UNIVERZITET U PRIŠTINI FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Kosovska Mitrovica

GraĎevinski odsek Predmet: Hidrotehnika Број ЕСПБ (ECTS) бодова: Недељни фонд часова: IV semestar ___5____ ___4____

HIDROTEHNIKA
- PREDAVANJA -

I - VODOPRIVREDA
1. VODOPRIVREDA
Pod vodoprivredom treba podrazumevati svaku delatnost na vodama koja ima privredni znaĉaj, bilo da se radi o proizvodnji novih dobara, bilo o zaštiti već proizvedenih, bilo o zaštiti prirodom datih blaga koja sluţe proizvodnji. Disciplina koja vodoprivredu tretira u tehniĉkom smislu je hidrotehnika. Vodni resursi predstavljaju izvorišta vodnog blaga i to su samo one vode koje već imaju ili mogu imati odreĊenu upotrebnu vrednost. Široko shvaćena vodoprivreda kao privredna grana, moţe se podeliti na oblasti, koje su istovremeno i oblasti primenjene hidrotehnike. Vodoprivredne oblasti su: a) zaštita i razvijanje vodnih resursa b) ureĊenje voda i vodotoka c) korišćenje voda i vodotoka. Svaka od ovih oblasti se moţe podeliti u vodoprivredne grane, i to su: a) zaštita i razvijanje vodnih resursa: - štednja vode - preĉišćavanje upotrebljenih voda - vodno pravo i društvena zaštita voda - budući vodni resursi i njihovo negovanje b) ureĊenje voda i vodotoka - ureĊenje slivova - borba protiv erozije i bujica - regulisanje vodotokova - odbrana od (velikih voda) poplava i malih voda - odvodnjavanje poljoprivrednih zemljišta (drenaţa) - asanacija zemljišta - kanalisanje naselja c) korišćenje voda i vodotokova - snabdevanje naselja i industrije vodom - navodnjavanje (irigacija) - korišćenje vodnih snaga (hidroenergetika) - plovni putevi i plovidba - ribogojstvo - rekreacija, lov, sport i turizam na vodama - vojne potrebe

2. VODOPRIVREDNI PLANOVI I VODOPRIVREDNE OSNOVE
Prema nalazištu na kome su, vode se dele na: a) atmosferske vode – nalaze se u atmosferi, najĉešće u obliku pare (oblaci, vazdušna vlaga), a reĊe i to samo kratko vreme kao veće kapljice ili ĉvrste padavine; b) površinske vode – nalaze se na zemljinoj površini u obliku izvora, potoĉića, potoka, reĉica, reka, jezera, mora i okeana; c) podzemne vode – nalaze se u obliku podzemne vlage ili podzemnih izdani. Prema stanju u kome se nalaze, vode se dele na stajaće (bare, moĉvare, jezera, mora, okeane) i tekuće (svi vodotoci). Strogo uzevši sve vode su pokretne. Prostori bivše Jugoslavije se karakterišu velikom raznolikošću po pogledu rasporeda padavina (od 500mm/god do 5300mm/god) pri ĉemu je karakteristiĉno da su 1

najviše padavina tamo gde ima najmanje vode i obratno. Osim toga, moţe se reći da naša zemlja ima razvijenu mreţu vodotokova, ali koliĉine vode u njima nisu rasporeĊene onako kako bi nama odgovaralo. Zato se preduzimaju hidrotehniĉki radovi da se ove anomalije isprave i da se obezbede potrebne koliĉine i kvalitet vode u zahtevanom vremenu. To su jako skupi radovi, pa treba planirati ove radove, da bi se dobili optimalni efekti. Za potrebe optimalnog gazdovanja vodama rade se vodoprivredni planovi i vodoprivredne osnove. Vodoprivredni plan je plan vodoprivrednih akcija u narednom periodu, sa kadrovima i sredstvima sa kojima se stvarno raspolaţe i sa ograniĉenim ciljevima. Naprimer, u slivu V. Morave, prema vodoprivrednoj osnovi treba podići 100 brana. Za to nema sredstava, ali podizanje prvih desetak brana je u planu. Zato se moţe reći da je vodoprivredni plan iseĉak iz vodoprivredne osnove, mada moţe biti saĉinjen i bez nje, polazeći od smernica društvenih ili drţavnih planova. Vodoprivredni plan treba da odgovori na sledeća pitanja: - šta treba da se uradi - koji su planski ciljevi - koji su zakoni ispunjenja planskih zadataka - ko treba da ispuni planske zadatke - koliki su bilansi snaga i sredstava koje treba angaţovati za izvršenje plana. Vodoprivredna osnova predstavlja kompleksno rešenje korišćenja i razvoja vodnih resursa. Ĉine je privredni i tehniĉki planovi i projekti za upravljanje, korišćenjem i zaštitom voda. Rade se za pojedine društveno-politiĉke zajednice (drţavu, republiku, pokrajinu) i to za jedan ili više slivova. Sliv je osnovna vodoprivredna jedinica. Vodoprivredna osnova treba da predstavlja optimalno rešenje za one interese koji su sagledani i priznati kao interesi slivnog podruĉja. Vodoprivredna osnova treba da odgovori na sledeća pitanja: - šta treba da se uradi - koji su planski ciljevi (šta se postiţe) - koliki su bilansi snaga i sredstava koja bi trebalo angaţovati za ostvarenje osnove. Na osnovu ovoga, moţe se reći da vodoprivredni plan ostvaruje ograniĉene zadatke, birajući rešenja prema parcijalnim potencijalima vodotoka, a vodoprivredna osnova se bavi korišćenjem i razvojem totalnog potencijala.

2

HIDROLOGIJA I HIDROMETRIJA 1.HIDROLOŠKI CIKLUS Vodni resursi zemlje nalaze se u jednom neprekidnom kruţnom transportnom procesu koji se naziva hidrološki (ili vodni) ciklus. UporeĊujući potrebe i koliĉine raspoloţivih voda vidi se da ĉoveĉanstvo ima dovoljno vode za svoje potrebe. a koji povezuje atmosferu. 71% površine zemlje je prekriveno vodom.da li su proticaji vodotoka na lokaciji dovoljni da zadovolje potrebe za vodom (snabdevanje naselja.koliĉine reĉnog nanosa.. . Glavna pokretaĉka snaga dinamiĉkog procesa formiranja i transporta vodene pare je sunĉeva energija..) . samo što se te koliĉine raspoloţive vode stalno zagaĊuju. 3 . 2. Osim toga. a ona je prisutna u znatnim koliĉinama ispod površine terena kao podzemna voda (slobodna ili vezana). odnosno atmosferu.kakav je reţim podzemnih voda datog podruĉja (izdašnost i kvalitet) .uticaj ĉoveka na slivu reke na reţim oticaja i reţim podzemnih voda .da li će za potrebe vodosnabdevanja biti potrebna brana i kolika .kakav je reţim malih. kopno i okeane. pojave leda i sl. fiziĉko-hemijski i biološki parametri vodotoka . pa se smanjuje koliĉina kvalitetnih voda. Ona prouĉava i opisuje (kvalitativno i kvantitativno) prirodne vode. Potrebe za vodom su sve veće. proticaja. srednjih i velikih voda . termiĉki reţim reke. litosferu i hidrosferu. i ta se potreba stalno povećava.II . od ĉega koliĉine slatke vode iznose oko 33. Opšte rezerve vode na zemlji procenjuje se na oko 1.4 milijardi km3. industrije. melioracije. pojave i procese koji se dešavaju u njima i odreĊuje zakonitosti razvoja tih pojava i procesa.3×106 km3 a samo oko 126×106 km3 se moţe koristiti iz jezera i reka. Moţe se reći da je voda najrasprostranjenija materija na zemlji.i sliĉna pitanja. To je jedna od osnovnih vodoprivrednih disciplina. slatke vode su na zemljinoj površini rasporeĊene neravnomerno (oko 60% kopna su sušna podruĉja). Zadatak hidrologije je da odgovori na mnoga pitanja: . tako da danas stanovništvu treba više od 8 milijardi m3 vode dnevno. a za pojave padavina i teĉenja u vodotocima termodinamiĉki procesi u atmosferi i sila gravitacije. HIDROLOGIJA Hidrologija je nauka o vodama.prognoze (kratkoroĉne i dugoroĉne) vodostaja.

šuma.2. Treba napomenuti da je isparavanje u toku godine 39 puta veće od koliĉine vode u atmosferi što znaĉi da se otprilike svakih 9 dana u atmosferi menjaju vodene mase. padavine. a za nas su od interesa kiša i sneg. Ekspedicijski se meri visina sneţnog pokrivaĉa. a zahvaćena zapremina snega meri se posebnom vagom. Fiziĉki mehanizam stvaranja padavina izuĉava meteorologija. Na visinu padavina utiĉu: geografska širina. drveće itd. Retko se ĉita (na 6 meseci ili 1 godinu). a unutar veće posude je manja koja se vadi. Ovo se obavlja najĉešće radi definisanja rezervi vode u slivu. i sadrţaj vode u snegu. Kada se vazduh rashladi ispod temperature taĉke rose. odnosno kao P(mm). Kišomer sa satnim mehanizmom koji automatski ubeleţava visinu padavina tokom vremena naziva se pluviograf. montira se na nosaĉu. Totalizator se koristi za visoke i teško pristupaĉne terene. Sneg se meri na dva naĉina: stacionarno i ekspedicijski. a 50km2 na ostrvima. 3. ili se otapa i meri. Valjkasta posuda (cilindar) je površine od 200 cm2. Sistem merenja se obavlja po stanicama koje se postavljaju obiĉno na 150÷250km2. krupa. uticaj reljefa. 4 . odnosno to je visina ukupno palog vodenog stuba. sugradica i grad). Stacionarno se meri sa 3 stalna poloţaja pomoću posebnih letvi (snegomera). totalizatorima i snegomerima. sneg. kako bi se omogućilo prognoziranje proletnjih dotoka.5×106km3. 3. 3.MERENJE PADAVINA Padavine se mere: kišometrima. na raznim delovima sliva. To je sloj vode koji se dobija merenjem padavina u odreĊenom vremenu. voda se izliva iz manje posude u menzuru koja je posebno graduisana. uticaj blizine mora. Kišomer se oĉitava obiĉno jednom dnevno a 2 koliĉina pale kiše se izraţava u l/m .1. intercepcija. Kišomer se postavlja tako da na njega nemaju uticaj susedni objekti (zgrade. IZRAŢAVANJE PADAVINA Padavine se izraţavaju visinom padavina P u (mm). Koliĉina vode koja se troši u svetu iznosi 5. Intenzitet kiše predstavlja odnos padavina i vremena u kom su se one desile. Za odreĊivanje sadrţaja vode koristi se posebna šuplja vadilica. Pri merenju visine vodenog taloga.Najznaĉajnije komponente hidrološkog ciklusa sa aspekta hidrologije su: isparavanje i transpiracija. PADAVINE U atmosferi se uvek nalaze izvesne koliĉine vodene pare. pluviografima (ombrografi). vodena para se kondenzuje u kapljice ili ledene kristale i nastaju padavine (kiša. Kišomer je obiĉna valjkasta posuda. što bi trebalo da znaĉi da teorijski imamo dovoljno vode na raspolaganju. Merenje padavina i obrada se vrši na hidrometeorološkim stanicama. površinski oticaj i infiltracija i podzemne vode. tako da se odmah ĉita broj mm posle kiše (1mm pale kiše odgovara 1l/m2). Inaĉe koliĉina vode koja je preferentna za ĉoveka (ona koja je obnovljiva kroz hidrološki ciklus) iznosi 36×106 km3. nadmorska visina. većih gradova.).

postoji više metoda za proraĉun vrednosti srednjih padavina u tom slivu za posmatrano razdoblje.Zapremina pale kiše . koji omogućuju registrovanje poĉetka i kraja kiše. mere se samo pluviografima. Hijetogram pokazuje ili visinu vodenog taloga ili proseĉni intenzitet (min/ĉas) u jedinici razdoblja. P 0 idT . a T – vreme trajanja kiše. metoda izohijeta. gde je A. visine padavina (P) i intenziteta kiše (isr): P isr (mm / min) T Ako se na sumarnoj krivi plaviografa odabere razdoblje (ΔT) i odredi ΔP=PV-PA .površina na koju je pala kiša (km2). i→∞ i T α=0°. Varijacije intenziteta kiše se grafiĉki prikazuju sumarnom krivom ili hijetogramom.P mm mm u( ) obiĉno. Thiessenova metoda (metoda poligona). onda je P . i to su: metoda srednjih aritmetiĉkih sredina. P – padavine (mm) P pri ĉemu se pretpostavlja da su padavine na celoj teritoriji bile iste. . gde je P – visina kiše. Ako nisu istog intenziteta onda se uzima: n P A PdA ili P i 1 Pi Ai . ili ( ). pa za T α=90°. i →0 odnosno. One su od velikog znaĉaja u hidrologiji i graĊevinarstvu jer izazivaju najveće protoke. gde je ΔAi – površina na kojoj je pala kiša visine Pi Proticaj – zapremina pale kiše Q T podeljena sa vremenom padanja T [m3/ѕ] 5 . a za intenzivne kiše koje traju 1 ĉas ili manje treba uvesti jedinicu od 1 minute. odnosno ako ΔT →0 i AB T P i tg .P (m3 ) P A . T min čas Ako padavine nisu ravnomerno rasporeĊene po celom slivu. Pošto traju kratko.Intenzivne kiše – to su kiše koje imaju veliku snagu (intenzitet) i malo trajanje. .

sa zemljišta.kriva raspodele verovatnoće padavina itd. dnevne.standardno odstupanje . padavine se prikazuju u obliku tabela (obiĉno sluţi za dokumentaciju) ili u obliku grafika (pregledan je za rad). pa se zato posmatraju kao jedan – evapotranspiracija Et. u zavisnosti od potreba. i najĉešće se razmatraju sledeće veliĉine (dobijene iz osmatranja): .dejstvo temperature – sa većom temperaturom raste i pritisak vodene pare i povećava se mogućnost vazduha da primi molekule vode 6 . . kapljica i kristala leda u atmosferi (evaporacija) i isparavanja sa biljnog pokrivaĉa (transpiracija). 4. godišnje. U zavisnosti od potreba. snega i leda. a ima vode.proseĉna visina padavina nad nekom površinom .uĉestalost padavina – definiše verovatnoću pojave odreĊenih padavina . Isparavanje je univerzalna pojava i dešava se svugde na moru i kopnu. sedmiĉne itd. OBRADA I ANALIZA PADAVINA Svrha prikazivanja padavina je njihova preglednost.3.Specifiĉni proticaj – ukupan proticaj podeljen sa ukupnom površinom sa koje je dobijen q q Q . Sva vlaga od koje se formiraju padavine potiĉe od isparavanja sa vodenih površina. Mogu se obraĊivati pojedinaĉne padavine. PRIKAZIVANJE. [m3/ѕ/ha] A Q DA P A TA TA T i 3. Znaĉi transpiracija je proces isparavanja sa biljnog pokrivaĉa odreĊene površine zemlje. Isparavanje se deli na isparavanje sa vodene povrišine i na isparavanje sa tla. Za poljske uslove je praktiĉno nemoguće odvojiti isparavanje od transpiracije.interval varijacije visine padavina – definiše interval izmeĊu minimalnih i maksimalnih padavina. meseĉne. gde god postoji nezasićena atmosfera vodenom parom. ISPARAVANJE I TRANSPIRACIJA Pod isparavanjem se podrazumeva prelaz vode iz teĉnog stanja u gasovito odnosno iz ĉvrstog u gasovito stanje (sublimacija). Ĉinioci koji utiĉu na isparavanje su: .koeficijent varijacije . Simbol za isparavanje (evaporaciju) je E i izraţava se obiĉno u (mm). Analiza padavina zavisi od svrhe prouĉavanja. i ona predstavlja ukupan gubitak vode u atmosferu putem isparavanja i transpiracije sa zemljine površine i njene vegetacije. Obavlja se danju pod uticajem sunĉeve radijacije i uglavnom tokom vegetacione sezone.

evapometri tipa Vilda (Wild) i Pišea (Piche) i neki drugi koji mere isparavanje u toku dana sa odreĊenih malih vodenih površina izloţenih vazduhu u zaklonu.dejstvo vetra: a) povećava turbulenciju vazduha i brţe dovoĊenje molekula iz jaĉe zasićenih donjih slojeva u slabije zasićene gornje slojeve atmosfere.kvalitet vode – isparavanje se smanjuje sa povećanjem sadrţaja soli u vodi.a) Instrumenti za merenje isparavanja: . Sa povećanjem deficita vlaţnosti raste i isparavanje pri odreĊenoj temperaturi. ukopani u obali sa većim ili manjim dubinama 7 . ako voda nije izloţena talasanju. . . Morska voda zato isparava 2-3% manje nego slatka.1. . B – barometarski pritisak vazduha. zbog smanjenja temperature i deficita vlaţnosti. d – deficit vlaţnosti.manji baseni pored velikih vodenih površina.dejstvo atmosferskog pritiska – isparavanje je veće sa opadanjem barometarskog pritiska. ODREĐIVANJE ISPARAVANJA Metode za ocenu veliĉine isparavanja ili evapotranspiracije mogu se podeliti u sledeće grupe: a) merenje pomoću isparitelja b) empirijske formule c) metode vodnog bilansa d) metode bilansa energije (toplotne energije) e) metoda transfera masa. MeĊutim. B gde je C – koeficijent proporcionalnosti. a koji smanjuju isparavanje više nego što smanjenje pritiska povećava isparavanje.dejstvo insolacije – to je sunĉeva energija (radijaciona toplota) koja direktno doĊe na površinu zemlje. ako idemo u visinu. a radi rešavanje odreĊenih inţenjerskih problema . W0 – brzina vetra na površini terena .sudovi koji se postavljaju na vodene površine . . kada poĉinje da se stvara kora. d E C . b) odnošenje vazdušnih masa zasićenih vodenom parom sa površina koje jaĉe isparavaju W – brzina vetra na odreĊenoj visini. 4. dimanzija i izloţenosti. Tu spada i merenje isparavanja iz velikih sudova razliĉitih vrsta. sve dok se ne dobije oko 30% koncentracije. imamo situaciju da je ukupno isparavanje na većim visinama manje..dejstvo deficita vlažnosti – on je merilo nedovoljne zasićenosti vazduha vodenom parom.

koja zavisi od vrste tla. u min-1 8 . Odvija se u sitnim nepravilnim šupljinama (kapilarama). INFILTRACIJA (PONIRANJE VODE) Infiltracija je pojava prelaska vode sa površine terena u unutrašnjost zemljišta.. ako nema dovoljno padavina.3÷3m).Gravitaciono kretanje – uspostavlja se pod uticajem sile zemljine teţe. i kreće se na dole u pravcu slobodne površine podzemne vode. raste i poniranje do f. gde se oprema i instrumenti nalaze ukopani u terenu (lizimetri).). Intercepcija kao pojava zadrţavanja dela padavina postoji i u urbanim sredinama (voda na zgradama. Oznaĉava se kao i sama infiltracija sa f i izraţava u [cm/ĉas] ili [mm/ĉas]. aktivnost podzemnih ţivotinja. na deblu. . zove se gubitak vode intercepcijom. naziva se podzemna voda. INTERCEPCIJA Deo padavina koji se zadrţava na krošnjama drveća. Samo kretanje je laminarno. Infiltracioni kapacitet (jaĉina poniranja) je maksimalna sposobnost kojom površinsko tlo date lokacije moţe da upije vodu pri odreĊenim uslovima. Podruĉje izmeĊu slobodne površine podzemne vode i površine terena.Pelikularno – pokretaĉka sila su molekularne sile atrakcije izmeĊu ĉestica zemlje i vode. u minutima) e – osnova prirodnog logaritma k – konstanta iscrpljenja za datu krivu. Moţe biti: laminarno (u poroznoj sredini). turbulentno (najĉešće u karstu) i prelaz od laminarnog ka turbulentnom.instrumenti za merenje isparavanja odreĊenih kvadera (zapremina) zemljišnog sloja. 6. Uspešan matematiĉki izraz za intenzitet infiltracije dao je Horton: f fc ( f0 f c )e kt . Ovaj deo padavina ne uĉestvuje u oticaju. poniranje će se vršiti manjim iznosom f1 (f1< f). geografskih i topoloških osobina pa ĉak na istom mestu a prema vremenski promenljivim uticajima (vlaţnost zemljišta. Za dati sliv govori se o zapreminskom kapacitetu intercepcije... granama i lišću i na ostalom vegetacionom pokrivaĉu sliva. vegetacije i površine terena. asfaltu i sl. i izraţava se u istim jedinicama kao i padavine. odnosno finalni ravnoteţni infiltracioni kapacitet f0 – poĉetni kapacitet infiltracije u min/ĉas za t=0 t – vreme mereno od poĉetka kiše (npr. toplota. a ne dospe do površine terena i koji kasnije konaĉno ispari u atmosferu. dok se voda iznad ove površine naziva vlagom zemljišta.Kapilarno – pokretaĉka sila su površinski naponi. prelazna zona i površinska zona (zona u kome je biljno korenje i gde je varijacija vlage velika). deli se u tri zone: zona kapilarne vode (0. . 5.) i to je ona voda koja ne postaje deo ni površinskog ni podzemnog oticaja. biljni pokrivaĉ. Za poniranje odluĉujuću ulogu igra sloj zemlje prvih 5÷6 mm. Pri istim uslovima. a preko te granice poĉinje površinsko oticanje. Porastom padavina. dimenzije napr. Voda koja se nalazi ispod slobodne površine vode. Vidovi kretanja podzemnih voda: . Jaĉina poniranja je promenljiva vrednost i zavisi od sastava zemljišta. gde je f – infiltracija u mm/ĉas za neko vreme t (mereno od poĉetka kiše) fc – kapacitet infiltracije površine tla za veliku vrednost t. Kod šumske vegetacije 1025% godišnjih padavina moţe postati gubitak na intercepciju.

veliĉina potencijalne infiltracije do trenutka kada infiltracija postaje konstantna (u mm vode) Ѕ – zapreminski kapacitet tla za vodu. 7.voda koja otiĉe površinski Qpp . n. vrednosti ide i do pet puta). Jedan od prvih istraţivaĉa koji je uveo koncept infiltracije u hidrologiju je amerikanac Horton.0 odnos fc se menja u toku godine (razlika max. a kada je i<f jer se infiltracioni kapacitet smanjuje sporije nego po formuli.OTICAJ Oticaj je deo padavina koji otiĉe površinskim ili podzemnim putem u vodotoke datog sliva i pojavljuje se na njegovom izlaznom profilu.slobodni oticaj 9 .2÷290 f0 =210÷900 k=0. .zemljišna vlaga Fr . u trenutku poĉetka kiše F – sumarna infiltracija (mm) od trenutka t=0 do t=tc kada je f=fc a.8÷2.) na osnovu eksperimenata postavio jednaĉinu: df k (f f c ) iz koje se i dobija Hortonova formula dt f fc ( f0 f c )e kt Ova formula pretpostavlja da tokom procesa infiltracije postoji dovoljna koliĉina vode.empirijske konstante Ovaj metod bazira se na parametrima zemljišta i vegetacije. odnosno poroznost. On je (1939.f0 1. Upotrebljiv je samo kod malih slivnih površina. i min. Kod ove metode psotoji teškoća odreĊivanja vrednosti f0. Infiltracioni kapacitet se odreĊuje ili analizom hidrograma oticaja i hijetograma pale kiše ili upotrebom infiltrometra.podzemni oticaj Qr .) infiltracioni kapacitet izrazio u funkciji deficita vlaţnosti.2 10 fc fs =0. i>f. Kod odreĊivanja efektivnih padavina. Q=Qp0+Qpp+Qp+Qr Qp0 . i operiše proseĉnim intenzitetom infiltracije za ĉitav sliv. uzima se u obzir i infiltracija vode u zemljište.podpovršinski oticaj Qp . Do površinskog oticaja dolazi samo kada je intenzitet padavina veći od intenziteta infiltracije.oticaj (padavine) koji ide direktno u reku m . preko empirijske jednaĉine f aFpn f c . Zato je Horton (1961. gde su: Fp (S F) .

Qr – je u našim uslovima veoma mali zbog malih širina korita reka Qpp – je onaj oticaj koji se kroz površinski sloj zemlje. Dijagram koji pokazuje promenu proticaja nekog vodotoka na datoj lokaciji u toku vremena zove se hidrogram.antropogeni faktori (ljudski faktor): nasipi. itd. Ukupni oticaj se grubo moţe podeliti spori na: direktni (brzi) i bazni (spori). irigacije.karakteristike vodotokova: veliĉina i oblik popreĉnog preseka. a kada izaĊe na površinu stvara vodotokove Qp0 – to je direktni oticaj koji površinom tla dolazi do vodotoka. regulacioni objekti.klimatski faktori: padavine. pad. rapavost. 10 . isparavanje. . duţina itd. oblik. Bazni ĉine Qp i Q pp . Retko je viljiv.karakteristike sliva: veliĉina. Na oticaj utiĉu razni ĉinioci: . hidrografska mreţa. . vegetacioni pokrivaĉ. transpiracija itd.fiziografski faktori: . obrada zemljišta. poljoprivreda itd. Koliĉina oticaja varira u prostoru i vremenu. Ne dolazi u kontakt sa nivoom podzemne vode. Qp – osnovni oticaj. Svrha analize oticaja je da se odredi raspored oticaja u vremenu na karakteristiĉnom profilu gde će se najĉešće nešto graditi ili gde će se zahvatati voda. brane. manje-više paralelno sa tlom kreće dok ne dospe do korita vodotoka. koji postoji i kada nema padavina. nagib. urbanizacija (beton. Mali je i mnogo kasni. vrsta tla. orjentacija prema stranama sveta. . vodopropusnost. Qr i Q brzi pp . asfalt). Direktni ĉine Qp0 .

Hijetogram pale kiše i formiranje efektivnih padavina Hijetogram efektivne kiše (neto padavina) Hidrogram oticaja Tp – poĉetak oticaja posle poĉetka padavina TL – vreme kašnjenja sliva TB – vremenska baza hidrograma (vreme površinskog oticaja) TC – vreme koncentracije (podizanja) Tr – vreme opadanja (retardacije) AB – prilazni deo (prethodni oticaj) BD – grana porasta DG – grana opadanja CDE – vršni segment Qmax – vršni proticaj S i E – prevojne taĉke (taĉke infleksije) FG – recesiona kriva podzemnog oticaja vode (kriva iscrpljenja podzemnih voda) B – taĉka porasta Ovo je bio prikaz za influentni vodotok. 11 .

4 .je gde je: A.Koeficijent oticaja e e Pe A gde su: Pe – efektivne padavine. Za to postoji 4 naĉina: (i više) 1) Povlaĉenje horizontale iz taĉke porasta (A) do preseka sa hidrogramom (B) 2) Produţava se postojeća kriva pre taĉke (A) do (C).Princip formiranja hirdrograma Najbolje se moţe objasniti preko šematizovanog sliva.8 .površina sliva. A.20. 3) Spajanjem taĉke A i D 4) Produţenje recesione krive unatrag do E i spajanjem sa A P A. Iz (C) se povlaĉi prava (CD).59A0. Taĉka D je pomerena u odnosu na Qmax za N dana i vrednost N se usvaja prema veliĉini sliva (2÷6 dana) ili se izraĉunava N=2. 12 .to je površina ispod hidrograma i pošto su efektivne imaju indeks (e) . Za ravnomernu kišu trajnosti Tk koja pada na pravougaonu vodonepropusnu površinu A. i – intenzitet kiše.grad e Pe P ie .površina a P – padavine . sa širinom b i recipijentom na b/2 teorijski se dobija hidrogram u obliku trougla ili trapeza (sintetiĉki hidrogram) Q = i·A . gde je A površina sliva u km2. .Zapremina otekle vode e .1 0.4 1 teorijski 0. 0 0.Zapremina pale vode .priroda 0.Efluentni vodotok: Razdvajanje baznog od direktnog oticaja: separaciona linija koja ih odvaja varira od sluĉaja do sluĉaja i moţe se samo pribliţno odrediti. Q – proticaj. posmatranog za sluĉaj da kiša pada ravnomerno po celom slivu u razmatranom periodu. i .

v – srednja brzina slivanja.srednja brzina toka v Tc – vreme koncentracije tj. Tc – vreme koncentracije. v.L . putovanje vode od B do Ѕ ili taĉnije L b2 . 13 . (Ovaj obrazac moţe biti i dosta komplikovaniji Tc v ili empirijski) Mogu se pojaviti tri sluĉaja: I) Tk>Ts Tc Tp – vreme porasta hidrograma Tb – baza hidrograma Tk – trajanje kiše II) Tk<Ts III) Tk=Ts Hidrogrami prirodnih slivova su krive linije ali ih u nekim sluĉajevima moţemo uprostiti formiranjem sintetiĉkih hidrograma radi lakše raĉunice.

8. MERENJE PROTICAJA
Proticaj vode predstavlja koliĉinu vode koja protiĉe kroz popreĉni presek vodotoka u jedinici vremena. Izraţava se u m3/ѕes, l/sec, m3/sat... Protok vode je jedan od najosnovnijih i najvaţnijih hidrauliĉkih i hidroloških elemenata vodnog toka. On je osnovna i najznaĉajnija informacija za sve radove na i u vezi vodotoka. Postoje sledeće metode merenja protoka: I) – neposredne metode – koje se baziraju na merenju zapremina vode pomoću razliĉitih posuda. II) – posredne metode - kod kojih se ne meri sam proticaj, već se merenjima definišu neki drugi elementi vodotoka, a do proticaja se dolazi preraĉunavanjem. Principijelno se koriste sledeće tri metode: a) Metode mešavine (hemijska, kolorimetrijska, radioaktivna, elektrolitiĉka i toplinska) – koriste se na potocima sa nepravilnim profilima, silovitim teĉenjem i snaţno m turbulencijom. Pogodna je za merenje protoka bujica i brzih planinskih potoka i u podzemlju korita. Suština je da se u vodotok ubaci obeleţivaĉ poznate koncentracije K1 i proticaja q (najĉešće kuhinjska so NaCl). Na odreĊenoj razdaljini gde se obeleţivaĉ potpuno pomeša sa vodom vodotoka, vršimo uzorkovanje vode Q K 0 qK1 (Q q) K 2 K K2 Q q( 1 ) K2 K0 za K0=0 K Q Q( 1 1) K2 b) Metode hidrauliĉke veze izmeĊu proticaja i veliĉine mere koje se prate iz ĉega se proraĉunava proticaj (dubina, visina...). Kao merni ureĊaji koriste se najĉešće prelivi, Venturijevi kanali, Paršalov vodomer i sl. Ova metoda se koristi na manjim vodotocima, taĉnija je od prethodne ali zahteva izgradnju odreĊenih objekata. Hidrauličke metode na otvorenim vodotocima: Pravougaoni prelivi - nepotopljeni prelivi 2 Q m b 2g H3 0 , gde je m – koeficijent prelivanja, m = 0,4÷0,48, m = 0,49 za specijalna projektovanja preliva (npr. Krigerov) b –širina mlaza
H0 H v2 2g

; H0

H

Q – proticaj H – visina prelivnog mlaza H0– visina prelivnog mlaza sa brzinskom visinom Dovoljno je sa letve oĉitati H i znati Q.

14

- potopljeni prelivi – ako je nivo donje vode iznad kote krune preliva: -

Q
gde je
p

p

/2 mb 2g H3 0 ,

- koeficijent potopljenosti,

p

=f(p, H, z, h)

Trougaoni prelivi - Tompsonov Q=1,1343H2,47

Trapezni: - Ĉipolitijev Q=1,86·b·H3/2
b 3H

Preliv preko širokog praga L=2÷3H
Q
3/ 2 mb 2 g H 0

m – koeficijent prelivanja (zavisi od oblika uzvodne ivice praga i odnosa p / H 0 m=0,32÷0,38

Q
p

p

/2 mb 2g H3 0

f (a / H 0 ) - koeficijent potopljenosti

Isticanje ispod ustava
Q a b 2g(H 2
2 v0 2g

a)

B – širina otvora μ - koeficijent isticanja ε – koeficijent sniţenja

uzimaju se iz tablica.

15

Venturijev vodomer:

Za nepotopljenu struju:
2 v1 )3 ; m=0,35÷0,38 2g Za potopljenu struju: b2h 2 Q k 2g (h1 h 2 ) ; k=0,97÷1,0 b2h 2 2 1 ( ) b1h1

Q

m b 2 2g(h1

c) Metod "površina-brzina" – zasniva se na merenju polja brzina i površine ţivog preseka. Ona se najĉešće koristi u svetu za merenje srednjih i većih vodotokova. Metod "profil-brzina". Suština metode sastoji se u odreĊivanju zapremine vode koja odgovara trenutnom protoku vode kroz popreĉni presek. Veliĉina zapremine vode definiše se merenjima srednjih mesnih (lokalnih) brzina u nizu taĉaka popreĉnog preseka (hidrometrijskog profila). On treba da je takav da je smer teĉenja vode isti ili pribliţno isti po celoj širini vodotoka, da je paralelan sa obalama i nezavisan od promene vodostaja, a profil treba da je upravan na opšti pravac strujanja vode. Merenje se izvodi tako što se izmeri popreĉni profil a zatim se po osi popreĉnog profila mere dubine vodotoka. To se radi: motkama i letvama (kod manjih vodotokova), ĉeliĉnim uţetom sa tegom (sa stabilnih plovećih objekata ili mostova – za veće dubine) ili ehosonderima (sa plovećih objekata). Zatim se mere na svakoj vertikali brzine koje su razliĉite po dubini. Brzina je funkcija prostora i vremena.
0

V=V(x, y, z, t) Q=vsr·A gde je; Q - proticaj, vsr - srednja brzina, A - površina popreĉnog preseka

16

8h i neposredno iznad dna. 0. Ono se sastoji od vretena na ĉijem kraju se nalazi elisa preĉnika 10÷15cm. gde je: N – broj okretaja elise. Merni instrument za merenje brzina je hidrometrijsko krilo. gde su a i b konstante. t – vreme merenja. Obiĉno ispod površine. 0. Kada je α≈0 Q v dAdA dA i ovo je opšta analitička metoda raĉunanja protoka vode. Brzina vode v = a + b·n.2h.6h. Uopšteno: dubinske vertikale se postavljaju na 0. vsr se odreĊuje planimetrisanjem tako da su površine levo i desno od vsr jednake. crta se dijagram (h. Na osnovu dobijenih brzina.vsr .dobijamo iz što više merenja i to tako što obiĉno odredimo vertikale (treba da ih bude dovoljno s obzirom na širinu toka i taĉnost koja se zahteva) i vršimo merenja po vertikali brzina u 5-6 taĉaka. Za dubine preko 7m se uzima više taĉaka. Grafoanalitička metoda Potrebno je izraĉinati elementarne proticaje q na svakoj vertikali na kojoj je merena dubina. a brzinske vertikale se postavljaju 3 za širine 2-5m pa do 11 za širine 300÷600m.v) i na osnovu njega se odreĊuje vsr za vertikalu. n – broj obrtaja u n t jedinici vremena.elementarni q proticaj (proticaj na jedinicu širine vodotoka) odnosno q B vsr h a ukupan protok je Q 0 qdL [m3/ѕec] U opštem sluĉaju elementarni proticaj na diferencijalnu površinu je: dQ v dA cos dA v dA cos dh dL B h max Q v dA cos L 0 h 0 dh dL Gde je: vdA – srednja brzina vode u elementarnoj površini α – ugao koji zaklapa normala na popreĉni presek vodotoka sa smerom teĉenja vode. tela. Dimenzija protoka je m3/ѕec/mh ili m2/ѕec 17 . voda udara u peraja elise i instrument pokazuje broj okretaja u odreĊenom vremenu koje se registruje (merenje treba da je duţe od 5 minuta zbog pojave pulzacija brzina). elektriĉnog registratora i štapa na kojem je sve fiksirano (ili sajla sa "torpedom" za oteţavanje). krilo je upravno na pravac vodotoka. N . odnosno h vdy v sr h 0 h vdy 0 gde je h – dubina vertikale [m2/ѕec] ili [m3/ѕec/m1] . na 0. U preseku na kojem se meri brzina.0m za širinu vodotoka do 10m pa do 5÷20m za širinu vodotoka veću od 200m.5÷1.

MeĊutim. njihov uticaj kod sumiranja površina trapeza i trouglova uzimamo sa koeficijentom koji je veći od 0. 7qn 1bn za: q1=0 i qn=0 18 . pa sam obrazac za ukupni proticaj moţe izgledati ovako: n 2 Q 0. Njihovu površinu dobijamo kao 0.5 (obiĉno 0.protok vode koji je dobijen integraljenjem površine ispod krive "q".5qn-1 bn-1. dobijene spajanjem elementarnih protoka duţ širine vodnog ogledala kao: n 1 Q j 1 1 (q j 2 q j 1) b j Ako krivu "q" zamenimo pravim linijama dobijamo niz trapeza i obiĉno 2 trougla na poĉetku i kraju. 7q2b1 j 2 qj qj 2 1 bj 0.7) zato što promene toka pored obala nije linearna. kako se moţe pretpostaviti za sam tok.5·q2·b1 odnosno 0.0 B Q 0 qdL .qj=vsrj·hj·1. ili pak sumiranjem površina ispod krive "q".

proticajima. Vododelnica se uglavnom pruţa duţ najviših taĉaka u slivu. Pod dejstvom gravitacije. Podaci za ove podloge se prikupljaju na mreţu vodomernih stanica (stalnih ili privremnih – koje se postavljaju za potrebe izrade studija i projekata). vodene mase se slivaju sa podruĉja sa većom nadmorskom visinom u niţa podruĉja. Za prouĉavanje trase reĉnog korita – planovi R=1:2500÷1:10000. Prema osnovnim karakteristikama prirodni vodotoci se mogu podeliti na bujiĉne tokove. zahteva da se raspoloţive koliĉine vode sakupe. jezero ili more.stabilizacija reĉnog korita .za potrebe evakuacije suvišnih voda .spreĉavanje neţeljenog kretanja nanosa . leda i nanosa .III . ili iz podzemlja. ribogojstvo.ureĊenje korita u zoni hidroenergetskih objekata .obezbeĊivanje uslova za plovidbu .za rekreaciju. formirajući pri tome mreţu otvorenih prirodnih tokova. Za projektovanje R=1:1000÷1:5000. Pod reĉnim slivom podrazumeva se ona teritorija sa koje se površinske vode slivaju u jedan prirodni vodotok (podrazumeva se samo površinski – orografski – sliv).za vodosnabdevanje naselja i industrije itd. veliĉine 19 . 2. reţim leda i reĉnog nanosa. kao i poduţni profili. R=1:100/100 (za manje reĉice) ili R=1:100/200 do 1000 (obiĉno). UVOD Nagli razvoj industrije i sve intenzivnije korišćenje prirodnih bogatstava zemlje. planinske reke i ravniĉarske reke.UREĐENJE VODOTOKA 1. Prirodni tokovi nastaju kao posledica oticanja vode koja na zemljinu površinu dospeva iz atmosfere u vidu padavina. razlikujemo prirodne tokove koji izviru iz podzemlja. Osnovni razlozi – motivi.povećanja propusne moći u pogledu vode. koji istiĉu iz jezera ili koji potiĉu iz gleĉerskih oblasti.ureĊenje vodotokova u gradskom tkivu . ĉuvaju i koriste. datumima pojave i prestanka ledohoda i ledostaja.za kontrolu nivoa podzemnih voda i odvodnjavanje . b) Hidrološke podloge – to su podloge vezane za hidrološki reţim prirodnih vodotokova i obuhvata reţim površinskih i podzemnih voda. koja se naziva hidrografskom mreţom. duţ koje se prostire vodotok. Prirodni tokovi se mogu ulivati u drugi vodotok. Pod reţimom vode i nanosa podrazumeva se sveukupnost promena proticaja vode i pronosa nanosa u toku vremena. za razliku od "geološkog" sliva koji obuhvata i podzemne vode koje se ulivaju u dati vodotok iz podzemlja koje se nalazi izvan površinskog sliva. Po reĉnom dolinom podrazumeva se prirodna kotlina na zemljinoj površini. Za prouĉavanje opštih karakteristika sliva koriste se situacioni planovi R=1:50000÷1:200000. Na svakom prirodnom vodotoku razlikujemo dve osnovne taĉke: izvorište i ušće. U zavisnosti od nastanka. Za potrebe projektovanja i morfoloških analiza koriste se popreĉni profili toka. za ureĊenje vodotokova su: . PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE Neophodne podloge za projektovanje regulacionih radova na vodotocima su: a) Topografske podloge – to su situacioni planovi i podloge dobijene snimanjem reĉnog korita (glavnog korita i korita za veliku vodu). Granica sliva naziva se vododelnicom ili razvoĊem.za navodnjavanje u periodu malih voda . sport . ili mogu uvirati u podzemlje (reke ponornice).zaštita priobalja od izlivanja velikih voda . Najvaţnije podloge su podaci o vodostajima.

d) Geološko-geomehaniĉke podloge – dobijaju se izuĉavanjem geoloških karakteristika reĉne doline i geomehaniĉkih karakteristika materijala u kome je reĉni tok formirao svoje korito. graĊevinskog materijala. Ravnomerno strujanje u otvorenim tokovima Pod ovim se podrazumeva kretanje teĉnosti kroz otvorene profile pri nepromenjenim popreĉnim presecima duţ toka. saznajemo zakone po kojima oni nastaju. trase reĉnog korita i sl. transporta i sl. što je izuzetno znaĉajno za projektovanje regulisanog reĉnog korita. 3. Poduţni nagib dna kanala je i0=const.) kao i uzajamnih zavisnosti izmeĊu morfoloških oblika i osnovnih prirodnih faktora koji na njih utiĉu (hidroloških. e) Podaci o vegetaciji – odnose se na vegetaciju na obalama i u zoni korita za veliku vodu (inundaciji). Prikazuju se u vidu podruţnih i popreĉnih profila i kao granulometrijske krive. Uslovi za ravnomerno strujanje: Q=const =const i0=const n=const Ovakvi uslovi mogu da se ostvare samo kod veštaĉkih tokova. Iz navedenog se vidi da se gro podloga bazira na terenskim istraţnim radovima koji se svode na snimanje terena. merenje vodostaja i merenje pronosa nanosa. Linije hidrauliĉkog pritiska se poklapa sa linijom nivoa vode. Na osnovu podataka o vrsti. raspored brzina u izabranim profilima i sl. konstantnoj dubini h0 i konstantnoj profilskoj srednjoj brzini v0. f) Podloge o raspoloţivom graĊevinskom materijalu – potrebne su jer regulacione radove karakteriše veliki utrošak graĊevinskog materijala.) kao i za morfološke analize. gustini i rasporedu vegetacije moţe se izvršiti procena vrednosti hidrauliĉke rapavosti. koriste se i druge podloge koje su dobijene statistiĉkom obradom osnovnih podloga (vodostaji ili proticaji razliĉite verovatnoće. jer njihovi morfo loški oblici nisu proizvoljni. Znaĉaj morfologije je posebno veliki u prouĉavanju aluvijalnih vodotokova.) c) Hidrauliĉke podloge – najznaĉajniji su podaci o koeficijentima rapavosti. Morfologija prirodnih tokova je nauka koja se bavi prouĉavanjem oblika reĉnog korita (popreĉnih i poduţnih preseka. uĉestalosti i sl.vuĉenog i suspendovanog nanosa koji se prenosi vodotokom i njegov granulometrijski sastav. karakteristiĉni vodostaji i proticaji i sl. uĉestalost pojava. Matematiĉka definicija jednoliĉnog strujanja je: 20 . merenja dubina vodotoka. Pored ovih podloga. g) Ekonomske podloge – podaci o cenama radne snage. već su proizvod prirodnih zakona. hidrauliĉkih. što se dobija iz hidrometrijskih merenja i podaci o koeficijentu otpora koji se dobija na bazi hidrauliĉkih proraĉuna. Izuĉavanjem morfoloških karakteristika. PRORAČUN STRUJANJA U OTVORENIM TOKOVIMA 3.1. psamoloških(vezanih za nanos) i ostalih). Rezultati terenskih istraţnih radova se ĉesto koristi i za razliĉite analize (verovatnoće pojave.

brzina se postepeno menja od preseka do preseka). Po Maningu C 1 1/ 6 R . Strujanja su uglavnom blago promenljiva (tj. usled promene pada dna kanala. v=const 0. h s v s R – hidrauliĉki radijus R – okvašeni obim (m) (m) i=i0 – pad vodnog ogledala. t . (m1/ 2 sec 1 ) n 3. Ovakva strujanja se javljaju usled suţenja ili proširenja korita. Pri ovome je: h v 0.05÷1. pad dna kanala n – koeficijent nosivosti (n=0. Ovakvo strujanje je karakteristiĉno za otvorene vodotoke (prirodne) naroĉuto u donjem toku.put.040) c – Šezijev koeficijent brzine. 0 s s Na osnovu pretpostavki dobijamo diferencijalnu jednaĉinu neravnomernog strujanja (sporo promenljivog): 1 ( i0 K0 2 ) K 1 Fr h s Gde je: i0 – pad dna kanala (vodotoka) h – dubina vode u vodotoku od preseka do preseka B – širina vodnog ogledala v2 Q2B Fr – Frudov broj Fr gh sr g 3 α – koeficijent koji zavisi od raspodele brzine (α=1÷1. a ne menjaju se u funkciji vremena kaţe se da je strujanje neravnomerno (nejednoliko). 0.h h=const. usled postojanja pregrada ili ustava. t v (s .1) g – ubrzanje zemljine teţe K0 – moduo proticaja (propusna moć) za normalnu dubinu h0 (koja odgovara ravnomernom kretanju) 21 .009÷0.vreme) 0. promene koeficijenta rapavosti i sl. t Šezi-Maningova formula za proticaj u otvorenom toku pri jednolikom strujanju: 1 2 / 3 1/ 2 Q v c R i0 R i0 n Q – proticaj (u m3 /ѕ) ω – površina popreĉnog preseka (m2 ) 0.2. Neravnomerno strujanje u otvorenim tokovima Kada se dubina i brzina toka menjaju duţ pojedinih deonica kanala i reĉnih korita.

Rastojanje AЅ ne treba da bude suviše malo.3. hidrauliĉkim karakteristikama (npr. rapavost korita) i duţini. metoda Hesteda itd. ako se reĉno korito raĉva ili se pojedini njegovi delovi razlikuju po geometrijskim. Gde je Δz – denivelacija vode izmeĊu preseka 1 i 2 Nepoznate veliĉine su ω1 i Δz a pretpostavlja se da znamo ω2 i dubinu z2 u nizvodnom profilu. Inaĉe uopšteno. ali se ĉesto primenjuje. Ako z ponavljamo sa Δz'' dok se ne poklope pretpostavljena vrednost Δz sa vrednošću Δz koju daje jednaĉina. što nam z" postupak omogućava da sraĉunamo ω1' a zatim iz jednaĉine Δz''. Proračun linija nivoa vode Za proraĉun linija nivoa vode pri neravnomernom strujanju i otvorenim tokovima postoji više metoda: metoda Bahmećeva (za prizmatiĉna korita). Metoda je pribliţna. metoda neposrednog integriranja. U prvoj iteraciji stavljamo da je ω1 = ω2 i dobijamo Δz'. z (1 2g 1 sr 2 )Q 2 ( 1 2 2 1 ) 2 1 2 sr Q2 S 2 c sr R sr 2 c1 c 2 c sr 2 R1 R 2 R sr 2 . Proraĉun se provodi probanjem a Δz se postupno raĉuna od najnizvodnijeg profila. a) Metoda neposrednog integrisanja Primenjuje se za prirodne vodotoke. DipziRilmana.1 2/3 R0 n i K – moduo proticaja (propusna neravnomernom reţimu) K0 C0 R01/ 2 1/ 2 0 Q moć) za dubinu h (koja odgovara K C R 1/ 2 Q i1/ 2 1 2/3 R n 3. ukupni proticaj se definiše kao: n Q i 1 Qi b) Metoda Hesteda L E i0 ie gde je ΔE – razlika energije u prsecima 22 . metoda Bresa.koeficijent lokalnog gubitka α – Koriolisov koeficijent. da bi faktor trenja imao veći uticaj od promene kinetiĉke energije.

koje treba da bude vrednost bliska vrednosti poznate h2. Praktiĉna granica izmeĊu ove dve vrste nanosa je 0. Površinska erozija javlja se pod dejstvom površinskog oticaja palih voda. Proces erozije poĉinje onog momenta kada kapljica kiše udari o površinu zemlje. gde je: G. Erozioni potencijal kiše zavisi od više faktora.0mm a u zavisnosti od silovitosti toka. izazivajući razaranje tla. Reĉni nanos nastaje u procesu erozije uslivu. neposredno dobija rastojanje ΔL. Do slivanja palih voda i transportovanja pokrenutih ĉestica dolazi od onog momenta kada intenzitet padavina postane veći od intenziteta upijanja palih voda u zemljište. NANOS Erozija u slivu pod uticajem vode predstavlja vrlo sloţeni proces razaranja ĉestica zemljišta na površini i njihovog transporta iz gornjih u donje delove sliva posredstvom energije površinskih voda koje se slivaju. Grubo se moţe uzeti da od ukupnog nanosa 85÷95% je suspendovani. Vučeni nanos Vuĉeni nanos se meri i zahvata pomoću razliĉitih hvataĉa (posebni za stanje mirovanja i stanje kretanja nanosa). Kao proizvod najvećim delom nastaje suspendovani reĉni nanos. koji se kreće u vidu suspenzije. koja moţe biti površinska i dubinska. 4. ili se meri pronos nanosa putem obeleţivaĉa – trasera. Dubinskom erozijom nastaje uglavnom vuĉeni nanos. Zatim se za usvojeno h1.1÷1. koji se kreće kotrljanjem ili saltacijom po reĉnom dnu. od karakteristika vegetacije i od zaštite protiv erozije. 4. Ova metoda je pogodnija za primenu kod veštaĉkih nego kod prirodnih korita. Za proraĉun pronosa vuĉenog nanosa najpoznatiji obrazac je Majer-Peter-Milera: G Bs qs . Intenzitet i stepen erozije zavise od intenziteta padavina. od strmosti sliva.1.ukupan proticaj vuĉenog nanosa u [t/s] Bs – širina korita na kojoj se kreće nanos [m] qs – proticaj vuĉenog nanosa na metar širine dna [t/s/m] 23 .ΔE=E2-E1 v2 E h 2g ie h Q2 2g 2 2 v sr .pad linije energije usled trenja 2 2 csr R sr Polazi se od neke poznate dubine na nizvodnom kraju deonice na kojoj se raĉuna usporna ili depresiona kriva. a 5÷15% vuĉeni.

odnosno CsA Ps = R·Q·CsA gde je: Ps – pronos nanosa (kp/ѕ) CsA – koncentracija nanosa koja se svakodnevno meri [kp/m3] Q – proticaj vode [m3 /ѕ] .teţinska koncentracija suspendovanog nanosa u [pond/m3] α – koeficijent erozije (α=0. u kojima se vrši merenje brzina vode. . Za ovo se uglavnom koriste: parametarske formule. [m] c2R τ0=0.qs =40 (τ-τ0)3/2 gde je: τ – tangencijalni napon po dnu korita [t/m2 ] nr ns 3/ 2 Qs Q R J /6 d1 90 . Q – proticaj vode [m3 /ѕ] CS 104 I D . Uzorkovanje se vrši u svim taĉkama u vertikali.Metoda svakodnevnog merenja Na odabranom profilu ustanovljujemo taĉku (A) u kojoj je koncentracija (CѕA) u jednoznaĉnoj vezi sa proseĉnom koncentracijom u celom profilu (Cѕ).2. Poljakova formula: P = Q·CS – pronos suspendovanog nanosa [kp/ѕ].Parametarske formule – sluţe za dobijanje najosnovnije predstave o koliĉinama suspendovane materije u toku.047(γѕ. metode korelacije ili metoda svakodnevnog merenja koncentracije u jednoj taĉci (reprezentativnoj). pa se dobija Cs koeficijent redukcije R .5÷1. Osnovni problem je kako utvrditi ukupan pronos suspendovanog nanosa na uskom profilu u toku vremena.γ)dm – graniĉni tangencijalni napon pri kojem poĉinje kretanje nanosa gde je: γѕ – specifiĉna teţina nanosa [t/m3] dm – preĉnik merodavnog zrna nanosa [m] (srednji preĉnik zrna nanosa) nr 4.hidrauliĉki radijus [m] v2 J – pad vodnog ogledala ( J ).0) 24 . zajedno sa inundacijom [m3 /ѕ] γ – specifiĉna teţina vode [t/m3] R.koeficijent rapavosti za sama zrna [m-1/3 ·ѕ] 26 ns – opšti koeficijent rapavosti korita Qs – deo ukupnog proticaja koji uĉestvuje u transportu vuĉenog nanosa (obiĉno proticaj u glavnom koritu) Q – ukupni proticaj vode. Suspendovani nanos Suspendovani nanos se zahvata pomoću batometara (posude zapremine 1-40 l) i zatim se vrši analiza zahvaćenog uzorka (granulometrijski sastav suspendovanog nanosa i ukupna koncentracija).

. MATERIJALI I IZVOĐENJE Osnovno obeleţje regulacionih radova je njihov veliki obim.biotehniĉke radove . vrbe. Pored toga koriste se: beton.Zemlja – za izradu nasipa. Najĉešće se primenjuju: kamen. U sklopu regulacionih radova moţe predstavljati osnovnu meru (bagerovanjem formirano reĉno korito zadrţava trajno dimenzije) ili dopunsku (kada se efekti bagerovanja kombinuju sa efektima regulacionih graĊevina). Za zaštitu kosina reĉnih obala koriste se trave. 5.2. ţica.1. 5. uticaj reĉne mreţe. kreĉ. plastika i sl.1. šljunak. kultura sa razvijenim korenovim sistemom. materijali biljnog porekla i busen. Ovi kompleksni radovi se mogu podeliti na: . nehigroskopan. 25 . oblika doline. nasipanje depresija. zemlja. oranica. ili sastavni deo mera odrţavanja plovnog puta.Šljunak i pesak – za ispunu regulacionih graĊevina.Glina i ilovaĉa – za formiranje vodonepropusnih obloga ili jezgra . BAGERSKI RADOVI Oni predstavljaju sastavni deo kompleksnih regulacionih radova.ID – srednji pad reĉnog korita na posmatranom sektoru [m] ili za male tokove: Cs= α·a·b·c·d·e·f·104· I D . bitumen. sita itd. . beton. za zaštitu kosina plovnih kanala – trska.regulacione radove primenom regulacionih mera . Najbolji kamen je kamen od eruptivnih stena. pa se redukcione graĊevine rade u vidu jednostavnih konstrukcija i to većim delom od priruĉnih materijala. i mehaniĉkog sastava tla. gde koeficijenti (a·b·c·d·e·f) obuhvataju uticaj vegetacije.regulacija proticaja rekom akumulacijama i retenzijama 5.Kamen – treba da je tvrd. 5. asfalt.bagerske radove . REGULACIONE GRAĐEVINE. U inundacijama se sade topole. . 5. Svi materijali treba da su otporni na hemijske i mehaniĉke uticaj sredine.Regulacija ušća. formiranje obala i sl. glina i ilovaĉa. armirani beton.Izmena (korekcija) reĉne trase prosecanjem reĉnih krivina. .3. teţak. otporan na mraz itd. filterske slojeve.3. za posteljice. pesak. BIOTEHNIČKI RADOVI Sastoje se u primeni ţive vegetacije u regulisanju korita prirodnih tokova.UreĊenje reĉnog korita izgradnjom regulacionih graĊevina u reĉnom koritu i izvan njega. REGULACIONI RADOVI I GRAĐEVINE Regulacioni radovi se mogu podeliti na sledeće kategorije: . jer su regulacioni radovi velikog obima. malter i sl. buseni. Ovi radovi su skup razliĉitih mera koje treba da zajedno dovedu do cilja – postizanje efekata predviĊenih projektom. RADOVI NA UREĐENJU PRIRODNIH TOKOVA.MATERIJALI ZA IZRADU REGULACIONIH GRAĐEVINA Poţeljno je da se koriste prirodni materijali sa lokalnih pozajmišta. .

Dimenzije korpi su razliĉite a pune se sitnijim kamenom. Debljina omotaĉa je 10cm. Formiraju se od nekoliko slojeva fašina. debljine 1. pragovi. oko koje se postavlja mreţa od pocinkovane ţice sa šestouganoim okcima preĉnika 5÷10cm. Pruće se seĉe u nevegetacionom periodu. rešetkaste graĊevine.3. Ø5÷15cm. skelet od pocinkovane ţice Ø4÷5mm.ELEMENTI REGULACIONIH GRAĐEVINA Koriste se razliĉite proste izraĊevine od pruća. duţine 15÷20m.Splavovi od fašina – potapaju se na reĉno dno. a preĉnik 1. dimenzija 6÷42x20÷100m. Vezivanje na 0.2÷0.1÷1.Punjene fašine – formiraju se tako što se unutrašnjost fašina ispuni kamenom. Vezuju se ţicom Ø3mm na 0. meĊunaperi. traverze.Ţica – koristi se dva puta pocinkovana ţica.Materijal biljnog porekla – u vidu kolja i pruća a i kao ţiv materijal.2m.2m. topole.Savijaĉe – tanke fašine Ø0.Popleti – rade se od sveţeg kolja oko kojeg se obavija poplet od pruća . i sluţi za vezivanje ili za ţiĉane korpe. ţiĉanih korpi. 3. . .3÷1.3÷0.naperi.3. debljine 3÷4cm. Relativno su jeftine. na mestu ugraĊivanja regulacione graĊevine.. .3÷0. duţine 3÷4 m.Ţiĉane korpe (gabioni) – paralelopipedna tela. starosti 1÷3 godine. .5m. usmeravajuće b) Upravne.1÷0. REGULACIONE GRAĐEVINE Najĉešće primenjivane regulacione graĊevine su: A) Izvan reĉnog korita – nasipi B) U reĉnom koritu – a) Paralelne – obaloutvrde. Valfove lese.6m. 26 . i to kao podloga preko koje se teţina regulacione graĊevine prenosi na slabo nosivo dno.4m .3.2.6m.35 m. C) Specijalne – za izazivanje veštaĉke popreĉne cirkulacije. prave paralelne. pregrade. kamena. 3. od vrbe. otporna na koroziju.Fašine – rade se u vidu snopa od pruća debljine 0. Kolje se dobija od istog drveća kao i pruće. . duţine 1÷1. jasike.

glavne (brane ugroţeno podruĉje). šipovi. šljunak. pruće. usporne (koji spreĉavaju izlivanje usporenih nivoa kanalisanih vodotoka). Ĉestu primenu imaju kamene obaloutvrde (na delovima sa velikim brzinama i erozionom snagom reĉnog toka ili u naseljima.V. betonski elementi. dolme (štite od provirnih voda). Zemlja se uzima iz materijalnih rovova koji se kopaju u inundaciji.A) Izvan reĉnog korita . kolje. a postavlja se na potopljen splav od fašina (2) – kamena obloga – debljine 25÷30 cm (3) – obratni filtar – debljine veće od 10 cm 27 . Rade se preteţno na konkavnim obalama u krivini i to do nivoa S..B) U reĉnom koritu .Obaloutvrde – su graĊevine kojima se reĉna obala štiti od erozije.V.5 m) 3 – kosina nasipa (nagib 1:2÷1:4) 4 – temeljni rov 5 – procedni rov 6 – materijalni rov 7 – nadvišenje (1÷1. Nasipi treba da formiraju izduţeno korito za veliku vodu. punjene ţiĉane korpe i sl. Glavni nasipi se dimenzionišu prema velikim vodama povratnog perioda 100÷1000 godina. pristupne.25 m) . Elementi nasipa su: A – branjeno podruĉje B – posteljica nasipa C – inundacija (poloj) 1 – telo nasipa 2 – kruna nasipa ( 2. prikljuĉne (spajaju glavne nasipe sa visokim terenom). Kao materijal se koristi kamen.Nasipi – formiraju se od zemlje i sluţe za spreĉavanje izlivanja velikih voda. (srednje velikih voda) što pribliţno odgovara punom osnovnom koritu.a) Paralelne . letnje (brane podruĉje od letnjih velikih voda). transferzalne (branjeno podruĉje dele na kasete). Po nameni nasipi se dele na: obuhvatne nasipe (štite naselja od velikih voda). (1) – noţica – formira se u vidu kamenog nabaĉaja ili u kombinaciji kamena i punjenih fašina.

Sa obalom se obavezno povezuju treverzom. Odbacuju vodne struje ka sredini toka. Duţina napera ne treba da je manja od 10÷15m. ĉime se dobijaju mnogo manje dimenzije primarnih graĊevina.Lese od fašina – koriste se kao sekundarne graĊevine. tako da obavezno na suprotnoj obali mora da se rade paralelne graĊevine. koje izazivaju istaloţavanje nanosa u dubokim delovima reĉnog toka. gabiona i sl. 28 . (1) (2) (3) (4) – prirodna obala – prava paralelna graĊevina – traverza – otvor na telu graĊevine (na nivou male vode) (1) (2) (3) (4) telo graĊevine traverza splav od fašina koren traverze . Rade se od kamena.(4) – završac – krupan kamen koji daje stabilnost oblogi (naroĉito kada se izlivena voda povlaĉi – sišuće dejstvo) . jer se meĊunaperski razmak zasipa nanosom i tako se stvara nova obala. Prave probleme plovidbi.Prave paralelne graĊevine – rade se na konkavnim reĉnim obalama. . po trasi buduće regulacione graĊevine. a posebno su pogodne u sklopu regulacionih radova za potrebe plovidbe (poboljšavaju uslove proticaja). Projektuju se do nivoa srednjih voda.b) Upravne . Rade se u vidu sistema (nikad pojedinaĉno). u cilju suţenja reĉnog korita (izuzetno na pravolinijskim deonicama). šljunka. Rade se od kamena. Rade se do nivoa srednje vode. punjenih fašina. Naperi su u ustvari nasipi od stare do nove obale. i to na sektoru gde treba izvršiti suţenje reĉnog korita. ţiĉanih korpi i sl.Naperi – skoro iskljuĉivo se rade na konveksnim reĉnim obalama. ili na obe obale na pravolinijskom delu toka. punjenih fašina.

1– sistem napera 2 – konkavna obala sa obaloutvrdom 3 – osovina regulisanog korita 4 – prirodna obala 1) – telo napera 2) – glava napera 3) – koren napera 4) – grudi napera 5) – leĊa napera 6) – kruna napera 7) – splav od fašina . Rade se do nivoa srednje vode. a od razliĉitih materijala. ili više.Pregrade – sluţe za pregraĊivanje suvišnih rukavaca reĉnog toka ili starog napuštenog korita. 1 – glavni tok 2 – rukavac koji se pregraĊuje 3 – uzvodna paralelna pregrada 4 – srednja popreĉna pregrada 5 – nizvodna paralelna pregrada 6 – uzvodna i nizvodna popreĉna pregrada – kao alternativa paralelnim 29 .

Veštaĉka popreĉna cirkulacija se izaziva pomoću sistema skretaĉa – štitova. i to nizvodno od proloke. Koriste se razliĉiti materijali. zaštita mostovskih stubova od erozije i sl. za prosecanje reĉnih krivina. Štitovi mogu biti nepokretni i pokretni. . Vrlo su ekonomiĉne i efikasne. Primena: za zaštitu reĉnih obala od erozije.p. za odrţavanje dubina plovnog puta. ali se zahteva stalni nadzor i eventualne korekcije. za zaštitu vodozahvata od nanosa. i sistemi mogu biti: površinski.p. pa se zato kruna praga postavlja na nivou dna regulisanog korita. Sistem za erodiranje desne obale (1) Površinski skretaĉi (2) Površinske strujnice (3) Strujnice pri dnu 30 . lebdeći i na dnu ili kombinovani. prema obali. 1 – prag 2 – proloka 3 – projektovana linija dna . i ujedno se onemogućava formiranje sekundarnog toka iza p.p.g. Rade se od razliĉitih materijala (najĉešće drvo).Traverze – sekundarne popreĉne graĊevine kojima se prave paralelne graĊevine vezuju za obalu.g.. ĉime se postiţe: veća stabilnost p. ili je slabog intenziteta.g. Mogu biti smetnja plovidbi. Manjih su dimenzija od p. za erodiranje obale.C) Specijalne – za izazivanje veštaĉke popreĉne cirkulacije Svrha im je da se popreĉna cirkulacija toka (sa svim posledicama u pogledu kretanja reĉnog nanosa) izazove na deonicama gde je nema.Pragovi – popreĉne regulacione graĊevine koje sluţe za stabilizaciju uzduţnog profila reĉnog korita (najĉešće kod bujiĉnih tokova) i za zasipanje dubokih mesta (proloka) u koritima aluvijalnih vodotokova.

zavisi obim iskopa.3.). i ako se prosek kopa u nevezanom aluvijalnom materijalu.5. pa se na kraju otvara "ĉep" i omogućuje se vodi da razradi kinetu do konaĉnih dimenzija regulisanog korita.4. kopa se samo kineta. a dubina do nivoa podzemne vode ili malo veća.3. Kada se ovo reši problem regulacije ušća se svodi na obezbeĊivanje dovoljne transportne moći matiĉne reke da evakuiše nanos iz pritoke. Prosek se formira u krivini što odgovara karakteru prirodnih tokova. pronosa nanosa i leda. Ukoliko je skraćenje toka u granicama 1:3÷1:5 ili veće.5. po osovini budućeg korita bliţe konveksnoj obali. Širina kinete je 1:10÷1:20 od širine budućeg korita. Kineta se kopa sa nizvodne strane. Da bi se postigle ove dimenzije. umesto punog iskopa popreĉnog preseka. 31 . obe obale proseka se osiguravaju obaloutvrdama koje se rade pre otvaranja kinete. REGULACIJA REČNIH UŠĆA Najsloţeniji problemi su hidrauliĉko-hidrološke prirode (problem koincidencije vodostaja. Na ulazu u prosek se ostavlja "ĉep" koji omogućuje da se radovi obave u suvom.PROSECANJE REČNIH KRIVINA Ĉesto primenjivana regulaciona mera. Od stepena skraćenja trase. Projektom predviĊeno ušće se fiksira regulacionim graĊevinama (najĉešće obaloutvrdama). prostiranje poplavnog talasa u zoni ušća i sl. Dinamiku razvoja proseka je vrlo teško predvideti bilo da se radi o hidrauliĉkim ili fiziĉkim modelima. Skraćuje se trasa reĉnog korita i povećava se propusna moć reĉnog korita u pogledu proticaja vode. Ovo se rešava postavljanjem ušća pritoke na konkavnu stranu krivine matiĉne reke. meĊusobno usporavanje reka. 5.

U uţem smislu. kao i zaštita izvorišta. industrija.IV . vodovodni sistemi mogu biti: . Mreţa cevi u mestu potrošnje zove se vodovodna mreţa.za pranje vozila. . Voda se preko razliĉitih funkcionalnih elemenata u vodovodnom sistemu dovodi od izvorišta.SNABDEVANJE VODOM I KANALISANJE 1. a objekat koji vrši crpljenje i potiskivanje vode – crpnom stanicom. . do mesta potrošnje.razdelni . za potrebe vojske i sl. . kupanje i pranje (komunalni). gravitaciono ili crpljenjem.za specijalne namene (za rekreaciju.gradski vodovodni sistem. Prema nameni. preko vodozahvatnih objekata.1. za zalivanje i sl. odgovarajućeg kvaliteta za zadovoljavanje potreba korisnika.). pravnih i drugih mera i aktivnosti ĉiji je krajnji cilj obezbeĊenje dovoljnih koliĉina vode.seoski vodovodni sistem. . U zavisnosti od broja namena. vodovodne sisteme delimo na: . za proizvodnju vodene pare. Ako je prisutno potiskivanje vode od izvorišta do rezervoara. tako da je obiĉno kvalitet vode problematiĉan.polurazdelni. dvorišta. . ekonomskih. . . . (industrijski).protivpoţarni sistemi. Korisnici mogu biti: naselja.industrijski sistem. savremeni vodovodni sistem (vodovod) sa tehniĉkog aspekta ĉini skup graĊevinsko-inţenjerskih objekata opremljenih elektro-mašinskom opremom razliĉite namene. SNABDEVANJE VODOM 1. Snabdevanje korisnika vodom u opštem sluĉaju moţe biti: . radionica. ako je ono potrebno. kuvanje.za piće. ulica. Prema vrsti korisnika vodovodne sisteme delimo na: . Cev kojom se voda od izvorišta dovodi do rezervoara naziva se ''dovodna'' cev a od rezervoara do mesta potrošnje vode vodi ''glavna'' cev. poljoprivreda. za razliĉite industrijske potrebe. uz prethodno kondicioniranje (preĉišćavanje ili popravak kvaliteta). 32 . rekreacija i sl. UVOD Snabdevanje vodom je kompleks tehniĉkih.Centralizovano – moguća je kontrola kvaliteta vode. koji uz primenu odreĊenih hemijskih i tehnoloških procesa treba da obezbedi korisnicima dovoljne koliĉine vode zahtevanog kvaliteta.Pojedinaĉno (individualno) – ovde je prisutan problem kontrole kvaliteta vode i zaštite izvorišta od zagaĊenja. tako da je ovaj naĉin preporuĉiv.kombinovani. cevovodima. onda tu cev nazivamo ''potisna'' cev.poljoprivredni sistem.

Polurazdelni sistem Slika 3. Kombinovani sistem 33 . Razdelni sistem Slika 2.Slika 1.

2. Na ovako sraĉunatu snagu treba dodati još oko 15% rezerve snage. koja je spregnuta sa motorom odgovarajuće snage. Gravitacioni sistem Slika 5. r < 1 Q – protok u m3/s Hm – ukupna visina dizanja u m (manometarska). 1.na sisteme sa mehaniĉkim podizanjem vode – skuplji su i ĉešći.Prema naĉinu doturanja vode od izvorišta do potrošaĉa. koja se sastoji od usisne visine. Snaga na osovini pumpe proizilazi iz energije potrebne za vršenje odreĊenog rada i savladavanje unutrašnjih otpora trenja pumpe: N Q Hm [KW] gde je: γ – zapreminska teţina teĉnosti – koeficijent korisnog dejstva. vodovodne sisteme delimo na: . Slika 4. POTREBE ZA VODOM Ukupna potreba za vodom jednog naselja se sastoji od: 34 . geodetske visine i sume linijskih i lokalnih gubitaka trenja. . za savlaĊivanje inercije sistema. koji se nalazi na postolju. Sistem sa mehaniĉkim podizanjem vode Srce svake crpne stanice predstavljaju agregati koji se stastoje od crpke odgovarajućeg kapaciteta i visine potiskivanja.gravitacione – koji su jeftiniji i povoljniji.

i to je koliĉnik izmeĊu ukupne srednje dnevne zapremine potrebne ili potrošene vode u posmatranoj godini i broja stanovnika u naselju u istoj godini i najĉešće se izraţava u l po stanovniku na dan (l/st.selo – 20÷30l/st. Naroĉito je bitna dnevna varijacija potrošnje vode u naselju jer se na osnovu nje definišu i karakteristiĉne koliĉine vode merodavne za proraĉun dimanzija pojedinih objekata vodovodnog sistema naselja. bolnica itd.javne potrebe naselja za vodom (pranje ulica. – maksimalna dnevna potrošnja vode u naselju Qmax.. škola. . Imamo pojmove: Qsr. 365 gde je Qg . – srednja dnevna potrošnja vode Qg Qsr. a zavisno od lokalnih prilika.potrebe za vodom industrije. restorani.dan .dan POTROŠNJA VODE se definiše kao proizvod izmeĊu norme potrošnje vode i broja korisnika (stanovnika..dn.dan .dn= [m3/dan].. za piće i kuvanje 2.veći gradovi – industrijalizovani – 200÷220 l/st. Kod nas: . B) JAVNE USTANOVE I OBJEKTI 1. meseca ili dana. proizvodnja hartije JEDINICA KOLIĈINA VODE U LITRIMA 3-6 10-15 40-100 200-300 250-650 100-300 30-80 3-6 100-120 400-1100 po stanovniku /dan po stanovniku /dan jednokratno jednokratno postelja / dan vojnik / dan sedište /dan po l mleka na kg šećera na kg hartije Ĉesto se kod planiranja ukupnih potreba za vodom naselja.. jedinica površine za zalivanje i sl. VRSTA POTREBE A) DOMAĆINSTVO 1. protivpoţarna zaštita.dn. već varira manje – više u toku godine. = K1 Qsr.dan). koliĉina proizvoda i sliĉno) i u naselju ona nije stabilna veliĉina. 35 . potrošnja vode izraţava "specifiĉnom potrošnjom vode" – qs.dn. Ove norme su date u literaturi. Norme potrošnje vode su posledica iskazanih potreba za vodom korisnika i brojĉano se izraţavaju kao koliĉnik izmeĊu utvrĊene potrebe za vodom ( u l ili m3 ) i korisnika (izraţeno kao broj stanovnika.) . mlekare 2. jedinica proizvodnje. i one su samo okvirne. za kupanje – pod tušem – u kadi . zalivanje parkova. za pranje rublja 3. Npr. snabdevanje javnih objekata.dn. kasarne 3.potreba za vodom domaćinstava. C) INDUSTRIJA 1.grad – 180 ÷ 220 l/st. Ona zavisi od razvijenosti naselja i same zemlje.. šećerane 3.ukupna godišnja potrošnja vode u m3/godinu Qmax.). bolnice 2. Ove varijacije su veće za manja naselja.

Al i ostali. K2=1. Ne šteti zdravlju ljudi.2÷1. francuski.7 Qmax. i glavna cev koja snabdeva mreţu iz rezervoara.1.h = K2 Qmax. i to u obliku mono i bikarbonata a manje kao sulfati. istiĉe i zahteve u pogledu kvaliteta vode.log[H+] = log . Meri se u ° tvrdoće (memaĉki.u mg/l – do 1000mg/l za vodu za piće . Njihov broj je velik i stalno raste. hartija. H gde je: [H+] jonska koncentracija vodonika merenih u gmol/l pH = 7 – neutralan rastvor pH < 7 – kisela voda pH > 7 – bazna voda – alkalni rastvor – preovlaĊuju [H-] joni. U vodi za piće – do 250 mg/l Cl.ukus – za piće – bez posebnog ukusa – utvrĊivanje probanjem . a prema Qmax. izraţava se u [Ω-1 sm-1] za vodu za piće do 500. Karakteristiĉni parametri su: . K1=1.). veća potrošnja hemikalija i sl.3. ali izaziva velike probleme (kamenac.3. pivo). Za ocenu kvaliteta vode u izvorištu vrše se analize uzoraka vode.sulfati – mogu biti veoma agresivni za beton i armaturu. 36 .mutnoća – do 10mg/l silikatne zemlje – za piće (merenje se vrši turbidimetrima) . OdreĊuju se filtracijom.hloridi – oni su sami po sebi neškodljivi ali mogu da budu indikator zagaĊenja vode. FIZIČKI PARAMETRI . koji su obraĊeni preko odgovarajućih normativa kvaliteta vode (pravilnici. pH = 6. ureĊaji za preĉišćavanje i svi ostali elementi dovoda vodovodne mreţe do naselja.boja – odreĊuje se kolorimetrijskom analizom u °Co-Pt skale – za vodu za piće 20Ct-Pt . 1 . i one zahvataju sledeće tri grupe parametara: 1. Klarkov stepen).tvrdoća vode – ovaj parametar nije obuhvaćen normativima kvaliteta vode za piće.25÷1. uslovi).temperatura vode – 7 ÷ 12°C za vodu za piće .2. uredbe.25 Prema Qmax.ukupan suvi ostatak – dobija se isparavanjem uzorka i sušenjem taloga na 103°S do konstantne teţine . Tvrdoću daju uglavnom Ca i Mg joni a mnogo manje Fe. OdreĊuju se filtracijom prema proceduri utvrĊenoj za standardne metode ispitivanja kvaliteta vode.gde je K1 koeficijent neravnomernosti dnevne potrošnje vode. KVALITET VODE Svaki korisnik pored zahteva u pogledu koliĉine vode. HEMIJSKI PARAMETRI Obuhvataju razliĉita hemijska jedinjenja i jone rastvorene u vodi.elektrolitiĉka provodljivost – meri se konduktometrom. ali je izuzetno znaĉajan u domaćinstvu kod korišćenja vode za kuvanje i pranje.dn.5 za vodu za piće. proizvodnju pare ili za dobijanje proizvoda odgovaraućeg kvaliteta (tekstil.pH vrednost pH = . hloridi i fosfati. kao i u industriji za pripremu tople vode. gde je K2 koeficijent neravnomernosti ĉasovne potrošnje vode.h se dimenzioniše distributivna gradska vodovodna mreţa.miris – za piće – bez mirisa – odreĊuje se nosem . .dn =K1 K2 Qsr. koţa. 1. U vodi za piće do 200mg/l kao SO4. . 1.8÷8.3. se dimenzionišu zahvat vode.h – maksimalna ĉasovna potrošnja vode u naselju Qmax.dn.

Coli/stanovnik. gastroenteritis i sl.azotna jedinjenja – kao: amonijak NH3 do 0. Spektrafotometrijsko odreĊivanje. što teorijski ne stoji. Za piće do 0. Samo se Kerĉ na Krimu i Gibraltar tako snabdevaju.4. kroz šupljine izmeĊu ĉestica zemljišta ili kroz pukotine u stenama. reĉice i reke). a ima ih mnogo (250·109 B. Coli. Titrisanjem se odreĊuje. U vodi za piće 12mg/l kao KMnO4. ukusna je zbog mineralnog sadrţaja. . a veoma su bitni kod izvorišta za snabdevanje vodom (eutrofikacija) . tako da zahtevaju obavezno preĉišćavanje. zbog teškoća na koje se pri tome nailazi. najviše (aerobacter aerobenes) koje potiĉu sa trulog lišće i drugih organskih materija. snega. OdreĊivanje spektrafotometrom.3mg/l kao Fe.).1mg/l kao N. dizenterija. Ispituju se spektrafotometrijski.005mg/l kao N i nitrati NO3 do 10 mg/l kao N. pa se u praksi voda ispituje na sadrţaj koliformnih bakerija (Bacteria Coli).mangan – daje loš ukus i tamnu boju. B. MeĊutim. prirodna i veštaĉka jezera i slane – more) i tekuće (potoci. Grupu B. bare. kolera. Ona se odlikuje dobrim kvalitetom. Coli su stomaĉni paraziti koji su normalno nastanjeni u crevnom traktu ljudi i ţivotinja. Zbog njihovog znaĉaja treba znati i sledeće: Podzemne vode postaju od voda koje poniru sa površine terena ili iz površinskih bazena vode.potrošnja kalijum permanganata KMnO4 – jako oksidaciono sredstvo koje oksiduje organsku materiju i niz neorganskih jedinjenja. Izolacija patogenih mikroorganizama je veoma sloţena. 1. sakupi na površini zemljišta i ona se vrlo retko koristi za snabdevanje naselja neposrednim sakupljanjem. Spektrofotometrijsko odreĊivanje.dan – kod zdravog ĉoveka).fosfati – za piće do 3mg/l kao P. nema je dovoljno a i sama izdašnost postojećih izvorišta se smanjuje zbog forsiranog zahvatanja vode iz njih. Njihovo nalaţenje u vodi ukazuje na fekalno zagaĊenje vode i oni su indikator potencijalno moguće infekcije vode patogenim mikroorganizmima. Karakteriše ih znaĉajan kvantitet ali im je kvalitet nedovoljno dobar... BIOLOŠKI PARAMETRI Kontrola kvaliteta vode po ovom parametru ima za cilj proveru ispravnosti vode prema prisustvu patogenih bakterija koje su uzroĉnik opasnih epidemija (tifus.05mg/l u vodi za piće kao Mg. Voda za piće ne sme da sadrţi B. Oni se lako izoluju iz vode i dokazuju standardnim laboratorijskim analizama. Ali za pojedinaĉno snabdevanje domaćinstava se dosta koristi (kraški predeli..gvoţĊe – daje vodi loš ukus.3. osveţava zbog ugodne temperature i obiĉno je bistra i relativno ĉista. ostrva. U praksi se smatra merilom organskog zagaĊenja. One mogu biti stajaće (slatke – lokve. Coli saĉinjavaju fekalne koli (esherichia coli) oko 90% svih bakterija kaliformne grupe i oko 10% drugih. uz prethodno popravljanje njenog kvaliteta (ako je potrebno) koristi se: a) Meteorska voda (kišnica i sneţnica) – to je voda koja se posle kiše. Do 0. 1. b) Površinska voda.). tako da je najbolja za potrebe snabdevanja naselja. Voda 37 .3. c) Podzemna voda – Ona se zahvata ili na prirodnim izvorima ili se neposredno zahvata iz izdani (bunarima i galerijama). Uzroĉnici ovih oboljenja dolaze u izvorište preko otpadnih voda iz nuţniĉkih jama. nitriti NO2 do 0. pravi mrlje i talog. tako da se sve više koriste površinska izvorišta voda. . kanalizacione mreţe i sl. rose i sliĉnih padavina. IZVORIŠTA VODE Kao voda za vodovode. štala. .

Ako je vododrţiv sloj nagnut. na ĉijoj površini se formira izdan. od malih pukotina stvara široke kanale i velike šupljine (karst). Izdani podzemne vode se javljaju i u stenovitom materijalu. Od geološkog sklopa terena u mnogome zavisi sigurnost izdani od zagaĊenja.). ĉesto se pribegava merama veštaĉkog prihranjivanja izdani (meteorskom vodom.ponire sve dok ne doĊe do vodonepropusnog sloja. Izdani se formiraju u poroznim sredinama sa slobodnim vodnim ogledalom ili pod pritiskom – arterski izdani. ili obrazuje podzemne akumulacije vode. One su karakteristiĉne u kraškim podruĉjima. preĉišćenom reĉnom vodom i sl. Zbog forsiranog crpljenja vode. ili izbija na površinu terena kao izvor. 38 . voda se kreće i. Moţe takoĊe biti sa slobodnom površinom ili pod pritiskom. Treba preduzeti sve potrebne mere zaštite da do ovoga ne doĊe. gde voda hemijskim rastvaranjem kreĉnjaka. kada postoje pukotine – pukotinski izdani.

Formiranje izdani 39 .Slika 6.

5. VODOZAHVATNI OBJEKTI 1.3.5.2. 1. od veliĉine izvora i od koliĉine vode koja se treba kaptirati. Sakupljena voda se odvodi u cisterne. i one se obavezno ograĊuju.1. bez usporavanja vode. Za projektovanje i izvoĊenje kaptaţa nema šablona. Kaptaţa moţe biti i nezaštićenog tipa. ZA METEORSKU VODU Najĉešće se koriste kao sabirne površine krovovi ili se rade posebne sabirne površine od kamena u cementnom malteru ili od betona. 40 .1. Inaĉe. ZA PODZEMNE VODE 1.5. kada se koriste drenaţne galerije (rovovi) ili drenaţne cevi za prikupljanje vode i njeno dovoĊenje do kaptaţne graĊevine.5. izvorska voda se moţe pojavljivati kao usamljeni lokalizovani izvor (iz ţice ili iz pukotine u steni) ili kao linijski izvor (izvor iz sloja). – Zahvatanje vode na prirodnim izvorima Inţenjerski radovi koje treba izvršiti radi zahvatanja podzemne vode na izvoru zavise od mesnih geoloških i topografskih uslova. ZA POVRŠINSKE VODE Ovo je primer reĉne kaptaţe zaštićenog tipa. Ĉesto se koriste i usporne graĊevine a zahvaćena voda se ĉesto propušta kroz grubu taloţnicu. Kod većih su objekti mnogo sloţeniji.3. već se mogu dati samo nekoliko opštih uputstava.5. Veliĉina sabirne površine i zapremina cisterne odreĊuje se prema potrošnji vode i procenama potrošnje u vremenu. kao i prema godišnjem rasporedu padavina. od "tipa" izvora. 1. Ovakvi tipovi zahvata se koriste kod malih reka.1.

Kaptaţa se radi od vodonepropusnog betona i mora se fundirati tako da ne moţe doći do procurivanja vode oko i ispod objekta. što ukazuje da se voda nedovoljno filtrira kroz podzemlje.5. a ne na mestu pojave na površini terena. 41 . zahvatnu i silaznu (kontrolnu. Da bi se izvorska voda zahvatila za upotrebu.3. – Zahvatanje vode iz izdani Za zahvatanje voda iz izdani (podzemna voda) koriste se bunari i drenaţne galerije. Pri tome treba utvrditi da li se posle većih kiša ili topljenja snega voda zamućuje.Kaptaţna graĊevina ima 3 komore. Izvor treba zahvatati iz vodonosnog sloja na mestu granice sa vodonepropusnim slojem. kao i izdašnost izvora. 1. Rešenja za ventilaciju i ulaz moraju biti takvi da ne ugroze kvalitet zahvaćene vode. treba je prethodno ispitati. zatvaraĉnica).2. ulaznu (taloţnicu).

Oko zida bunara se na dubine ne manjoj od 3m nabija sloj gline ili masne ilovaĉe u debljini od 0. Kasnije se oplata skida i nastavlja se sa iskopom sledećeg segmenta i na sliĉan naĉin se betonira sledeći prsten. zaštititi ih od spoljašnjih zagaĊivaĉa i izvesti tako da zahvataju podzemnu vodu iz dubljih vodonosnih slojeva.3) Cevne (pobijene) . .5 m.1÷0.2m sa debljinom zidova 0. Betonska obloga se spušta pod dejstvom sopstvene teţine.2m iznad površine terena a glava bunara mora biti potpuno i vodonepropusno pokrivena. sa spojem na ţleb i pero.2 ÷ 0. Najpovoljniji preĉnik bunara je 0.15m. Najbolje je da voda u bunar dolazi samo odozdo i u tom sluĉaju se na dnu radi filter od peska i šljunka. ĉime se spreĉava zamućivanje bunara prilikom crpljenja i zatrpavanje bunara peskom. Dno bunara treba da se nalazi najmanje 1m od najniţeg nivoa podzemne vode.1) Kopane a. izvode se korišćenjem trenja terena.8-1. Ovo se naziva i bunar sa obešenim obzidom.5m postavi oplata sa unutrašnje strane i betonira bunar (prsten). Zid bunara se izdiţe najmanje 0. Prema naĉinu gradnje dele se na: a. tako što se u iskopanu jamu dubine 1÷1.a) Bunari imaju posebno široku primenu kod individualnih stambenih objekata i predstavljaju objekte kojima treba posvetiti mnogo paţnje u toku gradnje i eksploatacije.a. 42 . a obiĉno su duboki do 20m.1) Kopani bunari se izvode na dva naĉina: po sistemu spuštanja prstenova i po sistemu podziĊivanja.2) Bušene a. najbolje armiranobetonskom ploĉom ili potpuno zatvorenom kućicom. U prvom sluĉaju se ispod betonskog noţa (MB 20) vrši potkopavanje zemlje. dok se iznad njega vrši betoniranje prvog prstena (MB 15) ili se namontira gotov betonski prsten. Treba ih locirati van mogućih izvora zagaĊenja.Po sistemu podziĊivanja. Površinu oko bunara treba poploĉati u nagibu 3 ÷ 5%.

43 . Iskopani materijal se izbacuej kroz cev koja nosi krunu za kopanje. Zaštitne teleskopske cevi se najĉešće ne izvlaĉe. -a. Za izvlaĉenje vode se koriste specijalne vertikalne dubinske pumpe (sa i bez potopljenog motora). Bušenje bez zaštitne cevi sa isplakom (ĉista voda) vrši se uz uduvavanje vazduha. obiĉno kamenom.3) Cevni – pobijeni (Norton) (abisinijski) bunari se koriste za zahvatanje manjih koliĉina vode sa dubine do 7m.a.Izrada bunara se vrši i prethodnim kopanjem do potrebne dubine i naknadnim obziĊivanjem. taloţnica za presek duţine oko 1m. Bunar se sa gornje strane zatvara bunarskom glavom. perforirani deo – bunarska rešetka i cevna garnitura. Izvode se na 2 naĉina: bušenjem uz upotrebu burgija (rotaciono bušenje) ili dleta (udarno bušenje) sa zaštitnom cevi i bušenje bez zaštitne cevi sa upotrebom isplake. MeĊuprostor izmeĊu zaštitne cevi i bunarske garniture se u delu oko bunarske rešetke popunjava šljunkom. koja se obiĉno nalazi u podini. Cevi su ĉeliĉne a reĊe liveno-gvozdene. i to: oslona ploĉa na dnu bunara. Bušenje se vrši do vodonepropusne podine. Obloţna cev se izvlaĉi do gornjeg dela vodonosnog sloja (povlate). a u ostalim delovima glinom ili betonom. pri ĉemu ih treba zidati vodonepropusno u cementnom malteru 1:3 sa glaĉanjem unutrašnjeg zida istim malterom. Poĉinje se sa zaštitnim cevima ĉiji je preĉnik 50÷100mm veći od preĉnika cevi budućeg bunara pa se taj promer polako smanjuje. Za pobijanje se najĉešće koristi tronoţac a za zahvat vode ruĉna klipna pumpa ili odgovarajuća elektromotorna.2) Bušeni bunari su preĉnika 75÷1000mm dubine i preko 500m. U iskopanu bušotinu (sa ili bez zaštitne cevi) se spušta cevna bunarska garnitura. ili se izvlaĉi cela (postupno kako se nabacuje ispuna). Kod prvog naĉina bušenje se vrši u etapama od po 40÷50m. . Za bunar se koriste ĉeliĉne – pocinkovane cevi preĉnika Ø40 i Ø50mm sa zašiljenim vrhom od ĉelika i peroforiranom cevi obloţenom ţiĉanom mreţom (filterom).

b) Drenaţne galerije U sluĉaju kada je vodonosni sloj male debljine. Galerije za manje koliĉine vode se rade od kamenih naslaga. galerije se rade u potkopu (kao tuneli). kamena naslaganog u vidu kanala ili od drenaţnih cevi preĉnika ≈10cm. Obavezno se koriste podgrada i talpe ako je navala vode velika. 44 . Drenaţne galerije se rade u otvorenom rovu ako je dubina podzemne vode i podine mala. iz bunara se ne mogu dobiti znatne koliĉine vode pa se voda tada zahvata horizontalnim rovovima ili galerijama. Kada je vodonosni sloj duboko. Galerije za velike koliĉine vode grade se kamenom zidanim u suvo ili polaganjem gotovih delova galerije u vidu cevi. ĉija je duţina dovoljno velika da se iz njih dobije dovoljna koliĉina vode. Bunar sa horizontalnim zrakastim cevima (Reni bunar) se dosta ĉesto primenjuje za zahvatanje vode u zrnasto poroznim sredinama i ĉini ga nekoliko horizontalnih galerija koje se spajaju u zajedniĉkom vodonepropusnom bunaru.

min) i uradi se grafik.pod pritiskom – hidrofori (male su zapremine i namena je odreĊivanje i odrţavanje pritiska u mreţi) d) po materijalu od koga se grade: .1. Rezervoari se klasifikuju: a) po nameni: .na mestu potrošnje .rezervoari ĉiste vode na postrojenjima za preĉišćavanje vode (sluţe za potrebe postrojenja.ukopani u zemlju na uzvišenju iznad mesta potrošnje . obezbeĊenje potrebnog pritiska u mreţi i sl. zaliha za sluĉaj poţara. čas koji ih povezuju obiĉno se dimenzionišu na Q dn max za dovod i Q max za odvod. Vodovi .ispred mesta potrošnje .definiše se potrošnja vode na svaki sat za 24 ĉasa za tipiĉne dane (maks. Postupak je sledeći: . Ova zapremina vode se najlakše odreĊuje pomoću dijagrama masa. . Ukoliko je rezervoar iza mesta potrošnje.ukopani u zemlju na nedovoljnoj visini za odreĊivanje pritiska u mreţi (pritisak se odreĊuje na drugi naĉin) .iza mesta potrošnje c) po naĉinu rada: .sa slobodnim vodnim ogledalom i to: . zaliha za sluĉaj defekta na zahvatu ili dovodu. • Za sluĉaj konstantnog dotoka vode u toku 24 ĉasa (gravitacioni dovod). odrţavanje pritiska i ĉuvanje rezerve vode za gašenje poţara i za havarije) . a mogu da sluţe. Funkcije rezervoara su: izravnavanje razlika izmeĊu potrošnje i doticaja.6.ĉelik Zapremina podeonog rezervoara Vr se sastoji od: a) Operativne rezerve V0 koja sluţi za izravnanje oscilacija potrošnje vode u odnosu na doticaj. i kao podeoni rezervoari) b) po poloţaju: . onda se i dovod i odvod dimenzionišu na Q čas max .prednapregnuti beton .podeoni rezervoari (namena je odreĊivanje pritiska.sraĉunaju se kumulativne zapremine protoka 45 .nearmirani beton (mali rezervoari) . ako im je poloţaj dobar. izravnanje doticaja i potrošnje. V0 predstavlja sumu maksimalnih ordinata izmeĊu sumarne linije dotoka i sumarne linije potrošnje. REZERVOARI Rezervoari su hidrauliĉki integralni deo sistema razvoda vode.kamen i cementni malter (mali rezervoari) . srednja.armirani beton .na kuli .

jer dobro lociran moţe znatno da uštedi na dimenzijama vodova.000 stanovnika. 46 . V0 se dobija na sledeći naĉin: V0 – maksimalna ordinata izmeĊu dotoka i potrošnje b) Poţarna rezerva Vp koja se odreĊuje propisima o protivpoţarnoj sluţbi. Kod svakog rezervoara razlikujemo rezervoarsku komoru i zatvaraĉku komoru (zatvaraĉnicu). Za mala sela 2. preliv.merenjem ordinata v1 i v2 i njihovim zbrajanjem dobijamo potrebnu rezervu v0.25 (Vo+Vp) Poloţaj rezervoara je takoĊe bitan. c) Sigurnosna rezerva Vn je zapremina vode za pokrivanje potrošnje u nepredviĊenim sluĉajevima (kvarovi). Ona obiĉno iznosi 25% od (Vo + Vp). zapremina rezervoara je Vr = 1.crtamo grafik sumarnih linija dotoka i potrošnje vode V0 = V1+V2 . gde je Y – broj stanovnika. Preporuĉuje se da to bude koliĉina za gašenje 10-ĉasovnog poţara u naseljima preko Y 10. ispust. a za manja 7. broj sati je T . Rezervoari se mogu raditi kao jedno ili više komorni. za manja 33% a za seoska 50÷100%. indikator nivoa. Najzad. Ova rezerva ne bi trebala da bude manja od 20% ukupnog dnevnog dotoka za veća mesta. Rezervoar treba da je pokriven radi sanitarne zaštite. koja se obiĉno naslanja na zid rezervoarske komore. Dubine su obiĉno 3÷4m. pravouganonog ili kruţnog oblika. • Za sluĉaj pumpanja vode u rezervoar. 1000 Orijentaciono se moţe uzeti da je potrebna koliĉina vode 15l/ѕ za naselja sa oko 10. zaštite od mraza i obezbeĊen zaštitnom zonom.. a ispod ovog. U njoj se nalazi komandna armatura.5l/ѕ.000 stanovnika.5÷10l/ѕ.

Detalji: .dno je u nagibu oko 1% zbog pranja . koje mogu biti jednostepene ili višestepene. a prema dejstvu obiĉne ili samousisne.ulaz u komoru je indirektan . Obiĉne centrifugalne crpke ne mogu usisati vodu ako usisna cev nije puna vode.Norton (klipna) pumpa – primenjuje se do dubine od 6m. horizontalnog ili vertikalnog izvoĊenja. Postoje: a) UreĊaji na ruĉni pogon –u primeni su kod individualnih objekata i tamo gde ne postoji drugi energetski izvor. Samo u retkim sluĉajevima je zahvat vode viši od mesta potrošnje i zato se voda mora dizati raznim napravama. a usta cevi se obezbeĊuju korpom . Crpka spregnuta sa motorom naziva se agregat. To su: . Usisni vod treba da je što kraći i prav (da pruţa što manje otpora).kofe sa prevrtaĉima – higijenski ispravno rešenje . Sastoje se obiĉno od beskonaĉne trake koja nosi vodu. podvodne ili nadvodne. kapacitet 12÷15l/min.prelivna i ispusna cev rade bez rešetke . u kome se nalazi kolo sa lopaticama (rotor) od bronze. jer se inaĉe smanjuje visina sisanja.kofe na lancu – nehigijensko rešenje . Ø5/4". okreće se oko toĉka u kućici i kod izliva se prelije . i koje se obrće velikom brzinom (1400÷2900obrt/min).7. Za ovu namenu se koriste najviše centrifugalne crpke. pa se zato na usisni vod na poĉetku (obiĉno u usisnu korpu) postavlja usisni ventil. i obiĉno je za jednu dimenziju veći od potisnog voda. UREĐAJI ZA ZAHVAT I POTISKIVANJE VODE DovoĊenje vode od zahvata do mesta potrošnje zavisi od uzajamnog visinskog poloţaja ove dve taĉke.cev za odvod se postavlja ispod kote dna rezervoara u udubljenje i treba da je što kraća. Samousisne crpke imaju rotor takve konstrukcije da je neosetljiv na prisustvo vazduha (crpi i vazduh i vodu) ali su 47 .elevatori – higijenski ispravno rešenje. b) UreĊaji na motorni pogon – sluţe za crpljenje vode i njeno potiskivanje u sisteme za snabdevanje vodom. Centrifugalna crpka se sastoji od kućišta od livenog gvoţĊa.obezbediti ventilaciju preko zatvaraĉnice – indirektna 1.

U principu. q max ). Np – uĉinak pumpe u KW Nm – snaga elektromotora u KW qp – proticaj pumpe (u l/ѕ) Hm – manometarska visina dizanja vode (m) ηp – stepen korisnog dejstva pumpe (za obiĉne centrifugalne pumpe ηp=0.2 i malih (do 2 KW) 1.2÷0.osetljive na pesak dok prethodne nisu. Izbor pumpe se vrši tako što se za potrebno ηp i Hm izabere pumpa koja ima maksimum krive η u blizini te taĉke. Koliĉina vode qp se odreĊuje za svaki sluĉaj posebno ( q h max .tu pumpa radi sa max η tj. Taĉka K . Dimenzionisanje centrifugalne pumpe se vrši po obrascu: qp Hm (KW) Np 102 p Dimenzionisanje elektromotora: q p H m 0. pumpe se dele na: . a koji sluţi za savlaĊivanje polaznih otpora (inercije sistema). Kriva η pokazuje stepen korisnog dejstva pumpe za odreĊene koliĉine i visine.4÷0.3. centrifugalne crpke se puštaju u rad sa zatvorenim ventilom na potisnoj cevi uz postepeno otvaranje.85÷0. Manometarska visina Hm se dobija kada se na geodetsku visinu dizanja Hg dodaju gubici u cevnim vodovima i armaturi. Potrošnja elektriĉne energije motora se izraĉunava kao: Nm A (KWh/m3).15.6. sa najboljim uĉinkom Nm Np s Gde je: dn.pumpe visokog pritiska H > 60m (mala koliĉina vode se diţe na veliku visinu) Jednostepene pumpe se koriste za qp=0.736 (KW) ili Np 75 p m (KW) ѕ – faktor sigurnosti koji iznosi kod velikih elektromotora (>20 KW) 1.9. 48 . srednjih (<20 KW) 1. a u zavisnosti od njihove veliĉine – veće pumpe imaju veći ηp) ηm – stepen korisnog dejstva elektromotora – ηm =0.8 a za samousisne ηp=0.pumpe srednjeg pritiska H = 20÷60m . Prema visini potiskivanja.pumpe niskog pritiska H < 20m (velika koliĉina vode se pumpa na malu visinu) . a višestepene za qp=1÷200l/s i za Hm=30÷500m.8÷1400l/s i za Hm=1÷100m. qp – u (m3/h) s qp m Karakteristika centrifugalne pumpe je kriva koja pokazuje odnos koliĉine vode q i manometarske visine H pri konstantnom broju obrtaja.

sigurnost i neprekidnost u distribuciji vode Mreţu ĉini sistem prostih cevovoda meĊusobno povezanih od mesta dovoda (najĉešće rezervoar) do potrošaĉa u obliku grane – granati sistem ili sa jednom ili više zatvorenih kontura – prstenasti sistem mreţe. dvorišne i unutrašnje mreţe a prstenasti kod većih naselja i znaĉajnih privrednih i društvenih objekata. Osnovni zahtevi su: . Ograniĉenja: 49 .spoljašnju (uliĉnu i dvorišnu) .da se obezbedi u svakom trenutku potrebna koliĉina vode sa odgovarajućim pritiskom svakom potrošaĉu . na koga se neposredno vezuju potrošaĉi. VODOVODNA MREŢA (SPOLJAŠNJA) 1.8. Prost cevovod je onaj gde se voda transportuje izmeĊu dva ĉvora nepromenljivog preĉnika i karakteristika teĉenja.1. što dovodi do toga da su preĉnici prstenaste mreţe manji od granate mreţe. Po poloţaju se deli na: . Granati se primenjuje kod manjih naselja. Kod prstenastog je dovod vode do potrošaĉa iz dva pravca.hs0 – gubitak visine na trenje (linijski i lokalni gubici) na usisnom vodu hP0 – gubitak visine na trenje na potisnom vodu hsg – visina sisanja (3÷5 m) Hsm – manometarska visina sisanja iznosi do 8 m (za manje pumpe 5÷6m) 1.8.unutrašnju (kućnu) mreţu Mreţa se izvodi do cevi kojima voda teĉe pod pritiskom. UVOD Razvodna – distributivna mreţa predstavlja završni deo sistema za snabdevanje vodom. Kod granatog sistema voda se dovodi iz jednog pravca. što je osnovni nedostatak.

mreţa vodovoda se deli na spoljašnju (gradsku i dvorišnu) i unutrašnju.8.8.minimalni preĉnik spoljašnje razvodne mreţe je ĉesto uslovljen zahtevima pojedinih korisnika (npr minimalni preĉnik hidrantske mreţe je 50mm za unutrašnju i 80 ili 100mm za spoljašnju). MATERIJALI ZA IZVOĐENJE MREŢE (SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE) Vodovodni sistemi su skup objekata ĉije pojedinaĉne funkcije povezane u jednu celinu treba da obezbede sigurno snabdevanje potrebnom koliĉionom vode. Za zaptivanje se koristi guma. pa se meĊuprostor zaptiva kudeljom i teĉnim olovom.brzina vode u mreţi od 0. Prema poloţaju.5 m/ѕ (gubici u mreţi rastu sa kvadratom brzine) .troškovi gradnje. da je otporan na hemijsko dejstvo vode i tla. Modernije je zaptivanje gumenim prstenom i navrtkom. armirani i prenapregnuti beton. Izbor najpovoljnijeg materijala se vrši tehno -ekonomskom analizom koja ima sledeće elemente: .vek trajanja ..2.polazni hidrauliĉki uslovi i propusna moć . Spajanje prirubnicom vrši se zatezanjem zavrtnjeva koji se provlaĉe kroz otvore u prstenovima (prirubnicama) koje se nalaze na krajevima cevi. Izvode se od razliĉitih materijala. Najĉešće se koriste za uliĉnu i dvorišnu vodovodnu mreţu.5÷4m. Velike teţine. a prema JUS standardima. ne sme da utiĉe na kvalitet vode.6÷2. Spajanje na muf se izvodi tako što se slobodan kraj (ravan) jedne cevi uvuĉe u prošireni deo (naglavak – muf) druge cevi. veliki broj spojeva (spoj mora da bude vodonepropusan i da ima potrebnu fleksibilnost – spojevi sa gumenim i plastiĉnim masama) Standardnih dimenzija 40÷1200mm. Cevi se spajaju pomoću spoja na: naglavak (muf) ili na prirubnicu (flanšu). – Cevi Namena za transport vode (sa slobodnim ogledalom ili pod pritiskom. razliĉitih duţina i preĉnika. ekonmiĉnost i trajnost. azbest-cemtni i plastiĉni materijali. radni pritisci do 10 bara. Osim toga treba da se obezbedi da je materijal mehnaiĉki otporan na spoljašnje i unutrašnje opterećenje.fazonski komadi .maksimalni pritisak u mreţi do 7 bara . koja po kvalitetu odgovara korisniku. eksploatacije i odrţavanja a) Cevi od livenog gvoţĎa Vek trajanja je 30÷60 godina.armature 1. Duţina 1. Za izvoĊenje mreţe.cevi . 1. materijali se mogu svrstati u sledeće osnovne grupe: .naĉin spajanja i montaţe .2. Ove uslove zadovoljavaju: ĉelik. liveno gvoţĊe.1. 50 . Zato materijali od kojih se izvode treba da budu podreĊeni funkciji sistema i treba da obezbbede sigurnost.

Azbest – cementne cevi – za izradu spoljašnje mreţe. 25mm(1"). ispred i iza vodomera. Duţine 6m. 32mm (5/4"). Rade se u preĉnicima kao za pocinkovane cevi pa do 400mm.). tako što se navoj obmota kuĉinom koja se natopi lanenim uljem i navuĉe se muf ili fazonski komad ili armatura. 225°. a Ø50÷100mm. mostovi i sl. bronze i sl.b) Fazonski komadi – specijalni delovi mreţe kojima se obezbeĊuje skretanje. Spajanje sa cevima i armaturama je istim spojnicama kao i za cevi. 51 . Spajanje: lepljenjem naglavcima. redukcije i raĉve.Propusni ventil – primena u unutrašnjoj i dvorišnoj vodovodnoj mreţi. . Uglovi skretanja su 11°. .Ĉeliĉne cevi – kod vodova sa visokim pritiskom (16÷80 bara) i sa specifiĉnim zahtevima (seizmika.Linkovi sluţe za skretanje cevovoda.Redukcije – sluţe za prelaz cevovoda sa većeg na manji preĉnik. Postavljaju se na svim prikljuĉnim cevima ispred toĉećih mesta. Rade se u više varijanti sobzirom na radni pritisak. Dele se na: linkove. Prema nameni se dele na: zatvaraĉe i slavine (zaustavljanje i regulisanje toka vode). Ne smeju da se savijaju pri ugradnji. Spajanje isto kao kod livenih cevi ili zavarivanjem. vazdušne ventile (ispust vazduha iz mreţe) i vodomere (merenje i registracija protoka vode).Raĉve – sluţe za grananje mreţe pod uglom najĉešće od 45° i 90° Fazonski komadi se rade obiĉno od istih materijala kao i cevi. Preĉnika su 13mm (1/2"~1"=2. 50mm (2"). Duţine su 3÷4m. .54sm). . PE – 6.Cevi od plastiĉne mase (PVC – polivinil hlorid i PE – polietilen). Spajaju se istim spojnicama za cevi i fazonske komade kao cevi. na glavnom prikljuĉnom vodu blizu uliĉne vodovodne mreţe.c) Armature – predstavljaju grupu materijala koji su znaĉajni za pravilno upravljanje i eksploataciju vodovodne mreţe. Duţine 7÷16m. Upotrebljavaju se za radne pritiske do 6 bara. prolazak vodovoda kroz trup ţelezniĉkog ili autoputa. Ø40÷600m.Zatvaraĉi – ventili – obiĉno se koriste propusni i pljosnati ventili. . Duţine – PVC – 4÷6m. 63mm (2. hidrante (zahvat i ispuštanje vode iz mreţe). Rade se od livenog gvoţĊa.. 45° i 90°. mesinga. . zavarivanjem ili naglavkom sa gumenom zaptivkom smeštenom u posebnom ţlebu. 19mm (3/4"). Spajanje pomoću navoja i mufa. Spajanje se vrši specijalnim spojnicama. 38mm (6/4"). .12m i koturima od 75÷400m. promena preĉnika ili grananje (raĉvanje) cevovoda.5") i 75mm (3"). Povezivanje navoja se radi navojnim klapnama. . Radni pritisci 2÷10 bara.Ĉeliĉne navojne – pocinkovane cevi – za dvorišnu i kućnu vodovodnu mreţu i za manje lokalne vodove. . na poĉetku svake vertikale. Od mesinga ili bronze za sve standardne preĉnike (Ø13÷100 mm). Glavni nedostatak je veći lokalni gubitak energije zbog prolaska vode kroz suţeni presek ventila. .

52 . Ventil radi automatski.Hidranti – sluţe za ispuštanje vode na posebnim mestima vodovodne mreţe. . Meri 3÷20m3/h. TakoĊe mogu biti i za usisavanje vazduha ili kombinovani usisno-ispusni. Uglavnom su od mesinga i bronze sa preĉnicima Ø10. 13. Za pritiske do 16 bara koristi se ojaĉani pljosnati ventil – ovalni ventil. šiber) – za radne pritiske do 4 bara. Gubici energije manji od prethodnog.Slavine – sluţe za ispuštanje vode iz cevi. sistem zupĉanika i brojĉanik. i protoke 20÷180m3/h. Rade se od mesinga. Ima vrlo male gubitke energije zbog konstrukcije. bronze i livenog gvoţĊa.Pljosnati ventil (zasun. Znaĉajni za protivpoţarnu zaštitu. UgraĊuje se u horizontalnom poloţaju na najniţoj taĉki vodovodne mreţe. . za ispuštanje vazduha i za zahvatanje vode za zalivanje i pranje parkova i ulica. 25mm.. Radi se od mesinga za Ø<100mm a za Ø100÷1000mm od livenog gvoţĊa. Imaju veliki gubitak energije. Meri veće protoke u mreţi. Prikljuĉci su od 13÷65mm i veći. . Primenjuju se i za ispuštanje vode iz mreţe prilivom njenog pranja i dezinfekcije.propelerni (kućni) – koji ima mesingano kućište i rotor sa krilima. Radi se odlivenog gvoţĊa za Ø50÷400mm. .Vodomeri – postoje: .Voltmanov – sa turbinskim krilom. .Vazdušni ventili – sluţe za ispuštanje vazduha iz glavnog dovodnog cevovoda prilikom njegovog punjenja ili u redovnoj funkciji na mestima vertikalnog konveksnog preloma cevovoda. 19.

protok. preĉnik mreţe. 53 .8. Za ilustraciju visinskog poloţaja.3. mada moţe biti i njen sastavni deo. hidranti.) koriste se situacioni planovi razmere 1:5000÷500 a za dvorišta 1:500÷1:200. Cevovod se iscrtava linijski i podebljano. naziva se planom vodovodne mreţe i radi se obiĉno kao izvod iz situacionog plana. pumpna stanica. zatvaraĉi.1. rade se uzduţni profili po osovini cevovoda u razmerama za duţine kao situacioni plan dok se za visine koriste razmere 1:200÷1:50. Obiĉno se postavlja pored iviĉnjaka ili po trotoaru i mora da bude udaljen najmanje 50cm od kanalizacione mreţe po horizontali i vertikali. Poloţaj cevovoda u naselju se definiše urbanistiĉkim planovima. ĉvorovi i sl. Mreţa se ukopava minimum 80÷100cm – zbog zamrzavanja. pad pijezometrijske linije. Dvorišna razvodna mreţa poĉinje od mesta napajanja (uliĉna mreţa ili bunar ili kaptirani izvor) i završava se prikljuĉnim oknom za objekat. PROJEKTOVANJE MREŢE Spoljašnju razvodnu mreţu ĉini sistem cevi od mesta njenog napajanja do mesta konaĉne distribucije vode. objektima na njoj i svim znaĉajnim podacima o njoj (oznaka ĉvora. Za iscrtavanje poloţaja razvodne mreţe sa karakteristiĉnim objektima (rezervoar. Razvodna mreţa naselja poĉinje od rezervoara ili pumpne stanice (reĊe od izvorišta) i završava se poslednjim ogrankom cevovoda na ĉijem se kraju nalazi ispusni ventil ili protivpoţarni hidrant. Deo situacionog plana sa iscrtanom mreţom. kote cevi i sl.

S – Šezijev koeficijent [m1/2 /ѕ-1].Proticaj [m3 /ѕ] Q Avsr .Jednaĉina kontinuiteta Koeficijent n Veoma glatke površine. lim 0. Ukupna energija N koja P v2 omogućava kretanje fluida.010 0. n – Maningov koeficijent rapavosti [m-1/3 /ѕ] n Vrsta površine Liveno gvozdene i ĉeliĉne cevi Obiĉan beton . predstavlja zbir potencijalne ( z ) i kinetiĉke energije ( ) 2g v2 const .4.Bernulijeva jednaĉina – izraţava zakon odrţawa energije.Šezi-Maningova jednaĉina proticaja 1 Q AR 2 / 3 J1 / 2 [m3 /ѕ] n .016 Q=A1·v1=A2·v2 A1 v 2 A 2 v1 Q1 Q2 Q3 .zapreminska teţina Odnosno: 2 P1 v1 P2 v 2 2 H z1 z1 h 2g 2g Δh – gubitak energije izmeĊu H z P 54 .012 0.1. PVC. PRORAČUNA SPOLJAŠNJE VODOVODNE MREŢE a) Osnovni pojmovi iz hidraulike . Al.Srednja brzina protoka v sr C RJ [m /ѕ]. J – pad energije 1 1/ 6 C R .Hidrauliĉki radijus je odnos površine ţivog preseka i okvašenog obima A( m 2 ) R m O( m ) . 2g R-pritisak (KN/m2) .8. beton.

koeficijent lokalnog gubitka – odreĊuje se eksperimentalno 2g Ovaj otpor je za spoljašnje vodovodne mreţe uglavnom zanemarljivo mali. Zahtevani pritisak od 1 bara (≈10mVS) je 2g zanemarljiv. .. a Bernulijeva jednaĉina dobija oblik: H z1 P 1 z2 P2 h UvoĊenje oznaka: P 1 z1 1 z2 P2 2 . .linijski gubici energije (otpor trenja) L v2 ht D 2g Λ – lokalni gubici energije (otpori oblika) v2 hL . Neophodno je raspolagati sledećim elementima: . odnosno piezometarske linije kao: h J L1 2 b) Opšte o proraĉunu mreţe Proraĉun vodovodne mreţe se u suštini svodi na proveru obezbeĊenosti osnovnih zahteva potrošaĉa (dostavljanje potrebne koliĉine vode pod odreĊenim pritiskom u svakom trenutku vremena.Minimalni pritisak je uslovljen zahtevima potrošaĉa i merama protivpoţarne zaštite. Kako je brzina u vodovodnoj mreţi ograniĉena na 3m/ѕ to je maks uticaj kinetiĉke v2 energije ( = 0. a) Prost cevovod – onaj koji ĉini jedna cev bez grananja i usputnog istakanja.5bara.Minimalni potrebni pritisak na mestu prikljuĉka najnepovoljnijeg (kritiĉnog) potrošaĉa.. 55 .preseka 1 i 2 i posledica je ukupnih otpora teĉenja fluida. Kritiĉni potrošaĉ je onaj koji zahteva najmanji pad piezometrijske linije izmeĊu mesta napajanja spoljašnje vodovodne mreţe i mesta prikljuĉka objekta na tu mreţu. Za prizemne objekte Rmin za poţarne hidrante je 2. Δh = ht +hl ht . bunar. P2 – pijezometarska kota u preseku 2 Δh = P1-P2 Pa se poznavanjem duţine cevovoda L1-2 moţe definisati pad linije energije. pa linija energija postaje piezometarska linija. mreţa.) h .mesto i poloţaj potrošaĉa vode u odnosu na izvorište (kaptiran izvor. C) Hidrauliĉki proraĉun spoljašnje vodovodne mreţe Snabdevanje vodom potrošaĉa moţe biti prostim cevovodom.potrebna maksimalna koliĉina vode u toku dana Qmax . rezervoar.46m) u odnosu na min. granatim sistemom mreţe i prstenastim sistemom.

Kolona (3) se odnosi na ukupan protok koji dolazi iz uzvodne deonice u posmatrani ĉvor. Grananje je jednostrano ili dvostrano.Na kraju cevi istiĉe koliĉina q. uzduţni profil mreţe. Kod njega je unapred definisan pravac toka vode i to od mesta napajanja mreţe vodom (rezervoar. U kolone (3. Ovaj pad se posebno proraĉunava. duţina voda je h. tako što se probanjem analizira pad piezometrijske linije za celu razvodnu mreţu (Jdozv). Za proraĉun se koriste prethodno date jednaĉine. U kolonu (6) se upisuje podatak o dozvoljenom padu piezometrijske linije za celu razvodnu mreţu (Jdozv). definisane potrošaĉe i dozvoljeni pad piezometrijske linije za mreţu koja se proraĉunava. Ovaj pad se posebno proraĉunava. kaptirani izvor. Kolona (5) definiše merodavan protok za dimezionisanje te deonice i ona je (3-4)=(5).4. Osnovni podaci Karakteristiĉno dimenzionisanje protoka Q mreţe Stvarni gubitak energije Δh=Jstv·L Piezometarsko stanje Raspoloţiv pritisak u ĉvoru bar 12 Kote piezometra u ĉvorovima mNM 10 Duţina deonice Dozvoljeni pad piezometrijske linije Stvarni pad piezometrijske linije Jdoz od-do 1 L(m) 2 l/s 3 l/s 4 l/s 5 M 6 D Mm 7 Jstv M 8 M 9 mNM 11 Kolone (1) i (2) se popunjavaju iz plana mreţe.5) se upisuju h merodavni protoci za dimenzionisanje mreţe ( Qmax ). bunar ili gradska mreţa za sluĉaj proraĉuna dvorišne mreţe) do najudaljenijeg potrošaĉa na mreţi. Osnovni cilj je definisanje deoniĉnih protoka. Proraĉun se provodi tabelarno za pripremljen situacioni plan. Jedna od ovih veliĉina je usvojena ili uslovljena a druga se traţi. slobodni pritisak u (1) iznosi H1. U koloni (4) se definiše potrebna koliĉina vode za potrošaĉe koji se nalaze i povezuju na narednu deonicu od polaznog ĉvora posmatrane deonice mreţe. H1 i L moţe da se traţi protok q ili preĉnik cevovoda Ø. tako što se probanjem analizira pad piezometrijske linije 56 Kote terena u ĉvorovima Deoniĉna Tranzitna Deonica Ukupna Preĉnik . ako je dato Hr . b) Granati oblik mreţe ĉine više vodova koji se izdvajaju iz osnovnog i osnovni. dimenzija mreţe i provera piezometrijskog stanja (raspoloţivog pritiska) na mestu prikljuĉka unutrašnje mreţe potrošaĉa.

vst. J. i vsr se oĉitava interpolacijom izmeĊu v1 i v2. v.izmeĊu mesta napajanja razvodne mreţe i kritiĉnog potrošaĉa (obiĉno najudaljenijeg ili najvišljeg).za poznato Q. Najĉešći problemi: . vsr . dobije se taĉka (A). traţi se J. vsr . D. Jstv. traţi se Q. traţi se D. pa se ona projektuje na liniju prvog većeg standardnog preĉnika cevi D2 (V). Upotreba dijagrama se svodi da za poznate dve osnovne veliĉine.za poznato Q. J. Jdoz. pa se (V) projektuje na apcisu i dobija se Jstv. mogu da se oĉitaju druge dve nepoznate.za poznato D. J. ( 0/00) 57 . Dimenzija mreţe (7) se odreĊuje iz podataka iz kolone (5) i (6) uz upotrebu dijagrama za cevni materijal koji će se ugraditi u mreţu. traţi se D. (%). vsr . Jdoz. Пад линије енергије (пиезометријске линије) (m/m). J Za poznato Q.za poznato Q. Dijagram prikazuje grafiĉki zavisnost izmeĊu Q.

Dimenzionisanje pojedinih vodova znatno se uprošćava upotrebom tabela. Zadaci se svode na odreĊivanje jedne od sledećih poznatih veliĉina q. dijagrama ili nomograma. pošto su ostali elementi uslovljeni ili usvojeni. ili J. Dijagrami za pojedine vrste i dimenzije cevi dati su na sledećim slikama 58 .Dijagram Maninga za proraĉun spoljašnje vodovodne mreţe. D.

Dijagram za dimenzionisanje pocinkovanih cevi (po Maningu) 59 .

12 za livene gvozdene cevi. Kolona (9)=(2)·(8).Dijagram za dimenzionisanje livenih cevi (po maningu) l 1 6 R . Jstv kolona (8) se oĉitava sa dijagrama za usvojen preĉnik cevovoda – kolona (7). 0. 0.010 za veoma glatke cevi. Kolone (10) i (11) se upisuju na osnovu prethodnog znanja i sutua-cije 60 . Po Maningu: C n gde je n-koeficijent hrapavosti i iznosi: 0.016 za grublje betonske cevi.

Ovaj uticaj se rasipa u dubini i praktiĉno se posle 4. dok kod nevezanog materijala koristimo najjednostavnije konstrukcije. Kolona (12)=(10)-(11).metod ekvivalentnih cevi .. a ostali iskopani materijal sa druge strane rova. busen. Spoljašnja mreţa se uglavnom ukopava ispod površine terena zbog njene zaštite od spoljašnjih (temperaturnih i mehaniĉkih uticaja). Maksimalni pritisak koji se moţe javiti u mreţi je hidrostatiĉki pritisak. Rov se zatrpava u slojevima od po 30cm iskopanim materijalom uz povremeno kvašenje i nabijanje. Za umerena klimatska podruĉja definisana je minimalna dubina ukopavanja od 0.8.metod Hardi-Krosa 1. Rov se zatrpava posle testiranja izvedene mreţe na probni pritisak i zaštitnog premazivanja cevi. 61 .odnosno na osnovu proraĉuna i situacije. IZVOĐENJE MREŢE Mreţa se izvodi prema verifikovanoj projektnoj dokumentaciji i nju pored cevovoda ĉine i odgovarajući prateći objekti.2m. Moguće metode proraĉuna su: . Montaţa cevi je moguća iz više pravaca (ispravnije je od mesta napajanja mreţe vodom ka najudaljenijem potrošaĉu).60 odnosno 0. Iskop rova se vrši ruĉno ili mašinski tako što se se gornji sloj (kolovozni materijal.0m i ne oseća. Uz poštovanje osnovnih principa polaganja i naleganja cevi po dnu rova.metod presecanja . mereno od gornje ivice cevi u cilju zaštite cevi od zamrzavanja.5m.. Sloţen je za proraĉun. Razupiranje rova gotovo da i nije potrebno u vezanom materijalu.8m za dvorišnu mreţu. širina V rova za polaganje vodovodne mreţe iznosi V = Ds + 0.7÷0. Odlaganje se vrši min 50cm od ivice rova. koji se javlja kada nema potrošnje vode i znaĉajan je kod izbora cevnog materijala. Obzirom na uobiĉajenu dubinu rova od 1÷1. Polaganje cevi se najĉešće vrši na sloju peska debljine 5÷10 cm mereno ispod spoja cevi. najnepovoljniji uticaj je koncentrisano opterećenje od toĉkova vozila. tako da se neće razmatrati u ovom kursu.8÷1. Iznad i pored cevi je poţeljno nasipati pesak. na izbor cevnog materijala ipak veći znaĉaj ima unutrašnji hidrostatiĉki pritisak u cevi od mogućeg spoljašnjeg opterećenja. Osovina i širina budućeg rova se obeleţava (iskolĉava) na terenu prema situacionom planu i planu vodovodne mreţe.) odlaţe sa jedne. Što se mehaniĉkih uticaja tiĉe. C) Prstenasti oblik mreţe – mreţu ĉini više vodova meĊusobno povezanih u zatvorene sisteme (prstenove). Na kraju se vraća prvobitni sloj.5.. gde je Ds – spoljašnji preĉnik cevi.

ventila i prostora potrebnog za manipulaciju ventilima. azbestcementa ili PVC.5÷2. preko koga se pušta i iskljuĉuje voda. Radi se od betona MB 15 (sa debljinom zidova od 15cm). Dimenzije okna su uslovljene preĉnikom prikljuĉnog voda. Na spoljašnjoj vodovodnoj mreţi. Okno se postavlja na 1. Ako se regulaciona i graĊevinska linija objekta poklapaju.Povezivanje dvorišne na uliĉnu vodovodnu mreţu moţe se izvesti na dva naĉina: a) preko odgovarajućeg fazonskog komada. 62 . Na mestu prikljuĉka se vrši seĉenje uliĉne mreţe u duţini prikljuĉnog komada i spojnica potrebnih za ponovno povezivanje uliĉne mreţe.8cm). -b) Direktno prikljuĉenje na uliĉnu vodovodnu mreţu – vrši se bez prekida toka vode upotrebom posebne ogrlice ("anborn šelne") na taj naĉin što se na mestu budućeg prikljuĉka oko uliĉne cevi (od livenog gvoţĊa. ugraĊuju se posebna kontrolna vodovodna okna. tipom vodomera i zahtevima za obezbeĊenje manipulativnog prostora. opeke (debljina zidova 25cm) ili gotovih elemenata od azbestcementa (Ø1m. gde se obiĉno na granama ugraĊuju i zatvaraĉi. Cevovod se provlaĉi kroz okna na min 30cm od dna i boĉne strane okna. . Prikljuĉne ogrlice se rade za prikljuĉne vodove od 20 do 100 mm. Treba teţiti da se prikljuĉak sa ventilom uradi prilikom izgradnje uliĉne vodovodne mreţe. izbacuju se opiljci i komadići cevi.Vodomerno okno – sluţi za smeštaj vodomera i propusnih ventila ispred i iza vodomera.0m od regulacione linije u dvorišnom prostoru. preĉnika do 600mm) montira specijalna ogrlica od livenog gvoţĊa sa garniturom za bušenje zida cevi i ventilom sa kapom. b) direktnom izradom posebnog prikljuĉka na postojeću uliĉnu cev. Dno se poploĉava ili betonira mršavim betonom. "OR" i sl. Posle bušenja. a veliĉina i oblik su zavisni od preĉnika cevi. otvaranjem ventila a pod dejstvom unutrašnjeg pritiska vode. debljine zidova 3. Na prikljuĉnom kraku ugraĊuje se ventil sa kapom.) – radi se u suvom što znaĉi da je pre izrade veze potrebno zatvoriti dovod vode i izvršiti praţnjenje tog dela vodovodne mreţe. vodomer se ugraĊuje u objektu u posebnom ormaru. veliĉine fazonskih komada. koja se rade od betona. na mestima grananja mreţe u više pravaca. -a) Veza preko fazonskog komada ("T".

Opisani postupak se provodi i posle popravaka na mreţi. a na višem kraju se ugraĊuje otvor za ispust vazduha.5m/ѕ. po deonicama ili celokupna. Proveru vrši komisija. Mreţa se drţi pod uticajem hlora 12÷24 ĉasa. Posle uspešno provedenog postupka dezinfekcije mreţe. hemijske i bakteriološke). otvora 600mm. Dezinfekcija mreţe se vrši hlornim rastvorom. Mreţa se najpre napuni vodom pri ĉemu se ventil na ispustu zatvara tek kada na njemu izlazi pun mlaz vode. sve dok i na najudaljenijem delu mreţe ne poteĉe puni mlaz rastvora. u cilju uklanjanja viška hlora iz prethodnog postupka. Ispiranje se vrši ĉistom vodom. nego se vrši ispiranje dok na izlazu ne poteĉe ĉista voda. B) Ispiranje i dezinfekcija mreţe – mreţa se ispire od neĉistoća koje su mogle da se uvuku u cev u toku gradnje. Zbog nedostatka jedinstvenih propisa. Krajevi i sva mesta gde postoji promena pravca mreţe se posebno ankeruju da ne bi došlo do pomeranja mreţe za vreme izlaganja probnom pritisku. Brzina vode u cevi treba da je veća od 1. vrši se završno ispiranje mreţe vodom.5÷2 puta veći od radnog pritiska u mreţi pri eksploataciji.Okna se zatvaraju najĉešće gotovim livenim poklopcima. a zavisno od njene duţine i Ø ugraĊenih cevi. Silaz u okna je najĉešće preko penjalica od betonskog gvoţĊa Ø18÷20 mm. Mreţa se izlaţe probnom pritisku pre montaţe armature. Ako postoji i najmanje prisustvo hlora – dezinfekcija je uspešno provedena. Hlorni rastvor se ubacuje na mestu napajanja mreţe vodom (moţe se koristiti i klipna pumpa sa rezervoarom u koji se sipa pripremljeni rastvor). Komisija posle provere izdaje odgovarajući atest (zapisnik). Posle ispiranja. Posebna okna za smeštaj ovih ureĊaja nisu potrebna. 63 . prestaje se sa pumpanjem i prati se manometar. koncentracija hlora 30÷50g/l Cl2. odnosno vodom koja će kasnije da se koristi. Baštenski i protivpoţarni podzemni hidranti izvode se tako da im je prikljuĉak za crevo sa zatvaraĉem smešten u garnituri (kapi) od livenog gvoţĊa sa poklopcem u ravni terena. Za vreme trajanja probe (do 12 ĉasova). a onda se proverava (preko uzorkovanja iz mreţe uz upotrebu mernih ureĊaja (komparatora hlora). opisani postupak je podloţan modifikacijama koje uvode lokalne opštinske institucije ili sami proizvoĊaĉi cevnog materijala. koju pored izvoĊaĉa ĉine i struĉni ljudi investitora i ovlašćenih institucija. Stavljanje mreţe pod probni pritisak vrši se dodatnim ubacivanjem vode ruĉnom ili elektromotornom klipnom pumpom sa povratnim ventilom i manometrom. u toku njene eksploatacije.8. 1. ovlašćena institucija za davanje atesta o kvalitetu vode za piće. U protivnom se postupak ponavlja. okruglog ili ĉetvrtastog oblika. teţine 30kg. kojom će se mreţa u svojoj funkciji napajati. Krajevi mreţe se zatvaraju posebnim zatvaraĉima ("štopli ĉep") ispred kojih se na niţem delu deonice ugraĊuje prikljuĉak za punjenje deonice vodom.6. što se dokazuje zapisnikom komisije. preostala koncentracija hlora u mreţi. uzima uzorke vode iz mreţe i vrši potrebne analize vode (fiziĉke. Mreţa se izlaţe sledećim proverama: A) Provera mehaniĉkih osobina – mreţa se izlaţe hidrostatiĉkom pritisku (probnom pritisku) koji je 1. dozvoljava se pad pritiska od 10% od poĉetnog. ATESTIRANJE I UPOTREBNA DOZVOLA ZA IZVEDENU MREŢU Izvedena mreţa se izlaţe proveri u cilju obezbeĊenja njene buduće eksploatacione sigurnosti. Vreme trajanja nij precizirano. Kada se dostigne zahtevani probni pritisak.

lakog rukovanja ureĊajima za doziranje i jednostavne kontrole. parakaparit 39% Sl2 . vrši se uporeĊivanje dobijene. U uzorak vode odreĊene zapremine se stavlja 3÷5 kapi ortotolidina. uz atest o ispitivanju mreţe na probni pritisak. objekti se dezinfikuju hlornim rastvorom koncentracije: 0. 0. što treba imati na umu kod provetravanja prostorija gde se koristi.5% Sl2 (zidovi kaptaţnih graĊevina. 1. U sistemu vodosnabdevanja razlikuju se postupci dezinfekcije objekata i vode. uzorak se dobro promeša i saĉeka 1÷3 minuta. dok se vodovodna mreţa izlaţe dejstvu hlornog rastvora od 12÷24 ĉasa.Dobijen pozitivan atest o kvalitetu vode za piće iz izvedene mreţe. b) Dezinfekcija vode Koliĉina hlornog preparata (d) koju treba dodati vodi u cilju njenog efikasnog dezinfikovanja. jednostavne pripreme rastvora. kaparit 70% Sl2) . na osnovu koje.8. koncentracije S =100% Sl2 .hlor gas. Kontrola uspešnosti dezinfekcije objekata mreţe.005% . i u oba sluĉaja se koriste rastvori dezinfekcionih sredstava. Zidovi objekata se ispiraju – premazuju pripremljenim hlornim rastvorom odozgo naniţe. Teţi je od vazduha. Od hlornih preparata koriste se: .1% (za dezinfekciju kofe) i 50mg/l Sl2 (0. rezervoara).u teĉnom stanju – natrijumhipohlorit (ţavelova voda) S=12÷15% Sl2 Hlor spada u jaka oksidaciona sredstva (i otrovan je). atest proizvoĊaĉa cevnog i ostalog materijala ugraĊenog u mreţu i zapisnik komisije o provedenom postupku dezinfekcije mreţe. bunara. pre zvaniĉnog atesta.7. nema u uzorku ni slobodnog hlora. Rastvor se priprema u odgovarajućoj koncentraciji koja se izraţava u % ili u jedinici mase ĉistog hlora na jedinicu zapremine rastvora (mg/l). ĉine osnovnu dokumentaciju. OdreĊivanje slobodnog hlora vrši se nekom do hemijskih metoda (najĉešće kolorimetrijskom metodom uz upotrebu ortotolidina kao indikatora rastvora. vrši se proverom postojanja slobodnog hlora u rastvoru kojim je vršena dezinfekcija objekta. daje preporuku za upotrebu mreţe. DEZINFEKCIJA OBJEKATA I VODE Pod dezinfecijom se podrazumeva postupak uništavanja patogenih i ostalih mikroorganizama koji se mogu nalaziti u vodi ili na zidovima objekata za vodosnabdevanje. Posle dezinfekcije se vrši završno ispiranje vodom (hemijski i bakteriološki ispravnom) i uzima se uzorak vode za analizu (od strane ovlašćene laboratorije) u cilju dobijanja atesta o kvalitetu vode za piće iz objekata za vodosnabdevanje. uz uvid na licu mesta posebna Komisija za tehniĉki prijem izvedene mreţe. zavisi od kvaliteta vode i definisana je kao zbir: d = a+b (mg/l) gde je: a – hlorni broj b – slobodni hlor (rezidualni hlor) 64 . Za dezinfekciju se koriste razliĉita dezinfekciona sredstva od kojih se najĉešće koristi hlor zbog ekonomiĉnosti. Ako nema boje. Moraju se striktno poštovati sve predviĊene mere zaštite. sa bojom na komparatoru i oĉitava se vrednost slobodnog hlora u mg/l. a) Dezinfekcija objekata Posle izvršenog pranja objekata vodom.hlorni kreĉ (kalcijum hipohlorit S=30÷35% Sl2 .vodovodna mreţa). Na komparatoru sa standradom boja i ekvivalentnom koliĉinom hlora.

9mg/l i 1.propuštanjem prehlorisane vode kroz filter od aktivnog uglja . Boca u kojoj se posle 30 minuta oĉitava minimalni višak hlora (rezidualnog) je merodavna za odreĊivanje hlornog broja. onda je hlorni broj: a = 0.3 mg/l. Posle 15 minuta se oĉitava na komparatoru preostali hlor (Sl2) po uzorku. 65 . Npr.2 mg/l.Pod hlornim brojem se podrazumeva koliĉina hlora koja se utroši na oksidaciju organske materije tj. a uklanjanje viška hlora se vrši: .6mg/l.dodavanjem redukujućih hemikalija (ЅO2. U sluĉaju predoziranja. natrijumsulfita Na2SO3). Dezinfekcija vode u bunaru zavisi od dinamike njegove eksploatacije i moţe da se vrši u odreĊenim periodima dana ubacivanjem potrebne zapremine hlornog rastvora poznate koncentracije ili uz korišćenje posebnih automatskih hloratora prilagoĊenih reţimu eksploatacije vode iz bunara.6 . takva voda se ne sme koristiti za piće. Na izlazu iz bazena treba da se dobije slobodan hlor koncentracije 0. Za periodiĉno hlorisanje vode u bunaru potrebno je prethodno poznavanje zapremine i kvaliteta vode (hlornog broja) u bunaru kao i koncentracije raspoloţivog hlornog preparata. odnosno rasprskavanjem vode u sitne kapljice . natrijumtiosulfata Na2S2O3.5mg/l.3mg/l. dubine 1÷1.4 mg/l Slobodni hlor je višak hlora u vodi i predstavlja preventivnu koliĉinu u vodi radi njene zaštite od usputnih zagaĊenja od izvorišta do mesta potrošnje i on treba da iznosi B = 0.0.5m i odnosa strana a:l = 1:5 sa ugraĊenim delimiĉnim pregradama – šikanama u cilju obezbeĊenja kvalitetnijeg mešanja hlora i vode.3 mg/l Sl2. Dodavanje hlora se vrši hloratorima koji preko dozatora ubacuju utvrĊenu dozu hlora izraţenu najĉešće preko zapremine pripremljenog hlornog rastvora u jedinici vrmena (d u cm3/s). Ĉitanje se ponavlja i nakon 30 minuta. Dezinfekcija izvorske vode vrši se u posebnim bazenim koji treba da obezbede potpuno mešanje hlora i vode uz obezbeĊenje vremena kontakta od 15÷30 minuta.2 = 0. 0. Bazeni su pravougaoni. Ako je u drugom uzorku oĉitan ostatak hlora od 0. a izuzetno 0. prisutnih mikroorganizama u vodi u toku 15÷30 minuta.5mg/l u sluĉaju elementarnih nepogoda.aeracijom. Ova koliĉina se odreĊuje tako što se u pet boca zapremine 100ml uzorka vode doda koliĉina poznatog hlornog rastvora tako da uneti hlor Sl2 iznosi po uzorcima (bocama): 0.1÷0. 0.

Dvorišnu kanalizacionu mreţu ĉine obiĉno glavna odvodna cev zgrade. zatim vodovi koji povezuju slivnike za prihvatanje atmosferske vode sa dvorišnog prostora i potrebna reviziona (kontrolna) okna na mestima gde se povezuju dva ili više kanala ili dolazi do promene pravca ili preĉnika glavne odvodne cevi. OSNOVNI POJMOVI Pod spoljašnjom – dvorišnom kanalizacionom mreţom se podrazumeva mreţa vdodova koja povezuje jednu ili više zgrada na gradsku kanalizacionu mreţu.V SPOLJAŠNJA KANALIZACIONA MREŢA 1.1. Dvorišna mreţa se projektuje i izvodi u istom sistemu kao i gradska kanalizaciona mreţe (opšti ili separatni sistem kanalizacije) Shema dvorišne kanalizacione mreţe – opšti sistem kanalizacije 66 .

Pošto je razmak izmeĊu kontrolnih okana na pravim i strmim deonicama zavisan od preĉnika cevi (D) to se ovaj poloţaj okna moţe utvrditi tek posle dimenzionisanja dvorišne kanalizacione mreţe.50m) tako da zemljani radovi budu što manji. Ovaj se profil radi u razmeri za duţine kao i situacioni plan. znaĉajno je prilikom iscrtavanja mreţe u situaciji znati i okvirne visinske razlike izmeĊu polaznih taĉaka dvorišne kanalizacione mreţe i uliĉnog kolektora.50 do 2. preĉnik cevi. Minimalni pad (Jmin) odnosno maksimalan pad kanala (Jmax) su posledice gornjih ograniĉenja brzine i mogu se uz primenu jednaĉine kontinuiteta i Shezy-Manning-ovih formula za koeficijent rapavosti zida cevi n=0. kao i na pravim dugaĉkim deonicama (razmak izmeĊu okana je 200·D. Pošto je u najvećem broju sluĉajeva transport vode kroz cevi gravitacioni. Svi podaci o mreţi koji su upisani u planu kanalizacione mreţe se upisuju i u poduţnom profilu.1. tako da se otpadna i atmosferske vode sa i oko objekta odvedu najkraćim putem do uliĉne kanalizacione mreţe. ukupna protoka koja moţe da proĊe kroz deonicu. Mreţa se najĉešće polaţe po osovini saobraćajnice ĉime se obezbeĊuje lak prilaz vozilima za odrţavanje mreţe.1.liniju dna rova odnosno cevi.7m/ѕ i 3m/ѕ pri kojima se obezbeĊuje normalna funkcija i stabilnost mreţe (nema istaloţavanja suspendovanih ĉestica kao i pojave abrazije zidova cevi pri velikim brzinama). Poduţni profil duţ svih deonica kanalizacione mreţe daje visinski prikaz projektovane mreţe. Prilikom iscrtavanja linije dna rova potrebno je znati da su brzine kretanja vode u kanalizacionoj mreţi ograniĉene izmeĊu 0. poloţaj mreţe u odnosu na neki stalni objekat) kao i objekti ĉija unutrašnja kanalizaciona mreţa treba da se prihvati dvorišnom mreţom. Poduţni profil sadrţi dve karakteristiĉne linije: . dok se linija dna rova projektuje prema iscrtanoj liniji terena uz uvaţavanje kriterijuma o dubini ukopavanja dvor išne kanalizacione mreţe (od 1.012 definisati izrazom 0. kako je prethodno naznaĉeno u poglavlju 1. Ovo se postiţe ako linija dna rova pribliţno paralelno prati liniju terena – nivelete.1 1. Iscrtana kanalizaciona mreţa predstavlja plan dvorišne kanalizacione mreţe i u njega se posle svih proraĉuna ubacuju i svi dobijeni podaci o mreţi (oznaka i broj ĉvora.5 J min J max R=R(D) 4/3 R R 4/3 Pribliţno se do ovih padova moţe doći i iz odnosa 1 1 J min J max D mm D cm 67 . pad linije dna cevi i visinske kote ĉvorova mreţe sa kotama dna cevi i terena). Podaci za kote terene – nivelete se ĉitaju sa situacionog plana.2. dok je razmera za visine 1:100. duţina deonice – cevi izmeĊu dva ĉvora. gde je D preĉnik cevi) ili strmim deonicama (kaskadna okna).liniju terena ili nivelete (ako se mreţa provlaĉi ispod saobraćajnice) .PROJEKTOVANJE MREŢE Osnovu za projektovanje dvorišne kanalizacione mreţe ĉini situacioni plan dvorišnog kompleksa razmere 1:200 do 1:500 u koji su uneti podaci o uliĉnoj kanalizacionoj mreţi (sistem kanalizacione mreţe. Mreţa se u situacionom planu iscrtava linijski. Kontrolna okna se iscrtavaju na mestima.

maksimalna i minimalna koliĉina vode.visinski poloţaj mreţe i . do merodavne koliĉine vode u mreţi se dolazi sumiranjem svih uzvodnih koliĉina vode koje dolaze od prikljuĉenih objekata.6m/ѕ ne dolazi do pojave istaloţavanja suspendova-nih materija u dvorišnoj kanalizacionoj mreţi. koja će biti u stanju da prihvati sve otpadne i atmosferske vode iz objekata. PRORAČUN MREŢE 1. Ova se koliĉina smatra i merodavnom za dimenzionisanje glavnog odvoda kanalizacije od objekta do uliĉnog kolektora. Prilaz da se ove koliĉine raĉunaju prema jednovremenom radu svih sanitarnih objekata u objektu se moţe prihvatiti kod manjih objekata jer dobijena 68 . Za proraĉun se koriste osnovne jednaĉine iz hidraulike. Prema maksimal-noj koliĉini se vrši izbor preĉnika mreţe. POLAZNI ELEMENTI Proraĉun dvorišne mreţe se svodi na definisanje dimenzija mreţe. Za sluĉaj da se na dvorišnu kanalizacionu mreţu povezuje više objekata.vaţeći propisi za ovu vrstu mreţe . zavisi od veliĉine objekta odnosno broja i vrste sanitarnih objekata koji jednovremeno rade.1. odnosno. Smatra se da pri brzini vode od 0.5 do 4. Maksimalna koliĉina otpadne vode iz objekta.7% Poduţni profil dvorišne kanalizacione mreţe 1.0 m a izmeĊu kojih se projektuje cev sa padom J max 150 J min 150 J max 0.67% 6.a) Koliĉina vode koju treba evakuisati Koliĉina vode koju treba evakuisati iz objekata je odreĊena brojem i vrstom sanitarnih objekata i ista se pojavljuje na izlazu glavnog horizontalnog odvoda iz objekta. ĉije se dubine kreću od 1.3.koliĉina vode koju treba evakuisati . Polazni elementi za proraĉun su: .3.Kod strmih terena kada je pad linije terena veći od pada dna rova ( J t J max ) pristupa se projektovanju kaskadnih okana. merodavna za dimenzionisanje dvorišne kanalizacione mreţe. Koliĉina otpadne vode koja se pojavljuje na izlazu iz objekta je promenljiva veliĉina i uslovljena je naĉinom i dinamikom upotrebe sanitarnih objekata. Za proraĉun dvorišne mreţe su od posebnog interesa ekstremni sluĉajevi koji se mogu pojaviti u mreţi. dok se prema minimalnoj koliĉini vode proverava mogućnost samoĉišćenja mreţe od taloţivih suspendovanih materija. krovnih i dvorišnih površina i gravitaciono ih odvode do mesta konaĉne dispozicije (uliĉna kanalizaciona mreţa ili drugi prijemnik). koje se odnose na teĉenje vode u otvorenim kanalima.

obraĊuje i daje korisnicima hidrometeorološka sluţba.95 Krovovi sa crepom i lepenkom 0. koji je definisan kao odnos izmeĊu koliĉina otpadnih voda posmatranog referentnog sanitarnog objekta.5 40 Tuš 2.maksimalna koliĉina vode bitno ne utiĉe na izbor preĉnika dvorišne mreţe koji ne sme biti manji od 150mm. Za proraĉun sistema za prihvatanje i evakuaciju atmosferskih voda uzima se red petogodišnje kiše trajanja 15 minuta.0 50 Kada 3.3. Njegova vrednost varira izmeĊu 0 i 1 što zavisi od materijala od koga je slivna površina izvedena. QA A i [l/ѕ] Intenzitet kiše (i) se definiše kao odnos visine ili zapremine taloga palog na posmatranu jedinicu površine za vreme trajanja kiše i izraţava se u (mm/min) ili u (l/s·ha).0 32 a2) Koliĉina atmosferskih voda Koliĉina atmosferskih voda koje se slivaju sa odreĊene površine (krov.1.0 50 Bide 1.25l/ѕ vode.25l/ѕ Tabela 1. veliĉine i svrste slivnih površina. veša 1. Izraţava se u 2 (m ·ha) Koeficijent oticanja (ψ) predstavlja odnos izmeĊu koliĉine otekle i pale vode na slivnu površinu. Tako se došlo do uvoĊenja korekcionog faktora (R – procenta) jednovremenog rada sanitarnih objekata. Na osnovu prethodne definicije sledi da je: 1EJ=0.5 40 Slivnik u podu 3.0 50 WC–školjka sa vodokotlićem 6. Za referentni sanitarni objekat usvojen umivaonik iz koga u normalnim uslovim korišćenja istiĉe 0. Podatke o kišama (koje se mere na ombrografu). terasa) zavise od intenziteta kiše.0 32 Sudopera 1. Pouzdanost podataka je utoliko veća ukoliko se raspolaţe duţim periodom merenja.5 40 Mašina za pranje sudova. i=200÷300 (400) [l/s·ha] Slivna površina (A) je horizontalna projekcija krova ili terase objekta.0 100 Pisoar 1.90 Krovovi sa betonom 0. Praktiĉna merenja na stambenim i društvenim objektima su pokazala da jednovremen rad svih sanitarnih objekata nije realan za proraĉun. Tabela srednje vrednosti koeficijenta oticanja (ψ) za razliĉite površine Vrsta slivnih površina Koeficijent oticanja (ψ) Krovovi sa limenim i azbestnim ploĉama 0. Vrednost EJ za razliĉite sanitarne objekte Vrsta ureĊaja Vrednost (EJ) Preĉnik izliva (mm) Umivaonik 1.70 69 . a koliĉina otpadne vode merodavna za proraĉun dvorišne mreţe je definisana izrazom: N p q [l/ѕ] Q 100 gde je: N – broj sanitarnih objekata iste vrste Ekvivalentna jedinica (EJ) je relativan broj. Kod zgrada sa velikim brojem sanitarnih objekata ovakav prilaz daje izuzetno velike koliĉine voda što poslediĉno zahteva i veće preĉnike dvorišne kanalizaci-one mreţe.

b) Poloţaj sanitarnih objekata u odnosu na spoljašnju kanalizacionu mreţu Poloţaj sanitarnih objekata u odnosu na spoljašnju kanalizacionu mreţu se dobija iz graĊevinskog projekta i podatka o spoljašnjoj kanalizacionoj mreţi i od znaĉaja je za definisanje padova horizontalnih ogranaka.7m 2 1EJ . proraĉun i izvoĊenje unutrašnje kanalizacione mreţe Od vaţećih propisa za projektovanje.85 0. donje horizontalne mreţe i glavnog odvoda iz objekta.15 0.90 0.Trotoari i ulice od asfalta Trotoari i ulice od betona Trotoari i ulice od kamene kocke Trotoari i ulice od tucanika Bašte parkovi Njive. šume 0. proraĉun i izvoĊenje unutrašnje kanalizacione mreţe treba primeniti one koji vaţe za odreĊeni ili sliĉan grad jer republiĉki propis iz ove oblasti još nisu definisani.c) Vaţeći propisi za projektovanje. .50 0.70 0.10 Za umereno klimatska podruĉja orijentaciono se moţe iskazati koliĉina atmosferske vode i preko EJ tako što se uzima da je: 16. 70 .

71 .

72 .

7 1.6 3.poţeljno je da za maksimalno opterećenje mreţa bude delimiĉno ispunjena vodom (do 2/3Ø) ĉime se obezbeĊuje nesmetana evakuacija krupnijih plivajućih materija koje mogu da se naĊu u otpadnoj i atmosferskoj vodi.2.4 Koliĉina atmosferske vode koja se sliva sa odreĊene površine se odreĊuje prema karakteristiĉnoj kiši trajanja 15 minuta kao i veliĉini i vrsti slivne površine.6m/ѕ niti veća od 3.8 3.0 200 30 11.1 2.6 80 4.8 70 5.6 180 4.0 1.3.0m/ѕ .1 350 45 9.5 500 2.7 25 9.minimalni preĉnik dvorišne mreţe za evakuaciju otpadnih voda je 150mm .5 200 4.3 15 11.2 100 4. DIMENZIONISANJE MREŢE Na osnovu prethodno definisanih polaznih elemenata pristupa se dimenzionisanju mreţe.0 180 25 12.0 20 10.4 30 8.2 250 35 10. Dimenzionisanje se za veći kompleks vrši tabelarno uz primenu osnovnih jednaĉina iz hidraulike iskazanih preko odgovarajućih dijagrama i tabela.6 250 4.2 2. ventilacija kanalizacione mreţe i rezervni prostor za prijem nepredviĊenih koliĉina koje mogu doći u mreţu.4 2.0 35 7. Proraĉun dvorišne kanalizacione mreţe Polazni podaci Stanje u mreţi 73 . Iz profila se mogu dobiti svi visinski podaci o mreţi i terenu kao i padovi kanala za svaku deonicu mreţe poĉev od prikljuĉka na uliĉni kolektor pa do najudaljenijeg objekta u dvorišnom kompleksu.9 400 3.0 160 5.8 2. 1. poĉev od najudaljenije deonice pa sve do prikljuĉka na uliĉnu mreţu.1 1000 P(%) 3. Vaţeći propisi za ovu vrstu mreţe Vaţeći propisi koji se odnose na ovu vrstu mreţe pre svega u delu koji utiĉu na izbor dimenzija mreţe su: .8 500 70 7.7 400 50 8.8 120 5.7 700 90 6.6 2.0 120 4.2 140 5.6 300 40 9.8 1.0 60 5.3 140 15 16.brzina vode u mreţi ne sme da bude manja od 0.4 600 80 7.4 3.6 1.6 40 7.2 2.3 450 60 8.1 50 6.Tabela jednovremenog rada sanitarnih objekata (r %) a) Stambeni objekti b) Društveni objekti N P(%) N P(%) N P(%) N 10 19.1 600 2.5 800 100 6.9 300 3.4 45 6.7 10 14.6 800 2.1 450 3.6 160 20 14. Visinski poloţaj mreţe Visinski poloţaj mreţe je definisan poduţnim profilom dvorišne kanalizacione mreţe.3 1000 2.4 350 3.

Izabrani preĉnik (Ø) treba da zadovolji uslov da ne sme da bude manji od utvrĊenog propisima za ovu mreţe kao i da pri ukupnoj protoci iz kolone (6) visina punjenja (hstv) ne bude veća od 2/3 Ø. odnosno ukupne koliĉine vode koja dolazi iz prethodne uzvodne deonice mreţe i deoniĉne protoke (5) koja nastaje prikljuĉenjem nekog objkta na toj deonici. 74 .Pun profil Dimenzije mreţe Ø (mm) Protoke (l/s) Duţina deonice L(mm) Ukupna (gstv) Stvarno stanje Pad kanala J (%) Tranzit g0 (l/s) V0 (l/s) Vstv m/ѕ hstv m/ѕ (1) (2) (3) (4) (5) Deoniĉna Deonice (6) (7) (8) (9) (10) (11) Polazni podaci se dobijaju iz situacionog plana i poduţnog profila dvorišne kanalizacione mreţe. Ovaj podatak se upisuje u kolonu (11). a Qstv – ukupna protoka analizirane deonice (kolona 6). Izbor odgovarajućeg deoniĉnog preĉnika cevi (7) se vrši prema podacima o ukupnoj protoci (6) i padu kanala (3) uz korišćenje odgovarajućeg dijagrama ili tabele. gde je Q0 propusna moć usvojene cevi kada je ispunjena vodom (kolona 8). Za sraĉunati odnos protoka iz dijagrama se naĊe preseĉna taĉka sa linijom Q koja se zatim projektuje na ordinatu gde se oĉitava vrednost odnosa hstv/Ø. U kolonu (3) se upisuje pad cevi po deonicama mreţe. a prema podacima iz poduţnog profila dvorišne kanalizacione mreţe. Kontrola ovog uslova se vrši preko dijagrama stanja u cevima tako što se naĊe odnos Qstv/ Q0. preko koga se lako sraĉunava stvarna visina punjenja cevi hstv. Ukupna protoka (6) koja treba da proĊe kroz analiziranu deonicu mreţe predstavlja zbir tranzitne protoke (4).

Dijagram stanja u cevima 75 .

76 . gde je V0 brzina vode u cevi pri punom profilu (kolona 9). a dobijena preseĉna taĉka projektuje na apscisnu skalu sa koje se oĉitava odnos Vstv/V0. tako što se preseĉna taĉka na liniji Q (za sraĉunati odnos Qstv/Q0) projektuje po hirizontali na liniju (V). upisuje u kolonu (10) i ista ne bi smela da bude manja od 0.6 m/ѕ. Stvarna brzina Vstv se iz oĉitanog odnosa lako sraĉunava.Dijagram za azbest-cementne cevi tipa "KS" Stvarna brzina vode u cevi pri ukupnoj protoci se takoĊe odreĊuje iz prethodnog dijagrama.

vrši se preko odgovarajućih fazonskih komada i kontrolnih okana. Ako je rov plići onda se uzima da to odstojanje ne bi trebalo da bude manje od 1.5 B [m] tg gde je: α – ugao unutrašnjeg trenja zemljišta α = 30 – 37° zbijeno tlo α= 25° šljunkovito tlo α = 40 – 46° suv glinovit pesak α = 20 – 25° vlaţan glinovit pesak α = 40 – 50° suva glina α = 40 – 45° zbijeno tlo Odstojanje rova od temelja objekta Prikljuĉak na uliĉnu kanalizacionu mreţu se izvodi u gornjoj trećini cevi preko ugraĊenog fazonskog komada još za vreme izgradnje uliĉne kanalizacione mreţe ili ĉešće 77 . Rastojanje rova od obliţnjeg objekta zavisi od dubine rova i kote fundiranja objekta. Preko dobro nivelisanog i izravnatog dna rova se nabaca sloj peska debljine oko 5cm na koji se polaţe kanalizaciona mreţa. Mreţa se izvodi pravolinijski i svaka promena pravca. Širina rova zavisi od spoljašnjeg preĉnika cevi kao i dubine ukopavanja mreţe. h2 L 0. razupiranje (delimiĉno ili potpuno) rova se nameće kao obavezno. najpre se na terenu izvrši obeleţavanje osovina rova i širine iskopa u svemu kako je opisano za spoljašnju dvorišnu vodovodnu mreţu. Najbolje je da se ovaj pad kontroliše nivelmanom. Pošto je teĉenje vode u kanalizacionoj mreţi gravitaciono od posebnog znaĉaja je precizno nivelisanje i izvoĊenje dna rova. Pre poĉetka iskopa rova.1.5m.3. Obzirom da su te dubine veće od 1.3. bilo po horizontali ili verikali.4 0.5 m. Za sluĉaj da je dubina rova veća od kote fundiranja objekta onda se to odstojanje odreĊuje prema zahtevanim dubinama rova i karakteristikama tla. IZVOĐENJE MREŢE Dvorišna kanalizaciona mreţa se izvodi prema projektnoj dokumentaciji i ista treba da bude izvedena tako da ne ispušta otpadnu vodu u okolno zemljište i ne zagaĊuje podzemnu vodu.

Detalj prikljuĉka dvorišne na uliĉnu kanalizacionu mreţu 78 .ugraĊivanjem prikljuĉka na licu mesta od strane struĉne sluţbe gradskog preduzeća za vodovod i kanalizaciju. .

na pravim deonicama ĉija duţina je veća od 200 (D – preĉnik cevi) .prikljuĉka objekta na uliĉnu kanalizacionu mreţu (ili na 1.0m od regulacione linije) .5÷2. Postavljaju se na mestima: . Sluţe za kontrolu i odrţavanje funkcije kanalizacione mreţe.Shema prikljuĉka dvorišne na uliĉnu kanalizacionu mreţu Kontrola okna – ĉine posebno znaĉajne objekte na mreţi.naglog denivelisanja dna kanalizacione mreţe (kaskadna okna) 79 .ulivanja sekundarnih kanala .promene preĉnika kanalizacione mreţe .promene pravca kanalizacione mreţe (bilo po horizontali ili vertikalil) .

5 Masa kg 28 53 104 154 163 JUS M. Dimenzija okna i oblik su uslovljeni potrebnim prostorom za rad radnika koji treba da izvrše odreĊenu intervenciju u oknu i iznose Ø100cm. Poklopci za zatvaranje okna (prema JUS-u Opitno Namena opterećenje kN Vrtovi i pešaĉki prelazi 15 Dvorišne pešaĉke staze 50 Slabo prometni putevi 150 Ulice bez tranzitnog prometa i 250 putevi s lakšim prometom Ulice s tranzitnim prometom i putevi 400 Preĉnik Ø cm 60 60 62. Penjalice se rade od betonskog gvoţĊa Ø18mm. Na ovu se stranu ugraĊuju penjalice za silaz u okno.226 80 . teţine prema mogućem spoljašnjem opterećenju koga treba da prime.J6.223 M.Detalj kontrolnog okna Okna se rade od betona ili azbestcementa najĉešće gotovih prefabrikovanih elemenata i reĊe od opeke i kamena.221 M. 90·90cm do 100·100cm.5 62.J6.J6.222 M.224 M. Okna se zatvaraju livenim poklopcima Ø600mm ili 60/60cm. 20mm ili od gotovih specijalnih gazišta. Okno se u gornjem delu suţava na otvor Ø600 mm ili 60·60cm tako da jedna strana okna i dalje ostane vertikalna.J6.5 62.J6.

4. Dno kontrolnog okna se moţe obraditi na dva naĉina: .3 bara. mreţa napunjena vodom drţi pod pritiskom od 0. Kaskadna okna su namenjena za visinsko usaglašavanje kanalizacione mreţe. Mreţa se drţi pod pritiskom 15 minuta za koje vreme pritisak (za dobro izvedenu mreţu) ne bi smeo da opadne.3.obradom dna u obliku kinete (polucevi) za otvoreno prihvatanje i dovoĊenje otpadnih voda od uzvodnog i sekundarnog kanala dvorišne kanalizacione mreţe.betoniranjem ravne ploĉe preko koje se montiraju fazonski komadi i cevi kanalizacione mreţe . posle ĉega se vrši pregled mreţe. Mesta procurivanja se obeleţe. neophodno je da se izvede posebna cevna veza izmeĊu gornjeg i donjeg nivoa kanalizacione mreţe u oknu. a prelaz sa manjeg na veći preĉnik treba izvršiti izravnanjem gornjih ivica cevi ĉime se obezbeĊuje lakše ispiranje eventualnog taloga u mreţi.Ispitivanje vazduhom (gasom) se vrši pomoću aparata sa kompresorom koji ubacuje gas pod pritiskom do 0. 1.2 do 0. IzmeĊu uzvodne i nizvodne deonice mreţe. mreţa se ispituje na vodonepropus-nost spojeva vodom ili vazduhom (gasom): .saveznog znaĉaja I i II reda Na mestima promene preĉnika kanalizacione mreţe ugraĊuje se kontrolno okno. Montaţa cevne mreţe se vrši od prikljuĉka na uliĉni kolektor uzvodno do najudaljenijeg prikljuĉka glavnog odvoda iz objekta.Ispitivanje vodom se vrši na taj naĉin što se otvori ispitivane deonice zaĉepe. KONTROLA IZVEDENE MREŢE Pre stavljanja izvedene mreţe u upotrebu. Oštećeno mesto se kod ispitivanja vazduhom nalazi sapunicom dok se kod korišćenja 81 .3 bara do jednog sata. Da bi odgovorilo svojoj funkciji kao i omogućio rad radniku. . popravljaju i ceo postupak ispitivanja ponavlja.

Fekalna centrifugalna pumpa 1.SPECIJALNI SLUČAJEVI I PROBLEMATIKA 1. specijalni objekti) otpadne vode se preko sabirnog okna prihvata i prepumpava do najbliţeg dela unutrašnje kanalizacione mreţe. koje su po konstrukciji lopatica i rotora prilagoĊene sastavu otpadne vode. a elektromotor se nalazi iznad nivoa vode u sabirnom oknu. Pumpa se automatski ukljuĉuje preko posebnog plovka kojim se reguliše nivo vode za ukljuĉenje.4.mirišljavih gasova (amonijak) utvrĊuje mirisom.PREPUMPAVANJE OTPADNIH VODA Na mestima gde su sanitarni objekti na niţem nivou od spoljašnje kanalizacione mreţe (kotlarnice. MANJI UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U sluĉaju da se objekat nalazi van gradskog podruĉja. gde ne postoji gradska kanalizaciona mreţa problem dispozicije otpadnih voda objekata rešava se preko manjih 82 . odnosno iskljuĉenje pumpe.4. podrumi. Za prepumpavanje se koriste specijalne vrste fekalnih centrifugalnih pumpi. Kod vertikalnih pumpi (ĉešći oblik) pumpa je potopljena.2. Oštećeno mesto ispusta se popravlja.4. koje su po konstrukciji lopatica i rotora prilagoĊene sastavu otpadne vode. Kod vertikalnih pumpi. 1. a postupak ispitivanja ponavlja.1.

Na trţištu se nalazi nekoliko tipiziranih ureĊaja koji se mogu prilagoĊavati opterećenju koje potiĉe od naselja veliĉine od 50 do 500 stanovnika. Za naselja manja od 50 stanovnika ĉestu primenu imaju septiĉke jame. odnosa strana b:1 =1:4 do 1:5. Vodonepropusne jame – bazeni se rade od betona.50 83 .koliĉine i kvaliteta otpadnih voda i .5m. Okvirne zapremine septiĉke jame Potrošnja vode Zapremina qs septika (l/st. a organskih materija primenom biološkog procesa sa aktivnim muljem.94 2. Preĉišćena voda se zatim ispuštaju u prirodni prijemnik (vodotok ili zemljište).ureĊaja za mehaniĉko i biološko preĉišćavanje otpadnih voda.broja stanovnika odnosno korisnika objekata.dan) stanovniku ( l) Nemaĉka 150 300 Austrija 500 400 Švajcarska 170 500 SAD 200 500 Drţava Minimalno Zadrţavanje po dozvoljena vode u jami veliĉina jame (l) (dan) 3000 3000 3000 2800 2. Zapremina septiĉke jame se u nedostatku naših propisa okvirno moţe odrediti prema standardima utvrĊenim za neke od Evropskih zemalja i SAD. Izbor i veliĉina ureĊaja zavisi od: . izbor i veliĉinu ovih ureĊaja ipak treba prepustiti struĉnim ljudima. Prva komora je namenjena za taloţenje suspendovanog materijala i zadrţavanje plivajućih materija i masti. Većina ovih ureĊaja radi na principu uklanjanja suspendovanih ĉestica preko taloţnica.zakonskih uslova za ispust otpadnih voda u prirodni prijemnik. dubine 1. . kao i sve preciznijih i oštrijih zahteva u pogledu ispusta otpadnih voda u prirodne vodotoke.0 do 1.67 2. Upotreba procednih septiĉkih jama u naselju je praktiĉno zabranjena. Zbog toga je ona po zapremini za 2 do 3 puta veća od ostalih komora. Obzirom na veliku kolebljivost koliĉina otpadnih voda iz objekata u toku dana.00 2. Bezen se radi sa više komora (od 2 do 4) što zavisi od broja korisnika objekta. koji se posebno bave problemima preĉišćavanja otpadnih voda i zaštite vodotoka. pravougaonog su i izduţenog oblika.

Septiĉka

jama

84

1) Za bunar zapremine vode 2,0 m3 ĉije je hlorni broj vode a = 0,4mg/l treba definisati potrebnu zapreminu natrijum hipohlorita – "varikine" koncentracije 4% Cl2. Za dezinfekciju vode u bunaru. Rešenje: V d D 10 C

0,7 10 3 35cm 3 1g = 1 cm3 4 100 d = a+b = 0,4 + 0,3 = 0,7 mg/l Cl2 = 0,7 10 3 g/l. 2) s kote rezervoara 520 na kotu 490mm treba dovesti q:5 l/s, na odstojanje od 900m. Koliki je preĉnik dovoda? Rad: h = 520 – 490 = 30m h 30 J 0,033 3,33% L 900 Sa dijagrama oĉitavamo D=80 mm, v=1,1 m/ѕ. 3) Odrediti kotu rezervoara ako su ĉesme nakoti 200 i rastojanju od 250 m a svaka treba da da po 0,3 l/s.
3

2 10

3

Rad:

- kota pijezometra u (3) je 205 m - kota pijezometra u (2) treba da bude takva da pokrije gubitke Q2-3 = q3 = 0,3 l/s. i Ø1" J=4,4% h2-3 = L2-3 · ζ2-3 = 250 · 0,044 = 11 m - kota pijezometra u (2) je 205+11=216 m. - Pijezometar u (1) pokriva gubitke Q1-2 = q2+ q3 = 0,6 l/s kroz 0/5/4" na deonici h1-2 =250 m. h1-2 = L1-2 · J1-2= 250 · 0,052 = 13 m - kota pijezometra u (1) iznosi KP2+h1-2 = 216 + 13 = 229 - visina vode u rezervoaru analogno ranije objašnjenom je: QR-1 = q1 + q2 +qr = 0,9 l/s; Ø 6/4" J R-1 = 10,4% hr-1 = 250 ·0,10 =26 m. Hr = 229 + 26 = 255 m

VI ZADACI I VEŢBE
1. ZADATAK

85

Za neku kišu intenziteta i (mm/h) koja je padala Tk ĉasova (h) na slivno podruĉje F(km2) izvesti obrazac za maksimalni proticaj Qmax (m3/ѕ) ako : - se vreme poĉetka padanja kiše poklapa sa vremenom poĉetka porasta proticaja - je vreme "zakašnjenja" pojave Qmax u odnosu na "teţište" kiše - je vreme porasta proticaja Tk t p Tp 2 - je vreme porasta proticaja velike vode 1 Tp Tk k - je trajanje proticaja velike vode Tb = Tp + Tr = Tp · (1 + k) usvojiti Δ hidrogram Rad:
d

Pe F

Qmax Qmax Qmax

Qmax Tb ; 2 2 Pe F 2 Pe F Tb T p Tr 2 Fie Tk 1 k Tp

2 Pe F T p (1 Tr T p ) 4 Fie T p t p 1 k Tp

2 F Pe 1 k Tp

Pe

ieTk

t 4 Fie (1 p ) 1 k Tp

i sl.

86

0257m / h 22 180 Tk 3časa 3 60 180 min Tp Tr d Tp k Tp Tk 2 3 3. ZADATAK Na slivno podruĉje površine F=1000 km2 padala je kiša Tk=5 ĉasova.5časa 2 1.63 (3. F= 10 km2 .74m3 / čas 55.5 4. tp = 2 22 Tk ĉasa Tr k 1. Sraĉunati: 1) vrednost najvećeg proticaja 87 . i (mm/ h) (u obrascu je Tk u minutama).2časa 2 2 55.2 Tp Rad Ako se pretpostavi da je i =ie.74mm / h 0. gornji obrazac se moţe preurediti za tekuću potrebu: 2 Fi Tk 2 10 106 0.5 4. Pod pretpostavkom da je kiša po intenzitetu bila ravna najjaĉim pljuskovima opaţenim na tom 800 podruĉju definisani obrascem i(mm / čas ) (Tk –u minutima) 52 Tk Da proseĉni gubici usled isparavanja i infiltracije iznose D=E+I= 10mm/ĉas i da je vreme koncentracije proticaja tp = 10 ĉasova.2.2 3. ZADATAK Pomoću izvedenog obrasca sraĉunati Qmax i zapreminu otekle vode ako je 5200 Tk=3ĉasa.03 103 m3 Qmax (Tp Tr ) 3.63m3 / s 3 1 k T Tk 1 1.0257 3 Qmax 200259.2 2 p 2 2 5200 i 25.2) 60 60 2 771.

39 106 m3 / čas 942.5 25 ) 2 63.65 106 113. pa se onda zbrajaju 88 .56 63.01273 5 1000 1 106 12.02273m / čas 5čas 1000 1 106 m2 6 i Tk F Kontrola: 0.5 25časova Tp 2 Pe F Tb f 2 ie Tk F Tp Tr 2 0. sraĉunati zapreminu otekle vode od kiše ĉiji je hijetogram: k=2 F=10 km2 tp=2 ĉasa Rad Za svaku kišu se posebno radi hidrogram.96m3 / s i 22.01273m / čas 3.65 10 6 m 3 4.73 942 .73 10 12.65 106 0.01273 5čas 1000 10 63.5časova 2 2 2Tp 2 12.5 25 0.96 60 60 (12 .65 10 m 6 3 -ukupno pala voda e -ukupno otekla voda e 3) Qmax (Tp Tr ) 2 ie i e 12.73mm / čas 8000 22.73 22.73mm / čas 52 300 Tk 5časova 5 60 300 min 2) P F e i Tk F 0. zadatka. ZADATAK Za izveden obrazac za Qmax iz 1.2) veliĉinu ukupno pale i ukupno otekle vode 3) koeficijent oticaja Rad 1) Tp Tr Qmax ie i Tk 5 10 12.

ZADATAK Rezultati merenja vodostaja i proticaja su dati u tabeli.i 20 min/ čas 2 20 1 10 2 10 10 6 2 (1 2)( 2 ) 2 3 2 Fi Tk 1 k T Tk p 2 i 10 min/ čas Qm ax Q 2 m ax uk 1 88.444445 103 s 2 Rad: A=350 km2 i = 12 mm/ĉas Tk = 2 ĉasa Qmax = 143 m3/ѕ Tb = 10 ĉas N=170 cm Ekstrapolacijom ili crtanjem dijagrama pa oĉitavanjem se dobija odgovarajuće Q.88889 103 (3 6) 2 44. izmeren je maksimalni vodostaj od 170 cm.45 10 3 m3 / čas 1 Qmax (Tp Tr ) 2 2 Qmax (Tp Tr ) 2 2 6 400000 10 200000 10 600000 103 m3 Tk 2 Tp t k 2 3 2 2 Tr k Tp 2 3 6 Kontrola: i1 Tk F i2 Tk F (20 10) 1 10 3 10 106 2 600000m3 uk 1 2 5. Naći koeficijent oticaja sa sliva. Posle kiše uniformnog intenziteta 12 min/ĉas i trajanja 2 ĉasa.89 10 3 m3 / čas 44 . Usvajam Q=143 m3/ѕ 89 . Vodotok drenira sliv od A=350 km2. ako se formira Δ hidrogram sa bazom od 10 ĉasova Vodostaj 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 N(m) Proticaj 13 27 43 62 83 107 131 154 179 207 Q (m3/ѕ) 6 88.

pala voda 6.72m 3 P A i Tk A e e Tk=0.1667+0.833 1.1667 ĉasa vk= 10 m/min η = 0. Brzina kretanja vode sabirnim kanalom je 10 m/min. Odrediti zapreminu otekle vode sa sliva ako je koeficijent oticaja η=0.6666 Tb=2Tk+Tc-Tk=2 ·0.8333-0. Rad: A=10 ha=100000 m2 i0=20 mm/ĉas=0.1667 ĉasa Tc-Tk=0.2 e 0.d Q max Tb 2 143 60 60 10 2 3 2.1667=0.666=1ĉas Tb=1ĉas e 2 Qmax Qmax Tk 2 e Qmax (Tc Tk ) Qmax 0.02 0.57 0.1667 Qmax 0 1.4 d .2 266. ZADATAK Na jedan veštaĉki sliv površine 10 ha padala je kiša uniformnog intenziteta i0 =20 mm/ĉas trajanja 10 minuta.08m3 / čas 90 .8 333.1667 100000 333.4 10 6 m 3 p A 12 1 10 2 350 10 6 Vd 2.8.4 266.31 V 8. Zatim sraĉunati bazu hidrograma i Qmax.8 L 500m Tc 50 min v 10m / min 0.8333časa Tk Tc 0.02 m/ĉas Tk=10min =0.4m 3 0.57 10 6 m 3 8.otekla voda .72 320.

8333 320. Ta kiša je izazvala poplavni talas sa vodostajima na vodomernoj stanici prikazanim u tabeli 1.02 100000 0.8 0. koja moţe da posluţi i za sraĉunavanje otekle vode. povlaĉenjem horizontalne iz taĉke A) 91 . Zatim se nacrta hidrogram oticaja i izvrši se odvajanje baznog i površinskog oticaja na jedan od mogućih naĉina (npr.08m3 / čas 7.Kontrola: Qmax i A Tk Tc 0.1667 0. Rad: Pala voda za R=55 mm P A 55 1 10 3 1200 1 106 66 106 m3 Na ovaj naĉin se dobije veza vremena i proticaja i formira se tablica. Tabela 1 Vreme t (ĉas) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Vodostaj H(cm) 50 159 216 199 142 114 98 86 76 68 58 Kriva proticaja data je u tabeli 2 Tabela 2 Vodostaj H(cm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Proticaj Q(m3 /ѕ) 13 27 43 62 83 107 131 154 179 207 Sraĉunati zapreminu pale i otekle vode i utvrditi koeficijent oticaja i nacrtati hidrogram oticaja. ZADATAK Na sliv površine A=1200 km2 palo je proseĉno 55mm kiše.

7 Dno 2 30.45 0. ZADATAK Rezultati hidrometrijskog merenja (broj obrtaja elise hidrometrijskog krila N za vreme t = 60sec) su prikazani u tabeli 1.8h Dno 120 90 75 65 180 120 90 75 Rad: Brzine u vertikalama V1 V2 Odstojanje od Odstojanje u (m) V1(m/ѕ) Odstojanje u (m) V2 (cm/s) površina 0 40.08 4 34.2 h 0.4 53.5n +2.6h 1. a izgled mernog profila na slici 1.4 53. Koeficijent oticaja je d d koja 8.33 N N t 60 .8 78.2 40. 1 Vert.7 0 66.2 0.45 0. 2 Odstojanje N N Od površina 90 150 0.2 h 0.vsr: Oĉitano vsr =38 cm/ѕ n 92 .6 34. sraĉunati proticaj.33 3.7 2.2 40.45 (v u cm/s) Tabela 1 Vert.95 0. ako je jednaĉina hidrometrijskog krila data kao: V=25.8h 1.Sada se oĉitavaju vrednosti površinskog oticaja i traţi se površina predstavlja zapreminu otekle vode.6h 0.

7 10.7 40. (ispravan postupak) hmax 53.7 34.45 80 160 2 2 53.2 9.2 9.45 40.2 78.7 34.2424 Q 0.1 9.8cm 2 / s 2 hmax 1 sr v 0 vdh hmax 8437.316 2 2 Q 1.7 2.2 2 2 23165.91cm / s 2 sr v 2.844 3 0.95 53.3 9. na osnovu rezultata merenja brzine vode.7 0.2cm 2 / s 57.1816 4.7 53.33 vdh 40 80 40 0 2 2 2 34. ZADATAK Za hidrometrijski profil A.6 11.33 80 80 5805 10592 366 3001.74 3.1 120 130 140 9.316 0.95 78.3 34 50 II 60 70 80 90 III 100 110 9.3 9.45 40.3 9.1 93 .08 40 8437.164m 3 / s 9.844 2 Q 9.19cm / s vdh 66.45 40.3 9.33 30.8 200 42.U principu potrebno je da se naĊe porvšina dijagrama v=f(h) i da se ta površina podeli sa hmax.7 40. odrediti proticaj u vodotoku grafoanalitiĉkim postupkom Redni broj vertikale Odstojanje od leve obale (m) Dubina vode (m) I 0 20 0 9.

993 170 9.469 6.618 8.1) (0.5) 0.55 0.877 9.993 9.7q VIII b 9 2 i I Rad: qI vI h I q II 0.2 VI 234 8..7) (0.469 VIII 324 4.3 5.115 6.513 370 0 Proticaj sraĉunati po obrascu VIII qi qi 1 Q 0.8) (0.968 9.618 8.469 6.7(0.669 0.222m 3 / s / m' b2 60 20 40m Q 0.1) (0.8 VII 284 6..Srednje brzine (m/ѕ) 0.968 9.45) 46 .4) (0.5) 42 34 50 2 2 2 (o.7q I b1 b j 0.7 V 200 9.m 3 / s 2 10.618 254 7.8 0.115 20 5.4) (0.513 4.4 0.222 6.5 0.55 9.513 4.7 5.7) (0.877 9.993 9. ZADATAK 94 .8) 40 50 48 2 2 2 (0.877 215 9.7 0.115m 3 / s / m' b1 20 0 20m 0.45 0.669 9.968 IV 158 9.3 6.222 (0.45) 40 0..

09 0. Iz dnevnika merenja uzeti su podaci o proticajnom profilu (tabela 1) i brzina u odabranim taĉkama preseka (tabela 2) Proticajni presek Stacionaţa (m) 28 26 Dubina h (m) 0 0.18 tabela 1 14 12 0.21 0.079 0.52 0.50 0.05 Sraĉunati protok u reci.036) / 0.384m / s hmax ( 0.60 III 24 0.25 0.38 0.30 Broj vetikala Brzina vode V (m/ѕ) vertikala I II III površina 0.5 0.45 0.70 I 22 1.15 8 0 tabela 2 dno 0.35 18 1.28 2 0.20 II 16 0.75 0.7h 0.7 I vsr (0.5 0.90 10 0.25 0.25 0.21) 2 2 0.Na vodotoku koji drenira slivno podruĉje od F=750km2 izvršeno je merenje protoka vode.78 0. Rad hmax I v sr 0 vdh 0.6 0.154 0.25 0.10 20 1.7 95 .60 0.4h 0.80 0.09 0.

postavlja se pitanje potrebe da se to radi.701 0.II v sr v sr II 0.18 0.050 0. pretpostavljajući linearnu promenu brzina izmeĊu mernih profila gde su merene dubine.7 0.126)1..78 0...595m / s ( III v sr v sr III 0.2 2 2 (0.701 0.2 0.221 0.367 0.178 4 Q .6 2 2 2 (0.297 m / s ( Q 0.m / s 0.108 0.020) / 0.269 4 2 2 Napomena: taĉnija vrednost za Q bi se dobila kada bi se traţila vrednost za svako qi za koje imamo merenu dubinu.48 0.73 0.52 0.05 0. 96 .6 0. MeĊutim.178 0.38 0.269 10 6 0.18 / 0.36) / 1.45 0.38 0.18 0.0.18 0.78 0.7 0.24 0.

. A – P i površina sliva[m3] Wd Wb е . Re =i·tk . T – vreme padanja Ie = i – f .zapremina pale kiše.zapremina otekle vode.intenzitet kiše Q = Qd + Qb. f – infiltracija tk – trajanje kiše Re = R – Rf . [m3 /ѕ] – proticaj.direktni oticaj (površina hidrograma direktnog oticanja Pe A Wd – zapremina otekle vode (m3 ).f·tk T .zapremina vode baznog oticaja P i mm / min .zapremina pale vode Wb . v L – brzina sliva. Qb – bazni oticaj T R – visina kiše [mm]. v – srednja brzina putovanja vode duţ sliva Q slika96 Q max заTc ie A Tk d Pe A Q max Q max Tb 2 2Pe A 2i e T Tb T 97 .površina sliva (km2) P A [m3 /ѕ] η – koeficijent oticaja Pe i e e R – padavine.VEŢBE Re – efektivne padavine [mm] Wd . A.deo koji ide u infiltraciju L Tc .

98 .

....................................4......... IZVOĐENJE MREŢE .................1............ 36 1................................................3.... 25 3.................................... 14 III UREĐENJE VODOTOKA ......... 50 1................................................................................................. 49 1........................................................ VODOPRIVREDNI PLANOVI I VODOPRIVREDNE OSNOVE ...........PROSECANJE REĈNIH KRIVINA .............................................. MATERIJALI ZA IZVOĐENJE MREŢE (SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI).........................................2....2................... HIDROLOGIJA................. UREĐAJI ZA ZAHVAT I POTISKIVANJE VODE ............... KVALITET VODE ........ 31 IV SNABDEVANJE VODOM I KANALISANJE . 3 3...8........................................3.......................... RADOVI NA UREĐENJU PRIRODNIH TOKOVA...3................. 26 3..8............................... PROJEKTOVANJE MREŢE ........... REGULACIONE GRAĐEVINE.....3............................ 37 1........................3..............................................8............................................................. 3 2..... 4 3.....................5......................................................... PADAVINE .......... 25 3..................... 32 1. 40 1........................2............................................7.................... 9 8......................................................................... MATERIJALI I IZVOĐENJE .............................................. 47 1.....................MATERIJALI ZA IZRADU REGULACIONIH GRAĐEVINA..7........ REGULACIONI RADOVI I GRAĐEVINE...... 25 3............. VODOPRIVREDA ....1.................... 66 1.................. VODOZAHVATNI OBJEKTI ................................................. 66 99 ..........................................................................ELEMENTI REGULACIONIH GRAĐEVINA...................................................... REGULACIJA REĈNIH UŠĆA ...................... 32 1................................................................ 32 1.........................................MERENJE PADAVINA .8.............................................................. 6 4............1..................... 4 3...................................................... 31 3.................................................................... BAGERSKI RADOVI ........................................................... ISPARAVANJE I TRANSPIRACIJA.......................... Error! Bookmark not defined.........................4.........................1. 8 7................................................ INFILTRACIJA (PONIRANJE VODE) ..OTICAJ ................................................................. POTREBE ZA VODOM .........................1....... 53 1................................ 2............. 54 1...........................................8.3...SADRŢAJ I VODOPRIVREDA .....8...........................2................. 0 1................................. 4 3....... 26 3..1............ 34 1..... 1 2.........................4......5.................. 6 4..... 1 II HIDROLOGIJA I HIDROMETRIJA ...............................6........ 3 1.......................................3.HIDROLOŠKI CIKLUS ........... 61 1................................... 7 5.................. IZRAŢAVANJE PADAVINA ........ 49 1................................................................... Error! Bookmark not defined.................... 19 1......... UVOD .. REGULACIONE GRAĐEVINE ..............................................................................3................................... REZERVOARI ........................... SNABDEVANJE VODOM .............. UVOD.... 8 6................ ODREĐIVANJE ISPARAVANJA ........................................................................................ BIOTEHNIĈKI RADOVI .... ATESTIRANJE I UPOTREBNA DOZVOLA ZA IZVEDENU MREŢU 63 1...........3............................ 3..................1.......................... 25 3.......................2......8......... 25 3..... INTERCEPCIJA....... DEZINFEKCIJA OBJEKATA I VODE .5..................... NANOS ......................... PRORAĈUN LINIJA NIVOA VODE ................................ PRORAĈUNA SPOLJAŠNJE VODOVODNE MREŢE ................................................... OBRADA I ANALIZA PADAVINA ........................................ PRIKAZIVANJE........................................6...............3............... 64 V SPOLJAŠNJA KANALIZACIONA MREŢA ....................................................... IZVORIŠTE VODE .................................... OSNOVNI POJMOVI .................................. 45 1..8............... VODOVODNA MREŢA (SPOLJAŠNJA)............... MERENJE PROTICAJA ..........

..3...................................4................... 68 1..1...... PRORAĈUN MREŢE .2...................... 67 1...............2................ IZVOĐENJE MREŢE .....PROJEKTOVANJE MREŢE ..........PREPUMPAVANJE OTPADNIH VODA ...... KONTROLA IZVEDENE MREŢE... 73 1....... 85 100 ................................................. MANJI UREĐAJI ZA PREĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. 82 1.........1.SPECIJALNI SLUĈAJEVI I PROBLEMATIKA ............. 81 1.................................................................. POLAZNI ELEMENTI ..........................1...........3....................3....................................................... DIMENZIONISANJE MREŢE .. 77 1..........3..4....... 68 1...........................................................3............................................. 82 1.................3...................................4............................. 82 VI ZADACI I VEŢBE .........2.......................4............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful