P. 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

5.0

|Views: 138|Likes:
Published by gabtheo
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

More info:

Published by: gabtheo on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ΢ ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΕ΢

΢ΤΝΑΝΣΗ΢ΕΙ΢
2012-2013
ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΢ΠΟΤΔΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΜΕ ΜΑΘΗ΢ΙΑΚΕ΢ ΔΤ΢ΚΟΛΙΕ΢
 Α. Προςαρμογό περιεχομϋνου: εφαρμόςιμεσ αλλαγϋσ
α) ςτο ρυθμό κϊλυψησ τησ διδακτϋασ ύλησ,
β) ςτην αναδιϊρθρωςη τησ διϊταξησ τησ ύλησ,
γ) ςτην απλούςτευςη κειμϋνων αφαιρώντασ δυςνόητα ό
ογκώδη κομμϊτια πληροφοριών,
δ) αντικατϊςταςη δυςνόητων λϋξεων με ςυνώνυμα για
μαθητϋσ με χαμηλό αναγνωςτικό επύπεδο,
ε) ανακεφαλαιωτικϊ μαθόματα,
ςτ) περιλόψεισ & βοηθητικό υλικό, ςτενότερη ςύνδεςη
πληροφοριών μεταξύ των θεματικών ενοτότων
(ενδεικτικϊ προτεύνεται για τη δυςλεξύα από τον Mackay, 2001).
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ Α.Π.΢.
 I. ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤΜΕΝΟ Α.Π.΢.
 παροχό ελϊχιςτησ γνώςησ
με ςτόχο την αποφούτηςη
 αφαύρεςη διδακτϋασ ύλησ
 τα προςαρμοςμϋνα κεύμενα
εύναι λιτϊ, αποςπαςματικϊ
υπερβολικϊ αφαιρετικϊ , με
χαλαρό ςύνδεςη, οπότε
περιορύζουν την ανϊπτυξη του
ςυλλογιςμού .
 Μειονεκτόματα ςτην
εκπαιδευτικό πρϊξη,
καλύπτεται επιφανειακϊ μια
ευρεύα γνωςτικό περιοχό και
επιδιώκεται η απομνημόνευςη.
 II. ΕΜΠΛΟΤΣΙ΢ΜΕΝΟ Α.Π.΢.
 Δύνεται ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη
δεξιοτότων επεξεργαςύασ
πληροφοριών
(Ellis & Wortham, 1999)
 ΢υνδϋεται η ακαδημαώκό γνώςη με
καταςτϊςεισ τισ καθημερινότητασ.
 Διακρύνονται οι ςημαντικϋσ
πληροφορύεσ από τισ λεπτομϋρειεσ.
 Διατυπώνονται γενικϋσ αρχϋσ και
γνωςτικϊ πλαύςια και επιχειρεύται
μελϋτη ςε βϊθοσ με ενεργητικό
ςυμμετοχό, ςυνεργαςύα και
κριτικό ςκϋψη.
 Η διδaςκαλύα ςτρατηγικών
μϊθηςησ αυξϊνει το παιδαγωγικό
όφελοσ.

Β. Προςαρμογι ςτρατθγικών διδαςκαλίασ
 ΢αφόσ διατύπωςη ςτόχων=> επικϋντρωςη
προςοχόσ ςτα ςημαντικϊ ςημεύα
 Φρόςη οργανογρϊμματοσ ςτην αρχό τησ
διδαςκαλύασ = ςκελετόσ μαθόματοσ
α) ενεργοπούηςη προηγούμενων γνώςεων & ϋνταξη
νϋων πληροφοριών ςτο υπϊρχων πλαύςιο,
β) κατανόηςη ςύνδεςησ επιμϋρουσ ενοτότων,
γ) εύκολη παρακολούθηςη ροόσ πληροφορύασ ςε
περύπτωςη πρόςκαιρησ διϊςπαςησ προςοχόσ
 ΢ταδιακό παρουςύαςη ύλησ (βόμα με βόμα)=
ανϊλυςη ϋργου ςε μικρότερα /απλόυςτερα
τμόματα


Πρακτικζσ
 Μοντελοπούηςη = υποδειγματικό παρουςύαςη
μιασ διαδικαςύασ από τον/την εκπαιδευτικό
 Παρουςύαςη αφηρημϋνων εννοιών με χειροπιαςτϊ
παραδεύγματα ό μϋςω δραςτηριοτότων=>
ο αφαιρετικόσ ςυλλογιςμόσ εξελύςςεται
προοδευτικϊ και ςυςτηματικϊ
 Πολυαιςθητηριακό παρουςύαςη πληροφοριών,
π.χ. πύνακεσ, χϊρτεσ, γραφικϋσ παραςτϊςεισ, εικόνεσ,
επιδεύξεισ, τριςδιϊςτατα αντικεύμενα, απλϋσ
εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ
Επιλογι & εφαρμογι κατάλλθλων ςτρατθγικών
 Φρόςη νύξεων, λεκτικών ό μη λεκτικών, από
τον/την εκπαιδευτικό κατϊ την παρϊδοςη=>
εςτύαςη προςοχόσ ςτα κύρια ςημεύα
π.χ. «αυτό εύναι ςημαντικό να το θυμϊςτε…»,
αλλαγϋσ ςτον τόνο φωνόσ, ςωματικϋσ κινόςεισ.
 Παρεμβολό ενεργητικών δραςτηριοτότων ό
υποβολό ανοιχτών ερωτόςεων => διατόρηςη
μαθηςιακού ενδιαφϋροντοσ
 Αύξηςη του χρόνου αναμονόσ των απαντόςεων
των μαθητών με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ.
 ΢ύνοψη των βαςικών ςημεύων του μαθόματοσ από
τουσ μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ παρϊδοςησ.
Ρεαλιςτικοί και πραγματοποιήςιμοι ςτόχοι
 Παραγωγό «καλών» ςημειώςεων από επαρκό
μαθητό.
 Ενθϊρρυνςη των μαθητών να ζητούν διευκρινύςεισ και
επανϊληψη δυςνόητων ςημεύων τησ παρϊδοςησ με
τροποπούηςη παρουςύαςησ από τον/την
καθηγητό/τρια.
 Εντοπιςμόσ περιοχών που ο μαθητόσ ανταποκρύνεται
καλύτερα, ώςτε να υπϊρχει ιςορροπύα ςτα θετικϊ και
αρνητικϊ ςημεύα τησ ανατροφοδότηςησ που του
παρϋχεται.
 ΢υςτηματικό καταγραφό των αποτελεςμϊτων τησ
αξιολόγηςησ των μαθητών και ανϊλογη προςαρμογό
τησ διδαςκαλύασ.
ΑΤΣΟΕΛΕΓΧΟ΢
 Αυτοαξιολόγηςη των μαθητών με Μ.Δ. για τα δυνατϊ
& αδύνατα ςημεύα τουσ ςτην ανϊγνωςη, γραφό,
προφορικό λόγο, ακρόαςη, μνόμη, προςοχό, ώςτε να
επικεντρώςουν την προςπϊθεια τουσ ςε ςαφώσ
οριςμϋνεσ περιοχϋσ να μαθαύνουν αποτελεςματικότερα.
 Δυνατότητα επιλογόσ εργαςιών μεταξύ ιςοδύναμων
 ΢ύναψη ςυμφωνιών για αμοιβϋσ ό κυρώςεισ που
ςχετύζονται με την ολοκλόρωςη μιασ εργαςύασ
 Δημιουργύα ειδικών φακϋλλων ό ραφιών ςτην αύθουςα
με εκπαιδευτικϊ υλικϊ προςβϊςιμα ςτη μϊθηςη,
ατομικϊ ό ομαδικϊ.
 Έμφαςη ςτην αυτορρύθμιςη τησ ςυμπεριφορϊσ των
μαθητών και ςτην ανϊπτυξη μεταγνωςτικών
δεξιοτότων
Προςαρμογή εργαςιών για το ςπίτι
 Η ϋκταςη των εργαςιών να εύναι ικανό, ώςτε να
αποκτόςουν οι μαθητϋσ με Μ.Δ. δεξιότητεσ
ανεξϊρτητησ μελϋτησ, να μπορούν να εκτελϋςουν το
80% και να εύναι ςωςτϋσ τουλϊχιςτον το 70%.
 Να δύνονται παραδεύγματα και ςαφεύσ οδηγύεσ
εκτϋλεςησ
 ο/η εκπαιδευτικόσ να ελϋγχει αν οι οδηγύεσ γύνονται
κατανοητϋσ, να ελϋγχει τισ ςημειώςεισ του μαθητό και
να επιλύει παρόμοιεσ ςτην τϊξη
 Να χρηςιμοποιεύται βοηθητικό τεχνολογύα, π.χ.
επεξεργαςτόσ κειμϋνου, ψηφιακό λεξικό, ςυςκευό
ηχογρϊφηςησ προφορικών απαντόςεων
ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΘΕΜΑΣΩΝ ΢Ε ΔΟΚΙΜΑ΢ΙΕ΢
 Να διαβϊζονται δυνατϊ περιςςότερεσ από μια φορϋσ
και να ελϋγχεται η κατανόηςη τουσ από τον/την
μαθητό/ότρια με Μ.Δ.
 Να εύναι γραμμϋνα ςε απλό γλωςςα και να
ςημειώνονται με υπογραμμύςεισ ό ϋντονα γρϊμματα οι
λϋξεισ –κλειδιϊ
 Να μη διαβϊζονται μόνον ςυγκεντρωτικϊ ςτην αρχό,
αλλϊ και τμηματικϊ ανϊ ομϊδεσ αςκόςεων
 Να περιϋχουν παρϊδειγμα
 Να υπϊρχει αυξημϋνο κενό διϊςτιχο, να εύναι ευδιϊκριτη
η γραμματοςειρϊ και να τοποθετούνται λιγότερα
ςτοιχεύα ανϊ ςελύδα
΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ΢ ΜΑΘΗ΢Η΢
 1. ΢τρατηγικϋσ που βοηθούν τουσ μαθητϋσ
να θυμούνται
 2. ΢τρατηγικϋσ που βοηθούν τουσ μαθητϋσ
να μαθαύνουν
 3. ΢τρατηγικϋσ που βοηθούν τουσ μαθητϋσ
ςτην οργϊνωςη
 4. ΢τρατηγικϋσ που βοηθούν τουσ μαθητϋσ
ςτον ϋλεγχο

1. Στρατηγικζσ που βοηθοφν τουσ μαθητζσ
να θυμοφνται
 Μνημονικϊ βοηθόματα , π.χ. αρκτικόλεξα ΓΑΛΑ :
ποταμού Γαλλικόσ, Αξιόσ, Λουδύασ, Αλιϊκμονασ
 Αναλογύα : χρόςη γνωςτών ςχημϊτων για την
οργϊνωςη νϋων πληροφοριών π.χ. μϋλη ςώματοσ, μϋρη
κτιρύου,
 Κατηγοριοπούηςη πληροφοριών , π.χ. διϊκριςη ςε
υποςύνολα, διαύρεςη ςε υποομϊδεσ,
 Οπτικοπούηςη
 Νοητικϋσ εικόνεσ με τη δημιουργύα νοητικού
ςυνδϋςμου

2. ΢τρατθγικζσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ
να μακαίνουν
 Γνωςτικό χαρτογρϊφηςη, γνωςτικόσ ιςτόσ, λογικό
διϊγραμμα
 Θηςαυρόσ οριςμών, ςε ευρετόριο ό καρτελοθόκη ,
χρόςιμοσ ςε επαναλόψεισ και αυτοαξιολόγηςη
 Ανακεφαλαύωςη ςε τρεισ ςτόλεσ με μια λϋξη κειδύ,
μια ερώτηςη και μια απϊντηςη , οπότε καταςκευϊζει
μια ςύνοψη.
 Παραγωγό ςημειώςεων :
α) με γραμμικϋσ τεχνικϋσ , δηλαδό με τη μορφό
καθοδηγούμενων περιγραμμϊτων
β) ςημειώςεισ ςε δυο ςτόλεσ με διϊκριςη κεντρικών
ιδεών από τισ λεπτομϋρειεσ
γ) με διϊγραμμα οργϊνωςησ για μαθητϋσ με δυνατϋσ
οπτικοχωρικϋσ δεξιότητεσ
΢τρατθγικζσ ςυμμετοχισ ςε διαγώνιςμα
 Προτρϋπουμε τουσ μαθητϋσ να δημιουργόςουν τα δικϊ
τουσ διαγωνύςματα
 Προμηθεύουμε οδηγούσ μελϋτησ με ϋτοιμεσ ερωτόςεισ
 Δύνουμε λεξιλόγιο/κατηγορύεσ εννοιών ό διϊγραμμα
οργϊνωςησ
 ΢ε ερωτόςεισ πολλαπλών επιλογών τονύζουμε ότι
πρϋπει να διαβϊςουν πρώτα όλεσ τισ απαντόςεισ και να
απαντόςουν πρώτα ςε όςεσ εύναι ςύγουροι, ςτη
ςυνϋχεια εφαρμόζουν την τεχνικό αποκλειςμού, μια
εύναι φανερϊ λϊθοσ και δυό μοιϊζουν
 Τποδεικνύουμε να χρηςιμοποιούν ωσ δεύκτεσ
ημερομηνύεσ, ονόματα, τόπουσ
 ΢ε ανοιχτϋσ ερωτόςεισ προςϋχουν τισ λϋξεισ κλειδιϊ και
ακολουθούν τισ ςτρατηγικϋσ τησ γραπτόσ ϋκφραςησ
Προςαρμογή από Meltzer et al. 1996, 139
ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΢Ε ΝΟΗΜΑ
ανϋφερε όλα Παρουςύαςη με ακριβεύσ
όρουσ
παρουςύαςε όλα Παρουςύαςη τεκμηριωμϋνων
απόψεων,
Διϊκριςη υπϋρ & κατϊ
ςυνόψιςε Κύριεσ ιδϋεσ Περύληψη κεντρικών ιδεών /
αρχών
ςύγκρινε Ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ Παρουςύαςη ομοιοτότων &
διαφορών μεταξύ δυο ό
περιςςότερων ςτοιχεύων
εξόγηςε Ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ

Αναλυτικό & ςαφόσ ερμηνεύα
όλων των ςτοιχεύων με χρόςη
παραδειγμϊτων
Αξιολόγηςε Σεκμηριωμϋνεσ απόψεισ Αποτύμηςη αξύασ και
χρηςιμότητασ ενόσ θϋματοσ
με χρόςη επιχειρημϊτων
3. ΢τρατθγικζσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ
ςτθν οργάνωςθ

 Πύνακασ καθηκόντων
 Ημερολόγιο εργαςιών
 Φρονοδιϊγραμμα μελϋτησ
 Πύνακασ προτεραιοτότων
 Κατϊλογοι ελϋγχου: κολλϊ ςτο εξώφυλλο ϋναν
κατϊλογο υλικών και ελϋγχει αν ϋχει όλα τα
αντικεύμενα που απαιτούνται ςτο μϊθημα
΢τρατθγικζσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ
ςτον ζλεγχο και ςτοχεφουν
ςτθν αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ
 Η υποβολό αυτοερωτόςεων
 Η αυτοαξιολόγηςη με απϊντηςη ερωτόςεων
διατυπωμϋνων από τρύτουσ
 Η αυτοδιόρθωςη μϋςω εςωτερικού λόγου
 Δοκιμαςτικό εφαρμογό ςε πρωτότυπο υλικό
Πώσ μπορώ να διδάξω τισ ςτρατηγικζσ
κατανόηςησ κειμζνου
 Α) ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩ΢Η:
 Προκαταρκτικό επιςκόπηςη π.χ. φυλλομϋτρηςη,
τύτλοι, επικεφαλύδεσ, εικόνεσ, λεζϊντεσ, ϋντονα
γρϊμματα, ώςτε να διαμορφώςουν προςδοκύεσ για το
περιεχόμενο του κειμϋνου
 Πρόβλεψη : τι περιμϋνω να μϊθει, ποιοσ ο ςκοπόσ τησ
ανϊγνωςησ;
 Επιςκόπηςη λεξιλογύου
 Ενεργοποιόςη προώπϊρχουςασ γνώςησ
 Ιδεοθύελλα, χϊρτησ ιδεών
ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΑΝΑΓΝΩ΢Η΢
 ΢ημειώςεισ ςτο περιθώριο τησ ςελύδασ
π.χ. ν κατανόηςη ; απορύα ! Έκπληξη
για να αποφευχθεύ ο κύνδυνοσ μηχανικόσ ανϊγνωςησ
 Αντύςτροφη πορεύα, για να διευκρινιςτεύ μια αντύφαςη
 Δεντρόγραμμα ό διϊγραμμα ροόσ
 Επιςόμανςη βαςικών ςημεύων με χρωματιςτϊ
μολύβια ό υπογρϊμμιςη ό εντοπιςμόσ λϋξεων – κλειδιών
 Δημιουργύα νοητικών εικόνων, ώςτε να φαντϊζεται, όςα
γρϊφει ο ςυγγραφϋασ.
ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩ΢Η
 Απϊντηςη ερωτόςεων
 Νοητικϊ πλαύςια, δηλαδό ο αναγνώςτησ μαθαύνει να
οργανώνει τισ πληροφορύεσ καταςκευϊζοντασ
νοητικούσ ιςτούσ, χϊρτεσ κριτικόσ ςκϋψησ,
δεντρογρϊμματα
π.χ. ΧΑΡΣΗ΢ Ι΢ΣΟΡΙΑ΢
i) εποχό/χρόνοσ ΠΟΣΕ;
ii) περιβϊλλον /τόποσ ΠΟΤ;
iii) χαρακτόρεσ/πρόςωπα ΠΟΙΟΙ ;
iv) το πρόβλημα ΓΙΑΣΙ;
v) ο ςτόχοσ ΠΨ΢;
vi) ςτοιχεύα/γεγονότα δρϊςησ ΣΙ;
vii) το αποτϋλεςμα/τελικό ϋκβαςη
΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΗ΢Η΢ ΑΓΝΩ΢ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
 Α. ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: λεξικό ό ερώτηςη ςε
ενόλικα
 Β. ΢ΤΝΘΕΣΗ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ: επιμϋρουσ τακτικϋσ
α) ςυμφραζόμενα με χρόςη πλαιςύου
β) ςημαςιολογικό ανϊλυςη
γ) δομικό ανϊλυςη ςε πρόθημα –επύθημα ,
αναγνώριςη ςυνθετικών, δηλαδό κατϊτμηςη
πολυςύλλαβησ λϋξησ
δ) μορφολογικό ανϊλυςη, ςτοιχεύα που παρϋχουν
πληροφορύεσ εύναι π.χ. η κατϊληξη
Η ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΦΡΑ΢Η΢
 Ανϊγνωςη τησ παραγρϊφου
 Τποβολό αυτο-ερωτόςεων για την εύρεςη τησ κύριασ
ιδϋασ και των λεπτομερειών
 Έκφραςη τησ κύριασ ιδϋασ και των λεπτομερειών με
δικϋσ του λϋξεισ
΢υμπεριφοριςτικζσ τεχνικζσ
για γνωςτικζσ δυςλειτουργίεσ
 Ανϊλυςη ϋργου
 ΢υςτηματικό ανατροφοδότηςη
 Άμεςη και ςυχνό μϋτρηςη τησ επύδοςησ του μαθητό
ςτην εκμϊθηςη ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητασ
 ΢τρατηγικϋσ που προϊγουν τη γενύκευςη και τη
διατόρηςη των νϋων δεξιοτότων
Διδακτικζσ τεχνικζσ για ζφθβουσ
με ιπιεσ διαταραχζσ μάκθςθσ & ςυμπεριφοράσ
Άμεςη διδαςκαλύα, δαςκαλοκεντρικό, με ϊμεςη
ανατροφοδότηςη, ςυχνό επανϊληψη και ςταδιακό
απόςυρςη τησ βοόθειασ του δαςκϊλου (Γενϊ, 2004)
Ση διδαςκαλύα με ακρύβεια, δηλαδό τη ςυςτηματικό
μϋθοδο παρακολούθηςησ των επιδόςεων του μαθητό &
προςαρμογό του προγρϊμματοσ ανϊλογα με την
πρόοδο του
Σισ διδακτικϋσ μεθόδουσ με ϋμφαςη ςτην
αποκωδικοπούηςη όπωσ η καταςκευαςτικό μϋθοδοσ
ό η μϋθοδοσ τησ ανακϊλυψησ, δηλαδό μϋςα από
πειραματιςμό κι όχι μϋςω απομνημόνευςησ
Διδαςκαλύα μϋςω ςυνεργατικόσ μϊθηςησ (Munk,
Bruckert, Call, 1998)ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ
΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ΢
 Καλλιϋργεια θετικόσ διαπροςωπικόσ ςχϋςησ, χρόςη θετικόσ
ενύςχυςησ (επαύνου) & ανϊθεςη ευθυνών
 Εφαρμογό τεχνικών που ςυμβϊλλουν ςτην πειθαρχύα και ςτην
κατϊλληλη διαχεύριςη τησ τϊξησ ςε ςυνεργαςύα με ειδικούσ επιςτόμονεσ
(π.χ. ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικό ειδικόσ αγωγόσ),
αυτοϋλεγχοσ εκπαιδευτικού, λόψη προληπτικών μϋτρων
 ΢χεδιαςμόσ και εφαρμογό ξεκϊθαρων κανόνων με μορφό ςυμβολαύου
τϊξησ με ςυνϋπεια και δικαιοςύνη
 Πειθαρχικϋσ παρεμβϊςεισ που περιλαμβϊνουν τιμωρύα, υπενθύμιςη
και ενύςχυςη με ϊμεςη αντύδραςη ςτην ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ
μεγιςτοποιούν το χρόνο διδαςκαλύασ, ελαχιςτοποιώντασ το χρόνο
διευθϋτηςησ προβληματών πειθαρχύασ
 Σροποπούηςη προγρϊμματοσ, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ
των μαθητών
 Εμπλοκό γονϋων και οικογϋνειασ ςτην εκπαύδευςη των παιδιών με
προβλόματα ςυμπεριφορϊσ (Day-Hairston, 2000)
 Επιδύωξη τησ αυτορρύθμιςησ και αυτοδιαχεύριςησ παρϊλληλα με την
ανϊπτυξη γνωςτικών, κοινωνικών και ςυναιςθηματικών δεξιοτότων
(Γενϊ 2004)
Πρακτικζσ προτάςεισ για τθν αντιμετώπιςθ μακθτών με Δυςλεξία:
Ο /η εκπαιδευτικόσ πρζπει
 Να παρϋχει την απαραύτητη ψυχολογικό ςτόριξη, να ϋχει αύςθηςη του
χιούμορ, να δύνει την πρϋπουςα επιβρϊβευςη
 Να ενθαρρύνει τον δυςλεκτικό μαθητό ςτην προςπϊθεια και ςτην
ςυςτηματικό μελϋτη
 Να δύνει την ευκαιρύα, ώςτε να διακριθεύ ςε κϊποια ϊλλη δραςτηριότητα,
να ενιςχύεται η ιδιαύτερη κλύςη του δυςλεκτικού μαθητό π.χ. ςτη
μουςικό, ςτον αθλητιςμό
 Να προςϋχει, ώςτε να μη δημιουργεύται ανταγωνιςτικό κλύμα μϋςα ςτην
τϊξη, αλλϊ να πρυτανεύει η ϊμιλλα
 Να μην επιβϊλλει ςε μαθητό με δυςαναγνωςύα να διαβϊζει μεγαλόφωνα
ό να μην εξαναγκϊζει να γρϊψει ςτον πύνακα, όποιοσ ϋχει δυςορθογραφύα
ό δυςγραφύα
 Να επαναλαμβϊνει την ερώτηςη, να χρηςιμοποιεύ απλουςτευμϋνη
γλώςςα
 Να μη διορθώνει τα λϊθη με κόκκινο, η κριτικό να εύναι εποικοδομητικό
και όχι αποθαρρυντικό
 Να δύνει εναλλακτικούσ τρόπουσ ϋκφραςεισ, να αξιοποιεύ την τεχνολογύα
π.χ. μαγνητόφωνο, υπολογιςτό, επιπεδοςκόπιο
Οδθγίεσ για τθν αντιμετώπιςθ μακθτών με Δυςλεξία
Ο /η εκπαιδευτικόσ πρζπει
 Να καταςτρώνει εξατομικευμϋνο πρόγραμμα μελϋτησ π.χ.
εβδομαδιαύο και να τηρεύ αταλϊντευτη ςτϊςη ωσ προσ την
υποχρϋωςη του μαθητό για την υλοπούηςη του
 Να χρηςιμοποιεύ βοηθητικό υλικό, περιλόψεισ, ςημειώςεισ
(ςυμπληρωμϋνεσ και διορθωμϋνεσ)
 Να προςπαθεύ με ανϊλογεσ προςαρμογϋσ, ώςτε να μη χϊνει ο
μαθητόσ την επαφό με το γραπτό λόγο, αλλϊ να μη λαμβϊνονται
υπόψη λϊθη ορθογραφικϊ, να αποφεύγονται οι χρονολογύεσ
 Να ενςωματώνει την μϋθοδο αυτοαξιόλογηςησ ςτο μαθηςιακό
πρόγραμμα
 Να ςυντονύζει το διδακτικό διϊλογο ςτην τϊξη π.χ. με τη χρόςη
αξιολογικών ςτηλών ΤΠΕΡ/ΚΑΣΑ, Θετικϊ/Αρνητικϊ,
Αιτύεσ/επιπτώςεισ/προτϊςεισ –ληπτϋα μϋτρα
 Να υιοθετεύ δρϊςεισ, ώςτε ο μαθητόσ να προτρϋπεται να ςυγκρύνει
και να ιεραρχόςει ςτοιχεύα με τη χρόςη διαγραμμϊτων, να
απαριθμεύ με ςειρϊ προτεραιότητασ
 Να τροποιεύ τη διϊταξη των θρανύων με βϊςη τισ διδακτικϋσ
ανϊγκεσ και να τοποθετεύ τουσ μαθητϋσ με Ε.Μ.Δ. ςε ςημεύα που
θα ελϋγχει διακριτικϊ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΜΕ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΢ΤΓΚΕΝΣΡΩ΢Η΢
ΠΡΟ΢ΟΧΗ΢ & YΠΕΡΚINHTIKOTHTA
 Θετικό ενύςχυςη με αμοιβϋσ
 ΢υχνό εναλλαγό & ποικιλύα δραςτηριοτότων
 Φρόςη ςυςκευών προβολόσ και οπτικών μϋςων
(Carbone,2001)
 Φρόςη τησ κύνηςησ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα(χορόσ,
παύξιμο ρόλων)
 Άμεςη οπτικό επαφό, διακριτικόσ ϋλεγχοσ
ςυμπεριφορϊσ
 Εξϊλειψη αντικειμϋνων που διαςπούν την προςοχό,
αποφυγό τοποθϋτηςησ κοντϊ ςε παρϊθυρα (καλύτερη
θϋςη : ςτο κϋντρο του Π, ό ςε πρώτο θρανύο)
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΔΕΠΤ ΑΠΟ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ
(Β΄ ΜΕΡΟ΢)
 Να δοθεύ προτεραιότητα ςτη δομό του χώρου εργαςύασ και ςτο
περιβϊλλον, ςχολικό και οικιακό
 να ςυμφωνηθούν όρια, ςαφό και προκαθοριςμϋνα , να τηρούνται
με ςεβαςμό οι κοινϊ ςυμφωνημϋνοι όροι, να επιδεικνύεται
κατανόηςη, ενθϊρρυνςη, αποδοχό και ςυμπϊθεια και όχι
ςυγκατϊβαςη ό πατρονϊριςμα
 Να αντιμετωπύζεται μια κατϊςταςη με χαμόγελο και όχι με
διακωμώδηςη, με γϋλιο και όχι με γελοιοπούηςη
 Να επιτρϋπεται ο υπερκινητικόσ μαθητόσ να ςχεδιϊζει ό να
απαςχολεύ ται με μια αντιαγχογόνα ελαςτικό ςφαύρα ό
γομολϊςτιχα, χωρύσ να ενοχλεύ τουσ ϊλλουσ και ςυγχρόνωσ να
παρακολουθεύ το μϊθημα
 Να εκτιμϊται κατϊ περύςταςη η κόπωςη και να προτεύνεται
απόςυρςη ςε ειδικό θρανύο δημιουργικόσ απαςχόληςησ ό
χαλϊρωςησ, να μη δύνεται βαρύτητα ςτα αςόμαντα, να
εξαςφαλύζεται μια ιςορροπύα ςτην τϊξη, να προλαμβϊνονται
απρόβλεπτεσ ςυμπεριφορϋσ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ΢ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢
ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ
 Παρακολούθηςη επιλεγμϋνων τηλεοπτικών
προγραμμϊτων και ταινιών
 Ανϊγνωςη κειμϋνων διαφορετικού ύφουσ που
αποτελούν πρότυπα ςωςτόσ εκφορϊ του λόγου
(Morsink,1984)
Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ

 Δημιουργύα φωνητικόσ
βιβλιοθόκησ=> τόνωςη
φιλαναγνωςύασ
 λϋςχη μεγαλόφωνησ ανϊγνωςησ=>
αντιμετώπιςη δυςαναγνωςύασ
 Εργαςτόριο δημιουργικόσ γραφόσ,
εφημερύδα
 Θεατρικό ομϊδα, δραματοπούηςη,
καταςκευό μϊςκασ
 Εργαςτόριο μαγειρικόσ, ϋκδοςη
ςυνταγών με θερμιδομϋτρηςη και
διατροφικό αξύα
 Κινηματογραφικό λϋςχη με ταινύεσ
για τη διαφορετικότητα
 Παραγωγό ταινιών μικρού μόκουσ
ό κινουμϋνων ςχεδύων
 Εικαςτικϋσ καταςκευϋσ από
ανακυκλωςιμα υλικϊ
 ΢υνεργαςύα με Μ.Κ.Ο. π.χ.
προςταςύα πανύδασ,
 Χηφιακό εικονολεξικό ό λεξικό
4τερϊγλωςςο
 Καταςκευό κρυπτόλεξων και
ςταυρόλεξων
 Κόμικσ και εικονοβιβλύα
 ΢ύνθεςη εικονογραφημϋνων
μυθιςτορημϊτων, εικονογρϊφηςη
ποιημϊτων
 Υιλοςοφικό ομϊδα, διαλόγου
 Καταςκευό επιτραπϋζιου παιχνιδιού
με διαθεματικϋσ ερωτόςεισ
 Βοτανικόσ κόποσ, φυτώριο
παραδοςιακών ποικιλιών
 Υωτογραφικό ϋκθεςη αναρτημϋνη
ςτο διαδύκτυο
 Διοργϊνωςη ςυναυλύασ,
ςτιχουργικό ό μουςικό ςύνθεςη
 Αναβύωςη παραδοςιακών
παιχνιδιών

Απαραίτητεσ προϋποθζςεισ για την ευδοκίμηςη
των εκπαιδευτικών προςεγγίςεων
 Η ςτενό ςυνεργαςύα του ςυλλόγου διδαςκόντων με
τουσ γονεύσ, ανοιχτόσ διϊλογοσ, αποςαφόνιςη
ζητημϊτων ςχετικών με τη βαθμολογύα και τα
εξωςχολικϊ καθόκοντα που δεν πρϋπει να επιβαρύνουν
τουσ μαθητϋσ με Μ.Δ.
 Ο/η εκπαιδευτικόσ πρϋπει να βοηθόςει τουσ
ςυμμαθητϋσ να κατανοόςουν τισ ιδιαιτερότητεσ χωρύσ
να υποβιβϊζει, να γελοιοποιεύ ό να αδικεύ.

ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΕΤΑΙ΢ΘΗΣΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢
 Philippe Barbeau, Ο τυφλοπόντικασ, Νεφϋλη. (ειδικό τϊξη)
 Grass Gayle, Πιϊςε το αςτϋρι που πϋφτει, Λιβϊνησ.(ψυχικϋσ
διαταραχϋσ)
 Lenain Thierry, Με τα μϊτια τησ καρδιϊσ, ΢ύγχρονοι ορύζοντεσ.
(προβλόματα όραςησ)
 Lelord Francois, Ο μικρόσ Έκτορασ & τα μυςτικϊ τησ ζωόσ,
Πατϊκησ. (εφηβεύα)
 Brenifier Oscar, Η αγϊπη , ο ϋρωτασ , η φιλύα. Πατϊκησ.
 Brenifier Oscar & Jacques Despres, Σο βιβλιο των μεγϊλων
ψυχολογικών αντιθϋςεων. Πατϊκησ.
 Schmitt Eric, Αγαπητϋ Θεϋ. Εκδόςεισ Οπερα. (ανύατεσ
αςθϋνειεσ)
 Francisco X. Stork , Ο Μαρςϋλο ςτον πραγματικό κόςμο,
Πατϊκησ. (φϊςμα αυτιςμού)
 Haddon Mark, Ποιοσ ςκότωςε το ςκύλο τα μεςϊνυχτα,
Χυχογιόσ. (φϊςμα αυτιςμού)
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Αγαλιώτησ, Ι. Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ ςτα Μαθηματικϊ: Αιτιολογύα, Αξιολόγηςη, Αντιμετώπιςη.
Εκδ. Ελληνικϊ Γρϊμματα.

 Αθαναςιϊδη, Ε. (2001) Η δυςλεξύα και πωσ αντιμετωπύζεται. Εκδ. Καςτανιώτη.

 Αρλϋτ Μπουρςϋ & Φρυςοχόου, Β. (1986) Αντιμετώπιςη τησ Δυςλεξύασ. Εκδ. Κϋδροσ.

 Καςςϋρησ, Φ. (2002) Η Δυςλεξύα: Θεωρητικό προςϋγγιςη. Παιδαγωγικό αντιμετώπιςη. Εκδ.
΢αββϊλασ.

 Μαυρομμϊτη, Δ. (2004) Δυςλεξύα: Υύςη του Προβλόματοσ και Αντιμετώπιςη. Αθόνα.

 Παντελιϊδου, ΢. (2000) Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ και Εκπαιδευτικό Πρϊξη: Σι και Γιατύ. Εκδ.
Ελληνικϊ Γρϊμματα.

 Σομαρϊσ, Ν. (2009) Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ, Ιςότιμεσ Ευκαιρύεσ ςτην Εκπαύδευςη, Εκδ. Πατϊκη

 Λιβανύου Ε. (2004) Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ και προβλόματα ΢υμπεριφορϊσ ςτην κανονικό τϊξη
Εκδ. Κϋδροσ

 Σρύγκα- Μϋρτικα Ελϋνη (2010) Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ Γενικϋσ & Ειδκϋσ, Δυςλεξύα. Εκδ. Γρηγόρη

 Βϊρβογλη Λύζα & Γαλϊνη Μαρύα-Μαρκϋλλα (2007) Η διϊγνωςη τησ Διϊςπαςησ Προςοχό.σ
Πρακτικόσ Οδηγόσ. Εκδ. Καςτανιώτησ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->