You are on page 1of 2

Xerman

Pgina 1

21/03/13

Exame3 fisica 2BAC Nome e apelidos


Problema 1.(3)

De dos hilos de 14 m de longitud, sujetos al mismo punto del techo, cuelgan dos esferillas iguales, de 2 gramos de masa cada una. Se cargan idnticamente ambas esferillas, con lo cual se repelen hasta que los hilos forman entre s un ngulo de 60. a) Hallar la carga elctrica comunicada a cada esfera b) Hallar el campo elctrico y el potencial elctrico, en el punto equidistante a ambas esferas
Dato: k = 9.109 SI g = 9,8 SI Problema 2 (3) Nun campo elctrico uniforme de 15000 N/C na direccin X, sitase unha carga de -2 microculumbios. a)Calcular o traballo elctrico necesario para trasladar a carga desde o vrtice A at o vrtice C oposto de un cadrado de 5 cm de lado b) Calcular o potencial elctrico entre A e C
BLOQUE 6: PRCTICA (puntuacin: 1 p)

Fanse 5 experiencias cun pndulo simple; en cada unha realzanse 50 oscilacins de pequena amplitude e mdese cun cronmetro o tempo empregado. Se a lonxitude do pndulo de 1 m en tdalas experiencias.Calcular con estes datos a aceleracin da gravidade expresando o resultado cientficamente. Explica tamn, por que teen que ser pequenas oscilacins Experiencia 1 2 3 4 5 Tempo (s) empregado en 50 oscilacins 101 100 99 98 102
Cuestin 1(1) No interior do envoltorio do condutor o campo elctrico a) Cero b) Maior que cero c) constante

Cuestin 2(1) A capacidade dun condutor plano a) maior con un dielctrico b) depende da carga almacenada c) depende do voltaxe aplicado