You are on page 1of 5

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Chapter 4 : Komunikasi Lisan 4.1 Memahami Komunikasi Lisan Sistem komunikasi terdiri daripada dua isyarat iaitu lisan dan bukan lisan sebagai isyarat kepada sesautu mesej Komunikasi lisan merujuk kepada percakapan atau penulisan. Komunikasi lisan terdiri daripada tanda, simbol dan bahasa yang mengandungi makna, idea, perasaan, objek dan individu. Mesej lisan ialah perkataan iaitu elemen asas bahasa dan symbol lisan Budaya Bahasa Salah elemen yang terdapat dalam komunikasi lisan ialah penggunaan Bahasa Bahasa ialah sistem simbol yang digunakan bagi membolehkan perkongsian sesuatu makna. Bahasa merupakan elemen penting dalam proses komunikasi iaitu satu cara manusia berkomunikasi melalui perkataan, tatabahasa, bunyi dan makna yang membolehkan mesej difahami dan dikongsi Bahasa boleh menjadi tidak memberikan sebarang kebaikan kepada penutur sekiranya bahasa tersebut tidak memberikan sebarang makna Pemilihan perkataan sebelum bercakap kerana perkataan yang digunakan akan membuat orang memberi tanggapan kepada kita Perkataan ialah simbol bahasa lisan. Perkataan lebih bermakna hanya selepas perkataan tersebut dibentuk menjadi ayat. Bahasa digunakan untuk interaksi face to face, membaca, mencari bahan daripada buku, melayari internet, menggunakan e-mel dll Komunikasi juga boleh menjadikan simbol sebagai bahasa. Contohnya seseorang yang sedang melihat lukisan dan cuba untuk memahami apa yang ingin disampaikan pada lukisan tersebut. Simbol ialah sesuatu yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Simbol yang digunakan dalam bahasa membolehkan seseorang menunjukkan idea dan perasaan kepada orang lain. Contohnya nama seseorang adalah simbol untuk mewakili seseorang Tiga jenis mesej lisan bersimbol iaitu Arbitrari, Ambiguous (makna yang kurang pasti) dan abstrak. 4.2.1 Arbitrari Tidak mempunyai makna yang nyata untuk menerangkan simbol yang digunakan atau menggunakan kod bahasa tertentu. Menggunakan kod persendirian yang hanya boleh difahami sesetengah orang.

4.2

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Contohnya : Penggunaan bahasa dalam sesebuah syarikat yang hanya dapat difahami oleh pekerja di syarikat berkenaan dan tidak diketahui oleh orang luar. Kod bahasa membolehkan mereka untuk menghantar dan menerima mesej secara rahsia dan berkongsi maklumat rahsia yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Contoh lain : Perkataan seperti cyberspace, hyperlink, information superhighway, network, WWW dan FAQs adalah antara simbol perkataan yang digunakan dalam komunikasi teknologi 4.2.2 Ambiguous (Tidak Pasti) Bahasa boleh digunakan untuk menghasilkan makna yang tidak jelas apabila terdapat simbol atau perkataan yang tidak jelas akan mewujudkan perbezaan pemahaman bagi mereka yang mendengar. Budaya juga akan mempengaruhi bahasa dan perkataan yang digunakan yang akan mewujudkan persepsi dalam diri seseorang penafsiran perkataan yang tidak jelas khususnya apabila individu yang berlainan budaya berkomunikasi. Sesetengah perkataan atau simbol yang digunakan oleh sesuatu budaya kadang2 memberi makna yang berbeza dengan budaya lain perlu memahami budaya masyarakat tersebut. Simbol, perkataan dan bahasa yang tidak pasti maknanya boleh menimbulkan salah faham dalam komunikasi. Untuk mengurangkan ketidak pastian, seseorang perlu memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang semasa porses komunikasi berlaku. 4.2.3 Abstrak Perkataan Abstrak ialah simbol bagi sesuatu idea atau perhubungan. Apabila seseorang menggunakan bahasa abstrak, ia tidak boleh ditafsir dengan perasaan semata-mata. Sebaliknya memerlukan penelitian, pengamatan dan pengalaman. Perkataan Abstrak digunakan untuk sesuatu idea, individu, objek, kejadian, perasaan dll. Penggunaan perkataan abstrak juga boleh menimbulkan salah faham Contohnya dalam komunikasi perorangan. Apabila Abu mengatakan bahawa Ali adalah orang yang sensitif. Namun begitu, Abu tidak menyatakan perkaraperkara yang boleh menyebabkan Ali menjadi sensitif. Oleh itu, salah faham boleh dikurangkan dengan menggunakan bahasa yang lebih spesifik. Berikut adalah peringkat proses abstrastion

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Membuat Gambaran (Concrete) Memahami (Perceived) Melabel (Labeling) Mambuat Pertimbangan (Judgement) Tindakan (Action) Rajah : Peringkat Proses Abstraction

4.3

Prinsip Penggunaan Simbol Untuk Menghasilkan Makna 4.3.1 Penafsiran Menghasilkan Makna Penafsiran adalah proses untuk memahami sesuatu keadaan dalam pelbagai konteks komunikasi Seseorang perlu memahami sesuatu simbol dan bukannya mentafsir perkataan yang diungkapkan Contohnya : Abu menyapa Ali dengan menyebut Hai tetapi Ali tidak memberikan respon. Oleh itu, Abu perlu mentafsir kenapa Ali bersikap demikian. Adakah kerana Ali sengaja tidak menghiraukan Abu atau Ali marah kepada Abu dll penafsiran. 4.3.2 Mesej Adalah Rule-Based Bahasa tidak hanya memerlukan seseorang untuk memahami sesuatu kombinasi perkataan. Sebaliknya perlu mempelajari peraturan dalam komunikasi untuk membolehkan pemahaman terhadap sesuatu makna bahasa, nada suara serta perkataan dan ayat yang digunakan 4.3.3 Penanda Bacaan (Punctuation) Mempengaruhi Makna Penggunaan penanda dalam komunikasi adalah untuk penafsiran makna.

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Penanda bacaan ini tidak sama dengan penanda baca yang digunakan dalam tatabahasa (koma, nokta, tanda seru dll) tetapi penanda baca dalam komunikasi adalah kaedah dalam membuat aliran aktiviti untuk membuat penafsiran makna. Contoh : Apabila seorang guru berdiri di hadapan kelas, kita akan mentafsir atau menandakan tindakan tersebut sebagai permulaan kelas. Apabila CEO sesebuah syarikat masuk ke bilik mesyuarat, maka kita akan menandakan bahawa mesyuarat telah bermula. Sekiranya Pensyarah mengatakan Terima kasih dengan perhatian anda, maka kelas tersebut telah berakhir.

4.4

Panduan Komunikasi Lisan Yang Berkesan Menggunakan Bahasa Tapat dan Jelas o Memandangkan bahasa adalah arbitrari, ambiguous dan abstrak, maka potensi untuk mewujudkan salah faham adalah tinggi. o Penggunaan struktur ayat atau pemilihan perkataan yang tidak tepat boleh mewujudkan salah faham dan salah tafsir. o Individu yang berlainan budaya juga mempunyai banyak penafsiran terhadap penggunaan bahasa. o Perlu menggunakan ayat atau perkataan yang mudah untuk difahami dan jelas maknanya. Sedar Tahap Abstraction (Tahap Pembentukan Idea) o Salah faham atau salah tafsir boleh dikurangkan dengan menyedari tahap pembentukan idea. o Contohnya : Seorang profesor mengatakan Your paper must demonstrate a sophisticated concepts grasp of material and its pragamtic implications . Oleh itu, kita perlu memahami makna sebenar kenyataan ini. o Penggunaan perkataan yang abstrak hanya dapat difahami sekiranya penutur dan pendengar mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Qualify Language (Kesesuaian Bahasa) o Terdapat dua jenis bahasa yang memerlukan kelayakan. o Menggunakan kenyataan yang umum agar mudah difahami. o Contohnya : Ahli politik tidak jujur. Kenyataan ini adalah terlalu umum. Kenyataan yang lebih sesuai ialah sesetengah ahli pilitik menunjukkan sikap yang tidak jujur. o Kita juga harus menggunakan bahawa yang sesuai untuk mentafsir seseorang. o Contohnya : Ali mementingkan diri sendiri, Cecilia jujur, dan Vijay berbahaya. Apabila kita membuat penilaian terhadap seseorang, tidak bermakna seseorang itu akan bersifat sedemikian dalam semua situasi. Ali

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

misalnya tidak akan mementingkan diri dalam semua keadaan. Begitu juga dengan Vijay yang tidak akan membahayakan semua orang.

Melibatkan Perasaan dan Pemikiran Sendiri o Bahasa lisan yang digunakan akan melibatkan pemikiran dan perasaan seseorang. o Kita sering mengungkapkan sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang lain seperti Awak buat saya sedih, Awak menghancurkan hati saya dll. o Oleh itu, perlu menggunakan bahasa lisan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. o Dalam berkomunikasi, seseorang perlu bertanggung jawab terhadap diri mereka dengan menggunakan bahasa apa yang dirasakan dan difikirkan sesuai. Contohnya tidak menyalahkan orang lain sekiranya berlaku salah faham semasa komunikasi berlaku. Sebaliknya perlu bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan. o Untuk bertanggung jawab dengan perasaan sendiri, seseorang perlu bertanggung jawab terhadap Bahasa Sendiri (I Language) berbanding Bahasa Orang Lain (U Language) semasa berkomunikasi. Contohnya seperti dalam jadual di bawah:You Language You make mee feel stupid Your humilated me in front of everybody Your hurt my feeling I Language I felt uninformed when the speaker discussed such complex information I felt insulted when your mentioned my mistaked in front of other I felt hurt when your ignore what i say. Im hurt when your say im selfish. I felt hurt when your misunderstood my intentions. I felt pressured when your expect me to complete the report immediately.

Your are so demanding

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)