P. 1
Analiza e Morbiditetit t Popullats n Kosov Pr Vitin 2011

Analiza e Morbiditetit t Popullats n Kosov Pr Vitin 2011

|Views: 52|Likes:
Published by astrit mucaj
analysis
analysis

More info:

Published by: astrit mucaj on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Analiza e Morbiditetit të popullatës së Kosovë për vitin 2011

Prishtinë, 2012

Përmbajtja:

1. Hyrja................................................................................................................................... 3 1.1. Rrjeti, kuadri dhe aktivitetet në sektorin publik, 2011................................................. 4 2. Sëmundshmëria në nivel Kosove.......................................................................................... 5 3. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Parësor Shëndetësor................................................... 6 3.1. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve ................................................... 7 3.2. Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve .......................... 9 4. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Dytësor Shëndetësor.................................................. 13 4.1. Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve, për grup moshat ..................................... 13 4.2. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve .................................................. 14 4.3. Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve ......................... 15 5. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Tretësor Shëndetësor.................................................. 19 5.1. Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve, sipas grup moshave ................................. 19 5.2. Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve.......................... 20 6. Përfundime............................................................................................................................. 22 7. Anex....................................................................................................................................... 33 7.1.Tabelat dhe grafikonet............................................................................................. 33 7.2.Raporti vjetor për situatën epidemiologjike të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë, 2011.................................................................... 149

 

2

1. Hyrje

Analiza e morbiditetit është një kontribut për hartuesit e politikave shëndetësore, për kuadrin mjekësor dhe për shfrytëzuesit e sistemit shëndetësor në Kosovë. Për momentin kjo analizë ofron informata lidhur me sëmundshmërinë e popullatës së Kosovës, grupet më të shpeshta të sëmundjeve, sëmundjet më të shpeshta, shpërndarjen e sëmundjeve sipas gjinisë, grup moshave dhe niveleve të kujdesit shëndetësor. Në këtë dokument Morbiditeti është analizuar sipas KNS-X i cili përmban 21 grupe. Për përpilimin e analizës së morbiditetit janë përdorë të dhënat nga departamenti i Sistemit të Informimit Shëndetësor-SISH, diagnozat e agreguara sipas grupeve të sëmundjeve, gjinisë dhe grup moshave për të tri nivelet. Si pjesë e kësaj analize është bashkëngjitur raporti i Sëmundjeve ngjitëse nga Departamenti i Epidemiologjisë por, për të qenë korrekt ndaj shfrytëzuesve të këtij materiali duhet cekur që ka dallime në numër të rasteve të raportuara të sëmundjeve ngjitëse në mes të sistemit të përcjelljes së sëmundjeve ngjitëse përmes raportimit të rregullt në Departamentin e Epidemiologjisë dhe SISH. Si dokument edhe ky ka kufizimet e veta të dhëna më poshtë dhe nuk mund të jetë relevant për gjykime përfundimtare tek vendimmarrësit. Kufizimet që janë hasur gjatë përpunimit të të dhënave kanë qenë: • Të dhënat bazë të rasteve të sëmundjeve-diagnozave nuk kanë qenë individuale ose të agreguara për çdo vit të moshës por të agreguara sipas grup moshave me gjerësi të ndryshme intervalesh Të dhënat për rastet e sëmundjeve sipas komunave kanë munguar Ka munguar baza elektronike e KNS-X në gjuhën shqipe Të dhënat demografike nga Agjensioni Kosovar i Statistikave konkretisht numri i banorëve sipas komunave janë dhënë në grup mosha jokompatibile me grup moshat e agreguara të rasteve të sëmundjeve të prezantuara nga departamenti i SISH-it.

• • •

 

3

4%) dhe jomjekësor janë 2020 (17.3 infermierë. (Tab.2% në KDSH. Nga gjithsej operacione 30464. kuadri dhe aktivitetet Rrjeti.5.5.0 stomatolog. 1.3% në KTSH 64. Indikatorët e mbulimit me kuadër në 100000 banorë janë: 544 me kuadër mjekësor dhe 116.0%) në KTSH.6%).12%).1 me kuadër jomjekësor. Numri mesatar i operacioneve për mjek është 302 operacione për mjek ndërsa për KDSH 454.1 mjek. hospitalizime 170239 prej të cilave 50.2%). 0. Mortaliteti mesatar spitalor është 67.6%. Në KDSH janë prezentuar 7 spitale rajonale ndërsa në kuadër të KTSH-së janë prezentuar QKUK. 52. Ngarkesa mesatare e infermierit 4.D).1. 163 Qendra të Mjekësisë Familjare -QMF dhe 234 Ambullanta të mjekësisë familjare AMF. bachellor të fizioterapisë 20 (0. bashkëpunëtorë medicinal 90 (0. në KDSH 19. kuadri dhe aktivitetet për sistemin shëndetësor publik sipas niveleve janë prezentuar për vitin 2011.5 ditë.(Tab. (Tab. Gjithsej ditë mjekimi janë 8924422 prej të cilave në KTSH (57. farmacist 6 (0. të vdekur gjithsej 2105 prej të cilëve në KDSH 39.9%).2‰.3 farmacistë. institutet paraklinike 6 dhe Instituti i Mjekësisë së Punës.0% në KDSH.C) Prej indikatorëve të vëllimit janë prezentuar mjekimi mesatar 17.3 ndërsa në KDSH 7. shfrytëzimi mesatar i kapacitetit spitalor 64.A) Sa i përket kuadrit prej gjithsej 11484.6%).B) Aktivitetet janë prezentuar për kujdesin spitalor.8 ditë.   4 . 395. (Tab. Në kuadër të KPSH janë prezentuar 426 institucione prej të cilave 29 Qendra Kryesore të Mjekësisë Familjare -QKMF.1. kuadër mjekësor janë 9464 (82. 5.1. Qendra Kombëtare e Transfuzionit. Ngarkesa mesatare ditore e mjekut është 11. Rrjeti.1 bachellor të fizioterapisë.7%.9%). 19.5. QSKUK. Sipas thirrjes 123. infermier 6877 (59. stomatolog 330 (2.2%).8%).6 ‰ ndërsa në KDSH 120. në KDSH 29. Prej kuadrit mjekësor të raportuar janë mjek 2141 (18. Shtretër gjithsej janë 4081 prej të cilëve 2163 (53.2 bashkëpunëtor medicinal.

Gr XIII. sipas moshës. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 42.2% i takon të rriturve mbi 15 vjet dhe 30. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) me 13.Çrregullimet Endokrine. prej të gjitha grupeve të sëmundjeve.2%.9%.4%. graf1).1% dhe 23. (Tab.(Tab. dhe Gr IV.2).6% e rasteve i takojnë KPSH-së. dhe Gr III. pastaj Gr XXI. Gr IV Çrregullimet endokrine.8% fëmijëve (0-14) vjet.2. Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) me 97. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 37.5% dhe tek të rriturit 15-49 vjet me 14.7%. Sëmundshmëria në nivel Kosovë Prej gjithsej 654611 rastesh nga të tri nivelet. të ushqyeshmerisë dhe metabolizmit (E00-E90) me 63. Sipas niveleve të kujdesit shëndetësor. po ashtu tek fëmijët 1-5vjet me 53. Përqindjen dukshëm më të lartë të femrave e shohim në Gr XIV Sëmundjet e sistemit urogjenital (N00-N99) me 67. të rriturit pjesëmarrje dukshëm më të madhe kanë me Gr IX.7%.4) Me analizimin e sëmundjeve sipas grupeve dhe grup moshave. (Tab. (Tab.3) Krahasuar me fëmijët. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 14. sipas grup moshave pjesëmarrje më të madhe ka grup mosha 15-49 vjet me 39.6% dhe vendin e tretë Gr XI Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00K93) me 11.9%.2%.6).1% KDSH-së dhe vetëm 3. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 15. 21. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99)me 99. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 17. Prej gjithsej 654611 rastesh. pjesmarrje më të madhe ka treguar grupi i Gr X Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 22.0%.7%. shohim se tek foshnjat ka pjesëmarrje më të madhe për Gr X. pastaj grup moshat 50-64 vjet dhe 65+ me nga 14.9%.8%.4%.4%. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90) me 96. shihet se 75.7)   5 .6%. Sipas gjinisë ekziston dallim sinjifikant në morbiditet me pjesëmarrjen më të lartë të femrave me 55. Sëmundjet më të shpeshta në grupacionin 0-14 vjet janë: Gr X. Sëmundjet më të shpeshta në grupacionin mbi 15 vjet janë Gr XXI. Gr XI.1%. Gr X.3% KTSH-së.1. fëmijët 6-14vjet me 35. (Tab. (Tab. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hematopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50-D89 )me 62.0%.5) Prej gjithsej 654611 rastesh. pjesëmarrje më të madhe ka Gr IX.4%.2% dhe Gr IX. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99) me 11.9%. Te grup moshat 50-64vjet dhe 65+. 69. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) me 18. (Tab.4%.

4% i takojnë të rriturve me moshë mbi 15 vjet.(Tab. Sëmundjet e lëkurës dhe indit nen lëkuror (L00-L99). tek foshnjat <1vjet (39.8% ndërsa më të ultë foshnjat me 3. në KPSH prej të gjitha sëmundjeve të regjistruara 68. (Tab. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) me 12. Çrregullimet psikike dhe te personalitetit (F00-F99) me 96. Çrregullimet Endokrine.7% dhe 19.9) Në KPSH sipas grup moshës si për fëmijët nën 14 vjet dhe të rriturit mbi 15 vjet grupi më i shpeshtë i sëmundjeve ishte Gr X.11) Sipas grup moshës pjesëmarrjen më të madhe të sëmundjeve e kane grup moshat 15-49 vjet me 39.4%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 27. Sipas gjinisë edhe tek meshkujt edhe femrat pjesëmarrje më të madhe ka Gr X. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 15. foshnjat meshkujt janë 4.14)   6 .1% dhe Gr XI.5% dhe 6-14 vjet me 16. Sëmundjet e syrit (H00-H59) dhe Gr XII. Tek të rriturit përqindjen shumë më të lartë e kanë këto grupe: Gr XIII.1%).10 ) Sipas grup moshës.6%.8%.3%). dhe nga numri i tërësishëm i rasteve të gjinisë mashkullore 34.(Tab. pjesëmarrje më të madhe ka Gr X. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 24.7% dhe Grupi II i tumoreve me 93.4%.8% dhe tek të rriturit me 15.5% (Tab. Gr V.1% dhe 18.9% janë foshnje të gjinisë femërore prej numrit të gjithmbarshëm të femrave. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 17. Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) me 97. ndërsa tek të rriturit e grup moshave 15-49 dhe 50-64 vjet Gr XXI.1% prej numrit të gjithmbarshëm të meshkujve dhe 2. në KPSH dallimi është sinjifikant në të gjitha grupet përveç për Gr VII. Gr XI. Gr IV.3% i takojnë meshkujve të moshës 15-49 vjet.12) Sipas gjinisë. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) është grupi më i shpeshtë për fëmijët për të gjitha grup moshat. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) me 22. fëmijët 1-5vjet (55. Gr XXI.13) Në KPSH.2%).8%.3.(Tab. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) me nga 12.5% ndërsa për të moshuarit 65+ vendin e parë e zen Gr IX.(Tab. fëmijët 6-14 vjet (37. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) tek fëmijët e moshës nën 14 vjet me 43.7%. Gr XXI.KPSH Në kuadër të KPSH-së. Sipas gjinisë.8%. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90) me 96. Gr X. grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave në KPSH shihet se nga numri i tërësishëm i rasteve të gjinisë femërore 43.7% i takojnë femrave të moshës 15-49 vjet.7%.7%.8) Sipas gjinisë. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) zejnë vendin e parë me 20.9% dhe 21. (Tab. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Parësor Shëndetësor.3%.

F32 episodet depresive me 15.(Tab.21) Në Gr VIII. diagnoza më e shpeshtë është J03tonsilliti akut me 39.(Tab. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KPSH Për të gjitha grupet e sëmundjeve janë analizuar dhe prezantuar dhjetë diagnozat më të shpeshta (Tab 15-35).Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95).Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) diagnozat më të shpeshta janë F20 –skizofrenia me 16. (Tab.19) Në Gr VI.1% si dhe diagnoza K02. Në grupin e Gr I.27)   7 . H10-konjunktiviti me 51.15) Në Gr II. (Tab.20) Në Gr VII.7% është diagnoza më e shpeshtë.9%. diagnoza më e shpeshtë është D50.22) Nga Gr IX. Sëmundjet e lëkurës dhe indit nen lëkuror (L00-L99) diagnozat më të shpeshta janë L02-absceset me 24.6% dhe F48 çrregullimet tjera neurotike me 11.7%. diagnoza më e shpeshtë është I10-hipertensioni me 78.(Tab.5%.(Tab.6%. Endokrine.Epilepsia me 19.(Tab. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99). Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) diagnoza më e shpeshtë është A09 gastroenteritet. diagnozat më të shpeshta janë H65 Otitis media me 36.18) Prej Gr V.16) C50 kanceri i gjirit me Prej Gr III.4% dhe E10(Diabeti I-insulinvarës) me 33.23) Në Gr X. Sëmundjet SNQ (G00-G99). Tumorët (C00-D48).(Tab. (Tab.1.3.8%.5%.2%. E11(Diabeti II) është diagnoza më e shpeshtë me 52. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) diagnoza më e shpeshtë është K29-gastrit dhe duodenit me 15.9% dhe H60-Pezmatimi qelbëzues i veshit të jashtëm me13.9% dhe L50-Urticaria me 19.25) Në Gr XII.1%.1-kariesi me 12.3% (Tab. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99). Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50D89).7% dhe G40.1%.26) Në Gr XIII.0%.6%.Çrreg.24) Në Gr XI.(Tab.17) Në Gr IV. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90 ).(Tab. anemia nga mungesa e hekurit me 89. kolitet infektive të paspecifikuara me 64.(Tab.2%.Dorzalgjia me 31. diagnoza më e shpeshtë është 11. Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) diagnoza më e shpeshtë është M54. Sëmundjet e syrit (H00-H59). diagnozat më të shpeshta janë G44-sindromi i kokëdhimbjes me 55.

(Tab.(Tab.(Tab.34) Në Gr XXI. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) diagnoza më e shpeshtë është S60-lëndimi sipërfaqësor i shuplakës me 11. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99).(Tab.(Tab. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) diagnoza më e shpeshtë është Z76-Personat që ballafaqohen me shërbime shëndetësore dhe kujdesin tjetër shëndetësor me 42.29) Në Gr XVI. lindja dhe lehonia (O00-O99) diagnoza më e shpeshtë është O80-lindja me 15.5%.33) Në Gr XX. diagnoza më e shpeshtë është R51-cephalgia me 20. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P38-Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 44. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më e shpeshtë është N30cistit me 40.4%.30) Në Gr XVII.5%.7%.4%.4% dhe Z02 –Ekzaminimi dhe vizita për qëllime administrative me 12.5%.1%. shenjat.(Tab. Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) diagnoza më e shpeshtë është Y32-Aksidenti i mjetit motorik me qëllim të papërcaktuar me 19.2%.(Tab. Komplikimet e lindura.31) Në Gr XVIII. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) diagnoza më e shpeshtë është Q65-dislokimi kongjenital i kërdhokullave me 48. Simptomat. Lëndimet.32) Në Gr XIX.(Tab. Shtatzënia.5% dhe R10 sindromi i abdomenti akut me 20.Në Gr XIV.28) Në Gr XV.35)   8 .

Për fëmijët 1-5 vjet më e shpeshta diagnozë është F71-Retardimi   9 . Tumorët (C00-D48). D30-neoplazmat beninje të organeve urinare. kolitet infektive të paspecifikuara me pjesëmarrje dukshëm më të madhe se diagnozat tjera. grup moshën 15-49 vjet me 66. Çrregullimet endokrine.5% janë D44-Neoplazmat e gjëndrave endokrine. më e shpeshta është diagnoza D20-neoplazma beninje me 13. Për grup moshën 1-5vjet më të shpeshta janë diagnozat D44-Neoplazmat e gjëndrave endokrine me 21.2. Për grup moshën 15-49 vjet. Për grup moshën 50-64 vjet.3% .3. Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99).6% Leiomyoma uteri me 12.36) Sa i përket Gr II.4% dhe D20-neoplazma beninje me 14.6%.8%. Për të moshuarit mbi 65 vjet diagnoza më e shpeshtë është C34 neoplazma malinje e bronkeve dhe mushkërive me 15.(Tab. për grup moshën 50-64vjet me 66.0 neoplazma e laringsit me 13. për fëmijët 1-5vjet me 68. fëmijët 6-14vjet me 57. D23neoplazmat beninje të lëkurës dhe D18-Haemangioma et lymphangioma.7%.2% dhe 12. në Gr I. Për grup moshën 6-14 vjet. diagnoza më e shpeshtë është C50-Kanceri i gjirit me 16. 5 diagnozat më të shpeshta me nga 7.3%. diagnoza më e shpeshtë është C50-Kanceri i gjirit me 14. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50-D89) për të gjitha grup moshat diagnoza dukshëm më e shpeshtë me mbi 83% në të gjitha grup moshat është D50-anemia me mungesë të hekurit. Çrregullimet psikike dhe te personalitetit (F00-F99) tregon laramani te diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave.2% ndërsa për grup moshat e të rriturve diagnoza më e shpeshtë është E11 Diabeti II i pavarur nga insulina. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është A09 gastroenteritet.(Tab. Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve në KPSH Për grupet e sëmundjeve janë analizuar dhe prezantuar nga pesë diagnozat më të shpeshta për secilën grup moshë në tabelat (36-54 ) Analizuar sipas grup moshave. Për fëmijët 6-14 vjet përqindje më të lartë ka diabeti E10 Diabeti I-i varur nga insulina me 48. për foshnjat dominon me 91.4%.6%.7%.Mungesa e vitaminave tjera me 26.38) Brenda Gr IV.(Tab.39) Gr V. nga pesë diagnozat më të shpeshta për foshnjat. E55-Deficienca e vit. D03 –melanoma in situ.6%.6% dhe D38.D ndërsa për fëmijët 1-5 vjet përqindje më të lartë ka diagnoza E56.3% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 60.8%.37) Sa i përket Gr III.5%. Për foshnjat përfaqësohet me 65.6%. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90). (Tab.

8%. (Tab. Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) karakterizohet për të gjitha grup moshat prej 6 e tutje.9%. 1-5vjet me 42.5%. 50-64 vjet me 31.6%. për moshën <1 me 72.7%.1%.3%. për grup moshën 6-14   10 .0%. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93). për fëmijët e grup moshave <1 dhe 1-5 pjesëmarrje më të lartë ka G40-Epilepsia me 59. me diagnozën më të shpeshtë M54-Dorzalgjia.3% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet F32-Epizodet depresive me 26. për 15-49vjet me 29. (Tab. ndërsa për të gjitha grup moshat tjera pjesëmarrje më të lartë tregon G44-Sindromet tjera të kokë dhembjes.9%.Çrregullimet tjera neurotike me 13. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është H10-Konjunktiviti. Për sa i përket Gr XI.43).8%. 50-64 vjet me 29.6%. (Tab.(Tab.41) Brenda Gr VII. Tek Gr XII.3% dhe 45.Absces alveolar me 15.4%.2%. për 6-14vjet 48.(Tab. 15-49vjet me 41.44).1-Kariesi i dentinës me 14. furunkuli dhe karbunkuli lëkuror.7. për grup moshën 15-49 vjet me 55. 1549vjet me 58. Sëmundjet e lëkurës dhe indit nen lëkuror (L00-L99).4%.7%. Në Gr X. 15-49vjet me 30.9%. për grup moshat 15-49vjet dhe 50-64vjet diagnoza F20-Skizofrenia me 17.0%.5% dhe 20. për fëmijët 1-5 dhe 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është I00-Ethet reumatike pa ndryshime në zemër me 33.3%. Për grup moshat 1-5 vjet dhe 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është L50-Urtikaria me 25.5%.40) Tek Gr VI.(Tab. 1-5vjet me 57.5%. 1-5vjet me 68. për moshën <1 me 75.2%. K02. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është H65-Otiti jo supurativ i veshit të mesëm. Për të rriturit për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është K29-Gastriti dhe duodeniti për 15-49vjet me 18.5% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 29.8%.8% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 20. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99).5%.7% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 81.2%. për grup moshën 6-14vjet me 62. 50-64 vjet me 21.47) Gr XIII. për fëmijët 1-5vjet K04.6% dhe 19. për foshnjat diagnoza më e shpeshtë është L23-Dermatiti alergjik i kontaktit me 21.8%.1%.4%. 50-64 vjet me 38. (Tab.0% dhe 50-64vjet 56. Sëmundjet SNQ (G00-G99).0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 25.42) ndërsa për Gr VIII.7% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 15. Për fëmijët 6-14 vjet F48.(Tab.0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 59.4% ndërsa për fëmijët 6-14.1%.5%. për 6-14vjet 40. Tek Gr IX. 50-64 vjet me 24.2%.. 50-64 vjet me 84. për 6-14vjet 59.1% dhe 57.2% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 35. tek foshnjat diagnoza më e shpeshtë është K30-Dispepsia me 34.45).46). Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) diagnoza më e shpeshtë për të gjitha grup moshat është J03-Tonsilliti akut për moshën <1 me 24.mendor mesatar me 18. Sëmundjet e syrit (H00-H59).5% ndërsa për të rriturit mbi 15 vjet diagnoza më e shpeshtë është I10-Hipertensioni arterial primar për grup moshën 15-49vjet me 65.0%. Për të rriturit 15+ diagnoza më e shpeshtë është L02-Abscesi.

vjet me 25.6 ndërsa për femra 47.8%. shenjat.4 për femra.0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 28.5%. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) për foshnjat dhe fëmijët 1-5vjet më së shpeshti lajmërohet Q65Deformimet kongjenitale të kërdhokullës me 55. Ndërsa për grup moshën 6-14 vjet me pjesëmarrje më të madhe lajmërohet Q53-Kriptorhizmi me 45. Për të rriturit. Shtatzënia . 50-64 vjet me 10. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është S60-Lëndimet sipërfaqësore të shuplakës. Tumoret (C00-D48) mosha mesatare është 51. (Tab.2%. dhe ate për moshën <1 me 49.3 vjet .4%. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 6.48) Gr XIV.0% dhe 44. Morbiditetin më të lartë e ka Gr X.4%. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 48. lindja dhe lehonia (O00-O99) diagnoza më e shpeshtë është O80-Lindja e njëfishtë spontane me 15.5%.53) Mosha mesatare sipas grupeve të sëmundjeve në KPSH dhe gjinisë është prezantuar në tabelën 53.3%.%.51) Për Gr XVIII. Komplikimet e lindura. 1-5vjet me 51. (Tab. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike dy diagnozat më të shpeshta janë R10-Dhembje abdominale dhe e komblikut dhe R51Kokëdhembje me nga 20. Tumoret (C00-D48) me morbiditet 0.50) Prej komplikimeve të lindura brenda Gr XVII.19‰ ku denominator është kontingjenti i femrave fertile në Kosovë ndërsa për Gr XVI. për meshkuj 55.49) Në Gr XV. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) mosha mesatare 59.5%. pastaj Gr XXI. për 15-49vjet me 12. Tek sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më të shpeshtë për të gjitha grup moshat është N30-Cistiti. (Tab.0%.4 për meshkuj dhe 57. Simptomat. 61. për 15-49vjet me 33.5%.55)   11 .3%.1%.52) Gr XIX. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) karakterizohet me diagnozën më të shpeshtë S00-Lëndimet sipërfaqësore të kokës për foshnjat me 18. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P38-Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 44. Gr II.2% .38‰ . (Tab. për 6-14vjet 59.14‰. Për Gr IX.lindja dhe lehonia (O00-O99) morbiditeti është 2.4 vjet. 50-64 vjet me 41.6%. (Tab.1%. Lëndimet. Shtatzënia.31‰. Për të rriturit.48) ndërsa tek Gr XVI. Për Gr II.5% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 9.0. Për GrXV. 15-49vjet me 35. 50-64 vjet me 31.(Tab. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 69.0% dhe për fëmijët 1-5vjet me 17. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) me 36.54) Morbiditeti për KPSH është 284.73‰ dhe vendin e tretë Gr XI.8% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 43.(Tab.84‰ ku denominator janë foshnjat <1vjet në Kosovë për vitin 2011. (Tab.89‰.(Tab.

57 është prezantuar morbiditeti specifik sipas grupeve të sëmundjeve. Për grup moshën 1-5vj. Morbiditetin më të lartë sipas moshës e ka grup mosha 65+ me 609.48‰. Morbiditeti total në KPSH është 284.81‰ ndërsa për femrat është 317.(Tab. morbiditeti moshë specifik është 375. grup moshës dhe gjinisë.56) Në tab.85‰ ndërsa pason grup mosha e foshnjave me morbiditet prej 551.Në tabelën 56 është prezantuar morbiditeti moshë specifik ku denominatori është kontigjenti i popullatës së moshës përkatëse.39‰ ndërsa më i ulëti është për grup moshën 1549vjet me 208.77‰.31‰ ku morbiditeti specifik për meshkujt është 251.26‰   12 .

Pjesmarje më të lartë ka grupmosha 15-49 vjet.3% dhe Gr I. si për femrat me 43.(Tab.5%. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) me 10.61) Për grupmoshën 1-5vjet pjesëmarrjen më të lartë e ka Gr X.9% ashtu edhe për meshkujt me 27.1.(Tab. (Tab.2% dhe vendin e tretë e zen Gr IX. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Dytësor Shëndetësor.(Tab.60) 4.KDSH Në KDSH prej gjithsej 138068 rastesh vendin e parë e zen Gr X. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) me 4. Sëmundjet SNQ (G00-G99).2%. pason grup mosha 65+ me 16. Gr X.9% (Tab.3%.4. Lëndimet. grup mosha 50-64vjet me 15. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 12. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me pjesëmarrje prej 19.5%.6% ndërsa më së paku foshnjet me 8.3%.64) Për grupmoshën 50-64vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr IX. moshës dhe gjinisë rastet e sëmundjeve në KDSH janë prezentuar në tabelën 60. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 18.63) Për grupmoshën 15-49 vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr XXI. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00Z99) me 38. Me analizimin e rangut të grupeve të sëmundjeve për foshnjet shihet se vendin e parë e zen Gr XXI. 57 dhe graf.8%.1%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00J99) me 11. për grup moshat në KDSH Struktura e grupeve të sëmundjeve dhe rangu i tyre për cdo grupmoshë është analizuar dhe prezentuar në tabelat 61-66.0%. Sipas gjinisë dallimi nuk është sinjifikant vetëm për Gr VI.8% (Tab.7%.65)   13 . Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) me 9. Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.62) Për grupmoshën 6-14vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr X.(Tab.2) Sipas gjinisë dallimi është sinjifikant për gjininë femërore me pjesmarrje prej 55.9% dhe Gr XIV. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99) me 21.58) Rastet e sëmundjeve në KDSH sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave tregojnë pjesmarrje më të lartë të grup moshës 15-49 vjet me 36.(Tab. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 29. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 49.59) Sipas grupeve të sëmundjes. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) me 11.7%.1% dhe Gr XIX. vendin e dytë Gr XXI. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) me 10.(Tab.8% dhe Gr XVI.4%.3% dhe Gr X. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 33.

71) Në Gr VI. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99). diagnoza më e shpeshtë është H65 otitis media me 26.8%. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) diagnoza më e shpeshtë është K29-gastrit dhe duodenit me 16.8% është diagnoza më e shpeshtë. diagnoza më e shpeshtë është I10-hipertensioni me 58.6% dhe Gr X.3%. diagnoza më e shpeshtë është G40-Epilepsia me 34. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) diagnoza më e shpeshtë është L23 Dermatit alergjik i kontaktit me 13.8% (Tab. Tumorët (C00-D48).Çrregullimet e refraksionit me 17. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 15.78)   14 .70) Prej Gr V. H52.(Tab.69) Në Gr IV.72) Në Gr VII.1% dhe E10 (Diabeti I-insulinvarës) me 27.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) diagnoza më e shpeshtë është A09 gastroenteritet.7%.Çrregullimet Endokrine. (Tab.77) Në Gr XII. mikst me 10. diagnoza më e shpeshtë është C34 Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore me 21. Sëmundjet e syrit (H00-H59).(Tab.73) Në Gr VIII. Në grupin e Gr I.66) 4.4%. Sëmundjet SNQ (G00-G99).(Tab. anemia nga mungesa e hekurit me 64.2.0%.(Tab. (Tab.67) Në Gr II.4% (Tab. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99) me 28.2. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90 ). Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95). Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50D89) diagnoza më e shpeshtë është D50.Çrregullimet e ankthit dhe depresionit.(Tab.9%.4% dhe F32 episodet depresive me 10.0%(Tab. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KDSH Janë analizuar dhe prezentuar dhjetë diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në kuadër të KDSH-së në tabelat 67-87.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) diagnozat më të shpeshta janë F41. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) diagnozat më të shpeshta janë J00Nazofaringjiti akut me 18.76) Në Gr XI. (Tab.74) Nga Gr IX.Për grup moshën 65+ pjesmarrjen më të madhe e ka Gr IX.68) Prej Gr III. E11(Diabeti II) është diagnoza më e shpeshtë me 57. kolitet infektive të paspecifikuara me 33.8%.75) Në Gr X.(Tab.(Tab.0% dhe J03-tonsilliti akut me 15.7%.1%.

(Tab.88)   15 . 8%.80) Në Gr XV. (Tab.86) Në Gr XXI.5%.6%.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) diagnoza më e shpeshtë është M54.2%.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) diagnoza më e shpeshtë është W57-Aksident me mjet motorik me qëllim të papërcaktuar me 32.(Tab.Dorzalgjia me 15.8%.(Tab.(Tab.6% dhe 24. Për fëmijët 6-14vjet diagnoza më e shpeshtë është A05 –Intoksikacionet tjera bakteriale alimentare me 27.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99).Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 18. diagnoza më e shpeshtë është R10 sindromi i abdomenti akut me 39. Simptomet. A09 gastroenteritet. Lëndimet.Shtatzanija.Në Gr XIII.81) Në Gr XVI. Komplikimet e lindura.(Tab. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) diagnoza më e shpeshtë është S01-Plaga e hapur e kokës me 6.6% dhe 13. (Tab.79) Në Gr XIV.(Tab.9%.9%.87) 4.Mbikqyrja e shtatzanisë normale me 40. Për grup moshat 50-64vjet dhe të moshuarit mbi 65 vjet diagnoza më e shpeshtë është B90-Sekuelat e tuberkulozit me 23.3. kolitet infektive të paspecifikuara kanë pjesmarrje më të madhe për foshnjet dhe fëmijët 1-5vj. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P38.5%. Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve në KDSH Për grupet e sëmundjeve janë analizuar dhe prezentuar nga pesë diagnozat më të shpeshta për secilën grup moshë në tabelat (88-106) Sipas grup moshave.2%.83) Në Gr XVIII. në Gr I. për grupmoshën 15-49vjet diagnoza më e shpeshtë është A15-Tuberkuloza e traktit respirator e konfirmuar me 15.(Tab. shenjat. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) diagnoza më e shpeshtë është Q65-dislokimi kongjenital i kërdhokullave me 37.2%. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99). lindja dhe lehonia (O00-O99) diagnoza më e shpeshtë është O80-lindja spontane e njëfishtë me 42.2%.1%.85) Në Gr XX. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) diagnoza më e shpeshtë është Z34. me 62.82) Në Gr XVII.5% (Tab. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më e shpeshtë është N30cistit me 12.84) Në Gr XIX.

për moshën 1-5vjet me 57.9%. 10.7% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 65. Tek Gr IX.9%.1%.3%.2% dhe 18.1 dhe 28. për grup moshën 1-5vjet më të shpeshta janë diagnozat C71-Neoplazma malinje e trurit me 27. 50-64vjet me 64.3%. Për fëmijët 6-14 vjet përqindje më të lartë ka diabeti E10 Diabeti I-i varur nga insulina me 47.Cerumeni i impaktuar me 17.92) Tek Gr VI.7%.   16 .4 -Neoplazmat tjera beninje të lëkurës së kafkës dhe qafës me 15. Sëmundjet SNQ (G00-G99).8%. Për fëmijët 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është F70Retardimi mendor i lehtë me 13.4%. për të gjitha grup moshat përpos tek të moshuarit me mbi 65vjet.94). Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) për fëmijët diagnoza më e shpeshtë është H65-Otiti josupurativ i veshit të mesëm ndërsa për të rriturit 15-49 vjet dhe te të moshuarit mbi 65vjet është diagnoza H61.(Tab.Mungesë e vitaminës D e paspecifikuar me 34.96).Sa i përket Gr II.5%. për foshnjet diagnoza më e përfaqësuar ëshë E55.89) Sa i përket Gr III.8%.2%(Tab. ndërsa për fëmijët 1-5 vjet përqindje më të lartë ka diagnoza E44.4% dhe 14. ndërsa për të rriturit diagnoza më e shpeshtë është I10-Hipertensioni arterial primar për grupmoshën 15-49vjet me 57.9.1% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është G44-Sindromet tjera të kokëdhembjes me 14.95). për grupmoshën 15-49vjet dhe 50-64vjet diagnoza F41.93) Brenda Gr VII. (Tab.3% ndërsa për grup moshat 15-49vjet dhe 50-64 vjet diagnoza më e shpeshtë është H52Çrregullimet e refraksionit dhe akomodimit me 19. (Tab.9%.6%. Për grup moshën 6-14 vjet.9% dhe 14. Për grup moshat tjera diagnoza më e shpeshtë është C34-Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore. Sëmundjet e syrit (H00-H59).0%.3%. Tumorët (C00-D48).5%. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99). për 614vjet 67.5%.Malnutricioni proteino-energjetik i shkallës së mesme dhe të lehtë me17. Brenda Gr VIII. (Tab. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90). diagnoza më e shpeshtë është D23. 50-64 vjet me 22. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50-D89) për të gjitha grup moshat e fëmijëve si dhe të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është D50-anemia me mungesë të hekurit ndërsa për të rriturit 15-49 dhe 50-64 vjet diagnoza më e shpeshtë është D68-Defektet tjera të koagulimit me 51.6% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet F01-Demenca vaskulare me 20. 6-14 vjet dhe te të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është H10-Konjunktiviti me 30. diagnoza më e shpeshtë është G40-Epilepsia.6% ndërsa për grup moshat e të rriturve E11 Diabeti II i pavarur nga insulina është diagnoza më e shpeshtë. për fëmijët 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është I42-Kardiomiopatia me 18.(Tab.2. Për fëmijët 1-5 vjet më e shpeshta diagnozë është F79-Retardimi mendor i paspecifikuar me 58. për grup moshat 1-5 vjet.(Tab.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) tregon laramani të diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave.Çrregullimet endokrine.2 Çrregullimi i ankthit dhe depresionit mikst me 9.7%. 15-49vjet me 36.2% dhe 44.(Tab.90) Brenda Gr IV.91) Gr V.

0% dhe 50.4% (Tab.100) Për Gr XIV. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) për foshnjet dhe fëmijët 1-5vjet më së shpeshti lajmërohet Q65Deformimet kongjenitale të kërdhokullës me 40.0%.97).0%.1%. Për fëmijët 6-14vjet diagnoza më e shpeshtë është K35-Apendiciti akut. (Tab 98).6%.(Tab. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) diagnoza më e shpeshtë për foshnjet është J00.Çrregullimet tjera të sisitemit urinar me 81.4%. për grupmoshën 15-49vjet me 15.0% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë M17-Gonartroza me 18.3%.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) diagnoza më e shpeshtë për fëmijët 6-14 vjet është M41-Skolioza me 20.102) ndërsa tek Gr XVI.103) Prej komplikimeve të lindura brenda Gr XVII. lindja dhe lehonia (O00-O99) O80-Lindja e njëfishtë spontane me 42. për foshnjet dhe fëmijët 1-5 vjet diagnoza më e shpeshtë është L23-Dermatiti alergjik i kontaktit me 24. tek foshnjet diagnozën më të shpeshtë e kemi K12-Stomatiti dhe lezionet e ngjashme me 25.1% dhe 23. Tek Gr XII. Për grup moshën 15-49vjet diagnoza më e shpeshtë është M54-Dorzalgjia me 17.101) Në Gr XV. Për grup moshën 15-49 vjet problemi më i shpeshtë është N91-Mungesa e menstruacioneve dhe menstruacionet e pakta dhe të rralla me 12.99) Brenda Gr XIII.9%. Për fëmijët 6-14 vjet më së shpeshti është lajmëruar N30-Cisit me 31.Shtatzanija.9%.9% ndërsa për të rriturit për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është K29-Gastriti dhe duodeniti.0%.Nazofaringjiti akut me 50.4%. Për fëmijët 1-5vjet diagnoza më e shpeshtë është K30-Dispepsia me 29.104) Për Gr XVIII. Ndërsa për grupmoshën 6-14 vjet dhe 15-49 vjet me pjesmarrje më të madhe lajmërohet Q66-Deformimet kongjenitale të shputave me 75. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike diagnoza më e shpeshtë është R10-Dhembje abdominale dhe e komblikut për grup moshat   17 .9% ndërsa për të rriturit diagnoza më e shpeshtë është J42 Bronkiti kronik i paspecifikuar. 50-64vjet me 34.Çrregullimet tjera të disqeve intervertebrale me 16.3% dhe 54.9%.5% është diagnoza më e shpeshtë (Tab. (Tab.9% dhe 40. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93). Për sa i përket Gr XI. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99). Për grupmoshën 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është L50-Urtikaria me 13.me 33.7% ndërsa për të moshuarit mbi 65 vjet është N40-Hiperplazioni i prostatës me 44.2% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 37.2%. për grup moshën 50-64vjet diagnoza më e shpeshtë është M51. Për personat 50-64 vjet N18-Insuficienca kronike e veshkëvë ëshë problemi më i shpeshtë me 29. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P38-Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 18. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më të shpeshtë për foshnjet dhe fëmijët 1-5 vjet është N39.5%. (Tab.Në Gr X.(Tab. Simptomet.5%. Për të rriturit 15+ diagnoza më e shpeshtë është L02-Abscesi. shenjat.4%.(Tab. furunkuli dhe karbunkuli lëkuror.

Për Gr XV.8%. ndërsa për fëmijët 6-14vjet S52-Fraktura e parallërës me 8. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) karakterizohet me diagnozën më të shpeshtë S93-Dislokimi. Për të rriturit.02‰.<1(90.1% për foshnjet.1%). Gr IX.7%(Tab.106) Morbiditeti në KDSH është kalkuluar për popullatën e Kosovës pa rajonin e Prishtinës. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99) zejnë vendin e tretë me morbiditet 11.36‰ pasuar nga Gr XXI. lindja dhe lehonia (O00-O99) dhe Gr XVI. Lëndimet. (Tab. (Tab. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) ka qenë e pamundur llogaritja e morbiditetit specifik në mungesë të të dhënave. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është S01-plaga e hapur e kokës.8%).107)   18 . Për fëmijët 1-5vjet më së shpeshti është diagnostikuar S00-Lëndimet sipërfaqësore të kokës me 19.Shtatzanija.35 ‰. Në KDSH rangimi i grupeve na tregon qe Gr X.6%) dhe 15-49 vjet (39.1% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet R42-Marramendje dhe jostabiliteti me 27. 6-14vjet (62.7%. ndrydhja dhe tendosja e nyjeve dhe ligamenteve në nivel të nyellit dhe shputës me 13.105) Gr XIX. Për grup moshën 50-64 më së shpeshti është lajmëruar R51-Kokëdhembje me 27.8%). Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) zen vendin e parë me morbiditet prej 109. 1-5 vjet (28. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 21.

54. Kujdesi Tretësor Shëndetësor-KTSH Në Kujdesin tretësor shëndetësor-KTSH janë raportuar gjithsej 21896 raste. sipas grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 14. 44. Për gjininë femërore dallimi është sinjifikant për grupet XIII e deri te gr.(Tab.2 vjet për Gr II.6% i takojnë grup moshës 15-49 vjet dhe 21. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 10.111). (Tab. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) me 16. ndërsa sipas grupeve mosha mesatare më e lartë është 58. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) ku dallimi nuk është sinjifikant sipas gjinisë. Gr XV.8%.5% dhe grup mosha 50-64vjet me 15. Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.8%. Mosha mesatare e pacientëve të raportuar në QKUK është 40.108 dhe graf. (Tab.0%. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) me 23.7% grup moshës 50-64vjet.5. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) me16. Struktura e rasteve sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave është prezentuar për secilin grup ku shihet se për foshnjet. Nga rastet e prezentuara për KTSH. ranguar dhe prezantuar grupet e sëmundjeve më të shpeshta në tabelat (112-117) Me analizimin e rangut të grupeve të sëmundjeve për foshnjet shihet se vendin e parë e zen Gr XVII. 5.5% ndërsa vendin e tretë Gr XVI. Prej 9963 rastesh të gjinisë mashkullore të raportuara në KTSH. Tek të moshuarit mbi 65vjet përqindjen më të lartë e ka Gr X. Përqindjen më të ultë e tregon grup mosha e foshnjeve me 0.2% dhe Gr X.9%.3).3% i takojnë grup moshës (15-49) vjet. grup moshës dhe gjinisë shihet se prej gjithsej 11933 rastesh të gjinisë femërore përqindjen më të lartë e zen grup mosha 15-49 vjet me 62.4 vjet. sipas grup moshave në KTSH Për grup moshat e caktuara janë analizuar.112)   19 . me dallim sinjifikant. Sipas grup moshave. përqindjen më të lartë e ka Gr XVII. vendin e katërt Gr X. Poashtu sipas grupeve të sëmundjeve vërehet se ka dallime sinjifikante sipas gjinisë.Shtatzanija.1. Komplikimet e lindura. Komplikimet e lindura.8%.XXI pos grupit Gr XVII.(Tab. vendin e dytë e zen grupi i diagnozave të panjohura me 17. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) me 23. ndërsa për grup moshën 50-64 vjet 18.5%.9%. lindja dhe lehonia (O00O99) me 13. Tumorët (C00-D48).8%. Sipas gjinisë edhe në këtë nivel të kujdesit shëndetësor femrat janë në përqindje dukshëm më të përfaqësuara.4%. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 26. Rangimi sipas grupeve të sëmundjeve tregon se grupi me pjesëmarrje më të lartë është Gr V. pastaj Gr XVI.(Tab.8%.7%.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) me 34.110).109). prej 21896 rasteve.

114) Për grup moshën 15-49 vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr V. anemia nga mungesa e hekurit me 69.1% dhe F43-Reaksionet ndaj stresit të rëndë dhe çrregullimet e përshtatjes me 15.116) Për grupmoshën 65+ pjesëmarrjen më të madhe e ka Gr X. Sëmundjet e syrit (H00-H59) me 18. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50D89) diagnoza më e shpeshtë është D50.4% dhe Gr VII.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) me 41.6%.(Tab. Sëmundjet e syrit (H00-H59) me 15.Çrregullimet endokrine. diagnoza më e shpeshtë është G40-Epilepsia me 54.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) diagnozat më të shpeshta janë F20-Skizofrenia me 26.8%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 26.6% (Tab.8%.121) Prej Gr V.117) 5.2% dhe E11(Diabeti II) me 32.(Tab.) H50-Strabizmet tjera me 19.1% është diagnoza më e shpeshtë.122) Në Gr VI.123) Në Gr VII. E10 (Diabeti I-insulinvarës) me 35. Sëmundjet e syrit (H00-H59. (Tab.3% dhe Gr X.(Tab.Për grup moshën 1-5vjet pjesëmarrjen më të madhe e ka Gr VII. (Tab.115) Për grupmoshën 50-64 vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr V.7%.6% dhe Gr XII. (Tab.6%.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) diagnoza më e shpeshtë është A16 tuberkuloza e traktit respirator e pakonfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjiksht me 40.2%.1%.119) Prej Gr III.(Tab.Shtatzanija.124)   20 .2% dhe Gr XV.0% janë diagnozat më të shpeshta (Tab.118) Në Gr II.2.113) Për grup moshën 6-14vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr V.2% (Tab. Sëmundjet SNQ (G00-G99). Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkuror (L00-L99) me 12.120) Në Gr IV.6%.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) me 39.0% dhe Gr VII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) me 17.(Tab. Në grupin e Gr I. lindja dhe lehonia (O00-O99) me 24. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KTSH Për secilin grup të sëmundjeve janë analizuar dhe prezentuar dhjetë diagnozat më të shpeshta në tabelat (118-138). të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90 ). Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 16.Çrregullimet psiqike dhe të personalitetit (F00-F99) me 42. (Tab. diagnoza më e shpeshtë është C34 Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore me 40. Tumorët (C00-D48).

128) Në Gr XII.0%.4%.(Tab.2%.137) Në Gr XXI.2%.6% (Tab.126) Në Gr X. shenjat.(Tab.135) Në Gr XIX. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) diagnoza më e shpeshtë është Z34-Mbikqyrja e shtatzanisë normale me 52.9%.(Tab.lindja dhe lehonia (O00-O99) diagnoza më e shpeshtë është O80-lindja e njëfishtë dhe spontane me 75. Komplikimet e lindura. diagnoza më e shpeshtë është H65 otiti josupurativ i veshit të mesëm me 60. Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) diagnoza më e shpeshtë është X61-Helmimi i qëllimshëm për vetëlëndim me 45.(Tab. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) diagnoza më e shpeshtë është J44Sëmundjet tjera kronike obstruktive të mushkërive me 36.132) Në Gr XVI.136) Në Gr XX.138)   21 . Sëmundjet e lëkurës dhe indit nënlëkuror (L00-L99) diagnoza më e shpeshtë është L50 Urtikaria me 32.9%.8%. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më e shpeshtë është N72Crregullimet fibroblastike me 22. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) diagnoza më e shpeshtë është Q35-Qiellza e çarë me 22.(Tab. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P59-Verdhëza e të porsalidurit nga shkaqet tjera me 16. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) diagnoza më e shpeshtë është T15-trupi i huaj në sy me 28.133) Në Gr XVII.134) Në Gr XVIII.131) Në Gr XV.7%.(Tab. (Tab. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99).130) Në Gr XIV. diagnoza më e shpeshtë është I63-Infarkti cerebral me 56. Lëndimet.(Tab. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95).Në Gr VIII.(Tab. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) diagnoza më e shpeshtë është K30Dispepsia me 11. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99).0%.0%. Simptomet.127) Në Gr XI.Spondilloza me 36. diagnoza më e shpeshtë është R51-Kokëdhmbja me 49.125) Nga Gr IX.1%(Tab.(Tab.Shtatzanija . Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) diagnoza më e shpeshtë është M47.1%. (Tab.6%.129) Në Gr XIII.(Tab.

6. 75.6% dhe vendin e tretë Gr XI.1% dhe 23.5%.5% dhe grup mosha 6-14vjet me16. Te grup moshat 50-64 vjet dhe 65+.9% Sipas niveleve të kujdesit shëndetësor.KPSH Në kuadër të KPSH-së. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) me 37.2% dhe Gr X. dallimi është sinjifikant.6% fëmijëve 0-14vjet. fëmijët 6-14 vjet me 35. në KPSH dallimi është sinjifikant me përqindjen më të lartë të gjinisë femërore me 55. pastaj Gr XXI.2%.8% ndërsa më të ultë. sipas moshës.5% dhe tek të rriturit 15-49 vjet me 14. Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Parësor Shëndetësor. Sëmundjet sipas grupeve dhe grup moshave. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) me 11. Sipas grup moshave pjesmarrje më të madhe ka grup mosha 15-49 vjet me 39. Krahasuar me fëmijët. Sëmundjet më të shpeshta tek fëmijet 0-14 vjet janë Gr X. poashtu tek fëmijët 1-5vjet me 53. prej të gjitha grupeve të sëmundjeve.8% fëmijëve (0-14) vjet. Përfundimet Prej gjithsej 654611 rastesh nga të tri nivelet e kujdesit shëndetësor publik. tek foshnjet tregojnë pjesmarrje më të madhe për Gr X. në KPSH prej të gjitha sëmundjeve 68.3% KTSH-së.1% KDSH-së dhe vetëm 3.9% respektivisht 21. Sipas grupmoshës. Sipas gjinisë. Sipas gjinisë. pjesmarrje më të madhe ka Gr IX. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 42. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99) me 18.   22 .4%. Sëmundjet më të shpeshta tek të rriturit mbi 15vjet janë Gr XXI.1%.2% i takon të rriturve mbi 15 vjet dhe 30.4%.4%.6% e rasteve i takon KPSH-së.6%. Semundjet e sistemit te frymëmarrjes (J00-J99) me 27. Sipas gjinisë edhe tek meshkujt edhe femrat pjesmarrje më të madhe ka Gr X. pjesmarrje më të madhe ka treguar grupi i Gr X Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 22.4%.9%. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99)me 99.2%. 69. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 15. në KPSH.6%.0%. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 17. me pjesëmarrrjen prej 55. 21.9%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 14. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 24. te të rriturit pjesmarrje dukshëm më të madhe kanë Gr IX. Sipas grup moshës. pjesmarrje më të madhe ka Gr X.4% për femrat. foshnjet me 3. Prej gjithsej 654611 rastesh. pjesmarrje më të madhe ka grup mosha 15-49 vjet me 39.4% i takon të rriturve me mbi 15 vjet dhe 31.

5%. K29-gastrit dhe duodenit me 15. S60-lëndimi superficial i shuplakës me 11. L02-absceset me 24.5%. G44-sindromi i kokëdhimbjes me 55. anemia nga mungesa e hekurit me 89.8%.4%. F20 –skizofrenia me 16.1%. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99).   23 . Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) janë grupi më i shpeshtë për fëmijët për të gjitha grup moshat.1%. ndërsa tek të rriturit e grup moshave 15-49 dhe 50-64 vjet vendin e parë e zen Gr XXI. Q65-dislokimi kongjenital i kërdhokullave me 48. I10-hipertensioni me 78. H65 Otitis media me 36. Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KPSH Brenda 21 grupeve të sëmundjeve diagnozat më të shpeshta në KPSH janë këto 21 sëmundje: A09 gastroenteritet. R51-cephalgia me 20.7%.3% J03-tonsilliti akut me 39. kolitet infektive të paspecifikuara me 64. E11(Diabeti II) me 52.7%. O80-lindja e njëfishtë dhe spontane me 15.6%. C50 kanceri i gjirit me 11.5%.9%. N30-cistit me 40. D50.4%.7% H10-konjunktivit me 51.9% M54.Gr X.7%.Dorzalgjia me 31.5%. Y32-Aksidenti i mjetit motorik me qëllim të papërcaktuar me 19.2%.5%.2%. P38-Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 44.

Sa i përket Gr II.4%. Për gruposhën 15-49 vjet.3% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet F32-Epizodet depresive me 26. Për gruposhën 50-64 vjet. Për grupmoshën 1-5vjet t D44-Neoplazmat e gjëndrrave endokrine me 21.5% janë D44-Neoplazmat e gjëndrrave endokrine. për fëmijët e grup moshave <1 dhe 1-5 pjesmarrje më të lartë ka G40-Epilepsia me 59. për grup moshat 15-49 vjet dhe 50-64 vjet diagnoza F20-Skizofrenia me 17. Për fëmijët 1-5 vjet më e shpeshta diagnozë është F71-Retardimi mendor mesatar me 18. Sëmundjet SNQ (G00-G99). për foshnjet.   24 .0%. Për të moshuarit mbi 65 vjet diagnoza më e shpeshtë është C34 neoplazma malinje e bronkeve dhe mushkërive me 15.6%. Për grupmoshën 6-14 vjet.D ndërsa për fëmijët 1-5 vjet përqindje më të lartë ka diagnoza E56. në Gr I.8%.Z76-Personat që ballafaqohen me shërbime shëndetësore dhe kujdesin tjetër shëndetësor me 42. ndërsa për të gjitha grup moshat tjera pjesmarrje më të lartë tregon G44-Sindromet tjera të kokëdhembjes. Brenda Gr IV. për foshnjet dominon me 91. Për fëmijët 6-14 vjet F48. D03 –melanoma in situ.4% Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve në KPSH Sipas grup moshave.0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 59. më e shpeshta është diagnoza D20neoplazma beninje me 13.6%. diagnoza më e shpeshtë është C50-Kanceri i gjirit me 14.8%. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është A09 gastroenteritet. Për fëmijët 6-14 vjet përqindje më të lartë ka diabeti E10 Diabeti I-i mvarur nga insulina me 48. Sa i përket Gr III. Tek Gr VI. E55-Deficienca e vit. për grupmoshën 6-14vjet me 62. D30-neoplazmat beninje të organeve urinare.5%.4%. D23-neoplazmat beninje të lëkurës dhe D18-Haemangioma et lymphangioma. diagnoza më e shpeshtë është C50-Kanceri i gjirit me 16.8%.5%. kolitet infektive të paspecifikuara me pjesmarrje dukshëm më të madhe se diagnozat tjera.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99). Tumorët (C00-D48).Çrregullimet endokrine.6% dhe 19. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90).Mungesa e vitamineve tjera me 26. Gr V.2%.3%.2% ndërsa për grup moshat e të rriturve diagnoza më e shpeshtë është E11 Diabeti II i pamvarur nga insulina.0% dhe 50-64vjet 56. 5 diagnozat më të shpeshta me nga 7.3%.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) tregon laramani te diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave.Çrregullimet tjera neurotike me 13. për grupmoshën 15-49 vjet me 55.1% dhe 57. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50-D89) për të gjitha grup moshat diagnoza dukshëm më e shpeshtë me mbi 83% në të gjitha grup moshat është D50-anemia me mungesë të hekurit.

3% dhe 45. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është H10-Konjunktiviti.8%.6%. 50-64 vjet me 24.1%. Për sa i përket Gr XI. për moshën <1 me 72. Sëmundjet e syrit (H00-H59).7% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 15.5% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 29.9%. 15-49vjet me 41.5% ndërsa për të rriturit mbi 15 vjet diagnoza më e shpeshtë është I10-Hipertensioni arterial primar për grupmoshën 15-49vjet me 65. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga   25 .1%.4%.9%.1%. furunkuli dhe karbunkuli lëkuror.8%.7%. Për të rriturit.8% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 20.4% ndërsa për fëmijët 6-14. Në Gr X.5%. 15-49vjet me 35. për 6-14vjet 40.7%. K02. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99).4%.1%.3%. 15-49vjet me 30. 50-64 vjet me 41. 1-5vjet me 57.2%.0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 25. 1-5vjet me 42.0% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 28.2% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 35.3%. Për grup moshat 1-5 vjet dhe 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është L50-Urtikaria me 25.2% . tek foshnjet diagnoza më e shpeshtë është K30-Dispepsia me 34. 1549vjet me 58. 1-5vjet me 68. për moshën <1 me 49. Tek Gr IX.2%.7% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 81.Absces alveolar me 15.5%.2%.8% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 43. Për të rriturit 15+ diagnoza më e shpeshtë është L02-Abscesi. për fëmijët 1-5 dhe 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është I00-Ethet reumatike pa ndryshime në zemër me 33.4%.8%. 50-64 vjet me 31.48) ndërsa tek Gr XVI.5% dhe 20. 50-64 vjet me 38. lindja dhe lehonia (O00-O99) diagnoza më e shpeshtë është O80-Lindja e njëfishtë spontane me 15. 50-64 vjet me 21.(Tab. 50-64 vjet me 31. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (I00-I99). Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është H65-Otiti josupurativ i veshit të mesëm. për 15-49 vjet me 29.5%. Gr XIV. Për Gr VIII.4%. për 15-49vjet me 33. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) poashtu karakterizohen me një diagnozë më të shpeshtë për të gjitha grup moshat duke filluar prej foshnjeve dhe deri te moshuarit mbi 65 vjet me N30-Cisiti. për grupmoshën 6-14 vjet me 25.3%.1%.0%.2%. 1-5vjet me 51.9%.Brenda Gr VII. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) diagnoza më e shpeshtë për të gjitha grup moshat është J03-Tonsilliti akut për moshën <1 me 24.2%. Në Gr XV.0%. 50-64 vjet me 84. Tek Gr XII.5%. për fëmijët 1-5vjet K04.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) karakterizohen për të gjitha grup moshat prej 6 e tutje.1-Kariesi i dentinës me 14. për 6-14vjet 59.Shtatzanija. me diagnozën më të shpeshtë M54-Dorzalgjia. për moshën <1 me 75. për 6-14vjet 48. për foshnjet diagnoza më e shpeshtë është L23-Dermatiti alergjik i kontaktit me 21.6%.7. 50-64 vjet me 29. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93). Gr XIII. për 6-14vjet 59. Për të rriturit për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është K29-Gastriti dhe duodeniti për 15-49 vjet me 18.

  26 .26‰ Sëmundshmëria në nivel të Kujdesit Dytësor Shëndetësor.4%. Morbiditeti moshëspecifik më të lartë e ka grup mosha 65+ me 609.0. Prej komplikimeve të lindura brenda Gr XVII.48‰.31‰.73‰ dhe vendin e tretë Gr XI. Për të rriturit. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike dy diagnozat më të shpeshta janë R10-Dhembje abdominale dhe e komblikut dhe R51Kokëdhembje me nga 20.38‰. Morbiditeti për KPSH është 284. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është S60-Lëndimet sipërfaqësore të shuplakës. Komplikimet e lindura. morbiditeti moshëspecifik është 375.shënd.5%.4 për femra.77‰. pastaj Gr XXI.39‰ ndërsa më i ulti është për grupmoshën 15-49vjet me 208. 61.5% dhe te të moshuarit mbi 65 vjet me 9.periudha perinatale (P00-P96) diagnoza më e shpeshtë është P38-Omfaliti i të porsaindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 44.4 për meshkuj dhe 57.5%. Për Gr XVIII. dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 48. sipas gjinisë femrat me 43.6 ndërsa për femra 47. Lëndimet. për meshkuj 55. Për Gr II. 50-64 vjet me 10.14‰.8%.31‰ ku morbiditeti specifik për meshkujt është 251.%. Morbiditetin më të lartë e ka Gr X.3 vjet . Morbiditeti në KPSH është 284.5%. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93) me 36. Sipas gjinisë dallimi është sinjifikant për gjininë femërore me pjesmarrje prej 55.8%. Për grupmoshën 1-5vj.9% dhe meshkujt 27. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) mosha mesatare 59. Simptomet. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) për foshnjet dhe fëmijët 1-5vjet më së shpeshti lajmërohet Q65Deformimet kongjenitale të kërdhokullës me 55. për 15-49vjet me 12. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) me 69. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) me 19.7%. Për Gr IX.85‰ ndërsa pason grup mosha e foshnjeve me morbiditet prej 551. shenjat.0% dhe për fëmijët 1-5vjet me 17. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) karakterizohet me diagnozën më të shpeshtë S00-Lëndimet sipërfaqësore të kokës për foshnjet me 18. Ndërsa për grupmoshën 6-14 vjet me pjesmarrje më të madhe lajmërohet Q53-Kriptorhizmi me 45.KDSH Në KDSH prej gjithsej 138068 rastesh vendin e parë e zen Gr X. Gr XIX.3%.5%.4 vjet. Sëmundjet në KDSH sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave tregojnë pjesmarrje më të lartë të grup moshës 15-49vjet me 36. Faktorët që ndikojnë në gjend.0%. Tumorët (C00-D48) mosha mesatare është 51.81‰ ndërsa për femrat është 317.0% dhe 44.

8% . C34 Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore me 21.3% Për grupmoshën 65+ pjesmarrjen më të madhe e ka Gr IX. F41.8%.   27 . H65 otitis media me 26.4%.8%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 49. kolitet infektive të paspecifikuara me 33. K29-gastrit dhe duodenit me 16.Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) me 21.5%.0%.0%.2%. E11(Diabeti II) është diagnoza më e shpeshtë me 57. S01-Plaga e hapur e kokës me 6. Për grup moshën 6-14vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr X.1% . Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 18. M54Dorzalgjia me 15. Z34Mbikqyrja e shtatzanisë normale me 40.1% Për grupmoshën 15-49 vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr XXI. L23 Dermatit alergjik i kontaktit me 13.6% Diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KDSH Brenda 21 grupeve të sëmundjeve diagnozat më të shpeshta janë: A09 gastroenteritet.4%. H52.8%. anemia nga mungesa e hekurit me 64.8%.5%. Për grup moshën 1-5vjet Gr X.9%. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 38.1%. N30-cistit me 12. Ë57-Aksident me mjet motorik me qëllim të papërcaktuar me 32. mikst me 10. G40-Epilepsia me 34.2%. P38Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 18.2%. O80-lindja spontane e njëfishtë me 42. Q65-dislokimi kongjenital i kërdhokullave me 37.Çrregullimet e refraksionit me 17. për grup moshat në KDSH Analizuar rangun e grupeve të sëmundjeve sipas grup moshave: Për foshnjet shihet se vendin e parë e zen Gr XXI. D50.3%.5%. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) me 28.0%.7%. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 29. R10 sindromi i abdomenti akut me 39. J00-Nazofaringjiti akut me 18.0%.2%.9% Për grupmoshën 50-64 vjet pjesmarrjen më të madhe e ka Gr IX.2-Çrregullimet e ankthit dhe depresionit. I10-hipertensioni me 58.

për të gjitha grup moshat përpos tek të moshuarit me mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është G40-Epilepsia ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është G44-Sindromet tjera të kokëdhembjes me 14.6% dhe 13. Sëmundjet e syrit (H00-H59). 10.6%. Sa i përket Gr II.9%.Diagnozat më të shpeshta sipas grup moshave për grupet e sëmundjeve në KDSH Sipas grup moshave.4%. Për grup moshat tjera diagnoza më e shpeshtë është C34-Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore. ndërsa për fëmijët 1-5 vjet përqindje më të lartë ka diagnoza E44. me 62.9%. Sa i përket Gr III.5%. Gr V.6% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet F01-Demenca vaskulare me 20. Tek Gr VI. në Gr I.9%.9-Mungesë e vitaminës D e paspecifikuar me 34.6% ndërsa për grup moshat e të rriturve E11 Diabeti II i pamvarur nga insulina është diagnoza më e shpeshtë. Për fëmijët 6-14 vjet përqindje më të lartë ka diabeti E10 Diabeti I-i mvarur nga insulina me 47. Për fëmijët 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është F70Retardimi mendor i lehtë me 13.2% dhe 18.Malnutricioni proteino-energjetik i shkallës së mesme dhe të lehtë me17. Për fëmijët 6-14vjet diagnoza më e shpeshtë është A05 –Intoksikacionet tjera bakteriale alimentare me 27. Sëmundjet SNQ (G00-G99).1%.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99).7%.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) tregon laramani te diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave. për grupmoshën 15-49vjet diagnoza më e shpeshtë është A15-Tuberkuloza e traktit respirator e konfirmuar me 15. për grupmoshën 1-5vjet më e shpeshtë është diagnoza C71-Neoplazma malinje e trurit me 27. Për grup moshat 50-64vjet dhe të moshuarit mbi 65 vjet diagnoza më e shpeshtë është B90-Sekuelat e tuberkulozit me 23.4 -Neoplazmat tjera beninje të lëkurës së kafkës dhe qafës me 15. Tumorët (C00-D48). kolitet infektive të paspecifikuara kanë pjesmarrje më të madhe për foshnjet dhe fëmijët 1-5vj.   28 . Brenda Gr VII.2%.6% dhe 24.8%. Për grupmoshën 6-14 vjet. Brenda Gr IV.1%.9%.Çrregullimet endokrine.9% dhe 14. për grup moshat 1-5 vjet . diagnoza më e shpeshtë është D23. të ushqyeshmërisë dhe metabolizmit (E00-E90). për foshnjet diagnoza më e përfaqësuar ëshë E55.2 Crregullimi i ankthit dhe depresionit mikst me 9. A09 gastroenteritet.3%. Sëmundjet e gjakut dhe organeve hemopoetike dhe çrregullimet e imunitetit (D50-D89) për të gjitha grup moshat e fëmijëve si dhe të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është D50-anemia me mungesë të hekurit ndërsa për të rriturit 15-49 dhe 50-64vjet diagnoza më e shpeshtë ështëD68-Defektet tjera të koagulimit.3% ndërsa për grup moshat 15-49vjet dhe 50-64vjet diagnoza më e shpeshtë është H52Crregullimet e refraksionit dhe akomodimit me 19.4% dhe 14. 6-14 vjet dhe te të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë është H10-Konjunktiviti me 30. Për fëmijët 1-5 vjet më e shpeshta diagnozë është F79-Retardimi mendor i paspecifikuar me 58. 8%. për grupmoshën 15-49vjet dhe 50-64vjet diagnoza F41.

furunkuli dhe karbunkuli lëkuror.9%.1 dhe 28.me 33. për grupmoshën 50-64vjet M51Çrregullimet tjera të disqeve intervertebrale me 17.4%. për foshnjet dhe fëmijët 1-5 vjet diagnoza më e shpeshtë është L23-Dermatiti alergjik i kontaktit me 24. Tek Gr XII.4%.1% dhe 23. Gjendjet e caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) P38-Omfaliti i të porsalindurit pa ose me gjakderdhje mesatare me 18. . Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99).Nazofaringjiti akut me 50.Brenda Gr VIII. Në Gr XV.Çrregullimet tjera të sisitemit urinar me 81.4%. Tek Gr IX. Për grupmoshën 15-49 vjet problemi më i shpeshtë është N91-Mungesa e menstruacioneve dhe menstruacionet e pakta dhe të rralla me 12. tek foshnjet diagnozën më të shpeshtë e kemi K12-Stomatiti dhe lezionet e ngjashme me 25. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) diagnoza më të shpeshtë për foshnjet dhe fëmijët 1-5 vjet është N39. Për personat 50-64 vjet N18-Insuficienca kronike e veshkëvë ëshë problemi më i shpeshtë me 29.Shtatzanija. Sëmundjet e sistemit të tretjes (K00-K93).3%.0%. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99). Për të rriturit 15+ diagnoza më e shpeshtë është L02-Abscesi. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) për foshnjet dhe fëmijët 1-5vjet më së shpeshti lajmërohet Q65  29 .3% dhe 54. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) për fëmijët diagnoza më e shpeshtë është H65-Otiti josupurativ i veshit të mesëm ndërsa për të rriturit 15-49 vjet dhe te të moshuarit mbi 65vjet është diagnoza H61. Në Gr X.3%. Prej komplikimeve të lindura brenda Gr XVII. ndërsa për të rriturit diagnoza më e shpeshtë është I10-Hipertensioni arterial primar. lindja dhe lehonia (O00-O99) O80-Lindja e njëfishtë spontane me 42.5% është diagnoza më e shpeshtë ndërsa tek Gr XVI. Komplikimet e lindura. Për fëmijët 1-5vjet diagnoza më e shpeshtë është K30-Dispepsia me 29.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) diagnoza më e shpeshtë për fëmijët 6-14vjet është M41-Skolioza me 20.9% ndërsa për të rriturit diagnoza më e shpeshtë është J42 Bronkiti kronik i paspecifikuar. Për sa i përket Gr XI. për fëmijët 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është I42-Kardiomiopatia me 18. Për grupmoshën 15-49vjet diagnoza më e shpeshtë është M54-Dorzalgjia me 17. Për fëmijët 6-14 vjet më së shpeshti është lajmëruar N30-Cisit me 31. Për Gr XIV.9%.0%.7% ndërsa për të moshuarit mbi 65 vjet është N40-Hiperplazioni i prostatës me 44.4% ndërsa për të moshuarit mbi 65vjet diagnoza më e shpeshtë M17-Gonartroza me 18. Për fëmijët 6-14vjet K35-Apendiciti akut.5%.9% ndërsa për të rriturit për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është K29-Gastriti dhe duodeniti. Për grupmoshën 6-14 vjet diagnoza më e shpeshtë është L50-Urtikaria me 13.1%. Brenda Gr XIII.2 -Cerumeni i impaktuar me 17. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) diagnoza më e shpeshtë për foshnjet është J00.9%.5%.5%.

2 vjet për Gr II.4vjet.6%)dhe 15-49 vjet(39. lindja dhe lehonia (O00O99) me 13.1%). ndërsa sipas grupeve mosha mesatare më e lartë është 58.1% ndërsa për të moshurit mbi 65vjet R42-Marramendje dhe jostabiliteti Gr XIX. Tumorët (C00-D48).ndrydhja dhe tendosja e nyjeve dhe ligamenteve në nivel të nyellit dhe shputës me 13. Lëndimet.8%). përqindjen më të lartë e mbulon Gr XII. Për Gr XVIII.2% dhe Gr X. dhe kontakti me shërbim shëndetësor (Z00-Z99) me 21.8%).3% i takojnë grupmoshës (15-49)vjet. Mosha mesatare e pacientëve të raportuar në QKUK është 40.9% dhe 40. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) zen vendin e parë me morbiditet prej 109. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) karakterizohet me diagnozën më të shpeshtë S93-Dislokimi.8%.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) me 34. shenjat.6-14vjet (62. Rangimi sipas grupeve të sëmundjeve tregon se grupi me përqindje më të madhe është Gr V.35 ‰.2%. Simptomet.0%.Shtatzanija.1%.7%. Në KDSH rangimi i grupeve na tregon qe Gr X. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit te gjakut (I00-I99) zen vendin e tretë me morbiditet 11.   30 .8%. prej 21896 rasteve. Gr XV.8%. Gr IX.Deformimet kongjenitale të kërdhokullës me 40.1-5 vjet(28. për foshnjet. ndërsa për fëmijët 6-14vjet S52-Fraktura e parallërës me 8. Sipas gjinisë edhe në këtë nivel të kujdesit shëndetësor femrat janë në përqindje dukshëm më të lartë dhe me dallim sinjifikant. Ndërsa për grupmoshën 6-14 vjet dhe 15-49 vjet me pjesmarrje më të madhe lajmërohet Q66-Deformimet kongjenitale të shputave me 7. Për fëmijët 1-5vjet më së shpeshti është diagnostikuar S00-Lëndimet sipërfaqësore të kokës me 19. Faktorët që ndikojnë në gjend. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) me 23. Për grupmoshën 50-64 më së shpeshti është lajmëruar R51-Kokëdhembje me 27. 54.36‰ pasuar nga Gr XXI.02‰.0% dhe 50. Sipas grup moshave. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike diagnoza më e shpeshtë është R10-Dhembje abdominale dhe e komblikut për grup moshat <1(90. Kujdesi Tretësor Shëndetësor-KTSH Në Kujdesin tretësor shëndetësor-KTSH janë raportuar gjithsej 21896 raste. për të gjitha grup moshat diagnoza më e shpeshtë është S01-plaga e hapur e kokës.shënd. Për të rriturit. Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (J00-J99) me 10.9%.

15-49vjet dhe për grupmoshën 50-64vjet vendin e parë e zen Gr V.6%. Sëmundjet e sistemit të frymemarrjes (J00-J99) me 26.1%.6%.6%.9%. N72-Crregullimet fibroblastike me 22.4%. C34 Neoplazma malinje bronkiale dhe mushkërore me 40.2%.0%.3% ndërsa për grupmoshën 65+ pjesmarrjen më të madhe e ka Gr X. R51-Kokëdhmbja me 49. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e syrit (H00-H59) me 18.Spondilloza me 36. për foshnjet shihet se vendin e parë e zen Gr XVII. I63-Infarkti cerebral me 56. H50-Strabizmet tjera me 19. Dhjetë diagnozat më të shpeshta sipas grupeve të sëmundjeve në KTSH Prej 21 grupeve të sëmundjeve.   31 .0%. L50 Urtikaria me 32. D50. Q35-Qiellza e çarë me 22.0%. prej cdo grupi të sëmundjeve.8% O80-lindja e njëfishtë dhe spontane me 75. sëmundjet me pjesmarrjen më të madhe janë: A16 tuberkuloza e traktit respirator e pakonfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjiksht me 40. J44-Sëmundjet tjera kronike obstruktive të mushkërive me 36.2% dhe 39.2%. sipas grup moshave në KTSH Sipas grup moshave. H65 otiti josupurativ i veshit të mesëm me 60.1%. deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99) me 23.4% .Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.1%. anemia nga mungesa e hekurit me 69.7%. Për grup moshat 6-14vjet.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00F99) me 42. P59-Verdhëza e të porsalidurit nga shkaqet tjera me 16. E10(Diabeti I-insulinvarës) me 35.8%.6%. K30-Dispepsia me 11. M47.8%.2% F20-Skizofrenia me 26. 41. për grupmoshën 1-5vjet Gr VII.7%.

0% Z34-Mbikqyrja e shtatzanisë normale me 52. X61Helmimi i qëllimshëm për vetëlëndim me 45.9%..T15-trupi i huaj në sy me 28.1%   32 .

0 % 52.6 25.0 ‐ % 16 29 90 0.0 4081 2.8 100.7.6 % 42.6 ‐ 46 330 2.0 ‐ 621 551 2020 17.6 100.  (ngark. Aktivitetet në KDSH dhe KTSH.0 0.0 N 382057 510365 Pacient te  shtrimë % 42.3 892422 ‐ 170239 ‐ 30464 17.0 116.9 100. N 45 Bachellor i fizioterapisë ‐ 6 14 20 0.0 ‐ Kuadri Mjekësor N 4467 2447 2550 9464 82.6 60.1 544.0 ‐ Stomatolog N 284 Farmacist Infermier  N 33.0 48.0 Tab.0 64.1 ‐ 4.0 100.2 1. Indikatorët e vëllimit në KDSH dhe KTSH.5 2105 ‐ Tab.B.1 ‐ 13.1 ‐ 1854 1920 6877 59.0 % 45.3 Tab.0 19.1 19.3 5. Tabelat dhe Grafikonet Tab.3 100.C.A.5 1.6   33 .8 50.0 3103 Bashk.7 100.medic.0 ‐ 3068 3101 11484 100.0 ‐ Bashk.2 ‐ 30.6 Mortalitet i  spitalor  në promil 120.2 100.0 70. Rrjeti i sistemit shëndetësor publik sipas niveleve.7 Niveli KDSH KTSH Total Në 1000  Banorë Shtrime  për infer   (ngark.8 24.4 100.0 100.2 26.ditor e) 7.1.0 ‐ 123.3 395.3 100.2 15.7 27.2 100.dit mesatar Kapac.9 % 86.0 27.0 N 85415 84824 Operacione N 15849 14615 Të vdekur N 834 1271 % 50.D.7 26.8 57.7 2.8 32.5 149.0 17.5 6. 2011 Shtrime  për mjek Mjekimi  % e shryt.0 100.5 64.0 17. Kuadri i sistemit shëndetësor publik sipas niveleve dhe thirrjes.2 Operacion e  për  mjek 454.3 66. ore) 29.0 % 39. 2011 Rrjeti Niveli KPSH KDSH KTSH Total N 426 7 10 443 % 96.9 100.5 26.0 ‐ N 2 % 4 6 0.1 700. 2011 Niveli N KPSH KDSH KTSH N Total % Kuadri për  100 000  Banorë 1033 Mjek % 48.1 27.1 ‐ ‐ 67. Jomedicinal N 848 Total N 5315 567 541 2141 18.4 % 44.2 1.0 53.2 49.3 ‐ 11.9 % 45. 2011 Shtreter Niveli KDSH KTSH Total Në 1000  Banorë N 1918 2163 Ditë  mjekimi % 47. ANEX 7.5 25.0 30.8 ‐ ‐ 64.3 100.3 302.6 95.6 2.

Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.5 3. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.Tab.5 8. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur Total % 3.Shtatzanija . Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.5 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.Çrreg. Faktoret qe ndikojne ne gjend. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Gr V.4 15.2 22. hemopoetike dhe çrreg. Sëm. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.8 0.1 5. Tumorët (C00-D48) Gr III.1 3.9 11.4 5. Endokrine.7 3. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.5 5. e gjakut dhe org.1 1.2 2.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00P96) Gr XVII. shenjat. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.5 1.6 2.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Simptomet.5 100. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.1 1.1 0. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.9 0.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. Komplikimet e lindura.6 0.shënd.6 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Lëndimet.0 rangu 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 9 18 16 12 11 14 13 15 4 1 3 10 6 5 17 22 21 7 8 20 2 19 - Totali   34 .1 Struktura dhe rangu i sëmundjeve sipas grupeve –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.

0 11999 1621 3027 6564 10061 4361 6649 4797 22084 77173 32579 11157 14345 12025 0 432 531 15529 15978 1809 37884 1626 292232 11153 1702 5080 11181 9911 6035 7184 5156 31634 72842 40344 11245 21566 24849 6157 295 385 20319 8593 1106 64105 1538 362379 Totali   35 .0 100. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.0 100.0 49. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.0 40. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.0 100. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.1 51.0 100.6 55.6 N F % 48.8 37.4 TOTAL N 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 % 100. Endokrine.4 44.4 58.8 48.0 43.9 62. Lëndimet.0 100.0 100.1 51.4 100. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.6 42.0 100.3 65.1 37. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII. Sëm.0 59. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. shenjat.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.7 35.0 100.0 100. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01Y98) Gr XXI.0 100.0 100.0 100.8 58.0 100.0 100. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.3 37.0 100.9 48. Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 56. Tumorët (C00-D48) Gr III. hemopoetike dhe çrreg. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.2 41.shënd.0 100.2 51.9 48.1 67.0 50.9 48.0 100.0 37.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.8 39.1 48. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Gr V.1 51. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur M % 51.4 41.3 50.0 100.6 0. Simptomet.Çrreg.0 100.0 62. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.0 100.6 55.6 58.7 49. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.7 63.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.9 51. 2 Struktura e sëmundjeve sipas grupeve dhe gjinisë –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.Shtatzanija .9 32.0 100.Tab.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00M99) Gr XIV. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.0 100. e gjakut dhe org.2 60.2 62.4 44.

8 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend.4 0. hemopoetike dhe çrreg.6 0.0 1.0 3.9 0. Sëm.1 2.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.2 7.8   36 .Shtatzanija . Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.4 0. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.2 Totali 30. Simptomet. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.1 1.4 6.shënd.4 4.1 3. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV. Endokrine.1 3.3 0.4 11.3 Struktura e sëmundjeve të fëmijëve dhe të rriturve –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.0 0. shenjat.7 0. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.2 0.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Tumorët (C00-D48) Gr III.0 N 15+ % 2.4 2.2 1.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. e gjakut dhe org.0 0.4 12.0 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur <14 % 6. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.6 1.Çrreg.3 0.4 13.8 1.5 17.6 100.3 0. Komplikimet e lindura.8 4.2 4. Lëndimet.7 7.0 - 12700 191 3799 590 1262 1297 3714 3706 190 85479 27007 7965 826 5126 1 726 896 12526 7978 808 24111 672 201570 10452 3132 4308 17155 18710 9099 10119 6247 53528 64536 45916 14437 35085 31748 6156 1 20 23322 16593 2107 77878 2492 453041 69. e imunitetit (D50D89) Gr IV.5 0.1 42.2 10. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.Tab. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.0 0.3 100.0 5.8 14.0 0.7 1.0 0.

0 100. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.0 0.Shtatzanija .8 34.0 100.1 100.5 27.5 72.7 46.2 65.0 100.2 0.3 13. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00Q99) Gr XVIII.0 100.8 N 15+ % 45. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.0 100.0 100.0 100.0 37.9 32.0 100.4 57. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.Tab.2 62. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. 4 Struktura e sëmundjeve të fëmijëve dhe të rriturve –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I. e gjakut dhe org.0 100.shënd.0 100.9 97.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.0 100.6 2.4 97. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur <14 % 54.5 73.1 67.9 5.8 99. Komplikimet e lindura.7 23. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.7 93. Sëm.0 100.1 96.0 100.0 63.6 43.0 99. shenjat.4 78. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV. Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 100.7 86.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.8 69.3 53.5 26.3 76.Çrreg.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.3 12. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.0 100. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V. Simptomet.0 35.0 64.0 12700 191 3799 590 1262 1297 3714 3706 190 85479 27007 7965 826 5126 1 726 896 12526 7978 808 24111 672 201570 10452 3132 4308 17155 18710 9099 10119 6247 53528 64536 45916 14437 35085 31748 6156 1 20 23322 16593 2107 77878 2492 453041 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 Totali   37 . Lëndimet.0 100.1 2.0 100. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Endokrine.8 37. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.7 87.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.0 100.2 N Total % 100.9 3.6 21.0 100.3 6.0 100. hemopoetike dhe çrreg.9 0.2 30. Tumorët (C00-D48) Gr III.0 100.1 94.0 100. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.

7 0.0 0.Tab.7 1. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.9 12.9 0.3 0.1 5.4 15.3 0.7 0.6 1.6 19.0 7.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.7 2.0 2.1 3.7 7.5 21.8 6.5 100. e gjakut dhe org.5 2.3 100.3 0.9 0.0 0.8 2.5 3.4 0.2 6.0 0.1 1.8 0.9 14.6 4.0 Totali N 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 % 3.7 2. Endokrine.6 0.1 7.9 0.9 2. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.5 0.6 2.2 1.9 0.0 37. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00Q99) Gr XVIII.6 2.7 7.5 5.0 2.7 0.5 1.shënd.8 0.2 22.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.1 5.5 0.3 9.4 0.2 100.1 12.1 0.5 0.2 13. hemopoetike dhe çrreg.4 5. Komplikimet e lindura.9 0.8 0.4 1.1 7.7 0.9 11.0 0.Çrreg.1 1.0 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.2 0.8 0.8 1.1 0.0 3.2 1.1 3.4 2.0 4.5 8.2 35.6 0. shenjat.Shtatzanija .6 0. e imunitetit (D50-D89) Gr IV. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.1 0.1 1.0 2.9 2.5 100.9 4.0 0.6 100.0 0.3 6.0 2.0 0.9 1.9 14.4 1.0 0.8 100.2 2. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.7 5.3 1.3 1. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.4 8.0 1-5 N 6242 71 2492 148 109 303 1078 1375 7 40401 5070 2849 5 1963 0 1 253 4263 2147 272 6683 166 75898 % 8.4 2.0 4.7 4. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.3 3. Tumorët (C00-D48) Gr III.0 50-64 N 1818 1090 705 7449 4432 1815 2201 1299 17613 11737 7478 2205 9049 6088 3 0 1 4245 2388 351 14923 499 97389 % 1.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Simptomet. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.1 1.0 5.0 65+ N 1618 1049 727 6981 1385 1513 3333 1622 23292 14479 6712 2072 7752 5798 0 0 5 3937 1942 238 12690 471 97616 % 1. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.8 1.2 0.0 15-49 N 7016 993 2876 2725 12893 5771 4585 3326 12623 38320 31726 10160 18284 19862 6153 1 14 15140 12263 1518 50265 1522 258036 % 2.9 7. Sëm. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.3 4.0 53.1 0.5 3.6 0.5 7.1 2.0 0.0 0.3 5.2 0.2 1.3 18.9 5.2 1.0 0. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur 1194 24 520 280 0 31 399 774 1 10572 866 934 0 352 1 723 605 828 267 19 9972 240 28602 <1 % 4.5 100.8 0.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.0 1.4 1.3 0.0 Totali   38 .7 23.7 3.0 6-14 N 5264 96 787 162 1153 963 2237 1557 182 34506 21071 4182 821 2811 0 2 38 7435 5564 517 7456 266 97070 % 5.8 0.0 2.2 0.8 0.1 7.0 3.4 15.1 1.5 Struktura e sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave -Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.0 0.1 0.4 1.4 1.9 0.7 3.1 34. Lëndimet.3 0.

0 100.7 6.4 50.0 0.9 5. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. Simptomet.8 0.7 0.2 4.7 12.3 29.5 0.7 2.shënd.6 4.1 30.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.4 14.0 100.6 15.9 99.0 99.0 100. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII. shenjat.0 100.0 100.0 22.0 0.8 15-49 N 7016 993 2876 2725 12893 5771 4585 3326 12623 38320 31726 10160 18284 19862 6153 1 14 15140 12263 1518 50265 1522 258036 % 30.1 11.6 5.9 14.0 0.4 50-64 N 1818 1090 705 7449 4432 1815 2201 1299 17613 11737 7478 2205 9049 6088 3 0 1 4245 2388 351 14923 499 97389 % 7.2 11.3 13.0 12.9 32.2 9.8 10.0 100.8 9.0 7. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.0 100.0 100.4 14.Tab.2 16.1 20.3 43.0 26.8 14.5 11. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.4 1-5 N 6242 71 2492 148 109 303 1078 1375 7 40401 5070 2849 5 1963 0 1 253 4263 2147 272 6683 166 75898 % 27.6 11.4 64.9 9.4 9. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.9 7. hemopoetike dhe çrreg.Çrreg.8 0.5 45.8 0.1 32.7 9.0 100.7 42.9 53.4 23.2 0.0 100.0 170.3 27.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. Tumorët (C00-D48) Gr III. Komplikimet e lindura.6 0.0 1.6 17.7 0.3 6. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.Shtatzanija .7 9.6 6-14 N 5264 96 787 162 1153 963 2237 1557 182 34506 21071 4182 821 2811 0 2 38 7435 5564 517 7456 266 97070 % 22.0 0. 6 Struktura e sëmundjeve sipas grup moshave -Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.5 56.0 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.3 4.0 100.0 7.5 43.2 12.0 14.1 39.9 0.8 8. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.1 1.9 8.0 100.7 22.1 49.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.4 1.8 9.1 27.0 100.7 0.0 5.3 8.0 2.6 41.0 28.3 4.2 17.9 7.9 52.0 100.9 35.0 Totali   39 .6 15.7 2.0 100.6 55.1 16.9 13.7 0. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.8 7.5 25.0 0.0 100.8 7.6 15.0 39.9 18.0 100.5 15.6 100.2 49.0 31.3 9.0 2. Lëndimet. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. Sëm.3 1.2 21.9 65+ N 1618 1049 727 6981 1385 1513 3333 1622 23292 14479 6712 2072 7752 5798 0 0 5 3937 1942 238 12690 471 97616 % 7.7 9.4 66.1 0.2 0.6 33.3 23. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur 1194 24 520 280 0 31 399 774 1 10572 866 934 0 352 1 723 605 828 267 19 9972 240 28602 <1 % 5.3 48.5 27. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.5 42.1 13.0 100. Faktoret qe ndikojne ne gjend.8 25.3 6.0 0.3 0.0 100.9 Totali N 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 % 100.7 7.0 0.9 14.6 9. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00Q99) Gr XVIII.9 8. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.0 1.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.5 2. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.6 0. e gjakut dhe org.0 100. Endokrine.3 7.6 0.

0 100.Tab.6 46.8 87.0 100. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.0 13.7 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01Y98) Gr XXI.2 13.7 Struktura e sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve dhe niveleve të kujdesit shëndetësor –Kosovë 2011 Grupi i sëmundjeve N Gr I.8 58.0 100.3 50. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.8 2.0 100.7 30. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.7 68.0 100.8 N KTSH % 2.3 1.8 60.3 2.5 26954 86.8 0.7 2249 489 466 6717 6769 1185 83.7 16.7 0.5 2.2 13909 80.0 12.4 10836 16.3 36.0 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.4 78.5 40.4 25.8 67.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.0 100.Shtatzanija .6 50.7 38.6 138068 21.3 N Totali % 100.0 100. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Gr V. Komplikimet e lindura.0 100. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.4 36.6 29.6 0.6 0.6 0. e gjakut dhe org.0 100. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.0 100. Sëm.0 100.0 100.1 16. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.9 31.5 71.9 18.0 16124 1554 5464 14029 5155 6300 7012 6848 38796 120707 62880 16078 31527 25959 1023 214 388 28123 17650 1710 84790 2316 494647 6531 1226 2564 3594 7186 2741 5075 3015 497 543 79 122 7631 1355 1746 90 1013 2354 253 618 243 79 2885 24 62 1008 152 20 363 759 23152 3323 8107 17745 19972 10396 13833 9953 53718 150015 72923 22402 35911 36874 6157 727 916 35848 24571 2915 101989 3164 654611 72.8 N KDSH % 28.0 100.4 36.8 9790 5706 4141 70. Tumorët (C00-D48) Gr III. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.0 100.shënd.9 18. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur KPSH % 69.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.1 25.9 3.1 16836 73.0 100.8 0.0 100. Endokrine.2 89 Totali 75.3 25.4 24.5 11. hemopoetike dhe çrreg.2 46.0 100.0 100. Lëndimet.0 100.0 3.2 71.4 42.4 79.0 100. shenjat.2 36.9 1. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.7 27.3 6.9 1. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.0 26.6 20.5 67. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Simptomet.1 21896   40 .5 29.0 100.0 100.Çrreg.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00M99) Gr XIV.

1 Dhjetë grupet më të shpeshta të sëmundjeve-Kosovë -2011 Dhjetë grupet  më të shpeshta të sëmundjeve Grupet tjera Gr  XII.  dhe  kontakti … Gr  X.8 5.0 % 15.2 11.  analizat  dhe  konstatimet … Gr  XIII.5 5.Sëmundjet  infektive  dhe  parazitare   (A00‐B99) Gr  XIX.6 22.0 20.  shenjat.  Sëmundjet e  sistemit  te  qarkullimit  te   gjakut  (I00‐I99) Gr  XI.5 3.6 8. helmimet  dhe  disa  nga pasojat  tjera te  … Gr  XVIII.  Sëmundjet  e  sistemit  urogjenital  ((N00‐N99) Gr  IX. Semundjet  e  sistemit  te  frymemarrjes (J00 ‐J99) 0.5 5.0 14.0 10.  Faktoret qe  ndikojne  ne  gjend.0 3.9 25.Graf.8   41 .4 3.  Lëndimet.shënd.1 15.  Sëmundjet  e  lëkures dhe  indit  nënlëkuror  (L00‐L99) Gr  I.Sëmundjet  e  sistemit  lokomotor   dhe  indit  lidhor   … Gr  XIV.  Sëmundjet e  sistemit  te  tretjes (K00 ‐K93) Gr  XXI.0 5.  Simptomet.

Kujdesi Parësor Shëndetësor-KPSH   42 .

helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XV.Çrreg.4 1. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XX.3 8.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Faktoret qe ndikojne ne gjend.2 0.4 12. hemopoetike dhe çrreg. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.4 7. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.5 100.Tab.7 3. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.Shtatzanija . Sëm.shënd.4 5. shenjat. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr V. Tumorët (C00-D48) Gr III.3 0.0 Rangu 9 19 15 11 4 16 14 12 13 1 3 10 5 7 8 20 22 21 6 18 2 17 16124 1554 5464 14029 38796 5155 6300 7012 6848 120707 62880 16078 31527 25959 17650 1023 214 388 28123 1710 84790 2316 Totali 494647   43 .7 3. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.0 1. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XIX. Endokrine. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr IX. e gjakut dhe org.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.3 1.7 2.1 0.2 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr X.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Simptomet.3 6.0 0. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00Z99) Panjohur Total % 3.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Lëndimet.8 Struktura dhe rangu i sëmundjeve në KPSH sipas grupeve të sëmundjeve-Kosovë 2011 Grupi i sëmundjeve N Gr I. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.8 24.8 1.1 5. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.6 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.3 17.

Faktoret qe ndikojne ne gjend. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.9 0.9 6. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.5 15.7 3.6 0. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.000 0.Tab.000 0.Shtatzanija . Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.0 0.7 3.2 1.000 0.000 0. Shl=1 F N % 2.7 2.1 1.003 0.0 27.3 8.007 0.1 0.8 0.9 6.3 0.000 0.000 0.0 1. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Gr V.4 3.165 0.0 - 2 % 3. Sëm.000 0.2 0.3 0.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.000 0. e gjakut dhe org.4 1.000 0.000 0.002 0.1 1.6 12.8 2.7 5.1 5.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01Y98) Gr XXI. shenjat. Tumorët (C00-D48) Gr III.5 1.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. hemopoetike dhe çrreg. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.4 5.Çrreg. Endokrine.1 0.3 1.6 0.000 0.000 0.1 5.6 1.0 0.6 100.7 0.4 1.6 274089 55.000 0.886 0. Simptomet. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.020 0.000 0. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.000 - 8234 590 1758 5344 2356 2316 3512 3294 15415 61627 27934 8127 12608 7988 0 124 214 11989 11456 1069 33373 1230 7890 964 3706 8685 2799 3984 3500 3554 23381 59080 34946 7951 18919 17971 1023 90 174 16134 6194 641 51417 1086 220558 Totali 44.2 18.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.5 21.000 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.4   44 .042 0.shënd.9 12.9 2.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.4 100. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00P96) Gr XVII. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur X. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. Lëndimet.5 7. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.4 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.9 Struktura e sëmundjeve në KPSH sipas grupeve të sëmundjeve dhe gjinisë-Kosovë 2011 Gjithsej Grupet e sëmundjeve M N Gr I.0 - p 0.

lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.Tab.6 0. Tumorët (C00-D48) Gr III. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.2 6. Endokrine.3 11.0 N 16124 1554 5464 14029 5155 6300 7012 6848 38796 120707 62880 16078 31527 25959 1023 214 388 28123 17650 1710 84790 2316 494647 % 3.4 12.5 0.4 0.1 43.7 0.0 0.8 1.4 7.1 0.2 0.5 3. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Gr V.4 1.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.6 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01Y98) Gr XXI.8 0.0 9248 Totali 156201   45 . Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.5 3.7 3.2 0.10 Struktura e sëmundjeve në KPSH për fëmijët dhe të rriturit sipas grupeve të sëmundjeve-Kosovë 2011 Grup mosha Grupet e sëmundjeve N Gr I. Lëndimet. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur <14 % 5. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.4 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.4 15. shenjat. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.5 100.4 19.3 17.3 0.3 6.1 3.0 1.Shtatzanija .0 1.4 1.0 104 2328 464 163 560 2206 2727 150 68438 23939 5953 681 3734 0 214 378 9558 5956 458 18390 552 15+ N 6876 1450 3136 13565 4992 5740 4806 4121 38646 52269 38941 10125 30846 22225 1023 0 10 18565 11694 1252 66400 1764 338446 Total % 2.3 0. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.0 0.5 0.4 1.5 100.4 100.1 0.2 11.Çrreg. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.3 1.4 2.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00M99) Gr XIV.8 15.0 0. Sëm. e gjakut dhe org.8 0.0 5.3 1.9 0.9 4. hemopoetike dhe çrreg.8 0.6 0. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00Gr XIX. Faktoret qe ndikojne ne gjend.4 11.0 0.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.1 6.3 0.5 1.4 5.1 1.7 3. Komplikimet e lindura.0 9.1 5.1 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.3 3. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.8 24.4 1.shënd. Simptomet. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.1 2.7 1.

Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.0 9248 104 2328 464 163 560 2206 2727 150 68438 23939 5953 681 3734 0 214 378 9558 5956 458 18390 552 6876 1450 3136 13565 4992 5740 4806 4121 38646 52269 38941 10125 30846 22225 1023 0 10 18565 11694 1252 66400 1764 338446 16124 1554 5464 14029 5155 6300 7012 6848 38796 120707 62880 16078 31527 25959 1023 214 388 28123 17650 1710 84790 2316 494647 Totali 156201   46 . Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.4 0.0 100.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Lëndimet.0 2.7 26.0 97.11 Struktura e sëmundjeve në KPSH për fëmijët dhe të rriturit sipas grupeve të sëmundjeve-Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Gr I.0 100.Çrreg.0 100.1 68.2 99.2 14.0 100. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX.0 100. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur <14 % 57.7 23.0 100. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.9 63.0 100. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.0 100.9 31.0 100.0 100. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.6 43.5 39. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.0 100.6 93.3 76.6 66.1 37. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.shënd. Tumorët (C00-D48) Gr III.0 100.0 100.6 100.2 78.0 66.8 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. e gjakut dhe org.0 100.4 96.0 100.0 100.8 91. Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 100.3 57.0 100.0 100.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.0 100.8 21. Simptomet.2 8.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00M99) Gr XIV. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.3 73.0 100. hemopoetike dhe çrreg.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.0 97.3 3.8 31.Tab.3 61.8 85.4 56. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.5 60.2 68.0 2.7 42.4 34.0 33.0 0.0 100. Sëm.4 N Total % 100.7 96.6 N 15+ % 42. shenjat.6 3. Endokrine.4 6.Shtatzanija .0 100.7 38.

2 16.Çrreg.3 4. Faktoret qe ndikojne ne gjend.2 5.1 2.0 17. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.1 5.4 2.5 0.5 0.8 0.4 8.5 2.8 - 39.1 33.0 4.5 0.0 0.9 0.2 7.5 - 11.0 0.5 20.9 2.5 1.5 0.5 1.4 0.2 100.1 11.7 8.0 0.1 0.0 16124 1554 5464 14029 5155 6300 7012 6848 38796 120707 62880 16078 31527 25959 1023 214 388 28123 17650 1710 84790 2316 494647 N 4354 42 1397 97 16 93 702 982 6 30796 3259 2071 0 1174 0 1 116 2997 1503 125 5990 140 55861 N 4120 40 598 110 147 445 1234 1275 143 30938 20266 3310 681 2347 0 0 11 6074 4247 320 6757 203 83266 N 4880 530 2299 2038 3395 3798 2515 2382 9748 33734 28064 7325 16098 14074 1020 0 6 12376 8757 933 40379 1119 195470 N 1104 508 445 5941 1079 1060 964 811 12696 8492 5658 1513 7859 4272 3 0 1 3180 1606 197 14022 344 71755 N 892 412 392 5586 518 882 1327 928 16202 10043 5219 1287 6889 3879 0 0 3 3009 1331 122 11999 301 71221 Totali 3.0 2.2 37.2 24.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.3 22.4 - 100.2 0.0 4.1 1. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.2 0.3 1.0 0.0 0.8 9.8 0.3 14.5 1.3 5.3 1.0 65+ % 1. Komplikimet e lindura.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.7 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.0 1.2 1.0 0.4 100.0 39.12 Struktura e sëmundjeve në KPSH sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave-Kosovë 2011 <1 Grupet e sëmundjeve N Gr I.3 - 16.4 3.9 0.6 2.1 1.7 5.0 0.2 0.5 0.7 11.3 1.9 1.0 1.6 0.3 1.3 0.2 10.7 0.5 1.4 3.2 1.5 100. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX. Sëm.0 50-64 % 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur 774 22 333 257 0 22 270 470 1 6704 414 572 0 213 0 213 251 487 206 13 5643 209 17074 1-5 % 4. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.2 0.1 0. shenjat.5 0. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00 R99) Gr XIX. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.8 0.0 6.8 2.2 0.9 1.3 2.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.0 15-49 % 4.6 100.8 7.2 1.4 0. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.1 17.6 7. Endokrine.2 5. hemopoetike dhe çrreg. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.3 1.0 Total % 1.7 14.0 0.1 0.4 2. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.2 1.Tab.5 0.0 55.0 6.5 0.2 0.1 7.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.0 7.0 6-14 % 7.3 19.5 - 14. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.7 1.5 0.3 1.7 1.1 0.7 0.7 0.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00M99) Gr XIV.0 0. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.9 1.8 0.5 - 14. Tumorët (C00-D48) Gr III.7 0. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.1 2.8 0.shënd.0 0. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.0 1.8 3.0 0.0 0.6 8.3 4.0   47 .3 100.0 0.2 100.8 0.0 1. e gjakut dhe org.Shtatzanija .0 0. Simptomet.2 1.7 0. Lëndimet.

Komplikimet e lindura. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.1 8063 31343 24518 43377 39889 75693 119777 26737 45018 34397 36824 220558 274089 2. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.Tab. e gjakut dhe org.13 Rastet e sëmundjeve në KPSH sipas grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.3 43.Shtatzanija .shënd. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.6 34. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V. Simptomet.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.6 13.4 15.9 14. hemopoetike dhe çrreg. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.1 16. Sëm. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. Faktoret qe ndikojne ne gjend. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. shenjat. grup moshave dhe gjinisë-Kosovë 2011 Grup mosha Grupet e sëmundjeve M Gr I. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00Z99) Panjohur 392 12 194 121 0 13 148 243 1 Gjithsej <1 F 382 10 139 136 0 9 122 227 0 1-5 M 19 790 57 6 40 369 493 3 6-14 F 23 607 40 10 53 333 489 3 15-49 F 20 50-64 F M 496 200 86 65+ F M 408 228 151 M 20 277 59 55 250 664 658 78 M 111 260 856 F 484 184 241 M 8234 590 1758 5344 2356 2316 3512 3294 F 7890 964 3706 8685 2799 3984 3500 3554 2409 1945 2262 1858 2267 2613 419 2039 608 308 359 321 51 92 195 570 617 65 1182 1941 4000 2310 3276 480 361 440 327 599 699 524 484 247 364 772 526 271 518 555 402 1568 1827 1288 2510 1119 1396 1047 1335 3344 6404 4331 8365 7658 8544 15415 23381 3640 3064 17453 13343 16660 14278 15424 18310 3455 5037 4995 5048 61627 59080 213 295 0 110 0 124 122 260 138 6 201 277 0 103 0 90 129 227 68 7 1768 1491 9440 10826 11374 16690 2441 3217 2698 2521 27934 34946 1157 0 621 0 0 75 914 0 553 0 0 41 1789 1521 3451 3874 353 881 0 0 11 328 700 813 735 552 8127 7951 6675 9423 2632 5227 2948 3941 12608 18919 1466 3013 11061 1353 2919 2010 1869 0 0 0 0 0 5 1020 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 7988 17971 0 124 214 1023 90 174 1677 1320 3195 2879 4500 7876 1051 2129 1306 1703 11989 16134 893 60 610 65 2744 1503 6066 2691 212 108 608 325 882 115 724 82 733 68 598 54 11456 6194 1069 641 2863 2780 3367 2623 3657 3100 12129 28250 5288 8734 6069 5930 33373 51417 116 92 86 55 112 91 588 531 158 186 170 131 1230 1086 N Totali % 9011 4.7 12.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Lëndimet.2 8.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.0 100.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.4 100.0   48 .9 19. Endokrine.7 14.Çrreg. Tumorët (C00-D48) Gr III.

4 100.shënd. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Grupet e sëmundjeve N 17074 6704 5643 774 572 55861 30796 5990 4354 3259 83266 30938 20266 6757 6074 195470 40379 33734 28064 16098 71755 14022 12696 8492 7859 71221 16202 11999 10043 6889 % 100.0 55. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) 6-14 Gr XI.7 17.0 19.Tab.0 20. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.shënd. shenjat.0 22. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XIII. Simptomet.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) 15-49 Totali Gr XXI.8 100.1 9. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XXI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XIII. Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 100.3 33.4 8.shënd.5 17. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00 Z99) Gr XVIII.shënd.1 4.7 11. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XXI. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr X.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) 65+   49 .7 7.2 100.14 Struktura e katër grupeve të sëmundjeve më të shpeshta në KPSH sipas grup moshave-Kosovë 2011 Grup Mosha Totali Gr X.3 8. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) 1-5 Totali Gr X.7 16.0 37. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XXI.2 24. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Totali Gr XXI. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr X. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XXI.5 3. Faktoret qe ndikojne ne gjend.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XI.7 <1 Totali Gr X.1 10.1 7.8 14.3 100. Faktoret qe ndikojne ne gjend.3 14. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) 50-64 Gr IX.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Totali Gr IX. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr I.8 11.8 5.0 39.shënd.

3 100. Tumorët (C00-D48) Diagnoza C50 C34 D25 C44 D23 D24 D45 D17 C16 D27 Total N 184 151 80 52 48 44 40 38 36 35 1554 % 11.7 5.2 100.1 2.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Diagnoza A09 A05 B01 B86 A04 B77 A08 B02 B37 A16 Total N 10395 797 776 699 386 283 265 264 237 200 16124 % 64.8 9.3 3.0 Tab.5 1.6 2.8 1.Tab.16 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e tumoreve në KPSH –Kosovë 2011 Gr II.4 2.0   50 .15 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KPSH –Kosovë 2011 Gr I.3 2.4 1.6 1.6 1.8 2.8 4.3 2.9 4.5 4.1 3.

Sëm.9 D69 D52 D75 D69.8 1.6 0.4 0.2 0.3 D64 D56 Total N 4899 174 99 53 35 32 30 21 14 8 5464 % 89. Endokrine.9 1.0 Tab. e imunitetit (D50-D89) Diagnoza D50 D51 D53 D50.5 0.17 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të gjakut dhe organeve hemopoetike dhe cregullimet e imunitetit në KPSH –Kosovë 2011 Gr III.5 1.2 1.4 0.3 0. hemopoetike dhe çrreg.Tab.0   51 .Çrreg. ushqyeshmërisë dhe metabolizmit në KPSH –Kosovë 2011 Gr IV. e gjakut dhe org.2 100.4 33.18 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve endokrine.5 0.3 0. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Diagnoza E11 E10 E78 E55 E88 E05 E03 E56 E66 E04 Total N 7349 4762 910 261 170 75 50 49 44 34 14029 % 52.0 0.6 0.7 3.1 100.3 0.9 6.

Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Diagnoza F20 F32 F48 F40 F43 F38 F44 F41 F33 F45 Total N 852 802 599 336 303 281 258 227 179 106 5155 % 16.9 5.5 5.6 0.6 6.4 1.20 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve SNQ në KPSH –Kosovë 2011 Gr VI.6 11.4 3.7 19.5 2.5 15.1 100.5 5.6 0.Tab.0   52 . Sëmundjet SNQ (G00-G99) Diagnoza G44 G40 G43 G51 G45 G20 G11 G47 G24 G54 Total N 3507 1203 909 65 58 42 41 39 38 35 6300 % 55.0 4.0 0.7 0.7 0.9 0.6 100.0 Tab.1 14.19 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve cregullimet psikike dhe te pesonalitetit në KPSH –Kosovë 2011 Gr V.

7 3.7 3.0 100. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Diagnoza H65 H60 H66 H92 H61 H81 H61.9 13. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Diagnoza H10 H53 H25 H00 H52 H01 H10.7 7.3 5.1 2.0 11.Tab.1 Total N 2529 892 810 730 324 238 170 147 137 135 6848 % 36.0   53 .1 1.0 2.7 4.8 10.2 100.5 1.2 H91 H82 H93.3 1.1 3.5 1.0 Tab.5 2.5 2.2 5.21 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të syrit në KPSH –Kosovë 2011 Gr VII.3 H11 H40 H04 Total N 3625 513 368 360 262 214 104 104 89 82 7012 % 51.22 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të veshit dhe procesit mastoid në KPSH –Kosovë 2011 Gr VIII.

Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Diagnoza J03 J02 J20 J00 J11 J06 J04 J44 J40 J01 Total N 47312 16775 14424 7412 4567 4194 2988 2874 2665 2535 120707 % 39.4 2.2 1. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Diagnoza I10 I95 I20 I84 I25 I42 I63 I47 I15 I83 Total N 30378 1581 1346 1212 487 449 395 352 321 281 38796 % 78.5 2.5 3.7 100.1 3.9 11.5 2.2 13.3 1.8 0.3 4.9 0.1 100.23 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut në KPSH –Kosovë 2011 Gr IX.9 6.Tab.24 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes në KPSH –Kosovë 2011 Gr X.0   54 .1 1.8 3.1 3.0 0.2 2.0 Tab.

Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Diagnoza L02 L50 L23 L30 L08 L00 L01 L20 L04 L29 Total N 4005 3074 2539 832 812 715 379 318 234 231 16078 % 24.7 K08.2 3.5 7.1 K02 Total N 9509 7699 6889 5916 4745 4532 2357 2239 1470 1278 62880 % 15.9 19.2 5.4 7.1 15.4 2.0 100.0 1.1 K04.3 K04.1 K04.0 Tab.6 2.0   55 .1 12.25 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të tretjes në KPSH –Kosovë 2011 Gr XI.8 5.0 9.2 11.4 2.4 100. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Diagnoza K29 K02.Tab.0 K04.5 K30 K08.7 3.3 2.1 4.5 1.26 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të lëkurës dhe indit nënlëkuror në KPSH –Kosovë 2011 Gr XII.

5 2.0   56 .4 100.0 5.Tab.1 2.8 100.0 4.6 15.2 8.7 6.6 3.1 M51 M06 M79 Total N 9958 4801 2733 2152 1141 956 897 812 780 762 31527 % 31.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00- Diagnoza M54 M47 M15 M17 M53 M60 M79.7 7.8 3.1 1.2 2.8 2.0 2.8 2.6 2.27 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit lokomotor dhe indit lidhor në KPSH –Kosovë 2011 Gr XIII. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Diagnoza N30 N23 N39 N20 N70 N40 N92 N10 N72 N18 Total N 10515 2253 1821 1287 1061 723 571 538 482 474 25959 % 40.0 Tab.28 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit urogjenital në KPSH –Kosovë 2011 Gr XIV.5 8.9 1.

0 Tab.8 2.3 2.lindja dhe lehonia (O00-O99) Diagnoza O80 O00 O82 O80.0 O21 O91 Total N 155 98 85 82 72 58 43 40 29 28 1023 % 15.Tab.0 6.4 8.6 P55 P00 P39 P10 P08 Total N 95 19 18 17 15 13 5 5 4 3 214 % 44.9 1.0 5.2 9.0 7.9 2.3 8.9 7. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Diagnoza P38 P58 P59 P78.30 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVI.0   57 .4 7.3 1.7 100.4 100.7 4.9 P83. lindjes dhe lehonisë në KPSH –Kosovë 2011 Gr XV.Shtatzanija .9 8.0 O03 O23 O20 O82.1 2.29 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth shtatzanisë.6 8.2 3.

5 17.1 2.6 3.8 Q68 Q38 Q37 Q54 Total N 189 33 14 14 12 9 9 7 6 6 388 % 48.9 2.5 20.5 100.3 1.Tab. Komplikimet e lindura.7 8.5 3.0 2. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Diagnoza Q65 Q53 Q21 Q67 Q66 Q65.2 5.8 1.32 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVIII.0 R07 Total N 5762 5757 4985 2784 2026 1415 812 636 489 460 28123 % 20.5 1.9 7.0   58 . shenjat.7 1.6 3.deformimet dhe anomalitë kromozomale në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVII. Simptomet.31 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth komplikimeve të lindura. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Diagnoza R51 R10 R11 R05 R50 R52 R42 R53 R10.0 Tab.3 2.3 1.6 100.7 9.

3 2.8 13.3 100. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Diagnoza S60 S00 S61 S90 S01 S80 S63 T15 S83 T78.2 4.0   59 .4 Total N 1961 1377 1108 857 750 717 627 586 418 404 17650 % 11.8 6.7 13.34 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit në KPSH – Kosovë 2011 Gr XX.5 15.1 3. Lëndimet.5 1.0 7.6 3.33 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve lëndimet.4 2.3 4.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Diagnoza Y32 V99 X23 W57 W54 W99 Y04 X12 Y02 X29 Total N 334 269 236 223 130 40 27 26 26 23 1710 % 19.1 7. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm në KPSH –Kosovë 2011 Gr XIX.5 1.Tab.3 1.0 Tab.6 2.9 4.3 100.6 1.

4 4.shënd.2 7.Tab.4 1.4 10.35 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor në KPSH –Kosovë 2011 Gr XXI.8 4. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Diagnoza Z76 Z02 Z00 Z34 Z01 Z51 Z27 Z74 Z30 Z10 Total N 35925 10508 8648 6618 3690 3570 3219 2918 1597 1346 84790 % 42.9 1.0   60 .2 3.4 12. Faktoret qe ndikojne ne gjend.8 3.6 100.

9 100.6 3.6 6.7 6.7 4.5 3.34 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KPSH-Kosovë 2011 Gr I.2 100.6 100.7 4.3 5.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00B99) Grup mosha Diagnoza A09 B37 B01 A05 A08 subtotal A09 B01 A04 A05 A08 subtotal A09 B01 B86 A05 B77 subtotal A09 A05 B86 A16 B36 subtotal A09 B02 A05 B86 A16 subtotal A09 A05 B02 B86 N 507 106 35 27 21 774 2986 291 215 138 122 4354 2373 387 239 187 133 4120 3256 330 250 99 75 4880 732 57 56 40 40 1104 541 59 51 45 44 892 % 65.1 3.2 5.2 2.5 3.0 60.8 4.Tab.0 4.0 1.4 5.8 5.5 2.6 9.8 100.0 66.7 100.7 5.0 57.6 5.7 6.0 66.9 3.0 68.0 <1 1-5 6-14 15-49 50-64 65+ A16 subtotal   61 .5 13.1 2.5 100.

6 13.5 100.6 3.8 100.3 3.1 9.3 13.3 3.0 D44 D00 N 3 3 2 2 2 22 9 6 6 3 3 42 3 3 3 3 3 40 75 67 33 23 20 530 83 69 19 17 15 508 65 26 26 22 19 412 % 13.3 6.0 <1 D21 subtotal D44 D20 D03 D00 1-5 D10 subtotal D44 D03 D30 D23 6-14 D18 subtotal C50 D25 D24 D05 15-49 D27 subtotal C50 C34 D45 C16 50-64 C22 subtotal C34 C50 C44 D01 65+ D23 subtotal   62 .1 100.0 21.0 100.0 7.5 7.0 16.3 7.0 14.3 4.6 100.35 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e tumoreve në KPSH-Kosovë 2011 Gr II.2 12.5 7.7 3.5 7.6 6.0 15.5 7.6 9.1 7.3 14.Tab.8 6.1 9. Tumorët (C00-D48) Grup mosha Diagnoza D20 D38.3 5.1 100.4 14.2 4.

0 <1 1-5 6-14 D69 subtotal D50 D51 D53 D52 D75 subtotal D50 D51 D69 D53 15-49 50-64 D75 subtotal D50 D51 D53 D75 D69 subtotal 65+   63 .7 1.5 1.8 1.4 100.6 1. e imunitetit (D50-D89) Grup mosha Diagnoza D50 D50.6 2.2 6.1 2.4 1.0 85.8 100. hemopoetike dhe çrreg.9 1.0 100.1 0.3 0.8 4.9 D51 N 305 8 7 3 2 333 1295 35 27 25 6 1397 557 16 9 8 3 598 2035 85 36 25 18 2299 373 19 13 8 6 445 334 25 5 5 4 392 % 91.Tab.0 88.0 93.0 92.7 2.5 1.3 1.6 100.3 100. e gjakut dhe org.7 1.8 0. Sëm.9 1.0 83.9 0.4 2.5 100.9 D56 subtotal D50 D53 D50.36 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të gjakut dhe organeve hemopoetike dhe cregullimet e imunitetit në KPSH-Kosovë 2011 Gr III.9 D53 D52 D51 subtotal D50 D51 D53 D50.5 3.3 2.3 1.1 0.

0 26.5 3.Çrreg.1 2. Endokrine.4 100.2 34.0 48.5 5.8 0.6 7.0 <1 E44 subtotal E56 E10 E55 E11 1-5 E86 subtotal E10 E11 E56 E50 6-14 E55 subtotal E11 E10 E78 E88 15-49 E05 subtotal E11 E10 E78 E88 50-64 E05 subtotal E11 E10 E78 E88 65+ E05 subtotal   64 .2 21.7 20.0 59. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Grup mosha Diagnoza E55 E45 E56 E05 N 235 7 4 3 3 257 26 23 20 7 6 97 53 24 6 6 4 110 829 683 246 57 34 2038 3182 2068 447 81 24 5941 3307 1935 214 32 14 5586 % 91.0 53.8 1.2 100.6 1. ushqyeshmërisë dhe metabolizmit në KPSH –Kosovë 201 Gr IV.2 6.6 3.6 100.8 5.6 0.7 1.37 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve endokrine.4 0.8 23.7 33.8 7.6 34.5 12.5 1.3 100.2 100.4 2.Tab.0 40.7 100.2 1.

Tab.38 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve cregullimet psikike dhe te pesonalitetit në KPSH – Kosovë 2011
Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99)

Grup mosha

Diagnoza
F71 F48 F40 F50 F38 subtotal F48 F40 F43 F44 F98 subtotal F20 F32 F48 F43 F40 subtotal F20 F32 F48 F40

N
3 2 2 2 1 16 20 14 13 12 10 147 596 451 426 227 200 3395 208 207 99 67 54 1079 136 53 52 42 41 518

%
18.8 12.5 12.5 12.5 6.3 100 13.6 9.5 8.8 8.2 6.8 100.0 17.6 13.3 12.5 6.7 5.9 100.0 19.3 19.2 9.2 6.2 5.0 100.0 26.3 10.2 10.0 8.1 7.9 100.0

1-5

6-14

15-49

50-64

F41 subtotal F32 F40 F48 F38 F20 subtotal

65+

 

65

Tab.39 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve SNQ në KPSH-Kosovë 2011
Gr VI. Sëmundjet SNQ (G00-G99)

Grup mosha

Diagnoza
G40 G55 G54 G81

N
13 3 2 1 1 22 53 21 2 2 2 93 278 113 15 7 5 445 2089 774 651 36 31 3798 594 184 141 12 10 1060 525 109 59 24 22 882

%
59.1 13.6 9.1 4.5 4.5 100.0 57.0 22.6 2.2 2.2 2.2 100.0 62.5 25.4 3.4 1.6 1.1 100.0 55.0 20.4 17.1 0.9 0.8 100.0 56.0 17.4 13.3 1.1 0.9 100.0 59.5 12.4 6.7 2.7 2.5 100.0

<1

G80 subtotal G40 G44 G55 G41

1-5

G90 subtotal G44 G40 G43 G45

6-14

G80 subtotal G44 G40 G43 G51

15-49 G45
subtotal G44 G43 G40 G81 G51 subtotal G44 G40 G43 G11

50-64

65+

G20 subtotal

 

66

Tab. 40 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të syrit në KPSH-Kosovë 2011
Gr VII. Sëmundjet e syrit (H00-H59)

Grup mosha

Diagnoza
H10 H00 H01 H02

N
195 18 9 9 5 270 482 39 30 22 15 702 730 90 79 47 44 1234 1458 186 158 97 97 2515 371 114 99 52 33 964 389 269 119 62 50 1327

%
72.2 6.7 3.3 3.3 1.9 100.0 68.7 5.6 4.3 3.1 2.1 100.0 59.2 7.3 6.4 3.8 3.6 100.0 58.0 7.4 6.3 3.9 3.9 100.0 38.5 11.8 10.3 5.4 3.4 100.0 29.3 20.3 9.0 4.7 3.8 100.0

<1

H04 subtotal H10 H00 H50 H01

1-5

H52 subtotal H10 H53 H00 H52

6-14

H01 subtotal H10 H53 H00 H52

15-49 H01
subtotal H10 H53 H25 H52 H00 subtotal H10 H25 H53 H40

50-64

65+

H52 subtotal

 

67

Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Grup mosha Diagnoza H65 H60 H66 H92 N 353 33 33 29 7 470 564 139 111 83 21 982 520 225 215 182 24 1275 728 348 280 275 137 2382 177 89 87 75 64 811 187 88 86 81 81 928 % 75.0 20.0 <1 H61 subtotal H65 H66 H60 H92 1-5 H61 subtotal H65 H60 H66 H92 6-14 H92.0 30.0 7.7 8.1 100.2 1.0 subtotal H65 H60 H66 H92 15-49 H61 subtotal H65 H66 H60 H92 50-64 H81 subtotal H65 H60 H92 H81 65+ H61 subtotal   68 .2 11.6 14.3 8.9 100.8 11.Tab.7 100.2 9.8 100.8 11.3 8.2 7.7 9.41 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të veshit dhe procesit mastoid në KPSH-Kosovë 2011 Gr VIII.0 10.3 1.4 14.5 100.0 21.5 2.0 6.5 5.8 17.9 100.6 11.5 9.9 14.6 16.0 57.0 40.1 7.

9 10.5 1.8 19.6 8.0 81.0 84.8 1.0 65.9 1.9 100.3 33.42 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut në KPSHKosovë 2011 Gr IX.5 23.3 16.8 1.8 100.4 100.0 1-5 I88 subtotal I00 I84 I95 I86 6-14 I37 subtotal I10 I95 I84 I20 15-49 I83 subtotal I10 I20 I95 I84 50-64 I25 subtotal I10 I20 I25 I42 65+ I95 subtotal   69 .6 2.5 0.7 3.3 1.9 1. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Grup mosha Diagnoza I00 I89 I11 N 2 2 1 1 6 65 34 28 3 3 143 6422 1036 847 367 140 9748 10749 420 230 191 108 12696 13207 559 315 307 287 16202 % 33.Tab.7 16.1 2.5 3.1 100.7 100.0 45.7 3.

8 14.8 14.43 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes në KPSH-Kosovë 2011 Grup mosha Gr X.0 100.0 24.7 5.3 4.5 17.0 100.9 20.8 100.4 11.3 8.3 100.3 100.9 9.4 8.8 11.1 4.0 48.3 12.0 41.7 7.0 15.Tab. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Diagnoza J03 J00 J02 J20 N 1671 1468 1396 994 265 6704 13088 5226 4122 2498 1323 30796 14926 4747 2662 1651 1182 30938 13951 3987 3944 1793 1354 33734 2094 1269 773 582 536 8492 1582 1433 1234 976 784 10043 % 24.1 6.3 3.0 13.3 9.8 100.7 14.8 4.2 15.0 <1 J06 subtotal J03 J02 J20 J00 J06 subtotal J03 J02 J20 J00 1-5 6-14 J11 subtotal J03 J02 J20 J11 J00 subtotal J03 J20 J02 J41 15-49 50-64 J44 subtotal J03 J20 J44 J41 65+ J45 subtotal   70 .9 6.0 42.9 21.6 5.

0 14.1 N 141 57 37 32 26 414 503 333 289 264 245 3259 2942 2728 2374 2029 1694 20266 5154 4284 3316 2968 2157 28064 1766 527 332 273 265 5658 1828 377 339 286 273 5219 % 34.2 6.9 7.0 31.1 13.0 8.7 6.6 7.0 15.0 K04.4 100.9 4.7 subtotal K29 K02.1 K04.1 K04.5 100.8 4.2 9.7 100.3 11.7 100.3 K04.5 13.5 5.1 K08.9 8.7 10. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00K93) Grup mosha Diagnoza K30 K12 K59 K08.1 K04.5 5.1 7.1 K05.4 K08.4 15.2 100.3 100.1 K04.0 35.44 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit të tretjes në KPSH-Kosovë 2011 Gr XI.0 7.7 K30 K04.8 8.Tab.4 10.4 K30 15-49 50-64 K08.1 K05.3 65+ K30 subtotal   71 .0 K29 subtotal K02.3 subtotal K29 K04.0 18.0 <1 K21 subtotal K04.5 11.8 10.0 1-5 6-14 K04.2 8.3 5.7 subtotal K29 K04.

9 15.1 5.0 <1 1-5 L08 subtotal L50 L02 L23 L08 6-14 L30 subtotal L02 L50 L23 L30 15-49 L08 subtotal L02 L50 L23 L30 L08 subtotal L02 L23 L50 L08 L30 subtotal 50-64 65+   72 .6 5.2 16.2 10.2 6.1 100.3 100.0 25.0 20.0 25.1 17.4 17.9 14.0 29.5 13.3 4.0 19.0 4.8 4.7 14.0 29.8 20.1 100.2 100.0 100.7 7. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) mosha Diagnoza L23 L02 L22 L50 L00 subtotal L50 L23 L02 L00 N 125 90 81 61 40 572 529 357 336 124 90 2071 689 675 590 173 169 3310 2134 1312 1051 411 382 7325 439 295 201 72 62 1513 331 215 188 78 64 1287 % 21.45 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të lëkurës dhe indit nënlëkuror në KPSH-Kosovë 2011 Gr XII.8 5.0 100.6 6.Tab.7 14.7 16.2 5.5 17.3 5.

7 7.1 100.5 15.7 4.0 15.2 100.Tab.2 4.7 100.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) mosha Diagnoza M54 M60 M79.0 6.1 M79 N 172 59 48 46 36 681 5381 2506 1243 671 660 16098 2439 1234 751 724 293 7859 1966 1061 757 739 221 6889 % 25.0 6-14 M25 subtotal M54 M47 M15 M17 15-49 M53 subtotal M54 M47 M15 M17 50-64 M53 subtotal M54 M47 M17 M15 M06 subtotal 65+   73 .2 3.46 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit lokomotor dhe indit lidhor në KPSH-Kosovë 2011 Gr XIII.8 5.4 15.6 9.6 7.7 3.7 9.0 33.0 10.0 28.4 11.3 100.0 31.3 8.

3 2.0 51.6 5.0 100.7 5.9 6.0 35.2 9.0 <1 1-5 N23 subtotal N30 N39 N23 N10 N20 subtotal N30 N23 N70 N20 N39 subtotal N30 N23 N39 N20 N18 subtotal N30 N40 N23 N39 N18 subtotal 6-14 15-49 50-64 65+   74 .0 43.0 6.2 3.9 5.5 1.0 59.47 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit urogjenital në KPSH-Kosovë 2011 Gr XIV.1 13.5 100.1 15.9 4.3 17.0 41.5 7.6 19.Tab.7 5. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00N99) Grup mosha Diagnoza N30 N47 N39 N10 N37 subtotal N30 N39 N10 N47 N 105 38 27 12 9 213 606 223 79 62 33 1174 1386 373 123 81 40 2347 4961 1346 946 824 652 14074 1785 443 281 254 193 4272 1672 524 308 265 195 3879 % 49.7 5.6 100.7 100.8 5.8 12.8 50.8 10.6 4.6 6.4 6.9 4.2 100.

Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Diagnoza P38 P58 P59 P78. lindjes dhe lehonisë në KPSH – Kosovë 2011 Gr XV.Shtatzanija .9 7.7 4.6 8.0 7.2 9.0   75 .2 3.8 2.9 8.3 8.0 Tab.3 2.Tab.9 2. gjendjeve të caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVI.49 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve.4 100.48 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve rreth shtatzanisë.9 P83.1 2.7 100.3 1.lindja dhe lehonia (O00-O99) Diagnoza O80 O00 O82 O80.0 O21 O91 Total N 155 98 85 82 72 58 43 40 29 28 1023 % 15.0 5.4 7.0 O03 O23 O20 O82.6 P55 P00 P39 P10 P08 Total N 95 19 18 17 15 13 5 5 4 3 214 % 44.4 8.0 6.9 1.

0 100.3 33.3 18.8 2.8 100.0 33. Komplikimet e lindura.5 27.1 subtotal Q53 15-49 Q90 subtotal 50-64 Q22 subtotal Q66 Q20 65+ Q61 subtotal   76 . deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Grup mosha Diagnoza Q65 Q21 Q53 Q67 N 138 11 8 7 7 251 51 17 7 5 4 116 5 3 2 1 11 3 3 6 1 1 1 1 1 3 % 55.7 6. komplikimeve të lindura.0 44.4 3.3 33.2 2.4 100.Tab.3 100.0 <1 Q66 subtotal Q65 Q53 Q67 Q17 1-5 Q66 subtotal Q53 Q54 Q71 6-14 Q53.2 9.0 50.0 4.1 100.0 100.0 100.50 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve.0 45.0 14.0 4.3 3. deformimeve dhe anomalitë kromozomale në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVII.0 50.

9 2.Tab. Simptomet.2 5.7 1.0 2. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Diagnoza R51 R10 R11 R05 R50 R52 R42 R53 R10.3 1. shenjat analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuaragjetiu në KPSH –Kosovë 2011 Gr XVIII.6 100.0   77 .51 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve simptomet.5 20.7 9.9 7.5 17. shenjat.0 R07 Total N 5762 5757 4985 2784 2026 1415 812 636 489 460 28123 % 20.

2 5.0 9.9 100.4 100.6 4.9 8.Tab.4 3.0 12.9 100.6 7.5 5.0 <1 S61 subtotal S00 S01 S02 S60 1-5 S61 subtotal S60 S00 S61 S80 6-14 S63 subtotal S60 S61 S00 S90 15-49 T15 subtotal S60 S00 S61 S90 50-64 S80 subtotal S60 S00 S61 S80 65+ S90 subtotal   78 .4 100.0 9.8 9.5 6.7 5.2 6.0 17.6 4.5 7.8 4. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Grup mosha Diagnoza S00 S02 S60 T78.9 4.52 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve lëndimet.9 5.0 10.0 10.3 100.4 5.7 100.1 4.4 7.9 5.1 4.6 3. helmimet dhe disa nga faktorët e jashtëm në KPSH – Kosovë 2011 Gr XIX.3 6.4 N 37 19 12 9 8 206 267 144 108 99 49 1503 465 378 216 206 201 4247 1089 657 496 489 432 8757 169 102 94 82 70 1606 127 97 84 61 59 1331 % 18.3 4. Lëndimet.

Tab.53 Mosha mesatare sipas grupeve të sëmundjeve dhe gjinisë në KPSH –Kosovë 2011
Grupet
Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr II. Tumorët Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr VI. Sëmundjet SNQ Gr VII. Sëmundjet e syrit Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit

Diagnoza
M
(A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95) (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (V01-Y98)

Mosha mesatare F 22.7 47.0 29.3 59.9 40.6 40.5 35.3 30.5 57.4 24.4 29.1 28.8 47.8 37.6 31.6 0.5 2.5 33.1 30.6 31.8 36.7 TOTAL 21.1 51.3 23.2 59.6 40.8 40.1 35.9 30.5 59.4 22.7 29.0 28.4 47.4 40.0 31.6 0.5 2.7 30.7 29.6 31.5 36.4

19.6 55.6 17.1 59.4 40.9 39.7 36.4 30.5 61.4 20.9 28.9 27.9 47.0 42.4 0.0 0.5 2.9 28.3 28.7 31.1 36.0

Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim (Z00-Z99) shendetesor

 

79

Tab.54 Morbiditeti sipas grupeve të sëmundjeve në KPSH –Kosovë 2011
Grupi i sëmundjeve
Totali Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr II. Tumorët Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr VI. Sëmundjet SNQ Gr VII. Sëmundjet e syrit Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid ) Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasif. gjetiu Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor

Diagnoza
Kodi (A00-B99) (C00-D48) (D50-D89) (E00-E90) (I00-I99) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95 (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (V01-Y98) (Z00-Z99)

Morbiditeti ‰
284.31 9.27 0.89 3.14 8.06 22.30 2.96 3.62 4.03 3.94 69.38 36.14 9.24 18.12 14.92 2.19* 6.84* 0.22 16.16 10.14 0.98 48.73

 

80

Tab.55 Morbiditeti sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave në KPSH –Kosovë 2011
Grup Mosha Diagnoza N Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Tumorët (C00-D48) Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit (D50D89) Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur Totali 774 22 333 257 0 22 270 470 1 6704 414 572 0 213 0 214 251 667 206 13 5643 208 17254 <1 Mb 24.74 0.70 10.64 8.21 0.00 0.70 8.63 15.02 0.03 214.27 13.23 18.28 0.00 6.81 0.00 6.84 8.02 21.32 6.58 0.42 180.36 6.65 551.48 1-5 N 4354 42 1397 97 16 93 702 982 6 30796 3259 2071 0 1174 0 0 116 2829 1503 125 5990 141 55693 Mb 29.35 0.28 9.42 0.65 0.11 0.63 4.73 6.62 0.04 207.57 21.97 13.96 0.00 7.91 0.00 0.00 0.78 19.07 10.13 0.84 40.37 0.95 375.39 6-14 N 4120 40 598 110 147 445 1234 1275 143 30938 20266 3310 681 2347 0 0 11 6069 4247 320 6757 203 83261 Mb 13.38 0.13 1.94 0.36 0.48 1.45 4.01 4.14 0.46 100.47 65.81 10.75 2.21 7.62 0.00 0.00 0.04 19.71 13.79 1.04 21.94 0.66 270.39 15-49 Mb N 4880 5.21 530 0.57 2299 2038 3395 3798 2515 2382 9748 33734 28064 7325 16098 14074 1020 0 6 12369 8757 933 40379 1119 195463 2.46 2.18 3.63 4.06 2.69 2.54 10.41 36.03 29.97 7.82 17.19 15.03 2.19 0.00 0.01 13.21 9.35 1.00 43.13 1.20 208.77 50-64 Mb N 1104 5.54 508 2.55 445 5941 1079 1060 964 811 12696 8492 5658 1513 7859 4272 3 0 1 3180 1606 197 14022 344 71755 2.23 29.82 5.42 5.32 4.84 4.07 63.73 42.63 28.40 7.59 39.45 21.44 0.03 0.00 0.01 15.96 8.06 0.99 70.39 1.73 360.19 65+ N 892 412 392 5586 518 882 1327 928 16202 10043 5219 1287 6889 3879 0 0 3 3009 1331 122 11999 301 71221 Mb 7.64 3.53 3.36 47.83 4.44 7.55 11.36 7.95 138.73 86.00 44.69 11.02 58.99 33.21 0.00 0.00 0.03 25.77 11.40 1.04 102.74 2.58 609.85 Total Mb N 16124 9.27 1554 0.89 5464 14029 5155 6300 7012 6848 38796 120707 62880 16078 31527 25959 3.14 8.06 2.96 3.62 4.03 3.94 22.30 69.38 36.14 9.24 18.12 14.92

1023 2.19* 214 6.84* 388 28123 17650 1710 84790 2316 494647 0.22 16.16 10.14 0.98 48.73 1.33 284.31

 

81

00 6.38 81. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr X.25 160.88 52.10 1.74 59.47 13.50 6-14 F 12.00 0.82 8.07 17. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid ) Gr IX.39 3.00 0. Sëmundjet SNQ Gr VII.50 49.03 0.54 0.00 0.74 2.43 1.68 7.01 7.56 Morbiditeti sipas grupeve të sëmundjeve dhe gjinisë në KPSH – Kosovë 2011 Grupi i sëmundjeve M Gr I.52 1.08 0.76 24.67 2.00 0.06 7.56 0.08 1.84 8.24 2.34 0.26 0.68 4.92 6.01 0.Çrreg.62 1.32 8.00 5.10 32.90 4.00 0.05 0.54 3.33 8.82 0.76 39. Sëmundjet e syrit Gr VIII.96 3. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr XIII.50 M 31.16 7.95 8.86 0.81 0.89 9.97 0.01 6.33 13.01 21.24 564.87 0.04 51.25 10.00 8. Komplikimet e lindura.16 0.17 3.82 0.13 2.05 4.91 12.shënd.18 4.47 4.16 20.46 22.78 43.15 35.00 202.69 2.26 0.04 0.13 0.37 0.46 137.26 317.06 15. e imunitetit Gr IV. Lëndimet.13 Morbiditeti ‰ 15-49 M F 4.14 0.33 2.91 36.02 23.71 8. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XX.28 0.76 2.38 1.81 0.26 0.17 4.03 27.31 0.40 251.92 5.00 0.88 19.13 1.82 3.82 0.76 5.44 11.12 14.70 28.04 0.49 0.00 19.98 M 14.25 111.35 2. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XV.89 3.53 0.54 F 6.61 268.89 3.83 13.84 445.31 3.30 11.29 25.Shtatzanija .03 3.84* 0.11 630.76 17.36 1-5 F 27.11 592.98 48.lindja dhe lehonia Gr XVI.24 23.77 42.01 3.39 40. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr XII.79 82.76 1.33 22.00 16.00 7.38 9.66 9.33 44.61 4.30 0.09 0.00 0. Endokrine.11 27. Simptomet.04 187.28 18.49 0.23 2.92 13.96 3.38 2.10 405.14 257.88 1.24 0.14 9.32 10.19 8.88 63.54 12. deformimet dhe anomalit kromozomale Gr XVIII.55 39.58 17.16 15.00 0.00 0.06 2.40 0.73 1.10 2.52 4.23 7.74 0.54 8.38 36.24 0.39 9.94 22.99 72.46 183.33 50-64 M 5.16 10.32 20.55 22.44 95.14 8.66 59.57 4.00 0.19 18.40 0.61 272.22 16.52 6.01 3.00 10.00 0.19* -   82 .56 5.67 4.00 0.05 3.40 0.69 4.00 0.59 8. e gjakut dhe org.74 12.94 15.06 68.17 53.16 0. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XI.00 0. dhe kontakti me sherbim shendetesor Panjohur Totali 24.28 14.92 6.90 1.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr II. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX.30 69.36 8.78 10.93 5.81 M 9.74 0.Tab.22 24.07 20.99 0.14 0.12 Total F 9.64 140.90 20.78 0.91 5.13 1.00 7.00 6.33 14.80 TOTAL 9.67 14.69 1.00 2.45 9.05 3.00 2.24 1.15 0.04 226.70 6.18 2.00 0.69 13.49 0.77 342.24 4.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr VI.00 0.99 1.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit Gr XXI.79 0. hemopoetike dhe çrreg.84 0.97 20.49 104.06 0.88 7.19 0.81 86.00 0.57 <1 F 25.34 35.24 13.06 2.22 38.87 95. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr V.22 5.56 0.74 4.38 2.86 8.37 30.60 70.61 7.86 0.70 60.31 4.08 537.22 7. Faktoret qe ndikojne ne gjend.27 0.42 13.00 0.52 19.46 54.00 0.82 31.25 M 7.70 272.55 1.25 0.37 177.14 26.62 4.12 4.17 0.67 6. Tumorët Gr III.14 9.80 9.64 4.73 20.69 1.79 6. Sëm.36 31.83 4.10 0.92 6.24 18.06 225.78 2.33 284.21 9.59 0.76 0.62 0. shenjat.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr XIV.00 36.17 40.20 21.01 9.79 4.61 0.20 18.35 1.51 0.87 13.21 0.27 0.49 3.59 8.18 6.28 91. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII.79 0.07 65+ F 7.29 10.73 49.00 0.00 0.

Kujdesi Dytësor Shëndetësor-KDSH   83 .

5 7.7 0.2 2.57 Struktura dhe rangu i sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve në KDSH –Kosovë 2011 Totali Grupi i sëmundjeve Gr I.8 1.shënd. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr X.lindja dhe lehonia Gr XVI.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr II. shenjat. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII.7 2.1 4. Sëmundjet e syrit Gr VIII.0 3. hemopoetike dhe çrreg. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid Gr IX. Sëm.9 2.3 4.Shtatzanija . të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr V. Sëmundjet SNQ Gr VII.4 0.1 100. Endokrine. Lëndimet.6 5.1 19. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX.0 9 18 16 13 6 15 11 14 3 1 5 10 12 4 17 20 21 8 7 19 2 22 6531 1226 2564 3594 7186 2741 5075 3015 13909 26954 9790 5706 4141 10836 2249 489 466 6717 6769 1185 16836 89 138068 (D50-D89) (E00-E90) (F00-F99) (G00-G99) (H00-H59) (H60-H95 (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (V01-Y98) (Z00-Z99) - Totali   84 .Tab. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr XIII. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XV.1 3.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr XIV. dhe kontakti me sherbim shendetesor Panjohur Diagnoza N (A00-B99) (C00-D48) Rangu % 4.2 0. Komplikimet e lindura. deformimet dhe anomalit kromozomale Gr XVIII. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr XII.9 4. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XI. Tumorët Gr III.2 10. e imunitetit Gr IV. Simptomet.9 0.9 1. e gjakut dhe org.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr VI.6 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit Gr XXI.Çrreg.0 7.9 12. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XX.

Graf.2 Dhjetë grupet më të shpeshta të sëmundjeve në KDSH-Kosovë 2011
Dhjetë grupet më të shpeshta të sëmundjeve në KDSH
Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror

5706

Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit

6531

6717

6769

7186

Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes

9790

Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital

10836

Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes

13909

16836

26954 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

 

85

Tab.58 Struktura e sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve dhe gjinisë në KDSH –Kosovë 2011

Grupi i sëmundjeve

Diagnoza
M N %

Total F N
3024 559 1339 2438 3811 1368 2873 1563 7748

%
4.0 0.7 1.8 3.2 5.0 1.8 3.8 2.0 10.1 16.5 6.9 3.9 3.3 8.9 2.9 0.3 0.2 4.7 3.1 0.6 16.2 0.1 100.0

X 2, ShL=1 p 0.000 0.002 0.024 0.000 0.000 0.924 0.000 0.043 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 -

Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr II. Tumorët Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr VI. Sëmundjet SNQ Gr VII. Sëmundjet e syrit Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid ) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor Panjohur

(A00-B99) (C00-D48)

3507 667 1225 1156 3375 1373 2202 1452 6161 14371 4523 2743 1636 4019 0 297 278 3111 4411 733 4438 33 61711

5.7 1.1 2.0 1.9 5.5 2.2 3.6 2.4 10.0

(D50-D89)
(E00-E90) (F00-F99)

(G00-G99)
(H00-H59) (H60-H95 (I00-I99) (J00-J99) (K00-K93) (L00-L99) (M00-M99) (N00-N99) (O00-O99) (P00-P96) (Q00-Q99) (R00-R99) (S00-T98) (V01-Y98) (Z00-Z99) -

23.3 12583 7.3 4.4 2.7 6.5 0.0 0.5 0.5 5.0 7.1 1.2 5267 2963 2505 6817 2249 192 188 3606 2358 452

7.2 12398 0.1 56

100.0 76357

Totali

44.7

-

55.3

-

 

86

Tab.59 Struktura e sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave në KDSH –Kosovë 2011
Grupet e sëmundjeve <1 N
Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Tumorët (C00-D48) Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00Q99) Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur 406 2 187 23 0 0 7 123 303 3848 448 357 0 139 61 0 486 320 334 6 4329 6 11385 Totali

Grup mosha 1-5 %
3.6 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.1 1.1 2.7 33.8 3.9 3.1 0.0 1.2 0.5 0.0 4.3 2.8 2.9 0.1 38.0 0.1 100.0

6-14 %
9.5 0.1 5.5 0.2 0.0 0.2 0.9 1.3 2.0 49.3 9.3 3.6 0.0 4.0 3.3 0.0 0.0 0.6 6.2 0.8 3.6 0.0 100.0

15-49 %
9.2 0.3 1.4 0.2 0.2 2.2 2.8 6.0 2.2 29.1 6.3 6.4 1.2 3.7 10.8 0.0 0.0 0.2 10.4 1.6 5.5 0.1

50-64 N
622 383 253 1491 4586 1757 498 915 478 2573 1783 610 1114 1808 758 0 0 0 888 151 891 16 21575

65+ N
610 413 328 1369 6604 531 450 1437 679 3556 1478 693 818 1912 605 0 0 2 772 109 682 17 23065

N
1828 11 1060 39 1 31 165 244 389 9524 1794 687 0 769 637 0 0 112 1196 147 687 5 19326

N
1112 39 173 21 27 267 335 728 265 3502 761 772 140 450 1306 0 2 24 1258 196 657 11 12046

N
1953 378 563 651 2691 4600 1286 1628 901 3951 3526 2587 2069 5758 3402 2249 1 8 2269 576 9590 34 50671

%
3.9 0.7 1.1 1.3 5.3 9.1 2.5 3.2 1.8 7.8 7.0 5.1 4.1 11.4 6.7 4.4 0.0 0.0 4.5 1.1 18.9 0.1 100.0

%
2.9 1.8 1.2 6.9 21.3 8.1 2.3 4.2 2.2 11.9 8.3 2.8 5.2 8.4 3.5 0.0 0.0 0.0 4.1 0.7 4.1 0.1 100.0

%
2.6 1.8 1.4 5.9 28.6 2.3 2.0 6.2 2.9 15.4 6.4 3.0 3.5 8.3 2.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.5 3.0 0.1

Total
6531 1226 2564 3594 13909 7186 2741 5075 3015 26954 9790 5706 4141 10836 6769 2249 489 466 6717 1185 16836 89

100.0

100.0 138068

8.2

-

14.0

-

8.7

-

36.7

-

15.6

-

16.7

-

100.0

 

87

Tab.60 Rastet e sëmundjeve sipas grupeve të sëmundjeve, grup moshave dhe gjinisë në KDSH –Kosovë 2011
Grup mosha Grupet e sëmundjeve M
Gr I.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II. Tumorët (C00-D48) Gr III. Sëm. e gjakut dhe org. hemopoetike dhe çrreg. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.Çrreg. Endokrine, të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.Shtatzanija ,lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Komplikimet e lindura, deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII. Simptomet, shenjat, analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. Lëndimet, helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur N Totali % 223 2 122 9 0 4 82 181 0 2218 259 159 0 84 0 294 184 180 38 2 2176 4

Gjithsej

<1 F
183 0 65 14 0 3 41 122 0 1630 189 198 0 55 0 192 136 154 23 4 2153 2

1-5 M
1054 5 590 20 14 85 126 207 0 5425 1097 396 0 440 0 0 72 678 378 78 357 3

6-14 F
774 6 470 19 17 80 118 182 1

15-49 F M
1014 119 162 192 2183 625 657 354 1170 1749 1415 1107 900 1099 0 1 5 841 2363 383 827 7 11

50-64 F M
322 228 113 449 774 260 351 181 1951 1137 661 279 385 857 0 0 0 368 436 87 390 4

65+ F M
293 289 144 473 224 231 663 395 3028 1906 669 412 268 1326 0 0 0 379 318 62 342 7

M
601 24 94 13 180 168 323 134 12 1936 422 390 83 213 0 2 17 665 878 121 346 2 4

F
317 124 184 896 307 219 774 284 3576 1650 809 281 550 586 0 0 2 393 287 47 340 10

M
3507
667 1225 1156

F
3024
559 1339 2438

511 15 79 8 87 167 405 131 15 1566 339 382 57 237 0 0 7 593 428 75 311

939 259 401 459 2417 661 971 547 1521 2202 2111 1480 1169 4659 2249 0 3 1428 1039 193 8763 23

300 155 140 1042 983 238 564 297 2635 1436 1122 331 729 951 0 0 0 520 322 64 501 12

3375 1373 2202 1452 6161

3811 1368 2873 1563 7748

4099 697 291 0 329 0 0 40 518 259 69 330

14371 12583 4523 2743 1636 4019 0
297

5267 2963 2505 6817 2249
192

278 3111 4411 733 4438
33

188 3606 2358 452 12398
56

6221 10.1

5164 11025 6.8 17.9

8301 10.9

6626 10.7

5420 17177 33494 7.1 27.8 43.9

9233 12342 11429 11636 61711 76357 15.0 16.2 18.5 15.2 100.0 100.0

 

88

shenjat.Çrreg.0 0.0 0.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII.9 2.1 2.2 1. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr VI.1 0. Lëndimet. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XVI. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr VIII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XVIII.1 0.8 2.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Panjohur Gr II.8 4.5 0. e imunitetit (D50-D89) Gr XIV.0 0.1 0. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr X. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr III. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XIII. hemopoetike dhe çrreg.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   89 . Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XI. sipas grupeve për foshnjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr XXI.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr IX. e gjakut dhe org.0 38.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XV.7 1. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr VII.Tab.1 0. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr I. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr XIX. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr XX. Endokrine. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XVII. Simptomet.shënd.6 1.61 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.Shtatzanija .0 33. Komplikimet e lindura.lindja dhe lehonia (O00-O99) 11385 4329 3848 486 448 406 357 334 320 303 187 139 123 61 23 7 6 6 2 0 0 0 0 <1 % 100.2 0. Tumorët (C00-D48) Gr V. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr IV. Sëm.3 3.6 3.9 3.0 0.

sipas grupeve për fëmijët 1-5 vjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr X.5 9.5 4. hemopoetike dhe çrreg. S imptomet. e imunitetit (D50-D89) Gr XIV.0 0.6 3.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr II.Çrreg.3 2.2 0. shenjat.1 0.0 0. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XVIII.2 5.0 49. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XII. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XXI.3 6.3 9. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr VII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   90 . analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr III. Faktoret qe ndikojne ne gjend.8 0.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XV.shënd.0 0. Lëndimet.62 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VI.9 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XVII. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XVI.lindja dhe lehonia (O00-O99) 19326 9524 1828 1794 1196 1060 769 687 687 637 389 244 165 147 112 39 31 11 5 1 0 0 0 1-5 % 100. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr I. Tumorët (C00-D48) Panjohur Gr IX.0 1. e gjakut dhe org. Endokrine.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XI. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIX.3 0.Tab. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.2 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr VIII.0 0.Shtatzanija .6 3. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr XX. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr IV.0 3. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XIII.6 0. Sëm.

2 0. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XV.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VIII. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr XX. Tumorët (C00-D48) Gr IX.8 2.2 0.63 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.3 0. Komplikimet e lindura.4 6. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr V.lindja dhe lehonia (O00-O99) 12046 3502 1306 1258 1112 772 761 728 657 450 335 267 265 196 173 140 39 27 24 21 11 2 0 6-14 % 100.0 0. e gjakut dhe org. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XIX.4 1. Sëm. Lëndimet.1 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend. e imunitetit (D50-D89) Gr XIII.2 6.2 0.2 1. hemopoetike dhe çrreg.5 3.shënd. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Panjohur Gr XVI. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XI. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XVII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   91 .8 10.2 0.6 1. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr IV. sipas grupeve për fëmijët 6-14 vjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr X.Çrreg. shenjat. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr VI. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr I. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr VII.4 9. Endokrine.3 6.Tab.2 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XIV.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr II.1 10.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr III.0 5. Simptomet.Shtatzanija . Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr XXI.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr XVIII.0 29.7 2.

9 3. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI. Faktoret qe ndikojne ne gjend.Shtatzanija .0 6. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XIX. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XV.1 3.8 1.1 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr III. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XIV. e gjakut dhe org.Tab.3 1. hemopoetike dhe çrreg. Tumorët (C00-D48) Panjohur Gr XVII. Sëm.shënd.1 4. shenjat.4 4. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VIII. Endokrine.7 0. e imunitetit (D50-D89) Gr II.3 5. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XII.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr VII.1 1.7 5.64 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.5 4. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XX.5 1.9 11.4 9. Lëndimet.1 0.2 2.0 18.Çrreg. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr X.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XIII. Simptomet.0 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr IX. Komplikimet e lindura. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 50671 9590 5758 4600 3951 3526 3402 2691 2587 2269 2249 2069 1953 1628 1286 901 651 576 563 378 34 8 1 15-49 % 100.1 7. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VI.8 7. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr I. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XVIII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   92 . sipas grupeve për të rriturit 15-49 vjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr XXI. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IV.

Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XI.1 4. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr VI. Sëm. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XIII.3 2. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr I. Faktoret qe ndikojne ne gjend.8 1. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr V.9 2.1 3. Endokrine.5 2.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr IV. S imptomet.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Panjohur Gr XV. e imunitetit (D50-D89) Gr XX.2 4. sipas grupeve për të rriturit 50-64 vjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.0 0.8 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XVIII. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr XXI. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VIII.Tab. hemopoetike dhe çrreg. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr II.9 8.65 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.3 11.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   93 .2 1. shenjat. e gjakut dhe org. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 21575 4586 2573 1808 1783 1757 1491 1114 915 891 888 758 622 610 498 478 383 253 151 16 0 0 0 50-64 % 100.0 0.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVII. Tumorët (C00-D48) Gr III.1 0.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr VII.9 5.2 0.4 8.shënd. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.0 21. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XIV.2 4.Shtatzanija .1 6.7 0. Lëndimet.3 8.Çrreg.

e imunitetit (D50-D89) Gr XX.0 28.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   94 .6 2.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XII. Faktoret qe ndikojne ne gjend. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr V. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XIV.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Panjohur Gr XVII.1 0.3 6.Çrreg. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr II.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XVIII. Komplikimet e lindura.4 8. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XV.9 3.0 0.2 5. shenjat. Endokrine.8 1.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XIX.0 0.Shtatzanija .5 3. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XIII.9 2. Lëndimet.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.66 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve.6 2. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr I.6 15.4 6.0 1. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XI. S imptomet.4 0. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr IV.0 3.5 0. Sëm.3 2. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 23065 6604 3556 1912 1478 1437 1369 818 772 693 682 679 610 605 531 450 413 328 109 17 2 0 0 65+ % 100.Tab. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr VII.3 3. hemopoetike dhe çrreg. e gjakut dhe org. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr VIII. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XXI.shënd.0 2. Tumorët (C00-D48) Gr III. sipas grupeve për të moshuarit mbi 65 vjet në KDSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr IX.

8 3. Tumorët (C00-D48) Diagnoza C34 D23 C50 D17 D05 D48.0 5.4 100.1 3.68 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e tumoreve në KDSH –Kosovë 2011 Gr II.6 2.5 4.1 4.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Diagnoza A09 A05 B90 A15 A16 A18 B86 B01 B37 B35 N 2207 698 579 475 426 271 236 131 99 86 6531 % 33.9 2.3 4.9 3.8 10.Tab.0 Total Tab.7 2.7 3.0 1.7 8.0 Total   95 .67 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KDSH –Kosovë 2011 Gr I.9 7.1 3.3 100.5 1.5 C61 D25 C16 D17.3 6.3 N 257 62 53 50 48 47 45 45 35 29 1226 % 21.

Çrreg.7 1. Endokrine.4 0.0 Total Tab.2 2.6 0. e imunitetit (D50-D89) Diagnoza D50 D68 D50.3 0.9 E05 E78 E02 E03 E44 N 2053 997 80 77 61 54 51 22 16 15 3594 % 57.4 0.7 2. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00E90) Diagnoza E11 E10 E12 E04 E78. Sëm.5 100. e gjakut dhe org.9 D64.1 27.7 0.9 D86 D58 D50. hemopoetike dhe çrreg.7 0.Tab.7 23.0 D69 D53 D63 N 1659 613 51 43 36 33 18 18 13 12 2564 % 64.4 1.7 1.0 Total   96 .9 2.5 1. ushqyeshmërisë dhe metabolizmit në KDSH –Kosovë 2011 Gr IV.5 0.69 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të gjakut dhe organeve hemopoetike dhe cregullimet e imunitetit në KDSH –Kosovë 2011 Gr III.4 100.70 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve endokrine.0 1.1 1.

1 2.0 F20 F45 F31.1 F20.2 4.9 5.0 F48 N 750 739 490 474 422 412 350 348 331 308 7186 % 10.0 F43 F43.3 100.4 10.9 4.4 100.6 3.8 2.Tab.8 6.2 F32 F41.3 3.7 4.6 5.0 Total   97 .6 4.8 4.8 20.6 4.3 6.9 6.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Diagnoza F41.72 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve SNQ në KDSH –Kosovë 2011 Gr VI.8 4.0 Total Tab. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Diagnoza G40 G44 G57 G96 G54 G51 G43 G81 G20 G46 N 954 573 171 132 126 119 98 85 77 65 2741 % 34.71 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve cregullimet psikike dhe te pesonalitetit në KDSH –Kosovë 2011 Gr V.

5 11.5 2.9 2.1 4.0 H00.5 100.4 4.3 100.0 H25.6 2.8 6.5 H93.1 2.5 2.4 N 901 776 730 239 156 149 142 134 129 125 5075 % 17.2 H90 H60 H66 H61 H67 H60.8 2.1 H52.3 14.1 15.73 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të syrit në KDSH –Kosovë 2011 Gr VII.9 2.1 N 786 466 331 265 183 147 82 80 76 70 3015 % 26.8 15.0 Total   98 .7 2.1 H65.74 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të veshit dhe procesit mastoid në KDSH –Kosovë 2011 Gr VIII.Tab. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Diagnoza H52 H10 H52.7 3.0 H10.0 8. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Diagnoza H65 H61.7 2.0 Total Tab.0 H25 H40 H00.

4 2.0 1.1 8.8 2.2 2.0 2.0 0.6 5.0 15.7 10.0 2. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Diagnoza I10 I20 I42 I63 I50 I67 I21 I84 I95 I64 N 8071 1261 1157 678 413 281 275 249 144 126 13909 % 58.0 9.0 Total Tab. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Diagnoza J00 J03 J20 J02 J42 J18 J44 J04 J40 J21 N 4842 4275 3037 2888 2847 1412 1283 658 604 560 26954 % 18.8 1.0 Total   99 .Tab.9 3.9 100.75 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut në KDSH –Kosovë 2011 Gr IX.9 11.76 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes në KDSH –Kosovë 2011 Gr X.2 4.3 4.1 100.3 10.

Tab.9 4.3 8.2 10.3 6.7 100.1 100.4 12.6 3.5 3.6 3.1 6.2 3.7 N 1608 1171 1093 1007 789 645 477 413 334 207 9790 % 16. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Diagnoza L23 L02 L50 L70 L50.77 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të tretjes në KDSH –Kosovë 2011 Gr XI.78 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të lëkurës dhe indit nënlëkuror në KDSH –Kosovë 2011 Gr XII.0 11.4 2.9 K81 K52 K12 K29.0 3.6 4.0 L60 L29 L04 L05 L30.8 11.0 Total   100 .0 Total Tab.6 8. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Diagnoza K29 K30 K40 K80 K35 K52.9 N 787 661 471 352 286 207 206 198 181 152 5706 % 13.2 2.2 5.

7 9.6 6.2 2.8 4.9 4.0 N 641 602 488 354 202 193 153 136 131 101 4141 % 15.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Diagnoza M54 M51 M47 M17 M01 M53 M79.5 4.1 6.0 Total Tab.3 4.7 3.3 3.Tab.79 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit lokomotor dhe indit lidhor në KDSH –Kosovë 2011 Gr XIII.80 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit urogjenital në KDSH –Kosovë 2011 Gr XIV.9 100.8 8.2 11.4 4.6 M15 M41 M53.0 Total   101 .7 3. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Diagnoza N30 N18 N40 N23 N91 N39 N72 N94 N70 N92 N 1322 1267 1046 878 717 698 524 462 440 424 10836 % 12.4 100.5 14.1 3.5 11.7 8.

0 5.5 16. lindjes dhe lehonisë në KDSH –Kosovë 2011 Gr XV.2 6.6 2.0 O90.81 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth shtatzanisë.0 Total   102 .7 4.82 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVI.2 6.3 2.4 8.2 15.3 2.0 Total Tab.3 2.lindja dhe lehonia (O00-O99) Diagnoza O80 O82 O83 O23 O03 O02 O47 O20 O23.5 3.6 7.0 1.1 2.4 P39.9 100.Tab.0 N 956 364 136 129 103 52 52 51 45 43 2249 % 42.4 P51 N 89 77 63 51 42 35 32 15 11 10 489 % 18.7 12.0 100.2 2. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00P96) Diagnoza P38 P59 P36 P92 P39 P07 P58 P13.Shtatzanija .9 10.

83 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth komplikimeve të lindura.5 17.2 2.2 Q20 Q17 Q60. Simptomet.9 1.8 2.7 100.7 1. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Diagnoza Q65 Q53 Q66 Q21 Q38 Q90 Q78.1 N 176 69 51 17 13 13 11 9 8 8 466 % 37.0 N 2652 1197 699 411 338 325 189 151 134 83 6717 % 39.1 5.4 1.8 2.4 6. shenjat.84 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVIII.9 3.2 100.0 Total   103 .8 14. Komplikimet e lindura.0 1.Tab.8 10.8 2.8 10.6 2.0 Total Tab.0 4. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Diagnoza R10 R51 R42 R56 R50 R11 R04 R02 R79 R10. deformimet dhe anomalitë kromozomale në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVII.8 2.

9 6.6 8.6 100.2 5. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm në KDSH –Kosovë 2011 Gr XIX.6 1.0 13. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Diagnoza S01 S00 S60 S52 S81 S20 S52. Lëndimet.85 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve lëndimet.Tab.0 0.2 2.8 1.0 N 466 420 343 274 221 151 132 123 111 108 6769 % 6.0 Total   104 .3 1.0 1.2 12.6 100.3 2.9 1.2 14.1 4.3 S80.86 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit në KDSH – Kosovë 2011 Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01Y98) Diagnoza W57 W54 V99 Y27 Y00 Y04 X64 X29 W59 X23 N 381 166 157 149 96 82 34 15 12 7 1185 % 32.0 S93 S61.0 Total Tab.1 6.0 3.9 2.

2 21.2 100.87 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor në KDSH –Kosovë 2011 Gr XXI.0 Total   105 .4 4.5 1.shënd. Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 3.4 1.3 7.5 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Diagnoza Z34 Z51 Z00 Z98 Z09 Z20 Z35 Z02 Z01 Z30 N 6764 3611 2073 1239 679 588 446 419 235 196 16836 % 40.Tab.4 12.6 2.

3 100.8 14.6 13.0 27.Tab.4 100.9 3.3 0.2 14.4 0.0 <1 subtotal A09 A05 B86 B01 A07.0 13.9 5.6 10.6 14.6 8.3 6.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00B99) Grup mosha Diagnoza A09 B37 A41 A05 B86 N 254 58 28 24 15 406 254 24 15 8 0 1828 301 296 71 64 38 1112 308 296 277 255 123 1953 147 84 66 66 55 622 150 90 89 51 44 610 % 62.8 0.6 8.88 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KDSH-Kosovë 2011 Gr I.8 100.8 3.0 23.0 24.4 7.0 100.4 5.0 15.2 100.6 14.7 100.9 1.1 26.8 15.5 10.1 1-5 subtotal A05 A09 B01 B86 A18 A15 A16 B90 A09 A18 B90 A09 A15 A18 A16 B90 A09 A15 A16 A18 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   106 .2 13.6 6.1 6.

7 7.2 C34 D25 D05 subtotal 15-49 C50 D17 C34 C16 C50 D17 D48.0 21.3 4.0   107 .89 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e tumoreve në KDSH-Kosovë 2011 Gr II.3 9.0 32.7 100.1 9.8 100.7 7.4 C69 D22 D17 N 2 3 2 2 1 1 11 6 4 3 3 3 39 45 37 29 28 22 378 124 22 18 15 14 383 88 38 34 26 20 413 <1 '1-5 subtotal '6-14 C76.7 3.2 6.Tab.0 11.7 4.4 5.9 3.2 8.2 9.7 7.9 9.5 C34 C61 D23 D48.0 D20 D18 D23.8 7.0 27.4 5.3 7.0 15.8 100. Tumorët (C00-D48) Grup mosha Diagnoza D21 C71 D22 D18.3 18.2 18.1 100.5 C68 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 100.4 10.7 100.

9 D68 D50.2 29.1 1.1 1.3 40. Sëm.0 0.0 65+ subtotal   108 .0 60.0 D69 1-5 subtotal D50 D68 D69 D50. hemopoetike dhe çrreg.9 D63 D50 D68 D64.0 91.3 36.8 2.9 D69.0 2.2 100.7 100.0 47.0 44.90 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të gjakut dhe organeve hemopoetike dhe cregullimet e imunitetit në KDSH-Kosovë 2011 Gr III.1 27.2 D68 D50 D58 D86 D64.9 D62 D53 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal % 92.2 100.3 3.5 6.1 100. e gjakut dhe org.Tab.4 6.5 3. e imunitetit (D50-D89) Grup mosha Diagnoza D50 D50.7 2.7 4.9 D68 D50 D86 D64.9 D50.0 D60 D56.7 5.9 N 173 5 4 2 2 187 968 37 32 8 7 1060 104 48 8 4 2 173 288 167 29 17 16 563 112 92 17 7 5 253 155 133 20 4 4 328 <1 subtotal D50 D50.2 1.6 2.8 0.5 2.0 51.3 1.7 2.8 100.0 100.2 3.1 1.

8 3.5 100.0 59.8 100.91 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve endokrine.Çrreg.3 100.0 67.0 1.8 4.1 17.7 0.9 28.0 14.3 27.4 12. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Grup mosha Diagnoza E55.3 4.6 1.4 100.4 27.9 E43 E86 E44 E45 N 8 6 4 3 2 23 7 6 5 4 4 39 10 4 3 1 1 21 236 181 17 45 19 651 893 430 45 24 23 1491 923 376 18 9 5 1369 <1 subtotal E44 E86 E55. ushqyeshmërisë dhe metabolizmit në KDSH –Kosovë 201 Gr IV.3 10.6 19.9 2.6 6.3 0.9 E43 E45 1-5 subtotal E10 E44 E04 E11 E13 E11 E10 E12 E04 E78 E11 E10 E12 E04 E78 E11 E10 E12 E78 E04 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 34.7 100.9 15.0   109 .0 8.9 100. Endokrine.Tab.5 1.8 26.0 17.4 13.8 10.0 36.0 47.8 2.

4 7.0 14.4 8.5 6.7 9.5 100.1 F83 F98 N 18 6 3 2 1 31 36 27 25 22 20 267 455 448 417 340 285 4600 256 246 200 131 109 1757 111 64 53 45 36 531 1-5 subtotal F70 F98 F43.5 3.2 100.0 20.1 9.1 19.8 100.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Grup mosha Diagnoza F79 F70 F80.2 F32 F31.4 9.9 9.2 7.2 100.2 % 58.Tab.5 10.1 7.0 9.0 F20 F43.92 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve cregullimet psikike dhe te pesonalitetit në KDSH – Kosovë 2011 Gr V.2 F32 F41.0 8.5 6.7 6.0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   110 .4 6.9 12.0 F45 F01 F01 F45 F48 F32 F41.0 11.2 100.1 F41.0 F91 F79 F41.0 13.6 14.1 10.

0 7.7 4.0   111 .4 5.2 3.5 10.8 8.1 5.0 22. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Grup mosha Diagnoza G40 G40 G80 G00 G54 G81 N 7 95 17 11 7 6 165 226 35 19 11 8 335 463 365 78 73 56 1286 110 109 69 34 29 498 64 61 53 36 35 450 <1 1-5 subtotal G40 G44 G51 G96 G43 G40 G44 G43 G57 G96 G40 G44 G57 G54 G81 G44 G20 G40 G46 G96 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 100.0 28.4 100.8 100.0 36.1 21.7 3.3 6.4 6.6 11.4 100.8 100.3 2.6 10.6 100.2 13.Tab.8 5.9 13.0 57.0 67.0 14.7 4.9 6.93 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve SNQ në KDSH-Kosovë 2011 Gr VI.

7 5.4 H10.0 H10 H52 H25 H25.1 7.1 1.0 10.0 H04.3 9.3 12.4 H10.5 1.5 4.4 4.0 H00.8 16.Tab.0 H10 H10.0 18.0   112 .7 4.4 H40 H52 H52.0 H10 H52.8 100.0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 30.4 5.1 5.0 H52.8 2. 94 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të syrit në KDSH-Kosovë 2011 Gr VII.0 5.6 1.0 H11.0 19.0 14.9 100. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Grup mosha Diagnoza H10 H04.3 N 75 11 10 4 4 244 76 36 28 18 14 728 312 274 260 93 87 1628 173 130 92 68 54 915 206 177 132 116 84 1437 1-5 subtotal H10 H52 H52.2 10.0 H52 H52.9 3.3 100.6 100.2 16.9 14.2 8.9 100.0 H00.

3 9.9 5.1 16.3 5.9 5.2 H60 H65 H66 H61.9 13.7 7.0 28.4 7.7 6.6 100.1 N 190 25 18 18 17 303 234 34 27 16 15 389 102 25 21 20 20 265 154 152 121 85 69 901 108 78 47 45 23 478 192 115 63 59 48 679 <1 subtotal H65 H67 H66 H65.7 100.0 38.0 22.0 '6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   113 .1 3.0 17.5 7.3 16.9 7.2 H67 H61 H61.7 8.5 9.2 H65 H60 H90 H61 H90 H61. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Grup mosha Diagnoza H65 H66 H67 H65.9 9.2 8.3 8.4 9.9 4.95 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të veshit dhe procesit mastoid në KDSH-Kosovë 2011 Gr VIII.0 H65.6 16.Tab.8 9.0 60.9 100.1 100.4 7.4 4.2 H90 H65 H60 H93.1 H60 H65 H66 H61.1 '1-5 subtotal % 62.8 100.5 100.

8 7.0 4.0 100.96 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut në KDSHKosovë 2011 Gr IX.0 1-5 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   114 .0 53.5 100.1 I47 I78.9 3.7 18.0 57.9 3.7 9.Tab.4 100.8 5.5 6.8 2. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Grup mosha Diagnoza I08 I42 I86.5 18.7 11.9 8.8 I08 I10 I20 I84 I95 I42 I10 I20 I42 I63 I21 I10 I42 I20 I63 I50 N 1 5 5 4 4 2 27 1556 263 160 106 94 2691 2968 434 273 218 91 4586 3547 785 564 369 298 6604 % 3.8 14.5 14.0 64.8 9.5 5.6 4.5 100.

0 6.0 34.4 11.9 7.6 11.9 100.2 100.4 100.8 12.0 25.8 3.0 15.7 6.0 37.Tab. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Grup mosha Diagnoza J00 J02 J20 J03 J18 N 1957 753 585 183 124 3848 2469 2258 1448 1227 516 9524 1182 428 388 363 240 3502 616 458 343 257 214 3951 880 204 180 157 151 2573 1330 390 229 214 209 3556 <1 subtotal J03 J00 J02 J20 J18 1-5 subtotal J03 J00 J02 J20 J44 J42 J20 J03 J18 J40 J42 J20 J44 J18 J47 J42 J44 J40 J18 J47 % 50.0 5.5 5.4 100.6 8.9 5.9 100.4 6.0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   115 .97 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes në KDSH-Kosovë 2011 Gr X.9 100.7 15.1 5.2 7.2 4.0 33.9 23.1 10.6 15.2 12.0 6.4 6.9 19.2 11.

9 K52 K29 K35 K80 K40 K30 K29 K80 K40 K81 K27 K29 K80 K40 K81 K30 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 25.1 3.6 17.2 11.3 100.0 12.9 100.4 11.6 15.1 100.2 10.0   116 .0 23.98 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit të tretjes në KDSH-Kosovë 2011 Gr XI.0 25.0 21.9 K52 K40 K12 1-5 subtotal K35 K30 K40 K52.8 9.0 33.4 14. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00K93) Grup mosha Diagnoza K12 K52.5 7.9 K30 K52 K40 N 116 109 100 43 32 448 536 442 309 201 185 1794 258 137 94 84 48 761 772 462 453 336 279 3526 421 326 212 178 64 1783 378 228 218 90 58 1478 <1 subtotal K30 K52.9 10.3 9.9 24.3 22.1 12.6 100.9 13.0 3.9 100.9 24.0 29.3 11.3 100.Tab.0 6.7 6.6 18.9 18.6 7.

99 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të lëkurës dhe indit nënlëkuror në KDSH-Kosovë 2011 Gr XII.6 100.3 9.1 11.0 23.5 8.1 7.1 5.6 11.7 4.5 10.1 9.4 9.0 8.0 12.0 L02 L23 L50 L29 L05 L02 L23 L29 L50.2 15.2 100.4 6. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Grup mosha Diagnoza L23 L22 L50 L00 L20 N 86 62 32 29 27 357 161 136 49 36 31 687 104 79 67 65 48 772 313 301 284 148 125 2587 105 92 57 33 27 610 118 85 66 59 25 693 <1 subtotal L23 L50 L04 L02 L21 1-5 subtotal L50 L23 L04 L02 L70 L02 L70 L23 L60 L50.0 12.8 100.3 5.6 100.8 7.5 3.2 4.4 4.0 L50 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 24.5 100.1 17.0 13.4 100.4 19.Tab.0   117 .0 5.2 8.7 8.0 17.0 17.

0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   118 .3 7.6 M43.0 16.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Grup mosha Diagnoza M41 M79.4 15.9 100.0 14.0 10.9 10.Tab.8 11.7 6.6 M24 M73 M54 M51 M47 M53 M01 M51 M54 M47 M17 M01 M17 M47 M54 M51 M15 N 28 15 13 11 10 140 361 328 221 127 121 2069 178 167 151 124 68 1114 147 116 113 96 48 818 % 20.8 100.2 13.0 15.7 9.6 11.1 6.0 13.1 5.1 100.100 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit lokomotor dhe indit lidhor në KDSH-Kosovë 2011 Gr XIII.0 18.7 5.1 100.0 17.9 7.

0 7.3 N91 N30 N23 N72 N92 N18 N30 N40 N23 N95 N40 N18 N30 N23 N11 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal % 81.0 9.5 100.0 44.2 4.Tab.1 1-5 subtotal N30 N39 N23 N39.0 N18 N70 N11 N 113 15 2 2 2 139 422 241 40 35 12 769 140 100 58 37 20 450 717 580 579 462 424 5758 537 198 198 164 63 1808 848 370 163 77 75 1912 <1 subtotal N39 N30 N39.0   119 .9 100.5 4.0 12.0 11.8 1.9 31.4 1.0 3.1 8.2 4.0 54.4 100.5 10.4 1.0 N47 N48.1 3.4 19.4 8.1 22.0 N43.3 10.4 100.0 31.2 12.9 8.4 100.6 1.3 5.1 10.6 100.101 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve të sistemit urogjenital në KDSH-Kosovë 2011 Gr XIV. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Grup mosha Diagnoza N39 N39.0 29.7 11.

0 10.102 Struktura e diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth shtatzanisë.2 6. gjendjeve të caktuara që rrjedhin nga periudha perinatale në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVI.Shtatzanija .0 Tab.103 Struktura e diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve.7 4.5 16.Tab.6 100.6 100.0 5.0   120 .lindja dhe lehonia (O00O99) Grup mosha Diagnoza O80 O82 O83 O23 O03 N 956 364 136 129 103 2249 15-49 subtotal % 42.5 8. lindjes dhe lehonisë në KDSH –Kosovë 2011 Gr XV.3 15.8 13. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Grup mosha Diagnoza P38 P59 P36 P92 P39 N 89 77 63 51 42 486 <1 subtotal % 18.

2 100.0 6-14 subtotal 15-49 Q90 subtotal 65+ Q44 2 100.0 8. deformimeve dhe anomalitë kromozomale në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVII.104 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve.0 75.0 100.0 5.4 100.2 4.3 4. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Grup mosha Diagnoza Q65 Q53 Q21 Q38 Q78.3 8.2 33.0 50.0 5.Tab.2 N 131 32 17 13 11 320 45 37 19 6 3 112 18 2 2 1 1 24 4 4 8 <1 subtotal Q65 Q53 Q66 Q90 Q68 1-5 subtotal Q66 Q90 Q69 Q37. Komplikimet e lindura.0 Q30 Q66 % 40.9 10.7 100.1 3.4 2.0 50.0   121 .0 40.3 4. komplikimeve të lindura.0 17.

Simptomet.0 R14 R13 R23 N 301 17 10 2 2 334 344 312 219 202 21 1196 787 96 96 94 48 1258 903 697 252 87 78 2269 241 224 177 64 48 888 214 147 140 74 28 772 <1 subtotal R10 R56 R50 R11 R56.5 3.1 9.2 19. shenjat analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike të paklasifikuaragjetiu në KDSH –Kosovë 2011 Gr XVIII.6 3.0 27.0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   122 .1 25.6 7.9 7.6 7.7 19.9 1.1 5.8 30.6 7.Tab.105 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e sëmundjeve simptomet.0 0.0 28.0 18.6 0.8 100.2 5.4 100.8 26.0 39. shenjat.1 3.1 18.0 1-5 subtotal R10 R56 R51 R11 R50 R10 R51 R42 R04 R79 R51 R42 R10 R02 R04 R42 R51 R10 R02 R04 % 90.3 16.7 11.6 100. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00R99) Grup mosha Diagnoza R10 R10.8 3.4 100.0 27.0 62.8 100.6 100.1 3.

6 6.6 3.6 6.0 6.8 13.0 19. Lëndimet.6 6. helmimeve dhe disa nga faktorët e jashtëm në KDSH – Kosovë 2011 Gr XIX.7 7.1 2.106 Struktura e diagnozave më të shpeshta sipas grup moshave për grupin e lëndimeve.0 6-14 subtotal 15-49 subtotal 50-64 subtotal 65+ subtotal   123 .8 100.4 S52 S00 S01 S81 S52.0 5.0 4.0 6.0 2.1 4.1 6.3 S01 S60 S00 S81 S52 S01 S60 S20 S81 S52 S01 S60 S52.4 100.3 3.3 4.7 100.8 100.8 3.0 8.6 3.Tab.3 6.2 3.4 4.8 3.4 5.8 4.4 5.6 100. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Grup mosha Diagnoza S93 S20 S80.0 S87 S00 S01 S60 S52 S53.3 S72 S00 N 8 4 4 4 4 61 126 85 24 20 17 637 113 94 86 49 44 1306 215 209 151 135 94 3402 41 38 32 27 27 758 39 32 29 28 23 605 <1 subtotal 1-5 subtotal % 13.2 6.0 S42.6 100.6 3.

97 0. Sëmundjet SNQ Gr III.Sëmundjet infektive dhe parazitare Gr XII.Shtatzanija . të ushqyeshmëris dhe metabolizmit Gr VIII.34 11. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror Gr VII.69 5. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Sëm. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm Gr XVIII.94 * 0. deformimet dhe anomalit kromozomale Panjohur (J00-J99) (Z00-Z99) (I00-I99) (N00-N99) (K00-K93) (F00-F99) (S00-T98) (R00-R99) (A00-B99) (L00-L99) (H00-H59) (M00-M99) (E00-E90) (H60-H95 138068 26954 16836 13909 10836 9790 7186 6769 6717 6531 5706 5075 4141 3594 3015 2741 2564 2249 1226 1185 489 466 89 (G00-G99) (D50-D89) (O00-O99) (C00-D48) (V01-Y98) (P00-P96) (Q00-Q99) -   124 .02 3.39 2.75 5.35 13. Sëmundjet e sistemit urogjenital Gr XI. Endokrine. dhe kontakti me sherbim shendetesor Gr IX.36 5.28 2. Simptomet. Komplikimet e lindura. Sëmundjet e sistemit te tretjes Gr V.107 Morbiditeti dhe rangu sipas grupeve të sëmundjeve në KDSH – Kosovë 2011 Grupi i sëmundjeve Diagnoza Total Morbidite ti Rangu ‰ 109. Sëmundjet e syrit Gr XIII.shënd.52 4.17 4.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit Gr XIX.Çrreg. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale Gr XVII.03 * 0.07 19 20 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totali Gr X. e gjakut dhe org. Lëndimet.32 5.37 0. hemopoetike dhe çrreg.58 7. Tumorët Gr XX.17 2.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor Gr IV.02 8.85 2. shenjat. e imunitetit Gr XV. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid ) Gr VI. Semundjet e sistemit te frymemarrjes Gr XXI.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit Gr XVI.lindja dhe lehonia Gr II.36 21.Tab. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu Gr I. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut Gr XIV.

Kujdesi Tretësor Shëndetësor-KTSH   125 .

Tumorët (C00-D48) Gr I. Simptomet.4 0.2 1. hemopoetike dhe çrreg. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr VIII.Tab.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIX.3 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr II.Shtatzanija . Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XVII.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr XV.0 6.8 8. e imunitetit (D50-D89) Gr XIV.5 100.1 0.0 Rangu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   126 .108 Struktura dhe rangu sipas grupeve të sëmundjeve në KTSH – Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve Gr V.5 2. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VI. shenjat. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XI.4 0. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XII.6 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Panjohur Totali Totali N 7631 2885 2354 1746 1355 1013 1008 618 543 497 363 253 243 152 122 90 79 79 62 24 20 759 21896 % 34. Endokrine.6 2.3 1. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr III.6 4. Sëm. Komplikimet e lindura.4 0. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr IX.2 4.1 0. Lëndimet. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XVIII.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XXI. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI.Çrreg.7 1. e gjakut dhe org. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr VII.9 13. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00T98) Gr IV. Faktoret qe ndikojne ne gjend.8 2.2 10.7 0.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr X.shënd.1 3.

Graf 3. Dhjetë grupet më të shpeshta të sëmundjeve në KTSH   127 .

009 0. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.4 0. Sëm. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.1 31.231 0.5 24.000 -   128 .2 4. Lëndimet.4 4.109 Rastet sipas grupeve të sëmundjeve.0 1.8 47.4 3.1 31.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.5 6.1 2.3 58. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.1 0.Shl=1 p 0.5 50.9 0.683 0.Shtatzanija .206 0.925 0.6 3.0 0.1 0.5 38.2 40.7 5. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.000 0.1 0.8 1.3 0.000 0.5 0.0 38.8 1.2 9.5 F % 2. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII. hemopoetike dhe çrreg. gjinisë dhe mosës mesatare në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve Gr I. Endokrine.5 0. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV.3 100.7 34.000 0.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.0 X2.077 0.9 1.572 0.0 0. shenjat. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00Z99) Panjohur Totali Mosha mesatare 41.2 2.1 11.4 27.004 0.5 % 2. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.042 0. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.4 M N 258 364 44 64 4330 672 935 51 508 1175 122 287 101 18 0 11 39 429 111 7 73 363 9963 45.7 9. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.7 0.7 3.9 36.2 0.4 30.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.765 0.3 61.5 2. Faktoret qe ndikojne ne gjend.6 45.3 0. e gjakut dhe org.5 5.000 0.5 27.0 N 239 179 35 58 3301 683 811 39 505 1179 131 331 142 61 2885 13 23 579 41 13 290 396 11933 54.4 0.shënd. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.6 43. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.Çrreg.1 2. Tumorët (C00-D48) Gr III.004 0.003 0.9 1.000 0.934 0.000 0.2 0.6 36.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.Tab.7 6.311 0.6 100. Simptomet.6 54. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.8 0.3 4.1 0.8 33. Komplikimet e lindura.2 0.5 36.2 20.000 0.180 0.3 1.4 42. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.

7 2.42 8.0 1596 39.5 0. e gjakut dhe org.27 4.5 - 3330 100.2 0.4 3.7 0.42 65+ N 116 224 7 26 486 336 181 569 15 880 15 92 45 7 6 0 0 0 156 7 9 153 % 3.0 0.8 0.0 11895 100.0 0.8 3.2 -   129 .7 0.8 3.87 0.0 0. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XV.9 1.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.5 4.7 0.0 3. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr IX.00 0.0 0.0 0.Çrreg.8 4.5 26.2 0.0 0. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.1 0.00 18.1 5.7 - 711 100.0 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.3 1. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XIX.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI.3 18.8 0.9 0.3 - 4059 100.2 0.0 10.0 0.0 0.7 14.0 0.5 0. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII.0 0.93 0.Shtatzanija .7 0.4 0.5 3.5 9.2 5.0 Grup Mosha 6-14 15-49 N % N % 32 17 16 31 12 739 183 275 17 66 44 100 0 14 11 0 0 3 103 1 42 52 1.2 0.0 1.8 0.3 4.6 1.0 4.1 0.3 0.1 2. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII.1 2.20 0.25 0.4 4.4 17.1 1.90 0.8 3.0 0.4 2.2 - 1758 100.0 8.6 0.00 4.0 3. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur Totali N % 14 0 0 0 0 0 2 6 1 20 4 5 0 0 0 1 24 34 7 0 0 25 <1 % 9.0 54.56 143 100.6 11.9 24.8 0. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr V.8 2.8 1.00 0.32 672 16.5 41.0 15.2 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr X. Faktoret qe ndikojne ne gjend.4 5.0 0.25 3.0 4.2 0.0 0.5 1-5 N 60 18 35 12 0 62 45 132 4 81 17 91 5 20 7 0 0 25 70 0 6 21 % 8. Sëm. Komplikimet e lindura.5 5.7 0. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.0 0. Tumorët (C00-D48) Gr III.33 7.2 5.0 0.8 0.3 1.36 0.7 6.0 0.8 1.8 23.Tab.5 6.7 0.1 2.91 2. Endokrine.8 1.5 2. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XX.4 0.9 0.7 42.7 16. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI.shënd.4 2.0 0.17 0.4 15.0 3.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.8 14.02 1.2 0. shenjat.9 1. Simptomet.07 0.110 Struktura sipas grupeve të sëmundjeve dhe grup moshave në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e semundjeve N Gr I.59 0.1 50-64 N % 92 199 7 17 331 257 322 10 37 82 76 8 24 0 0 0 177 3 10 139 2.6 10.0 0.15 6. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVIII.6 Total N 497 543 79 122 1013 7631 1355 1746 90 2354 253 618 243 79 152 2885 24 62 1008 20 363 759 21896 100. Lëndimet. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII.0 183 85 14 36 184 4898 687 442 43 635 136 248 117 30 104 2884 0 0 495 9 296 369 1.0 0.0 17.6 0.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.4 12.0 2.0 8. hemopoetike dhe çrreg.

Çrreg. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVI. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00Q99) Gr XVIII. e gjakut dhe org.shënd. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.8 6-14 vjet F 12 10 8 16 298 80 131 6 7 36 22 53 0 11 0 0 0 48 2 1 19 22 782 6. Sëm. Simptomet. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XVII. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VII.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr II.Shtatzanija . grup moshave dhe gjinisë në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve Gr I.6 15-49 vjet M 94 32 7 20 2727 307 223 21 76 264 61 92 49 4 0 0 0 182 73 1 44 163 4440 44.8 1-5 vjet F 26 11 11 6 23 23 72 2 0 40 5 35 2 14 0 0 10 34 3 0 6 14 337 2.6 F 89 53 7 16 2171 380 219 22 108 371 75 156 68 26 2884 0 0 313 31 8 252 206 7455 62.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV. hemopoetike dhe çrreg. Endokrine.8 M 20 7 8 15 441 103 144 11 5 30 22 47 0 3 0 0 3 55 9 0 23 30 976 9. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr X.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XIX.0 Gjithsej F 239 179 35 58 3301 683 811 39 505 1179 131 331 142 61 2884 13 23 579 41 13 290 396 11933 100. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XII. Komplikimet e lindura.4 65+ vjet F 63 62 3 8 129 70 218 3 214 400 6 41 17 3 0 0 0 71 0 3 6 80 1397 11. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XV. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XI.7 F 43 43 6 12 680 130 166 5 176 327 20 44 55 7 0 0 0 109 5 1 7 64 1900 15. Lëndimet. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.5 M 34 7 24 6 39 22 60 2 0 41 12 56 3 6 0 0 15 36 4 0 0 7 374 3.Tab.5 50-64 vjet M 49 156 1 5 916 127 156 5 155 345 17 38 21 1 0 0 0 68 19 2 3 75 2159 21.8 F 6 0 0 0 0 0 5 1 0 5 3 2 0 0 0 13 13 4 0 0 0 10 62 0.9 M 53 162 4 18 207 111 351 12 272 480 9 51 28 4 0 0 0 85 6 4 3 73 1933 19.7 M 258 364 44 64 4330 672 935 51 508 1175 122 287 101 18 1 11 39 429 111 7 73 363 9963 100. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VIII. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Panjohur Totali N % < 1 vjet M 8 0 0 0 0 2 1 0 0 15 1 3 0 0 1 11 21 3 0 0 0 15 81 0. shenjat. Tumorët (C00-D48) Gr III.0   130 . Faktoret qe ndikojne ne gjend.111 Rastet sipas grupeve të sëmundjeve.

Tab.2 3. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Panjohur Gr XVI.shënd. për foshnjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr XVII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIV.Shtatzanija . dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) 143 34 25 24 20 14 7 6 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 % 100.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XVIII.5 16.7 0. Endokrine. hemopoetike dhe çrreg. Sëm.0 0. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr VI. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XX. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr XIX. e gjakut dhe org.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr II. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr XII.0 0. Lëndimet.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr IX. Simptomet.0 0. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr VIII. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr V.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XXI.8 17. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr I.112 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. Tumorët (C00-D48) Gr III.7 0.4 0.5 2.0 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend.Çrreg.0 9.9 4. e imunitetit (D50-D89) Gr IV.0 0.0 0.0 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr XV.0 0.8 4.0 0. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr X. Komplikimet e lindura. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr VII.8 14.8 1. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XIII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   131 .0 23. shenjat.

Tumorët (C00-D48) Gr XI.0 0. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr IV.9 3. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XIX. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr X. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XV.7 8. Faktoret qe ndikojne ne gjend. Endokrine.Tab.8 2. Simptomet.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr I.8 0. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr XII.5 3. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr XVI.6 0. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr V. shenjat.113 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XXI.shënd. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XVIII.0 2. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr VIII.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) 711 132 91 81 70 62 60 45 35 25 21 20 18 17 12 7 6 5 4 0 0 0 0 1-5 % 100. hemopoetike dhe çrreg.4 1.8 11.6 12.5 2.Çrreg. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Panjohur Gr XIV. Komplikimet e lindura.7 0. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr III.7 1.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr IX.4 6.0 0.3 4.0 0. për fëmijët 1-5 vjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr VII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   132 . Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XX.4 9.Shtatzanija . e gjakut dhe org.0 0. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr II. Lëndimet.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr VI.0 18. e imunitetit (D50-D89) Gr XVII. Sëm.8 8.

0 15.Shtatzanija . Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr X.0 1. Simptomet.lindja dhe lehonia (O00-O99) 1758 739 275 183 103 100 66 52 44 42 32 31 17 17 16 14 12 11 3 1 0 0 0 6-14 % 100.7 0. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr XIX.9 0. Tumorët (C00-D48) Gr VIII. Endokrine. e gjakut dhe org.6 10.0 0.4 5.Çrreg. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr XVIII.9 5.shënd.8 3.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   133 . Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) Gr XV. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XVII. Komplikimet e lindura. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Panjohur Gr XI. e imunitetit (D50-D89) Gr XIV. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VI.Tab.114 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. hemopoetike dhe çrreg.8 1. Sëm. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr IX. për fëmijët 6-14 vjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr V.8 0.1 0.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XVI. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XXI.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XIII.6 0.7 3. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr III.0 2.0 0.8 1.0 0.0 42.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr IV. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XX. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr II. Lëndimet.2 0.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr VII.4 1. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr I. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr XII. shenjat.5 2. Faktoret qe ndikojne ne gjend.

Sëm. Komplikimet e lindura.7 3.115 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr III. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XIII. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI.3 0. Lëndimet.2 3. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Panjohur Gr XXI. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XIV.shënd.0 41. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Gr VII.9 0.0 0. e imunitetit (D50-D89) Gr XX.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XVII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   134 .8 5.Shtatzanija .Çrreg.4 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr IV.1 0.5 2.Tab. shenjat.1 2. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr X. Faktoret qe ndikojne ne gjend. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr II. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XII.2 5.5 1. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr XVIII. Endokrine.1 0.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XI.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr VI.0 0.3 4.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr XV. hemopoetike dhe çrreg.1 1.3 0.5 1. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr IX. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr I.2 24.1 1. Simptomet. Tumorët (C00-D48) Gr VIII. e gjakut dhe org.7 0. për të rriturit 15-49 vjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr V. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 11895 4898 2884 687 635 495 442 369 296 248 184 183 136 117 104 85 43 36 30 14 9 0 0 15-49 % 100.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XIX.

lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVII. e gjakut dhe org. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr VIII. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr II.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   135 .Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr X.9 0.6 8.4 0.2 0. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Panjohur Gr I. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr III.0 0.2 0.9 0. Endokrine. Komplikimet e lindura. Faktoret qe ndikojne ne gjend.shënd.4 2.Shtatzanija . Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr VI. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII.6 0.2 7. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr VII.2 0. e imunitetit (D50-D89) Gr XX. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 4059 1596 672 331 322 257 199 177 139 92 82 76 37 24 17 10 10 8 7 3 0 0 0 50-64 % 100. hemopoetike dhe çrreg.1 0.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr XI.0 39. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr IX.0 1. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr IV. për të rriturit 50-64 vjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr V. Sëm.Tab.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XV.116 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr XIX.9 6.3 4.3 2. Tumorët (C00-D48) Gr XVIII.4 3. Lëndimet. Simptomet.2 0. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr XIV.9 4. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XXI. shenjat.0 0.3 16.Çrreg. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI.

hemopoetike dhe çrreg.1 6.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangu   136 . për të moshuarit mbi 65 vjet në KTSH –Kosovë 2011 Grupet e sëmundjeve N Totali Gr X.5 0.4 0. Sëmundjet SNQ (G00-G99) Gr XVIII.7 4.8 0.4 17.Çrreg.2 0. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00-Z99) Gr XIV.2 0.lindja dhe lehonia (O00-O99) Gr XVII.8 1.3 0. Komplikimet e lindura.5 2. Lëndimet. Simptomet. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00-N99) Gr III.4 4.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00-B99) Gr XII.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) Gr II. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) Gr XIII. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Gr VIII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) Gr IX.2 0.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) Gr XIX. Tumorët (C00-D48) Gr VI.0 0. Faktoret qe ndikojne ne gjend.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) Gr IV.6 10. Sëm. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) Gr XV.0 0. e imunitetit (D50-D89) Gr XX.6 3.7 5. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) 3330 880 569 486 336 224 181 156 153 116 92 45 26 15 15 9 7 7 7 6 0 0 0 65+ % 100. shenjat.5 0. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) Gr VII. Endokrine.shënd.0 26.2 0.Tab.1 14. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) Gr V.Shtatzanija . deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) Gr XVI. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) Gr XXI. analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) Panjohur Gr I. e gjakut dhe org.117 Struktura dhe rangu i grupeve të sëmundjeve. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) Gr XI.

0   137 .1 2.Sëmundjet infektive dhe parazitare (A00B99) % N Diagnoza A16 203 40.Tab.8 1.7 25.0 Subtotal 497 Tab.8 B36 14 2.4 2.2 A15 36 7.0 1.0 100.2 2.3 100. Tumorët (C00-D48) Diagnoza C34 C44 C00 C91 D17 D10 D23 D11 D18 C53 Subtotal N 221 136 37 17 13 12 11 10 10 7 543 % 40.8 A46 10 2.4 A17 29 5.118 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KTSH –Kosovë 2011 Gr I.0 B35 10 2.8 1.8 A09 56 11.119 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e tumoreve në KTSH –Kosovë 2011 Gr II.8 B90 24 4.2 B02 32 6.0 6.3 B86 41 8.8 3.

4 E04 4 3.6 26.6 E76 2 1.4 E34 9 7.121 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve endokrine.6 100. Endokrine.3 E66 3 2.0 Tab.0 1 0.Tab.6 E44 2 1.5 E05 2 1.0 E03 9 7.120 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të gjakut dhe organeve hemopoetike dhe cregullimet e imunitetit në KTSH –Kosovë 2011 Gr III.6 E29.8 100. Sëm.0 Subtotal 122   138 . ushqyeshmërisë dhe metabolizmit në KTSH –Kosovë 2011 Gr IV.Çrreg. të ushqyeshmëris dhe metabolizmit (E00-E90) % N Diagnoza E10 43 35. hemopoetike dhe çrreg.2 E11 39 32. e imunitetit (D50-D89) Diagnoza D50 D69 Subtotal N 55 21 79 % 69. e gjakut dhe org.

5 F60 191 2.8 G61 22 1.4 G51 27 2.0 Tab.8 F32 698 9. Sëmundjet SNQ (G00-G99) % N Diagnoza G40 734 54.5 G56 16 1.5 F44 173 2.0 G57 25 1.6 G45 21 1.2 F34 236 3.2 G44 150 11.6 F41 902 11.3 Subtotal 7631 100.1 F45 235 3.1 G46 113 8.Tab.1 F43 1191 15.0 Subtotal 1355   139 .1 F33 242 3.123 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve SNQ në KTSH –Kosovë 2011 Gr VI.Çrregullimet psiqike dhe te personalitetit (F00-F99) N % Diagnoza F20 1991 26.3 G20 51 3.8 G35 46 3.2 100.1 F48 194 2.122 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve cregullimet psikike dhe te pesonalitetit në KTSH –Kosovë 2011 Gr V.

1 H95 1 1.1 100.2 H35 105 6.3 H26 127 7.3 H11 108 6.125 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të veshit dhe procesit mastoid në KTSH –Kosovë 2011 Gr VIII. Sëmundjet e syrit (H00-H59) % N Diagnoza H50 334 19.1 H10 128 7.0 H52 68 3.1 H93 1 1.0 H81 1 1.Tab.3 H25 159 9.1 H40 284 16.0 Subtotal 90   140 .9 H04 56 3.2 100.124 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të syrit në KTSH –Kosovë 2011 Gr VII.2 H20 39 2.1 H92 1 1.0 H61 22 24. Sëmundjet e veshit dhe procesit mastoid (H60-H95) % N Diagnoza H65 54 60.1 H91 1 1.0 Subtotal 1746 Tab.4 H60 9 10.

3 J47 79 3.0 I84 16 1.127 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes në KTSH –Kosovë 2011 Gr X.2 J18 440 18.0 J41 207 8.8 I64 90 8.Tab.1 I10 99 9.8 J98 57 2. Semundjet e sistemit te frymemarrjes (J00-J99) % N Diagnoza J44 852 36.4 J40 41 1.7 100.9 I66 51 5.0 Subtotal 1013 Tab.3 I60 13 1.3 I24 10 1.126 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut në KTSH –Kosovë 2011 Gr IX.6 I31 13 1.0 100.7 J42 213 9. Sëmundjet e sistemit te qarkullimit te gjakut (I00-I99) % N Diagnoza I63 568 56.0 I61 45 4.4 I25 20 2.8 J20 172 7.4 J45 66 2.0 Subtotal 2354   141 .

5 L51 42 6.8 100.2 2.2 Subtotal N 30 29 23 22 18 17 12 11 8 7 253 % 11.8 K07.2 K07.0 K40 K02 K09.7 4.1 6.9 L42 11 1.Tab.6 K12.7 L50.1 8.3 3.8 L40 35 5. Sëmundjet e sistemit te tretjes (K00-K93) Diagnoza K30 K02.6 L02.4 L20 59 9.5 9.129 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të lëkurës dhe indit nënlëkuror në KTSH –Kosovë 2011 Gr XII.0 14 2.9 11.8 100.7 7.0 Subtotal 618   142 .9 L53 12 1.128 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit të tretjes në KTSH –Kosovë 2011 Gr XI.3 L23 12 1.0 32 5. Sëmundjet e lëkures dhe indit nënlëkuror (L00-L99) % N Diagnoza L50 200 32.1 K29 K07.2 L08 16 2.7 4.0 Tab.

5 M51 5 2.5 M17 6 2.5 N39 2 2. Sëmundjet e sistemit urogjenital ((N00N99) % N Diagnoza N72 18 22.0 M53 27 11.5 100.6 100.9 M14 6 2.6 M54 73 30.1 M02 4 1.5 N19 2 2.8 N30 15 19.1 M05 7 2.6 N04 4 5.0 N18 13 16.5 N31 6 7.6 M62 4 1.0 Subtotal 79   143 .131 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit urogjenital në KTSH –Kosovë 2011 Gr XIV.1 N47 3 3.6 M50 4 1.8 N17 2 2.8 N76 3 3.0 Subtotal 243 Tab.130 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve të sistemit lokomotor dhe indit lidhor në KTSH –Kosovë 2011 Gr XIII.Sëmundjet e sistemit lokomotor dhe indit lidhor (M00-M99) % Diagnoza N M47 89 36.Tab.

1 100. Gjendjet e caktuara qe rrjedhin nga periudha perinatale (P00-P96) N % Diagnoza P59 4 16.3 P90 2 8.0 Tab.3 P36 2 8.2 P21 1 4.2 0.132 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth shtatzanisë.6 3 12.2 24.lindja dhe lehonia (O00-O99) Diagnoza O80 O82 O42 O14 O63 Subtotal N 2169 700 6 4 2 2885 % 75.Shtatzanija .1 0.3 P02 1 4.0   144 . lindjes dhe lehonisë në KTSH –Kosovë 2011 Gr XV.Tab.2 Subtotal 24 100.3 P80 2 8.5 P07 2 8.7 P23.133 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KTSH –Kosovë 2011 Gr XVI.5 3 12.5 P36.3 P38 2 8.3 0.

0 Subtotal 1008   145 . analizat dhe konstatimet abnormale klinike dhe laboratorike te paklasifikuara gjetiu (R00-R99) % N Diagnoza R51 494 49.134 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve rreth komplikimeve të lindura.6 100.6 R69 24 2.2 100.6 Q21 8 12.8 Q37.135 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve infektive dhe parazitare në KTSH –Kosovë 2011 Gr XVIII.deformimet dhe anomalitë kromozomale në KTSH –Kosovë 2011 Gr XVII.6 R40 6 0. Komplikimet e lindura.0 R10 80 7.1 Q20 4 6.4 R04 6 0.0 R41 168 16.4 R11 14 1.6 R50 6 0. Simptomet.5 Q21.8 Q25 3 4.5 Q38 4 6.7 R42 141 14.8 Q53 2 3. shenjat.8 3 4.Tab. deformimet dhe anomalit kromozomale (Q00-Q99) % N Diagnoza Q35 14 22.9 R56 26 2.9 Q36 6 9.2 3 4.7 Q24 5 8.0 Subtotal 62 Tab.

0 Subtotal 152 Tab.3 S03 3 2.0 T10 3 2.8 T16 9 5.0 W56 1 5.0 S07 3 2.0 100.0 V44 2 10.0 V34 6 30.8 S01 18 11. helmimet dhe disa nga pasojat tjera të shkaktuara nga faktorët e jashtëm në KTSH –Kosovë 2011 Gr XIX.0 100.137 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit në KTSH – Kosovë 2011 Gr XX. Lëndimet.0 V32 1 5.Tab.136 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve lëndimet. helmimet dhe disa nga pasojat tjera te shkaktuara nga faktorët e jashtëm (S00-T98) % N Diagnoza T15 44 28.3 S04 5 3.Shkaktarët e jashtëm të morbiditetit dhe mortalitetit (V01-Y98) % N Diagnoza X61 9 45.9 S02 8 5.4 S00 21 13.0 V60 1 5.9 S06 25 16.0 Subtotal 20   146 .

8 2.0 Z00 Z33 Z02 Z22 Z20 Subtotal 10 9 6 6 5 363 2.0 Z76 11 3. dhe kontakti me sherbim shendetesor (Z00Z99) % N Diagnoza Z34 189 52.1 Z63 58 16.0   147 . Faktoret qe ndikojne ne gjend.0 Z04 49 13.7 1.shënd.7 1.138 Struktura e dhjetë diagnozave më të shpeshta për grupin e sëmundjeve faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbim shëndetësor në KTSH –Kosovë 2011 Gr XXI.Tab.4 100.5 1.5 Z35 11 3.

  148 .

Mendojmë se duhet të vihet si prioritet përfshirja e të gjitha grupeve etnike në vrojtimin e sëmundjeve infektive në Kosovë. SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE E SËMUNDJEVE NGJITËSE DHE PARAZITARE NË KOSOVË NË PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2011 IKSHPK – DEPARTAMENTI I EPIDEMIOLOGJISË PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE Incidenca e disa sëmundjeve ngjitëse në Kosovë është ende e lartë dhe kërkon një sistem funksional për identifikimin e zonave të prioritetit për strategji efektive të kontrollit nga IKSHP dhe IRSHP. Duhet vënë re se ky sistem i vrojtimit tani mbulon vetëm pjesën ku jeton popullata shqiptare dhe minoritetet ( pa minoritetin serb që nuk i raportojnë tani për tani apo rallë ISHPsë). duhet të rritet frekuenca e analizave të rregullta. duhet shpërndarë raportet mujore.2. për aplikimin e masave parandaluese dhe kundërepidemike. Një numër i konsideruar i epidemive potenciale janë identifikuar shpejt nga sistemi i raportimit. edhepse kualiteti i të dhënave dhe saktësia kohore e raportimit kanë nevojë për azhuritet dhe përmirësime duke filluar nga ambullanta e fshatit e deri në nivel QKMF dhe IRSHP.   149 .7. tremujore dhe vjetore në njësitë raportuese dhe te vendimmarrësit. Andaj. Ngritja e kaulitetit të të dhënave dhe raportimi në kohë janë çështjet më të rëndësishme.

9 5840.08 40.5 22.05 11. C Pertussis Tularemia Bruceloza TBC Intoxicatio alimentaris Typhus abdominalis Dyshimi në Influencë Influenca A (H1N1) Sëmundjet tjera ngjitëse Total 2010 16036 54832 7714 53 464 1 21 13 168 450 22 22 237 105 920 872 16 15284 14 1937 99181 761.1 ) Ecuria e sëmundjeve ngjitëse dhe incidenca e tyre në Kosovë 2010 dhe 2011 Tab. (Tab.2 54.7 41.4 0.5   150 .9 2967.9 43.26 4.8 366.4 3.67 92.8 2604.04 6. Ecuria e sëmundjeve ngjitëse.dhjetor 2010 dhe 2011 Në periudhën janar – dhjetor .7 2011 13598 62456 6119 38 191 0 5 20 43 135 48 17 8 65 846 1145 5 36229 62 1914 122944 645.1 0. në periudhën janar .4 1.9 2.4 2.1 2.02 4711.07 0 0.03 1288.04 1.1.8 9. incidenca e tyre në Kosovë. 2011 janë raportuar gjithsej 122944 sëmundje ngjitëse me Mb 5840.8 0.Pneumonia Diarea acute Variçela Sindromi i diaresë me gjak Sindromi meningjeal Paraliza acute flakcide Sindromi i etheve hemoragjike Sindrome me ethe ekzantematike Parotiti epidemik Verdhëza acute A Verdhëza B.2 0.1 Sëmundjet ITPR .9 21.9 90.6 7.5 në çdo 100000 banorë.04 0.2 1721.4 0.2 0.05 1.7 726.4 2.05 1 0.

tularemia) dhe .Ky numër i sëmundjeve është më i lartë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2010 (99181 raste të sëmundjes ose 4711. sipas komunave (forma 1 e raportimit) Sëmundjet të cilat raportohen në mënyrë të agreguar (grumbulluar). Zoonozat (brucelloza. Raporti vjetor i sëmundjeve ngjitëse në Kosovë.7 Mb/100.12. .01. semundjet vaksine preventabile perveq etheve ekzantematike raportohen ne numer me te vogel.2).2011 sipas komunave (të dhënat e agreguara) ITPR & ARI 1083 187 1929 80 21 1466 54 174 1 8 1 2 Dyshimi në Influencë (ILI) 1448 643 2603 33 702 3510 423 1093 24 Influenca A-H1N1 Diarea akute Varicela Gjithsej KOMUNA DEQAN SHARR FERIZAJI F. 2. gjatë vitit 2011. Ecuria e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë.000 banorë). Në këtë rritje të numrit të rasteve ka ndikuar paraqitja shumë më e madhe e rasteve të dyshimit në Influencë. ( Tab. janë paraqitur gjithsejt në 118464 raste. 01.KOSOVË GJAKOVE GJILANI DRENAS BURIM KACANIK HANI I ELEZIT DARDANË KLINE 6604 1281 3665 394 1104 4908 796 1831 167 414 78 751 36 85 381 115 256 43 9549 2189 8948 544 1920 10266 1390 3354 234 2 243 139 41 1784 366 150 1223 1396 2 163 161 195 3413 2062   151 .31.

2967. Ky numër mundet të lidhet me infrastrukturë jo mirë të rregulluar (furnizimi me ujë të pishëm nga burimet e pakontrolluara. 1721.LIPJAN MALISHEVË MITROVICE ARTANË KASTRIOT PEJE JUNIK PODUJEVE PRISHTINE PRIZREN RAHOVEC SHTIME SKENDERAJ THERANDË MAMUSHA VITI SHTERPCE VUSHTRRI TOTALI 123 48 1083 2 2 1 82 616 1448 1544 474 6604 63 146 414 1814 1286 9550 0 50 487 7 329 1707 1549 1854 13 21 657 44 68 1 2 67 1154 161 422 3199 494 1614 12419 5702 1051 36 112 1290 282 1373 38 383 101 279 974 656 40 1 88 192 13 141 578 5225 763 2669 26094 12160 3464 55 1319 3178 377 2286 0 8 31 2 1 439 10963 4251 518 5 1098 1039 38 704 180 13598 62 976 36229 2321 62456 105 6119 3582 118464 Numri më i madh i rasteve të këtij grupi të sëmundjeve i takon Diarese akute e cila raportohet në 62456 raste (Mb. ndërprerjet e gjata të ujit nga ujësjellësi . Dyshimi në Influencë (ILI) raportohet në 36229 raste me (Mb.000 banorë).1 në 100 000 banorë) i cili është dy herë më i madh se ne vitin e kaluar.1). Graph.9/100.03/100000 banorë) ose 53% (Tab. mund të jenë si pasojë e paraqitjes së infeksioneve të sipërme respiratore për shkak të muajve të dimrit   152 . Në këtë numër të lartë të rasteve ka ndikuar raportimi me i përpikt gjatë vitit 2011. Raportimi i rasteve të shumta të pneumonive 13598 (Mb 645. mungesa e kanalizimit.1 dhe 2. dispozicioni i mbeturinave jo i rregullt dhe kushtet e dobëta ekonomike dhe higjienike të cilat në Kosovë janë evidente.

1). Rastet e dyshimit në influencë kryesisht i takojnë tremujorit të parë dhe dy muajit e fundit te vitit 2010.3/100.(sezonaliteti).0-4 4476 26702 3187 vj.5-49 6103 24399 2911 vj. në vitin 2011 sipas grupmoshave 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 ITPR . Graf. me Mb 1993. Kjo sëmundje paraqitet në numër më të vogël se sa në vitin e kaluar. (tab. 2. ka mundësi që një pjesë e tyre të jenë rastet e influencës me komplikime ( të cilat nga ana e MF raportohen si pneumoni). 2011 (të dhënat e agreguara) Variqela 5% Pneumonia & SAR 11% Dyshimi në Inlfuencë (ILI) 31% Diarea akute 53% Rastet e dyshimit në influencë (ILI) janë paraqitur në 41959 raste. Krahas rasteve të Influencës sezonale u paraqiten rastet e gripit te ri A (H1N1) nga i cili në Kosovë u konfirmuan 62 raste. Graf.50 3019 11355 21   153 . por. 1.000 banorë. Numri i rasteve të sëmundjeve të paraqitura në formën 1 (të agreguar) në Kosovë. Përqindja e rasteve të disa sëmundjeve ngjitëse në Kosovë .Pneumonia Diarea acute Variqella vj. kur edhe janë raportuar në numër më të madh.

Juniku. Sinndrom i ethe ekzan. I ELEZIT DARDANE 2 6 40 26 3 8 279 10 362 43 KLINË 23 2 2 1 LIPJAN   154 . 407 raste komuna e Pejes. H.dhjetor 2011 sipas komunave (të dhënat individuale) SËMUNDJA Diarea me Sindromi Sindrom I i etheve hemor. Shtimja. 3. gjatë vitit 2009. dhe 340 raste nga komuna e Prishtinës. për shkak të numrit të madh të rasteve të diaresë ujore. tjera inf.Mosha më e atakuar nga ky grup i sëmundjeve ( graph 2). Komunat Artana. është ajo nën 5 vjeç. Numri më i vogël i rasteve i takon moshës mbi 50 vjeçe. epidem.raportimi individual) Sipas tab. 3. Parotiti Pertussis Hepatitis Hepatits B Tifo Intoxicatio alimentaris abd. nuk raportojne asnje rast te ketij grupi te semundjeve.KOSOVË 1 15 2 5 9 1 3 7 2 GJAKOVË 177 5 20 39 3 1 7 10 142 12 358 68 35 GJILANI DRENAS BURIM 3 61 83 117 93 KACANIK H. Ecuria e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë. Raporti vjetor i sëmundjeve ngjitëse në Kosovë. sipas komunave (forma 2.3. I Elezit. janar . Tularemia Brucellosis Semundje Total KOMUNA gjak menin. Tab. acuta A Hepatit C DEQAN 3 1 9 13 2 29 4 2 8 3 5 2 2 2 14 1 4 2 1 1 1 7 1 7 5 6 1 58 15 6 1 37 110 30 SHARR FERIZAJI 2 10 16 928 949 31 F. 358 raste komuna e Gjakovës. nga të cilat numri më i madh raportohet nga : 949 raste nga komuna e Ferizajit. nga ky grup i sëmundjeve të cilat raportohen në mënyrë individuale janë regjistruar gjithsej 3634 raste.

MITROVICE 7 16 1 8 8 4 7 176 1 3 78 309 ARTANA KASTRIOT 3 6 2 2 28 1 8 197 1 1 6 165 12 407 PEJE JUNIK PODUJEVË 10 44 4 7 3 2 10 2 1 3 15 1 1 6 7 2 1 2 1 1 3 3 14 4 3 6 2 3 1 2 1 1 33 235 15 15 1 8 9 3 1 1 2 2 1 2 5 41 11 24 50 340 27 81 23 PRISHTINË PRIZREN MALISHEVË RAHOVEC SHTIME SKENDERAJ 8 1 2 2 5 1 1 6 1 44 32 7 46 9 THERANDË MAMUSHA 2 1 3 VITI 2 32 1 5 2 VUSHTRRI 37 Z.POTOK LEPOSAVIQ SHTËRPCE 1 1 38 191 5 20 43 17 135 48 1 1 1914 3634 PA ADRESË Total 1145 5 8 65   155 .

ndersa rastet tjera jane sporadike pa ndonjë karakteristike të posaçme.3).   156 . Graph. Sëmundja raportohet nga 3 komuna me numrin më të madh të rasteve në komunat e Gjilanit (29). Në Kosovë gjatë vitit 2011 janë regjistruar 191 raste të Sindromës meningjeale ( bakteriale dhe virale). raportim individual). Prizreni dhe Shterpce.3.3. Kline 8 raste . 3).1 & tab. prishtina 2 raste dhe nga 1 rast Sharri. 46% Parotiti epidemik 2% Hepatiti A 5% Në Kosovë gjatë periudhës janar – dhjetor 2011 janë regjistruar 65 raste të Brucelozës humane (Tab. Dardane dhe Peje. nga 5 raste Malisheva dhe Vitia. Në këtë grup të sëmundjeve (forma 2 . Mitrovices (7 raste) dhe Gjakovës ( 2 raste).3). per tri here është më i vogël. 2011 ( të dhënat individuale ) Brucelloza 3% Tularemia 0% Diarea me gjak 2% Sindroma meningjeale 8% TBC 34% Intoxicatio alim. graph. ku 54% të rasteve të sindromës meningjeale i takojnë meningjitit seroz. (tab. Numër më i madh i rasteve janë regjistruar në komunën e Pejes 28 dhe Klines (23).3 Përqindja rasteve të disa sëmundjeve ngjitëse në Kosovë . ( tab. Ky numër krahasuar me vitin 2010 (464) . nga 3 raste Burimi dhe Mitrovuca . Këto raste raportohen nga 14 komuna: Gjilan 10 raste.3). dominojn Intoksikacionet alimentare me 46% të rasteve.1 & tab.Diarea me gjak në këtë vit është paraqitur në 38 raste. Rastet e brucellozës regjistrohen gjatë tërë vitit . (tab. graph. me nga 6 raste ne Deqan. tab. Gjakove 7 raste .1. kur raportohen 5 raste te epidemive familjare. Sa i përket Verdhëzës acute A në Kosovë kete vit eshte paraqitur ne numer me te vogel (135).

4).   157 .000 banorë krahasuar me vitin e kaluar 43 (2010). 2011 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Parotiti epidemik Pertussis Rubella nr rastet TBC në vitin 2011 tregon rrënie të incidencës 40/100. Sëmundjet Vaksinëpreventabile në Kosovë që nga viti 2000 deri më tani raportohen në numër gjithnjë e më të vogël përveq parotitit i cili raportohet në numër më të madh. Nga këto raste (21) numri më i madh i tyre janë të diagnostikuara si: sepsa. Numri i rasteve të vdekjeve nga sëmundjet ngjitëse (tab. sindroma ekzantematike ( 20 raste) . AIDS dhe gastroenetrocolitis ac. Graph. kryesisht sporadike. meningoencefalit purulent . 4 Numri i rasteve të sëmundjeve vaksinëpreventabile në Kosovë. Numri i të sëmureve ka qenë 186 persona nga 428 të eksponuar me 108 të hospitalizuar. Gjatë viti 2011 në Kosovë janë paraqitur 24 epidemi familjare dhe kolektive. (Tab.3. Nga ky grup i sëmundjeve raportohen : Parotiti epidemik me 43 raste. të regjistruara gjatë viti 2011 raportohen nga Klinika Infektive . (tab.). Pediatrisë dhe spitali rajonal Pejë. 1.4).Në këtë periudhë janë raportuar 8 raste të Tularemisë nga 5 komuna. graph. Pertusis me 17 raste dhe TBC me 846 raste.

spitalet rajonale) Diagnoza Meningitis seroza Meningitis purulenta Hepatiti B Hepatitis fulminans Sepsis meningococcica Gastroenterocolitis ac. janar . Infektive. Meningoencephalitis ac.Tab. Meningoencephalitis pur. 2011 (Kl.dhjetor. Meningoencephalitis TBC Febris haemoragica (EHKK) H1N1 AIDS Sepsis Gjithsej Nr i rasteve 1 2 1 0 0 4 3 0 1 0 4 3 6 25   158 . 4 Numri i rasteve të vdekjes nga sëmundjet ngjitëse në Kosovë. Pediatri.

6. mungesa e kanalizimit. dispozicioni i mbeturinave jo i rregullt dhe kushtet e dobëta ekonomike dhe higjienike të cilat në Kosovë janë evidente. 5. Në këtë periudhë janë raportuar 8 raste të Tularemisë nga 5 komuna. 8. sindroma ekzantematike ( 20 raste) . 7..). ku 54% të rasteve të sindromës meningjeale i takojnë meningjitit seroz. ndërsa rastet tjera jane sporadike pa ndonjë karakteristike të posaçme.1 në 100 000 banorë) i cili është dy herë më i madh se ne vitin e kaluar. kur raportohen 4 raste te epidemive familjare. Nga ky grup i sëmundjeve raportohen : Parotiti epidemik me 43 raste. ndërprerjet e gjata të ujit nga ujësjellësi . Ky numër i sëmundjeve është më i lartë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2010 (99181 raste të sëmundjes ose 4711. Dyshimi në Influencë (ILI) raportohet në 36229 raste me (Mb. 4.5 në çdo 100000 banorë. Mitrovices (7 raste) dhe Gjakovës ( 2 raste) 9. Në Kosovë gjatë vitit 2011 janë regjistruar 191 raste të Sindromës meningjeale ( bakteriale dhe virale)..000 banorë). Diarea me gjak në këtë vit është paraqitur në 38 raste. 1721. 2967. 3. Në këtë numër të lartë të rasteve ka ndikuar raportimi me i përpikt gjatë vitit 2011. Pertusis me 17 raste dhe TBC me 846 raste. Në Kosovë gjatë periudhës janar – dhjetor 2011 janë regjistruar 64 raste të Brucelozës humane. Në periudhën janar – dhjetor . 2011 janë raportuar gjithsej 122944 sëmundje ngjitëse me Mb 5840. Diarese akute raportohet në 62456 raste (Mb. Në këtë rritje të numrit të rasteve ka ndikuar paraqitja shumë më e madhe e rasteve të dyshimit në Influencë. per tri here është më i vogël   159 . Sëmundja raportohet nga 3 komuna me numrin më të madh të rasteve në komunat e Gjilanit (29).II.7 Mb/100. Rastet e brucellozës regjistrohen gjatë tërë vitit . Sëmundjet Vaksinëpreventabile në Kosovë që nga viti 2000 deri më tani raportohen në numër gjithnjë e më të vogël përveq parotitit i cili raportohet në numër më të madh. 2. kryesisht sporadike. PËRFUNDIMI 1. Ky numër krahasuar me vitin 2010 (464) .03/100000 banorë) ose 53% Ky numër mundet të lidhet me infrastrukturë jo mirë të rregulluar (furnizimi me ujë të pishëm nga burimet e pakontrolluara.

. përket Verdhëzës acute A në Kosovë kete vit eshte paraqitur ne numer me te vogel (135).   160 . Numri i të sëmureve ka qenë 186 persona nga 428 të eksponuar me 108 të hospitalizuar 13. Pediatrisë dhe spitali rajonal Pejë. sepsa.000 banorë krahasuar me vitin e kaluar 44 (2010) 12. . Nga këto raste (21) numri më i madh i tyre janë të diagnostikuara si: Influenca A(H1N1). Gjatë viti 2011 në Kosovë janë paraqitur 24 epidemi familjare dhe kolektive. Numri i rasteve të vdekjeve nga sëmundjet ngjitëse të regjistruara gjatë viti 2011 raportohen nga Klinika Infektive . AIDS dhe gastroenetrocolitis ac. Numër më i madh i rasteve janë regjistruar në komunën e Pejes 28 dhe Klines (23).10. meningoencefalit purulent . TBC në vitin 2011 tregon rënie të incidencës 40/100. Paraqitja e këtyre rasteve të hepatiteve lidhet direkt me problemet e cekura më lartë sikur te diaretë ujore 11.

  161 . Ndotja.000 raste çdo vit flet për sistemin funksional të mbikqyrjes së sëmudjeve ngjitëse. mund të cekim se prognoza e sëmundjeve ngjitëse tregon tendencën e mbajtjes së nivelit të lartë të incidencës si dhe parasheh mundësinë e paraqitjes së epidemive të reja . Mosmënjanimi higjienik i hedhurinave. Mosfunksionimit si duhet i shërbimeve të Inspeksionit sanitar mungesa e qasjes multidisciplinare ndaj grupeve të caktuara të sëmundjeve ngjitëse ( zoonozave) . Shkaqet apo faktoret të cilët ndikojnë në paraqitjen e këtyre sëmundjeve janë: Faktorët jashtë shëndetësor : • • • • • • • Faktorët e mjedisit (kushtet e jetesës në vende të stërmbushura). Vetëdija e ulët e një pjese të popullatës lidhur me mënyrën e mbrojtjes/parandalimit nga sëmundjet ngjitëse. Përderisa këta faktorë ende perzistojnë . ka mungesë të kontrollit të sektorit shëndetësor publik dhe privat nga inspektoret shëndetësor ( MSH) për raportimin e rregullt të sëmundjeve ngjitëse. Sëmundjet vaksine prevenatbile raportohen në numër më të vogël. derisa nuk kemi rritje të vetëdijes së popullatës për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse. informim i mangët nga AVUK. Pastaj vijnë infeksionet e traktit të poshtëm repirator dhe zoonozat. Mungesa e kontrollit të sektorit shëndetësor publik dhe privat nga inspektoret shëndetësor ( MSH) për raportimin e rregullt të sëmundjeve ngjitëse. PROGNOZA E SITUATËS EPIDEMIOLOGJIKE Raportimi i numrit të madh të rasteve të semundjeve ngjitëse në Kosovë rreth 100. Grupi i sëmundjeve të cilat raportohen në numër më të madh janë sëmundjet të cilat përcillen me ujë dhe ushqim. Kualiteti i dobët i ujit të pijes dhe sanitacionit (pjeset rurale).III.

Të sigurohen me kohë vaksinat e caktuara të grupit të indikacioneve epidemiologjike dhe të trafikut ndërkombëtar. duhet të raportohen sëmundjet nga të gjitha komunat e Kosovës si dhe të arrijnë me kohë. vizitat studimore brenda dhe jasht vendit). Të përkrahet strategjia e IKSHPK në luftë kundër sëmundjeve ngjitëse. sëmundjet e grupit bioterorist. 2. Inspektorët shëndetësor dhe sanitar të bëjnë mbikëqyrjen e sistemit të raportimit të sëmundjeve ngjitëse . 9. Ethja Q). Tularemia. 3.   162 . 8. 4. Të parashiqohet fond i veçantë finansiar për mbarëvajtjen e Sistemit të mbikqyrjes së sëmundjeve ngjitëse ( kompjuterat. trajnimet dhe ritrajnimet e mjekëve. Brucelloza. Pjesë e posaqme e programit të specializimit të mjekeve familjarë të jetë Strategjia e mbikqyrjes së sëmundjeve ngjitëse dhe rëndësia e saj në parandalimin e epidemive të ndryshme. 5. Organizimi i trajnimit rifreskues për epidemiologët dhe mjekët e mjekësisë familjare lidhur me përgaditjen dhe përgjegjen epidemiologjike. mbikqyrjes së sëmundjeve ngjitëse dhe aplikimin e masave parandaluese dhe kundërepidemike me kohë rekomandojmë: 1. Të parashiqohet fond i veçantë finansiar për gjëndjet e jashtëzakonshme (shpërthim epidemik) apo të financohen projekte afatshkurtra në parandalimin. Për Ministrinë e shëndetësisë të jetë akoma prioritet i lartë lufta kundër sëmundjeve ngjitëse dhe parazitare me qëllim të uljes së shkallës së lartë të morbiditetit dhe mortalitetit. REKOMANDIMET Për ngritjen e kualitetit të raportimit. hulumtimin dhe detektimin e sëmundjeve me rrezik të lartë (Ethja hemoragjike. Të përforcohet sistemi i raportimit nga laboratoret mikrobiologjike. 6. në mënyrë që feedback të jetë me kohë. 10. bazuar në Ligj për mënyrën e regjistrimit dhe paraqitjes së sëmundjeve ngjitëse si në Institucionet shëndetësore publike ashtu edhe private. format e raportimit. 7.IV. Në mënyrë që të kihet pasqyrë reale e gjendjes epidemiologjike në Kosovë.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->