You are on page 1of 1

AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA PREGUNTES FORMULADES AMB RESPOSTA ORAL PEL GRUP POPULAR En Jos Manuel

Alcaraz Escandell, conseller insular del Consell Insular de Formentera, com a Portaveu Grup Popular, a lempara del que preveu larticle 89 del Reglament dOrganitzaci i Funcionament del Consell Insular de Formentera, presenta les segents qestions per sser contestada/es oralment a la prxima sessi ordinria del Ple (art. 91.1).

1. Quines mesures pensa prendre l'equip de govern per solucionar els problemes de maniobrabilitat que tenen els autocars i camions a la nova rotonda d'intersecci de la variant de Sant Ferran amb la carretera PM-820?

Formentera, a 14 de mar de 2013

Jose Manuel Alcaraz Escandell

Article 91. Presentaci de les Preguntes de resposta oral. 1. Han de ser incloses en l'ordre del dia del Ple les preguntes de resposta oral presentades a la Secretaria General amb almenys sis dies hbils d'antelaci respecte de la sessi corresponent, sempre que la Presidncia les hagi considerat admissibles. 2. L'Equip de Govern pot sollicitar, per una sola vegada respecte de cada pregunta de resposta oral en Ple, que sigui posposada i inclosa en l'ordre del dia de la sessi plenria segent. 3. La Secretaria General ha de mantenir actualitzada i accessible als grups poltics una relaci de les preguntes de resposta oral en Ple pendents de substanciaci.