszámoknak. ez általában az alkatrészek gyors kopásához vezet. mert az olajos csőben megül a por. Ez utóbbi probléma különö­ sen a kis űrméretű fegyverek esetében fordul elő. Vatta. olaj nélkül. cementgyár környé­ kén jobb a fegyvert egyáltalán nem olajozni. Az elkopott bronz keféket ne dobjuk el: jó szolgálatot tesznek még a tokon. néhány flanell vagy pamut rongy. csiszolópapírnak egyáltalán nincs helye a tisztító-felszerelésben. sem olaj. vegyi anyagokra: elegendő egy csőtisztító vessző. Lövészet után fegyverünket jól megvilágított helyiségben vagy a szabadban tisztítsuk.

a töltényűrből vessük ki a lőszert és rögzítsük a szánt nyitott helyzetben. aki rendelkezik a szükséges szerszámokkal és szak­ ismerettel. hogy ne tartsuk a fegyvert bőr tokban. de célszerű vala­ milyen rendszert követni.) A fegyverek rendszeres ellenőrzését előíró szabályok a működés és használhatóság megállapítását. A tárat ne hajtsuk vissza zárt helyzetébe. FEGYVERTISZTÍTÁS A pisztoly karbantartását a csővel kezdjük. hogy a szánt leválasztjuk a tokról és kivesszük a csö­ vet és a helyretoló rugót. A forgópisztoly tárát hajtsuk ki és távo­ lítsuk el a töltényeket. míg a tisztítással nem végeztünk. hogy hogyan tároljuk a pisztolyt a balesetek elkerülése érdekében. Ürítés után a pisztolyt a tisztításhoz fő eleme­ ire kell szétszedni. (Ezt követeli a hagyo­ mány. hogy a gondatlan tárolás jelentős kárt okozhat a fegyverben. ha a fegyver töltve van. Egy megfelelő méretű bronz vagy műanyag csőkefé­ re néhány csepp lőporlerakódást-oldó tisztító­ szert vagy finom olajat teszünk és a csőfuraton többször áttoljuk. Azonban védőburkolat nélkül sem szabad eltenni a fegy­ vert. További szétszedés nagyon ritkán szükséges (például. A nejlon szövetből ké­ szült. esetleg kivesszük az ütőszeget. kipárnázott fegyvertokok is jó védelmet nyújtanak.fegyvert azonnal üríteni és nyitott állapotban tartani. valamint a táro­ lás feltételei ellenőrzését is szolgálják. A cserzőanyagokat nem lehet a bőrből teljesen kimosni és a fegyver acélját még a legjobb minőségű bőr is előbb-utóbb kikezdi. Az első és talán legfontosabb. A legjobb tárolási mód a habszivaccsal bélelt keményfalú fém vagy műanyag doboz. 146 . Ha lehetséges. bár a csőnek egyáltalán nem árt. Ez általában azt jelenti. Automata pisztoly tárát vegyük ki a markolatból. A fegyvertisztításnak nincs ugyan minden fegyverre kötelező sorrendje. A kar­ bantartás minden fegyvert tartó egyén szemé­ lyes kötelessége. hogy ne maradjon ki egy alkatrész sem. Esett már szó arról. a karbantartás szempontjából is fontos. hogy ne porosodjon. ha a tor­ kolat felől tisztítjuk. puhafalú. ha a pisztolyt vízbe ejtettük). A bőr minőségétől és az éghajlattól függően már egy-két hónap is elég ahhoz. de ezt bölcsebb hivatásos fegyvermesterre bízni. A tá­ rolás. Legalább csavarjuk egy száraz frottír törül­ közőbe. hogy meginduljon a korrózió. ezt a műveletet a csőfar felől végezzük.

A tiszta csőfurat sötétszürke vagy ezüstszürke. Különösen ügyel­ jünk a csőfar környékére.A cső külső felületét fogkefével tisztítjuk meg. Térjünk vissza a csőfurathoz. míg a csőben lő­ porlerakódás van. és ki tudja. A cél egy tiszta csőfurat. milyen kárt okozott. nem feltétlenül egy fényes csőfurat. sima. ahol sok lehet a lőpor­ lerakódás. 147 . hogy tulajdonosa csiszoló anyagokat használt. a makacs szennyeződést sem szabad ke­ mény tárggyal eltávolítani. Ismételjük a műveletet tiszta flanell darabokkal addig. A fényes furat általában arról árulkodik. A tisztítóvessző nyilasába fogjunk kb. 5x5 cm-es flanell darabot és toljuk át a csövön.

Erre a borotvapamacs a legalkalmasabb.Ha köpeny nélküli lövedéket használunk. Mikor a fegyvert összeszereltük. fogor­ vos kaparó szerszámával. hogy a lőszerre ne kerüljön olaj. az ütőszeg nyílása körül apró színes gyűrűben festékszemcséket találunk. Fogkefével. erre a célra szolgáló fegy­ vertisztító anyag segít. Nem kell az olajat vastagon fölvinni: elég három-négy csepp a sör­ tékre. Ügyeljünk arra. szorgalmas használatával lehet eltávolítani. gondosan olajozzunk be minden alkatrészt. a kakas tengelyére) ejthe­ tünk egy-két csepp olajat. Mindenkép­ pen álljunk ellent a kísértésnek . 148 . A különösen igénybe vett felületekre (a szán vezetősínéire. Ezt a bronz kefe türelmes. a huzagolásban jelentős ólomlerakodás marad vissza. mely a csappantyú fészkét vízhatlanító lakk ma­ radéka. Né­ ha a zártömbön. Mielőtt a fegyvert összeszereljük. esetleg apróra vágott csiszolópapírral siettessük a dolgot. Aprólékos munkával kell eltávolítani.nehogy a cső­ furatban kárt tegyünk. A következő alkatrész a szán. nagyon vékonyan olajozzuk be a szán és a tok külső felületeit is. Gyakran csak külön. hogy nagyobb méretű kefével. fültisztítóval távolítsuk el a lőporlerakódást. Ilyenkor nagy a kísértés.

de jut belőle az elsütőszerkezetbe is. 149 .A szán után a tokot kell megtisztítani. pipatisztító és fültisztító segítségével távolítsuk el a szennyeződéseket. A to­ kon a lőporlerakódás a tár ürege körül a legvas­ tagabb. Fogkefe. Esetenként a tárat is szét kell szedni. ola­ jozni. Elég egy kissé olajos ronggyal megtörölni. azokat meg kell tisztítani. A táron általában nincs sok tisztítani való. és átnéz­ ve alkatrészeit.

mert csak rontunk a helyzeten. A tokon a csőfar környékén jelentős ólom­ vagy rézlerakódás van. mert a tengelyt egy acél burok védi és nem lehet hozzáférni. A lövedék a csőfar peremébe ütközik és egy része leválik. hogy csak szakember segíthet. Ne kísérletezzünk házi javítás­ sal. Ürítsük ki a fegyvert és alaposan tisztítsuk meg. Ha a tárdob üresen is akad. a hiba oka a lőszer (mely valószínűleg házi készítésű): a csappantyú néhány ezredmilliméterre kiáll a hüvelyfenékből és a tokon súrlódik. A kakast kissé feszítsük hátra (1-2 jmm elég) és próbáljuk a tárdobot kézzel elforgat­ ni. Ez főleg a nagy űrméretű Smith and Wesson típusú revolverekkel fordul elő. annyira beszoríthatjuk a reteszelőfészekbe. mint az automaták. ha nagy hatású lőszert használunk. A hátrahúzott kakas nem marad megfeszített állapotban.még a házilag újratöltött lő­ szerek között is ritkán fordul elő hibás darab. Azonnal forduljunk fegyverműveshez. előremozog és a mellső reteszelőfészekbe szorul. Szenteljünk különös figyelmet az ütőszegnek. A korszerű töltények minősége általában kitűnő . A tárdobot nem lehet k i h a j t a n i . Ha létrejön a lövés. görbe tárdob-tengely. 150 . Ugyanakkor a hiba oka lehet az erősen szennyezett lakatszerkezet. Nagy erő k e l l a tárdob behajtásához. A tárdob tengelyét egyszerű csavarmenet rögzíti. aki rendelkezik a szükséges szer­ számokkal és szakismerettel. hogy törött alkatrészek vannak a lakatszerkezetben. a tárdob tenge­ lyének. de v a l ó s z í n ű b b . Javítóműhelyben elhárítják a hibát. kezelésük is lényege­ sen egyszerűbb.A forgópisztolyok meghibásodásai Százötven év gyártási és felhasználói tapaszta­ latainak eredményeképpen a forgópisztolyok elérték fejlődésük csúcsát. a hiba oka valószínűleg a lőszer volt. Ha nem. Feszítsük meg ismét a kakast és húzzuk el az elsütőbillentyűt. a tölténykamra tengelye nem kerül egy vonalba a cső tengelyével. Kopott. strapabíró fegyverek. Ez nagyon egyszerűen hangzik. nem olyan kényesek a lő­ szerre. Az elsütőbillentyű elhúzásakor a kakas lecsap. Ennek ellenére elképzelhető. a hiba sokkal jelentősebb: deformálódott tok. Forduljunk szak­ emberhez. Ha a tár ismét akad. tegyünk egy tölténykamrába lőszert és ismételjük meg a műveletet. Egyes pisz­ tolyokon a menet a megszokottal ellenkező irányú. Nagyon megbízható. A lakatszerkezet erősen kopott vagy szennyezett. Ürítsük a fegyvert és néhányszor hajtsuk ki-be a tárdobot. A tárdobtovábbító kar nem tudja eléggé elfordítani a tárdobot. Kézzel forgas­ suk a tengelyt. és ha nem vigyázunk. Forduljunk szakemberhez. A lövés okozta magas frekvenciájú rezgés következtében a tengely meglazul. Az alapos tisztítás gyakran megoldja a problémát. Csak szakember segít­ het. de mégsem következik be a lövés. amíg visszatér eredeti helyére. a tárdobtovábbító karnak és a tárdob­ akasztónak. A tárdob nem fordul el a kakas megfeszítésé­ vel. Ennek ellenére időnként előfor­ dulhatnak meghibásodások.a házi javítás eredménye balesetveszélyes lehet! A kakast csak igen nagy erővel lehet megfeszíteni. A lakatszerkezet erősen kopott. Forduljunk fegyverműveshez . de a valóságban elég nehéz végrehajtani. Nagyon veszélyes állapot. hogy a gyártási folyamat során a csappantyút valamilyen szennyeződés érte. A lakatszerkezetben idegen tárgy vagy törött alkatrész van. a lakatszerkezet valószínű­ leg erősen kopott. \Ha akadály nélkül működik. eset­ leg egy-két alkatrész el is tört.

A táron le­ vő nyílást tisztítsuk ki. a tok markolati részén levő tártartó nyílás bepiszkolódott. akkor a tár deformálódott vagy beszennyeződött. ha nincs meg az ér­ ték. . a kakasrugót kell kicserélni. a cső töltényűr fe­ lőli végén. Eb­ ben az esetben eltörött vagy elkopott a tártartó foga. A felverődés eltávolítása akkor jó. A tárajak nyílásmé­ rete nem megfelelő. és ha az deformálódott.3 mm-es lekefftést-kell készíteni. Ennél a je­ lenségnél a biztosítórögzítő csap vége vagy a biztosító bemarása kopott. Az ütőszeg nyomórugó törött. illetve távolítsuk el a felverődést a szánrögzítőről.A markolatrészbe helyezett tár kiesik.8 kg-nak kell lenni. szakemberrel javíttassuk ki. amennyiben nincs eltorzulás. eltömődött a táron levő nyílás.Biztosításkor a kakas nem csap előre.Lövés közben a fegyver biztosít. vagy a pisztoly sorozatot lő. és ek­ kor az ütőszeg nyomórugó cseréje elengedhetet­ len. A felverő­ dést távolítsuk el. pedig még van a tárban lőszer. A felverődést el kell távolítani.Amikor a szánt a szánrögzítő megakasztja hátsó helyzetben. A tárajak nyílásnak 8.Ha a kakas a szán után üt.A szán hátrahúzásakor akad.1 mm-nek kell lennie. Felverődés van hátul a tokvezető lécein. ha a szánt helyretoló rugó nélkül felhelyezve. A peremágy felverődött. Vigyázni kell. vagy az ütőszeg akad. Húzzuk ki és vizsgáljuk meg a tárat. . Ki kell cserélni a szánrögzítő rugót és az adogatólemezt. hogy az ütőszeg nyomórugó törött. az elsütőemelő és a kakas kapcso­ lódó felületei kopottak.Ha a tár nehezen tolható be a pisztoly mar­ kolatrészébe. a hüvelyvonó beszorult. A szánrögzítő rugó aka­ dályozza a szánrögzítő mozgását.5 0. Itt szintén csak a kopott alkatrészek cseréje segít. biztosak lehe­ tünk. ha a lövés leadása után az ütőszeg az ütőpályában marad. . alkatrészcsere szükséges. illetve alkatrészcse­ re lehetséges. a szánrögzítő rugó gyenge. Ekkor csak javítás. A fesztelenítő csúcsa felverődött. javíttassuk ki. a kakast egy kissé hátrahúzzuk annyira. a pisztolyt függőlegesen le­ felé fordítva. Amennyiben a hiba törésből vagy kopásból adó­ dik. . mert a fesztelenítést elrontjuk. ha nem megfelelő a méret. emiatt a kopott alkat­ részeket ki kell cserélni. Ekkor a fesztelenítő hegyes csúcsára egy R = 0. 151 . vagy az adogatólemez rugózó nyúlványa a szánrögzítő orra mellé kerül. . szakemberrel javíttassuk ki. vagy cseréljük le. akkor nem elegendő a revolverező erő. illetve a szánrögzítő vége felverő­ dött. tisztítsuk meg és kenjük be fegyverolajjal. .Hogyha elcsettenés következik be a revolverezésnél. vagy a szánrögzítő hátsó végén. akkor a tárajak szétnyílt.A szán lövés után nem zár be. Húzzuk ki a tárat és állapítsuk meg a hibát. . A revolverező erő­ nek 8-8. ekkor a szánnak önsúlyánál fogva le kell záródnia.A tárban levő utolsó töltény kilövése után a szán nem marad hátul. hogy az elsütőnyomót az elsütőemelő még ne emelje meg. Az ütőszegnél a felverődést távolítsuk el. eltörött a tártartó rugó. .Abban az esetben. hogy túl sokat ne reszeljünk le belőle. Elko­ pott a fesztelenítő vagy az elsütő emelő orra. vagy cseréljük le.A pisztolyoknál lövéskor előforduló jellegzetes hibák és elhárításuk .A pisztoly nem adogat. melybe a tártartó foga megkapasz­ kodik. . . .

.

lb.356 Joule vagy 0.) = 1.48 cm 1 rőf (yard) = 91.35 g 1 font (pound) = 453. in.4516 cm 2 1 láb/másodperc (foot per second.59 g 1 hüvelyk (inch) = 25.4 mm 1 láb (foot) = 30.) = 0.3048 m/s 1 láb-font (foot-pound.44 cm 1 négyzethüvelyk (square inch. ft. lb/sp.07031 kp/cm2 vagy 0.1383 mkp 1 font/négyzethüvelyk (pound per squarre inch.Függelék AMERIKAI MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 grain = 64. 8 mg 1 uncia (ounce) = 28. fps) = 0.07169 bar 153 . in. sq.) = 6.

Stuttgart. Bull. 1980. October 1988. John: Luger. Labbett. 154 . Budapest. Revolvers. Zrínyi Kiadó. IL. P : M i l i t a r y Small Arms Ammunition of the W o r l d .: W a l t h e r Pistolen. Army Field Manuál 23-35. Smith. London. Combat Handguns amerikai folyóirat példányai Doebeli. Deutsches Waffen-Journal német folyóirat pél­ dányai Guns and Ammo amerikai folyóirat példányai Internationales Waffen-Magazin svájci folyóirat példányai Josserand. Stephen: Évszázadok fegyverei. and Ammunition. U. Jan. hetedik kiadás. 1993. Carthdges ofthe W o r l d . Frank C. H . 1989. Durdik. 1993. 1982. Miroslav Mudra és Miroslav Sada: Alte Handfeuerwaffen. Stuttgart. 1945-1980. Harrisburg.: Small Arms ofthe W o r l d . 1981. 1972. C A . és Jan Stevenson: Pistols. 1977. Northbrook. Combat T r a i n i n g with Pistols and Revolvers. Hans R: D i e SIG Pistolen. Prága.Felhasznált irodalom Barnes. San Rafael. W. Lugosi József és Temesváry Ferenc: Pisztolyok. Michel H . Budapest. Stuttgart. Walter. S. 1977 és későbbi kiadások Thompson. Leroy és René Smeets: Great Com­ bat Handguns. 1983. B. 1993. New York. PA. Rankin. James L.

Tartalom A tűzfegyverek eredete Lőszer és ballisztika Hogyan működnek a pisztolyok? A pisztoly kiválasztása. megsebző lövés A fegyver helyes tartása Távolság Fedezék Világítás A biztosítóberendezés szerepe Pisztolyhasználat különböző helyzetekben A pisztolyok karbantartása Fegyvertisztítás A forgópisztolyok meghibásodásai A pisztolyoknál lövéskor előforduló jellegzetes hibák és elhárításuk Függelék Felhasznált irodalom 126 130 131 132 132 133 133 133 134 134 134 145 146 150 151 153 154 155 . Pisztolytípusok Pisztolytípusok Pisztolylőszerek A pisztolyok szétszedése és összerakása A Colt 1911A1 Government típusú pisztolyok A Browning GP típusú pisztolyok A Walther PP típusú pisztolyok A Heckler und Koch P7 típusú pisztolyok A P08 Luger típusú pisztolyok Beretta típusú pisztolyok A pisztolyok viselése A pisztoly biztonságos kezelése A pisztolyok biztosító-berendezései A pisztoly használata Automata pisztoly ellenőrzése A lőszer behelyezése a tárba Az automata pisztoly töltése Az automata pisztoly ürítése A pisztoly lövészet alapjai A pisztoly fogása A testtartás A célzás A lövés kiváltása A pisztoly használatának gyakorlati fogásai. Lőgyakorlatok A domináns szem meghatározása A pisztoly fogása A párbajozó állás Az egyenlő szárú háromszög-állás Weaver-állás (balkezes lövő) Térdelő helyzet (balkezes lövő) Ülő helyzet Fekvő helyzet Ideális célzás 5 15 19 30 31 57 61 61 66 74 77 79 85 89 102 105 108 108 110 111 113 115 115 116 116 117 118 118 118 121 121 122 123 124 124 125 Pisztolylőgyakorlatok A fegyver kivétele Tárcsere Pisztolyhasználat valós helyzetekben Figyelmeztető.

Gyál Felelős vezető: Tóth László .Zrínyi Kiadó A kiadásért felel: Eszes Máté igazgató Felelős szerkesztő: Dr. Bombay László és Zlochné Mátrai Mária tervezte A szedés készült a Zrínyi Kiadó fényszedőüzemében AGROPRINT Nyomdaipari Kft . Bombay László Műszaki vezető: Bogdán Marianna A fedelet dr.

400 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált John Flournoy Montgomery: Hungary.. Pf. Kerepesi út 29/B Telefon: 133-9113 Kenderes Kálmánná. 240 oldal 165 x 225 mm Kötés: egészpapír. évi kiadásra tervezett könyvei I. Péter: A pisztoly és használata Tervezett ár: 1185 Ft Kb. Malasenko-A. fóliázva III. 64 oldal 210 x 210 mm Kötés: egészpapír Gazdag Ferenc: Franciaország története 1945-1995. M. 220 oldal 200 x 285 mm Kötés: egészpapír II. 212 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált Veszprémy László: Honfoglaló őseink hadviselése Tervezett ár: 996 Ft Kb. 392 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált Pataky Iván: A vonakodó szövetséges (Magyarország és a Magyar Néphadsereg részvétele Csehszlovákia 1968-as katonai megszállásában) Tervezett ár: 728 Ft Kb. Kirov: Katonai intervenció 1956. 22.B. Shelton-Randy Jolly: F-117 „A lopakodó'' Tervezett ár: 1240 Ft Kb. Az épületek külső burkolata Tervezett ár: 1600 Ft Kb. 160 oldal 215 x 275 mm Kötés: egészpapír Gazdag Ferenc: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (Szerkesztette: Gazdag Ferenc) Tervezett ár: 896 Ft Kb. NEGYEDÉV Angus Hall: Bűnüldözés nagy pillanatai Tervezett ár: 1558 Ft Kb. Szabó János: Az Erdélyi Fejedelemség hadserege (1544-1690) Tervezett ár: 1950 Ft Kb. . NEGYEDÉV R. Hal. 250 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált Kiss Benedek: Nap. 94 oldal 215 x 275 mm Kötés: kartonált Albert Speer: Hitler bizalmasa voltam (Emlékiratok) Tervezett ár : 1680 Ft Kb. 220 oldal 110x175 mm Kötés: kartonált Andy Mc Nab: Sivatagi kommandó Tervezett ár: 896 Ft Kb. 256 oldal 165 x 187 mm Kötés: kartonált A Zrínyi Kiadó kiadványai (1981-1995) Tervezett ár: 394 Ft Kb. 128 oldal 205 x 285 mm Kötés: egészpapír Kiss A. 220 oldal 200 x 285 mm Kötés: egészpapír Laura Silber-Allan Little: Jugoszlávia halála Tervezett ár: 750 Ft Kb. Tervezett ár: 796 Ft Kb.: 300 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált Kószó József: Családi ház 5. 716 oldal 142 x 197 mm Kötés: kartonált Györe Imre: Magyar monológok Tervezett ár: 740 Ft Kb. Csaba: A balatoni várak Tervezett ár: 694 Ft Kb. C.A ZRÍNYI KIADÓ 1996. J. NEGYEDÉV Somogyi Győző . NEGYEDÉV J. 160 oldal 112x197 mm Kötés: kartonált Veress D. Tervezett ár: 776 Ft Kb. VIII. 260 oldal 130 x 200 mm Kötés: kartonált ZRÍNYI KIADÓ 1087 Budapest. the Unwilling Satellite (angol nyelvű) Tervezett ár: 1360 Ft Kb. 284 oldal 135 x 200 mm Kötés: kartonált IV. 210 -0099 Hampel Judith Fax: 1142-432 Levélcím: 1440 Bp. Nap Tervezett ár: 639 Ft Kb.

8. a tanfolyami díjakról és a kiadványok árairól. célok Álcázott eszközök (fegyverek) Katasztrófapszichológia Robbanóanyagok (iparban.Legyen ön is a partnerünk! Továbbképző és szakképesítést adó tanfolyamaink: Biztonságszervezői tanfolyam a 1611994 (VII.és kereskedelmi épületek. Levélcím: 1062 Budapest. 1 4 . köz. pirotechnikai keverékek) Bombafenyegetés után végrehajtott kutatási eljárások (iskolák. házilag előállított robbanóanyagok. rendelet szerint ( 1 8 0 óra) Információvédelmi tanfolyam: az objektumok és gazdálkodó szervezetek információvédelmi feladatainak. gépkocsik) Autóban elhelyezett pokolgépek története Robbanó postai küldemények Szakembereink készséggel adnak felvilágosítást a kezdési időpontokról. járművek. Telefon/fax: 120-2289 . (VII. Kiadványaink Személyvédelmi ismeretek Terrorizmus: célpontok. hadseregben. számítógépes hálózati és egyéb információátvitelre alkalmazott rendszervédelmi módszereiről A Célpontok és célok tanfolyamot elsősorban a közigazgatásban.) MKM rendelet szerint ( 2 4 0 óra) Személyi és vagyonvédelmi tanfolyam a 87/1995. kórházak. Lehel út 3/b. ) Korm. az üzleti életben dolgozóknak ajánljuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful