'.

:
1.. ,/l ,'

ii

l,L:'

vroAnA peRcnechTh

Irre prrrnttc. D.rr lrc 'ilisur; ce anji trcccau. Dina l\laria sc ,. $i ncliDi)ruru Iiindci nici un.rl din rincrii iniilniqi n_eLr impiinit vorbele mamei lor. . * Pinr: c;nd \i tol r.tcpt lliceul cu suflctut lles. s-a deslSil!uir i,rlr-o .,,ara Di[ . S; ,ti!i (fl mrne ptec cu un cirr'aler.atila de {rumo<, ctrm voi inci,n-ati v_izut, dc c€l privesti, de cc l-ai rnai pri_ vi. Viala nlituri de el va fi mai dulce ca in paraiis.

eale-ti purttu sitgurc de gr.iji, liindci pirin_ lii lor s-au stin! din viala g'i-o-u ,u.as oilone, Inaintc de-c se dtrcc din aceasli lumc. rnanra si_a chemat lii(cle lingi patul ei Si lc-a spus: _ _- Fetele mele dragi, vizind ;I trebuie sd vI p?ralcsc. Ini-am_scos iDima diD piepl ii_am impiir_ Il-o in tr' ! pn11i. ticind pcntru ticcirre un tnic dar, Penlru tine. D;nir. iati a(caste podoabi dc cri.lal, care se va preschimba in,,r,o Iloare adcvdrafl, cu padum suav-ineintitor, dc-ndati cc_ti va apare_n cale tiniml cu suflct cald ca raza de soale; l\{a_ ria. iti dirtti(\c pasiirea cu pen( argilrtijr F;, care ra punde \iali .i va zb:lra pina in inatrul cerului, cind vci iniilni IIicAul cc preface clipr.le in dulci bucur.ii; mictlla Zori(lezi. dalul tiu cstc o vioat.:i, o ^r,tc.r, iroarE Ienltcfatu. (c va iucepe a (;rrlc de cum l.t trcce pt.agul .as(i tol. cavalcruj niildriran ce poar_ ti-n inirui o lume uiin'rnati, o lume untle soarele nu apLrnc, llodie nu sc ofilesc, uode voi sirnfi -uDdc vraja fedcirii. ., Fctr.lc au pistral cu dragoste $i cu duiolie r.laru_

-'"* '." ./ rorr,

*u

fost odati trei

su_

Bine [aci, Dina. a aprobal-o Maria, Tocmai - se voiam vii dczvilui )i eu iubir.ea mea pentru uo lecior bogal, cu vetmintclc impodobitc cu ncslc_ matc, cu un palat doldola de aur. {Jlmindu_I. voi avna ro( ce roi dori: rochii dc mrilase, pcrlc altc giuvaeruri rare; voi strebate lumea-n-lirng Si lat ;i'-n cici bogifia lui sc va prcface-l cai inarip;U $i_n calesti zburitoare. , -Zoridc,,i, ry! I,r grabiri, surioarelor. a spus (u btindclc Dar.urile de Ia mama slau tot incre_ mcnite, semn cd nu ei sint cei potrivili pentru voi. Zocidezi, a s,rigat furioasa Dina. - ,AsculrA. Tu elli cea r.rci mica diltre noi >i tu trei cd n{.dai

slatu

?!

gindesc doar ci dintre mllltele alegetri vtcuna plesirati .u spini ti cu suspine. $-apoi, cu darurile de la marna. cc laceti? Fii sigurd ca nu nc vom impicdira rle .lc. lal6 $i Dina a cAlcar in picioarc flna_ _soarla lor: rea de cristal. 5i Nlaria a izUit pasdrca argin. ln acecali rlip6 1;e.dc.pamint. Apoi. s-a repezil ca o sminlitd cprc scrinul unde cra vioara, a luat-o Si,a fupt-o in dou;. inainte ca Zoddezi si-i priccap; gindul cel riu, Ah! Ce-ai ficut, Mada? - Ce . Nu ni-a fost pofta, Aeurd $i tu e;ti ta fel ca noi. vei $ti niciodala carc-i cavalerul nJzdri\'an. Lrne-o si-li a>lcarna la pirioarc o lumc ..numai cu soare gi aurnai cu flori,,?

- alc vielii sd lru eirir.i

Al llui Mi

incil ilr seara aceear Di[a $i llaria au plecat din ' r.J parintca\c; lasind-o pc sora lor ceit mic.r In\ iluitd ilrtr-o ceatri de tristete. RimiDind singuri, Zoridczi a strins ciob[rile de pe jos $i vioara rupti-n doud Si le-a agezat cu griji in c€l mai tainic loc, si le aibi ca amintirc dc
la scumpa ei mamA.

Dupi zborul rindunelelor, carc plecau toa[ura spre tarrile calde $i se intorceau primivara la cuibunle lor. Zoridezi lioea socolcala vrcmi.. llulti ttecdi s-ar abitut pe la poarta letci, vrijili de adincul ochilor alba$tri, de podoaba pirului do abanos, precum si de bli[dctea cu caro alina suierinta sau mihnirea oamenilor. Dar niciuDul n-a izbutit si pi(ruodi-n iDima lrumoasei zivoriti din clipa-n care vioara a fost rupta-n doud, cdci nu mai avea cum atla care dinllc pclitori arc sullctul curat plecum cleqtarul, lunrinos ca raza de soare $i puternic cum e gindul bun. A.9a ci, Zoridezi se mullumea cu linittea ce i-o didca tumina Si natura din jur, bucu ndu-se ile aurora dimine{ilor senine, de amiszile bogate-n mirc\mc ti de 6nrr.trgrrrile cc-o purtau pe aripi nevizute pind hdt. . . dcpade, in lumea cu Feli-Irumoii. Odati insd dorul de surorile mai ma a incolfit in inima ei, ca o lloare ce cre6tea, cre$tea de nu-i ruai ilcdpea id picpt, silind-o s; porneasci la drum. Intii s-a dus s-o vadi pe Dina. A gisit-o intr-o cetale depdrtati, cu strizi idto(tocheate. A bitut la muitc uli pini i-a dat dc urmd. Cind a inlrat in casi. Dina tocmai se ceznea potdveasci se o birni groasd Fi grca de peretcle ce gata pribufeascd; cra odiile erau rivitite, rusi se

A stribitut iar cale luDgI, de douir zilc :i douii nopfi, pini sI ajungi la palatul in carc ., ademcdse bogatul pe Maria. A bdtut in poalta mare 6i grea, Nici un r.ls_ puus. A b5tut mai tare, Poc! Poc! Degerba. N-a vc_ nit nimcni sd-i deschidd. Atunci s-a opintit ii cu toatd puterea ei a impins uSa. Dar, ruginitd Si intepctriti cum ela, abia s-a clintit un pie. ,,flnl poarta asta n-a fost deschisi, cine itie de cind", a bombaDil fata, sltpaftlu (a nu-i ritai \oinici. \'o poati urni cu ututint5. $i iar s-a opintit pinii cind a izbutit qi lacd o deschizdturS, cit si sc poatd strecura doar una ca ea, subtririci cuDr c floaf.a de sullind. Curfea era intinsl si pustic. Nici lipcnic de o!n. Inlricolati d€ atita tdcere, Zoridezi s-a gribit si itrtre in palat.
gdsea acolo nici micar ua scaun pe tare sd se itgezc. A deschis alti usi ii alta ti inci una... toalc odiilc

A Dimcrit intr-o inciperc goali-gol ii; nu

se

erau Ia fel, dosr p€refi, tavan Fi du$umea. cineva in palat? a strigat Zoridezi, - Este Cine egti? s-a auzit un glas de om moroci-

()m Sint Zoridezi, - Aa! bun. Zoridezi! Poli veni. Sirrtem in canera plicerii.
nos.

Dupi ce-a colindat aploape tot labirintul palatului. de nu mai stia lata incotro s-o apucci s_a poinenit irtr-o odaie, in mijlocnl cireia se alla o gldmade de aur, mate cit un munte! pe care stiteau
imbracali in zdrenle Maria $i alcsul c.. faceli aici?! - Ce Pizim comoara, i-a lispuns bogatul. - O pdzim cu strdinicie, a spus Nlada. llar ce vint -te-aduce pe la noi, surioalii?! vintul Dorului, cici e mult de cind ai ple-

felc pregltite pentru spelat, mincarea-i didca in Ioc, iar de-afari se auzeau urletele disperate ale animalelor fldminde. de nu stia sirmana curn si se mai imparti. Eta imbricati intr-o rochie numai petice, iar fala ei, altddatd senini $i catitelati, era cat de-acasd. acum btizdati de adincituri de trudi si Eihnire. - Dira! Aa! zoridezi. curn de ai venit si md cercetczi, cind ttiu ce rea am lost cu tine?l O, surioard dragi, mihnirea mea s-a risipit demult, Iicind loc dorintei de-a te vcdea. E ti cumva singuri ecas6?

- Nu, Dumnealui se odihneqte dupi de azi-noaptc. lmi pare rdu de tine, Dina. Dupi cite pricep eu, muncetti din greu f liri nici un ajutor. Asa este, Zoridezi. Privette cum m-am ofilit, ca o lloare liri api ti firi lumini, cici a ticut
petrecerea

din mine o slujnicd impoviratd d€ treburi, iar vorbele lui sint ghimpi veninoti 9i tunete asurzitoare. Dccit si duci o viati asa de asprd, hai, Dina, intoarce-te acas5. Ce bine o votn duce amin-

Nu, draga mear nu nli intorc, cdci at cdra cu mine atlta intudecime i[cit fi-a! umbri fi tie zilcle. Du-te cu bine. lti multtrmesc ct te-ai gindit

la mine $i mi-ai ddruit o fdrimi de bucurie. Zoridezi a plecat dc la sora ei cu inima strinsd de an}drdciule. ,,Mdcar de-a$ gdsi-o pe Mada mul-

lumiti

si voioasd", $i-a zis Zoridezi.

di(i vrri.
te

. - U I i ,.. 1,.,.," (ll l)u tI|Ji llrutar{,r, pr_ !u] _! ii,n,i i r1.)i nLr nc rrrnim din cimirula asta plini {ir dc!Ilrr'r,.i, cc rdncati'/! - Si { colo in coll un sac cu pesme(i. Ia qi lu. il, . -

li_acum rl]ulfumcsti cu ni$te pcsmefi?! P:ii, cc-ai vlea, a sitit cu vorba lrogatul, si . -nc itosiDr aurul nostru strilucitor pe [!a $i pe alfa? - -- Nu sd-l iro.ili. dar si aveli celc de trebuin_ I-1. lmhracam,inl.r c numai zdrcDte. Undc jmpodobit ('u oesto-ar", rli |E{L' \asmir!l0l -\'onstr:i de ne-a vorbit l{aria? """e Fii lini"tilj. (j-l pistrez binc, Ci doar il . _di. h lrlr. {.r1r jl rre de la bunicul, bunicul deam la \i.i:"'.!runi.ul, ilr cu il voi lisa fiului meu, dacl va lcni pe lumc, si aib; $i el cu ce m€rge in petrit. l\Iaria privc.r irr gul de parcd uilace de Zoridezi ci i iati ei dc odinioari. ZnriJe?i a pAra.il ptlalul Mariei cu inima ^. trjntii dc n ihnirc. ., Cirrd *a rr.zu( irr alari. inviorald de nringiie_ Dre zetrrutui, i .-a nArut c5 totul c fost doar un vis urit. Si cum rrergca imprcsutatl de ginduri n-a bi_ gal de..cami ci :rpuca.e pe o cararc nccunoscuti paurr '. Icml o cuprinse inccl. incet. lrn Fe m6_ sura aryturgul se dcpiirfa, lds;bd ca noaptca sa -ca oreqchrmLc pjdurea inlr-o lume plind mis_ terl.... Bl ici. br colo i se pdrea ci vedede balauri l'.1]hi d," fn... en1e166n1" in virluri de copaci :l,i 3!te Iiinte insD;imintitoare. ro luna s-a ivit Erinlre ramuri. !olein_ . _Dtt|isctipiri qu-re..,|| dc arqinl. Zoridezi a uitat dc Mu_ ma-nSdurii si dc halauri. fiind incintata de m5rctia noptji. al cirei farhec voia si nu se mai sfirseasci. Deodai.r in.a lrrna e-a ascfins dupi nori. iar din . hra!.le noplii inlunecate a li.ni{ ca o pasdrc do Drad, uJl 7mol| .u aripile dcefirule. gata s_o in$_ tace pc Zor;dezi, Ajufor! a strigat lata infricosatl. - Ajufor! Slriei in zad.rr. frumoaso. c;ci eu sinl std. - a-c:clnr lo.rrri (i nu-i urm5 de om in jur. Hai, ljlll \lno..s5 {c duc in .ae,,.lul meu. in tare n_a pAlruns nrcro.l:rli rF,,a d^ lunrinj. Si vczi co odihnitnr . sd rrar(\l' tn el. a suur rnrerrl r Uprinzirrd_o cu aripile_i np{l e ca t.iciI nele.

llaria, dar n ncai atitea bunitili

negru de mdtasc, fiinta ce se afla in prihejdie. * Eu, voinice! 'Ie rog, scapd-mi din ghearcle acestlri zmeu cu iDimi de funinginc. Nu cumla ca cuiezi si te aproFii .i nu mai vezi ziue dc miine, a rucnit zrrrcul iurios. Dc e$ti curajos, plccum te lauzi, lasi fata . Jos, ca si {e poti lupta cu nine. pari riu de indrdzncala ta, nccu- O si-ti noscutule. a spus zrnoul ctr minie, dind drun)r,l [._ tei dir strinsoarc. Au staf apoi fa{;-n fati, ca doi cerbi gata rlc . Iuptd pird;Dd nromentul polrivit de arac, P. noa)lcplote. voinicul i-a apucal aripilc si i , l_e-a rdsucil cu lirie, de scrisnea zmeul do durnro. dar nu voiJ sl (c dea lraLul, sc zvircolea ca Dc)t.1. pe Uscal. s" sfiucea, se coaCl. pini cind a reusit s,l scapc cLt aripilc vilinale. dar intregi. pe urm:i. turbal de ncc.rz, I-a in)t:lcal pc fl5ciu, irudindu-.e si-l zvirle in hdul prhpasliei ie sta cu gura cascarri. preeitili parci .d-l i Child. . Fala. prirind infriJurrti hrpll (i in!elcgind.i voinir"rl .c afla la slrinrtcare. se loia dn ici, cnlo. noctiind ., si faci. cu'n siJ airrte pc fccior. Dutj o frinturd de clipA Si-a amintil dc hrni. incenind
s-o roage:

Cine a strigat dupi ajutor, a intrebqt tini-rur necunoscut, irccrcind si deslurcasci_n vilul

rata.

.- Luni drag6. insi de dupe nori 5i pe-o ra.a arqintie trimitc-i caralerului nec noscut putere .i intelepciunc ca si-l ripuni pe zmell cel riu. Si indati luna s-a ivit printre arbori. mai ma_ iestoasi ca oricind ii cu strilucirea-i fdri seamin I-a pc ?.meu, incit acesta striga de parcd s-ar _orbit pe jar. fi aflat lunS: Pugi: Nu vreau lumini. Arcun_ - Fusi, dc-te.:i-!i roi da de nrirc pe fcriorul nreu. nu l-a asr.ultat |"i si mri lare a scliDit. . -Luna Drna rrnd scl.gerca ceasurilor i_a pett pe ne(imlit.
Atunci, fata s-a indrepfat sprc luceafinrl
de

-drmtneata. ciruia i-a spus:

. .-. Veslitor al zorilor scninc. lu. frumns iune al.dimincrii. djroies{c accstui tiniir curajos. dnir o scinteie din diadema la. ca putcrile si-i.rcascb ilc lrci ori. pe zmcu si-l ripun; si inima sd mi se li_
ni$teasc5.

. -_\u rIrrt. lirj r.7b;lindu-.e.ri
nuhri riDitDr.
qpuc- dotr_

\.rca

: Ajutor! Ajulorl a conlinuat (j

.cape din slrinsoarea cru_

s{i

A;utor! A.iu(or: a nrJi str;gat Zoridezi, dar , - ei-rra _ qlasul apr^ape <lius dc spaim; Si desnidejde. care xllima pi.elurd de spcraniS s-a ,ll,p"-,.1 -..-ln drn .cure sUltclul ci inerozil. tremuriut ca l| cd_ nr_r.nrt, tur:ifiii do vinhlor. nunr0i cp_a apdrul un frciu in s(raie albc. impodobite pe Ia -utcr:r.||rIe)r,rilllal nc minpcj cu arnici.

nu-i ninreDi Drin apro_ ,l- ri Ii-.". -, Drcro. dc-irr fi fo.r, dirnull l-as fi inehitit.

scinteie s-a desprins din astrul hcitor, Iuin, - Ozmcului clu-i vederea si flic;ului midndFi Drlte_ rile. A fosl dp-.,.i||ns (ir \oinicrrl si ce scutu;c ca de-o- pali dc frig si zmeul s-a pomenit cit colol niTdri\anul l-a ridictt de.io. c-un sinqur,l"g,.t. iar"aripile_i lc--a srnrrls cu atit:l ||s rinfi dc pirci ar li lost nistc fulei. Voinicc, voinice. lumina c cu tine, bezna -_ s-6 risipit; de-acunr rn-ai invins. I)ar, rogu-tc, la_ si-mi viata ci tot n-ai ce face cu ea. drcpta{c, n-cm ce [ace cu viala ta. in.i , Ir-o .- Ai oe las. vei continua sd spmpni spaimi.i n!in(. Accs{ca zi.ind. \oinicul l-a sallal cu I {err,-n sus, apoi I-a izbit de pimint, ficindu{ uni cu {irrna.

t
tz

i,

Daci-nri ingnduir'jti. pL,ja Inuloasil Inli, anl .j t'. inci.rrrf plnir a(r(.'i. nlt runr!a \.1 nral apar:i 1r'c;r1l zlncu! \'reo zgripluroaici s|u rlti ii-

Dupi

acee.r s-a

apiopiat de lati-r:

r+: lvrl

ghioani dc accst tcl. Prinresc cu pl:lacre, insii nr, tot frll}rint cum - risplitesc pentrrt bircle cc rni l_ai ficut. sai tc Ii5splata am ii Frimit-o. Bucuria a fost de - lrlea cir arn putnt si-{i liu dt folos, partca ln r'reme cc pAiea agale, unul lingi altul pe ciriruia ingusti dilr piidure, ticcrea s-a alternut intrc ci, fiind !ua(i firi tic vcstc pc alipile diafane ale gindurilor: ,,Gingasi fati, de-ai pitrunalc-n sufletul meu, ai Ycdca o lmnc minutati. Din clipa in cnrc te-am intilnit, nu tnai existi noaptc, ci ntnrai zi. Ol dar n-ai si gtii Diriodati, dcoarece n- m si-1i dczvil[i nicicind aceasfi scumpi tiini, ca nu c mva sir crezi ai ccr iniNa la drept lilspl.tti liirdti tc-atn scipat de zncu." Il! acelai timp $i lata sc intreba: ,,Oare cine I'a fi aleasa accstui linir curajos fi Lun?" ,.Dcsigtu, ci ii va fi dat si cluroasci mireasma fericirii ii lini$tea izrorifd din taina ocrotirii." Dal iat;i ci drumul s-a stirsit in drcpttll cisutei cu zorele Fi pctunii sub feleslrc. Acuur tc las, dar: nu iaaillte de-il nflx cc por{i, nume r spus fliciul.

* Zotidezlr, * E mai ftumos dccil nri-aDr indliptlit. lie eum ili zice? - $i 'Lcnit, - Zcnit? Nici c5 li se potrilea alt nunre mai - Ei, dar, intri-n carir, si tc odihnefti puliD. bine. -

Nu zic ba, nrai ales c-a; bca gi un strop dc

De-ndati ce Zcnit a trcct( pragul odiii, s-a auzit parci susurul lin al izvortrlni.,. sau nu... parcl cra joaca zefirfilui... nici asta... era bucu_ ria ciocirlici in zbc,rrrl ci sprc soare.. . Zoidczi r inlemnit cu pahar l in mini; ea le_ cunoscuse glasul dulce al viorii. ,,Oare cum poate ciDta, dc vrcmc ce-i rupti-n

doud?!" s-a intrebat nirati. Se repezi s-o vaili,.. dar n{r mai era iir locul unde o pusesei doar glasn-i nrai 1.;s na ircet, incet ca o Soaptii de iubirc. Zcnit, fermccat de {ali si tlc tot cc o inconj ra, a crcTul ri-i mx! n!mcrii ea plec,. pini nu rptrci

sd-i dczvilrric zbuciumul din inilr[ sa. Dupi ce ZcDit a iciit pe utii, fata a llmlrs .lcs-

cumplnit:.-r.

risurilori acolo il intilncx pe dragul ei Ze[il lntr-una dil zile i-au bitut iar la poarti trei feciori bogali li chipe$i carc ad inccrcat si_i cucereascd inimai i-au iuqirat fiecaro bcl;ugul cc-o agrepta.

De-atunci, Zodalczi pctrccc:r nrulte clipc-n tal.a

in zadar, fata era de netlintit.
datn.

.ir

Alunci, de ce stai tot singuri, rl.miritati? a intrc!]at unul dir ci.

' ri I

V-am spus doar, cinstili cavaicd,

ci

inima

Pc cind sc fr.{minta si lc dea tln rispuns, numai ce-a apirut Zcnit ir straiele-i rnindte de dimie. Iatd-mi, Zoriilczi, n-am mai prtut indura chi ul de-a nll Ii in preajma tal chipul tdu il vcdcalr in ficcare floarc; glasd t;u il auzeam in oricc (int. N-am conoli si-1i dat! li nici flumos ca un zelr nu sinl, tot ce-ti pot oleri, e inima rnea. Spurr"-rni. tc r'rullurncSli rrumai cu rtil: Unul dintre cei trei fecioti bogati, a spus rizind llal IIal Vczi-ti de drum, tinerc. Noi i-am - bogdlii, ru glrmd, l-apoi priYelite cc ve${igiduit rninte arenr, cusule nunrai car lir dc aur. $i totufi nc-a rcspins. Ascultindu-1, Zedt a sinr(it ti pdmiDtul se clatini, ci c gata si se pribuleascir, iar inima i se znirea .i o p.,r.,rc rul)ili. ( rcTind ca nu mai are ce n.'rddidui. s-a intors splc uii. Zcnit. Tot cc mi-ri spus, imi di curaj - Stai, (rl gltts tare ci pc tine tc_anr astcp_ sir mirtluiscse 1at. Floarca iubirii ce nri-o olcri c nlai dc plct decit ori(c co ollrii din lrlme. () primcsc li-ti diruiesc in schiDb inima mei!. I)e bucuric, Zenit a luat-o de minl ti-a ILIgit r3 ca pe cin"rri dc munle, prin poieni cu llori fi iarbi, zburdind ca lrn ccrb ii rispindind atila Icselic ixcit nunte s-a $i pornit in pidure. Soarcle $i lun! au stat la nrasi, stclc si luccfcli lc-au servit bncatel€, piisirile au cintat, iat Ilorile au dar'$at. De-atunci au trccut ani multi, Zoridezi gi Zcnit rrricsc si astizi fcririli. tineli 5i frunro;!. cum nu

sint auii pc pinrint.

cocnoAnA qRerenAguLul

e la amiazi, Iiind obo_ tca,Dx. i:i in(lcmni cl prictena. un trandafir alb si se odih-.Inrri,ti,rd didu crr a,entie perdcaua la Deascii, Firi si-Si dea seama, cildula soarelui a ....,.,Iyrni", ;l: saIlrndu_se. ugor..sar; i||eu sdormit-o, Plin somn i s-a pArut ";";;; tio. Crcicr.ele o urrni, ci audc o melo_ (e prarur e aici: Ili vine si crczi die de ghitari. Cind s-a desteplat, privind cij in jos, -... - -,:: in falr porelrilor. razu un greier, spu5e uluita fur_ iril".u'n,""t, li-c placut cutn am cintat? A|e-il po{i s;r srai la minc crl pollclti. - Ei, furn-ico, ptacut. desigur, dar cunosc povestca -.lru_a fr gmicrul^care vara a cinlat ,i iarna . .;i ur'stc bosilii alit dc qusruasP . Cu ce t. ,, ul'iii,'il^ .<r nraru clnd Ia ninge ,1lr si va vi.coli? "'u buniti!j- fa( u!c ilc_o zina cu p6. de aur e. \'reau sa uildln povc.tcc -, -.-.f,:ll -.tocmar asla cu 'r ;. I)atori,i ci r.,ri putci _urrma,bu '"j"i;11,i;:,,1",i1."# eu la minc. vino si tc-cinstesc sa crnt. si cint. (unr n_ll cin{at Dinrnni dindc_acum ncamul Dlou, cum sint? Si - Delicioase. Vino frm \r' frr irccst(. bunr:ilriti i-ac 'ti plcpcrc fi tc ospileazi dupi pol{a ......-: D-ol sjr _-. penlru loate frrr.n;cilc din T"'L"j :-fun" ntu(urui. Ah' cc In-ar rimp nui plicca.i Io1. inci. zise furnira toborild rtc loJnparlumal. -- ,: :r le?gdnul l\lai am de ilu. zcce.aci. .^_ ; P", vrei. nrd du. si-ti chem rudclc prie_ ' inLc ti .lc. $i rrra pc,,uJmi Ioi ptttcc pritni in\'italia tcnctc si nti ta. sa-lr aJlrl fi cu sd isprivc)ti mai re_ OJ Ce binc ar lil - Afnnci :.,dJ.tot am 5i pornit.
rit5, futnica sc urc6
pe

,::,_'J*+ ;:i ?*'"f"",l]li ii [:l':ij,1.,"**. :EDIru.amindoi. Din In" in popo.eau.

tu" ln-riir.Ti -_='-*I:l:."" npri drct,lul un"i t"r".rr", ,n .in Cind auziri frrrnicile lnilc se al]i mezila l\(u<ll a\nza{c ,, perdea danlclatil. "a." lor se-nluriar;.

,: zhurdind._ ra uri(e [irnld cu inima ,.,.-",',ll,,ll, Dlinac}l durni,i. greierelc sc_ndrepll <pre cetatea

-

Da, tatd, cinte atit cle rrumos ca nu rra nrar se-rni trimili fata - Ai atds-o cu Yorbe gogooate. Cine te crede satflr - sa-l ascult. acasd: O" cintatul lui imi arde mie' Oare unde cea furnica risputeri din cI ai o comoari, striga estc? bit!in6. Speriati ile soarta ce-l altepta pe grcicre, Ie_ inlenlii, bunele lui pun la indoiali Vizind.d lud cutia cu bomgreielele nu Ie bigi in seami Fi licu cale-ntoarsi' lila cll Dir dc cl,r sc rcpezi )i i-o lui din mini talil n5cunda, v1g 5-6 rtoane. iind Vin? intrebi fumica. - N , N-au crezut nimic din cc Ie-am spus' si-o ' dcschise, Ia tc uitd! Aici elai, ghitaristule 9i inci nu parcl pc minc Uitc, ginilim la ele. Dar si nu ne mai ci cu ftrrnica. V-a{i inlruplal dcslul Si nici mi adcmcncttc dulccata muntelui rolu, zise gle_ sinsur una, ni,i alta, i-a aruncat pe lercastra afari' ierell'. D€ ce ai ficut asta, tati?! Pc mine aronu !i lrirgczimca cel i alb' Fiindcd ar Ii mincat toate bomboanele' Dupd cc s-air sAturat, furnica s-a aiezal pe eu lc-am Dal Preparat, 1at!. muntele violet. Grcicrclc s-a urcat pa muntele de meu, spttsc zgircilul' .,ahiiiul Dx. din culoarea miciclului, $i-a luat ghitara Si a pornit sd ghiiarii. iar Jurnica nugreierelc [ata Ingrori!i. cinte o melodie veseli pentru micuta lui pdcleni' in-pup""iA" varl s-au pomcnit pe sclipitorul Au siat ei acolo zile, siptdmini ti hni. Afard

Si te duci,

greiere,

li

zdDada acoperise totul. _

^"i covor dc nea.

Greiercle 5i fnrnica nici nu bdnuiau cd iarna sosise rlemult.'Cum era sd blnuiasc! de vteme ce tr?liau in ltirc si la cilduri.

Gerul se qi gribi sd-i imbrace in cojoace {raniuri de ghcatS.
facern. Iurnicufo'l
.

cu

Intr-o dimineati insi liniltea lc fu lulburatl

de un glas birbitesc.

-'-Mi." greicrc,

po"" mic sart an1 auzit cintind un

Ce ne - Nu ttiu. Etr urd intorc la rnama. Vino 9i tu' Brr! ... cc frig mi-e. dc abia mh pot misca Si nu-$tdm pe lo(. se nu s{im nici-o clipi' greierelc. spuse -

A.r tLrat-o la fugi peste marea albl de omlt

Dini ' la musuroi,

IfIamS! Deschide uqa rcpet{e! care apilu chipul trufas al stSoinei fumicarului, a€rul plecut din odaie se turi5a pina la Itunlile de sloi ale celor doi prieteli si le mineiic cu duiofie.

- crdDdtura usii, ir Prin

l!fa;n!

gino ia te-ai itlors Treci iute ti te i'lchlzeqte, zise furnica cea bbtrin;, impingindo-$i fata
spre sobi.

teu. -

Dar cind sd iutle 9i gloierele, se JIsti: Tu, du-te cinte fi joaci la lel ca stlibunicul

voie, qi bun. cumsecade

D5-i

manri,

;i lui si

vind in casi' E asprl'

Nu: N-am Astlcl rinase gleierele anlilit in getul

nevoic dc ciDlarcli.

zgribulit dc

Riticind la intimplarc

ridici, o strinse la picpt, ca pe rn prieten regdsit, $i ilcepu si cinte' Cc cintec trist! Dc cc c$ti mil rit, greieraiulc? il intrebir o lloarc ce tocmai ifi scotea frumosu-i
ce-avea doar o singuri coardd. O

lrig didu

pcste

Pe poteci necqnoscuto

li o ghitari pltisiti

cip$or alb de sub zipadd. Cum 5a nu liu, dacl neindurata iarni Yr€a sd mi inghc(c. o! nr te netiji. fiu sint Ghiocelul, Iloaren care vestelte primivara. IatI, Iarna, zidudu_rnF' fi-a prcgitit telegarii de plccare. Ah! Ce bucurie mi-ai ficut, Iloare nizdtivan:rl Dupi ce-si llr:t limas bun Ghiocclul, venir[ pe rina Biinduri, Lii(rimioara, vioreaua, apoi altc Ei alte flori, inlrumusclind ci piilo li inveselind toatc

vietilile piinintnlui. Greierele iar cilta vesel, cinta cu loc'

i-:-ii\\\

v-;
/..".:it.

4.,-.;..'
::.1-:'

i'.

..

Publicul aplaudd indelLrng. Clopolcii jucari un bliulcl, tininiln-sc sltios ISceau pa$i mbrunti inainte, inapoi, se adunau La Lr11 mclc, c apoi si sc dolira ta blitll lrri Fit-Frumo:. P0rulii rillrn:rra dc aplaurelc clt .ilIe e!au rhspliititi. Garoafclc in ii dc sirbitoale fic.tri pirlcte gralioase. uidrind spcctatorii cu talenttl lol. llup5 pauzb scena infi(isi o piiveliffc in.intirtoare: un r;u cu api cris{aliri uda o ciirrpic nesiirqiti. Soarcle so pierdea un.,leva in zarc, retrigin_ d!-sc spre asfintit. Fircle dc iarbi se rlintau in bratclc strivczii alc vintului hoinar. Liirr rlcpiilt:-rri o n1'rlodi^ de ghitaril urnplea vizd.iLhrtl. l-lhiocclul asrulta r-liijil. Violearla era rtai Irulrlo?si ca ori(ind, in vefl1intu-i rupt parci dir albac_ trul cerului. SLrl[ina sc plimba cu Sinziana din poiani. Scintcl{a subtidca piJlvrigea ca Fipidia-n haine aurii. Siacul sc rosice tot de citlrli ci Albistlealra sc ascunsesc de cl. Ciulilii, cu fata aa ruhinul, pri|eau neal{meriti ta cei citiYa Ciucuraii in bluze liliothii, ce pI;oau sprinteni. imprir$fiind parci prosDctimce izvorului ie$it la lun nii prin poar-fa smilluiii o Dr(ultcllri indcpiriat. Pcftniilc 5i l'tricturclcle puriru jn iilc;i lotcle lor mireasma lrnui parfum rar. Busrdocul zimbiret aducea norotul cu el, dhrn' irrtl fierir ia cite o firimh. Cintecul ghitatei se domoli it1 vremc ce amurGrcicre, mi-a sPus pdetcna ta, fetita cu plY eul invllui srena. Apoi, o melodie spr; tari aduni dc aur, fii esti un (intiref ne;ntrecut, il intimpin; Ilorile pe nalul apci. Sc prilscri-nti-tln corc marc Si jucari in tinp ce sala clocotea dc stdgirte fi de Pdmivala intr-un amurg.
e - Murica Vrei sd vii Ia palatul mcu, si clnti pcntlu flori iu clipclc lor dc odihni, rtunci cind sora mea

viata mca. lninllr:i Priln;\'ari

aplauzc,

$i-acum, si vi prezint pe vcstitul cintlrct care ne-a ajutat la reuiita programului nosfru: ma_

Iarna domnctte peste naturi? Cu multi pliicere, ii rispunse greierele. Se periudarh rind pe rind Primivara, Vara, Toamna $i din nou Iarna sosi vioaie Ei proaspFti irr \'ilu-i sidelat de nea. ln mu;uroiul furnicilor cra for{ofi mare. Toflte se giteau si plece [a palatul dc sticli al piticilor de suh pimint, nnde Primitara anuntase o male sefl)arc. Sc zvoDisc cii ar Ii itcrllo !i un ghilarist rc_ nrrmit. La oalat sc adu$ali o nrullimc dc giryinii iirunte rare populcazi cimpiile si pidurilc in lunilc cilduroase, iar chrd sc instalcazi frigtll statl nevi_ zllte in adlposll!tilc Ior. Frrrnjcile abia !i-au gisit lot in sala ti(silii. Sunctul gongului aqternn ticcrea. milinal ne_ rlbdarea tuturor. ln culise, florile Verii ti-alc P!imiverii i;i fcmrinascri ultimclc plcgdtiYi. Dupi ridica|ca cortinei un grup de Trandafiri ii Dalii fulrar:r in sr'eni, dat)sind in ritmtll cilteculrr i de ghitara.

rele maestru Greierc, zise cinstilul Crin cu fa{a Fllrnicile ilcremeniri ilc mirare l)oal furnica cea bitrini nu s'a pictdut cr filca. ci profitind de faptul ei gieierele era o veche cunoitint5, l-a feli(itat ii l-a invitat pe dtlminiei! viitoarc la balul furni.ik)r. Crci,'r'ele n-c '(fuzrl_o,,nai rles ci dinlr-un unghcr al silii il pri".'eau ochii tinerci furnici, carc s-a aproDirt alc el Si i-a sP s: $ti;. !,reierc, ahin azi mi-anr Cal srama dc adp\,)i! ul aurintelor talc. JVIatc rlrcptate ai nvut cind mi-ai n:irturisit ci muzica e corloara ta cea rnri ilc pret. Mi Lrricur mult ci ai izbutit si demonstrc?i arcst l,jcrl{ nu numai mic, ci Si mamei citrc te (rcdca un picrde-r'ari. r'r:;bele tale curate ca roua ilinrinetii' dtrlti ca nectatul florilor qi calde ca laza de soare nlir lac sd simt incl o daf! fiortll izbiuzii, zise grcicrcle fericit cI nefitele i-au {ost rectlnostutc. in slirfit dc o Iulnicd.

co&quT

ci{elr.ul rru;i-a pu,ut Inchipui o des_ ,Cum *,"",Til1',i,1,",j"J,i1.il"117 ,:l:::,:ll:l 1"., dl, sa! pricren, a inccput si face tor a"cuns vrrfuril: " sub ",""-, !:r"rj] coifuri strilucitoare de nea. I.r_ f-1ij,rg riy,. o''3 I-a i'vc.etir pe Codrul. '-"il-",9i1: riinuire. Lupii ririccau ii '1,:::Til1rrnar lunrlc dc rarni lrccurrjr mai ll birlosld rurau oe roar)e repede ca oiit,ind. pe ciririle

,.-tTl,l';'ff i:n';.":"'Ti,L?.T"&':, j.".:ll;1",::ll: iii i,.""''ji"i,il;*T ;sJi;":i.',Tl::"i:.?,kJ'.;il:,': j: pc suir p:imjut,

uc citeva z;lc r.ingca, ningea neinccttl.

troienite.

,,^,..i.11"1 carc^s_a [rezi( din amoqeal.r a fosr iz-

;i:nJi1"#;.,i: L::t*; :i;:,t; :rlii^J !! ll{ rar ca! e..pe sernne, nlai !inca cil de cit do cald, :f,:,."T,;::il11"" j -. riili I ilfl.'u"i"ii,l ;i{iftT',,,":i: l#l,"t"jll:i -^, Il?i.,,, ltrtru,ui.s_e inrbrjca[ cu Uori de gtrio_
:. rva zburator;. Apoi, inaintiod aneroios. ziplda

$piird pi.,r,,ri aainci, ca apol Irrrrsa \a1l \coatd iar Ia lumin;;uvi1a_i cristalina spuninJ pasnriri,r ei flor or, inriorare de

t:fiil"rl-t

pioi

rDai sus de getrunchi,:e inrirepre

:*;]Ci?:*::il,1i;';".,1"t'';,Ii:lii,ii;::i lilr"i'*
_._ -':.:aleruiut reregui, irigindu_l dc minc,!. .- :l :::'i i, i ;"' f T;:1 iT l"i #, ii:XT j,t

ccrr bnorlu)i viurelc, CaleluSul rlerga toati ziua pno pAd u re. }i lind u_1i piepiul cu aerul inmires_ -ump mal do primirari. Seara, cind sr,_ntolcca Ia colibe, O" ncrisuftate. tirc a Uazur $i ce_r m.ii

.-;.:1:1'JL,,:1J,'J;X,T:;11._:'"",1"r"*n"p"io" ta:sc^cu. privi rei pi";il;u ;i;:"iJ':Ililj:.t",'
(oorul: Lodru{:
de ce esli

amarifl!

l_a inlrc_

"",:'

; :;

Ba-da, Fcregut, tu-mi vorbe5ti dc lucruri frupc rninc at{c sinduri ma impresoar; l1l,T" l,ll:l .5 fiu in oratul dc pc matul i i"'ilrlr",,l'"""'"

mare a crcscur brbdulul din ,.,-,.;.S9'i.l.|:'tii ce cii nrierla dc pe l"at ;i_r'ic"ii_ $rii J,vlA,S^urii:. :r-:rul ncl curDutj Slii... dar cc ai?! liu me asculli::

.- -ol''

;Tfl
::,Ti":

-. -

Dragrrl meu FcreEu!. pc\ie cilnva li:xi ne \-om

,,"^:li l".irau in asla?: CA dc ciud re )liu ai to{ vlstt sa-l vczi.
_ - Ai drcptate. Dar n-am vi.rf s:i_l l.id inlr_o ill? jii J',Ti}";,i"veni' vrcnrca ej se imprineascd adeviirat. a zis cafclul inrbufnal. - Pcli:e Oa: Sa fii cumiDle pind vine lonur. -

1".:"X, :: ;,1 Ji"f r .: ouce.cu minc dorul dc tinc, dc $oaptele izvorului,

I:i';5

fi "*::

,Tlf
'i

lf
t?

ffi'ff;,3;
"5

J;;"'r "'

de'cerbi

cipri-

bagi slug;, - Te Da, - Cu anul? - Cu anul, - Cit ccri? Biiatul i-a ingirtrit 6i lui prclul
mi?

Buhiitul s-a invirtit dupi el, l-a pipiit, a dat

ca celuilalt.

din cap nemul{umit, apoi a zis: Prea egti mic Fi slab. Pc mdsrlra avulici, boierulc, ci dc e1a me-car jumdtate cit a dumitsle, |Iupu-mi crcStca de-Ddcstularc Si nu cram silit sir nri-i Dun de vinzare. N'.r e$ti de nrine, biieto, a spus bogiitalul, de-

DiirtiDdu-se ca ars.

Copilul a cumpdnit in gind ce si facS: ,,de mi intorc acasi, inriutitesc traiul celorlalti . . . e mai cuminte si cad la invoiald." Ast{el a Dirncrit Codru!, slugi pe trci ani la bogitaful lloalba, ce locuia departe, cal€ de doud zile iii doui nopti. O scintcie de bucurie a licirit in sulletul bbiatuBdiatul ii-a pus traista pe umir, s-a mai diIui a vlzut ci stipinul i$i a\ea noiia intrc cind tat o dald cu duiopie la l'eregut, apoi a ie9it. mutlfi, Luna se desfita in voic, poleind vilul noptii cu De cum au ajurls, Hoalba l-a gi pus la treabi: si sclipiri de-argint, cind Codrut s-a aliturat grlpului cur€fe grajdul, poiata curtea, Apoi ]-s tdmis cu ti de tete pi biiefi ce se indreptau impovirali de gin- oile la pilune. duri spre oragul mult dorit. Truda multd ii hlana putitr5 l-au istovit degrabi Pinb atunci, nici unul dintre ei uu l-a vdzut. Dar pe b[iat, Pe deasupra, mai indula ti umilinia vorbeau auzit despre strdllrcilea lui. lo! de ocar5 ce ieqeau din belSug dintre buzele st5Stelele au pilit. Aurora tocnai acopcrea bolta pinului, ata cunr ics ghimpii de scaicli. cerului albastru eu vestitele-i perdele-n dutlgi porIntr-o dimineafS, pe cind oile cEutau firele de tocalii gi rubinii, cind copiii din micul sat do muDte iarbd sub pitura de zipadi, Codrul 9i-a scos fluielul ajuDseri pe stlizile intortocheate Si ticute alc ora_ si-$i mai topeas€d aleanul in cintccc. sului, Piala care glzduia o dati pe an tirgul tlc slugi, Insi nici n-a inceput a doini ci a auzit nigte gemea sul, picioarele plipindelor fiintc, Codrut, im- gcmete. S-a uitat in dreapta . , . s-a uitat in stirga . . . preunb cu ortacii luir s-au aiezat intr-un colI, aitep_ cind, deodatS, a vizut o fati ce zicea ios in ne$tire. tindu-ii cumpiritodi. A luat repede z5padi in pal&e Si i-a lrecat fruntea Rind pe rind, b;ietii qi fetele si-au ufmat sti- ii obrajii, pini cc fata gi-a deschis ochii. pinii. fi-o fi foame, i-a zis Codrul. Codrut de aproplat Un bogitat, buduhdnos s-a l'ata n-a splis nimic. Doar l-a privit miratl' l-a intrebat. Biiatul Si-a scos meriDdea ec-o ar'ea pentru ziua 9i atrlll? sall cu iDtreagd te bagi slugi cu lona Fi-a dat-o lecunoscutei, calc a inceput sd - CLrm minincc, ca una cc n-a pus in guri nimic de-o srpanul. - Cu 15mind. Dup! aceea a vorbit. cit ccri? $i * illi chcamii Il€ena. Am ldgit de la stipin cn - Minaare, rin rind do haine, o pelecha de n-arn mai putlrt indrua munca grea 9i foamea din opinci, llna de bocan(i $i-o oaie. €asa lui. Mi duc si-ni caut alt stepin. Tu nu $tiu IIm! ci scurnp mai egtil Nrl vezi cI rru-i pic dne etti, dar iti mullrmesc penlru aiutorul ce mi de vlagi-n tinc? l-ai dat. Soarta si te rlspliteasci pcnhu inima ta buri. nimii sindtosl Dcl Cum rr:ri-a fost traiul, troierule. bodoginind. Melgi sinitoasd, a sprs Codrut, privind in plecat tot briduhinosul A pohavi' urma ei cu triste{e. A venit alt cumpdritorJ ctl fata fi lnai

- Da, a rispuus Codrut. - Te llagi slugi? - Ila. - tii dau nrincare, haine, o pereche de opinci -,si-o oaic, * $i bocanci? Bocanci, ai zis! Cind s-a poDrenit ata ccva?! - dau Nu-ti nimic mai mult,

Citrc spartul tirgului a sosit unul gifiind. UI! ce m-anl gribit! Numa tu ai rimas, mi?

-l i*.:lJ. ' :.:-ir I -r: 'rl I r,,i,l': i:
Iri:ri

liii-i:

;:

it
tt v

fi

5i greu, $i-o perechc dc opiDci.

Dupi cunl r., i(r,.a jn!,)iala, cu chiu cu \':ri, Iloalba i-a lacut biliatului uD rilrd de haine din postav gros
Cind iarna a venit din nou, cilarc pe un viscol ndprasnic, Codlut li-a imbrdcat hainele cigtigate cu atita trude ti s-! dus in p:ldure sir ailuci lcmne, aga cum ii poruocise bogltaqul. Zdpada scixtiia sub picioare, de inghctati cc cra. BiLatrd sufla irr punn; sd nu-i degerc miinile. $i cum mergea el gtlbit, s-a l'npiedicat dc ceva, care s-a rdsturnat. A clczut ci-i o Jtlturugii acoperitd cu zbpadS. Chiar a tr?cut, Iicind citiva pati, dar, privind inapoi, i s-a pirrut ci vcde sub ndmete un orn. S-a into$ $i I-r scnttrat de pulberca alb5. Intr-adevIr, cra un biiat, cam de \,fusta lui. ,,Vai! a inghetat de-a binelea," a zis Codrut A "trins lcmne !i-a lirul [oc. Pc lrrm._r \-n 3tc zat lingd drumel{rl tloienit, a pus suorinelul peste amindoi, izbutind dupi un timp si-l dcsmorteascS, Unde sint?! a intrebat necuncsclltul cu glas :optit. pidure, Ciue e;ti 9i dc unde vii? - !n zicc Triienut. Eran slugd la bogitaSfll - In1i de peste deal. .Azi noapte an venii lupii l:r stini iii, cu toati impotrivirea mca Si-a cilnilor, au ripit trci oi. Cind a vizut stipinul pagubr, a in(cput si mi bat6, de em sd mi omoarc. Am scipat cu fuga. te indrepti acum? - Si-ncotro Spre casi. Iar h primivari voi rnergc iar in tirg... poate voi nimed un bagital mai omenos. Uite, a zis Cod/uf, ia sutiinchrl meu, altiel du vid cum ajugi la ai tii. si-l iau?! Tu sd rimii dezbricat?l - Cum Nu rimin.,Arn cojocul ce! vcchi, Gribe$te-te, - te prindd noaptea pe dtum. sI nu Triienut a imbriicat sumineld, a rnul{umit inci o datd pentru lacerea dc bine ti-a pomit' L[nile au trecut unele dupir altele, ca nigte cocori singulatici. fntr-una din scri, cind s-a culcat in altcrnutul de paie din ieslea graidului, biiatul $ia aminlit c5 a doua zi era obi${uitul airg de slugi',,Cili copii sirmani vor apuca iar drumol slugdliei!" a gindit el cu amirdciune, Codru{l Codru!! l-a strigat cineva, liindu-i firul-gindurilor, ,,Cine-o fi?!" s-a intrebaf el mirat. A dcschis uta. ln lrra{e i-a sirit Feregul. ai ajuns aici ncastimpiratul meu drag?: - Cunr Zburind, a zis ciinele cu ochii urneziti ile bu- rer'ederii. curia arca aripi, te-aq crede, a spus Coclrut, - De-aicu stringildu'l cllduri la piept. Dar prin cc miuunc ai aflat unde sint? nici-o minunc. Am rugat o rindunici s; - Pdn te caute, si te caute in lumca intrcagi pini tc-o gdsi FercgntJ ce pricten bulr clti tu! Ool - Feregut, de $tiam ci vii ifi ldsam din ei a mea. AJ.a n-am nimic si-li dau s; nininci.

Nu-li lllce griji.,r*u mi-e loanre. Srai colca, si-fi-spun o vestc marc.
Ce vcste?! - ln ora5ul dc pe malul apci dc crislal sc d.:r o - crilceni, pe viatl $i pe moarte. lupti

mai spunc! Cine cu cine se batc? - Nu Un eavalcr frurnos. cc poartir pc urneri o - sidcfie, cu un rmeu infitunt intr-o peledni manta
qcagrd, neagri. cum e snroala. Ce-au do impirfit?! - Piata uDde se lino lirgul dc slugi. -- Hm! Cine Ii-a splls tie toate acestea? Pdi $m lost Ia orat cu Ionuf Fi-am vizut cu ocl'ii- mci crlm se loveau. Aveau putcrilc pc sfir$itc, slrigau dflpi ajutor, dar lupta n-o incetau.

Fi nlmeni nu indrlznca sd se aliturc vrctr- Sta nuia. multimea in jurul lor, incremcniti ca stsna de piatri Si prives infrico;atd. Tocmai atunci, rindunica mi-a loptit ci te-a gisit. Cit ai ctipi, am qi porril la drrn. $i-am venit cit pe jos, eit pc sus, adus de-o barzi ce venea ilin lirile calde, iar la urnT ir pe spinarca unui cerb. Istel ciine am, a zis Codrui, imbrdeindu-se - Haide, gribit. s-ajungem la tinp. IciiDd afari, zorile i-au inviorat cu imblitiF;rile lor dialane. Cerbul care-i a$tepta neribditol, s-a olerit si-i duci el. $i fiind iute de picio!, cum e pasrrea Ia zbor, numai ce s-au pomenit in ota$ul cu tfista piali. Locul care a gizduit vreme indelungatS tirgul de slugi cra acum cimpul de bitaie dintre cavaler Fi ztneu. Bhiatul a inJeles imediat car€ lupti pentru bine fi dreptate, fiindci oragul sc scufunda in ceatd, sau strilucea ca un giuvaer, dup5 cum sorlii de izbindd sc inclinau spre zmeu sau spre cavaler.

-,,\pi! Api! cereau cci doi, ce-$i storceau ultimile picdturi de vlagi.
lui cilitor,
Codrul a luat un cdut de apl dulce din albia riu-

implospdtind puterile cavalerului

cu

mantaua sidefie. Po dati, acesta gi-a cuprins du;manul in bra{e l-a ii izbit de pimint, cu atita pulele, incit l-a lisat fdri suflarc, In clipa irrmitoare, piata s-a acopelit cu tlori.

Tot atunci, vizduhul a fost zguduit de tuoete ingrozrloare.

,,Ura! Ural L-a invins" a strigat mri[imea it!tr-un glas. Cavalerul s-a apropiat de Codrul li i-a spus: Ai sosit la vreme. l.iri ajutorul tdu n-aF fi izbutit sd-l r;pun pe acest riuficilor, Vreau si te rlsplitesc. Cere-mi orice $i eu ili voi da. Ilisplctu anr ;i prirnit-o. Prire.r" ;i nu-mi vine- a credc c;, pcste unnele melc ii ale atitor

:i$
:=

e.--:-=-,;tt_-r=_=.-

...'.-..-'.>

-

uD t: rF.
lgl! Itl

fli,ii.

=-,7_

^

t=.>

iiB

copii sirn1ani. aLr riisirilJ ata deodati, aceste flori ro5ii, albe, gaibcne li albastre, inniresmind orasul ii ddruind atitea speranle. I)ar, mi-ntreb' de cc te-ai strid[it f; pentru cine?! Pentru tine, dragul meu fi pentrt toli copiii ce-au avut soarta ta. [u sint cara]crul ]IuDlilor de smarald, dar cind am avut anii tati, arn stat ti eu in accasti piati, dc mi-am viilalut p[tcrea braf.bl unui bogat cu inima seaci, de pare; ar ti fost de piatrl. Brazii insb m-au luat sub scBtul lor $i mi-alt dezviluit taina acestui 1irg. Ajutat ile soarc, d(} viit ;i de izvoare, am dat do urma zrneului cc lura un de an lericirca copiilor, carc ela! apoi siliti si faci voia bogatilor haini, Ei, rlar si tril5m amarul acelor zile 5i si ne desfaitim in bin€! Uite, Feregut, Ileana, TrSienul ti ceilalti joaci hora bucEriti. flu-13, joacl ii 1u cu ei, l-a indcmnat cavalrrrl. Codrrt s-a ptins in hori rii s-a invirtit, ir"rirtit, amelit do vraja vcseliei ln vtcmea ate,asta, cavalclul a ttmplrrt tupe!' Ilorilor cu brStiri de aur, apoi a dispirdt. Feregut, neastimplrat ca-ntotdeauna, s-a desptins din joc, d-a inceput s-alerge printrc lltri, strigind: Cine mi prindc? Ci[c mi printlc? Cinc ' ;i dcodatz'r s-a oprit. Ia pdviti! a spus cl uluit, etitind (upcle

parfumate.

Copiii a[ aletgat curioii spre el li-au vizii! darurile lisale dc cavaler. A luaf liecare cite-o lloare f icrieifi a.t plccai sprc easele lor, Iar la urmi arn rupt Si eu o petDrlier in cara anl gisit povestea ce 1-am sP s_o voua.

potANA cu rnrsTeRe

lost odali .c.r.r: invirti t0rc, tut nrai tare, pin, cinal nu sc ::u pe carel chcma Lian si avea o surioarl un eu ltttg":it un lilJlj !9 cipiirE deodara chi! dc i-'ie Ioana. ""i..Y:il 7r{ iplrrrqlir'5. cu o(hii lrulbucsti dc minie, r-o nli_ Cind.Io.na i-a rjuns pin.i la briu, Lian i_a spu.: rura rr.chrratji-. gala de luptd. Ioana. inspai_ miini. /t-sosrl \rcmct. surioari..i_1i dczvElui taiirelc !nrDrdrn. riu ntai curn ce se fcreasci rlin cclei ei. !l;a rl rolaDA Cu m'sler.e. ,4"a cii pregilelle_lc dc \r!-ti lic tric6. Ioana. ce_i vin cu dc hac in_ :ilm. . gata, frilioare, i-a rdspuns loana bu, oam, a rn rr{ai \_c liniStecsr; Lian_ Sint Iii:'ti H.;mine dc vdzul. carc din noi doi ii ::ioasi. "ra.tarce de pcireranie reluilalt. ri,tji (rorpia, dind Cunl crli gJllli: \u pui ccr.a rrrrindt s-r-j io{c.ts(i cu nrilur:r. daci -rrrrn lre,o Ii Icame] \'cinicui Ba da, imediai. In.i i-a smuls-o din nrijni :;_a cnlrat_o , In 5i-fata ur,'rrrlu, ( i! Iirloarc: trumilidei"il. haba cu colli de Iia16_n co: cu bunilili. .ai.Tl,i,i. un Lran rr-u (hcln:rr iridi\idl jneripat. )i_a ur(at grii;. s-a pribu,sit Ia pimint, sco{ind un utlet infio_ - a p.. sprlarcl h!j. a iDr.ilecal yi cl, pc urm.r a,r riirolj de se cutretiularr.i tocte pidur.ile din iur. -{-(trt tilduilul ca.un. [u]eer, zburiud pc deasupra r:,pu.: liI-ti riipus. l\ii_ai Stiui taina, . - ll-e; :-:p tor. btajine. a deal0rilor priercnoase.i_a ruun_ vojnicc. alllel tr-as ri doborit dinlr_o lovilurA, a - .I curalot,. p,rr:i cc-au cjuns ;nlr_o poiand, ce mai putut spunc dihania, dindu-$i ultirna suflare, -:ea ,n- soarc un curcubcu in zcci de (utori ,i Ioala s-a apropiat de fratele ei, cu privirilc in_ j', Inviluita in ca , mir.srne irdemenilotrc. ]-ici lrine u-a .iri( fatr de p0 cal (i pr.irirea i_a ,99..S":p.." colofbarrli. de tecmd c_ar putea sa se ::.rt pc o ttoarc coeolarA in tirlLrl unei tulpini ne_ ndl(c dc Jo\. L-a Ioat pc Lian de mjni sa se simld mai in sigumnli. r:_-c )r atDlctcase (e se iuclina cu alrta gra{ie de r::rcri ar fi lost o p ntes:i din vrcarLrrile de dcmult. Ce minunati-ij a erelahat loana, vrincl s_o ::ngiie. c strigar Lian. tr Foama_Vulpii; qllpA URI\TATOARE. ziirin<l o lloare giD- PiTca! +-.rur'race _- "q dupd cum r.czi. dar fructclc sint numai ga5a sr.atb5. a uilat^de groaza prin care a trecut rcf,r'4. fi (lln cilrva pati a >i loqt linga ca. N_a indrdznit s-o ln tihp ce Lian vor"bea, poama-Vulpii incepu aunga, ci aloar a intrebat: :r iremure ca scrtutati de friguri, dupi aceca prinLiaa, asta ce fel de lloare este?

-

l9

oare niscutd ilsta dal E - O:raeei zimbetul de soare, daruit fulgul{i de oea; e toata Dumai voio$ie iqcit di ti altora din ea. Fata i-a netezit utor petalele suave. Pe neattep_ tate insd ghiocelul a disparut, pomcnindu-se ling5 ea, c-un copil in haine albe de mdtase, sidoma paii_ lor d€ la vechil€ cur{i impirab$1i, loaua, hai si ne jucie dc-ascussa, a indcn-

ghiocetol,

did

p nde-rni daca poli, a spua IoaDa, - .\tunci, poruind inceti$ol, aruncind cite-o ocheadS inapoi, dupd aceea alergind din cc in ce rrai tlre. 9i iar risete gi voie bun5, ale s-au adutrat io poiani, micrle li sturzi, lindunici 9i piligoi, iepuri 9i fazani, ciprioale gi cerbi, privind curiogi la joaca

cri dirpn tlorilc diD poiane, rnicul paj n ro$til;
tJnr. doi, trei, Sa ne taccm mititel

Hai. Dar, fiindca nu aveau unde si se ascuDdl, ile_

Ei loana a simlit cum se face mici, din ce in ce mai micii, ajungind cit o viorea. Iar prietenul ei tr-o depi$ea nici mictr c-utr dcget. Astfcl s-au putut ascunde clupi {runze $i petale, id cupele cu nertar, pind cc-au ostcnit. Dup; aceea' birictclul a griit:
Unu, Coi, trci, Sa ne facem miricer.
$ase, iaple, opl,

fetelor. ca la o intrecere. Cine $tie cit s-at mai fi zbenguit loana ti prietena ei dacd $u le-ar Ii oprit LiaD. Destnl, drcgele mele! D{ai lisaii din ioaci ri pentru *ltedatd. Cdldirusa, blindi din lire, $!a luai chiPul !i loc,ir I din totd€auna. Ioann s-a aplecaf $i i-a gopiit: N4 fii tristS, am sI rnai viu s5-li cinl ,.i sd - clr joc tire. '-di

IOANA. vezi floarea de colo? -* Da. O cheami Omagul. Priveste ce deoscbile iDtre accasti floare 5i prietena ta Cildil$a; n-o

Fiecare cum a iosl

Numaide€it, copilul in hain€ dc mitase s-a preficut id floare, zimbind Ioanei, ce crescuse ca
iDainte.

- Ioara! Md strigd fratele meu, altfel at mai sta cu tine, ghiocelule, a spus fata, depirtiDdu-se ctr pa$r
repezi.

Ioattal

lN GRABA MARE ela si calce o lloare ca un cloootel. F€riciti cI n-a atins-o,6-a apucat si daDseze in jurul ei ciDtind. Lian o stliga gdbit: C€ faai, surioar5?! Dc cind te chem $i tu pare6 nici du mi auzi. Nu le sllpara. Liao. Te ro8. spllDc-Tx;. cc
nume are sceastS floarc?

stinghere$te niDeni; ingimfarca o lace rece. PiDd si straicle-i sint de-un albastlu dc otel. Si Du-i callti tnvaraiia oiriodali ei-i plini rle venin ra o riperi DacS-i ala, am gi plecat, a Yostit loaDa. in' -torcindu-sc cu gind si ca[te-n poiani flo?i p!5cute si r,'rietenoase. Dar ur glas aspru a tintqit-o locului: Apoi, voinite, riceala m€a este dio ndscate $i mai alli ci inima mea dcvine sloi de gheafi de-ndat5 ce se-ncumeti cineva sb mi inIfllnfe. Btrnuie$ti ce te a$teapti, l-a amenintal Cmaglrl prefiicrtt in ruirs. cu trupul tcapdn ca de clemcne. Ia aminte. ufiasule, mj-c de-ajuDs o picitu*d de vo:nt6 ca s5 te ripun. Oare nu te vezi cit egti de mic?l - Cum?! Mic la vedere, dar putenlic de fapt' Apro_ pie-te. Omagule, si-li letcz puriD dio aripilc tlufiei, Omagul, care fatr5 de Lian sc ilrlilita ca un muutc alitud de un pitic, intirse bralll Fi-l lud p€

biiat in palmi:

acum cc-ai de - Ei, dacS vreat? te inghit
ce gustos sint.

spus?

lmi sti in putintS s;

-

-

cine te opre{te, oiia$ule? lneearcS, sb vezi

leEnecat. Cred 5i eu. E P€ buni dreptate i sc spune ,modestar'; sub gingdiia veqmintelor de azur se ascunde un sullet cum rar poti intilni. E {oarte prictenoase, A! dar, uite-o. a 5i venit <i le cunoascd. lntr-adevdr. in locui rarci flori sta o fati blindd carc i se adlcsd: Ioani. m-am desprins ilin lumea mca de mi-. rcsme $i culod ta sd petrec cu tine cite{a clipe De altfel. tie iti datorez aceasl6 bucuric. Slropul de iubire cc l-ai reviirsrt a.upra mca prin cinlccele tale vescle rni-a dat puterea si trec hotarele tXcerii, Ce bine e sd lii copil! lli-ar facc mare plicere sd ne iucdm de-a prinsa; e visul me[, de cind mi itiu.

Deci es te-a - Aa!floarea zinelor. cdldirusa,

gurd.

Itral Ilal a pc giuduri, hap! cu Lian in firi mai sta a $i

fla:

ris Omrgul plin dc sinc'

Lian! a - aLianl ficut-o si sc apropie de udat, si-l tragi d( rea haine, sil zgiltiie. D5-i drumut lratelui meu! A'tlzi. ulia$ulc di'i drumul tlaei nu vrei si tc trezc$ti pe eelllalr
tdlim. Fratele meu e viteaz si n'J-ti
rdzgitrdesti.

strigat Ioana speriatx' DisFela'

d[ rigaz sI t(

gura Omagului. Avea pregatit petrtru el un ac si intepat in cerul gurii.

Intr-arlevir, biiatului nici ci-i pesa cd era ir

l-i

I

ri,i

,1,. i...re. rr;,{.ul n_a Si cu lrc?tu si nld inprietenesc cu tine, , [.!"r .1..:.rr,Ji )Liur ,||in \ii_l ret.n,rLiJn !.;'.d.. (Jr;r.In. alarr. (ra prpa Ioana. Inifia ta c la lel crl a mra. '-irlllt. Inr rplt \ | .r. (larit,c ca un ropac li;al la ra_ Arginlica a desprins doua.!clulc de pe rochia-i lrcrnu. ur' lu a (J/ut qrAmalii Ia pamint. albii ca neaua, puninrlu-5i una in pir. iar pe cea-p-L .t-ai rnri|li... Ager rfelruie si_!i ti lust laltd i-a prins-o Ioanei in cosite._,Jnout care a palrunj pina,i_n castelul i_recat cu Fi i[.]ati Ioana s-a pomenit ci se preface iq- j r:lc.llc ]l pi,,it dc l3 ul;ari. unde pastreazi tr-o manta ciocirlie, zlrurind alitud de Arginlica, pre-rnele ci $j-a fiilor siii. .chimbata Si ca iulr-o pasire ru pcnc argintii. yl1rrl dilpa,.!r apoi inir-un .-arpc dc fum, in s-au rndrcplit spre soare. sus, sus. (ot mai susJ .1{(rl lui Iiiminind doar o buruiun.i uscala. vrijite d€ mlrelia zborului.

LIAN, vizind-o pc sora lui inc; speriati, i_a zis: Vino, Ioana, si-ti arit pc Argintica. : Pe Arginlica?! E fnrmoasi? frumoasi, loana, e lrumoasi; Argintica - E :.o siea pc pdmint in hainelc-i cusute cu lir de ar_ : rl. ,t, una din florile carc_S; iubcste ncspus <lc :-ult loclrl undc s-a niscDlT"j" at vrea si orl imprictenesc lil cu ea, . .-,dfasl_ ::aie rn monrenlul accla o slctlle din (el. multe cc <,a\ea prinrc a stralu(i si, deodala. !c_ _+r.j1. ^rgintict s-au adlnlirl ra $i cind si_ar Sopti unc lheia ':i3. rcr' (rnd s-au dr.schis. din mi.jlocul lor s_a ri_ :rclt.o Ial:l i }orh;(' lungd dc crrloarca Tiipelii, itn_ :.'dobrli cu dc arginl, pirul iar i se rcvarsa :c llmeri. ca "telule o cxccn.lii desp!insd parci din mi{as(a :eplu.

neribdltor $i cu dojeri aspre pe buze, dar, vdzlndn'!c senine ca doui razc de soare, n-a avur purerea si Ie tulburc fe cirea oglinditi in toati fip-

Au coborit abia scara tirziu, cind Lian le agtepta

tura lor. Arginlica a luat cele doui stclule gi la-a atezat pc rochia de catitea. Ioana cdpitind chip de fati, iar

lfi multurnesc, Argintica, pontru bllcuria ce - ddruit-o mi-ai astdzi, Bucuria a fost a mea, Ioana, fiindci am cistiert- o pricleni. Vino sil 'lri r.ezi ori de cite ori vei
FtrtCa.

ea de floaric.

Am $ vin, i-a raspuns locna. alergind drrpi -. - carc Lian. ajunslse dcja la ietirea din poianii.

CEI DOI FEATI AU MENS IN FIECARE ZI in Poiana cu mistere, pini cind Ioana a izbutit si-i pdtrundi tainele.

p€$Tr$cRLril AeqrpTel

ll departe de doud sti- ' deschisA, spre bucuria soarelui, care_9i trimitea rainalle sr r,iltrine, impodobite pe alocuri cu flori gin- zelc in voie, OdatA, Nourag s€ apropie abltut de Argint€l 9i ga:e ii nrc, se alla cindva un oral. Locuitorii lui se a$ezi ca intotdeaula pe scaunul din lata lui. ou s-au moltumit cu dalurile naturii, ci qi-au mai Privirea-i era tristi $i se pirea cI ceva greu ii apisa ti',cut o gridind, Giscai acolo pe lingd flori gi arbori sufletul. d€ tot lelul, o mul{ime de pdsdd cintdtoare, de aniDupS o tecere indelungat5, petti$orul zise: olrle s5lbaticc, rare tc infiorau, privindu-le chiar qi De ce egti mihnil, prietene? prinfrs zibreie. Ilsi mai mult atrigeau atentia tsiiatul sid ca ars, s€ uiti in toate pirtile, cdci prstii. A:1! ce pe$ti! Cr solzi albi ca z6pada, cu solzi nu-i venea si creadi cI-i vorbise ch,iar pegtele. Se rr,5ii, cu firigoare de argint, cu spirdri parci mudumiri insi ci[d acesta ii grii din nou. irte-n anr. Era o pl5cere s5-i pfiveiti iD cisutrele de Noufa$, ce necaz ai? cr;stal, in eare gdseau pietriq, nisip, iarbd sau plante - Aal deci tu-mi vorbeiti, Argintel! Cum se n1ici de api, aduse anurne peatru ei din mdrile ccle Doate una ca asta? lrni dcpiirtate ale pimintului. |tine. Eu sint peltele fermecat din hlir-unul din micile acvarii i$i drcea viata un castelul - Foalte albastru ce se alli in marea cu miryiitare" pe,.lifor cu solzii $i coada argintie, Noura6, fiut pazDar, spune-mi, c€ te frfunintd? n;rufui grndinii, ii pqsese numcle Argintel. Il inOh! Sint tare amirit. Din gre$ealS am spart 'Jrigise $i nu observa cEm orele se scurgeau ugot glastra - mamei. $i ce mult tinea Ia eal pe lingn el, cind sta qi-i admira iriFcerile. ll ingrijea Iubirea ce'o po4i mamei tale mi induio.., nlrrcrc, hr,lnindu-l si schimbindu-i mereu apa Alungi-ti tdstetea $i ai incredere in cele cdli din bazin. Pini la urme, se obignuise si-i impdfi5- $eazd, spun: ia ua solzi$or de pe matrtaua'mi leme{atd, :.ra!!ci din bucuriile 5i necazurile lui, Peqtiqorul il in caro m-a imbricat miicuta mea ti, gindindu-te asculta ateDf, dc parci intelegea totul. Desigur 9i glastrS, zii ala: la Iri ii era drag copil'.ll cu ochi de c6prioard $i cu glas
de cl:-'pcfel.

|eCeqi hbmintindu-se de ici colo, fird astllnpdr. lc-t'lali re sosca Noula$, se potolea, i[otul dev€nindir-i lin, ca adierea vintului prim;viratic. in ziiele iusorite, uta sdlii cu acva i era larg

Dr-l sr:{plindcai cumva pe Argintel singur, il

,,Solzi$or, zor€$te, zore$te,

$i dorinta mi-o lmpline$t€."

Bdiatul lud solziEorul qi spunlnd cuvi[tele invi{ate de la pe$tc, numai ce se pomeni c-o lrumuscte de glastri in mtini,

noaptea intlrnecoasi.

ii-li mLrlturnpsc, Argintell Prictenia la(e totul fitrd rEsplal;, dragul reu. aia I uir d( altlcl ai proceciflr ii ru fjicindu_nli .null lr,ce. lJri \i \tii cd eu {i-a$ putea indepl;ni corintele, Of,r, grrbeilr,-tc Si punc i a;ul unde a iost. ca bpsa lui si n-o srlpcre pe tiama ta! _ De Ia inlhnplarea aceasta, prietenia dintre cei doi erescu d de zi, pe nesimtitc. Nouras ii dddea pestiiorului Dtusculile li_ uclc. ra[, uacori. ci d pahicul uu era acasd. ,i il Du_ r"r in lacul din orijlocul grjdinii. . -ln ap_a lacului, Argintel se zbenguia;i se desfita, I'Dbilat de libcrtate. Visa au ochii deschisi cd inoati .'rp tara ftri insori{i. Abia sccrc, cind Iuna "c aseza :n jilfu-i de alarri, era dus in cisuta de cristal. Siptimillilo $i lunile treceau dereu. lutsind fot Tai mult.talea timpului cc-l drspirlea pe Argintcl je p5riotrii lui. B6iatul era l'ertru el aa o siea in

--

Cli:n

Dar iatE c6-Dtr-o zi. pe rind mrrgurii copacilor .i. sroteau re!rsorul la lumiDd, Nouras intir?ie. Trecu r_015. doir5. trci si pcslele nu-<i gisea astimpir. ..Ce-o fi cu el? O fi nntif cev:r?,, - Ei. rinrlunicll (trigb ArCintel strc pasdr€a cc ,re c57n.a.i-Si dibiceasci ruibul sub rlreasind.
Nu l-ai v5zut pe NouraS? v6zut. zise pasSrea 0prupiindu-sp de --L-am :p.lc. In zori..ind am ro.it din (irite suddl,i. nici \np fiu mi asezasem Fo firrrl de lclegraf. si rnF ldihnes' si \;-mi pcr;i lmhricd,nintea do pr$fnt ce_l :dllnaqem dc-i lu_nqrrl .itilo.ici ci si auzii un sttigit -r ajlltor. A-!a obosit:i rum am fost. 7br!rlrl si, lid ce sc inlinplase. Norrras s-a u.cal am intr-,tn tom. rtre r€murile ciru;a r.o;se. po semhe, sd aoino un -ftu rxih ficut do el. At':nccasc illsd ,le o rrean{, ,l.li|d _d. roua diminclii Si-Si frinse ne piriorql. ti_ ljhd de durere. L-a auzil plnb la urml mama lui 'r l-a ilus in cnsi, .Ascultind toale arpstea. pc9fi$orul srhulse l.cj
i-rl

Di-mi drumtll, Noura;ule, cE mi sufoci. se Iuga-cu glas elilrtat pcliiele. Biiatul il puse in npi, Nu 6tiu, Argiotel, cum s5-fi arit reeunoftinfa- mea pentru binele ce id l-ai ficut. O, n-a*r ficut deait ceea ce tr€buia. tr{e ti - mai nrult mrrll. Foate nu-li dai seama ci tu e5ii pehtru mille raza dc soare, valut mirii, Cind mi cuprinde do''rl de mcleasurile copildrici, de rudele ri de pirinlii nrci. veselia 5i bunitatca ta m6 fac si suport mai usor traiul in strlinitate. Notrral asculla inmdrmrlrit destiinuirea Dcstisorului. hteleg, te intcleg foado bine, prietene. - Te Stiam acesf lucru. Neamul din care faci fu - esle. pe cil do apr;g in apbrarea pimintutr,i nrfle slrSmn<esc, pa arit rl. bhiin si darnic cu tiin{ele ce-l inconioarS. Datoriti suflettlui t5u nobil am ui_ tat citcodatd chiar si de castelul ciptusil cu salbe r,.le_ mSrgean. ln odiile ciruia, poate, miicuta mea m,i mai cautXArsin{rt. lara la fiind departe. cum de_ai - Dini ailtns aici? Hm: Cum am ailns aici? S;_li pnvestesc. _ t-rc o Doap{e scnind, Stelcle. .a de obi.pi, ce scd!dalt in aDa m6rii. Frrlii mei mai mici se jucau nnntlc ere. asa cum vi jucrti voj intr_o pi.!rlre

-

Ce dorcqti?

lZt Si SDltSe:

]\-ool"uftouttntto'

poli tu si-i duci acegti solzi lui

casi fereasira dcsehisl Se opri pe umSrul h6ia(u_ -ir...ar€ ata Dnsoftorit ln pat. li pn.e soldi ln pslml s zhurd iraooi. Norrras se invinrd si zimlri, gtia cl cinc-i trimise .\'7ii, Nu pierdn vremea. ci lu6 un solz si srii:
,,Solzi!or, zo.ette, zore$te, $i do.lnta mi-o lmpltnege.d

. :rin

Pot. P_asirea lud snlzii in cioc si ee lurisl iD

r'7ison'lxi nl doilea. Nici CF datr aefa nn ca fi.Lt : rI5r. {b;a duni r"e.i spu"c vorbcle maqice solzi_
t!nrl,ri al treilea se inzihFveni. Ca un lulger slrrbdln pote.a pind la Argintet .i- , I s5nrt:i cu dra!.

rirn!i eum Diciorul bu-l rylai doare, . ,Nunaideril '--i nu era lecuit dc tot. Zisc euvinlclc tainice ei

. T(ccuri doi aoi de (ind peitele id petrecea vlala in bazinul strimt dc sticli. Nu-i mai rimisese .lecit un singur solz fetmecat. Argintcll ArgiDtel! strigl infl5cirat bdiatul - dimincat; intr-o aromati de toamnx. Stii ci iar siDl doi n6meni in cosmos: Pe$,fele il asculta liniitit, admiritrdu-i elanul $i cuprinzildu-l cu privirea-i prieteDeas(A. SmutgiD_ du-si ultimul solzitor, il intinse copilului. spu;iDtlu-r:

numai de oameni. 'Timpul i$i fontinua ihumul firi popasuri, depinind Iirul zilelor. _ Argintcl Cescopcrea celc mai ascutse ilorinte ale hiialr!lui. iodeplinindu-i-te cu ajutorul solzilor lcrolc..rli. Dar pc miisur; cc-5i dAruia solzii. pu_ lerea.i sinilatea lui shbcau. TiDjea tot mai mult dupi cuihnl pirintcsc. \u mai dorea ca allEdati s, si joa€e ia apa laeului, uiei ou iagira iDticrpliri ciu_ date Si plicute din tata pcstilor. lsi ascundca sufetin{a cu atita pricepere itrcit Nouraq n-o vedea.

ridica suc, fot moi sus. Ce.oartd or fi avut cei_ Ialti, nu *tiu. Doar atifa iti pot spune c6 eu cdzu_ sern intr.-qn lel Cc an efeeld, din care reveninilu-ni. m-am trezit in cutia asta de sticli. - TD, Argintel. esti nizdrivan! De ce nu laci ceva si le intorei afasi? * Fiindci nu-mi std in putere. Taina solzilor rllej nu poate fi lolositi de uici un peqte dio lume.

d.-r v-afi tqcrnqilca. Ei tru biqari de .eamd cd o llac5 uriacd se cohorisn in marc. lll-am qrahil si_i nrcvin. ilar era prea tirziu. plasa. ilrpreunt c! noi. (^

KS l.i \

:.i . ..i:.r.] flor'n1: iotri.r'iul Li |J \a iilJc - Gliiir!.ic-ir. :,IiIi. st 10 rird ti cu cu|1 iL, avin{i sprc
,;r:irin1i.

!iri",ir,do-i din merr: l1i mult-lnresc, Argintel! lli multrmlesc! Mi . lxc pe .tin(a clr' colo, dc undc c ccl n1ai niDtcrit si
.

jl:ia rc|a nu se afteplasc Nourai. Lui solzi- fa'..,r li l.r'u o.rr'rlcl.pe Arei .i .e (lopirt.r
c5!1.

"rri.

t(l

:orncsc!
.ru

Arqint0l. Ayginlcl, cc_i cu tilr:" - Nin,;", prietene. S,r nir fnA ,ri(i. Tc_anr iuhir - ,l; t.aatp. Argintell Nl| r. trs ri te pra_ . r. -,.N-,1 :,anr I :li: lJai la nri;re ullirrrul .,,l,riqor ferm.clt. ':rrne-n)i. cum iti pot Ii de folos? Noura.rrle, Ia"i Iurruriln a:a cum sint. ,- '-.O. ,Iar_pot' ..hrmrre nimic. Du_le :i ccre_1i navl. Nu! pe tine le ,anlrm.-1ni."iain,l . :.grabi
cc

.'mranul pesli..ur, abia rrrai r;rsuflai

.- IIf! iaca star. Vin" iule acar;,. pi:tcle nu se cim(e binc. , l.-a - rlal i.'. {tltimr,l sol, :i cu acesta loaLi \jgoarea . i,;":,';r:;,:l:,' are nrutr ;i fe srinq., 7i.c indr,_ B-riatrrJ irirtriorr.i- Crndurilc i cc in\ihniriri in n..rrrn tortc. Iln singur Jrind cra lilllDede: priot._ _ r,r ce aI,a l) r|l,rrc prir|lci,lic. Se_nro.rrsc si n!lr.\i rl{.-a li'.f:',leacul pe pnvirni{ in jn..brusc ajunc. -_ rari_ll cc 't i.3 sl)i.c ora,, .\lor.:u intr_rrn eufhl,

:: la pasirca.

griibili spro stitlci, De pr nrrrnrc{.. t.:rtro. Tcci dc pcrr(hi dc ochi ti.r'nr.-trcaLr p,. l',urd: (iit,,urcd eifiin.l nanta. (:la_ ..I1,c m,c,lor curioli jl ;ndcmnau si [ie ntai ager. | 'rr.ilrrleru de ncrilrdarc 5d vadi navd zlrUriroire. bija.lrt lrr :rprolrt,c dc vir[. rilddoica cea _Cih.'J . .ftrLrl D srflgc: Nouratulc! - Nourasule: {'c pofiesri. r:ndunico: I asi (:i_nri \'ci 5rrunc .. - .(cr c. ai dr.sprrs. Acum mi grabr.sc! ' ,rrc Vieau 'r zhor ctt mai lcpcde printrc a5tril - O cJit': sr:ri. \L,r'r1,i,'o: Doar o (lipti. se

_Vestca ci l{oura5 va avea o navir cosDfci licu .okll orasului. I{oinr.i. roirui Ce copii sc inalfcpr

unui riu. apoi a finui flLrr'i.r. r ar.,.,i d:rs..Iir:.. :r Nea<t.;, e aeoln. a,.r r rrnt rl irrrlr,rnr p, lcjc, \our.rs condrrcca ua!a sl.r( Itirr.r.il ,. I.tr,{,1, Illatenlrrlle zite:i n(,pri rlo rnr.... i!t (er..(o.,:_ , , rl ^Dlipn ,trl hranjso .iJ ingrijisc 1,e .\r.*inttl cunr nr .F purrr(n mai hine aI ajltn: inh,_o nrilr| J/:it.rf cu ,r_
aJra

lriarca,

luri blinde.

Leactrl durerii mele e prea ileparte, dra_ ,.., -; : ti meu_ l\_!t--i niftic. Cc si fccl Spune_ml oda(ii: _ r\rcr eu.nu sliu. .e_ai putea lacc qE nri sal,r. Itc.arci ei I,r rc_i solziloj.llui un tapor. cu caTe nrarnn- (t mirsiritrrc. ncoto, in ;,^i l,lfi l,]a_" L I.rrrrit\lj.|| ,.;t r.crul sL,nin .i ca apa mirii li_ - r(r..toctrrpslc .- si eu imi nrimr, ll dcs(uJ ri ajung tiu la ::!r.l \,a dirui siniitRtea. \ortras scoasc solziSorul si zise:

si

fa4?

"reu

S dorj.ra mi,,, irrlrljr.n..(
-{fari,- pa apa piriuhi din apropierea grldinii, r: :uzi duduind motorul vaoor l;.

.S.lzts.r r...qt..,.or.tn..

lui acvariul in-care se afla Arginiel. se ,BAiatul pe lapor si porni. Din apa piriului -:.:i tr:ccuri in uc alltet. ili tjqidLrir*, ,] roi !e|li .jt t.

Ar{i')l'l l-,' iniirrrlinat zrrnbin.t .i i-.r ltli mrrltumit (i i-a adtls Iccjorul ar:rrr. -..,1]:1^ .ti!. r:r rnulr :r.,r ptin: d prr t.,rl -.. -^ s,{ ci1l.h.iinrc. ,i-a i-ri Lr.r un r,r, r.... !orc,irir lill:.tlpi In5i pentr.rr noi loL (t. aflevrral. nriri hinr. e ai,.i. nrll ne-an niscrrt fi am rrescut, ai dreplatc. Arqintel vn l,iimine cn \LJi. - Da, si Du mai fim prieteni? inlrebd Argiutcl. Si - B" dl, Depiirlafcc nu la lj rn .Lare r);,irjrrl . ot]j:":"i. ; * :^r!l prier'.nioi dirr .ufrerItc nua-rre.
1j{1.

Pc;tclc c-o vocc abia auzitl, gr.ii: Dd-nri, te rog, druntul ia apl. Bdiaf i fdcu ata cunl i se ccru. Dupii cileva secunale, sute de peSti;ori cu sclzi lernr. ra_ti. "^__ _sircau in aer .a-l ratia pe pr,ietenrrl I.r: ,lrgrnret. Apoi, sprint..D .i iici. (lrii!r n,:i, _ ter. Ir,pI|n!c pe -irpiru Noura, dc mi il 5i_l duso .lrre ,3-..... ,, \lci I}nn gind qu i-ar fi trcc,rl rreoCJ::. lrti -\orltas ca in adincrll marii poalc li it;l dc lrunto,. In mrJlocul unci g15dirri r.u IIo,:i *(r.alucea ra.tplrrl albaslr'rr. rlcsprc ,alo ii !,,,{.\tirc p,.ti.orul.

iii:

=Ji:l '€4J;5

cAsTeLuL

viNTuRrLoq

:.rtului.

povcs(erte c, deDull. un castcl fdcut din Iui ie aesfarau in voie :i-ol,grDgas9 $i_rare. Acolo locuicu vinlurile. Acolo de.rbga-z se-$i povesreascia pii::^:l:':1 ll clipele j orxe^...h.ecazurite sau izbinzile. (er. m_ai plipind vintisor, Escr.tta ru _-- l:1,o, {.d} rrccare rasultarc a vitrturilor mai mari. A$tep_ i cu ueraDdare zjua in care va putea $i el sE zboare. r.ia: HJ:,a ris seara Val_virtej, {rstelc ,.., rx mai -l. in virstd. Azi intr_o am doborit la pimint o mul_ .-r . uc.. copactt lFam dczvelit nenumdrale case. r rneJurlte rirele au bigat spaima io vieluiloare. Ha: on.: ce mai tugeau! Cum se ascundearr; care pe uuile lEteau. Vai! ce crud etli. Irate! a spus Vijiili, - IIrn_: am pulere, frE(ioare, ou t,n". cind - $r tu ; cregre "u '. vei faac Ia fcl. Niciodati! - Eu?! Atunci, poatr md vei urma pe oine. pur_ -,-rnereu apa cu tine r0 Si udind peminlul diD bel_ :ng, i-a $optit viDtul AdA-ploaie. . -.,-l .S"u poate ili va plicea si usuci tol ce vei lliloi in cale, cum Iac eu, a morriait ViDlul De_
or. ,nunte, s-a allat :i. i: Dori frudzc, iar in.jurul $i".,'r
,e 29

si prefaci apa-n zapad6 ii-n {u4uri dc , - Dar ghcatd, n-ai vrea? I-a intrebat viatul Frig_Frig.
sd asculte,

l5sali-l in pare, a intrat in vorb.r - Ia lr|ai Violul-Mdrii. Nu mai ltie-mezjnul nostru cle carr

pdmul $i-i intimpira pe ceilalfi c1 fel de fel
grume.

dreptate. Mi-e greu s-aleg acunn, \:d . -.Are asigur insi ci voi urma sfalul celui mai in elept. Timpul ficea pa$i mici gi-alene, ,, Vijiild avea voie sA sc joace numai in poiana ditr preajma caslelului. S-a impdetenit cu llorile. li placea_Btndu$a cea firavd iq baine violete. Dege_ tiru{ul.-Irate bun ru Ghiocelul, precum gi roate ce_ Ielalte Ilori cu parfum fermecdtoi. Intr-o s€ari Val-Virtej n-a vcnit acasi, N-avea obicei[l si intiuie. Dimpot vi, el 6osea totdeauna
de

._viatul jit

Cine gtie, pe unde s-o Ada-ploaie.

Ii rtticit,

a zis Dccr_

cdci- el hoinAreste mai aiurea se zbuciuDra vintul Frig-Ftig.

locuri si-l cdulanl - Si nici nu Stim prio ce ca oricare dinlre noi,

Noaptea s-a arilat Ia fereastri, indemniDdu_i sd se culce, dar ingrijorarea le alunga sonrnul.

!,tr

au{i cevai a rostit inviorat Vintul - Parcli r-1Lujui, sirind la gcarn, Cu ochii mari, sclipitori

Dc_ ca

nifte llrceferi, cercetl intunericul de-:lfari... Dupi , lrclllc s-a aiezal pc s(ri:n dcznidijciuit: Nu c nilr'leni. Zorile i-au g.'rsil tct afteptind, ticuli $i amiriti. - \ijiih, a Lilil vj'rlrtl Adi.Ploaic..c nimerc..t-., cit tocnai ari, si iic ziua sorociti de a-1i lua :i lu zborul. De era acasi ti Val-Virtcj anr Ii s.{rii.ri.)rtt clrm se arYirc accasti zi dill !ia{a ta. Dar rsa r'!e lilutrtull]iix doar sir-ti urirm druru bun. Daci, riiir intimplarc, il rci ltltilui p€ Vnl-Viltej, di-ne $i
r1rri dc veste. ' r,r1ii Ieu irnbrali;ar rind lrc rind rpci s-au impri\tlal in foate (ol{urile p;mintulri, eu nidejdea i,l sl1l1ct dc a-l giisi pe lral-f idcj. f ijiili'l a rimas singur ca dc-atitea oli. Ari(m i.::ri iriima-i tr.csillla de-o bu(ulic liri searnirn. ,j\ iqit in prag, a risuflat adinc, dcs{icindu-qi lar:t ar:ipile. ,,Acufir pot se colind lumea iltrcagd", sr fr:ricca cl, S-a ridicai liD, s-a invirtit de irci ori dcasupra poi:ri1ei, irr dlrpi accca, sub privirile miratc alc iiuliior, qi-a luRt avint, picl.zilldu-se in zafe. A zburat, pcstc piduri, lacud $i cimpii, piri la marginea unui sRt, unde, zlrind o gr:idind (u llori, aidoma pcienii.i llri, a coborit uluit. ldiird plircut, s-a oprit lingl ficcarc lloare 9i le a ningiiat cu suilarea l i pctalclc suave. * tr)e undc vii, vintule, ,:c diruiegti atita zimb. : :i reselicl. l-a jntr,jlral u garoli!i ro;ic, Din castclul virturilor. Sint fratcle lui Val-

norocul ne-a sclpal de la pierzanie, In uxma lui totul a limas rdvl$it ii pustiit. ,,Urit! Iaimi are lratele r!reu"', a gtudit Vijiill, depirtindu-sc mihr'lit, firi a 11,lai scoatc o vorbi. 9i iar a zburat, frirmintat de soarta lti Val-

Virtej.

prietenci salc, Raza-Juciuga, liica soarelui. dorelti, draga meal - Cc Ilai sir fiurim un strop dc binc pcntru fetita de colo ii si-i uscdm allJele rufc spiilate de mii-

Vijiiln! vijiitn! - IIci, sra Vintul opril, recunos.ind glasul dlllce

al

nih

ci.

a zimbit, apoi a luai-o dc mini pc RazaJ(cduta, lii-au ilceput sii pllteascir usor, (u gralie, ca irltr-ulr dans dia Tara Yisudlor. Fiica soarclui gi-a lirsat pirul audn pe spate $i s-a mtddiat ca o flaciri in bratele vintuXiri, cal'alerul vizduhului. Cuprin;i de vraja dar$ului, s-au ridicat sus, sus, pini in azurul cerului ti n-au mai auzit eintecul ale mul{'rnire al harni€ei copilo. Scara tiuiu, cind lijiili s-a intors acas;, Ilorile dormeau. Le-a mingiiat cu doiGgie, le-a lr;rutat pe frunte, pc urm5, tip.il, tiptil, si nu lc trczeasci,
a

Vijiiu

jiild?

intlat in ca3tel. !'ralii sosiseri, Di, cum a lost prima zi de hoilrlreali, Vi-

- Ati arzit \irtej.

(r,n11A de el?

OII mdi bine nll i-anr $ti de nurne, s-a tinguit-c pst llic. A uccut dellnizi pe aiei 9i numai

Frate Ad5-Ploaic, din cupc de ele$tar am ii ncctar; am zbulat pc drum dc crllcubcu pinl-lr prcajmn stelelor. De Val-Virtej n-arn d;!t, dar piesinlt ci se afli intr-un loc minunat unale Ielicilea il imprcsoari.

- roui sorbit

.,:, ,'. -i',,.r,'.' l-..' ;.:i... ..rr. ri,r,.. 1rJ ., .._ lc.t rll\llLrJ t,ral:t ,I(. 1.,,.r. i 1.,:.r, ,.,, ;irri ,., .,.r . .\"al-\'irtej: \ rl.\ ::.1,.j: l).. -inrj i., rr,, . i (. fa(i. aici?! Ia-re.uir,,l A pornil rle,inur n,,rir,r |, ,]n].. -" ( ^c sii lac. VijiiLi. pu!r .oi!ta ;I| Ini.{:,rc, - Si ce?! pr.,.Iar".r Lutlih.;r ar:!.:i irr - D^aai 1:.rtbr r.r. ,l citre Si izbriLil a (lin 7l,or ..r i. opreascl? Hr: nrrneni. Vijiit.i. \;.(i .-. -, Ha: Inlll!rphl. "pun ,"rri ._.) T{eccan pri l." ril.' iic.siea, (rrrl ot_ xrcnrr
tocn)ri t{ rrrrir,itr.r:r d(. r:Li:cat moara c.lrp>i lalr Ltn vint. bun .d lr-o plrr.r irl nti:car.c.
:treng1r. a pLrs ,liproiro pc min, ,- ^ ,- 5j ug SinA gi-anr rnvr,.lil_o, inviflir_o eu rua(a. 1.1. l.-1" 'nnltt ddr n_a p.titir nirrric. ln .chirnb, orm, nri :i:,.li1"tl. lirfnau in co" fc ncrisI .rr.. ::llii:i q" bu(Lri"ic. m,,l(L,nriri ].,1,"1i"1
:

(inle( de dor.

De

iL.iii,;jij."::il 9i nu li-e glotl? - Nu, _
lli
la:i
s_o

nu ,,",* inar,rt.,,_i i.i 1l: .,.r o ad?riIJli., pi,icc,n,; .,
";11i

i,i\.;rt :i cu !L,tin? Vinn lingi rninc. -.^Desigu-r. ,,u"lJjlliil.::1,,:'ir de bufufos ci1 ,,u c-af m:

;

. - lralii..No ,I-1) pleca dL la linn. \ aJ-\ irrej. dar mi a:tea!tj vrr.a,r.a lio inSrijorali .i din pri_ crra rrea. lliinc in!r ii adlrc st n"1; -., - ,t-a Niii
Birrc.

;11;1.,*0",

\'a arlept. b.lgat d{: ., rmi \.r.irili ( unr a .lr,.t,A,r, Zbor.ut tr.i a ;nr,ii.cur ascrinr,.r r.n

A dat buzna rn rabtel, str;gintt: fi si ai droplaro. dal nri indoieec,.r -.. T.qin,"^u" L-arn g6sit:;-arx sj\itJ -1u\ v rnrul ueserlului. - Fc Val-\ iriej.l au intrebat vinturilc itirr._!i; a /ibovil pulin printre ftoIi. glas. ., I -A-doua.zi,,Vijiild r-3 povestrt dcspre suralele lor dc la cimpie, dc_ _ Da. -:re oamcni ii ceti!i. Dupii a(c(.a si-a Iuat 7bon,l, UDdc?: -:iri;)d dincolo de zarca al_hastri. - Depar{e,.dcparlc. li gi urr izvor crr brrcr,r.ii. cu1 lr _ lburir dcasupra unui deal impidurit, nu_ I_rmrncali -. :-, v.] cjtauTesc l,,nr_,r lirrrriLll lu!. :!=r-ce-€ z5ri1 printre arbori un baict. atra. Vi.iiita i_a tuar basca dc pc ,..",,"-:u '"ytr1 cu rlo,prca in cap. nfrilrdi.t{,ri .i: i .,x rn,.lr.i .lrilrcl6,_ Oorcau .i j:r )':',.1-i1.."i"i a_tnlrrlil-o 5l in ac!.ca pc un titirez. a"...n,.. .i'r rihnr..i(i.din "lrnga |lrcr'lJu{, LJiarul a_privit_o,/imbind. ip,i.r" rui riji:r., dcr. Jpoi, ,:.1+i yirr-r rrreJ_n_avcl pesie,,i p;c rle odihni, : !.Ld r F-c umOr,l. bulclc is_au \trjns. jn otbi i_ru iar clnd au ajuns la moara erJ o forl.ot..l .:..r1 d{r.,r; pofle.tr:irezii. gatal galrJ si trc_ isc rosto_ .- .rar rare plinc.u boetrc aurii a':rcprau : .casc.i pe obraji. lltP,_T"I],19, ia c laeut Vijiile, ..Dupi €ilc sc prrc ou sliu IUld- vat-\-irtcj rnuncea din ri,prrtc,.i. lJe ci n i_a znrrtr a sfrigat: --.HIr: 1 gi i-a repcdc ri."a pe i^i*l.jr^c-a l"lii .pus de nrii ajutai;. ci dc cin.l c ro.. tn\enina( li-e luar-o Ia tug6-pe "^p. ci- ,,,,,;,Hri9"li. --..:""!;,":' vrJ||ra ta;nirle. nu nrai pr.ididcsc cu hrerul. u, pus unrirui cu lolii. roata \.ijiitri ri-a rizur ;i cl de drum, cercettnd in,irriL :.u,d cu cu -_ arrla rcpcziriunc. incii nll Dlai pilrca s_a vizduhul, fiiclttA doar. din ti doar. iJ vc gusi lemrr- ci din aripi :: iljiljiJninlul de v;nt. trcntruii s-aI Inir.at ,i s_au bue .ai. li intindcri neslirsitc. a obosil, dar , nu lliJu ..1^cutreierat ca lui Yal-Virtcj i-au sosit uiatlrare_ _,-Lrtr orag nu era niciieri. fl:rt,ailor. nrr ri mi"crli de ling! co., . lurnali a da-t (u o(ldi de-o casii ciudali, .um rr ,- II5i, . , 1.".d",1. irlr-una ca rinlrrl noslt,u a itrtrput de pifii alunfi; avca o roa{a marC, drnlr,reali cu hdmi(ia. _-j mat vJ/It --',.5-a isi indcmna ncpolii un rnol._ indreprat uluit 5pre ea. N_a apucal si.c ncag cu barba albi.

illfl

-'.:

..

-,.

..

aal

l-ll'

\l\,{' I\,ri ::?2

l,!
lrr1'},/) \
..-;trjg

al

Vijiiln ar fi vrut s:i rimini Ia moari, ilar D_a ^indriarit si spun?i. iDgindulat. in urna fretilor sii, pe -.^^9:A,"b""u np:tteptalc. s-a potncnit s6hat $ aSczat inlr_o ca_ lea$:i de aur (e slr pungea vazduhul .u iulcala

fra{ii lui, sift,fiud parcd o suflare leob\nuira, ^ iu plrvil in-apoi. Apu(arii sa_l rnai vadii o clipd ln gliji, Fii liri motule, i-a rdspuns vcsel rui lrisrrra slrilucitoare ce-a dispiirut itr zare. iic, lbli au ramas ronriiImuriti. Irei zile ar_stat iintu lc la Val-Virtej. Apoi i-: r luat rinlas bun, fdgiduindu-i sd vln; se"_t ajiG , - Nu vd speriali, i-a liDiitit Vintut Mirji. L_.r
r::

rutgerului.

l.

cite or'i lc va chema.

Inrr-adevdr, Vijiih s_a trezit aliituri de fru_ criiasd a vlzduhului, care i_a vorbit cu glas de zelir. adunar toale visurite talr, ala ..,.".. (u atc ruluror vrnluriiol'i "-lJij'l]l.."* lc_am :::,1":.,1:-.rrrl:t pjis.l: v.rrleJunte lennccalc. pe dard, ele s_au pre_ scnrm0at ttrlFun de lumini. priveitcJ colo .palat Jos. l(oala-i de argitra atlcapta s_o itrvirti. .. , Noaptea-d araDja faldurile de malase cind Vi_ Jrrra a rnceput sd lrlvirtb roata: inccl, cu griji, de si, D1 se slrice . . . Apoi. mai tare, rot mai ::€mi. rdr^e il, ocooat; iD.turnul palatuld s_a aprins o src-c.., atun(i- a prios curaj iDvir{it r;ata cu ,i_a Iiu.ere... rencltea l_a cupriDs cind a viizut ca_n rd'e,. pe qeal.. aproape $i departe, stelulele ap6rcau unete dupi alt€le, ata cum itrsar Itorilti pri_'bva.a. s-a retras ca utr balaur rnr.ros, fd-,_,ll,"l*t:u.l clod loc luminii. rosful in lume. mezrDul din ----nstlel Si-a..gasit gi dac:i n_o Ii imtralrinil. i!ji_ :f.l:1r.1 -"i".tl.il."l. Ua Invrrte ti astdzi foata de areint.
moasa.

ruat ocrotrloarca Doastre, Zina Vinturilor.

LA(IRA

ntr-o dupi amiazi

dc

- pleci s-o calrli? cc nu
toalea,

Daci viatra

firi

treceau pe malul apci de clcqtar, urmdrind jocul pegtiqorilor. Bazele soarelui nu @rau dogoritoare, ci parcd anume le mingiiau obrajii qi sclipeau cu blindete in liaele lor de pir. Fata se opri: Radule, tu gtii ce zi e miine? - $tiu, e o zi de s;rbitoare pentru tine, lds- biiatul, privindu-i cu admimtie obrazul alinpuase tat de razele soarelui, buzele rosii ca fragii din pidure, pirul mitdsos cale se revlrsa in valud pilri la b1iu, Cit eqti de frumoasi, Laura! Fata tres6!i. Simli ca niciodali, cum i se iJtbujoreazi obrajii. Il privi o clipi, apoi ftgi acasi. A doua zi, bdiatul a cules din poiani 16 margarete pcdtru ddgdla$a lui pdetend, Se agtepta sd-l intjmpin€ in prag, veseli ti zglobie ca dc atitea oli ti, cind colo, poarta era incuiatd. Degeaba attepti, Laura nu-i acasi, i-a zis o

i-a

ea ti-e tdstd $i pustie, de spus int!-o zi ptivighe-

a$ qti unde se afli, n-at zabovi o clip5. - Daci Ilu-te la Marele lnlelept care ttie ce se in- gi-n stele si pe luui, l-a povdtuit ciocirlia. timpl:i voastre mi-au sttecruat spc- inIndemnurilc ranta s llet, Vd mullumesc ,qi n-am sd vi uit nici-

odati.

vribiuta. acas5?! Astrizi, cind implineqtc 16 ani?: - Nu-i I-a venit tata mosu si-a luat-o cu el. Din clipa aceea, nadu tr-a mai itiut ce-i voiotia. Se sintrea sitrgur $i n-avea poftd nici de mincare, nici de lucru, Sc aciuise in inima lui dolul dupa Laura. Se ducea adeqea prin poiane, prin cring, niddjduind si i se potoleasci focul diq inimi, dar amintirile il riscoleau,

Firi a mai pierdc viemca, Badu a pornit la drum. $i s-a dus tot dus, strabitind cimpii intinse, acoperite cu spice aurii, $i cum mergca ingindurat, privind tlin ciud in cind sple zare, numai ce didu cu ochii de un castcl cu totul !i cu totul din argint, Gribi pasut, Ajungind, bitu in poartd. Poc! Poc! Ii deschise un pitic cu balba neagri ti lungl pini la p;mint. Ce dore6ti, drumetulc? - ll caut pe Marele Intelept. Ai auzit cumva
de €l?

auzit, - Am Unde-l pot gisi? - Nu-ti pot da rispuns pe loc, Stai la mine $apte zile, in care voi afla ti-ti voi spune. Iidmitr crr pldcere, mai ales ci sint ti ostenit. Pilicul l-a poltit intr-o sali mare, in eare pere!ii, scaunele, masa, emu fScute din argint. Attcapti-rn5 aici,

-

34

adus ninric?

api dc iz\or, c.1 nu r-ar sec.itut arulia. <puse biiiatul. nctazind u.nr blana ciprioarei, de apd rn-ar in\ior.a ,i po nrinc. , I Ul stroppe lclnji..voinicc. umirul lau. se rug; turturirj. Bdiatul o aiezd pe umirul siu. initnl. asta e: Ce, par(d o .aDi ru - \-ar'c zmeuri l-ar sirici? Doar e plioi pidurea (u lme_ urir il.cu-nlurc. se lingui mormeil6, tirindu_sr lingj cerhlli. Au mai trccul parru zilc, Abia arunr:i, din_ tr-un perete s-a deschis o usi. ,,Ia fc uitil De 51iam de ea, cram acurn in zmeurig", gindi puiul dc ufs. Apiru piticul, care-i intinse biiatului o bucati de piine 6i un pahar cu api, zicind: P,oftim, de te osp6teazi, dmmetule. - NlTai eu?l Pentru acestc trei Iiinfe n_ai . -.
Nu.-Dar nu Ie purta de erijd.'Iu mininrr
cale de yaple vdi
In1,._

dul rlirfi,:,, o c.r11l.;oirJ -i lrn plr: rir ur:. Co-i cu r'oi, rici?l - Am ciizut in miinile piticului, zisc cipr! $i nc chinuic cu loanea, mormii puiul de urs, nu mai Iror zbu[a. alit.int de.tj,hit;, - Nici qe ptilse turturica. sixl stors de vlagi ca ,i Ini. l\lacar . - 5i.eu oo nc-ar da o piciluri dc apii

.lrm.a: n

uiri, cc daldor !itlr-o criDtrilulir,

AcU1o. zr.ir.,!ir pe

.. - rlndci le alteaptd druru lung. Marcle Dca. lr
lcpr se

'-

'-:.\a s5-l

Incet. ..Pir.icul U Ji uil de !ui e., si-a zis nrdu. pri_ :c In lur. ..Cc.rDai incipere e ti asta! Mare, mare, cu fe_ ' -:rele insi mici, usa na se vedc nic'iri, de nu e r r !a ie$i, tot si vlei,, gindi et. Deodatd, auzi nitte gcrnete. Se apropie de un :r-'iie: asculti cu alentie.,,Nu Yin din partea asta.,, : 7.. baiar'1, spropiiDdu-.e dc all pefetc. Apoi d. ' - 'll P( al pauulea per.cte o mi,rg:(;i de -.: , . -.C,arr cc so inrrmpli daaizari o ating: ._; inlre_ :jl,,lu. Pu.p degclul pe ea. lndale s_a doschis o

'n. lncet!

Si l-a aflcptal biiatul o zi, dou!, trei, firii ca cetceteze. Iat medndea i s_a terminat, , i-i cra lotlDc, dar simlea cum pulerile il pirn_

ternici ii iicu si tresar;lui s-au trczit dcodatii sub ce_ . Radu i.prielenii rt{t.lrDer. rrlrcul ti ra\telul de arginl au di.pdrLi raTa urmt. Ciudatn intrmplare. sc mird puiul de ur... - Si nc vcdcnr de dr.um, Arn zabovit destul. De vreli, venili cu miner dc nu.:inteli liberi sii ril
ll{ergcm cu tine, mergem cu tine, au strilurturici $i ptriul dc urs. >r-au mcr! cr. tol mcrs. striLatind cile_o \rle $i-rn deal, cite-o vale $i-un deal . , . ,.. Pc ccl dc-al saptclea dcal. (a dalluit din el, se ridica un castcl din aur.
alcgefi singuri cdrarea.

de-o vorltd bund si de omenie. ., Sub priririlc mircte alc piticului, Radu impiirgi prlnea ro patru pirli. pentru el ii pricrenii lui Cu apa a fdcut Ia fcl. le ta.dm, Noi plecdm, zice biialul. - !l-""un. Cum. arlici. plccalilj l,lt.ci numar ru. - PlecAm. piric le. Ciprioara, puiul de urs _ )i turrurlca vrn cu rnine. Sau. poate, le impotriverli: mi impotrivesc, - Desigur, Nu-li povala asta. zise voinicul, dind - se-apropic dc -dau si el, doi pa)i inapoi. ln nrornentul a(cl.r _ Piticul lacu p:ltrunsc-n sali o ccali deasi. deasa, de nu se mai Tareau uftl pe celSlalt. pe urmii, o pocnitura pu_

Atit imi poti spune? - Da. mare lurru. De nu tnir opream, le stra. . - ryr'-i bileam in cele $apte zile, (ir am stai la liDc. Iipcir

alli

ri

Sapie dealuri.

8at (iprioara,

de care vorbefti?

-

Biqe. Incotro se

aflt

ascunzii(,lrrea ursnhri

pi

- Binc. l\Iitu:ico, p..git"it" ccuo mcritde - dru[ ci miine poraim. peDlru Fac precum spui, voiEice, ci mare nacelde - tine. am irr .ln zorii zilei urEra[oare, Radu, c6pr;oara, lurtulrca ti puiul dc urs pi-au luat rinras boo dc stdpina castelului de aur si-a! Dlecat. Ursule$uie, dcoaiece, ^ tu cunosti drumul. treci id fa16 pi fii ciliuza no;rstri, a spus bliatul.
Irilos, nevoie mare, din citeva tum[e, puiul de ti fost in fluDtea cclorlrlti. $i s-au dus. tot du.. pop;iod DoirJrrca jul, pavdza arbodlor bitrini pi continuiadu-gi drumul de-n-dati ce zarea se lultdna, - Mult mai aveno alc mcr.s? a itrtrebat dupi o
urs a

. ,. :-.ry:am habar $i nirnen; nu ltip, zise Lilrrinica nqrcrbd drb umeri. Iladule, $tiu eu, i-a roptir D iLI dc uls.

16,

vreme cAprioara. Nu cumva ai obosit, spriDt€na pddurilor? a ris de ea micul ruorm6ili. Degeaba laci pe lizdrdvanul. Cu tine hd iau Ia itrtrecere odcind. Si cu minc? a sdrit cu vorba tullrrica, De! Tu, care ai stat tol timpul pc uerul i Radu, trebuie si-l iDtreci, chiar pi pe \d-Virlej.

l
Radu.

ulsuletul. Eu zic si-l ascultim cd doar o shidol Dostru. pirero Voi co aveli? Si-l ascultdm, au rispuns ciprioara ii turtudca. Dupi ce-au mcrs o cale buni si-au stribitut ulitele satului s-au pomedit intre dealnd $ muntri, Acesta tlebuie si fie castclul llarelui ln- vdi si poiene, l1!de razele soalelui dddeau strdlucire pidurilor de smalald $i pajittilor de mitase, pe care tclcpt. lldeydr s; grdietti, Radule, ci do obositd ce uo pencl termecat, muiat palci in culorile curcubeului, a pictat chipul girgas al florilor de neuitat. siot, nu-mi simt picioarele, zise ciprioara. Sd ne oprim, a spus p i|ll dc urs, etl glas I{-au apuraf sd se apropic de castel ci o bitliscizut nici itrcovoiatl-u doui de povara anilor, sprijininsi tremurat. Ce-i cu tiae? Tc-a cuprins frica? l-o irt'redu-se intr-u! toiag cu miner lucitor, le ieli i-o cale. bat zimbind ciprioara. Bun venit, voinicg pe aceste meleaguri. Nu Nu lace pe curajoasa piri n.t dai fati €u cine e;{i, dar ai picat Ia vreme, fiindci am ua stiu cel mai tale fi mai necrutitor dir nearnul meu. mare ne(az. necaz, mltusico? Nu este nevoie, a spus Radu. Voi rdmirrcti - Ce Pii. a vcDit ursul brun Si 6i-a luat punga aici. intru doar €u. cu puleri. Daca nu mi4 ajuti, voi pieri de po acit Nu s-a impotrivit nici unul. Ca iuni prietcni ce pimint, cu cast€l €u tot, €rau, ulsuletul, clprioara Fi turturica s-au apropiat Aa!Deci, castelul e al dumit'ale?! unul de celilalt, privind cum Radu se-ndrepta spre - De ce te luiri? Al cui ai ctezut ci-i? ascunzitoarea ursuiui bruD. - Al Marclui lnfclept. Do cum a pitruns induntm, Radu s-a opdt - O, castelul Marehi Intelcpt se afli departe uluit. de aici. ,,Oho! Acesta-i ur adevdrat palat!" !i-a zis el. U!de? S-a strecurat pdntre aoloanele albe si hcitoare. - -{poi, it'i voi spune, de-ndat; ce-mi aduci ce se rificau de jcs pini-n boltI, trccind dintr-o - c.l puten. pirnga sali i! alta, care d4 carc nrli imDodobili,

- Potolillvi! Daci vrcti, ne oprim pu{in, zise inci, pitra lrccem ti satul do colo, de - seNu und€ vede impiriua tainici a ubcheEului, spuse

rileazul vintudlor-

$I.sc-ape cu iuga, dinrl si se strecoare prin_ perete. Gaula insi fiiad prea mici, ! :irDas jumitatc afari. jumatate indunlru. lmpie_ :i Dehtrrr lotileauna. Vdzind ci ursul nu rnai miqca, Radu iacepu si -cte punga aceea cu Duteri. ..Oare unde o fi punea ctr pufcri?{ s-a intrebat . intindu-ii privirilc de iur-impreiur. Aici. aici sidl: a ctrigal o pungE de horan_ 5: .ns'rti cu fir de aur. dc dund un mdrvcan. _- Tii! Ce prngi ri?dr;vani! $i umbd qi vor_ lL=le:

:-o gaulil din

lac. Esarfelc luDgi,i vaporoace : !t}-o.ilcdpore lD-altr. Ursul lupta si-;i pistreze ce le acopereau umerii filti:au iu aei incit cine nu '--rda. iar Iaadu roic sA implineascii bdtri_ lc- vAzuse ie$ind din cupcle Ilorilor at fi zis ci sinr :ii .arp cunodca drumul spre MareledorinG lnlelept. oi:te libelule. .rrstfcl. lupla se, inletea cu fieccro clipd. Clnd Ce-estc?l inlrebi ciprioara. tre?ird de fos_ i:-ut era dcasupla de crcilcai c;_l face pe bliat una --ierhii. Detul :: terina.ind Radu, snintcn ci cu dorul in suflet, Uili-te Si- tu. S-au prins zinele_n jor. i_, -:-rutca si-l lovcascd (.lr capul de cite_o coloahd de_l spus-incetiSor pasirea. r::ea pe ur._s5. vadi bezni-n jurul lui, Si tot a9a. i :i rc. t,rsul slmlirrd ci nn_l poatc dobori . - Ce glafioase si gingaSe sint! s-a miraf ci_ pe biiat, pnoarq. i-irut

ostenit, ftaciule. tru Radu le privea mirat. : -J dau. dcr nici tu ou mai iesi de aici, Cg {llu frusoasc! topti tu{urira. defrep_ ,":de mingiierea -l-At-"o:!: a-avem ile ales. Hai, pria lupti . lata . ubei raze de hrni. :j:apt6_str aflim cui i se cuvise punga cu puleri. Mai frumoasi ca oricare este Laura, a spus --- .- Uaaa l0 olcumefi. eu sltrt gala, spuse ursul, -. Badudoi pasi spre el. s-au_prins do nriini $i-au porni{ a dan.a =riDd Eumai , Fetcls ce sc luarb Ia trinli, rostogoliodu_so prrn Si poraDa de ling5 -

i. R;du li prietrnii lui au mers pe ciirrrca :clipi_ ilocr: . lloor: Simt niros de om, s_a auzit m_e_rs pina ciDd, la orarginra unui Ia(, Io1t": 19J 3u !a?ciaii. s-au itrtilnit cu Noaptea farb luni, Radu r-r pornerit fati-a fall c-o Damili de Sitrtem sjlili si poposim aici. a spus bdiarul. ridicai in dcui picioarc, pregetit si-l apuco Birujli :; dc ostrneali, t;ti au incuviinlar, culcin_ fi , : --l strivcasci. ou-so pe iarba moale, ca de DuI. Voiuicul nu s-a spnrirt. Si-a iotirit mu$chii a5a Dupi.-citeva ceasuri. ilrdiasa-Noplii ii prir ca , e-1. ficiodu-i ca de piatri, s_a opiniit in Stja nedumerit5. lr1 Dar chemarca flodlor din apE. getite_n :la uria$ului brun, si-a sDus: ve$ftrole de mttase alb-rozacee, o fdcurd sd uile de ano venjt sd-mi dai puDga cu puteri oaspelil D€cunosc!-li. - Ullrl* fiecaro floare se ridica t,: carc_ai furat-o dc la m5tuga din casielul de aur, zunbttoare. cite-o fatiDio ce sdrea zglobic ps trr31. punga In- zadar te-ai "
crSc

:n\

u. I:! j (o.nr.: i: (uti. o pipuiij phii: ,..,,.1 .!. lut!lnJrr: sc nlrrd hiii.,tui.

nF.iiind r F sa mri

Ce

bere. de aur. La capitnl InteleDt.

ceririi il lei gisi pc lldr.l.

rispindind afEorrii dulci, pini-n depertarea zitii.

,. : Nij.i una nu es{p atit de g;ngasd. atit dcgrr_ lioaEd. ca Laura meaFetele lncepuri si cinte pc struncle vintului.

Ce tc miri, voinicc? Doar sint doldora de vrei, to duc €u la Marele lntelept. -_Nu. Tu csti a bunicutei. I-am figiduit si fe r: ,;._ta ur6-si. drepr ri.plati imi va crita drumul r-': lllarclt Intelent. - sindu!;i-!i -NS :"i rrimesli in slujba lc. chiar rlacr-(i -r spun rJride se afth taura? iubesfc dinrinetiL,ceniDe, zEpadla ne_ ].9u."a r:.i: (r.rn_rma llrea uioarE. f5ri nici o povari, zise r":,1r. Iuind punga :i ic\iDd ta hrmin;. Uraal a invins Radu! au stligal cci ::r -.Uraa! pricteoi ce-l asleptau cu leamd si neriirdare. -qi no cr5bim. te-a spus bjirtul. Clipele ire- .;rtf numllate. Doar pulefile din ptrnga Diz_ ::-

:'::ed.

D,e

-.ltiicu{tr! ]l{iicut nde rni iluci? !i_ai ui:: t0rha? Cp bine,zir"i. draeul bahii. Uitc. coUoari pe ... r:' r I dn nori .r m^rai pe rirarea presdra{ii cu nul_

brilrina a .im{ir punea c prtcri in miini alil.dc mull inrit :.:,.J'rcu-r9l "astehil a incopul sd : :',!sci in vizdrrh_

r..rani ii

find

Dot

rcdi

\/iCoarea vietii_

flq

L lct, ._3u n/.iL Ji joc ri r inl. Rrdri .i-e zis: pe toti flrc:iii ce_au allat taina - Fdr-Irrunos, :.rastrd i-am prefdcut iu fl.(uri rdticitori. Tie insi ti drtn luic sa-li alcgi l|lircasA dinlre not. H.rdu s-a ridicri in picioare. le_a pr.irit pc [ie_ rafc in parte, apoi a griit: Frumoase sinlcli. iDtr_adevar, tlar irrima ::.1-e da{5 Inei fote co tj intrece iD loale. Laura

r o npJ.iiioldr(. r L il,r \-.r al)Iuprrl dc

: :lUmele ei.

ririndu-i

Auzind acestea, Ictclc s-au arutrcat iD lac, hrl_
apa.

s-a intimplat?! intrcbi ursulelul speriat. - C€ Itrm! Somnorosul vrea s; itie ce s_a rntlm_ :;t. -Porlc mci sforii pu{inJ inlerveDi turturi(a, tri. d-ragii mci. luna a pdlit, zorile sc arati, \. .u-. nici o clipi n-am dorlrit, zise Rado, Pfivili! prir.ili: a strigal puiul de urs. Cli_ - cu -i-_e,r, pulLerc de aur se teimine
i€ colo.

$j nunta$ii s-ar ospila !i; ar De{r(ce. Nunta a tinut trei zjte:i trei uopli. . Diu povcs{e mult mai es{e, dar c tirziu 5i nc-ant culca.

JIo:ul se srul:l incrt de pe scaun. ii lu.i rie dupi _porni^d crr ri Ia plinrbar" um.rj. l,rinrre lunr.: mi_ai piJrcslir alu;ci dcspre o ,- rala mea..cind gludi, (:i trebu;e sa rriu, rl^.:i rp m.Il9u --u- Uc accca te-tu] Iuar cu n;ine. piticul e ll[a-s?u -n!, tDvalrcelul. rneu.. A. [:icut ce i_am cerui. A0oi l_r ur_ marif tot timpul gi ustfel dupl incerciiri, care au outat ani am atlat ca c \rednir de tinc, Ii incrcdir_ Iez mai alcasi :i rea mai srumpi lloare din -(ea erddina vicaii mcle... Ei. dar nc luarjrm cu r.orl,:

in fala Dorrijci

Are drcplalc.:puse tlifiitd riprioara. |]]n trrmtl., ursut(lul a $i fost tijr8; . - lfld, - "i.f"o?. :. A deschis-o ii_a inlrat iniunlru. Pina sa ajutrgi inli ceilalli, puiul de urs a fii_

'::

calea inloaI.E. zicind

rtr

in poa116, rhentiodu_i: tndrdzni{i: Viuo. Radulel Marete tnlelep{ {e . - sub nrlclll din livadi. r'.:eaptd SuJr nucul t;mtllos, pe un scau[ iiert alin lemn !,: :rrel. sta !^n moincag cu prirul alb \i cu r: tre, care-l inlimpinA cu vorba blindi. privirile Ai.colindat mult, voini(e, pine sb ajungi _ _- Iti cunosc ca,n i:lrne, alean l, O cauti pc Laura.bri!..meu..Laura astdzi are nunta. Ivlirele esle un .r:"r clltpcs. cu ;Ilima buni .i viteazo. - Cum. Laura :i-a dbruit inima altuia?! se "Ii (a.trdznir Radu. simlird cd_i luge pAmintulde

loli inlr-un glas. - -De cc?: tuc intrcbtt pirirut rlin cactelrrl Jc argint, $i i: lr-.Induntr itili cum ne-a chirruit.
l-):rr piticul aprru

Nu intrati!

inrpiimintal.

l

prcroate.

".. -*. ldcu sa pnveasci dc-a lungul livezii.

.

-

Tala rboiu! Tala mo)u! auzi deoda(i ungtas

;i gului. alerga spre nlolu! Tata mo,.. fata nu_qi termini Igtl. - .- cici .1rr3 didu cu
.. ,:.,ntrn

meri 5i peri, pruni

-

Railule! Laural

ochii de Radu,

:l'))rru

qRAOIhTA

cu plonr deAun

rdia odati un tinfu cu tirea veseld ca ziua scildat-n soare. Numele lui era Cosmin, ChipeFol voinic igi avea casa in mijlocul unei grldini cu flori. Florile il desfdtau $i-i inseniDau viala. E adevdrat ci llici u-apucau si 6e atate zolile cintl Cosmin se gi aIIa printre ele; le tlia frunzele uscatg afina pimintul iD jurul lor, Ie stmpea, iar Ia urn'Ii se oprea liogi trandafirul ro$rr. Traudaii. lul acela il rlinlea pdn ciuddtenia luil avea doar o sirgrui lloale io vitf, cale atit vara cit Si iarda lsi deschidea pctalele califelate 6i pline de miresme. Cosmin nu $tia ci tratrdaflrul rotu crc$tea deasupra utrui caslel in cure locuia o zini, cA zina se ingrijel ca florile si fie cit mai frumoase, numti $i numai pentru ca el sI se simti fericit- Asa s-a! fi .imlit o viali intreagi dacd, tlin intimplare, n-ar fi zirit o gridini in care llorile erau cu totul de aur. ,,Ce minundlie!" a etrclamat fliciul. Ce n-ar fi dat si poati avea 5i el o gridini ca aceea, De cind o vizuse, gindurilc ii fugeau mercu spre strilu€i, toatea gridinl cu flori de aur. Dcgeabi ghiocelul intruntd asprimea iclnii, s(otindu-si ciptorul alb de sub zipadi; in zadar se gAti \ioreauat in vaD se risipi stiidania trandafirrr-

pe plac, Tinir[l lor stipin visa Dumai s numai gr;dina cu flofi de aur. Din zi in zi devenea mai trist. NoaDtea. Ilodl( de arrr i, liceau si se frimintc, ii alungau somnul f)ar nu numai el nu dormea. Nu dormeau nici IIo. rile neg[jale din griidiBa lui $i niri ziua, ZinI drag;, fd ceva sd fie Cosmiq iar vese - ctt noi ca inaintc. li brn * Nu e eu putintd, dragele rnele. L-a lTdjir gridina cu flori de aur, se va zbate pinS o va avea Dupi citeva zile, Cosmin, firl a irvrednici mi.

lui de-ai fi

car c-o singuri privire llorile olilitc de supirate pelreeul de orliii sfalda(i in r"ud ai zioei, s-a iD. dreptat cu pa$i repczi spre gridina cu flori de aur Era a lui. ln.chifth!,I ei a dat lot c€ avea si se tre. dca acum cel rnai norococ om dc pc pamint. Cu cit se apropia dc rivni{a-i gridini, voiosia-i cre ea. De cum ajunsc, dcschise neribdSlor porti. ta. Apoi se opfi. ,,Tii! ce gridiri firi seamin!" ex. clami el. Sc apropie cu sfiali dc plirno floare. Intinse bralul s-o mingiie. Dar... li-l relrase repede. C plivi niucil. Inima i se chirci, O mai atinse o dati Din nou i;i retrase mina. Se cutlemurd. Floarea era rece Qi toat€ florile acestea de aur erau le fel; firi
nume,

firi

via1i.

Itl

lnlr-o titlqciitre d,r sccurld:i. ii .ri)irrrrr:t iD qjnd lrietencairh Iui lloli pjtrisite: trandalirirl r.o;u teJ
rtrigea iD chip tainic; busuiccul cel pozDa$; zoreiele :.-! rin_)bccI| dimincc!r pr.in gearu: r.cgina n,.rpqii 'r-l dt\ltla ru parlulnul ei suav; condurul doanlnei
:el Iacom de

\,

Ot! nu mi-ntreba. - Hai, pdetenc, dcSartS-ti ah^rul, il indemni - cu duio$ie, :;sirea
Cosmin

si fac nirijitul de mine?l Unde si le caut?,, ',Ce .. irirninta Cosmin, plimbindu-se de colo piui colo. De ce etfi trist, Cosmin€? ii grii o ciocirlie. -

-:rbi.

(lipi.e rori ti alerga intr-un sullet acaql. ,rlditra lusa era pu5liq: nici o floare, nici un fir de
Cit ai

lumini.

v\;,

rrw
WA

\
'.d-

ii prrrc".ti lottr|. a$a c m s-a intimplar. ctrahtcirca tloritor de arrr ii M-a - tinjescamagit ::.rm dupi llorile rnele adeviratc, lloriie ::le dragi. Spune Si tu, ce si fac?

-

* Dc..,

Stiu eu? Du-te gi cere-i sfat mogului

r:i
.

":hiul Eeiului. Cosmin n-a mai stnt pe ginduri ci a pornit I"l ::.rn. $i s-a dus, tot dr"rs, trecinrl vii 1i dceluri, stri:iiind poteci de lrlunie. -l idtrat apoi intr-un sat ale casc eras gir:= cu lcsit'uri dc mitase, carecirur de eare mai aii,_ ::!€: un€lc infilitau poicniie cu flori. altele cirpri_ ::--? h izvor. -\Ierse el rc n]ai Drorsc 5i rJcodata u zi cirllerc taragot ti glds dulcc dc fati, CiDd s_a uilat -_ : lL!r, a vizut munfii imbricati in str.aie de sirbij:-e. imptesurati dc tule de liliac inIlorit. U.,rnenii lcnirA da la mari depdrllrri s.i cCmirc : eLitrca. Bucuria cupriDsr, tot norodul. Co\nrin r,;'a- trecea ingindurat $i alnirit.

asta ii i-au ripit fata. De attlnci ochiul lui plinge ::rl!na, Lacrindle i so aduni inl.r-un lac. de-i zi-ce

Care Bei? - Cr.l nimgs r-un singur orhi. dupd ri- ce-c ce-a :.Jta atut-o cu tur.cii, care i_au itrjunqhiat

-,:r luminat.

-{bia clnd

ii apiru in {afi

lacul, obrazul

i

s_a

i: .i picitele

Prio apa de clegtar, inotau pegti eu solzi atginroqii, Beiule! Beiule! strigi Cosmin.

tw'
b'Lnro;ctle. du_pd accea si lugi ca vintul pc Mur_ Iorc scmcnic fi s-o ri(orc|ti ir Bai \-ultuijlor. C chcin aceasta poli deschide poiana Minuoatd. $i unde sc afll Poiana Mirunati? - Nu departe de Cetatca dc Foc. O iei pe dru_ --rc duce.pre nrul $ura Ortanilnr,.lJr cind vci (o_ bori sprc Suri. cotctti spre dreaplit.

:-:

- Cinc-mi tulbura tristclnu adunarri dc -_ intrebi ,i..rri: o voce rdgu.itd de barbat. \i Dumai ce se dcsprinle din murrre un moincag
oarbd din Suvi{e cristalinc de api. te rog, ajutd-mh! - Beiule, necazul? - Careiic povesti findrul totul din fir in par. Uupi ce-l asculti, &osul ziser BAicte, biinuicsc undc sint flor;le talc. S1,r - rn :jPojana I1l;nunati. a r.rrei noa i c({(. tot:- rd jncuialS. dc nu pilruude a.olu. n;(i

. :

tr.lsirra

eu cum si intru? - $iatunci,Cetarec de Foc ;i roagd_l pc mc.rc_ _ IJr.lrr_si-li ; ,Dr-tl-n Iac_ o cheie -:. de

orel: cheia s_o 1ii :":-rpra Flic; rii-Nestiusc din mijlocul Cetdtii pirli

noapte. Din citrd (iDd orutul era lulruDat cu va_ rrrrF:c. cc urca!r pin;i in inall l cerul||i, l)rr

Iti ntultunlesc, mosulc Bei. - J\Icrgi sinil'rc. fiule. zise mo:ul, inrrtnd iir rn multe. Ciqd ajuDse Cosrain iu Cetatea ale Foe era jn

llelterut O{elar, inlierbintat de c6lalura cuptorului in care clocotea otelul, it intrebi de-Ddatd cc-l vizu, ciEe este si ce poftette.
Cosmin igi spuse aleadul. Cheia ce-o dorc'qti, {i-o pot face, daci imi - vcsminte adu.i dddStoare de tdcoale. B;iatul n-avea asemenea vesminte. S-a dus insd Ia prietenul siu. ai cumva hainc dititoare de ticoale? - Dinel, Ai nevoie de ele? - Am. Da. Ti lo dau cu pldcere,

le lui gi le duse meqterului Olelar. ,{cesta, fericit din cale afari, Ie inbrici gi ziie: un tinir de !6dejde. Mi-ai implinit un - E$ti vis de-o viafi. Acum iti pot face cheia, fiirdci nu mai simt dogoarea focului. Cind cheia a fost gata, Cosmin a plecat $i-a tinut-o deasupra Flicldi-Nestinse. - Cosmine! Cosmine! Ce faci aici? l-a intr€bat ciocirlia. Cc bine ci te vid! Vrei sd m; duci pc - O! lluntcle Semenic? Vreau, de ce E1!! cosmin se siltd pe spatele nlzdtivanei, zicind:
Iute, i'rte, €um e viniul, llu-ma, prieten, drage, Acolo. unde mi-e gindul

Cosmin

suflarc. Aa! Deci in pana asta ti-a stat viata! Vru s:ll riipuna ri pc celalalt, dar ia-i de unde nu-i! Se mai zdrea doar ca un punct pe albastrul cer[lui. Cosmin lui cheir .i zibo\i puiin pe vir.lul C0zna sd-$i adunc puterile. vii, Cosmine? - Ei, Vin, vin, Lie-Ciocirlie. Zlturari din nou pe deasupra brazilor, fagilor . a pallinilor. Si Am ajuns, zise nizdrjivana colrcrind. Eu te - sint Ias ei gribiti, Cosmin deschise poaria. Ncliind nimeni pe aproapq pri.r.i Poiana il voie; era inconjurati de multi inalti, iar un piriiat zglobiu se luriga de_a Iungul ei, ca un copil neastimpArat. Uuu! Utru! se auzi deodati,,Lrn tten?! Un tren airi?!', se iniri Cosalin. Sc lui tlc urficlc lui, ujungind inlr-o lume pitici: ca\c. leaq6ne. tohogrne, {oiitc ertu fiici. <le Pe acaiteptate se tr{:zi inconjurat de felite $i _ biieti, carel luarir Ia intrch5ri:
esti? - Cine Ce cauti in poiatra noastr;? - Caut florile clr petale catifelatr,ti cu miresrne suave. cumva . . . tu e;ti Cosmin? - NLr Ba da. - Atunci pleacl ptecunr ai venit. Du-te la flo- aur, il alunsa! coFiii. Iile de

Inci era rolie cheia, cind ajunscri Ia Baia Vulturilor. Cosmin o arpnci in api. Dar cind s-o scoatS, apiruri doi vulturi, carc se rcpeziri si-l sfisie, Apoi. dacd asa \a c t.oia. hairleti <li nc ltptim,-i-a infruntat tiidrul. $i-ncepurd a se bate. Vultnrii il loveau eu adpile uriaie. Flicdul se zbitea si le apuce capctele ndrivaqc. Vrind si-j p,.;ndi unuia aripi, rirnasc c-,r pani galhcnd i,r nrin.r. ln,lip:r accna, I.nllurul cj_
zu jos

liri

Cosmin, nccijit s-a indreptat spre poa E. Cind si ias5, o fetild ascunsi sub o frunzi de mesteacin, i-a Iicut sernn sd se apropie. . - Te duc eu Ia florilc pe care le cauti . . . hai, v!no. Cosmin o l|rtni. Tot pr duna bo.rl.ele, nu lie vSzuli de (eilalli pifici, se dr>era din(nto "d de rn nfele cu liliac.,. Ziri intii trandafiml rosu, Vru s-alerce spre el, dar toc$ai atunci, din cups lui se ridici o fati neascrnuit dc frumoasi, subtii.e 5i nlidioasii ce o trestinari. oehii-i avea blinzi ca dc ciprioari, i:ir ir plrul lung. pioi la rilcii, ii hrceau zeci de stelutc arsintij. ln jurul ei, florile tli o sorbcau parci ilin ochi. In vreme ce Ie privea, hop! si ciocirlia. Cosminc, fi-ai gisit florilc? * Ticere! Aptopie-tet Pasirea i se alezi pe urnir. Di fuga la pdeteaul meu Dioel. Spune-i sd vini cit poate de repede pini aici, Bine, sopti nizdrivana. Nu trecu mult ci Dihci ie si rfiltii.

L

..-

J';;

!)

)', ..

.ea?..2 .--trt

.""\\

--=-=-.-:

:li+

/1€-t
r)

ce xo-ai cheeat, Cosmin€? - De PrieteDe, prive$re-mi florile 9i pe noua lor - InvalS-m5. cum si imbunez florile pirisite stipin6.

Dinel, cind v5zu fata, dintr-un salt fu lingi ea; o imbrdtigi, ziciad bucuros: In sfirgit, te-am gisit. Ce-ti veni, surioari - si dragi, intirzii a$a mult p€ planeta asta? Dinel! Dinel: Ce bine imi pare cd te ved. Ce dor mi-a fost de voi, Ai venit de mult acasi? De mult. Da!, spune-ni, ce-ai gtsit pe - Da. pdmint ci te-a ficut si uiti de noi? In loc de rispuns, fatal privi pe Cosmin, Dupi citeva secuodo zise i fac€ gdji, frate dragi. Nu rdmln aici, - Nu-ti lli intorc cu tine acasi. Mergem Fi rloi cu titre, strigari flodle in- glas. t!-un Cosoin sta deopade. Pricepuse totul. Flolile du-l iettau, dupb curn uu-l ierta nici zina. Vru si plece, dar nu sc putu urni din loc.

$i cum

si-i liu

pe plac acestei zine?

Fata a$ezi florilo iltr-un co$, iti prinse ceutura-zburitoare la briu si zise: gata de plecare, friJioarel - Sint Dinel se apropie de Cosmin, il imbiatiSi, mirturisindu-i: Prietene drase. eu nu sitrt Dimintean. SiEt - planela de pe Auroia. Am venit aici doai sr-{oi caut so.a, De vreme ce-am gisit-o, trebuie sd plec. Ai troFtri vor Ii ingrijorati. R6mii cu biu€. bire, zise Cosmin aEirit. - Cu Fata lui cogui cu tlori Fi i$i strlnee centum mai tare. Dinel ficu la fel. lndati furi inviluiti intr-o ceati verzuie gi se despdnsed [9or de pdmint. D[pi un timp, doar stelutele din pirul f€tei se mai zireau striluciad in bitaia soaleltri. Cosmid le ufmiri indeluug, apoi trist se indrepti spte iegire. Se impiedici de ceva. Cind colo, ce era?! O centirti zburitoare. Cosmiu o ridici, plivi spre zarea alba6tri, inh€biudu-se: ,,Oare ciue mi-a ddruit-o? Dinel, zitra sau tlorile?"

drN rspnAvrl-e Lur NrNeL

L?cii^n-ar

afla odati un ursuleg pe careJ cherna Ni_ i+1. Cil" era ziua de mare, Ninei hoinirea pritr piIrri |i l5c€a fcl dc fcl de isprdvi, r.rnele mai o6stru5rce deail altele. lntr-o zi calduroasd de trr;, h-inel s-a dus h *-0r si sc ricoreasci. Pe culmea din faja lui ziti , :atd ce apirea $i dispirea dupi boschete, intocmai :r luua dupi nori. ,,Oare ce-o Ii iicind acolo?!,, s-a intrebat ini_ -::. .,Ia si m-d duc sii vdd.. Tiplil, tiptil, apoi rt burtA s-a furitat p;[e aproape de faU. Fata ririS cu_ 4ea zmeuri. Tocmai i$i umpluse vasul 9i_l spri,!-:ed dc-o buturugd: dupi aceea, spriateni ca o '-rrioa-ri. a.dal luqa la izvor. $i-a privit o clipl =.pul iD oglinda de cristal. apoi s-a lasat iD voia Errdlii5lilor reci ale apci ce_o jnviorau si_o vese_ *l ca pc-o sircnd ie$ila la luJhina. _ Lui Nin_el.atita i-a frebuit, Cit ai clipi, a Si fost r]!<6 vas, A iucoput si minince fruct;le dulc; si BrEate c-o poftd nemaipomenitd incit s_a minjir nl cap piui-n picioare.
se

Eafald

Ii fost, nu s-ar li povesfit. Se.spunc cii _undeva in mijlocul Munlilor

fost odati ca liciodata,
de

goiit va:lul, l-a ur,tplut cu f|alzc gi . . Dupb ce-a pietriF,-i-a potrivit bine capacul, 1re urmi - 1u;ti: in pidurea de brazi.

-

lluliumit de ispra\'fi. sc-nrirlea dupi (opaci, idcea tumbe ii-atita gildgie, de sc uitau la el rnirate toate \.iet:tlile pEdurii.
De cum a ajuns in tabila urtilor 9i-a chc$at prietenii ti a inccput sd se lasdc. Ahl cc dc zrneuri au mincatl

- De unde?! * IIlr! Ha! trIa! ,., si vi tiriliti pe jos dc ris. nu altr.

povestcsc, O

sI v:

Fi le-n dcsrAin||it lotul, a)a c m \-a intimPlFl. lrchipui!i-vii, (c ocLi nrari va face fata cirrl - de in loc zmcurl, va vedea lrlrnz€ Si pietriF... Hal Ha! Spune{i fi voi, ce mai piciloali i-am tras, nd-i
a$a?

A$a e! Ha! I{a: rideau ii prietenii lui. O micrli ins; ce sta pc-o creangd dcaslpra lor, Ie-a zis cu glas dojenitor. * Daci a1i Sti voi, ce ;1iu eu, n-ati mai face atita haz. Ce? ar intrebat ursuletii, ridicindu-qi privifile spre ea.

dc fatd, cind tu, Niuel, inghi{eai - AII1 lostzmeura ncristflate adunati de PoieDila. Trci zile s-a trudit lata s'o culeagi. Dcar ili1i bir'le ce
pe

rare sint itci bobitele coaptc. A strins-o cu gind s-o ducS Zinei-Zin€lor. ce s-o duci? a intrebat Ninel. - De Sd-i dea in schimb pinzi alb; de borangic - de arnici, si-li coase haine noi, pe cind va Ji si fire Tifgul de lete de pe Mun{ele Giina. Nincl a inc?emcnit, N-a vrut sx-i faci riiu fctei, ci doar afa, o pacEleali... Privirile i-au rimas picrdute-n gol, iar ginduri mustritoare l-au biciuit fitri crutere . . . ,,De undc sri iau pinzi find ;i firc (olorate?" se frirmil1ta u$rletul. Tovarltii lui de joar! se uitau la el ncputinciofi. N-aveau cDm si-l ajute. Si mierla s-a induiosai de zbuciumul hii. Dcodat!, Nincl s-a insednat. Din noianul dc ginduri, uD[l i-a luminat mintea. S-a sculat ca la o poruncii rii-a porl1it cu pafi repezi spre Cetirlile Poiorulti. Acolo s-a citirat pc zidudle mari dc fiatri $i-a privit in gridina ferm€catd. Floarca albastri, ca ochii Zinei, avea petalelc inchise, scnlir ci Zina-Zinelor nu era acas5. ,,-qrn s-o aitept", a hot5rit Ninel, ghcmuindu-se irtr-uIr colt, Dal nici irinc nu s-a a$ezat ci u llutulc poznat i s-a pus drept pe nas. L-a alungat cu lalta, Fltftlrcle a ris pe-nlunalate ii l-a necijit iar, Din nou i-a fdcut vint. J[cilr$ul zburitor nu s-a linistit, ci tot pe nasul ursuletului a poposit. Atunci, Ninel, [urios, a incercat si-l pdndi. A fugit pdn toatd gridina, fdcind-o una eu pdmintul, de nu se mai vedea o Iloare intrcagi, iar pe flflture, nici pomcneali si-l ajungd, Cind era sI pund laba pe el, zbura pe l;DgI botul lui, intiritindu-l Fi mai tale. Pe neaftcptatc, fluturele a dispiut. U$ulelul s-a oprir. ci-a rotil friTirile de jur-imprejur. iF"Ffcind sd ghiceascd unde s-a asculrs, S-a trezil iDs! fa!i-n f!ti cu Zina-Zi[elor.

Ce cauli aici, Ninel?l 9i ce-i cu ispravs asta?l - ajungc Nu-ti pidur$ pentru qtrengirii? ,,No! iar am incurcat-o", $i-a zis in gind ursulctul, privind cu coada ochiuhi gridina rivirgitl. ,,Ahl flutute, fluturc, de te-aS prinde!" * IIai, spune-mi, Ninel, de ce-ai vcnit?! Si te rog...

- Ce anum€? - Sn-i dai Poienitei pinzi dc borangic Ei lire de arnici.
ce u-a venit si-mi ceari ea?! - !'iindci,.. Iiindci eu am millcat zmeula - sA fi-o aduci pregdtitx lie, $i?! - $i-a(um imi pale r;u. Cere-mi ori(e, numci s5-i dai Poicni{ei pinza ti firele pe care le vrca. Dodnta li se va implini de-ndatd ce - Bine. gridina mea cu flori va arita ca inaiDte, a zis ZiJra-

Dc

Zinelor. Ursuletul s-a posomorit. Toate llorile erau turtite. Habar n-avea eflm si le indrepte. $i cu ZinaZinelor nu era de glumit; re.ai repede i$i schinrba locul stinca dc glanit, dccit ea vorba. A$a c5, a porlrit agale prin pddure. A tot mels, ers, IlSmintat dc gindrui, pind s-a pomenii la Stinl de Valc. Noroc, Ninel! !a dat binete Voinic l codti- srnarald. lor de * Noroc! [i, dal cc-i cu tine, ai pltil ccva?

- Da, - Ce?! Si ursulclul i-a po\ csli{ locti pilania. Hm: sI reinvii o gridini cu atitea flori frr- cum e moaseJ cca a Zinei-Zin€lor, ai ncvoie dc pulbere fermecati, a zis Voinicul. Ce unde s-o iau? - $i Dc pc Planeta ro5ie. - Aa! N-am cum ajluge acolo.

- I-asrult5, Ninel, zici ci lata e haxnici? - Oho! inci ce harnici, nici o albini ut-i ;i - Ial de-$ ca ea. oglindelte chipul in api, ii i?vorul

sti s-o ptiveasci, atit c de frumoasi. $i are o inini, r(rpti palci din soarc, e de ajuns s-o cunoiti ii simtri

, ,,,r, .. :.t..r,j.,,:... \Lr : \{u;l ..:u. Du >Llt: II n,j_O ._O lldcalesa... Lra(i-. jr:a (unl spui, rc ojut cu. - !rrm. s-a invior3t ursutretul- -I; pulinti riibdare l;_Ddari !ri sa \ezi. \'oinicul a taiat cu topoli!(a de la

jtdrr:r -,.1 ,

ursuletule, ce li s-a intinplar? Te,air " - Hei, iemecat cosminelc? a strigat lrn tinir chipeq de pe
o

ster.

brru, un brad , de scama. a cirlcar :Jrt.:i drept. di|l ntul!irnea arborilor vc)nic vet.zi cnlar tn,miere nu-ii mai pulea dezlipi picjorul. Fi . -t tnconjurau, rpoi l_a rndi.eplat spre pianeta ,o_ Aa! Deci asta era! Nu Ii amirit.-ur.ulequle. :-1.
ZiCtnd:

Ohi-nici nu mi inrlelrir, a spus necijir Ninel. -'rrnaru_t a eolrorit de pe astrul lunlinos ,i s_a apropiat de cl. Dar nebagind

- o treabd atit (i Du-i
indaad.

de grca. Astcapti-me cA \in

Brad vojnic si viguros, Din rddicina cu te am scos, Si, deschizi calea n.asrrd lntre steauu ro;sie si cea atbasn;.

s-a trudit si-ii scoati piciorul din . $i cosEinul mrere. s-a avintat in sus. dispdfind dupi o .apoi stea. Citrd s-a iltors avea miinile piine cu puibere argrftre, pe cafe a presdrat_o peslc vasul spart. Nu_

,r

Si"-bradul a incepu{ sa se-nvirteasca, mai abi{ir o slirleazd. Ursrrlclul j_a pus labele la ochi, sim_ :.!d cii-i gata sa ameteasca,

.1r1, s-a

Ciad ;i-a drsihis orlhii. t,linel a r;mas de_a :replut Uluil: ncnrlmdratc sfliri duCcau sus, sus,
Ni_ iel a ii vrut si urce scara. Stai, nu te gribi, Nimic nu_i atit de uror, - pare :e cit la iDceput, De aceea trcluie sd te pregil ::iti,.dragul meu prieten, si faci lati Ia <rri,ie p-ri:ejdie.

.. . - Hr: lla: a ris Voinicul de rlibiciunea lui. terlninat, pot'i sii Drivctti.
5e aUa

-nce

un pod. Ncrcbdritor ca_ntotdrauna,

rrrme-ldlc7j - D""-tgrl. Afli c6 pulberea face partc dirr co_ - unui balaur. rDara Aoleo! $i-atunci?l - Pii, e neyoic si-l imblinzegti. Ai vreo pi_ :.re?

:

:cos

Nici unit. a spus oll;Dd ursulel -.Nu. voinicul s-a indrcptat sprL. o scorbura
uq vas de hlt.

l. de unale

rsulelut te-a privit uimit. parca erau din vis: pirul lung, Iung pini Ia cllcii. Dou; dintre L:-' ! aveAu negtu curn e abanosul, iar cclelalte !3u ca spicarl griului. Ilo.hiile vapoloaso pireau ,,=re din azurul ccrului. tllllnd.cal! bralele.pre tl, chcrnindu_l prin cinF prifiri.

. !,--ru.

v.rsul-accsta e plin cu micre: e de ajuns va uila de conroari lui. (c cl se va iDfiupla din dulreala pdmin_ ..:1reme :. -'{5, tu ia pllberoa Ii ;cpcd{r (ahe_ntoarsii, fii ti :i_:!\5i nu iolirzia mutt ca olilel re va sfiliia. .\urel a lual visul Si_a porDit De s(iri in sus, ..,.Egind pr pod a iu('l pu.t i. etoma ruerci il cam ,.Uustoasi lrebuic sj lic,.. s_a gindit el. Dar --oura. - - :].a Qnlrt boful nici mdcar c_o picatuti, o melodie linA ca zboiul unei ciocir_ - ,rJcodati, rccut eA lresari. S_a uiltl mjral ilr toate par_ . . .. Uc ---_Fa un nor plu{ilar. ca o barcd pe :jfu lete !e, ii ficcau :emne:ii meargj la ele. mare,

.,i-r srmla aroma 5i bclaurrrl

j:t,i.

L

- - rnrlre

jndrcpiat cdlre ele, mai, mai -\inet,-vrajil._s-a '- .IDla atunri (-a dezficticit. ..Ahj Uodi mi_a { rapul? Am,tarrs,at micrra pe pod... spcrrc ,\ir:.. trunloa5ete vlzduhltlrri sc "e depirlau ve.ele,
du tspra\a lor.

ir

iriCecil ctoburilr \-au siliirr. s-au adunrt. cititiir::-:l parcar lirclre lorul, (a dansatorii cc se prind

:':-'. plin (u nticrc. de parci ninri( tru .-;r ti in:::: - I
nu ::r r!i: l;ngii cl; se prinscse dc-o comcti tiuilul cc tocmai
pe acolo:

.: hur'-. DUpi. a,rea s-au rrnil incil rasul aDaru inaiLrl Nincl a \'Iut si-i multrumeasca,

_ rr gi:it

i rLeie au, rir. iru ris cu poli;, apoi l-au imLrarisluln dc ramas bu[, $i_au eiergat riupA naie

Mergi sinitos, ursulcfulc, a strigat cosmir:1. pierzindu-se in matea cu stele. Dupi cc Du l-a mai vizut, Nirel $i-a luat vasul . ;i-: mels mai depafie. Pe misuri ce se apropia, platreta ro$ie apirea .r lo pustiu acopefit cu nisip rubiniu. \l(i tr-a pus bine picjorul pe ea, (rit balaurul i_a !:*it in rale, gata si-l ingface, Ninel s-a inspiir:-: at d_e s-a zbillit blana pe el. A uitat pini ,i de r.:ie. Norocul lui c-a zdrit-o dihania pi-i apuiat-o

::

l,icomie-

::Il-i cit

\idel a luat
a DUtUt.

repede un pumn de pulbere qi-a

- a$a cum doreFte poienila?! doasc, .lnxiBtiddu-ti insil de isplava lui, nu $i-a ingi- si se odjhneasci ... -- Cc te miri? Doar ;tii cit e de Larnica, Si nu l;i ci s-a gribit s-arunce pulbeiea tu rxgrlJorat_cii-i trimit eu piDza firele de arbici. $i :":.e pesle florile ofilile. tiind pe rind, Ilorilc sc ri10( D-a lust cu inima inlpAcatd. ln . ursuhlul trr:r drepte si Irumoase ra inainte. .p"q casi, s-a abrtut pdn satul ltienitei. A f.l1 Ddr. vai: Nu i-a pentru ajuus toalil griidina. plrvrt prlo geanrurile citorva case. Aproapc iir fie_ . +:rflt oslenit s-a dus la prieteDul lui, Voinirui ii u \':irut [et_e rDindrc care_]i incercau ve,i_ : r:r1lor de smarald, carc viziudu-I, ::,1L ",""d podoabe..I)oar I-a intrebal: mrnlele poienda sta tristd. gind;_ clt Ei, Ninel, ai adus pulberea? toareJ. ea n-avca haine de probat, ci doar viie de insi nu cit trcbuie, ICrerat- Da, De asta esti mihnit? i!- zadar sa-mi repar greleala. Nu - CutD ,,-M-aln.zLitut si tru liu? Doar o cunoiti pe zind. r chip si. aib.i fala hainc noi. pinii Eiioe in zori... - I\u te-nlrisla, dragul meu. Te mai duci o a as ursutcful cu amar. !]ii - L;ite airi un cot cu pere, Balaurul se dI-n vidt N,J *u dus la ai sdi, ci s-a chircit intr-o scot. El,Itr ele, DUra,, brtrinE. Acolo I_a giisil diDineala VoiDicul \-u pcea_vesel, iliind (a iar va da fald cu diha- codrilor dc smarald. Ea \iDel a luat colul cu pere yi s-a orcat pe podul Hai. Nincl, Ia tirg cd-ndrzi€m tr-. ducea pe ?laneta roqie, Dc data aceasla,linea - Nu merg, 'r.rsiil ltriDs in brare, nu cumva si_l scape. - De ce? mers_cl ce-a me1s, cind deodati, vijj! pe lin- Nici Poienila ou merge. _ -{ D sr.g raahet5. A fugit pe marginea porluiui s-o - -!r ce-i cu asta? Vino, astezi rm gind qL: mai bine. Din nebigare dc scamilns.i a ris- sa-nrl d(, - aleg mireasa, E@-r! corul li loate perele s-au impr;)tiat care pc Nu mi duc. *: y"l9 pe slelclc mai apropiati. aitcle pe pla_ - Treaba ta. $i Voinicui s_a tlepirtat fluie_ . ,.Ere i.Edepertale, nud. acum nici cosrninul nu mi poate ajuta!,, Pidur_ea era pustie. Toati suflarea, ale la mic Ia "-\oi a riii \inel. mare, a plecat spre Mutel€ Giina. Numai ursulc_ D?t chiar atunci atr apirul lingd €l trei cos_ ul sta-n scor buri singur-singurcl. f NiDel! Ninel! Unde eiti? -:!i]. Ce oecazuri ai, ursulefule, l-au intlebat elc. 11 striga mierla, prieteua lui. scipat perele in oceanul aceasta de stele. Niael! Flinell Eispundc_mi! - .lJu O: pentru atita lucru te necijerti! vrei? a spus m;rocinos Ninel, srotindu_ri Z -Ce . DJ accst(a. lrunroascle vizduirulul s_au in_ capul afari . din scorburd, rllr :o pr;\'iri Si numai cc s_au lisal. ba pc-o pJa_ v;no \-o vo?i po poieDila. t .ea mai . [*a i3 pe o stea, adunindu-i Derele. - fil:i, ririmoasd dintre toate fetclc, \'qnriotele ei s;Dl (u_ . i:--: s-aInai bucurat Ninel cind $i-a vizut pe_ sute clr ttr: de auI Fi argint. o;j c"os. Nu.tia cum sa Ic m tlumeasiE. Cum ata?! l::u otn Jn r:r{)oll - Fai. [re. co\mtncle au lornrat o hora_n s_i vezi... Azi dimincal;, cirrd au (he_ l(I-r" :ri. jtcind $i cintind. mat-o,.suralcl(. ci Ia lirg, ea a vrut se lc irrale pie_ \],tl a iqlt repede din cerc;i-a inceput si se dca tlii: : di-a lungul podului.
::._'ieald.

Cind

i

ajuns in grddina minuDatd era

tfnt

. Ursule{ul }i-a luat coful Si-a pornit 1.esrl mai ocpafte. . Bllla:rr.rl. de cum l-a zilrit. s-a ti nipLrsrir dsuprJ , rur s{r-! rDlra[c, cunoscindu_i acurn birle [iravul, . ,Dar ursuletd, r.a rntrus cusul cu pere. Bineihleles cir dihanid a ui_ tat iDdati de oaspetele nepoltit, a luat pulbere;ulli )i-c pdrdsir jn grab:i ^. Nincl Plancta rotie. A sosit pc pdmint odati cu Amurgul. pulberc jndeajuns, ursuleiul a rer,Tir s;l ra^cr gradroa "---Avird mat Iru$orsd (a iDaitrle. \'itzrod_,.. zrna-Zlnelor a rimas uluitd. , -_Nu tc crcdLafu atit de vleddr, nazdrara_ nulc..L)u-le acum de te odihnerte ce miinc e Tirgul dc tcte dc pe MuDtele GaiDa. Miine?! s-a intristat Niucl. _ Da.
Intr-o
n_oapte

ale

sc pot face verminte fru-

\?

- Cind colo, 1c-.t oibit strilucircl l)ainelor de unde stii toate accsiea? - Tu M-am nimerit si fiu pc aproepe. ciod letr.lo . - au strigat rriate, intr-utr glas:..Tii! Ce minund!ii!.'
!cuIDpe,

o

peDtru care-ti multumesc, a spus Ninel, luind-o la goani, de nu se putea tine de el nici nierla-n zbor. Ajungind pe Muntele Giina si vdzind atita luEe. cil.i frunzii Si iarbd-n pedure. s-a oprit locului cluit. N-a lost niciodatd piDd atunci l; Tirgul de iere ri nu saia cum se ciirigd fetele, lntji de {oate nsa a vrut s'o giseasci pe poienita. S-a sfr€curat tritr mulfime, avind gdji si nu riitoarne vreo tat-abi cu dodte, fluiere sau tulnice. . Deodatd, un cor de tulnice a risuEat pesl€ poirda strijuiti d€ brazi. Cilluzit de glasul dulce iii duios al tulnicelor, lYr-trai ce s-a pomcnit fali-n fatd cu fetele din lrdra, in Iruntea cerora se alla poicnil . ,.Ah: Cit a de frumoasd! Parce ar fi sord geaminii cu ZidaLrlelor!" ii-a spus in gind Mnel. au lisat tulnicclc jns, gi-au jucat , Apoi. fetelc Jrlvlfirla" in vremo ce liulari iscusili au prins din rbor ultirnile $oapte ale tulnicelor, $i-au aontinuat sa umple vizduhul cu voia buni qi indemn Ia joc. s-a incins ,,Jocul ciluFarilor.,, ,,Ta. Mai _alitud Abrud.. ;i mulre atte iocuii. de nu pria :ou.d9 luunde Ersrrletul sd mai priveascii... Cind. oe ne_ r+leptale, a dat cu ochij de Voinicul codrilor de qqarold! care s-a prins in ,,Sirba muttei,lilof,, Iinsd

3E zburat repede iDtr-acolo Si m-am uitat pe geam. - Dacd-i ala, mi-ai adus cea mai buni veste,

ling6 ea a rimas, Dupi joc, g-a luat aleasa de mijloc ;i-a pornii po dlumul ce dueea spre Stina de Vale. Ninel a rinas o (lipi nedumerit.., Fdi, n-a pl5tit nimic niminui pcntru ci a luat-o pe poienita , . .l ti-a zis el. A pornit pe ur'mele lor. Tot ascunzindu-se duDd copaci. nu-i pierdea pe tineri din ochi, Cind cei doi s-au oprit s; se odih[easci, l-a vdzut Poienita Fi i-a strigat: Hai, Niuel, nu te mai ascunde. Stio ci esti - dupd acolo, bradul cel inalt, Vioo, ci nu mai siDl sup6rata pe tiue; mi-a pov€stit Zina-ZiDclor tot ce-ai ficut pentru mine, Prietene. nu se face sii a${aptdm prea ll,ull, cdcj avcE drun IuDg de aici pini-la Stibd, i-a zis Voinicul codrilor dc smarald, NiDcl a litnil arunci de dupd brad \.c. tia Iui s-a dat tunrba o dali. de doud ori, de ti-! zeci de ori, insotindu-i pini r'.asi, undc-i asteptau nunta\;i cu mesclc iutinsc $i c liutarii Drcsititi. Nunta a linut laptc zilc 5i-5eplc nop(i. Toli au ^ mincat $i au biut, numai Ninei i mai fncrrt .i citeva ispravj. Mirii insi Dq s-au supirat, ea pe un plieten ]-au oclotit pe lingi casa lor. daci_ am aflat eu bine, toti tlci triiesc,i -Fi.in Codxii de smarald. astizi

Drr, parci, aflindu-i gindul, \'oinicul !i-a roti( privil.ilc in jur: a ziirit-n pc Poicnila. Iit pedc s-a desprins din joc ti s-a ind;eptar.p;c puicrile ;i

vdzut-o pe Poienital" a bonlbitirlil .'<inel,

lalt chipeti,.i buna jrLc;in;li. ,,Pe semnc t:

n-a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful