ૂગોળ –

:

:–િવ
૧.

ૂવ આશર ૧૪ અબજ વષ

ઉ પિત

: વતમાન

આ ુય

:આશર ૯ અબજ વષ

િવ તાર

:૪૧,૨૫૩ ચો. શ.આશર ૧૫ અબજ

િનવાસી

:મંદા કની

તારામંડલ

:૮૮

ૂયમંડળ

:૧૦

હો

:૯
:૧૦૦

તારા

:૧૦૦ અબજ (10 )

રાશી

:૧૨

:૨૭

ૂયમંડળ

ુ ી તેની સીમાનો યાપ એક
યા ધ

કાશવષ ની િ


ંૃ ,મંદા કની િનહા રકા ,તારા દંૃ ,તારા ુ છ ,તારામંડળ ,રાશી ન

તારા ુ છો

ગેલે સીઓ

ાંડ

કાશવષ :૯૪૬૦.૫૩ અબજ કમી

,તારા ,

ટુ ન તારા , હો ,લ ુ હો , ૂમક ુ ,ઉ કા ,વાદળકણો તથા ત વઘટકો

22

11

10 )
9
: ૂયમંડળ ની ઉ પિત આશર ૪..૫ x 10 વષ પહલા થઇ હોવા ું મનાય છે .તે સમયે

નાના ખડકો એકબી

સાથે અથડાયા કરતા .અથડાતા દરિમયાન તેઓ

ૂયની આ ુ બા ુ તકતી આકાર ું વાદળ સ યે ું હ ું .આ વા ુ સંકોચન પામતો ગયો . માંથી નાના નાના ખડકો બ યા આ

ૂટતા અને ફર

પાછા જોડાઈને મોટા ખડક બનતા .મોટા ખડકો નાના ખડકો ને આકષ ને વ ુ મોટા
ખડકોમાં ફરવતા મશ :આ ખડકો
ૂયમંડળ

હના કદના બ યા .આવી

યાને કારણે

ું િનમાણ થ ું . ૂય ,નવ હો અને તેમના ઉપ હો , ૂછ ડયા

તારા તર ક ઓળખાતા

ૂમક ુઓ ,ખરતા તારાઓ તર ક ઓળખાતી ઉ કા અને લ ુ હો

ૂયમંડળના સ યો છે . ૂયમંડળ ના
, ૃ વી ,મંગળ , ુ ુ ,શિન,

રુ નસ ,ને

હોના નામ

તર

ુ અને

માણે

ુ , ુ

ટુ ો .

૨. ૂયમંડળના
નામ

ૂયથી સરાસર


૫,૭૯,૬૦,૦૦૦

૪,૮૪૮

૮૮ દવસ

-–-

૧૦,૮૩,૦૦,૦૦૦

૧૨,૧૦૪

૨૨૫ દવસ

-–-

૧૪,૯૭,૩૫,૦૦૦

૧૨,૭૬૨

365. દવસ A leap year: 366 Days

૨૨,૮૧,૫૩,૦૦૦

૬,૭૬૦

૬૮૭ દવસ

૭૭,૯૦,૪૭,૦૦૦

૧,૪૨,૭૦૦

૧૧.૯ વષ

૧૬

ૃ વી
મંગળ
ુ ુ

તર ( કમી)

યાસ ( કમી)

ૂયની

દ ણા કરતા લાગતો સમય

ઉપ હોની સં યા

હો

શિન
પિત ( રુ નસ)
વ ુ ણ (ને

ુ )

ટુ ો)

યમ (

૧,૪૨,૮૨,૯૫,૦૦૦

૧,૨૦,૮૦૦

૨૯.૯ વષ

૨૪

૨,૮૭,૮૨,૦૮,૦૦૦

૫૧,૮૦૦

૮૪ વષ

૧૫

૪,૫૦,૦૬,૯૧,૦૦૦

૪૯,૪૦૦

૧૬૪.૮ વષ

૫,૯૧,૭૧,૮૫,૦૦૦

૨૨૮૫

૨૪૮ વષ

૩.અવકાશી
સૌથી મોટો

સૌથી નાનો

સૌથી તેજ વી

ુ ુ


ૂયથી સૌથી ુ રનો
ૂયથી ન કનો
લાલ રંગનો
સૌથી ઠંડો

ટુ ો


મંગળ


ટુ ો

સૌથી ગરમ

ૃ વીથી સૌથી ન કનો તારો

ૂય

સવારના તારા તર ક ઓળખાતો

ૂછ ડયા તારા તર ક ઓળખાતો

ૃ વીથી ન કના બે
ૂય અને


ૂમક ુ
ુ અને મંગળ

હો

ૃ વી વ ચે આવેલા

ુ અને

હો

આકાશમંડળમાં સૌથી ચળકતો તારો
શિનના
નાર

હની આસપાસ ના વલયો
ખે જોઈ શકાય તેવા

હ પર

યાધ
ચાર
ુ , ુ ુ, ુ ,શિન
મંગળ, ધ

હો

ૃ વી

વન છે તે

ૃ વીનો ઉપ હ

ચં

અિવચળ તારો
સ તિષ તારા ૂથના સાત તારાઓના નામ
સૌથી વધાર પર મ સમય ધરાવતો

સૌથી ઓછો પર મ સમય ધરાવતો

મર ચ,વ ર ટ ,
ટુ ો


ગરસ,અિ ,

ુ ર ય, લ
ુ હ,

દાથ

ઉપરનો ફોટો અને નીચેનો ચાટ િવ કપી ડયા માંથી મળે લ છે શર રના રોગ ગો સાથે સંકળાયેલ રોગો : કયા ગને અસર કર છે આથરરાઈ ટસ પગના સાંધા અ થમા ફફસાં .

લાલ ર તકણો ચામડ .બી ફફસાં ટાઈફોડ મેલે રયા કુ િમયા તરડા કરોડર ુ લોહ થેલેસેિમયા લોહ ના ર તકણો િસ ફ લસ જનનાંગો લેગ હરપીસ ફફસાં.કટરટ ખ ક ખ ટ વાઈ ટસ ડાયા બટ સ -–- ડ થે રયા ગ ં કુ ોમા ખ ગોઇટર ગ ં ટ ટનસ માંસપેશીઓ કમળો ય ૃત મેને ટસ પો લયો ુ ોિનયા મ મગજ નસ ફફસાં પાયો રયા દાંત ટ .

અને અ માંગના રોગ ચેપી રોગો અને બનચેપી રોગો :: કાર ચેપી રોગો : રોગો વાઈરસ. મરડો .ર તિપ ુ ોિનયા મ . શરદ . હાથીપગો .ચેપી રોગો હવા. પાણી .ક ુ .અિન ા વાળો . ડ થે રયા . બે ટ રયા . લેગ .કોમાં ખ ુ સનતં ુ માં થ ુ ં ી થતા રોગો : ુ માં ુ ં વાઈરસ થતા રોગો પીળો તાવ .તેમજ ખોરાક મારફતે પણ ફલાય . . શીતળા .ખરજ ુ ં ગ વ ૃ િમ મલે રયા . બે ટ રયા કોલેરા .િસ ફ લસ દરાજ .પો લયો ટવાઈ ટસ. ગ અને ૃ મીઓ થી થતા રોગો ચેપી છે .બી .ચેપી રોગો નો ફલાવો કરતા સ વોને રોગવાહક સ વો કહ છે . હડકવા . વો .અમી બક . અછબડા .ટ .ચેપી રોગો માટ જવાબદાર સ વોને રોગજ ય થતા સ વો કહ છે . ઓર .મરડો . .ગોનો રયા .

મરા મસ .પાં ુ રોગ .એ બે ટોસીસ દથ થી થતા . માનિસક રોગો ફફ ું . ન સ ખામીથી થતા રોગો : હાિનકારક એલજ .માનિસક રોગ અ વ રોગો : ુ જ ય રોગ. મ કુ િમયા રોગો : એલજ : કટલાક ચો સ ખાધ ક અ ય દાથ યે અસાધારણ સંવેદનશીલતાને પ રણામે ઉદભવતી શાર રક .આ બિનઝમ.હતાશા . ટ ત: ાવોની ખાનીથી થતા રોગ અને હાનીકારક દાથોથી થતા રોગો એ બનચેપી રોગો છે ુ ાંિશક અ વ હમો ફ લયા રોગો : . બનચેપી ુ ાંિશક રોગ . િસ લકોિસસ.માનિસક ક દહધાિમક તકલીફ ક રોગને એલજ કહ છે . ખામીથી થતા રોગો ): ચયાપચય ક ત: ાવોની ગોઇટર.બેર બેર ુ તાન . રોગો(આહાર રતાંધળાપ ું . ુ ોકોિનયોિસસ. ી ખ : ુ જ ય ટ કવોિશયોરકોર.રં ગ ધતા. ચયાપચયની ક . ડાયા બટ સ. ુ ી ય તવ.છે . કંપવા ું કતા . કવ પોષણની .

.તે ભય બ ુ અને તે ભય ને વૈ ાિનક ભાષામાં નામકારણ નીચે માણે છે ં સંબધ ઘ ભય હ નોફો બયા ં સંબધ ુ ઘટના ાઉમેટો ફો બયા ુ ફો બયા અચી ઓ અસફળતા કાકોરા ફયા ફો બયા થાક કોપો ફો બયા કોઢ લે ો ફો બયા ગાંડપણ મેિનયા ફો બયા ચાઈ અ ટો ફો બયા ગભવતી ુ ીઓ ફો બયા માઈ સ ૂળ એમાથો ફો બયા ગંદક માઈસો ફો બયા પગે ચાલ ુ ં બાસી ફો બયા ડાઈ બૈથો ફો બયા રા ી ભય વની પીડા સંગીત ૃ અકાઉ ટ કો ફો બયા અ ગો ફો બયા ૂ ઝક ફો બયા ુ.ગોનો રયા .િસ ફ લસ સમાગમથી થતા રોગો : મ ુ યમાં ઉદભવતાં કા પિનક ભય :  મ ુ ય પોતાની ક પના થી ભય અ ભ ુ વે છે .ત ૃ દહ ને ો ફો બયા વાદળ નેફો ફો બયા .તીય એઇ સ .

ઠં ુ કાઈમાટો ફો બયા રં ગ બીમાર નોસેમાં ફો બયા ોમેટો ફો બયા રોગ નાસો ફો બયા સહવાસ કોિશનો ફો બયા ગંધ ઓ ફકટો ુ તરો માઈનો ફો બયા વરસાદ ઓ બો ફો બયા કાઈને ટકો ફો બયા ુ િવ ત ઇલે ખ ઓ મેટો ફો બયા ક ડ -મકોડા એ ટોમો ફો બયા વ ન ઓમેએરો ફો બયા એકાંત એર મેટો ફો બયા સાપ ઓ ફયો ફો બયા સે સ ગેનો ફો બયા બાળક પેડ ફો બયા મ હલા ગાઈનો ફો બયા ખાધ ફગો ફો બયા બોલ ુ ં હલો ફો બયા દવા ફામકો ફો બયા ુ ખ હડોનો ફો બયા ભય ફોબો ફો બયા પાણી હાઈ ો ફો બયા ફો બયા === === ગિત ાણી ઓ લ પક રમતો સવ :એક િવમોચન ો ફો બયા .

વ ુ તાકાત થી ) – એ ઓ લ પક રમતો સવ નો ઓ લ પક રમતો સવમાં ઓ લ પક ુ ાલેખ છે .સ .આ ચાટર માં ઓ લ પકના હ ુઓ આપેલા છે 1.િવ નો મોટામાં મોટો રમતો સવ એટલે ” ઓ લ પક રમતો સવ “. વ ુ ચે.૩૯૪ યો તી .આ સંમેલન માં પ રણામે ૂક દ ધો . િવ શાંિત માટ રમતગમત ના મા યમ થી નીચે ુ બ છે જ ુ ોનો િવકાસ કરવો.સ ૩૯૪ માં તે વખતના સ ાટ રા ઓ લ પક રમતો સવ ાચીન ુ ીમાં ઝીયસ નામે દવને રા ધ િથયોડોસીયાસે ઓ લ પક પર િતિનિધઓએ ભાગ લીધો . રમતગમત માટના જ ર એવા શાર રક અને નૈિતક 2.અને ફોર ટયાસ ( વ ુ ઝડપે.આ િુ નક ઓ લ પક ના જ મદાતારોબટ િપયર ધ ુ બિત ગણાય છે ઓ લ પક રમતો સવ િવ બં ુ વની ભાવનાનો િવકાસ કર છે . વ .ઈ.આ સંમેલનના ીસની રાજધાની એથે સ શહરમાં ૪ એિ લ ૧૮૯૬ ના રોજ આ િુ નક ઓ લ પક રમતો સવ ું આયોજન કરવામાં આ ું . યારબાદ દર ચાર વષ ુ દા ુ દા દશોમાં ઓ લ પક મહો સવ યો ય છે . :ઓ લ પક ચાટર : ઓ લ પક રમતો સવનો એક ચાટર છે .અ ટયસ . યારબાદ ૧૮૯૪ માં ાંસના રોબટ િપયર ધ ુ બિત એ ઓ લ પક રમો સવ શ ુ કરવા માટ સંમેલન બોલા દશોના િતબંધ રાખવા દર ચાર વષ તરરા ુ ં . ણ ુ ાઓમાં પર પર સદભાવના અને િમ તા વધારવી . ૂવ ૭૭૬ થી ઈ.સ. આમ .સાઈ ટયાસ .બ લન ઓ લ પક ૧૯૩૬ થી યોતની શ આત થઇ હતી . ુ િનયામાં કોઈપણ ખેલ પધા ઓ લ પકના પોતાના નવા નવા ખેલાડ ઓ ઉ પ રમત નો ૂળ ાચીન કર છે અને દરક રમત માં નવા નવા િવ મો દર ઓ લ પકમાં ઉભા કર છે ઓ લ પક ીસમાં ઈ.આ ાચીન ીસમાં ઓ લ પયા ખાતે યોજવામાં આવતો હતો . માં અમે રકા અને રિશયા સહ ત ૧૨ ય ઓ લ પક સિમિતની થાપના થઇ .

લાલ રં ગ મશ : ૂરલા હોય છે .સ.અને ફોર ટયાસ) :ઓ લ પક વજ : ઈ.ઓ લ પક વજ િસ કનો બનાવવામાં ુ હોય છે . ઓ લ પકના પાંચ ુ એ પાંચ ખંડના વ ળો િતક છે અને પર પર જોડાયેલા હોવાથી સદભાવના અને મૈ ીનો સંદશ આપે છે તરરા ય . ૧૯૧૪ માં ઓ લ પક વજ બનાવવામાં આ યો . સમ િવ માં ઓ લ પકના િસ ાંતો નો ચાર કર ને તરરા 4. િવ ના બધા ખેલાડ ઓને દર ચાર વષ એક થાન પર એકિ ત કરવા :ઓ લ પક ુ ં આદશ ય સદભાવ ઉભો કરવો ુ : વ ુ ઝડપે.કાળો. વ ુ તાકાત થી (સાઈ ટયાસ .3. વ ુ ચે.પીળો.અ ટયસ .આ વજ પર પર પર જોડાયેલા પાંચ વ ળો વાદળ .એમાં આવે છે .લીલો.ઓ લ પક વજને સવ થમ સાતમાં ઓ લ પક રમતો સવ એ ટવપ શહરમાં ફરકાવવામાં આ યો હતો .

:ઓ લ પક ચી : ુ હોય છે .કાળો.પીળો.એમાં વાદળ . ઓ લ પકના ચી િન પ અને ુ ત પધા ુ ં િતક છે :ઓ લ પક ગીત : ૧૯ મી સદ માં ઓ લ પક ગીતની રચના ીસના સંગીતકારો પરોસ સામારાસ અને કો તમ પાલામાસે કર હતી .આ ગીત ઓ લ પક રમતો સવના ઉદઘાટન સમયે અને સમાપન સમારોહમાં ગાવામાં આવે છે :ઓ લ પક યોત : .લીલો.લાલ રં ગ મશ : પર પર જોડાયેલા પાંચ વ ળો ૂરલા હોય છે .

બ લન ઓ લ પક ૧૯૩૬ થી ઓ લ પક શ આત થઇ હતી :ઓ લ પક ુ ં ુ દાયક ચી ભ : વષ ુ દાયક ચી ભ થળ ૧૯૭૨ ૧૯૭૬ મો િુ નચ યલ વા દ ( ુ તરો) અિમક (mascot ) યોતની . ઓ લ પક દવસો પહલા યોત ઓ લ પક રમતો સવના શ ુ થવાના થોડા ીસના ‘ જયસ ‘ ના મં દરમાંથી લાવવામાં આવે છે .‘ યોત’ એ ઓ લ પક રમતો સવના ી ગણેશકતા છે .

િમ લ અને િસડ ૨૦૦૪ એથે સ ફઓસ અને એથેના ું ) (મા ુ ં બાળક ) :ઓ લ પક રમતો : તીરં દા ૨ એ લે ટકસ ૧૬ ુ ટગ ૩ બા કટબોલ ૧૭ વિમગ ૪ બો સગ ૧૮ ટબલ ટનીસ ૫ કનો ગ ૧૯ ટિનસ ૬ સાઈ લગ ૨૦ વોલીબોલ ૭ ઇ વે ટ ર યન પોટ ૨૧ વેઇટ લ ટગ ૮ ફ સગ ૯ ટબોલ ૧૦  (આચર ) ૧૫ ુ ડો ૧ ૨૨ ુ તી ૨૩ યા ચગ ને ટ ક ૨૪ રોિવગ ૧૧ હ ડબોલ ૨૫ બેઝબોલ ૧૨ બેડિમ ટન ૨૬ સોફટબોલ ૧૩ હોક ૨૭ ટઈ વો ડો ૧૪ પે ટાથલોન ૨૮ પ લોન સં ૂણ મા હતી માટ ” ઓ લ પક રમતો “ યો  અમે રકાના વોિશ ટન થમ રા પિત .મીશા (ર છ ુ ં બ ૧૯૮૦ મો કો ું ) ૧૯૮૪ લોસ એ જલસ સૈમ (બાજ) ૧૯૮૮ સેઉલ હોદોર (વાઘ ું બ ૧૯૯૨ બાિસલોના કોબી ( ુ તરો) ૧૯૯૬ એટલા ટા ઈ ૨૦૦૦ િસડની ઓલી.

રોબટ વોલપોલ ટનના થમ વડા ધાન ુ યાત સેન ન .

ચીનના થમ રા પિત ચીન િવ ું થમ સા યવાદ રા અમે રકા .

િવ માં થમ વતં થનાર રા મોહંમદ અલી ઝીણા .

પા ક તાનના થમ ગવનર જરનલ ીમતી િસ રમાવો બંડારનાયક .

િવ ની થમ મ હલા વડા ધાન ( ીલકં ા) ુ અને મા ચે ટર( .ુ ક) લીવર લ િવ ની થમ ર વે (૧૮૨૫) એમંડસન(1928) .

દ ીણ ુ પર પહોચનાર વ શેરપા તેનિસગ થમ ય ત .

સૌ થમ માઉ ટ એવર ટ ચઢનાર ય ત રોબટ િપયર ુ પર પહોચનાર ઉ ર વ નવાંગ ગો ` થમ ય ત ૧૯૦૨ ુ માઉ ટ એવર ટ બે વાર સર કરનાર ય ત (૧૯૬૩ અમે રકા સાથે ) (અને ૧૯૬૫ ઇ ડયન સાથે ) ં જકો ુ ેઈ ( પાન) બ .

૧૯૭૫ના દવસે સંતોષ યાદવ .માઉ ટ એવર ટ સર કરનાર થમ મ હલા મ ૧૬/૧૮ .

માઉ ટ એવર ટ બેવાર સર કરનાર ૧૯૯૨ અને ૧૯૯૩ માં ફડ નાં ડ મેગેલીન થમ મ હલા .

ૃ વીની દ ણા કરનાર થમ ય ત ૧૪૮૦—-એિ લ ૨૭ .૧૫૨૧ મે રયા એ ટલા પેરો ” ઈ બેલ પેરોન “ .

ઉ ર ટન મીન( ચ) ુ પર પહ ચનાર વ થમ મ હલા માચ ૧ .િવ ની થમ મ હલા રા પિત ુ લાઈ ૧૯૭૪ થી માચ ૨૪. ...આશા છે આપને ગમશે ાન થી ુ ને રાખો નવીન મ …સ વર મળ દ ું …. ૨૦૦૯ ઉપ ુ ત મા હતી સં હત હતી પણ ય તઓના ફોટાઓ મેળવવામાં થોડો સમય જ ર લા યો. ૧૯૭૬ ડો.

.

૭ ૧૫૪ ૫૦.૪ ૧૭૮ ૬૭.) ( કલો ામ ) (સેમી.૨ ૧૮૬ ૭૩.૬ ૧૮૮ ૭૫.૮ ૧૬૬ ૫૭.૧ ૧૪૮ ૪૭.૫ ૧૮૦ ૬૮.૩ ૧૭૬ ૬૫.૬ શર રના અવયવોનો ભાર – વગ કરણ અવયવ વજન અવયવ વજન .૬ ૧૫૦ ૪૮.૨ ૧૭૪ ૬૩.૧ ૧૫૨ ૪૯.૭ ૧૬૦ ૫૩.૩ ૧૫૬ ૫૧.) ( કલો ામ ) ૧૪૬ ૪૬.૩ ૧૭૨ ૬૨.૪ ૧૬૨ ૫૪.૧ ૧૬૪ ૫૬.૪ ૧૭૦ ૬૦.o ૩૦ વષની વયે વ થ ભારતીય ુ ુષની ચાઇ માણે નીચે ુ બ ું વજન હો ું જઈએ જ ચાઈ અને વજન – વગ કરણ ચાઈ વજન ચાઈ વજન (સેમી.૯ ૧૮૪ ૭૨.૬ ૧૬૮ ૫૯.૦ ૧૫૮ ૫૨.૭ ૧૮૨ ૭૦.

ામ વજન ામ િત ક.( ામમાં ) ુ િપડ ( ામમાં ) 460 જમ ું ૧૫૦ ફફ ું બરોળ ી ું ૧૭૫ ૧૨૭૫ મગજ ી ું ુ ુ ષ ું ૨૫૦ દય ૧૪૦૦ મગજ ુ ુ ષ ું ૩૦૦ ય ૃત ૧૬૫૦ ડા ુ ં ફફ ુ ં ૪૦૦ -–-- -–- દય ુ દા ુ દા વગ માટ ોટ ન ું જ ર માણ – વગ કરણ વગ ોટ નની જ રયાત ( ામ િત દન ) વય ક ુ ુષ ૧ ામ િત ક. ામ + ૧૦ પર વય ક ી ૧ પર ગભવતી મ હલા ૧ ામ તનપાન કરાવતી મ હલા ૧ ામ િત ક . ામ વજન પર િનશાળે જતા ૨૨ થી ૪૦ ામ ૫૦ થી ૬૦ ામ ામ બાળકો ુ ાન અને વ િત ક .૫ થી ૨. ામ + ૨૦ ામ િશ ુ અથવા ના ું ૧.૩ બાળક . ામ વજન ામ િત ક .

૩ ામ આહારની દિનક આવ યકતા – વગ કરણ ુ તવયના આવ યકતા આવ યકતા માટ કાબ હાઈ ટ ૫૦૦ ોટ ન િવટામીન ૧૦૦ ૨ ુ તવયના માટ ામ ચરબી ૫૦ ામ ામ િવટામીન ૨ એ િમ લ ામ િવટામીન ૨ .Rh +(આર.O (ઓ).ુ તીઓ વ લોહ ના કાર :– * A (એ ).– વગ કરણ ું શર રમાં લોહ વજનના ૭ ટકા માણ િવિશ ટ ઘનતા ૧.ઋણ ) * O (ઓ) ુ —સવદાતા પ ુ — સવવાહ * AB (એબી) પ શર રમાં ૨૪ કલાકમાં ુ ું ૂ ૧૦૦૦ થી ૧૫૦૦ માણ િમ લ લટર િવિશ ટ ઘનતા ph :. B (બી).ઘન) .Rh -(આર.૦૧૨ થી ૧.૦૨૦ ુ ય ૫.૦૫૦ થી ૧.– વગ કરણ ૧.એચ.૫ થી ૮ લોહ ના લ ણો :.એચ .માં ૫૦ સં યા લાખ ેતકણોની સં યા ૫૦૦૦ થી વધાર ૧ ઘન િમમી માં ુ ુ ષ : ૧૫ * હમો લોબીન ામ ી :૧૪.૦૬૦ કણો ુ ં ૪૨ થી ૪૫ ટકા માણ ર તકણોની ૧ ઘન િમમી.

૫૦૦ પેશીઓ ુ .ડોક.એક ાસનળ .૩૦૦ હાડકા .પંદર હાડકા . નવ િછ ો .એક ય ૃત .સાત ચામડ . ૧૦૭ મમ થાન .સાત સેવની .નાક .બાર ળ .૫ ામ ગંધકનો ૨.૯૦૦ ના ઓ ત: થ ચામડ .એક દય .૨૪ ધમની . બે કોશ.સાત કલા નામની .એક બરોળ .એક નાડ .અઢાર સીમંત .સાત આશય . મા ુ ં અને હડપચી o o બે : ડાશય ક ૃષણ .પીઠ.છ ૃમ ક પગના હાડકા . છાતી .એક ફફ ુ ં .બી ૧ િમ લ ામ બી ૨ િમ લ ામ િવટામીન ૧ િવટામીન ૩ બી૬ િમ લ ામ બી૧૨ માઈ ો ામ * ફો લક ૧ િમ ામ * ૫ િમ ામ એસીડ પે ટોથીિનક એસીડ િવટામીન ૫૦ િમ ામ િવટામીન સી ૨ િમ ામ ડ ફો ફરસ ૧.૭૦૦ શીરા .૫ લટર ામ ામ સો ડયમ ૫ ામ લોર ન ૮ ામ તાં ુ ૨ ામ == == શર રના ઉપાંગો : એક : કપાળ.ચાર ર ુ .વીસ ગળ . ુ ં ટ .સોળ ુ ય શીરા .મળવાના ઠકાણા .૨૧૦ હાડકાના સાંધા .૫ ામ એસીડ ક શયમ ૭૦૦ ામ પોટિશયમ ૩ આયન ૧૪ પાણી ૨.

૧૦ * ઉપરની ગણતર પાણીનો ભાગ બાદ કર ને કરલી છે * પાણી સહ ત સમ શર રમાં ત વો ુ ં માણ નીચે ુ બ છે જ ુ ં વગ કરણ શર રના ત વો ત વો ટકા ત વો ઓ સીજન ૬૦ કાબન ૨૦.૭૦ સો ડયમ ૦.૧૬ .૮૫ પોટિશયમ ૦.૧૪ આયન ૦.૫ સો ડયમ ૦.૬૦ લોર ન ૦.૨૦ સ ફર ૦.૪૩ ફો ફરસ ૧.૫૫ હાઈ ોજન ૬.૬૦ મે નેિશયમ ૦.૧૧ નાઈ ોજન ૨.શર રના ત વો : ુ ં વગ કરણ શર રના ત વો ત વો ટકા ત વો ટકા કાબન ૪૮.૫ મે નેિશયમ ૦.૧૪ હાઈ ોજન ૧૦ પોટિશયમ ૦.૦૭ ફો ફરસ ૧.૬૫ નાઈ ોજન ૧૨.૪૫ સ ફર ૧.૫૮ ાણવા ુ ૨૩.૧૦ ક શયમ ૨.૦૧ લોર ન નાડ ના ધબકારા મર ુ ં વગ કરણ દર મીનીટ ધબકારાની સં યા જ મ વખતે ૧૩૦ થી ૧૪૦ થમ વષ ૧૧૫ થી ૧૩૦ બી વષ ૧૦૦ થી ૧૧૫ ી વષ ૯૫ થી ૧૦૫ ૭ થી ૧૪ વષ ૮૦ થી ૯૦ ૧૪ થી ૨૧ વષ ૭૫ થી ૮૫ ટકા ૦.

૨૧ થી ૬૦ વષ ૭૦ થી ૭૫ ૬૦ વષ અને તેની ઉપર ઘ ું ૭૫ થી ૮૫ માણ – વગ કરણ મર ઘના કલાક પહલો મ હનો ૨૨ ૧ થી ૩ મ હના ૨૦ ૩ થી ૬ મ હના ૧૮ થી ૧૬ ૬ થી ૧૨ મ હના ૧૬ થી ૧૪ ૧ થી ૩ વષ ૧૨ થી ૧૪ ૩ થી ૪ વષ ૧૩ થી ૧૧ ૪ થી ૫ ૧૨ થી ૧૧ ૫ થી ૬ ૧૨ થી ૧૧ ૬ થી ૧૦ વષ ૧૨ થી ૧૦ ૧૦ થી ૧૫ વષ ૧૧ થી ૧૦ ૧૫ વષથી ઉપર ૮ થી ૭ ાસો છવાસની સં યા ુ ં વગ કરણ મર દર મીનીટ ૨ મ હનાથી ૨ વષ ૩૫ ૨ થી ૬ વષ ૨૩ ૬ થી ૧૨ વષ ૨૦ ૧૨ થી ૧૫ વષ ૧૮ ૧૫ થી ૨૧ વષ ૧૭-૧૮ ૨૧ વષથી ઉપર ૧૬-૧૭ ાસની સં યા .

o આપણા શર રમાં લોહ o ુ ં માણ ૭ %છે .ક શયમ અને લોખંડ ુ ં બને ુ ં છે .૫૪૦ કમી ટલી થાય o ુ ત માણસના મગજ ુ ં વજન ૧૪૦૦ માણસની મહાકાયતા અને વામનતા પી ામ ટ ુ ં હોય છે ુ ર ટ ં ીને આભાર છે થ માણસના શર રના તાપમાન ુ ં િનયં ણ હાઈપોથેલેમસ જનન માટ ુ ુ ષમાં ટ ટો ટરોન અને શર ર ના તં ો : 1. o o ી સે સયસ ટ ુ ં હોય છે ાસો છાવાસની યા દર મીનીટ ૧૬ થી ૧૮ વખત થાય છે આપણા શર ર માં ૯૦૦૦ ટલી વાદકલીકાઓ છે .નાઈ ોજન . પાચનતં 2.ઉ સગ અને જનન એ પાંચ આપના શર ર ની o આપણા શર ર નો o o ૂળ ૂત એકમ કોષ છે આપણા શર ર માં ુ લ ૨૧૩ હાડકા છે આપણા શર ર ુ ં સરરાશ ઉ ણતાપમાન ૩૭ ડ o o આપણા શર રમાં આપણા શર રમાં એક ચોરસ ચે ૧૦. ના ત ં ી કર છે થ ીઓમાં ઇ ોજન હોય છે ુ ં માણ ઘ ુ ં જ . ફો ફરસ .આપ ુ ં શર ર કાબન.લગભગ ૧૨ શેર લોહ હોય છે ુ છે આપણા શર રમાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ ના ઓ o શર રનો સૌથી મોટો અવયવ ય ૃત છે . ુ િધરા ભસરણ .ઓ સીજન .આપના શર ર માં લોખંડ o ઓ ં છે આપણા શર ર માં ૬૦ થી ૬૫ % પાણી છે o પાચન . સન. ઉ સગતં ુ ં 5.૦૦૦ કશવા હનીઓ છે . o o o o ુ ય યાઓ છે આપણા શર ર માં બધી નસોની લંબાઈ ૯૬. સનતં 4.હાઈ ોજન . મણતં 3.

ડા -– -– ુ ા મેવા .તેલ.તેલી બયાં. જનનતં િં થતં 8.6.માછલી .માંસ.કઠોળ.પનીર .B.આહાર નો ચરબી કોષ ને માંસપેશીઓના રચનામાં ચરબી અગ યનો ભાગ ભજવે છે .કળા .બટાકા.શાકભા .દહ .મધ . ક ૂ ધ. 7. શર રમાં થતી વ-રસાય ણક યાઓ માટ પાણી જ ર છે યો શર રને ઘસારો ૂરો પડ છે અને હાડકા મજ ત ુ બનાવે છે .લીલા શાકભા ધ ય .માંસ . ડા . શર રમાં થતી વ –રસાય ણક યાઓ માટ .એને K ના અભીશોષણ માટ જ ર છે ોટ ન શર રની માંસપેશીઓના સ ન અને પાણી ખનીજ િવટામીન શેમાંથી મળે ુ ય ઘટક અને શ ત નો ૃ માટ . માખણ .શેરડ . ૂ ધ.માખણ. ૂ ધ. ચેતાતં 9. ૂ ધ . ત: ાવોના બંધારણ માટ અનાજ . ડા . કંકાલતં આપના ખોરાક ના ુ ય ઘટકો : ત વો કાય કાબ હાઈ ટ શર ર ને શ ત અને ગરમી આપે છે .િવટામીન A .ગાજર .મગફળ કઠોળ . ખાંડ.શર રની ૃ અને તં ુ ર તી માટ અને કોષોની યાશીલતા માટ િવટામીન જ ર છે ઘી .ઉ સેચકો અને ુ ય ોત છે .શ ર યા ોટ ન જ ર છે .D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful