P. 1
01- Cong Thuc Tinh Toan KCGD

01- Cong Thuc Tinh Toan KCGD

|Views: 1|Likes:
Published by Hung Hoang Kim

More info:

Published by: Hung Hoang Kim on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2015

pdf

text

original

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ
I- KHỐI XÂY CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.
N ≤ ϕ.R.F
N =
dh
dh
m
N
+ Nngh
mdh : Hệ số xét ảnh hưởng tác dụng dài hạn của tải t!ng" #$% th&' (ảng
ϕ : Hệ số )ốn d!c *hụ th)+c ,à' -+ mảnh tư.ng -ư.ng /β
t-
0
12i ti3t diện ch4 nh5t β
td
=
b
l
o
( : 6à chi7) +ng ti3t diện c+t h'8c chi7) d9% tư:ng
#' : 6à chi7) ca' t;nh t'án
Hình …
Bảng : Hệ số mdh
β
<= <> <? <@ <A >= >> >?
mdh ="B@ ="B> ="AA ="A? ="A= ="CD ="C< ="@C
Ehi diện t;ch F F G===cm
>
" tha% R (Hng ="AR.
Bảng : Hệ số uốn dọc ϕ
β
t-
? @ A <= <> <? <@ <A >= >> >? >@ >A
ϕ
< ="B@ ="B> ="AA ="A? ="CB ="C? ="C= ="@D ="@< ="D@ ="D> ="?@
Bảng : Chiều cao giới hạn β' =
b
H
của tường không c !" c#a$
c chiều d%i & ' ($)H
*ố hiệu +,a
-hối ./0 gạch 12c ≥ )3
ho2c 14 c 5u0 c6ch
7hi ch8
≥ D=
>D
>D
>>
12i các #'ại tư:ng Ihác -i7) chJnh (Hng I
12i các #'ại c+t -i7) chJnh (Hng Ic
Bảng : Hệ số 1iều ch9nh k +% kc
:2c 1i;m tường +% c<t k= kc
1ách ngKn d9% <= ∼ <Dcm
<"@
Lư:ng cM #N cOa
ng
th
F
F
Fth P Qiện t;ch th) hR*
Fng S Qiện t;ch ng)%Tn
Lư:ng ngKn cM #N cOa ="B
Lư:ng (Hng -á h+c ="A
Uhi7) +ng ti3t diện c+t gạch -á cM V)% cách /-á h+c0
( F D=cm
( = D= ∼ C=cm
="@= /="?D0
="@D /="D=0
>? d@ :
Lụ gạch cM hai -9) #iTn I3t Ih2*" H = ?m" a = ?Dcm" ( = GGcm" gạch <==W" ,4a >DW.
EiXm ta Ihả nKng chY) nén ở giưZ tụ.
7iải :
H = ?==cm F ="@.>>.GG = ?G@ cm
β
t-
=
GG
?==
= <>"<> [ ϕ = ="A?
\ạch <==W" ,4a >DW cM R = <="D Ig]cm
>
F = ?D x GG = <?ADcm
>
F G=== cm
>
[ ] N = ="A? . ="A .<="D. <?AD = <=@=GIg
II- KHỐI XÂY CHỊU NÉN LỆCH TÂM.
. L!"# $%& '(:
&' =
N
M
≤ =">DDa
/a : chi7) ca' ti3t diện ch4 nh5t0
N ≤ ψ. ϕ. R. F
Hệ số ảnh hưởng của -+ #ệch t^m :
ψ =
a
e
o
>
<
<
+
>? d@ :
Lụ gạch cM ti3t diện ?Dx?Dcm" ch^n ngàm -Jnh t_ d'" #_c nTn -8t ở -Jnh N
<
= A"DL" -+
#ệch t^m &
<
= Bcm" gạch <==W" ,4a >DW. Uhi7) ca' tụ H = ?m. EiXm ta Ihả nKng chY) #_c của
tụ tại ch^n tụ.
7iải :
L!ng #ư`ng của c+t
ag = <"< x ="?D x ? x <"A = <"@L
Lại ch^n c+t: N = N
<
+ ag = A"DL + <"@L = <="<L
bc m&n )ốn: b = A"D x ="=B = ="C@D Lm
&' =
< " <=
C@D " =
= ="=CD F =">>D.?D = <="<>Dcm
ψ =
?D
D " C . >
<
<
+
= ="CD
β
t-
=
?D
?== >x
= <C"A [ ϕ = ="CC?
R = <GIg]cm
>
[ F = ?D x ?D = >=>Dcm
>
F G===cm
>
[ ] N = ="CD x ="CC? . ="A .<G.>=>D = <>>>DIg d <=<==Ig
). L!"# $%& *+, :
&' d =">>D a
N ≤
[ ] N
= ψ. ϕ
)
. R. F
ψ =
G
>
>
< 


a
e
o
ϕ
)
=
>
n
ϕ ϕ +
ϕ
n
P Hệ số )ốn d!c của *h9n ti3t diện chY) nén t'ng m8t *heng tác dụng của mc m&n
)ốn xác -Ynh th&'
β
nt-
=
o
e a
H
>
f

Ehi mc m&n )ốn cM m+t d$) Hg = H
Ehi mc m&n )ốn -hi d$) Hg= ="DH
>? d@ :
Lụ gạch cM ti3t diện ch4 nh5t GGx?Dcm chY) nén #ệnh t^m &' = <Acm. Uhi7) ca' tụ H
= ?"Dm. iJnh ,à ch^n tụ gối Ih2*" (iX) -j mc m&n )ống Ihcng -hi d$). Lụ x^% gạch CDW"
,4a D=W. kác -Ynh Ihả nKng chY) #_c.
7iải :
ψ =
G
>
?D
<A >
<x
= ="G?>
β
t-
=
?D
?D=
= <=[ ϕ = ="AA
β
nt-
=
<A > ?D
?D=
x −
= D= [ ϕ
n
= ="<D
ϕ
n
=
>
<D " = AA " = +
= ="D<D
F = GG x ?D = <?ADcm
>
R = <GIg]cm
>
[ ] N = ="G?>.="D<D.="A x <G.<?AD = >C>=Ig
III- KHỐI XÂY CHỊU NÉN C-C ./.
Nc( ≤ µα.Rc(.Fc(
µα = ="CD
Rc( = R
G
cb
F
F
≤ >R
Hình ...
>? d@ :
LTn tư:ng d9% ?Dcm" gạch <==W" ,4a >DW" cM d9m (T tcng cốt thé* +ng <Dcm" -8t #Tn
tư:ng m+t -'ạn x =>=cm" Ih'ảng cách gi4a các d9m #à Gcm" *hản #_c -9) d9m #à G"D t$n.
EiXm ta tư:ng chY) nén cục (+.
7iải :
Eh'ảng cách hai d9m #à Gm d >x="?Dm ta cM:
F = /> x ?D + <D0 >= = ><==cm
>
Fc( = <D x >= = G==cm
>
Rc( = <G
G
G==
><==
= >?"DIg]cm
>
F >x<G = >@Ig]cm
>
[ ] N
c(
= ="CDx>?"DxG== = DD==Ig d GD==Ig
I0- KHỐI XÂY CHỊU KÉO 12C T3-C.
N ≤ RIFth
>? d@ :
b+t (X nư2c tln x^% gạch <==W" ,4a D=W. Lhành (X d9% (t = >>cm (án I;nh t'ng của (X
#à >">m. L;nh á* #_c tối -a #à (a' nhiT)m RI = <"@Ig]cm
>
.
7iải :
[ ] N = <"@Ig]cm
>
x >>cm x <cm = GD">Ig
N = *.
* =
>>=
> " GD
=
r
N
= ="<@Ig]cm
>
cM nghna #à chi7) ca' (X #à
H =
==< " =
<@ " =
=
γ
N
= <@=cm
0- KHỐI XÂY CHỊU UỐN.
ii7) Iiện ,7 mc m&n )ốn
b ≤ RI)o
o P mc m&n Iháng )ốn
ii7) Iiện ,7 #_c cpt
q ≤ RIc(r[ r =
G
>
(t
>? d@ :
Lư:ng gạch d9% GGcm" chi7) dài nhY* # = >m" chY) tải t!ng giM V = G==Ig]m.
\ạch<==W" ,4a >DW. EiXm ta Ihả nKng chY) )ốn của tư:ng /RI) = <"@Ig]cm
>
[ RIc=
="AIg]cm
>
0
7iải :
két m+t -'ạn tư:ng ca' ( = <m
bmax =
A
> G " =
>
x
= ="<DLm
qmax =
>
> G " = x
= ="G=L
o =
@
<
<==.GG
>
= <A<D=cm
G
[ ] M = <"@ x <A<D= = >B=?=Ig]c = =">B= Lm d bmax
[ ] Q
= ="A x <== x
G
>
xGG = <C@=Ig = <"C@ L d qmax
0I- KHỐI XÂY CHỊU C4T.
q ≤ /Rc +="A ns σ
'
0F
n : Hệ số t)t th)+c Ihối x^%[ ,2i Ihối x^% gạch -8c n =<" Ihối x^% gạch Nng n = ="D
s : Hệ số ma sát th&' mạch ,4a" Ihi Ihối x^% tư`t tTn Ihối x^% ở tạng thái Ihc s =="C[
ở tạng thái ư2t s = ="@.
σ
'
=
F
N B " =
>? d@ :
Lư:ng cM ti3t diện @A x <==cm x^% gạch -8c CDW" ,4a >DWIiXm ta Ihả nKng chY) cpt tại
ti3t diện u P u. 6_c -v% ch^n ,lm H = <@L" #_c nén theng -wng N = >AL[ Rc = <"<Ig]cm
>
.
7iải :
[ ] Q
= x<"< + ="A x <.="C x ?"<y @A== = >G===Ig d <@.===Ig
σ
'
=
<== @A
>A=== B " =
x
x
= ?"<Ig]cm
>
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

12 . Giải : H = 400cm < 0. gạch 100#.50) Ví dụ : Trụ gạch có hai đầu liên kết khớp. 0.33 = 436 cm 400 βtđ = = 12.60 (0.65 (0.8 .22.84 .6.5. vữa 25# có R = 10. 1485 = 10603kg .84 33 Gạch 100#.5 kg/cm2 F = 45 x 33 = 1485cm2 < 3000 cm2 [ N ] = 0. b = 33cm.Chiều rộng tiết diện cột gạch đá có quy cách (đá hộc) b < 50cm b = 50 ∼ 70cm 0. H = 4m.45) 0. ϕ = 0. Kiểm tra khả năng chịu nén ở giưã trụ. a = 45cm. vữa 25#.10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->