ပိေတာက္ေတြနဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

မတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၉
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ေခတ္

ၾကည္ေအာင္

ေအာင္ နိမိတ္ပန္း
ဆန္း ရဲ႕ သတၱိ
စု မိေပါင္း႐ုံုး
ၾကည္ ၿပံဳးရႊင္ေပ်ာ္
ေခတ္ သစ္ေမွ်ာ္စုိ႔.......
ဟုတ္သမ
က်ဳပ္ႏွမ
မုခ်
အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္မွာမုိ႔ ...

ပိေတာက္ေတြ ဖြင့္မယ့္ ေသာ့
သစ္ေကာင္းအိမ္
မတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၉
အဲဒီႏွင္းဆီဟာ ပန္းအိုးထဲ
ထိုးစုိက္ထားတဲ့ ႏွင္းဆီမဟုတ္
ေသာ့ခေလာက္ တလုံးထဲ
ႏွစ္ရွည္လမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ႏွင္းဆီ
သူ႔ဆူးရုိးေတြနဲ႔ အဲဒီ့ေသာ့ခေလာက္ကို ထုိးဖြင့္
ပြင့္လင္း လူ႔ေဘာင္
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အာဇာနည္
ငါတုိ႔ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္။
(၁၀ရက္ ၊ မတ္လ ၊ ၂၀၀၉)
(Illustration - http://beth-sobel.blogspot.com/2008_03_01_archive.html )

မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉
ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို အကြက္က်က်၊ အစီအမံနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို ရန္ကုန္ကေခၚလာ၊ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းေတြကလည္း ၿပီးစီးလုနီးပါး၊ သံုးႏွစ္ခန္႔အၾကာ ဒီအခ်ိန္မွာ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ျပေတာ့
ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို အထင္ႀကီးစရာမ်ား ထင္လာေလမလားလို႔ ဒင္းတို႔က ယူဆထားၾကေရာ့လား၊ ဟိုးတုန္းက
ရန္ကုန္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ပြဲလမ္းေတြကလည္း အသံမစဲ ပ႒ာန္းပြဲလို တဖြဲဖြဲလုပ္ေနၿပီ။ တႏွစ္မွာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ရ႕ဲ အစက
ဇန္နဝါရီလမွ ႏွစ္ကုန္ ဒီဇင္ဘာထိ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး အနားမရေအာင္လုပ္ျပတဲ့ ပြဲလမ္းေတြ။
အဲဒီပေ
ြဲ တြ စည္ကားေအာင္လုပ္ရမွာ ငါတို႔အလုပ္။ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တာ အခုမွမဟုတ္ဘူး ဟိုး လြန္ခ့တ
ဲ ့အ
ဲ ႏွစ္ (၄ဝ)
ေက်ာ္ထဲက။ ပိုဆိုးလာတာက အႏွစ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ကေန ဒီေန႔အထိ ဒီပေ
ြဲ တြလုပ္ျပတာ ႐ိုးအီေနေပမယ့္
ဒင္းတို႔ကေတာ့ မ်ဳိးဗီဇေကာင္းေကာင္းနဲ႔လုပ္တာတဲ့။ ဒီဟာက ငါတုိ႔ကိုေထာက္ခံႀကိဳဆိုပ၊ဲြ ဟိုဟာက သူတို႔ကို
႐ႈံ႕ခ်ပြ၊ဲ တယ္လည္း တရားတယ္ဆိုပ။ဲ
ၿပီးေတာ့ ေရွးေဟာင္းပုဂံနယ္ေျမက ျပည္သူတို႔ရ႕ဲ အဓိ႒ာန္ဆိုလား၊ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ေအာ္ဟစ္
ျပလုိကေ
္ သး။ လာၾကလာၾက မနက္ေလးနာရီအေရာက္။ အေဝးနယ္ေတြကဆိုရင္ ေခ်ာဆြထ
ဲ ားတဲ့ကားနဲ႔လာ၊
အနီးရြာေတြကဆိုရင္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ေအာ္ၾက။ မင္းတို႔ ငါတို႔ကိုေထာက္ခံၾက၊ မင္းတုိ႔ ငါတို႔ကို ေထာက္ခံဖို႔
အလုပ္ကို ငါတို႔က အလုပ္႐ႈပ္႐ႈပ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာၾကာၿပီပ။ဲ
ဒီေရာဂါက အခုဆိုပိုဆိုးလာၿပီ။
ဒီၾကပ္ေျပးႀကီးေပၚလာမွ ေနျပည္ေတာ္ ေတာ္ဝင္ပေ
ြဲ တြလို႔ အထင္အျမင္ေတြနဲ႔ အရင္ဟာေတြန႔မ
ဲ တူေအာင္
ဒင္းတို႔က တစခန္းထ လက္ပန္းမက်ေအာင္လုပ္ျပတာ ႏွစ္အစ ဇန္နဝါရီလက လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္
အခမ္းအနား။
ဒို႔ျပည္ႀကီးကလည္း ၁၉၄၈ မွာ လြတ္လပ္ေရးကို မနက္အေစာ (၄) နာရီ (၂ဝ) မွာရၿပီလို႔ သတ္မွတ္ခ့တ
ဲ ာကုိး။
(၄) နာရီ (၂ဝ) ဆိုတာ အေသအခ်ာၾကည့္ရင္ ဖိုးတြမ္တီးဆိုေတာ့၊ အခုအခ်ိန္အထိ အလိမ္အညာနဲ႔
ဆက္တုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ ခံခဲ့ရတာ မဆန္းဘူးေလ။
ဟို ေနျပည္ေတာ္မွာ သူတို႔ေနရာသတ္မွတ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကြင္းမွာ (၄) နာရီ (၂ဝ) အလံတင္ဖို႔ က်ဳပ္တုိ႔
ဝန္ထမ္းေတြ မနက္ (၂) နာရီထဲက ေစာေစာစီးစီး၊ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးနဲ႔ ထလာခဲ့ရတာ၊ ဒီပေ
ဲြ တာ္လာဖို႔
ႀကိဳတင္စာရင္းယူ အပ်င္းထူၿပီး ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရင္ ငါတုိ႔ကိုအဆိုးမဆိုနဲ႔၊ အပိုးက်ိဳးသြားေစရမယ္တ့။ဲ
ပ်က္ကြက္ရင္ မင္းတို႔တာဝန္၊ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြက အၿပီးသတ္အထိ ႀကီးၾကပ္ရမယ္တ။့ဲ
ဒီပြဲၿပီးေတာ့ ေနာက္လမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၂) ရက္ ျပည္ေထာင္စုပြဲ လာျပန္ၿပီ။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ခြဲတမ္းနဲ႔ ဝန္ထမ္းအားလုံး တက္ရမယ္။ အေဆာင္ေတြက
ဘယ္ႏွနာရီထ၊ ကားေတြေပၚ အတင္းတက္ရလို႔ ျငင္းမရဘူး။ မင္းတို႔လာရမယ္။ ဘယ္႐ံုးကဘယ္ႏွေယာက္၊ ဘယ္ဌာနေတြက ယူနီေဖာင္းနဲ႔၊ ကြင္းထဲမွာျပည့္လွ်ံမယ္၊
ကားနဲ႔ပို႔မယ္၊ ကားႀကိဳမွျပန္ရမယ္၊ အေႏြးအက်ႌမဝတ္ရဘူး၊ ဝတ္လာရင္ ခြၽတ္ၿပီးျပရ။ ေအးစက္တဲ့ေဆာင္းနံနက္ခင္း ႏွင္းေတြက်လို႔ အ႐ိုးကြေ
ဲ အာင္ ေအးၿပီး
ခံစားရတဲ့ က်ဳပ္တုိ႔ဘဝ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပၚတာဆဲခ
ြ ံရသလို။
မတ္လ (၂၇) က်ေတာ့ ပ်ိဳမဒီတုိ႔ ပန္းစည္းဆက္ရမွာလည္း ဒီလုိပဲ လာၾကရမယ္၊ မပ်က္မကြက္ လိုက္ခဲ့ရမယ့္ ဒီေနရာ၊ ဟိုေနရာ မသြားရဘူး၊ မလာမခ်င္း
ပန္းစည္းကိုင္ေစာင့္၊ ေနပူပူမွာရပ္ရလို႔ ေနလွမ္းသလို။ ဒါ့အျပင္ ဝတ္လာတဲ့ အဝတ္အထည္ေတြေပၚ တကိုယ္လံုးအစမ္းခံရ၊ ပါသလားလက္နက္၊ မယံုဘူး မင္းတို႔ကို
ရွာၿပီးမွ အထဲဝင္ရမယ္၊ ဘာလို႔မ်ားေခၚရသလဲ၊ ဒါလည္းက်ဳပ္တုိ႔ဘဝ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပၚတာဆြခ
ဲ ံရသလို။
ေနပူတဲ့ ဒီမွာ ဧၿပီေရာက္ရင္ ေသၿပီေပါ့။ သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ရွည္ရွည္မွာ ရန္ကုန္ျပန္ၾကမယ့္ စိတ္ကူးနဲ႔ႀကံလိုက္ရင္ ပ်က္သြားလိုက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ၊ ေဟာ
ပ်ိဳမဒီေတြပါမက်န္ ႐ံုးဂ်ဴတီေတြခ်တဲ့ အမိန္႔ေတြထြက္လာေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဘဝ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပၚတာဆြခ
ဲ ံရသလို။
ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးေတြလုပ္သမွ် က်ဳပ္တို႔အဓိကတဲ့ေလ၊ ဘာျဖစ္လို႔ၿငီးေနတာလဲ။ ရန္ကုန္ကေခၚလာကတည္းက မင္းတို႔က ငါတို႔လက္ခုပ္ထက
ဲ ေရ၊
ဘာေတြလာေျပာဦးမွာလဲ။ မနက္အေစာထဆိုရင္ထ၊ ညမိုးခ်ဳပ္မွျပန္ဆိုမွျပန္၊ ဟန္က်တာ ဟန္မက်တာ ငါတို႔မသိဘူး၊ မီးထိန္ထိန္ၿငီးေအာင္ ငါတုိ႔ထန
ြ ္းေပးထားတာ၊
မင္းတို႔ရန္ကုန္မွဆိုရင္၊ အေမွာင္ထဲ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း၊ ယပ္ခတ္ေနရမွာ မသက္သာဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား။
ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးေတြမွာ အခမ္းအနားကြင္းထဲသြားရသလို ဆရာဒကာဆိုတဲ့ ေပၚလစီေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ ဆရာတပည့္ေမြးေစ။
သူတို႔ဌာနက ေတာင္ေက်ာင္း၊ ငါတို႔ဌာနက်ေတာ့ ေျမာက္ေက်ာင္း၊ အေၾကာင္း မျပနဲ႔ လႉၾကစမ္း၊ သြားၾကစမ္း၊ စားၾကစမ္း၊ မလႉခ်င္၍ မရ၊ မသြားခ်င္လည္း မရ၊
႐ံုးပိတ္ရက္ေတြမွာပါ မနားရ။ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ ဝန္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ေညာင္ေရသြန္းမွာမို႔ မင္းတို႔တေတြ မနက္ (၄) နာရီအေရာက္ လာေစ၊ ႐ံုးပိတ္ရက္မွာ
ပုန္းထြက္စရာမရိွလို႔ က်ဳပ္တို႔ဘဝ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပၚတာဆြခ
ဲ ံရသလို။
ဝါဆိုသကၤန္းက်ေတာ့ ဒီဘက္ကေက်ာင္းကိုသြားၾက၊ ကထိန္သကၤန္းက ဟိုးက ေက်ာင္းကိုခင္း၊ ဒင္းတို႔ရဲ႕အမိန္႔၊ မင္းတို႔ကုသိုလ္ရေအာင္ ငါတို႔က
စိတ္ေကာင္းနဲ႔လုပ္ေပးတာေတာင္ အေကာင္းမျမင္တဲ့ လူေတြကရိွေသး၊ ငါေကာင္းေကာင္းမနားရေအာင္ ဇယ္ဆက္သလို ပြဲလမ္းေတြ၊ ရာသီပေ
ဲြ တာ္ေတြထမ
ဲ ွာ

စိတ္ေကာင္းနဲ႔လုပ္ေပးတာေတာင္ အေကာင္းမျမင္တဲ့ လူေတြကရိွေသး၊ ငါေကာင္းေကာင္းမနားရေအာင္ ဇယ္ဆက္သလို ပြဲလမ္းေတြ၊ ရာသီပေ
ဲြ တာ္ေတြထမ
ဲ ွာ
ထမနဲထိုးၿပိဳင္ရလို႔ ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ အိပ္ေရး တေရးမွမဝခဲ့တဲ့ရက္မ်ား၊ ဒီလိုပဲမ
ြ ်ိဳးေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ခိုင္းေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကပဲ စိတ္႐ိုင္းသလိုလိုန႔ဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ
က်ဳပ္တို႔ဘဝ ေပၚတာဆြခ
ဲ ံရသလို။
ေဟာ လာၿပီ တေပါင္းပြေ
ဲ တာ္ႀကီး။ အရင္က ရန္ကုန္ ေရႊတိဂံု တေပါင္းပြေ
ဲ တာ္ႀကီး အခု ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ႀကီး အထက္ဌာနပနာပိတ္ပ၊ဲြ စိန္ဖူးေတာ္တင္ပန
ဲြ ႔ဲ
ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲႀကီးတဲ့။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္မဟုတ္ဘူး။ ဝန္ထမ္း ဦးေရနဲ႔ ခြဲတမ္း၊ အကဲလာမစမ္းနဲ႔၊ အတိအက်ခ်ထားတာ၊ လြတ္တ့က
ဲ ုလားထိုင္
ဘယ္သူဆိုတာ စာရင္းမွတ္မယ္၊ သံုးရက္ဆက္တိုက္၊ မင္းတို႔တက္ရမယ္။
အဲဒီ ေစတီေတာ္ႀကီးကို သြားရမွာက မနက္ (၄) နာရီခြဲ ေနရာယူ၊ ဌာနေတြမွာ ဝတ္တဲ့တူညီဝတ္စံုနဲ႔ အကုန္ဝတ္ၾက ရမယ္၊ ၫႊန္မႉးေတြ၊ ေထြဂ်ာေတြက
တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ၾကလို႔ ႐ံုးစာထြက္တာကတမ်ိဳး။ ပ်က္ကြကရ
္ င္ သက္သက္မဲ့ ခံေနရဦးမယ္လုိ႔ ႏႈတ္ကၿခိမ္းေျခာက္တာက တဖံု။ ဘာသာတူတူ မတူတူ
လာအူမေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအရ ဝန္ထမ္းကတ္ ယူခဲ့၊ ရင္ဘတ္မွာ စေတကာ ကပ္ဝင္ရမယ္၊ ဝန္ထမ္းကတ္လေ
ဲ ပ်ာက္ စေတကာပါ ျပဳတ္က်ရင္ အခ်ဳပ္ခံရမွာက (၃) ရက္၊
ဘုရားႀကီးမွာ ေရထမ္း၊ သဲသယ္တဲ့အလုပ္ (၃) ရက္လုပ္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးမယ္။
အေႏြးထည္မဝတ္ရ၊ လည္စီးမပါရ၊ ဦးထုပ္မေဆာင္းရ၊ နာရီလက္ေကာက္၊ လက္စပ
ြ ္၊ လက္ကိုင္အိတ္ေတြ၊ စားစရာေတြ ယူမလာရ၊ ပုဂံေခတ္ကလို က်ဳပ္တို႔ကို
ကြၽန္သံုးရြာျပဳ ေၾကးစည္ထုၿပီး၊ ဘုရားႀကီးမွာ ဘုရားကြၽန္ေတြ အျဖစ္ လႉခဲ့အံုးမွာလား။
(၄) နာရီခအ
ဲြ ေရာက္ ေနာက္က်ရင္လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္မလဲ မေမးနဲ႔ မသိဘူး။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာရင္ ပ်က္ကြက္သူေတြ ဘာျဖစ္သာြ းမယ္
သိရ႕ဲ လား။
မင္းတို႔ဘဝ ျခင္းထဲကၾကက္လို ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ႐ိုက္ခ်က္လို႔ရတယ္။ လက္ခုပ္ထဲကေရဆိုတာ ၾကားဖူးမွာေပါ့။ ေမွာက္လိုေမွာက္ သြန္လိုသန
ြ ္၊
အလြန္အကြၽံျဖစ္လာရင္ မင္းတို႔ကြၽန္ေတြ ဘယ္သ႔ူေျပာရဲမွာလဲ၊ တကယ္ေတာ့- ေနျပည္ေတာ္မွာ က်ဳပ္တို႔ဘဝ ေပၚတာဆြခ
ဲ ံရသလို။

NEJ / မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉
ဥေရာပတုိက္တင
ြ ္ မၾကာခင္ က်င္းပမည့္ မူးယစ္ဆုိင္ရာ အီးယူ-အာဆီယံ အစည္းအေ၀း (အာဆမ္) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ထေ
ဲ ရး
ဒု-၀န္ႀကီးကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေစလႊတ္လုိေသာ္ လည္း အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အီးယူက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္အတြက္ လာေရာက္ခင
ြ ့္မရဟု
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
အဆုိပါသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပေကာ္မရွင္႐ုံး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေမးျမန္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္
မရေသးေပ။ အလားတူ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ ယခင္က ရဲမႉးႀကီး စစ္ေအး တက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ရဲမႉးႀကီး ခမ္းေအာင္ တက္ေရာက္ရန္
မ်ားသည္ဟု သံတမန္တဦးက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ အီးယူက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒဏ္ခတ္ထားသူမ်ားစာရင္းတြင္ ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးႏွင့္ ၎၏
ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚၫြန္႔ၫြန႔္ဦးတို႔အမည္လည္း ထည့္သင
ြ ္းထားသည္ကုိ ေခတ္ၿပိဳင္က ဖတ္႐ႈရသည္။
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အီးယူမွ ဗီဇာထုတ္မေပးေရး ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ လက္နက္မေရာင္းခ်ျခင္း၊ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အီးယူသို႔ အထည္အလိပ္ အခြန္တင္သင
ြ ္းခြင့္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့သည့္ ေယဘုယ် အခြန္ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္
ဒဏ္ခတ္ထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီးယူ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္ထူေထာင္ႏုိင္ၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ ေရွး႐ႈသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အရပ္သားအစိုးရတရပ္
ေပၚထြန္းေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား
အီးယူက ဒဏ္ခတ္ထားသည္။

NEJ / မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ စာသင္ႏွစ္အတြက္ က်င္းပသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြမ်ားကို လံုၿခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ခ်ၿပီး က်င္းပေနေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
စာေမးပဲေ
ြ ျဖမည့္ ေက်ာင္းသားကို ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပို႔သူ မိခင္တဦးက “က်မသားက ဗိုလ္တစ္ေထာင္ (၆) စာစစ္ဌာန မွာ ေျဖရပါတယ္။ ေက်ာင္းေထာင့္မွာ
လံုၿခံဳေရးရဲ (၃) ေယာက္ခ်ထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရဲလို႔ ယူဆရတဲ့ အရပ္ဝတ္ တေယာက္က ဆိုင္ကယ္ရပ္ၿပီးေစာင့္တယ္။ ေက်ာင္းအဝင္ေပါက္ဝမွာေတာ့
အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္ (၄) ေယာက္၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ (၂) ေယာက္၊ ေနာက္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရတဲ့ ဆရာဆရာမေတြ၊ အဲဒီလို ခ်ထားတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြ ကေတာ့
လံုၿခံဳေရး ဒီေလာက္ မတင္းက်ပ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အလားတူ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးကလည္း ၎၏သမီး စာေမးပဲေ
ြ ျဖသည့္ေက်ာင္းထဲသုိ႔ မဝင္ခင္ ေက်ာင္းအျပင္ မွာကတည္းက ႀကိဳးတန္းေတြတန္းၿပီး
တန္းစီဝင္ခိုင္းေၾကာင္း၊ (၃) ေနရာခန္႔တင
ြ ္ ရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ယခုက်င္းပေနသည့္ စာေမးပဲြမတိုင္ခင္ကာလသည္ အျခားႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ဆိုးဆိုးရြားရြား လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေန၍ စာေမးပဲေ
ြ ျဖမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက အစိုးရအေပၚ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနၾကသည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တင
ြ ္လည္း မတ္ (၁၁) ရက္ နံနက္ စာေမးပဲေ
ြ ျဖမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတ္ (၁ဝ) ရက္ေန႔ည ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ လ်ွပ္စစ္မီး မရရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ေျပာျပၾကသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ စာေမးပဲအ
ြ ႀကိဳကာလ လွ်ပ္စစ္မီး မရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆူပူဆႏၵျပမႈတရပ္ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး
အလားတူ တံေ
ြ တးၿမိဳ႕တြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ထုိေၾကာင့္ ဆူပူမႈ တစံုတရာ မျဖစ္ရေအာင္ႏွင့္ ျဖစ္လာပါက အျမန္တားဆီးႏိုင္ရန္ ယခုက့သ
ဲ ုိ႔
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား ခ်ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၅) သိန္းနီးပါးမွ (၅) သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကၿပီး အစိုးရက (၁)
သိန္းေက်ာ္ ေအာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၅-ဝ၆ ခုႏွစ္၌ (၅) သိန္းနီးပါး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၿပီး (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သည့္ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္
ေအာင္ေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္အရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းရမွတ္ အနည္းအမ်ားကို အေျခခံၿပီး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားအပါအဝင္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
တက္ေရာက္ခင
ြ ့္ေပးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေရာ၊ မိဘမ်ားပါ အလြန္အေလးထားသည့္ စာေမးပဲြျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

မင္းႏိုင္သူ / မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉

ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈတရားခံ ဂဠဳန္ဦးေစာရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ား စာအုပ္ေရးသားသူကုိ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေျမးမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေၾကာင္းႏွင့္
ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေတာင္းခံမႈမျပဳခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္းပန္ခုိင္းသည့္ စာတေစာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စာေရးဆရာသန္း၀င္းလႈိင္ ေရးသားေသာ ယင္းစာအုပ္အတြက္ ေတာင္းပန္ခုိင္းသည့္စာကုိ အင္ၾကင္းစာေပမွတဆင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ေျမး ေဒၚေခမာရင္ ေပးပုိ႔ခ့ရ
ဲ ာ
ယမန္ေန႔၌ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း စာေရးဆရာက အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။
အဆုိပါစာတြင္ မိသားစု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စီးပြားေရးအတြက္ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အခ်က္မ်ားပါျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူမွ
ေတာင္းပန္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔က စီးပြားေရးအရ ထုတ္ေ၀တာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ထုတ္ေ၀တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားသိသင့္သိထုိက္တဲ့ သမုိင္းေတြမို႔လုိ႔
ေရးသားထုတ္ေ၀တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔က အခ်က္အလက္ေတြ မွားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဂဠဳန္ဦးေစာသမီး ေဘဘီေစာရဲ႕ အျခားနာမည္ဟာ
မခင္ရီဆုိတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း သူတုိ႔က ေျပာတယ္။ က်ေနာ္က အေသအခ်ာ ကိုးကားၿပီးမွ ေရးခဲ့တာ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ထုတ္
သတင္းစုံဂ်ာနယ္မွာလည္း ေဘဘီေစာရဲ႕ အျခားအမည္ဟာ မခင္ရီဆုိတာ ေရးထားတယ္” ဟု စာေရးသူက ေျပာသည္။
အဆုိပါ စာမူအား စာေပစိစစ္ေရးအျပင္ သမုိင္းသုေတသနဌာနသုိ႔လည္း တင္ျပခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းဌာနတုိ႔မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခြင့္
ခ်ေပးခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၂၅) ရက္တင
ြ ္ စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
ထုိစာအုပ္ထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဦးညီညီရင္ႏွင့္ ေဒၚေဘဘီေစာတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားက စာေရးဆရာထံ ေတာင္းပန္ရန္စာ ေပးပုိ႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယင္းစာေပးပို႔မႈမွာ ပုဂၢလိက ေတာင္းဆုိမႈတခုသာျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေအးက ေျပာသည္။

BKK Post/The Nation / မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉
ထုိင္းဒီမိုကရက္ပါတီ အာဏာရရန္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည့္ ပီေအဒီအဖြ႕ဲ ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္ေလ်ာ ႏုိင္သည့္အတြက္ အာဘီဆစ္အစိုးရ
ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္က ပီေအဒီဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရာ၌ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည့္ ထုိင္းရဲခ်ဳပ္ ပတ္ခ်ရာ၀ပ္ ၀မ္ဆူ၀မ္ကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္
ပီေအဒီက ဖိအားေပးသည္ကုိ အာဘီဆစ္အစိုးရက လက္မခံ ခဲ့ေပ။ ထုိင္းကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္သူ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဘီဆစ္ကုိ အာဏာရေအာင္
လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ေန၀င္းခ်စ္ေခ်ာ့တို႔ ရင္းႏွီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန၀င္းခ်စ္ေခ်ာ့ႏွင့္ ဒီမုိကရက္ပါတီ အတြင္းေရမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ဒု-၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္
ဆူထက္တုိ႔ေပါင္းၿပီး ရဲခ်ဳပ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု ပီေအဒီက စြပ္စသ
ြဲ ည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ King Power Group ကုမၸဏီက အစိုးရမဖြ႕ဲ ခင္ ဒီမိုကရက္ပါတီ အမတ္တဦးကုိ ဘတ္ (၁၀၀,၀၀၀) (ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ နီးပါး) ေပးခဲ့သည္ဟု
ပီေအဒီေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ထိက စြပ္စခ
ြဲ ဲ့သည္။ ပီေအဒီသာ မေပၚခဲ့လွ်င္ တပ္ဆင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပဳတ္မည္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အာဘီဆစ္လည္း
အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဘ၀က တက္မည္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဘီဆစ္အစိုးရသည္ ပီေအဒီအေပၚ ေက်းဇူးႀကီးမားသည္ဟု ပီေအဒီက ယူဆၿပီး အဆုံးစြန္ေသာ
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ လုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဒီမုိကရက္ အစိုးရကလည္း ပီေအဒီကုိ မ်က္ႏွာသာေပးပုံမရေပ။ မႏွစ္က ပါလီမန္ကုိ၀ုိင္းခဲ့သည့္ ပီေအဒီ ဆႏၵျပသူမ်ား ဗုံးကုိင္ေဆာင္သည္ဆုိသည့္
ေကာက္ခ်က္ကုိ ထုိင္းရဲက ေကာက္ခ်က္ဆအ
ြဲ ၿပီးတြင္ ပီေအဒီ ေခါင္းေဆာင္ (၂၁) ဦးကုိ ပါလီမန္သိမ္းသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ ဆင့္ေခၚျခင္းခံရသည္။
ယင္းသို႔ ဆင့္ေခၚျခင္းမွာ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူထက္၏ လက္ခ်က္မကင္းဟု ပီေအဒီက ယူဆသည္။
ဤတြင္ ပီေအဒီက ႏုိင္ငံေရး ပါတီေထာင္မည့္အေၾကာင္း မၾကာခင္က ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဘီဆစ္အေနျဖင့္ ဆူထက္ကုိ ႏုိင္ေအာင္ ကုိင္မည္ဆုိလွ်င္
လာမည့္ေရြးေကာက္ပ၌
ြဲ ဒီမိုကရက္ပါတီအႏုိင္ရရန္ ပီေအဒီပါတီက ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေန၀င္းခ်စ္ေခ်ာ့ကုိ အားကုိးစရာမလုိဟု မက္လုံးေပးသလုိလုိျဖင့္
ၿခိမ္းေျခာက္သည္။
တဘက္ကၾကည့္ေတာ့လည္း ေန၀င္းခ်စ္ေခ်ာ့သည္ တပ္ဆင္ေထာက္ခံသည့္ အမတ္ (၂၈) ဦးကုိ ဒီမုိကရက္ ပါတီဘက္ ၿခံခုန္လာေအာင္ ဒီမိုကရက္
အာဏာရေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေနျပန္သည္။ ပီေအဒီကလည္း တပ္ဆင္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေအာင္ လက္ေတြ႕အင္အားျပခဲ့သည့္ အဖြ႕ဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႀကံဳေနရသည့္ အာဘီဆစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပီေအဒီကုိ ဆက္ၿပီး မဟာမိတ္လုပ္ထားရမည့္ နည္းကလြ၍

ေလာေလာဆည္ အျခားေရြးစရာမရွိ။ စီးပြားေရးတက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးသည့္အေနျဖင့္ အစိုးရက လူထုလက္ထဲ ေငြထည့္ေပးသည့္ကိစၥ
ၿပီးေအာင္ေစာင့္ရမည္။ ေငြရလွ်င္ လူထုက အာဘီဆစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ခံမည္။ ဤတြင္ လူထုအားႏွင့္ ပီေအဒီကုိ အလြယ္တကူ ျပန္ရင္ဆုိင္ႏုိင္ သည္။

မတ္လ(၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၉
ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ေမြးဖြားၿပီး (၇)
ရက္အၾကာတြင္ ေကာ႑ညပုဏၰားမွ
သိဒၶတၳမင္းသားသည္ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္မည္ဟု
လက္ညိႇဳးတေခ်ာင္းကိုေထာင္ကာ တခြန္းတည္းေသာ
ေဗဒင္ကို ေဟာေလသည္။ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးသည္
သားေတာ္သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားမျဖစ္ေစရန္ မင္းသား၏
နန္းေတာ္တင
ြ ္ အသက္ႀကီးသူ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမႈေတာ္မထမ္းေစဘဲ
ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ
အမႈေတာ္ ထမ္းေစလ်က္ အိုေသာသူ၊ နာေသာသူမ်ားကို
သိဒၶတၳမင္းသား မေတြ ့မျမင္ရေစရန္

ေရွာင္ရွားေစပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကံအေၾကာင္းတရားတို႔၏ စီမံရာကုသိုလ္၊

အကုသိုလ္တရားတို႔၏

အက်ိဳးေပးသေဘာကိုကား မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ်

တားဆီးပိတ္ပင္၍ ရ႐ိုးထံုးစဥ္မရွိသည့္အတြက္ နတ္တို႔ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ နိမိတ္ႀကီး ေလးပါးကိုအေၾကာင္းခံကာ ေတာထြက္ရဟန္းျပဳ ဘုရားျဖစ္ခ့ရ
ဲ သည္သာ။
ေရွးအခါက လူတေယာက္သည္လည္း ေသမွာကိုေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ေရလံုေသတၱာတလံုးျပဳလုပ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲကို ဆင္းကာပုန္းေအာင္းေနစဥ္ ေသမင္းက
ထိုသူကိုလိုက္ရွာရင္း ပင္လယ္ထဲက ေသတၱာကိုဆြဲထားသည့္ႀကိဳးကို ခလုတ္တိုက္မိ၍လဲေလေသာ္ ႀကိဳးစကိုဆရ
ြဲ င္းဆြရ
ဲ င္းျဖင့္ ေသတၱာတလံုးကိေ
ု တြ႔၍
ဖြင့္ၾကည့္ရာ ေသမွာေၾကာက္၍ ပုန္းေနသူကိုေတြ႔သျဖင့္ ေသမင္းက ထိုသူကို ေသရြာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံတရားတို႔
အက်ိဳးမေပးခင္ ေရွာင္လ၍
ြဲ ရေသာ္လည္း တကယ္အက်ိဳးေပးလာေသာအခါမူကား ဘယ္သူမွ် တားဆီးပိတ္ပင္၍ မရႏိုင္ပါ။
မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ကံတရားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာကံတို႔၏ အက်ိဳးေပးကသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စကားပံု တြင္လည္း “ကံစီမံရာသာ”
“ကံတူအက်ိဳးေပး” ဟု ေျပာၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ မိမိျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ေသာ မေကာင္းမႈအမ်ားစုကို ေကာင္းမႈတခုျပဳၿပီး ေက်ပါေစလို႔
ဆုေတာင္း႐ံုေလာက္ႏွင့္ေကာ ပေပ်ာက္ႏိုင္႐ိုး ရွိႏိုင္ပါ့မလား။ အဇာတသတ္မင္းႀကီးသည္ သာသနာေတာ္အတြက္ ဘုရားေပါင္းမ်ားစြာကို ေစတနာအျပည့္ျဖင့္
တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း “ဖခင္ကိုသတ္ေသာ” ကံ၏အက်ိဳးေၾကာင့္ အဝီစိငရဲကို သြားခဲ့ရသည္သာ။
သံဃာကိုသတ္ၿပီး ယၾတာေဆာင္ ဘုရားကိုတည္႐ံုမွ်ျဖင့္ အဘယ္မွာမေကာင္းမႈကို ကာကြယ္ႏင
ို ္ပါမည္လ။ဲ နအဖ က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘုရားတည္ၿပီး
တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္ျပဳေနတာပါလို႔ ေျပာရင္ သိပ္႐ိုင္းတယ္လို႔ ေျပာၾကမလား။
ယခုႏွစ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၀)၊ ခရစ္၂၀၀၉ ခုဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ေမာ္ကြန္းသစ္ေတြ ေရးထိုးမယ့္ ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ျမန္မာ့သမိုင္း
ကၽြြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေဗဒင္ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာမင္းဆက္မ်ားဟာ “အ” မွာစၿပီး “သ” မွာဆံုးတယ္လို ့ဆိုၾကပါတယ္။
ဟုတ္လည္းဟုတ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။
အေနာ္ရထာစခဲ့တဲ့ ပုဂံေခတ္ဟာ သီဟပေတ့မင္းလက္ထက္မွာ ဆံုးခဲ့ၿပီး၊ အေလာင္းမင္းတရားစခဲ့တာကလည္း
သီေပါမွာဆံုးခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးကိုယူခဲ့တာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုေတာ့ သန္းေရႊမွာအဆံုး ဆိုတာ ကလည္း သမိုင္းက ေျပာလာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ
တူညီမႈေတြရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါဦးမယ္။ အကုန္လံုး “မင္း” ဆိုတဲ့ဘြဲ႔ကို ခံထားၾကသူျဖစ္ေပမယ့္ အစႏွင့္အဆံုးကိုၾကည့္ရင္ ေအာင္ဆန္းဟာလည္း
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ျဖစ္ေနသလို သန္းေရႊကလည္း “ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ပါပဲ။ ေနာက္ထပ္တူေနတာေတြကလည္း မင္းအားလံုးမွာ ေဗဒင္ပညာရွိေတြကို ေမြးျမဴခဲ့ၾကတာပါပဲ။
၁၂၂၈ ခုႏွစ္မွာ သီေပါမင္းဟာ ေဗဒင္အခါေတာ္ေပး ဦးပုညရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈေတြေၾကာင့္ (ျမင္ကြန္းႏွင့္ျမင္းခံုတိုင္) တို႔ကို သတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
နအဖေခတ္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန႔္ အေရးေတာ္ပံုမ်ားဟာ ေဗဒင္အခါေတာ္ေပးေတြအရဆိုရင္ေရာ ျငင္းလို႔ရႏိုင္ပါ့မလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ
ဇာတာကို ယေန႔ ဇာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရွးအရင္က ဇာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ အရင္တုန္းက “ဗမာ” အခု “ျမန္မာ”
ဆိုေတာ့လည္း ေန႔နံသေဘာအရ အတူတူသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဇာတာကိုတည္ၿပီး မင္းတို႔၏ ဇာတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရတာ အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္ဟု
မႏၲေလးမဟာသႀကၤန္စာေရးေနတဲ့ ဆရာတဦးက ေျပာဖူးပါေသးသည္။

အားလံုးလက္လွမ္းမီေသာ သီေပါမင္းလက္ထက္ကေန ဇာတာဖြဲ႔တြက္ၾကည့္ေသာ္ သီေပါမင္း၏ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ ၁၂၂၀ ခုျဖစ္ၿပီး ထီးနန္းက်ေသာႏွစ္ “ဦး၊
ေကာင္း၊ လိမ္၊ ထုတ္” သီေပါျပဳတ္ (မင္းဆက္ျပဳတ္) ဆိုသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ သီေပါမင္းဇာတာႏွင့္ သူ၏ နန္းသက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္
“စစ္” အဂၤါသည္ ပုတိႏွင့္ မရဏတို႔တင
ြ ္ က်ေရာက္ေနၿပီး ၾကာသပေတးအုပ္စိုးၿပီး တနဂၤေႏြခိုက္ေနသျဖင့္ မိန္မတို႔၏ အုပ္စိုးျခယ္လွယ္ၿပီး လူႀကီးမ်ား၏
လိမ္ညာလွည့္ပတ္မႈကို ခံရမည္။ ဆရာဆိုသူတို႔၏ မာယာပရိယာယ္တို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အသက္အိုးအိမ္ ရာထူးျပဳတ္ကိန္းရွိသည္ ဆိုသည့္ ကိန္းထဲကို
တေထရာတည္း က်ေရာက္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
သီေပါမင္း၏ နန္းသက္သည္လည္း (၇) ႏွစ္ ျဖစ္သျဖင့္ စေနၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ျဖစ္ျပန္ရာ “ဘယ္သူကယ္၍ ႏိုင္ပါလိမ့္” ဟူေသာ ကိန္းမ်ားထဲကို
ေစာက္ထိုးသာ က်ဆင္းၿပီး နန္းပါျပဳတ္ရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ ဇာတာကိုျပန္ၾကည့္ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အထြက္အျမတ္ျဖစ္ေသာ
စစ္နံသည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ အုပ္စိုးမႈကို ခံရကာ စေနအတိုက္ထဲတင
ြ ္ က်ေရာက္ေနျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ သားကုိ ေကအန္ယူက ထုတ္ပယ္
ဖနိဒါ
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ 11 2009 19:34 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။

။ ကရင့္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာဘုိျမ (ကြယ္လြန္) ၏ အငယ္ဆံုးသား ဗုိလ္ၾကီး ေစာေနစုိးျမသည္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးႏွင့္ သြားေတြ႔သျဖင့္ အဖဲြ႔မွ ထုတ္လုိက္ေၾကာင္း ေကအန္ယူ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။
ေကအန္ယူမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူသည့္ အဖဲြ႔ႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ထံ သြားေတြ႔ခ့သ
ဲ ျဖင့္
ေကအန္ယူ၏ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္ေအ) မွ တပ္ခဲြမႉးတဦးျဖစ္သည့္ သူ႔ကုိ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က
ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“သူ႔ကုိ ထုတ္လုိက္တာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ။ တပ္က ထုတ္ထားၿပီးၿပီ။ သူ႔အေဖက အစဥ္အလာ ရွိခဲ့တာေပါ့။ သူ႔အေဖက တမ်ဳိးေပါ့ေလ။ သူ႔ကုိ အခု
ေကအန္ယူကလည္း ထုတ္လုိက္တယ္။ ေကအန္အယ္ေအ ကလည္း ထုတ္လုိက္တယ္။ သူက ရန္သူ႔ လက္ကုိင္တုတ္ေတြနဲ႔ သြားေပါင္းတယ္။ ဒါ သိစၥာေဖာက္ေပါ့။
အေဖေကာင္းတုိင္း သားမေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု ေကအန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒ ပဒို ေဒးဗစ္တာကေပါက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လ ၁၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေနသည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကြင္တားနားထံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္အဖြ႔က

သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုရာ ေစာေနစုိးျမ လုိက္ပါသြားၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္္တင
ြ ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု ေကအန္ယူက ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးစီးေသာ အဖြဲ႔သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေကအန္ယူမွ ခြဲထြက္ကာ နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီး
ေကအင္ယ-ူ ေကအင္အယ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ေကအန္ယူသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္
သက္တမ္းအၾကာဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ျခင္ေထာင္ ေထာင္ခင
ြ ့္မရ
ကို၀ုိင္း
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ 11 2009 19:41 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။

။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ကူညီသည္ဟုဆိုကာ မိထၳီလာေထာင္တင
ြ ္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၆၁ အရြယ္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ေဒၚစန္းစန္းတင္ကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ျခင္ေထာင္သံုးခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ညီမျဖစ္သူက ေျပာသည္။
သူ႔ကို ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာထားသလို ျခင္ေထာင္ မသံုးရသျဖင့္လည္း ျခင္ကိုက္နာမ်ား ေပါက္ေနၿပီး ညဘက္၌ ေကာင္းမြန္စာြ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ဘဲ
ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။
“က်န္းမာေရးက အေကာင္းၾကီး မဟုတ္ဘူး။ ၆၁ ႏွစ္ ရွိၿပီဆိုေတာ့။ ညဆို မအိပ္ရဘူးတဲ့။ ျခင္ေထာင္ မေပးဘူးတဲ့။ အင္းစိန္မွာတုန္းက ျခင္ေထာင္န႔ဲ အိပ္ရတယ္ေလ။
မိထၳီလာေရာက္ေတာ့ ျခင္ေထာင္ ေပးမေထာင္ေတာ့ ျခင္ေတြ အရမ္းကိုက္ေတာ့တဲ့ သူ႔မွာလည္း ျခင္ဘုေတြခ်ည္းပဲေပါ့ေနာ္” ဟု ယေန႔တင
ြ ္ ေထာင္ဝင္စာ
သြားေတြ႔ခဲ့သည့္ ညီမျဖစ္သူ ေဒၚစုစုၾကည္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အင္းစိန္ေထာင္၌ အက်ဥ္းက်စဥ္က ဝယ္ေပးထားသည့္ ျခင္ေထာင္ ပါသြားေသာ္လည္း မိထၳီလာ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကမူ အသံုးျပဳရန္ ယခုထိ ခြင့္မျပဳျခင္း
ျဖစ္သည္။
“သူ႔မွာ အစကတည္းက ႏွလံုးေရာဂါလည္း ရွိတယ္။ ေက်ာက္တည္တာ ျဖစ္တယ္။ လည္ပင္းၾကီးတယ္” ဟု ေဒၚစုစုၾကည္က ဆိုသည္။
ေဒၚစန္းစန္းတင္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက အဖမ္းခံရၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္က်ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္
အယူခံဝင္သျဖင့္ ၅ ႏွစ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ သူ႔ကို ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္မွ မိထၳီလာေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ခ့သ
ဲ ည္။
ယေန႔ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း ေတြ႔ခဲ့ေသးသည္။ ရန္ကုန္မွ ခရီးေဝး လာေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း
လူခ်င္းေတြ႔ဆံုခင
ြ ့္ ၂၅ မိနစ္သာ ရရွိသည္။
“ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ။ ၅ မိနစ္ အပိေ
ု ပးတယ္ဆိုေတာ့ ၂၅ မိနစ္ေပါ့။ အန္တီက ေျပာတယ္၊ 'ဒီေလာက္ အေဝးၾကီးက လာတာ မိနစ္ ၂၀ ပဲလား' လို႔။ 'အင္း' တဲ့၊ ' ၅
မိနစ္ ပိုေပးပါတယ္' တဲ့။ အခုလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လူက အရမ္းကို ပင္ပမ္းၿပီး လႈပ္ေတာင္ မလႈပ္ခ်င္ဘူး။ ေသြးေတြလည္း တိုးေပါ့ေနာ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ေဒၚစုစုၾကည္သည္ ျမင္းၿခံေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္က်ေနေသာ သမီးျဖစ္သူ ၈၈ ေက်ာင္းသူ မသက္သက္ေအာင္ကို မနက္ျဖန္တင
ြ ္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုမည္
ျဖစ္သည္။
မသက္သက္ေအာင္၏ ခင္ပြန္းသည္ ၈၈ ေက်ာင္းသား ကိုခ်စ္ကိုေလးသည္ ပခုကၠဴေထာင္၌ ျပစ္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ က်ေနေသာ္လည္း အယူခံဝင္သျဖင့္ ၇ ႏွစ္သာ
က်န္ရွိေတာ့သည္။
တူမျဖစ္သူ မႏိုးႏိုးမွာလည္း မအူပင္ေထာင္၌ ၁၁ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္က်ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသူျဖစ္ၿပီး၊ အယူခံခဲ့သျဖင့္ ၇ ႏွစ္သာ က်န္သည္။

ရန္ကုန္ သတင္းသင္တန္းတြင္ အေမရိကန္စင္တာမွ သင္တန္းဆရာ ပထမဆံုး ပို႔ခ်
နန္းေဒ၀ီ
အဂၤါေန႔၊ မတ္လ 10 2009 19:27 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇိၩမ)။

။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္သည့္ ပြဥ
ဲ ီးထြက္ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းတြင္ အေမရိကန္စင္တာမွ

စီစဥ္ေပးေသာ သင္တန္းဆရာတဦးက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ပါ၀င္ပို႔ခ်ေနသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သည့္ စာနယ္ဇင္းအဖဲြ႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂ လေက်ာ္ၾကာ
ျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းတြင္ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္စင္တာမွ ဆက္သြယ္ေခၚယူေပးေသာ သင္တန္းဆရာ မစၥတာ Dough Cosper ႏွင့္အတူ အျခား ႏိုင္ငံျခားသားတဦး
ပို႔ခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ စင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မည္သည့္သင္တန္းမ်ဳိးကိုမဆို အရပ္၀တ္ အထူးရဲသတင္း တပ္ဖြဲ႔က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခု
သင္တန္းတြင္မူ အေမရိကန္စင္တာမွ ဆရာတဦး ပါ၀င္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
“ဒီအဖြဲ႔က ျပန္ၾကားေရးကို ပိုင္တဲ့သူေတြ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ လာတက္တဲ့ သူေတြကလည္း အဲဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ နီးစပ္တ့ဲ
သူေတြေလာက္သာ ပါေနမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ၀ါရင့္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
မစၥတာ Dough Cosper က အေျခခံ သတင္းေရးသားနည္း သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်ေနသည့္အေပၚ ရန္ကုန္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
သံုးသပ္ေ၀ဖန္ေနသည္။
ရန္ကုန္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက “ျပည္ထေ
ဲ ရး (၀န္ၾကီးဌာန) ကို ျမင္သာျမင္၊ မသိေစနဲ႔ ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။
“အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းတဲ့ အဖြဲ႔ (စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း) မဟုတ္ဘူး။ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ပလဲပနံသင့္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေပါ့။ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြ႔၀
ဲ င္ ဆိုတာလည္း
ျပန္ၾကားေရးက ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြကိုပဲ ခန္႔ထားတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ၀ါရင့္ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ျမန္မာအတာသၾကၤန္ မတိုင္ခင္အထိ ရန္ကုန္ရွိ အဖဲြ႔႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ ယခုသတင္းသို႔ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ သင္တန္းသား ၄၀
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနသည္။
အေျခခံ သတင္းေရးသားနည္း အပါအ၀င္၊ ဓာတ္ပံု၊ ေဆာင္းပါး၊ lay out design၊ သတင္းတည္းျဖတ္မႈ စသည့္ ပညာမ်ားကို သင္ေပးေနသလို၊ သတင္းစာ
ထုတ္ေ၀ႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ပို႔ခ်ေပးမည္ဟု သိရသည္။
တရက္လွ်င္ သင္တန္းခ်ိန္ ၃ နာရီ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သင္တန္းကာလ တေလွ်ာက္လံုးအတြက္ တဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃ ေသာင္း သင္တန္းေၾကး ေပးရသည္။

သင္တန္းသို႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းတိုက္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား အျပင္ သတင္းပညာ ၀ါသနာပါသည့္ မည္သူမဆို
တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္က စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းလက္ထက္တင
ြ ္ Burma Journalists Association (BJA) အမည္ျဖင့္ သတင္းပညာသင္တန္း
လုပ္ခဲ့သည္။
ယခုသင္တန္းမွာမူ Myanmar Writers and Journalists Association ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္မည္
WEDNESDAY, 11 MARCH 2009 20:10 ေအးလဲ့
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ထိုး လႈပ္ရွားမႈ တခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (FDB) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔ပူးေပါင္း၍ လာမည့္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
လူ႔အခြင့္အေရးေန႔တင
ြ ္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာ့ဒီမုိေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ သက္တမ္း
၆ ႏွစ္ျပည့္မည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ အထိ ရက္ေပါင္း ၇၃ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ လက္မွတ္ေပါင္း ၈၈၈၈၈၈ ရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု လက္မွတ္ထိုး
လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔က တကယ့္ကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာ့ အေရး
ထဲထဲဝင္ဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့သူေတြက မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္
သူတို႔မွာျပစ္မႈတစံုတရာမွမရွိပါဘူး၊ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္လည္ ထူေထာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူတို႔ပါဝင္
ဖို႔လိုအပ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္တာက ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပက နအဖကို ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုဖုိ႔ လုိအပ္ တယ္” ဟု
AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္ကေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ကို ပထမ
ေျခလွမ္းအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆုိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုသိရွိလာၿပီး နအဖကို ပိုမို ဖိအားေပးရန္ ႏွင့္ ရရွိလာသည့္
လက္မွတ္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြးအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ထံပို႔မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မစၥတာ
ဘန္ကီမြန္းအေနႏွင့္ နအဖကို ဖိအားေပးေျပာဆိုရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ယင္းလႈပ္ရွားမႈ လက္ကမ္းစာေစာင္၌ စစ္အစိုးရ အက်ဥ္းးေထာင္မ်ားထဲတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို စစ္အစိုးရ က ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဆုိတာ သူတို႔ရ႕ဲ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို စကားလုံးေတြန႔ျဲ ဖစ္ေစ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ထုတ္ျပတာက လြဲလို႔ ရာဇ၀တ္မႈ တခုခု
က်ဴးလြန္တာမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါဘူး”ဟူ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆိုအမိန္႔တခုကိုလည္း လႈပ္ရွားမႈ လက္ကမ္းစာေစာင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ကမ္းစာေစာင္တင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ၿပီး“က်မတို႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တခ်ိဳ႕ဟာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားနဲ႔ နအဖ ရဲ႕ စြပ္စဲြ ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းတာကို ခံေနၾကရပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေၾကာင့္သာ ဖမ္းဆီးခံၾကရတယ္ဆိုတာကို က်မတို႔ အားလုံး
သိၾကပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပယ
ဲ င္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီး မွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္
အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္မွာ ၅ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ ေမလတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍
ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ေနရ ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တဦးျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးသည္ လည္း ယမန္ေန႔က သူ၏ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္
ေမြးေန႔ကို ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ တြင္ တကိုယ္တည္း က်င္းပေနရမည္ျဖစ္သည္။
ကိုျမေအးသည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵျပရာမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဂ်မီ၊
ကိုမင္းေဇယ် စသည့္ ထင္ရွားသည့္ ေက်ာင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္အစိုးရက အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ႏွစ္ခ်မွတ္ ခံရၿပီး ေဝးလံသည့္ နယ္စန
ြ ္နယ္ဖ်ား
ေထာင္သို႔ပို႔ေဆာင္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုျမေအး၏ သမီးျဖစ္သူ မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္က “ဘယ္အခ်ိန္အဖမ္းခံထိမလဲဆိုၿပီး အၿမဲစိတ္ပူ ေနရတယ္၊ အေဖ ဖမ္းခံထိတဲ့ ၂၂ရက္ေန႔ၾသဂုတ္လ မနက္က အေဖနဲ႔
ဖုန္းေျပာ လိုက္ရေသးတယ္၊ အေဖ လုပ္ေနတာ အဆင္ေျပရဲ႕လား၊ အေဖလုပ္ေနတာေတြကို သမီးအရမ္းအားက်တယ္၊ လူေတြအမ်ားႀကီး အေဖ
တို႔အဖြဲ႔ကိုအားေပးတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ အေဖက ေျပာေသးတယ္၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေျပာင္းလဲဖို႔နီးလာပါ ၿပီ တဲ့ အဲဒီေန႔ညမွာပဲ အေဖပါသြားတယ္လို႔
ျပန္သိရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာျပသည္။

“သမီး အေမက သမီးကို ဓာတ္ပံုျပၿပီး ဒါက နင့္အေဖ ဒယ္ဒီလုိ႔ေခၚလို႔ ေျပာလို႔တာ၊ သမီး ႏွလံုးသားထဲမွာ ဒါက အေဖဆိုၿပီးသိခဲ့ရတာ၊
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ရတာကေတာ့ သမီး၄ႏွစ္ အရြယ္မွ ေတြ႔ခဲ့ရတာ၊ ဒါေပမယ့္ အေဖက သံတိုင္ၾကားထဲဆိုေတာ့ အေဖ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ ထိတာကလြရ
ဲ င္
အေဖ့ကိုသမီးက ဖက္လို႔ မရခဲ့ဘူး၊ အဖကလည္း သမီးကိုဖက္လို႔ မရခဲ့ဘူး” ဟု မေဝႏွင္းပြင့္သုန္က ဆက္ေျပာသည္။
အသက္၂၀ရွိ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္သည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက အဂၤလန္ႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိေကာလိပ္တခုတင
ြ ္
ပညာသင္ယူေနသည္။ အသက္၈ႏွစ္ အရြယ္ညီမႏွင့္အတူ မိခင္မွာ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္ကို ၾကားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း မခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အႏွစ္သာရကုိလည္း မသိခဲ့ရေၾကာင္း မေဝႏွင္းပြင့္သုန္က
ေျပာျပသည္။
“ဒီႏိုင္ငံေရာက္ လာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိုျမင္လိုက္ရတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တယ္ ဆိုတာသိလာတယ္၊ ဥပမာ ဒီကေက်ာင္းသား ေတြဆိုရင္
ကိုယ္သင္ခ်င္တာ သင္ခင
ြ ့္ရတယ္၊ ေက်ာင္းသား ဆိုတာ အသစ္အဆန္းေတြကိုေလ့လာခ်င္တယ္၊ ကုိယ္ယံုၾကည္ရာကိုလုပ္ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာ
ေက်ာင္းသား ဆိုတာက ေက်ာင္းဝန္းထဲ ဝင္လိုက္တာနဲ႔ တကယ့္ေထာင္အေသးေလးထဲ ဝင္လုိက္ရသလုိပ၊ဲ သူတို႔ သံုးခ်င္တဲ့ အင္တာနက္၊ သူတုိ႔ ယံုၾကည္တာေတြ
လုပ္လို႔မရဘူး”ဟု လည္း သူကဆိုသည္။
မေဝႏွင္းပြင့္သုန္က သူ၏ဖခင္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဆက္လက္၍ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္းေျပာသည္။
ယခု လက္မွတ္ထိုး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဓာတ္ပံုျပပြဲမ်ား၊ ပိုစတာႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္
ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတင
ြ ္ ဒီမိုကေရစီကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို ေနေသာ လူထုအား စစ္အစိုးရမွပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္
ျပည္သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးသြားရ သည့္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွာ ၁၃၈ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းအဖြဲ႔က ျဖန္႔ေဝသည့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ခန္႔ရွိေၾကာင္း AAPP
စာရင္းအရသိရသည္။
စည္ပင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႔မဆ
ဲ ြယ္
WEDNESDAY, 11 MARCH 2009 18:22 ေအာင္သက္ဝိုင္း
လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ား အျပားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ
ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း အမည္ျဖင့္ အစားထုိး ေဆာင္ရြက္ လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖ႕ြဲ စည္းၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု နာမည္ထြက္ေနေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း
လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္သြားရန္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းတာ၀န္ခံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိရသည္။

ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း ဆိုင္းဘုတ္ထူ၍ လမ္းခင္းစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ႏုိင္ငံေရးပါတီအသြင္ ဖြ႕ဲ စည္းသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ယင္းသို႔ လႈမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူထုအေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရလိုအပ္ခ်က္ အစရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးအသင္း
အမည္ခံကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အသိုင္းအဝန္းမွ သိရွိရသည္။
“လမ္းခင္းတယ္ဆိုတာက စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းနာမည္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အလံေထာင္ၿပီး လုပ္ေနတယ္” ဟု
စည္ပင္၀န္ထမ္းကေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း၏ ရန္ကုန္ုတုိင္း တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္လွ်က္ရွိသည္။
၎သည္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းက ေျပာင္းလဲ တည္ေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတင
ြ ္ ထိပ္တန္းေနရာ ရယူ၍ ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ င
ြ ္
အမတ္တေနရာ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေၾကာင္း စည္ပင္သတင္းရပ္ကြက္၌ ေျပာဆိုလွ်က္ရွိသည္။
ထုိသို႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚျခင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းက ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း နာမည္ခံကာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တင
ြ ္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။
၎က “ဒီႏွစ္ လမ္းေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ကို ကတၱရာ၊ ကြန္ကရိ လမ္းေတြျဖစ္ေအာင္ ခင္းေပးဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္
သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္တင
ြ ္ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ တိုးခ်ဲ႕သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ေနထုိင္ရာ ဆင္ေျခဖုံး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ သူလုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတရပ္ နာမည္သုံးၿပီး လုပ္တယ္ဆိုတာ လုံး၀ကို မရိုးသားဘူး” ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီးတဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းက လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အပိုင္း၌ ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေနၿပီး
အဆုိပါ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ေခၚယူကာ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိသည္။
“ဘာအတြက္ပဲလုပ္လုပ္ ေလာေလာဆယ္ လူထုလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အခမဲ့ ေဆးကုေပးေနတယ္ဆိုတာ ေကာင္းပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔လို မရွိဆင္းရဲသား လူတန္းစားေတြအတြက္ ေဆး အလကား ကုရတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သမုိင္းလမ္းဆုံတင
ြ ္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း၏ ၿဖိဳးေစတနာေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူသူ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတဦးကေျပာသည္။
ပညာေရးက႑ေဆာင္ရြက္မႈတင
ြ ္လည္း ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းအမည္ျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားျပင္ဆင္ မြမ္းမံေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေနၿပီး ယေန႔
စတင္က်င္းပသည့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္လည္း အခမဲ့ ပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
ၿဖိဳးေစတနာ ပညာဒါန အခမဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၁ ရပ္ကြက္ နႏၵ၀န္ေစ်းေရွ႕တြင္ တခု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၈ ရပ္ကက
ြ ္တင
ြ ္ တခု၊ အင္းစိန္
GTI ေက်ာင္းဝင္းထဲတင
ြ ္ တခု အပါအ၀င္ တျခားေသာ ေနရာမ်ား၌လည္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း စည္ပင္၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
“ဒီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အခမဲ့စာသင္ေပးတဲ့ အျပင္ လိုအပ္တဲ့ ဗလာစာအုပ္တို႔၊ စာေမးပြအ
ဲ ထူးထုတ္စာအုပ္တို႔ အခမဲ့ ေပးေသးတယ္” ဟု
သူက ဆိုသည္။
ထုိ႔ျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္အၿပိဳင္ အခမဲ့ နာေရး ပို႔ေဆာင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကံ႕ဖြြံ႕အဖြ႕ဲ က လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက
နာေရးကူညီမႈအသင္းကိုသာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည့္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ အသုဘပုိ႔ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ားကို လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ထားရွိခင
ြ ့္ ပိတ္ပင္ခ့ၿဲ ပီး ၎အသင္း၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္လာသည္။
“ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ နိဗၺာန္ယာဥ္ေတြ ရပ္ခင
ြ ့္ မေပးဘူးဆိုတာက သက္ဆိုင္ရာသုသာာန္ေတြမွာ နာေရးကူညီမႈ လုပ္ငန္းေတြ အတူတူရပ္နားၾကေတာ့
လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ ပုိမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ဖို႔ကို အဓိကထားႏုိင္ေအာင္လို႔ပါ” ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဴပ္ေအာင္သိန္းလင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္
တရား၀င္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ တင္းက်ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္သူ ဦးစီးေသာ ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈ
အသင္းမွ တာ၀န္ရသ
ွိ ူတဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တင
ြ ္ အစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပုံမွန္မေပးႏုိင္ေတာ့သည့္ အတြက္ ေရရရွိမႈ အခက္အခဲျဖစ္လာရာ ေသာက္သုံးေရ မရရွိႏုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုကို
ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းပိုင္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရေပးေ၀မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မႉးခ်ဴပ္ေအာင္သိန္းလင္းက ထပ္မံေျပာဆိုျပန္သည္။
“ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ေရသယ္ကားေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ အခမဲ့ ေရေပးေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာျပသည္။
ေရရွားပါးသည့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ငမိုးရိပ္ေရ သြယ္ယူႏုိင္ရန္ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းက အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

“ဟုတ္တယ္။ အိမ္အေရာက္ ငမိုးရိပ္ေရသြယ္လို႔ရတယ္။ တသိန္း ေျခာက္ေသာင္းကို သုံးရစ္ခသ
ြဲ င
ြ ္းရတယ္။ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕က
လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ က်မတို႔ဘက္မွာ ေရ အဆင္ ေျပသြားတယ္” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ရွင္မတဦးက ဆိုသည္။
တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း၀င္ေပါင္း ၂၄ သန္းရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္တင
ြ ္ လိုအပ္ပါက က်ရာ အခန္းက႑မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သာြ းရမည့္
အမ်ဳိးသားအဖြ႕ဲ အစည္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္က်င္းပေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းႀကီး၏
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမကြိဳင့္ဘုရား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားေကာင္းမႈ
WEDNESDAY, 11 MARCH 2009 16:03 ရန္ကုန္သားတာေတ
႐ုတ္တရက္ မ်က္စိမ်ား အလြန္က်ိန္းစပ္သြား၍ ခ်င္းမိုင္တုန္းက ေလထု ညစ္ညမ္းသျဖင့္ မခၽြတ္တမ္း တပ္ထားရသည့္ ႏွာေခါင္းစည္းကို ျဖဳတ္ကာ ေနကာမ်က္မွန္
ကမန္းကတန္း ထုတ္တပ္ လိုက္ရသည္။ ဦး႐ုကၡစိုး တေယာက္ ညဘက္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ သူအရင္ဆံုး ေတြ႕လိုက္သည္က ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး
ကေတာ္ ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္ (အေမကိဳြ င္) ျဖစ္သည္ ... ။
အေမကြိဳင္။

။ ေဟာ ဦး႐ုကၡစိုးပါလား။ ညဘက္ႀကီး ဘာလို႔

မိုးအံု႔မ်က္မွန္ႀကီး တပ္ထားရတာလဲဟင္။
ဦး႐ုကၡစိုး။

။ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္လာေတာ့ တလမ္းလံုး ေမွာင္မည္းေနတာ

ေနျပည္ေတာ္လည္း ေရာက္ေရာ ႐ုတ္တရက္ ထိန္လင္းသြားလို႔
မ်က္စိအသား မက်တာနဲ႔ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္လိုက္ရတာပါ။
ေျပာေျပာဆိုဆို ဦး႐ုကၡစိုးက ေနကာမ်က္မွန္ကုိ ခၽြတ္၍ ေဘးကတိုင္တင
ြ ္
လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ရာ တိုင္မဟုတ္ဘဲ အသင့္အေနအထား ကိုင္ထားသည့္
စစ္သားတေယာက္၏ ေသနတ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လန္႔ၿပီး ထခုန္
လိုက္သည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ကလူ .. ကလူ .. လန္႔လိုက္တာဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔

ေနျပည္ေတာ္ကလည္း စိမ္းစိမ္း စိမ္းစိမ္း ေတြခ်ည္းပါပဲလား အေမေမာ္ေတာ္ .. အဲအဲ မွားလို႔ အေမကြိဳင္ကဳိြ င္ရ႕ဲ ။
ဦး႐ုကၡစိုးကေမးစဥ္ ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္မွာ နတ္တပါးပါး ဝင္ပူးသြားပံုရ၏။ ေခါင္းကိုခါ လက္ကို ဆန္႔၍ မ်က္လံုးကို မွိတ္ရင္း ေျဖေလေတာ့သည္။
အေမကြိဳင္။

။ ေဟ့ အေမတို႔ကေၾကာက္လုိ႔ေဟ့ .. အဲေလ၊ ထီးတင္ပြဲမွာ အဖ်က္သမားေတြ ေႏွာင့္ယွက္မွာ စိုးလို႔က႕ြဲ ေနာ္ .. ဘာမွတ္ေနလည္း။ အေမတို႔

မိသားစုကို ျပည္သူလူထုက အရမ္းခ်စ္တာကြ႕ဲ .. ကိုယ့္ဘက္က လံုေအာင္ တေတာလံုးစိမ္းလုပ္ထားတာ ေဟ့ေနာ္။ (ထို႔ေနာက္ တခ်က္သမ္းကာ
နတ္ျပန္ထြက္သြားသည္)
ပြေ
ဲ စ်းတန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းေခၚသံ၊ လူသံမ်ား ဆူညံေနသည္။ ပူေဖာင္းသည္ထံမွ “ကြီ .. ေဂၚ” ဟူသည့္ အသံက ဆက္တိုက္ထြက္ေနသည္။ ထိုစဥ္ “ေျပာင္းဘူး
(ဖူး) .. ေျပာင္းဘူး ………….. ျပဳတ္” ဆိုေသာ အသံ ထြက္လာသျဖင့္ ေဒၚကိဳြ င္ကြိဳင့္ေခါင္းမွ ဆံပင္မ်ား ေထာင္သြားသည္ (မွတ္ခ်က္။

။ ဦး႐ုကၡစိုး တဦးသာ နတ္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမင္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏)
အေမကြိဳင္။

။ ေဟ့ လံုၿခံဳေရးတေယာက္ ဟိုေျပာင္းဖူးျပဳတ္သည္ကို နားရင္း သြားအုပ္စမ္း။ ေရွ႕က “ေျပာင္းဘူး” ဆိုတာပဲေအာ္ .. ေနာက္က “ျပဳတ္”

ဆိုတဲ့အသံမၾကားခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္။
ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က အမိန္႔ေပးလိုက္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္သားတေယာက္ အေျပးထြက္သြားၿပီး ေျပာင္းဖူးသည္ကို နားရင္း သြားအုပ္သည္။ ဦး႐ုကၡစိုးလည္း
နည္းနည္းလန္႔သြားသျဖင့္ စကားလႊဲလိုက္သည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဟား ေနကာမ်က္မွန္ ျပန္တပ္ထားမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ဗ်ိဳ႕။ ေနျပည္ေတာ္ကလည္း လင္းလိုက္တာဗ်ာ။ လူျဖင့္ မရွိဘဲနဲ႔။ က်န္တ့ၿဲ မိဳ႕ရြာေတြက်

ေမွာင္မည္းေနတာပဲ။ ဘာမွ မလုပ္ေပးဘူးလား။
အေမကြိဳင္။

။ ေနျပည္ေတာ္ကလား .. လေပၚကၾကည့္ရင္ေတာင္ မီးတထိန္ထိန္နဲ႔ ေတြ႕ရေအာင္ လုပ္ထား တာေလ။ လူေတြကလည္း ခက္ပါတယ္။ ေမွာင္တယ္၊

ေမွာင္တယ္ ထုိင္ညည္းေနၾကတယ္။ ေမွာင္ရင္ မီးစက္နဲ႔ မီးထြန္းေပါ့။ ဒါေလးေတာင္ အေတြးအေခၚ မရွိဘူး။ ေနရာတကာ လုိက္လုပ္ေပးေနရမွာလား။ ေရႊေရႊက
အားတာမဟုတ္ဘူးရွင့္ သိရ႕ဲ လား။
ထိုစဥ္ ကေလးတသိုက္ ေျပးလာၿပီး ဦး႐ုကၡစိုးကို ဝင္တိုးသြားၾကသျဖင့္ ဦး႐ုကၡစိုးယိုင္သြားသည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဆုိးလုိက္တဲ့ ကေလးေတြဗ်ာ .. ။ ဘယ္မိမဆံုးမ၊ ဖမဆံုးမေလးေတြလည္း မသိဘူး ေနာ္။ လူႀကီးကို လူႀကီးမွန္းမသိဘူး ဝင္တိုက္သာြ းတယ္ ေတာက္။

အေမကြိဳင္။

။ ဒီမယ္ ဦး႐ုကၡစိုး (ႏႈတ္ခမ္းကိုေထာ္၍) စကားကိုဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေျပာပါ။ အဲဒါ က်မေျမးေတာ္ေလးေတြရွင့္။ ဘုရား ထီးတင္ရင္ ႀကိဳးဝိုင္းဆြေ
ဲ ပးဖို႔

မနည္းေခ်ာ့ေခၚထားရတာ။ သူတို႔က လိုက္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ တေထာင္တန္ေတြ က်ဲရင္ နင္တို႔ဘက္ကိုပဲ ေသခ်ာက်ဲပါ့မယ္လို႔ ေျပာမွ လိုက္လာတာ။ သိရ႕ဲ လား။
ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္ စိတ္ဆိုးသြားေသာေၾကာင့္ ဦး႐ုကၡစိုး မ်က္ႏွာခ်ိဳျပန္ေသြးလိုက္သည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဒါနဲ႔ ေရႊေရႊ .. အဲေလ ေယာင္လို႔ ခ်ဳိကုပ္ဒူးႀကီး .. ဟာ .. မွားကုန္ပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ဘယ္သြားလဲဗ်။ မေတြ႕ပါလား။

အေမကြိဳင္။
႐ုကၡစိုး။

။ ေျမၿမိဳခံရမွာ ေၾကာက္လုိ႔ ပုန္းေန … အဲ … ဟိုဒင္းလုပ္ေနတယ္။ မနက္ ထီးတင္မွာ ဆိုေတာ့ေလ .. အအား မေနနဲ႔ဆိုၿပီး တရားထုိင္ခိုင္းထားတယ္။
။ ၾကည့္ရတာ အေမကြိဳင္ရ႕ဲ အစီအမံေတြခ်ည္းပဲ ထင္ပါရဲ႕ေနာ္။

အေမကြိဳင္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဒါေပါ့ရွင့္ မိန္းမဖ်က္ရင္ ျပည္ပ်က္တယ္ ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးလား။
။ ဟင္ တမ်ိဳးပါလား .. အေမကြိဳင္က ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ေနတာလား။

အေမကြိဳင္။

။ ဒါကေတာ့ တင္စားၿပီး ေျပာတာေပါ့ရွင့္။ ခုေတာင္ က်မရဲ႕ အစီအမံေတြ၊ ယၾတာေတြေၾကာင့္ ဒီ ဘုရားႀကီး တည္ျဖစ္တာ။ နည္းတဲ့ကုသိုလ္ေတြ ရမွာ

မဟုတ္ဘူး။
ေျပာရင္း အားရလာသျဖင့္ ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေဘးသို႔ဆန္႔ကားလုိက္ရာ လံုၿခံဳေရး ယူထားေသာ စစ္သားႏွစ္ေယာက္မွာ အျမန္ ငံု႔ေရွာင္လိုက္ရသည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဘုရားမတည္လည္း ကုသိုလ္က တျခားနည္းနဲ႔ ယူလို႔ရတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ဥပမာဗ်ာ ျပည္သူ ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္မွန္ေပးတာမ်ိဳး၊

ေရရေအာင္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳး .. မ်ိဳး .. မ်ိဳး ..
အေမကြိဳင္။

။ ကြိဳင့္ ကို စာလာခ်ေနျပန္ၿပီ .. ။ ဒါေတြ လုပ္ေပးရင္ ကုသိုလ္ရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဗဒင္ကိန္းခန္း အလုိအရ ေရႊေရႊက ဘုရင္ ဇာတာ

ပါလာတယ္ဆိုလို႔ ကုသိုလ္ရ႐ံု တင္မဟုတ္ဘူး က်န္တာ ေတြပါ ရေအာင္ လုုပ္ရဦးမွာ။
႐ုကၡစိုး။
အေမကြိဳင္။

။ ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။
။ ေရွးဘုရင္ေတြလို ဖုန္း (ဘုန္း)၊ ႏွလံုး၊ လက္႐ံုး ျပည္စ
့ ံုေအာင္ လုပ္ရမွာ။ သူ႔မွာက အဲဒီ ၃ ခုလံုး မရွိရွာဘူးေလ။ သနားစရာေကာင္းတဲ့

ေရႊေရႊေလးပါရွင္ .. ။
ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္မွာ စကားေျပာရင္းက မ်က္ရည္မ်ားစီးက်လာရာ ေဘးမွာရွိသည့္ စစ္သားတေယာက္က အလွ်င္အျမန္ ခြက္ျဖင့္ခံေပးလိုက္ရသည္။ မၿပီးေသး ..
ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က ႏွပ္ပါညႇစ္ၿပီး စစ္သားတေယာက္၏ ယူနီေဖာင္းျဖင့္ သုတ္လိုက္ေသးသည္။
အေမကြိဳင္။

။ ေျပာရရင္ .. သူ ဘုရင္ျဖစ္မွ ကြိဳင္က မိဘုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္မွာဆိုေတာ့ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ရတာ ေပါ့ေလ။ ခုဏက ေျပာတဲ့ ၃ ခုလံုး မရွိေတာ့

ဘိုးေတာ္ကေျပာတယ္၊ ဖုန္းတခုရွိရင္ က်န္တဲ့ ၂ ခု အလုိလုိ ရွိလာမယ္တဲ့ .. ။ အဲဒါ ဖုန္းရွိေအာင္ ဘုရားတည္ရမယ္ဆိုလို႔ တည္လိုက္တာပါပဲ။
ထုိစဥ္ ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္၏ အႀကီးဆံုးေျမး ဖိုးေလာက္လန္းေဘးသို႔ ေရာက္လာၿပီး ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီး ဝင္ေျပာသည္။
ဖိုးေလာက္လန္း။

။ အဲဒါေျပာတာေပါ့။ အဘြားတို႔ကခက္တာပဲ။ ဖုန္းရွိေအာင္ ဒီဘုရားႀကီးမ်ား တည္ေနရေသး တယ္။ ဘယ္ႏွလံုးလိုခ်င္လဲ သားဝယ္ေပးပါမယ္ဆုိ။

အိုင္ဖုန္းယူမလား၊ ဘလူးဘယ္ရီ ယူမလား။ ဖုန္းႏွစ္လံုး ရဖို႔ တာဝန္ယူတယ္။ အဘြား ခုဏေျပာတဲ့ လ႐ုန္းဆိုတာႀကီးေတာ့ မသိဘူး။
အေမကြိဳင္။

။ သားေျပာတာေတြက သားအဘိုးက မသံုးတတ္ဘူးေလသားရဲ႕။ သူက ကိုရီးယားကားနဲ႔ တ႐ုတ္ကားေတြပဲၾကည့္ၾကည့္ၿပီး ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို

ထမ္းေဆာင္ေနရတာ။ ဒီေတာ့ သူလုပ္တတ္တာပဲ လုပ္ပါေစ .. ။ ဟုတ္လား။ ညစ္တီးညစ္ပတ္ေတြ မေျပာနဲ႔။ ကဲကဲ လိမ္မာတယ္၊ လူႀကီးေတြစကားဝိုင္းထဲ
ဝင္မပါနဲ႔ေနာ္။ ဒီကျပန္ရင္ သားလိုခ်င္တဲ့ ႏုိက္ကလပ္ တခု သားအဘိုးကို ေထာင္ေပးခိုင္းမယ္။
ဖုိးေလာက္လန္း့။
အေမကြိဳင္။

။ ဟို ေမာ္ဒယ္မေလးပါ ဝယ္ေပး .. ။

။ စိတ္ခ်၊ စိတ္ခ် ဝယ္ေပးမယ္။

ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က အခ်ိဳသပ္လိုက္သျဖင့္ ဖုိးေလာက္လန္း ေက်နပ္ကာ “႐ို႕ .. ႐ို႕” ဟုေအာ္၍ ေကာက္ေကြးကာ ကရင္း ထြက္သြားသည္။
ဦး႐ုကၡစိုး။
အေမကြိဳင္။

။ ပြခ
ဲ င္းႀကီးက ဟီးေနေပမယ့္ .. လူေတြလည္း သိပ္မေတြ႔ရဘူးေနာ္။
။ မပူနဲ႔၊ မပူနဲ႔ .. ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးကို မလာမေနရ ဆိုၿပီး ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္၊ အမိန္႔ထုတ္ ထားၿပီးသား။ လာၾကလိမ့္မယ္။ ထီးတင္ပမ
ဲြ ွာ ႀကဲဖို႔

တေထာင္တန္ေတြေတာင္ အသစ္ထပ္႐ိုက္ထားတာေလ။ ကုသိုလ္က မ်ားေလေကာင္းေလပဲ ဦး႐ုကၡစိုးရဲ႕။ ေရႊေရႊ႕ အကုသိုလ္ေတြက နည္းတာမွ မဟုတ္တာ။
အဲဒါေတြကို ျပန္ေခ်ရမွာ။
ထိုစဥ္ “ေဝါ .. ေဝါ … ဝုန္း” ဆိုသည့္ အသံႀကီးတသံ ပြခ
ဲ င္းထဲမွ ထြက္ေပၚလာသည္။

အေမကြိဳင္။

။ ဟာ ေတာ္လသ
ဲ ံ .. ေတာ္လသ
ဲ ံ .. အထက္ျဗဟၼာကေန .. ေအာက္အဝီစိအထိ ဘုရားတည္ တာကို ေကာင္းခ်ီးေပးတာ ၾကားလား ဦး႐ုကၡစိုးေရ ..

ေတာ္လဲတယ္ဆိုေတာ့ က်ဳပ္မလဲေတာ့ဘူးေပါ့။
ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္၏ စကားေၾကာင့္ ဦး႐ုကၡစိုးကၽြဲၿမီးတိုသြားသည္။
႐ုကၡစိုး။

။ ဘာဗ် .. ခင္ဗ်ားသာ ေျခမခိုင္ဘဲ လဲမွာ က်ဳပ္က အလန္းႀကီးရွိေသးတယ္။ လန္ထြက္ေနတာေနာ္။

လံုၿခံဳေရးတဦး။
အေမကြိဳင္။

။ အေမကြိဳင္ .. အေမကြိဳင္ .. ပြခ
ဲ င္းထဲမွာ ရဟတ္ႀကီးၿပိဳက်တာ .. လူေတြအမ်ားႀကီး ေသကုန္ ၿပီတဲ့။
။ ဟယ္ဟုတ္လား ဝမ္းသာလိုက္တာ .. က်ိန္းေက်ၿပီေတာ့ ဦး႐ုကၡစိုးေရ ..။ ရဟတ္ၿပိဳက်ေတာ့ ေရႊေရႊမၿပိဳေတာ့ဘူး .. လူေတြေသတယ္ ဆိုေတာ့

ေရႊေရႊမေသေတာ့ဘူး။
ေျပာရင္းဆိုရင္း ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က ေကြးေနေအာင္ ထကသည္။ ဦး႐ုကၡစိုးကလည္း သူ႔ထံုးစံအတုိင္း ေျပာခ်င္ရာ ေျပာ၍ ေမးခ်င္ရာ ဆက္ေမးသည္။ သူက
သတင္းေထာက္တာဝန္လည္း ယူခဲ့ရသည္ကိုး၊ စပ္စုရသည္ေပါ့။
ဦး႐ုကၡစိုး။

။ ေဒၚကိဳြ င္ကြိဳင္ကိုပဲ ေမးရဦးမယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက လုပ္ဦးမွာလားဗ်။

အေမကြိဳင္။

။ (ကေနရင္းမွ) ေၾသာ္ လုပ္မွာေပါ့ ဦး႐ုကၡစိုးရယ္။ ဘိုးေတာ္က ဘယ္အခ်ိန္ ဘာလုပ္ရမယ္ အတိအက် အခါေပးၿပီးသား။ ဆယ့္တမီးၿငိမ္းေအာင္၊ ကိုး

နဝင္းေက်ေအာင္၊ ႏွစ္ဆယ့္တေပါက္၊ ဘူႀကီး၊ ပိုကာ၊ ရွမ္းကိုးမီး .. ေၾသာ္ ေယာင္ကုန္ပါၿပီ .. ယၾတာေတြ အေသအခ်ာဆင္ထားတာ ေျပာပါတယ္။ ကဲကဲ ရွင္န႔ဲ
ေလပန္း ရတာ သိပ္ အခ်ိန္ကုန္တာပဲ။ ေဟာ ဘိုးေတာ္ေျပာထားတဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မယ္ လုပ္ၾကေဟ့ လုပ္ၾက။
ေျပာေျပာဆိုဆို ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္က ဝ႐ုန္းသံုးကား ထလုပ္ေသာေၾကာင့္ အနားက လံုၿခံဳေရးတပ္သားမ်ားလည္း ေနရာယူ၊ အသင့္ျပင္၊ ေမာင္းတင္ေတြ လုပ္ကုန္သည္။
ဦး႐ုကၡစိုးက ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ ေျမႀကီးတြင္ ျပားျပားဝပ္လိုက္ သည္။
အေမကြိဳင္။

။ ကဲကဲ သမီးေတြ၊ သားမက္ေတြ၊ ေျမးေတြ လာၾက။ ဖိုးေလာက္လန္းတို႔၊ စပ္စလူးမ၊ မဲမဲစိန္တို႔ အျမန္လာ။ ေရႊေရႊေကာ ေရႊေရႊ ျမန္ျမန္လာ ဒီဂ်ိဳးကို

အဲေလ .. ေယာင္လို႔ ဒီႀကိဳးကိုကိုင္ၾက။ ၿပီးရင္ ေရႊေရႊက ဘိုးေတာ္ ေအာ္ခုိင္းတဲ့အတိုင္း ေအာ္ေတာ့။ ယၾတာေခ်မယ္။
စိန္ဖူးေတာ္တင္သည့္ ပန္းရထားအထက္တက္ရန္ ႀကိဳးဝိုင္းဆြဲၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ကုန္း၍ ေအာ္လိုက္သည္။
မႉးႀကီး။

။ ဆြဆ
ဲ ရာေရ႕ …. ။ ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္ .. ။ အဝီစိပဲ ေရာက္ေရာက္ … ငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္ပဲ ေရာက္ေရာက္ ဆြဲ .. ဆြဲ .. ဆြဲ ..။

စပယ္ယာသံအျပည့္ျဖင့္ ေအာ္လိုက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအသံအဆံုးတြင္ မိသားတစုလံုး ႀကိဳးကို ဝိုင္းဆြဲလုိက္ရာ တဦးေပၚတဦးဆင့္၍
ဖင္ထုိင္လွ်က္လဲက်သြားေလေတာ့သည္။
ဆိုင္းသံ။
မွတ္ခ်က္။

။ တုတ္တုတ္တုတ္ ျဗင္း .. တုတ္တုတ္တုတ္ … တုတ္တုတ္တုတ္ ျဗင္း .. ျဗင္း …
။ ဦး႐ုကၡစိုး၏ ဓာတ္ပံု အတတ္ပညာ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ေဒၚကြိဳင္ကြိဳင္တို႔အဖြ႕ဲ လဲက်သည့္ပံုမ်ား မရလိုက္ပါသျဖင့္ ထိုပံုမ်ား မေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းကို

သည္းခံၾကပါကုန္။

ၾကံ့ခိုင္ေရးအသင္းက လူထုစည္းရံုးမႈပံုစံမ်ားျပဳလုပ္လာ
၀င္းျမတ္
မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၉
ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက လူထုအား စည္းရံုးသည့္အေနျဖင့္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္၀ိုင္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္
ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အေသးစား ေငြေခ်းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ရပ္ကြက္အတြင္း ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္၀ိုင္းမ်ား ဖြင့္ေပးၿပီး စာရင္းေကာက္ယူထားသည္ဟု သိရသည္။ စာေမးပြဲ အလြယ္တကူ
ေျဖႏုိင္ေစရန္ ခန္႔မွန္းေမးခြန္း (စေပါ့) မ်ားလည္း ေပးသည္ဟု မရန္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ကေလးေတြကို စာသင္ဖို႔လာေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ စာရင္းယူထားတယ္။ ကေလးေတြ အကုန္လံုးက သူတအ
ို႔ သင္း၀င္ေတြပေ
ဲ လ။ ေက်ာင္းေတြမွာ
မ၀င္မေနရ လုပ္ထားၾကရတာ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ရပ္ကြက္တင
ြ ္းေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ေငြအရင္းအႏွီး ရရန္ ဟု ဆိုကာ ေငြက်ပ္ ေသာင္းဂဏန္း ၀န္းက်င္ ေခ်းေပးသည္ဟု သိရသည္။
ၾကံ့ခိုင္ေရးအသင္းက

၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္

၄င္းတို႔ဘက္သို႔

လူထုပါလာေအာင္

စည္းရံုးျခင္းမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ

စီးပြားေရး

သတင္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ေနေသာ အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။
“ဒီအခ်ိန္မွာ လူထုက ပါးရည္နပ္ရည္ရွိဖို႔ လိုတယ္။ သူတို႔ေပးတာေတြကို အက်ိဳးရွိေအာင္ ရသမွ်အကုန္ ယူထားလိုက္။ တကယ္တမ္း မဲေပးရၿပီဆိုရင္ေတာ့
ကိုယ္တကယ္ ရင္ထဲက သေဘာက်တဲ့ ၾကိဳက္တဲ့အဖြ႕ဲ ကို မဲေပးလိုက္ေပါ့” ဟု ၄င္းအယ္ဒီတာက အၾကံျပဳ ေျပာဆိုသည္။
ၾက့ံခိုင္ေရးအသင္းက ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ၊ မၿပိဳင္မည္ကို တိတိက်က် ေျပာဆိုျခင္း
မရွိေသးေပ။

ေမာ္လၿမိဳင္တင
ြ ္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လည္ျပတ္ေတာက္သြားၿပီ
၀င္းျမတ္
မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၉
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ရံုးအား လြန္ခဲ့ေသာစေနေန႔က ၁၀ တန္းေ က်ာင္သားမ်ား ခဲျဖင့္ေပါက္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိခ့ၿဲ ပီး တနလၤာေန႔က
လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လည္ ျပတ္ေတာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာစေနေန႔ မတ္ ၇ ရက္က ၁၀တန္းေက်ာင္းသား သံုးဦးက စာေမးပြဲ နီးေနသျဖင့္ စာက်က္ရန္အတြက္
လွ်ပ္စစ္မီးမလာေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္ေျပာရာ ရဲစခန္းက ၄င္းတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ရံုးႏွင့္သာ ဆုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ည ၁၀ နာရီခခ
ြဲ န္႔တင
ြ ္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုး (ေမာ္လၿမိဳင္အေခၚ ျပည္ေတာ္သာမီးစက္ရံုး) ကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆုိင္ကယ္ အစီး ၃၀ မွ ၄၀
ခန္႔ စီးနင္း၀ိုင္းရံၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေျပာဆိုကာ ခဲျဖင့္ေပါက္ခဲ့ၾကသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ရံုး အနီးေနထုိင္သူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ အမိ်ဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ခဲနဲ႔ေပါက္ၿပီး မီးျပန္လာတယ္။ တနဂၤေႏြတစ္ေန႔လံုးလည္း လာတယ္။ တနလၤာေန႔ကစၿပီး ျပန္ျပတ္သြားၿပီ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ မရရွိသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရက္၀န္းက်င္ခန္႔မွ လွ်ပ္စစ္မီး တႀကိမ္ ေလာက္သာရေၾကာင္းႏွင့္ မီးလာသည့္
အခ်ိန္တင
ြ ္လည္း သံုးေလးနာရီခန္႔သာ လာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ အင္ဗာတာအားသြင္းရန္အတြက္ပါ
အခက္အခဲျဖစ္ၾကသည္။ အင္ဗာတာ သံုးရန္အတြက္ ဘက္ထရီအိုး အားသြင္းလွ်င္ တေထာင္က်ပ္ ေပးရသည္။
မတ္လ ၁၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တင
ြ ္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲမ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္
သာမန္
မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၉
ေဖေဖတုိ႔ အေရးနိမ့္လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ကစားကြင္းမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ရဘူး
ေဖေဖတုိ႔ ေတာမကၽြမ္းခဲ့လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြ မ်က္စိလည္လမ္းမွားေနရၿပီ
ေဖေဖတုိ႔ သားေကာင္မရခဲ့လုိ႔

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ညစာမွာ ဟင္းလွ်ာမရွိဘူး
ေဖေဖတုိ႔ တာထြက္ေနာက္က်ခဲ့လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ေခတ္ကုိ မ်က္ျခည္ျပတ္ခဲ့ရၿပီ
ေဖေဖတုိ႔ရ႕ဲ ယုိင္နဲ႔ေနတဲ့ ျခံစည္းရုိးေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘ၀ေတြ မလံုျခံဳဘူး
ေဖေဖတုိ႔ မစုစည္းခဲ့လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္ ထင္းစည္းေျပေလ်ာ့ခဲ့ရၿပီ
ေဖေဖတုိ႔ရ႕ဲ ဖ်က္လုိ႔မရတဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္ရုပ္ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ လူပံုအလယ္ လူလံုးမျပရဲဘူး
ေဖေဖတုိ႔ အထိန္းအသိမ္း ညံ့ခဲ့လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲက အဖုိးတန္ေတြ အေပ်ာက္အရွမ်ားခဲ့ရၿပီ
ႏုိင္ငံေတြကုိ ကုစားေနတဲ့
အုိ ... ေဒါက္တာ ကုလသမဂၢ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကီးကုိလည္း ေဆးစစ္ၾကည့္ပါဦး
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတဲ့ ကာလယႏၱရားၾကီးေပၚမွာ
အတိတ္ေမ့ေနတဲ့ ေဖေဖတုိ႔အတြက္
အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္
ဒီေန႔ ခေမာက္တလံုးရွိရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ....။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရာတြင္ ပ်က္ကြက္သူ ရာဂဏန္းခန္႔ရွိေန
WEDNESDAY, 11 MARCH 2009 19:23 ႐ုိးမ ၃
မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ေန႔မွာပင္ ဝင္ေရာက္မေျဖဆိုသည့္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရာဂဏန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ယေန႔ စတင္စစ္ေမးသည့္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ပ်က္ကြက္သူ ၈၈ ဦးရွိေၾကာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
“ေရနံေခ်ာင္းတၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ စာစစ္ဌာန ၄ ခုရွိတယ္၊ ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း ၂၁၉၆ ေယာက္မွာ ၂၁၀၈ ေယာက္ပဲ လာေျဖတယ္၊ ေနာက္ေန႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ
ပ်က္ကြက္ဦးမယ္ဆိုတာေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၁၈၄ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၁၀၁၂ ဦးရွိၿပီး အမွန္တကယ္ လာေရာက္ေျဖဆိုသူ
စုစုေပါင္းမွာ ေက်ာင္းသား ၁၁၂၄ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလး ၉၈၄ ဦးသာရွိသည္။
ယခုကဲ့သို႔ စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုေနရေသာ္လည္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္မလာသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ
အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
“အခုစာေမးပြေ
ဲ တြသာ ေျဖေနရတာ မီးက ပံုမွန္မလာေသးဘူး၊ ႏွစ္ရက္ျခားတခါ လာတယ္၊ အဲလုိလာေတာ့လဲ ခဏခဏ ပ်က္တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
စာက်က္ဖို႔ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိုသည့္အခ်ိန္မွာပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပံုမွန္မလာသည့္အတြက္ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လဲ စာက်က္ရန္ကိုပင္
စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေျပာဆိုေနလွ်က္ရွိသည္။

ကိုမင္းသိန္းထြန္း (ခ) ကိုသီဟကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
WEDNESDAY, 11 MARCH 2009 19:19 ၿဖဳိးႀကီး
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ကိုမင္းသိန္းထြန္း (ခ) ကိုသီဟကို ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ပုဒ္မ (၁၃/၁)၊ (၁၇/၁)၊ (၃၃/က) တုိ႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္း၌ပင္ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
၎၏ဖခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။
“သူ႔ကို အမိန္႔ခ်တာ အျပည့္အစံုကေတာ့ မနက္ျဖန္ တရား႐ံုးမိတၱဴသြားယူမွပဲ သိရမယ္၊ အခုသိရတာေတာင္ အဝမွာေစာင့္ေနၿပီး သြားေမးမွသိရတာ၊ အထဲကို
ဝင္ခင
ြ ့္မရဘူး၊ ေထာင္ (၁၇) ႏွစ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာပဲ သိရတယ္၊ ေထာင္ေျပာင္းမယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ကိုမင္းသိန္းထြန္းသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မေလးရွားသို႔အလုပ္လုပ္ရန္ တရားဝင္ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ မိဘမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ (၇) ပိုင္း
(၁၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆိုမွ သိရၿပီး
ယခုကဲ့သို႔ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။
“က်ေနာ္က ၂၀၀၅ မွာ မေလးရွားကို လႊတ္လိုက္တာ၊ မေလးမွာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စာအုပ္ေတြ အဝတ္အိတ္ေတြကို လူႀကံဳနဲ႔ ျပန္ပို႔လိုက္တယ္၊
အဲေနာက္ေတာ့ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတယ္၊ အဲလိုနဲ႔ သံုးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွ အာဏာပိုင္ေတြ ေရာက္လာၿပီး ဒီကေလးဘယ္သြားလဲဆိုၿပီး လာေမးတယ္၊ အဲဒါနဲ႔
က်ေနာ္လဲ တရားဝင္သြားတာဆိုေတာ့ ပတ္စ္ပို႔မိတၱဴေတြ ထုတ္ျပလိုက္တာေပါ့၊ သူတို႔က ျမဝတီကအဝင္မွာ တိုင္တဲ့သူရွိလို႔ ဖမ္းထားလိုက္တာလို႔ ေျပာတယ္” ဟု
ေျပာသည္။
ကိုမင္းသိန္းထြန္းသည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီဟအမည္ျဖင့္ ဘေလာ့ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
တင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။
ကိုမင္းသိန္းထြန္း (ခ) ကိုသီဟသည္ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ ဇူးလ္ေမဂ်ာျဖင့္ ဘဲ႕ြ ရခဲ့ၿပီး ေရလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို
အခမဲ့ စာသင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖခင္ျဖစ္သူကုိယ္တုိင္က ကြန္ျပဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံမ်ားကို သင္တန္းမ်ားတတ္ခိုင္း၍ မေလးရွားသို႔
တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပို႔ေပးခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက ကိုမင္းသိန္းထြန္းအား ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖခင္ျဖစ္သူက “ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ နဂိုကတည္းက
ပညာတတ္ဖို႔ အဓိက၊ အိုင္တီပညာဆိုတာ လူတိုင္းဟာ တခ်ိန္မွာ လူမႈေရးကို လုပ္ရမယ္၊ အဲဒါကိုတတ္လို႔ နာဂစ္မွာ လုပ္တာမွန္ရင္ လြတ္လပ္စာြ ပညာသင္ခင
ြ ့္ကို
ပိတ္ပင္တယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္၊ ျပန္လည္အသံုးခ်ခြင့္ မရွိဘူးဆုိရင္ နစ္နာတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ယခုလက္ရွိ ကိုမင္းသိန္းထြန္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေထာင္ဝင္စာ တပတ္တႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႔ခင
ြ ့္ရကာ
၎အေနျဖင့္ ေထာင္တင
ြ ္း၌ဖတ္ရန္ စာအုပ္မ်ားသာမွာၾကားေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူက ဆက္ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကူညီတဲ့အဖြဲ႔အေပၚ မိဘ တရားစြဲဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရက ဖိအားေပး
11 March 2009
အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြကုိ မေလးရွား အန္ဂ်ီအုိ တခုက ကယ္တင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ မေလးရွား အေျခစုိက္ ျမန္မာ အလုပ္သမား
ကူညီေရး အဖြဲ႔တခုကုိ တရားစြဆ
ဲ ုိဖုိ႔ ျမန္မာ စစ္အစုိးရရဲ႕ အန္ဂ်ီအုိျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔က မိသားစု၀င္ေတြကုိ ဖိအားေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အေျခေနကုိ
စုံစမ္းထားတဲ့ VOA ထုိင္းအေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ထင္က ေျပာျပပါမယ္။
စီးပြားေရး ဂယက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္နားလုိက္ရတဲ့ မေလးရွားက Mr Kumer ပုိင္ GREATER VERSATILE GARMENTS အိမ္တင
ြ ္း စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက အမ်ိဳးသမီး
(၁၄)ဦးကုိ ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တဲ့ ကြာလာလမ္ပူ အေျခစုိက္ BWRPC ျမန္မာ အလုပသ
္ မား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မီတီကုိ တရားစြဆ
ဲ ုိဖုိ႔
အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔က မိသားစု၀င္ေတြကုိ ဖိအားေပးခဲ့တယ္လုိ႔ BWRPC ေခါင္းေဆာင္တေယာက္က ေျပာပါတယ္။
BWRPC ေခါင္းေဆာင္ ကုိရဲမင္းထြန္းက အေျခေနကုိ ခုလုိရွင္းျပပါတယ္။
“မေန႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာအေျပာခံရလဲဆုိေတာ့ အမည္မေဖၚခ်င္ဘူးေပါ့၊ မိသားစု ႏွစ္စု၊ သုံးစုက ငါ့တူေရ၊ ဦးေလးတုိ႔ အေဒၚတုိ႔မွာ အခု ျပႆနာတက္ေနၿပီ၊
သမီး မိန္းကေလးေတြ မေလးရွားမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမႈဖင
ြ ့္ ခုိင္းေနတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဖြင့္ေပါ့၊ ဒါ ဒုကၡ ေရာက္ေနတာ မွန္တာပဲ၊ မဟုတ္ဘူး၊
သူတုိ႔ေျပာခုိင္းတာက ဒီမိန္းခေလး ေတြ မေလးရွားမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ဒီမိန္းခေလးေတြကုိ အတင္းအဓမၼ တေနရာမွာ
ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီးေတာ့ ျမန္မာသံရုံးနဲ႔ အဆက္သြယ္မလုပ္ရဘူး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစာေရစာလည္း ၀၀လင္လင္ မေကြ်း ဘူး ဆုိၿပီးေတာ့ အဲလုိမ်ိဳး သူတုိ႔
ေျပာခုိင္းတယ္”
လက္ရွိမွာ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ မေလးရွား အမ်ိဳးသမီး NGO ျဖစ္တဲ့ Tenaganita က ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး အလုပ္ခင
ြ ္ နစ္နာမႈေတြအတြက္ LRC အလုပ္သမား
ေရးရာနွင့္LAC ဥပေဒေရးရာ ဌာနတို႔အကူအညီနဲ႔ အလုပ္ရွင္ကုိ တရားစြဲ ဆုိဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ထဲက တေယာက္က လက္ရွိ အေျခေနကုိ ခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။
“အခု သမီးတုိ႔ကုိ ကူညီေပးထားတဲ့ဟာ က်ေတာ့ေပါ့ေနာ္၊ ဟုိတေန႔ကေျပာတဲ့အတုိင္း ဘယ္လုိလဲ၊ ဒီမွာ သမီးတုိ႔က အစာငတ္၊ ေရငတ္ သတင္းေတြ

ထြက္တယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမွာသမီးတုိ႔က အကုန္လုံးျပည့္စုံတယ္ေပါ့ေနာ္၊ သမီးတုိ႔ကုိ အကူညီ ေပးထားတာ”
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလလယ္ပုိင္းက ပတ္စပုိ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ခင
ြ ့္ ပါမစ္ ကုန္က်ေငြေတြရဖုိ႔ အလုပ္ရွင္ Mr. Kumar ရဲ႕ လူမုိက္ ေတြက သူမတုိ႔ ယာယီခုိလႈံေနတဲ့
BWRPCရုံးကုိ ၀င္ေရာက္ ရုိက္ႏွက္ရာမွစၿပီး ျပည္ပ မီဒီယာေတြမွာ ဒီသတင္း ျပန္႔လာတဲ့ အခါ မေလးရွား ျမန္မာသံရုံးက တာ၀န္ရွိ သူတေယာက္ လာေရာက္ၿပီး
အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ လြေ
ဲ ျပာင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔ သံရုံးက အဆက္သြယ္ လုပ္လာသလဲဆုိတာကုိ ကုိရဲ၀င္းထြန္းက ခုလုိသုံးသပ္ ေျပာဆုိပါတယ္။
“သူတုိ႔ လာေခၚရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက သတင္းေတြမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပါက္သြားလုိ႔၊ ဧရာ၀တီ၊ Mizzima ၊ ေခတ္ၿပိဳင္၊ VOA အဲဒီသတင္းေတြမွာလဲ သူတုိ႔ရ႕ဲ
အမွာေပၚေနတယ္ အကုိေရ၊ ဒီမိန္းခေလးေတြက က်ေနာ္တုိ႔ဆီ ေရာက္မလာခင္ ကတည္းက သူတုိ႔ဆီ ေလးႀကိမ္သြားထားတယ္။ နင္တုိ႔ကုိ ငါေခၚထားတာ
မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး အရာရွိမ တေယာက္က ေဟာက္ လႊတ္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔ ဘာမွမလုပ္ေပးခဲဘ
့ ူး။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ထဲ ေရာက္လာခ်ိန္ထိလည္း ဘာမွ
မလုပ္ေပးေသးဘူး၊ ဟုိ လူမုိက္ေတြနဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ရုိက္ႏွက္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ သတင္းေတြက ပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးလာတဲ့ခ်ိန္မွ သူတုိ႔က ျပဳဳးတူးၿပဲတဲ ေရာက္လာတာ”
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး BWRPC ရုံးကုိ လာတဲ့ သံရုံး အရာရွိ ကုိမုိးနဲ႔ ျမန္မာသံရုံးကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဖုန္းလက္ခံ ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါဘူး။
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ရ႕ဲ တုိက္တြန္းခ်က္အရ တရားစြဆ
ဲ ုိထားတဲ့ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကုိ ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ေျဖၾကားဖုိ႔ ျငင္းဆုိခ့ပ
ဲ ါတယ္ခင္ဗ်ာ။
တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ ဦးအုန္းသန္း မိသားစုေထာင္ဝင္စာ အေတြ႕မခံ
11 March 2009
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမႈ ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္တသက္တကၽြန္း
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦးအုန္းသန္းဟာ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္မွာ က်န္းမာေရးအေျခအေန
ဆုိးရြားေန ပါတယ္။ မိသားစုအေနနဲ႔ ေ၀းလံတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ လာေရာက္ၿပီး ေထာင္၀င္ စာ
ေတြ႕ဆုံရတဲ့ဒုကၡေၾကာင့္ အခုေနာက္ဆုံး ဦးအုန္းသန္းဟာ မိသားစုနဲ႔ လုံး၀
ေတြ႕ဆုံမႈ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ သမီးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ထုိင္း အေျခစုိက္ ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္
မေအးေအးမာက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ရန္ကုန္ ကုလသမဂၢ႐ု့ံးေရွ႕တြင္

ဦးအုန္းသန္းဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵျပတာေတြ၊ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပ တာေတြေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္

တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပေနသည့္ ဦးအုန္းသန္း။ အဖမ္းခံရၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေထာင္ဒဏ္တကၽြန္းနဲ႔ အေရးယူျခင္း ခံလုိက္ရပါတယ္။ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္တ့ဲ
ဦးအုန္းသန္းဟာ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေနထိုင္ေနရတာေၾကာင့္ အခုအခါမွာေတာ့ မိသားစုကိုေတာင္
စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၄။
လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းမြန္မႈမရိွဘူးလို႔ သမီးျဖစ္သူ မအိအိမန
ြ ္က

အခုလိုေျပာပါတယ္။
“အေဖ့မွာ ဆီးသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း ေက်ာက္တည္တဲ့ေရာဂါ၊ အဲဒါက မႏၲေလးမွာတခါ ေဆး႐ုံတက္လုိက္ရေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခႏၲီးမွာတုန္းက
ေသြးတုိးနည္းနည္းရွိတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ ေထာင္ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပျပေပးတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးမွာေတြ႕တဲ့ ေနာက္ဆုံးတေခါက္ဆုိရင္
အားနည္းတဲ့ ပုံစံေပါက္ေနတယ္။ အသက္အရြယ္က လည္း ႀကီးေနၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ ၁၁ လပုိင္းကတည္းက အေဖက မိသားစုကိုလည္း လုိက္မလာနဲ႔ဆုိေတာ့၊
အခုေနာက္ပုိင္းလည္း က်မျမင္တုန္းကလည္း အေဖက အရမ္းကုိပိန္ေနတယ္ေလ။ အဲေတာ့ တခုခုျဖစ္မွာလည္း စုိးတယ္။”
ဦးအုန္းသန္းဟာ ေထာင္ထဲမွာလည္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ႕ယံုၾကည္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး သူဟာ
ေထာင္ထဲမွာပဲ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး အျပင္မွာေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့ရက္က နည္းပါးခဲ့တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
“ပိန္သြားတယ္ဆုိတာက အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြ သူ တခုၿပီးတခု လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီေလာက္ ပိန္ေနတာေတာင္မွ တခုခုထပ္ျဖစ္ သြားရင္ လဲဖုိ႔ပရ
ဲ ွိေတာ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
က်မကေတာ့ စုိးရိမ္တယ္။ အခုလုိ လႊတ္တဲ့အထဲဆုိလည္း ပါေစခ်င္တယ္။ ပထမ စစထြက္ခ်င္း အျပင္မွာ ၇ လေလာက္ပဲ ၾကာၾကာေနဘူးတယ္၊
လူအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔က။ အၿမဲတမ္း ေထာင္ထဲမွာခ်ည္းပဲ၊ အၿမဲတမ္း အခ်ိန္ျပည့္က။ အေဖ့သက္တမ္း တေလွ်ာက္လုံးကလည္း သူ႕ခံစားခ်က္က ဒီတုိင္းပဲ
ဆုံးျဖတ္ထားေတာ့ က်မတို႔ မိသားစုအေနနဲ႔ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ၊ မိသားစုေတြ အကုန္လုံးကေတာ့။”
အခုဆိုရင္ သမီးျဖစ္သူရ႕ဲ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ရတဲ့ဒုကၡကို မၾကည့္ခ်င္ေတာ့တဲ့အဆံုးမွာ မိသားစုက ေထာင္၀င္စာ မပို႔ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ မိသားစုကို
လက္ခံေတြ႕ဆံုတာမ်ဳိးကို လုံး၀မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
“စိတ္ဆုိးေအာင္ေျပာလုိက္တာက က်မ ရပ္ေ၀းေတြ လုိက္လိုက္လာရတာ သူ စိတ္မေျဖာင့္ဘူးတဲ့၊ ခႏၲီးမွာတုန္းက သူ စာ တခါ ေရးထားတာ ျပန္သာြ းရင္
ဒီလမ္းခရီးက မိန္းကေလးတေယာက္အေနနဲ႔ မေကာင္းဘူးတဲ့။ ေထာင္တုိ႔ ဘာတို႔ ဆုိတာ လည္း ဘာမွလုိက္စရာမရွိဘူး။ သူက ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေနတာတဲ့။
သူ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ဘယ္ အစား အစာ ျဖစ္ျဖစ္ သူစားလုိ႔ရတယ္တဲ့။ သူ ေနတတ္ေအာင္ေနတာ အက်င့္လည္းပါေနၿပီတဲ့။ ဒါ အခုမွလည္း မဟုတ္ဘူး၊
ႏွစ္ေတြ က တအားမ်ားေနၿပီတဲ့။ မလုိက္လာနဲ႔တဲ့၊ အဲဒီလို ေျပာလုိက္တာ။”
ဦးအုန္းသန္းလို ဆႏၵျပတဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသား အမည္ခံထားတဲ့ ကိုေအးလြင္တို႔ဟာလည္း အေမရိကန္သံ႐ံုးေရွ႕မွာ လူအင္အား နဲ႔ေအာ္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ေပမယ့္
အေရးယူမခံရတဲ့အျပင္ ဆက္ၿပီး တရားေဟာခြင့္ေတြ၊ စည္း႐ုံးခြင့္ေတြ ေပးထားၿပီး ဦးအုန္းသန္း ကိုေတာ့ ျပန္မလႊတ္ေပးဘဲ ဖမ္းထားျခင္းဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔လည္း
သမီးျဖစ္သူက ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။

“သံ႐ုံးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပတယ္ဆုိတာ ကိုေအးလြင္တို႔အုပ္စုလည္း အေရွ႕မွာ အရင္ျပဘူးေတာ့ အေဖက ဒါေတြက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခင
ြ ့္ ရွိရမယ္ဆုိၿပီး သူလည္း
ဆႏၵျပခဲ့ဘူးတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ကိုေအးလြင္တုိ႔ကိစၥၾကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘဲနဲ႔ အေဖ့အလွည့္ၾကေတာ့ တကၽြန္းခ်လုိက္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိေတာ့၊ ေနာက္ အခု
အေဖ့အေနနဲ႔ကလည္း အရမ္းလည္း အသက္ႀကီးေနၿပီ။ ဆူပူလႈပ္ရွားတာေတြ၊ တအားႀကီး စည္း႐ုံးခဲ့တာေတြလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ႕ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္
လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ က်မ သမီးတေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ အခုအခ်ိန္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်မအေဖအတြက္ က်မ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။”
ဦးအုန္းသန္းဟာ အခုအခါမွာေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း၊ ကေလးေထာင္က ျပန္လြတ္လာသူေတြကလည္း ေျပာပါတယ္။ အသက္အရြယ္
ႀကီးလာတဲ့အျပင္ ရာသီဥတုဒဏ္ေတြ၊ အစာအာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးလည္း
ထိခုိက္မႈေတြရိွေနေၾကာင္း မိသားစုနဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဦးအုန္းသန္းတို႔ကို စဲြထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) ကို
ျပည္ထေ
ဲ ရးဌာနက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ေနာက္လူေတြကို တရားစဲဆ
ြ ိုထားတာ ေတြ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေပမယ့္ အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ တကၽြန္းခ်ခံထားရတဲ့
ဦးအုန္းသန္းကိုေတာ့ အခုထိဖမ္းဆီးထားဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသားကို KNU က ထုတ္ပယ္
11 March 2009
ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဘိုျမရဲ့သား တဦးျဖစ္တဲ့ တပ္ခဲြမွဳး ဗိုလ္ႀကီး ေစာေနစိုးျမ(ခ) ဗိုလ္ေတးေလးဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရဲ့ ပူးေပါင္းသြားတဲ့
တပ္မဟာ(၇) တပ္မႉးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ကရင္အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုးက ထုတ္ပယ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ (ခ)ဗို္လ္ေတးေလးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြတုန္းက ေကအန္ယူက ထုတ္ပယ္ခံထားတဲ့ ေဒါက္တာ တင္မုိသီနဲ႔ အတူ ရန္ကုန္ကို သြားခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္ကအျပန္မွာ ေကအန္ယူကို ဦးေဆာင္သူေတြက သူကို ေဆြးေႏြးၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ လုပ္ဖို ့ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တႀကိမ္
ထပ္မံသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သူကို ထုတ္ပစ္လိုက္ရတဲ့အေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစညး္အရံုးရဲ႕ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဳး ဗို္လ္မႉးေစာလွေငြက အခုလို ေျပာပါတယ္။
“တင္မုိသီ တုိ႔က ကင္တားနားတုိ႔ အပါအ၀င္ ဘားအံကေနၿပီး ဗိုလ္ထိန္ေမာင္တုိ႔ရ႕ဲ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေခၚသြားတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ေတးေလးရဲ႕ ပံု ပါတာကို ေတြ႔လုိက္ရတယ္။
အဲဒီအခ်က္အရ ဗိုလ္ေတးေလးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တားျမစ္တဲ့ၾကားက ဗိုလ္ထိန္ေမာင္တုိ႔ အုပ္စုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနတယ္။ ေနာက္တခုက ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔မွာ
ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္သြား တယ္။ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္တုိ႔ရ႕ဲ Chief person အေနနဲ႔ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္ရ႕ဲ ဇနီးေရာ၊ သမီးေရာ၊ ဆရာ တင္မုိသီေရာ သူတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္
ေရာက္သြားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္နဲ႔ သြားေတြ႔တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ စကားကို နားမေထာင္ေတာ့ဘူး။ သူလည္း
ေတာင္းဆုိထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ အေနအထားအရလည္း သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖဲြ႔အစည္းကေန ထုတ္ပစ္ရမယ္ ဆုိလုိ႔ သူရ႕ဲ ရာထူးေတြကေန
ထုတ္ပစ္လုိက္တယ္။”
အလားတူပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ႕ သားအႀကီးျဖစ္သူလည္း ျမန္မာဘက္ကို ကူးေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမဲ့ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို ့ေကအန္ယူက
အတည္ျပဳ ေျပာႀကားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အတည္ျပဳၽႏိုင္တာကေတာ့ ဗိုလ္မႉးႀကီး နာတာျမဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာ လက္နက္နဲ႔ အတူ တရားမ၀င္ လူေတြ
တင္ေဆာင္မႈနဲ ့ ထိုင္းတရားရံုးမွာ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ပဲ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး သတင္းေတြ ထြက္ေနတာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေစာဘိုျမရဲ့ သားေတြ ျဖစ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ထူးျခားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဘိုျမဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔လက္ထက္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ကို
သြားေရာက္ၿပီး (Gentleman Agreement) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳ မရဘဲ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမဟာ က်န္းမာေရး မေကာင္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ ေနာက္ထပ္ အပစ္အခပ္ ရပ္စဲႏိုင္ဖို႔ စစ္ဘက္ ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရိွ ဗို္လ္မႉးႀကီး
ျမတ္ထြန္းဦးကို ေစလႊတ္ၿပီး စစ္အစိုးရက ကမ္းလွမ္းမႈ လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ရိုးသားပြင့္လင္းမွဳ မရိွဘူး၊ တရား၀င္ ကမ္းလွမ္းမွဳ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေကအန္ယူ
ဗဟိုေကာ္မတီက လက္မခံတာေၾကာင့္ တပ္မဟာ(၇) ဗို္လ္ခ်ဴပ္ ထိန္ေမာင္ကို စည္းရံုးမႈပဲ လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ေကအန္ယူအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရဘဲ
အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေကာင္စီ အမည္ခံထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္းေမာင္တို႔ဘက္ကေတာ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားခဲ့တာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဗိုလ္ေတးေလးဟာ သူရ႕ဲ ဦးေလး ေတာ္စပ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိ္န္ေမာင္ ဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး သူန႔အ
ဲ တူ တပ္မႉး တပ္သားမ်ား
ပါသြားျခင္းမရိွဘူးလို႔ ေကအန္ယူ က ေျပာဆိုသြားပါ တယ္ရွင္။

သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံု
11 March 2009

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကုလသမဂၢအတြက္ေရာ အဖြ႕ဲ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ လုပ္ရင္ လုပ္၊ မလုပ္ရင္ ျပဳတ္မယ့္ႏွစ္ပလ
ဲ ို႔
အဂၤါေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ဘရက္ခ္ အုိဘားမား(Barack Obama) နဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္
ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon) က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။
ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒါေဖာေဒသက ဒုကၡသည္ မ်ားရဲ႕ အေျခအေန အပါအ၀င္
အက်ပ္အတည္းအမ်ားအျပားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ
ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လို႔ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆုိပါတယ္။
ဘန္ကီမြန္းဟာ သူမတူေအာင္ ကုလသမဂၢကို ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားက
အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား(ယာ) ႏွင့္
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း တုိ႔
အိမ္ျဖဴေတာ္တင
ြ ္ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္။
မတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၉။

ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားပါတယ္။
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာေနမႈ၊ အာဖဂန္စစ္ပ၊ြဲ ဆူဒန္ႏုိင္ငံက အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ အတူတြဲ လုပ္ကုိင္ လုိေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားက ေျပာဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အင္အားႀကီးတဲ့၊ ညီၫြတ္တဲ့ အမွာစကား ဆူဒန္ႏုိင္ငံကုိ ပါးလုိက္တဲ့အတြက္လည္း အေမရိကန္သမၼတက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကုိ
ခ်ီးက်ဴးလုိက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားေရဒီယုိနားေထာင္ၿပီး နားမေယာင္ဖို႔ ၀ တပ္မဟာမႉးအား ႀတိဂံတိုင္းဂ်ီ၀မ္းေျပာ
ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 11 မတ္လ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
ယခုလဆန္းပိုင္းက ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ ဂ်ီ၀မ္း - ၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ရက္ပိုင္း ခရီးထြက္စဥ္ မိုင္းေပါက္႐ွိ ၀ တပ္မဟာမႉးအား
ႏိုင္ငံျခားအသံလႊင့္ဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ သတင္းမ်ားနားေထာင္ၿပီး နားမေယာင္ၾကရန္ ၀ အရာ႐ွိမ်ားအားသတိေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္ဟု
ေျပာခဲ့ေၾကာင္းတ႐ုပ္နယ္စပ္သတင္းကဆိုသည္။
မတ္ခ်္ ၃ ရက္က က်ဳိင္းတံုအေျခစိုက္ႀတိဂံတိုင္း ဂ်ီ၀မ္း ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြဋ္သိန္းႏွင့္အေပါင္းပါ ၅-၆ ေယာက္သည္ က်ဳိင္းတံု UWSA ႐ုံးမွ ၀
ကိုယ္စားလွယ္အရာအခ်ဳိ႕ကိုဖိတ္ေခၚ၍ က်ဳိင္းတံု - မိုင္းယန္း - မိုင္းဖ်န္ - ဟိုေတာ၀္း - မိုင္းေပါက္ မွ တဆင့္ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ၆ ရက္ေန႔မွ
က်ဳိင္းတံုသို႔ျပန္သြားေၾကာင္း၊ ပန္ဆန္း၌ မည္သူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ အေသးစိပ္ မသိရေသာ္လည္း တပ္မဟာ ၄၆၈ ဌာနခ်ဳပ္
မိုင္းေပါက္၌ ခရီး တေထာက္နားစဥ္ တပ္မဟာမႉးအား အဓိကႏွစ္ခ်က္ ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆိုပါသည္။
“သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ဖို႔ကိစၥ ၀ ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို သတင္းပို႔ေစခ်င္ တယ္။
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြလႊတ္လုိပါတယ္ ။ ဒုတိယအခ်က္က ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနေတြက တပ္မေတာ္အစိုးရ နဲ႔ ၀ တပ္ဖြဲ႔ၾကား ပိဋိပကၡျဖစ္ေအာင္
ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္တဲ့ မဟုတ္မမွန္သတင္းေတြ မၾကာခဏထုတ္လႊင့္တဲ့အတြက္ နားေထာင္ တဲ့ အရာ႐ိွေတြ၊ တျခားလူေတြ႐ွိရင္ - နားေယာင္ၿပီးမယံုမိဖို႔
ႀကံဳတိုင္းသတိေပးေစခ်င္တယ္” - ဟုဗိုလ္သန္း ထြဋ္သိန္း ကေျပာေၾကာင္း ၀ တပ္မႉးႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ အမည္မေဖၚလိုသူ က်ဳိင္းတံုကုန္သည္တဦးကသွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
အားျပန္လည္ ေျပာျပသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလေႏွာင္းပိုင္းက ၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ႏွင့္ မိုင္းလားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း နအဖ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း ဆင္းေကာက္စဥ္
နယ္ျခားဂိတ္ေစာင့္ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႔က - “အထက္က အမိန္႔မရတဲ့အတြက္ ျဖတ္သန္းခြင့္ မျပဳႏိုင္ဘူး ”- ဟု အျပတ္ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ လူ ၂၇ ေယာက္ပါ ကား ၂ စီး
မိုင္းယန္းသို႔ျပန္လွည့္ကာ က်ဳိင္းတံုသို႔ျပန္ခဲ့ရ သည္။
ဗမာစစ္အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားအသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာ၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ားလြင့္ သည့္ RFA, VOA, BBC တို႔အားမိုးလံုးျပည့္
မုသာ၀ါဒီမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္း မိႈင္းတိုက္သူမ်ားဟု ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ၌ ေရးသားထားေလ့႐ွိ၏။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေႏြရာသီ အေျခခံမြန္စာေပသင္တန္း (၇) ၿမိဳ႕နယ္ ဖြင့္လွစ္မည္
Wed 11 Mar 2009, ဟြန္းဟေကာင္း
ေႏြရာသီ မြန္စာေပသင္တန္းသည္ မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (ရန္ကုန္)မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလၽွက္ရွိကာ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ
ေက်ာင္းပိတ္ရက္တင
ြ ္ မြန္စာေပ သင္တန္းကို ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ သင္ၾကားသြားမည္ဟု သိရသည္။
ယခုႏွစ္တင
ြ ္ သင္တန္းမ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုပုလၿဲ မိဳ႕သစ္တို႔၌
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္သည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တိုးလာသည္ဟု တနလၤာေန႔တင
ြ ္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာေပသင္တန္းဖြင့္ပသ
ြဲ ို႔ တက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ
မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ က်န္ရိွေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို လာမည့္ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ အျခားရက္မ်ားတြင္
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေႏြရာသီ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီရန္ကုန္မွာက မြန္ျပည္နယ္မွာနဲ႔ မတူဘူး၊ ဟိုမွာက်ေတာ့ မြန္စာနဲ႔ မြန္စကားကို
အားလံုးလိုလိုက တတ္ၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေန႔တိုင္းမြန္စကားကုိပဲ ေျပာေနရတယ္ဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေမ့ေပ်ာက္သြားဖို႔ ဆိုတာက မလြယ္ဘူး၊ ရန္ကုန္မွာက်ေတာ့
ခုေခတ္ေမြးတဲ့ ခေလးေတြက မြန္စကားကို သိပ္မေျပာ ၾကေတာ့ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ မိဘေတြကလည္း ၀မ္းစာအတြက္ ကိုယ့္ကိစၥကိုယ္
အလုပ္ေတြရႈပ္ေနေတာ့ ခေလးေတြဘက္ကို မၾကည့္အားတာနဲ႔ ခေလးေတြအမ်ားစုက မြန္စကားကို ေျပာတတ္ဖို႔မေျပာနဲ႔ နားလည္ႏုိင္တဲ့ သူေတြေတာင္
ေတာ္ေတာ္ရွားသြားၿပီ" ဟု ယင္းေကာ္ မတီ၀င္က ဆက္ေျပာသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ တတ္ႏုိင္ရင္ လာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆရာျပန္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ထိကို သင္ေပးခ်င္တာ၊ ဒါေပမယ့္ လာတက္တ့ဲ
ေက်ာင္းသားေတြက အသက္အရမ္းငယ္ေတာ့ မလိုက္ႏုိင္ၾကဘူး၊ ၿပီးေတာ့လဲ သူတို႔က ဒီေက်ာင္းစပိတ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာပဲ သင္ခင
ြ ့္ရတယ္ေလ၊ တစ္လေလာက္
ေက်ာ္သြားၿပီးရင္ေတာ့ သူတို႔က က်ဴရွင္ေတြတက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ရအံုးမွာကိုး၊ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ကိုယ့္စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကို

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္မယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ေမြးထုတ္သြားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီသင္တန္းကို ႏွစ္တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"
ဟု သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည့္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကလည္း "ကြၽန္မတို႔သားသမီးေတြကို မြန္စာတတ္ေစခ်င္တာ ၾကာပါၿပီ၊ ဘယ္မွာသင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတာနဲ႔
အခုေတာ့ အေတာ္ပ၊ဲ အိမ္မွာရွိတဲ့ ကေလးေတြက မြန္စကားကို နားေတာ့လည္တယ္ သိပ္မေျပာျဖစ္ၾကဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စာကိုပါ တတ္ထားရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့
အက်ဳိးရွိတာေပါ့၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးရဲ႕ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရာလည္းေရာက္တာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။
မြန္စာေပသင္ၾကားမႈမ်ားကို ရန္ကုန္ မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အခ်ိန္အတည္းကပင္ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ
မြန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ မိသားစု၏
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနရေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာေပျပန္႕ပြားေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိေပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ့သားမ်ား ေသာက္ေရသန္ ကိုပင္ခ်ိဳးေရအၿဖစ္ သံုးစြေ
ဲ နရ
March 11, 2009 ·
၁၁ မတ္ ရန္ကုန္ ၊ ယူကြန္

လူၾကီးမင္းမ်ားကပြခ
ဲ ံေနေသာ္ လည္းရန္ကုန္ေရၿပႆနာက လူမႈေရးေပါက္ကြဲမႈဆီတြန္းပို့ႏိုင္ ဓာတ္ပံု - ေၾကးမံု
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တင
ြ ္မီးမလာသည့္အတြက္ ေရတင္၍လံုး၀မရၿဖစ္ေနသည္မွာ တစ္လခန္ ့ၾကာၿမင့္ေနၿပီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုကိစၥအတြက္လမ္းသူလမ္းသားမ်ားမွာကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုး၍ပင္ေၿဖရွင္း ေနရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ့လယ္တင
ြ ္မူ ေရတင္၍မရပါက ရပ္ကြက္မ်ားကဲ့သို့
ေရစည္လွည္းႏွင့္ေရထမ္းသမားေခၚ ၍မရေသာေၾကာင့္ ေရသန့္ဗူးမွေရကိုပင္ခ်ိဳးေရ အၿဖစ္ သံုးစြေ
ဲ နၾကရသည္။ၿမိဳ့ထဲ ရွိအခ်ိဳ့အိမ္မ်ားက
မူေရသည္ေဗာက္ဆာကားၾကီးမ်ားေခၚယူ၍ ၿဖည့္ၾကရာထို ကားမ်ားမွာတစ္စီးလွ်င္ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းထိအကြာအေ၀းေပၚမူတည္၍ေပးရသည္။
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္မူ ေရတစ္ထမ္းလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ ေရတစ္စည္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္စသည္ၿဖင့္ ရပ္ကြက္ တြင္းေရတြင္းေရကန္
အနည္းအမ်ားကိုမူတည္၍ေစ်းႏႈန္းကြာဟသည္။ၿမိဳ့ထဲ ၂၅ လမ္းတြင္ေနသူ တစ္ဦးက“ ကၽြန္မတို့လမ္းထဲမွာေစ်းရွိေတာ့ ေရသယ္ ကားေတြ ၀င္လို ့မရဘူးေလ
ေရသန့္ဗူးၾကီး ေတြပဲတစ္လံုး၅၀၀ နဲ့ ၀ယ္ခ်ိဳးရတယ္”ဟုေၿပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ၿပည္သူမ်ားကညိဳညင္မည္ကို စိုးေသာ
ေၾကာင့္ယူနီေဖာင္း ၀တ္ၿဖင့္ပင္လမ္းမေလွ်ာက္ရဲဟုသိရသည္။
ဓမၼာစက္ႏွင့္အာဏာစက္ ကိုတြဲဖက္သံုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းမိန့္မွာခဲ့သည္ ့သံဃာ့မဟာနယက ဥကၠဌ ဘဒၵ ႏၱကုမာရ ၀န္ၾကီးတစ္ပါး ထက္ပိုအခြင့္အေရးရ
ဒကာမ်ားကားပါမစ္လိုခ်င္လွ်င္ဘုန္းၾကီးဆီ အပူကပ္ရ
March 11, 2009 ·
၁၁ မတ္ ေနၿပည္ေတာ္ ၊ညြန္ ့သက္ထားဦး
မင္းလိုလိုက္၍မင္းၾကိဳက္ေဆာင္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယက ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ၿဖစ္သည့္မေကြးဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱကုမာရမွာ
စစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးတစ္ပါးထက္
ပင္အခြင့္အေရးပိုမိုရေၾကာင္း ေနၿပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္မွ၀န္ထမ္း
တစ္ဦးက Freedom News Group သို့ေၿပာသည္။
ေနၿပည္ေတာ္ရွိ ဥပၸါတသႏၲိ ေစတီကို တေပါင္းလၿပည့္ေန ့ကထီးတင္ပြဲတင
ြ ္ မေကြးဆရာေတာ္ၾကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ဗုဒၶဘိေသကဘုရားအေနကဇာတင္ပသ
ဲြ ို
့လာရာလမ္းတစ္ေလွ်က္တင
ြ ္ ယာဥ္ထိန္းေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားက လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၀ဲယာၿခံရံၿပီးလိုက္ပါလာရာဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ၏
ကားတန္းၿပီးေနာက္အသွ်င္
ကုမာရကားတန္းကအမ်ားဆံုးဟုသိရသည္။
ထို့ၿပင္ အသွ်င္ကုမာရ ၏ ဒကာမ်ားအတြက္ ေနၿပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္ ကို ၎တို ့စိတ္ၾကိဳက္ၿပင္ဆင္ေပးရၿပီးဘုန္းၾကီး၏ဒကာမ်ားကညဘက္ဖုန္းဆက္လွ်င္
ဆရာေတာ္၊
ပါမစ္ႏွင့္ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ကန္ထရိုက္စသည့္ စကားမ်ားသာပါေၾကာင္း သဂၤဟ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေၿပာသည္။

ဘဒၵ ႏၱကုမာရအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊကိုတိုင္က အထူးအခြင့္အေရးေပးထားေၾကာင္းကား
တင္သင
ြ ္းခြင့္ အတြက္ပါမစ္ပင္မလိုေၾကာင္း သံဃာ့မဟာနယာက နာမည္ၿဖင့္ကားမ်ားအားလံုးမွာ
အသွ်င္ကုမာရ ကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္းဘုန္းၾကီးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွသိ
ရသည္။
သာ ဟူသည့္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနနာမည္ေပါက္ကားမ်ားကို နံပါတ္အမည္းၿပန္ေၿပာင္း၍
ဘုန္းၾကီး၏ဒကာမ်ားကၿပန္ေရာင္းေပးသည္။ထိုသို ့ဘုန္းၾကီးမ်ားက သာ အ၀ါေရာင္
နံပါတ္တပ္ ကားမ်ားကို နံပါတ္ခ်ိန္၍ၿပန္ေရာင္းသည္မွာ သံဃာ့ မဟာနယက အဖြဲ ့ဘုန္းၾကီး
မ်ားပါ၀င္ၿပီး ဒကာမ်ားမွတစ္ဆင့္ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။
အသွ်င္ကုမာရမွာ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စ၍ဘယ္ကိုသြားသြား သူ ့ေရွ့က ေမာ္ေတာ္ပီကယ္တစ္စီး
လမ္းရွင္း၍လိုက္ေပးရသည္။သာမန္၀န္ၾကီးမ်ား၏ ကားပင္လွ်င္ထိုကဲ့သို့ပိြုင့္လိုက္ေလ့
မရွိေသာ္လည္းဘုန္းၾကီးအတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေယာက္အဆင္သင့္ထားေပးရသည္ဟု
သိရသည္။
မတ္လ ၁ရက္ေန ့ထုတ္အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားတြင္ သာ့သနာ့ေဘးဆိုးမ်ားကိုသုတ္သင္
ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ရာ ဓမၼာစက္ႏွင့္ အာဏာစက္ကို တြ၍
ဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေၿပာခဲ့
သည့္ အတြက္ ၿပည္သူမ်ားက သေဘာမက်ေၾကာင္းသိရသည္။
ဆယ္တန္းမေၿဖဆိုသူေက်ာင္းသား စာရင္းကို ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီး ေနာက္စာရင္းေကာက္၍ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ေထာက္လွမ္းေရးဆီသတင္းပို ့ရ
March 11, 2009 ·
၁၁ မတ္ ရန္ကုန္ တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊ ယူကြန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခ်ာဆြဲထားေသာကားမ်ားၿဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လိုက္လံ
ပို ့ေဆာင္ေပး၊၊ခိုးခ်ေသာ္လည္းမ်က္ႏွာလႊေ
ဲ နရ ၊စာေမးပြဲလာေစာင့္ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားၾကားတြင္ အမွတ္ ၂၀ရရင္ ေအာင္ၿပီဟုေကာလဟာလၿဖစ္
အေၿခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ယေန ့မနက္ ၉း၀၀ ထိုးမွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္
စတင္စစ္ေဆးရာ္ စာေမးပြသ
ဲ ို ့လာေရာက္ေၿဖဆိုၿခင္းမၿပဳသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
အခန္းေစာင့္ ဆရာမမွစာရင္းေကာက္ၿပီး ခံုအမွတ္၊နာမည္၊ေက်ာင္း၊လိပ္စာတို ့ႏွင့္တိုက္ကာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွတစ္ဆင့္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ေထာက္လွမ္းေရးဆီ
အစီရင္ခံရသည္ ဟုသိရသည္။
ယခင္ကစာေမးပြေ
ဲ ၿဖဆိုရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ား၏စာရင္းမ်ားကိုကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း
(သို ့မဟုတ္)ၿမိဳ့နယ္ပညာေရးမႈးရံုးမ်ားသို ့သာေပးရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တင
ြ ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေၿမခံေထာက္လွမ္းေရးသို ့ေပးရသည္။
“မနက္ေက်ာင္းကိုလာေတာ့ ဆရာၾကီးကညႊန္ၾကားထားတာ ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီးတာနဲ့ ၁၅မိနစ္အတြင္း မေၿဖဆိုသူစာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာအခန္းေစာင့္ဆရာမ က
စာရင္းေကာက္ၿပီး
ၾကီးၾကပ္ေရးမႈးဆီပို ့ရတယ္။ အရင္ က ေအးေအးေဆးေဆး ေကာက္ၿပီးမွသက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းကို
လႊရ
ဲ ံုပ။ဲ အခု ပိုအလုပ္ရႈပ္သြားတယ္ ။ေမးခြန္းလဲေ၀ေနရ ေသးတယ္ ။ေမးခြန္းလႊာလဲရွင္း
ၿပရေသးတယ္။စာရင္းကလဲ တက္သုတ္ရိုက္ေကာက္ရတယ္ဆိုေတာ့”ဟု ေၿမာက္ဥကၠလာအထက္တန္းေက်ာင္းမွဆရာမတစ္ဦး က Freedom News Group
သို့ေၿပာသည္။
စာေမးပြဲ လာေရာက္ေၿဖဆိုေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍“အခန္း၀မွာလည္းရွာတာသိပ္မရွိဘူး ဆရာမသေဘာေကာင္းလို ့ပဲလားေတာ့မသိဘူး
အခန္းထဲကလူေတြေတာ့ခိုးခ်လို ့ရတယ္”ဟု အထက ၂ ဒဂံုမွေက်ာင္းသားတစ္ဦးကေၿပာသည္။
ကၽြန္မတို ့လေ
ဲ က်ာင္းသားေတြရဲ့အခက္အခဲကိုသိေနေတာ့သူတို့ခိုးခ်ေနတာသိတာေတာင္ ဘယ္လာသိမ္းရက္မလဲ။ မ်က္ႏွာလႊဲၿပီးေနလိုက္ရတာေပါ့ လြန္လာရင္ေတာ့
အဟမ္း..အဟမ္းဆိုၿပီး
ေခ်ာင္းဆိုးသံေလးေပးလိုက္ရတာေပါ့”ဟု အခန္းေစာင့္ ဆရာမတစ္ဦးကေၿပာသည္။
အထက ၁ ေၿမာက္ဒဂံုတင
ြ ္ စာေမးပြေ
ဲ ၿဖဆိုၿပီးၿပန္လာသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္း “လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပဲ စာေမးပြခ
ဲ န္းထဲကို ၀င္ကတည္း
ကရွာေတာင္မရွာဘူး ”ဟုဆိုသည္။
ထိုသို့ ေက်ာင္းသားမ်ားလြတ္လြတ္လပ္လပ္ စာကူးခ်ခြင့္ရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက
၁ လသာမွဆရာမတစ္ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ား က ထိုသို့ညႊန္ၾကားထားသလားဟုေမးၾကည့္ရာ
“အဲလို ညြန္ၾကားထားတယ္လို့ေတာ့မၾကားမိဘူး ။ ကၽြန္ မကေတာ့ ကိုယ့္ခေလးေတြခံစားရတာကို သိတယ္ေလ ေအာင္ေစခ်င္လို
့အသာလႊတ္ေပးထားတာ”ဟုေၿပာသည္။
စာေမးပြေ
ဲ ၿဖဆိုအၿပီးတြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေခ်ာဆြဲထားေသာကားမ်ားၿဖင့္ေၿမာက္ဥကၠလာတြင္လိုက္ပို ့သည္
ဟုသိရသည္။စာေမးပြဲမေၿဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာရင္းကိုေထာက္လွမ္းေရးမွ မည္သို ့ကိုင္တြယ္မည္ကို မသိရေသးေခ်။

ေသမွာ အေႀကာက္ႀကီး ေႀကာက္ေနတဲ့ သန္းေရႊတို ့ အုပ္စု။ 

 ႚ  KNU  
! ႚ" #$!
2009-03-11
$ 
+,-႟ (KNU) 112ႛ 12ႛ ႚ    
#2  2 42ႚ  
52$ ! ႚ+,$ 
#$!6 #ႛ 
78

(Photo: AFP)

KNU $ 
#$1$$ 
42ႚ 
+ 4-8 (Photo: AFP)
@#႒$  #$ KNU $ 7!2 12ႛ $႓ 1C$- 2 ! $17 !  

D42 4 @ 5$ !# 
4C$!2 78
4 @ 58
8 “  #$ 
ႛ 112ႛ 1$1$ 1$ ႚ2 !+11$ 42ႚ-$  C$ 
C$! 

!2 2 $ C$ 
$႗1 ႛ !G႓  2 
 !2 78 2 G  #$ 1႓ $
5$ 
2 $ C$ 
42ႚ-$ $
ႛ 57! 
478”
#1!2 2 IJJK IJJL !  
525 112ႛ KNU C$ ! 2  "  !2 2 !! 4$ $7 
 
$ 2 15 6 #ႛ 4 @ 5$ $ 78
4 @ 58
8 “! #$ KNU12ႛ 14 42ႚ 112ႛ ႚ "12ႛ $႓ 1
ႛ 1 C$႓8
64##
ႛ 2  IJJL! $ 1 ႓ ! # M (L)$ @#51 
$
ႛ #႓ !G7 ႓2 1$ 
52$ ႓
$႗1 ႛ @M$ $7 
 12ႛ $႓ $ "$ #$  15  1
ႛ 17#
ႛ 2 $႗1 ႛ 28 
$7 
" 6! 
@+ # #7$8” 
!! KNU G $6 @#51 
12ႛ 42ႚ 42ႚ 5 
! 42ႚ $ 6$ 
$ 
14 5 $$
! 178 
! 1$ -,#ႛ 2  
@#႒$  #M @#51 
! 2 42ႚ 5 $ 17#ႛ  

5$ G 178 
N 1 62ႚ 
" G O 

2009-03-11 
1 
62ႚ  $$212ႛ 1 # 
# P2 $ 1-  2 1 @1 ႒$ # QJ$ 
1ႛ$  
#- 1ႛ $+ 
78

(Photo: AFP)
႟RS  
 1- 

 - $ 1 DTU N # V$ 1ႛ 14 
2 

 @#!+, P႒$ 1 ႟R
(4 
 ႚ)$ 
45 O+$ $1 1 4-8 (Photo: AFP) 
1  7W1 XW1 $ 5!႗1  
$ 
႟$ 
 
2 - 

-$  O  
# 
႒$ 12ႛ 7$ 7$$
ႛ 1 
62ႚ $$ ႟ O$#- 1$ 
1 
 
62ႚ $$ 
#$78 
!1$ @#!+, P႒$ 1 ႟R12ႛ Y1 G႒$, 
႒$, 
ႛ $ $C$--,2 C$ 
  
 ႓ 1
# 
# P 12 $ Z12ႛ $ 478
62ႚ 
2$  7 D$[\ 7 @#!+, P႒$  
12ႛ 1 S],# $ $ $# P YC$7 
႟ @^6 
D$[\ 61 ႒$ Yi Cheng D 
2 42ႚ 
LD2 $7# 7 42ႚM#- 1- $ # V$ 
1Se 1ႛ$ $ #႓ 42ႚ !  

$ $ 62ႚ$$78  

႒$ 64$ $
2009-03-11  

2 # QJ$ 1ႛ$  
#- 1ႛ $+ 
႓2 1 

5$4$$ 1-႒$ 2 !42  
႒$
62# # $ 
2 $ 64$  $႓ !+$52 5$+7#ႛ 
78

(Photo: AFP)
!- -   

5  7D 
4-8 (Photo: AFP) 
24 +, D ႓ f D$ 
#14 $! 17#ႛ 78 
# L $ 1ႛ$ M 
႓,ႚ12ႛ V 
$ #$$  
G# $ $" 4 !2 8  

႒$62$ D  
#- 
# $+ 
# ႓ 2 1$$ 
! 
4 1ႛM -$ 1ႛ 
47#ႛ ! 78 262$ 1717$ 64D 112!
ႛ + # # # + 
!1 
#- 5 
!+ 1႓ 
2 D2 g 
112#
ႛ - 1 
 7#ႛ 78 
2# 6212ႛ $႓ D 1  
2 6$ 2 #$ $ 
1 
$W# ! 
5 M2 
# 
2#ႛ 78 !+1 415႓  
႟R 
ႛ 
- 4 17#ႛ ! $ C$78 
1 S],# $ 62$ 1   

# 
႓ #1$7 
 $ $ 
1 
- $52 $ 
!# 64 $႟"2 5 4#ႛ 41 1C$78 
5#$1 C$ 
#7+ $ 

2009-03-11 
!- 
 !# 
4
ႛ $ 1 $ 1႓ $ 
!$[P႓,ႚ$ 1 $႓,ႚ$ 5# 4$# 1 ႓,ႚ17!+,ႚ2
#77  7!#$  1# $+,4
ႛ $  
5 C$ 
 $+,#$  2  

$+,4
ႛ $#- !$ ႚ 1C$7#ႛ 78

(Photo: AFP) 

#7$ 

! 

 +, 
+ $ 1 #7 
+ 4-8 (Photo: AFP)
႓!2 2 IJJV ! $-$႓ !$[P႓,ႚ$ 1 $႓,ႚ# 
5# 
4$# 1  $ 
# 
႓,ႚ 1$4$$
# 4$# # #႖$  2 #77  ++ !#$# 
# 
7 112ႛ $+, 
4!2 7#ႛ #7D$ RFA $ !# 78
#7 $ 2 1 7$ $ #႓  @+8 D$[\ $ 1႓ 5#$ #7 52$ 1႓ 
#4 7 8 2# ႒$, 5 8 1$ # 
!$# #$ ႓ @+8 !4$ # #$$ 

#႟$႓ !  4
ႛ 1႓ 18  4#
ႛ $2 !$+ 67#4 #2  #7 $ #$2 
! ႒$
4
ႛ 2  
2  78 1$ 4
ႛ 2  
#! 
2  
#D $8”

“ 14!
ႛ 
 4#
ႛ $2 !$+ #752$ 2  
$  2  
$  
67#4 #2 ! $႗1 ႛ $ 6 @+8 # #$2 #7 $8 2 5#2 5$ 
 2
#7 $#-  
$ ! ႒$ 12ႛ $15 $#R#ႛ  24$$M $ ! $ 6 @+8” 
5# 4$# # #႖$$ #77 $ 1- jk $ 1 $+7 kJ 5 7 4#
# 4$#႓!+15 

 
7 
#7 112ႛ $+,4
ႛ $#- !$႒$, 
7#ႛ !# 
$ 78
#78 8 “5႓  6#2 $႗1 $
ႛ $+ #- ! ႒$ 4
ႛ 2  
2   
$2 4 8 #$ $႗1 $
ႛ #7 52$ 4$
ႛ 4
ႛ $$  
1 4$D $8 2$$#-
$႗1 $
ႛ $1# # !+႓$ $
ႛ  
$ 4$7#
ႛ 
1$ $ $႗1 $
ႛ $2 1 2 
154 1 @+8 1$#7 #$12ႛ $႓ $+ #- $
ႛ #+ C$ 4
ႛ ႛ 
1 4
ႛ 
ႛ $ 67$ 
 #- 6 68  

$#- 26 @+8 2+, 4 178” 
5# 4$# # #႖$ 2 !$[P 
4P$႗1 
# # 
 
4P 
6 2 ႓,ႚ #- # #77 
-!  # $+,4ႛ !$!2 #- ႚ 1C$7#ႛ 78 
# 
႓,ႚ17 
$ 
# 
7 M # 
Y 
- $ Z$ 5 $+, 1 4႓ - 
$ 1 
#77 
$+, 
4ႛ 775 
2 

7 $ # 4$# ႓!+ 
5#$ C$ 
#7  $+, 4 1C$ 8  

5!#$ C$ 
# 
႓,ႚ17 
 2 #7l$ #$ +$႟"!2 #  
$+,#
ႛ 42 ! 1 C$ 

5 
12 6 $ 1C$7#ႛ 78
#78 8 “  $6 # $ 6 #
ႛ 
 

 $ $+- 4  18 
$#- ႛ 6# 7 6-2 D#- !!+15 
C$ 6 @+8 2+, 4 178 ! # #7 
$+- 4 17 m $+ 17  ! $2 M$ $ 6   

$ @+ $7
# 1$+#$ # #!+ 
1 #2 
$ # #႓ ႟"$  $ 4 $8 2 2$$
##ႛ  $6@+8 $ #2 
5 
! 1  28” 
$ 5# 4$#" C$ 
 $ 
# 
႓,ႚ17 
$ #77  -!#$#  $+,42 
! 1 $ #7D 2 478 
$ #  $4 
# D 
2009-03-11
l႟ #႖$ @1 12ႛ ႟R$$ 
 2 12 $ #  # QJ$ 1ႛ$ 1$ QQ 1 $ C$ 
#  7$ 
78 
2# $M g 
$ $ # $75-12ႛ 
S+ 
$$ ႖2 $ # $ 2! 

 ,5 C$ 
!#4#ႛ 
7 C$ 
12ႛ $#ႛ @1 ႓,ႚ! 7$$ RFA $ !# !2 78
@1 ႓,ႚ!8 8 “1$#- $$ 1$#2 $$  # - #$2 !+1 D$  

$$ ႒$ 
+5 # 2#4 g$ j 7$ $  7$ ႟R$$ 
 7$ $+ 
$ 7$  7$$ 
jk  
2 #  7$$ !+,5 8”
႒$  

2 $ # 12ႛ $2 $ # M # 
52 2 1C$2 $ # 47 $ # M # # 
7 #$  

႓ 2$ # M 52 
S+ 
$12ႛ $ # 6 ႖" 2 g 
$ 2! 

 5 C$ 
!# 
4#ႛ $ @1 ႓,ႚ!$ 7
@1 ႓,ႚ!8 8 “75$ 6 QJJ $+ IJJ #$  7 $ $#2 Y  
S+ 
႒$  
5 
$$ 2 M$ $႒$႒$12ႛ 1  

$  
! 
,6 !7$ $ !
ႛ 

 ,!+$  2#+, 12
ႛ 2
# 1C$8”
#1!2 2 j  $+ #$$#2 l႟ $႓,ႚ1 !#+, $႖2 $ # !+ 
!+ 
$ C$ 
# QJJ1 #$ 
2 $ 
$ 6 7" # $#- 6 #+ C$ 6#ႛ 78
1S 1 15 1$D$ 5 
g QL !+ 
2009-03-11
1S1 
$77 #$ 
D$ $ 1ႛ # QQ$  
1 5 
5႟$ 1 
 
42ႚ- 5 
" 

""12ႛ 5 
g QL !+ #$78

(Photo: AFP)
1S #1 
g$ 
51 !!2  6$ #႓,ႚ 
S]#$ # P 
+$  
႖ 1C$ # 6$n-+ 4-8
(Photo: AFP) 

!+$!+! $M !G $ 
151M #  

 IJJk! $-$ ## 1 4႓ 1S1 
႓!+1$ $n- $ 
$- 4ႛ 1 

$ 1#!2 478 $M2 ! 
G11$ !# 78 
G118
8 “$ 2 # 1S$o$ #" $ $-!2 #ႛ ႓ 
7#ႛ 28 # $ 7 # 
2 # 
2$ 1႓ 1S42 !$+ #" $o12ႛ $႓ 1# 
G$႓ $- #ႛ 2# ႓ 
7#ႛ 28 
!$ 174 $+7 1 2 1$!$  
42ႚ-52  
$#$ 
7 8 1$!$ IT  
$
ႛ  #2 78”
$M$ jj($) Qj-Q12ႛ QL-Q2 " 12ႛ 
!+$!+#$ 478 $M2 6 M  

+ 4 C$ 
"$  

4ႛ ႚ 1
! 
, 
6 #ႛ 78 $M$ 2!+$ 
52 " 52  
17 4 $+"#- 
78
$M 112ႛ #  

$ 
##4ႛ $ !2 47#ႛ ! 
4$ 
# $M$ 4႓ 1$ g 

$# $  4!+1 #- ! 
4$ 
 

$ #$ 12ႛ $ 5$5 ႟$ $ !2 7#ႛ 78

ausmi;f e&H w
H 0u
dk af 'gi;f tvjH yepf u
kd rf n/f

ausmi;f oal usmi;f om;taygi;f wUdk ?
oe;f a&eT iS t
hf aygi;f tygwpw
k o
Ukd njf ynw
f iG ;f wiG v
f syS pf p"f gwt
f m;xw
k v
f yk &f e"f gwf
ait
UG vt
kH avmu&f adS omv
f n;f trsm;jyno
f t
l wu
G t
f o;kH rjyKyu
J ,
kd u
f sKd ;twu
G o
f m
jynyf oUkd a&mi;f pm;aeojzihf ,ct
k cg wikd ;f jynrf mS tarmS it
f wzd ;Hk vsu
S f &adS yon/f
jyno
f rl sm;\usr;f rma&;?ynma&;?p;D ymG ;a&;wu
Ukd pkd w
d rf 0ipf m;y4J i;f wt
Ukd mPmwnf
jraJ &;uo
kd mO;D wnjf y;D ausmi;f om;eiS jhf yno
f u
l &kd u&f upf upf uef ydS pf uaf eont
hf wu
G f
,c t
k csed o
f npf prf eS af omtp;kd &w&yMf um;jzwaf y:aygu&f et
f a&;wMu;D vt
kd yo
f nhf
tcsed v
f n;f jzpo
f n/f
orikd ;f tquq
f uaf usmi;f om;waUkd o;G on&f cJ o
hJ n?f 'aUkd cmwaf &murf rS nahH p&/

e;D py&f m tpt
k zt
UJG vu
kd f &&J aJ wmuf cyG af 'gi;f ao;G eiS f &h [e;f eiS hf jyno
f l wu
Ukd akd &US
ru
S mjy;D pprf eS af omMum;jzwt
f p;kd &ay:ont
f xw
d u
kd yf 0GJ iMf u&eEf ;dk aqmv
f u
kd o
f n/f
E;dS xMuavm.h . .
a z g ux
f u
G Mf uavm.h . .
rrd Md ur®mrrd b
d momzew
f ;D Muavm.h . .
(8 8 \0 n
d mOrf sm;)

w
ww
ww
w..yyeeyyiinnttnnggee..bbllooggssppoott..ccoom
m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful