You are on page 1of 10

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 001 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

1.1. 1.2. 1.3.

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat

Numele şi prenumele 2

Funcţia 3 Consilier principal Şef serviciu Primar

Data 4 09.11.200 9 12.11.200 9 20.11.200 9

Semnătura 5

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 1 Ediţia I Revizia 1 Ediţia a II-a Revizia 1

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 01.01.2010

1

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul difuzării 1 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare

Exempla r nr. 2 1 2 3 4 5 6 7 8

Structura 3 Serviciu Umane

Funcţia 4

Nume şi prenume 5

Data primirii 6

Semnătura 7

3.5. Aplicare 3.6. Aplicare 3.7. Aplicare 3.8. Aplicare

3.9

Aplicare

9

Resurse Şef serviciu Director Directia Juridică executiv Consilier Principal Serviciu Şef Aprovizionare şi serviciu Administrativ director Direcţia Stare Civilă executiv Serviciul Liberă Iniţiativă şi Consilier Activităţi Comerciale Serviciul Buget, referent Execuţie Bugetară Serviciul Aprovizionare şi referent Administrativ Medic de S.C. Doris S.R.L. medicina muncii

4. Scopul procedurii operaţionale

2

4.1. Procedura vizează modul de constituire şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă al Primăriei Sectorului 1 – Bucureşti, în scopul realizării informării, consultării şi participării lucrătorilor la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5.1. Procedura se aplică în cadrul Primăriei Sectorului 1 de către membrii Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă. 6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6.1. Reglementări internaţionale - Directiva CEE 89/391 privind punerea în aplicare a măsurilor

care vizează promovarea ameliorării securităţii şi sănătătii în muncă a lucrătorilor.
. 6.2. Legislaţia primară (explicaţie: se referă la legi şi la ordonanţe ale Guvernului aplicabile activităţii procedurate): - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; - Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare; 6.3. Legislaţie secundară - Hotararea Guvernului nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
6.4 Alte documente (legislaţie terţiară), inclusiv reglementări interne ale entităţii publice (explicaţie: se referă la instrucţiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activităţii procedurate): - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Securitate şi Sanatate in Munca constituit la nivelul Primariei Sectorului 1 – Bucuresti; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

3

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7.1. Definiţii ale termenilor Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul crt. Organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi Comitet de Securitate consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 1 conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. şi Sănătate în Muncă

319/2006.
2 Persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi Lucrător participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. Persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu Angajator cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii. Persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii Alţi participanţi la sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării procesul de muncă la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Reprezentant al Persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu lucrătorilor cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele răspunderi specifice în referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă. domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor Ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele Prevenire procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale. Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, Eveniment situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea Accident de muncă îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. 4

3

4

5

6

7

8

Nr. crt. 9 10 11

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

12

Afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de Boală profesională muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Echipament de muncă Orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă. Orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l Echipament individual proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în de protecţie pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. Locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la Loc de muncă care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. Situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator Pericol grav şi iminent pentru a produce un accident în orice moment. de accidentare Ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai Securitate şi sănătate bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii în muncă - cadrul unei fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la ediţii procesul de muncă. Evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al Incident periculos factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale. Eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de Accident uşor muncă cu o durată mai mică de 3 zile. Boală legată profesiune de Boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională. Sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia.

13

14

15

16 17

18

Îndatoriri de serviciu

5

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah. Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Termenul abreviat

8. Descrierea procedurii operaţionale 8.1. Generalităţi Procedura stabileşte modul de constituire şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă al Primăriei Sectorului 1 – Bucureşti, având ca scop realizării informării, consultării şi participării lucrătorilor la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 8.2. Documente utilizate: În activitatea desfăşurată de Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă sunt utilizate şi elaborate toate documentele prevăzute de legislaţia nominalizată la cap. 6 al prezentei proceduri. 8.3.Resurse necesare: 8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, imprimante, dosare, hârtie, suport informaţional, rechizite, etc… 8.3.2. Resurse umane: personalul nominalizat prin decizie a primarului sectorului1să facă parte din stabileşte modul de constituire şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă al

Primăriei Sectorului 1 - Bucureşti.
. 8.4. Modul de lucru:

Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de preşedinte şi secretar, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor lucrătorilor.
6

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

Secretarul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare. La fiecare întrunire secretarul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. Secretarul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat. Secretarul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat. Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile în cadrul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă se iau cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Şef Serviciu Prevenire şi Protecţie în calitate de secretar al C.S.S.M. III Primarul Sectorului 1 în calitate de C.S.S.M.CS SM IV

Nr. crt.

Acţiunea (operaţiunea)

Membrii C.S.S.M.

I 1

II Ap.

2

3

4

Face propuneri şi avizează politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie Urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi monitorizează eficienţa acestora asupra îmbunătăţirii condiţiilor de muncă Analizeză şi avizează alegerea, cumpărarea, utilizarea şi mentenanţa echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice

Ap.

Ap.

Ap.

7

Nr. crt.

Acţiunea (operaţiunea)

Membrii C.S.S.M.

Şef Serviciu Prevenire şi Protecţie în calitate de secretar al C.S.S.M.

Primarul Sectorului 1 în calitate de C.S.S.M.CS SM

5

Propune sancţiuni şi stimulente pentru buna desfăşurare a activităţilor de prevenire şi protecţie; Analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile lucrătorii desemnaţi Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie Analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse; poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; Efectuează verificări privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru; întocmeşte raport scris privind constatările făcute Dezbate şi avizează raportul scris, prezentat Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă de către conducătorul instituţiei, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor Nominalizează prin decizie scrisă membrii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, componenţa comitetului fiind adusă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor pe cale informatică şi prin afişarea copiei deciziei la toate locurile de muncă Convoacă reuniunile/întâlnirile membrilor Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă şi stabileşte, împreună cu secretarul, ordinea de zi.

Ap.

6

Ap.

7

Ap.

8

Ap.

9

Ap.

10

Ap.

11

Av.

Ap.

A

12

Ap.

13

Ap.

8

Nr. crt.

Acţiunea (operaţiunea)

Membrii C.S.S.M.

Şef Serviciu Prevenire şi Protecţie în calitate de secretar al C.S.S.M. Ap. Ap.

Primarul Sectorului 1 în calitate de C.S.S.M.CS SM

14 15

16

17

18

Asigură legătura între membrii comitetului, în vederea aplicării deciziilor, păstrării documentelor şi arhivei comitetului Asigură legătura cu terţii şi corespondenţa (curieri, contacte, reprezentare exterioară Pregăteşte ordinea de zi, în acord cu preşedintele, asigură distribuirea acesteia către membrii comitetului împreuna cu documentele puse în discuţia Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă Întocmeşte procesul verbal al întrunirilor, asigură comunicarea acestuia tuturor membrilor comitetului pentru eventuale observaţii şi difuzează forma finală a acestuia la toate structurile Primăriei Sectorului 1, pentru informarea lucratorilor Redacteaza bilanţul anual privind activitatea comitetului, sub supravegherea preşedintelui şi asigură transmiterea/afişarea acestuia în cadrul tuturor sectoarelor de activitate din Primăria Sectorului

Ap.

Ap.

Ap.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă 0 1 2

Denumirea anexei 1

Elaborator 2

Aprobă 3

Număr de exemplare 4

Difuzare 5

Arhivare Loc Perioada 6 7

Alte elemente 8

9

Primăria Sector 1 Bucureşti Serviciul Prevenire şi Protecţie

P.O. 04 Funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Ediţia I Nr. de exemplare: 8 Revizia: Nr. de exemplare: Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

11. Cuprins Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe, înregistrări, arhivări Cuprins

Pagina 1 1 2 2 3 3 4 6 7 9 10

10