You are on page 1of 47

Catalog

din 30/11/2004
privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe
Publicat in MO nr. 46 - 13/01/2005

I. Dispoziţii generale
1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care
corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.
2. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de
intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă
fizică a mijlocului fix respectiv.
3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele şi în familii.
Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale şi anume:
- Grupa 1 - Construcţii;
- Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
- Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
Catalogul se aplică în mod unitar de către agenţii economici, persoanele juridice fără scop patrimonial cât şi de către instituţiile
publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizării capitalului imobilizat în active corporale.
4. În prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare
minimă şi una maximă, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste limite. Astfel
stabilită, durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a
acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.
II. Modul de utilizare a catalogului
1. Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificării mijlocului fix şi stabilirii duratei normale de funcţionare:
a) codul de clasificare;
b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei, după caz, mijloacelor fixe amortizabile;
c) limita minimă şi limita maximă a duratei normale de funcţionare, în ani.
2. Pentru stabilirea duratei normale de funcţionare a unui mijloc fix se caută succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa,
subclasa şi familia, după caz.
De exemplu:
a) Pentru a stabili durata normală de funcţionare a mijlocului fix "gara" se va căuta în clasificare:
- grupa 1.
Construcţii;
- subgrupa 1.3
Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii;
- clasa 1.3.1
Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, ...
Astfel la codul 1.3.1 se găseşte o durată normală de funcţionare cuprinsă între 32 - 48 ani. La punerea în funcţiune a acestui mijloc
fix, se va stabili durata normală de funcţionare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.
În acest caz mijlocul fix gara este definit drept clădire.
Pentru evitarea confuziilor se precizează ca o clădire reprezintă o construcţie sub formă de incinta închisă, în care se desfăşoară o
activitate umană de locuire, de producţie, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de agrement, de servicii, de administraţie, de cult,
de transport (gară), de poştă şi telecomunicaţii.
b) Pentru a stabili durata normală de funcţionare a infrastructurii unui drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic se va căuta în
clasificare:
- grupa 1.
Construcţii;
- subgrupa 1.3
Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii;
- clasa 1.3.7
Infrastructură drumuri (publice, industriale, ...) ......;
- subclasa 1.3.7.2 Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic .....
Astfel la codul 1.3.7.2 se citeşte o durată normală de funcţionare cuprinsă între 20 - 30 ani, limite între care se poate stabili, numai
la punerea în funcţiune, durata normală de funcţionare a mijlocului fix.
c) Pentru o moară din industria cimentului durata normală de funcţionare se găseşte astfel:
- grupa 2.
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
- subgrupa 2.1
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje ......);
- clasa 2.1.17
Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează ....;
- subclasa 2.1.17.2 Maşini ... pentru prelucrarea mecanică a ..., mori;
- familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.

Postat pe – www.cabinetexpert.ro

Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeşte din catalog o durată normală de funcţionare cuprinsă între 12 - 18 ani, limite între care se poate
stabili, la punerea în funcţiune, durata normală de funcţionare a mijlocului fix.
3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, se vor
avea în vedere următoarele:
- Grupa 1 "Construcţii" corespunde cu vechea grupa 1 "Construcţii";
- Grupa 2 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"; grupa 3 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport";
grupa 5 "Animale şi plantaţii";
- Grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" corespunde
cu vechea grupă 6 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale".
4. În anexa la catalog, se prezintă Dicţionarul de corespondenţă între codurile de clasificare şi duratele normale de funcţionare
prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 964/1998 şi cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corectă a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.
5. Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu, a căror valoare de intrare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării până la
data de 31 decembrie 2004, duratele normale de funcţionare rămase pot fi recalculate cu ajutorul relaţiei:DC│
DR = │1 - ──│ x DN

DV│


în care:
DR - durata normală de funcţionare rămasă, în ani;
DC - durata normală de funcţionare consumată până la 31 decembrie 2004, în ani;
DV - durata normală de funcţionare după vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, în ani;
DN - durata normală de funcţionare stabilită între limitele minime şi maxime prevăzute în noul catalog, în ani.
De exemplu:
O rampă de încărcare-descărcare are o durată normală de funcţionare după vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durată de
funcţionare consumată DC = 24 ani şi o durată normală de funcţionare după noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normală
de funcţionare rămasă se determină astfel:24│
DR = │1 - ─-│ x 30 = 12 ani

40│


În acest caz valoarea rămasă neamortizată pentru acest mijloc fix va fi recuperată în următorii 12 ani.
6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr.
964/1998, la noul Catalog privind clasificarea şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I,
pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de funcţionare în cadrul plajei indicate în catalog, cu posibilitatea
reclasificării unor mijloace fixe care nu s-au regăsit în vechiul catalog şi pot fi asimilate altor grupe în noul catalog.
III. Alte precizări
1. Pentru mijloacele fixe noi achiziţionate după data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele normale de funcţionare conform
prevederilor din noul catalog.
Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinată şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de
funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004.
În acest caz, amortizarea se determină prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numărul de kilometri sau numărul de ore
de funcţionare prevăzute în cărţile tehnice, rezultând astfel amortizarea/km sau pe ora de funcţionare.
Amortizarea lunară se determină prin înmulţirea numărului de kilometri parcurşi sau a numărului de ore de funcţionare efectuate în
fiecare lună cu amortizarea/km sau pe ora de funcţionare.
2. Investiţiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici
iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare.
Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi
funcţionare.
În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort
şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora.
Amortizarea acestor investiţii se face fie pe durata normală de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu
până la 10% sau în cazul instituţiilor publice până la 20%. Dacă cheltuielile ulterioare se fac după expirarea duratei normale, se va
stabili o nouă durată normală de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent.
Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării iniţiale sunt considerate cheltuieli de reparaţii.
3. În cazul mijloacelor fixe achiziţionate cu durata normală de utilizare neconsumată, pentru care se cunosc datele de identificare
(data punerii în funcţiune, durata normală de utilizare rămasă), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normală de
funcţionare rămasă.
În cazul mijloacelor fixe achiziţionate cu durata normală de funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare,
durata normală de funcţionare se stabileşte de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent.
4. Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului (mijloace de transport rutier,
feroviar, aerian şi naval, maşini de construcţii şi de gospodărie comunală, maşini de ridicat etc.) după expirarea duratei normale de

Postat pe – www.cabinetexpert.ro

funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie
tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.
5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizării aferente acesteia se va face prin recalcularea
cotei de amortizare pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora sau se
diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcţiune.
6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.
Bunurile prevăzute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere
fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizări financiare - alte titluri imobilizate, pentru
bunurile de patrimoniu.
7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ordonatorul de credite va
aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, clasificarea şi duratele normale de funcţionare.
În aceleaşi condiţii va fi aprobată şi clasificarea şi duratele normale de funcţionare pentru mijloacele fixe care se utilizează de către
persoanele juridice, autorizate în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.
CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ŞI DURATELE NORMALE DE FUNCŢIONARE
A MIJLOACELOR FIXE
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐


│ DURATE


CODUL

│ NORMALE │

DE

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

DE

│ CLASIFICARE │
│FUNCŢIONARE│


│ - ANI - │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

0

1

2

├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

Grupa 1. CONSTRUCŢII

├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│1.1.

Construcţii industriale


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.1.
│Clădiri industriale în afară de clădirile din:

40-60


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.1.1.

- industria alimentară, industria materialelor de construcţii, │
28-42


│industria metalurgică şi industria siderurgică;├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.1.2.

- industria chimică.

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.2.
│Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale │
16-24


│de montaj, etc.) în afară de:├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.2.1.

- barăci, şoproane, etc.

8-12

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.3.
│Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii │
40-60


│de conexiuni, în afară de:├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.3.1.

- construcţii speciale metalice;

32-48


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.3.2.

- construcţii speciale din beton

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.4.
│Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, în afară de:

30-48


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.4.1.

- clădirea reactorului

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.5.
│Piste şi platforme├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.5.1.

- din beton;

24-36


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.5.2.

- din balast, macadam.

16-24

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.6.
│Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de foraj şi│extracţie.├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.6.1.

- sonde de ţiţei, gaze şi sare

8-12


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.6.2.

- platforme marine de foraj şi extracţie

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.7.
│Turnuri de extracţie minieră.

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.8.
│Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ.

20-30

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.9.
│Structuri de susţinere, estacade şi culoare pentru transportoare cu│
24-36

Postat pe – www.cabinetexpert.ro


│bandă.


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.10.
│Rampe de încărcare-descărcare.

25-35

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.11.
│Construcţii miniere subterane: pentru personal; gări şi remize;

20-30


│staţii de pompare; staţii de compresoare; canale pentru aeraj;│buncăre; suitori-coborâtori; etc.


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.12.
│Coşuri de fum şi turnuri de răcire

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.13.
│Iazuri pentru decantarea sterilului

12-48

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.14.
│Camere de fum, de desprăfuire, de uscare.

28-42

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.15.
│Lucrări de construcţii de decopertă pentru exploatări miniere

8-12

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.16.
│Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi │
12-18


│închise.


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.1.17.
│Alte construcţii industriale neregăsite în cadrul subgrupei 1.1.

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.

Construcţii agricole


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.1.
│Clădiri agrozootehnice

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.2.
│Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)

8-12

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.3.
│Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de

16-24


│compostare).


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.4.
│Silozuri pentru furaje

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.5.
│Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor.

28-42

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.6.
│Pătule pentru depozitarea porumbului.

20-30

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.7.
│Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri.

20-30

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.8.
│Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi │
24-36


│etc. pentru piscicultură.


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.9.
│Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole.

32-48

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.10.
│Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării:├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.10.1.

- din zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă.

16-24


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.10.2.

- construcţie uşoară din lemn şi folie din masă plastică.

2-4

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.2.11.
│Alte construcţii agricole neregăsite în cadrul subgrupei 1.2.

16-24

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.

Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii


├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.1.
│Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii pentru metrou, │
32-48


│aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară │


│de:├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.1.1.

- clădiri uşoare cu structură metalică

16-24

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.2.
│Infrastructură pentru transport feroviar cu:├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.2.1.

- ecartament normal şi larg.

40-60


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.2.2.

- ecartament normal pentru metrou.

32-48


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.2.3.

- ecartament îngust, inclusiv forestier.

28-42


├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.2.4.

- ecartament îngust minier.

12-18

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│1.3.3.
│Infrastructură şi staţii de tramvaie.

24-36

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

Postat pe – www.cabinetexpert.ro

3. │ . parapete. alei. cu toate accesoriile necesare (trotuare.9.4. │Linii funiculare pentru personal.3. │Linii funiculare forestiere de tip uşor.4.6.3. estacade şi docuri pentru nave.3.2.7. │ . parcaje.3.2.cu îmbrăcăminte din beton de ciment.17. pentru alimentare şi│ │ │ │revizie locomotive.infrastructură drumuri forestiere. beton armat sau metal. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3.14.8.din lemn.3.1.cu telecabine. staţii şi construcţii de │ │ │ │protecţie: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.17.3.cu îmbrăcăminte din balast.multilifturi pentru schi.3.7.3. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.12. │Infrastructură drumuri (publice.pe stâlpi din lemn. │Clădiri pentru poştă. pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare │ │ │ │şi rutiere.19. │ . │ . │Planuri înclinate supraterane.1.3. etc. │ .pentru linii de cale ferată minieră.18.3. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ Postat pe – www. telecomunicaţii: centrale telefonice. │Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane │ 32-48 │ │ │şi autovehicole.16.3.14. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Canale pentru navigaţie. staţii │ 36-54 │ │ │de emisie radio.1.17. │Poduri. │ . │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Cale pentru montarea şi lansarea navelor: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ . etc.cabinetexpert.3. │ 24-36 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Construcţii pentru transport feroviar: peroane.3.2.7. │ 24-36 │ │ │port-gabarit. semne de circulaţie): │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. treceri de nivel.1.3.3.7. canale de coborât osii.13.3.4.10.3.14. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 28-42 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.7.2.1. │ .4. │ 20-30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Cheiuri. │ │ │ │borne. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. telegondole sau teleschiuri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.ro . marcaje. │ . │ │ │ │străzi şi autostrăzi.10.4.15. cheiuri de încărcare-descărcare. studiouri pentru radio. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. Construcţii aeroportuare.│1. aerian. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.13.cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie │ 20-30 │ │ │suplă. industriale. │ . televiziune.File din beton. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.File din lemn. │Construcţii accesorii pentru transport rutier. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ .pe stâlpi din metal sau beton armat.3.10.5. │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. fundaţii de plăci │ │ │ │turnante şi pod basculă.3. canale de zgură.3. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Tunele. podeţe. pământ stabilizat sau macadam. agricole).3.3.11.3.3.3.3.2. │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Aparate de cale.pentru linii de cale ferată.3. beton armat. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. naval. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3.1.din zidărie.pentru linii de tramvaie şi troleibuze. │ . │ .2.3. viaducte: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.13. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3. │ 20-30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ .

2. │Construcţii pentru depozitarea explozibililor.4.4. carburanţilor şi │ 20-30 │ │ │lubrifianţilor. beton │ 24-36 │ │ │armat.20.├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.24.Suport de transmisiuni de telecomunicaţii pe sisteme de │ 8-12 │ │ │cabluri cu fibră optică (submarine.5. │ 9-15 │ │ │cabluri.ro . │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. comerţ. │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 32-48 │ │ │oceanografice. │Lacuri artificiale de acumulare │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.).1. │ . de dirijare a curenţilor). blocuri de beton.3.1. telefonie mobilă. etc.22.4. poştă şi telecomunicaţii │ 20-30 │ │ │neregăsite în cadrul subgrupei 1. etc. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.4. │Diguri (de apărare. turnuri şi piloni metalici pentru antene de │ 9-15 │ │ │radiotelefonie.│ 32-48 │ │ │Magazine. │Baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. minereuri. şoproane.1. │Pereuri. lemn cu bolovan sau piatră.4. în afară. porturi│ 40-60 │ │ │şi fronturi de aşteptare. │Rezervoare şi bazine pentru depozitare. anrocamente şi căsoaie. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.6.1. │ │ │ │cleonaje: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. │ Construcţii pentru afaceri. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum. ipsos). │Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii (barăci. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5. │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. zidărie de piatră. cărbuni.3.21.21. │ .4. var.4. traverse.5.4.5. hidrometrice. │ │ │ │canale de derivaţie).25. a │ 24-36 │ │ │mărfurilor industriale. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5.2.3. de compartimentare.1.4.5.).4. │Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în cadrul subgrupei 1. hidrometeorologice. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. subfluviale). │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3. pinteni.din fascine. │ 8-12 │ │ │magazii.5. a materialelor de construcţii şi a │ │ │ │produselor agricole.3. etc.4. disipatoare de energie.3. praguri.7.5. depozitare.23. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.3. │Construcţii hidrotehnice. platforme meteorologice. │Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor │ 20-30 │ │ │petrolifere (benzinării. │Canale de aducţiune.construcţii uşoare. în afară de: │ 20-30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.3.4.3. │Cabine telefonice. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5. materiale │ 20-30 │ │ │pulverulente (ciment.3. │ │ │ │consolidări de maluri. │Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii urbane şi │ 16-24 │ │ │interurbane. circuite.6. │Centre de afaceri.7.2. │Alte construcţii pentru transporturi.din piatră brută. cabane). │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ Construcţii hidrotehnice │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. deversoare.4.4. console. goliri de fund. radio şi TV. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Silozuri pentru agregate minerale.5. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2. │Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Platforme.2.cabinetexpert.

│Alte construcţii pentru transportul energiei electrice neregăsite │ 16-24 │ │ │în cadrul subgrupei 1. în afară de: │ 40-60 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. depozitare (barăci.2. WC publice.6. etc. rezervoare.7.6. │Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale.7. băi publice şi baze de tratament.3.3.7.1. │ 20-30 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5.6.6.6. │Reţele de alimentare. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. beton armat.4.1.6. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.7.8. │Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.zidărie. ocrotirea │ 40-60 │ │ │sănătăţii.7.6.5. │ .3. şoproane. │Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite în │ 20-30 │ │ │cadrul subgrupei 1. metal.clădiri pentru locuinţe sociale. │ .7. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.13. ştiinţă.aeriene pe stâlpi din lemn.10.2.aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat. │ 28-42 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.6. │Tancuri.1.6.). │ .1. │ 8-12 │ │ │magazii. │ 20-30 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.7. │Construcţii pentru învăţământ.ro .5. │Alte construcţii pentru afaceri. │ .7.1. │Rampe de încărcare. │Construcţii pentru centrale termice şi puncte termice │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. bidoane şi butoaie pentru depozitarea │ 24-36 │ │ │băuturilor. │ │ Postat pe – www.6.9. Gheţării. │Clădiri de locuit.2. asistenţă socială. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.14. │Împrejmuiri din: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. comerţ. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ .12. │ Construcţii de locuinţe şi social-culturale.2.2. cultură fizică şi agrement.7.5.1.3. │Construcţii pentru turnuri de ceas.în tub. │ 32-48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1.lemn.1.5.aeriene sau aparente.1.6. │ 20-30 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. comerţ. │ . │Clădiri administrative.2.5. turnuri de pază şi alte │ 9-15 │ │ │amenajări asemănătoare. cultură şi artă. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.7.5. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ .îngropate.7.1. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Instalaţii electrice de forţă: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. moteluri şi cămine amplasate │ 32-48 │ │ │în centre industriale. de iluminat şi linii de transport a energiei │ │ │ │electrice: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2.case de sănătate.7. │ .5. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.5.11. │ 20-30 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.│1.2. │ . în afară │ │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.subterane.6.6. │ 20-30 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.rezervoare pentru depozitare cu protecţie catodică │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.cabinetexpert.7.2. canal sau tunel de protecţie.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. hoteluri şi cămine.3. │Depozite frigorifice pentru alimente.6.6. │ . │Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate. depozitare neregăsite în │ 16-24 │ │ │cadrul subgrupei 1. │Construcţii uşoare pentru afaceri.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ . │ Construcţii pentru transportul energiei electrice.5.8. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.

cabinetexpert.1. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.8. │Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. neregăsite în cadrul subgrupei 1. │ . │Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi │ 32-48 │ │ │canalizare. │Conducte. │Iazuri de depozitare.).8.1.15.10.2. │ 20-30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.1. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.12.5. │Conducte pentru alimentare cu apă. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.8. ANIMALE ŞI PLANTAŢII │ Postat pe – www. │ 20-30 │ │ │gazelor şi a lichidelor industriale. │ . │Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.1. │ Construcţii pentru alimentare cu apă.3.1.9. inclusiv traversările. etc.9.7. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.9. INSTALAŢII TEHNICE.2. │Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului.14.8. │Captări şi prize de apă. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. aerului comprimat şi pentru termoficare. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ .8.2. │ 32-48 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.9.conducte tehnologice pentru ape acide.8. produselor petroliere şi a lichidelor industriale.2.8.9. │Drenuri pentru alimentări cu apă.4.8.8. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.12. │ │ │ │ lichidelor industriale.8. │Construcţii uşoare (barăci. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.staţii de pompare plutitoare │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.9. gazelor. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia │ 12-18 │ │ │gazelor. din exteriorul şi interiorul construcţiilor. şoproane. │ .canale de irigaţii.9.1.8.7. lichidelor industriale.aeriene sau în canale de protecţie vizitabile. de neutralizare şi de epurare a apelor. │ Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 1. │Conducte de termoficare. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. magazii. │Castele de apă. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare. canalizare şi │ 24-36 │ │ │îmbunătăţiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1. │ .8.8. │Alte construcţii pentru alimentare cu apă. │Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.10.11. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. câmpuri de │ 16-24 │ │ │irigare şi infiltrare. │Puţuri săpate sau forate.10.├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │Staţii de pompare şi separare a apei.8. │ 16-24 │ │ │gazelor.în canale nevizitabile.3. │Conducte pentru canalizare. în afară de: │ 32-48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.8. apă │ │ │ │sărată.conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere │ 40-60 │ │ │prevăzute cu protecţie catodică. │ . │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. MIJLOACE DE TRANSPORT.8. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. inclusiv traversările şi │ │ │ │instalaţiile tehnologice. │Staţii de tratare.9.8.4. aerului comprimat şi pentru │ │ │ │termoficare.9. │Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere.8.ro .8.13. │Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului. paturi de uscare a nămolului. │ 24-36 │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │ GRUPA 2.1.6.8.9. canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ │ funciare. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1.8. în afară de: │ 32-48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │1. reţele de│ 24-36 │ │ │distribuţie.1.

│Utilaje şi instalaţii pentru forajul sondelor de tiţei şi gaze │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 8-12 │ │ │Maşini.1.3.│ │ │ 2.4. utilaje şi instalaţii pentru susţinerea abatajelor şi │ 3-5 │ │ │pentru tăiere-prelucrare. │Trepiede.2. utilaje şi instalaţii pentru clasare. │Maşini.1. │ │ │ │Maşini şi utilaje pentru brichetarea cărbunilor.1. utilaje şi instalaţii pentru producţia de laminate. macarale.1. │ │ │ │Maşini.1.2.2. utilaje şi instalaţii de sfărâmare şi măcinare. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini de ascuţit sfredele şi maşini de curăţat vagonete.1. │Excavatoare cu rotor şi instalaţii de haldat.1. │Alte echipamente tehnologice neregăsite în cadrul clasei 2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1. turle metalice. utilaje şi instalaţii pentru producţia de ţevi sudate. sârmelor şi│ │ │ │ţevilor trase. │ 11-17 │ │ │pentru producţia fontei de primă fuziune şi a feroaliajelor.1. utilaje şi instalaţii pentru flotaţie.ro .4.1.2.3.3.1. │ │ │ │Maşini.3.1. magnetică. utilaje şi instalaţii pentru producţia de cocs metalurgic. utilaje şi instalaţii pentru producţia electrozilor de │ │ │ │sudură.2.1. utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www. pentru separare şi │ 6-10 │ │ │concentrare (gravimetrică.1. │ Maşini. │Maşini. │ Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.3. │ │ │ │Maşini de havat.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. trolii şi mese │ 8-12 │ │ │rotative. ţevilor şi trefilatelor. │ │ │ │Maşini multifuncţionale pe şenile.1. │Maşini. │ │ │ │Agregate de cimentare şi fisurare.1. │Maşini. │Maşini.3. utilaje şi instalaţii pentru carotaj. │Maşini.1.2. inclusiv │ │ │ │ laminarea şi trefilarea metalelor.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAŞINI.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.cabinetexpert. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. geamblacuri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. electrostatică).1.3. utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă. │ Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi │ │ │ │ nemetalifere │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4.1. utilaje şi instalaţii pentru producţia barelor.1.1.4.6.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Sondeze │ 7-11 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 9-15 │ │ │Maşini. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU) │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │2.1.1. utilaje şi instalaţii pentru producţia de oţel.2. utilaje şi instalaţii pentru extracţia ţiţeiului şi │ │ │ │gazelor.1. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. foraj şi extracţia ţiţeiului │ │ │ │ şi gazelor │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │Maşini. │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru extragerea şi prepararea │ 8-12 │ │ │metalelor preţioase.3.1.1.5.2. deviaţii şi perforări│ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.5. utilaje şi instalaţii pentru construcţia puţurilor miniere │ 5-9 │ │ │şi forare minieră. │Maşini de încărcat şi utilaje pentru rambleiere.1.1. utilaje şi instalaţii pentru acoperirea şi protecţia │ │ │ │suprafeţei laminatelor. combine miniere şi pluguri de cărbune. │ │ │ │Maşini. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2. │ Prospecţiuni geologice şi geofizice. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.7. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1.8.2. │Alte echipamente tehnologice neregăsite în cadrul clasei 2. │ │ │ │Maşini de tabletat şi brichetat sare. │Alte maşini.

│ │ │ │Maşini. ambalaje.). ace. │Strunguri: │ 8-12 │ │ │ . │ │ │ │Maşini.1. │ │ │ │Maşini. utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de │ │ │ │aparataj de înaltă şi joasă tensiune. distilare şi turnare. │ │ │ │Maşini şi instalaţii de încălzire pentru forjă. utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat │ │ │ │produse din sârmă (cuie. │ │ │ │ . │ │ │ │Maşini de formare. │ │ │ │Maşini. de filetat. etc. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2. │ 9-15 │ │ │Maşini de rabotat cu masă mobilă. etc.1.1. subproduselor │ 9-15 │ │ │şi deşeurilor din metalurgia neferoasă. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini. utilaje şi instalaţii pentru tratamente termice. maşini de turnat. îndoit şi debitat tablă.paralele. utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat produse │ │ │ │din tablă subţire (jucării. │ │ Postat pe – www.5. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │Maşini de alezat.│ 11-17 │ │ │Cuptoare pentru prerafinare.4. automate şi semiautomate. linii automate şi semiautomate.1. maşini şi instalaţii pentru │ │ │ │convertizoare şi rafinare. │ Maşini. │ │ │ │ . │ │ │ │Maşini. ţinte. utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de maşini │ │ │ │electrice rotative. tirfoane.2.5. miezuire şi formare de precizie şi cu modele │ │ │ │uşor fuzibile. topire. │Maşini de alezat şi frezat orizontale.4. │ │ │ │Maşini.revolver. │ │ │ │Ciocane de forjă. maşini de debitat metale. de aparate electrice.1. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │ . utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de │ │ │ │transformatoare. centre de │ │ │ │prelucrare a metalului prin aşchiere. polizoare fixe.1. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Linii automate de formare-turnare. │ │ │ │Maşini. │Maşini şi instalaţii pentru reducere. │ │ │ │maşini de rulat.4.│2. utilaje şi instalaţii specializate pentru construcţia de │ │ │ │nave.1. │ │ │ │Maşini specializate pentru confecţionat nituri. │ │ │ │telefonice şi de măsurare. utilaje şi instalaţii specifice pentru prelucrarea │ │ │ │metalului prin procedee speciale (ultrasunete. │ │ │ │Prese de forjă.│ │ │ │maşini.. utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi │ │ │ │ prelucrarea metalului │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. tractoare. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. şuruburi. prese speciale şi specializate. │ │ │ │Maşini de rabotat cu cuţit mobil (şepinguri) şi de mortezat. profile şi ţevi. │ │ │ │Maşini.specializate.).│ │ │ │Maşini.). utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de │ │ │ │cabluri şi conductoare. etc. maşini │ │ │ │auxiliare speciale pentru forjă.1. │ │ │ │Maşini de găurit. utilaje şi instalaţii pentru elaborarea metalelor şi │ │ │ │aliajelor. vagoane. utilaje şi instalaţii specializate de confecţionat │ │ │ │autovehicule. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru dezbaterea şi curăţirea │ │ │ │pieselor turnate.5. uscătoare pentru forme şi miezuri. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini. maşini de forjat.1. locomotive. de │ │ │ │prelucrat roţi dinţate. │ │ │ │Maşini.frontale şi carusel. utilaje şi instalaţii pentru vopsire şi acoperiri metalice.4.1.3.ro .1. utilaje şi instalaţii specializate pentru construcţii │ │ │ │aeronautice. │ │ │ │Maşini agregat.5. utilaje şi instalaţii comune pentru industria │ │ │ │electrotehnică. utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia de │ │ │ │materiale electroizolante şi de pulberi. │Alte maşini.1.2.cabinetexpert. Maşini de frezat.│ │ │ │piuliţe şi caiele. utilaje şi instalaţii specifice pentru fabricaţia de │ │ │ │produse electrochimice şi surse de iluminat. etc. │Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor.

│Maşini. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. a amoniacului. utilaje şi instalaţii pentru procese de distilare şi │ │ │ │rectificare a lichidelor.).1. │Maşini. utilaje şi │ │ │ │instalaţii specifice pentru industria chimică anorganică.1.5. utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice organice│ │ │ │(exclusiv prelucrarea ţiţeiului).2.6. utilaje şi instalaţii specifice producerii carbidului │ │ │ │oxigenului.5. calculatoare şi │ │ │ │periferice. răcire │ │ │ │şi condensare.3.1.1.8. │Maşini. utilaje şi instalaţii specifice pentru producţia │ 5-9 │ │ │componentelor produselor şi sistemelor electronice │ │ │ │(semiconductoare. utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi │ │ │ │ petrochimică │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii de uz general în tehnologia chimică. │Maşini.5. hidrocicloane filtre şi centrifuge. │Maşini.1.cabinetexpert. pulberilor şi explozibililor. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │Maşini.ro .2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.5. uscare şi │ │ │ │cristalizare: │ │ │ │ a) mediu neutru sau uşor coroziv. │ │ │ │Maşini.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6. etc. │ │ │ │Maşini. │Maşini portabile de polizat. utilaje şi instalaţii pentru evaporare. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. aparate audio şi video.│ │Maşini specializate pentru confecţionat armături şi fitinguri.1. utilaje şi instalaţii specifice producerii fibrelor şi │ 9-15 │ │ │firelor artificiale.5. │Decantoare.5.1. utilaje şi instalaţii pentru procese de separare a │ │ │ │sistemelor gazoase.1. maşini automate│ │ │ │de ambalare în baloturi şi maşini de turnat epruvete de cauciuc. utilaje şi instalaţii specifice producerii sodei.7. utilaje şi instalaţii specifice industriei chimice │ │ │ │anorganice. utilaje şi instalaţii specifice pentru producerea acidului │ 8-12 │ │ │sulfuric şi a îngrăşămintelor fosfatice. │Maşini. utilaje şi instalaţii specifice producerii clorului şi a │ 4-8 │ │ │compuşilor săi. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ │ │aparate şi instrumente electronice de măsurare.6.1. etc.1.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru procese de absorbţie şi │ │ │ │extracţie. │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │Maşini.5. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ b) mediu puternic coroziv. etc. │Maşini.5. │ │ │ │Maşini.6. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ b) mediu puternic coroziv │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. tuburi.3. acidului │ │ │ │azotic şi a îngrăşămintelor azotoase. vase florentine. şlefuit.6. garnituri.1.6. │ Maşini.3.4.1. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ │ │Maşini. │Alte maşini.6. utilaje şi instalaţii pentru reacţii chimice şi │ │ │ │electrochimice: │ │ │ │ a) mediu neutru sau uşor coroziv. │ │ │ │Maşini.6. │ │ │ │Vase pentru coagularea latexului. │Maşini. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2.1. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. prese de turnare.1. utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionat │ │ │ │produse din cauciuc (anvelope. │ │ │ │Separatoare. utilaje şi instalaţii pentru procese de încălzire.6. utilaje şi instalaţii pentru sudarea metalului. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. găurit.1. Alte maşini. circuite imprimate.) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.2.6. │Maşini specializate pentru confecţionat arcuri. utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionarea │ 6-10 │ │ │ceasurilor. │Maşini.1. tăiat. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.

4.7.1. │ │ │ │varului şi a ipsosului. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.1. │ .1.6.3. │Alte maşini. │Alte maşini. utilaje şi instalaţii specifice prelucrării ţiţeiului.6. în │ 9-15 │ │ │afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. utilaje şi instalaţii specializate pentru producerea │ │ │ │medicamentelor. plăcilor │ │ │ │izolatoare şi dopurilor din plută. etc. │Maşini. │ . │ 8-12 │ │ │Reactoare pentru dehidrogenarea butanului. │ Maşini. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice producerii rondelelor. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice fabricării produselor din │ │ │ │azbociment.ro . │Maşini.7. regeneratoare │ 7-11 │ │ │de catalizator şi umectoare: coloane pentru recuperarea SO2 din │ │ │ │rafinat şi coloane de solventare cu bioxid de sulf şi cuptoare │ │ │ │pentru arderea gudroanelor.cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului şi a │ 11-17 │ │ │carburii de siliciu cât şi pentru ars email.2.6. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru industria chimică │ 9-15 │ │ │organică.vibroprese şi traverse pentru blocuri din beton. │ │ │ │Maşini.1.1. a vatei şi pâslei din fibre de │ │ │ │sticlă). │ 8-12 │ │ │ . în afară│ 9-15 │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini. │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4.7.5.4.1. │ │ │ │Maşini. │ .1.3. │Maşini.3.maşini de fasonat prin laminare.1.6.6.6.vase pentru propan şi butan. utilaje şi instalaţii pentru arderea produselor. │ 12-18 │ │ │Maşini.7.1.4.│2. utilaje şi instalaţii pentru deservirea uscătoriilor şi │ 12-18 │ │ │cuptoarelor.1. în afară │ 16-24 │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. utilaje şi instalaţii specifice pentru ambalarea │ │ │ │produselor. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ │ │ . │ 12-18 │ │ │ . │ 8-12 │ │ │detergenţi şi lumânări. │ .1. utilaje şi instalaţii pentru fasonarea produselor.7.). │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii specifice producerii materialelor │ │ │ │hidroizolatoare (carton asfaltat.2.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.cabinetexpert.1. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice producerii materialelor │ │ │ │termoizolatoare (a vatei minerale. │Granulatoare pentru negru de fum. │Instalaţii pentru preparat soluţii. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice pentru prefabricate din beton.6.3.1.7. │ │ │ │Maşini. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice pentru extragerea şi prelucrarea │ │ │ │marmurei şi a pietrei naturale şi artificiale de construcţii.6. în circuit închis. │ │ │ │cărămizi silico-calcare şi ţigle din ciment.maşini de fasonat prin presare. polimerizatoare.2.4. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini.6.1.3. utilaje şi instalaţii specializate pentru confecţionat │ │ │ │produse din mase plastice.6. în vase de │ 2-4 │ │ │sticlă şi vase de cuarţ pentru filtrare. utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de │ │ │ │ construcţii şi refractare.agregate pentru tăierea hidraulică a cocsului.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru uscarea produselor.3. │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice pentru producerea cimentului. utilaje şi instalaţii pentru maturizarea produselor. │ │ │ │Maşini şi instalaţii specifice producerii garniturilor tehnice de │ │ │ │etanşare.coloane de distilare fracţionată şi generatoare de gaz inert. utilaje şi instalaţii specifice producţiei de săpun. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.7. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.

│ .4. prese specifice pentru │ │ │ │industria lemnului. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii specifice liniilor de fabricaţie │ 9-15 │ │ │pentru prelucrarea lemnului.cabinetexpert.1.7.8.8.1. │Maşini. │Maşini şi utilaje pentru confecţii din hârtie şi prelucrarea │ 10-16 │ │ │hârtiei. │ 4-6 │ │ │ . utilaje şi instalaţii pentru fabricarea celulozei.4.6. agregate de înnădire şi asamblare. │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tăiere şi maşini de │ 8-12 │ │ │curbat. │ . │Maşini.2.1. utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Ferăstraie. │ .1.1. │ Maşini.maşini portabile de rindeluit. │Maşini de şlefuit. de frezat.7.9. utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei. utilaje şi instalaţii pentru silvicultură. │Maşini de rindeluit.9.7.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. aburire şi tratare │ 9-15 │ │ │termică.9. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. de lustruit. utilaje şi instalaţii pentru silvicultură.4.maşini portabile de şlefuit şi de lustruit. │ .1.1. │Maşini.1. maşini.1. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.putini din lemn pentru spălare. │ │ │ │Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi înnobilarea hârtiei şi │ │ │ │cartoanelor. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.8.4.1.1.7.tractoare speciale pentru recoltat stuf.8.1. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. în afară│ 10-16 │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte maşini. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. │ 8-12 │ │ │Strunguri şi maşini de copiat. tocat şi mărunţit. maşini agregat. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini.1.3.2. │Maşini de cojit.8.8. │Alte maşini.2. │ .5.1.9.1. │ 2-4 │ │ │clame. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 12-18 │ │ │2.│2.8.1.1.1. maşini combinate.8. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.8.3.10. │ 8-12 │ │ │în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru uscare. │ 5-9 │ │ │ .5.1.recoltatoare de stuf. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. despicat. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. încălzitoare. │Maşini şi instalaţii pentru fabricarea hârtiei.1. │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Utilaje pentru exploatarea şi balotarea stufului.1.3.5.1. de frezat.1. │ Maşini.9.8.8. │ │ Postat pe – www. │ .1. de găurit şi dăltuit.7.8. exploatarea şi │ │ │ │ prelucrarea lemnului │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.tipare metalice şi de beton. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.tipare pentru tuburi din beton.maşini şi instalaţii de aburire şi fierbere a lemnului.1.ferăstraie cu lanţ portabile │ 2-3 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1.1.casete verticale.4.1. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini. │ . cuie. │ .8.9. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.2.9.1. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. cartonului şi │ 8-12 │ │ │mucavalei.1.1.1.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru preparat │ │ │ │şi aplicat adezivi şi lacuri.maşini portabile de tăiat şi de îmbinat prin agrafe.1.1.2.ro . │Alte maşini.1. în afară de: │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.9. de găurit şi │ 2-4 │ │ │dăltuit.8.8.8.

haspele de înmuiat.1. │Maşini de tricotat.13.1. pentru confecţii de: mănuşi. │Maşini de ambalat butelii.11.1.ro . utilaje şi instalaţii pentru produs talpă artificială.2.bazine de înmuiat. pretăbăcit.maşini şi instalaţii de finisat şi decorat produse din sticlă │ │ │ │şi ceramică fină.1.3.10. │ │ Postat pe – www.2. blănărie. │ 8-12 │ │ │Maşini.10. │ │ │ │Maşini pentru prelucrarea preliminară a deşeurilor din fibre şi a │ │ │ │zdrenţelor. │ .13. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte maşini.1. de spălat şi stors pânză de filtru.11. utilaje şi instalaţii pentru confecţii de încălţăminte │ │ │ │din piele şi din înlocuitori din piele. │ │ │ │ . de spălat cioburi. │ │ │ │Maşini şi utilaje pentru prepararea firelor. cenuşărit.1. │Maşini. utilaje şi instalaţii pentru tăbăcării.2. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2.2.1. │ │ │ │Maşini de stors şi de uscat materiale textile. pielat. │ .cabinetexpert.1. │Maşini pentru prelucrarea primară a fibrelor naturale.│ │ porţelanului şi faianţei │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.11. │Maşini. │ 8-14 │ │ │Maşini şi instalaţii pentru tratamente umede fără folosire de │ │ │ │coloranţi. │ 8-12 │ │ │Maşini.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1. croşetat şi înnodat. │ Maşini.1. marochinărie şi│ │ │ │articole tehnice din piele. cenuşărit.1.2.13. ajustat şi împachetat. utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei. piese │ │ │ │de rondele pentru maşinile de tras geam. │Cuptoare pentru producerea masei de sticlă şi tratarea produselor │ 11-17 │ │ │din sticlă. etc.2. aparate şi instalaţii de vopsit şi de imprimat materiale │ │ │ │textile. tăbăcit şi │ 16-24 │ │ │decolorat. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.11. │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru apretura şi finisarea specială a │ │ │ │materialelor textile.maşini de format materiale ceramice. │Alte maşini.13. │ │ │ │Maşini pentru pregătire în vederea tratamentelor şi finisării.4. │ │ │ │Maşini şi instalaţii din filaturile de bumbac. de închis termometre. │ .1.1. de îndreptat │ │ │ │tuburi din sticlă. de împletit. decalcifiat.13.11.1. semăluire.11. utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea primară a fibrelor│ │ │ │de lână şi a părului.11.│ 9-15 │ │ │ . │ Maşini. │ │ │ │ . │ │ │ │Maşini.1.5. │ │ │ │maşini de gradat. │ │ │ │Maşini. utilaje şi instalaţii din filaturile de fibre liberiene şi │ │ │ │din filaturile de lână. maşini de spart geamuri armate.maşini de confecţionat aparatură de sticlă pentru laborator.cuptoare de topire cu oale. │Maşini şi instalaţii de albit. │Maşini.1.1.1. utilaje şi instalaţii pentru produs materiale textile │ │ │ │neţesute şi electropluş. │ │ │ │Maşini de ţesut.1.1. │ 11-17 │ │ │instalaţii de dozarea barbotinei. cenuşărit. │ 8-14 │ │ │Maşini.1. utilaje şi instalaţii pentru confecţionarea încălţămintei │ │ │ │din cauciuc. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini.│ 12-18 │ │ │tăbăcit şi argăsit şi butoaie de înmuiat. de curbat şi de securizat geamuri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. maşini de format şi de prelucrat sticlă.10. utilaje şi instalaţii din filaturile de mătase naturală.10. utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. decalcifiat. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini. utilaje şi instalaţii pentru industria textilă │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. în afară de: │ 8-14 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.10. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.12. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. blănăriei│ │ │ │ şi încălţămintei │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. de controlat.

1.16.2. │Maşini. utilaje şi instalaţii pentru producerea conservelor de │ │ │ │legume şi fructe. utilaje şi instalaţii pentru producerea vinului. uns.6.2. │ │ │ │utilaje şi instalaţii pentru producerea berii. esenţelor şi │ │ │ │oţetului. │ .1. panificaţie şi producerea pastelor făinoase şi a │ │ │ │biscuiţilor.14. glucozei. │Maşini.13. │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru producerea ţuicii.16.4.1. │Maşini.│ .1.14.1. utilaje şi instalaţii comune pentru industria alimentară.14.│ │semăluire. instalaţii de │ 16-24 │ │ │tratare a apei de alimentare.1.1.ro .16. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.1. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.grupuri electrogene staţionare │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Maşini.1.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.14. altor băuturi distilate şi gazoase.cabinetexpert. instalaţii de captare şi evacuare │ │ │ │a zgurei şi cenuşii.3. în afară de: │ 22-34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2. tăbăcit.14. etc.1.instalaţii de preparare a prafului de cărbune. │ │ │ │Maşini.14. │Maşini. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru morărit.14. utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea tutunului şi a │ │ │ │produselor din tutun. │ 14-22 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ 13-21 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru lapte şi produse lactate. dextrinei şi drojdiei comprimate.7. │ │ │ │Maşini.1.1.generatoare de energie electrică │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ 12-22 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.grupuri electrogene mobile.2. │ 12-22 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.1. │ │ │ │Maşini.2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.13.1.1.14.3. │Alte maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.14.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.│ .1.1.1. utilaje şi instalaţii pentru ambalarea produselor │ 8-12 │ │ │alimentare.9.1. │ . │ 12-18 │ │ │generatoare de frecvenţă │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Maşini. │Alte maşini.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini.2.2. Maşini.14. utilaje şi instalaţii pentru abatoare şi producerea │ 8-14 │ │ │preparatelor din carne. │ .1. utilaje şi instalaţii pentru producerea spirtului. de curent alternativ. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. retanat.2.generatoare de curent continuu. rachiurilor │ │ │ │naturale.│ . utilaje şi instalaţii pentru producerea produselor │ 12-18 │ │ │zaharoase. turbine cu gaze.16. │ .15. │Maşini.1.3.2.1.2. │Maşini. │ Maşini de forţă şi utilaje energetice │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. grupuri de sudură mobile │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. vălcuit.8.1.16. │ │ │ │Maşini.16.16.16.1. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2.1. utilaje şi instalaţii pentru producerea uleiurilor vegetale│ 9-15 │ │ │şi a margarinei.turbine hidraulice.motoare electrice de curent continuu şi de curent alternativ.16.turbine cu abur. pielat.1.1.1. │Inventar gospodăresc din industria alimentară. utilaje şi instalaţii pentru producerea zahărului. vopsit.16.1.16.1.14. utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică │ 8-14 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . │Maşini generatoare. │ │ │ │agregate elicoidale de cenuşărit şi tăbăcit.5.. │Maşini motrice │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │amidonului.1.

16.16.1. │ . utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.baterii de acumulatoare pentru telecomunicaţii.3.│ .17.1.1. │ .cabinetexpert.16.17.4.1.1.1. │ 8-12 │ │ │ . │ 12-18 │ │ │ . │ 9-15 │ │ │rotative cu inel de lichid şi centrifuge.1.17.3.1. cu pistoane rotative.1.1.1.3.1.3.16.pentru extracţia ţiţeiului.1.│ .16.4.transformatoare şi autotransformatoare de sudură.3. elicoidale.4.2.baterii de acumulatoare.5.1. │Pompe şi aparate pentru vehicularea lichidelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.5.17.2.4. │ │ │ │ .pentru ţiţei.4. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. pompe cu membrană şi pompe elicoidale.1.1.16.pompe axiale.4.3.pentru lichide slab corozive.16.pompe cu roţi dinţate. │ 8-30 │ │ │Echipamente pentru centrale termice.4.pompe centrifuge.│ . │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.3. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1.16.2.aparate şi dispozitive pentru vehicularea lichidelor.│2.motoare eoliene.pompe de injecţie.16.│ .17. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-8 │ │ │rotative cu inel de lichid şi centrifuge.3.1. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 12-18 │ │ │2.16.1.1.17.│ .2. stabile.1.aparate de sudură electrică portabile.1.1.17.pentru lichide cu acţiune corozivă sau abrazivă │ 4-6 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.pompe de vid. acumulatoare şi │ │ │ │compensatoare.1. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1.16.3.motoare cu ardere internă.3. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.17. electrice şi nucleare. │Transformatoare. │ .16. │Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare.16.3. instalaţii de compensare a puterii │ 8-12 │ │ │reactive.1.instalaţii de redresare.2. │Compresoare şi pompe de vid │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.pompe cu pistonaşe. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .3.3.16. │ .1. │ .instalaţii de convertizoare. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.1. mobile. │ 3-5 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. cu piston.1.1. în afară de: │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. stabile.1.1. │ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.16.1. stabile.16.1.16. │ │ │ │ . │ 2-4 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .1.roboţi de pornire mobili │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1. │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4.1.1. │ .│ . redresoare. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.compresoare rotative.1.4.17.compresoare cu piston.1.pentru lichide necorozive.│ . │ 4-6 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. convertizoare. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. mobile.16.17.5.pentru lichide cu acţiune abrazivă şi corozivă. │ .1.1.│ .compresoare rotative. │ .1.transformatoare şi autotransformatoare.3. │ .1. │Maşini.2.1.│ .compresoare cu piston.2. în afară de: │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ .1.17. elicoidale.17.2.3. │ .1.ro .1. cu pistoane rotative. │ .16.pompe cu piston: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . │Alte maşini. în │ 6-10 │ │ │afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.

butelii │ │ │ │industriale. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.pompe de adâncime cu cavităţi progresive pentru extracţia │ 2-4 │ │ │ţiţeiului. │Maşini şi utilaje comune pentru prelucrarea mecanică a │ 6-10 │ │ │pământurilor.1.2.1.17. pompe şi autopompe de │ 4-8 │ │ │beton.1. instrumente şi truse de scule specializate │ 2-4 │ │ │ folosite în industrie.1. │ │ │ │Concasoare.20. buldoexcavatoare.1.morile din industria cimentului.scuturi.1.20.1.1.17. autobetoniere. │Maşini. │ │ │ │Berbeci mecanici şi extractoare de piloţi.20.3. │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.17.5.│ . în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.ro . │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1.4. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.3. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │b) mediu puternic coroziv.20. dispozitive. │ 2-4 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Ventilatoare.1. │Maşini şi instalaţii pentru industria frigului.1.aparate de climatizare.7.1. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │Mijloace de depozitare (rezervoare.ciocane pneumatice. transportul şi │ 6-10 │ │ │punerea în operă a betonului şi mortarului.1.1. │ Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit.1. │ Maşini şi utilaje pentru construcţii │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ │ │ │clasoare).20. │ 4-8 │ │ │Screpere.20. minereurilor şi a altor materii prime. │ .1. │ . etc. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2.17.1. │ .17. săpătoare de gropi şi scarificatoare. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Mori. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.17.20.3. │Alte maşini.1.4.3. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Excavatoare sub 150 kW. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.2. │ 3-5 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Maşini de echilibrat. utilaje şi instalaţii pentru prepararea.19. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.cabinetexpert.17. │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.17. buncăre.20. │ │ │ │Alte maşini şi utilaje (roţi desecatoare.20. │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Amestecătoare şi omogenizatoare │ │ │ │a) mediu neutru sau uşor coroziv.1.betoniere şi malaxoare. tancuri. │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │b) mediu puternic coroziv.centrale de beton. │ . │ │ │ │Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă şi maşini de forat şi │ │ │ │turnat piloţi. gredere.6.1. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.17.1.1.2.) încadrate în fluxul tehnologic: │ │ │ │a) mediu neutru sau uşor coroziv.2. buldozere. │Maşini şi utilaje pentru lucrări de fundaţii. săpătoare de │ │ │ │şanţuri. │Maşini şi utilaje pentru săparea şi pregătirea terenului. │ .3.3.18. aeroterme şi microcentrale termice murale sau de │ 6-10 │ │ │pardoseli.1.3.1.2.1. grătare de separare. │ Unelte.1.sonete.20. │ .20.2. │ . │ │ │ │Instalaţii de forat la secţiune plină.│2. lucrări în stâncă şi │ 4-8 │ │ │pentru tuneluri. delaioare şi dezintegratoare.vibratoare de interior şi de exterior pentru compactarea │ 3-5 │ Postat pe – www. │ │ │ │Ciururi şi site. în afară de: │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .17.2.excavatoare de peste 150 kW.

1.maşini pentru montarea şi sudarea şinei. │ .1.1.maşini pentru recoltat. │Maşini.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.ciocane de burat prin vibrare. │ │ │ │Maşini.20. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.21. instalaţii şi utilaje pentru recoltarea produselor animale.20. │Maşini.1. │ 4-8 │ │ │ . în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.20. │ . │ Maşini. dispozitive şi instrumente folosite în construcţii. sortat şi tratat │ │ │ │seminţe. │ .1. pneumatice. utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de │ 6-10 │ │ │căi ferate. instalaţii şi utilaje pentru apicultură. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.grape.drăgi.1.7.2.cabinetexpert.unelte mecanice portabile (electrice.1. │ 3-5 │ │ │maşini de tăiat asfalt. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.7. utilaje de măsurat şi verificat │ 6-10 │ │ │cale şi maşini de rectificat rosturi. │ .1. instalaţii şi utilaje pentru dezinfecţie veterinară.1.7. curăţat.20. tencuieli.20.3. │ . │Maşini.2. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 6-10 │ │ │2.20.20.5. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. aparate şi │ │ │ │dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit.1.1. utilaje şi instalaţii pentru lucrări de zidărie.1.20. │ 8-12 │ │ │Maşini.1. │Maşini.21. treierat.1.1.utilaje şi instalaţii pentru irigaţii.21. instalaţii şi utilaje pentru incubaţii şi pentru │ │ │ │avicultură. distribuirea hranei │ │ │ │animalelor şi evacuarea gunoiului.1.5.20.1. instalaţii şi utilaje pentru prepararea hranei animalelor. │ . │ .4. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.20. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.maşini de burat.maşini pentru pozarea căii. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │.1. │Unelte.21. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.21.20.5. │ │ Postat pe – www.1.20.5.7. │Alte maşini.6.1. │ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . instalaţii şi utilaje pentru adăpatul. │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.│ │ │ │Maşini.21.5. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.20.1.4. │ . în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii pentru agricultură │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. utilaje şi instalaţii pentru construcţii şi reparaţii de │ 6-10 │ │ │drumuri.utilaje pentru îndreptat şi îndoit şine.11.│ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.20. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini pentru executarea armăturilor pentru beton. în afară│ 12-18 │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. netezitoare şi nivelatoare.9.1.elevatoare.compactoare tractate şi autopropulsate vibratoare şi mixte. │Maşini. │ .1.8.3. prăfuit).1.ro . │ │ │ │Maşini.1. hidraulice).1.20.7.20.tractoare agricole. izolaţii şi instalaţii.1. │ 8-12 │ │ │ .4. │ │ │ │Maşini.1.1.2.1.maşini pentru administrarea îngrăşămintelor.│ .1.│ │betonului.20. │ .│ 4-8 │ │ │finisaje.1.2.20. │ │ │ │Maşini. plăci vibratoare şi maiuri mecanice. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. instalaţii şi utilaje pentru zootehnie.greifere plutitoare. │Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului. │ 3-5 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.20.1. utilaje şi instalaţii pentru lucrări hidrotehnice. adunat şi balotat fân şi paie. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.10.maşini şi echipamente pentru lucrarea şi cultivarea │ │ │ │pământului.7.2. │Maşini şi utilaje pentru lucrări de conducte magistrale şi linii │ 4-8 │ │ │de transport electrice. │ │ │ │ .

3. telefonie mobilă. televiziune şi │ 5-9 │ │ │telecomunicaţii prin sateliţi. │ │ │ │ .3.2. │Maşini.22. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.3. │ . │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.maşini.1. │Maşini. │ 8-12 │ │ │locomotivelor şi vagoanelor.maşini. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.cabinetexpert. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.21.5. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.22.21. │ .centrale automate (telefonice şi telegrafice).3. │ 9-15 │ │ │radiorelee. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. nave pentru stins incendii.1.1.1.22. │ 8-12 │ │ │protecţia şi servirea aeronavelor şi a traficului aerian.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.docuri plutitoare. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.ro . dispozitive şi instrumente folosite în agricultură.1. │ Maşini.5. climatizare).1. aparate şi instalaţii pentru radio. utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi │ │ │ │ telecomunicaţii │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . din metal. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .maşini. utilaje şi instalaţii pentru exploatarea. │ . instalaţii şi utilaje pentru legumicultură.1.1.6.21.21.5.22. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 6-10 │ │ │2. utilaje şi instalaţii folosite în sistemul comercial. │ .6.pompe de aer pentru scafandri.4. utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa liniilor. utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa navelor.echipamente digitale de telecomunicaţii şi instalaţii aferente│ 5-9 │ │ │(electroalimentare.2.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini.2.22.3.22. │ . │Maşini. telegrafie).22. │ 12-20 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.1.22.1.pontoane maritime şi fluviale.22. │ 8-14 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │Unelte.utilaje pentru impregnarea şi ignifugarea lemnului.1. │Alte maşini. │ . analogice de │ 12-18 │ │ │oficiu. │ .22. │ 4-6 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. docuri uscate. utilaje şi instalaţii pentru întreţinerea căilor │ 16-24 │ │ │navigabile şi a lacurilor. utilaje şi instalaţii pentru transport feroviar. │ 11-17 │ │ │ . utilaje şi instalaţii pentru poştă.5. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. de semnalizare automată a │ │ │ │liniilor). │ 16-24 │ │ │dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale.22.1.22.5.instalaţii pentru întreţinerea şi repararea navelor. │ .22.2. presă şi │ 9-15 │ │ │telecomunicaţii (telefonie.22. │ . translatoare şi excitatoare. instalaţii şi utilaje pentru producerea biogazului.instalaţii de telecomunicaţii pentru căi ferate. viticultură şi │ 8-12 │ │ │pomicultură.staţii de emisie.4. │ │ │ │ .antene.1.22.1. │ 20-30 │ │ │ . │ .1.22.bărci pentru scafandri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. emiţătoare.1.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. instalaţii de │ │ │ │comandă centralizată a circulaţiei. │ │ │ │ .instalaţii speciale pentru siguranţa circulaţiei şi mărirea │ 16-24 │ │ │capacităţii de exploatare în staţii. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.5.4.uzine electrice plutitoare.21.22.3.22.1.1.22.1. utilaje şi instalaţii pentru mentenanţa mijloacelor de │ 9-15 │ │ │transport rutier.3. mentenanţa.1. │Maşini.6.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini.1. │ │ │ │întreţinerea căilor navigabile şi a lacurilor. triaje şi linii curente CF │ │ │ │(instalaţii pentru controlul poziţiei macazurilor.1.1.3.centrale automate (telefonice şi telegrafice) analogice pentru│ 8-12 │ │ │instituţii.1.1. │Maşini.├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.

2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.23. │ . utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 5-9 │ │ │2.3. │Automate şi semiautomate comerciale.1.3.3.1. │ 8-12 │ │ │Dulapuri pentru uscat şi încălzit veselă şi tacâmuri.1.22.5.1.1. dispozitive. instrumente pentru circulaţia mărfurilor.aparate de clorinare. │ . utilaje şi instalaţii de salubritate şi îngrijirea │ 6-10 │ │ │spaţiilor verzi.1. electronice. │ . │ .1. utilaje şi instalaţii pentru tratarea deşeurilor menajere. în afară de: │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.1. utilaje şi instalaţii pentru gospodăria comunală şi │ │ │ │ spălătorii.1.1.6.1. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.7. în afară de: │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.monitoare de control video şi audio. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.22. │ │ │ │ . │ .1.24. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.7.1.23.24.5. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .23. utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini pentru spălătorii şi curăţătorii chimice. mese de biliard.6. în afară │ 8-12 │ │ │de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.22.echipamente pentru telecomunicaţii prin sateliţi.1. dispozitive şi instrumente pentru transporturi şi │ 3-5 │ │ │telecomunicaţii.8. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2.9.4.poduri racloare. │Alte maşini.2.23.1.6. rame de radiorelee │ 8-12 │ │ │mobile.echipamente auxiliare pentru controlul şi monitorizarea │ 9-15 │ │ │semnalelor.1. │ .2.24.22.1.23.centrale de avertizare şi semnalizare.23.ro . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1. │Utilaje şi instalaţii pentru alimentarea cu apă. pentru tratarea │ 19-29 │ │ │apelor de alimentare şi epurarea apelor uzate.receptoare profesionale de trafic de bandă largă.22.24. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.24. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.marmite. │Recipiente pentru depozitarea deşeurilor menajere.1. │Echipamente.4.24.1. │ 4-8 │ │ │conteinere şi transconteinere. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Unelte. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Linii de autoservire pentru alimentaţia publică. │ 5-9 │ │ │Jocuri de noroc mecanice. │Maşini de spălat veselă şi tacâmuri.24.2.1.22.1. │Maşini. utilaje şi instalaţii pentru conservarea şi desfacerea │ │ │ │preparatelor alimentare şi a băuturilor. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.4.transformatoare de fider pentru monitoare de control video şi │ 4-8 │ │ │audio.22. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │Maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.1. │ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.receptoare telefonie mobilă.24.1.22. utilaje şi aparate pentru studiouri de radio şi │ 4-8 │ │ │televiziune. electrice. │ │ │ │etc.6 │Alte maşini. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. echipamente şi instalaţii pentru stins incendii. │Maşini.1.23. │ │ │ │Maşini. │Maşini şi utilaje pentru prepararea mâncărurilor. radiotelefoane mobile.1.1.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Maşini. │Maşini pentru pregătirea alimentelor. │Unelte. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │ .1.│2. │ . │ Maşini. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │ .4.1.24.cabinetexpert.24.23. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.staţii radio.23.

1.26.cortine.1.1.lămpi fulger electronice.1. │ . instrumente.orgă clasică cu comandă electrică. │ │ │ │Utilaje.1.25. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE.1.25.bascule romane pod pentru autovehicule şi vagoane. cosmetică şi coafură. │ │ │ │Aparate şi instrumente pentru stomatologie.1 │ .1. │ Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice.1.1.1.25.1.2. CONTROL ŞI REGLARE.4. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │ 2.1.25. │ │ │ │Aparate şi instalaţii de laborator pentru analize medicale. │ . în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ .rampe ecologice. în afară de: │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Maşini. │ Accesorii de producţie. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.ro . │ Alte maşini. │Aparate.2. │Alte maşini.1.1.aparate de înaltă tehnologie. │Maşini. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje pentru scene de │ 9-15 │ │ │teatru.7.1.2.2. │ │ │ │Aparate şi instalaţii pentru fizioterapie.3. utilaje şi instalaţii pentru radiologie.2. coafură şi │ │ │ │cosmetică.26. │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.27.1. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.26. instalaţii şi aparate pentru ocrotire sănătăţii │ │ │ │(sterilizare.26. │ .1.1.5.1.1. │Aparate.1.1. │Alte maşini.5.1.26. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.26.26.2.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.cabinetexpert.1.2.26.1. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. │Aparate şi instrumente pentru diagnostic.aparate de cântărit şi marcat.24.1. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. dezinsecţii) │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. utilaje şi instalaţii.3.1. proiectoare şi cutii de distribuţie. │Maşini.1. utilaje şi instalaţii pentru producerea de discuri │ 6-10 │ │ │fonografice. pentru chirurgie. utilaje şi instalaţii fotografice. utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii. cluburi şi cinematografe. │ 40-60 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ .1.1. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. utilaje şi instalaţii neregăsite în cadrul clasei │ 12-18 │ │ │2.24. │ │ │ │ mecanice şi acustice.scene metalice demontabile.25.1. │Maşini şi utilaje pentru hidrometrie.│2.24. │ 9-15 │ │ │Maşini şi echipamente pentru saloane de frizerie. │Aparate şi instrumente pentru oftalmologie. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.26.aparate pentru măsurarea presiunii arteriale. │ 12-18 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor mecanice şi │ │ │ │acustice. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-8 │ │ │ . │Instrumente muzicale şi automate muzicale. dezinfecţii. pentru │ 8-12 │ │ │oto-rinolaringologie. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. aparate şi instalaţii pentru producerea de filme şi │ 8-12 │ │ │proiecţie cinematografică.2.4. pentru │ 8-12 │ │ │narcoză şi reanimare.1. scene. │ Alte echipamente tehnologice (maşini. │ 4-6 │ Postat pe – www.1.28. utilaje şi instalaţii de │ 8-12 │ │ │ lucru) neregăsite în cadrul subgrupei 2.1.2.26.25.1.25.1. │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.26. │ .3. │ Maşini. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. instrumente şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor │ 8-12 │ │ │geometrice. │ .│ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.unelte şi instrumente de frizerie.

│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. control şi facturat. etaloane │ │ │ │de frecvenţă.ro . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. frecvenţei şi │ │ │ │ mărimilor cinematice. instalaţii pentru verificarea cronometrelor. echipamente │ 24-36 │ │ │pentru încercări electrice de mare putere şi înaltă tensiune. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ │ │ │ electromagnetice şi radiometrice. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor analitice │ 8-12 │ │ │(de materiale.2. │ Instalaţii pentru comanda şi reglarea automată a proceselor │ 8-12 │ │ │ tehnologice.2.2. control şi reglare │ 8-12 │ Postat pe – www.2.3.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.2.2.1. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.6.3.1. │Prese hidraulice. platforme seismice pentru încercări.2. │ .7.2.2.9. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. aparate şi │ │ │ │instalaţii pentru încercarea materialelor. ceasornice de │ │ │ │semnalizare. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.5. │ Aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. aparate şi instalaţii │ │ │ │ pentru încercarea materialelor. │ 8-12 │ │ │electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2. elementelor şi a │ │ │ │produselor neregăsite în cadrul clasei 2. │Alte utilaje şi accesorii de laborator neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2.2. │ Alte aparate şi instalaţii de măsurare.4.1.1.1.2. │ . │Termometre de sticlă şi de cuarţ. aparate portabile. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. de structură şi de compoziţie).2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice.2.5.2.3.2. │ 8-12 │ │ │mecanice şi acustice neregăsite în cadrul clasei 2.2. de structură şi de compoziţie).3.2. │ 2-4 │ │ │ Maşini şi aparate de casă. │ 8-12 │ │ │instalaţii pentru verificarea frecvenţmetrelor şi aparate de │ │ │ │măsurat deviaţia de frecvenţă. frecvenţei │ 8-12 │ │ │şi mărimilor cinematice neregăsite în cadrul clasei 2. │ Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor analitice (de │ │ │ │ materiale.6.2. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi │ 8-12 │ │ │fotometrice neregăsite în cadrul clasei 2.4.2.2. comparatoare şi analizoare de frecvenţă.2.2.2.2.4.2.1.5. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Elemente Waston. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3.2.2.6.2. elementelor şi a produselor.1.1. debitmetre.2. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. contoare pentru lichide şi gaze. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4.1.2. │ Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi │ │ │ │ fotometrice.aparate portabile.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.5. pentru semnalizare şi telemăsurare.dozatoare. │ Aparate şi instalaţii pentru cercetare ştiinţifică. │Aparate şi instalaţii etalon mecanice şi electromecanice pentru │ 9-15 │ │ │măsurarea timpului. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Punţi de măsurat. │ │ │ │Lămpi etalon de temperatură.cabinetexpert. │Contoare pentru apă caldă şi energie termică. │Utilaje şi accesorii de laborator executate din sticlă.8.2. │ Utilaje şi accesorii de laborator │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice.2.2.2.4. cronografe şi calculografe.10. bimetalice şi manometrice.2. │ 4-6 │ │ │termometre cu rezistenţă şi termocupluri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.│ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice. de culoare şi luxmetre.2.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Calculatoare electronice şi echipamente periferice.

3. │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.semiremorci auto: platformă.autocisterne. │ . │ │ │ │ .1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6. │ .motociclete şi biciclete.2. │ .4. izoterme şi │ │ │ │frigorifice. autoateliere şi autodepanatoare│ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Locomotive.3. │ . în afară de: │ 4-6 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.3.4.1.3.1. │ │ │ │Vagoane de marfă şi de călători.cabinetexpert.3.7.1.taxiuri. │ .2.3.autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente. locotractoare şi automotoare de ecartament normal.2.3. cu │ 4-8 │ │ │capacitatea de şi peste 4.remorci şi semiremorci auto cu destinaţie specifică.│ │ neregăsite în cadrul subgrupei 2. │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3.3. │ 4-6 │ │ │ .3.3.3.1.3.1. │ │ │ │ .autoizoterme şi autofrigorifere. │ .3.autocamioane şi autocamionete cu platformă fixă.ro .2. │Mijloace de transport auto.tractoare pe roţi şi pe şenile.autoturisme.2.2.2. │ 4-6 │ │ │autofurgonete.1.1.2.autocamioane. furgon.2.1.2.2. │ .3. │ 4-6 │ │ │ . │ 3-5 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Locomotive.2.1.2.2. MIJLOACE DE TRANSPORT │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │2.autobuze pentru transportul urban.3. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.1.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. autotelescoape.2.3.3. │ 4-6 │ │ │ .3.1.2. │ .autocamioane cu platformă basculantă şi dumpere.3.2.5 t. cisterne.2. │ .1. autofurgoane şi autodube de capacitate până la │ │ │ │4. │ .3. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. de ecartament îngust.3. pentru transport minier subteran.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ . │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.1. │ 12-18 │ │ │Vagoane de marfă şi de călători.autovehicule cu troliu pentru buşteni. │ Mijloace de transport feroviare.motociclete şi triciclete pentru transportul de mărfuri.1.│ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte mijloace de transport feroviar neregăsite în cadrul clasei │ 9-15 │ │ │2.3.autovehicule cu destinaţie specială: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. port transcontainere.4. │ 3-5 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Locomotive şi locotractoare pentru transport minier. │ .2.autoturnuri.3.remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini grele (trailere).2.remorci: cisterne.1. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.2.2. │ 6-10 │ │ │Vagonete de ecartament îngust.5.8.microbuze. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.9.2.1. │ 4-6 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │ 2. izoterme şi frigorifice.3.9.3.1. locotractoare şi automotoare de ecartament îngust sau │ │ │ │larg.autotractoare şi autotractoare cu şa. │ .2. │ 4-8 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │ │ │ │ .2.remorci cu platformă fixă sau basculantă şi remorci monoaxe.3. în afară de: │ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 3-5 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.2.2.2.2. │ Mijloace de transport auto │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.9. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. autodube şi autofurgoane cu platformă fixă.5 t exclusiv.2. │Patraciclete şi triciclete pe linie şi vagonete de ecartament │ 12-18 │ │ │normal sau îngust. │Mijloace de transport pentru persoane. │ .autobuze.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. pentru mărfuri. │. │ . de ecartament normal.2. │ .2.

3.9.2.3.3. │ │ │ │Nave maritime tehnice şi speciale.2.5.3. │ . cu sau │ │ │ │fără propulsie.3. │Pilotine maritime.2.3.3. bărci maritime şi ambarcaţii │ │ │ │maritime sportive şi de agrement: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Nave fluviale. în afară de: │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. pentru stuf.3.3.8.1. pe cablu). │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │ceamuri fluviale cu corp metalic. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. mahoane şi barcaze fluviale pentru mărfuri uscate.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ │ │ │Remorchere maritime de linie pentru transport.3.3. în afară de: │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.│ │ │ │Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale.3. │ │ │ │Nave maritime pentru mărfuri de masă în vrac (mineraliere) şi │ │ │ │pentru produse petroliere (petroliere).1. │ .pescadoare cu corp metalic.3. cu două flotoare metalice şi platformă din lemn. │ .3.3.2. │Alte mijloace de transport auto neregăsite în cadrul clasei 2. pentru transport de mărfuri diferite. tancuri). │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. de apă potabile │ │ │ │şi mixte.3.7. canoe de │ 8-14 │ │ │agrement. barje. │ │ │ │Nave fluviale cu propulsie. │ .7. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │Ambarcaţii fluviale auxiliare de deservire generală şi sportive.3.9.6. │Nave maritime de călători.3. │Doc plutitor.din lemn. │ │ │ │Bacuri. │Mahoane maritime.cu corp din metal. │ │ │ │Nave fluviale tehnice şi speciale.3. │ . │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 14-22 │ │ │Şalupe maritime. │Nave maritime de pescuit.4.3.3. mahoane şi viviere fluviale pentru producţie şi │ │ │ │transportat peşte. tancuri: de buncheraj.1.3. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ . │Ambarcaţii maritime auxiliare. │ Mijloace de transport naval │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │Remorchere şi împingătoare fluviale cu elice.alte autovehicule cu destinaţie specială │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │Bărci pescăreşti. │ │ │ │Remorchere maritime portuare. │ . de cursă lungă şi costiere. │Şalupe maritime pentru călători. auxiliare şi de servitute.3.3. platine. │ │ │ │Nave fluviale fără propulsie pentru transport de mărfuri diferite │ │ │ │(şlepuri. │ │ │ │Bacuri.3.3. iahturi şi şalupe de agrement.2.3. în│ 8-14 │ │ │afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. bărci │ │ │ │viviere.3. poduri plutitoare │ │ │ │fluviale.3. │Alte mijloace de transport naval neregăsite în cadrul clasei │ 12-18 │ Postat pe – www.2. │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.cu corp metalic. │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │Ambarcaţii fluviale de agrement (bărci de agrement. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. ceamuri. │ │ │ │Pontoane de leasă.10. pentru producţie şi transportat │ │ │ │peşte. │ 14-22 │ │ │ . sandoline şi hidrobiciclete). │ 16-24 │ │ │Nave maritime mixte de călători şi mărfuri.7.3. │ │ │ │Iahturi maritime.3.2.cu corp din lemn. │ │ │ │Nave fluviale pentru transport de călători.cabinetexpert. giguri.11. │ │ │ │Nave maritime depozit.│2. pramuri şi năvodnice).3. │ 14-22 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.pescadoare cu corp din lemn.cutere cu corp din lemn.1. │ │ │ │Ambarcaţii fluviale şi de pescuit (mahoane de taliene. fără propulsie.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. bărci de furajat.9.3.3.ro .1.3. pentru vehicule şi călători.

transportoare elicoidale şi cu raclete.5.│ │2.5. │ Mijloace de transport aerian. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 11-17 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.3. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. în afară de: │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │Avioane pentru destinaţie specială: împrăştierea îngrăşămintelor │ 4-8 │ │ │chimice.3.macarale rotitoare staţionare.4.4.3.1. │ 6-10 │ │ │Macarale diverse şi speciale.3.1.3.6. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6. trolii etc. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.6.3. instalaţii de transport hidraulic. │Elicoptere pentru transport de călători.4.5.3.6. │ Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. macarale rulante cu platformă şi poduri │ 9-15 │ │ │rulante. │Încărcătoare.5.2.6.2.7. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. montaj.6. automacarale. portante.de materiale şi persoane pentru lucrări de construcţii.4.3.transportoare cu bandă şi plăci.2.2. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Mecanisme de ridicat (vinciuri.3. │ . etc. macarale │ 8-12 │ │ │turn cu acţionare electrică. │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ Postat pe – www.6. │ 5-9 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte mijloace de transport aerian neregăsite în cadrul clasei │ 8-12 │ │ │2. │ . │ .3.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. mărfuri şi mixte. mărfuri sau destinaţie │ 4-8 │ │ │specială (împrăştierea îngrăşămintelor. sanitare.6. de │ 5-9 │ │ │mărfuri.2.6.6.3. │Plăci turnante pentru întoarcerea locomotivelor.4.1.3.6.2.6.transportoare cu bandă mobile. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3.6. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3.jgheaburi şi topogane.4.6. │Mijloace de transport electric urban.3.4. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. escalatoare şi alimentatoare. │ .de persoane pentru clădiri.încărcătoare frontale cu o cupă.6. │ .6. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4.).3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3.6.2.macarale mobile pe pneuri şi şenile. asamblare şi montaj.5. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.macarale plutitoare. │Mijloace de transport electric urban pe şine.3. │Macarale rotitoare. pe pneuri (troleibuze).3.3.3.3. │ 8-14 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3. │Elevatoare.6.de materiale şi persoane pentru lucrări miniere │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.5.6.1.3.3. │ │ │ │transportare cu cupe şi sisteme de transportoare utilizate în │ │ │ │industrie pentru operaţii de prelucrare.1. │Transportoare şi instalaţii de transport pneumatic. │Avioane pentru transport de călători. insectofungicidelor la lucrări agrosilvice. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 14-22 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 3-5 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3.3. fixe. │Alte mijloace specifice pentru transportul urban de călători │ 8-12 │ │ │neregăsite în cadrul clasei 2.1. împingătoare şi basculatoare.1. │ 7-11 │ │ │cu role.4. │ .1. cu lanţ (cablu).3. cu coloană.3. │ 8-12 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. │ .2.6.1.3. │ .6. în afară de: │ 6-10 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Mijloace specifice pentru transportul urban de călători.3. cu ghiare.ro .macarale feroviare şi macarale transcontainer. │ . │ . │ .3. │Ascensoare: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. suspendate şi cu lanţuri de tracţiune.4. │ .cabinetexpert.).

│ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │2.2.4. coacăzi şi trandafiri de dulceaţă │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Alte plantaţii neregăsite în cadrul clasei 2.6. căpşuni │ 4-6 │ │ │etc.plopi.2.4.1. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.1.4.4.4.4. neregăsite în cadrul clasei 2.5. gravuri. vii hibride. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.ro . │ .2.1.4. ANIMALE ŞI PLANTAŢII.2. │ .3.1. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.7.4.7.. │Plantaţii de cireşi.mobilier comercial de prezentare din lemn şi plastic cu │ 3-5 │ │ │structură metalică uşoară. │Cai de reproducere şi de muncă. │ 50-70 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3. mijloace de transport.1. castani │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.vii altoite (nobile) şi portaltoi vie.1. producători direcţi. │Firme.4. │Plantaţii de meri. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.8.4. │ 5-9 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │Plantaţii de protecţie şi de consolidare a terenurilor: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.5. piersici. │ Mobilier. salcâmi şi sălcii.2.3.2. │Oi. │Boi şi bivoli de muncă. │Alte animale necuprinse în cadrul clasei 2. │ Mijloace de transport cu tracţiune animală. în afară de: │ 9-15 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.6.4. │ 12-18 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1.4. │ .│2. vişini.1.10.1.1.1.2.2.2.1.1.4.1. gutui.6.4. │ 16-24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ Alte instalaţii tehnice.3.8.1. │Păsări de reproducere. │Alte utilaje.4. panouri şi reclame luminoase. SISTEME DE PROTECŢIE A VALORILOR UMANE ŞI MATERIALE │ │ ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE │ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │3. │ Plantaţii. │ .4. decoraţiuni interioare. vaci de lapte şi tauri pentru reproducere.5. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.3 │Plantaţii de nuci │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2. │ . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. în afară de: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.vii indigene. │Plantaţii de zmeură şi alţi arbuşti şi subarbuşti (muri.2.9.1.2.6. │ 24-36 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. animale şi │ 20-30 │ │ │ plantaţii neregăsite în cadrul grupei 2.1. │ .2. instalaţii şi echipamente de transportat şi de │ 8-12 │ │ │ridicat.3. migdali.4.4. │Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier).6.2. │Plantaţii de hamei.4. pruni.8. │ Animale.2.foioase şi răşinoase.4. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.2.4.2. │Răchitării.2. │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. │Plantaţii de viţă de vie: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.1. în afara celor │ 8-12 │ Postat pe – www. aluni şi caişi │ 9-15 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.4. capre şi porci pentru reproducere. │Tablouri. │Câini de pază şi vânătoare │ 4-8 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.8. │ 16-24 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.cabinetexpert. │ 4-6 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. duzi.2.).electro şi motostivuitoare. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6.4.1.2. │ 4-6 │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │ 2.2. MOBILIER.8. APARATURĂ BIROTICĂ.4.3. │ 8-12 │ │ │Măgari şi catâri. │Plantaţii de agrişi. │ 13-21 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2.6. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. │ │ ├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │ GRUPA 3.4. peri.

2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │Maşini de numărat şi identificat bani.3.grilaje. aparate de copiat şi multiplicat. │ 8-15 │ └─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ ANEXĂ la catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe DICŢIONAR de corespondenţă dintre codul de clasificare şi duratele normale de funcţionare conform HG nr. │Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice. │Alte sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale neregăsite│ 12-18 │ │ │în cadrul subgrupei 3. dulapuri ignifuge etc. ferestre şi panouri de securitate (antiefracţie. │ Aparatură birotică │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.1. │ 2-4 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │ Sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.5. │ 4-6 │ │ │aparatură video. │ 16-24 │ │ │seifuri. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.1. │Alt mobilier neregăsit în cadrul grupei 3.2. heliografe. │ │ │ │frigidere.2. maşini de spălat rufe.2. │Aparate electrocasnice. │Echipamente de protecţie mecanică .4. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.3. etc. │ │ │ │aparate de căutat persoane etc. │ 3-5 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.6.cabinetexpert. │Automate bancare.3.2. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │ 8-12 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.ro . │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.). aparate radio-receptoare. aparate│ 4-6 │ │ │de desenat.3. aspiratoare de praf. │ Alte active corporale neregăsite în cele specificate la grupa 3.3. grătare.2. aparate de citit microfilme etc. covoare. antiglonţ). bancomate.3. uşi blindate. aparate de dictat şi reprodus.1. centrale de semnalizare şi acţionare etc. aparate telex.1. etc. │ 8-12 │ │ │oglinzi.4.│ │ │ │antivandal. televizoare. │Sisteme pentru identificare şi controlul accesului supraveghere şi │ 8-12 │ │ │alarmă la efracţie.4. instalaţii de comandă prin radio.5. de francat. │Inventar gospodăresc: tacâmuri din metale preţioase.3. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.1.│ 16-24 │ │ │uşi de securitate. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe şi respectiv noua clasificare şi duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ Clasificarea şi duratele normale │ Noua clasificare şi duratele │ │ de funcţionare a mijloacelor │ normale de funcţionare a │ │ fixe conform HG 964/1998 │ mijloacelor fixe │ ├─────────────────────────┬──────────────┼────────────────────────┬──────────────┤ │ │Durata normală│ │Durata normală│ │ Codul de clasificare │de funcţionare│ Codul de clasificare │de funcţionare│ │ │ (ani) │ │ (ani) │ ├─────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼────────────────────────┴──────────────┤ │ GRUPA 1: CONSTRUCŢII │ GRUPA 1: CONSTRUCŢII │ Postat pe – www. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │Unităţi de depozitare valori şi purtători de date (case de bani.1.2.3.). │ 3-5 │ │ │aparate telefax. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. │ 6-10 │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. maşini de spălat vase.3. │Sisteme de protecţie la incendiu (elemente de detecţie şi de │ 12-18 │ │ │acţionare.6. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.4.│ │înregistrate în patrimoniul cultural naţional. aparate │ │ │ │de proiecţie. │Altă aparatură birotică neregăsită în cadrul subgrupei 3. candelabre. │ │ ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3.2.3. │Maşini de scris.

│ 40 │1.15. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1. Construcţii agricole │ 1.10. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. │ 40 │1.11.1.1.17.1.2.1.7.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.2.2. │ 30 │1.1.3.1.13. │ 35 │1.10.3.1.2.1.16.2.2.13.1.2.3. │ 10 │1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.8.1.1.1.6.8. │ 25-35 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2. Construcţii industriale │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.5.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.4.4.1.1. │ 30 │1. │ 25 │1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 20 │1.1.1.2.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2.14.4.2. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 35 │ 1. │ 30 │1.11. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. Construcţii industriale │ 1.1.1.2. │ 10 │ 1.4.1.1.5.1.2.1.1.1.1.5.1. │ 30 │1.1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 50 │1.2.5.6.1.1.ro .12.5.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ 50 │1.1.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.6. │ 30 │1.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.7.15.5. │ 10 │1. │ 12-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 30 │1.4.3.1.1.1.14.9.1.2. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 10 │1.3.1.2.6.2. │ 30 │ 1.cabinetexpert.2.1.12.1.1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.1. Construcţii agricole │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.1.1.├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 1.1.1.2. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.2. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2.2. │ 40 │ 1. │ 15 │1.4.1.1.6. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1. │ 40 │1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 30 │1.1.6.1.1.1.2. │ 30-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 30 │1.9.

3.2.2. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.10.3. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.7.4.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.3.12.10. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ │1.4.7.7.10.3.3.3.3. │ 50 │ 1.3.1.5.3. │ 30 │ 1.10.cabinetexpert.6.2.1. │ 25 │ 1.3. │ 5 │ 1.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ 25 │1. │ 40 │ 1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.2.2. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.10. │ 30 │1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.9. │ 20 │ 1.4.2. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2. │ │1.2.3.1.2.4.3. │ 40 │1.2.3.2.1.3.8.3.3.1.3.3. │ 30 │ 1.13. │ 30 │1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.7.7.3. │ 35 │ 1.3.3.3. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.7.3.3.8.8.11.10. │ 50 │1.3.1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.2. Construcţii pentru transporturi │ 1.9. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.2. │ │1. │ │1.3.1.2.11. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 50 │1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.2.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.13.10.10.4.3.3.3. │ 5 │1.11.7.3.3. │ 40 │1.1.3. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 30 │1.3. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2.3.2. │ 30 │1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.2.10.3.10.3.2.7.7.2.6.3.3.3.1.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3.2. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.7. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3. │ 30 │ 1. Construcţii pentru transporturi │ │ şi telecomunicaţii │ poştă şi telecomunicaţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.4. │ 20 │ 1.3.3. │ 40 │ 1.2.2.4.1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.2.│1.2.3.5.3.3.4. │ 25 │ 1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3. │ 15 │ 1.3. │ 35 │ 1. │ │1.4.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ │1.3.3.9.4.7.3.2.3. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.3.2.7.8. │ 40 │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.1.2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.10.2.2.3.12. │ 15 │ 1.4.3.2.ro .4.2.10.3.3.9.

14.2.17. Construcţii pentru afaceri.4. │ 20 │ 1.4.21.3.1.2.21.3.1. │ 50 │1. │ 60 │1.2.16.4. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 45 │1. │ 50 │1. │ 1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.3.4. │ 12 │1.1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.3.6.4.5. │ 10 │ 1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.23.3.3. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.14. │ 12 │ 1.3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3.4. │ 30 │1.4.2.2. │ 40 │1. │ │1.3.3. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.4.2. │ 36-54 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.5.13. │ 30 │ 1.3. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.4.4.13.3.22.4.│ 1. │ 20 │1.2. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1.1.4.1.3. │ 60 │1.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.cabinetexpert.7.3.3.1. │ 10 │1.4.17.17.2. │ 50 │1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 30 │ 1.3.4.4.13.4.3. Construcţii hidrotehnice │ 1.17.14.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.11 │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.25.1.3. │ 40 │ 1.21. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.4.3.5. │ 5 │1.4.3.1.20. Construcţii pentru afaceri.17.4.18.1.5.2.2.4. │ 25 │ 1.3.24.3. │ 20 │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.ro . │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1. │ │1.3.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1.3. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. depozitare │ comerţ.23.15.18.24.3.13.4. │ 40 │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3.20.1.5. │ 20 │1.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.5.1.5.14.19.15.3.14.14.1.1.3.16.4.3.3.3.5. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.5. │ 15 │ 1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.4.22.5.21.25.3.2.6. │ │1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. Construcţii hidrotehnice │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.3. │ 5 │1.19. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. depozitare │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.2.17. │ 10 │ 1. │ 10 │ 1.3.2. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.2. │ 33 │1.3. │ │ comerţ. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.2.

│ 12 │ 1.2.6. │ 25 │1.6.7. Construcţii de locuinţe şi │ │ social-culturale │ social-culturale │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.6.1.1.2.3.2. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.5.6. │ 15 │1.1.9. │ 15 │ 1.5. │ 25 │1.3.7. Construcţii pentru transportul │ 1.6.7.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.6.6.5.14. │ 10 │1.10.13 │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.5.8.7. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.1.5. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.11. │ 28-42 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2. │ 25 │1.6.4.7.1.3. │ 35 │ 1. Construcţii pentru transportul │ │ energiei electrice │ energiei electrice │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.5. │ 40 │ 1.5.5.6.3. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. │ 9-15 │ Postat pe – www.5.4. │ │1. │ 12 │ 1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.7.5.1.7.ro .1.1.7.4.6.2.6.6.1. │ 30 │1.5.5.1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.5.1.11.5.12. Construcţii de locuinţe şi │ 1.5. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.3. │ 20 │ 1. │ 25 │1.1.2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.13.7.6. │ 30 │1.5.1.5.5. │ │1.6. │ │1.12.3. │ 30 │1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 40 │1.5.8.8. │ 50 │1.9. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 30 │1.1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.5.2.7.4.10.5.6. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 25 │ 1. │ 50 │1.6.5.6.1.5.7.6.6.5.2.7.7. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.6.5.7.2.6. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1. │ 25 │1.cabinetexpert.2.1.6.13. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.6.5.5.5.3.6.7.5. │ 40 │ 1.5.3. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 50 │1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.│1.3.1.6. │ 30 │1.6.6.6. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 30 │1.2.7.7.3.6. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2.7.5.6. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.

10.2.4.14.1. Alte construcţii │ │ │ │ │ neregăsite în cadrul │ 24-36 │ │ │ │ grupei 1.8.8.9.1.8.9.8.9.9. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.7.2.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ │ │ GRUPA 2.1.9.10. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 30 │1.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.9. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.12. gazelor. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.1. │ 40 │1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.15.8.10.2.8. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 50 │1.3. │ 25 │1.8. Construcţii pentru transportul şi │ │ distribuţia petrolului.2. │ 40 │1.9.8.7. │ 40 │1.8. canalizare şi îmbunătăţiri │ │ │ funciare │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1.6.2.8.1.7.4. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.2.8.9.8.8. │ 10 │1.8. canalizare şi îmbunătăţiri funciare│ apă.5.8.13.7.7. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.9.8.ro . │ 25 │ 1. Construcţii pentru alimentare cu │ 1.14.8.3.3.9. │ 20 │1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2.12. │ │ lichidelor industriale.1.8.8. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.2.9.8.12.2.12.9.11. Construcţii pentru transportul şi │1.9.1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │1.cabinetexpert.13. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.8.7.7.2. │ 20 │ 1.9. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1. aerului │ lichidelor industriale. │ 30 │1.8.8. │ 30 │ 1.9.8.8.8. │ 40 │1. │ 15 │1.8.3.6.1.8.2.2.8. │ 50 │1. INSTALAŢII TEHNICE. MIJLOACE │ Postat pe – www. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.5. │ distribuţia petrolului. │ 40 │1.11. │ 40 │1. │ │1. │ 20 │ 1.8. aerului │ │ comprimat şi pentru termoficare │ comprimat şi pentru termoficare │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │1. Construcţii pentru alimentare cu │ │apă. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.2. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.10.8. │ 50 │1.8.9. │ 32-48 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.3.2.1.8. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 1.7. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │1.1.8.8.8. gazelor.2. │ 20 │ 1. │ 30 │1.4.8. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 1.

│ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. Prospecţiuni geologice şi │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.2. utilaje şi instalaţii │ │ pentru construcţii de maşini şi │ pentru construcţii de maşini şi │ │ prelucrarea metalului.4.2. Maşini. Extracţia şi prepararea cărbunilor │ 2. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.2. │ 10 │ 2. │ 10 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 12 │ 2. │ 8-12 │ Postat pe – www. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3. Extracţia şi prepararea │ │ şi minereurilor metalifere şi │ cărbunilor şi minereurilor metalifere │ │ nemetalifere.5.1.1.4.1.4.2.2. Prospecţiuni geologice şi │ │geofizice.5.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ şi gazelor.3.1.1. utilaje şi instalaţii │ │ pentru metalurgia feroasă.2.1.1.1.2. Maşini.1.6. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.4.2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3. Maşini. Maşini.ro .5.1.3. │ 10 │ 2.2.1. │ 14 │ 2.1.3.1.1.4.3. │ 12 │ 2.2.1.3.1. │ 7 │ 2.8.1.1.1.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.4.1. utilaje şi instalaţii │ │ pentru metalurgia neferoasă │ pentru metalurgia neferoasă │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.3.1.1. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU)│ utilaje şi instalaţii de lucru) │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │2.1.1.1.1.│ │ │ DE TRANSPORT.4.1. │ 12 │ 2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.3.5.5. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 10 │ 2.1.cabinetexpert. utilaje şi instalaţii │ 2.7. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. Maşini. │ prelucrarea metalului. │ 7 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1. │ │(MAŞINI.1. │ 14 │ 2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 8 │ 2.5. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 4 │ 2.4.1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.1.1.1. utilaje şi instalaţii │ 2.1.1.1.1. utilaje şi instalaţii │ 2. │ laminarea şi trefilarea metalelor.5.5.2.1.2.3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. ANIMALE ŞI PLANTAŢII │ ├─────────────────────────┴──────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ GRUPA 2.5. │ 15 │ 2.3. foraj şi extracţia ţiţeiului│ │ şi gazelor. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.3.4. inclusiv │ pentru metalurgia feroasă.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ şi nemetalifere.1.1.5.2. │ 7-11 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1. │ 6 │ 2. │ 9 │ 2.1.2.2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE │ 2. Echipamente tehnologice (maşini.1.1.7.3. │ 6 │ 2. inclusiv │ │ laminarea şi trefilarea metalelor.1.1.1.1.1.4. Maşini. │ 15 │ 2.1. foraj şi extracţia ţiţeiului │geofizice.2.3.1.4.5.6. │ 10 │ 2.3.1.2.

a.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ construcţii şi refractare.1. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. utilaje şi instalaţii │ │ pentru industria chimică şi │ pentru industria chimică şi │ │ petrochimică. │ 10 │ 2.1.1.6.6.5.1.6. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.6.3. │ 15 │ 2.5.1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.7.1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.4.6.3.4.6. │ 5 │ 2.6.1.1. │ 7 │ 2.b.1.1.1.1.7.2.6.3.6.2.2. │ 7 │ 2.1. │ 10 │ 2. utilaje şi instalaţii │ │ pentru producerea materialelor de │ pentru producerea materialelor de │ │ construcţii şi refractare. │ 20 │ 2.1. │ 15 │ 2. Maşini.2.1.1.4.7. Maşini.1.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 14 │ 2.5.4.1. utilaje şi instalaţii │ 2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.6.1. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.2. utilaje şi instalaţii │ 2.6.1.1.4.6.1.6.1. │ 7-11 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.6.1.2.2.5.7.1.3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.5.2.7. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.cabinetexpert.ro .5.6.6.6.1.7.5. │ 12 │ 2.6. │ 9 │ 2.6. │ 12 │ 2.6.2.1.2.1.6. │ 12 │ 2. │ 8 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.4.6.7.1.6. │ 12 │ 2. │ 12 │ 2.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.6.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.7.3. │ 10 │ 2.6.6.2.6.6.3. │ │ 2. │ 10 │ 2.5.1.1.7.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.7.1.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.7.6.5.6.7.7. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.6.b.4. Maşini. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.a.3.4.6. │ │ 2.1.1.6. │ 8 │ 2.a.5. │ 3 │ 2.1.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.a.3.1.3.1.1.6.4.2.4.1.1.5.2.1.7. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.6.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 14 │ 2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.5.1.7.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 15 │ 2.1.4.4. │ petrochimică.1. │ 10 │ 2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.6. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.5.7.8. Maşini.1. │ 8 │ 2.1.4.2.7.7.1.b.3. │ │ 2.4.6.3.5.b.3.6.6.6. │ 3 │ 2. │ 8 │ 2.1.2.1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.5.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.

11.1.8.4.1. │ 6-10 │ Postat pe – www.1.5.11.1.8.2.8.8.1.10.1.8.3.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2. │ 13 │ 2.9.1. utilaje şi instalaţii │ 2.1. utilaje şi instalaţii │ 2.5.6.4.11. utilaje şi instalaţii │ │pentru producerea sticlei. │ 2 │ 2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.8. │ 14 │ 2.7.8.1.4. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.8.1.11. │ şi faianţei.8.3.9.1. utilaje şi instalaţii │ │ pentru industria celulozei şi hârtiei. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. utilaje şi instalaţii │ 2.1.11. │ 10 │ 2.1.7.1.1.1.1.6.1. utilaje şi instalaţii │ │ pentru silvicultură.1. │ 11 │ 2.1.1.8.8.1. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 3 │ 2. │ 12 │ 2. │ 14 │ 2.3.1.1.1.4.9.1.8.1. │ 12 │ 2.9. │ 3 │ 2.8.10. │ 8 │ 2.2.8. │ 10 │ 2.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.10.1. │ 3 │ 2.8.1.4.1.2.8. Maşini.3. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.9.10.9. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.10.7.8.8.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 7 │ 2.8.1.3.1.4.1.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.4. Maşini.7. porţelanului │pentru producerea sticlei.8.9. │pentru industria celulozei şi hârtiei. utilaje şi instalaţii │ │ pentru industria textilă │ pentru industria textilă │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 7 │ 2.9.11. │ 10-16 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1. exploatarea şi │ pentru silvicultură.2.4.8.1.1. utilaje şi instalaţii │ 2.1. │ 10 │ 2.9.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1. │ 2 │ 2.1.8. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.7. Maşini.9. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.9.│ 2.3.2. │ 11 │ 2.ro .2.1.cabinetexpert. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.9.3. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. Maşini.2. Maşini.5.5.1. │ 12 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 10 │ 2.1.10. exploatarea şi │ │ prelucrarea lemnului.10.3.1.1.2.9.11.1. │ 13 │ 2.11.8.1.1. Maşini.1. │ prelucrarea lemnului.11. Maşini.8. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 10 │ 2. │ 2-3 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.10. │ 10 │ 2.2.1.11.8.1. │ 10-16 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. Maşini. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.1.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 10 │ 2.8.3.1.10.8. porţelanului│ │ şi faianţei.4. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.8. │ 7 │ 2.2. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.5.1.

16.16.16.2.cabinetexpert.13.2.1.ro .2.3.13.1.3.16.1.1.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2. │ 22-34 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.16. │ 20 │ 2.3.2.1.2. │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 12-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.2.8.16.1.1. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 18 │ 2.1.2.1.14.14.1.2.8. │ 15 │ 2.15.1.1. blănăriei şi│ pentru industria pielăriei. │ 20 │ 2.16.5. Maşini de forţă şi utilaje │ │ energetice │ energetice │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1.2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2. │ 28 │ 2. │ │ industria confecţiilor.2.16.5.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.2.2. │ 11 │ 2.1.16. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.16. │ 20 │ 2. Maşini.1.1.16.1.16. Maşini. │ │ industria poligrafică. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.14. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.16.14. │ 10 │ 2.1.16. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.16.13. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.1.1.2.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.3. blănăriei │ │ încălţămintei.13.16.1. │ 15 │ 2. │ 22 │ 2.6.15.7.2.13. Maşini. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.1.3.1.1.1. │ 11 │ 2.1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.4.13.14.1.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.12.1.2.14.14. │ 15 │ 2.1. │ 8 │ 2. Maşini.14.14. │ 10 │ 2. Maşini. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1. │ 20 │ 2. │ şi încălţămintei.1.12.9.1. utilaje şi instalaţii │ 2. │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.1. │ │ 2.14. │ │ 2.2.1. Maşini. utilaje şi instalaţii │ │pentru industria pielăriei. │ 17 │ 2.1.1.1.14.16.11.1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.13.1.14. │ 12 │ 2.2.1.14.1.14.1.16.13.2.2. Maşini de forţă şi utilaje │ 2.14.14.13. utilaje şi │ │ 2. │ 12 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.16.1.2.1.1. Maşini.14. Maşini.7.16.16.14. utilaje │ │ │ instalaţii pentru │ 10 │ şi instalaţii pentru │ 8-12 │ │ industria confecţiilor. │ 13-21 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 10 │ 2.4.6.1.1. │ 10 │ 2.13. utilaje şi │ │ 2.1.16.13. utilaje │ │ │ instalaţii pentru │ 11 │ şi instalaţii pentru │ 8-14 │ │ industria poligrafică.14.1. utilaje şi instalaţii │ 2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 12-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.3.5.16. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. utilaje şi instalaţii │ │ pentru industria alimentară │ pentru industria alimentară │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.2.2. │ 14-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.

16.2.1.3.1.17.1. │ 8 │ 2.16.1.17.16.3.2.1.2.2.17.16. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.4. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.17. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.17.17.3. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.17.1.4.3.17.1. │ 14 │ 2.2. │ 12 │ 2.1.16.3.3.1.4.1. │ 8 │ 2. │ 12 │ 2.17. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.16.3. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1. │ │ 2. │ │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.1.17.1.1.1.1. │ │ 2.4.1.cabinetexpert.3.1.16.5.ro .16.1.3.16. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.16.3.4.1.3. │ 20 │ 2.3.1.17.4. utilaje şi instalaţii │ 2. │ 6 │ 2. │ 4 │ 2.1.1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.17.1.16.2.1.17.16.2.3.1. │ 8 │ 2.1.1. │ 12 │ 2.16.17.17.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.2.16.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.17.1.1.1.2.1.4.2.1.1.1.3.16.1. │ 10 │ 2.1.1.4.2. │ 20 │ 2.17.17.1.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.5.4. │ 8-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.16.3.4.5.1.6. │ 3 │ 2.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.3.1.1.4.2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.1.17. Maşini.1.1.16.16.1.3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.16.17.2.2.1.3. │ 14 │ 2.1.3.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.16.1.4. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.│ 2.16.1.1.2.1. │ 10 │ 2. Maşini.1. │ 12 │ 2.1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.1. │ │ 2.5.16.17.2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.17. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.2.16.16.4.3.16.2.3.17.2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.16. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.17.1.16.17.1.17.4. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.17. │ 10 │ 2.4. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.16.1.1.4.2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.3. │ │ 2.1.1.4.1. │ 20 │ 2.1.2.3.17.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.3. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.17.1. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.17.17.4.1.16. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 8 │ 2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. utilaje şi instalaţii │ │ comune care funcţionează independent │ comune care funcţionează independent │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 20 │ 2.2. │ 11 │ 2.3. │ 6 │ 2.1.4.17.5.1.16.3.3.1.3. │ │ 2. │ 12 │ 2.1.2.1.4.16.16.17.

1.20.18.5 │ 8-12 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.3.17.9.b.2. │ 2-4 │ │ │ │dispozitive. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.5.5.4.6.19.a. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.20.1.20.4. │ 3 │ 2.4.13.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.7.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.b.2.2.4.20. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.17.17.1.1.2.1.1.17.1. │ 4-6 │ │ utilaje şi instalaţii │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ pentru producţia │ 10 │ 2.3.2. │ 9-15 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.cabinetexpert.1.17.17.a.17.2.6. │ 10 │ 2.1.10.8. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.20. │ 12 │ 2.1.11.1.17.8.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.2.6.1.7.17.17.1.14. │ 20 │ 2.4.20.1.18.1.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 15 │ 2.1. │ 6-10 │ │ industrială │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2.2.20.1.17. Maşini şi utilaje pentru │ │ construcţii │ construcţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 8-12 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.19.19. instrumente │ │ │ │ │ şi truse de scule │ │ │ │ │specializate folosite în │ │ │ │ │ industrie │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2.17.3.3.20.20. │ 6 │ 2.2.5.1.b.6.1.20.3.1. Utilaje specifice│ │ │ producţiei de electrozi │ 15 │ producţiei de electrozi │ 12-18 │ │ din grafit │ │ din grafit │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.3.1.1.1. │ 4 │ 2.1.1. Alte maşini. │ 5 │ 2.b.5 │ 12-18 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.9. │ 8 │ 2.1.1. │ 9-15 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.5.20.17.1.1. Utilaje specifice │ │2. │ 10 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.│2.17. │ 12 │ 2.ro . │ │ 2.1.4.20.8. │ 8-12 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.a.2.6.1. │ 8-12 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.3 │ 9-15 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1 │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 12-18 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. Maşini şi utilaje pentru │ 2.a. │ 10 │ 2.4. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 9-15 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.5.16.3.20.5.20. │ 8-12 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1 │ 6 │ 2.8.7. │ 9-15 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. Unelte. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.17.

10.1. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.3.5. Maşini.1.1.7. utilaje şi instalaţii │ 2. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 8 │ 2.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.20. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.20.1.5. │ 10 │ 2.20.21.7.5.1.2.1. │ 12 │ 2.22. Maşini.1.4. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.1. │ 8-12 │ Postat pe – www.20.4. │ 12-20 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.20.22.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.2. │ 8 │ 2.20.3.20. │ 20 │ 2.21.21.6.1.5.20. │ 8 │ 2.20.1.20.20.1. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.5.9 │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.2.21.1.7.1. │ 10 │ 2.1.6.4. Maşini.21.8.4. │ 7 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1. utilaje şi instalaţii │ │ pentru agricultură │ pentru agricultură │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2. │ 10 │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.20.7.20.1.1.1.20.3.21.3.1. │ 8 │ 2.20.21.1.20.6.7.4.20. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.4.20.1. │ 16 │ 2. │ │ 2.5.1.22. │ 4 │ 2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 7 │ 2.21.7. │ 10 │ 2.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2. │ 10 │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.21.5.2.21.20.20.7.1.20.21. utilaje şi instalaţii │ 2.1.21.5.20.1.20. │ 8 │ 2.1.10.21.1.20.3.3. │ 10 │ 2.7.1. │ 6 │ 2.7.6. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 10 │ 2.1.21.20.20. │ 4 │ 2. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.1.1.20.20.5. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.20.1.21.ro .6. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.20. │ 15 │ 2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.│2.3.21.1.4.2. │ 6 │ 2.4. │ │ 2.3: │ 4 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. Maşini.1.5.20.20. utilaje şi instalaţii │ │ pentru transporturi şi telecomunicaţii │pentru transporturi şi telecomunicaţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.7.3.20. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.20.3.22.20.5.3.11.3.2.2 │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2.7. │ 6 │ 2.1.3.22.20.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.1.cabinetexpert.20.3.4. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.20.1.20.20.20.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 8 │ 2.22.1.1.1.21.21.8.7.1. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 4 │ 2.2.1. │ 3 │ 2.3.1.1.20.2.5.20.21. │ 4 │ 2.1.9 │ 6 │ 2.1.

22.22. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 11 │ 2. │ 7 │ 2.3.1.9.23.22.3. │ 6 │ 2.2.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.7. │ 7 │ 2.1.3.1.3.3.4.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.3.1.23. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.5.7.1.1.1.22.3.23.3.6.3. │ 14 │ 2. │ 15 │ 2.4.5.1.1. │ 7 │ 2.24.7. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 10 │ 2.22.6.8. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 12 │ 2.5.1.8.22. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.22. │ 5 │ 2.22.22.22.1.22.2.2.23.5.1.23.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.3.22. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 20 │ 2. Maşini.2. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.23.22. │ 5 │ 2.1.4.22.5.22.1.22. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1. Maşini.23. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │2. utilaje şi instalaţii │ │ pentru circulaţia mărfurilor. │ 6 │ 2.ro .1.1.6.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.7. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.cabinetexpert.22.22.3. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.22.3.5. │ 10 │ 2.3. │ 12 │ 2.22.1.6. │ 7 │ 2. │ 25 │ 2.1.1.22. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.6.6.1.3.3.5.23.1. │ 10 │ 2. │ 12 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.6.5. │ 12 │ 2.1.22.1. utilaje şi instalaţii │ 2.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.6.1.3.23.5.22. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. Maşini.23. utilaje şi instalaţii │ │pentru gospodăria comunală şi spălătorii│ pentru gospodăria comunală şi │ │ │ spălătorii │ Postat pe – www.23.5.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.23.1. │ 10 │ 2.5.23.23.4.5.2.1.22.2.22.6.1. │ 20 │ 2.1.6.2.1.3. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.22.22.2.22.2.2.1.22.22. │ pentru circulaţia mărfurilor. │ │ 2.4.23.23.2.1.22.4.22. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.1.1.2.1.22. │ 18 │ 2.22.1. utilaje şi instalaţii │ 2.1. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.4. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.23. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.22.3.3.22. │ 20 │ 2.1.22. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.3.1.23.1.22.22.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. Maşini.1.22.2.22. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 20-30 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.3.6. │ 6 │ 2.1.1.22.5. │ 12 │ 2.3.22. │ 10 │ 2. │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 10 │ 2.23. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.24.6.22.1.

│ 10 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.7.26. utilaje şi instalaţii │ │ pentru ocrotirea sănătăţii │ pentru ocrotirea sănătăţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.25. APARATE ŞI INSTALAŢII DE │2.2.1.1.1.26.1.24.24. utilaje şi instalaţii │ 2.2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 2. │ 19-29 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.5. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.4.26.1.2.26.26.1.1. │ 10 │ 2.25.24.26.24.1.4.24.2.1.1. │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ GRUPA 3.1.5.26.3.1.1.24.2.24. │ 14 │ 2.26.1.1. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.cabinetexpert. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.27. │ │ │ │ │utilaje şi instalaţii de │ │ │ │ │ lucru) neregăsite în │ │ │ │ │ cadrul subgrupei 2.24.1.1.1.1.3. │ 10 │ 2.24.6.4.26.1. │ 10 │ 2.26.1.25.3.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │2.1.5.1.4. │ 6 │ 2.3.26. │ 10 │ 2.│ │ MĂSURARE.3.1.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1. │ 24 │ 2.3.1. Accesorii de │ 6 │ 2.1. │ 10 │ 2.24. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE. │ 12 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.25. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.25.5.1.1.1.24. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.24.1.24.24.26. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.4.├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.24. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.1.1.25.25.4.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.2.27. Alte maşini.26.25.1.1.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.6 │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 15 │ 2. │ 8 │ 2.1.1.1.2. │ 30 │ 2.2.ro .26.1.26.26. │ 18 │ 2.2.1.1.24. Maşini. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 6 │ 2. Accesorii de │ 4-8 │ │ producţie │ │ producţie │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │2.1.4.26. │ 12 │ 2.1.26.25.1.2. utilaje şi instalaţii│ 2.26.1. │ 40-60 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.24.1. CONTROL ŞI REGLARE │ CONTROL ŞI REGLARE │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ Postat pe – www.26.2.1. Alte echipamente │ 8-12 │ │ │ │ tehnologice (maşini. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.6 │ 8 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2.25.3.2.24. │ 8 │ 2.26. │ 12 │ 2.4.1.3.4.5. Maşini. utilaje şi │ │ │ instalaţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │2.1. │ 50 │ 2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 2.24. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │2. │ 6 │ 2.28.1.2.25. │ 10 │ 2.24.5.2.2.3. Alte maşini.

2.2.cabinetexpert.1.│ 3.1.2.2.2. │ 12 │ 2. │ 7 │ 2.2.5.2.2.2.4.6.1.2. │ 5 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.4.2.1.1.2.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.1. │ 30 │ 2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.2.6. │ │ analitice (de material.2.1.5. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.2. Aparate şi │ 10 │ 2.6. Aparate şi instalaţii pentru │ │măsurarea mărimilor geometrice mecanice │măsurarea mărimilor geometrice mecanice│ │ şi acustice │ şi acustice │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │3. Utilaje şi accesorii│ 10 │ 2.2.5. │ 10 │ 2.6. Aparate şi │ │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │ măsurarea mărimilor │ │ măsurarea mărimilor │ │ │ analitice (de material.2. aparate şi │ │ compoziţie) aparate şi │ │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │încercarea materialelor.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 10 │ 2.1. │ │încercarea materialelor. │ 5 │ 2.2.1.2. │ │ măsurarea timpului. │ 8 │ 2.2. Aparate şi │ 10 │ 2.3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3. │ │ │ electromagnetice şi │ │ electromagnetice şi │ │ │ radiometrice │ │ radiometrice │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.1.2.2. │ 20 │ 2. Aparate şi │ 10 │ 2.1.2.1. │ 10 │ 2.2.4.4.3. Utilaje şi │ │ │ de laborator │ │ accesorii de laborator │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3. Aparate şi │ │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │ măsurarea mărimilor │ │ măsurarea mărimilor │ │ │ electrice.3. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.2.3.2.3.1. │ 10 │ 2.2.6.3.2.2. │ 5 │ 2.1.5.1.1.5. Aparate şi instalaţii pentru │ 2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.1. Aparate şi │ │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │ măsurarea timpului.1.1.1.2.2.1. │ 10 │ 2. │ │ │ frecvenţei şi mărimilor │ │ frecvenţei şi mărimilor │ │ │ cinematice │ │ cinematice │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.2. │ 10 │ 2.1.4.1. │ 10 │ 2.2.4.1.6.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.2. │ │ electrice. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.4.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.2.2.1.1.1.2.2.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.ro .2. │ 6 │ 2. │ │ │ de structură şi de │ │ de structură şi de │ │ │ compoziţie).3.3. │ 8-12 │ Postat pe – www. │ │ │ elementelor şi a │ │ elementelor şi a │ │ │ produselor │ │ produselor │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.1. Aparate şi │ │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │ măsurarea mărimilor │ │ măsurarea mărimilor │ │ │ termice şi fotometrice │ │ termice şi fotometrice │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │3.1.4. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.3.2.5. Aparate şi │ 10 │ 2.

2.4. Mijloace de transport auto │ 2.1.1.2.8.2.1.2.2.3. │ 5 │ 2. │ 8 │ 2. │ 18 │ 2.2.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.2.3.1.2.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.2.1.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.2. │ 6 │ 2.1.2.3.2.3. │ 10 │ 2.2. │ │ │ │ │ control şi reglare │ │ │ │ │ neregăsite în cadrul │ │ │ │ │ subgrupei 2.2.1.2.1.4. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.9.1. Mijloace de transport feroviar │ 2. MIJLOACE DE TRANSPORT │ 2.2.3.1. │ 6 │ 2.1.7.2.2.1. │ │ 2.2.1.1.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2.2.3.4.3.6.2.3.3.1.2.3.2.7. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.3. Calculatoare │ 3 │ 2. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www. │ │ │ Maşini şi aparate de │ │ Maşini şi aparate de │ │ │ casă.2. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.1.5.9.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.2.1.1.2.2.3.3.8.2.2.2.1. Aparate şi │ 4-6 │ │ instalaţii pentru │ │ instalaţii pentru │ │ │ cercetare ştiinţifică │ │ cercetare ştiinţifică │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3. │ │ 2.8.2.1. Mijloace de transport auto │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4.2.3.1.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3. │ 20 │ 2. │ 8 │ 2. pentru │ │ │ semnalizare şi │ │ semnalizare şi │ │ │ telemăsurare │ │ telemăsurare │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 3.2.3.1.3. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. Mijloace de transport feroviar │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4.1.2. │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ GRUPA 4.2.1. Calculatoare │ 2-4 │ │ electronice şi │ │ electronice şi │ │ │ echipamente periferice.8.1. │ 6 │ 2.2.2.1.1.3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 4 │ 2.1. │ 9 │ 2.3. Aparate şi │ 5 │ 2.3.2.2.6.2. │ 5 │ 2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.2.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 4. MIJLOACE DE TRANSPORT │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 4.2.2.2. │ │ echipamente periferice.2.7.3. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.2. │ 5 │ 2.3.1. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. │ 5 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.1.2.3. │ 4 │ 2.2.2.2.ro . │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.1.2.1. │ 6 │ 2. Instalaţii pentru │ 8-12 │ │ comanda şi reglarea │ │ comanda şi reglarea │ │ │ automată a proceselor │ │ automată a proceselor │ │ │ tehnologice.3.2.2.1.5.2.cabinetexpert. Instalaţii pentru │ 10 │2.2.4.1.7. │ 4 │ 2.2.10. Alte aparate şi │ 8-12 │ │ │ │ instalaţii de măsurare.4. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. pentru │ │ tehnologice.3. │ │ facturat. control şi │ │ │ facturat.3.2.2. control şi │ │ casă.3.

3.3.9.2. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2.ro .4.1.6.10 │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.3.3.3.3.6.2.1.2.3.3.5.2.3.4. │ 20 │ 2.3.3.1.2. │ 12 │ 2.11.4 │ 25 │ 2.3.3.8. Utilaje şi instalaţii de │ 2.4.6.3.2.6. Mijloace de transport aerian │ 2.3.4.3.5. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.1.5.3.1. │ 20 │ 2. │ 10 │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.3.1. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 6 │ 2.3. │ 15 │ 2.3. │ │ 2.3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 14 │ 2. │ 14-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.1.2. │ 15 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.3. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.9.2.3.6.4.1.1.3.2.5.2.3.2.4.3. │ 18 │ 2.3.3.2.7. │ 14-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.9.3.2.7. │ 12 │ 2.1.1.3.2.cabinetexpert.3.2.9.3.3.2. │ 14 │ 2.9. │ 11 │ 2.3.3. │ 20 │ 2. │ │ 2.3.2.2.3. Mijloace de transport naval │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4. │ 5 │ 2.7.3.3.3. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.1.3.4.9.8.3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 4.3. │ 10 │ 2.5.2. │ 11 │ 2. │ 18 │ 2. │ 11-17 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 14-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.1.3.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.2.5.1.3.2.3.3.1.9. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 4. │ 18 │ 2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 4.2.7.3.3. Mijloace de transport naval │ 2.3.3.5. Mijloace specifice pentru │ │ transportul urban de călători │ transportul urban de călători │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4.6.4.10 │ 8 │ 2.2. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.3.3.3. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.5.2.3.9.3.1. │ 8 │ 2.│ 4.2.3.1.3.3. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.7.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 4.6.9. │ 6 │ 2.3. │ 20 │ 2.6.3.3.3.1.3.1.3.2.3.7. │ 20 │ 2.3.3. Mijloace de transport aerian │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4.1. │ 14-22 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.3. │ 6 │ 2.5.3.9.3. │ 16-24 │ Postat pe – www.9.1. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.9.3.4. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.3.4.3.3. Mijloace specifice pentru │ 2.4 │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.2.2. Utilaje şi instalaţii de │ │ transportat şi ridicat │ transport şi ridicat │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │4.2.

4. ANIMALE ŞI PLANTAŢII │ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ 5. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.2.2.2. │ 4 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.4. │ 10 │ 2.1.2.1.4.4. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.6. Mijloace de │ 4-6 │ │ transport cu tracţiune │ │ transport cu tracţiune │ │ │ animală │ │ animală │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ Grupa 5.4.6.3.3.6.7. │ │ 2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.2. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4. │ 3 │ 2.3.3.3. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.5.6.6.6. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.2.4. │ 12 │ 2.4.6.6.3.ro . │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.4.2.6. Animale │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │5.3.3. │ 8 │ 2.3.7. Animale │ 2.4.2.1.6.1.2. │ 6 │ 2.6.5.3.2.3.3. │ 10 │ 2.2.8.3.3.1.1. │ 7 │ 2. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www. │ 10 │ 2. │ 8-14 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.4.5.2.6. │ 12 │ 2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5. │ 7-11 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.2.├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.2.2. Plantaţii │ 2.4.4.4. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 5.1.6.2. │ 10 │ 2.3.4.4.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.1. │ 12 │ 2.2.3.6.2.2.1. │ 8 │ 2.3.1.2.6. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.1.4. │ 15 │ 2.6.3.7.1.3.1.4.6. │ 15 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.8.3.1.cabinetexpert.2.2.4. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3. │ 20 │ 2.3.3.4.6. │ 10 │ 2.3. │ 12 │ 2.1.2.6.6. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.1.1. │ 10 │ 2.3. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.6.3.4. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.2.1.6.3. │ 5 │ 2.1.6. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.3.8.3.1.4.6. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.3. │ 20 │ 2. │ 4-8 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2.6. ANIMALE ŞI PLANTAŢII │ 2.3. │ 30 │ 2. │ 7 │ 2.2. │ 7 │ 2.2.1. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.2.6. │ 6 │ 2.1.4.6.1.1.6.6.6.6.4. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.6.1.6.4. Mijloace de │ 7 │ 2. │ 10 │ 2.3.4.4.2.3.5.6.6.6.7.4.6.1. │ 12 │ 2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 4.3.2. Plantaţii │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │5.6.1.4.4.2.7.1.6. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │4.

1. │ 3 │3.4.6.6. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.4. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 6. Sisteme de protecţie a valorilor │ │ umane şi materiale │ umane şi materiale │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │6. │ 30 │3. │ 20 │3. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.1.1.3. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5.3.1. Mobilier │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.8.5.2. Mobilier │ │3. animale şi │ │ │ │ │ plantaţii neregăsite în │ │ │ │ │ cadrul grupei 2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6. │ 13-21 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │3.8. │ 5-9 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 2. │GRUPA 3. │ 5 │3.2.2. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │3.2. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6. │ 4-6 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.4. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.2.7.3.3.1. │ │ 2.2. │ 7 │ 2. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.4. │ │ 2.3.2.1.3. APARATURA BIROTICĂ. │ │ SISTEME DE PROTECŢIE A VALORILOR UMANE │SISTEME DE PROTECŢIE A VALORILOR UMANE │ │ ŞI MATERIALE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE │ ŞI MATERIALE ŞI ALTE ACTIVE CORPORALE │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │6.4.2.1. │ 8-12 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.6.│5. │ 5 │3.1.2. │ 9-15 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ 3.8.2. │ 20 │ 2.4.2.2. │ 6 │3.3.10.1. │ 5 │3.2.5.1.2.2.1.5.8.2.2.3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6.2.2.2.2. │ 16-24 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.4.1. │ 30 │3. │ 12-18 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ Postat pe – www.2.1.1.1.1.2.1.3.5.8.2.2.4.1. │ 15 │ 2.3.2. │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.4.1.2.4.3. │ 15 │3. │ 15 │3. MOBILIER. APARATURA BIROTICĂ.3. Aparatură birotică │ ├─────────────────────────┬──────────────┼─────────────────────────┬─────────────┤ │6.ro .2.3. │ 6-10 │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ 6.6. │ 50-70 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.1.4.4.2.6.1.3.3. │ 15 │3.1. Aparatură birotică │ 3. Alte instalaţii │ 20-30 │ │ │ │ tehnice.5.1.6. │ 17 │ 2.6.2.6.2.2.3.cabinetexpert. │ 3-5 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │6. │ 25 │3.2. Sisteme de protecţie a valorilor │ 3.2.2. │ 30 │ 2.4.5.7.3.9. │ 60 │ 2.4.1.2.1. │ 2-4 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │3. │ 10 │3.1.8.5.9.2.3. MOBILIER. mijloace de │ │ │ │ │ transport.3. │ 24-36 │ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────┤ │5. │ │ ├─────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────────┴─────────────┤ │ GRUPA 6.4.2. │ 5 │ 2.

Active corporale │ 10 │ 3.4.cabinetexpert.4.ro .│ 6. │ │ └─────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴─────────────┘ Postat pe – www. Alte active │ 8-15 │ │ mobile neregăsite în │ │ corporale neregăsite în │ │ │ grupele şi subgrupele │ │ cele specificate la │ │ │ anterioare │ │ grupa 3.