You are on page 1of 1

KuLTura

Vse teče, vse se spreminja

Vse je v gibanju, pa naj »vzvod« premakne sapica mimoido - čega, rob njegove obleke ali dotik, naj sence narišejo vzorce gibal ali pa se preko zakonitosti naravnih pojavov spreminja struktura postavljenega. Panta rhei! Rek starogrškega filozofa Heraklita o tem, kako vse teče in se vse spreminja, obenem pa, kot je naglasila umetnostna zgodovinarka Nadja Kovačič, ki je 7. marca v Galeriji Miklova hiša Ribnica predstavila avtorico kiparske razstave, prav ta rek označuje več kot tridesetletno ustvarjanje Milene Braniselj.

KuLTura Vse teče, vse se spreminja Vse je v gibanju, pa naj »vzvod« premakne sapica mimoido

platana in kovinske mangrove

  • V razdobju treh de -

setletij, tako Kovači- čeva, so se namreč zvrstile številne, stil- no razgibane faze, ki so bile posledica umetničinega nepre - stanega raziskovanja materialov, odnosov med oblikami in di- menzijami. že v po - znih sedemdesetih letih prejšnjega sto - letja je začela črtati pot, ki je napovedala in težila k zrelejšemu, odraslemu obdobju ustvarjanja. S sode - lovanjem na nateča- ju za izdelavo titove

štafetne palice Aka- demije za likovno umetnost 1979 ji je uspelo ustvariti povsem novo zamisel in nov pogled na ustvarjanje štafetne palice. Zami- slila si jo je v novi obliki, iz modernih materialov in s kinetičnim oziroma gibljivim jedrom ter z njo požela velik uspeh.

Milena Braniselj na Ribniškem ni neznano ime. V svojem poglo - bljenem proučevanju, kako se odzivajo materiali različnih dimen- zij in oblik na fizikalne pojave, je razvila samozavesten, resen ter samolasten izraz, ki ga je v 80. letih izpričala preko monumental- nih mobilov na veter. Dva teh mobilov, kjer je izkoristila moč in silo vetra, sta nastala na likovni delavnici v Ribnici. Leta 1984 je nastal manjši leseni mobil pred tovarno Inles, leto kasneje pa je s pomočjo delavcev pred upravno stavbo Riko postavila skoraj desetmetrski železen mobil na veter. Obe skulpturi sta bili odstra- njeni, s tem pa je Ribnica izgubila dva enkratna mobila na veter, s kakršnimi se ponašajo v nekaterih slovenskih krajih in v tujini.

  • V četrtek, 7. marca,

KuLTura Vse teče, vse se spreminja Vse je v gibanju, pa naj »vzvod« premakne sapica mimoido

panta rhei malih plastik

se je kiparka Milena Braniselj – slušatelji Likovno izobraževal- nega centra LIcE Rib- nica jo poznajo kot senzibilno, navdihu- jočo mentorico – rib - niški javnosti s svoji- ma monumentalni- ma deloma predsta- vila že pred odprtjem razstave ob 19. uri.

pred galerijo Miklova hiša je postavljen ko - vinski mobil, v ribniškem grajskem parku pa je z dotikom živega

drevesa, platane, s kovinskimi mangro - vami* izpričala svojo umirjeno kiparsko pripoved, gibanje znotraj časa. Kore - nine mangrov, za katere je Branisljeva uporabila korten**,

se pod vremenskim vplivom spreminjajo in starajo, medtem ko se, nasprotno od njih, drevo iz zimske - ga spanja prebuja v pomlad.

pomlad, njeno br- stenje, žužnanje, sonce, svežino in ži- vljenje, ki se v naravi komaj prebuja izpod

KuLTura Vse teče, vse se spreminja Vse je v gibanju, pa naj »vzvod« premakne sapica mimoido

Titova štafeta mladosti

snega, je ob malih plastikah in grafikah čutiti v obeh galerijskih prostorih, v katerih je razstavljen presek ustvarjalnega opusa Branisljeve. ta vabi k pr- vemu ogledu in k še ponovnim obiskom razstave, vse dokler se »panta rhei« v ribniškem dušnem hramu 7. aprila 2013 ne izteče …

galerija Miklova hiša je vsebinsko bo - gato razstavo panta rhei Milene Braniselj pospremila s kata- logom oblikovalke Alenke Šubic Rovan, ki je tako kot razsta- va sama bil deležen nemalo pohval iz vrst strokovnjakov. po besedah vodje ga- lerije Staneta Kljuna se s tako kvalitetno oblikovanim katalo - gom niso predstavili lep čas.

Otvoritve

se

je

s

prijetnimi spomini na dobo, ko je pred Inlesom Ribnica še stal mobil na veter,

KuLTura Vse teče, vse se spreminja Vse je v gibanju, pa naj »vzvod« premakne sapica mimoido

Stane Kljun, Milena Braniselj, Nadja Kovačič

udeležil tudi takratni direktor podjetja France Ilc, s katerim se že pogovarjajo o vnovični postavitvi odstranjene plastike.

Romana Novak

* mángrova: tropske lesnate rastline z dolgimi zračnimi korenina- mi, ki rastejo strnjeno ob obrežjih

** korten: posebno legirano jeklo

ZA OGLAŠEVANJE POKLIČITE: 031 655 986 ALI PIŠITE NA E-MAIL: noviutrip@novi-utrip.eu

  • 12 RIBNIŠKO SODRAŠKI Ut RI p

/

noviutrip@novi-utrip.eu

/

marec 2013