Αρ. Πρωτ……………………………………………….

Θεσσαλονίκη

/

/2013

ΑΙΤΗΣΗ
Τ…. μόνιμου υπαλλήλου

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………

Παρακαλώ να εγκρίνετε την μετάταξή
μου από τον κλάδο…………………………….

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………….

…………………………………………………………..

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………..

Στον κλάδο…………………………………………

ΚΛΑΔΟΣ:……………../ΒΑΘΜΟΣ:…………………

…………………………………………………………..

ΗΜΕΡ/ΝIA ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:…………………………..
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:……………………….
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:…………………………………….
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………..

Ο/Η
ΘΕΜΑ: Μετάταξη από τον κλάδο
………………………………………………………………..
Στον κλάδο………………………………………………
Θεσσαλονίκη………………………………………….
Βεβαιώνω ότι από την τυχόν μετάταξη
τ…. εν λόγω υπαλλήλου: α) δεν θα
δημιουργηθεί πρόβλημα στην Υπηρεσία
και β) δεν θα ζητηθεί η αντικατάστασή
τ…. από άλλον υπάλληλο
Ο/Η Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης
………………………………………………………..

ΑΙΤ………..