You are on page 1of 8

TERAS Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan FOKUS Pelaksanaan dan Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti di JPN, PPD dan

Sekolah-Sekolah STRATEGI Melaksanakan dan memantapkan Perubahan demi meningkatkan Kecemerlangan Organisasi OBJEKTIF 1. 2. Mempastikan semua Sektor dan Pejabat Pelajaran Daerah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001 : 2008 Melaksana dan menyebar luas cadangan-cadangan penyelesaian ke arah penambahbaikan sesuatu proses/sistem bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan 3. Mempastikan semua sekolah yang disenaraikan oleh PPD melaksanakan SPKS secara terancang dan berkesan

OBJEKTIF 1. Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti 1.

PELAN TINDAKAN

KPI

SASARAN JPN Sabah 10 Sektor dan 24. PPD 3 kali Mesyuarat JK Teknika anjuran BPSH 4 kali Mesyuarat Penyelarasan BPSH 5 kali Mesyuarat Penyelarasan SPK JPN/PPD 4 kali Mesyuarat Teknikal MS ISO JPN sekali aktiviti Pra Audit disetiap lokasi yang akan diaudit. Sekali aktiviti Audit Dalam anjuran BPSH Sekali MKSP anjuran BPSH Sekali MKSP anjuran JPN 1 siri taklimat pemahaman manual dan prosedur kualiti anjuran BPSH 3 siri taklimat pemahaman anjuran JPN 5 kali Mesyuarat Pengurusan JPN 1 Bengkel anjuran JPN 8 Bengkel/Kursus/Taklimat anjuran PPD Sekali Audit Dalam SPKS di setiap PPD Sekali MKSP anjuran PPD.

TINDAKAN KU /PP/ Penyelia

1.1 Mengurus dan membantu Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dan Pejabat Pelajaran Daerah mengekal sijil MS ISO 9001:2000 dan Melaksana Melaksanakan Peluasan Skop SPK Bahagian MS ISO 9001 : 2008 melalui aktiviti berikut: Pengurusan 1. Mesyuarat JK Teknikal BPSH Sekolah Harian 2. Mesyuarat Penyelarasan BPSH (BPSH), JPN dan 3. Mesyuarat Penyelarasan JPN PPD untuk dan PPD mencapai i. Mesyuarat Pengurusan JPN & PPD pengekalan sijil MS ii. Mesyuarat Pengurus Kualiti ISO 9001:2000 iii. Mesyuarat JK Teknikal MS ISO JPN SIRIM QAS. 1. Pra Audit Melaksanakan 2. Pelaksanaan Audit Dalam Perluasan Skop 3. Mesyuarat Kajian Semula kepada MS ISO Pengurusan 9001 : 2008. 4. Taklimat/Bengkel/Kursus Pemahaman Manual dan Prosedur Kualiti

Kuantiti Bilangan institusi

Kualiti Bilangan aktiviti yang dilaksanakan


Kuantiti Bilangan institusi

Kualiti Bilangan aktiviti yang dilaksanakan

2.

Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah

iv. v.

Mengurus dan membantu Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dan Pejabat Pelajaran Daerah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah melalui aktiviti berikut : 1. Mesyuarat Penyelarasan JPN dan PPD Laporan Dalam mesyuarat Pengurusan Bengkel/Kursus/ Taklimat SPKS 1. Pelaksanaan Audit Dalam SPKS 2. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

1.

OBJEKTIF 2. Memperkemaskan dokumentasi penyampaian perkhidmatan secara bersistematik

PELAN TINDAKAN 2.1 Penyediaan Sistem Fail, Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja bagi JPN, PPD dan Sekolah melalui aktiviti berikut: 2.1.1 Mengemas kini MPK Jabatan 2.1.2 Taklimat Sistem fail dan kaedah penyediaan MPK dan FM 2.1.3 Bengkel penyediaan MPK dan FM 2.2 Menyediakan Laporan Tahunan Jabatan

KPI

SASARAN

TINDAKAN

Bilangan aktiviti Peratus aktiviti

MPK dikemas kini sekurangkurangnya setahun sekali. 100% taklimat dan bengkel dilaksanakan atas jemputan Menyiap dan menghantar ke KPM 1 laporan tahunan 2011 bagi program dan aktiviti utama Jabatan dihantar ke KPM Menyiapkan 1 Laporan tahunan 2011 semua sektor disiapkan

KU/PP/ Penyelia

2.2.1 Mengurus setia laporan tahunan Jabatan utk dihantar ke Kementerian 2.2.2 Mengurus setia Laporan Tahunan Jabatan tahun 2011.

OBJEKTIF

PELAN TINDAKAN

KPI

SASARAN

TINDAKAN

3. Mengemukakan cadangancadangan penyelesaian masalah ke arah penambahbaikan sesuatu proses/ sistem bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan

3.1 Melaksanakan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di JPN Sabah dan sekolah untuk menyertai:
i. ii. Konvensyen KIK KPM Penubuhan KIK di JPN, PPD dan Sekolah. Bilangan aktiviti 1 pasukan KIK menyertai Konvensyen KIK KPM Melaksana minima 3 kali mesyuarat penyelarsan. Mengurus sekali kursus fasilitator Melaksana minima 2 kali pemantauan bagi pasukan yang menyertai Konvensyen Menyelaras pelaksanaan 5 S di JPN, PPD dan Sekolah-sekolah

KU/PP

Aktiviti dilaksanakan seperti berikut: 1. Mesyuarat Penyelarasan 2. Kursus Fasilitator 3. Pemantauan PPD dan Sekolah

3.2 .Membantu menyelaras Pelaksanaan Amalan 5 di JPN, PPD dan Sekolah

3.3 Urus setia Hari Kualiti peringkat JPNS

Melaksanakan minima 3 kali mesyuarat penyelarasan sambutan hari kualiti. Mengurus 1 kali Hari Kualiti

3.4 Urus Setia Tokoh Guru sempena Hari Guru peringkat Jabatan dan Kementerian

Menghadiri sekurang-kurangnya 2 kali Mesyuarat Hari Guru. Mengurus dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali pemilihan Tokoh Guru.

OBJEKTIF

PELAN TINDAKAN

KPI

SASARAN

TINDAKAN

4. Merancang, penggumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan

4.. Mengemaskini Bilik Dokumentasi SJQ Aktiviti dilaksanakan adalah seperti berikut
4.1.. Menggumpul dokumen-dokumen kualiti Jabatan. 4.2.. Mengkelas dokumen-dokumen kualiti

Bilangan Aktiviti Bilangan Dokumen

Mengemaskini Bilik dokumentasi SJQ sekurang-kurangnya 2 Kali setahun. Menyemak dan mengemaskini sistem fail sektor sekurangkurangnya 2 kali setahun.

KU/Penyelia

4.3.. Menyusun dokumen-dokumen kualiti


4.4.. Merekod Dokumen-dokumen kualiti di Bilik Dokumentasi 4.5.. Menyebar dokumen-dokumen kualiti yang perlu

OBJEKTIF 5. Mengurus mesyuarat pengurusan JPN/PPD/KPPM yang berkualiti untuk penambahbaikan berterusan keberkesanan penyampaian perkhidmatan

PELAN TINDAKAN 4 kali Mesyuarat Pengurusan tertinggi dan 4 kali Mesyuarat Pengurusan JPN/PPD dan Mesyuarat KPPM melalui aktiviti berikut: 5.1 Urusetia Mesyuarat 5.2. Penyediaan dan edaran Minit 5.3. Penyediaan Maklum Balas

KPI

SASARAN

TINDAKAN KU /PP/ Penyelia

Tempoh Mesyuarat Bilangan Maklum Balas

Mengurus 4 kali setahun Mesyuarat Pengurusan Tertinggi dan Mesyuarat Pengurusan JPN/PPD . Menyediakan 4 Minit Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Menyediakan 4 Minit Mesyuarat pengurusan JPN/PPD Mengurus 4 kali maklum balas Mesyuarat pengurusan tertinggi. Mengurus 4 kali maklum balas Mesyuarat Pengurusan JPN/PPD Menyelaras maklum balas 6 kali setahun mesyuarat KPPM

OBJEKTIF 6. Bidang Umum

PELAN TINDAKAN Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Sektor, dan PPD dari semasa ke semasa.

KPI Kekerapan

SASARAN Berdasarkan tugas yang diamanahkan

TINDAKAN KU/PP/ Penyelia