You are on page 1of 11

Na osnovu lana 26. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, broj 85/06 i 30/07) i lana 34.

Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici odranoj 17.03.2008. godine, donio je

PRAVILA STUDIRANJA NA I i II CIKLUSU STUDIJA


I OPTE ODREDBE lan 1. Ovim pravilima blie se ureuju organizacija i izvoenje studija I i II ciklusa, napredovanje studenata u toku studija, vrednovanje rada studenata, dodjeljivanje stepena i diploma, izdavanje isprava o studijama, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uslova i postupka provoenja zavrnog rada, kao i druga relevantna pitanja od znaaja za ostvarivanje ovih studija I i II ciklusa na Univerzitetu u Banjoj Luci. lan 2. Studije I i II ciklusa na Univerzitetu organizuju se i ostvaruju u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (ECTS).

II ORGANIZACIJA STUDIJA lan 3. Univerzitet, odnosno fakultet, akademija organizuju i izvode akademske studije I i II ciklusa iz naunih, umjetnikih i strunih oblasti za koje su akreditovani. Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre. U skladu sa ECTS obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Jedan bod odnosi se na 30 asova rada studenata. Broj bodova za pojedini predmet odreuje se prema broju asova nastave (teorijske ili praktine, vjebi, seminara i slino) i vremena za uenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, zavrni ispiti).

Trajanje studija lan 4. Studije I ciklusa na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskih studija ovog ciklusa traju najmanje tri studijske godine, odnosno najmanje 180 ECTS bodova, ili do broja bodova predvienog za upisani studijski program. Studije II ciklusa na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskih studija, nakon zavrenog dodiplomskog studija, traju jednu ili dvije studijske godine, a vrednuju se sa 60, odnosno 120 ECTS bodova i to na nain da u zbiru sa prvim ciklusom predstavlja 300 ECTS bodova. lan 5. Studijska godina se organizuje u dva semestra, gdje se u svakom semestru planira po 15 sedmica nastave (zimski i ljetni semestar), znai 30 sedmica godinje tokom kojih student prati nastavu u vidu: predavanja (P), vjebi (V), seminara (S) i terenske nastave (TN). Preostale sedmice su predviene za odravanje drugih oblika nastave u vidu grupnih konsultacija, zavravanje pojedinih studijskih obaveza, zavrnih ispita i pauze izmeu semestara.
1

lan 6. U okviru nastavnog procesa predvien je sedmini fond ukupno 40 sati, od ega neposredni rad sa studentom iznosi 20-25 sati sedmino u okviru jednog semestra. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Vrijeme i nain ostvarivanja pojedinih oblika studija utvruje se akademskim kalendarom i godinjim rasporedom rada koji definie studijski program, a u skladu sa koliinom rada potrebnom za uspjeno zavravanje svakog pojedinanog predmeta izraenom kroz pridruene ECTS bodove. lan 7. Student koji je poloio sve ispite predviene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i ovim pravilima stie diplomu studija I i II ciklusa odgovarajueg studijskog programa. Uz diplomu I i II ciklusa studija izdaje se i dodatak diplomi radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadraj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.

Uslovi upisa lan 8. Na studijskim programima I ciklusa studija imaju pristup sva lica koja su zavrila etvorogodinju srednju kolu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vri se na osnovu prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i postignutog uspjeha u prethodnom obrazovanju. Na studijske programe II ciklusa studija mogu se upisati kandidati koji su na dodiplomskim akademskim studijama I ciklusa stekli najmanje 180 ECTS bodova, odnosno do 240 ECTS bodova (sa mogunou polaganja dodatnih ispita). Kandidati koji su u okviru Univerziteta u Banjoj Luci ili drugim Univerzitetima srodnih studija studirali po nastavnom planu i programu prije uvoenja ECTS bodova ili su zavrili osnovne akademske studije po ECTS sistemu na drugim Univerzitetima iz srodnih oblasti, mogu zahtijevati da im se izvri vrednovanje navedenih studija i ostvarenih rezultata studiranja u ekvivalentan broj ECTS bodova prema nastavnom planu i programu nekog od fakulteta/Akademije Univerziteta u Banjoj Luci.

Struktura studijskog programa lan 9. Studijski program sadri opte i posebne uslove koje student mora da zadovolji za sticanje odreenog znanja, i to: 1. prikaz obaveznih i izbornih predmeta po studijskim godinama i semestrima; 2. broj asova individualnog optereenja studenata po predmetu; 3. broj ECTS bodova za svaki predmet; 4. prikaz obaveznih uslova za pohaanje nastave i polaganje predmeta; 5. prikaz modula i podmodula, ukoliko je nastava organizovana na takav nain; 6. zavrni rad - prikaz diplomskog, specijalistikog i magistarskog rada sa brojem ECTS bodova i planiranim terminima za poetak i zavretak njihove izrade. Studijski programi su koncipirani za odgovarajue izlazne profile, sa posebno naznaenim obaveznim uslovima za prelazak izmeu pojedinih dodiplomskih i postdiplomskih (diplomskih) studijskih programa. lan 10. Podaci o predmetu sadre: 1. naziv predmeta i odgovarajuu ifru za laku identifikaciju predmeta; 2. druge oblike nastave namjenjene sticanju i usavravanju profesionalnih znanja i vjetina (seminari, tematske klinike, debatni asovi, praktini rad, terenski rad i drugo); 3. kratak opis programa predmeta koji omoguava razumijevanje njegove sadrine od strane studenata i drugih potencijalnih partnera;
2

4. procjenu nivoa predmeta, to podrazumijeva jasnu naznaku potrebnih prethodnih znanja (ukoliko je eventualno te potrebno za pripremu), postavljenih ciljeva i liste strune literature; 5. naznaku o obaveznim i izbornim predmetima; 6. ime(na) nastavnika i saradnika; 7. duinu trajanja nastave - godinu studija, semestar, broj asova sedmino, mjesto predmeta u ukupnom pregledu (dijagram strukture studija); 8. nastavne metode i savlaivanje gradiva - predavanja, konsultacije, vjebe, laboratorijske vjebe, seminari, terenski rad i slino, sa brojem sedminih asova i ukupnom broju sedmica trajanja odreene aktivnosti; 9. nain polaganja i trajanja ispita - oblici provjere znanja tokom nastave, njihova uestalost i vrednovanje praktinog rada i drugih oblika individualnog rada (seminarski radovi, projekti i drugo), nain i termini polaganja ispita; 10. posebnu naznaku predmeta na kojim se nastava izvodi na nekom od stranih jezika; 11. ECTS bodove predviene za odreeni predmet, u skladu sa optim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja bodova za bitne aktivnosti predviene programom predmeta (laboratorijski rad, terenski rad). Studentima se obezbjeuju informacije o karakteru predmeta za koji se opredjeljuju ime se definiu/odreuju objektivne mogunosti pohaanja istih u pogledu broja studenata koji e ih pohaati. Fakulteti/Akademija Univerziteta u Banjoj Luci zadravaju pravo da na poetku svakog semestra donesu odluku o strukturi predmeta studijskih programa za koje e se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloivih resursa.

Organizacija nastave lan 11. U okviru nastavnog procesa organizuju se i konsultacije, hospitacije, rad u fono laboratoriju, rad u medijateci ili raunarskom centru, rad u itaonici i biblioteci fakulteta/akademije, individualno i/ili grupno uestvovanje u strunim i naunim projektima i/ili istraivanjima i drugi povremeno organizovani oblici nastave. lan 12. Prisustvo svim vidovima nastave je obavezno i o njemu se vodi evidencija na osnovu koje student po odsluanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. U toku semestra student moe neopravdano odsustvovati najvie 20% od ukupnog fonda sati za svaki oblik nastave po jednom predmetu (izuzev laboratorijskih vjebi). Student koji neopravdano izostane sa nastave vie od 20% od ukupnog fonda sati u toku semestra nee dobiti potpis, a time gubi i mogunost da pristupi zavrnoj provjeri znanja. U formalnom i stvarnom smislu student na taj nain gubi i semestar koji je upisao i mora se pismeno obratiti Vijeu fakulteta/akademije s molbom da obnovi taj semestar. Taan kalendar organizacije i realizacije studijskih programa za studijsku godinu utvruje i objavljuje Senat Univerziteta, najkasnije etrnaest (14) dana prije poetka nastave.

lan 13. Nastava se izvodi prema utvrenom rasporedu asova. Fakultet/akademija je duan(a) da raspored asova objavi najkasnije 10 dana prije poetka nastave. Za svaki predmet predmetni nastavnik utvruje i usaglaava plan rada i duan je da isti dostavi nadlenoj slubi fakulteta/akademije, najkasnije etrnaest (14) dana prije poetka predavanja. lan 14. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom asu nastave upozna studente sa planom rada na predmetu. Studenti imaju pravo na izvod iz plana rada u pisanoj formi.
3

Pri utvrivanju planova mora se voditi rauna da se usklade termini polaganja kolokvijuma i zavrnih ispita, tako da dva kolokvijuma ili dva ispita ne mogu biti organizovani u jednom danu, o emu se stara prodekan za nastavu fakulteta/akademije. Kolokvijumi se organizuju u terminima utvrenim za izvoenje nastave iz predmeta iz kojih je predvieno polaganje kolokvijuma. lan 15. Zadaci predvieni za individualni rad studenta (seminarski, domai, grafiki, projekti i drugo) moraju biti ravnomjerno rasporeeni u toku semestra. Ukupni obim ovih zadataka mora biti usaglaen sa optereenjem predvienim na predmetu, saglasno ECTS-u. Nastavnik je duan da u toku nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme provjere znanja da pomogne studentima organizovanjem konsultacija. Termini i vrijeme za konsultacije trebaju biti usklaeni sa nastavom tako da su dostupni studentima. Promjena rasporeda asova i plana rada u toku nastave, po pravilu nije doputena. Ako se ukae potreba za promjenom (zbog bolesti nastavnika ili slino) prodekan za nastavu odreuje promjenu. lan 16. Pojedini oblici nastave mogu se organizovati u formi uenja na daljinu, ali se ispiti moraju odravati u mjestu organizovanja nastave. Ispiti iz umjetnikih predmeta mogu se odravati i van sjedita akademije ukoliko se radi o javnim manifestacijama tipa koncerata, izlobe, predstave i slino. Praktini rad i struna praska mogu se organizovati i izvoditi kao sastavni dio redovne nastave kao zasebna cjelina.

Prijavljivanje predmeta i evidencija lan 17. Student prijavljuje predmete koje eli da slua i polae u narednom semestru prije poetka nastave u tom semestru, pri emu moe da prijavi samo one predmete za koje je stekao preduslov prema studijskom programu. Izbor predmeta vri se tako da se ostvari optereenje od najmanje 30 ECTS bodova za semestar, odnosno 60 ECTS bodova za godinu, osim u sluajevima u kojima je ovim pravilima utvreno drugaije. lan 18. Po isteku termina predvienih za prijavljivanje predmeta formiraju se spiskovi studenata po predmetima za narednu studijsku godinu i objavljuju na fakultetu/akademiji za svaki studijski program i predmet. Studijski predmeti koje je student prijavio ne mogu se mijenjati nakon njihove verifikacije na Nauno/Umjetniko-nastavnom vijeu fakulteta/Akademije. Podaci o prijavljenom optereenju unose se u evidencioni karton studenta.

Ponovljeno prijavljivanje predmeta lan 19. Student upisuje godinu studija sa koje ima ostvareno manje od 60 ECTS bodova. Prilikom upisa kolske godine, student upisuje sve predmete studijske godine na koju se upisuje, a na kojima ima neostvarene ECTS bodove. Pri ponovnom upisu studijske godine, student moe promijeniti izborne predmete. Student moe upisati predmete iz naredne studijske godine na nain kako je to definisano studijskim programom. Pri tome ukupno optereenje studenta (izuzev za studente iz lana 22) u toku jednog semestra ne smije prei 30 ECTS bodova. Na lini zahtjev Vijea fakulteta/Akademije moe studentu odobriti fakultativno sluanje nekih predmeta, ukoliko ocijeni da za to postoje organizacione mogunosti.
4

U sluaju izmjene studijskog programa ili predmeta student koji ponavlja pohaanje nastave obavezan je da prihvati nastale izmjene. Prilikom svakog ponovljenog upisa predmeta (kojeg student ponavlja) student je duan uplatiti odgovarajuu naknadu iju visinu, svojom odlukom, utvruje Upravni odbor Univerziteta.

Ovjera semestra i godine lan 20. Na kraju semestra i studijske godine ovjerava se indeks studenta, upisom broja osvojenih ECTS bodova po semestru i ukupno. Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente. Na osnovu ovjerenog semestra i godine potvruje se koliko je student postigao ECTS bodova, ime se omoguava korienje propisanih studentskih prava.

Evaluacija nastave lan 21. Praenje uspjenosti nastavnog procesa sprovodi se anketiranjem studenata, kao dijela redovnog nadzora u pogledu ocjenjivanja nastave, programa, profesora i njihovih predavakih sposobnosti. Anketa je anonimna. Za sprovoenje ankete odgovorni su Komitet za osiguranje kvaliteta, univerzitetska kancelarija za osiguranje kvaliteta i koordinator za osiguranje kvaliteta fakulteta/akademije. Pravila sprovoenja, sadraj i nain obrade ankete definisana su Pravilnikom o samoevaluaciji koji donosi Senat Univerziteta.

III NAPREDOVANJE U TOKU STUDIJA Status studenta lan 22. Status studenta stie se upisom na odgovarajui studijski program. Studenti se pri upisu studijske godine opredjeljuju za predvieni dio studijskog programa najmanje obima 30 ECTS bodova za semestar, odnosno 60 ECTS bodova za godinu. Izuzetno, ako student (ambiciozni student) sa prosjekom ocjena 8,5, na neki nain eli da pobijedi sistem upisujui vie predmeta od broja predvienog planom i programom, uzima se u obzir kod stvaranja mogunosti nastavljanja novog studija i sticanja nove kvalifikacije, odnosno diplome. Studentu koji ima zvanino verifikovan status vrhunskog sportiste i status sa posebnim potrebama moe se odobriti savladavanje studijskog programa pod posebnim uslovima, koje utvruje Senat Univerziteta. Student sa tjelesnim hendikepom ima pravo na mentora i da ispit polae na nain prilagoen njegovim mogunostima, to se regulie odlukom dekana fakulteta/akademije.

Promjena studijskog programa lan 23. Studentu se moe omoguiti prelazak sa jednog studijskog programa na drugi, pod uslovima koje utvruje Senat Univerziteta, na prijedlog Vijea fakulteta/akademije. Pravo na promjenu studijskog programa moe se ostvariti prije poetka nastave. Uz zahtjev za promjenu studija ili studijskog programa prilau se dokumenta o postignutom uspjehu na studiju, odnosno studijskom programu sa koga se prepisuje. Vrijeme studiranja na studijskom programu sa koga se prepisuje uraunava se u ukupno trajanje studija.
5

Mobilnost na Univerzitetu lan 24. Studentu koji je poloio ispit na drugom studijskom programu priznaje se poloeni ispit, ako predmet iz kojeg je ispit poloen, po svom sadraju i obimu odgovara predmetu koji je student upisao, to se dokazuje dokumentima predvienim ECTS pravilima. Ako predmet iz kojeg je ispit poloen po svom sadraju i obimu od 80% odgovara predmetu koji je student upisao, nastavnik moe priznati ispit u cjelini ako je ocijenio da je student kroz obraen i poloen program stekao znanje i vjetine u dovoljnoj mjeri za priznavanje ispita. lan 25. Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen na ispitu. Broj bodova priznatog ispita utvruje se u skladu sa pravilima ECTS.

Mobilnost izmeu Univerziteta lan 26. Student ima pravo da u toku studija provede odreeno vrijeme (semestar ili studijsku godinu) na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu, posredstvom meunarodnih programa za razmjenu studenata, ili na bazi bilateralnih ugovora izmeu univerziteta. U skladu sa ugovorom koji student zakljuuje sa univerzitetom, priznaje mu se ekvivalentni ostvareni broj bodova. lan 27. Mobilnou studenata izmeu Univerziteta ne podrazumijeva izdavanje diplome, odnosno sticanje stepena, od strane univerziteta na kome student boravi, ukoliko ugovorom izmeu univerziteta nije ureeno izdavanje zajednike diplome, odnosno priznavanje stepena.

lan 28. Uz zahtjev za boravak na drugoj ustanovi visokog obrazovanja prilau se originalna dokumenta predviena ECTS pravilima za promjenu mjesta studiranja, i to: formular za prijavljivanje studenata na drugu visokokolsku instituciju; ugovor o studiranju na drugoj visokokolskoj ustanovi; prepis ocjena; informacioni paket (Informator). Zadatke u vezi administrativnih i akademskih aspekata ECTS pravila (informisanje studenata, pomo kod pripreme dokumenata, komunikacija izmeu matine univerzitetske jedinice i institucije, pomo kod ukljuivanja gostujuih studenata u obrazovni program) obavljaju ECTS koordinatori studijskih programa na fakultetu/akademiji.

Mirovanje statusa studenta lan 29. Prava i obaveze studenta mogu mirovati. Prava i obaveze studenta miruju: za vrijeme trudnoe studentkinje i do jedne godine starosti djeteta;
6

zbog neprekidnog bolnikog lijeenja u trajanju od najmanje jednog semestra (to se dokazuje potvrdom); ako se upie na isti studijski program univerziteta u inostranstvu, po postupku koji je predvien ECTS pravilima o upisu na drugi univerzitet; za vrijeme obavljanja odobrene strune prakse u zemlji ili inostranstvu; iz posebnih razloga line prirode. Zahtjev za mirovanje prava i obaveza podnosi se prije nastupanja mirovanja, a nakon upisane studijske godine na kojoj e koristiti to pravo. Izuzetno, zahtjev za mirovanje po osnovu bolnikog lijeenja ili trudnoe moe se podnijeti u toku studijske godine. Rjeenje po zahtjevu za mirovanje prava i obaveza studenta donosi dekan fakulteta/akademije. Po prestanku razloga zbog kojih je zatraio mirovanje, student nastavlja studije prema vaeem studijskom programu.

IV VREDNOVANJE RADA STUDENTA Praenje rada studenta lan 30. Rad i znanje studenta prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na zavrnom ispitu. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom asu nastave upozna studenta sa oblicima praenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadrinom zavrnog ispita, strukturom ukupnog broja poena i nainom formiranja ocjene. Studentu se dodjeljuju poeni za svaki izdvojeni oblik provjere rada i ocjene znanja, u skladu sa ECTS pravilima, na primjer: - student bi najmanje 10% od svoje ukupne ocjene dobio za aktivnosti u toku nastave, a prisustvo nastavi moe se vrednovati sa najvie 5%; - najmanje po 20% za dva kolokvijuma u toku semestra i - na zavrnom ispitu najvie 50%. lan 31. Nastavnik je duan da javno saopti studentima rezultate o broju osvojenih poena nakon svake provjere, kao i ukupan broj poena koje je student postigao od poetka nastave. U strukturi ukupnog broja poena, najmanje 50% mora biti predvieno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra. Na zahtjev studenta nastavnik je duan da detaljno obrazloi ocjenu njegovog rada. U okviru trajanja nastavnog procesa u toku svakog semestra (15 sedmica nastave) mogu se organizovati redovne provjere i vanredna provjera znanja u vidu: testova, kvizova, diktata, konverzacije i najmanje dva kolokvija. lan 32. Konana ocjena formira se na osnovu zbira poena osvojenih na aktivnostima u toku nastave, predispitnim provjerama i zavrnom ispitu. Uspjeh na pojedinoj provjeri uzima se u obzir samo ukoliko je postignuti rezultat prolazan tj. Ukoliko je osvojeno najmanje 51% bodova predvienih za dati oblik provjere. Student ima pravo da pristupi svakoj pojedinanoj provjeri znanja do zavrnog ispita nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera. lan 33. Vijee fakulteta/akademije utvruje blia pravila studiranja i specifinosti za predmete i dodatne uslove koje student mora ispuniti kao uslov za pohaanje predavanja i polaganje ispita iz pojedinih predmeta u tekuoj studijskoj godini, a koji su u skladu sa ovim Pravilima.
7

Zavrni ispiti lan 34. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom asu nastave upozna studente sa nainom polaganja zavrnog ispita i terminima za njegovo odravanje. Zavrni ispit se u strukturi poena moe vrednovati sa najvie 50% ukupnog broja poena i odravaju se u januarsko-februarskim, junsko-julskim i septembarskim rokovima. lan 35. Zavrnom ispitu moe pristupiti student koji je zadovoljio sve programom propisane obaveze, te se blagovremeno prijavio za polaganje tog ispita, najkasnije 1 (jednu) sedmicu prije nego to e se ispit odrati prema usvojenom kalendaru. Rezultati pismenog ispita iz svakog ispitnog roka se uvaju do slijedee studijske godine.

Ocjenjivanje lan 36. Rezultate provjere rada i znanja studenta u toku nastave predmetni nastavnik unosi u indeks studenta. Nakon zavretka nastave i zavrnog ispita nastavnik odreuje ukupni broj osvojenih poena i formira konanu ocjenu za svakog studenta. Ukupan broj osvojenih poena i zavrnu ocjenu nastavnik unosi u indeks, ispitnu prijavu i zajedniki spisak/izvjetaj studenata, koje dostavlja studentskoj slubi fakulteta/akademije, negativnu ocjenu na zavrnom ispitu nastavnik evidentira u zapisniku sa odranog ispita, bez upisa predispitnih obaveza. Ocjenjivanje i vrednovanje vri se u skladu sa Statutom Univerziteta, ocjenama od 5 do 10. Prolazne ocjene su od 6 do 10: 10 - odlian-izuzetan, ostvaruje se od 91 do 100 poena; 9 - odlian, ostvaruje se od 81 do 90 poena; 8 - vrlo dobar, ostvaruje se od 71 do 80 poena; 7 - dobar, ostvaruje se od 61 do 70 poena; 6 - dovoljan, ostvaruje se od 51 do 60 poena; 5 - nije poloeno, ostvaruje se od 0 do 50 poena.

lan 37. Ispiti i svi oblici provjere znanja su javni. Oblici provjere znanja mogu biti pismeni, usmeni i praktini. Ispit moe biti pismeni, usmeni i praktini. Ukoliko se ispit organizuje usmeno, nastavnik treba da omogui svim zainteresovanim studentima da prisustvuju ispitivanju. Usmenom ispitu obavezno prisustvuje, pored kandidata i ispitivaa i najmanje jo jedno lice (osoba) iz reda studenata, nastavnika ili saradnika. Ukoliko se ispit organizuje pismeno, nastavnik upoznaje studente sa kojim se pomagalima mogu koristiti.

lan 38. Ako student smatra da je oteen u postupku sprovoenja i ocjenjivanja na zavrnom ispitu ima pravo na ponovno polaganje pred komisijom. U roku od 24 sata nakon saoptenja ocjene, student sa pismenim obrazloenjem trai da se ispit ponovi pred komisijom.

Dekan fakulteta/akademije donosi rjeenje o ponovljenom ispitu, ako ocjeni da je zahtjev opravdan, sa kojim upoznaje predmetnog nastavnika i studenta. U rjeenju se utvruje obaveza ponavljanja ispita u roku od 48 sati u prvom slobodnom terminu. Rjeenjem se imenuje ispitna komisija sa utvrenim obavezama ponavljanja ispita u roku od 48 sati. lan 39. U sluaju sprijeenosti predmetnog nastavnika da odri zavrni ispit, organizacija i odravanje zavrnog ispita povjerava se drugom nastavniku iz iste ili srodne oblasti, ili komisiji koju imenuje dekan fakulteta/akademije. Komisija ima najmanje tri lana. U komisiju se imenuju nastavnici iz iste ili srodne ue naune oblasti. Ispitiva s ijom ocjenom student nije zadovoljan ne moe biti predsjednik komisije. Odluku o ocjeni komisija donosi veinom glasova. Odluka komisije je konana. Na saoptenje ocjena komisije sa usmenog, odnosno pismenog zavrnog ispita shodno se primjenjuju odredbe lana 33. ovih pravila. Zapisnik o toku ispita i ocjeni komisija dostavlja odgovarajuoj slubi fakulteta/akademije. Student moe traiti komisijski ispit iz najvie dva predmeta na kraju jednog semestra.

Zavrni rad lan 40. Zavrni rad predstavlja samostalnu strunu obradu odreenog problema, vrednuje se sa (5 - 10) ECTS bodova na I ciklusu, odnosno sa (10-20) ECTS bodova na II ciklusu studija. Zavrnim radom student dokazuje da je na osnovu znanja steenog tokom studija ovladao zadanom temom, da je temu obradio po predvienoj metodologiji, da zna da koristi strunu literature i terminologiju, kao i da je ispravno navodi. Tema zavrnog rada bira se iz predmeta koje sadri studijski program. Mogue teme zavrnih radova predlau predmetni nastavnici. Izuzetno, studentu se moe odobriti tema zavrnog rada koju samostalno predloi, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom kod kojeg eli da uradi zavrni rad. Uz svaku temu zavrnog rada navodi se osnovna literatura. lan 41. Zavrni rad prijavljuje se nadlenoj slubi fakulteta/akademije, na propisanom obrascu. Student stie pravo da prijavi zavrni rad kada optereenje od predmeta i predvieno optereenje po osnovu zavrnog rada ne prelazi 30 ECTS bodova, odnosno 60 ECTS bodova. Prijava zavrnog rada obuhvata sledee podatke: radni naziv teme, predmet, datum prijave i potpis mentora za I ciklus, odnosno: biografiju, naziv teme, strukturu rada i obrazovanje za II ciklus. Obrazloenje teme zavrnog rada na II ciklusu sadri : obrazloenje naziva rada, predmet istraivanja, hipotezu sa obrazloenjem, svrhu i cilj istraivanja, metode koje e se primjeniti, sadraj rada, popis osnovne literature. Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlae u dosije studenta. lan 42. U studijskoj godini nastavnik moe preuzeti, u svojstvu mentora, najvie 10 zavrnih radova I ciklusa za studijske programe iz tehnikih, biotehnikih, prirodno-matematikih i medicinskih nauka,
9

odnosno najvie 15 zavrnih radova za studijske programe iz drutvenih, humanistikih i umjetnikih nauka. U studijskoj godini nastavnik moe preuzeti, u svojstvu mentora, najmanje 5 zavrnih radova II ciklusa za studijske programe iz tehnikih, biotehnikih, prirodno-matematikih i medicinskih nauka, odnosno najmanje 10 zavrnih radova za studijske programe iz drutvenih, humanistikih i umjetnikih nauka. lan 43. Student moe samo jednom promijeniti temu zavrnog rada. lan 44. Zavrni rad student izrauje samostalno. Mentor je obavezan da prati rad studenta, pomae mu savjetima i upuivanjem u literaturu. lan 45. Student formira zavrni rad u konceptu sa svim pripadajuim dijelovima. Koncept se predaje nastavniku - mentoru na uvid i pregled. Student je duan postupiti prema uputstvima i primjedbama nastavnika - mentora. U protivnom rad se vraa na dalju doradu. Nastavnik je duan da pregleda rad i vrati ga sa komentarom najkasnije za dvije sedmice od dana predaje rada.

lan 46. Nakon poloenog zadnjeg ispita student moe u roku od 10 dana provjeriti u nadlenoj slubi fakulteta/akademije eventualne neusklaenosti u linom dosijeu. Student predaje potreban broj primjeraka zavrnog rada nadlenoj slubi fakulteta/akademije. Nakon predaje rada u potrebnom broju primjeraka, na prijedlog mentora dekan fakulteta/akademije formira komisiju i zakazuje se odbrana. Komisiju sainjavaju mentor, predsjednik i najmanje jedan lan. Podaci o odbrani objavljuju se na oglasnoj tabli fakulteta/akademije. Od predaje rada do njegove odbrane mora proi najmanje 5 dana. lan 47. Odbrana zavrnog rada sastoji se od usmenog izlaganja rezultata rada i obrazloenja izdvojenih zakljuaka, kao i odgovora na pitanja komisije u vezi rezultata rada i zakljuaka. Pred Komisijom student usmeno brani uraeni zavrni rad (magistarski rad) nakon pozitivnog izvjetaja Komisije i odobrenja/odluke Vijea fakulteta/Akademije za javnu odbranu rada. Ako student ne zadovolji na odbrani zavrnog rada, ima pravo da zatrai da mu se odobri izbor nove teme u okviru istog ili drugog predmeta. Zavrni rad i odbrana ocjenjuju se jedinstvenom ocjenom od 5 (pet) do 10 (deset). Ocjena se donosi veinom glasova lanova komisije.

V ISPRAVE O STUDIJAMA

Diploma lan 48. Diplomu o zavrenom I i II ciklusu studija potpisuju rektor i dekan fakulteta/akademije. Dodatak diplome potpisuje dekan fakulteta/akademije. Diplome se uruuju na sveanoj promociji.
10

Druge isprave lan 49. Na zahtjev studenta izdaju se i druge isprave o studiju kojima se potvruju statusna i druga prava studenta u toku studiranja. Sve molbe i zahtjeve studenti dostavljaju u pisanom obliku nadlenoj slubi fakulteta/Akademije.

Studentska identifikaciona kartica lan 50. Univerzitet moe da izda studentsku identifikacionu karticu kao dokaz da je lice registrovano kao student Univerziteta, kojom mu se obezbjeuje: pristup svim prostorima u kojima se odvijaju studentski programi Univerziteta; korienje biblioteka, raunarskih uionica, osim ako nisu predviena posebna pravila registracije; pristup sportskim i drugim objektima koji stoje na raspolaganju Univerzitetu.

VI PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

Primjena Pravila lan 51. Ova Pravila primjenjuju se od generacije studenata koja se upisuju u prvu godinu studijske 2007/08. godine. Odredbe ovih pravila primjenjuje se i na studente koji su upisani prije poetka studijske 2007/08. godine, po Bolonjskim principima. Studenti generacije iz stava 2. ovog lana ispite mogu polagati u januarskom, aprilskom, junskom i septembarskom ispitnom roku, po dva termina (izuzev aprilskog roka sa jednim terminom). Status redovnog studenta, u smislu lana 22. ovih Pravila, student generacije iz stava 2. ovog lana ostvaruje ukoliko ispuni uslove za upis naredne studijske godine po pravilima koja su vaila u vrijeme upisa na prvu godinu studija.

Stupanje na snagu lan 52. Ova Pravila stupaju na snagu danom donoenja na Senatu Univerziteta u Banjoj Luci.

PREDSJEDNIK SENATA REKTOR Prof. dr Stanko Stani


11