You are on page 1of 1

Matlamat FPK ialah menghasilkan individu secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi,

rohani dan intelek. Ini bermaksud untuk melahirkan rakyat Malysia yang sempurna dan menghayati ciri-ciri seperti kepercayaan kepada tuhan, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan negara. Di tambah dedngan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu serta memupik perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.