You are on page 1of 5

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBLS 1103 PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP JANUARY

2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay.

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO YOUR FACE-TO-FACE TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

_______________________________________________________________________ _ Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME DEDUCTION : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS

Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

(a) Anda sebagai guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) telah bertukar ke

sekolah baru yang tidak mempunyai kemudahan bengkel/makmal kemahiran hidup. Pihak pentadbir sekolah telah bersetuju menyediakan satu blok bangunan untuk dijadikan bengkel/makmal kemahiran hidup sekolah tersebut. Pihak pentadbiran telah meminta anda membuat lawatan ke sebuah sekolah untuk dijadikan penanda aras dan menyediakan laporan lengkap bagaimana pengurusan bengkel/makmal yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Laporan anda perlulah merangkumi perkara-perkara berikut:
(i)

Lakarkan kedudukan dengan lengkap susun atur Pelan Lantai bengkel/makmal tersebut. Bincangkan ciri-ciri keselamatan dan pencegahan kemalangan bagi bengkel tersebut.

(ii)

(iii) Bincangkan bagaimana sistem pengurusan stor bengkel tersebut. (20 markah) (b) Sebagai guru, anda pastinya berpengalaman dalam proses pembinaan item/soalan untuk ujian pencapaian akademik pelajar. Pembinaan item ujian yang baik mestilah melalui proses penggubalan berasaskan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Anda dikhendaki menyediakan tugasan seperti berikut: i. Memilih tahap ujian samada bagi Tahun 4, Tahun 5 atau tahun 6 untuk Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.
ii. Huraikan langkah-langkah pembinaan JSU. iii. Membina JSU bagi tahap yang dipilih pada (i). iv. Merujuk pada JSU (iii) anda dikehendaki membina 20 item ujian objektif dan lima

item ujian subjektif/struktur mengikut pelbagai aras kesukaran yang sesuai (Rujuk Taksonomi Bloom). **Jadual 1 menunjukkan salah satu contoh format Jadual JSU** (20 markah) [Jumlah: 40 markah]
3

Mata Pelajaran : Tahun: Hasil Pembelajaran Jenis Soalan PENGETAHUAN KEFAHAMAN

Masa :

Markah (%) (40%)Sederhana 1o 1s 1o Kompleks (30%) 1s Mudah (30%) 1o 1 1o

Jam interaksi

Kandungan 1. 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tanaman Sayuran Penyediaan Tapak Penanaman dan penjagaan Pemungutan hasil Pengenalpastian Masalah dan Pencetusan Idea Penyataan awal masalah Pengumpulan maklumat atau data Analisis data atau maklumat Merumus dan membuat keputusan Perkembangan idea Lakaran 12 4

2 1 1

0 1

4 1

1 1

1 1 1 1

1 1

Jadual 1: Contoh Sebahagian JSU

PENILAIAN

SINTESIS

ANALISIS

APLIKASI

PANDUAN PELAJAR SOALAN 1 i. Gunakan simbol-simbol yang sesuai untuk setiap susun atur jenis mesin, panel/rak/almari dan buat petunjuk yang sesuai. Susun atur mesin dan meja kerja mestilah mengikut jarak yang sesuai. Nyatakan jenis-jenis mesin. Gunakan rak/almari/panel yang sesuai bagi alat tangan. Sediakan keluasan ruang yang sesuai bagi ruang P&P, bilik guru, ruang tunjuk cara dan setor.

ii.

Sediakan peraturan keselamatan bengkel. Pilih sekurang-kurangnya TIGA jenis mesin dan sediakan langkah-langkah keselamatan pengendalian mesin tersebut. Jelaskan bagaimana pencegahan dan pengawasan kemalangan yang dilaksanakan di bengkel tersebut. Kukuhkan perbincangan anda dengan gambar-gambar/lakaran yang berkaitan.

iii.

Sistem penerimaan barang Sistem penyimpanan barang Sistem pengeluaran barang Kukuhkan perbincangan anda dengan gambar-gambar/lakaran yang berkaitan dan kad-kad/borang KEW.PA dan KEW.PS.

SOALAN 2 i. Menetapkan tahap ujian bagi tahun 4, 5 atau 6. ii. Langkah-langkah pembinaan JSU seperti: -

Menyenaraikan tajuk-tajuk yang terlibat dan pemberatan masa Menentukan jumlah soalan mengikut aras kesukaran

iii. Membina JSU


iv. Membina 20 item ujian objektif dan lima item ujian subjektif/struktur

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE


5