P. 1
This article is for all who dream of Socializm

This article is for all who dream of Socializm

Views: 3|Likes:
Published by Nicholay Atanassov
What did Chaves with his beautiful country. An analyz about socailistic political system.
What did Chaves with his beautiful country. An analyz about socailistic political system.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Nicholay Atanassov on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

http://offnews.bg/index.

php/171359/vladimir-karolev-nasledstvoto-na-chaves
!"#$%$& '"&(!)*: +",!)#,-*(-( ." /"*),
Автор: OFFNews Публикувана на 14 март 2013 в 19:15
Уго Чавес почина и българските псевдонационалисти и анархисти веднага зарониха крокодилски
сълзи как не се сбъднала мечтата им след като „оправил“ Венецуела, да бил дошъл да „оправи“ и
Българиn. [аxе се завъртnха и предлоxениn за чавистки реxим в Българиn, да станем „независими и
самодостатъчни¨. A Волен Cидеров отиде да се снима как се подписва в съболезнователна книга в
посолството на Венецуела. Aз все си мислn, че този qилм го гледахме 45 години по време на т.нар.
социализъм, но нека видим в детаüли другарnт Чавес какво е свършил.
Hаü-елементарното сравнение по БВH на глава от населението показва, че управлението на
Чавес е икономически провал. Hри идването на Чавес Венецуела е почти два пъти по-богата дърxава от
Българиn. Cлед управлението му от 15 години Българиn вече е изпреварила Венецуела с около 5%. Hо
моxе пък социализмът във Венецуела да си има и нnкакви добри страни, които да избnгват
макроикономическо сравнение по БВH на глава от населението в константни долари при изчистване на
влиnнието на разликите в ценовите равниuа в Българиn и Венецуела (т.н. стандарт PPP) . Hека видим
по-подробно.
Hърво, нека уточним, че Венецуела е много богата на петрол дърxава и има лукса да леxи върху
море от петрол. 3а 14-15 години управление на Чавес приходите от продаxба на петрол са около 1
трилион долара. Oколо 1/3 от тези пари тоü излива в социални помоuи към наü-бедните, за да се
задърxи на власт. Oстаналите 2/3 посвеuава на политическите амбиции на съратниците си в съседни
дърxави (с практически нулева възвраuаемост за венецуелскиn народ) и създаването на червената
класа от „Болигарси“ - Боливарските олигарси. Ouе повече - поддърxаната от високите цени на
петрола венецуелска икономики дълги години е буквално тероризирана от социалистически монетарни
и qискални експерименти. Tази година боливарът бе обезценен с 30% и се разменn в курс 6.3 боливара
за 1 долар. Kурсът на черниn пазар е около 26 боливара за долар. Hнqлациnта през 2012 година е
20%, а за 15 години социализъм по рецептата на Уго Чавес цените са се увеличили 20 пъти. [а,
правилно прочетохте, 20 пъти. 3вучи ли ви познато? Cоциализъм без хиперинqлациn не е истински
социализъм все пак.
Второ, Чавес наистина успnва да намали бедността в селските раüони чрез субсидии и помоuи.
Hо тоü го постига не като дава на селското население на Венецуела реален шанс за поминък и
развитие, а като пренасочва петролни долари за социални помоuи, обезкървnваüки
индустриализираuите се градски раüони. Hреди идването на Чавес Венецуела е била бързо
индустриализираuа се страна, поради което доходите в градовете са били доста по-високи от тези в
селата. Cоциалистите са решили чрез правителствена намеса да направnт уравновиловка, така че
стоките, които са били произвеxдани в развиваuите се градски центрове, да бъдат достъпни и за
селското население и регулират цените на много стоки. Hо регулираните цени са довели до прекалено
ниска доходност за предприемачите, поради което те намалnват инвестициите или се оттеглnт от
производството. Tова от своn страна е предизвикало първите периоди на недостиг на клkчови стоки,
поради което социалистите са започнали национализации с цел правителството да произвеxда всичко.
Cамо че в повечето случаи дърxавните qирми, управлnвани обикновено от неопитни и/или
корумпирани партиüни апаратчици, са довели да оuе по-голnм недостиг на десетки стоки и услуги.
Tрето, социалистическата пропаганда твърди, че хората във Венецуела нnмали пари в дxоба си,
но Чавес им давал „достатъчно“ (каквото и да означава това в 21 век) в натура. Tрудно би имало по-
невnрно твърдение, като не броим бензинът. Венецуела е печално известна с непрестанните си
хранителни кризи. Pnдко са минавали и две години без съuествена част на Венецуела, а често и цnлата
дърxава, да изпадне в продоволствена криза и граxданите ü да се разхоxдат с пълни дxобове
дърxавни купони, но продукти просто да не се продават никъде. Aмбициозната програма на Чавес да
направи Венецуела продоволствено независима чрез дърxавно и кооперирано земеделие се провалn
буквално комично - към 2012 година, меxду 65% и 70% от храната в дърxавата е вносна. Всъuност,
през 2007 година, поредната критична продоволствена криза дори води до позорна загуба на Чавес при
реqерендум за конституционни промени, които еqективно да гарантират диктаторското му поxизнено
мnсто. Hредставnте ли си за какъв глад и недостиг на храна е ставало въпрос, uом дори
qалшиqикациите не са успели да дадат победа на Чавес? Mного от венецуелците отдавна подхоxдат с
насмешка към регулираното земеделие и търговиn с храна на дребно, шегуваüки се, че на кого са му
притрnбвали евтини цени, когато храна не се продава.
Четвърто, лелеnната от Чавес независимост от чуxди икономики стоварва на венецуелците далеч
повече проблеми, отколкото ползи. Aко вземем за пример земеделието, което социалистическиnт реxим
се опитва да направи корона на своn триумq, недостигът на продукциn се корени в недостига на
капиталови стоки и суровини. Чавес национализира голnма част от земnта и n преразпределn на
потенциални гласоподаватели и близки до партиnта qункционери, но реално само земn не стига.
Tрnбват машини, семена, торове. Венецуелските производители, нnкои от тnх национализирани частни
qирми, qалирали в дърxавни ръце, като Aгро Hатриа, на тези стоки са с ограничен капацитет, а
дърxавните регулации на вноса пречат задоволnването на местното търсене да бъде еqективно. Pеално
погледнато Чавес е национализирал и след това раздал земеделска земn на свои гласоподаватели и
близки, но националистическата му политика е оставила немалка част земn пустееuа. Всъuност, много
от qермерите, получили земn, дори са n изоставили, тъü като таваните на цените на селскостопански
стоки са ги дестимулирали да се занимават със земеделие.
Pазбира се, на социалистите винаги нnкоü друг им е виновен. Hрез nнуари Mадуро (бивш шоqLор
на автобус, днес временен президент на Венецуела) обвини частен завод за тоалетна хартиn, че прави
капиталистически заговор с цел да саботира чистиn социализъм като не му доставn тоалетна хартиn.
Cтремеüки се към икономическа независимост поради националистически илkзии и лъxи, Венецуела за
15 години е ставала все по-зависима от външниn свnт, тъü като е трnбвало да компенсира съсипаното
си местно производство с внос на чуxди стоки и услуги. Kолкото комично, толкова и трагично,
приказката е с предизвестен краü оuе през 2009 година, когато каqето - последниnт бастион и гордост
на Венецуелското местно производство пада, и след като повече от век дърxавата е нетен износител,
се превръuа в нетен вносител. Всъuност, това е комичното. Tрагичното е в човешката драма, коnто
мизериnта и липса на заuита на частната собственост предизвиква. Hрез 1999 година, когато Чавес
идва на власт, във Венецуела има под 6000 убиüства на година. Hрез 2012-а, това число вече е 21 700,
а убиüството се е превърнало в нормален начин за придобиване на собственост. Hад 90% от тези
убиüства остават неразкрити.
Венецуела е по-скоро пример за как популизъм, псевдонационализъм и уродлив социализъм
могат да създадат мизериn и социален разпад дори в дърxава, леxаuа върху море от петрол, отколкото
пример за нnкакъв уникален и блестnu модел на просперитет. Tака че, коüто ви убеxдава колко е било
хубаво при Чавес, го питаüте за годините на инqлациn, за хроничните продоволствени кризи, за
зависимостта от чуxдестранен внос, за убиüствата и насилието по улиците, за потъпкването на човешки
права. Hроничното е, че съседни на Венецуела дърxави са тръгнали по един доста по-добър път и
резултатите не са закъснели. Hо за добрите примери в kxноамериканско съседство - следваuата
седмица.
0"..$-) * 1(%).-"&" ," (-:
www.worldbank.org
http://news.yahoo.com/venezuela-struggles-sporadic-food-shortages-074545806-finance.html
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-08-12/hugo-chavez-venezuela-food-
shortages/57021168/1
http://www.businessinsider.com/venezuela-food-shortage-2013-1
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-11/chavez-s-food-shortages-bigger-worry-than-venezuela-
constitution.html
http://www.nytimes.com/2012/04/21/world/americas/venezuela-faces-shortages-in-grocery-staples.html?
pagewanted=all&_r=0
http://www.cato.org/publications/commentary/chavezs-grim-legacy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->