You are on page 1of 1

PROPOSICI DE CONSELLERS I DE GRUPS NO INTEGRATS A LEQUIP DE GOVERN

AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA En Jose Manuel Alcaraz Escandell, conseller insular del Consell de Formentera, com a Portaveu del Grup Popular, i a lempara del que preveu larticle 82. i 83 del Reglament dOrganitzaci i Funcionament del Consell Insular de Formentera, presenten la segent: PROPOSICI: Canvi nomenclatura carreteres Formentera Antecedents / Fets La nomenclatura de les carreteres de Formentera (PM-820, PMV-820.1 i PMV-820.2) encara procedeix de temps passats on estaven gestionades per altres administracions. Avui en dia, quan el Consell Insular de Formentera s qui t la competncia en matria de carreteres a la nostra illa, lactual nomenclatura de les carreteres resulta poc funcional i encertada. Normalment s el Pla Director Sectorial de carreteres linstrument dordenaci que hauria destablir la nova nomenclatura. El Pla Director Sectorial de carreteres de les Illes Balears estableix la seva caducitat a lany 2008, moment en el que els Consells Insulars haurien dhaver tingut aprovat el seu propi, tasca que en el cas del Consell Insular de Formentera no sha portat a terme. Per tot lexposat, el grup poltic popular, proposa al Ple que adopti els segents PROPOSICI DACORD Primer. Instar al Consell de Formentera a establir una nova nomenclatura de la xarxa de carreteres de lilla que sigui funcional i actualitzada dacord amb lmbit territorial al qual pertanyen (lilla de Formentera). Formentera a 14 de mar de 2013 Jose Manuel Alcaraz Escandell Portaveu del Grup Popular