68DCI68IDAD<>86A9>8I>DC6GND;HA6K>8A6C<J6<:H
I]Z8dciVXidad\^XVa9^Xi^dcVgnd[6YVeiVi^dcd[7ja\Vg^Vc8dciVXi"
AZmZbZhjcYZgGjhh^Vc>c[ajZcXZKda#&

.

.Тираж 150. 2012 (Београд: Фото Футура).310 стр.narod. Јован.2'374. 1968Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем. 148012 (2006-2011) Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.Београд: Фото Футура.html Издавач и штампа Фото Футура – Београд Речник је рађен у оквиру пројекта бр.Регистар. . – Напомене и библиографске референце уз текст.ru/AjdukovicKR. 10-23. .SR-ID 193048332 . 24cm На спор.Русизми .45(038) АЈДУКОВИЋ. Том 3. CIP – Каталогизација у публикацији за прво издање Народна библиотека Србије. Ж . изд. стр. Издавање књиге финансирао је аутор.2'373.: Контактологический словарь славянских языков.Библиографија: стр. ISBN 978-86-83691-48-7 a) Бугарски језик .Јован Ајдуковић КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем Том 1 (А-В) За издавача Ангелина Караџић Дизајн корица Душан Караџић Друго електронско издање http://ajdukovicj. . . контактолошки COBISS.163.Й / Јован Ајдуковић.Речници. . .1. Београд 811. насл.

на пример. Славистичко друштво Србије.academia. Наиме. након појављивања првог тома КРСЈ ми смо објавили неколико радова у којима смо отишли корак даље у разради формалног лексикографског описа адаптивних стратегија кроз које пролазе бугарске контактолексеме под руским утицајем. (ел. <http://ajdukovicj. детерминативима. верзија: <https://www. Ова нова издања разликују се од првог како по обиму (укупно су богатија за више од 140 страница). током рада на наредним томовима КРСЈ долази до ексцерпције и анализе нове грађе коју треба унети у први и други том. Тако. као и допуњен и сужен инвентар кон1 Израда допуњених и прерађених издања уобичајена је пракса у академској лексикографији. У овом издању поред традиционалне класификације врста речи која је најчешће заступљена у лексикографској пракси на посебан начин означили смо хомонимне контактолексеме које припадају различитим врстама речи (нпр. Фото Футура.narod. издање). али јесте у пропозиционално-фрејмској структури творбеног гнезда (Ајдуковић 2014б)5. године у издању Института за бугарски језик Бугарске академије наука. 2 <http://ajdukovicj. Биобиблиографија за прилозима. . Ел.pdf> 5 Ј. 155 стр. 2014. Поред неколико десетина нових речничких чланака у друго допуњено и прерађено издање унели смо индексе за нулту (ТГ0).edu/5752791/_>. Ајдуковић 2014а: 136-1534) означили смо подтипове делимичне (ТГ1/1 и ТГ1/2) и слободне трансграфематизације (ТГ2/1.ru/JovanCV. ТГ2/4 и ТГ2/5). ТГ2/2. прилозима.html> 3 Ј. 4 Ј. као и адаптацију алографа и употребу цртице код сложеница (Аг0. Аг2).ru/AjdukovicKR. „Трансграфематизација у контактолошким речницима“. Београд. Сасвим је природно да се у таквој ситуацији истраживач врати на почетак и све иновације до којих је у међувремену дошао угради у ново издање.НАПОМЕНЕ УЗ ДРУГО ИЗДАЊЕ Одмах по завршетку трећег тома „Контактолошког речника словенских језика“ (КРСЈ) приступили смо припреми другог издања прва два тома1. онда смо у речнички чланак уносили ознаку ПФСрус. Београд. Новину у другом издању представљају контактолошки антоними. односно лексичким деиктицима). 2001. Индексом [д] указали смо на индиректну инфлуенцију деривата. (у штампи). односно утицај језика посредника или језика извора када се ради о потврђеним калковима. Аг1. Славистика XVIIІ. делимичну (ТГ1) и слободну (ТГ2) трансграфематизацију. године изашао је допуњен и прерађен први том „Речника бугарског језика“ из 1977. 2013. 284-294. Настанку нових издања речника значајно доприноси његова електронска верзија2 на Интернету коју повремено допуњавамо и усклађујемо са иновацијама добијеним истраживањем различитих сегмената контактолошког описа. Славистичко друштво Србије. „Типологија фрејмске трансдеривације у контактолошком речнику“. Славистика XVII. Осим тога. 2014.narod. Уколико руска инфлуенција није потврђена у лексикографским и другим изворима. Ајдуковић. Посебним индексима (Ајдуковић 20133. Ајдуковић. Ајдуковић. Београд. предикативима. тако и по садржају.

Фото Футура. Мишљења смо да се и обичан читалац може снаћи у речнику и да није потребно превелико познавање допунске литературе. за 6. 9 Ј. као и ознаке за микростратегије и макростратегије ширења језичког утицаја. јуна 2013. Овде описан лексикографски поступак у оквиру етапне лексикографије применићемо у наредним томовима и електронским издањима КРСЈ. потврда и илустрација. Основна литература о овом речнику доступна је и на Интернету.com/doc/131792020/J-Ajdukovic-Radovi-izlingvisticke-kontaktologije> . год. Последња наша типологија транссемантизације контактолексема под руским утицајем у осам словенских језика садржи 55 подтипова. хрватски славистички конгрес који ће се одржати 2014. Ајдуковић „Контактолошки и контактни антоними“. Пети део речничког чланка обогатили смо новим потврдама из лексикографских извора. речнички чланак садржаће ознаке за дискурсне контактолошке улоге контактолексема. С обзиром да је ово речник адаптације а не речник идентификације или етимолошки речник. док смо у неким случајевима ради идентификације као модел користили речи из речника старословенског језика. 2004. Једна од етапа развоја КРСЈ биће посвећена формалном опису трансдискурсивизације контактолексема8. не могу све иновације одмах бити унете у речник. 7 Тако. Садржај и структура КРСЈ предмет су посебних монографија и оне су у највећој мери утицале на његов изглед9. грађу смо уносили селективно. 8 Ј. Радови из лингвистичке контактологије. Књига је снабдевена пописом скраћеница. условних ознака и коришћених извора. Меѓународен семинар за македонски јазик. у обиму који је довољан да поткрепи формални опис адаптације. XXXVIІІ научна конференција – лингвистика. јер је израда речника друготрајан и сложен процес7. Ј. Наравно. Београд. на пример. у Охриду на XL јубиларној научној конференцији Међународног семинара за македонски језик. књижевност и културу Универзитета у Скопљу и налази се у штампи). 6 Ј. Семантичка адаптација контактолексема је подручје које је врло често предмет наших теоријско-методолошких истраживања. Скопје: Универзитет „Св. литература и култура.scribd. Ајдуковић. транссинтаксизације и укупне адаптације утицала грађа из нових извора или иновирани начин одређивања степена адаптације. Због економичности и једнообразности неке речничке чланке са варијантним контактолексемама трансформисали смо у чланке са формалним описом без навођења модела. Највише иновација унели смо у оквиру транссемантизације.НАПОМЕНЕ УЗ ДРУГО ИЗДАЊЕ 14 тактолошких синонима6. Ајдуковић. Фото Футура. 2012. Кирил и Методиј“. Теорија адаптације русизама. Београд. Зборник со реферати. године пријавили смо тему под називом „Транссемантизација у контактолошким речницима“. Ајдуковић. У овом издању КРСЈ описали смо транссемантизацију користећи као моделе речи из речника руског језика XIX века. Увод у лексичку контактологију. а биће предмет једне синтетичке монографије. трансконцептуализације. <http://www. Другим речима. „Контактолексеме под руским утицајем у македонском и српском издању „Руске речи“ (краћа верзија рада прочитана је 30. 2011: 253-269. Понегде је на промену степена лексичко-стилистичке адаптације.

неподударност алографа модела и реплике. 2. ь > 0. ознака за потврђене калкове Аг0 – 1. истоветна употреба цртице Аг1 – делимична подударност алографа модела и реплике Аг2 – 1. подударност испитиваног алографа модела и реплике. 2.УСЛОВНЕ ОЗНАКЕ a – ортографија бугарске контактолексеме формира се према изговору руског модела б – ортографија бугарске контактолексеме формира се према ортографији руског модела в – супституција појединих руских графема или изостављање еписема (ы > и. ъ > 0) ц – ортографија бугарске контактолексеме формира се према изговору и ортографији руског модела г – ортографија контактолексеме формира се на комбинован начин: према изговору руског модела и бугарском лингвистичком садржају који одређује дистрибуцију графема у линеарном низу е – ортографија контактолексеме формира се на комбинован начин: према ортографији руског модела и бугарском лингвистичком садржају који одређује дистрибуцију графема у линеарном низу д – контактолексема се налази под утицајем језика посредника / извора [д] – скривени утицај језика посредника / извора: секундарно-терцијарнa адаптација. различита употреба цртице ТГ0 – нулта трансграфематизација ТГ1/1 – први подтип делимичне трансграфематизације ТГ1/2 – други подтип делимичне трансграфематизације ТГ2/1 – први подтип слободне трансграфематизације ТГ2/2 – други подтип слободне трансграфематизације ТГ2/4 – четврти подтип слободне трансграфематизације ТГ2/5 – први подтип слободне трансграфематизације Акц0 – нулта трансакцентуација Акц1 – делимична трансакцентуација Акц2 – слободна трансакцентуација Ф1/1 – први подтип прве делимичне трансфонемизације Ф1/2 – други подтип прве делимичне трансфонемизације Ф1/3 – трећи подтип прве делимичне трансфонемизације Ф1/4 – четврти подтип прве делимичне трансфонемизације Ф2/1 – први подтип друге делимичне трансфонемизације Ф2/2 – други подтип друге делимичне трансфонемизације Ф2/3 – трећи подтип друге делимич не трансфонемизације Ф2/4 – четврти подтип друге делимичне трансфонемизације Ф3/1 – први подтип слободне транс фонемизације Ф3/2 – други подтип слободне трансфонемизације Ф3/3 – трећи подтип слободне трансфонемизације Ф3/4 – четврти подтип слободне трансфонемизације Д0 – нулта трансдеривација Д1/1 – прва делимична трансдеривација .

<1. или // – нијанса значења х. – контактолексема има руску инфлуенцију у оквиру пропозиционално-фрејмске структуре творбеног гнезда (фрејмска Д) І – неизведена.3> – хомонимија и хомоним ¤ – пример из другог изворa ⌂ – подаци из различитих извора § – ортоепија модела према ортоепским речницим ...2.УСЛОВНЕ ОЗНАКЕ Д1/2 – друга делимична Д Д2 – слободна трансдеривација ПФСрус.> – наша скраћења у тексту ► – варијанта одредничке лексеме + – укључујући и </ – посредно или директно из / – директно из. немотивисана реч M0 – нулта трансморфемизација M1 – делимична трансморфемизација M2 – слободна трансморфемизација TМР – трансморфологизација рода именичке контактолексеме TMБ – трансморфологизација броја именичке контактолексеме TMГв – трансморфологизација вида глаголске контактолексеме TMВр – трансморфологизација контактолексеме према врсти речи С0 – нулта транссемантизација С1Нм – смањење броја значења руског модела према извору С1Фм – сужење значењског поља руског модела према извору С1Фр – сужење значењског поља бугарске контактолексеме С2Нр – повећање броја значења бугарске контактолексеме С2Фр – проширење значењског поља контактолексеме према бугарском или руском извору С2Ф>р – проширење значењског поља бугарске контактолексеме према суженом значењском пољу руског модела С# – дерогација значења К0 – нулта трансконцептуализација К1 – делимична трансконцептуализација К2 – слободна трансконцептуализација ЛСА0 – нулта лексичко-стилистичка адаптација 10 ЛСА1 – делимична лексичко-стилистичка адаптација ЛСА2 – слободна лексичко-стилистичка адаптација СИА0гр – нулта транссинтаксизација рекције глаголске контактолексеме СИА1гр – делимична транссинтаксизација рекције глаголске контактолексеме СИА2гр – слободна транссинтаксизација рекције глаголске контактолексеме A1 – укупна делимична адаптација свих појединачних адаптација према највишем степену адаптације A2 – укупна слободна адаптација свих појединачних адаптација према највишем степену адаптације < > – наша интервенција у тексту < – смер међујезичког контакта или знак за језичко посредовање » – илустративни пример © – дескрипција семантичких промена бугарске контактолексеме (према извору) # – смањење и сужење значења (према извору) * – повећање и проширење значења (према извору) *> – реплика има шире значење у односу на модел (према извору) <.

2 б (БТР/СТСРЈ ) ¤ С1Н2м+С2Ф р (АРБЕ/ 1.. ТМР1.. области (БТС). М0. © #1: герой от руските народни песни и приказки (СЦРЈXIX). ► ФОРМАЛНИ ОПИС АДАПТАЦИЈЕ ПРЕМА ТЕОРИЈИ (Ајдуковић 1997.2 б СТСРЈ ) ¤ С1Н3м+С2Ф р (АРБЕ/БТС) ¤ б 1. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. © С1Нм (#1: начальник войска.. (АРЧД). човек с голяма сила. ¤ герой от руските народни песни и приказки – воин с необикновена сила. фиг. 2. А2 (БТР/ 2 МАС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (БТР/БТС) ¤ С1Н2м 1. рус. (БТР).. ЕСРЈ: стур.ОПШТА СТРУКТУРА КОНТАКТОЛОШКОГ РЕЧНИЧКОГ ЧЛАНКА Comment [A1]: НАЧИН ФОРМИРАЊА ОРТОГРАФИЈЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ Comment [A2]: ЈЕЗИК ПОСРЕДНИК/ИЗВОР <1. воевода /у восточных народов // при имени знатного человека /у восточных народов/) + С1Фр (#1: герой от руските народни песни и приказки) (СРЈXI-XVII). І. (МАС: + фиг. Comment [A16]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A17]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A18]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A19]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A20]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A21]: ИСТОРИЈСКА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА . герой от руските народни песни и приказки. литература и др. им. © С1Нм (#1: начальник войска. юнак (БТР) © #2: незаурядный. ТСРЈ: перс.ru/AjdukovicKR..) Comment [A3]: ТРАНСГРАФЕМАТИЗАЦИЈА степен адаптације ортографије Comment [A4]: ТРАНСАКЦЕНТУАЦИЈА Comment [A5]: ТРАНСФОНЕМИЗАЦИЈА Comment [A6]: ТРАНСДЕРИВАЦИЈА (проста контактолексема) ► МОДЕЛИ СА ОЗНАКАМА ИЗВОРА ► КОНТАКТОЛОШКИ СИНОНИМИ ► ПОТВРДЕ У ИЗВОРИМА Comment [A7]: ГРАМАТИЧКИ ОПИС Comment [A8]: ТРАНСМОРФЕМИЗАЦИЈА Comment [A9]: ТРАНСМОРФОЛОГИЗАЦИЈА РОДА Comment [A10]: ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈА Comment [A11]: ТРАНСКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА Comment [A12]: ТРАНССТИЛИЗАЦИЈА (лексичко-стилистичка адаптација) Comment [A13]: УКУПНА АДАПТАЦИЈА Comment [A14]: ПРВИ ПАР ИЗВОРА ► ЗНАЧЕЊА И ИЛУСТРАЦИЈЕ ЗА ТРАНССЕМАНТИЗАЦИЈУ ПРЕМА ИЗВОРИМА (ЦИТАТИ ИЗ КОРПУСА) Електронско издање речника (предговор. смелост и издръжливост. красота и съобразителност // за воин от руската или съветската армия. БТС: 2.. БТС) 1. 2014 и др. разг. выдающийся в какой-либо области человек 2 (СТСРЈ ).<перс. разг.narod. ТСЖВЈ: тат. рицар ⌂ рус. Акц0..2> БОГАТИР в-д. БТС: 2.html Comment [A15]: ТРАНСЕМАНТИЗАЦИЈА ЗА ДРУГИ ПАР ИЗВОРА и т. 2012. © #: о героях античной мифологии (СРЈXVIII). им.2 С1Н2м+С2Ф р (АРБЕ/СТСРЈ ) ¤ С1Н1м+ С1Ф1р+С2Н2р (БТР/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н1м+ б С1Ф1р+С2Ф р (АРБЕ/СРЈXI-XVII) ¤ С1Фм б (БТР/СРЈXVIII) ¤ С1Фм+С2Ф р (АРБЕ/СРЈ а б XVIII) ¤ С1Ф р+С2Ф р (АРБЕ/СЦРЈXIX) ¤ С1Ф1р (БТР/СЦРЈXIX) богатырь І. воин с необикновена сила. Ф3/2. (СРЈXI-XVII) богатырь (СРЈXVIII) богатырь (СЦРЈXIX) кс: герой.. 2004. храброст и красота.д./посл. 2. (АРБЕ2). рус.: посл. и х х др.. © #: о героях античной мифологии (СРЈXVIII).<перс. рус.. (МАС. © #3: о человеке незаурядном. юнак (АРБЕ) © #2: незаурядный. 2. выдающийся в 2 какой-либо области человек (СТСРЈ ). храброст. ~ чего и са атр. талантливом в какой-л. фиг. условне ознаке. фиг.). фиг... воевода /у восточных народов/ // при имени знатного человека /у восточных народов/) + С1Фр (#1: герой от руските народни песни и приказки) (СРЈXI-XVII). С0. К1. 3. области (БТС). + фиг. [акц. рус. талантливом в какой-л. © #1: герой от руските народни песни и приказки (СЦРЈXIX). ОИС: монг. © #3: о человеке незаурядном. витяз. свеч.. ТГ2/2. + фиг.): http://ajdukovicj.-м.. СТСРЈ: 3. СИСЧ. ЛСА0/1. 2.м. (ГРЧД). воювал за освобождението на България от робство // за човек със здраво телосложение и голяма сила. (РРОДД)...2 богатырь (СТСРЈ) богатырь и вар.

2 СТСРЈ ).. Д1/1.3р (ГРЧД/МАС/СРЈXVIIІ) ¤ С1Н1м+С2Н2р (БТР/СРЈXVIIІ) ¤ С2Ф2р (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С2Н3р (ГРЧД/СЦРЈXIX) .-м. 2.. © С1Фм (#а: до V столетия каждый пожилой монах. *б>: во Франции) (ОИС). 36 © #1: или духовного ордена..2 аббат (СТСРЈ) аббатъ и вар..цм+ С2Н2р+С2Фа. управлявшее этим городом в первые годы республики) + С2Ф>р (*а>: мужских монастырей. *б>: во Франции) (ОИС).2>р (АРБЕ/МАС/СТСРЈ1. прош. им. должностное лицо в Генуе. АБАТСТВО<1./фр. 2. (БТР). управлявшее этим городом в первые годы республики) + С2Ф>р (*б>: во Франции) (ОИС).-м.2>р. § [б.<сир. ЛСА0/1. (СРЈXVIIІ) аббатъ (СЦРЈXIX) кс: настоятел ⌂ рус. лат. бб]). лат. (СРЈXI-XVII) аббат и вар. сир. Ф3/4.2) ¤ С1Фа.. духовный и политический правитель аббатства (СРЈXVIII).. М0. © С1Фм (#1: или духовного ордена.б>р (БТР/ОИС) ¤ С2Н 2р (АРЧД/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Ф1р +С2Н2р (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Ф2>р (БТР /МАС/СТСРЈ1. ОИС: итал.3) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/ БТС) ¤ С1Ф2м+С2Н3р (ГРЧД/БТС) ¤ С2Н2р (БТР/МАС/СРЈXVIIІ) ¤ С2Н2. игумен на католически мъжки манастир. должностное лицо в Генуе. управлявшее этим городом в первые годы республики) + С2Ф>р (*а>: мужских монастырей. (АРБЕ). католически свещеник (БТР) © С1Фм (#а: до V столетия каждый пожилой монах. К1.3р (АРБЕ/ТСРЈ /СЦРЈXIX) ¤ С1Ф1р+С2Н2р (БТР/ СЦРЈXIX) аббат І. им. С2Ф1. прош.3) ¤ С1Ф2м+ С1Ф2р (БТР/БТС) ¤ С2Н2.-с.2) ¤ С2Н2р+С2Ф1. © #1: или духовного ордена (СРЈXVIIІ). духовный и политический правитель аббатства) + С1Фр (#1: мъжки) (СРЈXVIII). Акц0. СРЈXVIII: пољ.3р (АРБЕ 2/МАС) ¤ С1Фбм+С1Ф1р (БТР/ОИС ¤ С1Фбм+С2Н2./ итал.3) ¤ С1Ф2м (АРЧД/БТС) ¤ С1Фбм+С2Н2р (АРЧД/ОИС) ¤ С2Н 2р (АРЧД/МАС/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м1 +С1Ф1р (БТР/СТСРЈ1. ТГ1/2. 2.. должностное лицо в Генуе.. почетна титла на католишки свещеник с ранг под прелат или епископ..цм+ С2Фа. #ц: народный аббат. 2. #ц: народный аббат. ЕСРЈ. Акц0. ТГ1/2.<лат. БЕС лат. 2. 1. С1Н2м1+ С2Фр. [акц. © *2>: во Франции 2 (МАС/СТСРЈ ). І им. СИС: лат. <сир. 3. © *1>: мужского.2 СТСРЈ ).. ЕСРЈК: итал. © #1: мъжки (СЦРЈXIX). *>2: во Франции (МАС. (РБАН). М0. ТСРЈ: сириј. *2>: во Франции (МАС/ 1..цм+ С2Фб>р (БТР/ОИС) ¤ С1Фа.<јевр. ¤ 1.<лат.3р (ГРЧД/АРБЕ2/ ОИС) ¤ С1Н2м1+С2Н2р+С2Ф13.б>р (АРЧД/ОИС) ¤ С1Фа.2) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф1м (АРЧД /СРЈXVIIІ) ¤ С1Фм+С1Ф1р (БТР/ СРЈXVIIІ) ¤ С1Ф1м+С2Н2р (АРБЕ/ СРЈXVIIІ) ¤ С2Н2.<сир. К1.2> ц-д./итал.2> АБАТ а/ц-д. в католическата църква – управител.< арам./ х х посл.: посл. игумен на католически манастир. ¤ 1.31р (АРБЕ2/СТСРЈ1./нем. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.. Ф2/2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ А <1. #ц: народный аббат.</лат. А1 (АРЧД/МАС/СТСРЈ1. глава на абатство. А2 (АРЧД/ СТСРЈ1. (МАС: лат. католически свещеник (АРЧД) © *1>: мужского. (ТСРЈ) 1. ЛСА1. СИСЧ: итал..< стгрч. католишки свещеник с тази титла (АРБЕ) © С1Фм (#а: до V столетия каждый пожилой монах. (АРЧД).

обязанностей (ПСИС). длъжност на абат /в 1 знач. © *1: 3 или абатисата (АРБЕ2/СТСРЈ )./нем. (ОИС. І. 2.. © #: сложение с себя к-н. АБАЦИСТ б-д. © #: отказ от должности или сана (ТСИС). (АРБЕ2). им. фиг. С1Фм+С2Н2р. мрачное и огромное здание (ОИС).</лат. С0..<лат. мрачное и огромное здание (ОИС). АБДИКАЦИЯ б-д. (РЧДБЕ) 1 (СТСРЈ : разг. ¤ 1.-ж. © С1Фм (#2: аббатисы) + С1Фр (#1: мъжки) (БТС).: 3/3. 3. обязанностей (СИСЧ). © #: сложение какой-либо власти или звания (ОИС). Акц0. лат.РУСКИ УТИЦАЈ 37 аббатство С. католически мъжки манастир с принадлежащите му владения. (ГРЧД. пољ. които го управляват. (СИСЧ) абдикация (СРЈXVIIІ) кс: отказ ⌂ рус.-ж. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1./ или на абатиса (АРБЕ2) © С1Нм (#2: пребывание в должности аббата) + С2Ф3р 1 (*3: или на абатиса) (СТСРЈ ). СЈТ: енгл. (СИСЧ. свързани с властта) (ОИС) © #: должности или сана (ТСИС). (ОИС: свлат. [акц.-м. ¤ 1.-с. лат. наст. М0. с бб. пол.<лат. отказване от престоли владетелски права.. ц тв]). пол. католически манастир с неговите имоти и земи. (АРЧД). СИСЧ. © #2: аббатисы (БТС). § [б. им. сградите. ОИС: лат.: 2/2. (БТР). © С1Фм (#б: старинное. ТГ0. 2. са рус. © #б: старинное.<итал.. голям католически мъжки или женски манастир заедно с принадлежащите му имоти. СРЈXVIII. (АРЧД)... [акц. ОИС. К1.3 аббатство (СТСРЈ) аббатство и вар...). звание и длъжност на абат (АРЧД) © С1Нм (#2: пребывание в должности аббата /1/) + 1. заст. ЛСА0/2. им. ¤ личен акт на монарх. фиг. им. ТСЖВЈ: лат. доброволно или принудително отричаване на монарх от престол.. <-ист » -ист>. служба на абат (БТР) © С1Нм (#2: пребывание в должности аббата /1/) + 1. пол. изоставяне на важни пълномощия от високопоставен чиновник (ГРЧД) © С1Фм (#: звания) + С2Фр (*1: привилегии.... 3. власт и привилегии. (Д1965) ⌂ рус. ¤ 1. 2.-м. Акц0.3 С2Фр (*2: звание) (СТСРЈ ). Д0. СРЈXVIII: правн. А1/2 (АРЧД/Д1965) абацист С. © #б: старинное.. Ф2/4. отказване от каквито и да било права (АРЧД) © #: сложение с себя какого-либо сана. НКРЈ/БНК: 0/+30] ¤ 1.. католически манастир с принадлежащите му имоти и земи.. 2. с който той се отказва от престола и от владетелски права (АРБЕ2) © #: сло- . фр. РБАН). длъжност. БТС) 1. <-ство » -ство>. 2.3 С1Фр (#1: мъжки) (СТСРЈ ). (АРЧД).. мрачное и огромное здание) + С1Фр (#1: мъжки) (ОИС). ТГ0. ¤ 1. лат.<лат. заст. сана.. 2.). К0. БТС: лат. © #б: старинное. НКРЈ/БНК: 0/0] през Средновековието – привърженик на аритметически изчисления с помощта на абак (АРЧД). А1/2 (АРЧД/СИСЧ/ПСИС/ ТСИС) ¤ С1Фм (СИСЧ/ОИС/ТСИС/ АРБЕ2) ¤ С0 (АРЧД/СИСП) ¤ С1Фм +С2Нр+С2Ф2р (ГРЧД/ОИС) ¤ С1Ф м+С2Н2р (ГРЧД/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ГРЧД/СРЈXVIII) абдикация І. © #1: званiе аббата (СРЈXVIIІ). сан на абат. ТСИС: лат. свързани с властта. 2. СИС: лат. жилище и канцелария на абат (ГРЧД) © #2: звание // аббатисы (БТС). © *2: длъжност (АРЧД/СЦРЈXIX). мрачное и огромное здание (ОИС). чиито доходи са в полза на абата или абатисата. 2. (СРЈXVIIІ) аббатство (СЦРЈXIX) ⌂ рус. Ф2/2. им./ посл. ЛСА0-2.. М0. [акц. които се обитават от монасите или монахините на такова общежитие.: посл.

акц. прид.3) ¤ С0 (АРБЕ/БТС) ¤ С1Фр (АРБЕ2/МАС) ¤ С1Н2м+ С1Ф1м (АРБЕ2/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+ С1Ф1р (АРБЕ2/БТС) ¤ С2Н2р (АРБ Е/МАС/СРЈXVIIІ/СЦРЈXIX) 1. биол. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. полагавшая. растения или животни. А2 (АРЧД/ МАС/НТЕС) ¤ С1Фм+С2Фр (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С1Фр (АРЧД/БСИС2007) ¤ С0 (АРБЕ2/БСИС2007) абиссальный І.: 4/4.<лат. геол.). что для спасения души не нужно знать даже азбуки (ПСИС). (БТР. © #б: псалмы. рет. © #: океански.. местни жители на Австралия. Акц0. лат. прид. ГРЧД) ⌂ рус. първоначални жители на дадено място. 2. х х [акц. ШЕСРЈ: фр. НКРЈ/БНК: +30х/+30х] ►АБОРИГЕНИ<1. 1 с оттенком шутливости/ (СТСРЈ ). първоначални жители на дадено място. ЛСА0/1.. буквар.). (СРЈXVIIІ) аборигены (СЦРЈXIX) кс: автохтони. (СТСРЈ) аборигены (БТС.-м. М0.2. А2 (АРЧД/СТСРЈ1). фиг. ЛСА0/1. что даже в знании азбуки нет необходимости для того. геол. © #: сложение какой-либо власти или звания (ОИС). (ГРЧД). С1Н3.-м. ОИС: лат.. където са възникнали в процеса на еволюцията. кто хочет спастись (СИСЧ). морски води – много дълбок. јд. МАС) аборигены и вар.. фиг. (ГРЧД). (АРБЕ.: 4/4. К1/2. ¤ който се отнася до най-дълбоките части на моретата и океаните или на земната кора (АРБЕ2).<лат.</лат. (АРЧД). ТГ0./м.-мн. спец.. І. об.. в которых первые буквы каждой строфы. 1 биол. (БТС: лат. (АРБЕ).<клат. [рус<лат. (СРЈXVIIІ) вар: абецедар (АРЧД. АБИСАЛЕН г-д.: посл. СТСРЈ : 2. (АРЧД) грч. (ГРЧД). заст.. . (СТСРЈ) 1 абориген ..2> в-д. М2. новак. ТГ0. рет. им. които се намират в местата. 2. І.. ТГ2/2. работают или учатся где-л. © 1. фр.2> АБОРИГЕНИ<1.<грч./посл. Аг0. АРЧД. А2 (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Фбр (АРЧД /ОИС) ¤ С# (АРЧД/СИСЧ/СРЈXVIII) абецедарий І. неопитен човек (АРЧД) © #3: псалмы.<клат. Аг0. разг. морски води) (СИСЧ). лат.: 3/3. биол.-м. ЛСА1. СИС: 2. автохтони жители.3 аборигены І.. (АРБЕ2). ТМБ0. бездънен (АРЧД) © С1Фм (#: о животных) + С2Фр (*: за океански. (СИСЧ. М0.. © #: азбука (СРЈXVIII). Ф3/1 І. књиш. кто давно живут. А2 (АРБЕ/ СТСРЈ1. 2. туземци.2. © #: отказ от власти. (АРБЕ)./м. СРЈXVIII: лат. І. 2. ТГ2/5. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. мн. которая считала. С1Н2м1. лат.-мн.). автохтони. лат. Акц0. (ПСИС) абеседарий и вар. К1.. Акц0. автохтони (АРБЕ) © #2: те.. АРБЕ2).<лат.. 2. ТМБ0 К1.. Акц0. [акц. им. рус. геол.-м. спец. СИСЧ: грч. (МАС: фр. јд. С0. [акц.<грч.. 38 морски води (АРЧД/БСИС2007)..4м.. /об. туземци ⌂ рус.<фр.. им. Ф3/2. ЛСА1/ 2. #4: член секты анабаптистов. в которых первые буквы каждой строфы или стиха следовали в алфавитном порядке. 2. следовали в алфавитном порядке (ОИС). Ф3/4.. които не са дошли от другаде.. прош.2> б-д. им.). АБОРИГЕН<1. должности или сана (ТСИС). © #: секта анабаптистов. обязанностей (СИСЧ)./ фр. ТСРЈ: лат. които не са дошли от другде. НКРЈ/БНК: 2/0] ¤ за океански. местни... (СИСЧ) кс: глъбинен ка: повърхностен ⌂ рус. рет.. а иногда каждого стиха. БСИС2007: грч... които не са били пренесени от другде.. АБЕЦЕДАРИЙ б-д. местни.. (АРБЕ2). им. им. Ф3/2. рет. М0. 2. СРЈXVIII: фр.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ жение с себя какого-либо сана.

.<лат. акта (ПСИС). ¤ съкращение.-ж. © #2: условное сокращение слов в письме (МАС). им. С1Фм. ТГ0.. © #1: Австралия (МАС). #3: в аптекарских рецептах – сокращенные знаки для обозначения мер.. Ф3/1. К1.. съкращение в нотно писмо (АРЧД) © #2: в буквенном письме (СТСРЈ). НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1.. Америки) (СТСРЈ ).2.4р (АРБЕ2/ МАС/БТС/СЛТ) ¤ С1Ф1м+С2Н4р (АРБЕ2/СТСРЈ) ¤ С1Ф2м (СТСРЈ/ БТР) ¤ С1Н2м (БТР/БСИС2007) ¤ С# (АРЧД/СИСЧ/ОИС/ПСИС/СИСП /СРЈXVIIІ) ¤ С2Фбр (БТР/СРЈXVIIІ) аббревиатура С. спец. муз. (СТСРЈ) аббревиатура и вар.-ж. ТМВр0.<лат. (АРБЕ2). применяемое в нотном письме (БСИС2007). 3. им.-м. буквено съкращение на две или повече думи.<лат. 2. 3. содержащая в себе краткое изложение какого-либо акта. спец. Акц0.. спец..<лат. СРЈXVIII: лат. #2: нотариальная записка. ЛСА0/ 1. АБРЕВИАТУРА ц-д.. (БТР). дума. образувана от съкращаването на две.. образувано от началните букви на съставящите ги думи или от началните им срички. работают или учатся где-л. спец. 2.2) абсолют І. (АРЧД). 3. © #: приятное сокращение слова. ШЕСРЈ. нотариальная записка с кратким сложением к. 3. кто давно живут. вбл-ие. ТГ1/2. творец ⌂ рус. муз.39 туземци. © С1Нм (#2: растения. © #1: сокращение слов при письме. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н3м (АРЧД/ БТС) ¤ С0 (АРЧД/СТСРЈ2) ¤ С# (АРЧД/АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С0 (АРБЕ/ МАС/БТС/СРЈО) ¤ С1Н1м1 (АРБЕ/ СТСРЈ1./<предик. с оттенком шутливости/) + С1Ф1м (#1: 1 Океании. ТГ2/1.<лат. фил. М0. (СРЈXVIIІ) кс: съкращение ⌂ рус.. АБСОЛЮТ<1. ¤ 1.2 абсолют . © #: РУСКИ УТИЦАЈ пропуск на письме некоторых букв в слове (ОИС). съвършенство. им. напр. СИС. (СРЈXVIIІ) кс: идеал. БЕС: итал. Д1/1.: 5/5. БТС. СЛТ: итал.3> б-д. 4. К1/2 ЛСА1/2. условно съкращение на думи в написан или отпечатан текст. съкращение на сложни названия. три или повече думи. вместо высокоблагородие. (АРЧД). ОИС. лингв. © #2: сокращение. местности и продолжающие существовать там по настоящее время) + С1Фр (#1: Австралия) (БТС). титла суть аббревиатурные знаки (СИСП). лингв.н.2. <-ура » -ура> [акц. (СТСРЈ) абсолют и вар. (ГРЧД) итал.>. автохтонни жители. М0. съкратен запис на най-често използваните думи в класическата канонична и богослужебна литература (АРБЕ2) © #1: или представляющее собою сложение начала одного слова с другим словом словосочетания (СТСРЈ). (МАС. письмо с титлами (СРЈXVIIІ). СРЈО: лингв.-м. рус.. (СТР) итал. § [б]). знак за съкращение или опростяване в нотно писмо при повторение на няколко отделни тона. <съкратено графично представяне на дума или израз или съкратен произносителен вариант на дума или сложно название> (БТР) © #2: нотном письме (СТСРЈ).. 4. Аг0/2. СИСЧ. (СТСРЈ) 3 абсолют К. предик. © сокращение при письме..<нем. © #: сокращение в письме и печати. (БТС) Абсолют (БТС) 1. 1. Акц0. /об. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2 м+С2Н3р (АРЧД/МАС/БТС) ¤ С1Ф2м (БТР/СТСРЈ) ¤ С2Н3. Славян. веса и значения составов (СИСЧ). возникшие в какой-л.. им. животные. автохтони (АРБЕ2) © С1Нм (#2: те. © #2: условное сокращение слов или слова (БТС). Ф3/2 І. им.-м.. нем.< . БСИС2007: лат. С1Ф2м. такта или цели откъси.

БТС: лат. БТР). съвършен. (АРЧД). Акц0. тиранство. пол. (ГРЧД). ничем не обусловленное (МАС). А2 (АРЧД/МАС/БТС) ¤ С0 (АРЧД/СТСРЈ1. прид. књиш. <-изм » -изъм>.. пол... окончателен.-несврш.. рязък. 3. Д1/2. СИСЧ: лат. 1. [акц.2 абсолютный (СТСРЈ) кс: безспорен. фил. [акц. не зависящее ни от каких условий и отношений (БТС).. 2.2> е/б-д. Д0. 1. ⌂ рус. (БТС: фр.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ лат. 1.. самовластие.: 3/3. ЛСА0/1. ЕСРЈ: пољ. фил. Ф3/4. БСИС2007: лат. С0. Акц0. ШЕСРЈ: нем. <-изировать » -изирам>. (БТС: књиш.< лат. световна воля.).2> е-д. спец. рус. гл. обезателен... единоначалие. ¤ 1. ТСРЈ: лат. което е безусловно. фр. (ГРЧД). А2 (АРЧД/БСИС 2007/СТСРЈ1. (РБАН. формален ⌂ рус.самодържавие.. М2. абсолютна идея (АРЧД) © #: нечто самодовлеющее. деспотизъм.. (МАС) 1. (АРБЕ). поставям като безусловно начало. гл. фил. © *>: в эпоху феодализма <. (АРЧД). НКРЈ/ БНК: +30/+30] ¤ държавен строй с неограничена еднолична върховна власт (БТР) © #1: стремление к непосредственному созерцанию и восприятию безусловного (СИСЧ).<лат.. 4. фр. (БЕР). универсален дух. 2... (АРЧД). лат. взет сам за себе си.<лат.. Д1/2.. С2Н2р. Ф3/2. (БТС) 1. обобщавам (АРЧД).<лат. рус. която е синоним на божество.-м. им.. АБСОЛЮТЕН<1. Акц1. рел. рус. (СИСЧ) кс: автократия. АРБЕ2). самодовлеющее. 2. ЛСА0.. ТМГв0. безотносительное. ТГ0. пол. ¤ 1. в идеалистическата философия – вечна.).2 тижимая в реальном мире (СТСРЈ ). решителен.-несврш.. © #: абсолютный монарх. самодержец (СРЈXVIII). независим.: 5/5. произвол.. ТГ2/5. идеален.. 1. К1. (СТСРЈ: фил. монархия (СТСРЈ). съвършен (АРЧД) АБСОЛЮТИЗИРАМ<1. правя безусловен./посл. НКРЈ/БНК: х х +30 /12 ] 1.. отявлен. 2. (ГРЧД). Д1/2.>. разг. правилно (АРБЕ) © #1: некая абстракция. С0. СИА0гр. им. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ в идеалистическата философия – вечната. Ф3/4. ЛСА0/1..< пољ. МАС: лат.2) абсолютизировать С. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] 1. абсолютен дух. (БЕР).: посл. М2.).<лат. върховен./сврш. недос1. диктатура. нещо.. 2. 40 пълен. Ф3/4.: посл.. очевиден.. (АРБЕ. независим от нещо друго. категоричен. 2.. фр. АБСОЛЮТИЗЪМ е-д. ТСИС: фр. фил.2 абсолютизировать (СТСРЈ) кс: обобщавам ⌂ рус. СРЈО: књиш. неизменна безкрайна първопричина на вселената. СРЈ XVIII: пољ. књиш. фил./ сврш. лат. књиш. единовластие.<лат. самодържавие. © #3: нечто безусловное. в Католическата църква – доктрина за Божието предопределе- . прид. бог.-м..<лат. ТГ2/5.2) абсолютный... безусловен. -тен С.. абсолютна идея. <-ный » -ен>. лат. М2/0. изв. 2.<лат. А2 (БТР/БТС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н1м (БТР/СИСЧ) ¤ С2Ф>р (БТР/СТСРЈ) ¤ С2Ф1р+ С2Ф>р (АРБЕ2/СТСРЈ) ¤ С1Н1м+ С2Н2р (ГРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н1м (АРБЕ2/СИСЧ) абсолютизм С. ТГ2/5.. ТСРЈ./4. неизменна същност на нещата извън времето и пространството.. неоспорим. пол. -п. 1. (ТСИС: фр.. който се отнася до абсолют. неограничен.<лат. спец.). (БТР).. [акц.-п.<лат. отивам до крайност. [акц. (АРБЕ).

. нем. отвлечен.-м.<лат. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ който се получува чрез абстракция. Ф3/4.: 2/2. НКРЈ/БНК: 9 /7] който се отнася до абсорбция (АРБЕ).2) абстрактный -тен.2 абстрактный (СТСРЈ) абстрактный (СРЈXVIIІ) кс: идеен. хем. рел.. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.. прид..) <-ция » -ция>. 2. при което суверенът /монарх/ има неограничена и върховна власт.. А1 (ГРЧД/ЕСБЕ/СИСК/НТЕС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/МАС) абсорбция С. К0. С0. М0. ТГ2/5. неконкретен (АРЧД) © #1: 1 соотн..<лат. 3.. 2. <од 1 лат.2> е/б-д. А2 (АРЧД/БТС/ ТСРЈ/СИСЧ/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м1 (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н1м1 (АРБЕ2/ СТСРЈ1. С0.<лат. прид. <-онный » -онх ен>. [акц.<нем.-ж..+>.. неприложим. (БЕР). (СИС) кс: постановление ⌂ рус.. невидим. (МАС: физ. (АРБЕ). (ТСРЈ: књиш. им. С0. А2 (АРЧД/СИС/СИСЧ) абсолюция І. СРЈXVIII: фр.. Ф3/1. књиш. рус. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ1. ТГ0..>. СИСЧ: лат.. спец.. М2. хем.: 3/3.: 4/4. рел. ¤ 1.</лат. © #1: стремление к непосредственному созерцанию и восприятию безусловного (СИСЧ).. 2.» -о->. НКРЈ/БНК: 0/2] 1. <лат. <-ный » -ен>..+>. К0. К0. С.41 ние (ГРЧД) © #1: стремление к непосредственному созерцанию и восприятию безусловного (СИСЧ). (ГРЧД). (МАС) 1.. тех. Ф3/2.<фр. ТСИС: нем. ШЕСРЈ: нем.> монархия) (АРБЕ2/СТСРЈ). им. лат. лат. физ. АБСОРБЦИОМЕР б-д. СБТ: енгл. Д0. С0.<лат. <-о.-ж. 1. Акц0. 2. СИСК: лат. (ЕСБЕ: 1. СТСРЈ : 2 хем.2 абсорбционный (СТСРЈ) ⌂ <рус. ТГ0. АБСОРБЦИОНЕН е-[д]. хем. РУСКИ УТИЦАЈ АБСОРБЦИЯ б-д. абстракционистичен ... Ф3/2 І... прид. хем.).. на всмукване и усвояване. опрощаване на греховете /у католиците/ (АРЧД). АБСОЛЮЦИЯ б-д. 2. физиол.). [акц.2) абсорбционный С. 1. в химията и физиката – процес на поглъщане..+буг.: 2/2. (БТС) 1. (РБАН). лат. (СИС: лат. <хем. науч. им. Акц0.. форма на държавно управление. неограничена еднолична върховна власт (АРБЕ2) © С2Фр (*1: суверенът) + С2Фр (*>: в эпоху феодализма.-ж. утопичен ка: конкретен ⌂ рус... физ. М2/0. Акц0 Ф3/4..<лат. спец.. хем. отвлечен. 2.-ж.: посл. Д0. ЛСА0/1. (ГРЧД).. Акц0. (АРЧД)... физ. неконкретен. им. (ГРЧД).. (Google) ⌂ рус. СИСЧ: лат. [акц.. НКРЈ/БНК: 0/0] оптически уред за относителни измервания на цвета и силата на обагрянето на разтвори (АРЧД). Д1/2.. АБСТРАКТЕН<1. Ф2/3. решение на съд за оправдаване на подсъдим. правн. който се основава на абстракция. МАС: лат. С0. ТГ0 Акц0. ТГ0... им. спец. ТГ2/5. физ. (АРЧД).). който е получен чрез абстракция. науч./нем. им. (ТСРЈ) абсорпция (ТСРЈ) вар: абсорпция (АРЧД) ⌂ рус.-м. хем. (АРЧД). ЛСА0. связанный с ним 1 (СТСРЈ ). А2 (АРЧД/Google) абсорбциомер Сл. правн.. ЛСА0/1. ЛСА0. М0.. (БТР) лат. отвлечен. 2. [акц. с абстракция . ТСРЈ: лат./посл. (АРБЕ). във физиологията – поемане на течности или други вещества от тъканите на тялото (ГРЧД). ТСИС. [акц. 2. прид. Д1/2. <. М0... ¤ 1. който се отнася до абстракционизъм. ЛСА0. СТСРЈ : физ. физ. Д0..<лат. од лат.

<лат.<нем. плод воображения (СТСРЈ). М0. 1 связанный с ним (СТСРЈ ). нем.. (АРЧД).-м. предмет или събитие чрез отстраняване на преходните и несъществените. идиотство. ТГ1/2. туманное выражение мысли) + С2Фр (*: обобщение) (ТСРЈ). (АРБЕ2).<лат. [акц. ТГ1/2. НКРЈ/БНК: 0/0] публично отричане от убеждения или . СИСЧ. лат. [акц. ТГ0. фил.<фр. фил. отсутствует в жизни. Акц0. oтвлечено понятие или обобщение. (ГРЧД). ПСИС: правн. ОИС: лат. ТМГв0. ~ какво (СТР).<лат. им.<лат. (БТР). а существует лишь в воображении.-ж. отвличам... лат. им. 1. научн. глупост. им. галиматия. М0. не вземам предвид.</лат. ЛСА0/1.). А1 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) абъюдикация І. СИСК: лат.. (СИСЧ) ⌂ рус. (РБАН). (БТС. мислено отделяне на съществените признаци на дадено явление. С0..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 1 (АРБЕ2) © #1: соотн. что не реализуется на практике.-ж.-несврш.<лат.<лат. мислено се отделям. им..-несврш.<лат. К0. Акц0.-м. лат. М0. јд./ х х посл.. С2Н2р. (МАС: лат. им. Акц0.: 2/2. спец. не одобр. [акц.. лат. (АРЧД). ТСРЈ: лат. разг. БТР. създадено в резултат на процеса на абстрахиране (АРЧД) © С1Нм (#2: неясное. нелепост. рус. 42 СТСРЈ: гл. глупост (АРЧД) © #2: драма а. (РБАН.<лат. јд. АБСТРАХИРАМ е-д. НКРЈ/БНК: х +30 /+30] 1. Акц0.<нем. © #3: то. лат.. + књиш. фил.. СИА0гр. – одно из проявлений авангардизма (СИСК). 2. књиш. НКРЈ/БНК: 0/0] лишаване на някого от нещо чрез присъда (АРЧД)..<нем.. (ГРЧД). АБЮДИКАЦИЯ в-д. (АРЧД).-п. књиш.-п.-ж... Акц0. правн..-ж. Ф2/3 Д0. АБСТРАКЦИЯ б-д. І. гл.: 4/4.. идиотизъм. јд. рус. нем. (БТР) спец. 2. (БЕР). С0../фр. им.. Ф2/3 І. гл. М0. (ОИС. МАС) ка: конкретизирам ⌂ рус. Ф3/4. НКРЈ/БНК: 8/0] 1. С0. (НСИС: лат. Ф2/4. СИСП. (МАС./сврш.. АРБЕ). СРЈXVIII: фр.: 3/3. Ф2/2.).-несврш... (ТСРЈ) 1 абстракция (СТСРЈ) абстракция (СРЈXVIIІ) кс: обобщение ⌂ рус. АБЮРАЦИЯ в-д. 1..-п. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] безмислица. не вземам под внимание (БТР).. бредни.<нем. ТГ0. 1. (МАС) 1 абсурд (СТСРЈ) кс: безразсъдство.. СРЈО: књиш. К0. нем.-ж. 1.. у функц. (АРЧД). фил. ТСИС.<лат. им. ¤ отделям мислено съществените признаци на явленията или предметите чрез отстраняване на преходните и несъществените (АРБЕ2) АБСУРД<1> б-д.. фил. с абстракция . им.<нем. прил. <-ция » -ция>. ШЕСРЈ: фр. А1 (АРЧД/МАС/ПСИС/ТСИС) ¤ С1Н2м +С2Ф2р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н3м (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С0 (АРЧД/СРЈXVIII) абстракция С. А1 (АРЧД/МАС/БЕС/СТСРЈ1/СИСЧ) ¤ С1Н2м (АРЧД/СИСК) абсурд І.<лат. ГРЧД). БЕС: лат. ТСИС: нем. І..<лат.. А2 (БТР/БТС/МАС/СТСРЈ/ТСРЈ) ¤ С0 (АРБЕ2/БТС/МАС/ТСРЈ/СТСРЈ) абстрагировать І.. СИСЧ: лат./ сврш..-ж. ЛСА0/1 А1 (АРЧД/БСИС2007/СИСЧ) ¤ С2Фр (АРЧД/ОИС) абъюрация І. К0. (РБАН. М2. К1.< лат. ЛСА0/1. 2.<лат. (АРЧД). ЛСА0.: 3/3.: посл. ЛСА0/1.). С0. (БСИС2007. (БЕР). ТСИС: нем. (БЕР). 2. књиж..). (БСИС2007) ⌂ рус. нелепост ⌂ рус. [акц.. [акц.. (АРБЕ).. фил. ТГ2/5. І. 2. лат.).

която има най-голямо влияние (АРБЕ) © #2: место расположения такого поста (СТСРЈ). (ТСРЈ. (КБ1987. 3. (АРБЕ). която се движи пред основните сили. К0. ЛСА0/1. поз. М2. (КБ1987). војн. выразительных средств и т... војн. (АРБЕ. Ф3/4. спец. (РБАН). фр. фр. (ГРЧД).-м.-ж... ЛСА0/1. група.). АРБЕ). [акц.. А2 (РОРЧД/СРЈО/БТС) аванложа Сл... </ » />. СРЈXVIII: пољ. 5... преден пост. ТСИС: фр. ТСРЈ: фр. фиг. А1 (ГРЧД/ТСРЈ/СТСРЈ1/МАС) ¤ С1Н3-5м (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н2м+ С2Н2р (ГРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) аванпорт Сл. охрана ⌂ рус. војн. М0. им. Ф2/3. С0. им.. фиг. разг. 1. 1. С2Н2р. СИСЧ: фр. 4. Акц0. СЦРЈXIX: војн. составляющих боевой порядок флота. АВАНСИРАМ е-д. М0.. А1 (АРЧД/ТСРЈ/БСИС2007) ¤ С1Н2м +С2Н2р (АРБЕ/АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2 Н2р (АРЧД/СТСРЈ/СИСЧ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРБЕ/СИСЧ/СЦРЈXIX) аванпост Сл../сврш.п.. 2. (АРБЕ/МАС/СТСРЈ) (АРБЕ/БЕС) АВАНГАРД<1> б-д. фр. БТС: фр.. ЛСА2. фр... К1. 1. им. където параходите стоят на котва и където се извършава товаренето и разтоварването (АРБЕ) © #2: один из двух портов.-м./посл.). ЕСРЈ..<фр. ТГ0. (АРЧД). Акц0.. СЦРЈXIX: војн. С0.. Ф2/2.). 2. ЕСРЈК: фр.: фр. СИА1гр .. Ф2/2. Д0. АРБЕ2). #4: произведения авангардного искусства. [акц.. който се поставя пред войските близо до неприятеля. (СТР). челен отряд (ГРЧД) © #3: авангардизм. БЦ1934).. © #2: одна из трех эскадр. 2.<фр. (АРЧД.. 1 СТСРЈ : 2.. связанное с поиском новых творческих приёмов. зб.-м. преден отред. им. фиг. 1. пом. ГРЧД. заст.. фр... (МАС: фр. фр. </ » />. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. фиг. фиг. М0. књиш. за да наблюдава и да предпазва от внезапно нападение на врага.. пом.. която е водеща в обществото. (СТСРЈ) ⌂ рус. (БТР)./хол. 2. С0. (БСИС 2007. охрана ⌂ рус. ТГ0. фр.-м. М0. ТГ2/5... рет... [акц.-м.. ТГ0. Акц0.. (МАС: фр.. (РБАН).</фр. им. предна стража на войска срещу неприятеля. І. предна позиция (АРЧД) © #2: место расположения такого поста (СТСРЈ). војн. ТМГв0. армейска част. © #2: передовая дивизiя флота. пом. војн. (БТР). 1. НКРЈ/БНК: 26/+30] ¤ 1./посл.. ниже второго /основного/ порта. фиг. АВАНПОРТ б-д. ШЕСРЈ. 2. 2. передняя эскадра в дивизии (СРЈXVIIІ). фр.-п.-м.-несврш.: 3/3.. фиг. 2. Акц0.: посл. им. а въ каждой дивизiи передовая эскадра (СЦРЈXIX). (РОРЧД). ТСРЈ..). (СТСРЈ) аванпостъ (СЦРЈXIX) кс: авангард. К1. расположенный в устье судоходной реки. Д0. ТГ0. Ф2/2. (ТСРЈ) 1 авангард (СТСРЈ) авангард и вар. + фиг. 5.43 РУСКИ УТИЦАЈ вяра (АРЧД) © *: от убеждения (АРЧД/ ОИС). авангард І.-н. стилевое направление. ЛСА0/1.: посл. НКРЈ/БНК: 1/0] преддверие на ложа (РОРЧД). јд. #3: водное пространство перед судопропускными сооружениями водохранилища (БЕС). С0. стражеви пост. војн. К0<1>/1. (СРЈXVIIІ) авангардъ (СЦРЈXIX) кс: аванпост./ х х посл. разг.3м АВАНПОСТ б-д. им. + јд. обществена група или страна. 2.: посл. Д0... Акц0. + фиг. ЛСА0/1.-ж. ЕСРЈ.. војн. НКРЈ/БНК: 3/5] външната защитена от вълните част от пристанище. Д1/2... гл. АВАНЛОЖА б-д. </ » />. [акц. БТС: фр. (БТС). им. војн. (МАС) ⌂ рус. ¤ 1.. ум. 2.. А1 ¤ С1Н2.

передовые позиции (СТСРЈ). 2. ТГ0. (БТР). § [+н с ]) <-ировать » -ирам>. (ТМ2007).. п. им. им. ¤ давам аванс или подпомагам с аванс /1/ (СТР) © #: или подпомагам с аванс /1/ (СИС).. <-изм » -изъм>. (БЕР).. ¤ тази част от сцената. + разг.. прош. М0. 3. ЛСА1/2. им. ШЕСРЈ: ь ь фр. 1. към опасни и неблагоразумни постъпки (БТР).. [акц. свързано с големи опасности. заст./4.-м. Д0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ А2 (БТР/МАС/СИС) ¤ С0 (БТР/ СИСК) ¤ С2Н2р (БТР/ТСИС) ¤ С0 (СТР/МАС/ТСРЈ)¤С2Фр (СТР/СИС) авансировать С. Акц1. фр. 1. заст. АВАНТЮРИСТ б-д. която се намира най-близо до зрителите (БТР) © #2: ведущие. Ф3/4. извършването на което е свързано с много опасности. фр. свързано с големи опасности (БТР). СРЈ XVIII: фр. склонност към авантюри./нем. АРБЕ).: 3/3. (РБАН.</фр. АВАНСЦЕНА б-д.. им. ТГ0. М2. АВАНТЮРА б-д. ЛСА0/1. 2. спец. фиг.. ЕСРЈ: ь ь фр.. изв. н./ (БТР). 1. им. НКРЈ /БНК: 11/5] ¤ 1. разг. Акц0. авантюрист (АРБЕ). рисковано действие. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. (РБАН. фр..-несврш. ЛСА0/1. (АРБЕ). 2. К1. Д0. Акц0. начинание. [акц.. напредвам /в служба. </ » />.<лат. § [н т ]). 1. БТС: фр. С0. СТСРЈ: 2. НКРЈ/БНК: 11/22] ¤ предна част на сцена пред завесата (АРЧД) © #2: ведущие. ТСРЈ: фр. спец. н. (АРЧД). К1. фр. (БТР). 2. ¤ склонност към авантюри. А1/2 (АРБЕ2/МАС/БТС) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) ¤ С# (ГРЧД/ БСИС2007) ¤ С# (АРЧД/ГРЧД/ СИСЧ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ2/ СИСЧ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н2р (ГРЧД/БТС) ¤ С1Фм+С2Н2р (АРЧД /ГРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н1м+С2Н2р (АРЧД/НСИС/БСИС2007) .. начинание. фиг. неизвестности и голям риск. 2. приключение.). ¤ 1.. Д1/2. ГРЧД).... ЕСЈРК: лат. 2.. І.. (МАС: фр. ¤ 1. (СРЈXVIIІ) 44 кс: безразсъдство. спец. СРЈXVIII: пољ. [акц. гл.. 2... (СИСК.: посл. ГРЧД). ТГ0. фр. А2 (АРЧД/БТР/МАС/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ/БТС) авантюризм С. (АРБЕ2). не одобр.-ж. (БТС) авантюра и вар. К1. фиг. 3. 3.. действие. НСИС: фр. (СТСРЈ) авансцена и вар.+грч. фр. А1 (АРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С0 (БТР/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ БТР/СТСРЈ) ¤ С1Фм (БТР/ТСРЈ) авансцена Сл.<фр. СЦРЈXIX: поз.: 3/3.. необикновена случка в живота на човека. С0. поз.-ж. ЛСА0/1.. Ф2/3. (СТСРЈ) ⌂ рус. необмислено дело. безпринципност в обществена или политическа дейност (АРЧД). С2Н3р. М0. © #: часть сцены между оркестром и занавесом (ТСРЈ). фр. ЕСРЈ. БТР.-ж.. им. одиссея.<нарлат.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. 3.. Акц0. необмислено предприето дело. ~ кого/ какво (СТР). (ТСИС: фр./сврш.. давам някому аванс. М0. фр.. приключение. (РБАН).-ж. С0. (СРЈXVIIІ) авансцена (СЦРЈXIX) ⌂ рус. приключение // любовно приключение. (АРЧД).п.-м. ь ь (ТСРЈ: књиш. (АРЧД).. п.. 1. (РБАН. предприятие. К0. [акц. (БЕР)... поз. разг. Ф2/4. фиг.: 3/3. риск ⌂ рус. 2. (ТСИС) ⌂ рус.<фр.-м. ТГ2/5. им. СИС: фр. стопанска дейност и под. 2. (ГРЧД). передовые по-зиции (СТСРЈ)... авантюрист (АРЧД). МАС: фр.<фр. АВАНТЮРИЗЪМ е-д.. финанс. 2. § [н т ]). Ф2/4. А1 (АРЧД/МАС/СРЈXVIIІ) ¤ С2Н3р (АРБЕ/БТС/МАС/НСИС) ¤ С0 (БТР/ МАС/СРЈXVIIІ) авантюра І. 1. (АРЧД).

който разчита на случаен успех чрез рисковани дела (АРБЕ2) © С1Нм (#2: в Америке так называют испанских корсаров и крейсеров) + С2Фр (*1: човек. авантюристически.+>. ЛСА0/1. приключенски. ЛСА1. ¤ 1. необмислен. 2. 2. АВАНТЮРИСТИЧЕСКИ е-[д]. бурен. 2.5р (АРБЕ/СРЈО) РУСКИ УТИЦАЈ авантюристичный..: 5/5. #2: в Америке так называют испанских корсаров и крейсеров (СИСЧ). 2. © #: искатель приключений (ТСРЈ). (БТС) вар: авантюристичен (БТР) ⌂ рус.. [акц. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. <-ист/ический » -ист/ически>. ТГ0. рискован ⌂ рус. който търси рисковани приключения или предприема рисковани начинания. Акц0. 2. Ф3/1. АРБЕ2). А2 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н 2р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Фр (ГРЧД/СРЈО) авантюристический С. (НСИС: фр. С2Н2м. Ф3/4. заст. БСИС2007. приключенски. -чен С. богат с приключения. склонен към авантюри. искательница приключений. човек. 3. © #2: искатель приключений (БТС). ¤ 1. приключенски (АРБЕ). © #2: свойственный авантюристу. с целью обогатиться или прославиться. безпринципен. фр. проходимец (БСИС2007). ¤ изпълнен с авантюризъм (БТР). § [н т . характерный для него (СТСРЈ). непочтен човек. безпринципен човек (АРЧД) © #1: искатель приключений (НСИС). рисковани действия. който се отнася до авантюрист> (АРЧД) © #: свойственный авантюристу (БТС). изв. БТС: ь ь 2. фиг. присъщ на авантюрист /1/. към необмислени. М2/0. (БЕР).45 авантюрист С. © #1: искатель. [акц.. който е склонен към авантюри) (СИСЧ). (БЕР). с т ]).: посл. прид.< фр. С1Фм+ С2Н2р. беспринципный делец.. 2. 4. ¤ който се отнася до авантюризъм и до авантюрист (ГРЧД) © #2: свойственный авантюристу. с т ]). с целью обогатиться или прославиться. (ТСРЈ: књиш. 2. прид. НКРЈ/БНК: 2/+30] ¤ 1. М1. който е склонен към авантюри.<фр. искательница приключений. БСИС2007). § [н т ]). изв. изпълнен с приключения (РБАН). лекомислен. в който се описват или представят авантюри. който е склонен към авантюри. <1.2р (РБАН/СРЈО) ¤ С0 (БТР/СРЈО) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ СТСРЈ) ¤ С2Н4. с приключения. (АРЧД). наемен войник през Средновековието (ГРЧД) © #: искатель приключений.. [акц. човек. прид. НКРЈ/БНК: 6/1] ¤ авантюристичен.: 5/5. ТГ2/5.. ¤ 1. ТСРЈ: фр. (АРЧД). (БЕР). който се отнася до авантюрист (АРЧД) © #2: свойственный авантюристу. © #: искатель приключений (ТСРЈ. ¤ 1. характер- . Д0. който се върши без оглед към последствията. Д1/2. който е резултат на авантюра. <од ь ь ь ь фр. 1. който е склонен към авантюри./посл. заст.<фр.. (ГРЧД). авантюристически.. Ф3/4. © #1: искатель. приключения. 2. (МАС) кс: бездомник.-м. авантюристически. характерный для него (СТСРЈ). скиталец ⌂ рус. Д0. (АРБЕ. присъщ. изв. (СРЈО) вар: авантюристически (БТР) кс: опасен. #2: в Америке так называют испанских корсаров и крейсеров (СИСЧ). ТГ2/5 Акц0. 5. авантюристически. основан на авантюра. (АРЧД). прид. § [н т . 2. А2 (АРЧД/СРЈО) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С2Н1. ь ь ь ь (ОС: рет.. 3. АВАНТЮРИСТИЧЕН е/б-д. ист. рус.5р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н1-3. <-ист » -ист>. свойствен на авантюрист. <-ный » -ен>. © С1Нм (#2: искатель приключений) + С1Фм (#1: беспринципный делец) (БТС). им. богат с приключения. човек.. който е изпълнен с авантюри..

књиш. им.<нем. Акц0. БТС. Акц0..-мн. І. непром. грч. ⌂ <ПФС . предсказател. А1 (АРЧД/ЕСБЕ) ¤ С0 (БТР/ МАС/БТС/СРЈXVIIІ) авары І. които се появили в Европа през VI в.-мн. ТМР1. който се среща главно в състава на някои видове вулканични скали (АРБЕ2) © #: С1Фм (белый.: х х посл..-м. Акц1. геол. ТСИС: лат.. <..: 2/2. К0.). (БТР.).>. БЕС. (ГРЧД). (МАС. спец. что авантюрный /в 1 знач. ист. С0. Акц0..+>. серый или бурый) + С2Фр (*: чернозелен) (ПСИС).). ТГ2/5. А1 (БТР/ МАС/СРЈXVIIІ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1. древноримски жрец. фиг.. (ГРЧД)... им. А2 (АРЧД/МАС). НКРЈ/БНК: 27/+30] ¤ изчезнало племе от тюркски произход. им. ТМБ0. 2... Ф2/2. и нападали славяните.<лат..<лат. ¤ минерал от групата на пироксенита с лъскав чернозелен до черен цвят.<лат. НСИС: грч.. РБАН. ТСИС: грч. характерный для него (СТСРЈ). Ф2/4. (АРЧД). птицегадател.3м (БТР/ПСИС) ¤ С1Н2м (БТР/СРЈXIXVII) [С0 (БТР/ССЈ<3>)] август І. ТГ2/2. ист. (СИСЧ: фр. ТГ0. (АРБЕ2). им. © С1Нм (#2: то же. (АРЧД)..< свлат.(СРЈXVIIІ) авар. АВГИТ б-д./м.).. (ПСИС) августъ (СРЈXI-XVII) 1 август и вар. АВАНТЮРИСТКА б-д.<тур. М0. ¤ тюркски номадски племена. (МАС) рус. им. <който се отнася до авантюризъм и до авантюрист> (ГРЧД) © #2: свойственный авантюристу.<лат. (СТР). ЛСА0/1. С0.: 4/4. БТС: лат.. К0. ЕСРЈ: грч. [акц.: посл. А1 (АРЧД/ТСИС/СТСРЈ1. рус. <-ка » -ка>.-м. М2. (СИСЧ.-ж. (АРЧД). ТСРЈ: лат.. К0. Д0.<свлат. акц.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ный для него (СТСРЈ).2> б-д. І. мин. СРЈXVIIІ: лат. [акц. ЛСА0. АВГУР<1. полета и другидействия на птиците.< лат. С0. јд. предсказващ бъдещето по пленето. Акц0. (МАС) вар: аварин..>.<тур.. 2 (МАС.2/БТС/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) авгур І. НКРЈ/ БНК: 1/0] ► АВАРИ АВАРИ в-д. (ТСИС) 1. ТГ0./посл. С0.-м. СТСРЈ : об. А1 (ГРЧД/ СИС) ¤ С1Фм+С2Фр (ГРЧД/ОИС) ¤ С0 (АРБЕ2/НСИС) ¤ С1Фм+С2Фр (АРБЕ2/ПСИС) авгит І. (СРЈXVIIІ) августъ (СЦРЈXIX) ⌂ <рус. им. АВГУСТ б-д.: посл. Аг0./м. (БТС) авары и вар.. [рус... Ф2/2. рет./посл.. (СРЈXVIIІ: ист. ЛСА0. І.м. 2.. им. ирон. (ГРЧД).-м.. М0. ТГ0. (БЕР). [акц.. <. ЛСА0/1. Ф1/1. књиш. НКРЈ/БНК: 2/5] ¤ сивозелен минерал с вулканичен произход (ГРЧД) © #: С1Фм (цвет его черный. ЕСРЈК: лат. им. 2. НКРЈ/БНК: +30/+30] жена авантюрист (АРБЕ). лат. . -м.. ТГ0. ¤ авантюристичен. им. (АРБЕ). + фиг. Аг0. К1. прорицател (АРЧД). ТМБ0.. од фр.<грч. М0. лат. Акц0./) + С2Фр (*: авантюрист) (СРЈО). им. М0. АРБЕ). ист. нападало Балканския полуостров през VI в. ЛСА0/1.-ж../2. јд. А1 (АРБЕ/МАС/ТСРЈ/СРЈО) авантюристка С. Ф2/4.> или белый) + С2Фр (*: сивозелен) (ОИС). ШЕСРЈ: стсл. ист... [акц.. франките и Византия (БТР). Ф3/4. ЛСА0.. заст. (СИС) 46 ⌂ рус. јд.. М0.. ист. ГРЧД.. (БТС) ⌂ рус. І. К0. ист. І.-м. НКРЈ/БНК: 30 /5 ] 1. АВАРИН е-д. ирон. тур. бурый.. ирон. грч.2 авгур (СТСРЈ) авгур (СРЈXVIIІ) кс: предсказател ⌂ рус. (АРБЕ). (АРЧД). им.. 1. ист.<грч. С0. ист.

І. ь ь ТСРЈ: лат.1. С0. БТС: 1. корсиканцем Капацца (СИСЧ). К0. Акц0. лат. им. (АРЧД). (МАС.2) ¤ С2Н1. (БТС) августѣйший (СРЈXVIIІ) августѣйшiй (СЦРЈXIX) кс: височайши.. Акц0. фр. самолет. летец (АРБЕ) © #2: специалист в области авиации (БТС).. свеч. НКРЈ/БНК: +30/+30] в монархическите страни – титла към нарицателни имена.: 3/3. ССЈ ). Ф2/4. С0. С0. Акц0.-ж.+ (БЕР. <-ика » -ика>. ЛСА0/2. сбор от летателни апарати.<лат. НСИС: фр. (МАС.-ж.<фр. ТГ0. М0. Д0 им. (СТР). А1 (АРБЕ2/БТС/СТСРЈ1. ШЕСРЈ.2 авиация (СТСРЈ) кс: авиатика. арх. М0. което управлява летателен апарат. АВИАЦИЯ<1.. К0. въздушни войски (АРБЕ2)..РУСКИ УТИЦАЈ 47 <3> <лат. заст. Ф3/4. ТСРЈ: фр.-м. (МАС: фр. ТСИС: фр. АВИАТИКА б-д. АВИОБАЗА е-д.. АВГУСТЕЙШИ е-д.3р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/МАС/ НСИС) авиация І. въздушна флота (АРЧД).). <-атор » -атх ор>.. АРБЕ). ¤ лице. прид. Акц0/2.-ж.. </ » />. им. (АРЧД).: 3/3. БТС: фр. 2. К1. въздухоплаване. 3. авиј. аеронавтика ⌂ рус. (БЕР)..-ж. фр.: 3/3. производството и летенето на апаратите. потежки от него. СРЈXVIII: лат. ЛСА0/1. А2 (АРБЕ/МАС/БТС/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРБЕ/СРЈXVIIІ) августейший І.<нем. А2 (АРЧД/МАС/БСИС2007) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) авиабаза Сл. въздушен флот. прид. (ГРЧД). им. (АРЧД). ТГ0. [акц. 1.: 3/ 3. Ф3/4. (БСИС 2007: лат. (БТР). 1.<лат. НКРЈ/БНК: 16/5] наука за въздухоплаването (АРЧД). фр. Д0. НКРЈ/БНК: +30 /+30] ¤ летец (АРЧД) © #2: специалист в области авиации (БТС). ТГ0. ТГ2/4. [акц. БСИС2007: фр. [акц.. [акц. авиј. фр.. [акц.<фр.-ж. им.. им./нем.<лат.+ (БЕР).<лат.<лат.. © #: воздушный корабль. ЕСРЈК. ТСРЈ. (ГРЧД). А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ2) ¤ С1Н2м (АРЧД/АРБЕ/БТС) ¤ С# (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ2/ТСРЈ) авиатор С.<лат. им. спец. рус. фр. фр. ¤ 1.. јд. (АРБЕ). (БТР). (АРБЕ2). [акц. изобретенный в 1907 г. спец. 2 СТСРЈ : заст. С0. който изучава проектирането.). принадлежащий ему (СРЈXVIIІ). (ГРЧД.. (РБАН). М1..<лат.-ж. съвкупност от летателните апарати на една страна. спец. ЛСА0/1. зван. М0. АРБЕ). Ф2/4. по-тежки от въздуха. § [с т ])..<лат.. заст. БЕС..).. височайши (АРБЕ) © #: свойственный монарху. НКРЈ/БНК: +30/+30] осмият месец от годината (БТР) © #1: титул римских императоров с Октавия. А1/2 (АРЧД/СИСЧ/ТСРЈ) авиатика С. ЛСА0/2. (СИСЧ: лат. 2. (БТС) 1. АВИАТОР б-д. клон от науката и техниката. 1.. спец.. им. ТГ2/5. дорев. Акц0.: 1/1. рус. ТСИС: фр. #3: имя собственное (ПСИС). јд. С0. 2. (БТС) вар: àвиобаза (АРБЕ2) ⌂ рус. Ф3/2. І. К1/2. аеронавтика ⌂ рус. ЛСА0-2. ТСРЈ: фр.. АРБЕ2). НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] ¤ 1... които се отнасят до владетели и членове на техните семейства. Д1/1. М2. (АРЧД). (СИСЧ) 2 авиатор (СТСРЈ) ⌂ рус. 2... арх.-м. ЕСРЈ. императорски ⌂ рус.: 4/4.. (РБАН. (СИСЧ) кс: авиация.<лат.2> б-д. 3.. лат.<лат./грч. НКРЈ/ . свеч.). © #2: титул царя (СРЈXI-XVII).+ (БЕР). теория и практика на движението по въздуха на летателни апарати.

им. М2. А2 (АРБЕ2/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ГРЧД/БТС/СРЈО) ¤ С1Н 1м+С1Фр (АРЧД/СТСРЈ) авиамоделист С. </ » />. АВИОБЕНЗИН е-д./6. ЛСА0-2. им. Д1/1. І.-м./посл. А2 (АРЧД/БСИС2007) 2007 авиасекстант Сл. Акц0/2. К1. ЛСА0. ТГ2/4. Д1/1. използуван предимно в авиационни мотори.-м. авиј. авиј.1. им. ТГ2/5. ТГ0. им.. авиационен бензин (АРЧД). авиј. ТМВр0. <-изм » изъм>. А2 (АРЧД/БЕНГ) авиабензин Сл. ¤ практическо изучаване на авиационното 48 дело чрез самостоятелно изработване и изпробване на модели на летателни апарати (АРБЕ2) © #2: авиамодельный спорт (СТСРЈ). војн. авианосце (БТС).+лат. М2. кто занимается авиамодельным спортом (СТСРЈ). С0.. Д2.2> б-д. С0. спец. [акц. АРБЕ2).<фр. (АРЧД). (ГРЧД). НКРЈ/БНК: 1/6] чист. [акц.+ (АРБЕ2).-м./<узв. Д1/1. им. ЛСА0/1. НКРЈ/БНК: 26/26] самолетна бомба (АРЧД).-м. им. фр. авиационен секстант (АРЧД). (§ [дэ]). (АРЧД). Ф3/4. (ГРЧД). К1.: посл.-м. С1Н2 м+С1Ф1м. фр. им.<лат. им. Акц1/2. АВИОМОДЕЛИСТ е-д.. (АРЧД).1.1. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) авиабомба Сл. ЛСА0. АВРАЛ<1. което се занимава с авиомоделизъм (АРБЕ2) © #2: тот. К0.<фр./посл. (БСИС2007: лат. А2 (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/БЕС) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈО) ¤ С0 (АРБЕ2/СРЈО/ БТС) ¤ С1Н2м (АРБЕ2/СТСРЈ) авиамоделизм С.>.. АВИОСЕКСТАНТ е-д.-ж. което изработва модели на летателни апарати за обучение и спорт (АРЧД) © С1Нм (#2: тот. М2.-м. К0. <од лат. Акц0. (СТСРЈ) вар: àвиомоделист (АРБЕ2) ⌂ рус. ТГ2/4.+). </ » />.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ БНК: +30/+30] летище и складовете към него. К0. им.> (ТСРЈ) 1 аврал (СТСРЈ) аврал (СРЈXVIIІ) авралъ (СЦРЈXIX) ./<узв. © #: и запуск (СРЈО). (БЕНГ) вар: àвиобензин (АРБЕ2) ⌂ рус. Ф3/4. Д1/1. ТГ2/4. НКРЈ/БНК: 0/13] ¤ изработване на модели на летателни апарати за обучение и спорт (АРЧД) © С1Нм (#2: авиамодельный спорт) + С1Фм (#1: и испытание) (СТСРЈ). [акц. А1/2 (АРЧД/ТСРЈ<1..-м.-ж. НКРЈ/БНК: 3/4] ¤ лице.. ЛСА0./ посл.<лат. <-ист » -ист>. С0.: посл.: 4/4.-м. техниката и персоналът за обслужване на самолетите. ЛСА0/1. (БСИС ) вар: àвиосекстант (АРБЕ2) ⌂ рус.. [акц. М2.. ¤ лице. ТГ2/4. спец.-м.2>) ¤ 1 С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ ) ¤ С1Н2м+ С2Н2р (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) ¤ С2Н1р (АРЧД/СИСП/ СИСЧ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) <1. С0. Акц0/2. (АРЧД). (ГРЧД).1. рафиниран бензин.+ (АРБЕ2). им. С1Н2м. им. (АРЧД). (БСИС 2007: лат.: посл. им..който съдържа до 50% алкилат или изоктан.<лат. спец. авиационна база (АРЧД) © #2: об авианосном корабле. Ф3/4. К1. [акц.<фр... фр.. </ » />. спец.>.+ (АРБЕ.1. АВИОБОМБА е-д.2> аврал І..-м. М0. кто занимается авиамодельным спортом) + С1Фр (#: изработва) (СТСРЈ). АВИОМОДЕЛИЗЪМ е-д. Акц0/2 Ф3/4. Ф2/2. НКРЈ/БНК: 0/0] инструмент за определяне мястото на самолет във въздуха. и арап.: посл. Акц0/2 Ф3/4. (СТСРЈ) вар: àвиомоделизъм (АРБЕ2) ⌂ рус.). (СТСРЈ) вар: àвиобомба (АРБЕ2) ⌂ рус. М2. (§ [дэ]).

пом. песн.. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ1. песн.-ж.). © #: довольство самим собой.. (АРБЕ2). крайцерът Аврора (АРЧД) © #3: род дневных бабочек из семейства белянок (СИСЧ).. утринна заря.. бърза работа на кораб. М0. песн. ЛСА0-2. 2. ¤ 1. грч..: 2. ТСИС. фиг...3р (АРЧД/ТСРЈ/СИСП) ¤ С2Н3р (АРЧД/ТСИС/СРЈXVIII) .. насочена към стопанско обособяване и самозадоволяване. спадане на реалната заплата на трудещите и до влошаване на материалното им положение. ЛСА0-2. С0.). 3.2> б-д. фил.-ж. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1.49 ⌂ рус. самостоятельность (СИСЧ). екон. (СРЈXVIIІ) кс: заря ⌂ рус.. 2. Ф2/3.. [акц.. в която взема участие целият личен състав.: х х 2/2. пом. икономическа политика на дадена държава. + песн. С0..-ж.. мит. Ф2/4... фил. К1. ист. вызванная отсутствием планомерности в деле (МАС). екон. АВТЕНТИЧЕН е/б-д.<енгл./посл. НКРЈ/БНК: 11/6] ¤ 1. грч. им. © #2: спешная работа. валутни ограничения.. 2..2/НСИС) ¤ С1Ф м+С2Н3р (АРЧД/РОС) ¤ С1Н3м+ С2Н3р (АРЧД/ИСГРЈ) ¤ С1Н3м+ С2Н3р (АРЧД/СИСЧ/ПСИС) ¤ С2Н 1. АВРОРА<1. самостоятельность (СИСЧ). <1. ШЕСРЈ: енгл.. 1.. забрана на внос на определени стоки и др. СИСП: арх.2 Аврора (СТСРЈ) Аврора и вар. икономическа политика на дадена империалистическа страна. БСИС2007: грч. СИСЧ. пом. ТСИС: лат.. М0. СРЈХVІІІ: фр. (МАС) автаркúя (МАС) ⌂ рус. (АРЧД).. (НСИС: 1. І. но и до повишаване на цените на стоките и намаляване на реалните доходи на населението. 2. фиг. 1. 2. фиг. песн.. ТГ2/5. х х НКРЈ/БНК: +30 /7 ] 1. заст.. валутни ограничения или квоти.. сигнал за извикване на целия личен състав на кораб върху палубата му (АРЧД) © #2: выполняемая всем коллективом спешная работа. грч.... зора...<лат. Аг0. мит. мит. 2. 1.-ж. © #: фигура синхронного плавания (РОС). ТСРЈ: грч. НРЕ. пом. (СИСЧ) аврора (РОС) 1.. ИСГРЈ: 1.. ОИС. им..</ лат. пом. СЦРЈXIX: пом.. РУСКИ УТИЦАЈ І./нем. екон. (БТР).. ТСРЈ: песн. Акц0. К0/2. спец. пом. књиш. СИСП: грч.<грч. ГРЧД). (АРЧД... 2. ТГ0. БТС: грч.. но довежда до повишаване на цените.. Акц0/2. МАС: енгл. БТС: лат. което се постига чрез високи мита. ЕСРЈК: хол.. (СРЈО: књиш.. АВТАРКИЯ б-д. 2. (АРБЕ). което довежда до стимулиране на местното производство. 1. им. песн. выполняемая всем коллективом (БТС). 1.). [акц. ТГ0. насочена към стопанско самозадоволяване и пълна независимост от чуждестранен внос и чуждия пазар. осъществявана чрез високи мита. (ГРЧД). [акц... 2. в римската митология – богиня на зората. © #3: женское имя (ИСГРЈ).. 2. 1. А1/2 (АРЧД/СРЈО1983) ¤ С2Н2р (АРЧД/МАС) ¤ С# (АРЧД/АРБЕ2/ СИСЧ) ¤ С0 (АРБЕ2/БСИС2007) ¤ С1Фр (АРЧД/БСИС2007) ¤ С1Фр+ С2Н2р (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/ТСИС) Аврора І. 2.. разг..2> хол. ТСИС: грч. им.3/2. 2. СРЈХVІІІ: енгл. фиг. фил.. 2. ЕСРЈ: хол. автаркия І. екон..: посл.. пом... състояние на самозадоволеност като идеал на стоическата философия за добродетелния човек (АРБЕ2) © #: довольство самим собой.. самозадоволеност като идеал на стоическата философия за добродетелния човек (АРЧД) © #: империалистическа (АРЧД /БСИС2007/ТСИС). ТГ0. (ТСРЈ : енгл.. мит. (АРЧД).

. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. (АРЧД). Акц0. књиш. Акц0. НКРЈ/БНК: 1/+30] ¤ основан на първоизточници.<грч. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИ е-[д]. оригинален. настоящ. 3. -чен. (ГРЧД). М0. рус. + књиш. М0.<нем. ТСРЈ. достоверен.<грч. достоверен (АРБЕ2). прид. кратки бележки . К1. (ЕСРЈ).: 3/3. им.+ 1 (БЕР). рус. действителен.-ж. С0. С1Н2м. рус. (МАС) вар: автобиографичен (БТР) ⌂ рус. С0.. (ЕСРЈ). Д1/2. (СТСРЈ) вар: автобиографически (БТР) ⌂ рус. им. Ф3/4. АВТОБАЗА б-[д]. прид. ТГ0.. АВТОБИОГРАФИЧЕН е/б-[д]. рус. Акц2. документален.+ (АРБЕ2 ). НКРЈ/БНК: 0/5] 50 лице. ЕСРЈ). (ГРЧД). [акц. БЕР). М0.+.. жизнеописание ⌂ рус. което описва в съчинение своя собствен живот (АРЧД).: 4/посл.<грч. Д0. С0. (РЧДБЕ. © #: содержащий элементы автобиографии (БТС). ТГ2/5 ТГ0. (БЕР). являющийся автобиографией (МАС). Ф3/2. оригинален. ТГ0. грч. грч. предприятие. (БТР. грч.-м.: 6/6. Ф3/2. Акц0.. ЛСА0/1.-ж. поддържане и ремонт на моторни превозни средства.>. (АРЧД). <-ичный » -ичен>. действителен. [акц. ЛСА0/1.: 3/3. лат. ЛСА1/2. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/МАС) автобиографический С. ЛСА0. Д0. Д0. Акц0. АВТОБИОГРАФИЯ б-д. изв. постоянно място за поделоняване. реален. Д0. достоверен. -чен С. естествен. [акц. Ф3/2.. същински. (ТСРЈ) аутентичный (ТСРЈ) кс: действителен. А2 (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С# (ГРЧД/БТС) автобиографичный. обслужване... (СИСЧ. К0.-м.. ЕСРЈК: грч. съчинение. ЕСРЈ).+ (АРБЕ2 ). към което са зачислени пътнически и товарни автомобили (АРЧД) © *2: пътнически (АРЧД/СТСРЈ) АВТОБИОГРАФ б-д. ТГ0. определен първоначален период. </ » />. С0. А2 (АРЧД/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм+С2Н1р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/СИСЧ/ТСРЈ) автобиография Сл. (АРЧД). който идва от първоизточник. [акц. (ТСРЈ: неол.-ж. </ » />. <грч.<нем. им. (АРЧД. Ф3/1.. С2Н2р. а спонтанен. РБАН).<грч. НКРЈ/БНК: +30/16] 1. прид. НКРЈ/БНК: +30/6] който се отнася до автобиография (АРЧД) © #2: свойственный автобиографии. ЛСА0/1. който не е подправен.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ Акц0. прид. (АРБЕ2). им. грч. ТГ2 /5.+ 1 (АРБЕ2 ). който е с доказана принадлежност към определена епоха. 2. им. нарочен. І прид.<нем. грч. ЛСА0/1. прид. К0. [акц..: 6/6. [акц. § [тэ]).. зван. (СИСЧ) ⌂ рус. Ф3/4. </ » />. ЕСРЈ). фактически ⌂ рус.+ 1 (БЕР). Ф3/4. им.. М2/0. <-ический » -ически>. <од грч. Д0. характерный для нее (СТСРЈ) © #: связанный с жизнью автора.: 5/5. 2. І. (СИСЧ: грч. конкретен. натурален. М1.>. в което едно лице описва живота си. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н1р (АРБЕ2/ТСРЈ) автентичный. (ТСРЈ: грч. (МАС) ⌂ рус. М2/0. 2. достоверен (АРЧД) ¤ 1. (АРЧД). <од грч.<грч.. НКРЈ/ БНК: 27/+30] който се отнася до автобиография (ГРЧД) © #: содержащий в себе элементы автобиографии (СТСРЈ). (СТСРЈ) автобiографiя (СЦРЈXIX) кс: биография. А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) автобиограф Сл. верен. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Ф2р (АРЧД/СТСРЈ) автобаза Сл. ГРЧД).<грч.<лат.-ж. Ф3/2.

биол.-ж.+ (АРБЕ2 ) (БСЕ: + грч. прибора в случае какой-л. 2. грч. НКРЈ/ БНК: 10/2] апарат за правене на автогенни сварки (АРЧД) © #1: то же. ТГ2/5. 3 (АРБЕ).. А2 (АРЧД/НСИС) ¤ С2Н1р (АРЧД/ ТСРЈ/БСИС2007) автогенный С. ЛСА0/1. Д0. 1. направляван от някои иманентни фактори. ЕСРЈ). НКРЈ/БНК: 4/18] .+лат.. биол. тех. Акц0. І..-м. ¤ описание на собствения живот (АРБЕ2). аппарата и т..../4. (СИС) 2 автоблокировка (СТСРЈ) ⌂ рус. (БТС: фр. <грч.. спец. им. (РБАН). обеспечивающих остановку работы машины. (БСЕ) ⌂ рус. ЛСА0/1. биол./нем. 1.. А2 (АРЧД/СТСРЈ2/БСИС) ¤ С1Н 1. [акц. ТСРЈ. БСИС2007: грч. ТГ0.-м..51 за живота и дейността на едно лице. аппаратов. © #1: сварка или резка металла с использованием высокой температуры сгорания смеси горючих газов /ацетилена.: посл. К1/2. С2Н1р. А2 (АРЧД/БЕС/БСЕ) автогенез Сл. (АРЧД).п. ТГ0.-ж.. прид.<фр. приводимый в движение какойнибудь механической силой (СИСЧ). С0. К1.. књиш.: 2/ посл. С0.+грч. грч. БЕР).. 1. им. (АРЧД). К1. идеалистическо учение. ЕСРЈ). <-ный » -ен>. БСИС2007: грч.. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С# (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) автобус І. что автогенная резка (МАС).. АВТОБЛОКИРОВКА б-д. Ф3/4. Акц0 Ф3/2. © #: дили- РУСКИ УТИЦАЈ жанс.. НКРЈ х /БНК: 4 /2] автоматична система за регулиране на железопътното движение (АРЧД) © #1: автоматическое изменение режима работы технического объекта /машины. ЕСРЈ).: 5/5. (АРБЕ). ЕСРЈ. М0. Ф3/2. књиш. им.: 3/3. БТС: 1. [акц. им. грч. прид. § [нэ]). им. което разглежда развитието на органическия свят като процес..-ж../посл. ТСИС: енгл. 1 (СТР). (СТСРЈ) ⌂ рус. Ф3/4 Д1/2. І. жел. (НСИС: грч. (ГРЧД). (ГРЧД). ТГ0... тех. ТСИС: енгл. спец../ с кислородом (ТСИС). самозараждане. водорода и др. (МАС: нем.. им. (АРЧД). [акц.<грч. ЛСА1. жел. [акц. (БТР)..<грч./ для предотвращения аварии. ЛСА0/ 1.. ЕСРЈ). грч./ фр..<грч. јд..<грч.+ (АРБЕ2 ). аппарата.<фр. (НСИС) ⌂ рус. грч. тех.. ТГ2/5. С1Н1м.-м. (АРЧД) грч. М2. Д0.: посл.-м. присъщи на самия организъм (АРЧД). (ТСИС) ⌂ рус. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С0 (АРЧД/ БТС) автоген І. СТСРЈ: 2. ошибки или аварии (БТС). АВТОБУС б-д. 2. фр. [акц.. грч. жел. (СИС: 3. (АРБЕ). </ » />. ТМР2. (АРБЕ. разг. тех.-м.. нем.. НКРЈ/БНК: 0/1] 1. © #2: совокупность автоматических устройств.. приборов (СИС). АВТОГЕН б-д. СИСЧ: лат. АВТОГЕНЕЗА е-д. М1. независим от външните условия. 2. (ГРЧД). ЛСА0-2. #2: совокупность автоматических устройств. Акц0. (АРЧД). написани собственоръчно от самия него (АРЧД) © #: изложение самим говорящим (СТСРЈ). М0. Акц2.+енгл. СТСРЈ: разг. исключающих ошибочные. Акц1. Ф2/2. тех. не предусмотренные режимом работы действия при управлении работой машин.<грч. К1. им. спец. М0. (ГРЧД). ТСИС: нем. С0. ТСИС: 1.<грч.2м (АРЧД/СИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ БТС) автоблокировка Сл. </ » />. им.. 2. АВТОГЕНЕН е-д.. НКРЈ/БНК: +30/+30] голям многоместен пътнически автомобил (АРЧД) © #2: вид пассажирского транспорта (СТСРЈ).

грч.. ЕСРЈК: грч.. самовъзникващ. 2. им. Акц0. написанное рукою автора (СЦРЈXIX). књиш. спец. написанное рукою самого автора (СИСЧ). писанный самим автором 52 сочинения) + С1Фм (#2: почерк известных людей) (СИСП). АВТОГРАФ<1. књиш. БТР)..<грч. надпис) (СЦРЈXIX). ШЕСРЈ: фр. © #1: почерк известных людей. #2: сочинение. штамп.: 4/4. (АРЧД)... Ф3/4. (БТС) ⌂ рус.-м. ЛСА0-2.. 3. прид. к автограф. (БСИС 2007: грч. ТГ0. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Фр (ГРЧД/ТСРЈ) автографичный. ГРЧД). 3.2> б-д.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 1. +грч. Акц2./фр. #2: сочинение. © С1Нм (#2: собственноручный авторский рукописный текст) + С1Фм (#1: надпись) (МАС). С#. 2.<грч. рус. #: част (БТР/ 1 СТСРЈ ).: 4/4. ЛСА0.2 автограф (СТСРЈ) автографъ (СЦРЈXIX) кс: подпис.: 2/посл.>. -чен С. портрет и др. АВТОГРАФИЧЕН е/б-д. © С1Нм (#2: самопишущий прибор) + С1Фм (#1: подлинная рукопись автора) (ТСРЈ). (МАС. грч. ТГ0. © #: письмо или сочинение. ¤ 1. Ф3/2. им. АВТОГРАВЮРА б-д..4р (АРБЕ/СТСРЈ1. БТС: фр... собственоръчно посвещение с подпис (АРЧД) © *2: с подпис (АРЧД). К1/2. (АРБЕ). © С1Нм (#1: рукописный подлинник. надпис на книга. автография /3/ (АРБЕ) © С1Нм (#2: сочинение.. СИСЧ. 2. написанное рукою автора (СЦРЈXIX). направен саморъчно (ГРЧД) © #1: почерк известных людей. НКРЈ/БНК: 0/0] ¤ който се отнася до автография (АРЧД) © #1: прил.-ж. А2 (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С1Ф1 м+С2Н2р (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1м+ С1Ф2м (АРЧД/СИСП) ¤ С0 (ГРЧД/ СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н1р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (БТР/МАС) ¤ С1Фр (БТР/СТСРЈ1.. (АРБЕ).< грч.. А2 (ГРЧД/МАС/БТС) автогравюра Сл. С0. собственоръчен авторски подпис.-ж. написанное рукою самого автора (СИСЧ). ЕСРЈ). собственоръчен автентичен ръкопис на автор. ТСРЈ: грч. направена лично от художник (ГРЧД). 4. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. или сочинение. [акц. ЛСА1/2. написанное рукою самого автора) + С2Фр (*1>: известных) (СИСЧ). Д0. надпис или част от ръкопис (БТР) © С1Нм (#1: почерк известных людей) + С1Фр (#: част) + С2Фр (: собственоръчен подпис. Ф3/2. © С1Фм (#: письмо) + С1Фр (#: част от ръкопис) + С2Фр (*: подпис.<фр.+ 1 (АРБЕ2 ). който става при висока температура без механичен натиск (АРЧД).2) ¤ С1Н2м+С2Н24р+С2Ф1>р (АРБЕ/СИСЧ) ¤ С1Нм+ С1Фр+С2Фр (БТР/СИСЧ) ¤ С2Н24р (АРБЕ/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм+ С1Фр +С2Фр (БТР/СЦРЈXIX) ¤ С# (АРЧД /ГРЧД/СИСЧ/СЦРЈXIX) автограф І. ¤ надпис и подпис или само подпис. собственоръчен подпис.-м. прид. #2: являющийся автографом (ТСРЈ). 2.. К0. тех. ¤ собственоръчен подпис. Д1/2. ТСИС: нем.2) ¤ С2Н3. (АРЧД. Д0. (РБАН. ТГ0. грч. ръкопис ⌂ рус. Акц0.< грч. ЕСРЈ). им. (СИСП) 1. </ » />. Ф2/3 І. тех. [акц. албум. <-ичный » -ичен>. (ТСРЈ) автографический (ТСРЈ) вар: автографически (АРЧД) ⌂ рус. [акц. вид апарат за копиране. (АРЧД).. ТГ2/5. надпис) (СИСЧ). М0... С2Ф2р. спец. им. М0. М2/0. © ¤ който се отнася до автография и автограф (ГРЧД) © С1Нм (#2: являющийся автографом) + С2Фр (*: автография) (ТСРЈ). 4. <од грч. © #: письмо. . (ГРЧД). НКРЈ/БНК: 0/0] в изскуството – гравюра. 2..

БСИС 2007: грч.. (ГРЧД). Ф3/2 І. РУСКИ УТИЦАЈ АВТОДРОМ б-д. ЛСА0. 2. +грч. (АРБЕ2). (АРЧД).-ж. авиј. заст. С1Ф1м.. /посл. ТСИС: енгл. авиј. ТГ0. 1. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С0 (ГРЧД/БТС/ МАС) автодром Сл. ¤ специална писта за изпитания на автомобили и за автомобилни състезания (ГРЧД). ТСРЈ: грч.. А2 (АРЧД /МАС/ТСИС) автокар Сл. им.). А2 (ГРЧД /МАС/ТСИС) автожир І.-м. Д0. Акц0. Ф3/2. с вертикално въртящи се перки (ГРЧД) АВТОКАР б-д. ЛСА0/2. НКРЈ/БНК: 1/0] ► АВТОГРАФИЧЕН АВТОГРАФИЯ б-д. им. (АРЧД). .-м. ТГ0. грч.... књиш.. Акц0. (ГРЧД). ЕСРЈ). НКРЈ/БНК: 1/0] ¤ 1.. МАС: фр.. (МАС: фр./посл.<итал.<фр. <-ический » -ически>. по-тежък от въздуха. (АРБЕ). (ГРЧД).<грч.. А2 (АРЧД/ТСРЈ/ТСИС) автодидакт І. им. акц. на почерци. І. писта за състезания или изпитания на автомобили. (МАС. самообразован човек (АРЧД). рус. ЛСА0/ 1..+грч. Ф3/2 Д0.. прид.<грч.+енгл.+лат. фр. М2.>. 2. ЛСА0/2..2р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н1р+С2Ф 3р (АРБЕ/СИСЧ/ОИС) ¤ С2Н1р (АРБЕ/СЦРЈXIX) автография С.53 АВТОГРАФИЧЕСКИ е-д. фр.. 3. К1. К1. (ТСРЈ: грч. фр. Д1/2. авиј. автострада (АРЧД). [рус. Акц0. им. Д0. ръчно написване на букви и текстове или рисуване на фигури върху литографски камък. ¤ 1. спец. им. (АРЧД). (БСИС. Акц0.: 3/3.. С2Н2р. Акц0. © *3: букви и текстове (АРБЕ/СИСЧ).: посл. А2 (АРЧД/АРБЕ/БСИС2007) ¤ С2Н 1. ЛСА1. БТС: енгл. књиш. ЛСА1/2. књиш.-м.<грч. М0. точно писмено възпроизвеждане на ръкопис (АРЧД) © #1: чертежа // рисунка (БСИС2007).. (АРЧД).+ 2 (АРБЕ2 ). ЕСРЈ) [акц. М0./фр. [акц.: посл. С0.<грч. 2. им. аутомоб... <од грч. (АРЧД)... ЕСРЈ). ТСИС: грч.+грч. АВТОДИДАКТ б-д. им.<итал.-м. штамп. рус.+енгл. грч. им. НКРЈ/БНК: 1/3] летателен апарат. ТГ2/4... К0.. Ф3/2. С#. ТГ0.: 4/4..: посл. им. Ф3/4. НКРЈ/БНК: 5/2] самоук..... заст. точно писмено възпроизвеждане на ръкопис... ТГ0. К1.. НСИС: фр.+грч.. 1. ТГ0. заст. <-дром » -друм>. шпан. (АРЧД). грч.<енгл. [акц. Ф3/4.<грч.<фр. (АРЧД). М0. М0. Акц0. им. грч. Акц0. [рус. (БТС..-ж. (ГРЧД). С0. Ф3/2.. М0. (БТС) вар: автодром кс: автострада ⌂ рус..-м. ЛСА1. БЕС: фр. 1. М1./посл. разпознаване на автографи. НКРЈ/БНК: +30/0] ¤ 1. спец. им.-м. књиш. А2 (АРЧД /СТСРЈ).-м. К0.. (АРБЕ). спец. [акц.-м.. 3.<фр. за да бъдат отпечатани (АРБЕ) © #1: чертежа // рисунка (БСИС2007).+ (АРБЕ22). (ТСИС) ⌂ рус. (ТСРЈ) ⌂ рус. штамп. (БСИС2007) автографiя (СЦРЈXIX) кс: литография ⌂ рус.: посл. НКРЈ/ БНК: +30/0] ► АВТОДРУМ АВТОДРУМ е-д.+грч. ТСИС: фр. ръчно нанасяне на букви или фигури върху цинкова плоча за отпечатване по литографен начин. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+ С2Фр (ГРЧД/ТСРЈ). Д0. (АРБЕ). фр. С0. К0.-м. ЕСРЈ: грч. <-ия » -ия>. АВТОЖИР б-д. [акц. ТГ2/5.. (БТР)./посл. (ТСИС) кс: въртолет ⌂ рус.

имеющее в своем распоряжении такую колонну (БТС)./ посл. [акц. им. ТГ0. . фр. фр. 1 грч.). А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) автоколонна Сл. АВТОКРАТИЧЕСКИ е-[д]. [акц. ТГ1/2. А2 (АРЧД/БСИС2007/СИС/ ТСИС) автокатализ Сл.+грч. К0.. деспот. (СТСРЈ) кс: властелин. <титла на византийските императори. в медицината – апарат за стерилизиране на хирургични инструменти. Ф3/4. АВТОКЛАВ б-д. им. </ » />. им. която означава самодържец> (АРБЕ2) © #2: абсолютист (СИСЧ).. пищевой и т. М1..д промышленности (МАС). Ф3/2.-м. (МАС: фр. А2 (АРЧД/МАС/ОИС) ¤ С2Н2р (АРБЕ2 /СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ2/ СИСЧ) автократ С. К1. лице с неограничена държавна власт. хем. ТСИС: фр. І.-м. М0.-ж.: посл.< грч. АВТОКАТАЛИЗА е-д..< грч.<грч.. хем. (БТС) 1 автоколонна (СТСРЈ) 2 ⌂ рус. М0. НКРЈ/БНК:15/4] малълк товарен автомобил за превоз на товари на малки разстояния или за вътрешно-заводски транспорт на стоки (АРЧД).+>./посл. С0.-м. Акц0. Д0. <-0 » -0>. х НКРЈ/БНК: +30 /24] колона от автомобили на път (АРЧД) © #2: автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров или грузов. спец.<лат. (БСИС2007: грч. ЛСА0/1. хем. мед. (МАС: грч./посл./фр. прид.. (МАС) ⌂ <рус. Д1/1.+лат.. им. (ГРЧД). књиш. © #: стерилизация (АРЧД/ТСИС). 2. Ф3/2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ЕСРЈ). (ГРЧД). Акц0.. књиш. им.. тех. НКРЈ/БНК: 3/3] ускоряване на химическа реакция под влияние на продукти од реакцията.. НКРЈ/БНК: +30/24] ¤ металически съд за стерилизация. Ф3/4. (АРБЕ). применяемый в химической. [акц. (АРЧД). пол.<фр. Акц0. (БСИС2007). К1.. [акц.-м... Акц0. (АРЧД). ЛСА0/1. автократор.. Ф3/2. абсолютен монарх (АРЧД) © #2: абсолютист (СИСЧ). (АРБЕ2). грч./фр. прид.. ЛСА0/1. С0.-м. ОИС: грч. хем. ТГ2/5..н.. ¤ 1. ЕСРЈ).<грч. (АРБЕ). ЛСА0.. ТСИС: нем.. самодържец. фр. Д0. © #: в некоторых химических производствах и др. ЕСРЈ: нем.. им. (АРЧД).. фр. од грч.-ж.повелител. (ГРЧД). ЕСРЈ). (ЕСРЈ. (АРЧД). които играят роля на катализатор (АРЧД). </ » />. М0.+ (АРБЕ2 ). С0. спец. С0. НКРЈ/БНК: 3/16] ¤ самодържец. ТМР2. АВТОКРАТ б-д. ТГ2/5.: посл. 2.. съд с дебели стени и херметично затварщ се капак.. в който веществата може да се нагряват под налягане над температурата 54 им на кипене./грч. Д0.: 4/4.+лат. ТГ0.-ж..+ (АРБЕ2 ). (СИС) аутокатализ (РОС) ⌂ рус. ЛСА0/1.<грч.: посл. ТСИС: хем. им. књиш. им. [акц. превръзки и т. (МАС) ⌂ рус. </ » />. А2 (АРЧД/МАС/БСИС2007) ¤ С1Фр (АРЧД/ТСИС) ¤ С0 (ГРЧД/ТСИС/ МАС/БСИС2007) автоклав І.. АВТОКОЛОНА ц-[д]. спец. А2 (АРБЕ/МАС/СИСЧ/ОИС ¤ С1Н2м (АРБЕ/СТСРЈ) автократический С. К0.. М1.. диктатор монарх.: 4/4. (ГРЧД. С1Фм. § +[н]).< грч. който се затваря херметически (АРЧД) © #: герметический сосуд или камера для проведения различных физикохимических процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного. Акц0.+лат.+лат. самодържец тиран ⌂ рус. АРБЕ).< грч. ¤ 1.

ТМГв0. диктатура. фиг.. Д1/2./нем. ТГ2/5. превръщам човешки действия в безсъзнателни.: 5/5. М0. внедряване на автомати /1/ в производството. фиг. Ф3/4. М0. К1. <-изировать » -изирам>. рус. сложен апарат или машина..<фр. 2. 2. [акц.. Д1/2.. нем. С0. механизъм ⌂ рус. ЕСРЈ). 2. рус. 3. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ 1. който действува механически.: 4/4. А2 (АРЧД/СТСРЈ1. А2 (АРЧД/БТР/МАС/СТСРЈ1.2> е-д. превръщам нещо в автомат или прилагам. спец. БЕР). 3. АВТОКРАТИЯ б-д.. Акц0. човек. 2.2> АВТОМАТ б-д. Акц1. Д0. (ТСРЈ: књиш. + фиг.. (БТР)./сврш. НКРЈ/БНК: 3/0] автократичен.-несврш. единовластие.2/МАС) ¤ С1Ф1м (АРЧД/БТС) ¤ С2Н3р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С2Н2. НКРЈ/БНК: 17/0] автокрация. рус. АВТОМАТИЗИРАМ<1. [акц. грч. тиранство ⌂ рус.. Акц0. (МАС: грч. 2.<клат.< грч.-несврш.. монархизъм. СТСРЈ : 2.. им. (ГРЧД). ТГ0. (ТСРЈ: књиш.-ж. М0. ТСИС: нем. <-ический » -ически>. (ГРЧД). С2Н2р. посредством които производственият процес се извършва без непосредственото участие на човека (АРБЕ2). (БТС) ⌂ рус. Ф3/2 І.2) автоматизировать С. <-ация » -ация>. без да мисли. която сама извършва и контролира известни действия./нем. С0. [акц. самовластие. М2. К1.-м. произвол. ТСИС: нем. БТС: 1. (МАС: грч.-ж../ сврш. СРЈXVIII: фр.3р (АРЧД/СЦРЈXIX) автомат І.<грч. 3. Ф3/4. ТГ0.-м. 2. ЕСРЈ).-п. ШЕСРЈ: фр. С0.. ТГ2/5. <който се отнася до автокрация> (АРБЕ) © #2: свойственный автократии./лат. [акц. ЛСА1. <1. 1. самодържавие> (ГРЧД) © #2: владычество разума над противными ему склонностями /у Канта/ (ПСИС). ЕСРЈК.. (ГРЧД)./фр. ЛСА0-2.-ж. ЛСА0. Акц0.. гл... (АРЧД). Ф3/2.: 3/3. С1Н1м+С2Н 2р.. Ф3/2.. х НКРЈ/БНК: +30 /0] ¤ 1. гл. рус. 2. І.2 автомат (СТСРЈ) автомат и вар. М2.: посл.< /грч. ¤ 1.. А2 (ГРЧД/СИС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/ТСИС/МАС/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/ОИС) ¤ С2Н . приспособления и машини.. 1 (РБАН).<грч. (БТР). им. <абсолютизъм./посл.2 автоматизировать (СТСРЈ) ⌂ рус.). А2 (ГРЧД/БТС/МАС/НТЕС /СТСРЈ) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ/НТЕС) автоматизация С./грч. СИА0гр. ЛСА0/1. (ГРЧД). им. АВТОМАТИЗАЦИЯ б-д.. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1.: 5/5. ЛСА0/1. [акц.. характерный для неё (СТСРЈ). (БТС) 1. автоматична пушка. (МАС) 1.<нем.<грч.-м.<грч. самодържавие.-ж. војн. им. (БЕР). К1.. деспотизъм. им. (БЕР). фиг.. тех. им. в психологията – превръщане на човешки действия и дейности в механични (ГРЧД). грч.<грч. фиг.РУСКИ УТИЦАЈ 55 (ТСРЈ: књиш. фиг. въвеждам автоматизация в производството. изв. књиш./фр. А2 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ПСИС) автократия І. механични (БТР) АВТОМАТИЗЪМ е-д.. ЕСРЈ)./фр. ТГ0. (АРЧД).. -п. нем. Акц0. внедрявам в производството. шмайзер (АРЧД) © #1: о телефоне-автомате (БТС).. пол. (АРБЕ. војн. 2.<грч. превръщам в автомат (АРЧД). + разг. (ПСИС) кс: абсолютизъм. заст.. (АРЧД). ¤ в производството – употреба на уреди. грч. изв. 2.<грч. (СРЈXVIIІ) автоматъ (СЦРЈXIX) кс: машина. ЕСРЈ). (АРЧД). К1. им.. војн..

автоматически. (АРЧД). който се извършва механично от автомат или с автомат. несъзнателен.-ж. ТСИС: фр. научна дисциплина. 1. (ГРЧД). С0. ТГ0. безсъзнателност на действия или движения. возникающих в них самих (СИС).2 автоматика (СТСРЈ) ⌂ рус.: 3/ х х 3. механичен. механичност. © #2: способность приближаться или удаляться от известных предметов (ОИС). автоматичност. (АРБЕ2) © #2: в философии: способность приближаться или удаляться от известных предметов (ОИС). Д0. (АРЧД). рус. (РБАН. в изобразителното изкуство – използване на четката или молива без намесата на съзнанието. чрез автомат. ¤ 1. 2. електронни или компютъризирани системи за управление. ТСИС: фр.. изв..<грч. спец. 2. прид.. независимо от външни въздействия. [акц. псих.. нем.<фр. ТГ2/5. ТСРЈ: књиш.: посл. 2. АВТОМАТИКА<1. <грч.<грч. изв. ¤ 1. характерный для него 1 (СТСРЈ ).2) ¤ С2Н3.. 2.. рус. (МАС) 1.< нем.. А2 (ГРЧД/БТС/СТСРЈ1. псих. 2.2 автоматичный (СТСРЈ) вар: автоматически (БТР) кс: естествен.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 2р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРБЕ2 /СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ2/ ОИС) автоматизм С. (РЧДБЕ). Ф3/4. съвкупност от автомати /1/ (ГРЧД). фиг.<грч. 2. машиналност ⌂ рус. 2... Д0. <-ичный » х х -ичен>.<грч./4. машинален (ГРЧД). който действа с помощта на автомат.. който действува чрез механизъм. К0. (ТСИС: нем. 1. спонтанен ⌂ рус.. ЕСРЈ). (БСИС2007: грч. фил. (ГРЧБЕ).. 2. ЛСА0. инстинктивен.-м. НКРЈ/БНК: 2 /+30 ] ¤ 1. 2. (БЕР)... несъзнателност /на действия.<грч. ЛСА0/1. свойство на машини и автомати да произвеждат механически действия (АРЧД) © #2: способность приближаться или удаляться от известных предметов (ОИС). [акц. (АРБЕ). Д1/2. <автоматизъм.<грч. 2. автоматически. -чен С. физиол./нем. Ф3/2.. (ГРЧД). автоматически. © #2: свойственный автомату. им. 2. 2. ОИС: грч. 2. (ГРЧД). Акц0./фр.2> е/б-д. фр.. Ф3/2.<нем. за скорострелно оръжие – който стреля серийно. движения/>. сердца/ проявлять активность под влиянием стимулов. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. зб.6р (АРБЕ2/БТС) ¤ С2Н6р (АРБЕ2/ БСИС2007) автоматичный. ¤ 1.2) ¤ С2Н1-4. ¤ който действа като автомат /1/ (БТР). (БТС) 56 1. прид. (СИС: грч. М2/0. (ТСИС) кс: безсъзнателност. механически. (РБАН). (АРБЕ). ритмичните съкращения на сърцето и под. (АРЧД). рус. <-ика » -ика>.. който се е автоматизирал. Акц0.: 4/4. М0. (БЕР). НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. ЕСРЈ)./нем. 3.2) автоматика С. 2. физиол.. изцяло по силата на неосъзнати импулси (ГРЧД) © #1: способность нек-рых органов животных /напр. <-изм » -изъм>.<лат. 5. СТР). фр. спец.<нем. 4. фиг.. фиг. напр. 1. АВТОМАТИЧЕН<1. който се извършва от скоро- .2> б-д.. ЕСРЈ).4р (АРБЕ2/СТСРЈ1. [акц.-ж. им.<грч. ритмична дейност на органите и клетките или на цялостния организъм. действащи без непосредствено участие на човека в производствения процес. машинален. която обхваща теорията и принципите за създаване на механични.< фр. књиш. мед.. А2 (ГРЧД/МАС/БТС) ¤ С0 (БТР/МАС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СТСРЈ1. тех. С2Н1р... фиг. в психологията – изпълнение на действия без контрола на съзнанието. фиг. им. ТГ0.

разг.+>. механичен..-ж. ЕСРЈ). (ГРЧД. ав- РУСКИ УТИЦАЈ томатически. БТС: 2. несъзнателен. Д0. а не духовным потребностям организма (СРЈXVIIІ).2> б-д. (АРЧД). АВТОМАТЧИК<1.. (БТС) . ТГ0. машинален. АВТОМАТИЧЕСКИ<1. която служи за превозване на хора и товари. К1. лице. механичен> (АРБЕ2) © #: подчиненный животным. А2 (АРБЕ/МАС/СРЈО/СТСРЈ) автомашина Сл. С0. А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С0 (РБАН/БТС) автомобиль І. ЛСА0/ 1. К0. ¤ 1.-м. ЛСА0/1. © #: относящiйся къ автомату (СЦРЈXIX)... (МАС) кс: автомобил 2 ⌂ рус. 2. 5. ¤ автоматичен.2) ¤ С1Н2м (БТР/ МАС) ¤ С1Фм+С2Н1р (АРЧД/СРЈ XVIIІ) ¤ С# (АРЧД/БТР/АРБЕ2/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н3р (АРБЕ2/ТСИС) ¤ С0 (АРБЕ2/БСИС2007) ¤ С1Фм+С2Н2. който се извършва. (БЕР). 1 <од грч. І. кола. чрез автомат.. (ЕСРЈ). става без активното участие на волята. (СИСЧ: грч.: х х 4/4. войник. 6. ТСИС: фр. М1. физиол. прид. С0. несъзнателен.+ (АРБЕ2 )..-ж. изв. непроизвольный (МАС) © #: относящiйся къ автомату (СЦРЈ XIX). < / >. който действува с механизъм или с автомат. им. привеждана в движение по безрелсов път от монтиран в нея двигател. несъзнателен> (АРЧД) © #2: основанный на применении автома1 тики (СТСРЈ ). въоръжен с автомат /2/ (ГРЧД) © #2: специалист в области автоматики /1/ (СТСРЈ). им. НКРЈ/БНК: +30/0] автомобил. който се извършва.. <-ический » -ически>. 1. който работи с автомат /1/. М0. тех.. ТМР1.. им. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ1. рус. механически. (БЕР). К0. а не духовным потребностям организма (СРЈ XVIIІ). причини (АРБЕ2). става без активното участие на волята. машинален. Акц0. М0. изв. Ф3/2. [акц. малка моторна кола. автоматически. който става закономерно по някакви съображения...-м. автоматически. (СТСРЈ : разг. ¤ който действа като автомат /1/ (БТР) © #2: машинальный. което работи на автоматична машина. Д0.2> е-д. 2. който действува чрез механизъм. АВТОМАШИНА б-[д]. Ф3/2. АВТОМОБИЛ в-д. (МАС) 1. машинален. ТГ1/2. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ автоматичен. фр. БТР1973. автоматически.: х х 3/3. ЛСА0/1. Акц0.). С0. војн. фиг.2 автоматчик (СТСРЈ) ⌂ рус. СРЈXVIII: фр.57 стрелно оръжие автомат. лека кола> (АРБЕ).. 2. рус. 2. РБАН). <1. несъзнателен. ТГ2/5. С0. © #: подчиненный животным. спонтанен ⌂ рус.-м. (АРЧД). 3. (АРБЕ). Ф3/4. НСИС. А2 (ГРЧД/РБАН/БТС/МАС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СТСРЈ) автоматчик С. човек. която има от две до шест места за пътници. ТГ0. машинален. БСИС2007: грч. рет. прид. автоматически. (БТР.: 4/4. Д0. <-чик » -чик>. боец. 5.5р (АРБЕ2/СРЈXVIIІ) автоматический С. © #: относящiйся къ автомату (СЦРЈXIX).. им. механичен.. НКРЈ/БНК: +30 /14 ] ¤ 1. който се извършва механично от автомат или с автомат.2 автоматический (СТСРЈ) автоматический (СРЈXVIIІ) автоматическiй (СЦРЈXIX) вар: автоматичен (БТР) кс: естествен. 3. Акц0. им. им. [акц. Акц0. Ф3/2.-м. <1. за скорострелно оръжие – който стреля серийно. 2. 2. инстинктивен. [акц. М0. въоръжен с автомат (РБАН). ЛСА1. (БТС) 1. 2. АРБЕ). <1. војн.<грч. 2.

(БЕР). 3 авиј.. самоопределение разумной воли.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 58 кс: автомашина. (АРБЕ2). А2 . им. свобода (АРЧД) © С1Нм (#2: у римлян. ТГ0. АВТОПИЛОТ б-д. Д0. ТГ0. (ГРЧД)./посл. ЛСА1/ 2.).. им. х НКРЈ/БНК: +30 /+30] автомобилите.. Акц0.-ж. С0... ТСИС: 1.. (БТС) ⌂ рус. 1..<фр. (ТСИС) ⌂ рус... рус.. <. (БТР) грч.<нем. І. ЕСРЈ). (ТСРЈ: грч. страны и т. лека кола (РБАН). 2.. С1Фм. [акц.. спец.-ж. 2. кола. Ф3/2. управляеми снаряди (АРЧД). неол. А2 (АРЧД/ТСРЈ/СТСРЈ1. #3: в Кантовой философии. които притежава едно предприятие.-ж.. (ЕСРЈ).2> б-д. 1. 3. им.: посл. суж.<грч. АВТОНОМИЯ<1.. право на учреждение или организация самостоятелно да решава определени въпроси. им. БСИС 2007: грч.. А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС/БТС) АВТОПАРК б-[д].-м. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. књиш. им. им. правн. Акц0. автомобилен парк АРЧД 2 © района. 1. заст. ЛСА0. ШЕСРЈ. (АРЧД). 1. която се движи на мотор.+ лат. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С# (ГРЧД/ МАС) автопилот Сл. фиг. М0.. (АРБЕ). грч. фр. 3.). СРЈО: спец.+ (АРБЕ2 ). ЕСРЈ). обособена въз основа 2 автопарк Сл.п.+лат./фр. © #: автотранспортное предприятие по эксплуатации автомобилей различного назначения /автобусов. грч.<грч. им. им. вне влияния чувствований и желаний) + С1Фм (#1: области. [акц.3р (АРЧД/СИСЧ) ¤ С2Н3р (АРЧД/СИСК) автономия І.: посл.. </ » />. (МАС. 2. политическо или административнотериториално самоуправление на част от държавата. пол. јд. Д0. А2 (АРЧД/СТСРЈ2) ¤ С# (АРЧД/ БТС) автомотриса Сл. грч. ТГ0..+ (АРБЕ2 ). 2. независимост..: 3/3. </ » />. нем. НКРЈ/БНК: 0/0] железопътен вагон с двигател. (МАС: фр. ЛСА0/1... Д0. грузовых автомашин и т. (БЕС: +фр. фр. [акц.п. 3. бричка ⌂ рус. ТГ0.: посл...3м+С1Ф1м +С2Н2. М0. привилегии некоторых городов удерживать свои законы. М0.<грч. 2. ¤ автоматично управление (ГРЧД) © #: устройство для автоматического управления летательным аппаратом (МАС/ТСИС).<фр. (АРЧД) 1 фр.: 4/4. 3р (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2. Ф3/2. јд.2 автономия (СТСРЈ) кс: независимост. ЕСРЈК: фр.. Акц0. (АРБЕ).. К0. им. М0. 2.. СИСК: грч. грч../посл.+лат..-м. рус. (РБАН). АВТОМОТРИСА б-д. ТГ0.<фр.<грч./ (БТС). ТСИС: фр. грч. фр. Акц0. рет. ТСИС: фр. (СТСРЈ ). мотриса (ГРЧД). пол. (СТСРЈ . Ф3/2. [акц. фил. пол. етнографска или религиозна общност на населението. БСИС2007: грч. М0.+лат. К0./фр..-ж. Д0. свобода.. фил. 2. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ устройство за автоматично управление на самолет. Ф3/2.-м. К0/2. </ » />. авиј.. Акц0.2) ¤ С2Н1. [акц... вертолет.. АВТОПЛУГ б-д. (ГРЧД). (АРЧД).+лат. суж. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ моторно превозно средство със собствен двигател за транспорт на пътници и товари (ГРЧД) ¤ 1. БТС) 2 ⌂ рус. (ГРЧД)..> провинции) (СИСЧ). ЛСА0. (ТСРЈ) 1. ЛСА0/2. (ГРЧД). К0.-м. жел.<грч. (АРБЕ).+лат.+лат. самоуправление ка: зависимост ⌂ рус. (АРЧД). 3..<фр.-м. (АРЧД). С0.+лат.+ (АРБЕ2 ). Ф3/2. самим избирать городские власти и чеканить свою монету. С0. пол.. на национална. (РБАН). К1/2. спец./посл.<грч. С0..

© С1Нм (#1: зачинатель. ТСРЈ: фр.. 2. (БСИС 2007: грч. МАС: лат. ЛСА1.<лат.<фр. 1. [акц./посл. рус. М2/0. (БТС.<лат.. </ » />. 3. (БТС) кс: тоталитарен ⌂ рус.. разг. рус. #2: о прозаике в отличие от поэта // об образцовом писателе..<лат. ЛСА0/ 1. направено от самия автор (БТР) АВТОРИЗАЦИЯ б-д. </ » />. І. (СЦРЈXIX).. извършител на нещо (БТР) © #2: о прозаике в отличие РУСКИ УТИЦАЈ от поэта // об образцовом писателе.. классике (СРЈXVIII). съчинител. књиш..<фр. [акц. К1.<лат. ⌂ <ПФС >. ЛСА0.< лат. классике) (СРЈXVIII). К1. (ГРЧД). лат.: посл. (СРЈXVIIІ) авторъ (СЦРЈXIX) кс: белетрист.<лат. извършител (ГРЧД) © #: писатель.-н. С1Н2м+С2Н2р. ТГ0. прид. (БЕР). виновник. М0.: 1/1. Акц0. . НКРЈ/БНК: 21/27] даване право за извършване на нещо. (РБАН). който се движи със собствен мотор. Ф3/2.-м. (БСИС2007) ⌂ рус.: посл. А2 (ГРЧД /МАС) ¤ С1Фм+С2Н2р (ГРЧД/ ТСРЈ) ¤ С2Н2.. СРЈXVIII: фр..м. рус. грч. рус.: 4/4. оторизация (АРЧД) © #2: предоставление верховной властью прав на действие.. М0.. творец рус. (СТР.+лат. К0. дипл.+ (АРБЕ2 )..+лат.. Акц0. зачинщик чего-л. І... © #2: извършител (ГРЧД/СРЈХІ-XVII). АВТОР б-д. књиш...<нем. [акц. А2 (БТР/МАС/СИСК/НСИС) автореферат Сл. © *: изобретение и под. им. деятел. създател на научно. ЕСРЈ). (РБАН). А2 (АРЧД/ БТС) ¤ С0 (БТР/БТС/СИСК/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈО) ¤ С1Н2. С0. <-ация » -ация>.-м. + суж. литератор (ТСРЈ). рус.). 2. ТСРЈ. ГРЧД). писател. Ф3/2. ТГ0. (ТСРЈ) авторъ (СРЈХІ-XVII) автор и вар. изобретение и под.) + С1Фм (# 2: о сочинениях. (АРЧД). Акц0. когда к..<фр. (БТР). (СЈТ: енгл. 1 спец.<лат.. им. ТГ0. им.. виновник. пољопр. учреждение или лицо по закону этих прав не имеет (ПСИС). АВТОРИТАРЕН е/б-д. Ф3/2. писател. (ТСРЈ. (АРБЕ). (АРЧД). фр. литературно.. ТГ2/5.. създател на произведение. грч. ЛСА0/1. /посл.-ж.< фр. грч. НКРЈ/БНК: +30/8] кратко изложение на съдържанието на научен труд. (ГРЧД). (ГРЧД). (АРБЕ2). (МАС) кс: изложение рус. књиш. Д0. книгах.-ж. ЕСРЈ.-м. ЕСРЈ). основатель.(ПСИС) аукторизация (СРЈXVIIІ) кс: лицензия.<лат. съгласие ⌂ рус. НКРЈ/БНК: 0/0] плуг. Акц0.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. ТГ0. им. пол. књиш. ¤ 1.<лат.+ 1 (АРБЕ2 ). Ф3/2. издател.-м. им. суж. им. Д0.<фр./пољ. (АРБЕ)./фр. ШЕСРЈ: пољ. създател.59 (АРЧД/МСЕ/БСИС2007) автоплуг Сл. рус. самоходен плуг (АРЧД). (СИСК: грч.. (РБАН) лат.3м+ С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ) авторитарный. А2 (АРЧД/СИСП/СРЈXVIIІ) ¤ С1Н 2м (АРЧД/ПСИС) авторизация С. лат. правн. (БТР). 2. АВТОРЕФЕРАТ б-д.. рус. [акц. књиш. (АРЧД). ЕСРЈК.). С0. М0. им. музикално или друг подобен вид произведение. 2. -рен І. (БЕР) фр. ТСРЈ: фр. (АРЧД).. Ф3/4.3р (БТР/МАС/ТСИС) ¤ С1Ф2р+С2Н1р (ГРЧД/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Н1м+С1Ф2м (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Ф2м+С2Н2р (БТР/СРЈXVIII) ¤ С2Н3р (БТР/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н 2р+С2Ф1р (ГРЧД/СЦРЈXIX) автор І. прид. С2Н2р.

достойнство. К1. тиран ⌂ рус. (МАС. НКРЈ/БНК: 1/0] електронавигационен прибор за автоматическо задържане на кораб при даден курс и за обръщане на нов курс (АРЧД). сила.+ 3 (АРБЕ2 ). М0. БТС. </ » />.<лат.: посл. Акц0.<нем..-м. 1. признанный.-м. ЕСРЈ).. <лат.<лат.+ (АРБЕ2 ) (ЕСРЈ). С1Фм.. (МАС) 1.-м. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1 който е основан на безпрекословното. им. СРЈО: књиш. диктатор (АРЧД). ТСИС: авиј. А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ1. М0.< 60 лат. НКРЈ/БНК: 0/2] привърженик на авторитаризма. ръководство. <-ист » -ист>. Д1/1. А2 (АРЧД/СИСК) авторитарист С. Д0. </ » />.<фр. <лат. грч. ТСРЈ.2> б-д. им. с признание (АРЧД) © #3: криминальный авторитет (БСИС2007). ШЕСРЈ: пољ. [акц. С0. който не търпи никаква намеса в действията си.). распоряжение) (СРЈXVIII). социални групи или целято общество. им. АВТОРИТЕТ<1. което се ползува с голямо влияние. знаток.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ СИСК: фр.2 авторитет (СТСРЈ) авторитет и вар..<лат.<лат. Д0.. контрол. 1. владичество. диктаторски. ¤ 1.. К0. 2./посл. С0. насилнически (АРЧД) © #2: стремящийся утвердить свой авторитет (БТС). ТГ2/5. фиг.. СРЈXVIII: нем. лице. им. общопризнато значение. Ф3/2. 1.: 4/4. който е основан на сляпо. К0. полномочие /по службе/ // привилегия // повеление.-м. (СРЈXVIIІ) авторитетъ (СЦРЈXIX) кс: важност. АВТОРОТАЦИЯ б-д. (СТСРЈ) кс: жирорулеви 3 ⌂ рус. [акц. ЕСРЈ: нем. © #2: стремящийся утвердить свою власть. Ф3/2. (АРБЕ)..-м.: посл. (АРЧД). властнически..-ж.2/СЦРЈXIX) ¤ С1Фбм+С2Н1р+С2Фа>р (АРЧД/ ОИС) ¤ С1Н3м (АРЧД/БСИС2007) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/СРЈXVIII) авторитет І. авторитетный автор // авторство) + С1Фм (#1: право.. (АРЧД). на авторитета. свойственный такому человеку (СТСРЈ). влияние на личности или обществени организации върху отделни хора. С0. ОИС: фр. ЛСА0/1.. А2 (АРЧД/СИС/БСИС2007) ¤ С0 (АРЧД/АРСТТ) авторотация Сл. Акц0. ЛСА0. © С1Фм (#б: ссылка на такое мнение или лицо) + С2Ф>р (*а>: мнение знающего человека) (ОИС). (ГРЧД). (АРЧД).). СИСЧ. Ф3/4. рус. (БСИС2007: грч.<фр. © С1Нм (#2: автор. (СИСК) кс: автократ. Акц0. диктатор. јд. НКРЈ/БНК: 0/1] автоматично въртене в кръг (АРЧД) © #: самовращение самолета (СИС). уважение. нем. [акц. им. јд./нем. М1. М0. власт. влияние. © #: самовращение крыла самолета (БСИС2007). който се стреми да утвърди..-ж. ТГ0.<лат. на сляпото подчинение на властта.<лат.). ТМР1.. рус. књиш.. им.<лат. грч. БСИС2007: лат.: х х посл.: 4/4.. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) авторулевой Сл. [акц. специалист. пом. (АРЧД). Акц0. (БЕР). пол. јд.<лат.. АВТОРУЛЕВИ е-[д]. експерт.<нем. (СИСК: лат.+лат. ЛСА0. ТГ0. тех. требующий беспрекословного подчинения. значение./итал. да наложи собствената си власт. авторитет (БТР). значителност. І. ЛСА0. Ф3/2. им./посл.-м. [акц. безпрекословно подчинение на властта. нем. ТГ0. (СИС) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. (БТР). властник. управление ⌂ рус. . господствo. лат. върховенство. 2. им. 3. 2.... (РБАН).. свое влияние. АВТОРИТАРИСТ б-д.. 2../посл.

ЛСА0/1. Ф3/2 І. широк автомобилен път автотракторный Сл.-м. </ » />. (ЕСРЈ). .> технике (СРЈО).. (БТР. х НКРЈ/БНК: +30 /+30] ¤ автомобилен превоз (АРЧД). АВТОСТРАДА б-д. Акц2. ТГ0. автомобилен транспорт. (ТСРЈ) ⌂ рус.. (ГРЧД.. им. Акц0.+ грч. < / >./посл. (БСЕ) 1 ⌂ рус.: посл. (МАС. <-ик » -ик>. им. Акц0. НКРЈ/БНК: 6/1] лице. 2 РБАН).+ (АРБЕ2 ). (АРЧД). Акц0. А2 (АРЧД/СТСРЈ) автоспорт Сл. автосамосвал Сл./посл. К1. (РБАН).. Д0. К0. ТГ0. който е предназначен за производство на автомобилни трактори (АРБЕ).+>. им.-ж. Д1/1. Ф3/2. автомобилен път с две платна за еднопосочно скоростно движение. им. К0. НКРЈ/БНК: 3/0] ¤ който се отнася до автомобилен трактор (АРЧД) © #: к автомобильной <. НКРЈ/БНК: +30/0] автомобилен спорт (АРЧД). Ф3/4. което работи в автотранспортна служба.-м.: 3/4.. им.-м. „Наука и техника“/ (АРЧД). ЛСА0.. [акц. М2. Ф3/2. І. Ф3/2. М0. (АРЧД).>.-м. ЛСА0.: 3/посл. ТГ0. (АРЧД). [акц.: посл. при който няма пресичания на едно равнище с други пътища. А2 (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С2Н 2р (АРБЕ/СТСРЈ1) 1 автотранспорт Сл. 2. ЛСА0/1. К1.: посл. М0.> < / >. Д0. (СРЈО) 2 ⌂ рус. 2. М0. им. А2 (АРЧД/СА/БСЕ) (АРБЕ). ТГ2/5. ТГ0. АВТОТРАНСПОРТ б-д. им.-ж. усъвършенствуван автомобилен път за движение в две посоки с голяма скорост (АРЧД). јд.<грч. (БТС) ⌂ рус. им.. </ » />. АВТОСПОРТ б-[д]. С0. (АРБЕ).. ТГ0. ЛСА0. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ автомагистрала (ГРЧД).+рус.. К0. С0. АВТОТРАНСФОРМАТОР б-д. А2 (АРЧД/БТС/СТСРЈ) автотранспортник С. който се извършва с автомобили. ¤ широк. С0. С0. К0. им.. Ф3/2. (ССРЈТ) автосани. им.. който се отнася до автомобили и трактори. А2 (ГРЧД/АРЧД/МАС/БТС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/БСИС2007/БТС) автострада Сл.+ 2 енгл. (АРЧД). [акц. А2 (ГРЧД/СИС/БСИС2007) автотрансформатор Сл..-м.-м. НКРЈ/БНК: 0/0] автомобил със закрепени на предните колелета ски за движение по дебела снежна покривка. ТГ0.+ итал. књиш. (АРЧД). БТС: разг.) </ » />. им. 2. (СТСРЈ) ⌂ рус.+ (АРБЕ2 ). ЛСА0/1. фр. [акц. НКРЈ/БНК: 9/0] саморазтоварващ се камион (АРЧД). им. Ф3/2. автодрум ⌂ рус. грч.+ (АРБЕ2 ). рет. БТС: итал. М0. им. (БТР).: 3/3. АВТОТРАКТОРЕН е-[д]. ¤ 1. ведомство на автомобилния транспорт (АРБЕ).). служител по автотранспорт (АРЧД).-м. Акц0. (СТСРЈ) ⌂ рус. грч. прид..: 3/3. А2 (АРЧД/СРЈО) ¤ С0 (АРБЕ/БТС) АВТОСАН б-д. Акц2. Д0. ¤ 1. <од фр.-м. итал.-м. им. ЛСА0. (АРЧД). М0.. <тех.+ (АРБЕ2 ) (СРЈО: скраћ.+лат. фр. фр. [акц. грч. А2 (АРЧД /ТСРЈ/Google) автосан Сл. автомагистрала. прид.. </ » />. 2 разг.+ (АРБЕ2 ).-м. С0. АРЧД). 2./посл. ТГ0. М0.-мн. <од лат. 2. Акц0. (БСИС2007) кс: автодром. ¤ 1. спорт. књиш. [акц. шейна автомобил /сп. БСИС2007. им. ЛСА0. [акц. транспорт. Акц0.). фр..<итал. тех. С1Фм. аутобан.61 РУСКИ УТИЦАЈ АВТОСАМОСВАЛ б-[д]. С0. (АРБЕ). Ф3/2 Д0.-м. М0.. С0. (СТСРЈ. К0.. АВТОТРАНСПОРТНИК б-[д].-м.. Д0.

им. (АРЧД).. грч.. Д0... АВТОХТОНИ<1. (БСИС2007: грч. ТМБ0. работает или учится где-либо /обычно с оттенком шутли1 вости/ (СТСРЈ ). А2 (АРЧД/СТСРЈ/СРЈО) автоцистерна Сл.3.+ (АРБЕ2 ). С0.. ТГ2/4. (АРЧД). А1 (АРБЕ/ СТСРЈ) .+ (АРБЕ2 ).2. където са възникнали в процеса на АВТОЩУРМАН ц-д.>. (СТСРЈ) ⌂ рус.: 5/5. І. ¤ 1. аборигени. 2.: 4/4. </>. (ГРЧД). [рус.-ж. която служи за обработване на почвата (АРЧД).. Ф3/2.. първоначални жители на дадено място.. ь (§ [с те. К0. НКРЈ/БНК: 3/13] в електротехниката – трансформатор с една намотка за няколко вторични напрежения (ГРЧД) АВТОФРЕЗА б-д. ТГ0. аутомоб. І. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БСИС2007) автохтоны І.<грч.). І.. която е покрита от придвижена част при хоризонтално преместване на скални комплекси (АРБЕ2) © #1: те. ЛСА0.. (АРБЕ2). кто давно живет.. научн. които не са били пренесени от другаде. </ » />..2. им.3. НКРЈ/БНК: 0/0] устройство за автоматично пътуване на летателен апарат (АРЧД). С0. А2 (АРЧД/БСИС2007) автофреза Сл. които не са дошли от другаде.-м. С0. 1 књиш. НКРЈ/БНК: 3 /6 ] ¤ 1.3р (АРБЕ 2/МАС) АВТОШИНА б-[д]. биол.<грч. тех.4> в-д.+хол. Акц0 Ф3/2. А2 (АРЧД/СТСРЈ) автошина Сл. К1. НКРЈ/БНК: 0/0] самодвижеща се машина с двигател и барабан със зъбци.: 3/3.: 3/3. биол. Д0. К0. ТГ0. Ф3/2. ел. 2.). шаљ. грч. 2.2. НКРЈ/БНК: 4/9] товарен автомобил с цистерна за превоз на течности (АРЧД). М0. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Ф1м1 (АРЧД/СТСРЈ1. (АРЧД). пољопр. акц. об.: посл.-ж.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ (БСИС2007) ⌂ рус. ЛСА0/1.3 автохтоны (СТСРЈ) кс: аборигени. (АРБЕ). им. М0. кто давно живёт./м. К0.. + стэ]). </ » />. им. местни.-мн. туземци ⌂ рус. фиг.+ (АРБЕ2 ). АГА б-[д]. рус. 3 (АРЧД).. М0. грч. им. аутомоб. ТМБ0. (АРЧД). геол. С2Н 2р. им. К0. долната част на навлак. кореняци. у мн. (АРЧД). јд. рет. туземци. х х [акц. ЛСА0. 2.. М0. Акц0. Акц0. им.+ 1 (АРБЕ2 ). Ф3/2. тех.. [акц. М0. Ф3/2. +нем. им.. коренни жители на дадена страна или място. (МАС: грч.2. работает или учится где-ли1 бо (СТСРЈ ). им. (СТСРЈ) 2 ⌂ рус. авиј. М0.<грч..-ж. ШЕСРЈ: фр. (СТСРЈ) ⌂ рус. ЛСА0.. спец. ТГ0.. туземци. ТСИС: ел. рус. автоштурман Сл.: посл. [акц. 3.3) ¤ С0 (АРЧД/НСИС) ¤ С2Н3р+С1Ф1м1 (АРБЕ2/СТСРЈ1. К1. (БСИС2007) ⌂ рус. ЛСА0. <од лат. Ф2/3.). ТГ0. АВТОЦИСТЕРНА б-[д]./м..-мн. 3 грч. биол. Акц0. НСИС: грч.-м.4> 62 еволюцията (АРЧД) © #2: те.3) ¤ С2Н2. С0. ТСРЈ: грч.. спец. които обитават местата. </ » />.2.. (БСИС2007: грч. им. [акц. НКРЈ/БНК: 0/0] външна автомобилна гума (АРЧД). Ф3/2.. рет. разг. (ГРЧД). им... 3. Акц0./посл.-ж. [акц. биол. Д0.. (МАС) 1. С0.. К0./посл.. 2.<грч. Д0. грч. фр.-м. [акц.: 3/3. АВТОХТОН б-д.. ЛСА0/1.. които се намират в местата.-ж.. ТГ0. (ГРЧД). </ » />. Акц0. Акц0. М0.-ж. 2. СТСРЈ : 2. им. ЛСА0. јд. растения или животни. (АРЧД). ТГ2/2.. (АРБЕ2). НКРЈ/БНК: 2/0] ► АВТОХТОНИ<1. животни или растения. А2 (АРЧД/АРБЕ2/МАС). където са възникнали в процеса на еволюцията.-ж.

. І. извличан от някои видове червени морски водорасли.-м.<грч. С0. им.-м. ЛСА0/1. (АРБЕ). (ОИС) агалаксия (СИСЧ) вар: агалаксия (РЧДБЕ) ⌂ рус. провокатор. БАРС: мин. им. Акц0. веревок и т. С2Н3р. (СИСЧ) 1.п. [акц. информатор..-м. (ГРЧД). им.< . ЛСА0.-м. ЛСА1. ТГ0.. хем. А1 (ГРЧД/МАС/ТСИС) АГЕНТ1<1. Ф2/4. достигаща 25 цм.. АГАЛИТ б-д..4р (АРБЕ1/ СИСЧ) ¤ С1Ф3р (АРБЕ1/СТСРЈ1. М0. НКРЈ/БНК: 30/3] многогодишно растение.: 2/2.-ж. НКРЈ/БНК: 0/0] магнезиев силикат. (АРБЕ ). Акц0. (АРЧД). им. (БТС) агава (СЦРЈXIX) вар: агаве (АРБЕ2) ⌂ рус. функционер.2. І. бот..<малај. (ТСИС) вар: агар (АРБЕ) ⌂ рус.3 агент (СТСРЈ) агентъ (СРЈХІ-XVII) агент (СРЈXVIIІ) агентъ (СЦРЈXIX) кс: агент-информатор.. ТСРЈ: грч.). като хранителна среда за лабораторни микроорганизми и др./ (БТС).-м.<грч.). ТГ0. С0.. смутител. (АРБЕ). ТГ0. рус. спец. К0.-ж. І.2.<нлат. (МАС: грч. К1. А1 (ГРЧД/ МАС/БЕС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (ГРЧД /БТС) агар-агар І./посл. (СТСРЈ) ⌂ рус. която се среща в Южна и Средна Америка и на Антилските острови (АРБЕ). <малај. [акц.4р+С2Ф1 >р (АРБЕ1/АРБЕ2/СЦРЈXIX) 1 агент І.<грч. 2. подобен по състав на талка – мек възсив минерал.: 3/3.. Акц0. бот. К1.-ж. от чиито листа се изработват здрави влакна (ГРЧД) © #2: волокна из листьев этого растения /используются для изготовления грубых тканей.. труженик. осведомител. употребяван на прах като пълнител в производството на хартия за писане (АРЧД) АГАВА б-д. им. представител. А1 (АРЧД/БМС/ОИС) агалактия І. (БСИС2007: АГАР-АГАР б-д.<нем.. сътрудник.3> б-д. им.-ж. зб. (АРЧД)..: посл. хем. спец. пълна липса на млечна секреция у родилките./посл. рус. грч. (ГРЧД). Акц0. който се използва в сладкарството. І. ЛСА0/1. ТСИС: малај. им.<лат. рус. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. М0. А1 (АРБЕ1/МАС) ¤ С2Н3. С0. спец. диворастящо в Мексико и култивирано в Средиземноморието. вредител деятел. посредник. К0. [акц. С2Н2р. (БМС. НКРЈ/БНК: 2/9] органичен желатиноподобен екстракт..<нлат. [акц.-м. малај. М0.<грч. ТГ0. спиране на млякото у родилка (АРЧД).2. НКРЈ/ БНК: 0/0] най-едрият представител на безопашатите земноводни животни – гигантска жаба. служител.). понякого и повече..<енгл.3) ¤ С1Н4м+С2Н3р (АРБЕ1/ТСИС) ¤ С2Н3р (АРБЕ21/БТС) ¤ С0 (АРБЕ21 /СТСРЈ1. АГАЛАКТИЯ б-д. Ф2/2. К1.4м+ С1Ф1м+С2Н3р+С2Ф1>р (АРБЕ1/ АРБЕ2/СРЈXVIIІ) ¤ С2Н3. (АРЧД).. І. им. (БСИС2007) ⌂ рус.2.<лат. ТГ0.3) ¤ С1Фм+С2Н2-4р (АРБЕ1/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Н1.<енгл. (АРЧД). нарушител.). (АРБЕ). М0. мед. Аг0. [акц.РУСКИ УТИЦАЈ 63 5 ага І. А1 (АРЧД /БСИС2007) агалит І. М0. Ф2/4. (ГРЧД). диверсант. им. (ГРЧД). грч.. рус.. Акц0. БТС: грч..ж.: посл. ОИС: грч. агава І. ЛСА0. им... спец. (МАС. 2. шпионин 1 ⌂ рус. Ф2/3. Ф2/4. им.: 1/1. <лат.

фиг... 4. им. който изпълнява определени задачи. АГЕНТУРА б-д..3/посл.: посл. 2. науч. Ф3/1. Акц0.). М0. хем. (РБАН). Д0. неуниформен.. шпионин ⌂ рус. © #1>: при иностранномъ дворѣ (СЦРЈXIX). IX. нем. СРЈXVIIІ: 4. Ф2/4. учреждение и под. ¤ 1..п.. 1 рус. конспиративно действащ в чуж1 да държава шпионин (АРБЕ2 ) © С1Нм (#4: действующий фактор химической реакции) + С1Фм (#1: лицо без дипломатического звания..). 4. С1Фр../ х х посл. (МАС: лат. књиш. иностранном дворе) + С2Ф1>р (*2>: представитель тор- 64 гового общества. рус. провокатор.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ лат. ТГ0 Акц0. информатор.-м. таен служител в полицията у нас до 9. НКРЈ/БНК: 0/15] ¤ таен сътрудник на реакционна власт. 2. хем.. представителство . (АРБЕ2 ).. © #4: действующий фактор. ТСИС: нем. (МАС.-ж. им. -м. официально уполномоченное правительством для политических сношений и наблюдения при каком-л. агент. компании.. 3.<лат.. ЛСА1. оръдие на чужда държава за разузнаване и вредителски действия. посредник. им. обикн. 4 компонент какой-либо смеси (СТСРЈ ).. таен сътрудник. им.: посл.. [акц. ШЕСРЈ: нем. БЕР). НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.. им.. АГЕНТ-ПРОВОКАТОР б-д. пол. (СТСРЈ) 2 агент (МАС.. 4. А1 (АРБЕ2/ МАС) ¤ С1Н2м (АРБЕ2/СТСРЈ) 4 агент І... който изпълнява определени задачи. вызывающий те или иные явления /в природе.5. © #1>: при иностранномъ дворѣ (СЦРЈXIX). 2. АГЕНТ2<4> б-д. сътрудник. иностранном дворе) + С2Ф1>р (*2>: представитель торгового общества. 1944 г. Д0. СТСРЈ: 1. С1Ф1р+С2Н2р.2) ¤ С1Н1м+С1Ф 3м+С2Н3р (АРЧД/БСИС2007) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ/СТСРЈ2) агентура С.. М0. (ГРЧБЕ. ЛСА1. ТГ0. обикн. </ » />. фиг. А2 (СТР/МАС) ¤ С1Н2м+ С2Н2р (ГРЧД/МАС/СТСРЈ2) ¤ С2Н 2р (АРЧД/СТСРЈ1.-ж. С0. К1. представител на организация. неуниформен. К1. 4. проводник на интересите на някого... компании.-м. лат. в природата и др.. учреждение и под. х х /посл. БТС) 2 ⌂ рус. ЕСРЈК: нем. Ф3/2. (БСИС2007) кс: експозитура. 4.> (СРЈХІ-XVII). торговый посредник) (СРЈXVIIІ). [акц.> иностранного государства // торговый <.-м. (АРЧД). спец. организме и т... таен полицейски служител.. който играе двулична и подстрекателска роля в прогресивна организация (АРЧД) © #: таен сътрудник на реакционна власт (АРЧД). лат. изпратен или внедрен в някоя организация с определена провокаторска задача (БТР) © #: таен полицейски сътрудник (БТР). проводник на интересите на някого.<нем.: посл. + разг. © С1Нм (#4: действующий фактор химической реакции) + С1Фм (#1: лицо без дипломатического звания. спец. 2. 3.<лат. © #: <.. 5. (ПСИС) кс: агент. 3.3. спец. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] причинител на различни явления в организма на човека.<лат. [акц. Акц0. К1. заст. шпионин (АРБЕ) © #3: у нас (АРБЕ). М0.. књиш. А2 (АРЧД/БТР/ПСИС) агент-провокатор Сл. официально уполномоченное правительством для политических сношений и наблюдения при каком-л. (АРБЕ ). торговый посредник) (СРЈXVIIІ). ¤ таен полицейски сътрудник. науч..<фр. (ГРЧД). посредник. СИСЧ: лат. (АРЧД). им. ТГ0.. 2. І. (БТР). ЛСА0/1. (РБАН).<лат.. заст. ЕСРЈ: нем. <лат. <од лат. Аг0.<лат. лат. (АРБЕ) © #: действующее начало.<лат../ (ТСИС). представител на организация. 3.>.

(АРЧД). им. популяризатор. [акц. подстрекатель (СИСЧ). Ф3/2.. ТГ0. по-малък клон на учреждение. (ССА: .). (АРБЕ). [акц. (АРБЕ). нем. 2.. А1 (АРБЕ/СТСРЈ/БСЕ) ¤ С1Фм+С2Ф>р (АРБЕ/БТС) агитбригада Сл. (МАС: 2. ¤ 1. © #2: деятельность такой группы. такого сооб2 щества агентов (СТСРЈ ). ТГ0. пол. (МАС: лат. АГИТАЦИЯ б-д. © *>: небольшой – обычно передвижной – самодеятельный или профессиональный концертный коллектив. Акц0. (БТР..-ж. рус. зб. разпространение ⌂ рус. 2. С0.. разг. Д1/1.. пол. (АРЧД).<нем. задачи (АРЧД).. М0. <од лат.: 3/3. им. М0. © #2: деятельность такой группы./ нем. команды. (БЕР).. което върши агитация (АРБЕ) © #2: бунтовщик. <-ация » -ация>.. 1.).: 3/3.-ж.<лат. [акц. АГИТБРИГАДА б-[д]. К1. речи и пр. (ССА) кс: агитбригада. фиг.. група лица или организации в служба на интересите на чужди държави.. 3. разузнавателна служба. (ГРЧД). пол. К0. (БЕР).: 4/4. РУСКИ УТИЦАЈ Д0.-ж. ЛСА0. 1 агент /3// (МАС). НКРЈ/БНК: +30/+30] лице. (ТСРЈ: пол.-ж. АГИТАТОР б-д. пол. нем. рус. която изпълнява определена агитационна задача (АРБЕ) © С1Фм (#: культурно-просветительской работой) + С2Ф>р (*> в СССР) (БТС). ТГ0.-м.<лат. организация. (ГРЧБЕ). предприятие. 2.65 ⌂ рус.<клат.< 2 лат.+ итал. Ф2/4. фиг. им... неол. лат..<клат. им. (БТР). заст. банков клон (ГРЧД) © #2: агенты /см. (СИСЧ) кс: подстрекател. средство за политическо въздействие върху масите чрез беседи.<лат. лат... (АРБЕ).<нем. ЛСА0/1. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. [акц. Д0.).2 кого сообщества агентов (СТСРЈ ). група лица или организация в служба на чужди интереси.. Акц0. Ф2/4. ¤ 1. должность агента) + С1Фм (#3: и диверсанты буржуазных правительств) (БСИС2007). СТСРЈ : 2. рус.. © *>: в СССР небольшой профессиональный или самодеятельный театральный коллектив (БСЕ). НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. рус. подстрекателство. клон на банково учреждение (АРЧД) © С1Нм (#1: занятие агента /1/.: 3/3. съвкупност от агенти и дадено учреждение. доклади.. НСИС: лат. рус.< лат.>. пропагандист ⌂ рус. (ТСИС) кс: пропаганда. НКРЈ/БНК: 21/0] бригада от агитатори. рус. мероприятия. ТГ1/2. (АРЧД). им. такого сообщества 2 агентов (СТСРЈ ). ЛСА1. 2. зб. представителство (АРБЕ) © #1: на чужди държави (АРБЕ). С2Ф>р.<нем.<лат. команды. ШЕСРЈ. злободневном материале /в СССР/ (СТСРЈ). (АРБЕ). ТСИС: нем. изв.<лат.<лат. © #2: деятельность такой группы. разг. М0. РБАН).>. (БЕР). Д0.. С0. ТСИС. Акц0/2. им.-м. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ/ТСИС) ¤ С1Н2м (АРБЕ/СИСЧ) агитатор С. А1 (АРЧД/МАС/ТСИС) агитация С. С0..-ж. АГИТГРУПА ц-[д]. лат. (АРБЕ). (АРЧД). СИСЧ: лат. <-ура » -ура>.. М0. лат.. ЛСА0. им. К1. рус. (СТСРЈ) кс: агитгрупа. јд. К0. репертуар которого строился на остросовременном.<лат. (ГРЧД). 2. 2. представителство на банка. агитка ⌂ рус. Ф2/4. <-атор » -атор>./нем. заст.<нем. Акц0. неол. команды. 3.+итал. та1.<нем. убеждаване в полза на или против известни идеи...-ж. </ » />. агитка ⌂ рус. предприятие и под. <од лат. им. (РБАН). (ГРЧД). А1/2 (АРЧД/БТР/ССА) агитгруппа Сл. ЕСРЈК: нем. пол. 2. 2. 1.

. Акц0. ТСИС: п. Д1/1. убеждавам. БЕР). увещавам. </ » />. І. им.). М0. Акц0..-несврш. ЛСА0/1. ТСРЈ: неол. 2. н.. АГИТИРАМ е-д.-м. песен.-н... А2 (АРЧД/БТС/БСЕ) агитколлектив Сл. гл. АГИТКА б-д. ТГ1/2. <од лат. (БТС) ⌂ рус.. 2. 2. (АРБЕ). 3. музикално или литературно произведение с агитационен характер. ~ кого. им../фр. агитационно средство /колективна рецитация.. ТГ2/5. [акц. рус. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1.: посл.-м. (АРЧД). занимавам се с агитация. АРЧД). К0. С0. разг. М1.2 (БТР). 3. (БТС: презр..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ скраћ. (АРЧД). А2 (АРЧД/ МАС) ¤ С0 (АРЧД/СРЈXVIIІ) ¤ С0 (ГРЧД/МАС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/СРЈ XVIIІ) ¤ С0 (ГРЧД/БСИС2007/ТСИС) агитировать І. АГИТКОЛЕКТИВ ц-[д]. ¤ 1. кратко печатно произведение с агитационно съдържание.-ж. п. 2. 2. БСИС2007: лат. разг. + презр. (АРБЕ). прид./ (БТР) © #: произведение искусства с преобладанием агитационного элемента.>. К0.. гл. Ф2/4 Д0. (МАС) ⌂ рус.: 4/4. А2 (АРЧД/КБРС) агитколонна Сл. плакат и др. рет. Акц0. (РБАН).. М2. </ » />. им. НКРЈ/БНК: +30/28] ¤ правя. ~ кого. (БТС) ⌂ рус. С0. ¤ 1. М0. (АРБЕ2). НКРЈ/БНК: 3/0] колектив за агитация (АРЧД). агитбригада. А1 (БТР/БТС) ¤ С1Фм+С2Н3р (СТР/ БТС) ¤ С1Фм+С2Н1р (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Н3р (СТР/ТСРЈ) агитка С. [акц. СРЈО: 1.. 1. ЛСА1. (МАС: 2. неол. 1.. уговарям (ГРЧД).>. (МАС) агитировать (СРЈXVIIІ) кс: пропагандирам ⌂ рус. 1.. им.. 2. им.-п. К0./посл. разг. Ф3/4. Д0..<нем... (РБАН.).-ж. 2. С0. ТГ1/2. склонять к чему-л.: 3/3. нем. нем. М0.. НКРЈ/БНК: 0/0] колона от агитатори (АРЧД). рус. ЛСА0 А2 (АРЧД/МАС/БТС) агитмассовый Сл..2. у изр. АГИТКОЛОНА ц-[д]. им. (МАС). НКРЈ/БНК: 0/0] ¤ група агитатора при обществено-политическа организация за действие в определена среда (АРЧД).<лат. (КБРС) ⌂ рус. п./сврш. разг. СРЈXVIII: нем.-м. <од лат. Д1/1.-несврш. 3. К1. [акц. НКРЈ/БНК: 0/0] об.+>. разг. ТМГв1 С1Н2м. 2. рус. ~ за кого. реклама ⌂ рус. неол.-несврш. АГИТМАСОВ г-[д]. група лица. разг. им. СИА1гр. (АРБЕ)..-ж. Ф3/4. ь <од лат.. разг.: 3/3. гл. които вършат агитация или активно подпомагат някого при извършване на агитация (СТР) © #: живописное (БТС). Ф2/4. Ф3/2. МАС: разг. Акц0. изпълнявано публично. върша агитация (АРЧД) © #2: убеждать в чем-л. [акц. <-ка » -ка>. . (РБЕ).-п.-м. Ф3/2. об. (БТР. что. пол. Акц0. презр.... ¤ група агитатори при организация (БТР).. заст. неол.-п.. К1. в съчет. М0.<лат. им. ЛСА1. Акц0.<лат. </ » />. С2Н2р+С2Ф1>р. рус. без обј. ~ за какво (СТР). група лица.несврш... БЕР). 2. прид.). ЛСА0. (СТР). [акц. ТГ0.. часто в ущерб художественности (ТСРЈ).: 2/2.. Д1/1. С2Н1р.. (ГРЧД). [акц.: 3/3(АРЧД).-ж. неол. ТГ0. разг. гл. лат. (§ [л ]). А1 (АРБЕ/БТС/МАС) ¤ С2Н2 р+С2Ф1р+С2Ф1>р (АРБЕ2/ТСРЈ/ БТС) агитпроп А.-н. (БТР). ЛСА0. что. агитмасова работа (АРЧД) АГИТПРОП б-[д]. (АРЧД). които организирано 66 правят агитация. (БТС) кс: агитгрупа. </ » />. ТГ2/5. (АРЧД.

..) (АРБЕ2/ТСРЈ/БТС). 3. геол.<лат. БЕС: .. 2.. мин. (АРЧД). связанных каким-нибудь веществом (ТСРЈ). им.. М2. ЛСА0/1. рус. © #1: соединение различных минералов. [акц.: посл. (БЕР). </ » />. (МАС: скраћ. 1. скраћ. СТСРЈ : метал. БСИС2007: лат.-м. (АРБЕ2).. неол. метал.. им. 3. [акц. им. (БЕР)..: посл. им. (СТР). 1...-ж... 2. рет. (АРБЕ). [акц. (МАС) ⌂ рус.3р (АРЧД/БТС/СТСРЈ1) ¤ С0 (АРБЕ2/БСЕ/БТС) агломерация С... комунистически страни) + С2Ф>р (*1>: ЦК <.. 1.. късове руда. до 1934 г. Ф2/4.>. им.2 (БТР). [акц..>. природни струпвания от неспоени скални и минерални късове. (АРБЕ). АГЛОМЕРАЦИЯ<1.. 2. рус. К1. метал.. ТГ0.<лат. 2. (АРЧД). АРЧД). јд./посл. ТСРЈ: лат..3м+С2Н 1. А1/2 (АРБЕ/МАС/СРЈО/СТСРЈ) агитпункт Сл... С1Н1. НКРЈ/БНК:17/2] място. С0. мин. спец. мин. конгломерат (АРЧД) © #3: городское поселение.-м. геол. ТГ2/4. агитпропчик (АРБЕ) © *>: в СССР до 1934 г...2> б-д. НКРЈ/БНК: +30/5] ¤ 1.: 3/3. лат. ВКП(б). нем. биол. АГИТПРОПЧИК е-[д]. фиг. <-ат » -ат>. спец. комунистически страни. НКРЈ/БНК: х х 20 /12 ] ¤ 1.<лат.2. отдел за агитация и пропаганда в комунистическа партийна организация в Съветския съюз и др.3> б-д. 2./ посл.-м.. <-щик » -чик>. рус. неспоена скала. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ1. ЛСА0/1. 1... пол.. 3.: посл. им. ¤ неспоени механични отложения. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н1. ЛСА0. геол. А2 (АРЧД/МКСЕ) агитпропщик С. спец. НКРЈ/БНК: 0/2] завеждащ отдел агитация и пропаганда (АРЧД). Д0. (СИС) 1 агломерация (СТСРЈ) ⌂ рус.../посл. (АРБЕ2). фиг. 2. 1 књиш. които са получени чрез агломерация. (БЕР. получени от слепяване или пресуване (АРБЕ). (МАС). 1 2. (МКСЕ: разг. (ГРЧД). спец. М0.).-м. съставено от нееднородни части (РБАН) © #2: спеченная в куски мелкая или пылевидная руда (МАС).. ТГ0. (АРЧД).. 1. рет. АГЛОМЕРАТ<1. рус.>. Ф3/4. (ТСРЈ) 1. + фиг. агитпропчик. К1.2) ¤ С1Н2м+С2Фбр (РБАН/МАС) ¤ С1Н 1м+С2Фар (РБАН/ТСРЈ) ¤ С1Н3м+ С2Н3р (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Н1р РУСКИ УТИЦАЈ (АРЧД/БСИС2007) агломерат С. мин. 2. метал. Акц0. 2 СТСРЈ : метал.)..-м. (РБАН). (СИС: лат. нем. им.. Акц0/2.3р. (АРБЕ). предимно от вулканичен произход. М0.. рус.. Д1/2. Д0 им.. ЛСА0/1. </ » />. ТГ0. късове руда или скали.> 1930 г. където се излагат агитационни материали и се събират агитатори за инструктаж (АРБЕ). образовавшееся в результате агломерации (ТСИС). неол. (АРБЕ). помещение. 1. књиш.. ист. Д0. 2. 2. 3. сбор от нееднородни части. <од лат. М0. 1.-ж. (БТС). © *>: ЦК. АГИТПУНКТ б-[д]. <од лат. (АРЧД). тех. фиг.<лат.<лат. геол. метал. С0..> ВКП(б) <.<фр... Акц0.-м.. (ГРЧД). ТСРЈ: неол. Ф3/2..). ТСИС: лат... отдел за агитация и пропаганда при комитета на обществено-политическа или партийна организация. (МКСЕ) ⌂ рус.2 агломерат (СТСРЈ) кс: конгломерат ⌂ рус. 1. С0. 2. Акц0 Ф3/2.. съставена от едри скални и минерални късове. СТСРЈ : геол. 2. К0. геол. тех.. (АРБЕ2). образувани от рушението на скалите // нещо. фиг. демог.67 (АРБЕ2). (МАС: лат. ¤ 1. <ръководител на отдел за агитация и пропаганда> (АРБЕ2) © С2Фр (*1: и др. К0. ¤ 1. пол. <од лат.<нем.

явление.. СТСРЈ : мед. рус. Д1/2. 3.. Акц1.: 4/4. (СТСРЈ) агония и вар. С0.-ж. АГОНИЯ б-д.). І. НКРЈ/ х х БНК: 2 /13 ] 1. (АРБЕ2 ).<нем..: 2/2. фил. А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС) агностицизм С. взвешенных в жидкости. гимнастика (АРЧД).2> ц-д... [акц. (БТР) (МАС: грч.../фр. Ф2/4.<лат. С0. (АРЧД). им. 1.. НКРЈ/БНК: 10 /+30 ] ¤ 1. АГЛУТИНАЦИЯ<1.. НКРЈ/БНК: 0/1] в музиката – отклонение от темпото за по-голяма художествена сила (ГРЧД). Д1/1. А2 (АРЧД/СИС/СТСРЈ1. им. [акц. 1. 2. ЛСА0/1. им. лат. С0. лингв.: посл.-ж...-м. лингв. К0. М2. БТС: тех. гимнастика ⌂ рус. (СИСЧ) 1. А2 (АРЧД/СИСЧ) агонистика І.-ж. ТГ0. ЛСА0. (ГРЧД). АГНОСТИЦИЗЪМ е-д.. (СРЈXVIIІ) кс: конвулсия ..-ж. спец. (СИС) кс: отклонение ⌂ рус. 2.<грч../ чрез спичането им. это составляет первый период заживания ран (СИСЧ).<грч.. 1 2 лингв. І.. ТСИС: енгл. С0. което опознаване на действителността и истината (ГРЧД) АГОГИКА б-д.. клетки и др. ¤ топлинен процес. М0. К0. им. ЛСА0/1. АГОНИСТИКА б-д.-ж. използуван за уедряване на съставните частици на дребнозърнести или прахообразни материали /руди. лат. механическо присъединяване на еднозначни стандартни афикси към неизменяеми основи или корени. атлетика. (АРБЕ2 ).. § [г]).<грч.<грч. ТГ0. Акц0. <-ация » -ация>. ТГ0. лингв. муз. им.<грч. [акц. (АРБЕ). Акц0. А1 (ГРЧД /СИС/БЕС/БСЕ) агогика І. мед. спец. спец. Ф2/4. рудни концентрати и др. К0.. в едри късове (АРБЕ2). Акц0. при който чрез спичане става слепване на съставните частици на дребнозърнести или праховидни руди.<нем. књиш. процес на образуване на неспоена скала..-м. Акц0 Ф2/4. 1 2 СТСРЈ : лингв. #3: фактическое слияние многих городов и населенных пунктов в единое городское поселение (СИС).-ж.2/ ТСИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/СИСЧ) агглютинация С..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ метал. физиол.. СИСЧ: лат. (АРЧД). съставена от едри скални и минерални късове. които се образуват в организма нормално или при различни заразни болести (АРЧД) © #1: соединение сопредельных частей тела..). књиш./нем. ь ь § [с т ]).. (ГРЧД). Ф3/4. (ТСИС) ⌂ рус. Ф3/2 І. [акц.2 агглютинация (СТСРЈ) кс: присъединение ⌂ рус. грч. ЛСА0. /4.. (СИСЧ: грч. х х [акц. грч. А1 (АРЧД/ ТСРЈ/СРЈXVIIІ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/БТС) ¤ С0 (АРБЕ2/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/ ПСИС/СРЈXVIIІ) агония І. НКРЈ/БНК: 25/26] философско учение. М0. топлинен процес. (АРЧД). (СИСЧ) кс: атлетика. <-изм » -изъм>. предимно от вулканичен характер... им. им. при което се струпват в купчина бактерии. им.. натрупване на едно място (АРЧД) © #1: образование клетками микроорганизмов скоплений. ТГ2/4. С0.. (ГРЧД). БЕС: грч. ТГ2/5./фр.< лат. <-ация » -ация>. 2. (ГРЧД). (СИС. им. заст.). мед. К1. НКРЈ/БНК: 7/7] гимнастическа или спортна борба. рудни концентрати и др. мед. -ж. (СИС: лат. 2../енгл. им. 2. муз. ТСИС: нем. 1. под влияние на особени противотела – аглутинини.-ж. ТСИС: грч. М0. К0.: 4/4. М0.: 3/ 3. разделенных 68 случайно вследствие раны. ЛСА2. фил.

. © #2: член аграрной партии. предсмъртни мъки.. НКРЈ/БНК: +30 /+30] който е свързан с обработката и използуването на земята. 2.2 едрите) (СТСРЈ ). А2 (АРЧД/ МАС/БЕС) ¤ С1Н1. средства. [акц. (АРЧД). Акц0. СТСРЈ: 2. (МАС: грч. ликвидиране на нещо (АРБЕ2). ТГ2/5. (ГРЧД).<грч. 2. установка. с сущ.2) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ ТСИС) ¤ С2Ф>р (ГРЧД/БСИС2007) РУСКИ УТИЦАЈ ¤ С2Н2р+С2Ф1>р (АРЧД/МАС) аграрий І. секция. рус. 2 #2 : членове на реакционна партия // 1. + фиг... мед. крупен едър земевладелец в капиталистическите страни. #3: характеризующийся преимущественным развитием сельского хозяйства (СТСРЈ). (БТР). фиг. земледелец. парламентской фракции. ¤ 1. АГРАРЕН е-д.2.<лат. СРЈXVIII: фр.-м.-м. К1.).-м. (БТР). ЛСА0/1. (МАС: лат..2р (АРЧД/СТСРЈ1. пол.. грч. непосредствено преди смъртта. ¤ 1. защищающей интересы землевладельцев (ТСИС)..2 аграрий (СТСРЈ) кс: земевладелец. С0. раз.2 агрегат (СТСРЈ) кс: апарат. © #1: в капиталистическите страни (АРЧД/МАС). Ф2/4. о состоянии упадка. І. С0. АГРАРИЙ<1. К0. мин. съоръжение.. мъчителен край. ШЕСРЈ: нем. фиг.<лат. (СИС) 1. ЛСА0/1.. Ф3/1. ге- .<грч. рус. х [акц. парламентской фракции) + С1Фр (#1: в капиталистическите страни) + С2Фр (*2: на реакционна партия) (ТСИС)... ТСРЈ: лат. грч.<лат. М0.<грч. СРЈО: 1. 2. НКРЈ/БНК: +30 /0] ¤ едър земевладелец (ГРЧД) © #2: специалист по сельскому хозяйству // специалист по аграрному вопросу (БТС). тех. © *>: в Зап. 1. АГРЕГАТ<1. ЛСА0/1 А1 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Ф2м+С1Ф1р+С2Ф 2р (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ БТС) ¤ С1Н2м+С1Ф1р+С2Н2р (АРЧД/БТС) ¤ С1Н1м1+С1Ф1. (БЕР). (БТР).69 ⌂ рус.3> б-д.3м (АРЧД/ СТСРЈ1) аграрный І. прид. ТСИС: пољ. аграрий І.<лат. (ТСРЈ) 1.<нем.<лат..< лат. заст. фиг. ТСРЈ. БСИС2007: лат. грч.). специалист по аг1 рарному вопросу) + С1Фр (#1 : крупен едър // в капиталистическите страни. устройство.. 2..: 2/2.. ТСРЈ: грч.)..<грч. ЕСРЈ: пољ. Ф3/4. (БЕС) 1 аграрный (СТСРЈ) кс: земледелчески ⌂ рус. хаоса где-л.< х лат.2) агрегат І. грч. мед.. рус. участък ⌂ рус.<фр. мн. (ГРЧД. лат. 3. предсмъртни мъки (АРЧД) © #2: последние попытки спасти себя накануне поражения или краха (СТСРЈ). ТГ0.4р (АРБЕ/ СТСРЈ1. <лат.. Акц0. им.. помешчик ⌂ рус. Европе (БСИС 2007).. књиш. связанный с ним. ЕСРЈ: пољ. пол. (БЕР). І.<лат. (МАС. књиш. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ последни прояви на жизнените функции на организма. АРБЕ). им. (АРБЕ2)..2> б-д.: 2/2. им./пољ.. С0. (АРЧД). прид... Акц0. М2. пољопр. им.. (АРЧД). © С1Нм (#2: специалист по сельскому хозяйству // специалист по аграрному вопросу) + С1Фр (#1: в капиталистическите страни) (БТС) © С1Фм (#2: аграрной партии. (ГРЧД. А2 (АРБЕ/СИС) ¤ С2Н3... РБАН). земеделец. РБАН. І.[акц. мъчително състояние преди смъртта./грч. соц.-м. БТС: лат. соц.. земеделски (АРЧД) © #1: соотн. апаратура.<лат.. 2.. М0.: 2/2.</ грч. членове на реакционна партия. © #: о последней стадии существования чего-л. 2. ТГ0.. 2. които защищават интересите на едрите земе1 владелци (АРЧД) © С1Нм (#1 : специалист в области теории и практики сельского хозяйства.

които увеличават вирулентността им и отслабват защитните сили на организма (АРЧД). А2 (АРЧД/ СТСРЈ).3р (АРБЕ . АГРЕСИВЕН г/ц-д. сбор. механично свързани минерали с различна форма..: 3/3.<лат. ТГ1/2..-ж.: посл.. ТГ1/2. империалистически. ТГ2/2. грубиянски. С0.< ь лат. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] 1. х х [акц. лат. ТМБ0. БСЕ: лат. М0.2. НКРЈ/БНК: 0/0] ► АГРЕСИНИ АГРЕСИНИ ц-д. [акц. рус. С0. завоевателен. злодейски. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/БТС) ¤ С0 (ГРЧД/ТСИС) 70 агрессивный. геол. мин. 2. 3. образувани от патогенните микроорганизми. (БТС.. ТГ2/5. Акц0.. (БТР).. прид.. ТСРЈ: лат. І. ЛСА0/1. [рус. зложелателен.2) агрегатный С. Д1/1. разрушава поради химическо въздействие (АРЧД) © #1: прил../м. 1 2 СТСРЈ : 1.21м (АРЧД/СТСРЈ2) ¤ С1Н2м1. Д2./м. књиш.. прид.<нем.. ШЕСРЈ: фр. 2. лат.. Ф3/1. 4. <-ивный » -ивен>.. Ф3/1... 2. (ГРЧД). с . съединено от отделни части в едно цяло.. СТСРЈ: биол. свързани в по-голями бучици почвени частици.. І им. образувани в резултат на циментиране на дребни частици от почвата. спец. Ф2/4. рус. характерный для него 2 (СТСРЈ ). лат. разг. 2.. Акц0. разг. (ГРЧД). (АРЧД).. с сущ.<лат. със завоевателна цел. ЛСА0/1.2> е-д. тех. АГРЕГАТЕН<1. тех. І им. Ф3/4.. 4. грабителски. (СТСРЈ) ⌂ рус. който е нападателен.<лат.. АГРЕСИЯ ц-д. х [акц..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ол. тех. хем.. БЕС: лат. А1 (АРБЕ/МАС/СРЈXVIIІ) ¤ С0 (АРБЕ2 /СТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРБЕ/СТСРЈ/БТС) ¤ С2Н 2р (АРБЕ2/СРЈО) ¤ С2Н2.-мн. 2. § [+рэ. представяща завършено цяло. 2. Ф3/1... тех. биол.. нахален. АГРЕСИН ц-д. като отделните части запозват свойствата си (АРБЕ).. М2/0. књиш. (БТС) кс: варварски. фиг.<лат. 1. (НСИС) 1. войнствен. Акц0./посл. (БТР). + разг. 3. сложна машина от извършване на обща работа // сложна част от машина. ¤ 1.. ЛСА0 А2 (АРЧД/БТС/СТСРЈ) агрессины І. 3. СТСРЈ : мин. изв. Акц0.. С0. ЛСА0.<лат. НКРЈ/БНК: +30 /1 ] ¤ който е свойствен на агрегат (АРЧД) © #1: оотн. ¤ който се отнася до агрегат. враждебен (ГРЧД). 2. дерзък. (АРБЕ). им. связанный 1. (АРБЕ). им. пол. Ф3/4. 1. Акц0. + хем. прид. който се отнася до агресия.. к агрессия (БТС). Д1/2.-м. М0.<фр.: 3/3. -вен С. 3.. рязък. К1. прид. М2../нем. (АРЧД). © #2: принадле1 жащий агрегату (СТСРЈ ).: 3/3. књиш.2 (АРБЕ2 /СТСРЈ1. ЛСА0/1./посл. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. (СИС: лат. НКРЈ/БНК: 0/1] вещества. ТГ1/2.: посл.< лат.. (АРЧД).2 агрегатный (СТСРЈ) ⌂ рус. (СТР). 4. настъпателен.-мн. ТСРЈ: лат.). (ТСИС: фр..<лат. злостен. акц. 2. който разрушава вследствие на химическо въздействие. тех. А2 (АРЧД/НСИС) ¤ С1Н11. враждебен. К0. спец.. нападателен. враждебен. 1. който разяжда. 2.. (БЕР). ь ь с с ]). (БЕР). който е свързан с агрегат (АРБЕ2) © #2: принадлежащий 1 агрегату (СТСРЈ ) #2: свойственный агрегату. агрегат I. изв. 3. фр..2. ТГ2/5. С1Н1м+С2Н2р. спец. нещо съставено. мин. 4. (АРЧД). (БЕР).<лат. ТМБ0. спец.. [акц. 2. (АРЧД). М0.).2 с ним (СТСРЈ ). СИС: фр. съдържащи калций и неразтворими във вода. нем.. жесток. свиреп ⌂ рус. БТС: лат. биол. (РБАН). <-ный » -ен>. 2.<лат.

АРБЕ). фиг..-м. (БЕР). К1. (РБАН). ТСИС: фр. Д0..-ж.-ж. С2Н1р. (ГРЧД).<нем. (РБАН). проявляет враждебность (СТСРЈ). војн. НКРЈ/ БНК: +30/+30] страна. А1/2 (АРЧД/СИС/БТС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ/СРЈXVIIІ) агрикультура Сл. ТГ1/2.< лат. К0. (БТР).). рус.. (МАС.. рус.<нем. завоевател. М0. нем. ЛСА0..: . им. (БТС) ⌂ рус.-м. ТСРЈ: лат.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ въоружено нападение със завоевателна цел на една или няколко държави срещу друга държава (АРБЕ) © #2: о словах или действиях../нем. лат. лат. прид. нем. [акц. грч. (БТР. рус.. дипл. псих. спец. М1. земеделие.-ж. непредизвикано въоръжено нападение със завоевателна цел на една или няколко държави срещу друга държава с навлизане в територията й.<лат. 3.-ж... фиг.71 2/СРЈXVIIІ) агрессия І. <-ический » -ически>. ЛСА0. (АРЧД).<лат. нападател. рус. Д0. 3. пол.< лат.<клат. (СИС: заст.<лат. Акц0.<фр.. сс]). им. враждебность (БТС). </ » />. им. грабител (АРЧД) © #2: тот...<нем. ТСРЈ: лат. (МАС) рус.. 2. пол.. (БЕР).<нем.). выражающих неприязнь. нападение на една дръжава срещу друга с грабителска или завоевателна цел.<лат.<фр. ⌂ <ПФС >. земеделие. фиг. књиш. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ) агробиологический С.-ж... кто 2 склонен к агрессии .. която извършва агресия. АГРЕСОР ц-д. пољопр. лат. С0. ТГ1/2...+ (АРБЕ2). © #2: склонность к нападению.. <од нем. С0...<лат. § [+ рэ. нападение. Ф3/2. 2. (СТСРЈ) агрессия (СРЈXVIIІ) кс: враждебност. с .. [акц. ЛСА0/1. пол. Акц0. ТГ0. пол. завоевание. 2. наступлению на кого-л.<лат.<лат.. [акц. АГРОБИОЛОГИЯ б-д. им. нападателно поведение (АРБЕ2). правн. (ГРЧД). ЛСА1/2. (АРЧД).<лат.: 6/6.. ТГ2/5 Акц0. окупация ⌂ рус. пол.</лат. им. империализъм. Ф3/4.<лат. насочена навън /към другите/ или навътре /към себе си/ явна или скрита враждебност. БТС) агрикультура и вар. 2./нем. (СРЈXVIIІ) кс: агрономия..<лат. књиш. лат. империалист ⌂ рус. ТСИС: фр./нем. прид. (СИС) агрокультура (СИС. § [+ рэ. СТСРЈ: 1. (БТР) РУСКИ УТИЦАЈ (ТСРЈ: лат. (АРЧД). Ф3/2. Д1/1. С0.. </ » />. А2 (АРЧД/МАС/БТС/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) агрессор С. <-ор » -ор>. нападение.<фр. (СТР). (БЕР). селско стопанство.<лат. нем. с. ¤ 1.: 2/2. пол. ¤ 1.<лат.: 2/2. лат..<лат. М0. настъпление. БСЕ: +грч.<фр. НКРЈ/ БНК: 1/1] агробиологичен (АРБЕ). К1. А2 (ГРЧД/МАС/БТС) агробиология Сл.+<грч. спец. 1. дипл.. [акц. [акц. СРЈXVIII: ь ь ь фр. Ф2/4. враждебность (СТСРЈ).. пол. Д0. БТС: лат.>. АГРОБИОЛОГИЧЕСКИ е-[д]. воени действия.. (ГРЧД). (ГРЧД).: 4/4. спец. (РБАН). СРЈXVIII: фр. им. СРЈXVIII: фр. замледелие. НКРЈ/ БНК: 1/2] 1. (АРЧД: рус./нем. заст.. фиг. Акц0... ШЕСРЈ: фр. ТСИС: нем. М0. АГРИКУЛТУРА в-д. съвкупност от мероприятия за подобрение на земеделското производство и за усъвършенствуване на селскостопанската техника (АРЧД). полевъдство ⌂ рус. (СТСРЈ) агрессор (СРЈXVIIІ) кс: грабител. (АРБЕ2). им. настъпление (ГРЧД). 2. с с ]). 2. (АРБЕ). нападателна проява. СРЈО: 2. обработване на земята.

ТГ0. (АРЧД).: 5/5. А2 (АРБЕ/СТСРЈ) агрометеорологический С.-м.. АГРОМЕТЪР е-д. К0.<грч. пољопр. Ф3/4 Д1/1. Акц0. [акц.. им. [акц. (НСИС. геод. (БТР).-ж.<лат. А2 (АРЧД/СИСЧ/БСИС2007) агрометр Сл. (АРЧД). разрабатывающая теоретические основы.. (СИС) ⌂ рус.<грч. (БТР) <од грч.-м. НКРЈ/БНК: 0/1] наука за влиянието на метеорологичните условия върху земеделското производство (ГРЧД). ЛСА1. у изр. Д1/2. 3. ТСИС: нем. Ф3/4. С2Н2. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н3р (АРЧД/ТСРЈ/ СЦРЈXIX) агроном С. књиш. К1. <-0 » -0>.. С1Н2м. (БТР..< грч.<грч.: 8/8. прид. РБАН. БСИС2007: грч. Акц0. прид. А2 (АРБЕ/СТСРЈ). </ » />. Д0 им. књиш. књиш. С0. рус. Ф3/2. Акц0.. С1Н2м. (ГРЧД). 72 (СТСРЈ) вар: агрометеорологичен (ГРЧД) ⌂ <рус. което е завърши- . характерный для неё (СТСРЈ). ЛСА1. (БСЕ: грч./фр. А2 (ГРЧД/СИС) агрометеорология Сл. (СИСЧ: грч. пољопр. С0. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) агролесомелиорация Сл. геод. им.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 5/5. ТГ2/5. ТГ2/5. (БЕР). М2. Д0.. [акц. фр.. ТГ2/5. Акц0. им. ТГ0. НКРЈ/БНК: 3/0] наука за общите биологични закономерности. (АРБЕ). Акц0.БСИС 2007: грч.. Д0. М0. (ТСРЈ: грч. М0.. ЛСА1. рус. ТГ0 Акц0. НКРЈ/ БНК: 0/0] специална линийка с мащаб за изчисляване на площи по план (АРЧД). спец. грч.. С0. им. <-еский » -ески>. Ф3/2. С1Фр. пољопр. <-ический » -ичен>. АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ б-д./грч. </-о.-ж.: 8/8. АРБЕ).. ШЕСРЈ: фр. Ф3/2. М0. <од грч. [акц. които имат пряко отношение към растениевъдството и животновъдството (ГРЧД). [акц.. Ф3/4. АГРОНОМ б-д.). ЛСА0/1.+ (АРБЕ2). (БСЕ: грч)..-м.-ж. лице. грч.3р. Ф3/4.>. им. АГРОБОТАНИЧЕСКИ е-д. (АРЧД).>. (СТСРЈ) ⌂ рус. К1.. грч. НКРЈ/БНК: 8/1] ► АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ е-д. ЛСА0./посл.-м.). (РОС) ⌂ рус. [акц. НКРЈ/ БНК: +30/+30] 1. им.+грч. [рус.<лат. ЛСА1. К0. спец.>.. М1... НКРЈ/БНК: 0/0] агрометеорологичен.: посл. ТГ2/5. грч. разг. организационные формы и технику таких мероприятий (СТСРЈ). (АРЧД). Акц2. (АРЧД). </ » />.). НКРЈ/БНК: 5/1] система от залесителни мероприятия. (АРЧД). Д0.+ (АРБЕ2). (<од грч.-ж. им. (СИСЧ) ⌂ рус. АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН е-д.>). (АРЧД). прид. А2 (АРЧД/РОС) агроботанический С.<лат. <свързан с агрометеорологията> (АРБЕ) © #2: свойственный агрометеорологии. специалист в областта на селското стопанство..). АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ б-д. прид.: 8/8.: 2/3.+ (АРБЕ2). ЛСА0. прид. <-ический » -ически>. М1. 2. (ГРЧД).. които имат за цел да подобрят някои неблагоприятни природни условия в селскостопанските площи за осигуряване на високи и трайни добиви (АРЧД) © #2: научная дисциплина.» /-о->. М2. агроботаническа градина (АРЧД) © # в съчет.+грч. (ТСРЈ) агрономъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.: 7/7. акц. Д0.. пољопр. НКРЈ/ БНК: 0/0] в съчет.

-ж. ЛСА1.: 4/4. НКРЈ/БНК: 17/22] прил. Ф3/2. полевъдство ⌂ рус. АГРОНОМИЧЕСКИ е-[д]. <-ический » -ически>. М0. (МАС. (МАС) ⌂ рус. Ф3/4. АГРОНОМИЯ б-д.. А2 (ГРЧД/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Фбр (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Фбр (АРБЕ/ СЦРЈXIX) агрономия І.. усвояване на агротехниката (АРБЕ). им. Акц0. Ф3/2 Д0.. (МАС) ⌂ рус.-ж.: 3/3. Ф3/2 Д0.: 4/4. [акц. НКРЈ/БНК: 24/+30] свързан с прилагане. прид. </ » />. А2 (АРБЕ/МАС/СРЈО) агротехнический С. НКРЈ/БНК: +30/+30] система от мероприятия за отглеждане на културните растения. от агрохимия и от агрохимик. К0.-м. ЛСА0. Акц0. АГРОХИМИЧЕСКИ е-[д]. НКРЈ/ БНК: 0/4] наука за изследване на външните жизнени условия на растенията и на процесите в тях (ГРЧД). С0. С2Фр. С0. М0. ТГ2/5. грч. пољопр. М1. земледелие. (ГРЧД). ТСИС: нем. земеделие. (АРЧД).73 ло агрономия. </ » />. І.-ж.-м. им. изв.). ТГ0. Д0. ⌂ <ПФС . ¤ наука за земеделието. специалност във висше учебно заведение (АРБЕ) © #2: совокупность знаний по различным отраслям сельскохозяйственного производства (СТСРЈ) АГРОТЕХНИК б-д. Акц0. К0. грч. А2 (АРБЕ/МАС/СРЈО) агрохимический С./фр. А2 (ГРЧД/МАС/СРЈО/БЕС) агротехника Сл. АГРОТЕХНИКА б-д. рус.+>. технология на земеделието (ГРЧД).).<грч. [акц. ⌂ <ПФС . 3. Ф3/4. ТГ2/5. пољопр. М0. ЛСА0. ЛСА0/1. од грч... АРБЕ). М1. НКРЈ/БНК: 26/24] ¤ наука за селското стопанство (ГРЧД) © #2: совокупность знаний по различным отраслям сельскохозяйственного производства (СТСРЈ).+ (АРБЕ2). от агроном и от агрономия. пољопр. Д0. (МАС) рус. спец. Акц0. ТГ0. студент по агрономия (АРЧД). <-ический » -ически>.. ТГ0. рус. Ф3/4. ТГ2/5. прид.. ⌂ <ПФС . (АРЧД). ЛСА0. АГРОФИЗИКА б-д. (БСЕ: грч) РУСКИ УТИЦАЈ <-ик » -ик>. АГРОХИМИЯ б-д.+>. М1.: 4/4. Акц0. К0. С2Фр. . НКРЈ/ БНК: 3/4] специалист по земеделска техника (АРЧД). (ГРЧД). (БТР.: 3/3.+>. спец. С0. Д0. АГРОТЕХНИЧЕСКИ е-[д].+грч. <-ка » -ка>..: 3/3. од грч. прид. ЛСА0. (АРЧД). грч. Ф3/2. прид.. (ГРЧД). им. (СТСРЈ) агрономiя (СЦРЈXIX) кс: агрикултура. М0. [акц. [акц. прид. (МАС) рус. им. Акц2. им. прид. <лат. Акц0.+ (АРБЕ2) (БСЕ: грч. (РБАН).-ж. агрономичен (АРБЕ) © *: агроном (АРБЕ/ МАС/СЦРЈXIX).-ж. С0.: 3/посл.-ж. ЕСРЈК: грч. им. А2 (АРЧД/МАС/СРЈО/БТС/СТСРЈ) агротехник С. (БЕР). (МАС) ⌂ рус. Ф3/2. Д0...<грч. агрохимичен (АРБЕ) © *: агрохимик (АРБЕ/МАС/СРЈО). им.. за селското стопанство // тази наука като учебна дисциплина. ТГ0. ЛСА0/1. (МАС) агрономическiй (СЦРЈXIX) рус. грч. од грч.. [акц. К1. [акц. С0. Акц0.. им. [акц. А2 (АРБЕ/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ/ТСРЈ) агрономический С. А2 (ГРЧД/МАС/БЕС) агрофизика Сл. ТГ0. НКРЈ/БНК: +30/ 12] прил.

биол. (ГРЧД). АРБЕ). (БТС) 1.. СРЈXVIII: књиш.: посл.-м..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ Д0. брилянт.. ТСИС: нем.. Акц0.<енгл. НКРЈ/БНК: 1/2] процес в атмосферата. (АРЧД.+ (АРБЕ2) (БСЕ: грч. експр.). приспособяване на организмите към условията на средата за съществуване.. © #2: о твердом в бедах и испытаниях человеке (СРЈXVIII) АДАМСИТ б-д. <-ация » х -ация>. 3. ЛСА0..<лат. грч. (СТСРЈ) ⌂ рус. (АРБЕ). СТСРЈ : лингв.. АДАПТАЦИЯ<1. биол. фр. <-ивный » -ивен>. акомодация.). им. (СТСРЈ) адамантъ (СРЈXI-XVII) адамант (СРЈXVIIІ) адамантъ (СЦРЈXIX) кс: брилянт ⌂ рус.. [акц.< лат./фр.. ТГ0. Д1/2. им.. М0. (СРЈXVIIІ) .. Д0. (АРЧД). хем. ТСИС: лат. [акц./нем.2 адаптация (СТСРЈ) 74 кс: аклиматизация.<лат. спец. спец.... (СТСРЈ: заст. К0.. А2 (ГРЧД/МАС/БСЕ) агрохимия Сл. което при възпламеняване образува жълтозеленикав на цвят отровен дим. Акц0 Ф3/4.).. им. М0. 3. спец. књиш. С0. (ГРЧД). [акц. (БТР. С0.-ж. књиж. ТСРЈ: грч. (АРБЕ). С0. + фиг.-м. грч. С0.: посл. 2. (ГРЧД). К0. А1 (АРЧД/СИСК/СТСРЈ1. ТГ0.2> б-д.<лат. ЛСА1. НКРЈ/БНК: 19/28] диамант.. прид. Ф2/4. 1. І. АДАПТИВЕН е/б-д. лат. слав. 2.-м. пед. Ф3/1. ТГ0. Ф2/3. нем. им. 1.-ж. М0. ТГ0. (ГРЧД).. књиш. прид.: 3/3. АДВЕКЦИЯ б-д. 2. БСИС2007: фр. им./нем. (АРЧД).2) адаптация С. </ » />. НКРЈ/ БНК: 9/10] наука за начините за въздействие върху химичните и биохимичните процеси в почвата и растенията (ГРЧД). К0. М0. приспособяване. Ф3/2. им. ТГ2/5. мет. биол. К1.. 1. К1. ТГ0./фр.-м. спец.-ж. І. елмаз (АРЧД) © #: о человеке. спец. А2 (АРБЕ/БТС/ТСРЈ) ¤ С1Фм+С1Ф2р (АРБЕ/СРЈXVIIІ) ¤ С0 (АРЧД/БТС) ¤ С2Н2р (АРБЕ/АРЧД/СЦРЈXIX) адвокат І.. С1Ф2р. заст. М0.). А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) адаптивный. М0. ЕСРЈ: грч.. (СИС. І.→ретор. Акц0. [акц. твердом в своих убеждениях (ТСРЈ). Ф2/2. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] 1. ЛСА0. ТГ0. свързан с хоризонталното преместване на въздуха (АРЧД).. Д0. рус. (АРЧД). ЛСА0-2. БТС: лат. књиш..-м.-м. употребяван като отровен боен газ (АРЧД). СТСРЈ : биол. им. им. [акц. С2Н1р. БТР).. (СИС) ⌂ рус.-ж. мин.: 3/3. заст...< лат. СИСК: 1 2 лат. -вен С. К1. А1 (АРЧД /МАС) адамсит І.. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ/СРЈXI-XVII/СЦРЈ XIX) ¤ С1Фм (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/СРЈXVIII) адамант І. им... нагаждане на текст. (БСЕ) ⌂ рус. (ТСРЈ) адвокат и вар. Акц0.. грч. им.. Ф2/4. приспособление ⌂ рус. А1 (АРЧД /СИС/БЕС/БСЕ) адвекция І. ЛСА0. М2/0. књиш./фр.. физ./посл. ЛСА0/1.. АДВОКАТ б-д. приспособим (АРЧД). (МАС) ⌂ рус. Акц0. [акц. фиг..<лат. ЛСА0. пригодяване. мет. НКРЈ/ БНК: +30/+30] който може да бъде приспособен.<лат..<грч. 2..-ж.-ж..: 3/3.: 2/2. 3. Акц0. приспособяване. С0. им... НКРЈ/БНК: 1/2] съединение на хлора – жълт прах с кристална структура. (МАС: лат. АДАМАНТ б-д. І../посл. за да бъде по-достъпен на читателите и слушателите (АРЧД).. им. 2. (ГРЧД). (АРЧД)..

ТСИС: фр. тъждествен ⌂ рус. Акц0..75 адвокатъ (СЦРЈXIX) кс: ходатай. рус. (МАС: лат. + фиг.: посл. фиг. РБАН)..-м. съществен.. защитник. 1./посл. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ еднакъв. досущ еднакъв с друг. лат. нем. 3р (АРЧД/СРЈXVIIІ) адвокатура С. фиг. М2/0. ¤ 1...> на алхимията. алхимик (АРЧД) © #2: през Средновековието <. последовател. рус. БСЕ. К1. М0. (БТС. им. І. ГРЧД... Ф3/1. лат. ТСИС: нем. © С1Фм (#: поверенный в тяжебных делах // в европ. който защищава някого. им. подходящ (БТР) © *: подходящ (БТР/СТСРЈ) АДЕПТ б-д. лоши или без да с необходимо) (СРЈ XVIIІ)...м. (МАС. ист... -тен І. § [дэ]). [акц.: посл./нем. алхимик (АРЧД/БСЕ). БТС: 2.<нем. СРЈXVIII: + фиг. 3. <-ура » -ура>. човек. подходящ. туђ. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.. <лат. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1.<лат.. зб. ТСРЈ: дорев. правн. разг. лице...). лоши или без да с необходимо (АРБЕ) © #2: обикн. сподвижник ⌂ рус. ТСЖВЈ.<лат... Акц0. презр. лат. ТГ2/5. адвокатство. (АРЧД). А2 (АРЧД/БТС/ТСРЈ/МАС) ¤ С2Н2. § [дэ]).. ЕСРЈ.< лат.<лат. С2Н3р. (СРЈXVIIІ) кс: възпитаник. алхем. лице с юридическо образование.<лат. І. посветено в тайните на алхимията.. [акц.: 4/4. прид. 2. књиш. правн. което има права да защищава една от страните в съдебен процес и да дава съвети по юридически въпроси. МАС: лат.. новобранец // кабалистики <. 1. през Средновековието – лице. ТГ0. © #: вновь принятый в братство.. (АРБЕ). С2Н2р.-ж.<лат. Акц0 РУСКИ УТИЦАЈ Ф3/4. туђ. (БТС: лат.<лат. ТГ0. (БТС) адвокатство (СРЈXVIIІ) ⌂ рус. (БТР). РБАН). юрист ⌂ рус. књиш. лоши или без да с необходимо (АРБЕ/БТС/ТСРЈ). 2. М0. 2. ист. <лат. лат... ТГ0... (РБАН). 2. прид. ... рус../нем.. © #: человек... лат. (АРЧД). ¤ 1. (БЕР). практике) + С1Ф2р (#2: обикн... (МАС) адепт и вар. им. ТСИС: нем. разг. ТСРЈ: лат. (БТР. СТСРЈ: 2. лат.. дава му съвети. К1. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ 1./нем.).. предан привърженик. (АРЧД). (ГРЧД).... ШЕСРЈ: нем. адвокатско съсловие.. последовател на някакво учение. 2. 2.<лат. тъждествен. књиш. (АРЧД). ЛСА1. нем. <лат. (АРБЕ). равнозначен (АРЧД). им.-ж. [акц.. 2. СРЈXVIIІ: фр. књиш. ЛСА0 /1.</лат. 2. (АРБЕ). С0. с права да защищава страна в съдебен процес и да дава съвети по юридически въпроси. Ф2/2. закрилник на някого против нападки или обвинения (АРЧД) АДВОКАТУРА б-д. напълно съответен... (БЕР). (АРБЕ). А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Ф2р (БТР /СТСРЈ) ¤ С2Н1р (БТР/БТС) адекватный.. нем. АДЕКВАТЕН е/б-д. идентичен. помещение на адвокатска управа (АРЧД). зб. 2.: 3/3.. съответствуващ. 2. + фиг. постигший высшие тайны какой-л. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Ф2р (АРЧД/БСЕ/ СТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД/БСЕ) ¤ С2Н1р (ГРЧД/СИСЧ) ¤ С0 (ГРЧД/ СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм +С2Н1р (АРЧД/ГРЧД/ТСЖВЈ/СРЈXVIIІ) адепт І. 1. ЕСБЕ: лат. СИСЧ: лат. (ГРЧД).<лат. дорев..<лат..<нем. 2.. напълно. фиг. обикн./посл. в тайное учение или общество. + прош. завършило юридическо образование. (БТР.. фиг. новичок. (ГРЧД). експр. разг. 1. тъждествен. (СТСРЈ) кс: естествен.> иного таинственного учения (ТСЖВЈ). књиш. Ф3/2 Д0.. ЛСА0/1. [акц. зб. правн.

ЛСА1. надзирател. Акц0.: 5/5. прид. в пшеничените и оризовите трици и др.-м.. ревностен привърженик на учение. науки. Ф3/4. диспечер. свойствен на администратор.. (СИС: лат. ТГ1/2. ТСИС: фр.< нем.. Д1/1. ЛСА2./посл. искусства // о мастере в масонской ложе (СРЈXVIIІ). прид. А1 (АРЧД /БЕС/ТСИС) адиабата І. (АРЧД)./нем. [акц. (ТСИС) ⌂ рус. (АРБЕ). началник. 2. (СИС) ⌂ рус. (СРЈXVIII: фр. Ф3/4. [акц.-м.. © С1Нм (#2:производимый распоряжением органов исполнительной власти) + С1Фм (#1: относящийся к системе управления. (ГРЧД. фарм. физ. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. фр. -вен С.. Акц0. анемия и др. прид. физ. <-ный » -ен>. който се съдържа в найголямо количество в маята. М0. К0. К1.. Акц0.<грч. к органам администрации) (ТСРЈ)... 76 АДМИНИСТРАТИВЕН е-д. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/МАС/СИСЧ/СРЈXVIIІ /СЦРЈXIX) административный С.-м. ръководител . оператор. прид. Д0.. ЛСА0. масонска ложа и под. (НСИС) ⌂ рус. А2 (АРЧД /НСИС/БМС) адермин Пс. характерный для нее (СТСРЈ). тех. НКРЈ/БНК: 0/3] витамин B6. който е присъщ. (МАС) административный (СРЈXVIIІ) административный (СЦРЈXIX) кс: изпълнителен ⌂ рус.). А2 (АРЧД/СИС) аддитивный.. им. С0. (СТСРЈ) администратор (ТСРЈ. НКРЈ/БНК: 8/3] който се прибавя (АРЧД). С0. ТГ0. алхимик. новобранец (ТСЖВЈ) © #: человек. (ТСИС: грч. посветен в тайните на учение. М0. АРБЕ).. ТГ2/5. спец.). и при чийто недостатък в храната може да се развият кожни заболявания. мат.-ж.+грч. Д1/2.<лат. духовен орден. ТСРЈ: зван. (ГРЧД). А2 (АРБЕ/ СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н2р (АРБЕ/СИСЧ) ¤ С1Ф1м+С2Н3р (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Н3р (БТР/СТСРЈ1) ¤ С2Н2р+С2Ф1р (АРБЕ/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Н3м+С1Ф2м+С2Н2р+С2Ф1р+ С2Ф1>р (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С1Н1. (НСИС: грч. им./фр. (АРЧД)..<лат. СИСЧ) администраторъ (СРЈХІ-XVII) администратор (СРЈXVIII) администраторъ (СЦРЈXIX) кс: директор. М2/0. Акц0. ЛСА1. М0.<лат. ¤ 1. <-ивный » -ивен>. 2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ науки.</нем. (АРЧД) лат.). (БЕР).< лат. АДИАБАТА б-д. БТС: лат. Д2.: 4/4. БЕС: грч. С0. С1Н2м+ С2Н2р. <а-/-ин » а-/-ин> [акц. заст. Д0 им. 3. Ф3/2. при които се отделя или не се приема топлина (АРЧД). грч. Ф2/4. (ГРЧД).. който се отнася до администрация. искусства (СРЈXVIIІ) АДЕРМИН б-д. Акц0. І.: посл.. на ръководител (АРЧД) © # 2: свойственный администрации. М2. [акц. в тайное учение или общество. Ф2/4. хем. им. им. секта.: 3/3. К0. ТГ0. (БТР). рус. АДИТИВЕН г/ц-д.). ТГ0. нем.. идея. (АРЧД). (ГРЧД) © #: вновь принятый в братство.. ЛСА0..-м. която предава графически измененията в състоянието на едно физическо тяло /газ или пара/.<нем./нем..3 м+С2Н1.-ж. спец.< лат. књиш. С1Н2м +С2Н2р. НКРЈ/БНК: 1/3] крива линия. новичок. им. Ф3/1. (АРЧД). ТГ2/5.3р (БТР/СРЈXVIII) ¤ С1Н2 м+С1Ф1м+С2Н3р (БТР/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н2р (АРБЕ/СЦР ЈXIX) 1 администратор С. АДМИНИСТРАТОР<1> б-д. постигший высшие тайны какой-л.

4р. М0./пољ. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.РУСКИ УТИЦАЈ 77 ⌂ рус. ответственный устроитель (ТСРЈ) © #1: правитель области. [акц.<лат. наместник.: 4/4.<лат. СРЈXVIII: 3. © С1Нм (#2: у католиков. 4. нем. 2. (НСИС) администрация (СРЈXVIII) администрацiя (СЦРЈXIX) кс: власт. персонал.-м. © С1Нм (#2: завѣдывающiй епархиею во время болѣзни или старости Римско-Католическаго епископа) + С1Фм (#1: или частныя дѣла) (СЦРЈXIX).<лат. (СРЈXVIII) адмиралъ (СЦРЈXIX) .. лат.. А1 (АРБЕ/НСИС) ¤ С1Н2. ТСИС: нем. им. ШЕСРЈ: пољ. А1 (ГРЧД/БТР/СТСРЈ1/СРЈХІ-XVII/ СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м (БТР/ТСИС) 1 адмирал І. при малолетнем государе и т. #3: правление епархии) + С1Фм (#1: управление государством. (БЕР. © #: или частными дѣлами (СЦРЈXIX). наместничество) (СРЈXVIII). (НСИС). ТСРЈ: лат. ЕСРЈ. К1..). което има способности да управлява. Акц0. учреждение. 1 учреждении. © *1: учреждение. учреждение. служба за разпространение на вестник. ръководство управление ⌂ рус. АРЧД).<лат. рус. Ф2/4. лат. земли в Германии и Швеции /обычно при малолетнем государе/. Д0. управление имением.<лат. (ГРЧД). ТСИС: нем. 3.. © С1Нм (#2: завѣдывающiй епархиею во время болѣзни или старости Римско-Католическаго епископа) + С1Фм (#1: или частныя дѣла) (СЦРЈXIX). АДМИРАЛ б-д. учреждение. #3: управитель епархии в отсутствие епископа (СРЈ XVIII). списание (АРБЕ) © #2: ответственный распорядитель в каком-л. ЕСРЈ: пољ. (НСИС: лат. всички длъжностни лица в управа на селище. 3./фр. (РБАН. п. Акц0. (СТСРЈ) адмиралъ (СРЈХІ-XVII) адмирал и вар. ответственные устроители чего-л. разг.3м+С1Ф1м+С2Н3. им. лице. (БЕР. Ф2/4. разг.4р (АРБЕ/ СРЈXVIII) ¤ С1Фм+С2Н2-4р (АРБЕ/ СЦРЈXIX) администрация С. <-атор » -атор>. предприятие.). длъжностно лице. селище. уредник (БТР) © #2: распорядитель. ТГ0. учреждение. 2. рус. (АРБЕ).. 3. цркв. което завежда администрацията на вестник./ нем. СРЈXVIII: белор. коллективе (СТСРЈ ).-ж..<лат. цркв.-м./нем. предприятие. областью по поручению государя. (СТР). заложенным или конфискованным по банковским долгам. 2. АДМИНИСТРАЦИЯ б-д. ТГ0. 2. І. селище. помещение. заведующий епархией во время отсутствия или болезни постоянного епископа) + С1Фм (#1: или частными делами) (СИСЧ). © С1Нм (#2: управление имением по поручению его владельца. зб. ¤ 1.. лице. административен персонал. предприятие и пр.< лат... (РБАН).<лат. им. им. опекуна) + С2Фр (*: учреждение..-ж. предприятие) + С2Ф>р (*>1: земли в Германии и Швеции) (СРЈ XVIII). БТР). което участвува в управлението на държава. в което се намира управата на селище. (ГРЧД). © С1Нм (#3: управитель епархии в отсутствие епископа) + С1Фм (#2: деньгами по праву душеприказчика. (АРБЕ). (ЕСБЕ. нем. 2. АРЧД). списание (АРБЕ) © #4: распорядители. лице. което урежда материалната страна на вестник или списание. на което е възложено да ръководи учреждение. С0. х х [акц.<лат. длъжностно лице. ЛСА1. С1Н4р+С2Н3. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. М0.. 2. предприятие. предприятие (АРБЕ/ СРЈХІ-XVII). <-ация » -ация>. сграда. К1..<лат.. ЛСА0/1. управление и органите на управление в държава.< лат.<нем.: 4/4.

им.: посл. М0. 2.-м. рус.-м. рус. НКРЈ/ х БНК: +30 /+30] ¤ най-висок чин в командния състав на военноморските сили. ТГ0. ¤ 1. подател (БТР).. върховна управа на военна флота. (АРБЕ). © *3>: здание в Санкт-Петербурге. ЕСРЈК.-с. рус.. (АРБЕ).3> б-д. 1 СТСРЈ : 1. © #2: место. им.<нем.. (МАС) 1.3) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ/ СИСЧ) ¤ С2Н3р (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм (АРЧД/АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р (АРБЕ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) адмиралтейство С. Д0. (ГРЧД). ТГ0.<фр...<фр.<арап. склады.). А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС) адресант С.: посл. п. (АРЧД). (БЕР).. <-тейство » -тейх ство>. както и военен.<арап.<арап. (БТС: 1.. ¤ 1. нем.<стфр.. в което се помещава този управа (АРБЕ) © С1Нм (#1: место постройки. им. фр. арап. (БТР).<арап. порты. зданието.. встречающаяся в Европе и Азии (ТСИС) АДМИРАЛТЕЙСТВО<1. ист. К1. ЛСА1. склады. К0./. (РБАН БТР).. БСИС2007: нем.. получател ⌂ рус.. (ГРЧД). СБТ: нем. и т. ТСИС. туђ.<нем. БЕС: нем. изв. <арап.). А2 (ГРЧД/МАС/СРЈО) ¤ С0 (БТР/СБТ) ¤ С1Н2м (ГРЧД/БТР/БТС) адресат С.. обслуживающие флот (СРЈXVIII). Акц0. књиш..-с. рус. ТСРЈ: хол./. ТСИС: енгл. ТГ0. им. рус.2. С0. С1Н1м +С2Н2р+С2Ф1>р. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] ¤ 1. БТС: 1. [акц. <-ант » -ант>. началник на морските сили на една държава (БТР) © # 2: дневная бабочка сем. който има този чин (ГРЧД) © #: правитель провинции или города в Голландии (СРЈXVIII). Акц0. им. Акц0. СРЈXVIII: хол. [акц. (АРБЕ) (БТС: зван.<хол. фр./посл. (СРЈXVIII) адмиралтейство (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. СИСЧ: фр. НКРЈ/ БНК: +30/+30] . (СИС../посл.. Ф3/2. БСИС2007: нем. финанс. зоол. ¤ лице.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. висш орган за управление на морските сили. АДРЕСАТ б-д.: 4/4. подател ⌂ рус. заст.2. (МАС: 1. ТСИС: нем.: посл./нем. заст.<лат. А2 (АРБЕ/МАС) ¤ С2Ф22. зван. което изпраща писмо.2. 2. подател ка: адресат. (АРЧД)..3 адмиралтейство (СТСРЈ) адмиралтейство и вар. ТСРЈ: + трг. (ГРЧД). 3. (БЕР). нимфалид черно-красной окраски с белыми пятнами. порты. място за построяване.<арап. 2.< нем. (МАС) кс: получател ка: адресант. Д0. здание в което се помещава такъв орган (АРЧД) © *>: в Российском государстве до 1917 г. (БЕР). въоръжаване и ремонтиране на кораби с всички необходими за това съоръжения. ТСРЈ: арап..< клат.<арап. висок чин във военната флота.. С0. ЛСА0.33>р (АРЧД/ СТСРЈ1. заст.< фр. (АРЧД).<фр.XIX вв. І.<нем.> (СТСРЈ ) © #: заведения /верфи.. вооружения и ремонта кораблей) + С2Ф1>р (*2>: в дореволюционной России и Великобритании) (МАС). рус.. М0. <стфр. (МАС) кс: отправител.. 3 <.) <-ат » -ат>..п.. обслуживающие флот (СРЈXVIII)..<хол. ОИС: фр. 2. [акц. © #: заведения /верфи. НСИС. (ГРЧД). и т... НКРЈ/БНК: 5/+30] ¤ подател (ГРЧД). І.-м. 2. ЛСА0/1./посл. 2.<арап. ШЕСРЈ: хол. [акц. АДРЕСАНТ б-д. Ф3/1. 2. где строятся мор- 78 ские суда (СИСЧ)... (БТР). съобщение и под. К1.. Д0. отправител. финанс. ЕСРЈ: хол. пом./нем.).. М0. рус. Ф3/1./нем. и в Великобритании 2 (СТСРЈ ). им.-м. в котором в XVIII . НСИС.. фр./ нем.<лат. дорев.

-ж. [акц. © *>: в протестантской церкви – помощник пастора (СИСЧ)..<лат.: 2/2.п.<лат.-ж. хем.79 ¤ получател (ГРЧД) © #2: круг людей. К1.. занимающийся в адъюнктуре) + С2Ф>р (*1>: в ряде стран Западной Европы и в России до 1917 г. рус.. *2>: помощник и заместитель профессора. речь. Д0. (МАС: лат. лат.<лат. А2 (АРЧД/ГРЧД/СИС) адсорбент С.. (СРЈXVIII) адъюнктъ (СЦРЈXIX) кс: асистент. М0. А1 (АРЧД/МАС/НТЕС) адсорбция С.-м. им. (ТСИС) ⌂ рус. до което се изпраща писмо.. Акц0.). помощник (ГРЧД) © С1Нм (#2: лицо. Акц0. съобщение и под. речь.. (АРЧД). Акц0. С0. (МАС) ⌂ рус. © С1Нм (#2: офицер.: 2/2./нем. Д0. хем. заст.) (БЕС). (АРЧД).. Акц0. АДСОРБЕНТ б-д.-м.. хем.-м. ¤ лице.. хем.3р (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРБЕ2/СЦРЈXIX) адъюнкт І. (БТС) ⌂ рус. аспирант ⌂ рус. ТГ0. аспирант военного учебного заведения) + С1Фм (#1: лицо. им. НКРЈ/БНК: 1/0] апарат за извличане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течност с помощта на адсорбент (АРЧД). лат. лат. ь СРЈXVIII: нем. асистент. 2. должность помощника профессора (СРЈXVIII). НКРЈ/БНК: 6/5] тяло. който се готви за преподавател във висше военно училище. ТГ0..-м. (БТС). С1Н2м+С1Фм+С2Ф 2р.. 3..<лат. [акц. което поглъща някое вещество (АРЧД). на которых рассчитано данное произведение искусства.2) ¤ С0 (АРБЕ2/СТСРЈ2) ¤ С1Н1м+С1Ф2м (АРБЕ2/СРЈXVIII) ¤ С2Н1. им. им. ТСИС: нем. ТСРЈ: лат.: х посл.2> в-д.). © *>1. (ГРЧД). К0. (ТСРЈ) 1. на которых рассчитано данное произведение искусства.<лат... (МАС: лат. хем. К0. ЛСА0-2. ЛСА0. § [д ]). аспирант във военноучебно заведение. (БТС). М0.. 2. ТГ0./нем. хем. Ф3/2.. (АРБЕ). (ТСИС: нем.</лат. војн./посл. А2 (АРЧД/СИС/БТС/СТСРЈ) адсорбер С. књиш. Ф2/4 РУСКИ УТИЦАЈ І. [акц. АДЮНКТ<1. спец. им. (АРБЕ2).). С0. А1/2 (ГРЧД/ТСИС) ¤ С1Н2м+С2Ф2>р (ГРЧД/БЕС) ¤ С2Н2р (ГРЧД/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Ф1. <-ция » -ция>. получател (БТР) © #2: круг людей. занимающее младшую ученую должность в научном учреждении) (ТСИС). помощник.-м.. АДСОРБЦИЯ б-д. текст и т.. НКРЈ/БНК: 30/19] поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течност само с повърхността на адсорбент (АРЧД). АДСОРБЕР б-д.<лат. лат.. Ф3/1. лат. М0..-м. лат.: посл. им.. готовящееся к преподавательской деятельности в военной академии./ посл. асистент. лицо. 2.. им. К0. ТСИС: нем. БСИС2007: лат. књиш. 1. (ГРЧД.<нем. (БТР). <лат. физ. хем. заместник на длъжностно лице (АРЧД) © *1>: в Российском государстве до 2 1917 г. Ф2/3. ЛСА0. придаваемое другому лицу или учреждению для обучения и помощи./енгл.<лат.<лат. (ТСИС: нем. (АРЧД).. (БТР).2 адъюнкт (СТСРЈ) адъюнкт и вар. ¤ в Западна Европа и дореволюционна Русия – лице в научно учреждение с най-ниска научна . хем. текст и т. академика. [акц. ¤ 1. заст. (АРЧД). 3. ЛСА0. ТГ1/2. (СТСРЈ ).. С0. М0. АРБЕ). <-ер » -ер>. спец.п.. <-ент » -ент>. књиш.. асистент.2>р (ГРЧД/ЕСБЕ/СИСЧ/СРЈ XVIII) ¤ С2Н3р+С2Фр>2 (АРЧД/ СТСРЈ1.. им. физ.. НКРЈ/БНК: +30 /1] 1. Д0. (ГРЧД)...

. ШЕСРЈ: нем. [акц. Акц0. (РБАН.. І. занимающее такую 1 должность) (СТСРЈ ). С0. (СИС: грч.<лат. © #: академика (СЦРЈXIX). НКРЈ/БНК: 3/1] организъм. БЕС. Акц0. АЕРАЦИЯ в-д. (ГРЧД). им... состоящего при военном начальнике для выполнения различных поручений) 1 (СТСРЈ ). (МАС..<лат. НСИС: фр.-ж.).-м. књиш. М0. књиш..: 2/2. <нем.<лат. неразделен другар в работа (БТР) © С1Нм (#2: исполнитель чьих-либо поручений) + С1Фм (#1: должность офицера. [акц.-м. 2.. С0.. М0. (АРЧД). © С1Нм (#2: офицер.: посл. ЛСА0. І. проникване на въздуха във водата и пр.. грч. ЕСРЈК: лат. метод за въздухолечение чрез продължително и системно дишане на открито или при широко отворени прозорци (АРЧД). НКРЈ/БНК: 4/0] площадка. им. І. прид.-м. ь § [д ]). Д0..</нем. ТСРЈ: лат. војн.. биол./пољ. (ГРЧД). 2.<грч. придаваемое другому лицу или учреждению для обучения и помощи) + С1Фм (#2: академика) (СРЈXVIII). Ф2/4.-ж. (ТСРЈ) 1 адъютант (СТСРЈ) адъютант и вар. естествено проветряване /вентилация/ на помещение и сгради. ЛСА0/1. АРБЕ). І. К0.+грч. който е в услуга на по-висш военен началник (АРЧД) © С1Нм (#2: исполнитель чьих-либо поручений) + С1Фм (#1: лицо..: посл. војн. (СТСРЈ : 2.. Акц0. [акц.. ТГ2/5. рус. (МАС) ⌂ рус. (АРЧД).. К1. АЕРОБ в-д.-м. за правене слънчеви или въздушни бани./посл. асистент на професор (АРБЕ2) С1Нм (#1: лицо. мед. (МАС: грч.. АДЮТАНТ в-д. МАС. Ф3/4 прид./посл. който за жизнената си дейност се нуждае от кислород (АРЧД).<лат. (АРЧД). (БЕР) нем. војн. М2.+грч. (СТСРЈ) ⌂ рус.. им. Ф2/4. (БСИС2007) ⌂ рус... А2 (ГРЧД /СИС) ¤ С2Фр (ГРЧД/СТСРЈ) аэрогенный І. 2./нем.).. им. ТГ2/2.<грч. (СРЈО: спец.). НКРЈ/БНК: 0/0] който произхожда от въздуха и се предава по него (ГРЧД) © #: който произ- .). А2 (АРЧД/МАС) ¤ С0 (АРЧД/БЕС) аэрация С. ТГ1/2. помощник. БЕС: грч. (АРЧД). разг.. лат. фр. 1 фиг. солариум (АРЧД). грч. назначено при командир за изпълнение на служебни поръчки и някои щабни задължения. (БТР). А1 (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С0 (АРЧД/ТСРЈ/БТС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2 м+С1Ф1м+С2Н2р (БТР/СТСРЈ1) ¤ С2Н2р (БТР/ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈ XIX) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/СРЈ XVIII) адъютант І. лице от офицерския състав. С1Н2м+С1Ф1м.. ЛСА0. разг. мед. обикновено в санаториум.-м. рет.. ТСИС. С2Н2р. фиг. ирон. АЕРОГЕНЕН е-д. БСИС2007. АЕРАРИЙ в-д.. Акц0. фр. об. (АРБЕ).. [акц. (ГРЧД).-м. јд.. рус...: 3/3. (ГРЧД)./фр.. спец.. (АРЧД). лат. биол. Ф2/2.<шпан. А2 (АРЧД 80 /МАС/БСИС2007) аэрарий І. СИС.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ степен. ЕСРЈ: нем. им. биол. ТГ2/2. им. спец. М0. ТСРЈ: грч. СТСРЈ: биол. им. им. К0. К0.. С0. Ф2/3. <-ация » -ация>.<грч.. (АРБЕ). (СТСРЈ) ⌂ рус. ЛСА0/1. НКРЈ/БНК: 7/11] 1.<лат.. неол. шаљ. Акц0. помощник майора в полку) + С1Фм (#1: государе) (СРЈXVIII).. обмяна на почвения въздух с въздуха на атмосферата.< грч. А2 (АРЧД /МАС/НТЕС/СТСРЈ) аэроб І.. [акц.: 4/4./нем. СРЈXVIII: енгл. М0. ¤ 1. ТГ2/2. ЛСА0/1. НКРЈ/БНК: х +30 /+30] ¤ офицер. (СРЈXVIII) адъютантъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. књиш.

(АРЧД). плат и др. М0. С0.+грч.-м. од аеродинамика> (АРБЕ). [акц. ЛСА0/1. им.<грч. ТГ2/2. им. Ф3/2.< грч. им. АЕРОЛИТ в-д. 2. ТСИС: фр. ТГ2/2./фр.<лат.-ж. им.81 хожда от въздуха (ГРЧД/СТСРЈ)./посл. Акц2. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С0 (АРЧД/БСИС 2007) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ) аэроклуб Сл. А2 (АРБЕ/МАС/ТСРЈ/СРЈО) аэродинамический С.<лат. им. им. С0. <-о... С2Н1р. НКРЈ/БНК: + 30/18] ¤ обществена организация за пропагандиране на въздухоплаването (АРЧД) © #: пропагандиране (АРЧД/ БТС). ЛСА0. А2 (ГРЧД/СЕС/ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX аэролит І.. Ф3/2. + грч. (АРЧД)..-ж. (АРБЕ2). Ф3/2. А2 (АРЧД/СТСРЈ) аэрограф С. М1.: посл. АЕРОДИНАМИКА в-д.+грч. им.).. [акц.<грч.-ж. (АРЧД). Акц0..). АЕРОГРАФИЯ в-д. С1Фр. (БТС) ⌂ рус.. АЕРОКЛУБ в-д. РУСКИ УТИЦАЈ Акц0. І. ⌂ <ПФС .+ (БЕР). физ. (МАС) аэродинамика (СЦРЈXIX) кс: аеромеханика.: 5/5. (ТСРЈ) 1 аэродром (СТСРЈ) вар: аеродрум (ГРЧД) кс: аеропорт ⌂ рус. К0. грч. ¤ дружество. (МАС: фр. (ГРЧД). 2. НКРЈ/БНК: 0/1] 1./фр.). ТСИС: тех.. А2 (АРЧД/ТСРЈ/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) аэродром І. (ГРЧД) (МАС: грч. Д0. ЛСА0/1. Д0.. ЛСА0/2.<нем. М0.. [акц. ТГ2/5. Ф3/4.. </ » />. им. СРЈXVIII: фр.: 3/посл. Ф3/2. ЛСА1. които се занимават с въздухоплаване (АРБЕ2). (МАС) рус. х НКРЈ/БНК: +30 /3] аеродрум.< фр. науч. ЛСА0/1. грч. І. тех. од грч. (АРЧД). (ТСРЈ) аэролит (СРЈXVIII) аэролит (СЦРЈXIX) .) <-ический » -ически>. (АРЧД). НКРЈ/БНК: 1/1] аеродинамичен./нем. БТС: фр. прид./фр. грч. аеростатика ⌂ рус. им. <-0 » -0>. АЕРОДИНАМИЧЕСКИ е-[д].. (ТСРЈ: грч. клуб на любители на въздухоплаването и на лица.). ТГ2/2. Акц0. им. <летище. <прил. 2. Д0. (АРЧД).). ТГ2/2. (СТСРЈ. (СТСРЈ) кс: пулверизатор ⌂ рус. ТГ2/2. авиј. им. Акц0. К0.<нем. К1. рус. Акц0.» -о->.-м. М0. М0. І.... М0.. Ф3/2.-м. АЕРОДРОМ в-д. ШЕСРЈ: фр. вид пулверизатор за нанасяне цветни окраски върху хартия.. рус. ТГ2/2. <фр. [акц.-м. [акц. К0. 2. С2Н2р. К1. спец. С0./посл. (МАС: грч. уред за записване промените във високите атмосферни слоеве. Д0. им. който изучава законите за движение на въздуха. прид. БСИС) аэрография и вар.<нем. физ. А2 (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ БСИС2007) аэрография І. НКРЈ/БНК: +30/+30] клон на аеромеханиката.: 6/6.. описание на въздуха в горните слоеве на атмосферата.. (ЕСБЕ: грч.: 4/4. рус.. (БТР). разг.+>. оцветяване чрез пулверизация (АРЧД).-м.-м.+грч.+грч.+ (БЕР).-м..: посл. [акц. 1 СТСРЈ : 2. физ. Ф2/3.-ж. М0. физ. Акц0. ТСРЈ: грч.. както и законите за движението и управлението на твърди тела във въздуха (ГРЧД). аеропорт> (АРЧД) © #2: большая плоская кепка с козырьком (БТС).-м.. АЕРОГРАФ в-д.+ 1. А2 (ГРЧД/МАС/СЦРЈXIX) аэродинамика Сл. (ТСРЈ: науч.. НКРЈ/БНК: 0/8] 1. (СРЈXVIII) ⌂ рус../фр. разг. С0. К1. ЛСА0.

. употребявана в самолетостроенето (АРЧД). (АРЧД). ТГ2/2. Ф3/2. (СИС) ⌂ рус.. им. <-о. Д0./посл. А2 (АРЧД/СИС/БСИС2007) аэромаяк Сл. Акц0. (АРЧД)./посл.+енгл. астр. метал. ¤ въздухоплаване (АРЧД) © #: наука о методах и средствах вождения летательных аппаратов по намеченному пути. ЛСА0. метал./нем. науч.. СРЈXVIII: фр. (ТСИС: грч. космонавт ⌂ рус. М0. (СИС: грч.).+). спец. им.. 1. А2 (АРЧД/СИС/БСИС2007) аэрон І. [акц. Ф2/2. (СИС : грч. СТСРЈ./нем.: посл. земно масло и др.-ж.... ЛСА0. ТГ2/2. Д0. М0..-м. (АРЧД). грч.-м...» -о->.. (БТС) кс: аеродинамика.. грч.-м..). НКРЈ/ х х БНК: 10 /2 ] лекарство против повръщане при пътуване със самолет./посл. .<грч. им. ТСРЈ: спец. Акц0. нем. астр. К1. <-о. С2Ф>р. Д0. ТГ2/2. А2 (АРЧД /СИС1/СТСРЈ2/БСИС2007) 1 АЕРОНАВИГАЦИЯ в-д.+грч.. М0. заст.» -о->.<грч. която работи със сгъстен въздух и служи за издигане на разяждащи течности. (АРБЕ)..+ енгл.. им. грч. Д0. АЕРОН2 в-д.) [акц. Ф2/2. СРЈО. ЛСА0. (ГРЧД). ТСИС: грч.: 6/6.. аэролифт Сл.-ж. С0. ЛСА0. БСЕ ) 1 аэрон (СТСРЈ) ⌂ рус. ЛСА0. К0.: посл. С0.-м. А2 (ГРЧД/МАС/ТСРЈ/БТС) ¤ С0 (АРЧД/МАС/ТСРЈ/БТС) аэронавигация Сл.-ж. (АРЧД). спец.. ЛСА0-2. (РБАН)... мед. БСИС2007: метал. књиш.. ТСИС: фр. К0.-м. Акц0. Акц0.-м. [акц.. М0. авиј.. (АРБЕ).. ТГ2/2...<грч.). АЕРОМАЯК в-д. метал.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 82 кс: метеорит ⌂ рус.<фр. БЕС: заст. АЕРОЛИФТ в-д. който изучава равновесието и движението на газове и равновесието и движението на твърдите тела в тях (ГРЧД). 1 АЕРОН в-д.-м.-м.<грч. (МАС: грч. аеростатика ⌂ рус. С0. им.. (АРБЕ). им. рус. (АРЧД). БТС: књиш.. М0.). НКРЈ/ БНК: 0/0] сплав от алуминий. (АРЧД).<грч. авиј.. М0.» -о->. (АРЧД). І. авионавигация (ГРЧД).. авиј. М0. ТГ2/2. (ТСРЈ: грч. К0. (ГРЧД). Акц0.. мет. А2 (АРЧД /СИС2/БСЕ<1>/СТСРЈ1) 2 <1> аэрон І. калай и др. (МАС: грч. (МАС: грч. ТГ2/2. (ГРЧД). им. С0. тех. БСИС2007: грч./нем. І. кораб и др. Ф3/2. им. БСИС2007: грч. [акц. им. НКРЈ/БНК: 0/0] авиационен светлинен фар (АРЧД).» -о->. НКРЈ/ БНК: 18/1] ¤ въздухоплаване.<грч. Акц0 Ф3/2. 1 метал..: 5/5. (ГРЧД). (АРБЕ). им. им.-м. СЦРЈXIX: мин. АЕРОНАВТ в-д.: посл.-м. ЛСА0/1. рус. К0. (МАС) ⌂ рус. воздушная навигация (МАС)..<енгл. тех.. заст). Акц0...-ж...+грч.: посл./посл. <-о. А2 (АРЧД/СИС/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (ГРЧД/СТСРЈ/СЦРЈXIX) аэронавт І. Ф3/2.: посл. НКРЈ/БНК: 2/0] дял от механиката. грч. А2 (ГРЧД/МАС/БТС) аэромеханика Сл... (СИС. (СТСРЈ) аэронавтъ (СЦРЈXIX) кс: въздухоплавател.. [акц./фр. НКРЈ/БНК: 3/2] каменен метеорит (ГРЧД). астр. АЕРОМЕХАНИКА в-д. грч. [акц. С0. І. К1. им./посл. ТГ2/2. Ф3/2. фарм. им. (СИС) ⌂ рус. С0. (СИС) 2 аэрон (СТСРЈ) аэрон (БСИС2007) ⌂ рус. (АРЧД). НКРЈ/БНК: 0/0] специална помпа. (АРЧД).. К0. [акц. <-о. им.

(АРЧД). (МАС: грч. (БСИС) кс: аеродром ⌂ рус. ЕСБЕ. Ф3/2. неол. фр. (АРЧД). ТГ2/2.-м.-м. им. С0. <-ика » -ика> [акц..-м. аерогара (АРЧД) © #2: узловой пункт воздушных линий (БСИС2007). (СТР).. авиј./посл. К1. фр. (ГРЧД). Акц0.+фр. авиј. (АРБЕ2). К1. Д0.<фр.: посл. ЛСА0. Д0. фр.). авиј. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ БСИС2007) аэропорт Сл. <фр./посл. космонавтика (ГРЧД). заст. които действуват върху тях. СРЈО: књиш.-м. СИСЧ: грч. М0.+енгл..: 4/4. в който се изучават условията за равновесието на газовете. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С2Фр (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) аэростатика Сл. заст.. ТСИС: фр. физ. (БСИС) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: 0/0] резервоар за прочистване на канални води с въздух (АРЧД). кацане и пазене на самолети. С0. заст. БТС: фр.<грч.: посл. 2. им. рус. ТСИС: нем. (БСИС2007. <-о. Акц0. СРЈXVIII: фр. (АРЧД). Акц0. (ГРЧД). Акц0. АРБЕ2). летец (АРЧД). К0. им.+ (БЕР).< нем./посл.. 2. (ГРЧД. К0.: посл. (ТСРЈ: грч. [акц.+енгл. Ф3/2. АЕРОПЛАН в-д. НКРЈ/БНК: 1/+30] ¤ въздухоплаване (АРЧД). С0.+ (БЕР).: посл..-м. ТГ2/2. (БСИС2007) аэротенк (БЕС) ⌂ рус.. което обслужва няколко въздушни линии.РУСКИ УТИЦАЈ 83 [акц. К0. БЕС: грч.. НКРЈ/БНК: +30/+30] самолет (АРЧД).<грч.. І. Акц0. А2 (АРЧД/БСИС2007) аэропланшет Сл.. аеродинамика ⌂ рус. им./нем. въздухоплаване. им. АЕРОТАНК в-д./фр. главно на атмосферния въздух. тех./фр. (РБАН)..<грч. Ф3/2. нем. НКРЈ/БНК: 0/0] метална кутия с едновременно развиваща се и навиваща се между две макари карта. (МАС) кс: самолет ⌂ рус. Акц0./посл. ЛСА0/1 А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (ГРЧД/СТСРЈ/МАС) аэронавтика С. космонавт (ГРЧД) АЕРОНАВТИКА в-д. [акц.. НКРЈ/БНК: 8/8] ¤ въздухоплавател. ТГ2/2. ¤ 1. ЛСА0. Ф3/2. С0. им. К0. дирижабли и аеростати във въздуха (АРЧД) © *: на газовете (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX). (АРЧД). <-о. Ф3/2.-ж.-ж.. АЕРОПЛАНШЕТ в-д. АРБЕ2). физ.<фр.<фр. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) аэроплан І. + лат. ЛСА0/2.: посл.. СТСРЈ: заст.. (БТР).).. [акц. им.-ж. ¤ 1. М0. М0. въздухоплавател..» -о->.<лат..<фр. ТГ2/2.. ТГ2/2. М0. (ТСРЈ: авиј.. (ТСИС) аэростатика (СРЈXVIII) аэростатика (СЦРЈXIX) кс: аеромеханика..<грч. им. <нем.» -о->... им.<грч. С0. [акц. им.. Д0. авиј. им. АЕРОСТАТИКА в-д.). и условията за плаването на балони.-м. Д0. НКРЈ/БНК: +30/ +30] голямо летище със специални съоръжения и постройки за излитане. по която се направлява полетът на летателен апарат (АРЧД). § +[тэ]). под влияние на силите. рус.. < / » />... М0../посл. .-м. Ф3/2. ЛСА1.» -о->. ТСРЈ: грч. (МАС. [акц. ЛСА0. грч. АЕРОПОРТ в-д. Д0..: 3/3.+грч.. С0. (МАС) аэронавтика (СЦРЈXIX) кс: космонавтика ⌂ рус.). А2 (АРЧД/БСИС2007) аэротанк Сл. М0.+фр. ШЕСРЈ: фр. БЕС: лат. рус.../лат.-ж. ТГ2/2. заст. им.<лат.<фр. (АРЧД. (АРЧД).<грч. науч. <-о. НКРЈ/ БНК: 0/5] клон от аеромеханиката.-м..

С0..-м.. авиј. (ГРЧД). С0.-м.-м.-м. ТГ2/4.» -о->. спец. Акц0. прид. (ССТ) ⌂ рус. ТГ2/5.. С0. ТСИС: грч. като минерален пълнител и резолна смола (АРЧД)..-ж./посл. получена от азбест. (ЕСРЈК.» -о->. НКРЈ/БНК: 0/0] вид топлоизолационен материал (АРЧД). им. (ТСРЈ: хем.. (АРБЕ).-м. ТГ0. І.>. по-лек от въздуха. алхем. изв. Ф3/2 Д1/1. <-о.: посл. С0. хем.>. А1 (АРБЕ2/БТС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1м (АРБЕ2/СРЈXVIII) азот І... [акц.: посл. Акц0. К0..-ж. М0. НКРЈ/БНК: 0/0] термореактивна пластмаса. ЛСА0. ТГ0. <-о. (СТСРЈ) ⌂ рус.). на белтъчните вещества и на много химически съединения (АРБЕ2) © #1: первая материя металлов – металлическая ртуть (СРЈXVIII). <-о. НКРЈ/БНК: +30/+30] химически елемент N — газ без цвят. (БЕР).. АЗБОЗУРИТ ц.. спец. М2. тех. <од грч.: посл. АЗОТИСТ е-[д]. К0.<грч.. (АРЧД. ТГ2/2.. им. (АРЧД). (БЕР). С0. <-о. през който се пускат канални води за прочистване (АРЧД). А2 (АРЧД/БЕС/ТСИС) аэрофильтр Сл. Акц0.-м./посл. (АРЧД). К0. Акц2..: 2/посл. Акц0.» -о->. А2 (АРЧД/ССТ) асбозурит Сл. им. при която повърхностният им пласт поема азот и получава голяма твърдост. АРБЕ2). им. тех. <-изация » -изация>. Ф3/4. <-о... (СТР). 2. им. им. М1. А2 (АРЧД/ССТ) асботермит Сл. ТГ2/5. фр./посл. ЛСА0.м..+ грч. (АРЧД).. НКРЈ/БНК: 0/0] топлоизолационен материал.: 4/посл.. Д0.. АЗОТИЗАЦИЯ б-[д]. К0. Д1/1. А2 (АРЧД/БСИС2007/ПК) аэротранспорт Сл.-м. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СТСРЈ) азотистый С. (АРЧД).» -о->. (РБАН. им. Д0. <од грч+лат. [акц. не гори и не поддържа горенето и е главна съставна част на въздуха (79%). Ф3/2 Д1/1. спец... (АРБЕ). ТГ2/4.. (БТР).: посл. (ССТ) ⌂ рус. [акц. нитриране (АРЧД). хем. състоящ се от 75-85% диатолит и 15-30% азбест (АРЧД).+лат. АЕРОФИЛТЪР е-[д]. Акц1. вкус и миризма. <од лат.).<фр. С0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ АЕРОТРАНСПОРТ в-[д]. ЛСА0. (БТС) азот и вар. ЛСА0/1. напълнен със сгурия. К0. <-истый » -ист>. НКРЈ/БНК: 0/0] резервоар. Ф3/2. (АРЧД). К0. (ТСИС) ⌂ рус. С0. Ф2/2.. им.-м. хем. (НСИС) ⌂ рус. грч. ШЕСРЈ. (АРЧД). АЗБОРЕЗИТ ц-д. TMБ0. А2 (АРЧД/БЕНГ) асборезит Сл. [акц. К1. [акц. НКРЈ/БНК: 0/0] въздушен превоз (АРЧД). хем.-м.» -о[акц. ЛСА0. прид. М0. грч. тех. СЦРЈXIX: хем. Акц0. 1.<грч. 84 АЗОТ б-д.<арап. ГРЧД). [акц. Ф3/2. ЛСА0.-м. ЛСА0.-м.. СРЈXVIII: фр. тех.>. К0. М0.. Ф3/2. им. ЛСА0. М0.<грч. ТГ2/4. им. Акц2..+нем. Д0. им. им. НКРЈ/БНК: 0/0] химично-топлинна обработка на специални сплави стомани и чугуни. хем. грађ. (АРЧД)./ посл. М0.>. (БЕНГ) ⌂ рус. Д1/1... АЗБОТЕРМИТ ц. БТС: фр.: 4/4./3. [акц.: посл.. им. <од грч. С0.. хем. (БСИС) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: 5/1] който се отнася до съединения с помалко кислород от съответните азотни . им. А2 (АРЧД/СИС/НСИС) азотизация С. фр. Ф3/4. (СРЈXVIII) азотъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. М0.

<лат. картежник) (СРЈXVIII). действителен член) + С1Нм (#2: студент. ТГ0. фиг. (АРЧД). им. хорошо разбирающемся в чем-л. Ф2/4 Д0.п. наричана Академия (АРЧД) © #1: ученый или художник.2> б-д.<лат. ТГ0. фр. © #2: звание ученного. Д0.).. грч.85 съединения (АРЧД) © #1: соотн.м.. (СИСЧ) 1 академист (СТСРЈ) академист (СРЈXVIII) академистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.< арап. заст. преизподня. (ГРЧД). .-м./лат. грч. (СРЈXVIII) академикъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. Хадес. пољ.. 2. (АРБЕ2).<слат. #3: о человеке.). художник.< арап. 1 (СИСЧ. избранный членом соответствующей академии) 1 (СТСРЈ ). спец. ШЕСРЈ: пољ. М0... (АРБЕ). АИД б-д. (ГРЧД).-м. мит. 3.. С0. ист. 1 разг..<грч. </лат.-м. АКАДЕМИК<1.. (БТС).).<грч.. заст. воспитанник академии) + С1Фм (#3: завсегдатай игорных домов. много знающем. БСИС2007: арап. К1. СИСЧ: академист С.<перс.: посл. фиг. М0.<грч. [акц. им. им.<лат. Ф2/2. 1. РУСКИ УТИЦАЈ Аид І. (СИСЧ) ⌂ рус. (БЕР).. (СТСРЈ) ⌂ рус. Акц0./фр./белор. К0. разг. Акц0. ЛСА1.. лат.п. носящем название академии) + С1Фм (#1: высшее художественное звание. редовен. им. К1. (БТС: грч. СТСРЈ : 2./посл. © С1Фм (#1: ученый) + С1Фр (# 1: редовен. нем. Ад.: посл. (СИСЧ: грч.. ТГ0. ист. связанный с ним (СТСРЈ).. (АРЧД). художника. подземно царство.. Аг0/2.-м. + шаљ. им. [акц.-м.. Акц0. която се употребява за оцветяване на микроорганизми при микроскопски изследвания (АРЧД). Ф2/2. А1 (АРЧД/ СТСРЈ/БСИС2007) азур І. А2 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н2м+ С1Ф1м+С2Н2р(АРЧД/СТСРЈ1/ТСРЈ ¤ С1Н2. скульптор и т.. заст.. им. С1Фм+С2Н1р. І. ТГ0.. 2.. принадлежащий к составу академии (СИСЧ)./итал. СРЈXVIII: нем. 2.-м. С0. М0. К1. азот./пољ.<грч. ЛСА0-2..2> б-д. СИСЧ: грч. заст. ЛСА1./ посл. според гръцката митология – бог на подземния свят. А1/2 (АРЧД/БЕС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/СИСЧ) академик С. [акц..3м+С2Н2р (АРЧД/БТС) ¤ С1Ф1м+С1Ф1р+С1Н2м+С1Ф3м (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р (АРЧД/ СЦРЈXIX) АКАДЕМИСТ<1. 2. ОИС: грч. А2 (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С2Н1р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р (АРЧД/СИСЧ/ОИС/СЦРЈXIX ¤ С2Н1. 2.. Ф3/1. Акц2.-м.3р (АРБЕ2/СИСЧ/ПСИС/ ОИС/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н3р (АРБЕ2/СРЈXVIII) АЗУР б-д. (АРЧД). 1.. <-ик » ик>.2. им. (АРБЕ). избранного в соответствующую академию. (ТСРЈ) 1 академик (СТСРЈ) академик и вар. (ГРЧД).. слушатель или выпускник какойл. фр. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. СТСРЈ : заст. І. ист.. 3. С1Н1м+С2Н1р.<грч. НКРЈ/БНК: 8/9] синя анилинова боя. основана от Платон в древна Гърция. ад (АРЧД) © #2: греческое название Плутона (СИСЧ). академии /1/) + С1Фм (#1: ученый.. (МАС: 3. © С1Нм (#2: окончивший курс или учащийся в высшем учебном заведении. хем. философ-идеалист. присуждаемое Академией художеств) (ТСРЈ).. скульптора и т.: 3/посл. 2. грч.<арап. © С1Нм (#2: студент.. действителен член на академия на науките.<грч. последовател на философската идеалистическа школа. (АРЧД). ЕСРЈ: пољ..<перс. М0. 2. с сущ.<нем. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. им.. (БЕР). ЛСА0. изв.

издаваемый академией (СРЈ XVIII). високите изисквания за приличие. прид.2> б-д. (БТС) академический и вар.). който по своята форма. който е издаден от академия като научно учреждение. © #: и академикам // производимый. музика/ – съобразен с изискванията за създане на съвършени творби. не связанный с практикой. 2. <-ист » -ист>. класически. (СРЈXVIII) академическiй (СЦРЈXIX) кс: академичен ⌂ рус. © #3: следующий принципам академизма /2/. #4: чисто теоретический. Д0. Ф3/4. академически./ пољ. прош. сериозен. #4: чисто теоретический. #3: следующий принципам академизма /2/. съвършен. Д1/2. академик. ТГ0. -чен С. М1. НКРЈ/БНК: 7 /1 ] ¤ 1. академически.: 4/4. строго научен. прид.. академически (АРЧД) © #2: чисто теоретический.<лат. ¤ 1. Ф3/4. АКАДЕМИЧЕН<1. Ф3/1. х х НКРЈ/БНК: 15 /+30 ] ¤ 1. много издържан. не связанный с практикой (БТС). Акц0. 5. който следва принципите на академизма в изкуството. СРЈXVIII: фр. что академик /1/ (СРЈXVIII). Акц0. С2Н1. (ГРЧД).3р. изв. академически // който е съобразен с АКАДЕМИЧЕСКИ е-д. 3. сериозен. М2/0. #5: почетное звание. (БТС) 1 академичный (СТСРЈ) кс: академически. който е свързан с академия като висше учебно заведение. който се отнася до академия. изискан (АРБЕ). <-ичный » -ичен>. А2 (АРЧД/ СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С2Н1.<лат. <-ический » -ически>.2> е/б-д. свойственный академiи (СЦРЈXIX). издържан. присъщи на работата в една академия.: посл./лат.<грч. ТСИС: фр. [акц.. привърженик на философската школа на Платон (АРБЕ2).. теоретичен ⌂ рус.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 86 ТСРЈ: књиш. образцов. 2. изв. 3. ТГ0 Акц0. ЛСА1. ¤ 1. І. С1Н2-5м. студент в академия (АРЧД) © #1: слушатель или вы1 пускник (СТСРЈ ). учебен /по отношение на университет/ (СТР). който е с качества.: 4/4. ТГ2/5. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н3-5м (СТР/БТС) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Н2р (СТР/СРЈ XVIII) ¤ С1Н2м+С2Фр (АРЧД/СЦРЈ XIX) ¤ С1Н2м+С2Н2р (СТР/СЦРЈ XIX) АКАДЕМИЯ<1.. присъщи на работата в академия като научно учреждение. 2. 3. който отговаря на изискванията.3р (АРЧД/ БТС) ¤ С2Н1-4р+С2Ф5бр (АРБЕ/ СТСРЈ1) академический С. ЛСА1. свойственный академiи) + С2Фр (*: и до висше учебно заведение) (СЦРЈXIX).-ж. присваиваемое творческим коллективом за высокий уровень исполнительского мастерства (БТС) © #: и академикам // производимый. издаваемый академией (СРЈ XVIII). © #2: то же. разг.). студент в академия. класически./нем. (БЕР). (БЕР) (МАС: 4.. академически. благоприличен. © #2: приличный. (АРБЕ). А1 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ . НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ който се отнася до академия и до висше учебно заведение (АРЧД) © #2: учебный. скулптура. Д0.. 4. [акц. 2. [акц. издържан в научно отношение. 2. СРЈXVIII: пољ. присваиваемое творческим коллективом за высокий уровень исполнительского мастерства (БТС).<грч. академичный. прид.. ТГ2/5. им.. фиг./ х х посл. прид. (АРЧД). за изкуства /живопис. грч. (АРЧД). #5: почетное звание. не связанный с практикой. М0. ¤ 1. съдържание или изпълнение отговаря на високи изисквания. К1. С0. 5. Ф2/4. ЛСА0/1. привърженик на философската школа на Платон. © С1Нм (#2: приличный.<грч.

). философската идеалистическа школа. К1./нем.: 3/3. ШЕСРЈ: нем. #6: картежный дом) + С1Фм (# 1: учебное заведение. © #2: цветы такого растения (СТСРЈ). ЛСА1 А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Ф2м+С2Н4р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н1.. където са се събирали Платон и неговите ученици (АРЧД) © #1: сад. древесина такого растения (СТСРЈ). ЕСРЈК: нем./грч. (БСЕ: фр. 2. Robinia pseudoacacia. Ф2/3. (АРЧД). разпространени в топлите страни и Австралия. близ Афин. бот.6м+С1Ф1. съ которой рисуютъ (СЦРЈXIX). АРБЕ)..<грч.3р (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм+С2Н1.-ж. Акц0. (БТР. салкъм (БТР) © #2: разновидность тропических и субтропических деревьев или кустарников сем. © С1Нм (#4: здание.3м (БТР/СТСРЈ) акация І. (РБАН). #4: прежде академией называлось общество карточных или других игроков. което се грижи за развитието на науката или изкуствата.. им. бот. с которой рисуют или лепят (СИСЧ) © #: ученое общество // ученое заведение (СРЈХІ-XVII). им. БТР. [акц. (АРЧД).<итал. (СТСРЈ) акварель (СЦРЈXIX) ⌂ рус.4р (АРЧД/ СЦРЈXIX) акварель І. 2. 3. М0..<грч. ТГ0. танцам. М0.2 академия (СТСРЈ) акадимия (СРЈХІ-XVII) академия и вар. лат. (СИСЧ) 1.: 2/2.<нем.п. бодливо дърво с гроздовидни бели ароматни цветове.<лат. посветена в памет на матичния герой Академ.<итал. пр. висше учебно заведение за определена област на науката или изкуствата.<лат.-м. [акц./грч. им..<лат. ум. ТСРЈ: грч. #5: место их собраний) (СРЈXVIII). АКВАРЕЛ в-д.3р (АРЧД /СЦРЈXIX) академия І. най-висше научно учреждение. им.<грч. (БЕР). 3. фр. (СТР). (АРБЕ)..3р (АРЧД/СРЈХІXVII) ¤ С1Н4. мимозовых с ценной древесиной /кора многих видов этих растений содержит дубящие вещества и камедь/ (БТС). рус. грч. (СТСРЈ) акация и вар. + фр. Акц0. от някои видове се получава арабска гума (АРЧД) © #: бели (АРЧД/ БТС).< итал.87 СТСРЈ1. им. училище // школа для обучения верховой езде. (БЕР).< грч. (БТР).. (АРЧД). (ГРЧД). итал. уступленный Платону афинским гражданином Академосом. бот.</лат. #5: нагая человеческая фигура. (БЕР). наречена по името на градина край Атина.). 2.-ж. рус. Robinia pseudoacacia. јд.<фр. фехтованию и т.<лат. АРБЕ). ист.<итал.. (ТСИС).. Leguminosae. РУСКИ УТИЦАЈ АКАЦИЯ б-д. ¤ 1. СИСЧ.<лат. #3: общество ученых или художников с целью развития какой-нибудь науки или искусства.<грч. 2./фр. н. для его бесед с учениками. лат. основана от Платон в IV в.-ж.<лат. (СРЈXVIII) акацiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус.< нем.. грч. грч. бот. (РБАН. фр. (СРЈXVIII) академiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус.< .<грч. предназначенное для академии. С0. К1. І. ТГ1/2. което вирее в Средна Европа.. муз. ТМР2. дървета и храсти от сем.-ж.е. салкъм. © #2: нагая человеческая фигура. (ЕСРЈ: нем.<грч.<лат. (МАС.2) ¤ С2Н3р (АРЧД/БТС) ¤ С1Н1.. © #2: цветы такого растения. І... ЕСРЈК: грч. ЕСРЈ: пољ..3-5м+С2Н1. 3. ЛСА0/1. С2Н4р. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] 1.. 6. РБАН. СРЈXVIII: 1. СЦРЈXIX: 2.5м (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+С2Н2. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ бодливо дърво от семейство пеперудоцветни..<фр. грч. 1..3.. 4. ум. Ф2/4. фр. А1 (БТР /БТС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Фр (АРЧД/БТС) ¤ С1Н2м+С2Н1р (АРЧ Д/СТСРЈ) ¤ С1Н2. (ГРЧД).

¤ 1./фр.-м. им..) [акц. С0. С0.<нем.<лат. рус. М0. песн. нарисувана с водни бои върху хартия. об.-м. (БТР. Ф2/3. А1/2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ) ¤ С2Фр (АРЧД/СИСЧ/БТС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Н2м+С2Н2р+ С2Фр (СРЈXVIII) аквилон І. МАС: лат. (АРЧД). (ГРЧД). БТС.</фр. привлекающий новых клиентов и заказы) + С2Фр (*: дружество) (СБТ). ТГ1/2. (ГРЧД). водна боя. трг.. (ГРЧД). (СРЈXVIII) ⌂ рус./нем.: посл.: 3/3. СЦРЈXIX: ум. ефирна звучност (АРЧД) © #2: собрание таких картин (ТСРЈ). заст.-м. рет.. ТГ0. [акц. (АРЧД).< лат. СРЈXVIII: 1. инструментална пиеса с полека.<лат.. която е съоръжена за излитане. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. им. (ТСИС) ⌂ рус. књиш. <-тор » -тор>. (БЕС: лат... 2. ТСИС: нем.<лат. слик.<лат.: 2/2.-м. приветствие ⌂ рус. (ГРЧД). <лат. ЛСА1 А1 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/БЕС) аккламация І. рус. им. Д0. заст.. песн. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. 2. Акц0.). песн.. 2.). СИСЧ БТС: итал. Ф3/2. (РБАН).. (АРЧД). помещение или стъклен съд с вода. 2. свеч.-ж. К1.. пом.). СРЈО: спец.<лат. МАС: итал. (АРЧД). ЛСА1/2... хидрогеол. М0. (АРБЕ). овации... Акц0.. жестокие ветры) + С2Фр (*1: североизточен вятър) (СРЈXVIII). (АРБЕ2)... Ф2/4./нем.. ТСИС: лат. НКРЈ/ БНК: +30/+30] ¤ воден участък (ГРЧД). според римската митология – богът.< лат. ТСРЈ: лат. институт за изучаване на водния животински и растителен свят (АРЧД) © #1: прежде в аптеках – отдельное место для хранения жидких веществ (СИСЧ).)... им. им. К1. лат. ТСРЈ: фр. (АРБЕ). І. АКЛАМАЦИЯ ц-д. ЕСРЈК: нем. К1.<лат. (БТР). (МАС.-ж..водохранилище ⌂ рус.<лат. БЕР). водна пристанищна площ. фр. ЕСРЈ: нем. АКВАТОРИЯ б-д. Ф2/4. (АРБЕ). І... трад. ЛСА0/1. у мн..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ итал. . (СБТ: лат. М0. М0. им. М0. геогр. [акц...-м. ЕСРЈК: лат. кацане и престой на самолети (АРЧД). им. (СИСЧ) кс: басейн. лат.<фр. 2.. силен северен или североизточен вятър. спец. спец... Акц0. <човек или дружество. (БЕР).. І. картина.. им. лат. който олицетворява този вятър (АРЧД) © *1: североизточен вятър (АРЧД/МАС/ТСРЈ/БТС). лат.. АКВИЗИТОР б-д.: посл./енгл. РБАН. Акц0.. (ПСИС) аквилон и вар. ТГ0.-м./посл. 2. ТСИС: 2.-ж. ТГ0. ЛСА0/1 А1 (СТР/МАС) ¤ С2Н2р (СТР/ТСИС) акватория І.<лат. јд. К1. спец. АРБЕ. които се занимават със застраховане> б (ГРЧД) © С1Ф м (#: работник транспортной компании.<лат. Ф2/4. резервоар. нем.. им. 2. С2Н2р+С2Ф1р.. (ГРЧД). мит. © С1Нм (#2: холодные. 4. рус. 3...-ж. АКВИЛОН б-д. в който се отглеждат риби. НКРЈ/БНК: 18/7] 1.водоем./посл. 3. водното пространство в границите на пристанище между кея и вълноломите.< лат. [акц. + зб. лат. слик. лат. водни животни и растения.. ТГ0. (СБТ) ⌂ рус.. лат. (СИСЧ. песн. АКВАРИУМ б-д. (СТСРЈ: мит. фиг.. (АРЧД). спец.<лат. С1Фм. Акц0. (СТР). 1. К1..: 3/3.<лат. А1 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н1м+С2Н2р (АРЧД /СИСЧ) аквариум І. заст. 88 ЛСА1/2. [акц. нем. НКРЈ/БНК: 0/3] застраховател. А2 (ГРЧД/СБТ) аквизитор С./итал. (СИСЧ) кс: аплодисменти.. І. живопис с водни бои. лат. им. С1Фбм+С2Фр.

./нем. ¤ приспособяване на организъм към нови климатични условия (БТР). муз. (АРЧД).-ж.>./) (БЕС). ТГ1/2.<лат./ сврш.. <од грч. К1.). А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) ¤ С1Н2м+ С2Н1р (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Ф2р (АРЧД/СИСЧ) 1.. ТГ2/1. (МАС.+грч. (ГРЧД) фр. фр. отвесна тънка или де- . нем. спец.. заставлять усвоить особенности новой среды (БСИС2007). ЛСА0/1. ТГ2/5. (АРЧД). А2 (АРЧД/ГРЧД/МАС) ¤ С1Фм (АРЧД/ БСИС2007) акклиматизировать П.... [акц.. књиш. Акц1. 2. [акц.-м. <књиж. (ЕСБЕ: фр... А2 (ГРЧД/МАС/БЕС) акмеизм І. (ГРЧД). [акц. <-ист » -ист>.. възникало през 1912 г. ист.<грч..). гл...: 5/5.-несврш. <ак. ист.<лат.. ист. [акц. им. АКМЕИЗЪМ е-д. ¤ последовател на акмеизма (ГРЧД).-п.-ж. © #: выражающее согласие на избрание кого-либо (СИСЧ).+грч. НКРЈ/БНК: 7/8] ¤ нагаждам растение или животно към нови климатични условия (АРЧД) © #: приучать.> и др.. М0. натурализация. АКМЕИСТ б-[д]. АКОЛАДА<1.(БТР) нем. просъществувало до средата на 20-те години на XX в. НКРЈ/БНК: +30/ +30] приспособяване на човека. Д2.-м.-несврш. + фиг. [акц. им. без да се накърнят здравето и енергията на организма (АРЧД) © #2: привыкание человека к новой обстановке.<лат. грч. ТСИС: фр. Ф3/4. ЛСА0/1. <-ация » -ация>. СИА0гр. Акц0 Ф2/4.. Акц0 Ф3/4. (АРБЕ) (СИСЧ: фр. ЛСА0.. (АРЧД). 2... (БСИС2007) ⌂ рус. ЛСА0/1. <..: 3/3. грч. ЛСА0/1../нем. БСИС2007: фр. § [к]).. им.<лат.. 1. нем.: 5/5..-м. К1. обредна прегръдка и докосване с плоската част на меч при посвещаване на рицар. Ф3/2.-п.. ТСРЈ: грч. К0. АКЛИМАТИЗАЦИЯ ц-д. (ТСРЈ: књиж. М2. штамп.<лат.. ТСИС: нем.+грч. І. Ф3/1. Акц0. (СТСРЈ) ⌂ рус. което проповядва връщане към природата. НКРЈ/БНК: 0/5 ] 1.: посл. књиж.. А1 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) акклиматизация С. АКЛИМАТИЗИРАМ г-д. К1. §[к]). НКРЈ/БНК: 0/18] възторжени възгласи и ръкопляскания от множество хора (АРЧД) © С1Нм (#2: приспособление организма к искусственно созданным условиям) + С1Фм (#1: #1: принятие или отклонение собранием какого-либо решения без голосования./сврш.<фр. књиш. (АРБЕ). им./3. им. ШЕСРЈ: неол. ТСЖВЈ: лат. Д0.: 3/3. ТСИС: нем...+грч. 2. § [к]).-ж. 2. [акц. С0. 2.. среде (БТС). ТГ2/5. С0. (ГРЧД). ОИС: лат. на основе реакции участников /реплик.. 1. ТГ0.-м. ист. адаптация. муз. ТСРЈ: фр.-ж.. Д1/1. Акц0. животните и растенията към нови климатични условия. С0.. кого (СТР).> (ГРЧД). спец. § х [к]). (МАС: грч.. НКРЈ/ БНК: +30/6] направление в руската поезия. СИСЧ: фр. им. ~ какво.РУСКИ УТИЦАЈ 89 СИСЧ: лат. СИС: лат.2 акколада І. М2. НКРЈ/БНК: 22/2] ¤ привърженик на акмеизма (АРЧД) © #2: представитель акмеизма (СТСРЈ). (РБАН).2> ц-д. им.: посл. муз. ТМГв0.. М0.. (ГРЧД). (АРЧД).<лат.+грч. (МАС) ⌂ рус. им. (БТС) кс: акомодация.. (СТСРЈ) ⌂ рус. 1. 1. С0.<лат. муз. М0. А2 (АРЧД/ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД /СТСРЈ) акмеист С. 2.» а->. приспособление ⌂ рус. „овеществяване“ на поезията. С0./ посл. гл... БТС: нем. І. БТС: фр.

нагаждане. АКОМПАНИМЕНТ ц-д. 1. н. © *2: отвесна тънка или дебела линия (АРЧД/СИСЧ). (ГРЧД). Д2. акомпаниране (АРБЕ) © #: действие <. лат. (НСИС: фр. муз. (АРЧД). ТГ2/4. (РБАН).-н.. ¤ съпровождам пеене или свирене с един или повече музикални инструменти (РБАН) © #2: сопровождая чтол./фр.-несврш. несврш. (НСИС) акомпанимент и вар. 2. К1.. 2.. сопровождающие что-либо. обычно стоящих рядом) + С1Фр (#2: очите) (ТСИС).. им.. фиг..-п. + фиг. което означава. биол. ЛСА0/1. (СТР). (БТР.> (МАС).<лат.<фр. фр... фиг. гл.-несврш. (АРБЕ)./нем. приспособяване. АКОМОДАЦИЯ ц-д. муз. СРЈXVIII: енгл. лингв.: 4/4.. аклиматизация натурализация. (АРЧД). 2.. (АРБЕ). создавать определенный фон /о действиях. [акц.: посл.<фр. создающие фон для чего-л. фиг. сопрово- . © #1: приложить к чему-л. гл.. АКОМПАНИРАМ г-д.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ бела линия или скоба./сврш. лат.. событиях.. что..../сврш. С0.-несврш. СРЈ XVIII: несврш. 2. на чем. музикален съпровод. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н1м+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м (РБАН/ БТС) ¤ С1Н1м (РБАН/СРЈXVIII) аккомпанировать І. муз. НКРЈ/БНК: +30/12] ¤ 1. ТСЖВЈ: муз./сврш./сврш. (АРБЕ)... ТСИС: нем. фр. <-ация » -ация>. Ф3/2. муз.< лат. [акц. књиш.. (СТСРЈ) аккомпанировать и вар. фр. Акц0.-м. (БТР).. 2.<итал.. (СТСРЈ: 2.: 4/4. [акц. Д1/1. нем. (СРЈXVIII) ⌂ рус. НКРЈ/ БНК: 8/25] 1. ГРЧД.-п. (МАС) кс: адаптация. че свързаните нотини текстове трябва да се изпълняват едновременно от повече изпълнители (АРЧД) © #2: фигурная скобка (ТСИС).-н. /какую-л.. отправление/ (СРЈXVIII)./фр. им..-н. биол.-несврш.-несврш. (БТР) гл... М2. гл. МАС: итал. 1. Акц0. 2.. заст. ~ кого.. 3. п. І.-ж. на главната партия или мелодия на вокално или инструментално произведение. посылку. фр.<лат. 2.. 1. спец./посл. СИСК: 2.. ТГ1/2.. дипл... © С1Нм (#2: частичное приспособление артикуляции согласного и гласного.-несврш. фр.-несврш.. лат. 2.. муз... науч. им. <-емент » -имент>.. им. 1. способност на очите да се нагласяват за гледане на близки и далечни предмети (АРЧД) © #3: адаптация звуков (СИСК). гл. (ГРЧД).-несврш. ЛСА0 /1. А2 (АРЧД/НСИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРБЕ/МАС) аккомпанемент С. муз.. К1. 1.. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н3м (АРЧД/СИСК) ¤ С1Н2м+С1Ф2р (АРЧД/ТСИС) аккомодация С. ТГ2/5. оркестров или вокален съпровод на инструментална или вокална солова или ансамблова пиеса (АРЧД) © #2: действия. съпровождам с музикален инструмент инструментална или вокална солова или ансамблова пиеса. 2. СРЈО: ~ кому.. М2. РБАН). М0. гл.-м. § [к]). придружавам (АРЧД) © #1: приложить к чему-л. (РБАН). ЛСА0/1.. ¤ 1. ТМГв1. књиш. СТСРЈ: 2. (МАС: лат. Акц0. § [к]). (СРЈXVIII) ⌂ рус. явлениях/ (БТС).</фр..-ж./сврш... Ф3/2. муз. ~ чему. ~ что. която съединява два или повече редове или петолиния в една система. СИА1гр. лингв.. мед. мед. (АРЧД).приспособление ⌂ рус. (СТСРЈ). 90 § [к]). муз.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ инструментален. гл. разг.. фр. Ф3/4. инструментален или вокален. гл.. фр.. С0. чем. явления.. С0. мед. 1. сопроводить чем-л.

<лат. Ф3/4. К0. (МАС.. (РБАН. + фиг. АКРОБАТИКА<1. Ф3/2.<нем. (СИСЧ: фр. жонгльор. [акц. изпълнител на трудни и сложни гимнастически упражнения.. С0. въжеиграч. балансьор.. (БТР. х [акц. рус..-м. (СИС. АКОРДЕОН ц-д. който упражнява акробатика като спортна дисциплина (АРБЕ) © #: род Греческих танцовщиков // род древних танцовщиков по веревкѣ (СРЈXVIII). АКОРД1 ц-д.< нем.. муз. муз.. АКРИХИН б-д. фарм. (АРЧД)... им.. 2. А2 (АРЧД/БТС/ЕСБЕ) . фокусник ⌂ рус.-м.. 2.-м. еквилибрист. изкусник.<грч. нем. (БЕР).< итал. 1 аккорд І. М0. А1 (АРБЕ /СИС/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) АКРОБАТ<1. Акц0.<итал.: 5/4. (АРБЕ. І. СРЈ XVIII: фр. (СРЈXVIII) аккордъ (СЦРЈXIX) кс: съгласие.. Ф3/2. който умело и хитро извърта фактите. посылку.-м. І. (АРЧД). който замества хинин (АРЧД) аккомпаниатор С. фр. ТГ1/2. БЕР). <-атор » -ятор>. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1./посл. (ГРЧД). І. Ф2/2. които звучат едновременно (АРБЕ). ЛСА0. [акц. НКРЈ/БНК: +30/1] съветски синтетичен препарат против малария. Акц2. ТГ2/5. Акц0. (БТС) ⌂ рус. който акомпанира солото в инструментално или вокално произведение (АРЧД). А2 (АРЧД/МАС/БТС) акрихин І. разг.. балансир.: посл. К0./фр. отправление/ (СРЈXVIII). (МАС) ⌂ рус. им. НКРЈ/БНК: +30/ 12] музикант. ЕСРЈ: нем. съзвучие. 1. /какую-л.2> б-д. § [к]). (БТС: фр. им. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] хармонични съчетание на три или повече музикални тона. еквилибрист. К0.. им. ЛСА0. грч. СРЈXVIII: фр.. Акц0./нем. заст..РУСКИ УТИЦАЈ 91 дить чем-л./фр. нем.: посл. (СИС) 2 аккорд и вар. муз.. М2../посл.<нем.2 акробат (СТСРЈ) акробат (СРЈXVIII) акробатъ (СЦРЈXIX) кс: артист.+фр. ТГ0.-м.<лат. БЕС: фр.). А1 (АРЧД /МАС/БТС) АКОМПАНЯТОР г-д... БТС: лат. Д1/1. им.: посл.-м...-м. Акц0. им.<грч. им.-м.<грч. І. С0. С0. спортист. измамник. С2Н2р+С2Ф1бр.бр (АРБЕ /СЦРЈXIX) ¤ С2Фр (АРЧД/СЦРЈXIX) аккордеон І.). Акц0. не одобр. БТР).. М0. (РБАН). ЛСА0/1. [акц. въжеиграч (АРЧД) © #: род Греческих танцовщиков // род древних танцовщиков по веревкѣ (СРЈXVIII). (АРЧД. ТГ0. К0.<грч. (ПСИС) 1. ТГ1/2. (АРБЕ).бр (АРБЕ/ СРЈXVIII) ¤ С1Фм+С2Фр (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С2Н2р+С2Ф1а. МАС: итал. фр. муз. ¤ изкусен гимнастик. ТСИС. ТСИС: итал.<итал. рус.: посл.. (АРБЕ). Ф2/4. § [к]). К1. акробат І. ТГ0. хармония ⌂ рус.. цирков гимнастик. М0. (МАС: грч.<грч. ЛСА0.. (РБАН)./посл. итал.<слат. им.. § [к]). фр. им... СЦРЈXIX: муз. БЕР). С0. муз.. муз.-м. НКРЈ/БНК: +30/+30] музикален инструмент с мях и клавиатура за дясната ръка и няколко реда клавиши за лявата (АРЧД). изпълнител на сложни и изкусни гимнастически или еквилибристични упражнения // за човек. муз. (АРБЕ2).. [акц. ЛСА0./фр. М0.. хем.. им.-м. (БТС) ⌂ рус. ЕСРЈ: фр.2> б-д. (АРЧД). мошеник./посл.. различни по височина. А2 (АРБЕ/МАС) ¤ С2Ф1бр (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Фм+С2Н2р+С2Ф1а. хитрец. синд. ГРЧД).

2. ГРЧД. не одобр. НКРЈ/ БНК: +30/+30] укрепена по-висока част на старогръцки град. ТСРЈ: грч. (АРЧД)./: такой шнур. [акц. Акц0. грч. ЛСА0-2. 2. (БТР). М0. рет. (ГРЧД).<грч.: посл. [акц. серебряных или цветных нитей) + С1Фр (#: щабни офицери и адютанти) + С2Фр (*: металически) (СРЈО). војн.-мн. ТГ0. Акц0..). еквилибристични упражнения и др. І. ТМБ0. служащий принадлежностью парадной формы личного состава почетного караула.: посл. (АРЧД). ТМР1.. им. им. М0. (АРЧД). Ф3/2. АРБЕ). (ТСРЈ: нем.-м. акробатство. им.. (ТСРЈ) ⌂ рус. ист. ТГ0.-ж.)...). А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) акростих Сл. акробатщина. акробатство. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (БТР/СТСРЈ1/СРЈО) ¤ С2Н2. Аг0. градска крепост (АРЧД). књиж. Ф3/1. която се характеризира със сложни динамични и статични упражнения. акробатство (БТР). І. нем. РБАН). М0... (АРБЕ).<нем.-м. (СРЈО) 1.-м. (ГРЧД). І. књиж. НКРЈ/БНК: +30/+30] стихотворение. ЕСРЈ. БТС. ходене по въже. војн. М0.-м. (СТР).: 3/3.. изискващи голяма гъвкавост и силна мускулатура. ЛСА0/1. (БТР. АКСИОМА б-д. им. (СРЈXVIII) аксельбантъ и вар. АКРОПОЛ в-д. (СРЈXVIII) акростихъ (СЦРЈXIX) 92 ⌂ рус.. (МАС: грч.-ж. спец. Д0. ТГ2/2. грч. дорев. ТГ1/2. (АРЧД).3м (АРЧД/ БТС) ¤ С1Фм+С1Фр+С2Фр (АРЧД/ СРЈО) аксельбанты І. (РБАН.<нем. [акц.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ Ф3/2./м. Акц0.... 4. АКСЕЛБАНТ в-д. књиж./ посл./м. джигитовка ⌂ рус. (МАС: грч. (БТС: грч. (АРЧД). К1..-м. 3.: 3/3. в което началните букви на стиховете образуват някоя дума или изречение отгоре надолу (АРЧД). нем. занятие на акробат /1/. туђ.<грч. © #: С1Фм (плетённые из золотых. вид гимнастика като спорт. ТГ1/2. </ » />. 4. ¤ 1. АРБЕ)... М0. грч. ТМБ0. им. рет. еквилибристика. в които се изпълняват сложни гимнастически упражнения. (АРБЕ2). ЛСА0-2. А2 (АРЧД/ТСРЈ/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2.: 2/2.). НКРЈ/БНК: +30/23] шнурове с металически краища през дясното рамо на щабни офицери и адютанти (АРЧД) © #2: в советской и российской армии /после 1991 г.<фр. АКРОСТИХ б-д. Ф2/4..3р (АРЧД/ . Ф3/2. ЛСА0. въжеиграчество (АРБЕ). С0. ЛСА0.-мн. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ акробатско изкуство (АРЧД). грч. А2 (АРЧД/МАС). К0. К1. жанр в цирковото изкуство или вид гимнастика. им.<грч. (АРБЕ).. (БТР. <-ика » -ика> х х [акц. © 1. С0... М0.. јд. #3: наплечная нашивка на одежде лакеев (БТС). акц. К0. НКРЈ/БНК: +30/2] ► АКСЕЛБАНТИ АКСЕЛБАНТИ в-д. ТСИС: енгл...2 акробатика (СТСРЈ) кс: волтижировка. јд. А2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ) акрополь І. (СТСРЈ) акростих и вар. нем.. С0. Ф3/1 І. хитро и умело. (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. ловко извъртане на фактите. К0. им. [рус. С0. (ТСРЈ) аксельбант и вар... С0.4р (АРБЕ/СТСРЈ1. Акц0. им. им. Акц0. вид цирково изкуство. РБАН.2/СРЈО) акробатика С. им. заст.. заст. СРЈXVIII: фр./посл. спец. К1. фиг. СРЈXVIII: нем. ЛСА0/1. изискващи ловкост и сила.. А1 (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Н2.</ грч. което се характеризира със сложни и изкусни упражнения на уреди.-ж. грч. књиж. ГРЧД. Д0.

РУСКИ УТИЦАЈ

93

ОИС/СЦРЈXIX) ¤
(АРЧД/СРЈXVIII)

С1Фм+С2Н3р

аксиома І, им.-ж. (ТСИС)
аксиома (СРЈXVIII)
аксiома (СЦРЈXIX)
кс: истина, истинност, начало
⌂ рус.<нем.<фр.<лат.<грч. (БЕР);
лат.<грч., 1. фил., 2. науч., 3. мат.
(АРЧД); грч. (БТР); 1. спец., 2. фиг.
(СТР); грч., + прош. (АРБЕ); (БТС,
ОИС: грч.; ТСИС: грч., 1. мат., фил.,
2. фиг.; ЕСРЈ: лат./грч.; ШЕСРЈ:
лат.<грч.; СРЈXVIII: нем./лат.</грч.,
науч., + мн.); [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК:
+30/+30]
1. очевидна истина, която не се нуждае от доказване; 2. съждение, което
се приема за вярно без доказателство, за да служи за доказване на други съждения; 3. основно положение,
което се приема без доказателства в
границите на дадена математическа
теория (АРЧД) © #: непременные правила какой-л. науки, искусства; правила, положения какого-л. учения в краткой афористической форме (СРЈXVIII)

АКСИОМАТИЧЕН е/б-д, ТГ2/5; ТГ0
Акц0, Ф3/4; Ф3/2, Д1/2; Д0, прид.,
М2/0, С0, ЛСА0, А2 (АРЧД/СТСРЈ/
СРЈО)
аксиоматичный, -чен С, прид.
(СТСРЈ)
аксиоматический (ТСРЈ)
вар: аксиомен (БТР)
вар: аскиоматически (АРБЕ)
кс: безспорен, очевиден
⌂ рус.<грч. (АРЧД; БЕР); (СРЈО:
књиш.); <-ат/ичный » -ат/ичен>;
[акц.: 5/5; НКРЈ/БНК: 0/11]
който не се нуждае от доказване, очевиден (АРЧД).

АКСИОМАТИЧЕСКИ е-[д], ТГ2/5,
Акц0, Ф3/4, Д0, прид., М1, С0, ЛСА1
А2 (АРБЕ/ТСРЈ/СРЈО); [<ПФСрус.>;
рет. (АРБЕ); <од грч.+>; <-ески; -ат
/ический » -ески; -ат/-ически>; акц.:

5/5; НКРЈ/БНК: 8/0] ► АКСИОМАТИЧЕН
АКСИОМЕТЪР е-д, ТГ2/5, Акц2,
Ф3/4, І, им.-м., М2, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/НСИС/ОИС)
аксиометр І, им.-м. (НСИС)
⌂ рус./фр.<лат., 1. тех., 2. пом.
(АРЧД); (НСИС: лат.; СИСЧ: грч.;
ОИС: лат.+грч.; ТСИС: лат.+грч., 1.
геод., 2. пом.); [акц.: 3/4; НКРЈ/БНК:
0/0]
1. механизъм към някои геодезки и
други уреди за измерване на разстоянието на оста от началната плоскост;
2. уред за определяне ъгъла на отклонението на кормилото по отношение
на диаметралната плоскост на параход (АРЧД).

АКСОНОМЕТРИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/2, І, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧДБСИС2007/БСЕ)
аксонометрия І, им.-ж. (БСИС)
⌂ рус.<грч., геом. (АРЧД); грч.,
мат. (АРБЕ); (БСЕ, БСИС2007: грч.)
[акц.: 4/4; НКРЈ/БНК: 0/3]
начин за изобразяване на тела с еднакъв образ, като в проекционната
равнина се проектира самото тяло и
избраната в пространството координатна система, спрямо която то е отнесено (АРЧД).

АКТ<1-5> б-д, ТГ0, Акц0, Ф1/1, І, им.м., М0, С1Ф2м, К1, ЛСА1, А1 (АРЧД
/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+С2Н5р (АРЧД/
БТС) ¤ С2Н2,5р (АРЧД/СТСРЈ1,2,3)
¤ С1Ф2р+С2Н5р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤
С1Фр (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Ф3м (АРЧД
/СЦРЈXIX)
акт І, им.-м. (ТСРЈ)
1,2,3
акт
(СТСРЈ)
акт и вар. (СРЈXVIII)
актъ (СЦРЈXIX)
кс: акт, акция, действие, дело,
документ, свидетелство
ка: бездействие

БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ
⌂ рус.<нем./фр.<лат. (БЕР); фр.<
лат., 2. правн., 3. књиж., поз., заст.,
5. ум. (АРЧД); лат., 2. админ., прав.
(БТР); 2. спец., 3,4. заст., 5. спец.
(СТР); лат., 3. поз., заст., 5. слик.
(АРБЕ); (БТС: лат., 1. књиш.; ТСИС:
фр.<лат., 5. ум.; СРЈXVIII: 1. бел./
пољ.<лат., 2. пољ./фр.<лат., 3.
пољ.</лат., 4. пољ.</лат., прав.;
ЕСРЈ: пољ./нем.<лат.; ШЕСРЈ: фр.
х
<лат.); [акц.: 4/4; НКРЈ/БНК: +30 /
х
+30 ]
1. отделна проявана човешка дейност;
действие, дело, постъпка; 2. официален документ за установяване на нещо станало или за удостоверяване на
факт, обикн. пред свидетели; 3. завършена част или действие от драматическо или театрално произведение;
4. училищно тържество с отчет и литературно-музикална програма в края на
учебна година; 5. изображение на голо
човешко тяло (АРЧД) © #2: закон, указ, постановление, издаваемые правительством, общественной организацией или должностным лицом (БТС);
© #2: наименование разного рода документов // официальные документы,
хранящиеся в архивах; грамоты
(ТСРЈ); © #2: обикн. пред свидетели
(АРЧД/ТСИС); © #2: обикн. пред свидетели (АРЧД/СРЈXVIII); © #3: академическое, университетское (СЦРЈXIX).

АКТИВИЗАЦИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф2/4, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А1 (АРЧД/БСИС2007/ТСРЈ)
активизация С, им.-ж. (БСИС2007)
⌂ рус.<лат. (АРЧД); лат. (ГРЧД);
(ТСРЈ: нов., неол.; БСИС2007: лат.);
<-ация » -ация>; [акц.: 4/4; НКРЈ/
БНК: +30/+30]
1. засилване на дейността на нещо;
усилена дейност; 2. подбуждане към
решителни действия (АРЧД).

АКТИВИЗИРАМ е-д, ТГ2/5, Акц0,
Ф3/4, Д1/2, гл.-несврш./сврш.-п.,

94

ТМГв0, М2, С0, ЛСА0, СИА0гр, А2
(АРЧД/ТСРЈ/СРЈО)
активизировать С, гл.-несврш./
сврш.-п. (ТСРЈ)
⌂ рус.<лат. (АРЧД); ~ кого/какво
(СТР); нем. (ГРЧД); изв. (БЕР);
(ТСРЈ: нов., неол.; НСИС: лат.);
<-изировать » -изирам>; [акц.: 4/4;
НКРЈ/БНК: +30/10]
1. подбуждам, подтиквам към дейност;
задвижвам; 2. усилвам дейността или
активността на нещо (АРЧД).

АКТИВИСТ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4,
Д0, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А1
(ГРЧД/МАС)
активист С, им.-м. (МАС)
кс: деятел, изпълнител, трибун,
функционер, член
⌂ рус.<фр. (ГРЧД); рус., изв. (БЕР)
рус./фр.<лат. (АРЧД); (ТСРЈ: пол.,
неол.); <-ист » -ист>; [акц.: посл./
посл.; НКРЈ/БНК: +30/+30]
1. деен член на организация; 2. член
на актива /3/ (ГРЧД).

АКТИВИСТКА б-[д], ТГ0, Акц0,
Ф2/4, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А1 (РБАН/СТСРЈ/СРЈО)
активистка С, им.-ж. (СТСРЈ)
⌂ рус., изв. (БЕР); <од лат.>;
(ТСРЈ: неол.); <-ка » -ка>; [акц.: 3/3;
НКРЈ/БНК: +30/+30]
жена активист (РБАН)

АКТРИСА б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, Д0,
им.-ж., М0, С0, К1, ЛСА0/1, А1
(АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/
СИСЧ) ¤ С2Фр (АРЧД/СРЈXVIII/
СЦРЈXIX)
актриса С, им.-ж. (СИСЧ)
актриса (СРЈXVIII)
актриса (СЦРЈXIX)
⌂ рус.<фр. (АРЧД; БЕР); фр. (БТР;
ГРЧД; РБАН; АРБЕ); (МАС: фр.;
ЕСРЈ: фр./нем.; СИСЧ: фр.<лат.;
СРЈXVIII: фр., поз.); <-иса » -иса>;
[акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: +30/+30]

РУСКИ УТИЦАЈ

95
изпълнителка на роли в театрални
представления и филми (АРЧД) © #2:
женщина, искусно притворящаяся
(СИСЧ) © *: филми (АРЧД/СРЈXVIII/
СЦРЈXIX).

АКТУАЛЕН е/б-д, ТГ2/5; ТГ0, Акц0,
Ф3/4; Ф3/1, І, прид., М2/0, С0, ЛСА0
/1, А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД
/МАС)
актуальный, -лен І, прид. (ТСРЈ)
кс: важен, действителен, животрептящ, жизнен, злободневен,
настоящ, предстоящ, своевременен, съвременен, текущ
⌂ рус.<клат. (АРЧД); рус.<лат.
(АРБЕ; БЕР); лат. (БТР; ГРЧД;
РБАН); (МАС: лат.; ТСРЈ: лат.,
књиш., 1. науч., 2. неол.; ТСИС:
фр.<лат.); [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: +30
/+30]
1. навременен; належащ, наложителен; 2. който се отнася до настоящия
момент; съвременен (АРЧД).

АКТУАЛИЗЪМ е-д, ТГ2/5, Акц1,
Ф3/4, І, им.-м., М2, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/СТСРЈ/БЕС)
актуализм І, им.-м. (СТСРЈ)
⌂ рус.<фр., геол. (АРЧД); геол.
(АРБЕ); (СТСРЈ: геол; БСЕ: фр.<
лат.; ТСИС: лат., геол.); [акц.: посл./
4; НКРЈ/БНК: 0/1]
сравнително-исторически метод за
изучаване историята на Земята при
същите природни закони, които действуват и сега (АРЧД).

АКТУАРИЙ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0/1, А1
(АРЧД/БСИС2007) ¤ С2Н1р (АРЧД/
СЈТ) ¤ С1Фм+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII)
актуарий І, им.-м. (БСИС2007)
актуарий и вар. (СРЈXVIII)
кс: регистратор, статистик
⌂ рус.<лат., 1. заст. (АРЧД); лат.,
2. заст. (ГРЧД); (БСИС2007: енгл.<
лат., 1. заст.; СБТ: лат.; ТСИС:

енгл., нем.<лат., финанс.; СРЈXVIII:
нем.</лат.); [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: 3/0]
1. протоколист, регистратор; 2. статистик на застрахователно дружество
(АРЧД) © #: в коллегии, сенате и т. п.;
чин 13-го и 14-го класса (СРЈXVIII).

АКТЬОР а-д, ТГ2/4, Акц0, Ф2/2, І,
им.-м., М0, С0, К1, ЛСА0/1, А2
(АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Фм (АРЧД/МА
С/ТСРЈ) ¤ С2Фр (АРЧД/СРЈXVIII/
СЦРЈXIX)
1

актёр І, им.-м. (СТСРЈ)
актёр (МАС; ТСРЈ)
актер и вар. (СРЈXVIII)
актеръ (СЦРЈXIX)
кс: артист, бенефициант, гастрольор, изпълнител, комедиант, фокусник
⌂ рус.<фр.<лат. (АРЧД; БЕР); фр.
(БТР; АРБЕ); (МАС: фр., + разг.;
ТСРЈ: фр., + фиг., разг.; ЕСРЈ: фр.;
СИСЧ, ШЕСРЈ: фр.<лат.; СРЈXVIII:
пољ./фр.</лат., поз.); [акц.: посл./
х
посл.; НКРЈ/БНК: +30 /+30]
изпълнител на роли в театрални представления и филми; артист (АРЧД) ©
#: о человеке, показывающем себя не
таким, каков он есть на самом деле; о
притворщике (МАС); © *: филми (СРЈ
XVIII/СЦРЈXIX); © #2: притворщик
(ТСРЈ).

АКУЛА<1,2> б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/3, І,
им.-ж., М0, ТМР12, С1Ф1,2р1, К1,
ЛСА1, А1 (АРБЕ/СТСРЈ1,2) ¤ С1Ф1,
2р (АРБЕ/ОИС/БТС) ¤ С1Ф1,2р+
С2Ф1бр (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С1Ф1р+
С2Н2р+С2Ф1бр (АРБЕ/СЦРЈXIX)
1

акула І, им.-ж. (СТСРЈ)
2
акула І, им.-м./ж (СТСРЈ)
акула (БТС; ОИС; МАС)
аккула и вар. (СРЈXVIII)
аккула (СЦРЈXIX)
кс: грабител, експлоататор, мошеник, похитител, узурпатор
⌂ рус.<норд., 1. + фиг., 2. мн., зоол. (АРБЕ); рус., 2. фиг. (ГРЧД);

<нем. + фиг. ТСИС: нем. който помага при бременност и раждане (АРЧД). (МАС) ... прид./нем. (АРЧД).БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ рус. (АРЧД). Д0...: посл. 1.. Ф3/4. (РБАН. исл. Акц0. [акц.. (МАС) аккуратный и вар. физ. грч. ГРЧД). Ф2/2.. НКРЈ/БНК: +30/+30] грижлив. © #1: Squalus carcharias (АРБЕ/СЦРЈXIX). + публ. фр./пољ. ЛСА1. подробный.. зоол. (ГРЧД). им. ОИС. М2/0. (МАС: грч. (БТС. С2Н2р.. Selachoidei (АРБЕ) © #1: Squalus carcharias../нем. грч. изправен.. някои от които раждат малките си живи. М0. БЕР)..-ж. Акц0. § [к]). точен.. ретор.. </ » />. (БТС) акушер и вар. І. А1 (АРЧД/МАС/СИСЧ) акушерка С.<нем.-ж. (БЕР). [акц. А1 (АРЧД /МАС/ТСИС/СРЈXVIII1) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) акустика І. ТСЖВЈ. С0. исл.). К0. ЕСРЈ: лат.. щателен ка: небрежен ⌂ рус. (АРЧД). голяма морска хищна риба с вретеновидно тяло и голяма уста. ЛСА0/1. им.. Д0. Акц0/2. А2 (АРЧД/СМТ/БМС) акушер-гинеколог Сл. АКУШЕРКА б-д.<грч. 1. ТГ2/4. І. СТСРЈ : разг. (ТСИС) 1 акустика (СРЈXVIII) акустика (СЦРЈXIX) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: 0/ +30] лекар. ЕСРЈ: стисл... 1. (РБАН). Squalus carcharias // за аллен.: 3/3. (СРЈXVIII) аккуратный (СЦРЈXIX) кс: изискан. старателен.. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ/МАС/ БТС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) акушёр І. ТГ0..<грч. физ. ь ь х § [с т ]). АРБЕ). К0. съвкупност от фактори. старателен (ГРЧД) © #4: осторожный (СТСРЈ). им. фр. АКУСТИКА б-д. Ф2/3. ЕСРЈК: пољ.<фр... БТР. </лат. (БТР. НКРЈ/БНК: +30/+30] лекар. лат. мед. <нем. ЕСРЈК: исл. мед. Ф3/1. ЕСРЈ: фр.<грч.-м. канц. С0. разред големи хрущялни морски риби. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. -тен І. ТГ0. а други снасят яйца. [акц. ЛСА0.. специалист по акушерство и гинекология (АРЧД)... НКРЈ/БНК: +30 / +30] 1. ТГ2/5. фиг... грч. ювелирен.<лапон. © #1: обстоятельный. рус. наука за звук. (АРЧД). АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ б-д. 2.: 2/2. І.<норд.<стнорд. К0 ЛСА0. #2: Selachoidei (АРБЕ/СТСРЈ/ТСРЈ/ОИС/ БТС/СРЈXVIII). М0. СРЈXVIII) акушеръ (СЦРЈXIX) кс: гинеколог ⌂ рус. К1.. физ.: посл. (МАС: лат. рус.-м. © #1: исполнительный./посл. М2/0.3/посл.. (БТС. [акц. (ГРЧД. (РБАН. (АРЧД). 2. прид. С0.. от които зависи ясното чуване отвсякъде в зала.<фр. СРЈXVIII: нем.-м.посл. ТГ1/2. им.<лат..-ж. ТСРЈ: + фиг.<лат. (БТС: 2 стнорв. им. нов. Ф3/4. (СМТ) ⌂ рус. (БТР). (АРБЕ).-ж. грабител. исчерпывающий (СРЈ XVIII).. (РБАН).+грч. (БЕР). помещение и др.-м. науч. рус. Ф2/4. филигранен. (АРЧД). СТСРЈ: 4. СРЈXVIII: фр. ЕСРЈ: пољ. разположена напречно на долната страна на главата. АРБЕ). А2 (ГРЧД/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н4м (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н1м (ГРЧД/ТСИС) ¤ С1Ф1м (ГРЧД/СРЈ XVIII) аккуратный. ЛСА0. 1 СРЈXVIII : фр. Акц0. 96 им.: 2/2. М0.). фр. ТГ0.. изпълнителен.../<лат. зоол. ненаситен човек.</лат.<грч. (БТР)..<лат. изряден.. Ф3/2. соблюдающий во всем порядок (ТСИС). им. нем. им. АКУРАТЕН г/ц-д. Акц0. С0. ТГ0. АКУШЕР е/б-д. х х [акц. порядъчен.

97
⌂ рус.<фр., мед. (АРЧД); рус.<фр.
(БЕР); (БЕС, СИСЧ: фр.); <-ка »
-ка>; [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: +30/+30]
1. специално подготвена жена или медицинска сестра, която помага при рождане; 2. лекарка, която помага при
бременност и рождане (АРЧД).

АКЦЕЛЕРАЦИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/1, Д0, им.-ж., М0, С1Ф1,2м, К1,
ЛСА1, А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н1р
(ГРЧД/МАС) ¤ С1Ф1м (ГРЧД/
СТСРЈ)
акцелерация С, им.-ж. (СТСРЈ)
акселерация (СТСРЈ; МАС)
вар: акселерация (БТР)
кс: ускорение
⌂ рус./нем.<лат., тех. (АРЧД); лат.
(БТР); нем.<лат. (ГРЧД); (МАС:
лат.; СРЈО: спец.; СТСРЈ: 1. антроп., 2. биол.; СИСК: енгл.<лат.;
ТСИС: фр.<лат., мед.); <-ация »
-ация>; [акц.: 4/4; НКРЈ/БНК: +30/8]
¤ ускорение (АРЧД) © #1: физическое
и физиологическое развитие детей и
подростков /в антропологии/; #2: формирование отдельных частей зародыша /в биологии/ (СТСРЈ); ¤ 1. ускорено
нарастване; 2. ускорено израстване на
деца и юноши (ГРЧД) © #2: формирование отдельных частей зародыша /в
биологии/ (СТСРЈ).

АКЦЕНТ<1,2,3> б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/2,
І, им.-м., М0, С1Н3,4м+С1Ф1м, К1,
ЛСА1, А1 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н3м+
С1Ф1,2м (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н2м+
С1Ф1м (ГРЧД/СТСРЈ1,3) ¤ С2Н3,4р
+С2Ф1б,2ар (АРБЕ2/СИСЧ) ¤ С2Н3,
4р+С2Ф2ар (АРБЕ2/БСИС2007) ¤
С2Фар (АРБЕ2/СТСРЈ) ¤ С1Фм+
С2Н2,3р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Фм+
С2Н2,3р (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н24р (АРБЕ2/СРЈXVIII)
акцент І, им.-м. (БТС)
1,2,3
акцент
(СТСРЈ)
акцент (СРЈXVIII)

РУСКИ УТИЦАЈ
кс: акцентуация, артикулация,
дикция, интонация, произношение, ударение
⌂ рус.<нем.<лат. (БЕР); нем.<лат.,
фон. (АРЧД); нем.<лат., 1. лингв.,
3. фиг. (ГРЧД); лат. (РБАН); лат., 1.
лингв., 2. јд., 3. муз., 4. фиг.,. књиш.
(АРБЕ2); (БТС: лат., 1. лингв., 3.
муз., 4. ~ на что, на чем; ТСИС:
нем.<лат., 2. лингв., 3.. муз.;
СРЈXVIII: фр.</лат., грам., стих.;
1
СТСРЈ : 3. фиг.); [акц.: посл./посл.;
х
х
НКРЈ/БНК: +30 /+30 ]
¤ 1. ударение; 2. съвкупност от особености на изговора, характерни за даден език; 3. особено произношение на
човек, който говори чужд (АРЧД) ©
С1Нм (#3: выделение звука или аккорда посредством его усиления; #4: выделение чего-л. существенного, важного различными средствами) + С1Фм
(#1: знак ударения) (БТС); © #: знак
ударения (СРЈXVIII); ¤ 1. ударение; 2.
особено, специфично произношение
на човек, който говори; 3. изтъкване,
привличане на внимание (ГРЧД) ©
С1Нм (#3: выделение звука или аккорда посредством его усиления) + С1Фм
(# 1: знак ударения; #2: невольное
искажение звуков какого-л. языка лицом, для которого этот язык не является родным) (БТС); © С1Нм (#2: выделение слова в предложении силой
голоса, чтобы подчеркнуть его логическую значимость) + С1Фм (#1: значок над буквой, указывающий на такое
1,3
выделение) (СТСРЈ ); © #: знак ударения (СРЈXVIII); ¤ 1. ударение // знак
за ударение; 2. съвкупност от особеностите на изговора, характерни за
даден език или диалект // неволно отклонение от произношението на един
език у лице, за което този език не е
роден; 3. подчертаване чрез усилване
на определен тон, акорд или такт в
музикална фраза; 4. подчертаване,
наблягане върху нещо, за да се из-

БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ
тъкне то или да се постигне по-голям
ефект изобщо (АРБЕ2).

АКЦЕНТИРАМ е-[д], ТГ2/5, Акц0,
Ф3/4, Д1/2, гл.-несврш./сврш.-н.-п.,
М2, ТМГв0, С1Н1м, ЛСА0/1, СИА1гр
А2 (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (ГРЧД/
СРЈО) ¤ С0 (БТР/СТСРЈ/ТСИС)
акцентировать С, гл.-несврш./
сврш.-п. (СРЈО)
вар: акцентувам (БТС)
⌂ рус. (ГРЧД); рус., фон. (АРЧД);
1. н., 2. п. (АРБЕ); 3. фиг. (БТР);
изв. (БЕР); <од лат.+>; (МАС: п.,
без обј., 1. лингв., 2. фиг.; СТСРЈ:
3. фиг.; СРЈО: 1. спец., 2. фиг.,
књиш.; ТСИС: 2. лингв., 3. муз.; §
ь ь
[н т ]); <-ировать » -ирам>; [акц.: 3/
3; НКРЈ/БНК: +30/+30]
¤ 1. произнасям с ударение; 2. подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание (ГРЧД) ©
#1: поставить /ставить/ акцент (СТСРЈ)
¤ 1. произнасям нещо с ударение, с
натъртване; 2. поставям ударение; 3.
изтъквам на преден план, подчертвам
мисъл в изказване, съобщение (БТР).

АКЦЕНТУАЦИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/1, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРБЕ/СТСРЈ/ТСИС/СИС)
акцентуация С, им.-ж. (СТСРЈ)
кс: акцент, артикулация, произношение
⌂ рус.<фр., 2. лингв. (АРБЕ); рус.<
фр.<нем. (БЕР); рус./нем.<свлат.,
фон. (АРЧД); (СИС: лат., лингв.;
СТСРЈ: 1. лингв.; ТСИС: фр./нем.<
лат.) <-у/ация » -у/ация>; [акц.: 4/4;
НКРЈ/БНК: 3/7]
1. акцентировка, акцентиране; 2. система на ударението в един език (АРБЕ).

АКЦЕПТ<1,2> б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/2, І,
им.-м., М0, С0, К1, ЛСА0/1, А1
(АРЧД/НСИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/МАС
/СТСРЈ1,2) ¤ С1Фм (АРЧД/ТСИС)
акцепт І, им.-м. (ТСИС)

98
1,2

акцепт (СТСРЈ)
⌂ рус./нем.<лат., финанс. (АРЧД);
нем.<лат., спец. (ГРЧД); лат., 1,2.
екон., 3. банк. (АРБЕ); (НСИС: лат.;
МАС: лат., 1. правн., 2. финанс.;
1
2
СТСРЈ : правн.; СТСРЈ : финанс.;
ТСИС: лат., 1. правн., 2-4. финанс.); [акц.: посл./посл.; НКРЈ/БНК:
х
х
28 /27 ]
1. съгласие да се сключи договор при
определени от другата страна условия; 2. приемане задължението по полица /менителница/ от страна на платеца; 3. съгласие за изплащане на сума по чек, фактура, платежно искане и
др.; 4. форма на разплащане при социализма, при която вземанията на
доставчика се уреждат чрез платежни
искания и се изплащат с мълчаливо
или изрично съгласие на платеца
(АРЧД) © #1: в международном праве:
одностороннее заявление о связанности условиями договора (ТСИС).

АКЦЕПТОР б-д, ТГ0, Акц0, Ф3/2,
Д0, им.-м., М0, С2Н1р, К0, ЛСА0/1,
А2 (ГРЧД/НСИС/ТСИС) ¤ С0 (ГРЧД
/Google)
акцептор С, им.-м. (НСИС)
⌂ рус.<нем.<лат., хем. (АРЧД);
нем.<лат., спец. (ГРЧД); лат., спец.
(АРБЕ); (БСИС2007, НСИС: лат.;
ТСИС: лат., физ.); <-ор » -ор>;
[акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: 13/3]
1. в химията – приемател; 2. дефект в
структурата на полупроводник, който
предизвиква дупчеста проводимост
(ГРЧД).

АКЦЕСИОНЕН г-д, ТГ2/5, Акц0,
Ф3/4, Д2, прид., М2, С2Фр, ЛСА1,
А2 (АРЧД/СИС)
акцессионный С, прид. (СИС)
⌂ рус.<лат., правн. (АРЧД); (СИС:
лат.; ТСИС: фр.<лат.); <-онный »
-онен>; [акц.: 4/4; НКРЈ/БНК: 0/0]
за договор, списък и др. – който се
присъединява или прибавя към друг

99
по-рано направен или сключен (АРЧД)
© *: списък и др. (АРЧД).

АКЦИДЕНТЕН е-д, ТГ2/5, Акц0,
Ф3/4, Д1/2, прид., М2, С0, ЛСА0, А2
(АРЧД/СИС/БСИС2007)
акцидентный С, прид. (СИС)
кс: внезапен, непредвидим
⌂ рус.<лат., књиш., 3. штамп.
(АРЧД); лат. (ГРЧД); лат., 1. књиш.
2. штамп. (АРБЕ); (СИС: лат., 2.
штамп.); <-ный » -ен>; [акц.: 3/3;
НКРЈ/БНК: 0/0]
1. случаен, неочакван, ненадеен; 2. несъществен, дребен; 3. който се отнася
до малки печатарски работи (АРЧД).

АКЦИДЕНЦИЯ<1,2> б-д, ТГ0, Акц0,
Ф2/4, І, им.-ж., М0, С2Н2р, К1,
ЛСА1, А1 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н2,3р
(АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м+С2Н2,3р
(АРЧД/СРЈXVIII)
акциденция І, им.-ж. (СИС)
1
акциденция (СТСРЈ)
акциденция и вар. (СРЈXVIII)
кс: свойство
⌂ рус./нем.<лат., 1. фил., 2,3.
штамп. (АРЧД); нем.<лат., 2. спец.
(ГРЧД); лат., 1. књиш., 2. јд., зб.,
1
штамп. (АРБЕ); (СТСРЈ : фил.;
СИС: лат., 1. фил., 2. штамп;
СРЈXVIII: 1. лат., фил., 2. нем.<
х
х
лат.); [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: 10 /12 ]
1. случайно, странично, несъществено
свойство на предмет; 2. печатница
или отдел в печатница за дребни печатарски работи; 3. дребна печатарска
работа /бланки, формуляри, покани,
програми и др./ (АРЧД) © #2: случайные, посторонние доходы // доходы,
состоящие из законных сборов с просителей и от дел /в приказах, таможне
и т.п./ // взятки /обычно с сатирич.
лит./ // дополнительные /сверх оклада/
доходы от чина, должности за различного рода работу // денежный подарок
// добавочная пошлина, взимаемая в
таможне за нарушение таможенного

РУСКИ УТИЦАЈ
устава (СРЈXVIII).

АКЦИЗ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/2, І, им.м., М0, С1Фр, К1, ЛСА0/1, А1
(АРЧД/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Фр+
С1Н2м (АРЧД/БТС/ТСИС) ¤ С0
(АРБЕ2/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м
(АРБЕ2/СРЈО) ¤ С1Н2м+С1Фм+
С1Фр (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+
С1Фм (АРБЕ2/СРЈXVIII)
акциз І, им.-м. (ТСИС)
акциз и вар. (СРЈXVIII)
акцизъ (СЦРЈXIX)
кс: такса
⌂ рус.<нем.<лат. (АРЧД); рус.<
нем.<свлат. (БЕР); фр. (БТР;
РБАН); нем., спец. (ГРЧД); спец.
(СТР); фр., финанс. (АРБЕ2); (МАС:
фр., 2. разг., заст.; ТСРЈ: нем., 2.
разг., заст.; БТС: фр., 1. екон., 2.
заст., разг.; ТСИС: фр./нем.<лат., 1.
финанс., 2. ист.; СРЈО: 1. спец., 2.
разг.; СРЈXVIII: пољ./нем./фр.</
хол., екон.; ЕСРЈ: фр.<лат.); [акц.:
посл./посл.; НКРЈ/БНК: +30/+30]
¤ в капиталистическите страни – косвен данък върху някои стоки за широка употреба, който се събира от производителя или от продавачите на стоки
(АРЧД) © #: в капиталистическите
страни (АРЧД/СТСРЈ/СЦРЈXIX); ©
С1Нм (#2: название управления, учреждения собирающего такой налог) +
С1Фр (#: в капиталистическите страни) (БТС); © С1Фм (#1: пошлина с привозных товаров, главным образом напитков, соли, табака и т. п.) + С1Нм
(#2: акцизная таможня, ведающая сбором акциза) + С1Фр (#: в капиталистическите страни) (СРЈXVIII); © С1Нм
(#2: название учреждения по сбору такого налога) + С1Фр (#: в капиталистическите страни) (ТСИС); ¤ държавен
косвен данък, с който се облагат някои
стоки с широко потребление (АРБЕ2)
© #2: в царской России: учреждение
по сбору такого налога (СРЈО); ©
С1Нм (#2: акцизная таможня, ведаю-

К0.. член на акционерно дружество. НКРЈ/БНК: +30 х /+15 ] документ за дялов капитал. К0. прид.-ж. им.. НКРЈ/БНК: +17 /+30 ] [2] финансов агент. действие. АКЦИЗЕН<1> е-д. разг. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. у мн... пай (СЦРЈXIX) .. им. 1. С0.: 1/1. степень его зна1 чения (ТСРЈ ). финанс.. финанс. М2. ТГ2/5.2> ТСРЈ : 2. С0. БЕС ) 1 акция и вар. ЛСА0/1. Акц0. Акц0. подвиг. дело. ТСРЈ) акцизный и вар. ЛСА0. <-ый » -ен>. им. п. рус. Д1/2. (БТС) вар: акцизният (АРЧД) ⌂ рус. саботаж. нападение. ЕСРЈ: хол. нар. рус. акционерной компа1 нии (СРЈXVIII ). който събира ак<2> циз (АРЧД ). 2 2 (БТР ). заст. (МАС : фр.<лат. ТГ0. (СРЈXVIII) кс: акт. Акц0. ТГ2/5. Ф2/3. СРЈXVIII : хол. <од лат. -ж. операция. фиг./ 100 фр.... (БЕР) 1 нем.-ж. -ж. (РБАН ).. <1> <од лат. ЛСА0-2. заст. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н1р (АРЧД/СИС/ СРЈXVIII/СЦРЈXIX) акционер С. ./пољ. х х [акц.</фр.<лат. (СРЈXVIII) акцiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. <2> ТСРЈ : 2./хол. Акц0.. [акц.. който дава право за получаване на част от чистата печалба на предприятието и за участие в 1 неговото управление (АРЧД ) © #2: репутация человека. (АРЧД ). трг.. (СТСРЈ) <1> акцизный (МАС. разг. МАС : 3. ТСРЈ: фр..-м.. А1 (АРЧД/ МАС1/БЕС<1>) ¤ С1Н2м (АРЧД/ ТСРЈ1) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII1) 1 <1> акция І.. АКЦИЗЕН<2> е-[д]. М0. диверсия.: 2/2. финанс... изв. М2. СРЈXVIII: нем. (БЕР). А1 (АРЧД/ СТСРЈ2) ¤ С1Н3м+С1Ф1м+С1Ф1р (АРЧД/СРЈXVIII2) ¤ С2Н2р (АРЧД/ БЕС<2>) 2 <2> акция І. ТГ0.<нем./нем.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ щая сбором акциза) + С1Фм (#1: пошлина с привозных товаров. СИСЧ: лат. А2 (АРЧД<1>/СТСРЈ/ТСРЈ<1>/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРЧД<1>/ МАС<1>) акцизный С.-м. главным образом напитков.< лат.: 2/2. (АРБЕ). (МАС : 2. І.<лат.. притежател на акции (АРЧД). заст.. (АРЧД). АКЦИЯ2 б-д..< 1 пољ. (СРЈXVIII) акцизный (СЦРЈXIX) <1> ⌂ [1] рус. І. разг. вкладъ.. (МАС.<лат. внесенная въ общiй капиталъ. финанс. (ГРЧД ). <-ный » х -ен>. заст. АКЦИЯ1 б-д.-м.).<лат... 2. мисия. ЛСА02. 2..+>.. им.: посл.. (СТСРЈ.-м. (ГРЧД)... М0. (АРЧД). ТСРЈ.<нем..<нем. им. К1. К0. (СРЈXVIII) акцiонеръ (СЦРЈXIX) ⌂ рус./пољ. табака и т. [2] у функц. Ф3/4. лат. С0. им. Ф3/2. им. [акц. им. ЛСА0.. нар. удар 2 ⌂ рус. прид./нем. М0. (АРЧД ). внесен в акционерно д-во. фр. А2 (АРЧД<2>/БТС/ТСРЈ<2> /МАС<2>) <2> акцизный С. СИС: фр.). ТМР1. соли. 1 <1> (АРБЕ). изв. (РБАН).< хол. (АРБЕ). им.). им. разг.<фр. (БТС: <2> заст... (БЕР). <-онер » -онер>. спец. С0. заст.. (АРЧД ). (ЕСРЈ: нем. <2> разг.</фр./нем. С0./фр. АКЦИОНЕР б-д. ТМВр0. (СИС) акционер и вар.<лат. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] <1> [1] който се отнася до акциз (АРЧД ) <1> © #2: служащий в акцизе /2/ (МАС ). разг. доля в общем капитале банка.-м. х финанс.<лат. им. рус. Ф2/3.. <1..).. фр. БЕС ) 2 акция и вар. [акц. начинание. Ф3/4 Д1/2. © #: пай. фр. © #1: сумма./посл. БТС: заст.-м. БЕС : нем. ТМВр0. заст.+>. фр. Акц0.) (СРЈXVIII).<фр. (ТСРЈ) акцизный. ТГ0.. нем. движение. Д0.

А2 (АРЧД/СИС/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД /ТСИС) альбедо І. х х [акц.<лат.. [<рус. (ТСИС) ⌂ рус. Акц0. К0.-мн.. М0. Франция през XII и XIII в.. ТГ1/2. С0.. им..<шпан. физ. АЛБИГОЕЦ в-д. ТМБ0. им.<лат. ТСИС: нем. + слик. ист.-с. (ГРЧД). фр.: 3/3.. [акц.РУСКИ УТИЦАЈ 101 1 2 (БЕР). БМС: фр. (АРБЕ).. церемония.. (БТР . ТГ2/2. (МАС: фр. БТР). им. (ТСИС) ⌂ рус.. акц..: 1/1.: 2/2.. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) альбигойцы І. књиш. ТСРЈ: мед.. лат. 3. която характеризира отражателната способност на повърхността на телата (АРЧД).<лат. във физиката – отношението на отразения от дадена повърхност и падащия върху нея светлинен поток. М0. С0. НКРЈ/БНК: 9/ 16] ¤ величина. вај. спец. дело за прокарване или осъществяване на известна идея или за защита на известно становище. (МАС : лат. мн. ЛСА0. К1. І. ГРЧД ). шпан. биол.>. С0. К1. действие. НКРЈ/БНК: 4/+30] еретици – дуалисти в областта Лангедок в Юж. АЛБИНИЗЪМ е-д... ист. бойни действия на войска или парти2 зански отред (АРЧД ) © С1Нм (#3: движения и жесты актера.). фр. Ф2/4. аукцион) + С1Фр (#1: за прокарване или осъществяване на известна идея или за защита на извес2 тно становище) (СРЈXVIII ).< лат. БТС: лат. ТСИС: фр. АЛБЕДО в-д..-м. при който липсва пигмент за оцветяване на тялото /меланин/ (ГРЧД) © #: растение (МАС). БЕС: фр. им. нлат. непр. К0. А2 (АРБЕ/ТСИС).) <-изм » -изъм>. им. танцовщика // о характерных движениях живых существ) +С1Фм (#1: публичный торжественный акт. физ). им.: посл.. фр. БЕС : лат. им.. Ф2/4. нем.-м. Акц0.. порт. М0. (АРЧД). (АРБЕ). им. (РБАН. Ф2/4.. фр. епон. ист. ТГ1/2. І.-м..</фр. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ индивид. им.. І. епон. ЛСА0/1. лат. (СИС: лат..<лат. А1 (ГРЧД/БТР/МАС) ¤ С0 (БТР/ТСИС) альбинос І.. рус. торги. (АРЧД). фр.. ТСИС: фр. АЛБИОН в-д. (РБАН). М0. ТМБ0. дипл. ЛСА0. ум. [акц.< лат. прием //торговая или финансовая операция.. спец. об. А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС) альбинизм С../фр.<шпан.. представление. С0.. (БТР). І. нов. във физиката – вероятността един неутрон да бъде отразен от повърхността. ТГ1/2./пољ. (ТСИС) ⌂ рус.<фр. епон. (ГРЧД)./нем./ фр. през която той влиза в някакъв материал (ГРЧД). К0. Акц1.-с.-м.<шпан.). М0. С1Фм.. мед.. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. (ГРЧД). БМС: порт... књиш. НКРЈ/БНК: 4/9] в медицината – липса на пигмент за оцветяване на тялото /меланин/ (ГРЧД). војн. ¤ 1.: 3/3. ../посл.-мн.<лат. ист.: посл. ТСРЈ : <2> фр.<лат... (ГРЧД).. Акц0. Аг0.<лат. СТСРЈ: астр. 1 2 2 (РБАН ). Ф3/2. Ф3/4 Д1/2.. 2. (МАС: лат. ¤ човек или животно с бяла кожа или с бял косъм поради липса или недостатъчност на пигмент (БТР) © #: растение (МАС). 2. ТГ2/5.< лат.< лат. НКРЈ/ БНК: 1/3] ► АЛБИГОЙЦИ АЛБИГОЙЦИ в-д. ист... (ТСИС) ⌂ рус.. <лат./м. ТСИС: фр. ЛСА0. чиято ерес отричала папската власт и била тясно свързана с богомилството и павликянството (АРЧД). (АРЧД) нем.. [акц. <лат.-м. епон..<лат. І. К0. Ф3/1. им.. мед.-м. (АРБЕ). [акц. СРЈ 2 XVIII : фр. Акц0. М2. АЛБИНОС в-д.). (АРЧД) (СИС: лат.. ТГ1/2. ЛСА0/1. Акц0./3... 2. ЛСА0/2./м.

<лат.-ж. им. І. 2..<нем<слат. [акц.-ж. 2. арап. ТСРЈ: келт.<енгл. (АРБЕ). (АРЧД)./фр.<свлат. ТГ2/5.. <който се отнася до алге- . Акц0.. записанное на магнитную ленту (СТСРЈ) © #2: книжка..: 4/4. ЕСРЈ: нем.<арап. въ которой путешественникъ рисуетъ разные виды и другiе предметы (СЦРЈXIX). 1. (БЕС) Альбион и вар. чертежи и др. ЕСРЈК: арап. (БЕР). АЛБОМ в-д. М0. СТСРЈ: 3. им..< лат. дял от математиката. или музыкальных произведений. (БЕР).<свлат. НКРЈ/ БНК: 18/0] алгебричен.. Ф3/1. (АРЧД). СИС. мат. (МАС: фр.4м+С2Н3р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н2р+С2Фа.<нем.<арап. 3. независимо от тяхното числено значение // учебен предмет./ посл. ЛСА0/1./фр. (СТСРЈ) алгебра и вар. скици.. 1. К0. разг... (СРЈXVIII) ⌂ рус. /посл.<лат. книга..<лат. СРЈXVIII: лат. АЛГЕБРАИЧЕСКИ е-д. (СРЈXVIII) алгебра (СЦРЈXIX) ⌂ рус. ЕСРЈК: фр. // специална книга. прид. запазено още в поезията (АРЧД). луксозна книга.<свлат.. рус. фиг.. јд.. ист. илюстровани картички. нем. Д0. А2 (АРБЕ/МАС) ¤ С1Н3. фр. (АРЧД).)... ТСИС: лат. [акц. (МАС: лат.<нем. 2. (СТСРЈ) алгебраический и вар. песн. марки и др. 2.: посл... С0. (СРЈXVIII) алгебраическiй и вар. мат.. говору).-м.< арап. (СРЈXVIII: енгл. ШЕСРЈ. (СИС: келт../нем. К1. исполненных каким-либо певцом. им.. исполненных каким-либо ансамблем. Акц0 Ф3/4. (ГРЧД).-м. учебник по алгебра (РБАН). І. в който се изучават общите закони на действията с величини независимо от тяхното числено значение. в която са събрани снимки и други материали с определена цел // луксозна тетрадка за писане или рисуване на спомени. Акц0.<лат. фиг. СРЈXVIII: фр. (АРБЕ). им. ЛСА2. (СТСРЈ) альбом и вар. (ГРЧД). Ф2/4. книга за вписване имена на студенти във висше учебно заведение> (АРБЕ) © #3: комплект из двух или более пластинок. ТГ0.<арап. дял от математиката. НКРЈ/БНК: +30/+30] старо име на Англия.. 102 АЛГЕБРА б-д. заст. СРЈXVIII: у песн. СТСРЈ: 4. прид. печатно издание с художествени репродукции.-м. (СЦРЈXIX) вар: албум (ГРЧД) ⌂ рус..< арап. ЛСА2. С2Н3р.: посл.. јд. заст..). за събиране на автографи и др. и перифр. разг. гравюри./<лат. (РБАН). заст.. М0.<келт. им. ¤ 1. (БТР). арап.<лат. 2. ТСИС: нем. [акц. М1. <1. ТГ1/2. 1. ЕСРЈ. изв. НКРЈ/БНК: +30/1] албум.<арап.бр (АРБЕ/СЦРЈXIX) альбом І. А2 (АРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ) алгебраический С. ШЕСРЈ: пољ... в която се подреждат снимки. ирон.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ А1/2 (АРЧД/СИС/БЕС/СРЈXVIII) Альбион І. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (РБАН/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/БЕС/СРЈXVIII/СЦР ЈXIX) ¤ С2Н2р+С2Фбр (РБАН/НТЕС /СЦРЈXIX) алгебра І. <арап. енгл. С1Н2м. #4: собрание песен.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1.. <-ический » -ически>. (СРЈXVIII) альбомъ и вар.<арап. рус. 2. заст... разг. (АРЧД).бр (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+С2Н2р+ С2Ф1а. (СЦРЈXIX) вар: алгебрически (БТР) ⌂ рус.: 1/1./нем. [акц. содержащий основы данного раздела математики (СТСРЈ).)... учебник по алгебра (АРЧД) © #2: учебный предмет. в който се изучават общите закони на действията с величини.

Д0. им./грч. иносказателен (АРЧД) © #1: соотн. ТСИС: фр. АЛЕБАРДА б-д. ТГ0.<нем. (МАС) аллегоричный (СРЈXVIII) аллегорический (СТСРЈ) вар: алегорически (АРЧД) кс: емблематичен. К0.-мн.: 3/3. ист. АЛГИН в-д. Акц0. прид. -чен С.. Ф3/2. грч. им. (МАС. Ф2/4. К0. (МАС: фр. им.-ж. М1. им. ум. нем. фр. ТСИС: нем. Акц0. и вар. І..)... мин.[акц. А2 (АРЧД/СИС/БСЕ) алевриты І.. (ТСРЈ) аллегория и вар. НКРЈ/БНК: 0. ТГ0. М0. лат. ЛСА0.<нем. им... (БСИС2007) ⌂ рус. (СИС) ⌂ рус. <-ичный » -ичен>. 2.. НКРЈ/БНК: 0/0] вид клей.-м. І.2м (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СРЈО) аллегоричный. ТСРЈ: грч. която по големината на частиците си заема средно място между пясъчниците и глините (АРЧД). иносказание. К0. Ф3/1.. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1. БТС: грч. прид.. ЛСА0/1. [акц.: 3/3. Ф3/4. (СРЈXVIII) кс: басня.). (АРБЕ). Д2. ТМБ0. им./фр. (БТР). аллегория (СРЈО). А2 (АРЧД /СИС). добиван от морски водорасли (АРЧД). књиж. Ф3/1. А1 (АРЧД /БСИС2007) альгин І. (СЈРО: књиш. [акц.<свнем. С0.. К1..:4/4. (АРБЕ). акц.. ЛСА0. им.. ист... ТГ2/5.. Акц0. геол. вид поетически образ с иносказателен смисъл. ТСИС: грч.)...-ж. Акц0.. НКРЈ/БНК: 0/0] ► АЛЕВРИТИ АЛЕВРИТИ в-д. [акц.2/+30] който съдържа алегория. 1.-м.-ж. М0. Акц0. акц. НКРЈ/ БНК: +30/+30] ► АЛЕГОРИЧЕН АЛЕГОРИЯ ц-д. ТГ2/2.. НКРЈ/БНК: 13/ 25] вид средновековно копие с брадвичка на върха (АРЧД).<лат. Ф3/4.. М0.. СРЈXVIII: белор. ЛСА0./укр./фр. ¤ С1Н1м (АРЧД/СРЈО) [рус. Д1/1.<грч.<грч. (ГРЧД).<лат./грч. (БТР). (СРЈХІ-XVII) алебард. ⌂ рус. 1. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС/СРЈХІ-XVII/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) алебарда І..-ж. РУСКИ УТИЦАЈ АЛЕГОРИЧЕН г/ц-д. (БСИС2007: лат.. Ф3/1. фр.: 3/3.: посл. прид. им. С0. (АРЧД). М0.: посл. ист. с аллегория./посл. Ф3/1. нар. М0. ЛСА0/1 А2 (АРЧД/БТС) ¤ С2Н1р (АРЧД/МАС/ СРЈXVIII) ¤ С1Н3м (АРЧД/ТСРЈ) аллегория І.... иносказателен ⌂ рус.. РБАН. грч. 2. І. І./м.2м (АРЧД/ СТСРЈ). књиж. Акц0.. #2: свойственный аллегории.<лат. (ГРЧД). М2/0. (СРЈХІ-XVII) алебарда и вар. ТГ1/2. ум. ТСЖВЈ: нем. [рус. АЛЕГОРИЧЕСКИ г-д.<грч.-м.-м. књиж. 3. ТГ2/5. § [л ]).: 4/4.. мин. § [л ]).. им.< грч. спец. [акц./посл. А2 (АРЧД/МАС/ ТСЖВЈ/СРЈXVIII) ¤ С1Н1.-мн.<грч. связанный с ним.<итал. АЛЕВРИТ б-д. С0.<лат. им. ТГ1/2. СРЈXVIII: књиж. ТМБ0. хем. С0. ЛСА0/1. (АРЧД). Акц0.<грч. парабола.. С0. ь /пољ. књиж. (АРЧД). (СРЈXVIII) алебарда (СЦРЈXIX) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.<нем. књиж. ТГ1/2. (АРЧД).103 бра> (АРЧД) © #: основанный на методах алгебры (СТСРЈ). ЕСРЈ: фр. мн. ь ум. І.. им.. ЛСА0. 1. изображение на отвле- .-ж. 2. (АРЧД). (СИС: грч. књиж.</лат. (ТСИС) алебарда./м. <-ический » -ически>. (АРЧД).. характерный для нее (СТСРЈ) © #1: см. (АРЧД).. С0. НКРЈ/БНК: 4/0] дребнозърнеста неспоена седиментна скала.

І.-ж.. фр. лат. им. А2 (АРЧД/БСИС2007) алинеатор І. в умеренно медленном темпе (СИС).. АРБЕ).. ТСРЈ: мин. ЛСА0.. Ф2/4. спец. М0. Акц0. (СИС.: посл.-м. К0. (РБАН.<фр.-ж. Акц0. НКРЈ/БНК: 0/0] геодезически уред за прокарване на линии (АРЧД). тех. (СТР). лат. (АРБЕ2). входящая в состав т. тех. (БСИС2007: арап. (ГРЧД).<фр.. (МАС: лат.. АЛЕКСАНДРИТ б-д. чийто зелен цвят се вижда виолетов на изкуствено осветление (РЧДБЕ).<арап. І.. ТГ1/2. (БСИС2007) ⌂ рус.). књиж. НКРЈ/БНК: +30/14] скъпоценен камък. (СИС: арап.<арап. НКРЈ/БНК: 16/17] в литературата – метрико-хармоничен метод. муз. (АРЧД). основан на повторяемостта на еднакви или близки по гласеж съгласни звуци (ГРЧД)... лат. Акц0. им. књиж. една от главните части на старинната танцова сюита (АРЧД) © #2: инструментальная пьеса.).<арап..). ТГ0.-ж. Ф3/2... им. геод. (СИС) алеманда и вар. (ТСИС) алидада (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (АРЧД). ЕСБЕ: фр. [акц. (АРЧД). мин. [акц.-ж.. геод.. лютни и оркестра/. (ТСИС) кс: звукопис ⌂ рус. А1 (АРЧД/СИСЧ/БСИС2007) ¤ С1Н 2м (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СРЈXVIII) алкализация І.-ж. К1. К0. ТГ1/2. 2. С0. [акц.. тэ. им. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С0 (АРЧД/ТСИС/ СРЈXVIII) аллеманда І. спец. Ф3/1.. К0.<арап. С0.. § [л . Ф3/1. књиж. С0. І. ЛСА0. ТГ0.. Ф2/4. [акц.. л л . енгл.. І. им. (АРЧД).. (СИС: грч.<лат. (ГРЧД).-м. Французской сюиты /для клавесина. рус..<арап. им. хем. им. (ТСИС) ⌂ рус. нелепость (СТСРЈ). (БСИС 2007: фр.<фр. АЛИТЕРАЦИЯ ц-д. им.<свлат. НКРЈ/БНК: 0/4] старинен немски танц с плавен и равномерен ритъм. 1. ТСЖВЈ: астр.). М0. С0. АЛКАЛИЗАЦИЯ б-д. (АРБЕ). АЛИНЕАТОР б-д. им. вид берил. Акц0. ь ь ь ТСИС.. књиж. К1.. С0. М0.. ЛСА0/1. геод. <-ация » -ация>.<фр.. рус. А2 (ГРЧД/МАС/ТСИС) аллитерация С. СЦРЈXIX: геод.: 3/3. ТГ0. чрез който се увеличава речевата експресия. ЛСА0/1. А1 (АРЧД/БСИС2007/БСЕ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРЧД/СИС) алидада І. им. М0.. им. АЛИДАДА б-д. ТСИС: ь ь ь фр.-м. § [л . спец. (БТР).: 4/4. (АРБЕ).. БСИС2007: свлат. хем.. Акц0.<шпан. (ПСИС) алкализация (СРЈXVIII) ⌂ рус. (ГРЧД). спец.-ж.-м.. наз. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) александрит І.<арап..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ чени понятия чрез конкретни образи (АРЧД) © #3: туманная.. (АРЧД). АЛЕМАНДА ц-д. І.. ЛСА0. Ф3/1. мин. (АРБЕ). НКРЈ/БНК: 0/1] 104 въртящо се рамо на геодезически и астрономически уреди за измерване на ъгли (АРЧД) © #2: линейка с диоптрами применяющаяся в качестве визирного устройства при топографической съемке совместно с мензулой (СИС).. астр.: 3/3. [акц. Акц0. Д1/1.: 4/4./посл. хем. (СРЈXVIII) ⌂ рус. непонятная речь. БСЕ: клат. К1. НКРЈ/БНК: 0/1] .. тех. СРЈXVIII: фр. грч.. [акц.. (АРЧД). ТГ0.. + те]). им. ЛСА0/1. фр. СРЈXVIII: фр. ТСИС: нем. М0. лат.-ж.-ж.). л л ]). М0.. С1Н2м.: 4/4./ итал. <свлат.

. заст. им. ТСРЈ: + ист. А1 (АРЧД/ СИС/БСИС2007) алкил І.-м. јд.: посл.: посл. спец. арап. (МАС: грч.<арап.<арап. сборник със сведения от определена област на науката или обществения живот. 2. им. фил. спец.. С1Н2м1. вид календар с астрономически и астрологични сведения. 2.2) ¤ С1Н1. #3: книга. фил. (СРЈXVIII) альманахъ (СЦРЈXIX) кс: календар.. 2. 2.. (СИС) ⌂ рус. заст. фил.3р (АРБЕ 2/БСИС2007/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/СТСРЈ1. ЛСА0.: посл. 4. (БЕР). [акц. К0. 2. (СТР). М2. им.<шпан. (АРБЕ. Акц0. (БТР). С0. © #1: знаки зодиака.. исторически. К0. (АРБЕ2). М0.<слат.РУСКИ УТИЦАЈ 105 превръщане в луга. (АРЧД). грч. (СТСРЈ) алманахъ и вар. Ф2/4. (ГРЧД)... сборник от кратки литературни. хем.. (МАС. (АРБЕ).)./нем. обикновено във връзка с определен период от време. (СИС) ⌂ рус. СИС: грч. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н1р (АРЧД/ БЕС) ¤ С0 (АРБЕ2/ТСИС) алогизм Пс. сборник от кратки литературни публицистични и други произведения. [акц.)..-м. А1 (АРЧД/СТСРЈ1. арап.<нем. заст. публицистични и други произведения. календар с научно-популярно и забавно четиво (АРЧД) © #1: сборник статей.<свлат.4р (АРБЕ2/СРЈXVIII) ¤ С0 (АРЧД/СЦРЈXIX) 1. ежегоден справочник със сведения за лица от една и съща професия /лекари. ¤ 1./нем. 1. им. <а-/-изм » а-/ -изъм>. І.. алкализиране (АРЧД) © #2: очищение винного спирта поташом (ПСИС).. 2 ЕСРЈК: арап. ТГ0. а понякога и със забавни и научно-популярни четива (АРБЕ2) © С1Нм (#1: знаки зодиака. (АРБЕ). обикновено във връза с определен период от време. АЛМАНАХ<1.. заст. #2: гадание по движению планет и знакам зодиака) + С2Фр (*4: а понякога и със забавни и научно-популярни четива) (СРЈXI-XVII)./3.2> в-д. 3. преимущ. (СРЈXI-XVII) альманах и вар. СТСРЈ : заст. 3. НКРЈ/БНК: 3/4] едновалентен въглероден радикал от мастния ред. 2. БЕС: грч..2м+С2Н1 -3м+С2Ф4р (АРБЕ2/СРЈXI-XVII) ¤ С# (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Фм+ С2Ф1р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2. [акц. књиш./. фр. НКРЈ/БНК: 26 /18] .БСИС2007).< грч.. 4. Ф2/4 І./нем. 2.<грч. сборник./нем. Д1/2. *4: а понякога и със забавни и научно-популярни четива) (СРЈXVIII). АЛКИЛ б-д. 3. ЛСА1. (АРЧД). (РБАН). публицистични) (СРЈXVIII). Акц0... който се получава от наситен въглеводород чрез отнемане на един водороден атом (АРЧД).2 альманах І. 2./нем..<арап.. #2: гадание по движению планет и знакам зодиака. нем... књиж).2) ¤ С2Н2. (СИС: арап.. 2. стил.<арап. ТГ2/5. #1: извлечение из тела алкалической соли (СРЈXVIII).. књиш. С1Н3м. хем. им. ТСИС: нем. в средние века // музыкальных) + С2Фр (*1: исторически. 1. АЛОГИЗЪМ е-д. содержащих занимательные сведения справочного характера из различных областей знания (СТСРЈ). 4. Акц1.<грч. (АРЧД).. ТСИС: фр.. ЛСА0/ 1. им.+грч. књиж. събрание ⌂ рус. М0.-м. адвокати и др.. К1.. 2.<арап.-м. ТГ1/2. содержащая предсказание событий по движению планет и знакам зодиака (СРЈXI-XVII).3. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. спец. рус.. књиж. © *1: публицистични и други. Ф3/4. арап. рус. ЕСРЈ: фр.<грч.м. © С1Фм (#: с астрономическими и астрологическими сведениями./ х х посл./посл.3р +С2Ф1..-м. 2.

грч. (ГРЧД). књиш.. нелогичност. Акц0 Ф3/2. М0../ посл.. К0. лл]). им. мин. им.. ТГ2/5. может использоваться как стилистический прием (СИС). связанный с ним (СТСРЈ).-ж.. 2. ТГ1/2. ЛСА0. непонятен.. Ф3/2. І. М0. А2 (АРЧД/СИС/БСЕ) аллотропия І. (СИСЧ) ⌂ рус. безсмислица. при който се разрушават логическите връзки в речта. НКРЈ/БНК: 0/0] . лингв. [акц..<грч.). им. Акц0 Ф3/4. (АРБЕ2).. ЛСА0/1. (АРЧД). Д0. им. ирония и др. К0. ЛСА0.. безмислица. ФЕС: грч.. им.-ж. (СТСРЈ) ⌂ рус. лингв. <а. ЕСБЕ: хем.. АРБЕ).. лл]).: 3/3. С0. което отрича разумното и научно познаване на света и според което истинско познание може да се постигне само чрез интуитивно съзерцание (АРЧД) © #3: смысловой скачок в речи. лл]).: 3/3.. НКРЈ/ БНК: 4/10] лишен от логика./енгл. нещо. противоречив ⌂ рус. диамант и въглен или кислород в озон (АРЧД). хем. АЛОФРАЗА ц-д. НКРЈ/ 106 БНК: 0/2] разновидност на определена проява на морфемата (АРЧД).<грч. (СИСЧ: грч. /енгл. А2 (АРЧД/Л. § [л. А2 (АРЧД /ЕСБЕ/СИСЧ) аллофан І.-ж. (АРЧД).<грч. им. нелогичност.. Акц0. лингв. К0.-м.<грч. им. (СИС: грч. реакционно учение. ТГ2/5. прид. ЛСА0.» а->. § [л. [акц. -чен П.. им. рус. М2/0. ТСИС: енгл. НКРЈ/БНК: 0/0] скалообразуващ глинест минерал. им. К0.. Ф3/2. ирационален.-м. С0. литературен похват. им. М0. Ф3/2.-ж. АЛОТРОПИЯ ц-д. (АРЧД). объркан (ГРЧД) © #1: соотн.-ж. </ » />. (СИС. с сущ. логика. попытка доказательства в обход связности и последовательности изложения. [акц.-ж. че истинското познание се постига чрез логическо мислене и утвърждаване./фр. (БТР.<грч. С0 К0. ЛСА0.<енгл. лингв. (АРЧД). хем. [акц. откровение чрез „съзерцание“ или вяра чрез мистическо вглъбяване (АРБЕ2). Акц0.. ЛСА0.който се получава като продукт на вторични промени в утаените скали АРЧД АЛОФОНА ц-д. § [л. Ф3/2.<грч. АРБЕ). [акц. (БТР. М0. отрицание. Д1/1. ГРЧД. ¤ 1... лингв.<грч. АЛОМОРФА ц-д. 2. ТГ1/2./фр. фил. за да се постигне комизъм.. (СИС) ⌂ рус. Ф3/2. (СИС) алломорф.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ¤ 1. А2 (АРЧД/СИС/СТСРЈ) аллофона І... АЛОГИЧЕН е/б-д.ру) ⌂ рус. І. ТГ1/2.). ТСИС: нем. което противоречи на логиката. ТСИС) ⌂ рус. А2 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н1м (ГРЧД/СТСРЈ) алогичный.: 3/3. ТГ1/2. лингв. М0. С0. § [л. ТГ0. І.: 3/3. им. С0. НКРЈ/БНК: 0/1] разновидност на определена проява на фонемата (АРЧД)./енгл. лингв.ру: енгл. ТСИС: нем. им. Акц0. Д2. въглерод в графит.-м. (Л. 3. лингв. ТГ1/2.< грч.. което противоречи на логиката. (СИС) аллофон.-м. </ » />.. С0.. (Л.ру) aллофраза Сл. безсмислен. (АРЧД). НКРЈ/БНК: 1/2] свойство на определени елементи да се явяват в свободно състояние под различни форми и с различни свойства. че то е възможно само чрез интуиция. АЛОФАН ц-д. (МАС: књиш. (СТСРЈ) кс: безразсъден.: посл.. рус. напр. (СИС: грч. прид.. лл]).-ж.-ж. [акц. Акц0. хем. Д1/1. (АРЧД)./фр.. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) алломорфа Сл.: 3/3. (СИС: грч. нещо.

А1 (АРЧД/РБАН/МАС) ¤ С0 (БТР/ СРЈО) альпинист С. [акц. вид музикален инструмент с клапа. ТГ1/2.-м. + арап.-м. С0.7р+С2Ф2р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Н2. фр. ТСИС: лат. планинар (БТР)..). А1 (АРЧД/МАС/ТСИС) альпинарий С. в партитурата на четиригласната хармония – вторият глас отгоре.-м. астр. К1.. Ф2/4./ж./нем.< итал..: 1/1.). < лат. оформена от скали и засадена с високопланински цветя и храсти> (АРЧД). С2Н4р. виола. СРЈXVIII: муз. разновидност на словосъчетание. М0. АЛТАР в-д. употребявано в астрономията за определяне височините и азимутите на небесните светила (АРЧД). І. певец или певица с такъв глас. 4.: 3/3.2.<лат. 6. ЛСА1. (АРЧД).. нисък женски глас. им. исполняемая такими голо1 сами (СТСРЈ ). <-ист » -ист>. 2 (БТС: лат./нем. 5. (ГРЧД.. С1Фр. А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Ф1м (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф2 м (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Ф1м (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н1м (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ/ТСИС/ СЦРЈXIX). АЛТ<1. муз. муз. [акц. К1. А1 (АРЧД) ¤ С1Фм (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Н2м (БТР/СТСРЈ1) ¤ С1Ф1р+ С2Н2-7р (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф 1м+С2Н3. 3. АЛПИНИСТ в-д.107 вариант. Д0. М0.3м+С1Ф1м+С2Фр (БТР/СРЈXVIII) ¤ С2Н2-7р (АРЧД/ СЦРЈXIX) альт І.<лат. АРБЕ). муз. (СИС: лат. ЛСА0.3> в-д. АЛТАЗИМУТ в-д. ЛСА0/1. С0. ¤ лице.: посл.<лат.-м. ТМР1.[С1Фм (АРЧД/АРБЕ/ССЈ] алтарь І. (БТС) 1. ¤ нисък детски или женски глас (БТР) © #2: партия вокального ансамбля. <част от градина или парк. Акц0. им.. © С1Фм (# 1: высокий мужской) + С2Фр (*2: певица) (СРЈXVIII).5. итал. А1 (АРЧД/СИС/СИСЧ) альтазимут Сл. им. Акц0.<итал. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ планинар (АРЧД) © #: <турист> (АРЧД). Акц0. (МАС) ⌂ рус. им..-м. им. АЛПИНАРИЙ в-д. #3: большая скрипка более низкого строя /на квинту ниже/) + С1Фм (#1: высокий мужской) + С2Фр (*: нисък детски) (СРЈXVIII). 2.2. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. Акц0. алпиниум.. (АРЧД). итал.-м. РУСКИ УТИЦАЈ ТСИС итал. <-ин/арий » -ин/арий>. ЛСА0. ЛСА0/1. (АРЧД). © С1Нм (#2: певец./посл. (АРЧД). ТГ1/2. по-малка от виолончело.). разновидност на няколко оркестрови инструмента (АРЧД) © #: нисък женски (АРЧД/СРЈXI-XVII). НКРЈ/БНК: 0/1] приспособление.-м. СИСЧ: арап. (ТСИС: фр. (БТР).-м. Ф2/4. © #1: или детский голос (ТСИС).. Ф2/4. Д0. СТСРЈ : м. М0. астр.. К0. (ТСИС: нем. (СИС) ⌂ рус. им. (АРЧД). им.. М0. </ » />. им. НКРЈ/БНК: 22/0] алпинеум. им. което се занимава с високопланински туризъм (РБАН) © #: <турист> (АРБЕ). нем.-м. Ф2/4 Д0. Ф2/4. ЕСРЈ: итал. (АРБЕ2).-м. (ТСИС) ⌂ рус.. К1. (СРЈXI-XVII) алтарь и вар.3 альт (СТСРЈ) альтъ (СРЈXI-XVII) альт и вар. разг. ¤ спортист.. Акц0. І.. който се занимава с алпинизъм.. (БЕР).. голяма цигулка. ТГ1/2. партията на ниските женски гласове в хора. 7. (СРЈXVIII) альтъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. ТГ1/1. (СРЈXVIII) . [акц.4. М0. им. С1Н2м+С1Ф1м.). (СТСРЈ) алтарь и вар.. фразеологически израз и под./нем.. К0. 5. ТГ1/2. поющий таким голос.: 2/2. [акц.

олтар (АРБЕ) © #1: место или сфера деятельности. лат. ЕСРЈ: лат. 1. С2Н2р. (АРЧД) лат. ТГ1/2. Акц0... (НСИС: лат.. ЛСА1. Акц0. § [тэ]).. которые очень дороги) (СТСРЈ). электрических.. + лингв. НКРЈ/БНК: 0/15 ] 1. М0. © #: очистилище (ССЈ). НКРЈ/БНК: 1/11] електрически еднофазен или многофазен генератор за добиване на променлив ток (АРЧД). химических и др.. последователно сменяне. Ф2/4 І. Акц0. единично или двойно повишаване или понижаване степените на звукореда посредством знаци диез. 2. (БТС) ⌂ рус./посл. (ЛЕС) ⌂ рус.-ж. © #2: церковь. им.... им. (СИС) ..<клат. А1 (АРЧД/СИС) альтиграф І.. място за извършване на жертвоприношения у древните народи. М0.: 3/ х 3. С0. ТГ1/2. религия (ТСРЈ). СИС: лат. жертвеник. А1 (АРЧД/СИС) ¤ С1Фм (ГРЧД/НСИС) альтернация І. последователно сменяне (ГРЧД) © #: в лингвистике <. им..> (НСИС) АЛТИГРАФ в-д. 2. С2Н1р. Д0.: посл. <-ант » -ант>.. [акц. лат. К0. ¤ редуване. (АРБЕ). © #1: часть церкви. (БТР). НСИС: лат. лат.-м. М0. © #: очистилище (ССЈ). Ф2/4. лингв..: 3/3. муз.-м./нем.. С0.-м. књиш. политоново хроматично изостряне на съществуващите мелодически целотонни тежнения (АРЧД) © #2: изменение функции и строения 108 клеток. лингв./нем. ел.. (АРЧД). им. ТГ1/2. М0. им. А2 (АРЧД/ССТ/БСИС2007) альтернатор С. а в православных храмах – иконостасом) + С1Фм (#1: место или сфера деятельности. © #1: стол в глубине церкви и место вокруг него (СРЈXI-XVII).. им. А1 (АРЧД/ЛЕС) альтернант С.-ж. тех.. а по-късно и камъкът. <-атор » -атор>. редуване./нем. биол. СТСРЈ: 1. върху който се изгаря принесената жертва. А1 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД /СИС) альтерация І. АЛТЕРНАЦИЯ в-д.-м. температурных. 1. лингв. (ГРЧД)... 1. (БСИС 2007: лат.. С0. Акц0. + фиг. К1. тех. цркв. (АРЧД).. (НСИС) ⌂ рус. которые внушают благоговение. 1. РСУ: лингв. ТГ1/2.. § [тэ]). ¤ 1.: посл. Ф2/4.. НРЕ: нем.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ алтарь (СЦРЈXIX) ⌂ рус.-м. бемол.. 2. лежащая у Православныхъ къ востоку и отдѣленная иконостасомъ. ЛСА0. (МАС: лат. който се редува с други варианти (АРЧД).<лат. биол. + фиг. [акц. М0. олтарь (СЦРЈXIX).<лат. ТСРЈ: лат. 2. (АРЧД). ЛСА0. 1. (БТС: лат..-ж. тканей и органов под влиянием повреждающих воздействий /механических. (СТТ) кс: генератор ⌂ рус.. 2. ЛСА0. АЛТЕРНАНТ в-д. ССЈ). књиш. књиш. АЛТЕРАЦИЯ1 в-д. олтар (АРЧД) © С1Нм (#2: главная. (АРБЕ).. [акц. К1. им./сгрч./енгл. которые очень дороги (СТСРЈ). Акц0... лат..... 2./посл. § [тэ]). [акц. І. сменяне на звукове в основата на една дума или на редица думи от един и същ корен (АРЧД).. им.../фр. НКРЈ/БНК: +30/25] ¤ в древността – място за извършване на жертвоприношение. К0.: 3/3. АЛТЕРНАТОР в-д. бекар. им. Ф3/2. муз. 2.. спец. жертвеник.) (СИС). песн.. лингв.. (РОС. [акц.. 2. муз.-м.-ж. § [тэ]).<свлат.. которые внушают благоговение. заст. восточная часть христианского храма. им. НКРЈ/БНК: 0/1] вариант. муз.</лат. 2. Ф2/4 Д0. (АРБЕ). (АРБЕ). (АРЧД). редуване. НКРЈ/БНК: 0/4] ¤ 1. ЛСА1. СТСРЈ: муз. отделенная алтарной преградой. І. К0. заст.. ТГ1/2.

/нем. Акц0. фр. С0.. тех. лат.). А1 (АРЧД/ЕСБЕ) альтиметрия С.-ж. (АРЧД). самоотверженост. (СИС. геод. (ТСРЈ: књиш. І. тех. [акц. БСИС2007: лат.. (РБАН). НКРЈ/БНК: 0/0] дял от геометрията. С0.: 3/3. ТСРЈ: књиш. (АРБЕ2). АЛТРУИСТИЧЕСКИ е-д. Акц0. [акц. ТГ1/2. Ф3/4. им. (ГРЧД РБАН). К0. (АРБЕ). НКРЈ/БНК: 26/+30] лице. нем.-ж. АЛТИТУДА в-д. ковък лек метал. АЛТРУИСТ в-д.+грч. Ф2/4. (БТР).. съчувствие. М0. С0.).). им.. С0./нем.<лат. АЛТРУИЗЪМ е-д. им. СИС. [акц. ТСИС: лат../посл.. (АРЧД). (ТСРЈ./3. (ГРЧД).<лат.<лат. фр. Ф3/4 І.+грч. К0.-м.. С0. І.109 ⌂ рус. М0.<лат.<фр./ посл. (ЕСБЕ) ⌂ рус. РУСКИ УТИЦАЈ самолюбие ⌂ рус. им./фр. ЛСА0. фр. Al.: посл. БЕС: лат.<енгл. М2. което проявява алтруизъм. несебичност (АРЧД). СИСЧ: лат. А2 (АРЧД/БЕС) альтиметр І. [акц.... ТГ2/5. ТГ2/4. прид. К0. <-ия » -ия>. М0. ЕСРЈК: фр. БТС. А1 (АРЧД/СИС/СИСЧ) альтитуда І. ⌂ <ПФС <фр. ТСИС: лат. С0.. НКРЈ/БНК: 0/0] височина на точка от земната повърхност /по отношение на морското равнище/ (АРЧД). <-ист » -ист>.<лат. (АРЧД) лат. (АРБЕ2).). лат. НКРЈ/БНК: +30/20] сребристобял. (СИС) ка: егоист ⌂ рус. лат. књиш.). ЛСА0. геол. фр. егоистичен индивидуалистически рус. (СИС) ⌂ рус. М2. нем. им.-м.. М0.: 3/3..: посл./фр. (АРБЕ). БСИС2007: лат. Акц0. БСИС2007: лат. НКРЈ/БНК: 1/0] уред за автоматично измерване височината на летателен апарат (АРЧД). (ТСРЈ: књиш.. геом.<нем.)..<лат..+грч. (АРЧД). [акц.-ж. им.<фр.. К0.-м.. тех.+грч.. М1. НКРЈ/ БНК: 17/1] който е основан или пропит с алтруизъм (АРЧД). Акц1. Акц0.: 3/3. им.. <-ист/ический » -ист/ически>.>. (АРБЕ2). лат..<лат. ТГ2/5. С0. егоцентризъм. (РБАН). [акц. (СИСЧ: лат. им.). Д0. ЛСА0. който се занимава с измерването на височини (АРЧД). А2 (АРЧД/СИС/СТСРЈ) альтруизм І. Ф3/4. Акц1. Д0. АЛУМИНИЙ в-д. (АРЧД). (ЕСБЕ) вар: алтруистичен (АРЧД) кс: самоотвержен ка: егоистически. (СРЈО./нем. І. (БТС) ⌂ рус.<лат. безкористност.-м. ЛСА0. прид.-м. ТГ1/2. књиш.-ж./фр. БСЕ.-м. зн.. (СИС) ⌂ рус. им. А1 (АРЧД/СИС/ТСРЈ) альтруист С. (БЕР). Д0. А1 (АРЧД/БТС/БСЕ/БЕС/ПСИС) алюминий І. лат. ЛСА0. несебичен човек (АРЧД). АЛТИМЕТРИЯ в-д.. (СТСРЈ) кс: безкористие. им. хем. Ф2/4. спец. (АРЧД). ТГ2/5. (АРБЕ2). ТСИС: фр.: 4/4.-м. ТГ1/2. НКРЈ/БНК: 24/7] уред за измерване на височини (АРЧД). К0. (СИС: лат.<лат. ..<лат.. авиј. им.). АЛТИМЕТЪР е-д. Акц0.<фр. А2 (АРЧД/НСИС/ТСРЈ) альтруистический С. НКРЈ/БНК: +30/+30] готовност на личността да жертвува собствените си интереси за благото на другите.: посл.<лат. фр.. човеколюбие ка: егоизъм.: посл. Ф2/4. К0../3...+грч. фр. (СИС: лат. ЛСА0. (ГРЧД) лат.-м. им. ТСИС: нем. (АРЧД). (АРЧД). спец. Ф2/2.<фр. ЛСА0. [акц. [акц.<лат.

(МАС: физ.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ пор. (СИС. получен от промита и калцирана глина чрез стопяване (АРЧД). К0. К1. НКРЈ/БНК: 0/5] хелиев атом. [акц. С0./посл..: 1. А1 (АРЧД/ БЕС/БСИС2007) алунд І.-ж. НКРЈ/ БНК: 3/0] чист алуминиев окис.. посл.<арап.<лат. т.4. който се движи с голяма скорест с 1/101/20 от скоростта на светлината АРЧД АЛФАЧАСТИЦА в-д. им. (АРЧД)..е.).. лат..2.. с много широко приложение в техниката (АРЧД)./посл. А1 (АРЧД/ СИС) алунит І. геол./коп. 2 фиг.. фр. Ф2/4. им. М0. Акц0. М0.(МАС) вар: алфачастица (ГРЧД) ⌂ рус. (СИС клат. К0. (СИС) ⌂ рус. С0.. </ » />.-мн.-мн. им. изцеряване на болести. ЕСРЈ: нвнем. сребро/ с помощта на „философския камък“ – фантастично вещество. ТСРЈ: арап. ¤ 1. СИСЧ: арап.. І. Ф3/4.<грч. (МАС: физ.: посл. акц. [акц./фр. излъчван от радиоактивните вещества при тяхното разпадане.: 1.. М0. ЕСРЈК.: посл.. Д1/1. Ф3/4. А1 (АРЧД/СИС/БЕС/ТСИС ¤ С2Фр (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/ТСИС/ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦР ЈXIX) ¤ С1Н2м (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ2/СРЈXI-XVII) ¤ С2Фр (АРЧД/СЦРЈXIX) алхимия І./нем./ грч. (АРЧД). (АРЧД). средновековно название на химията. ист.<фр. т. АЛХИМИЯ б-д. АЛУНД б-д.-ж./нем. (АРБЕ). Аг0. им.<свнем. им... ТГ0. хем (АРЧД).м. БЕС: клат. (АРБЕ).>. грч. ЛСА0. ЛСА0. Д0. БСИС2007: слат. ТГ0.). (БЕС: енгл. Акц0. физ.-ж.<свлат.98. К0.<слат. физ. ТМБ0.-ж. С0. хем. ТГ2/1. спец. Акц0.<арап. физ.-м. който е загубил електронната си обвивка. С0.. (БЕС) ⌂ рус. (СРЈXVIII) алхимiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. НКРЈ/БНК: 0/2] природен калиево-алуминиев сулфат и алуминиев хидрат – бял или червенокафяв минерал със стъклен блясък. [<рус. С0. </ » />. спец.. мин... М0. им.. им.).<арап. употребяван в текстилната. ат. Ф2/4. мед/ в благородни /злато. [акц. фр.: 1. физ. Ф2/2. грч. Акц0. ЛСА0. ТГ0.<грч. А2 (АРЧД/МАС/БЕС) альфа-частица Сл. АЛУНИТ б-д.посл.<арап. ОИС: арап.<арап. ЛСА0. подмладяване и пр. н. хартиената и кожарската индустрия АРЧД АЛФА-ЛЪЧИ е-д.-ж. НКРЈ/БНК: 0/3] поток от положително натоварени частици. им. (ГРЧД). І. (АРБЕ2). І. като напр. мин. им. А2 (АРЧД/МАС/НСИС) альфа-лучи Сл. ТГ1/2. Акц0. А2 (ГРЧД/МАС). ЛСА0/1. 13. (БТР). добър проводник на топлината и електричеството. ТГ2/4.). (НСИС) ⌂ рус. тех. (АРЧД). М2. НКРЈ/БНК: 0/ 0] ► АЛФА-ЧАСТИЦА 110 АЛФА-ЧАСТИЦА в-д.. К0. ТСИС: фр.. (ТСИС) алхимия (СРЈXI-XVII) алхимия и вар. -м. която се е занимавала с търсене на всякакви средства за превръщане на неблагородните метали /олово./1.<арап. на което са приписвали и други чудотворни свойства. а днес на химията от . © *: сребро (АРЧД/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX). Аг0. [акц. им. ист.. 26. (АРЧД) © #2: помещение при аптеке для приготовления лекарств (СРЈ XI-XVII). (ГРЧД) арап.. Ф3/4./нем. (ГРЧД).2/1. ЛСА0..-м.. [акц. Д0. Акц0.2/1.. станал е хелиево ядро с два пълнежа (АРЧД). Аг2.: 2/2. (АРБЕ). им.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ средновековна химия. М0.).

А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н4м (АРЧ Д/ТСИС) ¤ С2Н1.-ж. фиг. (АРБЕ).. К1.<лат.<лат. А2 (АРЧД/БСИС2007) 2007 амальгаматор С.. (ГРЧД).<арап. Ф2/4.<грч. 2. (АРБЕ).<арап. всяка сплав. рус.. ТСРЈ: грч. НКРЈ/БНК: 18/+30] 1. К0.<свлат. С0. дамски костюм за езда (ГРЧД) © РУСКИ УТИЦАЈ #1: о женщинах-воинах... НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. съдържаща живак.. арап... ТСИС: фр.. [акц. 2... нехимична комбинация от две или повече съставки.-м. І. (РБАН). ЛСА0-2.. Акц0.<фр. фиг.: 3/3. 1. С0. заст.. (БТР). хем. + фиг. фиг. <-атор » -атор>. М0. когато главната нейна цел е била да намери начин за превръщането на неблагородни метали /мед. ТГ1/2. (МАС: фр. храбрых.. прош. + фиг. М0. 2. 3.. (БТР). [акц. (СТСРЈ) амальгамация и вар. ТСРЈ: грч.. ЕСРЈК: пољ. магически занимания за приготвяне на чудодейни вещества (АРБЕ2) © #2: помещение при аптеке для приготовления лекарств (СРЈXI-XVII). Амазонка (АРЧД) © #: голубовато-зеленый (АРЧД/БЕС). им. Ф3/2. К1.3р (АРЧД/СЦРЈXIX) амальгамация С. ЛСА0/ 1. покрывающий обратную сторону зеркала (СТСРЈ).<фр. хем. хем. им.. им.. А2 (АРЧД/СИС/СИСЧ) ¤ С1Фм (АРЧД/ БЕС) амазонит С..). съединение. живак/ в благородни /злато.-м. заст. (ТСРЈ) 1. смес от различни неща.. сребро/ посредством „философски камък“ /предполагаемо вещество със свръхестествени свойства/ и получаване на еликсира на дълголетието. Ф2/4. олово. ездачка. мин. І. [акц.<грч. (РБАН).. Д0.<лат. АМАЗОНКА<1. (СРЈXVIII) . фиг. ЛСА0. А1 (СТР/МАС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (ГРЧД /СТСРЈ) ¤ С2Н2.3р (ГРЧД/СРЈXVIII /СЦРЈXIX) амальгама І. воинственных женщинах (СРЈXVIII). (АРЧД).2> б-д. им. (БСИС ) ⌂ рус. открит в р./нем. ТГ0. С0.: 4/4. фиг. К0.. СТСРЈ: 1. 1.. им.. фиг. фиг. шаљ.3. 3./нем./итал. ЛСА0/1. заст. мит. <-ит » ит>. хем. (СИС) ⌂ рус.. С2Н2р. 2. грч.<лат. (СРЈXVIII) ⌂ рус. + фиг. универсалния разтворител и др. им. (СРЈXVIII) амальгама (СЦРЈXIX) кс: конгломерат. рус. (ТСИС: порт.-м. Д0.<арап. в древногръцката митология – войнствен женски народ по малоазийското крайбрежие на Черно море.: посл. спец. хем.-ж. 2. Акц0. Ф2/3.2) ¤ С1Ф1м+С2Н3р (ГРЧД/ СРЈXVIII) амазонка І.<грч.. 2.-ж. (ГРЧД). ТГ1/2. 2. им. тех.-ж. им. ТСИС: шпан.. 1. (АРЧД). Ф3/2.. (АРЧД). 1.. М0. (АРЧД) грч. АМАЛГАМАЦИЯ в-д. АМАЛГАМА в-д.).-ж. АМАЗОНИТ б-д. А1/2 (ГРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н1р (ГРЧД/ СТСРЈ1. <нем.. Акц0. грч. заст. рус.. сплав ⌂ рус.. (СТСРЈ) амальгама и вар.111 донаучния й период.<грч.. им. Акц0. 3..).: 3/3. Д0.<фр.-ж. 3. им. НКРЈ/БНК: 0/14] вид зелен фелдшпат. ист.. мит. К1. 1.. мит. ЛСА1. мин. (СТР)... Акц0. ТГ0. смесица (ГРЧД) © #2: тонкий слой сплава ртути и олова. 2.-м. хем. [акц. НКРЈ/БНК: 0/0] устройство за бърза амалгамация /3/ (АРЧД). които обикновено са несъвместими. СРЈXVIII: фр. 2. спец... М0.2 амазонка (СТСРЈ) амазонка и вар. (МАС: грч./ посл.. (СТР).<грч. М0. (АРБЕ). фр. 3. 3.<свлат. СЦРЈXIX: хем.</лат.. 2. 1.3р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С2Н2. СРЈXVIII: 1. С0.<фр. /нем. ТГ1/2. АМАЛГАМАТОР в-д.

. (АРЧД). 2./укр. (СРЈXVIII) аманатъ (СЦРЈXIX) кс: заложник ⌂ рус... фиг. прищявка (БТР) © #1: домогательство власти.). [акц. А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (БТР/ТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (БТР/ СТСРЈ) ¤ С1Н1м+С1Ф2м+С2Н1р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м+С2Н2р (БТР/СРЈXVIII) амбиция І. 3. (СРЈXI-XVIІ) аманат и вар.2. мн./лат. Ф2/3. хем. ЛСА2.-3. заст. 2. хем. АМБРАЗУРА б-д. ТГ2/4. гордост. да се наложи своето. тех. А2 (АРЧД /МАС/БТС/СТСРЈ/СРЈXI-XVIІ/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) аманат І.-ж. разг.. 1. им. който се състезава в определен вид спорт.: посл. (ГРЧД. [акц. Акц0.-ж. СИСЧ: арап. а не като професия.<свлат.< лат. ЛСА1. 2. БТР>. Акц0. М0./нем.. заст. [акц../фр. им.: посл.>. което се занимава с нещо като любител. (СРЈXVIII) кс: високомерие. силно чувство за собствено достойнство и първенство. егоизъм.. АРБЕ).<арап). МАС. лат. лат. М0.. 2. 4.). Акц0. хем./тур. спесь (ТСРЈ.-м. самолюбие (АРЧД) © #: чванство. начин на извличане на благородни метали от фино смляна руда или рудни пясъци с помощта на живак.. ЕСРЈ: пољ. спортист. (АРЧД).<арап. (СТСРЈ) аманатъ и вар. им.<лат. СИС: фр. ТСИС: пољ. заносчивость) (СРЈXVIII). [акц. <-ация » -ация>. І./фр. фр. 2. мн.<лат. властолюбие (СРЈXVIII). получаване на амалгама чрез съединяване на живак с друг метал. об.. фр. СТСРЈ: заст. надменност. СРЈXVIII: белор. Ф2/2. лице.-м. С0.<лат. НКРЈ/ БНК: 2/4] 1... ЕСРЈ: тат. С2Н3р. ТГ0. покриване с амалгама (АРЧД) © #4: слияние фирм в единую акционерную компанию (ТСИС). 1. любител. без да е професионален спортист (АРБЕ2). (БТС) амбиция и вар. Ф2/2. Акц0.<лат. (АРБЕ2)... (ТСИС: фр. ТГ0. К0. СТСРЈ). (ТСРЈ) кс: любител ка: професионалист ⌂ <рус. даден като обезпечение за договор (АРЧД).<фр.. (ТСРЈ: фр. ¤ 1. К1. Ф2/4. ЛСА2. 2.-ж. горделивост.. (АРЧД). 3. им. който се занимава с нещо.<лат. С0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ амальгамацiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (БТС: лат. АМАТЬОР ц-д. НКРЈ/БНК: 0/+30] ¤ любител <човек. тщеславие ⌂ рус.. І... (ГРЧД). М0. К0. тех. об. (БТР). а не като професионалист. упорито желание да се постигне нещо./пољ. ТСРЈ: лат. књиш.. честолюбие..<лат. А2 (БТР/ СТСРЈ/ТСРЈ) ¤ С2Н2р [С0] (АРБЕ2 /БСИС2007) аматёр І. честолюбие. силно желание за постигане на нещо. (МАС) . самолюбие. К1. НКРЈ/БНК: 14/1] в древна Русия и в някои източни страни – заложник. 3. СТСРЈ: заст...-м. им.: 2/2.).. АМБИЦИЯ б-д. не одобр. екон. ЛСА0/1. 1./ктар /казаш. им. тех.-ж. ТГ0./нем.: 4/4. књиш. І./посл.. АМАНАТ б-д.-м. властолюбие) + С1Фм (#2: славолюбие // высокомерие.<лат. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ 1.. 3. </лат. (АРЧД). (МАС: арап./посл. им. самоуважение.. М0. С2Н1р. ¤ 1.. им. който върши нещо за удовол- 112 ствие. © С1Н1м (#1: домогательство власти. СРЈXVIII: нем. І.. самолюбие. фр.. А1 (АРЧД/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С1Ф2м+ С2Н3р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм+ С2Н3р (АРЧД/СРЈXVIII) амбразура І. (АРБЕ).

(СИС: фр.<фр. © #: подвижной. бот. мед.). БЕР. БЕС : грч. муз./нем.<лат. (МАС: лат. фиг. Акц0. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.-м.. Акц0 /1.. І. архит. војн. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Фм+ С2Н2р (СИСЧ) амбулаторный С. наус- . им.. им.. АМБУЛАТОРИЯ б-д. 2. 1. експр. СРЈXVIII: грч. архит. ТСИС. С1Н2м+ С2Н2р.> (СИСЧ). (АРЧД). наслаждении для ума и сердца // сладкий аромат. муз. 2. (МАС: фр. К1. 3....<фр. М0.. Ф2/4. отвор в стена за прозорец. Д1/2. А1 (АРЧД /СИС1) ¤ С2Н2р (АРЧД/БЕС1) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н2р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Н2м (АРЧД/СЦРЈXIX) 1 амброзия І. <-ный » -ен>. им.. + пом. М0.. фр. фр. ЕСРЈК: нем.. НКРЈ/ БНК: 17/+30] 1. прид... Акц0. 3. К0. [акц. 2. СИСЧ: лат.. ТГ0. 3. СЦРЈXIX: 1.: 2/2.).. форт. който се отнася или който принадлежи на амбулатория...< лат.. която при свирене се поставя на устните.-ж. (СРЈXVIII) амбразура (СЦРЈXIX) кс: отверстие ⌂ рус. ТСРЈ: фр. 2.. АРБЕ). 1. им.... отвор в пещните стени на парен котел (АРЧД) © #2: дверной проем (СТСРЈ). А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н3м (АРЧД/СИС) амбушюр І. ТСИС: 1 лат../фр. (ГРЧД). К0.-ж.-ж.: посл.. ТСИС: фр. бот. лат.-ж. СРЈXVIII: нем. С0. ТГ0.<лат.-ж. ТГ2/5. песн.. § [шу]). (СТСРЈ) ⌂ рус./лат. АМБУШЮР б/е-д. бот. переходящий с места <.. ТСРЈ: фр.. която заедно с питието нектар давала вечна младост и безсмъртие.: 3/3. 2. ЛСА0. тех.. © #: о пушечном окне в борту корабля (СРЈXVIII). ЛСА0/1. им. изъ коихъ нѣкоторые виды издаютъ сильный запахъ (СЦРЈXIX). СЦРЈXIX: 2.. 1.... отвор в стените на разните видове отбранителни съоръжения за стрелба с оръдия.: 4/4. Ф3/4. архит.<лат (АРЧД) рус. (ГРЧД). [акц. + фиг. І. (БТР). който се разширява навътре в стаята.. М0/1..).: 4/4. с един или няколко кабинета. тех.<грч. (АРЧД). който се лекува като приходящ в лечебно заведение (АРЧД) © #2: свойственный амбулатории. војн. (СИС : грч. част на духов инстримент.. мит. 1. + фиг. 2. (СРЈXVIII) амброзiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус.РУСКИ УТИЦАЈ 113 амбразура и вар. (АРБЕ). мит. Ф2/4. ТГ0.. 1. 1 1 (АРБЕ2 ). І. М2. им. 2. ТМР0 /2. 2... 1 СТСРЈ : 1. С0. © #2: въ ботаникѣ: цѣлый родъ растенiй.). ЛСА0. предназначено за обслужване на приходящи болни или болни в дома им (АРЧД). в гръцката митология – храната на боговете. прид./грч. [акц.. АМБРОЗИЯ б-д.. много вкусно ядене (АРЧД) © С1Нм (#2: род пахучих растений) + С1Фм (#1: о духовной пище. х [акц. НКРЈ/БНК: +30/+30] лечебно заведение. архит. 2.. спец. Ф3/4. (ТСРЈ: мед.. © #: подвижной (ПСИС).<фр. спец. (БТР). (АРЧД) грч. им. АМБУЛАТОРЕН е-д.. војн. РБАН). А1 (АРЧД/МАС/ТСИС) амбулатория І. [акц. ЛСА0/1. С0. (МАС) ⌂ рус. (АРЧД). фр... Ф3/3. муз. (3)/посл. НКРЈ/БНК: 27 /+30] 1./<фр. (ГРЧД. фиг. ТСРЈ: лат.. характерный для нее (СТСРЈ). (СИС) амбросия (БЕС) амврозия (ТСРЈ) амвросия (ТСЖВЈ) амброзия и вар. 2. (ТСРЈ) амбушюра.-м. ТГ2/5. благоуханье /цветов/) (СРЈ XVIII). 2. самостоятелно или в състава на болницата. (БТР.<лат. војн. НКРЈ/БНК: 2/0] 1. мит. лат. (ТСРЈ) ⌂ рус. (СТР).. Акц0. грч.

(СРЈХІ-XVII) аметист и вар. АРБЕ). АМЕБА е-д. навинчивающаяся на микрофон телефонной трубки для предохранения его от механических повреждений <. амёба І. (АРЧД).. Акц0. амониев хидрат> (АРЧД)./фр.<лат. М2. им. НКРЈ/БНК: 7/9] радиоактивен елемент от групата на актинидите. закрытым решеткой или рожком. ТСРЈ.<грч. фарм. БЕС: лат.). БТР..-м. А1 (АРЧД /БСИС2007) ¤ С2Н2р (АРЧД/НСИС .. им. воден разтвор от такъв газ. (АРЧД). А2 (АРЧД /СИС/НТЕС/БСЕ) америций І. <стгрч. ТГ0. Акц0. БСИС2007: грч. ТСИС: енгл.<фр. лат. Акц0. (АРБЕ). А2 (АРЧД /МАС1/БСИС2007/СТСРЈ1) аметист І.<грч. им. (ГРЧД).< грч. зн. (МАС: грч. ЛСА2. рус. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Фр (АРБЕ/ СИС) амелиорация С. © *: син (ГРЧД/БЕС/СЦРЈXIX).<грч. NH3. СИС: фр. С0.-ж. НКРЈ/БНК: +30/+30] виолетов или син полускъпоценен камък от рода на кварца (ГРЧД) © #: голубовато-фиолетовой окраски (МАС). грч. мин. БТС: фр./посл. ЕСРЈ: нем. РБАН). безцветен газ с остър дъх. К0. (ТСРЈ) аммониак (ТСРЈ) аммiакъ (СЦРЈXIX) вар: амоняк (АРЧД) ⌂ рус. спец. (РБАН. М0. действието на устните върху наустника при свирене на духови инструменти (АРЧД) © #3: крышка с отверстием.. (АРЧД). С0. им. при облъчване на плутоний с неутрони (АРЧД)..... А2 (АРЧД /МАС/ТСРЈ/СЦРЈXIX) аммиак І. АМЕРИЦИЙ б-д.. ЕСРЈК: нем./фр. (АРБЕ). им. 2. фр./лат.: 2/2./нем. Ф3/4. Ф3/1.. грч. мин. М0. <-ация » -ация>. им. [акц. (АРБЕ).<грч.-м. ТГ0. І. ТСРЈ.<грч. рус. [акц. [акц. (СРЈXVIII) аметистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус..<нлат. ЛСА0/1. 2.. (СИС) ⌂ рус. Акц0.-м. (МАС) аметистъ и вар. НКРЈ/БНК: х 26 /+30] микроскопично единоклетъчно животно с непостоянна форма на тялото. (АРЧД).. © С2Фр (*: син) + С2Ф>р (*>: светло-фиолетовый камень) (ГРЧД/ПСИС).).. което се движи с израстъци.<лат.<грч. зоол. (ЕСБЕ: + пољопр. (БСЕ. ТСИС: нем./лат... К0.> (СИС).-м. (МАС : лат. (БСИС2007) 1 амёба (МАС. СИС: грч. Ф3/1. заст. им. І. СРЈ XVIII: мин.... М0. НКРЈ/БНК: +30/1] амоняк./фр..<фр. <1. (АРЧД)..: 3/3. Акц0.. ТГ1/2. хем. (ГРЧД). І. ТГ0. зоол.. ЛСА0/ 1. спец.. А2 (ГРЧД/ЕСБЕ/БСИС2007) ¤ С1Фм (ГРЧД/МАС) ¤ С2Фр+С2Ф>р (ГРЧД /ПСИС) ¤ С2Фр (ГРЧД/БЕС/СРЈХІXVII/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) АМИАК ц-д. съединение на азот с водород. СТСРЈ) ⌂ рус. АМИАНТ б-д. К0.-м. Д0... 1 спец. І. К0. С0. НКРЈ/БНК: 0/0] ¤ подобрение (АРЧД). С0.. Ф2/4. С0. М0. разг. им. заст. ¤ подобрение на производството (АРБЕ) © #: на производството (АРБЕ/СИС).< нем. ТГ0. н 95.<грч.). (ГРЧД). БСИС2007: грч.).-м. ТСИС: фр. зоол.. ЛСА0.-ж...... хем. наречени псевдоподи /лъжливи крачка/ Amoeba (АРЧД).: посл.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 114 тник..: посл. ЛСА0. (СИС) ⌂ рус./посл./фр. им. С0.).<лат.-м. ТСРЈ: 1. добит в АМЕТИСТ б-д. мин. М0. хем.. [акц. мундщук. пољопр. [акц.. Ф3/2. Чикаго през 1944 г. АМЕЛИОРАЦИЯ б-д. К0... им. ЛСА0. хем. 2. (МАС: грч. К1.-ж. І.: 5/5. пор. Ф2/4. Am. грч.-ж. (БТР. Акц0. ТГ2/4. им.<лат.

(БСИС2007: грч. хем.)./м. много устойчив на огъня.). хем. ЛСА0.-мн../м. К0. им. А1 (АРЧД/ СИС)..-м. НКРЈ/БНК: 0/1] вещество. (АРЧД). грч. [рус. ТГ0.. НКРЈ/БНК: 1/2] пряко. им. Акц0.. им. лат.. ТМБ0. свързана с въглеводороден остатък (АРЧД). грч. [рус. съставна част на скорбялата (ГРЧД).) . (АРБЕ).. Д0 им. акц. М0.-мн. Д0 им. НСИС: грч.<лат. (БСИС2007) амиант (СРЈXVIII) ⌂ рус. Акц2../посл..-м.-мн.. влакнест като лен. Ф3/4.: посл. Ф2/4. (АРЧД). стрит талк или алабастър (АРЧД)./3..<грч. спец. Ф2/4. М0. им. С0. ЛСА0. грч.115 /СРЈXVIII) амиант І. А1 (АРЧД /СИС/БСЕ) амидол С. (АРБЕ). ТГ2/2. <-оза » -оза>. <а. јд. [акц. (АРЧД). НКРЈ/БНК: 0/0] ферменти. Д0. ТСИС: фр.. А2 (АРЧД/СИС/БЕС) амниоты С. К0.. зоол./м.<фр.+ лат. Ф2/4. А2 (АРЧД/СИС). СРЈXVIII: мин. рус.<грч. им. НКРЈ/БНК: 0/0] ► АМИДАЗИ АМИДАЗИ в-д./фр. (АРЧД).-м...-ж. С0.-ж. Д0. (АРЧД). [акц. мн. хем. ТМБ0. Акц1. (НСИС) ⌂ рус. К0... С0. фот. Ф2/4. АМИДОЛ б-д. [рус. ЛСА0 А2 (АРЧД/СИС/БМС/ТСИС) амитоз П./посл./ж. биол. ЛСА0. (БМС) ⌂ рус.: посл. (АРБЕ). им.: посл. АМНИОТ е-д. ЛСА0.-м.+нлат. Д0. хем. М0. като проявител във фотографията (АРЧД). ТМБ0.<грч.. Ф2/4.. ТГ0. АМИН б-д. М1. им. им. спец.<грч.<лат. Акц0..). [акц. М0. С0../посл. 2. І. <-азы » -ази>. ТГ2/5. К0. (БСЕ) ⌂ рус./нем. хем. (АРЧД). (СИСЧ: грч. им. (СИС: грч..» а->. 1.<грч. <-ол » -ол>. НКРЈ/БНК: +30/+30] органични съединения.. [акц. ЛСА0.: 2/2. биол. НКРЈ/ БНК: 0/0] ► АМНИОТИ АМНИОТИ в-д./ж. хем. [акц. хем. /фр.-мн. Д0. А1 (АРЧД/ СИС).: 3/3.. (ГРЧД). акц. (БЕС) ⌂ рус. зоол./ж. А2 (АРЧД/СИС/БЕС/БМС) амины І. (ГРЧД).-мн. които осъществяват хидролитното разкъсване на непептидни връзки на въглерода с азота (АРЧД). М0. мин.-ж. НКРЈ/БНК: 0/3] РУСКИ УТИЦАЈ в биохимията – водноразтворим полизахарид. ТМБ0. (АРЧД)./нем. (СИС) ⌂ рус. [акц. което се употребява във вид на разтвор. (АРБЕ). АМИЛОЗА б-д./нем. им. М0. хем. К0. ТГ0. ТМР2. им. (ТСИС) кс: деление ⌂ рус. (АРЧД). ТГ2/5../фр. М0.).. вид бял азбест. ТГ0.. К0. Акц0.. А2 (АРЧД/СИС/БСЕ) амидазы С. Д0 им. хем. им. рет. М1. Ф2/4. ТМБ0.-м. ЛСА0... АМИДАЗА б-д.м. А1 (ГРЧД /СИС/НСИС/БЕС) амилоза С. І../ посл./фр. които съдържат в молекулата си аминогрупа /NH2/.-мн. НКРЈ/БНК: 0/0] ► АМИНИ АМИНИ в-д. АМИТОЗА е-д. С0. ТМР2. акц. Акц0. БСИС2007: грч. Акц0.: посл. ТГ2/2. (АРЧД).<фр. (СИС: биол... Ф3/4. ЛСА0.<нем. непосредствено деление на клетъчно ядро (АРЧД). (АРЧД). (АРБЕ).: посл. ЛСА0. Акц0. Акц0.<фр..-ж.. НКРЈ/БНК: 0/2] 1./нем. С0... им. (СИС. мин./нем.: 3/3. ТМБ0. НСИС: грч. ТГ2/2.: 3/3. зоол. Ф2/4.

пол. ~ кого (СТР).. + финанс. ТСРЈ: грч... фр.-п. Д0. Ф3/4.3р (АРЧД/СТСРЈ1. АМНИСТИЯ б-д. НКРЈ/БНК: 1/0] висши гръбначни животни /влечуги. Ф3/2.-п. [акц. (ГРЧД). ТГ0. 4. (ТСРЈ: правн. на войне/ (СРЈ XVIII). 2. (МАС. ТСЖВЈ: грч. бозайници/. 2. [акц. 1. СИА0гр. хем. А2 (ГРЧД/МАС/БЕС/ТСРЈ) амортизатор С. фиг. ТМГв0... им. (АРБЕ). освобождавам някого от наказателна отговорност чрез амнистия (БТР). 2. 3. опрощавам (АРЧД). екон. Д1/1. тех.<лат.-ж.-ж. тех. А1 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм+С2Н1р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р (АРЧД/ СЦРЈXIX) амнистия І. <фр..-ж. хем... (ГРЧД). рус. К0.. тех.< фр.<фр.. [акц. нем.-несврш. им. ТСИС: пољ. 4. давам амнистия. М0.. М0.. (СТР).): <-атор » -атор>. 2. ТСРЈ: тех. Акц0. им... [акц. фр.: 3/3.. ЛСА0. (АРЧД). 2. ЛСА0/1. (БСЕ) ⌂ рус. АМОРТИЗАТОР б-д. СРЈXVIII: укр. СИС : фр.<фр. ТСИС: ь ь фр. <-ификация » -ификация>. тех. лат. 2 екон. спец.птици./ сврш. Ф3/2.2> б-д.-несврш. © #: 116 забвение неприятельских действий. 1.: 4/4. 1 (АРБЕ).< грч.< ь ь грч. С0.. А2 (АРЧД/ПСИС) ¤ С0 (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈО/ТСРЈ) амнистировать С... (ТСРЈ) 1.. им. финанс. 1. 2. ¤ давам амнистия. прошка./фр. М0. 2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ <-оты » -оти>. НКРЈ/БНК: +30/0] ¤ 1.). С0. (РБАН) нем. спец. гл. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. А2 (АРЧД/БСЕ/БЕС) аммонификация С. тех.2) ¤ С2Н2.. Акц0.2) ¤ С1Н2м+С2Н2.3р (АРЧД/БЕС) амортизация С... 1. [акц.<лат.. полит.).<грч.-м. Д1/2./пољ. СИС : лат. (АРЧД).. АМОНИФИКАЦИЯ ц-д... М0. правн.2. финанс. Ф2/4. (АРЧД). ТГ1/2. <-ация » -ация>..3.. <-ировать » -ирам>. (БТР). Акц0. екон.-м..<пољ. пол. Акц0 Ф3/2.. които водят до превръщане на органично свързания азот в амоняк или в емониеви соли (АРЧД).<грч. С0. К1. ТГ0. (АРЧД). СТСРЈ) кс: амортификация ⌂ рус. 1. .-ж. (БЕС: фр. § [с т ]). рус. ТГ2/5. тех.-ж... грч. Акц0. АМОРТИЗАЦИЯ<1. тех./нем.: 5/ 5. (АРЧД).. тех. С0. екон. (ГРЧД).. (МАС: лат. им. ЕСРЈ: пољ. им. 2...: 3/3. (МАС) ⌂ рус.<нлат. спец. (СРЈО) ⌂ рус. оправдание. спец. М2. АМНИСТИРАМ е-д. финанс. К1. І. спец. (БСЕ: + лат.. (БТР. ТСРЈ: фр. фиг. К0.. ЛСА0/1../лат. БЕС: свлат. АРБЕ)... (СТР) лат. § [с т ]). ЛСА0. правн. С0. спец.. освобождение ⌂ рус. Д0.: 4/4.-ж./сврш. (СТСРЈ) амнистия и вар..<грч. 1. (АРБЕ2).2 амортизация (СИС. ТГ0. гл.. подданнической или союзнической неверности /первонач. (БТР)... които през време на ембрионалното си развитие образуват зародишни обвивки – амнион (АРЧД). им. (СРЈXVIII) амнистiя (СЦРЈXIX) кс: всеопрощение.<итал. пол. [акц. пълно или частично освобождаване от наказание на осъдени лица или прекратяване на углавно преследване.: 2/2. помилване (АРЧД) © #2: указ о таком освобождении (СТСРЈ). ЛСА0/1 А2 (АРЧД/ТСРЈ/СИС1. НКРЈ/БНК: +30/15] устройство за регулиране и поемане силата на ударите при движение на машини (ГРЧД). им. НКРЈ/БНК: 0/2] съвкупност от микробиологични процеси в почвата.<грч.. војн..

2. чрез периодично отчисляване на известни суми. обявяване за невалидни загубени ценни книжа. ел. лат. сгради и под. фиг.. им. 3. (МАС) ⌂ рус. физ.<лат.. М2. НКРЈ/БНК: 0/4] специален генератор за постоянен електрически ток. физ. 1. ЛСА0/1. постепенно погасяване стойността за машини.<лат... (СИС: лат. 4. спец. (АРБЕ). 1. астр.. СРЈXVIII: фр./фр. (АРЧД). Ф3/4.. С0.. бал. им. фиг. физ. 2. 2./нем. НКРЈ/БНК: 15/14] АМПЛИДИН б-д. които съответствуват на стойността на изхабяването им. пољопр. най-голямото отклонение на една периодически изменяща се величина. пом. постепенно погасяване на заем чрез периодични вноски. М0. К0.: 5/5. (БТС) амплитуда и вар. (МАС.<грч..+грч. (БСИС2007. ЛСА0. им. Ф2/4. [акц. АМПЕЛОГРАФИЯ б-д. физ. (СИСЧ) кс: амортизация ⌂ рус. К1.-м. спец.). (ПСИС: 1.. Акц0.). мет. А2 (АРЧД/МАС/БСИС2007) амперметр Сл. 4. 3...4р (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Фм+С2Н1-4р (АРЧД/СРЈXVIII) амортификация І. БТС: грч. 3. 2.. документи и под.-м. Ф3/2. фиг. М0.<фр. разстоянието между крайните точки. М0. ТСИС: нем. ширина (АРЧД) © #1: дуга горизонта между точками географического востока /или . до които достига едно тяло при люлеене или трептене. 3. ЛСА1. А1 (АРЧД /СИС/ТСИС) амплидин І. (АРЧД) фр. БЕС: грч. 4. ТСИС: ел.. астр. ТСИС: фр. 2./3.<фр. амплитуда І. Акц1. финанс. АМОРТИФИКАЦИЯ б-д. 3. К1.2..<енгл.РУСКИ УТИЦАЈ 117 х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1.. мат. тех). (ТСИС) ⌂ рус. С1Н1. 5.).. лат.. (АРЧД) © #2: уменьшение ценности имущества. Акц0. 2. фиг...: посл. 1..: 3/3. ТГ0.<лат... (РБАН). им. 1. 5. СИС: лат. 4. метеор.. С0..: посл.. АМПЕРМЕТЪР е-д. ТСИС: фр. І.: 4/4. разликата между най-голямата и най-малката стойност на даден метеорологически елемент за определен интервал от време..-ж. им.. 4. физ. (СИСЧ: фр. (АРБЕ)./енгл. Ф2/4. 5. (БТР). (АРЧД). І. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.-ж.. астр. војн... М0. ТГ0. лат. Д1/1. смекчаване удара на ресори на автомобили при движение. (СРЈXVIII) кс: отклонение ⌂ рус. 2. обявяване за невалидни загубени ценни книжа. БСИС 2007: лат. който служи за усилване на електрическата мощност (АРЧД). (АРЧД). К1.<лат. физ. + фиг. [акц. ТГ2/5. (СТР).<грч.). 2.. ЛСА0. ТГ0.-ж. им. правн...-ж. ТГ0. К0. мат.. ЛСА1 А2 (АРЧД/СИСЧ/БСИС2007) АМПЛИТУДА б-д. размах. јд. Акц0.2./посл. на самолети при кацане и под. облагаемого налогом /на сумму капитализированного налога/ (БЕС). І.-м./нем. [акц. СТСРЈ: 3.2р+С2Н4м. им.5м (АРЧД/БТС) ¤ С2Н3. С2Н2р.<нарлат. (ГРЧД)... [акц. унищожаване на права (АРЧД). Акц0. 2.+грч... А1 (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Н3м+ С2Н4. С0. им.-ж.. физ.. документи и под. (БСИС) ⌂ рус.<лат. </ » />. пољопр. НКРЈ/БНК: 0/1] описание на видовете лози и грозде (АРЧД) © #: наука (БЕС). им. грч. (АРЧД). А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Фм (АРЧД/ БЕС) ампелография І.<лат. уред за измерване силата на електрическия ток в ампери (АРЧД).. мет.. им. І. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. бот.-ж.. 1. (АРБЕ). [акц.. Ф3/2.-м. аргумент..

(АРБЕ).<пољ.-м. (АРБЕ). 4. 2. (АРЧД).4р./нем... разнообразном (БТС). Акц0.. Ф2/4. рус... уголемяване. Ф2/4./пољ. С0. одежда.. (СРЈXVIII) амуницiя (СЦРЈXIX) кс: екипировка. 1. (ГРЧД). К0. лат. лат. пед. књиж. ТСИС: грч.-ж. © #3: о чем-л. от прямаго востока (СРЈXVIII). муска. књиж. [акц. СРЈXVIII: швед.+форт.-ж. (ТСРЈ) амплификация (СРЈXVIII) ⌂ рус. ТСРЈ: лат.<лат. разг. АМПЛИФИКАЦИЯ б-д. лат. (СРЈXVIII) ⌂ рус.. зб. стил./фр. © #: воинские припасы /иногда включая металл/ // снаряжение. (МАС. БЕС: лат. где в действительности восходит /или заходит/ солнце. грч../фр. заст./посл..<арап. књиж. предмети за впрягане или обяздване на кон (ГРЧД) © #2: одежда /обычно специального назначения или форменная/ (СТСРЈ). С0. вещи в екипировката на военен /без оръжието и дрехите/./фр..<лат.<фр. (РБАН). уголемяване (АРЧД).. ЕСРЈ: нем./хол. НКРЈ/БНК: +30/10] 1. (МАС: фр. (БТР).-ж. АМУЛЕТ б-д. 3.> или включая провиант // артиллерийские припасы /иногда – исключая снаряды или включая орудия.-м./пољ. ТГ0. снаряжение ⌂ рус. ЛСА0/2.<лат. [акц. 1. војн. А1 (АРЧД/СИС/ТСРЈ) ¤ С2Н 2. фр. ЕСРЈ: пољ. СИСК: лат. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. ТГ0.. ТСИС: фр.. војн.: 3/3. С0. <лат. начин на преподаване език чрез постепенно разширяване на познанията за сложния строеж на изречението.<лат. зб. им. ручное оружие солдата <. 4.. 2. (СТР). 1./фр.: посл. БЕР). фиг.<грч. І... А1 (АРЧД /СИСЧ/ПСИС) амфибол І.). мин./посл.. ТГ0. М0. (ГРЧД).)..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ запада/ и точкой.. 2. књиж. НКРЈ/БНК: 6/9] силикатен минерал с твърде сложен химически състав – съставна част на много еруптивни./нем. М0... Акц0. им. (МАС) аммуниция и вар. А1/2 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ СТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД/ТСРЈ/ СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (ГРЧД/СРЈXVIII) амуниция І. © #: разстояние солнца в градусах и минутах. (АРБЕ).. осадный и шанцевый инструмент/ // укрепление (СРЈXVIII). Акц0. К1.-ж. пед. (АРЧД). 1. увеличаване обема на предмет. М0. ЛСА1. спец. (НСИС: грч. – за усилване изразителността на речта. К1. АМУНИЦИЯ б-д. [акц. 2.<лат. спец.: 4/4.<лат. вулканични скали (АРЧД). А1/2 (АРЧД/МАС/БЕС/ТСИС/СРЈXVIII) амулет І. натруфеност. НКРЈ/БНК: +30/+30] малък предмет... #2: дальность полета артиллерийского снаряда (ПСИС). (РБАН). (СИС: лат.-м. К0. ТСИС: фр.< лат.. АМФИБОЛ б-д... БЕС. І.. който се носи от суеверни хора като магическо средство 118 за предпазване от болести или злополука./фр. (ГРЧД. лингв. (СИСЧ) ⌂ рус. І. </лат.< арап. 2. зб. фиг.<арап./нем. Ф2/4. фил. снаряжение.. 2.. им. СРЈXVIII: лат. Акц0. лат. <грч... им. талисман (АРЧД)... (ТСИС) амулет и вар.. крайне противоречивом. арап. І.. СЦРЈXIX: војн. (АРЧД). СТСРЈ: 1.<лат.... фр. преувеличаване. заст. рус. војн.. им... заст. ЛСА0-2. (АРБЕ2). [акц. им. ЛСА0. ТСРЈ: лат. СРЈXVIII: фр.). ТГ0.</лат.3м (АРЧД/СИСК) ¤ С2Н2-4р (АРЧД /СРЈXVIII) амплификация І.. Ф2/4.: посл.. им.. војн.-м. им. натрупване на еднородни елементи – сравнения. ТСРЈ: лат.). С2Н3. М0. (АРЧД).. 2.. разширяване. геол. . синоними и под.

ТГ0.-мн. ист. у јд. им..-м. ТГ2/2.119 АМФИБОЛИТ б-д. (РБАН). 1. (БТР. К1. одред. грч. муз./4... стъпаловидно наредени места за публика в зрителна зала като театър. НКРЈ/ БНК: +30/+30] голям съд с две дръжки отстрани. К0. (ГРЧД). К0. разг..). ТСИС. НКРЈ/ БНК: +30/1] ► АМФИБОЛИТИ АМФИБОЛИТИ в-д./м. спец. књиж.-мн.п. им. (АРБЕ2). публични зрелища. отгоре открита. © #1: о зрителях (СРJ XVIII).<грч.. ¤ трисрична ритмическа стъпка в силаботоническото стихосложение с ударение на средна сричка (АРБЕ2). С0. НКРЈ/БНК: 9/12] ¤ 1.3р (АРЧД/СЦРЈ XIX) амфитеатр І. СРЈXVIII: фр. (СИС) ⌂ рус. Д0. ЛСА0. аудитория и др. НКРЈ/БНК: 5/4] скали от групата на кристалните шисти. 2. А2 (АРЧД/МАС/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н2м (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм+С2Фр (АРЧД/СРЈXVIII) амфора І. (СИСЧ) амфибрахiй (СЦРЈXIX) ⌂ рус. грч. на която местата за сядане са разположени стъпаловидно (АРЧД) © С1Нм (#4: что-л. [акц. АМФИБРАХИЙ б-д.. им. геол. ТГ0. ТСИС: фр. архит. 4.. <-ит » -ит> [акц.. [акц. књиж. 2./грч./.-м.<грч. БСИС2007.)... (АРЧД).. Акц0.. акц.: 4/4. 2. борби и др.. (АРЧД).< грч. Акц0. 3.-м. БСЕ: грч. лат. А2 (АРЧД/АРБЕ2/СИСЧ)../фр. АМФОРА б-д. им. Ф2/4 І. строения и т. ТГ0. [акц. при която средната сричка с дълга или с ударение. им. АРБЕ). Ф3/2. (МАС: лат./фр./лат.<лат..<лат. им.<грч. грч. ист. грч. им. М0. трисрична стихотворна стъпка. (АРБЕ).<грч./нем. грч.-ж./ грч.. ЕСРЈ: нем.... (АРБЕ2). (ГРЧД). М0./фр. обикновено с тясно гърло и заострено дъно за прибиране и пренасяне на вино. АРБЕ2).. (ТСИС: +грч. грч. Акц0. РБАН. (СТСРЈ) амфитеатр и вар.. ист. занимающие такую часть зрительного зала) (СТСРЈ). С0. (СРЈXVIII) РУСКИ УТИЦАЈ амфитеатръ (СЦРЈXIX) ⌂ рус./нем. ЛСА0/1. фиг.. постепенно возвышающееся в виде полукружия или круга) + С1Фм (#3: зрители. у мн.-ж. (АРЧД). масло. ТМБ0. М0. (СИСЧ) амфора (СРЈXI-XVII) амфора и вар. /рельеф местности. 2. К0. ОИС: лат. кино./фр. 1. фр. част от зрителна зала. (МАС: грч. (АРЧД). ист. ЕСРЈК: фр./посл. С2Н2р. К1. (БТР). (ТСРЈ: грч. (БТР). геол. ТМБ0. Ф3/2. (ГРЧД).</лат. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. геол. им. ЛСА0/1.<грч. 1.<грч.-м... археол. (РБАН. С0.: посл. Акц0. ТГ2/5..)..<грч. архит. А1 (АРЧД/МАС/СИСЧ/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ2/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРЧД/БСЕ) амфибрахий І... им. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) амфиболиты С. разположени около арена за игри.). трисложна метрична стъпка в четиривременен такт (АРЧД).<грч. поз. М2. археол. СТСРЈ: 3. зърнени храни и др. + фиг.<грч. геол.: посл. І. у мн.: 3/3. лат. СИС: +грч. Ф3/4. СИСЧ. които са изградени главно от минералите амфибол и плагиоклаз (АРЧД)../лат. књиж. І. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н4м+С1Ф3м (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Ф1м (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С2Н2./м. одред. ЛСА0.. Д0. Акц1.[рус. у древните римляни и гърци – постройка с кръгла или овална форма... Ф3/2.<лат.. (АРЧД) © #2: венецианская мера = около 2 ве- . ЛСА0/1.: 1/1. М0. АМФИТЕАТЪР е-д.<грч геол.-м. (СРЈXVIII) ⌂ рус. (АРЧД). 2.. (СТР). със стъпаловидно наредени седалки..

Акц0. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. 4.: 2/2.2. 6. (НСИС) 1.) (СРЈXVIII)..2./фр. НКРЈ/БНК: 0/3] 1. им. фр. Д0. физ. 5. 4. ТСИС: нем.. 1. хем.3> б-д. 4. СЦРЈXIX: 2. 3. С0. Д0. 4. мат. опт.. (СЦРЈXIX) вар: анализа (БТР) кс: изследование. АНАЛИЗ б-д. муз.. ЕСРЈК: грч. разг. ТГ0. фил. 4. спец. 8. (БСЕ) анакруса (БСЕ) ⌂ рус... БТС. грч. главният дял на висшата математика. СРЈXVIII: енгл.. разбор на текст.7р (АРЧД/СЦРЈXIX) анализ С.. грч. (СТР). 5. ТГ0. акуст.<грч. за да се установи качеството и количеството на съставящите ги елементи. Акц0.-ж.. спец. ЛСА1.-м. А1 (АРЧД/БСЕ) ¤ С2Н1р (АРЧД/ТСРЈ) анакруза І. књиж.. разкриване съдържанието на едно музикално произведение въз основа на конкретните данни и исторически създадени закономерности на даден стил. /лат. фил. проверка. излишна сричка в стихотворна стъпка (АРЧД)..<грч.<грч. муз. грч.. 4. им. 3... књиж. (АРБЕ). 4. (РБАН). им.: 3/3.. уред. К1. 2. физиол. Ф2/4. 1. ЛСА0/1. Д0.. (АРБЕ).. състоящ се в определяне на лексическата и граматическата информация на текста (АРЧД) © С1Нм (#7: структурно-функциональный анализ) + С1Фм (#8: распознание звуков речи /<. 3. (БТР). разложение ка: обобщение ⌂ рус. отзив. 1. К0. физ. С0. физ.. (АРЧД). хем. С1Н7м+С1Ф8м+С1Ф4р +С2Н7р.. (НСИС) анализ и вар. М0. мат...-м. књиж.. АНАЛИТИК б-д... хем. књиж.. М0. 3. фил.2. ЛСА0/1. М0. с който се прави анализ.. проба. им. ЕСРЈ: фр. което прави анализ. 2. (АРЧД). АНАКРУЗА б-д. књиж. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРЧД /СИСЧ) ¤ С# (АРЧД/СЦРЈXIX) аналитик С. 1.. 6.<фр. критикa.<грч.: 4/4. <грч. 120 определяне състава на вещество или на вълнá.. 4. разбор. ТГ0. 3. 2. 2.. лингв. с който може да се определя спектралният състав на звука (АРЧД). обсъждане. І.. 1.. (БСЕ: грч... начална неударена сричка пред друга ударена в един стих.-м. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.>/. јд.. (АРБЕ).2 анализатор (СТСРЈ) ⌂ рус.. Акц2. књиж. нервният път и органите на сетивата. спец. 3. 5.6. 3. Ф2/4. (ГРЧД). М0. разлагане на веществата. им. 1. А1 (АРЧД/НСИС) ¤ С2Н3. специален апарат.. [акц.). <атор » -атор>. нем./нем...-м. 2. 2. (СРЈXVIII) анализъ и вар. [акц./лат. зърнени храни и др. лингв. 4. 7. тех. 1. СТСРЈ : физиол. им. мат. (МАС) аналитикъ (СЦРЈXIX) . 1-3. биол. (НСИС: грч.). първият етап при машинен превод.. грам. фи2 зиол.7р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2-4...-м. ТГ0. грч. грам. С2Н1р. лице.</лат.. <-0 » -0>. ЛСА1. 2. Акц0.<нем. лингв. А2 (АРЧД/БТС/НСИС) анализатор С. © С1Фм (#: мера жидких тел у греков и римлян) + С2Фр (*: масло../фр. [акц.). при котором осуществляется преобразование последовательности акустических сигналов в последовательность языковых единиц) + С1Ф4р (#: текста) (НСИС).БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ дер (СИСЧ). хем. К1. 2.. чрез които сложните явления от външния свят се разлагат на отделни попрости явления. (СИС: грч. метод на изследване чрез разлагане на цялото на съставните му елементи. Ф2/3. 3.<грч.-м.6. 7.-ж. <лат. Ф3/2. (ГРЧД). ТСРЈ: грч. АНАЛИЗАТОР<1.. им. К0. им. акуст. (АРЧД).<грч.. който обхваша диференциалното и интегралното смятане.

2) ¤ С1Н2 м+С1Ф1м+С2Н3р (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С2Н3р (АРБЕ/СЦРЈXIX) аналитический С. фр. М0.). ТГ0. 2.121 ⌂ рус.2> б-д. лингв. что аналистъ (СЦРЈXIX).. фил. тъждество ⌂ рус. ЛСА0. М2... подобно на друго нещо./фр. књиш. нещо.. грч.. Д0.<грч.-м.</свлат. лог. (АРБЕ). А2 (АРБЕ/МАС/БТС/СТСРЈ1. <-и » -и>. с разлагане. СИСК: грч.. 2. <-еский.-ж. НКРЈ/БНК:+30х/+30] 1.. която съответствува на дума и друг език.. <-0 » -0>. 2.: 3/посл. к способу познания истины. Ф2/4. (СИСЧ) кс: доказателство ⌂ рус. мат. <-ик » -ик>. им. 2.. (СИСЧ: фр. АНАЛИТИКА<1. к алгебре и общей арифметике) + С1Фм (#1: отн. (СТСРЈ: заст. СРЈXVIII: фр. прил.. СТСРЈ : лингв. лог. Д0.. АНАЛИТИЧЕСКИ<1.). Д0. Ф2/2. С0.. 2. (АРЧД). <-изм » -изъм> [акц. Акц0 Ф3/4. грч. АНАЛОГ б-д.<грч. им.. калка (АРЧД).. да вниква. им.-м. ЛСА0 А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) аналогизм С. -ический » -ески.. аналитична геометрия (АРЧД). 1 ТСРЈ: разг. Д1/2. (ТСРЈ) 1 аналог (СТСРЈ) кс: калка. специалист по правене на анализи. НКРЈ/БНК: 0/0] . [акц.2р. им. мат. ЛСА1 А1 (АРЧД/МАС/ТСРЈ/СТСРЈ1) аналог С. НКРЈ/ БНК: +30/+30] 1... књиш. частци/ (БТР) © С1Нм (#2: связанный с анализом /2/.).. мат.. науч. прид.<грч. (МАС: грч. ТСРЈ: књиш. 2 лингв./фр.). ТГ2/5. развито от Аристотел.2> е-д. фил.. М1. учение за основните елементи на мисленето.. (ГРЧД)./фр. прил. Акц1. лингв./4. -ически>. ТГ0. С2Н1. АНАЛИТИЧЕСКИ<3> б-[д]. [акц. Акц0.. им. 3. (БТС) 1.. +фил. 3. СЦРЈXIX: мат. 2. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. 2. нем. ТСРЈ: грч. (АРЧД). [акц. при който граматичните категории и синтактичните отношения в изречението се изразяват чрез специални служебни думи /предлози. което е сходно. отн. СРЈXVIII : нем... К0. лингв.). (АРЧД). ТГ0. Д0.: 4/4. СЦРЈXIX: 1.: посл. <-ика » -ика>. (АРБЕ). К1.<грч. 2. който се отнася до./посл. прид. (БТР). [акц..-ж. ТГ0. 2. (БТР).: 4/4. (ТСРЈ) 1 аналитика (СРЈXVIII) аналитика (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. ЛСА0-2. ЕСБЕ: грч./енгл. (СИСЧ: фр. им. лице. С0.: 3/3. Ф3/4. А1/2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ЕСБЕ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈ XVIII1/СЦРЈXIX) аналитика С. 3.. НКРЈ/БНК: +30/3] аналитично (АРБЕ). А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) аналитически С. при котором от частных истин восходят к всеобщим) (СРЈXVIII). С0.. лог.. Акц0. Акц0 Ф3/4... мат.. 1.>. фил.2 аналитический (СТСРЈ) аналитический (СРЈXVIII) аналитическiй (СЦРЈXIX) вар: аналитичен (БТР) рус.-м.<грч. (СИСЧ: грч. 2. ТСРЈ: науч... (МАС) аналитически (СРЈXVIII) аналитически (СЦРЈXIX) рус. който е свързан с анализ. умение да се правят анализи.<грч. което се отличава с особени способности да анализира преживяванията (АРЧД) © #: тоже. [акц. К0. дума от един език.<грч. АНАЛОГИЗЪМ е-д. 3. ⌂ <ПФС >. който умее да анализира. съответно. ТСИС: нем. М0. С2Н2р. (АРЧД). ЛСА0.-м. 3. НКРЈ/ БНК: +30/7] РУСКИ УТИЦАЈ 1. М0.: посл. ⌂ <ПФС од грч.

.-м. при което от сходството на предмети и явления по едни признаци се заключава за сходството им по други признаци (АРЧД). им. фил.<грч. М1. умозаключение. (МАС: грч. Д1/2.. © #2: азбучный. Ф3/1.. <сходен. спец. лог. 2. грч. (СРЈXVIII) аналогiя (СЦРЈXIX) кс: паралел.: 4/4. М0.посл. књиж./грч (АРЧД).3) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈО/ СРЈXVIII) ¤ С2Н2. алфавитный (СРЈXVIII).<грч. А2 (АРЧД/ТСРЈ).. 4.).4р+С2Ф1р (АРБЕ/СЦРЈXIX) аналогия І.<грч.4р (АРБЕ/СРЈ XVIII) ¤ С2Ф1р (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2. 2.-м. С0. съответен. ЛСА0. разг. им. в съчет. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С0 (АРБЕ/ СТСРЈ1. (АРБЕ). алфавитный (СРЈXVIII). обикн.2. пропорционален.(заст.. фр. акц. сходство.. [акц. БСЕ: грч. К0. (ГРЧД). Д0. І. БЕС: грч.).3 аналогия (СТСРЈ) аналогия и вар. АНАЛОГИЧЕН е/б-д. ТГ0. подобие. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. С0. Акц0. (АРЧД). лингв.. Акц0.. [акц. геол. (ТСРЈ: науч.-м. 2. 2.. ¤ 1. А2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н 1м (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С0 (ГРЧД/СЦРЈXIX) аналогический С. (СРЈXVIII) аналогическiй (СЦРЈXIX) аналогичный. сходен. СЦРЈXIX: 1..<свлат.3> б-д. еднаквост.. І.. СРЈО: књиш. съразмерен ⌂ рус. лингв. <-ический » -ически>.<лат.. (СРЈО) 2. СРЈXVIII: фр..). при което от сходството на два предмета или две явления по едни признаци се стига до извод за сходството им и по други признаци. (БСИС2007) ⌂ рус./фр. им. подобен (АРЧД) © #2: азбучный. НКРЈ/БНК: 9/0] ¤ основан на аналогия... биол. СЦРЈ XIX: стих. М2.-ж. Ф3/2. 2. (АРЧД)../ лат. [рус..: 4/4. сравнение.<фр. ЛСА0/1. 122 (БТР). 2../нем. А2 (АРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРЧД/БСЕ) анапест І./4. књиж. съответствие ⌂ рус. А2 (АРЧД/БСИС2007) анаморфизм І. с правя. (ТСРЈ) аналогический и вар. НКРЈ/БНК: +30/+30] ► АНАЛОГИЧЕСКИ АНАЛОГИЧЕСКИ е-д.. -чен (МАС) вар: аналогичен (АРЧД) кс: идентичен. (БСИС 2007: грч. МАС: 2. прид. съответствие. М2/0. 3. Акц0. АНАМОРФИЗЪМ е-д. наличие на еднакви признаци. ЛСА0. [акц. направя. ЛСА0./грч. 1. Акц1. прид. (АРЧД). СРЈXVIII: фр.-ж. К0. ¤ аналогичен. С0. заст. грч. АНАПЕСТ б-д. правн. (МАС) анапест (СРЈXVIII) анапестъ (СЦРЈXIX) кс: антидактил ⌂ рус.<лат. [акц. С2Н2р. разг..: 2.2. подобие. муз./нем. нем. ТГ2/5. им. АРБЕ). 2. сходство.. І.. 3.)/ .<грч. 4.). Ф3/4. ТСИС: фр.. ТГ2/5. АНАЛОГИЯ<1. фил.: посл.<грч.. <-ичный » -ичен>. ЛСА0/1. им. подобен> (ГРЧД) © #1: основанный на аналогии (МАС).БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ заключение въз основа на сходство (АРЧД).. К0... сходство между предмети и явления вследствие на еднакви признаци. Ф2/4.< фр. сродство. Акц0/2. С0.-м. (МАС: грч. ТГ0. (ГРЧД). књиж. М0.. сближаване на дадена граматическа форма или дума въз основа на социативни връзки помежду им (АРБЕ). х х мат. (БТР. грч.<грч. сходен. прид. Д0. (АРЧД). Ф3/4. ТГ2/0.<грч. умозаключение. им. Ф3/4.: 3/3. НКРЈ/БНК: 0/0] вътрешно изменение в строежа на скалите под влияние на голямо налягане и висока температура (АРЧД).

анархистически // присъщ на човек.<грч. © *1: анархист (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX). 1.<нем. обявява се против политическата борба на работническата класа и ръководната роля на пролетерската партия и проповядва....< нем. им. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1.. Акц0. (СИС. 2. прид. (АРБЕ). трисрична стихотворна стъпка от две кратки /неударени/ и една дълга /ударена/ сричка. 2 (ГРЧД). (СРЈXVIII: фр.> враждебно на марксизма (АРБЕ). НКРЈ/БНК: 19 /+30 ] ¤ който се отнася до анархизъм и анархист (АРЧД) © #2: свойственный анархизму..2 анархизм (СТСРЈ) кс: своеволие ⌂ рус.. <-ский » -ичен>. рус. разг.. Ф3/4. [акц. ТГ0. СИСЧ: грч. ТГ2/5. 2. Д1/2. при който съществува безредие. враждебно на марксизма.2 анархистский С.123 посл. неорганизираност. отричане. непризнаване на власт. разг. неорганизиран. фр.-м. (АРЧД).3м ЛСА0/1.. своеволие (АРБЕ) © #1: дребнобуржоазно реакционно <. който се отнася до анархизъм или до анархист. С1Н2. или е свързан с анархизъм или с анархист.: посл. което отрича всяка държавна власт и проповядва абсолютна свобода на личността. 1. ритмична фигура. (ГРЧД). им. ред и дисциплина. Ф2/4. Акц1. анархистически. Ф3/4.-м. пол. ТГ2/5.-м. лице. АРБЕ2).. принадлежащий анархистам (СТСРЈ 2 ). дисциплина. разг. отричане. който не признава ред и дисциплина. разг. образувана от две кратки трайности в началото и една двойно по-голяма в края (АРЧД). А2 (АРЧД/СТСРЈ1. (РБАН). М2.2) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ1. пол. (АРЧД). фиг.. който не признава ред и дисциплина. разг. дребнобуржоазно реакционно обществено-политическо течение. АНАРХИЗЪМ<1.2> б-д.<фр.2) анархист С. © *: анархизъм (АРЧД/ТСРЈ). НКРЈ/БНК: 16/15] 1. 2. М0. 2. включително и диктатурата на пролетериата.: посл. М2. с <грч. 2. 2. 1. разг. фр. което отрича всяка държавна власт. 2. + сц ]). което не се подчинява на власт. (СТСРЈ : разг.). 1.<грч. <-изм » -изъм>.2> е-д./3. 2 СТСРЈ : разг. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] 1. ЛСА0/1...2 анархист (СТСРЈ) анархистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус./фр. разг. ¤ 1./фр. #3: 1. ТСРЈ: 1... разг..2> е-д.-м. Д0. (ТСРЈ) 1. анархистически (АРБЕ) © *1: анархи- . им. прид. § [сс. 2. абсолютна свобода на личността. <-ист » -ист>. (АРБЕ. грч. С2Н2р.2) ¤ С2Н2р (АРБЕ/ БСЕ) ¤ С0 (АРБЕ2/БСИС2007) ¤ С2Ф1>р (АРБЕ2/НСИС) анархизм С.: 3/4.. Д1/2. пол. грч... (БТР).2) ¤ С2Фр (АРЧД/ ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С2Ф1р (АРБЕ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) 1.<грч./нем. непризнаване на власт. ЛСА0/1.. А1 (АРБЕ/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ1. безвластие./посл. ¤ 1.<фр. 2. рус.<грч. [акц. своеволие (АРБЕ2) © *1>: научному социализму мелкобуржуазное общественно-политическое течение (НСИС).. АНАРХИСТИЧЕН<1. 3. привърженик на анархизма. Акц2. х х [акц. С0. 2. ТСИС: фр. К0..). ТСРЈ: 2.. 2. К1. своеволник (АРБЕ). пол. пол. НСИС: грч. (АРЧД). (МАС) 1. А2 (АРБЕ/ТСРЈ) ¤ С1Ф1р (АРБЕ/СТСРЈ1. 2. характерный для него. обществено-политическо течение. им. 2.. ред и дисциплина. (СТСРЈ) анархический (СРЈXVIII) анархическiй (СЦРЈXIX) вар: анархистически (БТР) ⌂ рус.. РУСКИ УТИЦАЈ АНАРХИСТ<1.

.им. АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ е-д. посл. ТГ2/5. ТГ0. 1. (МАС: грч.-м. § [н д ]). разгром.<грч.. Д0. отсъствие на организирана държавна власт. СИА0гр. К0. А2 (АРЧД/БСИС2007 /НСИС/МАС) анархо-синдикализм Сл. смут. Д1/2. безвластие. Д0. (ГРЧД). специалист по анатомия (АРЧД). нарушаване на установената власт. ЛСА0. М2. [акц. безвластие. им./нем. фиг.. ТГ0/2. 2../нем. стихийност. АНАТОМ б-д. ред и дисциплина. разг. нарушаване на установен ред и дисциплина. пол. Акц1. Ф3/1. (РБАН). [акц. АНАРХИЯ б-д. разг. (СРЈО) 2 анархия (СТСРЈ) анархия (СРЈXVIII) анархiя (СЦРЈXIX) кс: беззаконие. связанный с ним (СТСРЈ ). гл. анархия ІІ. (АРЧД). Д1/1. ЛСА0/1. Акц0. (ГРЧД). разг. на XX в.. С0.-м. ¤ 1. Ф2/4.. нем. 2. (БСИС: грч. 2. хаотичен ка: порядъчен ⌂ рус.-п.: 2/2. (ТСРЈ) анатом и вар. междуцарствие. им. 2 анархия ІІ. (АРЧД). К0. 2. С0. [акц. им. суматоха. отсъствие на организирана държавна власт. Ф3/4. ТМГв0. (СТР). (АРЧД).. анархически (АРБЕ) © #1: соотн. К1. пол. Ф3/4. (РБАН. с сущ. © *1: анархист (АРБЕ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX). дезорганизация. связанный с ним 2 (СТСРЈ ). прид. разг../ грч. отсъствие на планова организация. Акц0. А2 (АРЧД/СТСРЈ/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р .: 2/посл.-ж. 3. (СРЈXVIII) ⌂ рус. Акц2. което води към безредие 124 и хаос. (ЕСРЈ: лат.-м. І. като отрича необходимостта от участие на профсъюзите и политическата борба и надценява значението на общата стачка.. разг.). Ф3/4. им.-м. АНАРХИЧЕН е/б-д. грч. безсистемен.. ТГ2/5. което пренася идеите на анархизма в профсъюзното движение. нем. М0.. Д1/2. <-0 » -0>. С0./7. АРБЕ). хаос ка: порядък ⌂ рус. СРЈXVIII: фр. НКРЈ/БНК: +30/+30] учен. 2.. 2. хаос.> (МАС). безредие.. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Ф1м (АРБЕ/МАС) ¤ С0 (АРЧД/АРБЕ/СТСРЈ2) ¤ С0 (АРЧД/СРЈО/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2. Акц0. М2.). -чен С. С1Фм.3р (АРБЕ/ СЦРЈXIX) анархия І. стихийност. грч. обявявайки я за главно средство на пролетарската борба (АРЧД). безпорядък.-несврш. законност и задължителни норми на поведение. прид. ЛСА0/1.: 3. государства (МАС). 2. АНАТОМИРАМ е-д.). им. А2 (АРЧД /MАС/ТСРЈ/СРЈXVIII) анатом С.. хаотичност (АРБЕ) © #: свойственное анархизму отрицание всякой власти <. ТГ0. ¤ в който съществува анархия./нем. безредие. своеволие.<грч. ЛСА0/1. (БТР)./сврш. непорядък. М0. мед.</лат. пол. стихийност (АРЧД) © #: свойственное анархизму отрицание всякой власти.. М2/0. С0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ зъм (АРБЕ/ТСРЈ). ЛСА0. Ф3/2.<грч. (БСИС2007) 2 анархичный (СТСРЈ) кс: безпорядъчен.-ж. с сущ.: 3/3. [акц. СРЈXVIII: фр.(МАС) ⌂ рус. А2 (АРЧД/БСИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/АРБЕ/СТСРЈ) анархичный. безредие.. грч. (АРБЕ). (АРЧД). <-о. НКРЈ/БНК: 0/3] ¤ безреден (АРЧД) © #1: соотн. разпуснатост... <-ичный » -ичен>./ х грч.» -о->. НКРЈ/БНК: 0/3] опортюнистическо течение от края на XIX и нач.. НКРЈ/БНК: +30 /+30] ¤ 1. безплановост. ь ь (БСИС2007: фр.

излагающий содержание данного учебного предмета) (СТСРЈ). сложна лихва (ГРЧД). [акц..). АНАТОЦИЗЪМ е-д. дял от биологията и медицинската наука.. излагающий содержание данного учебного предмета. (СТСРЈ). разбор // анатомический театр (СРЈXVIII). [акц.-ж. организма или отдельного органа // внутреннее строение.). растения/ (АРЧД) © С1Нм (#2: строение какогол. разг. съ котораго сията кожа (СЦРЈ XIX). ¤ 1. 2. (БТР. наука за структурата на живите организми. (ГРЧД).-несврш. им. изследвам. К0. РБАН). фиг. грч./нем. (АРЧД). нем. © #2: въ рисовальномъ искусствѣ и ваянiи: изображенiе человѣка или животнаго. лат. © #2: вскрытие трупа. причисляване на неплатени лихви към капитал. фиг. начисляване на лихва върху лихвите.-м.. Акц0. СРЈXVIII.<грч.<грч. устройство... който изучава външната форма и вътрешния строеж на живите организми. им. анатомирам.3. [акц.. 2. устройство чего-л.3р+С2Ф1бр (АРБЕ/СЦРЈXIX) анатомия І. #2: внутреннее строение. учебник по този предмет. грч. невидимое устройство чего-либо (СТСРЈ). ¤ 1. СРЈXVIII: нем. гл. 1. ТСИС: нем. НКРЈ/БНК: 16/1] анатомизирам. ТГ2/5. содержащий теоретические основы данной научной дисциплины // учебник. им. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ наука за формата и строежа на организмите /хора. 2. С0. ЛСА0/1.. наука за външната форма и вътрешния строеж на организмите // тази наука като учебен предмет.<грч. строеж.-п. строеж на организъм или отделен орган (БТР) © #3: строение. ¤ 1.) + С1Фм (#1: учебный предмет. јд. разг. <-ировать » -ирам>. А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Ф 2м (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Ф1. грч. (СТСРЈ) анатомировать (СРЈXVIII) кс: изследвам ⌂ рус. съ котораго сията кожа (СЦРЈXIX). . мед. секция // рассмотрение. ТСРЈ: мед. разрязвам труп с научна или съдебна цел. животни.. невидимое устройство чего-л. 1. им. (СТР) (МАС: грч. 3.: посл. финанс.<грч. ТГ0. ЕСРЈ: лат./грч.125 (АРЧД/ТСРЈ) анатомировать С. <1.. М0. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н1р (ГРЧД/ ОИС) анатоцизм І. (ГРЧД)./ сврш. НКРЈ/БНК: 0/0] ¤ капитализиране на лихвите. пресмятане на лихви върху лихвите (АРЧД). спец. структура на орган или организъм (ГРЧД) © #1: учебный предмет. 2.<грч.. устройство на отделен орган или система на живия организъм (АРБЕ) © #2: внутреннее строение.. (АРЧД). 2. © #2: въ рисовальномъ искусствѣ и ваянiи: изображенiе человѣка или животнаго. (ОИС) ⌂ рус.. (АРЧД). + разг. (СТСРЈ: 2. содержащий теоретические основы данной научной дисциплины // учебник.: 4/4. Ф3/4.).. (СИС: грч. АНАТОМИЯ б-д. (АРБЕ). К1. 3.2м (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н3м (БТР/БТС) ¤ С1Н2м (АРЧД /СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м+С2Н 2р (ГРЧД/БТР/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м +С2Н2. © #2: въ рисовальномъ искусствѣ и ваянiи: изображенiе человѣка или животнаго. (СРЈXVIII) анатомiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. І. 2. (СТСРЈ) анатомия и вар. Акц1. спец. + фиг. 1. С1Н2м+С1Ф1м. ЛСА0/1. СТСРЈ: 1. Ф2/4. 2.. (БТС). І. анализирам> (АРЧД).-ж. М2. невидимое устройство чего-л. © #2: въ рисовальномъ искусствѣ и ваянiи: изображенiе человѣка или животнаго. спец...<клат.-м..: 3/3. съ котораго сията кожа (СЦРЈXIX) ¤ 1./4. съ котораго сията РУСКИ УТИЦАЈ кожа (СЦРЈXIX).

<грч.. књиш. ЛСА0/1. СТР)..). ЛСА0/1. (АРЧД).: 2/2. І. биол. [рус. <ана. прид. примет какой-л. (АРБЕ). С1Н2м. [акц. Д0. -ен (СРЈО) вар: анахроничен (АРЧД) кс: атавистичен ⌂ рус.<грч.. Д0 им. атавизъм ⌂ рус... мнение и др. ТГ0.<грч. грч. К1. (АРЧД). М2. ист. ТГ0. грч.. ТГ2/5. „другой“ и т.. Д1/2. традиций и т. 1.<фр. Акц0. К1. (АРБЕ) (БТС: грч. акц./фр. хронологично несъответствие. им. 2.<грч.. ТСИС: грч. Акц0 Ф3/4. књиш. цркв.<грч.<грч. им.. књиж. лингв. ист. ТСИС: фр.. консерватор (БТС). Акц1. (СИС: грч.. 2. (ТСРЈ: .. 2.-ж. књиж. биол.. (РБАН. (БТС) ка: епифора ⌂ рус. 1. остаряло несъответсвуващо на съвремеността явление. БТР). [акц. М1. СТСРЈ: заст. Акц0.. прид.. (АРЧД). К1.-м. 1..<грч.. им. заст..-ж. заст. І.-м. © #: ошибка против особенностей. фиг. Ф3/2. кто живет уединенно. АНАФОРА б-д. ТСИС: нем. прид. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. ТСИС: фр. НКРЈ/БНК: +30/ 15] ► АНАХРОНИЧЕСКИ АНАХРОНИЧЕСКИ е-д.: посл.<грч. ЛСА0/1 А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/МАС) анахронический С. (РБАН. С0. АНАХОРЕТ б-д..<свлат. (СТСРЈ) анахроничный. биол... рус. ЕСРЈ: грч. + књиш. књиш..-м. [акц. (ТСИС). <-ичный » -ичен>. лат. пустинник (АРЧД) © #2: тот. схващане.. М0. ТГ0. ЛСА0-2.).» ана->. пустинник ⌂ рус.. фр.п. (СИС) ⌂ рус.. књиж. им. ТСРЈ: грч. Ф3/2. замкнуто СТСРЈ АНАХРОНИЗЪМ<1. им. С0. НКРЈ/БНК: 3/28] стилна фигура. отживелища (АРБЕ) © #3: о том. Ф3/4. (МАС: грч. 2. <грч.. М0.. НКРЈ/БНК: 0/2] стадий на делението на клетката. ТСРЈ: грч./4. А1 (АРЧД /СИС/ТСИС) анафаза П.. С2Н1р. књиж. књиш.. ТГ2/5. погрешно отнасяне на факт или събитие от една епоха към друга. эпохи (СРЈXVIII)./ посл. АНАХРОНИЧЕН е/б-д. (ГРЧД). ЛСА0.<грч. СРЈXVIII: фр. Д0... ТГ2/5.-ж. књиш.). (АРЧД). (АРЧД)..-ж. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ТСИС/ СРЈXVIII) анахорет І. ТГ0. С0../нем.<грч. (СРЈXVIII) 1. синтактични форми или звукове в началото на няколко последователни стиха или изречения (АРЧД) © #2: повторное упоминание в тексте элемента описываемой ситуации с помощью местоимений и слов типа „такой“. (БТР.-м.2 анахронизм (СТСРЈ) кс: архаизъм. (МАС: грч. при който отделилите се хромозоми се групират към полюсите на клетката (АРЧД)..<сргрч.п.2/ ПСИС) ¤ С1Н3м (АРБЕ/БТС) ¤ С1Фм+С2Н2р (АРБЕ/СРЈXVIII) анахронизм І. А2 (АРЧД/СРЈО/ МАС) ¤ С2Н1р (АРЧД/СТСРЈ). К0. 126 СРЈXVIII: фр. (ГРЧД). С0. при която се повтарят една и съща дума или думи.2> е-д. (СТСРЈ) анахорет (СРЈXVIII) кс: отшелник. заст. Ф3/4. књиж. М2/0. им. ГРЧД).: 3/3. НКРЈ/БНК: 22/6] отшелник..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ АНАФАЗА б-д. (БТС) анахронизм и вар.. ЛСА0/1.. им. Ф2/3.<грч.. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ1.: 4/4.. Ф3/2. књиш. цркв. І. Акц0.: посл.. Акц0. (АРЧД). [акц. књиж. кто придерживается старых обычаев.). А2 (АРЧД/МАС/БТС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ ТСИС) анафора І. грч... М0.

НКРЈ/БНК: 10/5] 1. СИСЧ). НКРЈ/БНК: 0/8] англикан. 2. как в Англии. заст. Д0. <-ский » х -ски>. наем кого-л. (АРЧД).. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1.127 књиш.). АНГЛИЙСКИ<1> е-[д]. 2. (СИСЧ) ангажемен (СРЈXVIII) кс: договор. който погрешно е отнесен вдруго време.. ТГ0. (БТР. Акц0. 2. С0.. им. С1Н1.: посл. (ЕСРЈ: фр. ТГ2/5. ТГ2/4. С0. [акц. [акц.. АНГАЖИМЕНТ г-д.. ТГ0. <-ический » -ически>. прид. договор (АРЧД) © #1: приглашение артиста на известное число представлений. А2 (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С# (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1. #4: покупка товара в долг (СИСЧ). <-ец » -ец>. К1/2. ¤ 1. Акц0. М0.. прид.-м. за изпълняване на някакво обещание // поето задължение /гласно или негласно/ към жена или мъж за трайно обвързване.: посл.).-м. (СТСРЈ) ⌂ рус.: 2/2..-м. <-ез » -ез>.. заст. С1Н3м+С1Фм. поз. контракт ⌂ рус. <мирянин.<фр. (СРЈXVIII) рус. отживял. [акц.. АНГЛИКАНЕЦ б-[д]. © #: английских (БЕС.+>. остарял (АРЧД). (СИСБ) ⌂ рус. им. СРЈXVIII: фр. ЕСРЈ: фр. НКРЈ/БНК: 1/0] 1. вообще приглашение. наем кого-либо на известный срок. вообще приглашение. вообще приглашение. фр. ЛСА2. свойственный им (СРЈXVIII). <од клат. 2. 3. в Англии или англича1 нами (СТСРЈ ). М2. К1. ЛСА1/2. Акц0. Д0. който се произвежда или отглежда в Англия (АРБЕ) © #3: принадлежащий Англии. (АРЧД. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм+ С2Н2р (АРЧД/БЕС/СИСЧ) англез С. 1. <-емент » -имент>. (ТСРЈ) 1 английский (СТСРЈ) английский и вар.).. им. Ф3/1. Д0. ГРЧД. А2 (АРЧД/СИСБ) англиканец С. характерный для них и для Англии. англи1 чанам (СТСРЈ ).: 3/3. Ф2/4. Ф2/4. Ф3/4. выведенный и т.п. [акц. обещание за извършване на нещо. който принадле- ../посл. уговорка. ТСРЈ: фр. [акц. СИСЧ.-м. който е свързан с Англия и англичаните. ЛСА0/1. #3: заем денег. © #: такой. #4: созданный. в друга епоха. фр. наем кого-либо на известный срок.. у англичан. присъщ на англичаните или типичен за техния бит. РУСКИ УТИЦАЈ им. обикн.2бр (АРБЕ2/СИСЧ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р+ С2Ф1бр (АРБЕ2/СРЈXVIII) ангажемент С. 3.. (АРБЕ2) (МАС: фр. им.4м+ С2Н2р. М0. #3: принадлежащий Англии. К0. АНГЛЕЗ б-д. А2 (БТР/МАС/ТСРЈ) ¤ С1Н2-4м (БТР/ СТСРЈ1) ¤ С1Н3м (АРБЕ/СТСРЈ1) ¤ С1Фм (БТР/СРЈXVIII) английский С. времетраене на поето задължение. ЛСА0/ 2. поето задължение по договор // времетраене на такова задължение (АРБЕ) © #1: приглашение артиста на известное число представлений. М1. РБАН)..<фр. на известный срок.3. #4: покупка товара в долг (СИСЧ). вид старинен танц. © #: приглашение артистов на работу по договору на определенный срок (МАС). (АРЧД). НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] ¤ който се отнася до Англия и до англичанин (БТР) © #2: свойственный англичанам. БЕР). музика за такъв танц (АРЧД) © С1Нм (#3: музыкальное произведение в ритме такого танца) + С1Фм (#: восходящий к английским народным танцам) (СТСРЈ). #3: заем денег.>. Д1/2.: 4/4.-м.-м. + суж. с брак. им. англичанам. поемане на задължение. който е свойствен. 2.4м+С2Ф1б. заст.. поето задължение за извършване на нещо./ посл. ¤ 1. Акц0. <од клат. ⌂ <ПФС >.

-м. основное население Великобритании (МАС). НКРЈ/БНК: 0/7] твърд минерал./ посл.-м. (§ [дэ]).-м. им.<клат. + лингв. ТГ0. М2.. ЛСА1.: 4/4. С2Н2. лингв.. 3.<фр. [акц.: 1/1.-м. лингв. (СТСРЈ) кс: англичанин ⌂ рус. (АРБЕ). К0. С0. Ф3/4 І. 3. швед. им. М0. мин. М0. ТСИС: физ. ЛСА0.3р К1. Акц0 Ф2/4. (АРЧД). употребяван като огнеупорен и киселиноустойчив материал (АРЧД).. Акц0. енгстрьом (АРЧД). С0. (ЕСБЕ: швед. неразтворим в киселини. (НТЕС) ⌂ рус./посл... им. <-чанин » -чанин>. А2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ/СРЈXVIII) англицизм С. (АРБЕ). спец. <од клат.0001 микрона. ТГ0. (АРЧД).. С0.. ТГ0. К0. със зелен или сив цвят. мин. М0. <-ец » -ец>. (АРЧД). І. [акц. [акц.свойствени на английския език (АРЧД).-м. Австралия. М0. им. НКРЈ/БНК: 1/0] глеч.-м. А2 (АРЧД/СТСРЈ) англосаксонец С. (ГРЧД). Д0.. К0. заст. Ф3/4. § [рэ])./3. ТГ2/5. [акц. лице. М0.: посл.. им..: посл. (ТСРЈ) англицизм (СРЈXVIII) ⌂ рус.. С1Фм. (АРБЕ). ⌂ <ПФС >. СИСК. им. С0. Акц0. К1. Акц0. К0. (АРЧД)..<енгл... К0. (БЕС: мин. мн. Акц0. АНГЛОСАКСОНЕЦ б-д. (СРЈXVIII) кс: англосаксонец рус. Канада.-м. рус. ЛСА0./фр. им..).. А1 (АРЧД /СИС/НСИС) андезит І..-м.< фр. НКРЈ/БНК: 2/0] дума или обрат. им. Аг0. завладели Британия през V в. (АРЧД). [акц. АНДЕЗИТ б-д. им. М2. НКРЈ/БНК: 1/26] 1. общо название на говорещите английски език във Великобритания. (АРБЕ2).-м.-м. АНГСТРЬОМ е-д. шпан. което принадлежи към германските племена. І. (СИС) вар: ангоба (ГРЧД) ⌂ рус. Д0. ТСРЈ: туђ. тех.<швед. физ. АНГЛИЧАНИН б-[д].БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ жи към англиканската църква в Англия> (АРЧД)... мин. лингв. ЛСА0. Аг0. Ф2/2.: посл. 2. НКРЈ/БНК: +30/15] единица мярка за дължина за измерване на светлинните вълни = 0... швед. им. Акц1. човек от английски произход. (СИСЧ: лат. потомък на тези племена. АНГЛИЦИЗЪМ е-д. рет. гражданин на Англия (БТР) © #: нация. АНДАЛУЗИТ б-д. САЩ. (МАС) вар: енгстрьом (АРЧД) ⌂ рус.: 3/3. ЛСА0.. андезин.-м. Ф2/4.: посл. им. (СИСЧ) англичанин и вар.. С0.. фр. шпан.+>. (СИС) ⌂ рус.. физ. епон. им. ЛСА0/1...). им. СРЈXVIII: фр. (БЕС: фр. ЛСА0. съставена от плагиоклаз. мин. Н.. Акц0.. А2 (АРЧД/МАС/НТЕС) ангстрем І. [акц..<енгл. спец./фр. Ф2/4. А1 (БТР/МАС) ¤ С0 (БТР/ СИСЧ/СРЈXVIII) англичанин С.. НКРЈ/БНК: +30 /+30] лице от основното население на Англия. (АРЧД). ТСИС: фр. Ф3/2. [акц. <-иц/ изм » -иц/изъм>. ТГ2/5.м. (АРБЕ).-м. А1 (ГРЧД/ СИС/БЕС) ангоб І. (ГРЧД). положена върху цялата повърхност на грънчарско изделие за прикриване цвета на съда (ГРЧД).. тех. алуминиев силикат. (АРЧД). 2. књиж. пи- . МАС: фр. им. НКРЈ/БНК: 0/14] вид тъмна вулканична магмена скала. ТГ0.. спец. Д1/2..-м./посл. А1 (АРЧД/БСИС2007/НТЕС) андалузит І. І. ТГ0. Зеландия и Южноафриканската република (АРЧД) 128 АНГОБ б-д.).

ТГ0. (СИС: грч. АНЕКДОТИЧЕН е/б-д. измислица. Акц0. С0../фр./нем. М2/0. която се исползува за строеж (АРЧД).. ТСИС: грч. /посл. ТГ0. ТГ0. измислена случка. АНДРОГИНИЯ б-д. І. К0.-ж./ посл. © С1Фм (#: первонач. (АРЧД). Ф3/1. им.-м. (СРЈXVIII) кс: людоед ⌂ рус. им. ЛСА0. 2. Акц0. Акц0. им.). грч. рет. С0. ЛСА0/2.-ж. (АРБЕ).<грч. затем о любопытных. <грч. С0. (БТР.. СИС. АНЕВРИН б-д. РБАН). (АРБЕ). сам этот случай) + С1Фр (#1: за любопитно произшествие из живота на бележита личност) (СТСРЈ). А2 (АРЧД/ТСРЈ/ МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СТСРЈ). І. людоед (АРЧД) © #1: название некоторых древних племен в Птоломеевой географии (СРЈXVIII). им. физиол. фр.. история ⌂ рус.-ж.: посл. Д1/2. (АРЧД).. НКРЈ/БНК: 0/2] мъжемразство (АРЧД). ЛСА1. (СИС) ⌂ рус.. књиш. амфибол и др. М0.-м.. прид.. І. Ф3/2 І. књиш.-м. ТГ2/5. людоядец. легенда. књиш.. сам этот случай) + С1Фр (#1: за смешни случки из живота на бележита личност или измислено лице) (СТСРЈ). небивалица (АРБЕ) © С1Ф м (#1: о каком-либо вымышленном событии. [акц. ЛСА0. А2 (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С1Фм+С1Ф1р+С2Н3р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Фм+С1Ф1р+ С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1... АНЕКДОТ б-д. им..<грч. 1.. ЛСА0...<грч.: посл.-ж.. им. кратък разказ./фр. Акц0. 3. (ТСИС: фр.<грч. заст. за смешни случки из живота на бележита личност или измислено лице. ТГ0. (ТСИС) ⌂ рус.<нем. им. НКРЈ /БНК: 1/9] витамин B1 (АРЧД). (СТСРЈ) анекдот (СРЈXVIII) анекдотъ (СЦРЈXIX) кс: басня. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) андрофобия І..: 3/3. А2 (АРЧД/СИС/ПСИС) андрогиния І. књиж. им.. измислица (АРЧД) © С1Нм (#2: устный короткий рассказ с неожиданным остроумным концом) + С1Фм (#1: о каком-либо вымышленном событии. происшествие) + С1Фр (#1: обикновено измислен. (АРЧД). (АРЧД). (ГРЧД). [акц. К0. Ф3/2.: посл. .. (АРБЕ). кратък разказ за любопитно произшествие из живота на бележита личност. (СИСЧ: грч.). М0.).129 роксен. ¤ 1.3р (АРБЕ/СЦРЈXIX) анекдот І. ТГ0.: 3/3. спец. А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) ¤ С1Н1м (АРЧД /СРЈXVIII) андрофаг І. (ПСИС) ⌂ рус. им. биол./посл. ЕСРЈК: фр. 3. АНДРОФОБИЯ б-д. забавном случае // само это событие. забавен. М0. (АРЧД) (СИС: грч. Ф3/1. обикновено измислен.<грч.).<грч. І. фиг. достопамятных // случай. књиш. 2. Ф3/4.-м... (ОИС) андрофаги и вар.. за смешни случки из живота на бележита личност или измислено лице) (СРЈXVIII). Акц0.-м. (МАС: грч.-м.. Д0. НКРЈ/БНК: 0/0] проява на вторични полови признаци от мъжки или женски организъм АРЧД АНДРОФАГ б-д. къс устен разказ с остроумен завършек. им.). К0. С1Н2м+С1Ф1м+С1Ф1р РУСКИ УТИЦАЈ +С2Н2р К1. К1. разг. М0. 2. М0. Ф3/2. ТГ0. [акц. 2. [акц. забавном случае // само это событие. Ф3/2.. Акц0. [акц. грч. С0. СРЈXVIII: фр. А2 (АРЧД/СИС/НСИС) аневрин І. НКРЈ/БНК: 0/0] човекоядец. о событиях тайных. виц. ЛСА0/1. биохем. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. ЕСРЈ. С0. СИС: грч.

: 4/4. Anemone pulsatilla (АРЧД). (СТР).<лат.-ж. (АРЧД). (ТСИС: грч. С1Фр. фр.<лат../ сврш. прид. ЛСА0/1. (БТР.. (БТР). пол. ЛСА0/1. К0.-п. плодовете и спорите на растенията от вятъра АРЧД . М2. Ф2/4. ТСИС: фр. Акц0 Ф3/4. 2. (ГРЧД).. нелепый (СТСРЈ). [акц. бот.+грч.<грч. С0.. НКРЈ/БНК: +30/12] ► АНЕКДОТИЧЕСКИ АНЕКДОТИЧЕСКИ е-д. (МАС: грч... СИА0гр. (БСЕ грч. съсънка.-несврш. ТМР0/2.. ТМГв0. ТСРЈ: грч. (АРЧД).<лат.-п. ЕСРЈ: фр. бот. Ф3/2. (АРЧД).. -чен (ТСРЈ) вар: анекдотичен ⌂ рус.. (АРБЕ). Акц0. [акц. невероятен (АРЧД) © #2: похожий на анекдот.<лат. К0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ [рус. измислен. ТСИС: бот. пол. (СТСРЈ) кс: присъединение 130 ⌂ рус. С0. (АРЧД). А2 (АРЧД/СИС/БЕС) анемофилия І. К1. (СТСРЈ) анекдотическiй (СЦРЈXIX) анекдотичный./фр. (МАС: лат. ТГ0. (АРЧД)..-м. (АРБЕ2). (АРЧД). БЕС: грч. НКРЈ/БНК: 18/0] ¤ за империалистическа държава – присъединявам насилствено чужди територии или цяла държава към своята територия (АРЧД) © #: за империалистическа държава (АРЧД/ТСИС). им. А2 (АРЧД/СИС/БЕС) анемохория І. НКРЈ/БНК: 20/+30] принудително присъединяване на чужда територия към територията на държава (АРЧД) © #: а также насильственное удержание какого-л. им. бот. ГРЧД. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС/НСИС) ¤ С0 (АРБЕ2/СРЈО/БТС) аннексировать С. им.. гл. п.. ТСРЈ: лат.-ж. им. ТГ2/5. ЛСА0/1. (ТСРЈ: пол. НКРЈ/БНК: 9/12] тревисто растение от сем. им.: 3(посл.)/3. (МАС) анемон. <лат. лютикови с красиви. (СИС) ⌂ рус.-ж.: 4/4.-ж.<фр. АНЕМОХОРИЯ б-д.-ж.. <-ировать » -ирам>.: 3/3.. ЛСА0. І. НКРЈ/БНК: 0/1] разсейване на семената. [акц. Ф3/2 І. Д0.).. (ТСИС. бели. пол. лат. им. извършвам. ТГ2/5. народа в границах чужого государства СТСРЈ АНЕМОНА б/е-д. Акц2. СИС.). бот. грч. който има характер на анекдот.. СРЈXVIII: нем..: 2/2. Акц2. М0. АНЕКСИЯ ц-д. акц. ЛСА0. ОС: [нэ.. (СРЈXVIII) анемонъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Фм (АРЧД/ СТСРЈ) аннексия І. [акц. А2 (АРЧД/БСИС2007 /МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) анемона І. ТГ1/2. прилагам анексия (АРБЕ2). им. АНЕМОФИЛИЯ б-д. ТСИС: фр. пол. М0.. С0. бот. М0.<грч. АНЕКСИРАМ г-д. (АРЧД). Ф3/1. гл. (ТСИС) кс: включвам../лат. бот./сврш.). НКРЈ/БНК: +30/0] 1. ~ какво (СТР). спец. смешной.. Ф3/4. ТГ0. пол. присъединявам ⌂ рус./фр. БСИС 2007: грч.. СРЈО: књиш. <-ический » -ически>. им. М0/1. ЛСА0. лат. <-ичный » -ичен>. им.. прид. (СИС) ⌂ рус.-несврш. РБАН). § [нэ]).<фр.: 5/4. І. жълти или розови цветове../фр. + не]). ¤ правя.+грч. К0.-ж.).-ж. ТГ2/5. С0. § ТСРЈ: [нэ]. І. ТГ0. Ф3/4. Акц0. Акц0/1.: 5/ 4. Д2.. (АРБЕ). М1. [акц. (МАС) анемона и вар. НКРЈ/ БНК: 0/2] опрашване на растенията от вятъра (АРЧД). С0.-ж.. [акц. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) анекдотический С..

грч. АНКЕР<1..: 3/посл. А2 (АРЧД /СИС/НСИС) анероид І. Ф3/1...3. НКРЈ/БНК: +30х/1] ► АНКЪР<1. издирване. Акц1.1.-м. лат.-м. ЛСА0. (ГРЧД). НКРЈ /БНК: 15/22] вярване у първобитните народи. АНИОН б-д. © #1: опросный лист <. Ф2/4. им.: посл.. С0.. АНИМИЗЪМ е-д.. архит. (СИС: лат.<грч. ЛСА0. им. (СИСП) ⌂ рус. ЕСРЈ: фр. имат своя душа (АРЧД) © #1: старинное учение /Шталя/. (СИС) вар: àнион (ГРЧД) ⌂ рус. тех. 2.<хол. фр. 2.. тех. обследване. им. (ГРЧД).. [акц.. Ф2/23/1. биографические данные (СТСРЈ).131 АНЕРОИД б-д. сведений. подобни на найлона (АРЧД). нем. Акц2. Акц0./3.2) ¤ С1Н 1. според което всички предмети и явления в природата са одухотворени. (БТР).3м (АРБЕ/СИСЧ) анкер І. (АРЧД). К0.-м. им. архит. в който има метална еластична кутийка. НКРЈ/БНК: 0/0] разновидност на синтетични /полиамидни/ влакна./посл. ЕСРЈК..: 2/2. спец. І.. К1./посл. физ. М0. Акц0/2.<лат.» ан->. тех. ТГ0. 1.. І. тех. К1.<грч.. А1 (АРЧД/ СТСРЈ/БСЕ) анид І. согласно которому душа управляет всеми функциями тела (СИСП). ЛСА0/1 А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/СИСП) анимизм І. фр. І.. науч. антр.<грч. (ГРЧД).). ШЕСРЈ: фр. ЛСА1. фр. тех. Ф2/4. <лат. (БТР. (АРЧД). (СТСРЈ) кс: въпросник. С0. ТСИС: фр. С0.<лат. дознание ⌂ рус. им.2м+С2Н1р. у мн. § [нэ. М0.). от която е изтеглен въздухът (АРЧД). физ.. ЛСА0/1..+грч. им.> (БТС)... ЕСРЈ: хол. РУСКИ УТИЦАЈ физ. 1. не]). им. РБАН). нем. <ан.-ж. Акц0. А2 (АРБЕ/МАС/ТСИС/СТСРЈ1. акц. 2. І. Ф3/4 І.. (ТСИС) 1. составленный по определенной форме. им. (АРЧД) нем./нем. (РБАН).. (МАС: нем. М0.. М0. С1Н1.<грч. М0. (АРЧД). НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. [<рус. (СИС. ЛСА1. АНКЪР<1. (АРБЕ)..<фр.. им. им. (АРЧД). ел.. (СИС) ⌂ рус. ТГ2/4. ТСРЈ: нем.<лат. А1/2 (АРЧД/СИС/НСИС) анион П. (АРЧД). фил. спец./фр....-м. (АРБЕ). им. СТСРЈ: 2. (АРБЕ2).. [акц.. ТГ0./фр.>. Акц0. #2: чьи-л.: 1/1. С0.: посл.<грч. фр.<лат. нем. събиране на сведения чрез въпросник (АРЧД) © #1: опросный лист для получения каких-л. разследване. С0.. Д0. АНИД б. им.. спец... разг. спец. НСИС: грч. [акц. ТСИС: фр.. (СИС. Ф3/4. Ф2/4. К0.<лат. А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+ С2Н1р (АРЧД/БТС) анкета І. ЛСА0..<грч.-ж.-м.-м. А2 (АРЧД/ТСРЈ). който при електролиза се натрупва на положителния полюс /на анода/ (АРЧД).<грч.. грч...-м. ТГ0.2 анкер (СТСРЈ) вар: анкер (АРЧД) кс: якор ⌂ рус.. К1.<фр.<нем. БТС.. ТСИС: нем. [акц. ТСРЈ: лат. НКРЈ/БНК: 26/1] вид безживачен барометър. књиш. 2.. (АРБЕ).2> е-д..<лат.< лат. (АРЧД). рел. рет. ТГ0. фр.-м.: посл. М2. ТГ2/5. одред. [акц. СИСП: 1. ./енгл.-м.<лат.<фр.<енгл.. им. ТГ0. НКРЈ/БНК: +30/ 20] отрицателен йон. Акц0. тех. М2. (АРБЕ). (АРБЕ). мет. І.-м. науч. НСИС: грч. К0. (СТСРЈ) ⌂ рус. (ГРЧД). произведени в СССР. нем.2> АНКЕТА б-д.-м...2> б-д.. физиол.. (СИС.).

зоол. рус. ЛСА1. С2Н1./фр. ТМБ0. спец. <грч. в остзейских провинциях России. 1./нем.<фр. ТГ2/2. (БТР. [акц. акц. противоборство.<лат. 2. им. им. К0.. (ТСИС) аннотация (СРЈXVIII) кс: изложение ⌂ рус. (АРБЕ). ТГ0. (МАС: лат. АНТАГОНИЗЪМ е-д. + разг. ТГ2/5. І. им.: посл.. БТС: 2. анат. в тексте (СРЈ XVIII). (ГРЧД). Акц0. јд. в биологията – несъвместимост между някои микроорганизми (ГРЧД) © #1: непримиримость во взглядах. библ. тех. ЛСА1. характеристика на съдържанието на книга. Акц0. К1..3> АНТАГОНИСТИ<1. А2 (АРБЕ/БТС) ¤ С2Н1р (АРБЕ/ СТСРЈ1. враждебность позиций. [акц.) (БТС)..3> в-д. (ГРЧД).<грч..<грч.<лат. Ф3/2. ТСРЈ: грч.). 2..<грч. нем.. ТГ1/2./фр../4. им.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ непримиримо противоречие и борба между противоположни сили.). #3: якорь для удержания корабля около берега (СИСЧ).. при който се употребяват думи./посл. К1. объясняющее что-л.. която по форма напомня котва (АРБЕ) © #1: мера жидкостей.-м.2. Дании.. (СТСРЈ) кс: противоречие ⌂ рус. К1.2. лат. Д0. (АРЧД) рус. СРЈXVIII: бел. движещи стрелките. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С# (АРЧД/ АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р (АРБЕ/ МАС) аннотация С. х х НКРЈ/БНК: 25 /7 ] 1... књиж. С0. основанная на стремлении организмов к самосохранению и сохранению своих видов) + С1Фм (#1: непримиримость во взглядах.. (АРЧД) © С1Нм (#2: борьба за существование. 3.. им. 2. М0. књиж..< грч.-мн. (АРЧД).. грч.-м.<грч.+лат. мнений и т. биол. обособена част от библиографско описание. <-ация » -ация>.: 4/4. АРБЕ). им. (МАС: грч. Ф3/2..п. М0. НКРЈ/БНК: +30х/+30х] ► АНТАГОНИСТИ<1. А2 (АРЧД/БТС) ¤ С1Ф 1м (ГРЧД/БТС) ¤ С0 (АРЧД/СТСРЈ) антагонизм І. кратко изложение. в Швеции./м./нем. С1Н2м+С1Ф1м..<фр.. Акц0.-ж.. Ф3/2. враждебность позиций. пол. нн]). ТМБ0.. књиш.. АНОТАЦИЯ ц-д. 2.2. РБАН). ТСИС: нем. § [н.. резюме. ЛСА0/1. књиш. АНТАГОНИСТ<1. (АРЧД) рус. спец. фр.2.. ¤ 1. књиш. като регулира движението им. АНОМИНАЦИЯ ц-д.4) . (СТР). непримиримо противоречие. им.. преимущественно винная. Д0..-ж. 132 статия и др. [акц.2р. близки по гласеж.-м. ТСИС: фр. интереси и пр. (БТР. I.. в която сбито се дават някакви сведения или критични бележки за библиографираното съчинение (АРБЕ). Ф3/2. ТГ1/2.<фр.)./нем. им. Ф3/4./фр. НКРЈ/ БНК: +30/+30] ¤ кратко изложение на съдържанието на книга или статия със или без критична оценка (АРЧД) © #: примечание. 2. [рус. (БТС). ЛСА0/1. част от часовников механизъм. (АРЧД).3> б-д. анат. рет. пол.2. ЛСА0.: 3/3. М2. скоба за закрепване на две машинни части или два строителни елемента. мнений и т. (АРБЕ2). биол. Акц1.-ж.: посл. А2 (АРБЕ2/МАС). 2.<лат.. НКРЈ/БНК: 0/0] стилен обрат.-ж. Д0. С0. А2 (АРЧД/ЕСБЕ/СИСЧ) анноминация І. Северной Германии и Голландии = от 2 ¾ до ¼ ведра. но различни по значение (АРЧД). М0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ТСИС: нем.< лат. биол. която свързва махалото със системата зъбни колелца. Акц0. 1. [акц. М0. ¤ 1. РБАН. К1.: 1/1. (АРБЕ) (ЕСБЕ СИСЧ: лат. (ЕСБЕ) ⌂ рус.п.

органи или вещества с функции и взаимодействия.-ж.). ТМБ0./м.. НКРЈ/БНК: +30/+30] континент в южното полукълбо. у мн. [акц. књиш... Франции и России (БЕС). вражески.). рус. БТС) антанта (ИСГРЈ) кс: съгласие. непримирим. <-ист » -ист>. пол. группировок капиталистических государств (СИС).. -ист/ический » -ически.4. Акц0. 1. (АРЧД). полит. ТГ2/5.2. намиращи се в непримирна борба. І. Индийския и Тихия океан (АРЧД). мн. класи.» ант->. (БТС) 1. С0. М0.. пол. ТГ0.-ж. 3.. геогр. М0. Д0. противоположни едно на друго (АРБЕ). С1Н1м. књиш.>. А1 (АРЧД/СИС/СРЈХІ-XVII) Антарктика П. ЛСА0/1. А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/БЕС) АНТАРКТИКА б-д. А2 (АРЧД/ БТС/СТСРЈ) Антарктида І. СТСРЈ : анат. © *>: название ряда блоков. НКРЈ/БНК: +30/8] рязко противоположен.. анат. Акц0. Акц0.. 2.. ЛСА0.. Акц0. С0. (АРЧД). Акц0...-мн. С0.< грч.-м. лица-противници в даден спор или застьиващи диаметрално противоположени възгледи.<грч. ЛСА0 А2 (АРЧД/МАС). ТГ2/5. им. СТСРЈ : биохем. (ГРЧД). А1 (АРЧД/ТСЖВЈ/СИСЧ/ОИС) антеки І. [акц.: 5/5. съглашение (АРЧД) © *>: военный союз (БТС). Ф3/4.4/ х х посл.. [рус. прид.<фр. (БТС) антагонистический (МАС) вар: антагонистически (АРЧД) кс: враждебен. Д0. (АРЧД). Д1/2. Ф2/4. (СИС) Антарктикъ. спец. АНТЕКИ б-д.. 2. ТГ0.<грч.). НКРЈ/БНК: 2/0] ► АНТАГОНИСТИЧЕН Антанта І. Ф2/3.-мн. -ист/ ически>. анат. им.<фр.. (ГРЧД). М2/0. (СИЕ: грч.. биол.. К0. (СИС: грч. включваща Антарктида.. НКРЈ/БНК: 11/+30] южната полярна област.. ТГ0. 2. ЕСРЈ: фр. © *>: союз Великобритании. ТСРЈ: грч.-ж. враждебен (АРЧД).. НКРЈ/БНК: +30/+30] съюз. Аг0. ТСРЈ: фр. (АРБЕ2). І. ТГ2/1. јд. књиш./лат. ЛСА0/1. М0. Ф2/4. съглашение. съперник ⌂ рус.. А1/2 (АРЧД/БТС/СИС/ БЕС) ¤ С0 (АРЧД/ИСГРЈ) АНТАГОНИСТИЧЕН е/б-[д]. дипл.. (БТС. (СРЈХІ-XVII) ⌂ рус. Аг0. Аг0/2. БЕС) ⌂ рус.-ж. (МАС: 2. противник. Ф3/4. съюз ⌂ рус. геогр. биол.: 3/3.<грч.: посл. 2.. С0. <од грч.<грч.133 РУСКИ УТИЦАЈ антагонисты С... ТГ0. АНТАНТА б-д. Д0.: 5/5. Акц0. им. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. Аг0. биол. К0. ТСРЈ: геогр. К1.. [акц. (СТСРЈ. неол. БТС: 2. Ф3/2. К0..-ж. им. [акц. (АРБЕ). им. ИСГРЈ: 1. -чен С. (ТСЖВЈ) .-мн. им.. анат. М1. рет. прид.<грч. противоположен ⌂ рус. им. ЛСА0.2.4 антагонисты (СТСРЈ) антагонист (СРЈXVIII) кс: конкурент. който заема централната част около южния полюс (АРЧД) © #1: часть света СТСРЈ антагонистичный.. ТГ0. островите около нея и южните части на Атлантическия.-ж.. ЛСА0. <ант. <од грч.>. им. Ф2/4.: 2/2. (АРБЕ). <-ист/ичный » -ист/ичен>.. им.. (АРЧД).<грч. фр. БСИС2007: грч.: 2/2./фр. [акц. 2... СРЈXVIII: фр. <-ический. књиш. 3.. І. (ИСГРЈ. 3. 2 4 биол.). ТСИС: фр. АНТАРКТИДА б-д. АНТАГОНИСТИЧЕСКИ е-д. С2Ф>р. (АРЧД). [акц. им. анат. 2. прид. М0.

(СИСК) кс: прецедент ⌂ рус. ТСИС: фр. [акц. § ь ь [н т ]). НКРЈ/ БНК: 0/0] хора. 1.... им.+лат. (СИСЧ. НКРЈ/БНК: 0/0] стихотворна стъпка.-м.. 2..: 2/2... БСИС2007: грч. 2.. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. им. Ф3/1. Акц0. тех. М0. М0. К0. књиж. спец..: посл. ТМР1. лингв. 2. § [н т ]). 3.<фр.+лат. К0. нем. АНТИДАКТИЛ в-д.+лат. АНТЕФИКС б-д. ТГ0. им.<клат. НКРЈ/БНК: 0/1] в античната архитектура – каменно или керамично украшение. А2 (АРЧД/ПК) антидетонатор П. зоол. НКРЈ/БНК: 0/2] . 2. К0. <од грч. им. х х [акц. противоположна на апекса (АРЧД). към която е отнесена следващата езикова единица (АРЧД) © #2: в философ. което се намира на корниза до покрива (АРЧД).. която е обратна на дактила. С0. (СИС: лат.. (РБАН). ЛСА0. М0. С2Н2р.-ж. им. (ЕСБЕ: лат. Акц0... (ТСИС) ⌂ рус. спец.2) антенна І. К1.. (СИС: астр. 134 СИСК: 2... НКРЈ/БНК: 7/15] 1. АНТИАПЕКС б-д. (ТСИС) 1. (СИСЧ. С0. І. § [тэ]). им. пом. ел. им. то B"/ (СИСК). књиш. (БТР).: 2/2. Акц0..). ТГ0. СИСЧ: грч. анапест (АРЧД).<нем. 2. Ф3/1 І. ОИС: ь ь грч.2> ц-д.< лат./посл. 2.. (МАС. пипалце на главата у някои насекоми. НКРЈ/БНК: 0/1] точка на небесната сфера. тех. предходна езикова единица. ОИС: грч. на който се позовава някой. А1 (АРЧД/СИС/ТСИС/СТСРЈ1. Акц2.. <анти. 1. (ПК) ⌂ рус. 2.<лат. С1Н2м+С2Н2р. Д0. (АРЧД)..-м.. К0. им. 2.-м.<нем. тех. предишен факт.» анти->. които живеят на един градус дължина. зоол. ЛСА0.. ТГ0.. А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) антидактиль П. им. (АРЧД)...-м..+лат.: 3/посл.+лат. 3.-м. ПСИС: 2. 1. (АРБЕ). предходна случка в живота на едно лице.: посл. лингв./ посл. М0. (СИС: лат. [акц.<лат. проводник или мрежа от проводници за излъчване или приемане на електромагнитни вълни. фил. <од грч. хем. лингв. І.<лат.. ЛСА1. АНТИДЕТОНАТОР б-[д]. ЛСА0. 2.<фр. (АРЧД).: 3/3. 3.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. ТСРЈ: лат. (АРЧД). (СИСЧ) кс: анапест ⌂ рус.. (АРЧД). С0. ЛСА1. лат. (ГРЧД). лат.... <анти. (АРЧД). Ф2/3. СИСЧ) ⌂ рус. лог. © #1: предшествующий член в формуле или в логическом построении (ТСИС). 1. књиш. ТГ1/2... лат.-м.. напречна греда на корабна мачта. © #2: передний /левый/ член импликации /член A в импликации "если A. АНТЕЦЕДЕНТ б-д. им.-ж. Ф2/4. Д0. Канта – причина по отношению к следствию (ПСИС).. књиж..: 5/5. 1.. [акц.» анти->.. А2 (АРЧД/МАС/СИСЧ/БСЕ) антиапекс П. Ф2/4.<лат. Акц0.>. ТГ0. [акц. им.-м. М0.-м. М0. К1. А1 (АРЧД /СИС/ТСИС) антефикс І. ТГ1/2. което служи за осезание и обоняние (АРЧД). зоол.2 антенна (СТСРЈ) ⌂ рус.. тех.» анти->. § [тэ]). ТСИС: лат.-м. Д0. <анти.. лат. § ь ь [н т ]). 2.<нем... но на разни градуси ширина (АРЧД). астр.-м. [акц.>.<грч. мат.<лат. Акц0 Ф3/2. (ГРЧД). А2 (АРЧД/ПСИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СИСК) ¤ С1Н1м+С2Н1р (АРЧД/ТСИС) антецедент І. (АРБЕ).. зоол. (НСИС: грч... АНТЕНА<1. архит.. С0. [акц. ТСИС: фр. (АРЧД). геогр. архит. ЛСА0. тех.). им.. лингв.

НКРЈ/ БНК: 28/+30] който предизвиква антипатия.. (СИСЧ) кс: противоречие ⌂ рус. Д1/2. им. ЛСА0/1 А1 (АРЧД/СТСРЈ1/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1м (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м (АРЧД/ МАС/ТСРЈ) антипатия І. ь ь (СИСК: грч. ТСРЈ: грч. лог. неприязнен. Ф2/4.» анти->.. Акц0.: 4/4. АРБЕ). грч. М2/0.: 3/3. књиж. им.. СРЈXVIII: фр. књиж.. Ф3/1. (АРЧД).: 3/3. при която думите се подреждат в изречението по признак на намаляване на тяхното смислово значение. М0. -чен С. ОИС: грч. ТГ0.-м. РУСКИ УТИЦАЈ (СИСЧ: грч. [акц.+грч.. ТСИС: фр. А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) антиметабола І. І. низходяща градация (АРЧД) АНТИЛОГИЯ б-д.<грч.-м. Д0. МАС: грч./фр. АНТИПАТИЧЕН е/б-д.. (МАС: грч. § [н т ]). § [н т ])... (ТСРЈ) кс: неприятен. 2. им. С0. филол.<грч. К0. С0.. които еднакво убедително могат да се доказват по логичен път (АРЧД) © #1: противоречие в законе (СИСЧ).. (РБАН. ТСИС: фр. зложелателство. ТГ0. враждебност. им. М0. (ГРЧД). К1../нем. фр. НКРЈ/ БНК: 0/0] противоречие в мислите (АРЧД).. Ф3/2. АНТИМЕТАБОЛА б-д. фил. А1 (АРЧД/СИСК) антиклимакс П. Акц0. (СИСЧ. Ф2/4.<лат. (РБАН. Акц0. 2. прид.-ж.: 3/3. С0.. С0..: 3/3. І. (БТР). књиш. им. недоброжелателство. М0. књиш. прид. К0. § н т ]). НКРЈ/БНК: +30/+30] противоречие между две взаимноизключващи се положения или два принципа.-ж. БТР. (БЕР). <-ичный » -ичен>. вызывающем такое чувство (МАС). ЛСА0. А2 (АРЧД/ТСРЈ/ СИСЧ/ОИС) антипатичный.. © #2: предмет безотчетного нерасположения. [акц. І./нем. ТГ2/5. неприятен (АРЧД). (СИСК) ⌂ рус. ТГ0. им.<грч.. (АРЧД). ь ь (ОИС: грч. при която във втория израз се повторят думите от първия. но в обратен ред (АРЧД).-ж. (ГРЧД). спец. (СИСЧ) кс: противоречие ⌂ рус./фр. К1. х НКРЈ/БНК: +30 /+30] чувство на неприязън или отвращение (АРЧД) © о человеке. ТГ0. § [н т ]). (СРЈXVIII) антипатiя (СЦРЈXIX) кс: вражда. позор ка: симпатия ⌂ рус.<грч.. § [н т ]). ТГ0. разг. (АРЧД). <анти. ь ь (СИСЧ.-ж. отвратителен ка: симпатичен ⌂ рус.-ж. Д0. отвращение. АРБЕ).... (ГРЧД).<грч.< грч.-ж.. [акц. отвра- . им. грч.. С0. рус./лат. (АРЧД). НКРЈ/БНК: 0/0] стилна фигура. грч. ЛСА0. § ь ь [н т ]).-ж. (СИСЧ) ⌂ рус.<лат.. което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътрешно горение (АРЧД).. АНТИНОМИЯ б-д.. НКРЈ/ БНК: 1/2] стилна фигура.-ж. (АРЧД). фр. ТГ0. А1 (АРЧД/СИСЧ/ОИС) антилогия І.<нем. ЛСА0/1 А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СИСЧ) антиномия І. фил. фил. им. К0. АНТИКЛИМАКС б-д. неприязън.. ЛСА0. І.<грч. Ф2/4.<грч. разг. им. ЛСА0. М0. АНТИПАТИЯ б-д. [акц.: 4/4.. С0. им. ь ь ОИС: грч. Ф3/4.. (МАС) 1 антипатия (СТСРЈ) антипатия и вар. Акц0.135 вещество. ЕСРЈ: пољ. Акц0. [акц.<фр.. (АРЧД)./ ь ь грч.. М0. фр. Акц0. Ф2/4. [акц.

2> б-д. А1 (ГРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н2.2 антитеза (СТСРЈ) антитеза и вар. мн. бот. Акц0... С2Н2. (СИС: грч.» анти->. който се съобразява само със собствените си интереси и с постъпките си вреди на общите интереси.<грч. Д1/2. ЛСА0. -лен П. мн. (СИС) антистрофа (СРЈXVIII) ⌂ рус. + . им. геогр. крайност. К0. отпев (АРЧД). грч.. Акц2. књиж. фил.. Ф3/2.. геогр. © *3: растения. І. грч. прид. АНТИСОЦИАЛЕН е/б-д. М0. грч./нем.. (АРЧД).: посл.<грч. животни (СЦРЈXIX). противоположност ка: теза ⌂ рус. ТГ0.. им. 1.-ж. М0. противоположна по място на онзи край. (БТР). (АРЧД)..<грч. об. Д0.: посл.4р+С2Ф3р (АРЧД/СЦРЈXIX антипод І. С1Н2м.-ж.. (РБАН). грч. [акц. фил.. растения. напълно противоположно по външни черти.: 5/5. ТСИС: фр.. [акц. © С1Фм (#: о месте на земном шаре) + С2Фр (*3: растения.-ж.+лат.. 2.. ¤ 1.. књиш.2р (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С0 (АРЧД/БТС/СТСРЈ 1...-м. + ь ь фиг. © #1: природное отвращение к кому-.. 4. књиж. геогр.. ТГ0. Ф2/4.. фиг. рет. животни (АРБЕ/БТС/ТСИС).< грч. АНТИТЕЗА<1. 2.3м (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н1м (РБАН/ СТСРЈ1. АНТИПОД б-д. А2 (АРЧД/СИС/СТСРЈ/СРЈXVIII) антистрофа П. които се срещат в две диаметрално противоположни точки на земното кълбо. ЛСА1. књиж./клат../3. противоположност ⌂ рус. фил. 1. (ТСРЈ) 1. СРЈ XVIII: фр. 2. 1.. 2. (БЕР). ~ кому-чему. К0. който е против интересите на обществото. 2.2р (АРЧД/СЦРЈXIX) антитеза П. § ь ь [н т ]). противоположно по свойствата или качествата си на друго нещо. им. Ф2/4 Д0. БСИС2007: грч. ТГ0. ТГ2/5. хора. фр. (ГРЧД). § [н т ]).2/БТС) ¤ С2Н1. 3. контраст. НКРЈ /БНК: 1/+30] в античната трагедия и гръцката лирическа поезия – част от песен.<грч. ЛСА0/1. им. ТГ0. фиг. књиж... където се намира яйцеклетката (АРБЕ) © *3: растения. ЛСА0. в живом и неживом мире – одно из „тайных качеств“ по средневековым научн. характер и възгледи на друго лице. 3. НКРЈ/БНК: 19/+30] ¤ противообществен (АРЧД). 3. 2. (РБАН). Ф3/2./лат.<фр. <анти. грч. (АРЧД). (МАС: грч. у мн. рус.. пол. Акц0. им.. ТСРЈ: грч. 1./фр..2. (СРЈXVIII) антитеза (СЦРЈXIX) кс: антипод. мн.. Ф3/4. ь ь ТСИС. СРЈXVIII: грч. 3.-ж. (АРБЕ).4р+С2Ф3р.. (БТР) (СИСЧ.. бот. књиж. С0. чему-л.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ щения (ТСРЈ). Акц0.. противообществен(АРБЕ) АНТИСТРОФА б-д.. 3. Д0. М0. К1.» анти->. М2/0... 2. (БТС) антипод (СРЈXVIII) антиподы (СЦРЈXIX) кс: антитеза. А1 (АРБЕ/БТС) ¤ С2Н2р+ С2Ф3р (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Фм+ С2Н4р+С2Ф3р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1. (БТС: грч. (ГРЧД). прош. (АРЧД. грч. лице. [акц. 4.. една от долните клетки в зародишната торбичка на покритосеменните растения. АРБЕ) грч. (АРБЕ). им. НКРЈ/БНК:+30/+30] 1./лат. животни) (СРЈXVIII). 2.<грч.-м. която съответствува на предходната строфа. 1. фр.. представлениям (СРЈXVIII). А2 (АРЧД/АРБЕ/ 136 БТС/БСИС2007) антисоциальный. (БТР). на обществото. ~когочего и са атр.. 2. С0.</грч. животни.+ лат.2 /ТСРЈ) ¤ С2Фр (ГРЧД/СЦРЈXIX) ¤ С2Н1.. нещо..<грч./посл. § [н т ]) <анти. прид(БТС) кс: егоистичен ⌂ рус.

С0.: 3/3. им. АНТИХРЕЗА б-д.-ж. а през зимата ясно и студено (АРЧД)..» анти->. <од грч.+грч. (БСИС2007) ⌂ рус. <-альный » -ален>. 1. <анти. ТСРЈ: грч. Ф2/4. ь ь ОИС: грч. БТС). (АРЧД). М0. [акц. ь ь (БТР).-ж. [акц. /посл. фил. (ГРЧД). АНТИЦИКЛОН б-д. СЦРЈXIX: рет.. Ф2/4. (МАС) ⌂ рус. ь ь § [н т ]). 3. противоположност на предмети и явления. положение. /посл. АНТИЦИПАЦИЯ б-д. Ф3/4. спец. М0.: посл. фил. мет. С0. НКРЈ/ БНК: 0/0] договор.. противопоставяне (РБАН) © #1: противоположность. С0. (СИСП) антиципация (СРЈXVIII) .<грч. [акц. Д1/2.-м... Акц0. ТГ0. стилна фигура.. им. С0. мет. (ГРЧД).<енгл. [акц.. 2.. књиш.137 књиж. Ф2/4.. стилна фигура – съпоставяне на рязко противоположни образи или мисли. противоположност (ГРЧД) © #2: стилистический прием. К0. прид. което при логическо съждение се противопоставя на тезата. (СИСЧ.-м./нем. Акц0.-м.. грч. геогр. Ф2/4 Д0. заст.-м. ЛСА0. правн. 2. 3../нем. характерный для него (СТСРЈ).. М0. ь ь § [н т . ТГ0. според който кредиторът получава право да прибира доходи от имот на длъжника си и да ги прихваща срещу лихвите и дълга (АРЧД). (АРЧД). К1..-м.-м. ЛСА0/2... ТГ2/5. мет.<грч.: 5/5. А1/2 РУСКИ УТИЦАЈ (АРЧД/СИСЧ/ОИС) антихреза І. К0. § [н т ]). им. (АРЧД). СИСК: грч. 2. (АРБЕ). НКРЈ/БНК: 0/0] течност. Д0. АНТИЦИКЛОНАЛЕН е-д. с ветрове.. спец..+лат. І. заключающийся в сопоставлении противоположных или резко контрастных понятий и образов (СТСРЈ). положение.>.. им. М0. Акц0. АНТИФАШИСТ б-[д]. ТГ0. А1 (АРЧД/МАС/СИСЧ) антициклон П. хем. им. което при логическо съждение се противопоставя на тезата./ посл.. СРЈ XVIII: фр. 2. НКРЈ/БНК: +30/18] област с високо атмосферно налягане. К0. което се бори против фашизма (АРЧД). нем.. © *: противоположност (СЦРЈXIX). Д0. [акц. НКРЈ/БНК: 2/0] който се отнася до антициклон (АРЧД) © #2: свойственный антициклону.: х х 3/3. фил. НКРЈ/БНК: +30/+30] лице.. књиж. [акц. ЛСА1. (МАС) ⌂ рус../лат...+итал. Акц0. (АРЧД).. спец. безоблачно време. ТСРЈ: грч. прид.. лог.+лат. Акц0.-ж. (СИСЧ) ⌂ рус. през лятото горещо. Акц0. чрез която се съпоставят рязко противоположни образи и понятия... <анти... (БТР. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ противопоставяне. ¤ 1. (МАС: мет. М2. (§ ь ь [н т ]).. ¤ 1.-ж. ЛСА0. (§ [н т ]). (АРЧД).(СТСРЈ) ⌂ рус. противопоставяне (АРЧД). спец.5р (АРЧД/СИСП) ¤ С1Н3м+ С1Ф2м+С2Н3-5р (АРЧД/НСИС) ¤ С# (АРЧД/СРЈXVIII) антиципация С.» анти->. тэ]). А2 (АРЧД/СТСРЈ/СРЈО) антициклональный С.: посл.5р.: посл. § [н т ]). нем. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м+ С2Н2. М0. ТГ0..4. (БСИС ь ь 2007: грч. І. 2. (ГРЧД). противопоставление 1 (СТСРЈ . ТГ0. лог. мет. които духат от центъра към периферията и в която преобладава сравнително тихо.. С2Н4. А1 (АРЧД/МАС/СРЈО/БТС) антифашист П. им. Ф2/4. им. А1 (АРЧД/БСИС2007) антифунгин І. СТР).<нем. <анти. им.. им. АНТИФУНГИН б-д. която предпазва дървен материал от загниваве (АРЧД). ЛСА1. им. + књиж.» анти->.. С1Н2 м.. БТС: фр. ЛСА0. К0.

изкуство и култура. [рус. [акц. 3.. с т ]). познание.: 4/4. Ф3/4. © #: преждевременное изымание каких-л. 2.. им.. Д0. лингв. ь ь финанс. А2 (АРЧД/БСЕ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ГРЧД/РБАН/МАС) античность С. [акц. Ф3/4. ЛСА1. (МАС: лат. -чен С. античный /2/ (МАС).. прид. (АРЧД). 5. 2. (БСЕ) кс: древност. ЛСА0/1. НСИС: грч. АРБЕ). който е свойствен или принадлежи на антология (АРЧД) . књиш. Ф3/2. (АРЧД).<лат. муз. (СИС) 1. прежде наступления срока. класическа древност (АРЧД) © #2: см. древногръцката и древно-римската епоха и тяхната цивилизация. чем предусмотрено законом. ТМР1. <-ость » -ост>. [акц...: 2/2.-ж. ТГ2/5.<лат. 4. (АРЧД). 5. ТГ2/5. С0. античный /2/ (МАС).. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. чем это обычно происходит) (СИСП). Д0.<лат. основано на чисто логически съждения. § [н т ]). ¤ гръцко-римският свят изобщо (РБАН) © #2: см. подати и пр. класическа древност (ГРЧД) © #2: см..2> АНТОЛОГИЧЕСКИ<1. правн. АНТИЧЕН е-д.. <-ация » -ация>. § [н т . прид. А2 (АРЧД /МАС/СТСРЈ) ¤ С2Н2. спец. който напомня по съвършенство ста- 138 рогръцкото и староримското изкуство. Акц0. спец. енгл. фр. І.<лат. ТСРЈ: књиж. древногръцки.. (АРЧД). § [н т ]). 1.-ж. прид. (ГРЧД). АНТОЛОГИЧЕН<1.) + С1Фм (#2: в экономике – уплата денег по долговому обязательству до условленного срока. рус. М0.<лат. М2. (ГРЧД).> ь ь ь ь лат. ТГ1/2. НКРЈ/БНК: 13/13] 1. действие. фил. лат. чужд на акорда тон. РБАН. който се отнася до епохата преди средните векове. СРЈXVIII: фр. С2Н3р.. ЛСА0/1. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/СТСРЈ1. класически. <-ичный » -ичен>. 3..2) ¤ С2Н1р (АРЧД/ СЦРЈXIX) антологический С.. прид.. ТГ0. НКРЈ/БНК: 0/3] ► АНТОЛОГИЧЕСКИ<1. старинност ⌂ рус..2. (АРБЕ). С0. преждевременно настъпване на някое събитие. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ старогръцката и староримската епоха и техният строй. ТСИС: псих. Ф3/2. ь ь ТСИС: фр.: 4/4. (БСЕ: лат. взимание налога ранее. античный /2/ (МАС). 4. НКРЈ/БНК: 1 /2 ] 1. изпреварване.. АНТИЧНОСТ в-д. СИСП: грч. им. старинен (АРЧД). СИЕ фр. БСИС2007: лат. предугаждане на събития./фр.. <-ический » -ичх х ески>.. Д1/2. прид. който встъпва в слаб метричен момент (АРЧД) © С1Нм (#2: отдача денег.).2> е/б-д. преждевременное получение налога.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. [акц. Акц0. (РЧДБЕ). М2/0. нем. класически ⌂ рус.: 2/2. лат. в медицине – появление признаков болезни ранее. явление. М1. (БТР. акц. ТГ2/5. ¤ 1. прид.. до старогръцката и староримската епоха. К1. (СТСРЈ) античный (СЦРЈXIX) кс: доисторически. древен.2> е-д. стар.. податных сборов (СРЈXVIII). лат.. фиг. (СИС: грч. написан в духа на древногръцката лирика.: 4/4. взятых взаймы. 2. Д0.3р (АРЧД/ СЦРЈXIX) античный І. 2. Акц0. Акц0. ЛСА0/1. књиш.2 антологический (СТСРЈ) антологическiй (СЦРЈXIX) антологичный.. 3. които предхождат опита и наблюдението. използуване на известно право. Ф3/4.<лат. преди да е настъпил срокът му.. А2 (АРЧД/ СИС) ¤ С1Н1м (АРЧД/СТСРЈ2). (МАС. С0.. (РОС) вар: антологичен (АРЧД) ⌂ рус. 2.. (АРЧД). 3. лиричен.. явления и др.

СИС: грч. А1 .<грч. литературы/ носителя этого имени (ТСИС).). М0. сборник от епиграми в древна Гърция и Рим. 2./посл.-м. (СТСРЈ) антономасия и вар. књиж. историята и др. ЛСА1. АНТОЦИАН б-д. НКРЈ/БНК: 2/2] ¤ стилна фигура. К0. АНТОНОМАЗИЯ б-д. ТГ0. К1. ТГ0. А2 (АРЧД /СИС/ТСИС) антохлор І. христоматия (АРЧД) © #3: букет цветов (СИСЧ). І.. (МАС: грч. което е широко известно в литературата или историята.: 3/3.).. І.. им. К0. свойство данного лица. СРЈXVIII: грч. имащо качествата на известния в литературата. АНТРАКОТЕРИЙ б-д. књиж. обикн. К1. (ТСИС: грч. хем... им.. която описателно означава известно лице (АРБЕ).<грч. (ТСИС) антокиан (ЕСБЕ) ⌂ рус. 1. АРБЕ).-м. (АРЧД).. С0. СИСЧ: грч.. която в преносен смисъл означава качеството. им.. бот. 3.. 3. СИСК. называющим какое-н.-ж.<грч. фиг. К1.. [акц.. М0.: 4/4. (АРЧД). фр. Акц0. им. ист. С2Н2. за обозначаване на лице с определени качества (АРЧД) © #1: обозначение лица словом. им... наделенного свойствами известного /из истории. Ф3/2. АНТОХЛОР б-д. 1. ЛСА0. ТСИС: грч.. ТГ0. който прилича на свиня (АРЧД). сборник от изабрани поетически произведения. им.. ТГ0. књиж.-м. ТСИС: нем.-ж..2. виолетов (АРЧД). [акц. (СИС: грч. М0. С0. им. [акц. НКРЈ/БНК: 0/1] жълто багрилно вещество. (АРЧД). НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. син.. (СИСЧ.: посл. Акц0. [акц. А2 (АРЧД/ЕСБЕ/СИСЧ/ОИС) антракотерий І.<грч. (ТСИС: грч. І. НКРЈ/БНК: 1/1] багрилно вещество в сока на много растения.. НКРЈ/БНК: 0/0] изкопаем бозайник от ерата на еоцена. М0. при която нарицателно име се заменя със собствено.). хем. стилна фигура. 3. 2.-ж. метафорична употреба на собствено име за означаване на лице. С0.. (РБАН. което се намира в сока на растенията (АРЧД)./нем. ОИС: грч. ТГ0.-м.. © #: нарицателно име се заменя със собствено (СРЈXVIII).139 © #1: переведенный с латинского или 2 с греческого языка (СТСРЈ ).: 4/4. С0. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н1. имеющим отвлечен- РУСКИ УТИЦАЈ ное значение свойственного или приписываемого данному лицу качества (СИС). грч. ТГ0. А2 (АРЧД/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С2Н3р (АРЧД/СИС) ¤ С1Н3м+С2Н3р (АРЧД /СИСЧ) антология І. књиж. зоол.<грч. књиж. І. бот.-ж. ЛСА0/1. (ТСИС) кс: пигмент ⌂ рус.. носител на това име./фр. І. СИС. лингв. (ГРЧД). Акц0.. грч. (СРЈXVIII) ⌂ рус. който определя цвета им – червен.: посл. Ф3/2. 3.<грч. (АРЧД).-м. књиж. књиж. К0. Ф3/2. © #1: обозначение лица словом. 2. ЛСА0. от разни автори. им.. Ф3/2. АНТРАКТ<1.).-м. сборник. (АРЧД). ¤ 1. заменяне името на лице с дума.. Ф3/2. ЛСА0/1. СИС: грч. им.3р. АНТОЛОГИЯ б-д. бот. им..2м (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Фр (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С0 (АРБЕ/СИС/ТСИС) антономазия І. Акц0. (АРБЕ). А2 (АРЧД /СТСРЈ/ТСИС) антоциан І.. М0. бот. Акц0. #2: употребление собственного имени для обозначения лица./посл.2> б-д.). присъщо на даденото лице... [акц. (СИС) антологiя (СЦРЈXIX) кс: сборник ⌂ рус. ЛСА0.. С1Н1м.. им. М0. (ЕСБЕ) ⌂ рус. І. Акц0.<грч.-м. Ф2/2.

мин. 1. приготовленное из такого мяса (СТСРЈ).. (АРЧД).: посл. 2. ЛСА0.. І. М0.. 1 СТСРЈ : 2. им. І.. 2. им.. Ф3/1..-м. (СТСРЈ ).. драма. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С1Н2м (АРБЕ2/СТСРЈ) антрекот І. Акц0. им. фр.-м.-м./ нем. рус. ЕСРЈК: фр.<грч. им.<грч. ТГ0.п./ посл. А1 (АРЧД /СИС/НСИС) антрацен І. ТСРЈ: грч. © #: музыкальная пьеса.-м.2м+С1Фр (АРЧД/МАС) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) антракт І. мин.п. АНТРАЦЕН б-д. разг. [акц. БЕР). (СРЈXVIII) антрактъ (СЦРЈXIX) кс: пауза. за печене (АРБЕ2) © #2: кушанье. К1.<лат. ЛСА1. (АРБЕ).2 ) ¤ С1Ф1. им... получаван при четвъртата фракция на каменовъгления катран. (БЕР). М0. фр.: посл...<грч. НКРЈ/БНК: +30/+30] твърди въглища. пьесы (ТСИС).). Акц0.. © #2: небольшое музыкальное произведение для исполнения между действиями оперы. отрязано между две ребра.. АНТРЕКОТ б-д. обикн. (АРЧД). С0. разг. (ТСИС) 1. (СИС.. хем. пауза. пауза (АРБЕ) © #2: небольшое музыкальное произведение для исполнения между действиями спектакля (МАС). Ф3/1. хем. хем. ТГ0. Акц0.. муз..2 антракт (СТСРЈ) антракт и вар.-м.. СРЈXVIII: фр.. (АРБЕ). АРБЕ2). забава и др..-м.3р+С2Ф2р (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Н1р+С2Ф2р (АРЧД/СРЈXVIII) антрепренёр І. (АРЧД). (АРЧД. (МАС: грч. С1Фм+С2Н3р. процессе и т./лат.. К0. ТСРЈ: грч. (НСИС) кс: въглеводород ⌂ рус. процессе и т.<фр. ТГ2/4.. (АРЧД)..<грч. грч. ЛСА0/1. І. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н1. Ф2/2. които съдържат голямо количество въглерод и много помалко въглеводороди в сравнение с другите видове въглища (ГРЧД). (ГРЧД). М0..<грч.-м. фр.(СТСРЈ) антрепренер (СРЈXVIII) . мин.-м. [акц. ГРЧД). [акц. време между две действия в театрално представление или между две части на концерт.-м. [акц. К0./посл. (ТСИС) ⌂ рус. НКРЈ/ БНК: +30/0] ¤ печено говеждо месо. © С1Фм (#1: перерыв в каком-либо действии. муз. кул./фр. ТГ0. балет. ¤ 1. им. им. 2. С0. фр.. АНТРАЦИТ б-д. нем.. + фиг. ароматен въглеводород във вид на безцветни кристали. І. написано като встъпление към отделните действия на опера. Акц0.. им.<грч. ЛСА0. БТР.: посл.<фр. (РБАН). (СИСЧ) ⌂ рус. АНТРЕПРЕНЬОР ц-д. без първото (АРЧД) © #2: перерыв в каком-либо 1 действии.. ТСИС: нем. ТСИС: фр. отрязано между две ребра (АРЧД) © #1: межреберная часть говяжьего мяса (СТСРЈ). (МАС: фр). НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] ¤ време между действия на театрално представление.). А1 (СТР/ МАС/ТСИС) антрацит І. НКРЈ/БНК: 2/9] органично съединение. промеждутък ⌂ рус. оркестрово произведение. (РБАН.: посл. с виолетова флуоресценция. #2: между действиями спектакля) + С1Фр (#2: като встъпление) (МАС). НСИС: 140 грч. който се използува при производството на багрила и др./посл..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ (АРБЕ/СТСРЈ1/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРБЕ/МАС/ТСИС) ¤ С1Фм (АРБЕ/ СРЈXVIII) ¤ С1Н2м1 (АРЧД/СТСРЈ 1./нем. (МАС. между части на концерт. ¤ говеждо месо. М0. С0. им. Ф2/2. фиг.)./посл. (АРБЕ. исполняемая между актами (СРЈ XVIII). К0.

им. [акц.. ЛСА0/1. ТГ2/5.. [акц. форт... СРЈXVIII: фр. НКРЈ/БНК: +30/5] 1. надлъж по неприятелска линия или укрепление (АРЧД) © С1Фм (#1: расположение войск или укреплений./сврш. укреплений и пр. § [тэ]). ⌂ <ПФС >. (БСИС2007) . // во дворце) + С2Фр (*: врати. ЛСА0-2. (МАС) вар: антропологичен (БТР) вар: антроположки (БТР) рус. (АРЧД)..-н. Акц0.-м. ТМГв0. СТСРЈ : заст.. војн. (АРЧД). І. војн.-п. ЛСА0. М2./посл. (АРЧД). арки и др..: 5/ 5.<грч. обј. характерный для нее (СТСРЈ) АНФИЛАДА<1. врати. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ е-д. 2.. им. М0. © *1: врати. К0. стрелба. (ПСИС) анфилировать (СРЈXVIII) ⌂ рус. СЦРЈXIX: 1. 2. цирк и др..). Ф3/4. М0. војн.-н. арки и др. (АРЧД). арки и др) (СРЈXVIII). гл. 2. (АРБЕ).. М2. АНФИЛИРАМ г-д. © *2: цирк и др. СРЈXVIII. им. (СИСЧ: фр. архит. (АРБЕ).-несврш. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ1. војн. собственик на частен театър. прид.<фр. Ф3/4. ~ что и без. НКРЈ/БНК: 0/0] изкопаемо нечифтокопитно животно с три пръста. ТГ0..).. фр. [акц. ТГ2/5.. 3.-м. линии укреплений/./ сврш. Ф3/4. спец..: 3/3. 2. НКРЈ/БНК: +30/0] ¤ който се отнася до антропология и до антрополог (БТР) © С1Нм (#2: свойственный антропологии. ЛСА0. (АРЧД). 2. от рода на конете (АРЧД)... М1. Акц0.. І. Ф2/4. #2: построение судов по одной линии. 1. ТСРЈ: фр. прид. едни срещу други за преминаване от една в друга. Акц1. 1.-ж. (ТСИС) ⌂ рус. (СТСРЈ) анфилада (СРЈXVIII) анфилада (СЦРЈXIX) кс: порядък ⌂ рус. С0. редица от стаи..<фр.) [акц. 1.. фр./фр. [акц. НКРЈ/ БНК: 0/0] пронизвам със стрелба надлъж по неприятелска линия (АРЧД) © #2: проходить вдоль /фронта судов. војн. С0. прохождение судов друг за другом или вдоль фронта судов... пом. 2. пал. А1 (АРЧД /ТСИС/БСИС2007) анчар І. (ГРЧД). С1Н2м+ С2Фр. књиш.: 3/3.. Д0.м. К0.. гл. 2. им. АНЧАР б-д. НКРЈ х х /БНК: +30 /19 ] 1.РУСКИ УТИЦАЈ 141 кс: собственик ⌂ рус. І. ТГ0. предприемач (АРЧД) © #: арендатор (СТСРЈ). (АРЧД/СЦРЈ XIX). (МАС... пом.. С0.. С0.2 анфилада І.2> б-д. К0.. (АРЧД/ТСИС/СРЈXVIII). Акц0.2/СИСЧ) ¤ С2Н1р+С2Ф1р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Ф1р (АРЧД/СЦРЈXIX) 1. им. архит. СИС: грч. (СИСЧ: грч.-ж.. 1. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) анхитерий І. съдържател на увеселително заведение.. дающее возможность стрельбы сбоку вдоль фронта /войск. ТМР1. Ф2/4. © *: и до антрополог (БТР/ МАС). СИА0гр. им. фр. А2 (БТР/СТСРЈ) ¤ С2Фр (БТР/СИСЧ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С2Фр (БТР/МАС/ТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/МАС/СИСЧ/ТСРЈ) антропологический С. ЕСРЈ: фр. Акц0.: 3/ посл. ТГ2/5.-несврш. І. АНХИТЕР е-д. СРЈXVIII: фр. фр. војн.-м. крепости/ или одному за другим (СРЈXVIII). <-ический » -ически>.-п. ЛСА0. А2 (АРЧД/СИСЧ /ПСИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СРЈXVIII) анфилировать І. заст. (МАС: 2 фр. (ТСИС: пал. характерный для нее) + С2Фр (*: и до антрополог) (СТСРЈ).. ¤ който се отнася до антропология (АРЧД) © 2: свойственный антропологии. разположени в права линия.).: посл.

(ГРЧД). устройство .2. анат. (АРБЕ).. лат... (БЕР).-ж./нем.. (АРЧД). им. ЛСА0/1.3> ц-д. (БЕС) 1. грч. устройство ⌂ рус. машина. (БЕР). грам.<грч. рет. лингв. рус. апаратура. им. печатному изданию и т. А1 (АРЧД/ БТС/СИСЧ/СРЈО) аорта І. (АРЧД). 2. грч. бот. установка...: посл. с която се означава действие. НКРЈ/БНК: +30/13] малайско дърво. с които се подпомага научно или друго изследване (АРБЕ).2. които са натоварени да извършат определена работа (ГРЧД) © #4: примечания. § [п]). научному труду.. използуван за мазане на стрели (АРЧД). БТС: грч. оборудване.-м. 2. им. 3.-м. радиоприемник.п. спец. които изпълняват обща функция. <лат. вспомогательные материалы к научному труду. им. средство.. (БТС) кс: артерия ⌂ рус. Ф2/4.. Акц0. им. грам. БЕС.<нем.-ж.. (АРЧД). съвкупност от учреждения или служби. 3. лингв. физиол.. [акц. К0.. ЕСРЈ: малај.-м. М0. грам. методи. им. (АРБЕ).ж... фиг. А1 (АРБЕ /МАС/ТСРЈ/СРЈXVIII) аорист І. /критический аппарат. А1 (АРЧД/МАС/СРЈО) ¤ С0 (АРБЕ2/ БТС) аппаратура С.. натоварени да извършват партийна или държавна управленска дейност // съвкупност от служители и сътрудници на такива учреждения. апарат. им.. указатели и др. СРЈ XVIII: грч.. (МАС. спец. ЛСА0. приспособление. (АРБЕ). съвкупност от органи в организма.: посл.). (МАС: грч. Акц0. анат. К0. грам. приспособление. инстру- 142 мент. АПАРАТУРА ц-д. анат. рус. х х /посл. съвкупност от лица или учреждения.: 2/2. грч. М0. ТГ0./ нем. 2. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.. бот.. ТГ1/2.. (СТР). 2. спец. (ТСРЈ) аорист (СРЈXVIII) ⌂ рус. Ф2/3. персонал. АОРТА б-д. 3. С0. [акц.<лат. материали. С0. Ф2/4. която излиза от лявата камера на сърцето (АРЧД). НКРЈ/БНК: 24/+30] главната артерия в организма на гръбначните животни и на човека. лат.<грч. (ТСРЈ.. рус. (МАС) кс: агрегат. (БТР). средства. І. К0. І. анат.-ж. <лат..<лат. АОРИСТ б-д. 4. физиол.. [акц. съставен от попрости механизми с общо действие за извършване на някаква работа. пособия..-м. НСИС: лат.). механизъм. Акц0.2. 4. грч. М0. СТСРЈ : 2. (РБАН. ь ТСИС: малај.. © #5: совокупность справочного и комментирующего материала к какому-н.. К0./нем. С0. админ. (РБАН. собранию сочинений и т.. (ТСИС).<грч. АПАРАТ<1. ЛСА0. ¤ 1. които имат обща функция.<грч. ЛСА0..: 2/2. съоружение. ТГ0. ТСРЈ: грч.3 аппарат (СТСРЈ) кс: агрегат./посл. научно-справочный аппарат/ (БЕС). 1 (МАС: лат.3) ¤ С1Н4м (ГРЧД/БЕС) ¤ С1Н5м (ГРЧД/ТСИС) ¤ С0 (АРБЕ2/НСИС) аппарат І.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. (ГРЧД). [акц. минало свършено време (АРБЕ). (БТР)... нем. Акц0. С0.. М0. сложен уред..п. група органи в организъм. сложен полуавтоматизиран уред. организация. 2./нем. НКРЈ/ БНК: 2/+30] темпорална глаголна форма в индоевропейските езици. което има отровен сок.<лат. І. малај.. извършено преди момента на говоренето. ТГ1/2. (БЕР). им.<грч. ТСИС: нем. АРБЕ). БТР).<хол. А1 (ГРЧД/МАС/СТСРЈ1. § [н ч]). СИСЧ: лат. Ф2/3 Д1/1.

Ф3/1.-м..2> ц-[д]. безучастен.-м. рус.<фр. (БЕР). § [п]). х х [акц. разг. посл. А1 (ГРЧД/МАС) ¤ С0 (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н1р (АРБЕ2/ СИСЧ) ¤ С2Н2р+С1Ф3р (АРБЕ2/ СТСРЈ1. М2/0. което работи с апарат или апаратура. (ТСИС) апартхейд (СИС) вар: апàртхейд (БТР) кс: дискриминация ⌂ рус.<грч. ГРЧД. командно. нем. квартира ⌂ рус../итал. фр. пол.. #2: этаж // прием.<јужноафр. им. 3.. разсеян.-м. (АРБЕ2) © #: в някои страни след Втората световна война до 1989 г.(ГРЧД). ТГ2/4. (МАС) 1.<фр. књиш. (АРБЕ). 2.-м. преим. Д1/2. жилище..2 аппаратчик (СТСРЈ) ⌂ рус.../2(А).. изразяваща се в лишаване на някоя националност от избирателни права. Акц0/2. ЛСА1/2. ТГ2/5.[акц. производствено и под. (СРЈXVIII) кс: гнездо. Ф2/4. инертен. рус. им. . 2. отдел (СРЈXVIII). им. ¤ 1. -чен С. (ГРЧД). рус.. <-ичный » -ичен>. књиш. (АРБЕ).. енгл. К1. в някои производства – лице. презр.: 3/3..2) АПАРТЕЙД е-д. [акц. (СТР). М0.<итал.< грч. (БЕР). К0. зван. ирон. (ГРЧД. РБАН). І.: 4/4. большая./< фр. + разг. © #1: комната. СРЈXVIII: пољ. Акц0.<нем. (ТСРЈ) апартамент и вар. (СТР). партиен или държавен функционер по време на комунистическото управление в някои страни след Втората световна война до 1989 г.: 3/3.. (МАС: фр. енгл. АПАРТАМЕНТ б-д. Акц0 Ф3/4. <-чик » -чик>. § [тэ]). НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.<фр. тех. нем. им. ТГ1/2. (БТР.. шаљ. (АРБЕ).. (ГРЧД). АРБЕ).). © комната. <-ура » -ура>. им./посл. (БТР). флегматичен ка: чувствителен ⌂ рус. АРЧД). ТГ0. радиотелеграфист. покой // всякая комната (ТСРЈ). съезд при дворе.<итал.. човек от управленската номенклатура (ГРЧД). им. Д1/1. работник. 2 СТСРЈ : разг. безучастен. (МАС) кс: безразличен. фр. А1/2 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм (АРЧД/ ТСРЈ) ¤ С# (АРЧД/СРЈXVIII) апартамент І. (АРБЕ). С1Н2м. (БТР). вял.. Д0.. Ф3/4. прид. М2. ЛСА0/1.<нем.-м. африч. М0.<афр. ТГ0. който контролира апарати. ТСИС: енгл.. СТСРЈ: разг.<хол..143 РУСКИ УТИЦАЈ ⌂ рус.. не одобр. (АРЧД). (ГРЧД).<лат. [акц. рус. изв. прид. (МАС: језик бура. равнодушен. НКРЈ/БНК: +30/+30] вид расова дискриминация. (СРЈО: 2. помещения (АРБЕ2).-м. най-непримиримо провеждана от господствуващата класа в Южноафриканската република (АРЧД)..: посл. НКРЈ/ БНК: 30/+30] самостоятелно жилищно помещение в голяма сграда (АРЧД) © #2: комната (СИСЧ). (БТР. свобода на движение. 2. АПАРАТЧИК<1. А2 (ГРЧД/АРБЕ/МАС/ СИСЧ/ОИС) апатичный. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ съвкупност от апарати за извършване на определена работа (АРЧД). 2.<енгл. заст. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) аппаратчик С.< фр. апартеид І. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ който е обзет от апатия. ТСРЈ: фр. ¤ система от апарати за извършване на определена работа // оборудване с апарати на лобаратория. С0.). (АРБЕ2/ 2 СТСРЈ ). ЛСА0.<пољ. (АРЧД).. [акц.+>. об...: посл. С0. (СИСЧ: грч. ист. преселване и др. ист.. Акц0. § [п]). зб. пол. АПАТИЧЕН е/б-д. куртаг // департамент. (МАС: зб. лат. С2Н2р. покой. К0. Ф2/4 І. (АРЧД). <од лат. ЛСА0. (БЕР). индиферентен.

-ж.<фр.<грч. желание за нещо. безучастие. 1... им. Апелативен съд (ГРЧД) © С1Нм (#2: обращение за пониманием. (РБАН).. <-ит » -ит>.. окончательном решении. ЛСА1. БТР. Акц0. <-яция » -ация>. 2. им. ЕСРЈ: пољ. поддержкой.. советом и т./фр. #2: перерешение дела. НКРЈ/БНК:+30/+30] възпаление на апендикса (АРБЕ). ЛСА0.. заст. 2. безучастен. ТГ2/4.<лат. решение дела в высшей инстанции (СРЈ XVIII)..-м. правн.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ равнодушен (ГРЧД). І. мед.. АПЕЛАЦИЯ ц-д. [акц. 2.-ж.. СЦРЈXIX: ь правн. събития. Акц0. правн. (АРБЕ). (БЕР). К1.. 144 фр.. (ТСРЈ) 1 апатия (СТСРЈ) кс: апатичност. [акц. А2 (АРБЕ/МАС/ТСИС) аппендицит С.. правн.. вялост. безчувствен. © #1: о беспрекословном.: 2/2.<фр. ь ь ь § [п . М0. заст.+грч. им. прав. а понякога и от тежка преумора. (АРБЕ). НКРЈ/ БНК: +30/15] ¤ 1. А1 (ГРЧД /БТС/СТСРЈ1/ТСРЈ ¤ С0 (АРБЕ2/ БСИС2007) апатия І. ТСИС: фр... липса на интерес (ГРЧД). Апелативен съд (БТР) © С1Нм (#2: обращение за пониманием. Ф3/1.) + С1Фм (#1: вообще обжалование какого-л. лат. ЛСА0/1..<лат...<лат. правн. 2. Ф2/4. грч. пољ. (ТСИС) вар: апандисит (ГРЧД) ⌂ рус. (СТР). ТГ0. (БЕР).: посл. ¤ 1. безразличие. фр. (МАС: мед.< пољ. (АРЧД). М0.2м (БТР/СРЈXVIII) ¤ С1Фм+ С2Н2р (ГРЧД/БТР/СЦРЈXIX апелляция С. (СРЈXVIII) апелляцiя (СЦРЈXIX) кс: протест ⌂ рус. ТСИС: нем. 1. © #: переносъ дѣла изъ нижней инстанцiи въ верхнюю (СЦРЈXIX).. ТГ1/2. Акц0. АРЧД). в съдопроизводството – начин за проверяване решенията на първоинстанционен съд./фр. мед. АПЕНДИЦИТ ц-д. С0.. болестно състояние на пълно безразличие към неща.-ж. (АРЧД. 2./ посл. разг.. ¤ 1. безразличен. поддержкой. разг. ¤ 1. А2 (ГРЧД/БТР/ БТС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (ГРЧД/ТСИС ¤ С1Ф1. 2. (АРБЕ). (БТС.-м../укр.. увлечение ⌂ рус. АПЕРТУРА б-д. ~ к кому-чему. [акц. рус. индиферентност ка: въодушевление. ТГ0.. безучастност. (БТС: лат.) + С1Фм (#1: вообще обжалование какого-л. ТСРЈ. спец..).. М0. С0. им. К0. ентусиазъм. мед. жалба до повисша съдебна инстанция. М0. СРЈXVIII: бел. Ф3/1. А2 (АРЧД/БСЕ) ¤ С1Н1-3м (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С1Н1м+С1Ф1р (АРЧД/ СРЈXVIII) . постановления в вышестоящей инстанции) (БТС). спец.< грч. ЛСА0..</лат. 2.. равнодушие. им.. 1. (БТС) апелляция и вар. безразличие. заст. ГРЧД)..<лат. 2. С0.-ж. обхванат от апатия. н д ]). интереси.. АПАТИЯ б-д.<лат. советом и т.. (ГРЧД. БСИС2007: грч.п. К0. близки хора и пълно отсъствие на желания. (БТР. им. фр. РБАН). причинено обикновено от органическо заболяване на мозъка. постановления в вышестоящей инстанции) (БТС).<лат. © #: переносъ дѣла изъ нижней инстанцiи въ верхнюю (СЦРЈXIX). Ф3/1 Д1/1.. 2. І.. Акц0. безучастност (АРБЕ2). равнодушен.-ж. НКРЈ/ х БНК: +30 /+30] ¤ пълно безразличие. п. им. правн. § [л ]). књиш. прош. който изразява или в който има апатия.: 3/3. 1. лат. индиферентизъм. апатически (АРБЕ). С1Н2м+С1Фм+ С2Н2р. Д1/1. 2. отсъствие на интерес. равнодушие. К1. СИСЧ: лат. (БТР). мед. рус. заст. правн.

/фр. фиг. Ф2/2. ЛСА0/1. Ф3 /1.. СРЈО: књиш.-м. им.< лат. у мн. охота (ГРЧД). ТГ1/2. ТСИС: фр. М2. която характеризира ефективния отвор на оптическа система (АРЧД) © #1: возвращение ленного имения владетелю. прид. се съпоставят с неговото предишно знание (ГРЧД) © # 2: в идеалистической философии Лейбница. #3: трансцедентальная апперцепция (НСИС). Ф3/4. С0. анат. лат. лингв. страст ⌂ рус. ТСИС: фр. ТГ1/2. им.. фиг.<лат. (СТР). [акц... НКРЈ/БНК: 6/14] величина.. им. стремеж за обсебване. жажда. І.. НКРЈ/БНК: 16/4] 1. А2 (АРЧД/ПК/БСИС2007) апланатизм С. мед. офт. 2.. псих. опт./нем.: 3/3.-ж. (МАС: лат.. проделанное медицинским инструментом) + С1Фм (#2: о трубке..<лат. А2 (АРЧД/ СИС/ТСИС) апперцепция С.+грч.<лат. ЛСА0/1.. у мн. ЛСА0.. 3. желание. (ГРЧД). (СИС: лат. 2. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ 1.: 3/3.. спец. рад.. 2. (БТР. НКРЈ/БНК: 24/ +30] в психологията – процес. (ПК) . използуване на нещо (АРЧД). вкус. фиг./посл.. рус.. физ. АПЛАНАТ б-д. ТГ0. [акц. К0.. #2: отверстие.. 2. фон. (АРЧД). АПЕРЦЕПЦИЯ ц-д. ЛСА0. М0. 1. фиг. НКРЈ/БНК: 0/0] обектив. С0. за звук – който се произнася с върха на езика (АРЧД).-м. обстановка и т. (АРЧД). (НСИС) кс: възприятие ⌂ рус. фр. прид.<лат. НСИС: грч. [акц. © С1Нм (#1: дренажное отверстие. ЕСРЈ: нем. + фиг.-ж. желание за ядене.. К1.. фиг. (СИСЧ) апертура (СРЈXVIII) кс: диафрагма ⌂ рус. (АРЧД). 2. лингв.<лат. (АРБЕ). (БТР). СТСРЈ: 2. 2.. (БЕР). М0. + фиг...-м. домогване до нещо..<нем.. опт.). (МАС: лат. Акц0.3м (ГРЧД/НСИС) АПИКАЛЕН е-д.). фиг.. (СИС: лат. начало. (ГРЧД). СРЈXVIII: ь белор. 3. разг.. М0. 2.-м. А1 (АРЧД /СИС/НСИС) апланат І. ь ТСИС: нем... стремление.. физ. желание. без сферическа аберация (АРЧД). Ф3/1. 1. мечта. (СРЈXVIII) кс: аспирация. С0.: посл. ЛСА0. спец.). АПЛАНАТИЗЪМ е-д. [акц.. им./фр. им. рус. об. (АРЧД). Акц0.. (ПСИС) аппетит и вар. им. фиг.-м. ТСИС: фр...145 РУСКИ УТИЦАЈ апертура І. књиш.: 3/3. псих. фр. (АРБЕ2)..< лат. (СИС) кс: обектив ⌂ рус. #3: в медицине – вскрытие раны (СИСЧ).<лат.. псих. М2. въжделение. побуждение. А2 (АРЧД/СТСРЈ/МАС/ПСИС/СРЈXVIII ¤ С2Н2р (ГРЧД/СТСРЈ) аппетит І. 2. им./нем.<лат. 2. Акц1. І. анат.<лат. 1. АПЕТИТ ц-д. С0.. [акц. (СИС) ⌂ рус./нем.. 2../посл.. (СИС.. 1. огранчивающей такое отверстие) (СРЈXVIII).: посл. А2 (ГРЧД/МАС/СТСРЈ/СРЈО) ¤ С1Н2.. об. чрез който качествата на обект. Д1/1. К0. (АРБЕ). възприети от лицето..-м. § [п ]) <-ция » -ция>... 2.<грч. лингв. фиг. който е на върха.<лат. им.. Ф3/4.. § [п ]).-ж. ТСИС: фр. голямо желание. апикальный І. охота за ядене. СРЈXVIII: лат. (АРЧД).. лат. опт. псих. ведущее в какую-нибудь полость. Акц0. К1. фр.<лат... оправе./фр.. стремление. С0. влечение. РБАН).<лат.<лат. 1. у мн.. охота. ТГ2/5. јд. І. им. лат. 2. 2.. ¤ 1. 2. Акц0.<фр. Д1/2.н.. ТГ2/5.

§ [п]). бумаги и т. ТГ0.. К0. (СТСРЈ) аппликация и вар. (БТС) 1 аппликация І.. + ь ь ь ирон. ЛСА0/ 2. спец.-м. (РБАН). Ф3/2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. НСИС.<фр. п.> (БТС).4р (АРЧД/ БТС) аппликация І... см ]). рет. БТР). ТСИС: лат.. накладывание на какой-л. която се бележи обикновено със z (АРЧД).. им. [акц. БТС: мат. К0. М0. фр./нем. § [с м . С0.<фр. опт. М0. (БЕР). само мн. ЛСА0. НКРЈ/ х БНК: 28 /+30] ¤ 1. им.). [акц. добавка.. (МАС).. притурка (ГРЧД) © #2: изготовленная таким образом картина. Ф2/4. 1 БТС: лат. [акц. разг. украшение и т. об. създаден по този начин. им. књиш. ТГ1/2. крилати фрази. начин за украса на плат или хартия. 3. + ум. ТГ1/2. АПЛОДИСМЕНТ б-д. украса върху плат или хартия чрез поставяне на фигури от друга материя. І. (РБАН. (СИС) ⌂ рус. изготовленные таким способом. К0. НКРЈ/БНК: 1/1] третата координата на една точка в афинна координатна система в пространството.: посл. С0. геол.п.. Ф2/2. им. пословици. овация ⌂ рус. (БСИС2007: грч. фр. им. 4. ТГ0.. Акц0. (АРЧД). © #2: картина. Д0.<лат.-м. фр. С0.../фр..<лат.<лат.-ж. им. І. им. при който фигура от един вид материя е приложена.. созданное таким спосо1 бом (СТСРЈ ). књиж. 2. Ф2/4.). АПЛОМБ б-д. усердие. геол. 1. (БТС). ТГ0. (АРЧД). © #2: изображение. въвеждане в художествения текст известни на читателя изрази.п..: посл./посл. им. като мусковит и гранат (АРЧД). М0.. јд. НКРЈ/БНК: 0/0] липса на сферична аберация (АРЧД). #3: физиотерапевтическая процедура./фр. Ф2/4. прибавка. (СИС. (ГРЧД). АПЛИКАЦИЯ ц-д. А1 (ГРЧД/СТСРЈ1/МАС) ¤ С1Н2. АПЛИКАТА ц-д. разноцветных.. #3: физиотерапевтическая процедура <.. (АРБЕ)... АПЛИТ б-д. НСИС: грч. ТСИС: нем.. участок тела лечебной грязи. (СТР).<лат. А1 (АРЧД/БСЕ/БТС) аппликата І. съставена предимно от кварц и алкални фелдшпати с непостоянно участие на други минерали. нем. 2.п. Акц0.: 3/3. <-исмент » исмент>.<фр. прикрепена към друга. § [п]). <-изм » -изъм>.. Акц0. [акц.. (БСЕ) ⌂ рус. СРЈО: јд... рисунка или орнамент. заст.-ж. А1 (АРЧД/ СИС/НСИС) аплит І.<лат./посл..: посл.: 3/3. (ЕСБЕ) кс: акламация. (АРБЕ2). (СРЈXVIII) кс: приложение ⌂ рус.. (ЕСБЕ: лат. мат.-ж. (АРЧД). СТСРЈ : 3. украшение и т. самият образ. І. СИС: фр. рус. парафина 146 и т. НКРЈ/БНК: 1/2] дребнозърнеста жилка магмена скала. рус.-ж.3м+С2Н1.. у мн. 4. (АРБЕ). фр. (АРЧД). С1Н2м+С2Н2р. лат. (АРЧД). ЛСА0./4. НКРЈ/БНК: 29/2] ръкопляскане (АРЧД). разнофактурных кусочков ткани.. Акц0. (МАС.-ж.. притурка. использование) (СРЈ XVIII) ¤ 1. І.<грч.. старательность) + С1Фм (#1: употребление.<лат. грч. (ГРЧД). . приложение. К1. мат. (БСЕ: лат.<грч. Акц0. © С1Нм (#2: прилежание. мед. у мн. [акц. А2 (АРЧД/ЕСБЕ/СИСП) аплодисмент С. им. 3. М0. ЛСА1.3м+С2Н2р (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н1р (ГРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Н1. <лат. (ГРЧД). афоризми или поетически откъси от други автори като цитати или в изменен вид (АРЧД) © # 1: способ создания изображения посредством наклеивания или нашивания на что-л.-м.м.

им. спец. ¤ 1. С1Н1. 2. НКРЈ/БНК: 0/1] ¤ втора част на сложно подчинено изречение (АРЧД) © #1: обратный или ответный подарок.. лингв.<грч. 2. 2... фиг. слава ⌂ рус. стои след условното.<фр.. 2. ТСИС: фр.<грч.. в астрономията – точка от орбитата на Луната или на изкуствен спътник. књиш.-ж. 2. най-голям разцвет (ГРЧД) © #2: высшая степень какогонибудь <. астр.. Ф3/2. ГРЧД.. фиг. а также подчеркнуто уверенное исполнение танца (ТСИС).: посл. (ТСИС) 1.: посл.). им. 1. х [акц.. І.). фиг.<грч...-ж.... 1. астр. ТГ0. в которой оратор просит слушателей благосклонно отнестись к обвиняемому (СИСЧ).<лат.<лат.<грч. им. © #2: умение исполнителя сохранить в танце устойчивость. смелост при разговор. (АРБЕ). І.. Ф3/2. грам. кор. С0.<грч. им.-м. 2. 1. © #: дар (ОИС).3м+С2Н1р (АРБЕ2/СИСЧ) аподозис І./фр.. К1. АПОДОЗИС б-д.-м. 2. спец. ТСРЈ: грч. М0. (ГРЧД). СИС: лат.). књиш. 1. С0. грч. Ф3/2. ТГ0.<лат. СЦРЈXIX: астр. смелост ⌂ рус. 1.. самонадеяност. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС/СТСРЈ1) аппозиция І. С1Н1м. фр. грам. (СРЈXVIII) апогей (СЦРЈXIX) кс: зенит. #3: в риторике – часть речи. (БЕР).. 2. І. ЛСА0/1. М0. [акц.</лат..-м.. (АРЧД) лат. главното изречение в условен период. отвесная к плоскости горизонта (СИСЧ). фиг. (СИС) апломб (СИСЧ) кс: самоувереност. в которой оратор просит слушателей благосклонно отнестись к обвиняемому (СИСЧ)./посл.<грч. АПОЗИЦИЯ ц-д. биол. К1. ТСИС: грч. АРБЕ).. 1....< лат./нем. (РБАН). ТГ0.: 3/3. фиг. І. втора част на сложно съставно изречение (АРБЕ2) © #1: обратный или ответный подарок. (СТР). [акц.. Акц0. (АРЧД). грч. кулминация. (АРЧД) © #2: линия. астр.> (ТСИС). НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] 1. (АРЧД).. књиш. 2. Акц2. грч. 3... 1. ТГ1/2. астр. фиг... (БТР. (АРБЕ).2 апогей (СТСРЈ) апогей и вар.РУСКИ УТИЦАЈ 147 им. грч.. (БТР.. А1 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СИСЧ /ТСИС) 1 апломб І... © *: изкуствен спътник (ГРЧД/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX). К1.. К1/2.. 1. АПОГЕЙ<1. фиг.: 3/3. 2. (СИСЧ: грч. Акц0.. рус..> положения (ТСРЈ). грам. СТСРЈ: 2. §[п]). СРЈО: књиш. в която те са найотдалечени от центъра на Земята./ х посл. #3: в риторике – часть речи.. 2. А2 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С# (АРЧД/ОИС) ¤ С1Н1. биол. 2. спец. (ОИС) ⌂ рус. . обращение и пр.. лингв. грам. астр. 2.. ТСИС: нем.-м. М0. 1.<лат. фр. ЛСА1. 2. © #1: рост тканей <.. аподоза.-м. (ТСИС) 1 аппозиция (СТСРЈ) кс: приложение ⌂ рус. Акц0. астр. им. РБАН.. рус..3м. грам. РБАН). М0.. 1. Ф3/2. МАС: фр.. 1 (СТСРЈ : лингв. което обикн. (СИС: лат. разцвет. (АРЧД).. х НКРЈ/БНК: 2 /2] приложение (АРЧД) © #1: рост тканей и клеток путем отложения новых слоев на ранее образованную поверхность (СИС).. им. ЛСА0/1. (АРБЕ2).2> б-д. фиг. рет. А2 (ГРЧД/СТСРЈ/ТСИС) ¤ С1Фм (ГРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р+С2Ф1р (ГРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) апогей І. (МАС: грч.. АПОКОПА б-д. [акц... НКРЈ/БНК: +30 /+30] голяма самоувереност. СРЈXVIII: фр. им. астр.. (БТР).-м. ЕСРЈ: лат. 2. ЛСА1/2.

[акц. за- 148 бранено.-ж. отклонение от участие в обществено-политическия живот. Ф3/2. 1. ТГ1/2. непризнато от църквата поради отклоняването на темата от каноните на църковната литература. лингв. Ф3/4.<фр. 1. ТСИС: фр. ТГ2/5.. К0.) [акц. което се отклонява от канонизираните текстове и е забранено и преследвано от официалната църква. књиж. књиж.3.. неистинско. лингв. <грч. (СИС: грч.-м. М2/0. им. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ БТС). (АРЧД). <-ичный » -ичен>.. пол. (РБАН). лингв. књиж. 2. (СТР). им. Акц0. недостоверно. фиг.<грч. грч. <-ический » -ически>. им. С0. фиг. фиг. књиж. књиш. (АРЧД). С0. АРБЕ).: 4/4. ТГ2/5. (АРЧД). ЕСБЕ: грч. НКРЈ/БНК: +30/+30] който се отличава с аполитизъм (АРЧД) © #2: не имеющий политической направленности.<фр. 2. (ГРЧД). аполитицизъм ⌂ рус. НКРЈ/ БНК: 6/0] ► АПОЛИТИЧЕН АПОЛИТИЧНОСТ в-д. С0. классового содержания /о произведениях искусства/ (БТС) АПОЛИТИЧЕСКИ е-д. 2. Ф3/4. <а-/-изм » а-/изъм>.<грч. което минава за оригинално (АРЧД). прид.. 2.2) ¤ С2Н2р (АРЧД/ СРЈХІ-XVII/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С2Н3р (БТР/СТСРЈ) ¤ С2Н2. тясно свързано с библейските книги. 2. СТСРЈ : х заст.<свлат.. 2. (АРЧД). ЛСА0/1.<грч. Акц1. НКРЈ/БНК: +30 х /+30 ] ¤ 1. М0. средновековно произведение с религиозно-легендарно съдържание. (ТСРЈ: грч. грам. ¤ аполитичност (ГРЧД/СИС). књиш. недостоверно съчинение. ЛСА0/1. 2.-м. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) аполитичный. К1. индиферентен ⌂ рус. фиг. (РБАН). СИС: грч. НКРЈ/БНК: 5/ 5] ¤ 1./фр.. Ф3/2. прид.<грч.. фиг. ТГ0. (ТСРЈ) аполитический (СТСРЈ) вар: аполитически (АРЧД) кс: безразличен. Д0.).. Ф3/4. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ) аполитизм Пс. Акц2. грч.. СРЈО: 1 спец.. (ТСИС: фр..2 апокриф І..<фр. грч. Акц0.. (АРБЕ2). грч./фр. [акц.. Акц0.-ж. изпускане на един или няколко звука в края на думите поради акцентнофонетически процеси. М1. образуване на нови думи чрез съкращаване на срички (АРЧД). фр. им.. 2.. ¤ 1.. акц.. ТГ2/5. (БТР.. К0.. ТМР1.: 4/4.: 2/3.. прид. безидеен. 3.2> б-д. Д0. С0.. подправено съчинение със съмнително авторство. им. І. (ТСРЈ) кс: аполитичност. Д1/2.). (БТР). (АРЧД).: 2/посл. ТСРЈ: грч. Ф2/4. (АРБЕ). грам.-м.. ТГ0. С0. 1.. С0.<грч. пол. фиг. ЛСА0/1. 2. 1. Д1/2.: посл. (ГРЧД).). (АРБЕ).. им. 2. грч. ЛСА0-2.. [рус. -чен С. спец... безразличие към въпросите на политиката (АРЧД).-м. (МАС: грч. АПОКРИФ<1..3р (БТР/СЦРЈXIX) 1. ЛСА0/1. АПОЛИТИЧЕН е/б-д.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ им. скрито и по таен начин разпространявано съчинение (БТР).. грч. ТСРЈ: пол../4. М2. фр. Д0.. А2 (АРЧД/СТСРЈ1. А2 (АРЧД/СИС/МАС) . [акц. средновековно литературно произведение. М0.. спец. (ТСИС) ⌂ рус. К0. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. спец. АПОЛИТИЗЪМ е-д. ЛСА0. М0..<грч. (СТСРЈ) апокрифъ (СРЈХІ-XVII) апокриф (СРЈXVIII) апокрифъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.-ж. А2 (АРЧД/ЕСБЕ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СИС/ ТСИС) апокопа І.

Д0. І. им. 3. грч. фиг. Ф3/2. (АРБЕ). 3. РБАН). 2.. клон от християнското богословие.. политическо или литературно гледище. 2. Ф3/2.. ЛСА0/1. К1.<грч. застъпничество. басня. голям защитник на някаква теза./посл.2р (АРБЕ2/ТСИС/СТСРЈ1.).. НКРЈ/БНК: 30/+30] 1.. защита. ТСРЈ: грч. М0. М0.... књиш. ТГ0.: посл. АПОЛОГ<1.+грч. (ТСИС) 1. К1. страстен привърженик на някакво учение. НКРЈ/БНК: 0/0] аполитизъм (АРЧД)... (ГРЧД). С2Н2р. СРЈО: књиш).. (БСЕ: грч. 1.. спец. им.<грч. (СТСРЈ) кс: аполитизъм.<грч. спец. РУСКИ УТИЦАЈ <-ет » -ет>./посл.. Ф3/2. им.. НКРЈ/БНК: 6/0] 1.: посл.-м. фиг. С2Н1р. (ГРЧД).. (СТСРЈ: заст. М2. нем<грч. аполитицизъм ⌂ рус. безразличие към проблемите на политиката (ГРЧД). 1.2) апологет С. цркв. 2.<свлат.. им. [акц. ТГ0. предвзета защита. (АРБЕ). ист.-ж./5. грч. (АРБЕ). Акц0. Д0. басня ⌂ рус. грч. ЛСА0/2. М0. К0. Д1/2.2) ¤ С1Фм (АРЧД/АРБЕ2/СРЈXVIII) ¤ С2Ф1р (АРЧД/АРБЕ2/СЦРЈXIX) апология І.. (ГРЧД). књиж.2> б-д. Акц0. християнски писател.2 апологет (СТСРЈ) кс: аполог ⌂ рус. ТСИС: нем. им.. -ет/ика » -ика.-м.. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БСИС 2007) аполитицизм Пс. књиж.<грч. свойство на аполитичен. (СИС: грч.. (ТСРЈ) аполог (СРЈXVIII) апологъ (СЦРЈXIX) кс: апологет. цркв.<грч. АПОЛОГЕТИКА б-д.-ж. [акц.<грч. НКРЈ/ х х БНК: 30 /+30 ] 1. <а/-изм » а-/-изъм>. Акц0. 2. на научно-философско.-ж. књиж. им. до прекалено и неубедително хвалене. А2 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С0 (АРЧД/ПСИС/СТСРЈ1.<грч.-ж. (РБАН). им. С0. който има за цел да защищава християнската религия. ¤ 1. књиш. спец. І. ТГ2/5.. <-ика. АПОЛОГИЯ б-д.-ж. (АРЧД). књиж. С2Н2р. <-ость » -ост>.. С2Н1р. АПОЛОГЕТ<1. (СИС: грч. (БТР. књиш. грч. А2 (АРЧД/ТСРЈ/ТСИС) ¤ С2Н1.2 апология (СТСРЈ) апология (СРЈXVIII) апологiя (СЦРЈXIX) кс: апологетика.. К0. К1. покровителство. 2. (АРЧД). 2.. ЛСА1. БСИС2007: грч. Акц1 Ф3/4. АПОЛИТИЦИЗЪМ е-д. ь ь (АРБЕ). ЛСА1.(СИС) кс: аполитизъм.: 4/4. пол.. А2 (АРЧД/ТСРЈ/МАС/БСЕ/СРЈXVIII/ СЦРЈXIХ) аполог І. хвалене (АРЧД)..).: посл. (АРЧД). МАС: грч.-м. ходатайство ⌂ рус. књиж. -ет/ ика>.. књиж. чиято правота той се стреми да докаже с всички средства.2> б-д. [акц. което достига до предвзетост.. књиш./нем. (АРЧД). апологет (АРЧД). [акц. им. 3.). който горещо защищава основните положения на християнската вяра и упорито работи за разпространението на християнството. аполитичност ⌂ рус. НКРЈ/БНК: +30/22] ¤ безразличие към политиката (АРЧД).. СРЈ XVIII: фр. 2.149 аполитичность С.. защита . (БТС) кс: апология.-м. теол. (ТСРЈ: грч. 2. безрезервна защита на някое учение. [акц. М0./нем.: 4/4. (АРЧД). А2 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н3р (АРЧД /БТС) апологетика С. § [с т ]). ТГ0. им. ТГ0. (ПСИС) 1. Акц0. им.-м. като неоснователно го хвали и превъзнася (АРЧД). нем. ЛСА1. Ф3/2. на някаква идеология. им.-м.

ЛСА0.. СТСРЈ: разг.: 3/3. (ГРЧД). НКРЈ/ БНК: 0/7] най-отдалечената точка на орбита на изкуствен спътник или на небесно тяло спрямо Луната (АРЧД). К0. (АРБЕ2). [акц.. която покрива мускулите и ги прикрепя към костта. <-ный » -ен>./нем. + тэ]). [акц. БСЕ. в която се възвеличава нещо значително.. бот. ЛСА0. ТСРЈ: фил. анат.). (АРЧД).<грч. фил.. фил. </ » />. А2 (АРЧД/ НСИС/БСЕ/ТСИС/СТСРЈ ¤ С2Н2р (АРЧД/БЕС) апория І. Акц0. (СИСЧ: грч. НКРЈ/БНК: 19/ 1] 1. © *1: дадено учение или идея (АРБЕ2/СЦРЈ XIX). § [+ по. о защите христианства перед язычниками // извинение (СРЈXVIII). ЛСА0/1.+грч. им.. (ТСИС) ⌂ рус.. (АРЧД).: 4/4. М0. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) апоспория Сл.. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) апостильб І. непреодолимо противоречие при разрешаване на проблеми (АРЧД). (НСИС) кс: проблема ⌂ рус. књиш. биол. М0. 3. </ » />.... Ф3/2. Ф3/2 І. произведение на апологет..-м. а от други клетки на безполово поколение (АРЧД).<грч. С0. Ф3/4. нем. А2 (АРЧД/БТС/ТСИС) апоселений І.. дадено учение или идея. (БТР). АПОСЕЛЕНИЙ б-д. С0.. астр. ТГ2/5.. прид. бяла ципа.-м.). художествена творба. НКРЈ/БНК: 12/+30] 1.. Акц2. лог.<грч. БЕС: грч. ТГ1/2.. НКРЈ/ БНК: 0/1] който почива върху опита. Акц1. [акц. грч. НКРЈ/БНК: 0/0] . [акц. грч.. о защите христианства перед язычниками // извинение (СРЈXVIII).2. ТМР2. ТСИС: грч. (АРЧД). АПОНЕВРОЗА е-д. 1. АПОСТЕРИОРЕН е-д..+грч. С0. (АРЧД). им.<грч. М0. ТСИС: грч. књиш. им. СРЈО: књиш. ТГ0. (РБАН). им. ТГ0.. НКРЈ/БНК: х +30 /+30] ¤ 1. страстна реч или патетично писмено произведение за защита и възхвала на някое лице или учение. грч. фил.. (НСИС.. књиж..-м.<лат. им.. К0. велико безсмъртно (АРЧД) © #: первонач. [акц. ЛСА1. књиш. (СИС: грч.: 150 3/2. (АРБЕ). неразрешима или трудно разрешима логическа проблема. М0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ⌂ рус. физ. ТГ0. астр./нем. Ф3/2. (ТСИС.: 4/4. АПОРИЯ б-д./нем. 2. прид. [акц. (АРБЕ).<грч. анат.). 2.-ж. 2. (СИС) ⌂ рус. опт.: посл. Акц0. анат.. ТСИС: фр. им. ТСИС: нем. БТС: грч. им. ТСИС: грч.<грч.. ТГ0. АПОСПОРИЯ б-д. (АРЧД).).-ж. БТС: фил.. К0. С0.-ж. К1. © *1: или учение (АРЧД/СЦРЈXIX) ¤ 1../посл. А2 (АРЧД/СИСЧ/ТСИС) апоневроз Сл.. Акц0.+грч. С2Н2р.-ж. М1.). фил. Акц0./нем. (СИС: грч.. Д1/2... І. Д0. (БТС) ⌂ рус. страстна реч или патетично писмено произведение.. Д0. им. (АРЧД). върху фактите (АРЧД)...-м.. 2. им. страстна защита или възхвала на някого или нещо (АРБЕ2) © #: первонач. С0. І. фиг. 3. -ж. (АРЧД). БСИС2007: грч. (ТСРЈ: грч. мед.-м. Ф3/2. фил. (БТС) ⌂ рус. (СИС: лат. А2 (АРЧД/СИС/БТС) апостериорный С.). НКРЈ/БНК: 0/0] развитие у растения на полово поколение не от семе. което защищава или възхвалява видна личност. књиш. М2.: 5/5..<нем..: посл. Ф3/4. им. К0. (СИСЧ) ⌂ рус. апоневрозис (АРЧД). АПОСТИЛБ в-д./4. ЛСА0. ЛСА0. [акц. 2.

ТСИС: грч.-м. 1. ЛСА0. ТГ0. (ГРЧД./нем.-м.. ТГ1/2. Ф3/2. АПРЕТУРА ц-д.. 3. І. (ТСИС) кс: обектив ⌂ рус. ист. (АРЧД). фиг... възвеличаване./посл.. К1. в който се отдават божески почести на известно лице или нещо.. текст. 2..п. А2 (АРЧД/СИС/БСИС2007/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX) апофтегма І..</грч. (СТР). тех. 2. възхвала на известно лице или предмет. (ТСИС) кс: апретура ⌂ рус. М0. АПРЕТ ц-д... 2. ТСИС: фр. К0. остроумно. С2Н2-5р. нем. К0.<грч. ист. Д1/1.. Ф3/1. А1 (АРЧД /СИС/ТСИС) аппрет І. књиш./нем. М0. (СРЈXVIII) апофегма (СЦРЈXIX) кс: афоризъм.-м. СИС: грч. 1. СРЈXVIII: фр.. НКРЈ/БНК: 0/4] кратко..-м. (АРЧД). (АРЧД) кс: слава ⌂ рус. . М0. І. І. фиг. фр. ТСИС: фр. Акц0. ЛСА0. им. фиг.. АПОХРОМАТ б-д.. 3. поучително изречение. Ф3/4... сбито. Акц0. (ГРЧД). (ТСРЈ: грч. спец. им. књиж.).-ж. НКРЈ/БНК: 0/0] вещество.151 единица за измерване на яркостта на осветена повърхност (АРЧД). у старите гръци и римляни – религиозен обред. (БТР). им. физ.<фр. М0. им. прежда и кожи. спец../посл. књиш. 3.: посл. [акц.. (АРБЕ).. тържествено възвеличаване... сентенция ⌂ рус. Акц0. (СИС. С0... спец. физ. текст.<лат. тържествена сцена. ТГ1/2. 2. [акц. события) + С1Фм (#2: высшая степень проявления чего-л./фр. прославяне (ГРЧД) © С1Нм (#3: заключительная торжественная массовая сцена спектакля.. грч. ТГ2/4.). [акц. (СТСРЈ) кс: апрет ⌂ рус. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н24р (АРЧД/ТСРЈ) аппретура С. С0. Акц0. (СРЈXVIII) вар: апотеоза.) + С2Фр (*1: хора) (СТСРЈ). поз.<фр. грч..: посл. МАС: грч. поз. І. ЛСА1. употребявано при дообработване на тъкани. ¤ 1. ТГ0. 4. (АРЧД). 2. [акц.. афоризъм (АРЧД).-ж. (СТСРЈ) апофеос и вар.+грч. НКРЈ/БНК: 0/0] най-съвършен обектив за микроскоп и микрофотография. заст.-ж.-м. (СИС: фр. (СИС) РУСКИ УТИЦАЈ апофегма (МАС) апофегма и вар. ЛСА1/2. заст. 2. при който е отстранена сферичната и хроматична аберация за три цвята от спектъра (АРЧД). обожествяване. АПОТЕОЗ е-д.. народ или обществени събития (РБАН) © С1Фм (#2: явления. Ф3/2. с която завършва някое представление и се прославят герои. ЛСА0. поз. (АРЧД).: 3/3.: посл. опт. им.). разг. АРБЕ). им. С0. 3. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) апохромат І. 1. (СИС: грч. АПОФТЕГМА б-д.-ж./посл. грч. события // высшая степень проявления чеголибо) + С2Фр (#2: предмет) (СТСРЈ). књиж.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. Ф2/4. им. за да им се придадат специални качества като лъскавина или еластичност (АРЧД). сентенция. им.. С1Н3м+С1Ф2м. поз. Акц0. 3. в античността – обред за обожествяване на хора.. ист.. им. циркового представления и т..-м.. (РБАН).. К0. М2. им. БСИС2007: грч. К1. А2 (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Ф2м+С2Ф2р (РБАН/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (РБАН/ ТСИС) апофеоз І.. // торжественное завершение какого-л.<грч. кон цертной программы. 2.. (АРБЕ).). фиг.

(СРЈXVIII) апробацiя (СЦРЈXIX) кс: потвърждение. 152 ЛСА0.. М0. (АРЧД). (ГРЧД). Ф3/2.<фр.2 апсида (СТСРЈ) ⌂ рус. (АРБЕ).. . § [п])./фр.).. С0. 4.<грч.. контрол. 2. 4.-ж.: 4/4.<грч. ¤ 1.<грч. ЛСА0/1. част от олтар на храм. спец.. согласие ⌂ рус. лат. [акц. (АРЧД). лат. потвърждение.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ (АРБЕ).-ж. А1 (АРЧД/СИС/СТСРЈ1.<лат. стажантска практика на студент. НКРЈ/ БНК: 9/13] приближен израз на някои величини /или криви/ чрез други по-известни величини /или криви/ (АРЧД). 1-3. им. НКРЈ/БНК: 0/2] 1.3. ТСРЈ: фр.. књиш. която се получава при такава обработка. Д1/1. фр. ТСИС: фр. крайните точки на голямата елептична ос на планетна елипса. завладяване. най-близката и най-отдалечената точка на орбита на небесно тяло по отношение на друго централно (АРЧД). АПРОКСИМАЦИЯ ц-д.3> б-д.. 1. © С1Нм (#2: опыт. А2 (АРЧД/СИС/СИСП) апроприация С. фр.3р (ГРЧД/ СЦРЈXIX) апробация С. НСИС: лат. лат. мн.: 2/2. НКРЈ/БНК: 0/3] присвояване. ЕСБЕ: нем. А2 (АРЧД/НСИС/СИС) аппроксимация С. (АРЧД).. 4. 2./нем. (МАС: лат. прежда и др.<нем. кожа. (ТСРЈ) апробация и вар. за да им се придадат качества.. фр.-ж. М0. Ф3/2. књиш. мат. НКРЈ/БНК: 6 /26 ] 1. 2. тех.< лат.2.. архит. астр. С2Н2. им. [акц. мат. 3. Ф3/2. 2.. хартия.: 3/3. Акц0. 4р (АРЧД/МАС) апсида І.. књиш.-ж. (ГРЧД).<лат. им. испытание) + С1Фм (#1: одобрение. ТГ0. отговарящи за разни нужди. ТСИС: нем.2. помещението. астр. 1. (МАС: нем. 2. тех. <лат. мат. астр.. официално одобрение. апрет.. архит. хартия. (АРБЕ). специален лак за кожа АРЧД АПРОБАЦИЯ б-д. (СИС) ⌂ рус. пољопр.4.3р.. Акц0.<лат. СТСРЈ: архит. Ф2/4. кожа. (ГРЧД). 2. одобрение.. спец.-ж. (СИС) 1.. полуцилиндрично или многостенно засводено пространство към някоя страна на дадено помещение. (СИС: грч... обсебване (АРЧД). архит... књиш. ТГ0. К0. ЛСА0. вещество.<лат. І.). похвала) (СРЈXVIII).-ж. 2. в което се извършва такава обработка. 3. књиш.).<лат. нем. ТСРЈ: лат. лат. фр. М0..2) ¤ С2Н1. (БТР)...<лат. (АРБЕ).. 1./фр.. ТСИС: грч. спец. (АРБЕ).-ж. ЕСРЈ: пољ.<лат. мн. Д0. књиш. АПСИДА<1. <-ура » -ура>. им. (СИС: лат. [акц. АПРОПРИАЦИЯ б-д./фр. ТГ0. спец. ТГ1/2. архит. Акц0... СРЈXVIII: пољ. 2. К0.<лат. пољопр. С0.<фр. <-ация » -ация>.-ж... упражняван от държавата върху семепроизводството (АРЧД). <-ация » -ация>. употребявано при окончателна обработка на даден фабрикат. източната част на православен храм с полукръгла и засводена с получетвърт сфера. което има официален характер. астр. им. окончателна обработка на плат.... проба.. 1. 2. <-ация » -ация>. 5... 3..). енгл. им. държавен контрол върху семепроизводството (ГРЧД)... им. 1.. ЛСА1.. 2. агрон. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+ С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ/ТСИС) ¤ С2Н 2р (ГРЧД/МАС) ¤ С2Н2. (СИС) ⌂ рус. им../фр. М0. [акц.: 3/3.. (АРЧД). МАС: х х грч. [акц. Акц0. (ГРЧД). 3.... (СИС.: 4/4.<белор. лъскавината на плат. К1.. С0. НКРЈ/ БНК: +30/+30] ¤ 1. фр. К1. Д0.

153

РУСКИ УТИЦАЈ

АПТЕКА б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0/1, А1
(ГРЧД/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м
(ГРЧД/МАС) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/
СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1м (РБАН/
МАС) ¤ С0 (АРБЕ2/БСИС2007) ¤
С1Н2,3м (ГРЧД/СРЈXІ-ХVII) ¤ С1Н
1,3м (РБАН/СРЈXІ-ХVII) ¤ С1Фм+
С2Фр (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С# (РБАН/
СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРБЕ2/СЦРЈ
XIX)

2. комплект от най-необходимите лекарства за даване на първа помощ;
аптечка (АРБЕ2) © #: о здании, помещении // лекарства, медикаменты
(СРЈXVIII).

аптека І, им.-ж. (МАС)
аптека и вар. (СРЈХІ-XVII)
аптека и вар. (СРЈXVIII)
аптека (СЦРЈXIX)
⌂ рус.<нем.<лат.<грч. (ГРЧД; БЕР)
рус<грч. (АРБЕ); рус./нем.<лат.<грч.
(АРЧД); грч. (РБАН; БТР); (МАС,
БСИС2007: грч.; ЕСРЈ: нем./приб.
нем.<лат.<грч.; ТСИС: нем.<грч.;
ЕСРЈК: пољ.<грч.; ШЕСРЈ: пољ.<
лат.<грч.); [акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: +30
/+30]
¤ заведение за приготвяне и продажба
на лекарства, превързочни материали
и др. (ГРЧД) © #2: набор лекарств для
подачи первой помощи или несложного домашнего лечения; аптечка (МАС);
© #2: аптечка; #3: то же, что апотека,
хранилище,сокровищница(СРЈXІ-ХVII)
© С1Фм (#: о здании, помещении //
самый запас лекарств // лекарства,
медикаменты) + С2Фр (*: превързочни
материали и др.) (СРЈXVIII); ¤ комплект от най-необходимите лекарства
за първа помощ (РБАН) © #1: учреждение для приготовления лекарств
по рецептам врачей, а также для продажи лекарств и других медицинских
товаров (МАС); #1: заведение, где изготовляют и продают лекарства; #3: то
же, что апотека, хранилище, сокровищница (СРЈXІ-ХVII); ¤ 1. заведение,
в което се продават готови или приготвени по лекарска рецепта лекарства, а
също превързочни материали, предмети за обслужване на болни и под.;

аптекарь С, им.-м. (СТСРЈ)
аптекарь и вар. (СРЈХІ-XVII)
аптекарь и вар. (СРЈXVIII)
аптекарь (СЦРЈXIX)
кс: фармацевт
⌂ рус.<нем. (ГРЧД; АРЧД); 2. заст.
(АРБЕ); изв. (БЕР); (МАС: 1. заст.,
нар., 2. заст.; БТС: 2. заст.; БМС:
ист.; ЕСРЈ: нем./приб.нем.); <-арь »
-ар>; [акц.: 2/посл.; НКРЈ/БНК: +30/
+30]
¤ човек, който работи в аптека; фармацевт (ГРЧД) © #2: владелец аптеки
(МАС); © #: он же и лекарь (СРЈХІXVII); ¤ 1. лице със специална фармацевтична подготовка, което работи в
аптека; фармацевт; 2. притежател на
аптека със специална фармацевтична
подготовка (АРБЕ).

АПТЕКАР в-д, ТГ1/2, Акц2, Ф2/4,
Д0, им.-м., М0, ТМР1, С0, К0, ЛСА0
/1, А2 (ГРЧД/СТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤
С1Н2м (ГРЧД/МАС) ¤ С1Фм (ГРЧД/
СРЈХІ-XVII) ¤ С2Н1р (АРБЕ/XVIII) ¤
С0 (АРБЕ/МАС)

АПТЕРИЙ е-д, ТГ2/5, Акц0, Ф3/4, І,
им.-м., М1, ТМР2, С2Н1р, К1, ЛСА1
А2 (АРЧД/ТСИС)
аптерия І, им.-ж. (ТСИС)
кс: насекомо
⌂ рус.+грч., 1. зоол. (АРЧД);
(ТСИС: нем.<грч., зоол.; § [тэ]);
[акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: 0/0]
1. насекомо без крила; 2. непокрито с
пера място от тялото на птица (АРЧД).

АРАБИС б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А1 (АРЧД
/ЕСБЕ/БСИС2007)
арабис І, им.-м. (ЕСБЕ)
⌂ рус./нем.<клат., бот. (АРЧД);

БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ
(БСИС2007: лат.); [акц.: 2/2; НКРЈ/
БНК: 9/1]
вид тревисто растение от семейството
кръстоцветни, близко до шибой, Arabis
(АРЧД).

АРАГОНИТ б-д, ТГ0, Акц0, Ф3/2, І,
им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2 (АРЧД
/СИС/ТСИС)
арагонит І, им.-м. (СИС)
⌂ рус.<фр., мин. (АРЧД); шпан.,
мин. (АРБЕ); (ТСИС: мин.); [акц.:
посл./посл.; НКРЈ /БНК: 8/+30]
разновидност на калциев карбонат,
кристализиращ в ромбичната система
/открит през 1775 г. в Арагон – област
в Испания/ (АРЧД).

АРАКЧЕЕВСКИ е, ТГ2/5, Акц0, Ф3/4
Д0, прид, М1, С1Н1,3,4м, ЛСА1, А2
(АРБЕ/СТСРЈ)
аракчеевский С, прид. (СТСРЈ)
рус.
⌂ <ПФС >; пол., књиш. (АРБЕ);
<-ский » -ски>; [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК:
18/1]
присъщ, свойствен на аракчеевщината (АРБЕ) © #1: соотн. с сущ. Аракчеев, аракчеевец, связанный с ними;
#3: созданный по проекту Аракчеева;
#4: свойственный аракчеевщине, характерный для неё (СТСРЈ).

АРАКЧЕЕВЩИНА б-[д], ТГ0, Акц0,
Ф3/4, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (РБАН/МАС/БСЕ)
аракчеевщина С, им.-ж. (МАС)
кс: беззаконие, беззаконност,
военщина, произвол
⌂ рус., 2. фиг. (РБАН); рус., ист., 2.
фиг. (АРЧД); 1. пол., 2. фиг., књиш.
(АРБЕ); <епон.>; (МАС: 2. фиг.;
ЕСРЈК: од тур.; <епон.>); <-щина »
-щина>; [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: 0/0]
1. режим на груба военщина и полицейски насилия в управлението /по
името на Аракчеев, министър в Русия
през времето на Александър І и организатор на т.н. военни селища, в началото на XIX в./; 2. деспотическо и са-

154

моволно распореждане на групи лица
в някоя област на обществения живот
(РБАН).

АРАЛИЯ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0, А1 (АРЧД
/СИС/НСИС/ТСИС)
аралия І, им.-ж. (СИС)
⌂ рус./нем.<лат., бот. (АРЧД);
(СИС, НСИС: лат.; ТСИС: лат.,
бот.); [акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: 7/11]
декоративно вечно зелено растение
от семейството бръшлянови, с красиви длановидни листа Fastia japonica
(АРЧД).

АРАНЖИРАМ е-д, ТГ2/5, Акц0,
Ф3/4, І, гл.-несврш./сврш.-п., М2,
ТМГв0, С0, ЛСА0/1, СИА0гр, А2
(АРЧД/БТР/СИСЧ) ¤ С2Н2р (БТР/
МАС/ТСИС)
аранжировать І, гл.-несврш./сврш.п. (СИСЧ)
кс: устройвам
⌂ рус.<фр., муз. (АРЧД); фр., 1.
муз., 2. књиш. (БТР); фр., 1. спец.
(ГРЧД); фр., муз. (АРБЕ); ~ какво
(СТР); (СИСЧ, ТСИС: фр.; МАС: фр.
муз.); [акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: 16/7]
¤ правя аранжировка; нареждам, устройвам (АРЧД) ¤ 1. обработвам, приспособявам, нагласям музикално произведение за разни гласове и инструменти; 2. подреждам, нареждам (БТР).

АРАНЖИРОВКА<1> б-д, ТГ0, Акц0,
Ф2/3, Д0, им.-ж., М0, С2Н2р, К1,
ЛСА1, А1 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н2,3м+
С2Н2р (ГРЧД/СТСРЈ1) ¤ С1Н2м
(ГРЧД/ТСИС)
аранжировка С, им.-ж. (ТСИС)
1
аранжировка (СТСРЈ)
⌂ рус., 1. спец. (ГРЧД); рус.<фр.,
муз. (АРЧД); рус., муз, 2. јд. (АРБЕ);
(МАС: муз.; БЕС, ТСИС: фр.); <-ка »
х
х
-ка>;[акц.: 4/4; НКРЈ/БНК: +30 /+30 ]
1. аранжимент, <преработка на музикално произведение за изпълнение на

155
друг инструмент или друг състав от
инструменти /гласове/; 2. подреждане,
нареждане (ГРЧД) © #2: облегченное
изложение музыкального произведения для исполнения на том же инструменте; #3: внесение изменений в музыкальное произведение непосредственно в момент его исполнения <...>
(СТСРЈ); © #2: искусство составления
букетов (ТСИС).

АРАТ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/2, І, им.м., М0, С0, К0, ЛСА0, А1 (АРЧД/
СИС/МАС)

РУСКИ УТИЦАЈ
но-опитно или културно-просветно пред
-назначение (АРЧД).

АРГЕНТИТ б-д, ТГ0, Акц0, Ф3/1, І,
им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2 (АРЧД
/БЕС/ТСИС)
аргентит І, им.-м. (ТСИС)
⌂ рус./нем.<лат., мин. (АРЧД); лат.,
мин. (АРБЕ); (БЕС: лат.; ТСИС: нем.
<лат.); [акц.: посл./посл.; НКРЈ/БНК:
3/4]
най-богатата сребърна руда, която съдържа до 87,1% сребро; аргирит АРЧД

арат І, им.-м. (МАС)
кс: скотовъдец
⌂ рус.<монг. (АРЧД); (СИС: монг.);
[акц.: посл./посл.; НКРЈ/БНК: 28/19]
скотовъдец, пастир в Монголия (АРЧД)

АРГИЛИТ ц-д, ТГ1/2, Акц0, Ф2/4, І,
им.-м., М0, ТМБ0, ЛСА0, А1 (АРЧД/
СИС); [рус./нем.<грч., геол. (АРЧД)
акц.: посл./посл.; НКРЈ/БНК: 0/0] ►
АРГИЛИТИ

АРАХИС б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-м., М0, С1Н2м, К1, ЛСА1, А1
(АРЧД/МАС) ¤ С1Фм (АРЧД/ТСИС)

АРГИЛИТИ ц-д, ТГ2/2, Акц0, Ф2/4,
І, им.-мн./м., М0, ТМБ0, С0, К0,
ЛСА0, А2 (АРЧД/ТСИС/СИС)

арахис І, им.-м. (ТСИС)
⌂ рус./нем.<грч., бот. (АРЧД);
(МАС: грч., 2. зб.; ТСИС: грч.); [акц.:
2/2; НКРЈ/БНК: 26/+30]
вид растение от сем. пеперудоцветни,
чиито плодове приличат на фъстъци и
узряват под земята. Araceae (АРЧД) ©
#2: плоды этого растения, употребляемые в пищу; земляные, или китайские, орехи (МАС); © #: а также /собир./ сьедобные плоды этого растения
(ТСИС).

АРБОРЕТУМ б-д, ТГ0, Акц0, Ф3/2,
І, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2
(АРЧД/СИС/ТСИС)
арборетум І, им.-м. (ТСИС)
⌂ рус./нем.<лат., бот. (АРЧД); лат.
бот. (АРБЕ); (СИС: лат.; ТСИС: лат.
бот.; § [ре // рэ]); [акц.: 3/3; НКРЈ/
БНК: 4/3]
част от ботаническа градина или отделна самостоятелна площ, където се
култивират местни и чуждоземни дървесни видове и храсти с научно, учеб-

аргиллиты І, им.-мн./м. (БСЕ)
аргиллит (ТСИС)
⌂ рус./нем.<грч., геол. (АРЧД);
лат., мин., об. мн. (АРБЕ); (СИС:
грч.; ТСИС: грч., мин.); [акц.: посл.
/посл.; НКРЈ/БНК: 1/2]
твърди глинести скали, получени при
диагенезата или ранния метаморфизъм на обикновените глини (АРЧД).

АРГУМЕНТ<1,2> б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4
І, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А1
(АРЧД/СТСРЈ1,2/МАС/ТСИС) ¤ С0
(АРБЕ2/СИСК) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈ
ХІ-XVII) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+С2Н2р
(АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+
С2Н2,3р (АРБЕ2/СРЈXVIII)
аргумент І, им.-м. (ТСИС)
1,2
аргумент (СТСРЈ)
аргументъ (СРЈХІ-XVII)
аргумент (СРЈXVIII)
кс: данни, довод, доказателство,
информация, материал, мотив,
основание, показател, причина,
сведения, свидетелство, ука-

1./нем.: 2/3. І. М0.ж. (БТР. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) аргументация С.)..<лат. 2. 1. спец. съждение. им. књиш. лингв. [акц. лог.. 2. лог. в чиито граници са разпространени определени фонетически. им. Акц0. БСИС2007: лат. 2.<лат. величина. + фр. ТСИС: нем. ТГ0. Ф3/4.. ТСРЈ: књиш. јд. (СТР)... лат. изв. І. рудных богатств. (БТР). С0. (ГРЧД) лат. 2. от чиято стойност зависи значението на функцията (АРЧД) © С1Нм (#2: краткое содержание театрального действия.).<нем. довод в подкрепа на някаква твърдение. спец. (БЕР). 3. 2. Ф3/1. (АРЧД).. привеждане на доказателства. 3. ЛСА0. рус./посл. им. лингв. нем.. књиш. (СИСК) ⌂ рус. физ. концепция..<нем. ископаемых и т. рус. каких-л. НКРЈ/БНК: 0/0] електрически уред за измерване на висока температура (АРЧД). сбор от аргументи. животни от определени видове.. нем. (ГРЧД). 2.<лат. І. 3.. Акц0.. Акц2. мат. доводи в полза на 156 нещо (АРЧД)./лат.. от чиито стойности зависят стойностите на функцията (АРБЕ2) С1Нм (#2: краткое содержание театрального действия. К1. Ф2/4. (МАС: лат.-м. СРЈ XVIII: 1.<нем. факти и положения. довод.<лат. К0. извлекаемое из двух предложений) (СРЈ XVIII). театър. [акц.<лат. граматически или лексически явления (АРБЕ) © #: область распространения какого-либо явления. зб./лат. спец.-ж. (АРЧД). 2. 2. (МАС).. рус. М2. им./нем.. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.: посл. СТСРЈ : мат.. рус. спец. рус. СРЈXVIII: фр. (НБАРС: физ.-м. (АРЧД)..<лат. 3. фиг..<лат.<лат.: посл. А2 (АРЧД/БСИС2007) ардометр І. мат. лат. Ф3/1.3.). което се привежда като доказателство за истинността на друго съждение. ТГ0. 1.-ж. ЛСА1.<лат.3р (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н3м +С2Фб1. 2.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ зания ⌂ рус. 1. родове./нем. лат... АРЕАЛ б-д. привеждани в подкрепа на дадена теза. К0. 2 мат.. книги // документ.. извлекаемое из двух предложений) (СРЈ XVIII). АРГУМЕНТАЦИЯ б-д. ТГ0.-ж.. 2.<лат. им./нем. (ТСИС) аргументация (СРЈXVIII) кс: доводи.5м (ГРЧД/СИС) ¤ С2Н2. област. им. <-ация » -ация>. лог.<нем. (АРЧД). фиг. (МАС: лат. област.<лат. (АРБЕ2).<фр./<лат. цирк ⌂ рус.<лат.. ТГ2/5. нем. (АРБЕ). сцена.. (ГРЧД).. в чиито граници се разпространени в естествено състояние растения.<нем.<лат. зоол.. 2. (СТСРЈ) арена (СРЈXVIII) кс: поприще. 2.<фр.. текст) + С1Фм (#1: следствие. ЕСРЈ: нем. им.<лат. Акц0. лог. [акц. К1. текст) + С1Фм (#1: следствие.м. АРДОМЕТЪР е-д. АРЕНА б-д. А2 (АРБЕ/ СИСК) ¤ С1Фм (АРБЕ/МАС) ¤ С2Н2р (АРБЕ/ТСИС) ареал І. ТСИС: нем.<лат. Д0. спец. об. М0. независима променлива величина.. рус. им. ТСИС: нем.. спец. РБАН). бот. С0. зоол.2р (АРБЕ/СТСРЈ) арена І.. ¤ 1. фиг. М0.. мотивировка ⌂ рус..)./ х х посл. книги // документ... СИСК: лат.. 2.<лат. (АРБЕ). 1. ист. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.д. мат. (БЕР). (СТР) . (СИС: лат. (БСИС2007) кс: пирометър ⌂ рус.. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. (БТР).-м. (АРЧД). (РБАН). бот.... [акц. (ГРЧД)...: 4/4.+ грч. доказателство. С0.< нем. (БЕР). А1 (ГРЧД /СТСРЈ) ¤ С1Н3.. + књиш.. фиг. С1Н3м. семейства и пр. теория. 2. ЛСА0/1.. ЛСА0.

[акц.<лат. рус. астр. им.. јд. биол. ТСИС: пољ.-ж. <-атор » -атор>.> (СТСРЈ).. в древния Рим – място в центъра на амфитеатър. астр. фиг.. откупъ. (СИСЧ: свлат. посипана обикн. на която се изпълнява програмата // цирк..).: 2/2. поле на дейност. књиш.-м. А2 (АРЧД/ТСИС/СИС) ареография І. Акц0. екон.. ТГ0. 3. Ф3/2 І. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1..<лат.. лат.. 3. им.п. ¤ 1.. фиг. АРЕОГРАФИЯ б-д. (СИС. им. им. пољопр.157 лат. даване на недвижим имот за временно използване сещу наем. Акц0. С0. (АРБЕ)..<пољ. І. посипано с пясък..). изв. ЛСА0-2. С0. // место. НКРЈ/БНК: +30/+30] човек. І.. 2. С0. (СРЈXVIII) аренда (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (МАС.4..: 3/3. обикн. (ТСИС) . АРЕНДАТОР б-д.<свлат.: 4/4.<слат. специально оборудованная для проведения спортивных соревнований. СРЈXVIII: фр.. екон. (СТР). (СРЈXVIII) арендаторъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. ТСРЈ: лат.<лат. мн. (ТСРЈ) арендатор и вар. 4. 2. фиг. © #3: спортивная арена. място. рента // откуп на вино. Акц0. М0. А2 (ГРЧД/МАС/ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) арендатор С. деготь. (АРЧД). К0.. рус. (АРБЕ). наемът. АРЕОПАГ б-д. [акц. 2. #2: имѣнiе. (РБАН. разг. Д0.<пољ. А2 (АРЧД/СТСРЈ/ТСИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Фм+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Фм+С2Н1..< пољ. М0. (СИС: лат. БСИС 2007: пољ. 1..<свлат.-ж. ЛСА0. рус. борби. съ земли или деревни.<лат. 3. (ГРЧД). ТГ0. турниров <. където стават борбите с бикове. // в съвременна Испания. [акц. 5. (БЕР). М0. АРЕНДА б-д. (ТСИС) ⌂ рус. им. (АРЧД). #5: арена жизни (СИС). [акц. специально оборудованная для проведения спортивных соревнований.). Португалия и др.. кортома. с пясък или стърготини. ЛСА0. в древен Рим – място в центъра на амфитеатър. (АРЧД).-ж. област.. (ГРЧД). площадка в цирк.-м.. ЛСА0.. К1. СТСРЈ: 2.: 2/2. С0.. СТСРЈ: 4. Ф3/2. политически събития. им. гладиаторски борби и др. (ТСИС) аренда (СРЈХІ-XVII) аренда и вар.. кръгла площадка в средата на цирк. който се плаща за използването на наетия имот (ГРЧД) #2: пожалование доходов с земли.<грч. + заст. Ф3/2.-м. спортни състезания и др. Акц0. (БЕР). ЕСРЈ: пољ.. ТСИС: грч. 2. ТГ0. К0.. события /обычно драматические/ (СТСРЈ). фиг. 1. где происходят какие-л. © #1: платежъ помѣщику отъ арендатора.-м. където се развиват важни. където били провеждани спортни състезания. ист. А1 (ГРЧД/МАС/ТСИС/БСИС2007) ¤ С2Н1р (ГРЧД/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С# (ГРЧД/СЦРЈ XIX) аренда І. 2. 2. рус.-ж. където са ставали борбите на гладиаторите.. който използва недвижим имот под аренда (ГРЧД). РУСКИ УТИЦАЈ БТР). НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. М0. – място в центъра на амфитеатър. недвижимого имущества как форма вознаграждения за службу.2р (АРЧД/БСИС2007) ареопаг І. СРЈXVIII: пољ.)./ пољ. им.<свлат. НКРЈ/БНК: 0/0] описание на планетата Марс (АРЧД)./<лат./нем. 4.. рус..<свлат. турниров и т. ист. поприще (АРБЕ) © #3: площадка. табак (СРЈXVIII). поприще (ГРЧД) © #3: площадка. жалуемое Государемъ на опредѣленное время кому либо во владѣнiе (СЦРЈXIX). им. (АРБЕ). К0. ТГ0. Ф2/4.

. СРЈXVIII: пољ./стфр. © #2: наложение запрета на чью-л. (АРБЕ). разг. фиг.. 2. ирон.<лат. С0. Акц2... ЕСРЈ: пољ. (ОИС: свлат.3м+С2Н2м. ЛСА0/2.. арестувано лице. конфисковать) + С1Фм . затворник (АРЧД) © #: о военнопленных (СРЈXVIII).-м. ТСЖВЈ: фр. експр. 1.. ~ кого. караул. СИА0гр. ТГ0.<фр. ист. събрание на авторитетни лица за решаване на важен въпрос (АРЧД) © #: о суде. 1. рус. (БТР).. фиг. (СТР. грч. #3: изъятие из обращения или запрет на распростране- 158 ние печатных изданий (СТСРЈ)..<грч. ирон.-п. (БТР1973). БТС: грч. СРЈ XVIII: пољ.. СРЈ XVIII: ист. гл.. (БЕР).. [акц. шаљ.. (АРЧД)..<стфр // нвнем. 1. рус. М0./сврш. ~ что. 2. (МАС: грч.-м.)../посл. фиг. нем.. п. ГСБКЕ).. (АРЧД. им. 1. 1. гл.<нем.<лат. ТГ0. (ГРЧД). (БТР). ЕСРЈК: нем.. място за задържане под стража (АРЧД) © #2: приостановка операций по выдаче денег со счета вкладчика. лат. който заседавал на хълм./3. гл. ТСРЈ: заст. ТСИС: нем.. СИСЧ. 2. ШЕСРЈ: нем. Акц0.<фр. <-0 » -0>.: посл.).. 2.. 2. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1..<лат./сврш..-п.-несврш. књиш. © #2: взятiе имѣнiя подъ присмотръ по исковому дѣлу (СЦРЈXIX).<нем./нем. © #: aрест на имущество.: посл. СТСРЈ: разг.. задържам под стража (АРЧД) © #2: наложить арест (ТСИС). ист. [акц.<стфр.+рус. изв.<свлат.-несврш. Д0..-п. (МАС. Ф3/4 І.. посветен на бога на войната Арес. + фиг. М2. грч. им. (ГРЧД)./посл.. ТСРЈ: заст.<нем. им. което се намира под арест. (РБАН). (АРЧД).-п.<слат. върховен съд в древна Арина. А1 (АРЧД/СТСРЈ/СИСП) ¤ С# (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) арест С. (МАС) арестант (СРЈXVIII) арестантъ (СЦРЈXIX) вар: арестантин (РБАН) ⌂ рус. АРЕСТАНТ б-д. 2. ЕСРЈ: нем. распоряжение об аресте на имущество (СРЈXI-XVII)..: посл.<лат. АРЕСТ б-д.. НКРЈ/БНК: +30/+30] лице. (БТР). ист. грч. СТСРЈ: 3. им. ТСИС: пољ. (СРЈXVIII) арестовать (СЦРЈXIX) ⌂ рус.-несврш. СИСЧ: свлат.. фиг. НКРЈ/БНК: +30/+30] лишавам от свобода. © С1Нм (#2: наложить арест на имущество.<стфр. Д0.-м.<фр. ЕСРЈ: пољ. јд. ССЈ). нем. ирон. рус... СРЈXVIII: нем.-несврш. (СРЈXVIII) арестъ (СЦРЈXIX) кс: гауптвахт.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ареопагъ (СРЈХІ-XVII) ареопаг (СРЈXVIII) кс: събрание ⌂ рус. (МАС. (СИСЧ) арестовать и вар.. (РБАН). ист. судилище // о средоточии мудрости (СРЈXVIII). НКРЈ/БНК: +30/15] 1. фиг. ГРЧД). Акц0.). (АРБЕ2) изв. гл.<нем.. 2.<нем..-м.. [акц. задържане на лице под стража. М0. А2 (АРЧД/ ТСИС/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/СРЈXVIII) арестовать І.. ТГ2/5..<грч.. #3: наложение запрещения на имущество (СИСП). © #: судилище (БСИС2007)../нем.. фиг. Ф2/4. собственность (СРЈXVIII). наложение ареста. ЛСА0/1. АРЕСТУВАМ е-д. К0.. [акц. ОИС: свлат. (АРБЕ).. гл. А2 (АРЧД/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII) арестант С. СТСРЈ: 2.. С1Н2м.<нем. Ф3/1./посл. (АРЧД).: посл.. ТСИС: нем./сврш. (БЕР). © #2: пребывание в заключении... јд. 2. фр. (СИСП) арестъ (СРЈXI-XVII) арест и вар. ТМГв0. <-ант » -ант>. клетка ⌂ рус. (БЕР). С1Н2. ЛСА1 К1.-несврш. рус. БСИС2007: заст.<лат.

Д1/2. аристократски (БТР) © *: аристократ (БТР/ МАС/СРЈО). който е присъщ на аристократ. Д0. високомерен. ЕСРЈ: нем. Ф3/4. СРЈXVIII: фр. (СТР). Акц0.< фр. (БЕР). им./нем. [акц. прид. ЛСА0/1. АРИСТОКРАТИЧЕН е/б-д. надменен. лице. АРЗАМИТ б./фр. ТСИС: фр. (БЕР)... ист.. (РБАН).-м. А2 (ГРЧД/ МАС/СРЈО) ¤ С2Фр (АРЧД/БТР/ МАС/СРЈО) аристократичный С.. 2. им.. 2. болярин. (АРБЕ). принадлежащее к духовной или интеллектуальной элите общества (ТСИС). А2 (АРЧД/БТС/ТСРЈ) ¤ С2Н3р (АРБЕ2 /ТСИС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/ ТСИС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1.3м+С2Н 2. (АРЧД). пищен ⌂ рус. надут човек (АРЧД) © #2: лицо./нем. ¤ който е присъщ на аристократ (ГРЧД). (АРЧД). ЛСА0/1. С1Н1м+ С2Фр. Ф3/2 І. С0. рус. Д0. М1. ¤ който се отнася до аристократ и аристокрация. Акц0. Акц0. © #2: отдать имѣнiе по нековому дѣлу подъ охраненiе (СЦРЈXIX). изтънчен.. великосветски.: посл. 2. 2.. към аристокрацията.<грч. НКРЈ/БНК: 0/0] термореактивна пластмаса с минерални пълнители. А2 (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Н3м (ГРЧД/МАС) ¤ С0 (ГРЧД/ ТСРЈ) ¤ С0 (БТР/СИСП) ¤ С2Фр (ГРЧД/ОИС) ¤ С1Н2м+С2Фр (АРЧД .<грч. надменен. НКРЈ /БНК: +30/+30] ¤ 1. Акц0. С0. М2/0.. (ТСИС) аристократ и вар. рус. високоблагородие. ТГ0..<фр. -м. което принадлежи към най-висшето съсловие от благородници..<фр. ТГ2/5./пољ. ТГ2/5. ЛСА0/1. фр. в монархическо общество – а приви- РУСКИ УТИЦАЈ легировано лице. фиг.. благороден.. 2. М0. социална група и ги превъзхожда.159 (#1: о военнослужащих) (СРЈXVIII). който се отличава с висока култура и образованост (АРБЕ2) © #1: представитель аристократического по форме правительства.. С0. което принадлежи към аристокрацията. високомеран../фр.<грч. /нем. изящен. употребявана като замазка при облицовка на химически апаратури (АРЧД). им. К1. (ГРЧД). Ф3/2. А1 (АРЧД/БСЕ) арзамит І. [акц. Ф2/4. рус.-м. АРИСТОКРАТИЧЕСКИ е-д. човек. дворянин ⌂ рус. К0. ТГ0. ирон. © #1: членъ или приверженецъ аристократiи <1> (СЦРЈXIX). #3: старонник аристократической партии во Франции эпохи революции (СРЈXVIII).3р (АРБЕ2/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м+ С2Н2. ¤ 1.: 5/5. © *: аристократизъм (АРЧД/ТСРЈ). (БСЕ) ⌂ рус. фиг. 2. 2. фиг. разг.<фр. (ТСРЈ: 1. © #2: принадлежащiй къ высшему въ государствѣ слословiю (СЦРЈXIX). устойчива на химикали. грч. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ който се отнася до аристократ и до аристократизъм (АРЧД) © *: аристократ (АРЧД/МАС/СРЈО). (СРЈXVIII) аристократъ (СЦРЈXIX) кс: барин. <-ичный » -ичен>. им. изискан в отношенията си към другите човек. #3: сторонник аристократической партии во Франции эпохи революции (СРЈXVIII). [акц.. хем. М0.3р (АРБЕ2/СЦРЈXIX) аристократ І.<грч. фиг. 2./посл. 3. изискан. който поради своето много добро имотно състояние и високо обществено положение се отличава от другите от своята класа. знатен.). І. ЛСА0. (АРЧД).<грч.. фр./ посл. АРИСТОКРАТ б-д.3м+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н1.: посл. © #1: представитель аристократического по форме правительства. велможа. -чен (МАС) кс: аристократически. фиг.<грч. прид. ТГ0.-м. Ф3/4./нем. (АРБЕ). изв.

).-м. СЦРЈXIX: архит. ЕСРЈ: нем. АРКАДА б-д. надменен./фр. ¤ който се отнася до аристократ и аристокрация. архит. (СТСРЈ) ⌂ рус. АРКА б-д. М0.-м. к партии аристократов во Франции эпохи революции) + С2Фр (*: аристократ) (СРЈXVIII) © *: аристократ (БТР/СЦРЈXIX).. победители и др.</итал.: посл.<лат. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ който се отнася до аристократ и до аристократизъм (АРЧД) © С1Нм (#1: прил. (АРБЕ2). БЕС: лат. ТГ0. БТС: грч. (СРЈXVIII) арка (СЦРЈXIX) ⌂ рус. изискан. (БЕР). С0. АРИСТОН б-д. фр. лат. К1. [акц.. І. ЛСА0/1.. галерия.: 1/1.-м. голяма сводеста врата за посрещане на гости.: 5/5.. К1. Акц0. к партии аристократов во Франции эпохи революции) + С2Фр (*: аристократ) (СРЈXVIII). архит. Ф2/4. <-ический » -ически>.<лат. І. Ф2/2./фр.. редица от арки.-ж. БЕР). фр. фр. Акц0./ и аристокрация /в 1 знач. ист./ посл.. (БТС) аристократический (СРЈXVIII) аристократическiй (СЦРЈXIX) аристократичный С. който е присъщ на аристократ. прид.<лат. (АРЧД).<грч. АРБЕ). високомерен. (АРЧД.. (МАС. ТСРЈ: фр. ТСИС: итал. ТГ0. ЛСА0. мат. (ОИС: фр. им.. заст./<грч. А1/2 (АРБЕ /МАС/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Н2м (АРБЕ/ СТСРЈ) ¤ С1Н1м (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С2Фр (АРБЕ/СЦРЈXIX) аркан І.<фр./фр. Д0. МАС..: 2/2..м. изящен. (СИСЧ. архит. (БЕС) арка и вар. им.3р (АРЧД/СЦРЈXIX) арка І.<итал.). М0. СРЈ XVIII: 1./ лат. изв.. (БТР).. (СРЈXVIII) . АРКАН б-д. Акц0.<лат. © С1Нм (#2: отн. архитектурно-декоративен елемент във форма на дъга. (АРЧД). К0. благороден. 2. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.<лат. знатен. им. 2. А1 (АРЧД 160 /ОИС) ¤ С1Фм+С2Н2. аристократски (БТР) © С1Нм (#2: отн. © *: до аристократ (АРЧД/СЦРЈXIX). (ГРЧД). им./ (ГРЧД/ ОИС). чиито стени са от свързани с арки стълбове (АРЧД). пищен ⌂ рус. Ф2/3... СРЈXVIII: фр. архит./ фр. СИСЧ: фр.. Акц0. (АРЧД).. 2..<итал архит.<лат. РБАН. (СТСРЈ) арканъ (СРЈХІ-XVII) аркан и вар. фр. (СРЈXVIII) аркада (СЦРЈXIX) кс: галерея ⌂ рус. <-ада » -ада>.. (ТСРЈ: 1. (ГРЧД). -чен (ТСРЈ) кс: аристократичен.</лат. архит. [акц. фр. им. СРЈXVIII: фр. [акц. [акц. великосветски.. ТГ0.<итал.-ж.3р (АРЧД/ БЕС) ¤ С1Н2м (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2. архит. І. А1 (АРЧД /БТС/СТСРЈ) аристон І..). Ф2/3. © *: до аристократ /в 1 знач. 3. 2.<лат./ (ГРЧД) © #3: характеризующийся господствующей ролью аристократии /2/ (МАС).). (ТСРЈ) аркада и вар. ТГ0. муз. С0. ¤ който се отнася до аристократ /в 1 знач. СРЈО: спец. стена със сводове (АРЧД) © # 2: дуга (СРЈXVIII) © #: пространства (БЕС). М0.ж. (ГРЧД. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. ЛСА0/1..-ж. ЛСА0-2. им. К0. С0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ /БТР/СРЈXVIII) ¤ С2Фр (АРЧД/БТР /СЦРЈXIX) аристократический С. инженерно-строителен. свод. А1 (АР ЧД/ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРЧД /МАС) ¤ С2Н1р (АРЧД/СРЈXVIII) аркада С. непож..<лат. С0. НКРЈ/БНК: +30/20] вид механически музикален инструмент (АРЧД).. к аристократия) + С2Фр (*:аристократизъм) (ТСРЈ).. М0. проход. им. им..

(ТСИС) Арктикъ.. (СИСЧ. 4. . (СТСРЈ). С2Н2./нем. А1 (АРЧД/СИС/ТСИС) аркатура С. АРКТИЧЕСКИ е-д.. НКРЈ /БНК: 0/1] 1. ЕСРЈ: тат.-ж. архит. употребявано за ловене на коне или на други животни от разстояние. (МАС: грч.<тат. Акц0. ТГ0... © *: а също и за хващане на пленници (АРБЕ/ СЦРЈXIX). ТМР0/2. ласо (АРБЕ) © #2: толстая длинная веревка с петлей. им.). 1.<лат. М0. (АРЧД) нем.-м. ТГ2/5./посл. ЛСА0/1. който изучава Северния полюс. І. който е приспособен да плава в областите на Северния полюс.). (АРЧД). рет. СИСЧ.. <-еский » -ески>. НКРЈ/БНК: 2/4] старинно огнестрелно оръжие с дълга цев. търговец на оръжия (АРЧД). ЛСА1.-м.. ОИС: грч.-ж. геогр.<грч. ТСИС: нем.-м. Ф2/3.. А2 (АРЧД/СТСРЈ/СИСЧ) аркебузир С. Акц0.. ТГ2/5.(3)/ посл. ЛСА0. М0/1. (АРБЕ). © #1: конская привязь (СРЈXVIII). архит.-ж. <-ат/ ура » -ат/ура>. ЛСА0. НСИС: фр....-м. АРКЕБУЗ б/е-д. Акц0/1. М0. (ТСИС) кс: декор ⌂ рус. С0. дијал.< тат.<нем. (АРБЕ). (АРБЕ).: 2/2. (СИС: нем.. им. северен. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н3р (АРЧД/ ТСРЈ) ¤ С2Н1-3р (АРЧД/СИСЧ/ СЦРЈXIX) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈ XVIII) арктический С./посл.). С0. итал.. строительных работах и т. (СРЈXVIII) арктическiй (СЦРЈXIX) вар: арктичен (БТР) кс: полярен ка: тропически рус. <-ир » -ир>.. [акц.-ж. 2. ⌂ <ПФС >. Ф3/1..<тур.3р. геогр.: посл. рус. (АРЧД). прид. (ПСИС) аркебуза. (СРЈХІ-XVII) ⌂ рус. ист. ЛСА0/2 А2 (АРБЕ/МАС/ ПСИС/СРЈХІ-XVII) аркебуз І. НКРЈ/БНК: +30/ +30] 1. [акц. им.. геогр. ШЕСРЈ: тат< стур. ист. М1. А1 (АРЧД/МАС/ТСИС/СРЈХІ-XVII) Арктика І.. СРЈXVIII: фр. геогр..: посл.< крим.: 1/1. [акц. [акц.. [акц. Д0. Акц0. АРКТИКА б-д. НКРЈ/БНК: 2/2] редица от малки арки.<свлат. грч. (ЕСРЈ: нем..<нем. (МАС) аркобузъ (СРЈХІ-XVII) вар: аркебуза (АРЧД) ⌂ рус. К0. фабрикант или търговец на аркебузи. ТГ0. 3. дијал. НКРЈ/БНК: +30/+30] въже с примка на единия край. (АРЧД). применяемая при рубке леса. им. им. [акц. С0. им. НКРЈ/БНК: +30/+30] северната полярна област на земното кълбо (АРЧД). С0. 2. ТГ0. въоръжен с аркебуз войник. заст. (МАС: тур. архит. Акц0.-м. (СИСЧ) ⌂ рус.<тур. през която е било зареждано АРБЕ РУСКИ УТИЦАЈ АРКЕБУЗИР б-д. Д0. Д0./нем.<нем. ТСРЈ: грч. който се отнася до Арктика... 2.. прид. рус. Аг0. К0.: 3/3. им. БСИС2007: лат.< свнем. (АРБЕ2). а също и за хващане на пленници. им. им. М0. 3.<чагат. заст.<грч.<казаш.-ж.. (АРЧД).п..: посл. астр. заст. К0. ЕСРЈ: итал. </лат.тат. полярен (АРЧД).. Ф3/4.<балк. архит... им. Ф2/4 І. Ф3/1.<итал. ЕСРЈК: тат. (АРЧД).). рус. К1.). ист./укр.. грч. АРКАТУРА б-д. (БЕР).. (АРБЕ). които служат за украшение на стена (АРЧД). Ф3/4.). (ЕСБЕ) арктический и вар.161 арканъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (АРБЕ2) (МАС: итал.. ТГ0. нем.

облечен в пъстри дрехи.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ АРКТОГЕЯ б-д. књиш. плат в края на сценичната арка. 3.> (БТС). (СИС: итал. Ф2/3.. М0.<итал. ЛСА1.. им. А2 (АРЧД/ НСИС) ¤ С1Фм+С2Н2. 2. М0.. ист. от което се изключват южноамериканската. ЛСА0-2.).. БСИС 2007: лат. ТСРЈ: књиш..<швед.4р (АРЧД/БТС) ¤ С1Ф1р+ С2Н2. им.<хол. [акц. І. поз. (ТСИС) вар: арктогеа (АРБЕ) ⌂ рус. фиг. геогр. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ 1..: 3/3.. М0... 4.).<итал.2) арлекинада С. НКРЈ/БНК: 0/0] зоогеографско разпределение на сушата на земното кълбо. Ф3/1. СРЈ XVIII: пољ. 1. БТР). књиж. спец. (СИС: грч. Акц0.. А2 (АРЧД/ СИС) ¤ С2Н2-4р (АРЧД/ТСИС/СРЈXVIII) ¤ С1Н3м+ С2Н2. (МАС.<лат. © #: шутовская проделка (ТСРЈ).. [акц.2м+С2Н3р.. © #1: традиционен герой от италианската народна комедия (АРЧД/СЦРЈXIX). [акц. Д0. изв.. им. М0.<лат.<дан.<итал...2> б-д./фр.. ТСИС: фр. участник в маскено шествие. АРМАДА б-д. флотилия ⌂ рус.: посл.-ж.. комик. књиш. грч. (СРЈXVIII) кс: ескадра. 1. І. им.. 2.: 2/2. Акц0./посл. ист. А2 (АРЧД /СИС/ТСИС) арктогея І.: 4/4. (СРЈXVIII) арлекинъ (СЦРЈXIX) кс: шут..<нем. С0.. К1.).. 2... черна маска и дървена сабя. ТСИС: фр. грч.. (АРБЕ). ТГ0.. #2: в середине 18 века во Франции) (НСИС). ТСРЈ: итал. ТГ0.-ж. ТСИС: грч.-ж. традиционен герой от италианската народна комедия /комедия на маските/ облечен с пъстри дрехи. + ирон.-м. голяма военна . + књиш. СТСРЈ: 2. геогр. 2. (АРЧД). (СИС: итал.. заст. <лат.<шпан.. 2. (АРЧД). (АРБЕ).. 2.-ж.. (ТСРЈ) армада и вар. голяма военна флота на испанския крал Филип ІІ..3р (АРЧД/СРЈО) ¤ С2Н3р (АРЧД/СТСРЈ1. (ГРЧД..4р (АРЧД/СЦРЈXIX) Арлекин І. (АРЧД). НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. 3. театрална пиеса. 3. СИС: шпан. смешно. 1. СРЈXVIII: фр. Аг0. (СИС) арлекин (ТСИС) арлекин и вар. фиг. флот. комедиант.). К1. (БЕР). НКРЈ х х /БНК: 7 /1 ] 1. ист. прош. ЛСА1.2 арлекинада (СТСРЈ) кс: комедия ⌂ рус. разбита от англичаните през 1558 г. (АРЧД). 3. ТСРЈ: поз.. разг. 162 Ф3/1. им. австралийската и антарктическата област (АРЧД). зад който се криел арлекинът (АРЧД) © #3: животное <.-ж..3р (АРЧД/ ТСРЈ) ¤ С2Н2. песн.-м.< вен.. итал. заст.. глупаво съчинение (АРЧД) © С1Нм (#3: шутовство. књиж. 2. ЛСА0. БТС: итал. Акц0. поз. им. 3. С2Н2р. ТГ0.<грч. књиж.. в която главно действуващо лице е Арлекин.. БЕС: шпан. комик ⌂ рус. АРЛЕКИН<1. 3. палячо. смешник. ТГ0. (АРБЕ). фиг.. Ф3/2./нем. който играе роля на находчив любовник или шут. К1. С1Н2м+С1Ф1м+СФ2м. фиг.. АРЛЕКИНАДА<1. грч. Акц0. 2. балагурство) + С1Фм (#1: и другие персонажи итальянской комедии дель арте. (СРЈО) 1.. І. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н3м (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С2Фр (БТР/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м+С2Н1р+С2Ф2р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Фр (ГРЧД/СРЈ XVIII) армада І... К0. [акц. им..2> б-д. 3. им./<шпан. специално подготвена комедия за представяне по панаири.-ж.<итал. ЕСРЈ: итал. <-ада » -ада>..+грч. С1Н3м+С1Ф 1. фиг. шпан.

2. (БТР. (АРЧД).4р+С2Ф3р (АРЧД/СРЈXVIII) арматура С. съвкупност от знаци за алтерация. 4.> военновъздушен) (СРЈXVIII). солдат. (СРЈXVIII) арматоръ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. заст. 2. разг. 1. уреди и принадлежности на една машина. 3. артиллерия. военнослужещ.<фр. (СТСРЈ: разг.. © #3: в Португалии – гвардия (СИСЧ). 2..-м. амуниция (?)) + С2Фр (*2: голяма) (СРЈXVIII). ТСИС: нем. ум. амуниция (?)) + С2Фр (*: голям <. Акц0.. в какое-л.. БСИС2007: лат./пољ. © #1: оружие.-ж.2.. БТС: 1. тех. (СИСЧ) арматор и вар. 2. М0. М0. (МАС). ЛСА1. ¤ 1.. Д0. АРМАТУРА<1-3> б-д.. (МАС) 1.<лат. .п. 3. х х [акц. съвкупност от второстепенни съоръжения. (АРБЕ).<фр.: 3/3. #3: оружие. чего-л. сооружение для увеличения их прочности. 3. тех.. 3. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. 3. 2... + ум. © С1Фм (#: предметы воинского вооружения и снаряжения... 2. муз. СРЈXVIII: укр. #2: само такое судно (СРЈXVIII). С0. 2 3. дос2 пехи // пушки.. ум. фр. М0. ГРЧД). + електр. изв.) + С1Фм (#1: большое число собранных в одном районе или одновременно действующих <. тех.. спец.<пољ.. (СИС: лат.. ЛСА0/1. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1м2 +С2Н4р (АРЧД/СТСРЈ1. (АРБЕ). Ф2/3 Д0. СРЈXVIII: фр.. ¤ голям военноморски или военновъздушен флот (ГРЧД) © С1Фм (#: оружие. С1Ф1-3м+С2Н4р... им. грађ. (АРЧД). железен скелет на железобетонна постройка.> самолетов или танков) (СТСРЈ). (АРЧД). корсар. #2: а также совокупность металлических частей.. І. (РБАН).: 2/2. <-ат/ура » -ат/ура>. К0/2. тех. ЛСА0/2.163 флота (АРЧД) © С1Нм (#2: большое количество.. лат.-м. им. ТСРЈ: дорев. им. архит..). муз. 4. 2.2 арматура (СТСРЈ) РУСКИ УТИЦАЈ арматура и вар. 2. СЦРЈ XIX: 2. ЕСРЈ: нем. 1.)../фр. С0. тех. снаряжающее вооруженное судно для захвата купеческих кораблей неприятеля. ЕСРЈ: пољ. военное судно. снаряжающее на свой счет военное судно.-ж.<свлат. © #1: С1Нм (армия /сухопутная или морская/ // оружие. заст. голяма военна флота. большая масса кого-л. ТГ0. ТСИС: лат.. им.... Ф3/4. НКРЈ/БНК: 5/0] притежател или наемател на търговски кораб (АРЧД) © #1: лицо. им. А2 (АРБЕ/СТСРЈ2) ¤ С1Н2м (АРБЕ/ МАС) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРБЕ/БТС армеец С.-м. заст. корпус ⌂ рус. © #: снаряжающiй одно или нѣсколько судовъ для поиска надъ непрiятельскими судами во время войны <…> (СЦРЈXIX). (БТС) 2 армеец (СТСРЈ) <2> кс: военен .. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С# (АРЧД/СИСЧ/ СРЈXVIII) ¤ С1Фм (АРЧД/СЦРЈXIX) арматор І../<лат... © #1: лицо. материал. воител. войска (БТР) © *: голяма (БТР/СРЈXVIII).<итал. књиш. доспехи 2 (СТСРЈ )..). + спец.. К1. вводимых в какой-л.. <-ец » -ец>. ТГ0. армата ) + С2Фр (*3: украшение от оръжия и доспехи) (СРЈXVIII) АРМЕЕЦ б-д. <лат. Акц0. (БЕР). (МАС: лат. лат.. солдатин ⌂ рус. доспехи и т. 2. 1.<лат. партизан (СИСЧ). АРМАТОР б-д.. тех. ТГ0. им.. заст.-м. К1.<свлат. 1. Акц0.4.. (СРЈXVIII) арматура (СЦРЈXIX) кс: конструкция. тех.. украшение от оръжия и доспехи или техните съоръжения на здания и на рисунки. тех. морской разбойник.2) ¤ С1Фм+ С2Н1. [акц. Ф3/2. СТСРЈ : 1. рус. лат.. 4. написани в началото на петолинието или ключа (АРЧД) © #1: комплект предметов для оборудования электрического освещения.

-несврш.. им.. ТСИС: нем. 3.: 2/2. [акц. за материя с определена здравина – придавам якост на материал... НКРЈ/БНК: 0/2] ¤ сбор от науки. рус. [акц. (ТСРЈ) 1. (РБАН). укрепвам (АРБЕ2). војн.. тех. (ТСРЈ) армейский и вар. им. (СТР). С0.. Ф3/1. <-ский » -ски>. фр. ТГ0. АРМЕЙСКИ е-д.).. (ПК) ⌂ рус. МАС: фр. 5..4м. арменска литература и култура.3р (ГРЧД/ АРБЕ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н3м+С1Ф2м+ С1Ф3р (АРБЕ/СРЈXVIII) армия І. тех. (АРБЕ). фиг.< лат. НКРЈ/БНК: 7/0] поставям. съвкупност от дисциплини. (РБАН)..< лат. гл. А2 (АРБЕ/МАС) ¤ С1Н2м+С2Фр (АРБЕ /СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+С2Фр (АРБЕ/ ТСРЈ) ¤ С2Фр (АРБЕ/СЦРЈXIX) армейский С. М0. М1. І. М0./нем..-ж.2 армия (СТСРЈ) армия и вар./сврш. војн.. им.: посл./сврш. н. АРМЕНИСТИКА б-[д]. (СРЈXVIII) армiя (СЦРЈXIX) кс: воинство ⌂ рус... © С1Нм (#2: отн. јд. [акц.. Ф2/4.-ж. казарменный) + С2Фр (*: армеец) (ТСРЈ). АРМЕНИСТ б-[д].). А1 (ГРЧД/МАС/СТСРЈ1.2. НКРЈ/БНК: +30/+30] който се отнася до армия и армеец или е свързан с армия или армеец (АРБЕ) © С1Нм (#2: прил. фр.<лат. СРЈXVIII: укр. Ф3/4. 164 ¤ 1. Акц0. (АРЧД). тех. І. презр.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ х [акц.-м.. фр..: 3/3. С0. Акц0. ЛСА1.-несврш. рус. фиг. лат. К1..<фр. фиг.. С0. (БЕС: лат. изв. им.4. фиг. на части от конструкция и др. (БЕР). (БТР).-м. к амрейщина.: военнослужащий. А2 (АРЧД/ПК/РОС) арменист С.. С1Н2. ТГ0. ЛСА0. А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ) ¤ С2Н1р (АРБЕ2/БТС) ¤ С0 (АРБЕ2/НСИС) армировать І. С1Нм (#2: В России до 1917 г.. НКРЈ/БНК: 0/2] специалист по арменистика (АРЧД). књиш. 3. спец. (АРБЕ). А2 (АРЧД/ПК/РОС/Википедия) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/Википедия) арменистика С. <-ист » -ист>. 2.2) ¤ С1Н3. 2 СТСРЈ : разг.. ТСРЈ: фр. войскови ⌂ рус.4м+ С1Ф1. Ф3/1. пошлый. 3.. СИА1гр. 4.-п. РОС) ь ь ⌂ рус. Д0. (АРЧД). учебна дисциплина за изучаване на тези науки във висше учебно заведение (АРБЕ2). дорев. арматура..: 2/2. гл. М0. (ГРЧД). (АРБЕ. Д0. тех. ¤ 1. фиг. М2.-ж. рус. дорев.<лат.-н. правя армировка (АРЧД). грађ.. (СТСРЈ) ⌂ рус.. нем.<фр. Акц0. ТГ0. 2. (АРЧД). (ПК..<лат. (ГРЧД)./посл. прид. им. Акц0. (БЕР). ТМГв0. им. (АРЧД). 4м (АРБЕ/СТСРЈ1. АРМИЯ<1. К0. К1. к пехотным воинским частям) + С2Фр (*: армеец) (СРЈXVIII). ТГ2/5.2> б-д. 3.<лат. [акц. не принадлежащий к гвардии) + С1Фм (#1: преимущественно сухопутных войск) (БТС). фиг. (СРЈXVIII) армейскiй (СЦРЈXIX) 1 кс: военен . (ТСИС: нем. които се занимават с изучаването на арменски език. РБАН). ТГ2/5.. като се свързвам механично с тях. <-истика » -истика>.. (ТСРЈ: 2. 2.-п.-ж.<фр.. п. 2.2) ¤ С1Н3м (АРБЕ/ТСРЈ) ¤ С2Н2. (§ [с т ]).. ЛСА0/1.2м (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2. фиг.. спец. правя армировка. Д0. 1.< . АРМИРАМ е-д. С0. ЛСА0/1. 5. 3. 1. не гвардеец (МАС)..: 2/2. НКРЈ/БНК: +30 /+30] военнослужащ в армията (АРБЕ) © #2: в дореволюционной России: служащий в армии /4/.. прид.<фр. Акц0. ~ какво (СТР). Ф3/4. СИС: лат. *: и армеец (СЦРЈ XIX). МАС: тех. ЛСА0/ 1. който изследват езиците и културата на Армения (АРЧД).

<грч.. СИСЧ: кирг. ТГ0.2 ). предназначено за водене на военни действия./ нем. от сукно или от груба вълнена материя (АРБЕ) © #2: ткань из верблюжьей шерсти. Акц0.165 пољ./чагат. А1/2 (АРБЕ /МАС) ¤ С1Н2м (АРБЕ/БЕС) ¤ С2Фр (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+ С1Ф1р (АРБЕ/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н1м (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С1Н1. #3: шерстяная рѣдкая и толстая ткань. им. фр. (БЕС: тур.).3м+С2Фр (АРБЕ/СЦРЈXIX) армяк І. грч./казаш..-м.<фр. І. ТГ0. НКРЈ/ БНК: +30/0] старинна дълга горна селска дреха. 3... К1. (СРЈXI-XVII) армяк (СРЈXVIII) армякъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.<грч. #2: сухопутные – в отличие от военно-морских и военно-воздушных – вооруженные силы. (АРБЕ). војн. #4: основная масса сухопутных войск. (СРЈXI-XVII) ароматъ (СДЈXI-XIV) аромат (СРЈXVIII) ароматъ (СЦРЈXIX) кс: благовоние. © С1Нм (#1: ткань из верблюжей шерсти. рус. 2.: 1/1. Акц0. © С1Нм (#2: ткань /шерстяная серпянка/) + С1Фр (#1: мужская) (СРЈXI-XVII). съмишленици (ГРЧД) © #2: сухопутные вооруженные силы /в отличие от военно-морских и военно-воздушных сил/. © С1Нм (#3: армейские части в противоп. М0. књиш. фиг. заст. употребляемая за артиллерiи на пушечные картузы) + С2Фр (*>: верблюжей ткани) (СЦРЈXIX). Ф3/2. х х [акц.-м. (БЕР). подобна на кафтан. #4: основная масса сухопутных войск. (СТСРЈ) ароматъ и вар. голям брой хора.: посл..2 1917г. оперативно военно обединение. <фр. въоръжени сили. множество) + С1Фм (#1: войска. [акц. С0./СТСРЈ ).. (ГРЧД). (АРЧД).. количество. 3.. © #1: ткань из верблюжьей шерсти (СРЈXVIII).-м.). 4. © #3: рядовые (ТСРЈ) © С1Нм (#3: армейские части в противоп.. им. в отличие от гвардии не имевшая служебных привилегий (МАС). ЛСА0-2. К1. обща цел (АРБЕ) © #2: сухопутные – в отличие от военно-морских и военно-воздушных – вооруженные силы.<свлат. монголами (БЕС).<фр. дихание. ЕСРЈ: тат. ¤ 1.. АРМЯК б-д. ЕСРЈК: нем. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/ТСЖВЈ/ СДЈXI-XIV/СРЈXI-XVII/СЦРЈXIX) ¤ С1Ф1м (АРЧД/СРЈXVIII) аромат І. служба в которых – в отличие от гвардии – не давала привилегий /в Российском государстве до 1917 г. СЦРЈXIX: 3. казахами. обединени от обща работа.- РУСКИ УТИЦАЈ м.<свлат. #2: сухопутные силы государства // военная служба в отличие от штатской) (СРЈXVIII). #4: в дореволюционной России: основная масса сухопутных войск. въздушните и морските сили на една държава. служба в которых – в отличие от гвардии – не давала привилегий /в Российском государстве до 1. им. съвкупност от сухопътните. объединенные единым командованием на одном театре военных действий. ЕСРЈ: фр. М0. им. АРОМАТ б-д. . гвардии. (БТР./посл. #4: большое число.<нем. пехотинцы. обединение на няколко корпуса или дивизии от един или няколко рода войска. І. общи идеи.. ШЕСРЈ. благоуханиe. С1Ф1м. © #: мужская одежда (СТСРЈ).. (СТСРЈ) армякъ и вар. РБАН). ЛСА0/1./ (СТСРЈ 1. ТСЖВЈ: тат.<грч. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. пехотинцы. изготовлявшаяся татарами. гвардии) + С1Фм (#2: сухопутные силы государства // военная служба в отличие от штатской) + С1Фр (#3: хора) (СРЈXVIII). грч. ухание ⌂ рус. 2. 2./фр. Ф2/2.

(ТСРЈ) арсеналъ (СРЈХІ-XVII) арсенал и вар.<арап. 3.. НКРЈ/БНК: 25/9] ¤ химическо вещество. фиг. 2. 2. своеобразие чего-л. ТГ2/5. Д0. прид. СТСРЈ: 2. фабрика ⌂ рус. фиг. хем. обикн.. 4... фабрика със складове за оръжия и муниции. [акц. 4.. ТГ0. ТСРЈ: арап. војн.2.→неутр. (МАС).. благоухание. ОИС: грч. заст. което придава някакъв аромат (АРЧД)..: 5/5. ЛСА0/1. (АРЧД). 1. [акц. (АРЧД). заст... леки коли и др..<итал. (АРБЕ).3.. (СИСЧ) ароматический и вар. <-из/ация » -из/ация>.).. 5. (СТСРЈ). С0. књиш. спец. им. ЛСА0. С1Ф1м+С2Н2р. им./посл. 2. СИСЧ... ОИС: нлат. војн.<грч.. оръжеен музей. фр. им. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. прош. приятен дъх. М0. заст. специално изработен предмет /напр.. М0...-ж.. (АРЧД). 2. АРОМАТИЧЕСКИ е-д..-м./посл. опит.. (СТР). фиг. (БЕР). фр. ТСИС: нем. ТГ0.+>. С0. ¤ 1. Акц0. К1. јд.: посл. знания (ГРЧД) © #1: . който съдържа ароматични вещества и се използва за ароматизиране на помещения. 2. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) ¤ С2Н2р (АРБЕ2/БТС/СТСРЈ) АРСЕНАЛ б-д.. [акц. 4. НКРЈ/БНК: 4/7] 1.<грч.). 2. Акц0. 1..<арап.2. књиш. 1./фр. СРЈXVIII: + фиг.. А2 (ГРЧД/МАС) ¤ С1Н3м+ С2Н2р (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н1м (ГРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРБЕ/ СТСРЈ) ¤ С2Н2. благовоние (АРЧД) © #1: + неуловимый. за получаване на ароматични съединения (АРЧД).. <-атор » -атор>. [акц. ТГ0. (МАС: фр./фр. © #1: цветочный нектар (СРЈXVIII). К1. фиг. 3. вещество. заст. 1. [акц.<грч. Ф3/1. <од грч. Акц0. залежи.. 2.. (АРБЕ).. ⌂ <ПФС >. душист рус. кутийка с отвори/. БТС: 2.). Ф3/2.-м. СТСРЈ: 2.-м. хем. НКРЈ/БНК: +30/1] който издава приятна миризма. 2. разг. (АРБЕ2). НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1... (ГРЧД). ЛСА1.). което се използува за ароматизиране на някакъв. фр. (АРБЕ). (СРЈXVIII) ароматическiй (СЦРЈXIX) вар: ароматичен (АРЧД) кс: благоуханен.. благовоние. ТСИС: фр. <арап. Д0. 1. но характерный признак. + фиг. песн. (СТСРЈ) ⌂ рус../фр.3р (ГРЧД/СРЈХІXVII) ¤ С1Фм+С2Ф3р (ГРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Н2-4р (АРБЕ/ СЦРЈXIX) ¤ С2Н3р (ГРЧД/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н2-4р (АРБЕ/СЦРЈXIX) ароматизатор С. мн. (РБАН). 2. бензин и под. тех. А2 (АРЧД/СТСРЈ/ТСИС) ¤ С2Н 2р (АРЧД/ОИС) ароматизация С. (СТСРЈ) ⌂ рус. (МАС: грч. припаси.. 1. запас от средства.3..-м. преработка на нефт. ЕСРЈ: грч.. арап.. хранителен продукт.: 5/5. придаване приятен дъх. СРЈXVIII: цсл. ароматический С. ТСИС: нем. Ф3/4. благоуханен (АРЧД). (АРЧД).. (СИСЧ.. заст.. фр. (СРЈXVIII) арсеналъ (СЦРЈXIX) кс: боеприпаси... Акц0. фиг.< итал. М1. 2. им. Д0. (АРБЕ). АРОМАТИЗАЦИЯ б-д. 2. напоена пластинка. Ф3/2. 3. фиг.< грч. К0. І.: посл. хем. 2. А2 (АРЧД/СИСЧ/ОИС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) АРОМАТИЗАТОР б-[д].. М0. <-ический » -ически>.. фиг. (МАС: тех.<фр. ЛСА0/ 1. но характерный отличительный признак чего-л.. прид. им./фр. ТСИС: нем.<итал. песн.<арап. заст.. фиг. резерв. фиг. мн. склад. 2.: 4/4.. С0. им. фиг. приятно миришещо вещество. ЕСРЈ: фр.< арап. 2. +песн.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 166 об. заст.. © #2: неуловимый. ТСРЈ: књиш. 3. 2.. 2. арсенал І. фиг. запас.-ж.

[рус.п.<грч. І.. намиращ се под налягане между водонепропускливи пластове (БТР). © С1Нм (#1: объединение лиц для совместного промысла или ремесла /часто с общим столом. запас от голямо количество. АРТЕЗИАНСКИ е-д. фр. [акц. РУСКИ УТИЦАЈ § [+тэ]).<фр. способов и т.-ж. им. (СТСРЈ) артезианский колодец (НСИС) ⌂ рус.. М0.<лат. © #1: склад оружия и военного снаряжения (ТСРЈ).. Ф2/4.<итал..... рус. Акц0./посл. Ф2/4.-мн. спец. фиг. (АРЧД). (АРЧД/СРЈО) ¤ който се отнася до. књиш./тур. 4. НКРЈ/БНК: 1/5] ► АРСИНИ АРСИНИ в-д. имеющихся в распоряжении кого-либо или чего-либо (СТСРЈ).<нем.. голяма работилница със складове. (РБАН). приемов.. дележком дохода по паям/ // шайка разбойников // актерская труппа) + С1Фм (#2: общество. мн. разг. ШЕСРЈ. ТГ2/5. А2 (АРЧД/СРЈО) ¤ С0 (БТР/СРЈО) ¤ С1Фр+С1Н2м (БТР/СТСРЈ) артезианский І. ТГ0. хем.<лат.167 склад оружия. ЛСА0. (АРБЕ)... Акц0. приятельская компания // некоторое число лиц.: посл. рус. (БЕР). <-ин » -ин>. наличен запас от средства.. (АРЧД)... (СИС. НКРЈ/ БНК: 2/0] съдържащи арсеник органични съединения – съставна част на много бойни газове (АРЧД). Ф2/4. оръжие. К0. М0. фр.-м. (БЕС) артель и вар. НКРЈ/БНК: 14/+30] ¤ в съчет. А2 (РБАН/МАС) ¤ С1Фр (РБАН/БЕС/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм+ С1Фр (РБАН/СРЈXI-XVII) ¤ С1Н1м+ С1Ф2 м+С1Фр (РБАН/СРЈXVIII) артель І. артезиански кладенец (АРЧД) © # в съчет. боеприпасов и военного снаряжения (МАС). АРТЕЛ в-д.<итал. АРСИН б-д. ЛСА0... © С1Фр (#: в съчет.. ЛСА0/1. [акц./м.: 4/4.. К1.). ЕСРЈК: тур. ремонтират и съхраняват оръжия и бойни припаси. [акц. ТГ2/2.. С0. #3: группа.: посл. нар. им. ТМБ0. группа) + С1Фр (#: социалистическа) (СРЈ . (МАС: 3. (СРЈXI-XVII) артель и вар. опит. књиш. хем. ТСРЈ: 2. А1 (АРЧД/ БСЕ). (МАС: фр. прид. М0. Д0. у изр. ЕСРЈ: итал. © С1Фм (#: о людях. І. СИСЧ: грч. М1. НКРЈ/БНК: +30/8] обединение на група лица за стопанска дейност на социалистическа основа (РБАН) © #1: объединение лиц той или иной профессии /ремесла/ для совместной работы с определенным по договору участием в доходах и общей ответственностью. (ЕСБЕ) ⌂ рус. ТМБ0. (ГРЧД). небольшая толпа собравшихся вместе или идущих вместе людей (МАС). БТР). (СРЈXVIII) артель (СЦРЈXIX) кс: група.<фр. инструменти и под. Акц0. който е свързан с водоносен земен пласт..3м. прид. им. голямо количество различни предмети.<фр. у изр. им.. ТГ1/2. им. (АРБЕ2). хем. ТМР2. АРБЕ). (АРЧД). нем. общество ⌂ рус./м.) + С1Нм (#2: предназначенный для выведения таких вод на поверхность) (СТСРЈ). СИС: фр.. практике) + С2Фр (*3: опит. Д0. С1Н1. приложени в някаква дейност (АРБЕ) © #: или военных кораблей // военный музей (СРЈXVIII). объединившихся для мятежа) + С1Фр (#: социалистическа) (СРЈXI-XVII). 2. в която се изработват. БМС: лат. ¤ 1. А2 (АРЧД/ЕСБЕ/БСЕ) арсины С.). (БТР. (РБАН. С1Фр./посл.: 2/2. рус.. Ф3/4.-м. © #3: совокупность средств. рет. (АРЧД) акц.-мн. 3. ЛСА1. ГРЧД. Акц0. © С1Фм (#: в европ.<нем. познания. бойни припаси. знания) (СРЈ XVIII)..

им. (РБАН). 2. Акц0. ЛСА0. АРТЕРИЯ б-д. (СРЈXVIII). Ф3/4. 1. ТГ2/5. (РБАН. 1. М1.. заст. ТГ0.. (ГРЧД).: 2/2.<лат.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ XVIII).-ж. (СРЈXVIII) артерiя (СЦРЈXIX) кс: аорта ⌂ рус. Акц0.... © #: а также его цифровое или буквенное обозначение (СРЈО).. ТСРЈ: грч. СРЈXVIII: анат. 1.. експр.. А2 (БТР1973) артельная С./фр.. С0. ЕСБЕ: војн. фиг. К1. фиг... М0.. АРЧД. 2. +те]). вој.<нем. лат.3. рус.. 1. С1Фр. анат. С0. <-ая » -на> [акц. [акц. БТР.< грч.<лат. К0. кръвоносен съд. (МАС. СРЈО: спец. (АРБЕ). #2: газетная.-м. експр. #3: наблюдающий за порядкомъ въ артели солеломцевъ (СЦРЈXIX). договорах и др. ТГ2/4. ОИС: грч. им. ТСИС: нем.</лат. (РБАН).). војн.. фиг. ЛСА0/1. К1. 2. І. А1 (ГРЧД/СТСРЈ1/СИСК) ¤ С1Н1м+ С1Ф2м (ГРЧД/МАС) ¤ С1Фм (ГРЧД/ СРЈО) ¤ С1Н1-4м+С1Ф5м (ГРЧД/ СРЈXVIII артикул І. БТР) (МАС: лат... (ОИС) 168 артерия и вар. грч. анат. [акц. им. (СРЈО) 1 артикул (СТСРЈ) артикул и вар. СРЈО: заст. <лат. М2.<нем. .. (ГРЧД).<лат. Ф3/4. словарная и т. (СРЈXVIII) кс: продукт ⌂ рус. от който тече кръв от сърцето към периферията на тялото./нем. им. (супст.. војн. СЦРЈXIX: 3. спец.. Акц0.. (БТР1973. СИСК: лат. спец. К1. СТСРЈ: 2. рус.: 2/2. (ЕСБЕ) артельщик (СРЈXVIII) артельщикъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. А1 (АРЧД /МАС/ОИС) ¤ С2Н2р (АРЧД/СРЈХІXVII/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) артерия І. Д0. Ф2/4. С0. сухоземен или воден път с голямо съобщително значение (АРЧД) © #: фиг. лат. БТР). грч.. Д1/2.. ЕСРЈ: пољ. х НКРЈ/БНК: +30 /+30] разновидност от търговска стока (ГРЧД) © С1Нм (#1: отдельная статья..-ж.-ж. <итал. БЕР). Ф2/4. НКРЈ/БНК: 0/0] помещение. © С1Нм (#1. #: социалистическа БЕС. © #: член промысловой артели (СРЈXVIII). © #1: участникъ.). 2. прид. војн. 1. (АРЧД..< грч. књиш. в което се държат хранителни припаси на войскова част за близка употреба (БТР1973) © #: войскови част (БТР1973). <-щик » -чик>. текста. спец... руд.. параграф. статья договора.+>.. (СРЈХІ-XVII артерия и вар.. 2. АРТИКУЛ б-д. им.. § [тэ. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.. 1. БЕР)..-м. (АРБЕ). І. 1.. им. (РБАН/ АРТЕЛНА е-[д].-м..). 2. (РБАН). трг. (АРЧД). књиш. артельный склад артельное помещение кс: склад ⌂ рус. който завежда артелна (АРЧД) © #1: член артели /2/. рус. анат. заст. СРЈXVIII: фр. грч. им. ЛСА0-2. (АРБЕ). [акц.. журнальная. официальных актах) + С1Фм (#: а также его цифровое или буквенное обозначение) (МАС).-м. #2: служитель биржевой артели. (АРБЕ. рус. (АРЧД). фиг.: 2/2. #3: железнодорожный носильщик (СИСЧ).-ж. са атриб. ЛСА1. (БТС: грч. (БЕР). 2.. раздел документа. СЦРЈXIX). распоряжениях. Акц0. НКРЈ/БНК: +30/15] войник. (ГРЧД).<лат. им. рус..<лат. фиг. ТГ0. + фиг. М0. товарищъ въ артели. анат. ТМР1. А2 (АРЧД/ЕСБЕ) ¤ С1Н1-3м (АРЧД /СИСЧ/СЦРЈXIX) ¤ С# (АРЧД/СРЈ XVIII) артельщик С. п. СЦРЈXIX: анат. АРТЕЛЧИК е-[д]. глава или параграф в законах.: 2/2.

(СРЈXVIII) артиллерiйскiй (СЦРЈXIX) рус.). (ТСРЈ: војн.<фр. СРЈXVIII. им. ЕСРЈ.. НКРЈ/БНК: +30/+30] прил.+>. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1. 2. произнасяне. спец. АРТИКУЛАЦИЯ<1. става (АРБЕ) © #2: степень четкости про1 изношения (СТСРЈ ).169 статья. (ТСИС) артиллерия и вар.< ь слат. § [л ]). (ГРЧД).. свод правил. Акц0.. 2. АРТИЛЕРИЯ ц-д. (РБАН. 2. Акц0.-м. (БЕР)./фр.: посл. Акц0. ь § [л ]). 1.. јд.. зб.: 3/3. рус..<итал... К1. СТСРЈ : лингв. од фр. [акц.. А2 (АРБЕ/СИСЧ) ¤ С2Н2р (АРБЕ /МАС) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ/ СТСРЈ1) ¤ С1Н2м1+С2Н2р (ГРЧД/ СТСРЈ1. (АРЧД). ЛСА0/1.. ⌂ <ПФС . (СРЈХІ-XVII) артиллерия и вар... изв. (СИСЧ) 1.-ж. М0.<дан. #4: упражнения в строевом деле и ружейных приемах // о команде) + С1Фм (#5: артикль // правило.. #3: устав. А2 (ГРЧД/СТСРЈ/СИСЧ/СРЈ О/ОИС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) артиллерист С.-ж. (ГРЧД). (СРЈXVIII) артиллеристъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. лингв. им. СИСЧ: ср лат. лат. муз.. (БТС) артиллерийский и вар.. СРЈXVIII: пољ. 3. (АРБЕ). мысли) (СРЈXVIII). фон. БТС фр. лат.. ЛСА0. принцип // предмет разговора. ТГ1/2.. ТСРЈ: фр.<лат. [акц. (РБАН.<хол. им.<нем. ЛСА0/ 1.. ЛСА0. М1.<нем. рус. јд. С0. С0. А2 (АРБЕ/ТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ/БТС) артиллерийский С. който действува с тежки огнестрелни оръжия и има за задача да нанася поражение на противника.. (СРЈXVIII) артиллерiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус.-м.. за да осигурява действията на другите родове войска.. војн. рус. в музиката – начин на изпълнение на тоновете (ГРЧД) © #2: сте1 пень четкости произношения (СТСРЈ ) АРТИЛЕРИЙСКИ е-д. С0. (СИСЧ: лат.: 4/4. произношение ⌂ рус. 2 СТСРЈ : муз.. учленение.2) артикуляция С. Ф2/4 І. БТР). Д0. 1. нлат. ТГ2/5. М0. § [л ]). зб. лингв. <-яция » -ация>. С2Фр. лингв. 3./<фр. (БЕР). от артилерия и от артилерист (АРБЕ) © *: артилерист (АРБЕ/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX).-ж.. прид.2 артикуляция (СТСРЈ) кс: дикция. 3. 3.<фр. род войска. Ф3/4..3р (АРБЕ/СРЈХІ-XVII) ¤ С1Ф 1м (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м+С2Н 2р (АРБЕ/СЦРЈXIX) артиллерия І. МАС: 1 лат. војн. лингв. ТМР0.: 4/4.. х х [акц.<лат. спец. ЕСРЈ: пољ.. (ТСРЈ: војн. К0. (АРЧД). А1 (АРБЕ/МАС/ТСИС) ¤ С1Ф1м+ С2Н1. им. БТР). М0.-ж. (МАС: 1. 2.<фр. зб.. фр. (РБАН). Акц0 Ф2/4.<стфр. [акц. спец.. наука.<енгл.<фр. ТГ2/4. <-ист » -ист>. муз.2> в-д. Ф3/1.<фр. НКРЈ/БНК: +30/ +30] войник или офицер. лингв. <лат. 2. ЕСРЈК: пољ. Д0. војн. 2. 1.. СИСЧ ь ОИС: нем. която изучава различните видове огнестрелни оръжия и начините за използуването им в . съвкупност от еднородни огнестрелни оръжия с различни конструкции и калибри и принадлежностите им. РУСКИ УТИЦАЈ АРТИЛЕРИСТ ц-д..< лат.. (ГРЧД). в езикознанието – учленяване на говорните звукове. (АРБЕ). ШЕСРЈ: пољ... ¤ 1../фр. служещ в артилерията /2/ (ГРЧД). им.. ТСИС: нем. регламентаций. анат. Д1/1../посл. движение и позиции на говорните органи при образуване звуковете на речта. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. 1.<фр. 2. анат. (СТСРЈ) артиллерист и вар. им.. прид. К0. 2. <-ский » -ски>.. ТГ2/4..

М0... хитрец (АРЧД) © #2: человек талантливый. фиг. ЛСА1. изпълнител на роля в сценично произведение или на номер в цирково представление. А1 (ГРЧД/МАС/СРЈХІ-XVII/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX ¤ С1Н2. фиг. <1. рус. (МАС. разг. ТГ0.-м. муз. (АРБЕ). ЕСРЈ: енгл.. им.<фр. ТГ0. (ТСРЈ: муз..< итал. 3.-м. І. разг. © #1: снарядъ большихъ огнестрѣльныхъ орудiй (СЦРЈXIX). К1./хол.. С2Н2р. като се дърпат струните с пръсти. им. К1. К0.. им./посл. 1 2 СТСРЈ : 2. АРФА<1. 2.<нем.<лат. 3(2).: посл. РБАН). майстор в някое изкуство.. който умее да се преструва. С0. плодът. балансьор. им.. с большим мастерством выполняющий чтон. С0. на раст. рус. АРБЕ). бот. ТСРЈ: нем. К1.. им. гастрольор. СРЈXVIII: нем. ЛСА0/1. (СТСРЈ) арфистъ (СРЈХІ-XVII) арфист и вар. ЛСА0/1. художник ⌂ рус. (АРЧД). 2. (СТР). им. 2.2> б-д.: 1/1. ЛСА0. С0. + фиг.: посл. М0./фр. им. балансир. (СРЈXVIII) арфистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. 2.).<фр.. СРЈ XVIII: нем. СРЈXVIII: фр...<арап. А1 (ГРЧД/МАС/СИСЧ/СРЈХІ-XVII/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1м (ГРЧД/ СТСРЈ) арфист С. разг. 3. (СТСРЈ) артист (БСИС2007) артист (СРЈXVIII) артистъ (СЦРЈXIX) кс: акробат..2) ¤ С1Ф2м (АРЧД/ БСИС2007) ¤ С1Фм+С2Н3р (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С2Н3р (АРЧД/СЦРЈXIX) 1. І. (ГРЧД). тех. М0. муз.3м (АРЧД/СИСЧ) арфа І. © #1: орудия // об орудийной стрельбе // о скульпутном или живописном изображении орудий // материально-техническая часть армий (СРЈXVIII).. 2. Ф2/3. (СРЈXVIII) арфа (СЦРЈXIX) ⌂ рус. [акц. АРФИСТ б-д. БТР. музикален инструмент с 47 струни. СИСЧ: лат. Ф2/4. (БСИС2007).2 артист І. І. рус. Акц0. изкусник. 3.<фр.-м.. АРТИСТ<1.<фр./посл. фиг.. © #: о ремесленниках и мастеровых // лицо. еквилибрист.<арап. (МАС: нем. 2.. Ф2/4. (РБАН. 2. (ГРЧД). между задних ножек мозгового свода (СИСЧ).-м... на който се свири. растението ангинария> (АРЧД)... БСИС2007: фр. ТГ0. ШЕСРЈ: фр.-м.<лат. Акц0. Д0. фр. НКРЈ/БНК: +30/+30 ] 1. фиг. разг.<свлат..-ж.).. (АРЧД).-ж.. изпълнител. (БЕР). 3. 3. (АРЧД). (БТР. ангинария.. заст.<арап. фиг. художественно. књиш.-м. нем. СИСЧ: фр.</итал. декламатор.. човек. бенефициант. ТГ0. 2.<нем. (МАС: фр. #3: мозговая белая пластинка с поперечными палочками.2> б-д. (ГРЧД).. бот... СТСРЈ : разг.<келт.<фр. ТСРЈ: лат.. Ф2/4.<итал./нем. ЕСРЈ: нем. Акц0. (СРЈXVIII) артишокъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. (СИСЧ) арфа (СРЈХІ-XVII) арфа вар.. актьор. рус. [акц.).. А1 (АРЧД/СТСРЈ1...) . фиг. НКРЈ/БНК: 21/+30] ангинар. (СТСРЈ) артишок вар. выполняющее свое дело с высокой степенью профессионального мастерства (СРЈXVIII) АРТИШОК б-д.. ирон. фр. вид машина за сортиране на семена (ГРЧД) © #2: слизняк из семейства трубянковидных.<нем. + разг.. М0. БЕС. им. Акц0. А1 (АРЧД /МАС/СТСРЈ/СРЈXVIII) (АРЧД/СЦРЈXIX) 170 ¤ С2Н1р артишок І. 2. 3. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1.<стнем. 1. СИС: нем. ЕСРЈ: фр. х [акц. (АРЧД).БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ боя (АРБЕ) © #: пушечный снаряд (СРЈХІ-XVII). ЕСРЈК: лат.

-ж. 2. старинност ⌂ рус. им. Ф2/4 І.<грч.<свлат. С2Фр. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. <-ация » -ация>. + ум. Акц0 Ф3/4. ТГ2/5. (МАС) ⌂ рус.<фр. което следва ранните форми от развитието на изкуството (АРЧД). (БСИС) ⌂ рус... атавизъм ⌂ рус. М0. С0.-м. С0.< грч. прид. С1Ф1м. Акц0./посл. АРХАИЗЪМ е-д. А1 (АРЧД/СИС/БТС) архаистика І. ЛСА1. прид. АРХАИКА б-д.. нещо отживяло. ТСИС: грч. Акц0. спец.<грч. АРХЕЙСКИ е-д. 1. фр. грч. (РБАН. 2.. М1. (АРЧД). К1. ТГ0. рус. 2. (АРБЕ2). грч. . М0. прид. НКРЈ/ БНК: 0/0] художествено направление. лингв. (ГРЧД).-ж.: 4/4.. ТСРЈ: 1. (БТР.. им. (ГРЧД). М2. отличителни черти на древността.. 1. [акц. ЛСА0. С0.. (МАС. отживелица. лингв. им.) <-ический » -ически>. спец. ЛСА0/1. явления // древнегреческого искусства (СТСРЈ). С0. ТГ0.). първичен период в развитието на изкуствата. който се отнася до архаистика. Д0. К0. (МАС: грч. Акц0. (АРЧД).-ж. ранен. 2. БТР).3р (АРЧД/ ТСИС) ¤ С1Фм+С2Н3р (АРЧД/ МАС) архаика І. (СТСРЈ) РУСКИ УТИЦАЈ кс: древност.<грч. им. Ф3/4.. ум. (ГРЧД). ТГ2/5. граматическа форма или старинен обрат на речта в съвременен език (АРБЕ). БСИС 2007: грч.. лингв. (АРБЕ). АРХАИЗАЦИЯ б-д. ЛСА0.. Ф2/3 Д0.. књиж. ум. лингв. [акц. АРБЕ)./3. књиж. БТС: грч.: 3/3. С2Н2р. © #1: древность. књиш. РСУ: геол. ЛСА1. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. Д0. наприсъщо на съвременната действителност. ТГ2/5. НСРЈ: књиж. спец.: 4/4.). НКРЈ/БНК: 30/+30] 1.<грч.. І. старинна дума.<грч. (ТСИС) кс: анахронизъм..). 2. НКРЈ/БНК: 5/17] музикант. А2 (АРБЕ/МАС/ТСИС) архаизм І. А2 (АРЧД/ МАС) архейский І. (СИС: грч. (БТС) ⌂ рус. у изр.<грч.: посл. архаичен (АРЧД). прид. [акц.. јд. ТГ0. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ е-д.../фр. им. 2. им.: 2/2. НКРЈ/БНК: 8/13] <архаизиране>. АРХАИСТИЧЕСКИ е-д. А1 (ГРЧД/БСИС2007) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ МАС) архаизация С.-ж. (АРЧД).. Ф3/4. 3. Ф2/3. Акц0.. І. кто играет на арфе (СТСРЈ). 1. 1. рет..). І. който свири на арфа /1/ (ГРЧД) © #1: тот. (АРЧД). М1. (СТР).. им. НКРЈ/БНК: 3/0] в съчет..-ж. [акц. АРХАИСТИКА б-д. Акц1. [акц. ТГ2/5.: посл.. рус. [акц. К0. М0. прид. К1. придаване на архаичен вид (ГРЧД) © #2: воссоздание отдельных элементов языка и стиля в речи героев для создания колорита изображаемой в произведении эпохи (МАС). А2 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н1р (АРЧД/ ОИС) архаистический С. (АРЧД).. (МАС) вар: архаистичен (АРЧД) ⌂ рус. (ОИС: грч.171 <-ист » -ист>..-ж. Ф3/4. књиш. им. (АРЧД). [акц. (МАС. предмети от древността (АРЧД) © #1: + ранний этап в историческом развитии какогол.. књиш. 2. (АРБЕ). СТСРЈ: 1. рус.<фр. ум. (МАС: 1.. геол. (АРБЕ).-м..<грч.: 2/2.). М1. књиш. књиш. 1. ЛСА0. 2. архейска ера (АРЧД). А1 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н2. Акц0. старина (МАС).

-ж. + фиг. ЕСРЈ: нем. (СТР). 3. ЛСА0/1. самите материали. <-ический » -ически>.. Акц0. БТС: грч. им.: х посл..5р. І. . І. СРЈXVIII: фр. им. ТГ0. документи и други материали.<лат.-м. писма. + фиг. ЛСА0-2. (РБАН). заст./нем.: 4/4. Акц0. лат. от археолог и от археология (АРБЕ) © *: археолог (АРБЕ/ТСРЈ/ СРЈО/СРЈО/СЦРЈXIX). им. 5. (ГРЧД). АРБЕ). К1. рус.+грч. (БЕР). ТГ0. Ф2/4 Д0. (БТР). който въз основа на достигналите до нас паметници на материалната култура изучава историческото минало на човечеството // този дял от историческата наука като учебна дисциплина. [акц. РБАН.<лат. грч. сбор от книжа. А2 (АРБЕ/ТСРЈ/СРЈО/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н2.<лат.<грч. (АРБЕ). 2.. (МАС) 172 ⌂ рус. спец.). (БЕР). СРЈXVIII: нем. событий.. прид. ЕСРЈ: нем. грч. ¤ дял от историческата наука. пал. дел.<лат. (АРБЕ). където се пазят писмени паметници. [акц. С0. <-ариус » -ариус>. АРХЕОПТЕРИКС б-д. ЛСА1.-м.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ ЛСА1./лат.<грч. І. фр. Ф3/2. печатно издание на документи или изследвания върху тях (АРЧД) © #1: + фиг. ТГ0./фр.3-5р (АРЧД/СЦРЈ XIX) архив І./ нем. който се отнася до археология. (АРЧД).. С2Н3. място. А2 (АРЧД/МАС/СИСЧ) археоптерикс І. С0. (АРЧД). експр. К0. 1.: 3/3. рус. твърде стар. (БТС: лат. К1. НКРЈ/БНК: +30 /+30] 1. който съдържа древни веществени паметници. М0. С0. К1. лат.< грч. (БТР... НКРЈ/БНК: 2/12] изкопаемо животно от юрския геологически период.<грч. 2. (СРЈXVIII) архивъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. учреждение за пазене на такива материали.-м. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н3р (АРЧД/ СТСРЈ1) ¤ С1Ф1... (АРЧД).). спец. (АРБЕ). § [тэ]). АРХИВАРИУС б-д.. грч. (СРЈXVIII) архиварiусъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (МАС. служба.+грч.2м+С2Н3р (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С2Н1. изв. (ГРЧД)..: 4/4.>. отживял времето си (АРЧД). което представя преход между влечугите и птиците (АРЧД).. (СТСРЈ) архивариус вар. СРЈXVIII: фр. нем.. (АРЧД). (БЕР). [акц. (МАС: лат.. М0.: 5/5. им.. А1/2 (АРБЕ/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРБЕ/СТСРЈ) архивариус С. пал. #2: совокупность каких-л. им.<грч.3р (АРЧД/ТСРЈ/СРЈО/ СЦРЈXIX) археологический С.. (МАС) 1 архив (СТСРЈ) архив и вар.. 2. Ф2/4. АРХИВ б-д.. (МАС. ТИС: нем./фр. им.. (ТСРЈ) археологическiй (СЦРЈXIX) вар: археологичен (БТР) ⌂ <рус.<лат. Акц0. М0.. (БТС) археология (СРЈXVIII) археологiя (СЦРЈXIX) кс: древност ⌂ рус. 4. ¤ 1. ЛСА0. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ наука. сведений (СРЈXVIII). стари документи и други материали.-м.<грч. изв..< грч./посл. Ф3/2. им. 3. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ прил. А2 (АРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С2Фбр (АРБЕ/МАС/БТС/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX) археология І.). М0. която изучава историческото минало на народите въз основа на дошлите до нас паметници от материалната култура (АРЧД).<нем.-ж.<лат. [акц. АРХЕОЛОГИЯ б-д.-м.<грч.м. изучавана във висше учебно заведение (АРБЕ). СИСЧ: грч. ТГ0. им. <лат. грч. специалност. които се отнасят до дейността на учреждение или на отделно лице.<нем. Акц0. [акц.

(РБАН)..<лат. грч. ум. им.: посл.. М0. М0.<итал..-м. © #: хармонично съчетание (ГРЧД/СРЈ XVIII). ТГ1/2.. Акц0... Ф2/4. им. грч./грч. 2. слик. © #: епископ (СРЈXVIII).: 3/3. (АРЧД). Акц0. ТСИС: итал.. С1Фм. архит. (АРБЕ).. <служител. А2 (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м (ГРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (ГРЧД/БТС) ¤ С1Фр (ГРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+ С2Н2р (РБАН/СТСРЈ) ¤ С0 (БТР/ СТСРЈ) ¤ С2Н3р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н2. изучающий строение земной коры. К1..</грч. рус. митрополит (СРЈXI-XVII). взаимосвязь составляющих его частей и элементов. 2.-м.. СИСЧ: грч. (МАС: грч. Ф2/4.<грч. ум./посл. М0. (АРБЕ). (ГРЧД).» архи->. цркв....). спец. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ в архитектурата и изкуството – хармонично съчетание на структурни елементи в едно цяло (ГРЧД) © #2: построение произведения как единого целого. ТМР1. грч. К0. почетно звание на духовно лице с висок сан в християнската църква /патриарх.. ТГ2/2. лице с такова звание (АРБЕ).-ж.). © #: патриарх.<свлат. НКРЈ/БНК: +30 /+30] ¤ старо почетно название на епископ (АРЧД) © #: митрополита. постройка. І. 1. [акц..<грч. (СИС) ⌂ рус. муз. Ф3/1.. хармонично съчетание на частите на едно произведение на изкуството в стройно цяло. (АРЧД). К1.: 4/ 4. 2. ¤ 1. расположение ее элементов) + С1Фм (#1: расположение частей. им. който завежда архивата на учреждение> (АРБЕ) © #2: хранитель архива (СТСРЈ). ТГ0. А2 (АРЧД/МАС/СРЈXIXVII) ¤ С1Фр (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р (АРБЕ/МАС/ТСРЈ) ¤ С0 (АРБЕ/СЦРЈXIX) архипастырь П. СИСЧ: фр. 2. ТСРЈ: грч.<нем. определяемая идеей произведения (СТСРЈ). књиж. ТГ0.. 1. К0. им./цсл.. І. заст. (БТР). БЕС: итал.+. БСЕ: итал....-ж.173 РУСКИ УТИЦАЈ НКРЈ/БНК: +30/3] архивар. НКРЈ/БНК: 0/0] началник на синагога (АРЧД). архит. цркв.). патриарха (МАС). спец. СРЈXVIII: фр. Ф2/4. НКРЈ/БНК: 0/0] архитектурен орнамент по контура на дъгообразен свод (АРЧД). строеж на земната кора (РБАН) © #2: построение произведения как единого целого... геол. © С1Нм (#2: отдел геологии.<лат.-м. ⌂ рус. ¤ 1. взаимосвязь составляющих его частей и элементов. им.. АРХИСИНАГОГ б-д. грч. (СТР). архит. ЛСА0. прош. органическо съчетание на отделните . епископ. [акц.. геол.-м..).. (АРЧД) (СИС: лат./посл. геол. С0. (ТСРЈ: цркв. им. ЛСА0. тектоника ⌂ рус. митрополит/. АРХИПАСТИР в-д. [акц. 2.-м... изв. (АРЧД). (БЕР). определяемая идеей произведения (СТСРЈ). (ЕСРЈ: грч. М0. <архи» архи->. 3.. композиция какого-нибудь художественного целого) (ТСРЈ). 2. С1Н2м. ЛСА1/2. Акц0. спец.: посл.<лат. ЛСА0/1. Д0. архит. А1 (АРЧД/СИС/ТСИС) АРХИТЕКТОНИКА б-д. Д0.. [акц. архит.<лат. Акц0.. им. А1 (АРЧД/ЕСРЈ/СИСЧ/СРЈXI-XVII/ СЦРЈXIX) архисинагог І. СТСРЈ: 1. архит.3р (АРБЕ/СРЈXVIII) архивольт П. С0. им./нем. (СТСРЈ) архитектоника (СРЈXVIII) кс: композиция.-м. (ТСРЈ) архипастырь (СРЈXI-XVII) архипастырь (СРЈXVIII) архипастырь (СЦРЈXIX) ⌂ рус.. (СИСЧ) архисинагог (СРЈXI-XVII) архисинагогъ (СЦРЈXIX) архитектоника І. <архи. архит. 1. ¤ 1. АРХИВОЛТ в-д.

постройки // внешний облик строений. рус. 3. (СРЈXVIII) архитекторскiй (СЦРЈXIX) кс: зодчески ⌂ рус. строител ⌂ рус.: 3/3. ТГ2/5. К1. Ф3/2. (АРЧД). 1.. <-ский » -ски>. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. художествена съразмерност в строежа. която има за обект проектирането. Акц0. стил. хармонично съчетание на структурните елементи и композиционните похвати при сграда. 174 АРХИТЕКТУРА б-д. (МАС) архитекторский и вар./ пољ. (СРЈXVIII) архитекторъ (СЦРЈXIX) кс: зодчия. ТГ0.-м. киното и пр. фиг. строител (АРБЕ) © #2: инициатор какого-либо начинания или замысла (СТСРЈ).< лат. ЛСА0-2.2ар (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н 3. <од грч. рус.-ж. СТСРЈ: 2. Акц0.<грч. литературата. (БЕР). заст. К1. паркове и др.: 3/3. АРХИТЕКТОР б-д. своеобразно съчетание от изкуство. С0. им. фиг. заст.. композиция (БТР). књиш./лат.<клат. съотношение на частите в художествено произведение. постройка. ТГ0. НКРЈ/БНК: +30/0] архитект. Ф3/1.). Д0. 2. (АРЧД).<лат. (БЕР)../. [акц. [акц. СИСЧ: лат. населени места. живописта. ¤ 1. прид..).-ж. изв.. Акц0 Ф3/4.<клат. #4: устройство чего-либо как единого целого (СТСРЈ).+>. нем.<грч. ЛСА0-2. М1. им. 3м (АРБЕ/СТСРЈ) архитекторский С. прид. А2 (АРБЕ/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2. С0... © #: способ строения./фр.. зодчество. + у мн. ЕСРЈ: нем. паркове. (СТСРЈ) архитектура (СРЈХІ-XVII) архитектура и вар. която се изучава във висше учебно заведение. строителство ⌂ рус. (АРБЕ. лат. М0.. І. ¤ 1.. М0.. рус. АРХИТЕКТОРСКИ е-[д]. (АРБЕ). А2 (АРБЕ/МАС/СРЈХІ-XVII/СРЈXVIII/ СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРБЕ/СТСРЈ) архитектор С. СТСРЈ: 4. общий план. (БТС: грч. характерный для него. композицията на произведение на изкуството /в музиката. составляющих материально организованную среду. населени места и под. СРЈXVIII: лат.. тектоника (АРБЕ). изграждането и художественото оформяне на сгради.4 м+С2Ф1б. специалност. Д0. (АРБЕ). (СТСРЈ) архитектуръ (СРЈХІ-XVII) архитектор и вар. план.4м (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД /СРЈХІ-XVII) ¤ С1Фм (ГРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Ф1бр (АРБЕ/СРЈ XVIII) архитектура І. НКРЈ/БНК: 4/0] <който се отнася до> архитектор АРБЕ © #2: свойственный архитектору. 2.: 4/4. науката и изкуството да се проектират. строителен стил (ГРЧД) © #3: совокупность сооружений. комплекси от сгради. (МАС: лат. в едно единно цяло./нем. 2. им. ансамбъл от сгради и др./хол. композиция // архитектурные достопримечательности (СРЈXVIII)..</грч. изграждат и художествено да се оформят строителни обекти. ЕСРЈ: пољ.. (ГРЧД). [акц. съвкупност от признаци. им. спец. ЛСА0/1. техника и наука.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ части в стройна цялост. А2 (ГРЧД/МАС/СЦРЈXIX) ¤ С1Н3... строително изкуство // това изкуство като учебна дисциплина. заст.<лат..<лат. БТР). СРЈXVIII: нем. <-ор » -ор>.. стил // отличителни особенос- . които характеризират това изкуство през определена епоха.. С0. творческа дейност. 2. #3: принадлежащий архитектору (СТСРЈ). необходимую людям для их жизни и деятельности.<грч.-м. (СРЈXVIII) архитектура (СЦРЈXIX) кс: благоустройство.

. ТСИС: тур.. заст. ЛСА1. (МАС: фр.7112 м/. ШЕСРЈ: тат.3м (АРЧД/ СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Ф1р+С2Ф2р (БТР/МАС) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Н1р (БТР/СРЈXVIII) ассамблея І. књиш.+лат. заст. СТСРЈ: 2. (АРБЕ). (АРЧД). ЛСА0.<перс. ОИС: тур.. (БТР). членки на ООН. майстор на въздушния бой. Ф1/1. Ф2/4. фр... ТГ0.. // фр. 2..-м. събор..< фр. фр. књиш. пол. М0. х х [акц. А1/2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ/ТСИС) ¤ С1Ф1м+С2Ф2р (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф1м+С2Н2р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2.). Ф2/4. мярка за дължина в Турция /=0. © #: о предмете /обычно ткани/ такой длины (СРЈXVIII). (АРЧД). нар. С2Н2р. С0. им. (АРЧД). Акц0. архит. събрание (БТР) © С1Нм .. АРШИН б-д. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С1Н1. (БЕР). (РБАН). 3. фр. АС2 б-д. ТСРЈ: грч. М0. НКРЈ/БНК: +30 /10 ] 1. 1.025 м/./посл.<фр... ТСРЈ: перс. им. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.<грч. (МАС. заст.+итал. (ГРЧД). ТГ0. → нар. опитен летец – изтребител. 2.. фр.-ж. (ТСЖВЈ: тат. архит. която лежи върху колони. ЕСРЈ: фр.-м. събрание ⌂ рус.-м... НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ общо събрание. 2.: посл.<нем. композиция // архитектурные достопримечательности (СРЈXVIII). ЛСА1. [акц. ТСИС: фр.. НКРЈ/ БНК: 16/20] 1. Акц0.<лат.. ТСИС: фр.. С1Н2м. фиг. НСИС: фр. (СРЈXVIII) архитравъ (СЦРЈXIX) кс: епистил ⌂ рус. конзоли. К0. конгрес (АРЧД) © #2: бал.175 ти. АРХИТРАВ б-д. им./нем. общо събрание на представителите на държавите. § [с]). който е свалил през време на войната много самолети. 2. 2. І. [акц. общий план. ист. фиг. 1. първенец в някоя област на знанието или умението (АРЧД). руска мярка за дължина /=0. Акц0. заст. парламент. архит. М0. ЕСРЈ: нем. тур. К1./фр.. им.. 1.-м.<лат. 2. ЛСА1/2. [акц.<перс. (ГРЧД).. им. зб. (АРБЕ). МАС. ист./ посл. стълбове или стени. (БТР).<фр. І.. ТГ0.-м.3р (ГРЧД/СЦРЈXIX) аршин І.>. (СТСРЈ) ассамблея (СРЈXVIII) кс: конгрес.-тат. М0. Ф2/2.-ж. СРЈXVIII: итал.)... характер. СЦРЈXIX: архит. К1.: 3/3.. ¤ 1..<перс... (ТСИС) аршинъ (СРЈXI-XVII) аршин (СРЈXVIII) аршинъ (СЦРЈXIX) кс: критерий..<перс.... © #: о публичном гулянье СРЈXVIII). (ГРЧД)... фр. АСАМБЛЕЯ ц-д. им. заст. Акц0. (АРБЕ2). К1.).<итал. метър ⌂ <рус. СИС: фр. 2... І. им. перс. стил на произведение на това изкуство (АРБЕ) © #: внешний облик строений. архит. А1 (АРЧД/МАС/ ТСИС) ас І.. #3: общественное собрание в Российском государстве эпохи Петра І // бал (СТСРЈ).72 м) + С2Фр (*2: и в Афганистан /=1. прозорци и др. прош.. в древната архитектура – главна носеща греда..: посл. (МАС.6858 м/ и в Афганистан /=1. (СТСРЈ) архитрав и вар. © #1: название некоторых руководящих органов в международных организациях. ТГ1/2. (АРЧД). напречан греда над врати. 2. ЕСРЈ: тур. архит. (БТС) 1 ас (ТСИС) ⌂ рус.025 м/) (СРЈXI-XVII). С2Н2р. дървена или метална линия с такава дължина (ГРЧД) © С1Фм (#1: и 0. тур. общественное собрание в эпоху Петра І (МАС). А1 (АРЧД/МАС/СТСРЈ/СРЈXVIII) ¤ С0 (АРЧД/СЦРЈXIX) архитрав І.: 1/1. тур.-м. РУСКИ УТИЦАЈ 2. им.+лат. фиг. І.

С0. #2: банковская операция по совершению такого платежа) (СРЈXVIII). финанс.. х НКРЈ/БНК: 9 /0] 1. + разг. <-ация » -ация>... § [с ]). ЛСА0.<фр.2) ¤ С1Н2м+ С2Н3р (АРЧД/СЦРЈXIX) ассигновка С. ТСИС: пољ. (АРЧД). документ по определен образец. М0./<лат. отпусната по някакъв кредит (АРЧД) © # бумажный денежный знак вообще (МАС). 3. ТМГв0.<нем. Акц0. им.2м+С2Н2р +С2Ф1бр (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н2. ТСИС: фр.. Ф2/4.3р. 3. М0.. К0. 2. НКРЈ/ БНК: 25/4] 1. им. а. . СТСРЈ : разг. С2Н2. АСИГНУВАМ е-д. (АРЧД)..: 4/4..: 4/4. § [с ]). финанс. суми. финанс. Д1/1. им. Акц0.<нем. (СТСРЈ) ь ⌂ рус. определяне на парични суми за изплащане на нещо. документ за получаване на сума. К1. книжен паричен знак в царска Русия от 1768 г. с който учрежденията получават от банката суми.. заст.<фр.. књиш.. НКРЈ/БНК: 3/5] система от мероприятия за запазване почвата и почвените води от замърсяване и нечистотии (АРЧД). писмено нареждане да се отпусне нещо. СРЈXVIII: пољ. ЕСРЈ: пољ. С1Фм+С2Н 2-4р+С2Ф1бр. фр. спец.<лат. б. АСЕНИЗАЦИЯ ц-д.. НКРЈ/ БНК: 23/10] лице. книжен паричен знак във Франция през Революцията от 1789 г. им. Ф3/4.-ж. (АРБЕ).: 4/4. им. ТГ2/5.. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) ассенизация С..2 ассигновка (СТСРЈ) ассигновка (СЦРЈXIX) кс: асигнация ⌂ рус.<лат.-ж./сврш. [акц. БТС: фр. ист. ЛСА0. ТГ1/2. Ф3/4 І.-несврш. І.-м.. (АРЧД). М0. С0. Д1/1. 2. АСЕНИЗАТОР ц-д. Ф2/4.<фр. [акц. ЛСА1/2.-ж.. (АРЧД). Д1/1../ сврш. които изразходват за определени цели.. ТМГв1. Акц0.< ь лат. А1 (АРЧД/МАС/СИСЧ) ¤ С2Н3р (АРЧД/СТСРЈ1. ЛСА0.. финанс. общественное собрание в эпоху Петра І) + С1Фр (#1: ООН) + С2Фр (*2: <разширено>) (МАС). ь 2. финанс. <-атор » -атор>.-п. [акц. гл.. спец. АСЕНИЗИРАМ г-д. ТГ1/2..<лат. С0.-ж. предназначени за разширяване на основния фонд (АРЧД) © #2: билетъ на отпускъ чего либо (СЦРЈXIX). у мн. ТСРЈ: зван.-м. ЛСА1. (СИСЧ) 1.<лат. С0. ТГ1/2. (ТСИС) ассигнация и вар. НКРЈ/БНК: 1/0] отстранявам нечистотиите (АРЧД). (ГРЧД).: 3/3. СИА0гр. асигнати. 1. <-ация » -ация>. предназначаване суми за известни цели. М0. К0.-несврш. ТГ1/2. СИСЧ: фр.<белор. © С1Нм (#1: письменное распоряжение.2> ц-д. © #: о публичном гулянье СРЈXVIII). § [с ]). рет.. СТСРЈ : заст. (СРЈXVIII) ассигнацiя (СЦРЈXIX) кс: асигновка ⌂ рус..4 р+С2Ф1бр (АРЧД/СЦРЈXIX) ассигнация С. Акц0.. гл. 176 (АРЧД). им. [акц. им. М2. АСИГНОВКА<1.<фр.-п. М2. књиш.<лат.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ (#2: бал. им.. (ТСИС) ⌂ рус. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ассенизировать І.. Ф3/1./нем. (§ [с ]).. (ПСИС) ь ⌂ рус. К1. 4. Акц0.-п.-несврш. ист.. јд. рус.. гл. Ф3/1.. А1 (АРЧД/ МАС) ¤ С2Н2-4р+С2Ф1бр (АРЧД/ ТСИС) ¤ С1Н1м+С1Ф1. което се занимава с асенизация (АРЧД). <-ка » -ка>.: 3/3. (СБТ 1 2 лат..-ж.. ТГ2/5.. (МАС: фр. ь (МАС... АСИГНАЦИЯ ц-д. назначение) + С1Фм (# 1: указ о постое. Д1/1. А2 (АРЧД/МАС/ПСИС) ассенизатор С. 2. Акц2. [акц.-ж.. (§ [с ]).

(ТСИС) ассигновать и вар. от асириец и от Асирия (АРБЕ2) © *: асириец (АРБЕ2/СРЈXVIII).<грч. К0. >. им./фр. (АРБЕ). НКРЈ/БНК: 9/0] асирийци (АРБЕ). ТСИС: грч. им.</лат.-несврш. Д0. од лат. <од ь ь ь лат. А2 (АРБЕ2/СТСРЈ) ¤ С2Фр (АРБЕ2/ СРЈXVIII) ассирийский С.+>. М0. НКРЈ/БНК: 1/10] права линия./3. (АРЧД). нем. людей) СРЈ XVIII). Акц0. ⌂ <ПФС .). която живее в РУСКИ УТИЦАЈ Ирак.<стјевреј.<грч. Д1/1.3м+С2Н1р (СТР/СИСЧ) ¤ С1Н3м (СТР/НСИС) ¤ С1Н3м (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н1р+ С2Ф2>р (СТР/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р+ С2Ф3>р (АРБЕ/СРЈXVIII) ассистент С.: 3/3. Акц1.. ЛСА1. Д1/1. К1.. 2. НКРЈ/БНК: 22/9] 1.-ж. М0.+> ь ь ь (§ [с . <-ец » -ец>.. књиш... Д1/1.-м.. (СИСЧ) ассистент и вар. књиш. <-ский » -ски>. Турция и някои други съседни страни (АРБЕ2). С0.: 2/3. рет.-мн. (АРБЕ. спец.-м. (СТСРЈ) ассирийский и вар. (МАС. <грч.-п.<лат.. (СРЈXVIII) кс: адюнкт.-м.: 3/3.. (СРЈXVIII) ассигновать (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (СТСРЈ) вар: асиреец (АРБЕ2) вар: асирянин (АРБЕ2) ⌂ <рус. А2 (АРБЕ/СТСРЈ/ МАС/СРЈXVIII) ассирияне С. А2 (АРБЕ/ЕРБЕ/СТСРЈ) ассириец С. А2 (АРЧД/ТСИС/ МАС) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Н2м (АРЧД/СЦРЈXIX) ассигновать І. М2. ЛСА1. ТСИС: нем. ТСИС: пољ.е. ТГ1/2. им. заст. АСИМПТОТА б-д. която се приближава към крива.<грч. ЕСРЈ: нем. им. (§ [с . преди н. сътрудник ⌂ рус. с с ]). [акц.<лат. А2 (АРЧД /СИС/ТСИС) асимптота І. <предназначавам някаква сума за някого или за нещо. финанс. рет. Акц1. К0. мъж от народност. (БТР. с с ]). (СИС) ⌂ рус. (СИС: лат.. СИСЧ: лат. ЛСА0. ЕСРЈ. (СРЈXVIII) ⌂ рус. С0. им. ТМБ0. им. Ф3/4. (СРЈXVIII) рус. М2.. (АРБЕ2). Ф3/4. Ф3/1. С1Фм. ТСЖВЈ: геом.. Ф3/2. АСИРЯНИ г-[д]. АСИРИЙСКИ г-[д].. С0. І. [акц. ЛСА0. Д1/1... [акц. гл.< .<стјевр.<стјевр. (§ [с . отпущам пари> (АРЧД) © С1Нм (#2: распорядиться о денежном платеже. с с ]).-м.+>. ист.. § [с ]).: 3/3. К0. им. © #2: дать письменный видъ для полученiя денегъ (СЦРЈXIX). А1 (СТР/МАС) ¤ С1Н2. заст.несврш. [акц. (АРБЕ2). С2Н1р. (ЛА1986). Акц0. + без. (АРБЕ2). СРЈXVIII: ь пољ. БЕР). ТГ2/5.< лат../м.-ж. жител на древната робовладелска държава Асирия в северозападната част на Месопотамия. акц. А2 (АРБЕ2/СТСРЈ) [<ПФС рус. РБАН). Ф3/4. (АРЧД). (СИС... им. мат. геом..177 ЛСА0/2. фр. НКРЈ/БНК: 1/0] ► АСИРЯНИ АСИСТЕНТ ц-д. К1. нем. (ГРЧД). ТГ1/2.: посл. (АРБЕ). Акц2.. 2. обј./м. Аг0. Аг0. прид.<фр. Иран.-п. [акц. АСИРЯНИН г-[д]. Акц0. която е просъществувала от края на третото хилядолетие до края на VII в. лат. прид. без да я пресича (АРЧД). им.<грч. (МАС) ассирияне и вар. ТГ0. Ф2/4. СИА0гр. спец. ТГ2/5. ТМБ0. гл. ЛСА2.. од лат. ТГ2/5. Аг0. ЛСА2. (ГРЧД). выдать документ на платеж или получение денег) + С1Фм (#1: место.-м.<лат.. НКРЈ/БНК: +30/+30] прил. НКРЈ/БНК: 30/0] асигнирам.-мн.: 3/3. <-яне » -яни>./сврш. М1.. заст. М0. ь ь ь 1.. АСИРИЕЦ ц-[д].

-м. [акц. скупо использующий изобразительные сред2 ства (СТСРЈ ). М0.<грч. помощник на професор..-ж. входящего в состав почетной охраны воинского знамени (СТСРЈ). ТСИС: нем... извънредно въздържан по отношение на удоволствията на живота. /фр. пустинник.). им. књиш..-м. АСКЕЗА б-д. ТСРЈ: грч. ¤ 1. ТСИС: нем. ист. #3: первый судья в Севилье (СИСЧ). диригент и др. на режисьор.. © *3>: помощник при отправлении церемонии (СРЈ XVIII). суж.).2> б-д. М2. књиш.: посл. М0.-м. [акц.. СТСРЈ : 2. им. фиг. 2.. цркв. (МАС: 2 грч. Ф3/4. (АРБЕ)..-ж. (АРЧД).. им. А1 (АРЧД /ССТ) асканит І./фр..2) аскетизм С. 3. рус. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] 1.<лат. ТГ2/5. А1 (АРБЕ/МАС/ТСИС) ¤ С1Н2м (АРБЕ /СТСРЈ1. Акц1. (БТР). (РБАН)...). постник. Акц0. нем. им. К0. 2./фр.-м. входящее в состав почетной охраны знамени /при знаменосце/ (НСИС). режисьор и др. фиг. М0. © #2: посредник между кредиторами для окончания дел несостоятельного должника. Ф2/4...<грч. с с ])./посл./фр. ТГ0. фиг. С0. А1 (АРЧД /СИС/ТСИС) аскеза І. © #3: лицо.-м. грч.<грч. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. им. в университет – най-ниското научно звание и преподавателска длъжност. ТСИС: нем. (ГРЧД). 2. който има суров начин на живот (АРБЕ) © #2: художник. НКРЈ/БНК: +30/+30] отшелничество..2 аскетизм (СТСРЈ) кс: въздържание. изв. лабораторната и преподавателската работа./посл. <-изм » -изъм>. (БЕР)./3. Д1/2.. АСКЕТИЗЪМ<1.<грч.. (АРБЕ) © #3: помощник знаменосца. мин. І. Ф2/4. К0. фиг. СРЈXVIII: пољ. 2. ист. + прош.: 2/2. фиг. К1. писатель и т. Акц0. <-ент » -ент>. разновидност на бентонита. ЛСА0. (ТСИС) 1. ист. Акц0.: х х посл.. човек. <грч. 2. подвижничество ⌂ рус. С0. СТСРЈ : 2.2 аскет (СТСРЈ) кс: отшелник. лекар. религиозно схващане за духовно издигане чрез отричане от земни блага и чрез телесно изтощаване..п. Ф2/4.: посл.... ЛСА0. [акц. им.. подвижничество ⌂ рус. (ТСИС) вар: аскезис (АРЧД) кс: отшелничество. ТСРЈ: 2 књиш. 2.. (СТР) © #2: а также лицо.2) аскет І. фиг. 2.. ТГ0. 1. СТСРЈ: 2. К1. (БТС) 1.. 2. І. от- .. грч. (СИС: 178 грч. ь ь ь § [с .. (РБАН).. (АРБЕ2). А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н3м (АРЧД/БТС) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СТСРЈ1. ТГ0. груз. С0.. (АРЧД). отшелник. подвижничество (АРЧД). (АРЧД). им. (ГРЧД).<грч. © *3>: помощник при отправлении церемонии (СРЈXVIII). спец.. (БЕР). НКРЈ/ БНК: 0/0] вид глина./пољ.2> е-д. АСКАНИТ б-д. АСКЕТ<1. 2. І. (СИС: грч.-м.: посл.. което заема такава длъжност.. (ССТ) ⌂ рус. фиг. употребявана като обезцветяващо средство в някои отрасли на индустрията (АРЧД). във висше учебно заведение – длъжност на помощник на професор в научната. пустинник ⌂ рус.<грч. занимающее эту должность (МАС). лице. С0. 1. х [акц. им. геол. фр. цркв./посл. вещ помощник на лекар при операция. последовател на аскетизма /1/. [акц.. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. ЛСА0/1.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ лат. отчуждение. ЛСА0/1. фиг.<грч.< нем. грч. (АРБЕ).<грч.

(ГРЧД).<фр.<лат. рус.-ж. организация. уединен.. аскетизм I.. дружество. 1.. 2. © С1Нм (#2: свойственный аскетизму ІІ. АСКЕТИЧЕН<1. кръжок.<нем.. (РБАН). А2 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н2м1+С2Н2р (АРЧД/СТСРЈ1.<лат. групировка. команда.: посл.<лат.. Д2. књиш. аскетизм II. ТСИС: нем. аскетический I 1 1 (СТСРЈ ). им.2 ассоциация (СТСРЈ) кс: блок. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] ¤ 1.. акц. Акц0. ЛСА0. Акц1. С1Н4. им.. <-ивный » -ивен>. (АРБЕ). (ГРЧД). с сущ. АСКЕТИЧЕСКИ<1../7. связанный с ними. аскетический I 1 2) + С1Фм (#1: аскет I) (СТСРЈ ). характерный для них. (МАС) 1. К0.. рисунке и т. /фр. лат.. (БСИС) ⌂ рус.2 аскетичный (СТСРЈ) аскетический (ТСРЈ) вар: аскетически (АРЧД) ⌂ рус. фил.. Д1/1. М2/0.. ТГ1/2. фил. хем. спец. 3. АСОЦИАЦИОНИЗЪМ г-д.<лат. прид.<лат. <-ичный х » -ичен>. СИС: лат. М0. обединителен... § [с]).179 чуждаване от живота и от света (АРЧД) © #2: намеренная скупость в использовании изобразительных сред2 ств в искусстве (СТСРЈ ).. ТГ0. 4. пол. С2Н2р. който се отнася до аскет. М2/0.<фр.. лат. изв. характерный для них. (АРБЕ). связанный с ними.2 (СТСРЈ ). (АРЧД).. лига.2> РУСКИ УТИЦАЈ АСОЦИАТИВЕН г/ц-д. ЛСА0/1. ЛСА1. ТГ2/5. Ф3/4. астр. ¤ който се отнася до аскетизъм (ГРЧД) © С1Нм (#2: свойственный аскетизму I. НКРЈ/ х БНК: +30 /+30] който се отнася до асоциация..2> ц-д.-м.<грч. Д1/1. псих. (БЕР). + заст.. Акц0. аскетический I 2) + С1Фм (#1: аскет I) 2 (СТСРЈ ). НКРЈ/БНК: 0/0] теория в психологията. [акц. С1Фм.2) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (АРБЕ/ СТСРЈ1.. ТГ2/5.<лат.-м./нем.5м. хем. съюз ⌂ рус. (АРЧД). лагер. с сущ.: 5/5. [акц. Д1/2.2) ¤ С1Н2м+ С1Ф1м (ГРЧД/СТСРЈ1. общество. 2. група. прид. (АРЧД). (БЕР) фр. (СИС: лат. (МАС: псих. [рус. им. Д0. ЛСА0.п. § [с]). ТГ2/5. (МАС) 1 ассоциативный (СТСРЈ) ⌂ рус. -вен С.).. књиш. 2. М1.: 3/3.-ж. С0. 3. ТГ1/2 Акц0. ¤ присъщ на аскет (БТР) © #1: соотн. М2.. 2. аскет I. [акц. (МАС: + фиг.: 3/3. (АРЧД). Ф3/1. изв. секта. . Д2. © #3: намеренная ограниченность в использовании изобразительных средств в произведениях искусства (БТС). ТГ2/5. ЛСА1. която свежда всички сложни психически процеси до простите елементи на асоциацията (АРЧД). Акц0 Ф3/4. НКРЈ/ БНК: +30х/6х] ► АСКЕТИЧЕН<1. аскет II. К1. аскетам I. прид. ТСРЈ: књиш. свързващ (АРЧД). аскетам IІ. Ф3/4./нем. отшелнически. 2. 3.2м (АРЧД/СТСРЈ1.2> е/б-д. 1. © #1: соотн. С0. Ф3/2. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С1Ф1. Д0. прид.<грч. (БСИС 2007: лат. прид. © #1: аскетизм 1. псих.2> е-д. (БЕР) рус. А2 (АРЧД/БСИС2007) ассоциационизм С.. нем. (ТСРЈ) 1. ватага. съединение. Ф3/4. псих. дружина. 1. (АРЧД)./фр.../ (МАС).2) аскетичный. (ГРЧД). АСОЦИАЦИЯ<1.. 5.2) ассоциация С. -чен С. <-изм » -изъм>. <-ический » -ически>. А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+ С1Ф1м+С2Фр (АРЧД/СТСРЈ1). (БТР). псих./фр.2) ¤ С1Н1м (БТР/СТСРЈ1. Ф3/2.< лат. им. фр. спец. аскети2 ческий II 1 (СТСРЈ ). А2 (АРЧД/МАС/ СТСРЈ1) ассоциативный. въздържан (АРЧД) © # строгий и скупой /о живописи. спец.

им. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] ¤ 1. гледище. 2. вид на глагола.3р (АРЧД/СЦРЈXIX) аспект І.. [акц. лице. К1. АРБЕ). явленията. бот.. 3. ТГ0. 180 астр. им. взаимно разположение на планетите (АРБЕ2) © #: виды на будущее // вид (СРЈXVIII).. 4. изменяющийся в течение года в соответствии с чередованием фаз развития растений и называемый по окраске преобладающего вида (СИС). прилика. © #: виды на будущее // вид (СРЈXVIII).. има някакви аспирации. књиш.<фр.. 2. ¤ 1. ТСИС: нем. А1 (АРЧД/МАС) ¤ С2Н2. 3. асистент ⌂ рус. АСПИРАНТУРА б-д. им. положение на планетите и звездите по отношение на слънцето или помежду си. астр. ТГ0. <-ация х » -ация>.. старший воспитанник. дружество (АРБЕ).. СРЈXVIII: фр. страна или изходно начало. 2. група.. М0. за да получи научна степен (ГРЧД). съюз (АРЧД) © #4: звездная ассоциация. (АРЧД). грам. соединение... лице с висше образование. астр. неол. (ГРЧД).: посл.3р (АРЧД/БТС) ¤ С2Н1-3р (АРБЕ2/ СИСЧ) ¤ С2Н2-4р (АРБЕ2/СИСК) ¤ С2Н1. Акц0. нем. СИСЧ: фр. + фиг. 2. сдружение. ТГ0.. външен вид. (СИС: лат..-м. 3. књиш.4р (АРБЕ2/БЕС) ¤ С1Фм +С2Н3р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Фм +С2Н1-3р (АРБЕ2/СРЈXVIII/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н1. вид на глагола (АРЧД) © #1: внешний облик растительного сообщества. лат. ЛСА0/1. (МАС: лат.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 2 бот.: 4/4. І. (БТР).. 3. К1. грам. СТСРЈ : псих. С0. #5: совокупность однородных растительных сообществ /фитоценозов/ с одинаковым составом видов растений и со сходными взаимоотношениями как между организмами. псих. так и между ними и средой (СИС).-м.. Д0. А1 (ГРЧД/СИС/ СТСРЈ) ¤ С2Н2р (ГРЧД/БТС) аспирантура С. насока. контраст и пр.<лат. Акц0.. со1 общество чего-л (СТСРЈ ). доброволно обединение. (БТС) аспект (СРЈXVIII) аспектъ (СЦРЈXIX) кс: взгляд. М0.. ¤ 1. астр.-м. бот. псих.. което се подготвя за научна работа под ръководството на професор (БТР) © #1: во Франции. хем. АСПИРАНТ б-д.). Ф2/4.<лат. им. с оглед на които се възприемат или разглеждат нещата. СЦРЈXIX: астр. тройни и повече молекули.. (БТС) .. лат. 2.</лат. (СИСЧ) кс: адюнкт. І. [акц. 5. НСИС: лат. АСПЕКТ б-д.... БЕР. § [с]). лат.. 3. готовящийся в службу (СИСЧ). чувства. момент ⌂ рус.: посл. 3. 2.. ЛСА1. което се стреми. Акц0. С1Н2м+С2Н2. съединение от еднородни неща. ТСРЈ: лат. ШЕСРЈ. свойството на молекулите на някои вещества да се свързват с двойни. 3. НКРЈ/ БНК: +30/+30] ¤ вишист. им. С1Н2м+ С2Н2р. астр. (РБАН). 5. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. [акц. бот...<лат.<лат. спец. 3./посл. при която появата на едни от тях извиква други. 3. мисли.<лат.. К1. ТСИС: нем./фр. (ГРЧД. БЕС: лингв.. време./фр. домогва се до нещо. Ф2/4.. ЕСРЈК: фр. изглед на нещата и явленията...). 4.. 3. А1 (ГРЧД/МАС) ¤ С2Н1р (БТР/МАС) ¤ С1Н1м+С2Н2р (БТР/СИСЧ) аспирант І. свързани с тях по място../нем.-м. БТР). който подготвя дисертация. СРЈО: књиш. 2.. 2.. хем. им.<лат. (АРБЕ2). 2. © #2: группа. 4.-ж. Ф2/4.3р.. ЛСА1.. гледна точка. вид. М0. свързване на представи. (РБАН.-ж. 4.2. при което появата на една от тях извиква друга. връзка между представи. астрол./посл.. ¤ 1. вид. мнение. лат. грам.

181
⌂ рус.<нем.<лат. (ГРЧД); рус.
(АРБЕ); рус./нем.<лат. (АРЧД); рус.,
2. фиг., разг. (АРБЕ2); лат. (БТР);
изв. (БЕР); (СИС: лат.; ТСРЈ: неол., 2. разг.; ТСИС: нем.<лат.);
<-ура » -ура>; [акц.: 4/4; НКРЈ/БНК:
+30/+30]
1. система за подготовка на аспиранти; 2. времето, за което се подготвя
аспирант (ГРЧД) © #2: совокупность
аспирантов какого-л. вуза, научно-исследовательского учреждения (СИС);
© #2: отдел, занимающийся такой подготовкой при научном учреждении или
учебном заведении (СТСРЈ).

АСПИРАТОР<1,2> б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/2, Д0, им.-м., М0, С1Ф2р, К1,
ЛСА1, А2 (АРЧД/СТСРЈ1,2) ¤ С1Н1
м+С2Н2р (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Н1м+
С1Ф2м+С2Ф1м (АРЧД/БСИС2007)
¤ С2Н2,3р (АРБЕ/СТСРЈ1,2)
аспиратор С, им.-м. (БСИС)
1,2
аспиратор (СТСРЈ)
⌂ рус.<фр.<лат., 1. хем., мед., 2.
тех. (АРЧД); фр.<лат. (ГРЧД); лат.,
спец. (АРБЕ); (БСИС2007: лат., 3.
мед.; ТСИС: лат., 1,2. тех., 3. мед.);
<-атор » атор>; [акц.: 3/3; НКРЈ/
х
х
БНК: 2 /24 ]
¤ 1. уред за изтегляне на въздух или
газове от нещо и на гной и други течности от телесни кухини; 2. вентилатор с всмуквателно действие към селскостопанска машина, който служи за
пречистване на семена (АРЧД) © #2:
пречистване
на
семена
(АРЧД/
1
СТСРЈ ); © #1: прибор для вытягивания газов при газовом анализе
(СИСЧ); © С1Нм (#1: прибор для определения электропроводности атмосферного воздуха) + С1Фм (#2: лишней
влаги воздух) (БСИС2007); ¤ 1. уред
за всмукване, изтегляне на въздух,
проби от газове и под., за да се определи химическият им състав или съдържанието на прах, влага и др. //
уред за всмукване, изтегляне на теч-

РУСКИ УТИЦАЈ
ност, гной, кръв и под. от нещо; всмукател; 2. част от някои селскостопански зърночистачни машини за всмукване и изтласкване на въздух и леки
примеси и за пренасяне или връщане
на отделеното зърно на определено
място; 3. селскостопанска машина за
пренасяне или връщане на отделеното зърно, слама и др. чрез всмукване
и изтласкване с помощта на силна
въздушна струя (АРБЕ).

АСПИРАЦИЯ<1,2,3> б-д, ТГ0, Акц0,
Ф2/4, І, им.-ж., М0, С2Н1р, К1,
ЛСА1, А1 (АРЧД/СИС) ¤ С2Н1,2р
(АРЧД/СТСРЈ1,2,3/БТС) ¤ С2Н3,4р
(АРЧД/СИСЧ)
аспирация І, им.-ж. (БТС)
1,2,3
аспирация
(СТСРЈ)
кс: апетит, влечение, въжделение, жажда, желаниe, интерес,
наклонност, намерение, охота
побуждение, придихание, стремеж, цел
⌂ рус./фр./нем.<лат., 1. књиш., 2.
лингв., 3. мед., 4. тех., мед. (АРЧД);
нем.<лат., 2,3. спец. (ГРЧД); лат.
(РБАН); фр.<лат., 1. књиш., 2. мед.,
3. спец., 4. лингв. (АРБЕ); (СИС,
ТСИС: лат., 1. тех., 2. мед., 3. мед.;
СИСЧ: лат.; БТС: мед.); [акц.: 3/3;
х
х
НКРЈ/БНК: 3 /+30 ]
1. стремеж, домогване до нещо; 2.
придихание; 3. проникване на чужди
тела в трахеята и белите дробове при
вдишване; 4. изтегляне или изсумкване на въздух, прах, газове и други от
нещо и на гной от телесна кухина АРЧД

АСТЕРИЯ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/3, І,
им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0, А1 (АРЧД
/СИС/ОИС/НСИС)
астерия І, им.-ж. (СИС)
⌂ рус./фр.<грч., зоол. (АРЧД);
(НСИС, ОИС: грч.; ТСИС: фр.<грч.;
§ [тэ]); [акц.: 2/2; НКРЈ/БНК: 3/3]
морска звезда (АРЧД).

БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ
АСТМА б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/3, І, им.ж., М0, С0, К0, ЛСА0, А1 (АРЧД/
БТС/СТСРЈ/СРЈXVIII)
астма І, им.-ж. (СТСРЈ)
астма (СРЈXVIII)
⌂ рус.<нем.<грч. (БЕР); лат.<грч.,
мед. (АРЧД; ГРЧД); грч., мед. (БТР)
нлат.<грч., мед. (АРЧД); грч.
(АРБЕ); (БТС: грч.; ТСИС: нем.<
грч.; СРЈXVIII: мед.); [акц.: 1/1;
НКРЈ/БНК: +30/+30]
пристъпи на силен задух вследствие
на остро стесняване на малките бронхи или при сърдечно болни – вследствие на остър белодробен застой АРЧД

АСТМАТИК б-д, ТГ0, Акц2, Ф2/4,
Д0, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2
(АРЧД/МАС/ТСРЈ)
астматик С, им.-м. (МАС)
⌂ рус./фр.<нлат.<грч. (АРЧД); фр.,
спец. (ГРЧД); фр. (АРБЕ); (МАС:
разг.; ТСРЈ: мед., разг.); <-ат/ик »
-ат/ик>; [акц.: 2/посл.; НКРЈ/БНК:
+30/28]
болен от астма (АРЧД).

АСТРА б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/3, І, им.ж., М0, С0, К1, ЛСА0/1, А1 (АРЧД/
МАС/СРЈXVIII) ¤ С1Н1м (АРЧД/
СИСЧ) ¤ С1Н1м+С2Н1,3р (АРБЕ2/
СИСЧ) ¤ С2Н1,3р (АРБЕ2/ПСИС)
астра І, им.-ж. (СИСЧ)
астра и вар. (СРЈXVIII)
⌂ рус./клат.<грч., бот. (АРЧД); грч.
(БТР; СИСЧ); грч., 2,3. бот. (АРБЕ2)
(МАС, СИСЧ: грч.; ТСРЈ: грч., бот.;
СРЈ XVIII: нем.<лат., бот.; ЕСРЈ:
нем.<грч.); [акц.: 1/1; НКРЈ/БНК:
+30/+30]
¤ лятно градинско цвете с красиви лъчеобразни цветове; богородичка. Aster
chinensis (АРЧД) © #1: небесное тело
(СИСЧ); ¤ 1. градинско цвете с кичести бели, розови, червени или лилави
цветове, което цъфти в края на лятото
2
и в началото на есента; богородичка ;
2. род едногодишни тревисти расте-

182

ния с красиви ярки звездовидни цветове от семейство сложноцветни, произхождащи от Китай и Япония, широко
разпространени като културен вид /с
около 4 000 сорта/; 3. род многогодишни тревисти растения от семейство
сложноцветни със светло-сини до виолетови цветове, събрани в метличка
или грозд (АРБЕ2) © #1: небесное тело (СИСЧ).

АСТРАГАН е-д, ТГ2/5, Акц0, Ф3/4,
І, им.-м., М2, ТМР2, С#, К2, ЛСА2,
А2 (АРБЕ/БЕС/БСЕ)
Астрахань І, им.-ж. (БСЕ)
вар: астрахан, заст. (АРБЕ)
кс: каракул
⌂ рус., + у мн., епон. (АРБЕ); рус.
<тур., епон. (АРЧД); тат. (РБАН);
тур.<грч. (БЕР); [акц.: посл./посл.;
НКРЈ/БНК: +30/23]
скъпа кожа от каракулски агнета с къдрав черен или сив косъм // различни
видове такава кожа (АРБЕ) © #: город
в Российской Федерации <...> (БЕС).

АСТРАЛИТ б-д, ТГ0, Акц0, Ф2/4, І,
им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0/1, А1 (АР
ЧД/ЕСБЕ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СИСЧ)
астралит І, им.-м. (СИСЧ)
⌂ рус.<лат., 1. тех., 2. хем. (АРЧД);
(СИСЧ: грч.; БСИС2007: лат.); [акц.:
посл./посл.; НКРЈ/БНК: 0/0]
1. стъклена сплав с червен цвят; 2.
вид избухливо вещество, което съдържа селитра (АРЧД).

АСТРОБИОЛОГ б-[д], ТГ0, Акц2,
Ф3/2, Д0, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/СТСРЈ)
астробиолог Сл, им.-м. (СТСРЈ)
⌂ рус, биол. (АРЧД); спец. (АРБЕ2)
<од грч.>; <-о- » -о->; [акц.: 4/посл.;
НКРЈ/БНК: 6/1]
специалист по астробиология (АРЧД).

АСТРОБИОЛОГИЯ б-[д], ТГ0, Акц0
Ф3/2, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/МАС/БЕС)

183
астробиология Сл, им.-ж. (МАС)
⌂ рус., биол. (АРЧД); <од грч.>;
<-о- » -о->; [акц.: 5/5; НКРЈ/БНК:
0/6]
наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела (АРЧД).

АСТРОБОТАНИКА б-[д], ТГ0, Акц0
Ф3/2, Д0, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/МАС/БСЕ)
астроботаника Сл, им.-ж. (МАС)
⌂ рус., бот. (АРЧД); спец. (АБРЕ2);
<од грч.>; <-о- » -о->; [акц.: 4/4;
НКРЈ/БНК: 2/1]
наука, която изучава възможните свойства на растенията на другите планети (АРЧД).

АСТРОГНОЗИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/2, І, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/СИС/ТСЖВЈ/СЦРЈXIX)
астрогнозия І, им.-ж. (СИС)
астрогнозiя (СЦРЈXIX)
⌂ рус.+грч., астр. (АРЧД); (ТСЖВЈ:
грч.; СИС: грч., астр.); [акц.: 3/3;
НКРЈ/БНК: 0/1]
дял от астрономията, който се занимава с изучаване на звездите (АРЧД).

АСТРОГРАФ б-д, ТГ0, Акц2, Ф2/3,
І, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2
(АРЧД/MАС/НСИС)
астрограф І, им.-м. (МАС)
⌂ рус.+грч., астр. (АРЧД); астр.
(АРБЕ2); (СИСЧ, НСИС: грч.; ТСИС:
грч., астр.); [акц.: 2/посл.; НКРЈ/БНК:
0/4]
уред за фотографиране на небесни
тела (АРЧД).

АСТРОИДА б-д, ТГ0, Акц2, Ф2/3, І,
им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0, А2 (АРЧД
/СИС/НСИС)
астроида І, им.-ж. (СИС)
⌂ рус./фр.<грч., мат. (АРЧД);
(СИС: грч., мат.); [акц.: 2/3; НКРЈ/
БНК: 3/0]
равнинна крива, определена като об-

РУСКИ УТИЦАЈ
вивка на фамилия прави, получени от
хлъзгането на една отсечка с дължина
а по две взаимно перпендикулярни
прави (АРЧД).

АСТРОЛАБИЯ в-д, ТГ2/4, Акц0,
Ф3/2, І, им.-ж., М0, С0, К1, ЛСА0/1,
А2 (АРБЕ/МАС/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м
(БТС/МАС) ¤ С1Фм (АРБЕ/СИСЧ)
астролябия І, им.-ж. (МАС)
астролябия и вар. (СРЈXVIII)
⌂ рус.<лат. (АРБЕ); астр. (АРБЕ2);
(МАС, ОИС, СИСЧ: грч.; БТС: лат.;
ЕСРЈ: нем., лат.; ТСИС, СИСЧ:
грч.; СРЈXVIII: фр.</лат.<грч., астр.,
геод.; ЕСРЈ: нем./лат.); [акц.: 3/3;
НКРЈ/БНК: 22/+30]
употребляван до XVIII в. астрономически уред, с който са се определяли координатите на звездите (АРБЕ) © #2:
землемерный прибор для измерения
горизонтальных углов при работах по
межеванию земель (БТС); © #: геодезических (СИСЧ).

АСТРОЛАТРИЯ б-д, ТГ0, Акц0,
Ф3/2, І, им.-ж., М0, С0, К0, ЛСА0,
А2 (АРЧД/СИС/СИСЧ)
астролатрия І, им.-ж. (СИС)
⌂ рус./фр. +грч., књиш. (АРЧД);
грч., ист. (ГРЧД); (СИСЧ, СИС: грч.)
[акц.: 3/3; НКРЈ/БНК: 0/0]
звездопоклонство, култ към звездите
(АРЧД).

АСТРОЛОГ б-д, ТГ0, Акц2, Ф3/2,
Д0, им.-м., М0, С0, К0, ЛСА0, А2
(ГРЧД/МАС/ОИС/НСИС/СЦРЈXIX)
¤ С1Н2м (ГРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф
м (ГРЧД/СРЈXVIII)
астролог С, им.-м. (ОИС)
астрологъ и вар. (СРЈXI-XVII)
астролог и вар. (СРЈXVIII)
астрологъ (СЦРЈXIX)
кс: гадател
⌂ рус. (ГРЧД); (ТСРЈ: ист.; ОИС:
грч.); <-0 » -0>; [акц.: 2/посл.; НКРЈ/
БНК: +30/+30]

Ф3/2.+грч. гадател (ГРЧД) © #2: книга по астрологии (СРЈXI-XVII).+грч. който се занимава с астрология. им. АСТРОЛОГИЯ б-д.-м. (АРБЕ).. І.< нем. К1./нем. І. Ф3/2. (СИСЧ) ⌂ рус. К0. ТСИС: енгл.-ж. прид.).-ж.+грч. според която съдбата и бъдещето на хората могат да се предсказват по разположението на небесните тела (АРЧД) © #: книга по астрологии (СРЈXI-XVII). к астрологъ (СРЈXI-XVII). М0. © #: астроном (СРЈXVIII). ЛСА1.. (СТСРЈ) астрологский и вар. С0. прид. ТГ0.<грч. им. ТСИС: енгл. С1Фм+С1Фр. (СРЈXVIII) астрологическiй (СЦРЈXIX) вар: астрологичен (АРЧД) ⌂ рус. космонавт (АРЧД) © #1: специалист по астронавтике (МАС).. С1Н2м. Акц0. астр. А2 (АРЧД/МАС/БТС) астронавтика С. АСТРОМЕТРИЯ б-д. грч. БСИС2007: грч. (БТР..-ж.: 3/3. космонавтика. (АРЧД). (МАС. (БЕС) кс: звездоплавател./нем. (АРЧД). НКРЈ/БНК: +30/+30] лице./ посл. (АРЧД).: 3/3. им. ЕСРЈ: грч.. А2 (АР ЧД/МАС/НСИС/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXI-XVII/СРЈXVIII) астрология І. Акц0 Ф3/2. космонавтика ⌂ рус.). астр. космонавт ⌂ рус. Акц0. <-о. 184 ТСИС: астр. <-ика » -ика>. [акц. Акц0.<грч. им. (НСИС) астрология (СРЈXI-XVII) астрология и вар.<грч. К0. полети в космическото пространство (АРЧД). АРБЕ). ГРЧД. (МАС) ⌂ рус. РБАН). ТГ0. (СРЈXI-XVII) астрологический и вар.. ЛСА0/1. Д0. им. АСТРОЛОГИЧЕСКИ е-д.<грч. © #: то же. (СРЈXVIII) астрологiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. что астрономия (СРЈXVIII)..). им. (ТСРЈ: ист. [акц..). [акц. БТС: грч. ТГ0.+лат. Д0. им. Акц0. 2. астр. Д0. НКРЈ /БНК: 0/4] дял от астономията. (АРБЕ2). ЛСА0. М0. (ГРЧД).-ж. Ф3/2. ТГ0. НКРЈ/БНК: +30/+30] лъженаука. НКРЈ/БНК: 2/+30] 1. характерный для нее (СТСРЈ).. С1Н1м. Ф3/2. АСТРОНАВИГАЦИЯ б-д./нем. М0. астр. © #: прил.-ж. БЕС: грч.<грч. тяхното движение и разстоянията им (АРЧД).. АСТРОНАВТ б-д. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXI-XVII) ¤ С0 (АРЧД/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) астрологический С. К1. грч. (АРБЕ2). ТСРЈ. ТГ0. енгл. М0.: 4/4. С0. Ф3/2 І.-м. М1. [акц. им.<грч. (ГРЧД). А2 (АРЧД/МАС/БТС) астронавигация Сл. което извършва полети в космоса. ТГ2/5. (МАС. АСТРОНАВТИКА б-д.: 3/3. А2 (АРЧД/МАС) ¤ С0 (АРЧД/БЕС) астронавт І. (АРЧД).<нем. НКРЈ/БНК: 2/6] дял от астономията. (АРЧД). който се занимава с определяне местоположението и курса на космически кораб по небесните светила (АРЧД) © С1Фм (#: или летательного аппарата) + С1Фр (#: космически) (МАС).. С0 К0. СИСЧ: грч. (АРЧД). който се занимава с точното определяне на положението на небесните тела. (СИС. спец. Акц0. [акц. Акц0. А2 (АРЧД/СИСЧ/МАС) астрометрия І... енгл.-ж. ЛСА0. ист. АСТРОНОМ б-д..-ж. ЛСА0. им..-ж. <-ический » -ически>. грч. спец. [акц. НКРЈ/БНК: +30/+30] който се отнася до астрология (АРЧД) © #2: свойственный астрологии.: 5/5.). М0.: посл.. .БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ човек. ТГ0. © С1Фм (#: самолёта) + С1Фр (#: космически) (БТС). Ф3/4. (МАС. ЛСА1. (БТР.<нем. (БТС) кс: звездоплаване. им.» -о->.

Ф3/2. която изучава строежа. СДЈXI-XIV: грч. прид. (БЕР).<грч.. (РБАН. СТСРЈ : 2. І. им. Акц2. (СИСЧ) ⌂ рус. грч. ЛСА0.3м АСТРОСКОП б-д. (СРЈXVIII) астрономъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. І. астр. (АРБЕ). А2 (ГРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С0 (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н2. М0. (МАС) . извънредно. [акц. ЛСА0.). АСТРОНОМИЯ б-д.: 3/3. НКРЈ/БНК: 0/0] уред за наблюдаване на небесните тела (АРЧД).). грч. (СРЈXVIII) астрономiя (СЦРЈXIX) ⌂ рус. А2 (АРЧД/СТСРЈ1. (БТР). разг.. (БЕР). ¤ 1.. С0. Д0.-м. лат. рус. К0... (АРЧД). необикновено голям (АРЧД) © С1Нм (#2: соответствующий точному вычислению по расположению небесных светил) + С1Фм (#1: и астроном) (БТС). СРЈXVIII: лат./лат.<грч. Ф3/2. (СРЈXVIII) астрономическiй (СЦРЈXIX) вар: астрономичен (АРЧД) кс: гигантски ⌂ рус. им... грч. (БЕР.: посл. (АРБЕ).. БТР).: посл. С0. Акц0. учебник по този предмет (АРБЕ) © *>: учение о звездах (СДЈXIXIV).-ж.-ж. (СРЈХІ-XVII) астрономиѧ (СДЈXI-XIV) астрономия и вар. 2.< грч.. ЛСА0. ССЈ)./посл.-м.-м. (ЕСРЈ: фр.2> е-д.<лат.<грч. ЕСРЈ: лат. астр. 2. прид. (ТСРЈ: + 2 фиг.). М0. (ГРЧД). кто занимается <.<лат.. им. СТСРЈ: 3. им. <-0 » -0>. им. им.б>р (АРБЕ/СДЈXIXIV) ¤ С2Н2р+С2Ф1бр (АРБЕ/СРЈ XVIII/СЦРЈXIX) [С0 (ГРЧД/ССЈ)] астроном С. ЛСА0/1.-м. ШЕСРЈ: струс. #3: учебник.+грч. ЛСА0. разг. рус.. 2. изв... ТГ0. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ наука. изв../нем. ТГ0. строежа. излагающий содержание данного предмета (СТСРЈ). АСТРОФИЗИК б-[д]. разг. (МАС.<грч. (СТСРЈ) астрономия и вар... М0.> и астрологией (СРЈХІ-XVII). 2. (СРЈХІ-XVII) астроном и вар.. СРЈXVIII: грч.: 4/4. фиг. разг. Ф3/2. © #: и астрология // книга по астрономии (СРЈХІ-XVII). (СТСРЈ) астрономъ и вар. х х [акц. (СТСРЈ) астрономический и вар. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. АРБЕ) рус. Акц0. [акц.<грч.РУСКИ УТИЦАЈ 185 Д0. (АРЧД). ТГ2/5 Акц0. (АРБЕ).. [акц. АСТРОНОМИЧЕСКИ<1.-м. който се отнася до астрономия. (АРЧД)./ посл. К0. Ф3/4.2/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/БТС) ¤ С2Н 2р (АРЧД/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) 1. С0. содержащий теоретические основы данной научной дисциплины. М0. техните системи и Вселената като цяло (ГРЧД) © #2: учебный предмет. К0. който се занимава с астрономия (БТР) © #: учен (БТР/СЦРЈXIX). астрономия І. <фр. М1. движението и развитието на небесните тела и Вселената // тази наука като учебен предмет. ¤ учен.-м. К0. (ГРЧД).. А2 (ГРЧД/МАС/СТСРЈ/СРЈXVIII/СЦРЈ XIX) ¤ С1Фм (ГРЧД/СРЈХІ-XVII) ¤ С0 (БТР/ТСРЈ/СРЈXVIII) ¤ С1Фр (БТР/СЦРЈXIX) (ГРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Фм (ГРЧД/СРЈ ХІ-XVII) ¤ С2Ф>р (ГРЧД/СДЈXI-XIV) ¤ С2Н2р+С2Ф1а. Д0.. (СИСЧ: грч. ТГ0. С0. © *>: учение о звездах (СДЈXI-XIV). им.<грч. спец. НКРЈ/БНК: +30/ +30] ¤ специалист по астрономия (ГРЧД) © тот..2 астрономический С. А2 (АРЧД/МАС/БТС/СТСРЈ) астрофизик С. А2 (АРЧД/СИСЧ/СИСП) астроскоп І. 2.. фиг. развитието и движението на небесните тела.. <-ический » -ически>. им.<грч. наука за произхода. С0.

-м. М0. 1. бот. зоол. <-о... (РБАН).. АТАВИЗЪМ е-д.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 186 ⌂ рус. АСТРОФИЗИЧЕСКИ е-д.: 3/посл. А2 (АРЧД/СИС/СИСЧ) астрофотография Сл. ТГ2/5.: 4/4. [акц. спец. фр. Акц0. Акц1. СИСП: грч. (АРЧД). биол. књиш. Акц0. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) асцидия І.. Акц0.. 2. БТР) © #2: более примитивная форма .-ж. (АРЧД). им. НКРЈ /БНК: 0/+30] който се отнася до атавизъм (АРЧД. ЛСА0/1.. Д0. [акц. ЛСА0./фр. (АРЧД). Д0. ь ь мед. (МЕС: 1. (ЕСБЕ: грч. ЛСА0. (СИС) ⌂ рус. І. [акц.3м (АРЧД/СТСРЈ) атавистичный С. Акц0. фиг. К0.<лат. която изучава блясъка и повърхнинната яркост на небесните тела (АРЧД).-ж. К0. спец. С0. биол. НКРЈ/ БНК: +30/+30] 1. им. [акц.). Акц0. <-о. който се занимава с разработване на апаратури и методи за снимане на небесните тела (АРЧД). ⌂ <ПФС . С0. (АРБЕ2). прид. зоол. К1. НКРЈ/БНК: 0/0] дял от астрономията. (ТСИС) ⌂ рус. Ф2/4. (ГРЧД). им.). С0. АТАВИСТИЧЕН е-д. НКРЈ/ БНК: 0/2] част от астрофизиката. им.<фр. спец. 2.. § [с т ]). (СИС: лат. од грч. Ф3/4. А1 (АРЧД/СИСП) ¤ С1Н2м (АРЧД/ СИС) АСТРОФИЗИКА б-д.. АСЦИДИЯ б-д. М1. (АРЧД). ЛСА0. фр. (АРБЕ2) (СИСЧ: грч.. астр..: 5/5..-ж. (МАС: лат. (АРБЕ2) <-еский » -ески>. (СТСРЈ) кс: анахронизъм. <-о.-ж. прид.<лат...: 4/4. рус.< лат.+>. <од грч.. А2 (АРЧД/СПВ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ МЕС) ¤ С1Н2.<лат.: 3/3.(СИС) ⌂ рус. биол.. А2 (АРЧД/СИС/НСИС) астрофотометрия Сл.<фр. им. 2. имеющий форму мешочка или сосуда (СИС). фиг. ТГ0. І. СТСРЈ: 2. ЛСА0. НКРЈ/БНК: 3/0] вид морско мекотело с прилично на мантия тяло (АРЧД) © #2: лист некоторых растений. прид.<грч. спец.<шпан. Ф3/2.-ж. Ф3/4... ТГ2/5. А2 (АРБЕ/МАС/СТСРЈ) астрофизический С. (АРЧД).-ж.: посл. ТГ0. АСТРОФОТОМЕТРИЯ б-д. който изучава физическите условия и химическия състав на небесните тела и на междузвездната материя (АРЧД). фиг.: 2/2. М2. им. им. ТГ2/5. [акц.. прид. връщане към нещо отживяло.). (МАС) рус. астр. Акц0.. (БЕР).. (БЕР). Ф3/4. [акц. (ТСРЈ.. 1. (АРЧД).. ТГ0..-м.» -о->. ЛСА0/1 А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С2Н2р (АРЧД/ ТСИС/НСИС) атавизм І. Д0. СТСРЈ: 3. Д0. архаизъм ⌂ рус.» -о->. 2. [акц. <-ист/ ичный » -ист/ичен>. рус. Ф3/2. астр.>. К0. физ.» -о->. К0. ЛСА0/1. АСТРОФОТОГРАФИЯ б-д./3. СИС: биол. (СИСП) ⌂ рус. ТСИС: фр. астрофизика Сл..<лат. С0. биол. Д1/2. ТСИС: грч. М0.. С0.: 5/5. књиш. лат. М2. отживелица (АРЧД). НКРЈ/ БНК: 15/7] астрофизичен (АРБЕ). фиг. 1. (АРЧД). биол.... Ф3/2. им.-ж.-ж. проява на признаци у човек.. С0. (ГРЧД). [акц. (МЕС) атавистический (ТСРЈ) вар: атавистически (БТР) ⌂ рус.. НКРЈ/БНК: +30/+30] дял от астрономията. им. астр. БТС: астр.. (АРБЕ2). 2.). ТГ0.).. М0. животно или растение. астр. им. фиг.. които са били свойствени на по-далечни прадеди. С0. НКРЈ/ БНК: +30/+30] специалист по астрофизика (АРЧД). <-ик » -ик>. М0.

<фр. + фр. фиг.. 1. војн. 1..<итал. ЛСА0/1. СРЈXVIII: нем. силно обвинение. 2. војн. СИА0гр.п. (ГРЧД ГСБКЕ).. војн.-несврш. биол.. [акц. А1 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н2м+С2Н4р (АРЧД/СТСРЈ1. мед.<фр. прид. © #3: переход голосового аппарата человека от дыхательного состояния к пению /при пении/ или к речи (ТСИС). 2./фр. 2.. решительное или неожиданное нападение на соперника) + С1Фм (#1: о стремительном нападении животных) (БТС). 2.. (СРЈО) атаковать и вар. фиг.. (АРБЕ2). фиг. војн. 5. 2...-п.. 1. 2. (АРБЕ2). 4... (СИС: фр. ИСГРЈ: 2. спорт.-п. 5. ТГ2/5. 7. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ предприемам атака. 4.... ЛСА0/1. настъпление. НКРЈ/ БНК:+30/0] ► АТАВИСТИЧЕН АТАКА<1. фр.. характерный для него. Ф3/4.-ж. 4.. 1. чего-л./сврш. + фиг. 2. војн.187 организма (МЕС). фиг. 4. (СРЈXVIII) атаковать (СЦРЈXIX) кс: щурмувам ⌂ рус. 3. 3. Акц2.. ШЕСРЈ: нем. разг. 4..3.. (МАС: п.. СТСРЈ: 2./фр.. 3.. ЕСРЈК: нем. војн. ТСРЈ: фр. К1.. (БТС) 1. спорт. фиг. спорт.)./ фр.2) ¤ С1Н2м+С1Ф1м (АРЧД/БТС) ¤ С1Фм+С2Н4р (АРЧД /СРЈXVIII) ¤ С1Н3р (АРЧД/ТСИС) ¤ С2Н2-4р (АРЧД/СЦРЈXIX) атака С. <-ист/ический » -ист/ически>.. Ф3/4... акц. 2. гл. І. прош. ЕСРЈ: нем.2 атака (СТСРЈ) атака и вар. изв.. стремително нападение срещу противник.<итал. фиг. им.. Д0. мед. 3м (АРЧД/СТСРЈ). 4...+>. ЕСРЈ: пољ../ 3. А2 (АРЧД/ ТСРЈ/БСИС2007/СЦРЈXIX) ¤ С1Н 2м (АРЧД/БТС/СТСРЈ) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Ф2м+С2Н4р+ С2Ф2бр (АРБЕ/БТС) ¤ С2Ф2б3бр (АРБЕ2/МАС) ¤ С1Н6м (АРБЕ2/ ИСГРЈ) ¤ С1Н2м+С2Н2р (РБАН/ БТС/СТСРЈ) ¤ С1Фм (РБАН/СРЈ XVIII) ¤ С2Н2р (РБАН/БСИС2007 /ТСРЈ/СЦРЈXIX) ¤ С2Н4р+С2Ф2бр (АРБЕ/ТСРЈ/БСИС2007/СТСРЈ/ СЦРЈXIX) атаковать І.: 4/4. 3. (БЕР). С0./фр.. мед.. рус. (БТР). разг. (РБАН). атавистический /2/. [акц. + фиг. 1.: посл. нападам.. удар щурм ⌂ рус.... А2 (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С1Н2. ТГ0. БТС: 2. мед. засы- . БСИС2007: фр.. М2. внезапен пристъп на болест. ТГ2/5.. 2. 6..-несврш. Акц0.. фиг. /сврш.. мед./пољ. Ф2/3. <од лат. муз.. 4. БТС: фр.. щурмувам (АРЧД) #2: добиваясь чего-л. 3./сврш.-ж. (КБ1987).. щурм. СЦРЈXIX: војн.. 3. © #: РУСКИ УТИЦАЈ осада и штурм крепости // о любовной атаке (СРЈXVIII).. гл.-несврш. АТАВИСТИЧЕСКИ е-д. при циклично произведение – преминаване без прекъсване към следващата част (АРЧД).. © #2: решительные действия с целью добиться чего-либо 1 (СТСРЈ ). (БЕР). гл. 4. 2.<нем. © #2: свойственный атавизму /1/.<итал.. Акц0. 2.. војн.. разг. 2. НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1. фиг. фр. решительно выступить – выступать против кого-. <-а » -а>. (РБАН). фиг. нападка. ТСИС: нем. #3: несущий черты прошлого..-несврш.: х х 2/2. мед. (АРЧД).. 1. (СРЈXVIII) атака (СЦРЈXIX) кс: нападение./фр.<фр. (АРБЕ). муз. атавистический /3/ (СТСРЈ). М0.. фиг. изв.. фиг./фр. 3. © С1Нм (#2: быстрое. ТМГв0. ~ кого. + фиг./ пољ. какво (СТР).2> б-д.4./сврш. фиг. М1. С0. пристъп.<итал. муз... <нем. муз.. + прош. спорт. (АРЧД). С0. прош. Д0 им. гл. гл.. энергично..-несврш. (БЕР). + фиг. ЛСА0/1.. АТАКУВАМ е-д. војн. спорт. [рус. СРЈXVIII: нем.

. Акц0. 3. ЕСРЈК: тур. предводител. 2 + фиг.. (СТСРЈ). 2. © #1: старший в каком-л. настъпвам.> настойчивыми требованиями. предприемам атака.-м. нар. в дореволюционна Русия – началник в козашка войска или селище. АРЧД. 2. – въздействувам вредно върху някой орган или върху организма.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ пать – засыпать просьбами. – въздействам вредно върху някой орган или върху организма. х [акц. станицы и т. обвинявам (АРБЕ) © #2: засыпать просьбами. нар. дорев. п. ЕСРЈ: нем.. оскорблениями или настойчивыми требованиями. СТСРЈ : разг. ¤ 1. АТАМАН<1. обвинявам // отправям към някого много въпроси. им.. в епохата на феудализма – началник на свободните козашки дружини. предприемам енергично действие. 4./тур. І. ТГ0. 2. главатар на разбойници (БТР) © С1Фм (#2: или стрелецком войске) + С1Фр (#2: на разбойници) (СРЈXIXVII). выборный глава . Ф2/2. шаљ. ¤ 1. © #2: начальникъ ватаги промышленниковъ. насочено към или за овладяване на нещо // за храна../посл. предводитель (ТСРЈ). насочено към или за овладяване на нещо // за храна. деле. упреками. © С1Нм (#2: нач. нападам с думи. © #1: о главе превобытного государственного сообщества.2м+С2Н2р (БТР/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м1 (БТР/ СТСРЈ1. ¤ 1. трад. просьбами (СРЈXVIII). вопросами. 3. вопросами. (СРЈXI-XVII) атаман и вар. решительно выступить – выступать против кого-. © #: о любовной атаке // приступать <. НКРЈ/БНК: +30 / х +30 ] ¤ 1. ¤ 1. данни и др. просьбами (СРЈXVIII). © #2: предпринимать решительные действия с целью добиться чего-л. тат.) (СИСП). #2: о главаре.2) ¤ С1Н2м+С2Н2р (АРБЕ/ СЦРЈXIX) атаман І.. (БТС: 2... предводитель (СРЈXIXVII).. © С1Н2м (#2: предводитель разбойничьей шайки // о главаре. (БТР. им.. АРБЕ).. или шайки разбойниковъ (СЦРЈXIX). энергично. нападам.: посл. изпълняващ военни полицейски и административни функции (АРБЕ) © #2: предводитель разбойничьей или воровской шайки // коновод.-м. искания. предприемам енергично действие. коноводе) + С1Фм (#1: о главе превобытного государственного сообщества) (СРЈ XVIII). предложениями (БТС). аргументи някого или нещо.д. рыболовной артели и т.. нападение. настъпвам. 2. факти. СРЈ XVIII: 2. нападам (АРБЕ2) © #6: делать быстрое начало исполнения (ИСГРЈ). питие и др.2 атаман (СТСРЈ) атаманъ и вар. казашки главатар. С1Н2м. К1. станицы) + С1Фм (#3: бурлацкой.<тур. обвинявам (РБАН) © #2: предпринимать решительные действия с целью добиться чего-либо (СТСРЈ).2> б-д. (РБАН). чего-л. #2: добиваясь чего-л. (ТСРЈ) 1. 2.. ЛСА0/1.. 2. коноводе (СРЈXVIII). вожак.. А1 (АРБЕ/ТСРЈ) ¤ С0 (АРБЕ/ СТСРЈ1) ¤ С1Н1м+С2Н1р (АРБЕ/ СРЈXI-XVII) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+ С2Н2р (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С0 (БТР /СИСЧ/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м+С1Ф3м 188 (БТР/СИСП) ¤ С1Ф2м+С1Ф1р (БТР /СРЈXI-XVII) ¤ С1Ф1. предприемам атака. питие и др. 4. нападам с думи. старшина ⌂ рус. (СРЈXVIII) атаманъ (СЦРЈXIX) кс: началник. М0. нападам с думи. ТСРЈ: 1.. вопросами. нападам стремително. нападение. © #: о любовной атаке // приступать с угрозами. предложениями (БТС). © #1: начальник казачьей административно-территориальной единицы – округа.. засыпать – засыпать просьбами. предприемам атака. + фиг.). предложениями (БТС).

АТАМАНСТВО б-[д].. Акц0. им.. НКРЈ/БНК: 4/9] който отрича съществуването на бога и нуждата от религия. ТГ0. х НКРЈ/БНК: 4 /1] длъжност и звание на атаман (АРЧД) © #2: казачье поселение. (АРБЕ2). АТЕИЗЪМ е-д. (БЕР). безбожник (АРЧД) © #: человек. ТГ0.<грч. основан на познаването на явленията в приро- дата и обществения живот.. М0.+грч. прид. фил.). Ф3/1.. М0.: 4/4. књиш. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Ф4м+С2Н4р+С2Ф3>р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Ф1м+ . Д0. ЛСА0. (АРБЕ). безбожие (АРЧД).. С0. ЛСА0/1.<грч. Акц0. Д0. С0. (СРЈXVIII) атеистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (АРЧД). (СРЈXVIII) атеизмъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.-ж.: 3/3.. ь ь (БЕР). (АРБЕ2)./фр. (§ [тэ. [акц. който изключва всякаква религия. © *: звание (АРЧД/ СРЈХІ-XVII). с т ]). <фр. ЛСА0. <од тур. РБАН). фил. А2 (АРЧД/МАС/БСЕ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) атеизм П. М2/0.3м+С1Ф4м+ С2Н3р. АТЕИСТИЧЕН е/б-[д]. К1./фр. рус.: посл.-м. [акц. (АРЧД). им. Д0.. Ф2/2. им. А1 (ГРЧД/СМТ) ¤ С1Фр (ГРЧД/ТСИС) атараксия І. (БТС) 1 атаманство (СТСРЈ) атаманство и вар. (БЕР) фр. фр.+грч...-с. (ЕСРЈ: нем. М0.<грч. акц. А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ1/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (АРЧД/БТС) ¤ С2Фр (АРЧ Д/СРЈХІ-XVII) ¤ С# (АРЧД/СРЈXVIII атаманство С. АТАРАКСИЯ б-д. ТГ0.<лат. <а. фр.</лат. [рус.. § [тэ]). М0. им. СРЈXVIII: нем. им.<грч. (БТС) атеист и вар. Д1/2. прид./ посл. ЛСА1. (ТСИС) ⌂ рус.. <-ист » -ист>. (АРЧД). ТСИС: грч./пољ. С1Н1. [акц. Акц0. (АРБЕ).. М1. (АРЧД). А2 (АРЧД/ТСРЈ).+>. НКРЈ/БНК: +30/+30] материалистически мироглед. [акц. К1.: посл.<нем. књиш. СИСЧ: грч. им. С0.. (АРБЕ). (БЕР).-м. ЛСА0/ 1. (АРБЕ). им. (ГРЧД). І. (СМТ: мед. (БТР./3. Акц1.<грч. НКРЈ/БНК: 2/4] състояние на спокойствие и липса на напрежение (ГРЧД) © #: в медицината (ГРЧД/ТСИС). прид. К0. Ф3/4. НКРЈ/БНК: +30/+30] последовател на атеизма. грч.<грч. ТГ2/5. Ф2/4.: 3/3.<нем.: 4/4.-ж.. § [тэ])..<грч. отрича съществуването на бога и други свръхестествени сили. Д1/1.. Акц0. изв. мед. изв. књиш. АТЕИСТ б-д. Ф3/4. Ф3/2. (СТСРЈ1: разг. БСЕ: фр. НКРЈ/БНК: +30/ 0] ► АТЕИСТИЧЕН АТЕСТАТ ц-д. безбожнически (АРЧД).. А2 (АРЧД/СТСРЈ) атеистичный.РУСКИ УТИЦАЈ 189 1 местного самоуправления (СТСРЈ ). Д1/1. (МАС) атеизм и вар. Ф3/1. <-ство » -ство>. ЛСА0.<грч. НСИС. књиш./укр. СРЈXVIII: укр.-м. ЛСА0/1. Акц0 Ф3/4.(СТСРЈ) атеистический (ТСРЈ) вар: атеистически (АРЧД) ⌂ рус. књиш.. С0.. ТГ1/2. ТГ2/5. Д0. К1.» а->. М2. (СРЈХІ-XVII) атаманство (СРЈXVIII) атаманство (СЦРЈXIX) ⌂ рус. <грч. <-ический » -ически>.-м. (АРЧД)...-м. фр. књиш. не признающий ничего святого (СРЈXVIII). <-ичный » -ичен>. управляемое атаманом /1/ (БТС). (ГРЧД). рус. А1 (АРЧД/МАС/БТС/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII) атеист С. СИС. С0. ТГ2/5.). им. (ГРЧД). С0.. Акц0.-с.<грч. рус. [акц. им. ТГ0. рус. АТЕИСТИЧЕСКИ е-[д]. © #: предводительство (СРЈXVIII). -чен С.<грч. (МАС грч. К1.

4. 3. атестация.. ¤ 1. выдаваемый военнослужащему при переводе его по службе. § ь [т ]).. което ясно характеризира дадено лице. рецензия. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С0 (АРЧД/СРЈ ХІ-XVII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н1м (АРЧД/ СРЈXVIII) аттестация С. писмен документ за придобити права. (МАС: . оценка.. 3.) + С2Ф>р (*4>: письменный отзыв о работе. выдаваемый военнослужащему при переводе его по службе. лат. лат. фиг.. 4. © С1Фм 190 (#: отпускное свидетельство. заст. удостоверяющий право военнослужащего на получение денежного. ТСРЈ: лат.<лат. удостоверяющий право военнослужащего на получение денежного. 1. (БТР). който съдържа сведения за произхода на дадено породисто домашно животно (АРЧД) © С1Нм (#1: свидетельство о присвоении ученого звания. свидетелство.<лат.. свидетелство. 3. СРЈXVIII: пољ. им. им. выдававшееся при отставке в Российском государстве до 1917 г. (АРБЕ). М0. 1. выдававшееся при отставке в Российском государстве до 1917 г. 1. (ГРЧД). характеристика ⌂ рус. © С1Нм (#2: документ. нещо.. разрешение на выезд.<лат. књиш. писмена преценка за качествата и поведението на едно лице през време на службата му. диплома.: посл. вещевого и другого довольствия // документ на право получения членом семьи военнослужащего .части его денежного довольствия) + С1Фм (#4: свидетельство о прохождении службы.. <-ат » -ат>. разрешение на выезд.4р (АРБЕ/СРЈ XVIII) ¤ С2Н3р (АРЧД/СЦРЈXIX) аттестат С.. билет. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ 1. (СТСРЈ) аттестат вар.. п. 3. ТГ1/2.-ж.. (АРЧД).-ж. ШЕСРЈ. (АРЧД). нем. заст.4м+ С2Н4р+С2Ф1. удостоверяющий породистость животного) + С2Ф>р (*1>: об окончании среднего учебного заведения. заст. АТЕСТАЦИЯ ц-д.. длительной командировке и т./посл. 4. 1.. вывоз (СРЈ XVIII). ЕСРЈК: нем. във връзка с научно или специално звание. #4: документ. (СТСРЈ) аттестация (СРЈХІ-XVII) аттестация и вар.. Ф3/1 Д1/1.части его денежного довольствия) + С1Фм (#4: свидетельство о прохождении службы. доказателство (АРБЕ) © С1Нм (#2: документ. (ГРЧД). © С1Нм (#2: документ.4. фр. лат. им. обикн. К1. выдававшийся служащим) (СТСРЈ). 2. свидетелство за завършено образование.. 3./нем. и дающий ему право быть зачисленным на различные виды довольствия. књиш. (СИС: лат. књиш. РБАН).. длительной командировке и т. лат.) (СТСРЈ). ЛСА1. [акц. *3>: рекомендация с места прежней службы) (ТСИС). диплом за завършено образование. вывоз) + С1Фр (#2: на службата му) (СРЈXVIII). 2. © #: отпускное свидетельство./фр. вещевого и другого довольствия // документ на право получения членом семьи военнослужащего . документ.-м. (СРЈXVIII) аттестатъ (СЦРЈXIX) кс: атестация. спец...<лат./нем.офицера . п. и дающий ему право быть зачисленным на различные виды довольствия) + С1Фм (#1: о присвоении ученого или специального звания) + С2Ф1>р (*1>: об окончании среднего учебного заведения) (ТСИС).<лат. (СРЈXVIII) аттестацiя (СЦРЈXIX) кс: отзив. + фиг. (АРБЕ2). заст. 2.офицера . ТСИС: лат. атестация.<лат. Акц0..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ С2Ф1>р (АРЧД/ТСИС) ¤ С1Н2. документ. заст. С1Ф2м..3>р (АРБЕ/ТСИС) ¤ С1Фм+С1Ф2р+С2Н4р (АРЧД/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм+С2Н2. (БТР. #3: документ. уверение ⌂ рус. фиг.

).<грч.. І...-м. © #2: о чем-л (СТСРЈ).. (БТС) 1 атлас (СТСРЈ) 2 атлас и вар. Акц0. спортно ходе- .. (АРБЕ ). ь разг./<лат. А1 (АРЧД/БЕС/БСИС20071) ¤ С2Н 2р (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н3р (АРЧД/ НСИС) ¤ С1Н3м+С1Ф1м (АРЧД/ СРЈXVIII1) Атлант І.<грч.> таблици и др.. анат. събрани и системно подредени рисунки. БЕС.-м. гимнастика ⌂ рус. ТСИС: фр.. <-ация » -ация>. 3. изв.. ЛСА0/1. НСИС: грч. 2. К0/2. им.).. издадени във вид на албум или книга /по изображението на митическия гигант Атлас в изданието на такъв сборник от 1595 г../нем. НКРЈ/ х х БНК: +30 /+30 ] 1. СРЈXVIII: белор. 2 спорт... събрани и подредени по определена система географски карти. НКРЈ/ х х БНК: +30 /3 ] ¤ книга. С0. спорт.<лат.... (БЕР).-м.. СРЈО: спец.. АТЛАНТ<1. архит. (СТСРЈ) 1 атлант (БСИС2007) 1 атлант и вар./ (АРБЕ2 ). гюлле..: 3/3. употребявани за поддържане на свод или антаблеман като декоративни колони (АРЧД) © С1Нм (#3: первый шейный позвонок) + С1Фм (#1: о человеке гигантского роста и силы) (СРЈ XVIII).: 2/2. [акц. М0. (АРБЕ2 ). Ф2/2. <-ика » -ика>. албум от географски или исторически карти или от рисунки. 2. (БТР/СЦРЈXIX). грч. 1..2> б-д. 1 БТР). (СТСРЈ) кс: агонистика. таблици и др.. заключение. ЛСА0. обикновено писмена. © #3: первый шейный позвонок. 1 1 (АРБЕ2 ).). (РБАН).-ж. СТСРЈ: 2.. фр.. са атриб. им.<фр.<грч. + фиг.. (БЕР). технически чертежи и др. А2 (БТР/ БТС1/СТСРЈ1) ¤ С0 (АРБЕ21/ТСРЈ2/ БТС1) ¤ С2Фр (БТР/СРЈXVIII2/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н2р (АРБЕ21/СРЈXVIII) ¤ С2Ф2р (АРБЕ21/СЦРЈXIX) атлас І.<грч. 2 ЕСРЈ : нем. ¤ 1./посл. за качествата и поведението на едно лице (АРЧД) © #1: свидетельство. (ГРЧД). СРЈ 1 XVIII : грч. из определена област на знанието. науката (БТР) © *: или исторически карти или от рисунки. ОИС: грч. (СРЈXVIII) атласъ (СЦРЈXIX) кс: албом ⌂ рус. лат. мит. им. К1. им. 3.. СТСРЈ мит. [акц. скици. © *: или исторически карти <. АТЛЕТИКА<1.2/БЕС) ¤ С# (АРЧД/АРБЕ2/ ОИС) 1. таблици. (АРЧД.-ж. езикознание и др. скици. 1. им. Акц0. чук. 2. БЕС: : 1. ГРЧД ).< 1 грч. 2. М0.. Акц2. -м. 2. 1. скачане. (БСИС 2007 : грч. § [т ]). в древногръцката митология – титан. С0. отзыв (СРЈXVIII).. ТГ0.РУСКИ УТИЦАЈ 191 лат. архит. анат. свързани с определена област на науката /медицина. науката (БТР/СРЈ XVIII). НСИС. АТЛАС1 б-д./нем.. (АРЧД). (АРЧД). сочленяющийся с затылочной костью черепа и вторым шейным позвонком (НСИС). астро1 номия. архит. І.. 2. грч.. К0. [акц. А1/2 (АРЧД/СТСРЈ2) ¤ С1Н2м (АРЧД/НСИС/БЕС) ¤ С0 (АРБЕ2/ СТСРЈ1. НКРЈ/ БНК: +30/+30] преценка или характеристика./.<грч. спорт. таблици и др. прош. (СРЈXVIII) ⌂ рус. мит.. ЛСА0-2. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] ¤ система от гимнастически упражнения /бягане. из определена област на знанието. ТГ0. М0. ~ чего.: 1/посл. мит. (ТСРЈ.. защото взел участие в бунта на титаните срещу олимпийските богове.2 атлетика С. ТГ0. Аг0. 2. Ф2/4 Д0. (РБАН. Ф2/2. [акц.: посл.<лат. копие. който Зевс наказал да поддържа на плещите си небето. мъжки фигури. грч. 1 (БТС : нем... С0. архит. им. грч. хвърляне на диск. грч. фиг.2> б-д.

3. спец. + фиг. грч.<нем. (АРБЕ2). 2. (АРЧД). НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] ¤ 1.: 3/3. 2. -ический » -ески... 1.. јд. А2 (АРЧД/СТСРЈ) ¤ С1Н2м (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С0 (БТР/ ТСРЈ) ¤ С# (БТР/СИСЧ) ¤ С1Ф1м (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С2Н1р (АРБЕ/ СИСЧ) ¤ С1Н2м (БТР/СТСРЈ) ¤ С# (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С2Н1р (АРБЕ2/ СРЈXVIII) атлетический С. 4. 2.. спортна дисциплина. силовые упражнения с тяжестями (БЕС). трюки (НСИС). (БЕР). Ф3/2..2. М0. (ГРЧД). х х [акц.. астр. 4. рус. СРЈ XVIII: лат. грч. обстановка... 1 тех. јд. обикн. 3. разг.2 атмосфера (СТСРЈ) атмосфера и вар.-ж. който е характерен за атлет /2/ (АРБЕ) © #1: соотн.. (МАС: грч.. © #: искусство бороться (ОИС). 3. разг. или не-съгл. характерный для него (СТСРЈ). /фр.. СТСРЈ : 1. 5. 2. фиг. С1Н2м+ С1Ф1м. обста- .. им. А2 (АРЧД/МАС/СТСРЈ1.. прид. + фиг.). © #: прил.. 3. 1. планетите и другите небесни тела. фиг... фиг.-ж. мет.<лат. АТМОСФЕРА<1. ЛСА0. 3. 4. ТГ2/5. 1. јд... јд.: 3/3. ¤ който се отнася до атлетика или до атлет (БТР) © #: подобный атлету. с които се развиват сръчност. обкръжаващи условия. § [+с ф ]). јд. въздухът около нас. въздух.. им. разг. която включва упражнения за развиване на мускулна сила. (МАС) 1./. с сущ. физ. (БТР)./фр... спец. крепкий...БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ не и др.<грч. условия. 2.. ¤ 1.. 1. разг. јд. нем. физ. 3.<грч. 3. обстоятелства. #2: прил. единица мярка за въздушно налягане (АРЧД) © #: С1Нм (#2: невидимая материя. © #2: свойственный атлету. газообразна обвивка около земното кълбо. което включва упражнения. к атлет (СРЈXVIII). сильный (СИСЧ). <-еский.<грч. 1.. фиг. јд. – среда. (БЕР)..5р+С2Ф3бр (АРБЕ 2/СРЈXVIII) ¤ С2Н2-5р (АРЧД/СЦРЈ XIX) ¤ С2Н2-5р+С2Ф1бр (АРБЕ2/ СЦРЈXIX) атмосфера І. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ който се отнася до атлетика (АРЧД) © С1Нм (#2: свойственный атлету /1/. със съгл. фиг. изв. Ф3/4.. който се отнася до атлетика. вид цирково изкуство. разг. която се върти заедно с него и се състои от тропосфера и стратосфера. 3.. спец. 5... І. експр. ТГ0. Акц0. 2. (РБАН). изискващи сила и ловкост (АРБЕ2) © #: искусство бороться (ОИС). 2.< ь ь грч. + астр. 5. 4. атлет (СТСРЈ).2) ¤ С1Н2м+С1Ф1 м+С2Н5р (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Н2 м+С1Ф1м+С2Н4.. 1. 3. АТЛЕТИЧЕСКИ е-д.. физ. сила и издръжливост (АРЧД) © #2: вид циркового искусства. јд../нем.../фр. фиг.. характерный для него) + С1Фм (#1: атлет /1/) (СТСРЈ).<нем. 4... газообразна обвивка около Слънцето. + јд. (СТСРЈ) атлетический (СРЈXVIII) вар: атлетичен (БТР) ⌂ рус. газообразната обвивка на Земята // газообразната обвивка около Слънцето. мет. 4.<грч. к атлет (ТСРЈ).. 2.. ЛСА0-2.. около някои планети и други небесни тела. Д0. (ОИС: грч. 2. фиг. ¤ 1. (СРЈXVIII) атмосфера (СЦРЈXIX) кс: обстановка. фиг. (СТР). 3. + фиг. Акц0. фиг. © #2: жанр циркового искусства. условия ⌂ рус. К0. -ически>.<грч.<грч. ловкост и други качества.. физ.. ¤ 1.2> б-д. физ. [акц..2) ¤ С0 192 (АРБЕ2/СТСРЈ1. С0. јд. заобикаляща среда. рус. ТСИС: нем. М1.. опред. 2. прид. 2. (АРЧД). включающий силовые упражнения. окружающая предметы и объясняющая взаимодействие тел /в картезианской физике/) + С1Фм (#1: о климатическом поясе) (СРЈXVIII). физ. 2. јд.

независимо помежду си единици – атоми. І. спец.<грч../фр. Д0.-м. § [с т ]). БТС: грч. им. извънредно малка частица (АРЧД) © #2: атомная 1 энергия (СТСРЈ ).. НКРЈ/БНК: х х +30 /+30 ] 1. пулверизатор АРЧД АТОМИСТИКА б-д. С0..< грч.. Акц0. <-истика » -истика>..<фр.-ж. най-характерното. М0. Ф3/2.. (РБАН). (СРЈXVIII) атомъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус.).<лат. Д0. А2 (АРЧД/МАС/ТСИС) атомистика С. химията и техниката (АРБЕ2) © С1Нм (#2: невидимая материя.. А2 (АРЧД/СИСБ/БСИС2007) атомизатор С. 2. НКРЈ/БНК: 3/11] учение за прекъснатия строеж на нещата. Ф3/2. хем./фр. К0. 3. (АРБЕ2). 1. им.: 4/4. НКРЈ/БНК: . ТМР1. рус. (СТР). видимые в солнечном луче (СРЈXVIII)..<нем... К0. песн. (ГРЧД). фиг.. протони и др. хем.. ШЕСРЈ: грч. (СИСБ) кс: пулверизатор ⌂ рус. рус. им. им.. Акц0.. ЛСА1. М0. СИСЧ: ь ь хем. не может быть раздѣлено (СЦРЈXIX). књиш. прид. среда. К1.< грч.. хем. 4... [акц. АТМОСФЕРИЧЕСКИ е-д.<лат. ТГ0./фр. неутрони.<грч. НКРЈ/БНК: 1/0] атмосферен (АРЧД).. тех. которое.. обстановка. (АРЧД). ЛСА0. [акц. изв. (ТСРЈ. К0. ТГ0.. (СТСРЈ) атом и вар. Вольфа и др. за неделим/. § [+с т ]). СРЈXVIII: фр. за съществуването на отделни. Акц0. ЛСА0/2. (БТР).2) ¤ С1Фм (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С# (АРЧД/СЦРЈXIX) 1. разг. 5. най-малката частица от химически елемент. атомизъм (АРЧД). публ. грч...: 1/1. (БЕР).: 1/2.. М0. С0. [акц. <-атор » -атор>. (МАС) ⌂ рус.<нем. фил. 2. М0.. (АРЧД). (АРЧД). С1Н2м. прид. С0. С0.. фил. (АРЧД). Д0. (АРЧД). ЛСА0 А2 (АРЧД/ТСРЈ/СИСЧ) атомность С. + фиг. (АРБЕ). заст. Ф3/2. спец. по причинѣ его малости.< грч. им..-ж. ь ь ТСИС: нем. © #: мальчайшая неделимая частица вещества у древне-греческих атомистов // о неделимой монаде Лейбница.. 2.. Акц2. СРЈXVIII: лат. фиг. А2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ/СРЈО /СРЈXVIII/СЦРЈXIX) атмосферический С.. М1. Ф3/2. АТОМНОСТ в-д.).. БСИС2007: грч.-м. (АРБЕ2). грч.<лат.. която се среща и в химически съединения и може да се разпада на атом от полек елемент и на остатъчни частици – електрони. АТОМ<1. /считан от началото на ХХ в. окружающая предметы и объясняющая взаимодействие тел /в картезианской физике/) + С1Фм (#1: о климатическом поясе) (СРЈXVIII).. © #: въ физикѣ: тело.2> б-д. А2 (АРЧД/СТСРЈ1. (МАС) атмосферический (СРЈXVIII) атмосферическiй (СЦРЈXIX) ⌂ рус. (ТСРЈ: ь ь прир. им. (БСИС2007: грч./нем.. която се използва в различни области на физиката.-м. единица за измерване на налягането. нем. физ./< грч. им. рус.-ж. СЦРЈXIX: физ. отличаващо дадена среда. ТГ1/2. 2. грч. (МАС: грч. СТСРЈ: разг. 1 разг. лишенной протяженности // пылинки. Д0.2 атом І.-м.: 3/3. фиг. Акц0. ЛСА0.. СИС: грч.-ж./фр. (БЕР).. Ф3/4. [акц. творба и под. НКРЈ/БНК: 0/0] уред за разпръскване течност на много дребни частици.РУСКИ УТИЦАЈ 193 новка // настроение в дадена обстановка. физ.: 4/4. <-ический » -ически>. (ТСРЈ) ⌂ рус. им. 2.. ТГ0.. § [+с ф ]). АТОМИЗАТОР б-д. (МАС: лат. ТГ2/5. <-ость » -ост>.. СТСРЈ : 2. [акц.

(АРБЕ2).. М2.. нехармоничен (АРЧД).. књиш. Акц2. лингв. С0. + књиш.: посл.. чувственно воспринимаемый предмет. 2.. Акц0. НКРЈ/БНК: +30/3] плавателно средство. АТОНАЛЕН е/б-д... определение.. признак. (МАС. им. свойство ⌂ рус.. А2 (АРБЕ/МАС/БЕС) атомоход Сл.. спец. (ГРЧД). (СИСК: лат. СТСРЈ : лингв.-м. лат. І... § [т]).<лат. НКРЈ/БНК: +30/+30] ¤ ефектен номер в циркова или естрадна програма. (МАС: лат. х х НКРЈ/БНК: +30 /+30 ] 1.. постоянно.<лат. [акц. ТГ0. у мн. 3.<лат. принадлежност. (АРЧД). <-о. С0. Акц2. лат. муз. фил. им. (АРБЕ). [акц..п. свойство или качество.-ж. рус. (БТР). 2..3р (АРЧД/СИС) ¤ С0 (АРБЕ/ БСИС2007) аттракцион І. М2/0. (СТСРЈ) ⌂ рус. ТГ2/5. 3. карусель и т. ум.: посл. свойство ⌂ рус. <-ия » -ия>. (АРЧД). [акц. СИС: фр. ТМР2.<лат.. Ф3/2. <а. А2 (АРЧД/СТСРЈ/БТС) атональный. ум... (АРЧД).. свързано със същината на един предмет. (АРЧД).-м. БТС: муз. являющиеся символом чего-либо. грам. им./фр. лингв. (СРЈXVIII) кс: качество. (МАС). 2. ТГ0.2. (АРБЕ). СРЈXVIII: фр. К2. ефектен номер от циркова или естрадна програма. С1Н2м..-ж. А2 (АРБЕ/МАС) ¤ С1Н2м+ С2Н2. К0. нем. М0. І. -лен П. особеност. фил..-м. 2..). съгласуване по смисъл./нем. 3. <од грч.. ЛСА0. фр. Д0. отклоняване на отвес под влияние на скрити 194 под земята тежки вещества. (БТР). 3./посл. АТРИБУЦИЯ б-д.<грч.-м. [акц. 2. К0. (РБАН). Д0. им.. лингв.3 ) атрибут І. Ф3/2. К1. НКРЈ/БНК: 18/+30] . ЛСА0. който привлича публика (АРБЕ) © #2: устройство для развлечения в местах общественных гуляний: качели.>.-м. им../фр. принадлежност. Акц0. Акц0 Ф3/4. #3: 3 см. 1. физ.<нем. поз. (ТСРЈ) 1.. ТСИС: фр. ТСРЈ: лат. М0. геод.: 3/3. атрибуты (СТСРЈ )..2. ТСИС: фр. 1.<лат.<лат. Ф2/4. ТГ2/5. /<лат. качели) (СИС). 2. (СТСРЈ) кс: качество. (ГРЧД).. НКРЈ/БНК: 2/5] който няма определен такт. М0. ЛСА2. атракционен. књиш. лингв. об.. неотменимо свойство. което се движи с атомно гориво (АРБЕ)..» -о->. фил. прид. тир. а не по граматически форми (АРЧД) © #2: развлечение в местах общественных гуляний (напр./фр<лат.. грам.<лат.. ТГ0. карусель.3р3 (АРЧД/СТСРЈ 1. им.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ 9/0] свойство на атомите на един елемент да се съединяват с атомите на друг елемент.<лат.. БСИС2007: фр./посл. ¤ 1. СТСРЈ : 2 фил. С#. (БЕР).). 3.: 3/3. муз. 1 фил. СРЈXVIII: фр. Д1/2.. АТРИБУТ<1. </лат. който привлича публика..» а->.. (СТСРЈ.. ЛСА0. рус. грам. АТРАКЦИЯ г-д. 2. 3. А1 (АРЧД/МАС/ТСРЈ) ¤ С2Н3р (АРЧД/ СРЈXVIII) ¤ С1Н2. лат.<лат./2.+грч. грам. БСИС) ⌂ рус. ТСИС: фр.2. К1. (АРБЕ). ЛСА0/1. АТОМОХОД б-[д].. характерен белег.. 2./фр. С0. (МАС) ⌂ рус.)./нем. књиш. 3. тж.-ж. им. ТГ0.. прид.: посл. Д0./нем. явление или действие. [акц. 1. рус. валентност (АРЧД).3 атрибут (СТСРЈ) атрибут и вар. 1.. 2. Ф3/4. им. 2. Ф2/4. муз. А2 (АРЧД/СИСК/СТСРЈ) атрибуция С. (МАС: фр.3> б-д. 2.. определение – като част на изречението (АРЧД) © #2: материальный.

(СТСРЈ) . ученик.3 (СТСРЈ ). ТСИС: лат.3 аудитор І. СРЈXVIII: пољ. лат.. БТС) вар: атрий (АРЧД) кс: зала ⌂ рус. © #: советник по вопросам права в военном суде. 1. им.2.. К1. (БТР). русский придворный чин // наместник. дорев. (СРЈXVIII) аудиторъ (СЦРЈXIX) кс: заседател ⌂ рус. (РБАН).</фр. прием ⌂ рус.. финанс. разг.. (СТСРЈ) аудиенция и вар..-м. лат. времени и места создания художественного произведения или документа с опорой на анализ стиля. Акц0.. (АРБЕ). СИСП: 2./) 2.2р (АРЧД/ ЕСБЕ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СИСП) ¤ С2Н2. С0. І. ТСРЈ: лат. ЕСБЕ: анат./нем. натоварен от учителя си да изслушва уроците на другарите си 3 (АРЧД) © С1Нм (#: в Российском го2 сударстве до 1917 г.... 1. зван.. ТГ0.).. качество. ТГ0. им. им. 2. архит./ лат. © #1: установление автора. 1. МАС: лат. /обычно с оттенком шутливости/) + С1Фм (#1: прием высокопоставленным государственным деятелем представителей зарубежных стран) (СТСРЈ). католического прелата (СРЈ XVIII).: 1/1. СРЈ XVIII: нем. централно.)..-ж.РУСКИ УТИЦАЈ 195 свойство.> (СИСЧ). заместитель какого-л. (СИСП) атрий (СИС. анат./белор. АУДИЕНЦИЯ б-д.... Акц0./пољ.: 4/4. 1.-м. дорев. Ф2/3. (СТСРЈ) аудитор и вар. Акц0. ЛСА0/1 А1 (АРБЕ/МАС) ¤ С1Ф2м (АРБЕ/ СТСРЈ) ¤ С1Ф1м (АРБЕ/СРЈXVIII) ¤ С2Н2р (АРБЕ/СЦРЈXIX) аудитория І...-ж.. § [иэ])..: 3/3.п.3р. АУДИТОРИЯ б-д. (ГРЧД. (ГРЧД). им. 2.2. І. ЛСА1.-м. АУДИТОР<1. (СРЈXVIII) кс: посещение.3р (БТС) атриум І. зала.2> б-д. принадлежност (АРЧД) © # установление автора художественного произведения /книги. техники и т. им. им. Ф2/4.<лат.. сюжета. [акц. С0. предсърдие (АРЧД). НКРЈ/БНК: х х +30 /3 ] 1. [акц. където се намирало огнището. (СТСРЈ: 2. анат. 3. открито помещение. М0. АРБЕ). А2 (АРЧД/СТСРЈ2. им. ТСРЈ: лат.<лат. ЛСА1/2.. (АРЧД)./укр.) + С1Фм (#1: должность следователя и прокурора в военно-судебных учреждениях /в Российском государстве до 1917 г. ТГ0.. (СИСЧ: лат. заст. анат... 3.<лат. ист. М0. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. което изпълнява във военните съдилища службата на прокурор и съдебен следовател. К1. картины и т. главната част на древноримската къща. (АРЧД). лат. С1Н1м2+С1Фм3.. АТРИУМ б-д. диплом. ЛСА0/1 А1 (ГРЧД/МАС/СРЈXVIII) ¤ С1Н2м+ С1Ф1р (ГРЧД/СТСРЈ) аудиенция І. 3.-ж. архит. К1.<лат. беседа с кем-л. С2Н2. Ф2/4. К1.-ж. преддверие. длъжностно лице. 4. І.. трем... секретарь и делопроизводитель военного суда // повытчик в гражданском суде // помощник статс-секретаря.-м.3) ¤ С# (АРЧД/СРЈXVIII) ¤ С1Ф2м (АРЧД/ СИСЧ) ¤ С2Н2р (АРЧД/СЦРЈXIX) 2. БЕР. лингв. #2: приписывание анонимного произведения какому-либо автору (СТСРЈ). М0. <фр.. архит. НКРЈ/БНК: +30/+30] официален прием на високопоставена особа за изслушване на някого (ГРЧД) © С1Нм (#2: разговор.. 2. ист. БТС: лат. ТГ0./ или времени и места его создания (СИСК). (СИС. заст. им.. Акц0. М0. І. БСИС 2007: лат.. Ф3/2. А1 (АРЧД/СИС) ¤ С1Н1. лат. д. [акц. © #2: старший ученик <.

<лат. (СТСРЈ). трг. 2.. (СИСЧ) 1 аукционист и вар. (СИС: лат. зб. им. слушатели ⌂ рус. (ГРЧД).-м. А1 (АРБЕ/ МАС/СРЈХІ-XVII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2 м+С2Н1. (СРЈXVIII) аукцiонистъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. ТГ0. (ГРЧД. търг (ГРЧД) © #2: отдача работ с публичного торга тому. М0. чья оценка окажется ниже всех (СИСЧ). ист./казаш.2. 2. С0./кипч. АУСПИЦИЯ б-д. ЛСА0/1.. ТСРЈ: лат. 1. С2Н1. ТСРЈ: тур. (АРЧД).. (ТСРЈ: зван. <лат. <-ист » -ист>. ТСИС: нем. предзнаменование (АРЧД). (АРЧД).. А2 (АРЧД/МАС/СИСЧ/СРЈXVIII/СЦ РЈXIX) аукционист С.: посл... (АРБЕ2). књиш... фиг.и телевизионной информации. фиг./посл. зб. 2./посл. тат. ТСРЈ: лат.. (СРЈXVIII) аудиторiя (СЦРЈXIX) кс: зала.. (АРБЕ).2р. (АРБЕ) © #2: жители такого селения (СТСРЈ). тур. © #1: зал для торжественных заседаний Академии (СРЈXVIII).< лат.п. ТСРЈ: лат. Ф2/2. фиг. (БЕР) ист... 2... С1Фм+С1Ф2р+ С2Н3р.. Ф2/4. (БТС) аукцион и вар. І. зб. [акц. 196 СРЈXVIII: нем. [акц.<тур. помещение. в древния Рим – гадаене по полета на свещените птици и по други знамения. [акц. Акц0. (ГРЧД. М0. Ф2/2. ТГ0./нем. (БТР).2р (АРБЕ/ТСРЈ) ¤ С1Фм+ С2Н1. лат.-м.. І. М0. ирон.: посл. им..</ лат. © #2: административная единица у некоторых кочевых тюркских народов Средней Азии (ТСРЈ). фиг. Акц0. рекламы и т. [акц..). © #: место такой распродажи (БТС). књиш.-м.<нем. І. им. им. нем. (БЕР)... (МАС: тур. фиг. 1...-ж. доклад и под (АРБЕ) © #3: контигент потребителей печатной. НКРЈ/БНК: +30/+30] публична продажба чрез наддаване.: 3/3. књиш. 3. Ф3/2. ист./хол. лат.: 4/4. трг.). (МАС: лат. К1.2р (АРБЕ/СТСРЈ) ¤ С1Н2 м+С2Н1.<лат. (АРБЕ). 2./тур. АУКЦИОНИСТ б-д../посл..: посл.. АУТОДАФЕ б-д. им. ТГ0. Д0. С0. ТГ0. Акц0.БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ аудитория и вар. © #: о кочевниках одного становища (СРЈXVIII).-с. помещение. Ф3/2. Акц0. АУКЦИОН б-д. древно укрепено прабългарско селище. обикн. което произвежда публичен търг (АРЧД).... А1 (ГРЧД/МАС/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм (ГРЧД/БТС) аукцион І.-м. ЛСА0. СРЈXVIII: нем. ЛСА1. СТР). ШЕСРЈ: тат. (АРЧД). рус. 2. им. С2Н2м.. 2.< лат.. (АРЧД). ЛСА1. (СТР). (ПСИС) ⌂ рус.. публика. (МАС: лат. А1 (АРЧД/ПСИС) ¤ С0 (АРЧД/СИС/ ТСРЈ) ауспиция І.<лат. киргизите и др. К0. НКРЈ/БНК: 0/0] 1. М0... (СРЈXVIII) аукцiонъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. рус. рус. НКРЈ/БНК: х +30 /4] официално лице. доклади и др. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1.. 3.2.<лат.<кум. СРЈXVIII: нем. радио.. предназначено за четене на лекции. НКРЈ/БНК: +30/+30] 1. К1. М0. ТГ0. слушателите на дадена лекция. (ТСРЈ) аулъ (СРЈХІ-XVII) аул (СРЈXVIII) аулъ (СЦРЈXIX) ⌂ рус. 2.2р (АРБЕ/СРЈXVIII) аул І./азерб. им.<лат. малко селище на кавказките планинци. СИСЧ: лат. ЛСА0/1. спец.)..). им. К0. им.-м.. ЕСРЈ: тат.-м.). 2. К1. РБАН).<тат. дворец на прабългарски хан. във висше учебно заведение. [акц. (СТР). А2 (АРЧД/БТС) ¤ С1Н1м .. Акц0. трг. І. 2. АУЛ б-д.-ж. зб. 2.

..: посл. тържествено изпълнение на присъда./посл. С0.. (СИС) аффект (СРЈXI-XVII) аффект и вар.. ТСИС: грч. ЛСА0.. СРЈXVIII: фр.<лат. © *: тържествено изпълнение на присъда (БТР/ОИС).<лат.<грч.<порт./посл. шаљ. нем. (БТР РБАН). издевателство. М0. + књиш. изгаряне на книги. НКРЈ/БНК: 1/+30] разрязване и изследване трупове на мъртви хора или животни. псих. (АРЧД). (СИС.) [акц. страсть // благожелательность..<лат.<нем. за да се установят причините за смъртта (АРБЕ).: 3/3. 3. прош. ТГ1/2. І... + књиш. мед. картини и други през фашисткия режим. ист./фр. Ф2/4. § ь [ф ]).. мед. АУТОПСИЯ б-д.<лат. књиш. 3. Португалии и их колониях в XIII – начале XIX 1 в. А2 (АРЧД/СИС) ¤ С# (АРЧД/ . спец. особено изгаряне на еретици от средновековната инквизиция. осъдени на унищожение (БТР) © #: акт торжественного оглашения приговора инквизиции (БТС).. С0. К0.-м.. аутодафе І. (БЕР). (БЕР). х [акц./ (СТСРЈ ).. им. рус. (СРЈXVIII) кс: афектация. 1. © #: сильное чувство.3р (АРЧД/ ТСИС/СРЈXVIII) ¤ С2Ф>р (БТР/СРЈ XVIII) ¤ С1Фм (БТР/БТС) ¤ С1Ф2р (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Н2р+С2Ф1р (БТР/ ОИС) ¤ С1Н1м+С2Н2р (БТР/СТСРЈ1) начале XIX в....<лат.. РБАН). (БТС) 1 аутодафе (СТСРЈ) ауто-да-фе и вар. (БТР.. АФЕКТАЦИЯ ц-д. ТСРЈ: порт.-с. изстъпление ⌂ рус.. + фэ]).<фр./фр.-ж.. СРЈО: књиш. (БЕР). лат.. рус. им. + науч.-ж. изгаряне.-ж. 2. аффекция // темперамент // свойство.. М0. (АРБЕ). БМС: грч.197 РУСКИ УТИЦАЈ 1 +С2Н2. Акц0.<порт./ нем. © #2: книги (БТР/ ТСРЈ). ТСИС: фр../ (СТСРЈ ). СРЈXVIII: + пољ..-м.3р (АРЧД/СТСРЈ1) ¤ С2Н2р (АРЧД/ТСРЈ) ¤ С2Н2.<грч.<нем.. им. 2. Ф2/4. СТСРЈ : непром. публично изгаряне на книги. М0. рус. 2.. К0. псих. запрещенных церковью (СРЈXVIII)......<порт. лат.<лат. мед.<грч.. А1 (СТР/ СИС/БЕС/БМС) АФЕКТ ц-д.. (АРБЕ). 1. Акц0. вълнение. Д1/1.: посл. благоволение. ТГ1/2. ТСИС: фр..< порт. БЕС. аффекция (СРЈXVIII). © *>: о сожжении книг. спец. Португалии и их колониях в XIII – аутопсия І. (СТР). (ГРЧД). (АРБЕ). непром. грч.<грч. при която човек не може да контролира постъпките си (АРБЕ) © #: чувство (СРЈXI-XVII).<шпан.<лат. © #1: торжественное оглашение приговора инквизиции о публичном сожжении еретиков и еретических книг на кострах /в Испании. ЛСА0. // нем. Акц0. фиг. СИСЧ: лат. І. нлат. С0. ¤ 1. им. (ГРЧД). Ф3/1. им.. К0. ТГ0. ОИС: 1 шпан. ист. НКРЈ/БНК: +30/+30] пристъп на силна нервна възбуда. © #1: торжественное оглашение приговора инквизиции о публичном сожжении еретиков и еретических книг на кострах /в Испании.. им. (СИС. § [+ то. възбуждение. (СРЈXVIII) ⌂ рус. порт.<порт. НКРЈ/БНК: +30 / +30] ¤ 1. (АРЧД). ЕСРЈ: пољ. (АРЧД) (БТС: порт. мед. ЕСРЈ: нем. безпокойство. [акц. ист.<нем. А1 (АРБЕ /СИС/ТСИС) ¤ С# (АРБЕ/СРЈXIXVII/СРЈXVIII) аффект І. непром.. унищожаване (АРЧД) © С1Фм (#: акт торжественного оглашения приговора инквизиции) + С1Фр (#2: през фашисткия режим) (БТС). публично изгаряне на клада на еретици и еретически книги през средните векове по заповед на инквизицията./нем.<лат. 2. ЛСА0. рус. 1. (СИС) ⌂ рус.

.-м. 1. неестественность.. (АРЧД). Ф3/4 прид. им. рет. предизвикване на афект.. чувствам и т. (АРЧД). астр. изкуствена възбуда.-м. лингв.-ж. прид. ТГ2/5. ТСИС: лат. мошеничество. АФЕРИСТ б-д. књиш. им. им. изв.. нарочитое подчеркивание чего-л. АФЕРЕНТЕН г-д. 1. БЕР.. А2 (АРЧД/МАС/ТСРЈ) ¤ С1Н2м+С1Фр (АРЧД/БТС) ¤ С1Н1. НКРЈ/БНК: +30/ 22] който се отнася до емоционалната страна на смисловото съдържание на езиковите елементи. физиол. (МАС: фр./свлат. 2. © #2: темное дело (СИСК).. псих. изстъпление. К0. І. разг. ТГ0.. СРЈО: књиш. която се проявява в превзетост при говорене и държане (АРЧД) © #1: умышленность. РБАН). п. А2 (ГРЧД /МАС/ТСИС) аферист С. Д1/1. преувеличенность в их выражении (СРЈ XVIII). І.. Акц0. НКРЈ/ БНК: 0/15] най-отдалечената от Слънцето точка от орбитата на небесно тяло (АРЧД).: 3/3.. ТСРЈ: фр./фр. (МАС) кс: емоционален. чувствителен ⌂ рус. Ф3/1.. (БТР). мед. књиш..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ СРЈXVIII) аффектация С. © С1Нм (#1: соотн.<фр. (АРБЕ).<свлат... (СИС: лат. им. ь СРЈ XVIII: лат.. ЛСА0. СРЈXVIII: фр. неестественост.. (ГРЧД. (ЕСБЕ) афелий и вар. (БЕС: лат. ТГ2/5./фр. #3: повышенно-эмоциональный) + С1Фр (#: на езиковите елементи) (СТСРЈ). М2. театралност ⌂ рус.-м. књиш. А2 (АРЧД/ БЕС/БСИС2007/ТСИС) афферентный І.. ь (БЕР). прид. [акц. БТС: лат. БЕС. књиш. астр.. с сущ. СЦРЈXIX: астр. С1Фм+С1Фр. Акц0. Ф2/4. ЕСБЕ: грч. <-ация » -ация>. (СИС) аффектация и вар. (БТР.<фр.. 2.<лат. (ТСИС) кс: дело. (СРЈXVIII) кс: афект. -вен С. С0.. А1 (ГРЧД/ МАС/ТСИС) ¤ С1Фм (ГРЧД/БТС) ¤ С1Н2м (ГРЧД/СИСК) афера І.непочтена проява.. им.</лат. [акц. (БЕС) ⌂ рус./нем.. М2/0. С0. прид. ЛСА0/1. ТСЖВЈ: фр... К1.ж.).. (БЕР). изкуственост. К0. С0. (АРЧД). Ф3/4.<лат... астр.: 2/2. НКРЈ/БНК: +30/+30] нечестна. емоционален (АРЧД) © С1Фм (#: повышенно-эмоциональный) + С1Фр (#: на езиковите елементи) (МАС). 198 АФЕЛИЙ б-д. анат.: 3/3. Акц0. им... аффект.<грч. [акц. ЛСА0. (СРЈXVIII) афелiй (СЦРЈXIX) кс: точка ⌂ рус.-ж. (МАС: грч. Д0. (БТС: псих. ТГ0. АРБЕ).. М0. грч. (АРБЕ2).. безпокойство. Акц0. М0.: 2/2.3м+С1Ф1р (АРЧД/СТСРЈ) аффективный.-м. астр.. случай ⌂ рус.. <-ивный » -ивен>.. © С1Нм (#2: повышенно-эмоциональный) + С1Фр (#: на езиковите елементи) (БТС). процес.<грч. НКРЈ/БНК: 20/19] 1. не одобр. фр. ЛСА0. [акц. [акц. ЛСА1. фр. ТСИС: фр. књиш. ТСРЈ: грч. възбуждение. АФЕРА б-д.).<нем. 2. С0... (АРБЕ). § [ф ]). рус. ТГ1/2. за нерви – центростремителен (АРЧД). изв....: 3/3. (ТСИС) .. Акц0.. ь БСИС2007: лат. Д2. им. астр. ТГ0. І. М0. (АРЧД). която има широк отзвук в обществото (ГРЧД) © # сомнительная сделка с целью наживы (БТС). § [ф ]). § [ф ]). ТСРЈ: лат. А1 (АРЧД /МАС/БЕС/ЕСБЕ/СРЈXVIII/СЦРЈXIX) афелий І.. Ф2/4. АРЧД. АФЕКТИВЕН г/ц-д. приноравливание к чужим мнениям. Ф3/1. НКРЈ/БНК: 1/2] за артерии и вени – носещ към. псих.

Ф2/4. ТГ0. дж/ (АРЧД). <1. сказки и пр.<лат.</грч.. (СИСЧ) афиша и вар. А2 (АРЧД/БАРС) аффрикативный С. изв. очистване на суровата захар от примеси преди рафиниране.: 2/2. (АРЧД).. І.<лат.. фон. Ф2/4. (АРЧД). (СИС: лат. лат. им. лингв.: посл. Ф3/4 І. <-ист » -ист>. књиш. (БАРС) вар: африкатен (АРЧД) ⌂ рус. гнома..-ж.<грч. Акц0.: посл. (АРЧД). ТСИС: фр. М0. С0.... (АРБЕ). поз. [акц. СРЈXVIII: фр. СРЈ XVIII: укр. К0. неодобр. им. им. К1. С2Н2р. (БТР). књиш. им.. [акц. (ГРЧД). ТСРЈ: грч. ь (СИС: фр. грч. АФРИКАТИВЕН г-д. М0.. + заст. ТСИС: нем. им. ТГ1/2. дз. тех. С2Н2р. (БТР).: 4/4. <-ация » -ация>. М0.. НКРЈ/ БНК: +30/+30] афиш.. ТГ1/2. им. С0.. + мн.. (ТСРЈ: разг. (МАС: фр. 2. СИСЧ: фр.. (БТС. § [ф]). (БТС).). М2. А2 (АРЧД/БТС/БСЕ/СЦРЈXIX) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII) РУСКИ УТИЦАЈ афоризм І. Аг0. К1.-м. който се занимава с афери ГРЧД АФИНАЦИЯ ц-д. им./лат. ЛСА0. заст... концерти. (АРЧД). фон.-ж. африкат (АРЧД. К1. ч. С0. плакат с рекламен характер. плакат. <-ивный » -ивен>. содержащих основные положения какой-л. (ТСИС) вар. С0.-ж. НКРЈ/БНК: +30/+30] късо изречение с рязко изразена мисъл или житейска мъдрост. ЛСА0. истина.199 кс: авантюрист ⌂ рус.. (БСЕ) афоризм и вар. НКРЈ/БНК: 0/0] за звук. филми. реклама ⌂ рус.< грч. лингв. Ф2/4.. ТСИС: фр. НКРЈ/ БНК: 0/0] 1. [акц. [акц.-ж. § [ф ]).. (АРБЕ).. тех.. Акц0. фр. който при учленение среща преграда по пътя на въздушната струя.бр (АРБЕ/СЦРЈXIX) афиша І.<грч.. К0. преградно-проходна съгласна /бълг. сентенция (АРЧД) © #: названия некоторых трудов. който се изговаря със силно търкане на въздушната струя. Ф2/4. А1 (АРЧД/СИС/ТСИС) аффриката І./нем. А1 (АРЧД/СИС/ТСИС) аффинация С.. фр.). фиг.> (СЦРЈXIX) АФОРИЗЪМ е-д.-ж. Д2. © *1: филми <. прид. АРБЕ) ⌂ рус. ТГ2/5.<лат. сентенция ⌂ рус. БТС: 2. (АРЧД).. Акц0. АФИША б-д... разг. Акц0. науки (СРЈXVIII). АФРИКАТА ц-д. лингв. АХИЛЕС ц-д. 2.-м. ЛСА1/2.<клат.<фр. ЛСА0.-ж.: 3/3. [акц. (БЕР).).. африкатен (АРЧД)./посл. (СРЈXVIII) афиша (СЦРЈXIX) вар: афиш (АРЧД) кс: обявление. им. събрания. ц. показной стороне чего-л. ЕСРЈ. афинаж (АРЧД).: 3/3. НКРЈ/БНК: +30/+30] човек. (БТР. Ф3/4..-м. прид. І. РБАН). Акц0. К0. . // обявление. [акц. печатна обява за разгласяване на театрални спектакли. (ТСИС) ⌂ рус. ЛСА0/1. лингв. а след нейното премахване се образува тесен проход. (БЕР). Д1/1..<грч. ТГ2/5. плакат с агитационно съдържание> (АРБЕ) © #2: о внешней. М0.<фр. М2. изречение. ТСРЈ: фр. ТГ1/2./3... публикация.. 2. Акц1. ЛСА1. І. А1/2 (АРБЕ/МАС/СИСЧ/СРЈXVIII) ¤ С1Н 2м+С2Н2р (АРБЕ/БТС) ¤ С2Н2р+ С2Ф1а. ТСИС: фр.. НКРЈ/БНК: 0/3] съгласен звук. фр. СТСРЈ: 2.<фр. им. (СРЈXVIII) афоризмъ (СЦРЈXIX) кс: апофтегма../нем. о стените на който се трие излизащият въздух.

АХРОМАТИЧЕН е/б-д.. (БТР).<грч. ТГ2/5. НКРЈ/БНК: 0/4] ¤ 1. (АРБЕ). (АРЧД).-м. БСИС2007: грч.)./ х посл. 2../фр. § [л ]). [акц... А2 (АРЧД/ ТСЖВЈ/ТСРЈ/СМТ) ¤ С0 (БТР/ ТСРЈ) ахроматичный.+грч. опт. ¤ свойство на оптическите стъкла да пречупват светлинни лъчи. Акц1. М2. който съдържа ахроматин. -чен С. опт. отсъствие на хроматични тонове (БТР).-м. ь СРЈXVIII: + фиг. ТГ0. 3. Акц0 . К0. 2.). биол. без да ги разлагат на съставните им цветове (ГРЧД). 2. #3: красивая дневная бабочка в Суринаме) + С1Фм (#2: теперь Ахиллесом называют иногда человека с необыкновенным мужеством) (СИСЧ).. физ. (АРЧД). С2Н2... С2Фбр. І.-м. 4. С0. Д0. Ф3/2. (ТСИС) кс: обектив ⌂ рус. който предава безцветни образите поради неразлагане на светлинни лъчи при пречупването им (АРЧД). М0. А2 (АРЧД/СИС/ТСИС) ахроматин С.3м +С1Ф2м (АРЧД/СИСЧ) ¤ С1Фм (АРЧД/СРЈXVIII) Ахиллес І. 1... [акц.). герое (СРЈXVIII). Ф3/2.4р. М0. който предава неоцветни образите поради неразлагане на светлинните лъчи при пречупването им. физ. им. (СИС: биол. ¤ 1.: посл. А2 (АРЧД /СИС/ТСИС) ахромат І. БСЕ: грч. НКРЈ/БНК: +30 /+30] Ахил (АРЧД) © С1Нм (#1:мужское имя: обоготворенный.<грч. БСИС2007: грч. АХРОМАТ б-д..: посл.. 2. ¤ 1. Д0. АХРОМАТИН б-д. М2/0. І.+грч. 2...). 2. 1./посл.. (АРЧД). им. (БТР). мит. им. еднообразен (АРЧД)..-м. който не разлага светлината на съставни цветове. НКРЈ/БНК: 0/ 0] част от ядрото на клетката.. опт. #3: красивая дневная бабочка в Суринаме. (СИСЧ) Ахилл (СИС) 1 Ахиллес (СТСРЈ) Ахиллес и вар./лат. (ТСРЈ) кс: безцветност ⌂ рус. (АРБЕ). в който няма хроматични тонове (БТР). Акц0. муз.< грч. им. (СМТ) ахроматический (ТСРЈ) вар: ахроматически (АРЧД) кс: безцветен ⌂ рус. 1. © о храбром воине. мед. А2 (АРЧД/ТСРЈ/БТС) ¤ С0 (ГРЧД/БСИС2007) ¤ С2Н2р (БТР/ ТСРЈ/БТС) ¤ С2Н1р (БТР/СИСЧ) ахроматизм І. физ. ЛСА0.: посл. (АРЧД). свойство на оптически стъкла да пречупват светлината./ 4.<грч...: 4/4.<грч. опт. им.» а->. опт. С0. им. Акц0... опт.-м. биол. им./нем. безцветен. ТСИС: нем. (СРЈXVIII) вар: Ахил (АРЧД) ⌂ рус. ТСИС: нем. без да я разлагат на съставни цветове. ТГ2/5. (ТСЖВЈ: грч.+грч. НКРЈ/БНК: 0/0] обектив на микроскоп или фотоапарат. АХРОМАТИЧЕСКИ е-д. безцветен.. [акц.. БТС: грч. (СИС: грч./посл. прид./фр. Ф3/4.. ЛСА0/1. АХРОМАТИЗЪМ е-д.. спец. липса на хроматическа аберация (АРЧД). ТГ0. [акц.. прид. (ТСИС) ⌂ рус. грч. фр. 1. СИСЧ: грч. ЛСА0/1. © #2: ахиллесово сухожилие (БСИС2007).. опт. Ф3/4.: посл. (СТР). К1.. <а.. Ф3/2. К0. [акц. <-ный » -ен>.. физ. (СИС: грч. ЛСА0. Акц0. биол. муз. 2. (АРЧД). ТГ0. Д1/2. ТГ2/5. (ТСРЈ: грч..БУГАРСКЕ КОНТАКТОЛЕКСЕМЕ А1 (АРЧД/СИС/СТСРЈ1) ¤ С1Н1. която се оцветява най-слабо при действуване с цветни химически вещества (АРЧД). НКРЈ/БНК: 0/2] 200 ¤ свойство на система от оптически стъкла при пречупване на лъча да не го разлага и да не предава цветни образите. биол...-м.-м. неоцветен.

. (АРЧД). ТГ0. § [тэ]). ЛСА1. М0. [акц. (БСИС2007: лат.: посл. dr Jovan Ajduković All rights reserved РУСКИ УТИЦАЈ . [рус. акц.» -о->...: 4/4.. Том 1 (А) Речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем Електронско допуњено издање Датум последње промене: Београд.../посл. АЦИДОБУТИРОМЕТЪР е-д. Д0. ТСИС. 8. 2. пом.201 Ф3/4. А2 (АРЧД/БСИС2007) ацидобутирометр Сл. © 2014.). ЛСА0/1. ЕСРЈ: хол. Д0. хем. Ф2/2. спец. Акц0.. </ » />. М2.. Ф3/4.-м. биол. Акц1. М1.(БСИС) ⌂ рус. Јован Ајдуковић КОНТАКТОЛОШКИ РЕЧНИК СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА. С0.<лат. НКРЈ/БНК: +30 /0] ► АХРОМАТИЧЕН АХТЕРЛЮК б-д. К0. 11./7.: посл. (НСИС) ⌂ рус.3р (АРЧД/ НСИС/ТСИС) ¤ С2Н2.. прид.-м. пом.-м. (НСИС. С1Фм. А2 (БТР/ТСРЈ) ¤ С2Н1.4р (АРЧД/ ТСРЈ). (АРБЕ). <-о. (АРЧД). А1 (АРЧД/НСИС/ТСИС) ахтерлюк Сл. 2014. НКРЈ/БНК: 0/0] уред за определяне маслеността на млякото при обработването му с киселини (АРЧД).2. ЛСА0. К1. опт. Д1/1. ТСИС). им. С0. 1. <-ический » -ически>. им. (АРЧД).<хол. НКРЈ/БНК: 4/0] склад за провизии в кораб (АРЧД) © #: служащее для погрузки внутрь судна различных грузов (НСИС. ТГ2/5. [акц..-м.+грч.<грч. им. им.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful