You are on page 1of 4

ACORD DEL GRUP DE TREBALL DE FUNCI PBLICA

Grup de treball sobre la Funci Pblica constitut en virtut de lAcord per a la transici nacional i per garantir lestabilitat parlamentria del govern de Catalunya.

Dins les mesures per garantir i enfortir la cohesi social i els serveis pblics, el Grup de Treball entre CiU i ERC consensua mesures en lmbit de la funci pblica i acorda un pla dacci per minimitzar les conseqncies dels ajustament pressupostaris i avanar decididament amb la finalitat d obtenir els objectius de:

transitorietat: identificar clarament aquelles mesures que tenen un carcter temporal i transitori d'aquelles que tenen una voluntat de ser definitives.

flexibilitzaci: aplicar criteris de flexibilitat horria a les plantilles en funci dels serveis pblics a prestar.

progressivitat: incorporar a la reducci retributiva per a lany 2013 el carcter progressiu en funci dels diversos nivells de retribuci del personal.

mobilitat administrativa i interadministrativa: afavorir la mobilitat dins, fora i entre administracions. simplificaci: revisar i simplificar les estructures administratives per evitar les duplicitats i multiplicaci de comandaments. Simplificar els processos i trmits administratius especialment aquells adreats a la ciutadania. Racionalitzar el Sector Pblic. comunicaci: millorar l'estil de comunicaci dels treballs i les mesures que sadoptaran en matria de funci pblica al conjunt dagents implicats, buscant la collaboraci del conjunt de treballadors pblics i sindicats en la construcci de lAdministraci pblica del nou Estat.

Per aconseguir els objectius previstos i aplicant els criteris deficincia, transparncia, racionalitzaci, responsabilitzaci, autonomia i avaluaci, promoci i formaci professional, i dimplementaci de les retribucions variables en funci de la productivitat, Sacorda: 1. Anunciar i negociar la temporalitat de les mesures, amb comproms de no consolidaci de les prdues retributives i de condicions de treball, i en un marc transparent i adequant-les a l'evoluci dingressos o a la conjuntura econmica o productiva. 2. Possibilitar la progressivitat en laplicaci de la mesura de reducci retributiva equivalent a limport duna paga extraordinria establerta pel 2013.

3. Excloure de laplicaci de la mesura de reducci retributiva equivalent a limport duna paga extraordinria establerta pel 2013 a aquell personal amb retribucions anuals inferiors a 1.5. Sestudiar lampliaci daquesta mesura a retribucions anuals inferiors a dues vegades el salari mnim interprofessional.

4. Analitzar els supsits de percepci dels complements de dedicaci especial i conceptes anlegs, suprimint aquells que no responguin a lexercici duna activitat despecial complexitat, responsabilitat i dedicaci. Supressi del complement de dedicaci especial als llocs singulars i als assimilats a rgans actius, i revisi de la resta amb lobjectiu de mantenir estrictament aquells que comportin tasques de gesti que no puguin ser desenvolupades en jornada ordinria. 5. Establiment duna taula salarial amb retribucions mximes per al personal directiu del sector pblic de la Generalitat. 6. Analitzar la percepci dels drets dassistncia per a la concurrncia a reunions drgans collegiats de lAdministraci de la Generalitat i el seu sector pblic, presentant un informe en un termini mxim de dos mesos, a partir del qual es comenar a treballar en la seva revisi.

7. Establiment dun nombre mxim de membres de consells dadministraci o altres rgans superiors dentitats.

8. Autoritzar nicament els serveis extraordinaris i les hores extres mitjanant la compensaci horria (llevat collectius especfics). Establir que el preu de lhora extraordinria no pot superar el preu de lhora ordinria.

9. Permetre i facilitar la mobilitat entre les diferents administracions i dins lAdministraci de la Generalitat. 10. Limitar la contractaci laboral temporal en lmbit del sector pblic i, a aquests efectes, autoritzar prioritriament la cobertura de necessitats mitjanant la mobilitat voluntria i la contractaci temporal de personal funcionari i laboral que ja presta serveis a ladministraci de la Generalitat

11. Habilitar convocatries especials de promoci interna amb el 100% de places reservades per aquest torn

12. Flexibilitat horria: Aprovar un conjunt de mesures que faciliten la conciliaci de la vida familiar i laboral dels servidors pblics. En aquest sentit i sempre dacord amb les necessitats del servei: a. Possibilitar el gaudiment de dies de vacances de manera independent i allada al llarg de lany. b. Supressi de la durada mnima de 10 dies per al gaudiment de llicncies per assumptes propis c. Flexibilitat justificaci d. Perms per assistncia a cursos de perfeccionament amb percepci de retribucions bsiques i amb un mxim de vuitanta hores lany e. Possibilitat que la compensaci horria dels dies festius i tardes no recuperables (quan coincideixi amb dissabte, diumenge, festius o jornada destiu) sigui el mateix mes, segent o any natural. f. Ampliar la possibilitat de flexibilitzar el temps de treball en determinades situacions familiars i personals en una hora diria linici del seu horari diari. horria recuperable per assumptes personals sense

g. Incorporar 2 o 3 dies de perms no recuperable per conciliaci de la vida laboral i familiar. (article 48 de lEBEP) Aquests acords es compartiran amb la Mesa de la Funci Pblica per a la seva concreci en les properes setmanes.