You are on page 1of 8

TEKNOLOJ, Cilt 8, (2005), Say 1, 57-64

TEKNOLOJ

HARDOX 400 ELNN SERT DOLGU KAYNAINDA PASO SAYISININ SERTLE, AINMAYA VE MKROYAPIYA ETKS Ramazan YILMAZ Murathan GEDKL Zafer BARLAS Sakarya niversitesi, Teknik Eitim Fakltesi, Metal Eitimi Blm, Sakarya,Trkiye ZET Hardox elii, anma direnci olduka yksek olan bir malzemedir. Hardox 400 tipi elik, piyasadaki dier yksek dayanml eliklere gre, be kat daha uzun mrl olup kepe ve damperli kamyonlarn kasa imalinde yaygn olarak kullanlmaktadr. Mekanik anmalar sonunda ilevsel grevini kaybeden paralarn tekrar kullanlabilmesi iin yzeylerinin sert dolgu elektrotlar ile doldurulmas ekonomik avantajlar salamaktadr. Bu almada, Hardox 400 tipi elik numunelerin yzeylerine nce bir, sonra iki ve daha sonra pasolu dikiler ekilerek dolgu kayna yaplmtr. Bylece paso saysnn sertlik, anma ve mikroyap zerindeki etkisi aratrld. Birli, ikili ve l paso halinde ekilen kaynak dikilerinin sertlik lmleri ve anma deneyleri yaplmtr. Uygulanan paso saysnn sertlik artna ve mikroyapya etkisi incelenmitir. alma sonucunda, sl ilem grm ve grmemi numunelerin paso says artnn dolgu kayna kesitinde yzeye doru sertlii artrd tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Hardox 400, Dolgu Kayna, Sertlik ve Anma EFFECT OF NUMBER OF PASSES ON HARDNESS, WEAR AND MICROSTRUCTURE OF HARD FILLET WELDED HARDOX 400 STEEL ABSTRACT Hardox steel is a high wear resistant material. The type of Hardox 400 has five times longer using life than other high strength steels available in the industry. Therefore, it is used widely in the production of dumptruck, excavators, lorries, bulldozers etc. Reusing worn machine components after repairing them with hard fillet welding provides economical advantages. In this study, hard facing were obtained by arc welding with various passes on the surfaces of the Hardox 400 steel. So, effect of number of weld passes on hardness, wear and microstructure were investigated. Hardness measurement and wear test of weld bead were carried out. As a conclusion, hardness and wear resistant of the heated and unheated samples increased with increasing number of passes of hard fillet welding. Key Words: Hardox 400, Hard Fillet Welding, Hardness and Wear 1. GR

Gnmz en nemli problemlerinden biri olan anmann Almanyada yaplan aratrmalara gre endstriye verdii zarar her yl iin 5 milyar DM (Alman Mark) zerinde olduu belirtilmektedir [1]. Endstride kullanlan makine paralarnn baz ksmlarnn birbiri ile temas yada evre artlar sonucu anmalaryla orijinal llerini kaybetmesi makinenin alma dzenini bozarak verimini drmektedir. Anmann yan sra, korozyon, darbe, i gerilmeler ve yorulma nedeniyle paralanan makine elemanlar, sistemin tamamen

58

Hardox 400 eliinin Sert Dolgu Kaynanda Paso Saysnn Sertlie, Anmaya Etkisi

durmasna neden olur. Makine paralar dolgu kaynak yntemleri kullanlarak eski haline getirilebildii gibi ana malzemeden daha stn anma, korozyon, oksitlenme ve darbe direnleri de elde edilebilir. Gnmz endstriyel uygulamalarda, artlar uygun olduu takdirde, makine paralarna koruyucu dolgu yntemi uygulanarak etkili kullanm srelerini orijinal mrne gre birka kat artrmak ve bylece nemli miktarda ekonomik kazan salanmak mmkndr [2, 3]. Dolgu kayna, lokomotif tekerlei, krank milleri, tcler, kartrclar, krc eneler, i makinesi paralar, hadde silindirleri gibi bir ok endstriyel uygulamalarda yaygn olarak kullanlmaktadr [1, 2, 3-8]. Elektrik ark kaynak yntemi ile dolgu kayna yapld gibi, tozalt, gazalt, plazma ark kaynak yntemleri ile de baarl bir ekilde metal malzemelerin zerlerine dolgu yaplabilmektedir [1, 4-7, 9]. Srtnme sonucu hareket halindeki yzeyler arasnda abrasiv anma meydana gelmektedir. Farkl kimyasal bileimlere sahip elektrotlarla Monoblok tekerlerin [5], 1060 elik [10] ve bir ray malzemesinin [11] yzeylerine dolgu yaplan paralarnn anma direnleri, pim on disk yntemi ve andrc torna ile yaplan anma deney dzenei kullanlarak belirlenmektedir. Bir gaz akm veya akkan sv ierisindeki sert partikllerin malzeme yzeyine arpmasyla meydana gelen ve bir bakma abrasiv anmaya benzeyen erozyon anmasna; akkan yataklarda, yksek frn bacalarnda ve kum ocaklarnda kumlarn kamyonlara yklenmesi gibi alanlarda ok sk rastlanmaktadr. Anma miktar, erozyon anma deneyleri ile belirlenmektedir [9, 12, 14]. Anmaya maruz kalan sistemin elemanlar ve evre alma ortam, anma iddetini belirler. Ayrca, malzeme cinsi, kimyasal ierik, sertlik, elastik modl, yzey przll, uygulanan sl ilemler, andrcnn tane boyutu ve ekli de anma direncine etki eder [1, 7]. Malzeme seiminde en nemli parametrelerden birisi sertliktir ve sert malzemelerin anma direnlerinin de daha yksek olduu bilinmektedir [1, 10]. Anma problemine kar baz firmalar tarafndan anmaya dayankl yeni malzemeler gelitirilmektedir. Hardox serisi elikler de bu tr malzemelerden biri olup, zellikle abrasiv anma direnci olduka yksektir. Hardox 400 tipi elik, piyasadaki dier yksek dayanml eliklere gre, en az be kat daha uzun mrl olup, kepe ve damperli kamyonlarn kasa imalinde yaygn olarak kullanlmaktadr [14]. Bu almada, Hardox 400 elik numunelerin yzeylerine, n sl ilem uygulanarak ve herhangi bir sl ilem yaplmadan srasyla bir, iki ve pasolu sert dolgu kayna yaplmtr. Uygulanan sl ilem ve ekilen paso saysnn, malzemenin sertlii ve mikroyapsna etkisi ile yzeylere hzla pskrtlen SiC partikllerinin meydana getirdii anma davran incelenmitir. 2. DENEYSEL ALIMA

2.1 Malzeme ve Numunelere Dolgu Kaynann Yaplmas Bu almada, 50706 mm boyutlara sahip ve kimyasal bileimi Tablo 1de verilen Hardox 400 elii kullanlmtr. Bu numuneye literatrde belirtilen karbon edeerlii hesaplamas sonucu, 200-250 C n stma ilemi yapldktan sonra, Tablo 2de kimyasal komposizyonu verilen 4 mm apl elektrot kullanlarak n stmal ve n stmasz ekilde srasyla bir, iki ve pasolu dolgu kayna yaplmtr. n stma uygulanmayan numunelerin dolgu kaynanda, pasolar aras ani soutma uygulanm; n stma yaplan numuneler de ise daha yava bir ekilde havada soutma yaplmtr. Deneyde seilen sert dolgu elektrotu, yksek sertlik istenen zellikle anma ve darbeye maruz kalan makine paralarnn dolgu ilemlerinde kullanlmaktadr. Bu elektrotun dolgusu sonucunda kaynak metalinin sertlii 500 C ye kadar kararldr [15]. Deneylerde redresr tipi kaynak makinesi ile 28 Volt kaynak gerilimi ve 130 Amper kaynak akm uygulanlarak dolgu ilemi yaplmtr. Kaynak hz 3.4 mms-1 olup hzl soutulmayan numunelerde pasolar aras scaklk 250-300 C civarndadr. Kaynak ilemine balamadan nce metal fra ve parlatc kullanlarak numunelerin yzeyleri oksidasyondan arndrlmtr.

TEKNOLOJ, Cilt 8, (2005), Say 1

59

Tablo 1. Deneyde Kullanlan Hardox 400 eliinin Kimyasal Bileimi [14] Element % Arlk Cmax 0.2 Simax 0.1-0.7 Mnmax 1.7 Pmax 0.025 Smax 0.01 Crmax 0.8 Momax 0.8 Nimax 1 Bmax 0.005

Tablo 2. Deneyde Kullanlan Elektrotun Kimyasal Bileimi [15] Element % Arlk 2.2 Sertlik lmleri Sertlik lmleri, Vickers sertlik lm test metodu kullanlarak yaplmtr. lmlerde tepe as 136 olan elmas kare piramit u kullanlm olup, 30 kg yk uygulanmtr. Sertlik lmleri yaplan blgeler, ekil 1de ematik olarak gsterilmitir. C max 0.4 Si 0.4 Mn 0,5 Cr 6 Mo 0.6

ekil 1. Sert Dolgu Yaplan Hardox 400 elik Numunelerin Vickers Sertlik Deerlerinin Alnd Blgeler 2.3 Anma Deneyi Mikroyap incelemesi iin sert dolgu yaplm numunelerden 20106 mm boyutlarnda kesilen numuneler daha sonra anma deneyi iin kullanlmtr. Numunelerin anma kayplarnn tespiti iin kullanlan deney dzenei ekil 2de ematik olarak gsterilmektedir. Deneyde andrc olarak 32 gritlik SiC partiklleri kullanlmtr. Deney sresince kumlama basnc 16 bar olarak sabit tutulmutur. Anma deneyi ncesi ve sonras numune yzeyleri alkol ve aseton ile temizlenerek anma kalntlar giderilmitir. Deney balamadan nce, 220 gr kapasiteli ve 104 hassasiyete sahip bir dijital terazi ile numunelerin ilk arlklar tespit edilmitir. Her bir numune onar dakikalk aralklarla toplam 40 dakika anma deneyine tabi tutulmu ve her periyottaki arlk kayb yine ayn terazide tartlarak belirlenmitir.

ekil 2. Sert Dolgu Yaplm Numunelerin Anma Kayb Belirlenmesinde Kullanlan Deney Dzenei

60

Hardox 400 eliinin Sert Dolgu Kaynanda Paso Saysnn Sertlie, Anmaya Etkisi

2.4 Mikroyap ncelenmesi Dolgu kayna ekilen numunelerden mikroyap incelemesi iin 20106 mm boyutlarnda numuneler kesildikten sonra srasyla 220, 320, 500, 800, 1200 numaral SiC zmpara ile su altnda zmparaland. Bu ilemden sonra numuneler, 1 mlik almina kullanlarak kee zerinde parlatld. Parlatlan numuneler su ile ykanp yzeylerine alkol pskrtldkten sonra kurutuldu. Mikroskobik incelemeye hazr hale getirilen numuneler, % 2 Nital dalama zeltisi kullanlarak daland. Dalama ileminden sonra paralar ykanp yzeyleri alkol ile temizlendi ve sonra kurutulan numunelerin optik mikroskopta fotoraflar ekildi. Mikroyap incelemesi 1000 bytme kapasitesine sahip, OLYMPUS marka optik mikroskopta gerekletirildi. 3. DENEY SONULARI VE YORUMLANMASI

Hardox 400 elii zerine sert dolgu yaplan numunelerin sertlik lm sonular Tablo 3 de verilmitir. Tabloda grld gibi, paso says artka hem n tavlama yaplan hem de n tavlama uygulanmayan numunelerin sertlikleri de artmaktadr. Ancak, n stma yaplmayan numuneler daha yksek sertlik deerlerine ulamaktadr. Kaynak metalinin sertlii paso says ile artmaktadr. nk, paso saysnn artna paralel olarak elektrot ile an metal arasnda seyrelme azalmakta, yzeye doru dolgu metali ile elektrotun sahip olduu kimyasal bileim birbirine ok yakn deerler olmaktadr [7]. Bundan dolay yzeye doru dolgu elektrotunun bileiminde var olan Mn, Cr ve Mo elementleri sertliin artmasna neden olabilir [10]. Is tesiri altnda kalan blgesindeki [ITAB] sertlik deerlerindeki dme ise her paso ile metale sl ilem uygulanmas ve bu sl ilemin gerilim giderme ve normalletirme tav ilevi grmesi eklinde aklanabilir [16]. Kaynak blgesinde d yzeye doru sertlikte grlen art, hardox eliklerinde bulunan borun scaklk ve seyrelme ile beraber tane snrlarnda birikmesiyle aklanabilir. zellikle, bu almada kullanlan elektrotun bileiminde Cr yzde olarak daha fazla olduundan krom karbr olumasna neden olabilir. Bundan dolay kaynak blgesinde sertlik artna neden olabilir [7]. Tablo 3. Dolgu Kayna Sonucunda ekil 1 de Gsterilen Blgelerden Alnan Sertlik Deerleri Isl ilem durumu ve paso says 1 532 1 n stmal 520 2 510 3 552 n stmasz 1 510 2 586 3 x : Numunelerde olmayan blge 2 x 620 622 x 586 622 Vickers sertlik deerleri [Hv] 3 4 5 x 259 193 x 295 203 650 450 221 x 216 x 444 218 622 400 206 6 156 160 152 168 160 156 7 270 264 285 386 322 268

Erozyon anmas eklinde, SiC tozlarnn hava ile pskrtlerek yaplan anma deneyinde sert dolgu yaplm numunelerin anma kayplar ekil 3de gsterilmektedir. Tablo 4 de ise anma kayb deerleri zamana bal olarak verilmitir. SiC partikllerinin numune yzeyine arpmas sonucunda malzeme kayplar incelendiinde, dorusal bir anma eilimi olmamaktadr. Anma miktar zamanla artmakta, bir sre sonra daha az anma olmaktadr. Bunun nedeni, erozyon anmas, nce malzemede krlgan anma mekanizmas zellii gstermekte, zamanla snek malzeme yzeyi anma mekanizmas meydana gelmektedir [12]. Daha nceki almada sert dolgu yaplan paralarn erozyon deneyleri srasnda olduka az anma kayplar elde edilmitir [9]. nk, bu deneyde kullanlan SiC partikllerinin (32 grit), o almada kullanlan Al2O3 andrc tanecilerinin (35 grit) apndan hem daha byk hem de SiC partikllerinin (2500 kgmm-2) Al2O3 taneciklerinden (2100 kgmm-2) daha sert olmas daha etkili anmaya neden olmutur [1]. Deneylerde yzey sertlii dk olan n stma ilemi uygulanan tek pasolu numunelerin anma kayb miktarnn fazla, yzey sertlii daha yksek olan daha ok pasolu numunelerde ise anma kayb miktarlarnn dk olduu grlmektedir.

TEKNOLOJ, Cilt 8, (2005), Say 1

61

600 500 Anma miktar [ mg] 400 300 200 100 0 10 20 Anma Sresi [dk] 30 40

1P 2P 3P T 1P T 2P T 3P H400

ekil 3. Sert Dolgu Kayna Yaplan Numunelerin Zamana Gre Anma Miktar Deiimi Tablo 4. Sert Dolgu Yaplm Numunelerin Deneysel Anma Kayb Miktarlar Numunelerin sl ilem durumu ve paso says 1 n stmal 2 3 1 n 2 stmasz 3 Hardox 400 elii 10 106 96 83 125 102 95 135 Zaman (dakika) 20 30 Anma kayb miktarlar (mg) 121 78 103 83 96 78 131 102 135 93 105 81 160 135 40 31 34 48 38 43 40 96

Anma direncini etkileyen faktrlerin banda sertlik gelmekte ve sertliin belli bir deere kadar artmasyla beraber anma direnci de ykselmektedir. Belirli bir deerden sonra artan sertlik, anmaya kar dayanm gstermemektedir [1]. Byle bir durum olmasna ramen daha nceki almalarda [5, 9, 10, 13] bu almada olduu gibi daha sert yzeye sahip numunelerin abrazif anma direnlerinde de artma grlmtr. Baz almalarda [3, 10] ise genel olarak sertlikle beraber anma direnci artmakta fakat baz sert dolgu numunelerin sertlik deerlerinin yksek olmasna ramen, anma deneylerinde anma kayb miktarnda da artma grlmtr. Bu almada anma deneyinde elde edilen sonular genel olarak aklanabilir olmakla beraber, bu tr deney ynteminde, artlarn deney sresinin ayn olmas zorluklar gz nne alnarak, deney yntemini gelitirilmesi yada anma deneylerinde abrazif anma deneyi yntemi olan pin on disk ynteminin kullanlmas ile daha salkl sonularn alnabilir. Mikroyap fotoraflarnda grld gibi, n stma yaplmayan ve kaynak sonras hzl soutulan numunelerde, kaynak blgesi ve ara yzeyde mikro atlaklara rastlanlmaktadr. Yapda yksek oranda karbon bulunmas nedeniyle, kaynak blgesinde sert martenzitik bir yapnn meydana gelmesi sonucu, gerilim artmakta ve mikro atlan olumasna neden olmaktadr. Sert dolgu kayna sonucu, n tavlama yaplm ve yaplmam numunelerin mikroyaplar incelendiinde s tesiri altnda kalan blgelerde, kaynak metalinin hemen yannda tane boyutunun byd grlmektedir. Da doru ilerledike tane boyutu klmekte ve daha sonra ana metalin sahip olduu boyutlara ulalmaktadr. Kaynak blgesinde ise, pasolar arasnda hzl souma nedeniyle tanelerin, souma ynne doru uzad ve byd grlmektedir. Tane boyutu dalm, kaynakl birletirmelerde genellikle grlen ITABdaki tane boyutu dalmna uyumluluk gstermektedir. Oluan mikroyaplarda elde edilen sertlik deerleri arasnda uyum vardr. Metalrjik incelemede, kaynak blgesinde ineli martenzitik yaplar grlmekte ve bu faz evreleyen, tektik ncesi ferrit kolonsal dentiritikler grlmektedir (ekil 4, 5). Ana

62

Hardox 400 eliinin Sert Dolgu Kaynanda Paso Saysnn Sertlie, Anmaya Etkisi

metal ile dolgu metali arasnda bulunan ITABda windmannstetten, beynitik ve alt beynitik yaplar meydana gelmektedir. Bu malzemelerin sertlii hem literatr hem de almada elde edilen sertlik deerleri ile uyumludur [17]. Kaynak metalinin belirli scaklktan soumas ile souma hzna paralel olarak dolgu kayna ekilen parann eitli blgelerinde yukarda belirtilen fazlarn olumas mmkndr. Bunun dnda kaynak blgesinde, kaynak dolgu metalinin kimyasal bileiminden dolay az da olsa krom ve mangan karbr oluma ihtimali vardr. Elde edilen sertlik deerleri bu karbrlerin sertlik deerinden olduka dktr. Bahsedilen fazlarn olup olmadnn belirlenmesi, ancak tarama elektron mikroskobunda EDAX analizi ile mmkn olmaktadr. arpma hznn artmas gevreklik etkisini artrdndan, anma deneyinin balangcnda sertlikle karlaldnda belirli bir sre sonra anma direnci artacaktr. Daha sonra ise anma snek krlmaya neden olduundan, anmada dorusal malzeme kayb olmakta ve zamanla anma kaybnda art olmaktadr. Ayrca, andrcnn 90lik arpma as ile birka mekanizmann bir arada olumas anma miktarn artracaktr [12]. Kaba taneli andrclar kullanldnda abrasif andrma deneyinde malzeme hasarn ve kaybn hzlandrarak anma oran artrlmaktadr [18].

200 m

100 m

200 m

30 m

ekil 4. Kaynak ncesi n Istma Yaplmam Paralarn Mikroyap Fotoraflar

TEKNOLOJ, Cilt 8, (2005), Say 1

63

Kaynak ilemi srasnda, dolgu elektrotu ve ana metal eriyerek karmakta ve ana malzeme ar snmaktadr. Meydana gelen ar snma, ergime arka blgesi diye adlandrlan ana metalin bir ksmn eritir ve yeniden katlamas ile bu blgelerde mikro ayrlma meydana gelir [19]. Is girdisi, dolgu paso ile salanr. Hzl souma yapldnda kaynak blgesi ile ana metalin sertlik farkllklarndan yada ITAB blgesinin sl genleme farklarndan dolay meydana gelen gerilmeler ekil 5de grld gibi krlmalara neden olabilir. Gerginliklerin giderilmesi iin dolgu kayna uygulanan paralarn olabildiince yava soutulmas gereklidir [16, 17, 20].

50 m

100 m

30 m ekil 5. Kaynak ncesi n Istma Yaplm Paralarn Mikroyap Fotoraflar 4. SONULAR

30 m

Bu almada, Hardox 400 eliinin zerine sert dolgu elektrotu kullanlarak, elektrik ark kaynak yntemi ile farkl saylarda paso ekilerek, paso saysnn dolgu kaynanda sertlie ve anma miktarna etkisi incelenmitir. Yaplan bu alma ile aadaki sonular elde edilmitir: 1. Numune zerine ekilen paso says ile paralel olarak dolgu kaynak kesitinin yzeyine doru sertlik deerlerinde art olmaktadr. 2. Kaynak ncesi n tavlama ilemi yaplmam ve dolgu sonras ani soutmaya braklan paralarda n tavlama ilemi yaplan numunelere gre daha yksek sertlik deerleri elde edilmitir. Bu, kaynak sonras yaplan hzl soutma ile mikroyapda daha fazla martenzit oluturulmasna balanabilir.

64 3.

Hardox 400 eliinin Sert Dolgu Kaynanda Paso Saysnn Sertlie, Anmaya Etkisi Kaynak ncesi n tavlama ilemi yaplmam ve dolgu sonras ani soutmaya braklan paralarda ana metal ile pasolar arasnda kalan gei blgelerinde mikro atlaklar meydana gelmektedir. Bundan dolay bu tr paralarn karbon edeerlikleri hesaplanarak dolgu kayna ncesinde n tavlama ve kaynak sonras gerilim giderme tavlamas gerekmektedir. Kaynak metalinin sertlii artka anma miktar azalmaktadr.

4.

KAYNAKLAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ouz B., Anma Sorunlar ve Dolgu Kaynaklar Oerlikon, stanbul, s. 709, 1993 Tlbenti K., Kalu E., Kaz Makinelerinde Anan Paralarn Kaynakla Tamirinin Teknolojik ve Ekonomik nemi Kaynak Dnyas, 91/2, s. 3-6, 1991 Glbahar B.,Bakm Mhendislii Ynetimi ve Felsefesi Gedik Teknik 2,stanbul Bulut E., Glen B., Karacan ., Konkasr enelerinde Grlen Anmann Sert Dolgu Kayna ile Giderilmesi Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, Simav-Ktahya, s. 163-171, 1-2 Eyll 2000 Karataolu F., Glen B., Trker M., Kurt A., Monoblok Tekerlerinin Anan Ksmlarnn MAG Kayna ile Yaplan Dolgu Metalinin Anma Davranlarnn ncelenmesi 1. Uluslararas Kaynak Teknolojisi Sempozyumu, stanbul, 3-5 Haziran 1998 zsara U., Moran B. B., Kaka A., Aslanlar S., Dolgu Kayna Yaplm Tren Tekeri- Bandaj-Ray Sisteminin Mekanik zelliklerinin Aratrlmas Denizli Malzeme Sempozyumu s.180-188, 8-10 Mays 2002 Metal Handbook-Volume 6 Ninth Edition, Ohio, 1983 Kse R., Salman S., Millere Uygulanan Dolgu Kaynaklarnda Sertlik Deerlerinin Isl lemli ve Isl lemsiz Olarak Deerlendirilmesi Uluslararas Kaynak Teknolojisi96 Sempozyum, s. 271-280, 1517 Mays 1996 Altnkk N., Uzun H., Sert Dolgulu Mo-Ni eliinin Anma Davranna Dolgu Metalinin Etkisi MAMTEK 99 Makine Malzemesi ve malat Teknolojisi Sempozyumu CB, Manisa, s. 175-179, 17-19 Kasm 1999 Meri C., Kksal N. S., Atik E., Sert Dolgu Anmann ncelenmesi MATK97 G.. Teknik Eitim Fakltesi, Ankara, s. 186-191, 15-15 Eyll 1997 Korkut M. H.,Yldrm M. M., Endstride ok Kullanlan Dolgu Elektrotlarnn Kaynak Sonras Anma Davranlar Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, Simav-Ktahya, s. 55-64, 01-02 Eyll 2000 Dai W.S., Chen L.H., Lui T.S., SiO2 Particle Erosion of Spheridal Graphide Cast Iron After Surface Remelting by The Plasma Arc Process Wear 248, pp. 201-210, 2001 Suchanek J., Smrkovky J., Blaskovi P., Grinberg N. A., Erosive and Hydroabrasive Resistance of Hardfacing Materials Wear 233-235, pp.229-236,1999 Metal-Oks rn Katolou, stanbul, 2001. As Kaynak-Kobatek rn Katolou, 4. Bask, stanbul, Austos 2001 zden N., Kaynan Isl lemi Aliaa-zmir, 1985 Lanchester J. F., Metallurgy of Welding Chapman&Hall, Fifth Edition, London, pp 179-193, 1993 Dasgupta R., Thakur R., Yadav M.S., Jha A. K., High Stress Abrasive Wear Behaviour of a Hardfacing Alloy: Effect of Some Experimental Factors Wear 236, pp. 368-374, 1999 Savage, W.F. What Is The Weld Weld Imperfections, Proceding of Symposium Lockeed Polo Alto Research Laborotory 19-21 September, 1966 Ouz, B. Karbonlu ve Alaml eliklerin Kayna Metalurji-Uygulama, Oerlikon, stanbul, s. 206, 1985