На основу члана 39. став 6.

Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда („Службени гласник РС”, број 36/09),
Mинистар животне средине и просторног планирања, доноси

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ ОБРАСЦА ДОЗВОЛЕ ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ

Члан 1.
Дозвола за рекреативни риболов издаје се за једну календарску годину на
обрасцима Д-2, Д-3 и Д-4.
Дозвола за рекреативни риболов издаје се за један дан или више дана, a најдуже
до седам дана, на обрасцу Д-5.
Доплатна дозвола за рекреативни риболов издаје се на обрасцу Д-6.
Обрасци Д-2, Д-3, Д-4, Д-5 и Д-6, одштампани су уз овај правилник и чине
његов саставни део.
Члан 2.
Образац Д-2 је величине 98 x 68 mm и одштампан је црним словима на тврдој
хартији зелене боје.
Члан 3.
Образац Д-3 је величине 98 x 68 mm и одштампан је црним словима на тврдој
хартији плаве боје. Дозвола за рекреативни риболов на обрасцу Д-3 издаје се лицима
старијим од 65 година, лицима са телесним оштећењем од 60-79%, женама и лицима
млађим од 18 година.
Члан 4.
Образац Д-4 је величине 98 x 68 mm и одштампан је црним словима на тврдој
хартији беле боје. Дозвола за рекреативни риболов на обрасцу Д-4 издаје се лицима са
телесним оштећењем од 80% и више или трајно неспособним за рад, лицима са
посебним потребама и ратним војним ивалидима.
Члан 5.
Образац Д-5 је величине 150 x 100 mm и одштампан је црним словима на
самокопирајућој (НЦР) хартији беле боје, у два примерка у блоку тако да код издавања
оригинала копија остаје у блоку.
Члан 6.
Образац Д-6 је величине 98 x 68 mm и одштампан је црним словима на тврдој
хартији црвене боје.
Члан 7.
Образац Д-2 садржи: текст „Република Србија”, назив корисника рибарског
подручја, име и презиме, ЈМБГ, фотографију риболовца величине 30x35mm, место и
адресу пребивалишта риболовца, рок важења дозволе, датум издавања дозволе,
серијски број дозволе, цену дозволе, простор за холограмску заштиту, простор за печат
корисника и потпис одговорног лица, печат и потпис дистрибутера.
Члан 8.
Образац Д-3 садржи: текст „Република Србија”, назив корисника рибарског
подручја, име и презиме, ЈМБГ, фотографију риболовца величине 30x35mm, место и
адресу пребивалишта риболовца, рок важења дозволе, датум издавања дозволе,

серијски број дозволе, цену дозволе, простор за холограмску заштиту, простор за печат
корисника и потпис одговорног лица, печат и потпис дистрибутера.
Члан 9.
Образац Д-4 садржи: текст „Република Србија”, назив корисника рибарског
подручја, име и презиме, ЈМБГ, фотографију риболовца величине 30x35mm, место и
адресу пребивалишта риболовца, рок важења дозволе, датум издавања дозволе,
серијски број дозволе, цену дозволе, простор за холограмску заштиту, простор за печат
корисника и потпис одговорног лица, печат и потпис дистрибутера.
Члан 10.
Образац Д-5 садржи текст: „Република Србија”, назив корисника рибарског
подручја, име и презиме, ЈМБГ, место и адресу пребивалишта риболовца, рок важења
дозволе, датум издавања дозволе, серијски број дозволе, цену дозволе, риболовну воду
за коју се дозвола издаје, име лица које је продало дозволу, простор за печат и потпис
одговорног лица корисника.
Члан 11.
Образац Д-6 садржи текст: „Република Србија”, назив корисника рибарског
подручја, назив категоризоване риболовне воде, име и презиме, ЈМБГ и адресу
пребивалишта риболовца, рок важења дозволе, датум издавања дозволе, серијски број
дозволе, простор за холограмску заштиту, цену дозволе, простор за печат корисника и
потпис одговорног лица, печат и потпис дистрибутера.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов („Службени гласник РС”, број
82/09).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

број 110-00-188/2010-03
У Београду, 29. септембра 2010. године

МИНИСТАР
др Оливер Дулић, с.р.

Образац Д-2

Образац Д-2 лице

___________
Број дозволе

Холограмска
заштита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЗИВ КОРИСНИКА

Образац Д-2 наличје
_________________________________
Име и презиме
_________________________________
_________________________________
Место и адреса пребивалишта

ЈМБГ
ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ
РИБОЛОВ ЗА ________ год.
ФОТОГРАФИЈА
30x35mm

Цена дозволе__________динара
__________
Датум издавања

М.П.

М.П.

корисника

______________________
Потпис одговорног лица

дистрибутера

______________________
Потпис одговорног лица

Образац Д-3
Образац Д-3 лице

___________
Број дозволе

Холограмска
заштита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЗИВ КОРИСНИКА

Образац Д-3 наличје
_________________________________
Име и презиме
_________________________________
_________________________________
Место и адреса пребивалишта

ЈМБГ
ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ
РИБОЛОВ ЗА ________ год.
ФОТОГРАФИЈА
30x35mm

Цена дозволе__________динара
__________
Датум издавања

М.П.

М.П.

корисника

______________________
Потпис одговорног лица

дистрибутера

______________________
Потпис одговорног лица

Образац Д-4

Образац Д-4 лице

___________
Број дозволе

Холограмска
заштита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЗИВ КОРИСНИКА

Образац Д-4 наличје
_________________________________
Име и презиме
_________________________________
_________________________________
Место и адреса пребивалишта

ЈМБГ
ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ
РИБОЛОВ ЗА ________ год.
ФОТОГРАФИЈА
30x35mm

Цена дозволе__________динара
__________
Датум издавања

М.П.

М.П.

корисника

______________________
Потпис одговорног лица

дистрибутера

______________________
Потпис одговорног лица

Образац Д-5
серијски број

Образац Д-5
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОРИСНИК РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА

ДНЕВНА – ВИШЕДНЕВНА
ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ

Име и презиме риболовца___________________________________________
ЈМБГ
Место и адреса пребивалишта__________________________________________
Датум издавања дневне дозволе_______________ 20___године
Датум важења вишедневне дозволе: од___________ до__________ 20___године
Дозвола је издата за некатегоризовану – категоризовану риболовну воду.
Дозвола је издата за ____________________________________ риболовну воду.
Цена дозволе_____________динара.
___________________________
Дозволу продао

М.П. ________________________
Одговорно лице

Образац Д-6

Образац Д-6 лице
Холограмска
заштита

___________
Број дозволе

Образац Д-6 наличје

_______________________________
име и презиме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

_______________________________

НАЗИВ КОРИСНИКА
НАЗИВ РИБОЛОВНЕ ВОДЕ

______________________________
адреса пребивалишта

ДОПЛАТНА ДОЗВОЛА
ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ
Важи од __________до_________.

Доплатна

Цена дозволе_____________динара

годишњу

______________
Датум издавања

риболов.

дозволу

за

важи

уз

рекреативни

М.П.

М.П.

корисника

ЈМБГ
дозвола

дистрибутера

______________________
Потпис одговорног лица

______________________
Потпис одговорног лица