Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχειό της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Το μεγαλύτερο μέρος των
ανθρώπων διαθέτει το ένα τρίτο περίπου από τον χρόνο του στις επιχειρήσεις. Τα προiόντα ή οι υπηρεσίες που
παρóγονται προέρχονται από αυτές. Eπίσης, η ενασχόληση και το εισόδημα των περισσότερων ανθρώπων, καθώς
και η εÇέλιÇη της οικονομίας κóθε χώρας εÇαρτóται από τις επιχειρήσεις.
Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργóνωση, Çεχωρίçει όμως από αυτή, γιατί συνδέεται με την έννοια του
«επιχειρείν» ή της επιχειρηματικότητας. Hρακτικó, η έννοια αυτή:
• Hρώτο, σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία υλικών αγαθών και
υπηρεσιών
• Aεύτερο, εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και ε¢αρμογής καινοτομιών
• Τρίτο, εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κóθε επιχειρούμενος συνδυασμός
συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στο σκοπό του
Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική-οικονομική μονóδα, με την έννοια ότι συνδυóçει και αÇιοποιεί τους
συντελεστές παραγωγής (εργασία, κε¢óλαιο, γνώσεις, τεχνολογία κτλ) προκειμένου να παρóγει προiόντα ή
υπηρεσίες που τα διαθέτει μέσω του μηχανισμού της αγορóς στους καταναλωτές. Aποτελεί, δηλαδή, την οργóνωση
που παρóγει πλούτο, με την έννοια των αγαθών τα οποία ικανοποιούν ανθρώπινες ανóγκες. Ταυτόχρονα όμως
συμμετέχει σε κóθε οικονομική δραστηριότητα, α¢ού προκειμένου να παρóγει παίçει τους ρόλους του επενδυτή, του
καταναλωτή, του αποταμιευτή, του δανειçόμενου κτλ.
Aπό την προηγούμενη περιγρα¢ή προκύπτει ότι η επιχείρηση αποτελεί μια κατ' εÇοχήν παραγωγική μονóδα. Eίναι,
όμως, όλες οι παραγωγικές μονóδες επιχειρήσεις; Η απóντηση είναι ασ¢αλώς και όχι. Fια παρóδειγμα, ένα δημόσιο
ερευνητικό ίδρυμα και ένα δημόσιο λύκειο αποτελούν αδιαμ¢ισµήτητα παραγωγικές μονóδες αλλó όχι επιχειρήσεις.
Zε τι όμως δια¢έρουν από μια ιδιωτική κλινική και σχολείο, τα οποία είναι επιχειρήσεις; Aύο είναι τα χαρακτηριστικó
τα οποία Çεχωρίçουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονóδες:
• Hρώτον, η επιχείρηση παρóγει προiόντα ή υπηρεσίες και τα διαθέτει έναντι μιας αÇίας ανταλλαγής μέσω
του μηχανισμού της αγορóς. Eτσι, η ύπαρÇη μιας επιχείρησης εÇαρτóται από την ικανότητó της να αποκτó
έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού αυτού. Oι παραγωγικές μονóδες που δεν είναι επιχειρήσεις, δεν
διαθέτουν τα προiόντα τους με τον τρόπο αυτόν (έναντι μιας αÇίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της
αγορóς) και η επιµίωσή τους δεν εÇαρτóται από αυτό.
• Aεύτερον, απ' όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται με την ανóληµη κινδύνου. Aυτό
σημαίνει ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με την
πιθανότητα κέρδους ή çημίας.
Η επιχείρηση αποτελεί μια οργóνωση όπως έχει περιγρα¢εί στις προηγούμενες σελίδες. Eίναι όμως σημαντικό να
ανα¢έρουμε και τα κοινωνικó της στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή κοινωνική
«κατασκευή», α¢ού αποτελείται από ανθρώπους. Zυνοπτικó, η έννοια αυτή σημαίνει ότι:
• Η επιχείρηση εκ¢ρóçει έναν τρόπο συλλογικής δρóσης
• Zτο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις όπως διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης
κτλ
• Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργóνωση στην οποία υπóρχουν, συγκρούονται και γίνονται
αντικείμενο διαπραγμóτευσης δια¢ορετικó συμ¢έροντα δια¢ορετικών ομóδων, όπως για παρóδειγμα,
εργαçόμενοι-εργοδότες
• Zε μια επιχείρηση υπóρχουν σχέσεις εÇουσίας, με την έννοια ότι για κóθε çήτημα που απαιτείται από¢αση,
υπóρχει «νόμιμο» δικαίωμα, που προσδιορίçει ποιος ή ποιοι θα απο¢ασίσουν και ποιοι είναι
υποχρεωμένοι να συμμορ¢ωθούν σ' αυτήν ή να την εκτελέσουν
• Η επιχείρηση λειτουργεί σύμ¢ωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή óτυπων κανόνων, οι οποίοι ρυθμίçουν ή
υποχρεώνουν σε συμμόρ¢ωση την ατομική και ομαδική συμπερι¢ορó των ανθρώπων
• Η επιχείρηση, εκτός από προiόντα ή υπηρεσίες, προσ¢έρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών
αναγκών και θα πρέπει να αισθóνεται κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιµóλλον της.
Η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό, τουλóχιστον ίσης σπουδαιότητας με αυτήν των υπολοίπων θεσμών
όπως, για παρóδειγμα του σχολείου ή της δικαιοσύνης. Aποτελεί µασικό πυλώνα της κοινωνίας. Η ανóπτυÇη, η
ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εÇέλιÇη των κοινωνιών συνδέεται óμεσα με το θεσμό της επιχείρησης. ι

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful