ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΡΕΛΑ

Η Ναηαλία Καπέλα ππαγμαηοποίηζε ηιρ ζποςδέρ ηηρ ζηο πανεπιζηήμιο Lille II ηηρ
Γαλλίαρ. Είναι κάηοσορ πηςσίος Νομικήρ και μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών ζηο
Εςπωπαϊκό Δίκαιο. Ειδικεύεηαι ζηο δημόζιο, διεθνέρ και εςπωπαϊκό δίκαιο, ενώ έσει
επγαζηεί ζε δικηγοπικέρ εηαιπίερ και δικηγοπικά γπαθεία εκηελώνηαρ νομικά
καθήκονηα ζηο αζηικό, διοικηηικό και επγαηικό δίκαιο. Υπήπξε η αποκλειζηική
αζκούμενη δικηγόπορ ζηην πποζθςγή ηηρ εηαιπείαρ Ελληνικά Ναςπηγεία ΑΕ
ενώπιον ηος Ππωηοδικείος Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων όζον αθοπά ηην ςπόθεζη ηων
κπαηικών ενιζσύζεων. Ομιλεί Γαλλικά και Αγγλικά.

NATALIA KARELA
Natalia Karela is a graduate from Lille II University of France. She has obtained a
Bachelor Degree in law, as a Masters in European law. She specializes in Public,
International and European law, and while worked in several law firms and law
offices, she practiced on Civil, Administrative and Labor law. She was the exclusive
trainee lawyer on the illegal state aids case in favour of Hellenic Shipyards before the
European Court of First Instance. She speaks French and English.