You are on page 1of 1

PROPOSICI DE CONSELLERS I DE GRUPS NO INTEGRATS A LEQUIP DE GOVERN

AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA En Jose Manuel Alcaraz Escandell, conseller insular del Consell de Formentera, com a Portaveu del Grup Popular, i a lempara del que preveu larticle 82. i 83 del Reglament dOrganitzaci i Funcionament del Consell Insular de Formentera, presenten la segent: PROPOSICI: Reducci prestaci compensatria soterrament esteses aries Antecedents / Fets Segons s'estableix a la Llei 6/1197, de 8 de juliol, del sl rstic de les Illes Balears i a la posterior modificaci feta a la Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenaci urbanstica sostenible l'autoritzaci d'activitats en sl rstic relacionades amb usos extractius o declarades d'inters general genera una prestaci compensatria derivada de l'atribuci d'un s i aprofitament excepcional atpic en aquesta classe de sl. Ats que la prestaci compensatria grava les activitats en un 10% de l'import del costs d'inversi. Ats que la gesti de la prestaci compensatria correspon al municipi en que s'autoritzin les activitats subjectes i els recursos que n'obtinguin s'han de destinar, entre d'altres, en actuacions de millora paisatgstica i mediambiental en sl rstic. Ats que a l'article 5 de la Llei 7/2012 es deixa la possibilitat perqu els municipis puguin establir, mitjanant l'ordenana corresponent, quanties inferiors segons el tipus d'activitat i les condicions d'implantaci. Ats que el soterrament d'esteses aries, tant elctriques com telefniques, s una millora tant paisatgstica com mediambiental i que la nova prestaci compensatria del 10% del pressupost d'execuci material pot ser un impediment per a la seva execuci. Per tot lexposat, el grup poltic popular, proposa al Ple que adopti els segents PROPOSICI DACORD Primer. Instar al Consell de Formentera, en aplicaci de l'article 5 de la Lei 7/2012 i mitjanant l'ordenana corresponent, a que es redueixi del 10% al 1% l'import a aplicar a les activitats en sl rstic consistents en el soterrament de esteses aries, tant elctriques com telefniques. Formentera a 14 de mar de 2013 Jose Manuel Alcaraz Escandell Portaveu del Grup Popular