You are on page 1of 13

CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS


 Participació en les interaccions orals, escrites i  Participació en les interaccions orals, escrites i  Participació en les interaccions orals, escrites i  Participació en les interaccions orals, escrites i
audiovisuals que tenen com a eix la construcció audiovisuals que tenen com a eix la construcció audiovisuals que tenen com a eix la construcció audiovisuals que tenen com a eix la construcció
de la relació social a l'interior de l'aula i del de la relació social a l'interior de l'aula i del de la relació social a l'interior de l'aula i del de la relació social a l'interior de l'aula i del
centre. centre. centre. centre.
 Participació en activitats de relació social i  Participació en activitats de relació social i  Participació en activitats de relació social i  Participació en activitats de relació social i
comunicació amb altres comunitats escolars, comunicació amb altres comunitats escolars, comunicació amb altres comunitats escolars, comunicació amb altres comunitats escolars, amb
amb l'entorn immediat al centre i amb la societat amb l'entorn immediat al centre i amb la societat amb l'entorn immediat al centre i amb la societat l'entorn immediat al centre i amb la societat en
en general (publicació i difusió de les activitats en general (publicació i difusió de les activitats en general (cartes al director, notícies a la general (cartes al director, notícies a la premsa,
escolars). escolars). premsa, ràdio local o per al web del centre). ràdio local o per al web del centre).
 Conversació per comprendre i per escriure textos  Conversar per comprendre i per escriure textos i
i per reflexionar sobre els processos de per reflexionar sobre els processos de
comunicació en tota mena de situacions. comunicació en tota mena de situacions.
 Participació en interaccions per mitjà del correu  Participació en interaccions per mitjà del correu  Participació en interaccions per mitjà del correu  Participació en interaccions per mitjà del correu
electrònic i entorns virtuals de comunicació. electrònic i entorns virtuals de comunicació. electrònic i entorns virtuals de comunicació. electrònic i entorns virtuals de comunicació.
 Ús d'estratègies comunicatives per reformular els  Ús d'estratègies comunicatives per reformular els
missatges i adaptar-se als interlocutors en missatges i adaptar-se als interlocutors en
contextos multilingües d'interacció. contextos multilingües d'interacció.
 Detecció de les dificultats de comunicació i ús  Detecció de les dificultats de comunicació i ús
d'estratègies comunicatives de resolució dels d'estratègies comunicatives de resolució dels
conflictes amb l'ús de recursos verbals i no conflictes amb l'ús de recursos verbals i no
verbals. verbals.
 Participació activa en situacions de comunicació  Participació en les interaccions orals, escrites i  Participació en les interaccions orals, escrites i  Participació activa i crítica en converses i
característiques de les activitats de les diferents audiovisuals característiques de les situacions audiovisuals (sobretot en l'ús de les TIC) que són situacions comunicatives orals pròpies de l'àmbit
matèries curriculars, especialment per a acadèmiques, especialment per sol·licitar ajut i necessàries per a l'organització i gestió de les acadèmic, especialment en aquelles necessàries
l'organització i gestió de les tasques per a les gestions de les tasques escolars i les tasques acadèmiques, per a la recerca i per a la gestió (planificació, seguiment avaluació i
d'aprenentatge, en la recerca i aportació interaccions pròpies dels intercanvis d'opinió i de exposició d'informació, per als intercanvis informe final) de les tasques pròpies de les
d'informacions, en la petició d'aclariments davant l'exposició de les conclusions i dels d'opinió i l'exposició de les conclusions i dels diferents matèries curriculars, per a la recerca i
d'una instrucció, en la col·laboració del treball en aprenentatges de les diferents matèries aprenentatges de les diferents matèries exposició d'informació, per als intercanvis d'opinió
grup i en el recull final de les activitats curriculars. curriculars. i l'exposició de les conclusions i dels
realitzades. aprenentatges.
 Participació activa en les interaccions escrites i
audiovisuals (sobretot en l'ús dels recursos de les
TIC) que són necessàries per a la recerca i
comunicació d'informació en les tasques
acadèmiques.
 Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre
consciència dels coneixements i de les idees, i consciència dels coneixements i de les idees, per consciència dels coneixements i de les idees, per consciència dels coneixements i de les idees, i
per a la regulació dels processos de comprensió i a la regulació dels processos de comprensió i a la regulació dels processos de comprensió i per a la regulació dels processos de comprensió i
expressió propis de tot procés d'aprenentatge i expressió propis de tot procés d'aprenentatge, expressió propis de tot procés d'aprenentatge, expressió propis de tot procés d'aprenentatge i
tant en activitats individuals com en les del treball tant en activitats individuals com en les de treball tant en activitats individuals com en les de treball tant en activitats individuals com en les del treball
cooperatiu. cooperatiu. cooperatiu. cooperatiu.
 Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre  Valoració de la interacció com a eina per prendre
consciència dels sentiments propis i aliens, i per consciència dels sentiments propis i aliens, i per consciència dels sentiments propis i aliens i per a consciència dels sentiments propis i aliens i per a
a la regulació de la conducta. a la regulació de la conducta. la regulació de la conducta. la regulació de la conducta.
 Valoració de les normes de cortesia i els  Valoració de les normes de cortesia i els  Reflexió sobre les diferències entre els usos orals  Coneixement de les diferències entre els usos
marcadors lingüístics de relacions socials, com marcadors lingüístics de relacions socials com informals i formals de la llengua i consciència de orals informals i formals de la llengua i
l'ús i selecció de formes de tractament, l'ús i selecció de formes de tractament, les situacions comunicatives en què resulten consciència de les situacions comunicatives en
convencions en el torn de paraula i estratègies convencions en el torn de paraula i estratègies adequats. què resulten adequats.
d'interacció. d'interacció.  Pràctica de procediments bàsics d'assertivitat i de  Pràctica de procediments bàsics d'assertivitat i de
 Ús apropiat de fórmules lingüístiques i de manteniment de les pròpies conviccions en la manteniment de les pròpies conviccions en la
comportament social associades a situacions interacció amb altres parlants. interacció amb altres parlants.
concretes de comunicació: cortesia, acord,  Participació en debats de temes acadèmics o  Participació en debats de temes acadèmics o
discrepància. escolars pautats i reglamentats. escolars pautats i reglamentats.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 1 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Ús de les diferents estratègies comunicatives que  Ús de les diferents estratègies comunicatives que  Ús de les diferents estratègies comunicatives que  Ús de les diferents estratègies comunicatives que
ajuden a l'inici, manteniment i finalització de les ajuden a l'inici, manteniment i finalització de les ajuden a l'inici, manteniment i finalització de les ajuden a l'inici, manteniment i finalització de les
interaccions. interaccions. interaccions i desenvolupament de les de les interaccions i desenvolupament de les dificultats
dificultats de comunicació amb l'ús d'elements de comunicació amb l'ús d'elements verbals i no
verbals i no verbals que faciliten la realització de verbals que faciliten la realització de les
les interaccions necessàries per aprendre. interaccions necessàries per aprendre.
 Actitud de cooperació i respecte crític envers les  Actitud de cooperació i respecte crític envers les  Actitud de cooperació i respecte crític envers les  Actitud de cooperació i respecte crític envers les
diferències d'opinió en les situacions de treball diferències d'opinió en les situacions de treball diferències d'opinió en les situacions de treball diferències d'opinió en les situacions de treball
compartit. compartit. compartit. cooperatiu.
 Assumpció de les responsabilitats i coavaluació  Assumpció de les responsabilitats i coavaluació
dels processos i dels resultats en les situacions dels processos i dels resultats en les situacions
de treball compartit. de treball cooperatiu.

CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals


PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Comprensió i interpretació de les informacions  Comprensió i interpretació de les informacions  Comprensió i interpretació de les informacions  Comprensió i interpretació de textos orals, escrits
més rellevants de textos orals, escrits i més rellevants de textos orals, escrits i més rellevants de textos orals, escrits i i audiovisuals de la vida quotidiana, de les
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans relacions socials i dels mitjans de comunicació
de comunicació pròxims als interessos de de comunicació pròxims als interessos de de comunicació pròxims als interessos de pròxims als interessos de l'alumnat: argumentació
l'alumnat, amb atenció als narratius, descriptius i l'alumnat, amb atenció als expositius de fets, l'alumnat, amb atenció als texts predictius, ideològica, exposició d'idees i informes, i
conversacionals. explicatius d'idees i conceptes, instructius i persuasius i gèneres periodístics (notícia, administratius (carta a l'administració, instància,
 Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals argumentatius. crònica, reportatge, entrevista, opinió), currículums, sol·licitud de feina, carta de
de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció a  Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals reconeixent les diferències entre informació i presentació, formularis).
les característiques específiques dels narratius, de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció a opinió.  Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals
descriptius i expositius de les diferents matèries les característiques específiques dels narratius,  Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció a
curriculars. descriptius, expositius, instructius i argumentatius de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció a les característiques específiques de tots els tipus
de les diferents matèries curriculars i amb atenció les característiques específiques dels narratius, de textos específics de les diferents matèries
a l'obtenció d'informació de diferents mitjans. descriptius , expositius de fets, explicatius d'idees curriculars i amb atenció a l'obtenció i
i conceptes, instructius, argumentatius i els que comunicació d'informació dels diferents mitjans i
expressen opinió raonada en les diferents suports utilitzats per a la construcció del saber
matèries curriculars. propi de cada disciplina.
 Anàlisi pautada dels diferents codis informatius  Anàlisi pautada i interpretació dels diferents codis  Anàlisi de seqüències audiovisuals que  Anàlisi de seqüències audiovisuals procedents
que es troben en un missatge audiovisual: informatius que es troben en un missatge reflecteixen la relació entre els recursos visuals i dels mitjans de comunicació, com a base per a
paraula, text, elements icònics, so. audiovisual: paraula, text, elements icònics, so. sonors i els elements verbals, i adquisició de l'exercitació de situacions de conversa, expressió
criteris bàsics per tal d'observar, interpretar, d'opinió i d'argumentació.
analitzar, valorar i prendre postura davant dels
missatges audiovisuals.
 Identificació de l'estructura comunicativa dels  Identificació de l'estructura comunicativa dels  Identificació de l'estructura comunicativa dels  Identificació del posicionament de les tesis dels
missatges: les intencions de l'emissor i l'ordre i missatges: les intencions de l'emissor i l'ordre i missatges orals, escrits i audiovisuals treballats: interlocutors i la defensa de les idees en els
jerarquia de les idees expressades. jerarquia de les idees expressades. les intencions de l'emissor mitjançant les textos que expressen el perquè de les coses o el
modalitats oracionals i l'ordre jeràrquic de les raonament i les argumentacions.
idees expressades, entre d'altres.
 Cerca d'informació i hàbits de consulta per  Cerca d'informació i hàbits de consulta per  Cerca d'informació i hàbits de consulta per  Cerca d'informació i hàbits de consulta per
comprendre i ampliar el contingut dels missatges, comprendre i ampliar el contingut dels missatges, comprendre i ampliar el contingut dels missatges, comprendre i ampliar el contingut dels missatges,
utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb
recurs a fonts diverses: 1) escrites: llibres, recurs a fonts diverses: 1) escrites: cerca recurs a fonts diverses: 1) escrites: cerca recurs a fonts diverses: 1) escrites: bibliografia
enciclopèdies, revistes, diaris; 2) cercadors a bibliogràfica i documental en llibres, bibliogràfica i documental en llibres, especialitzada; 2) en suport digital: bases de
Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts enciclopèdies, revistes, diaris; 2) operadors lògics enciclopèdies, revistes, diaris; 2) l'estratègia dades i catàlegs digitals; 3) fonts audiovisuals i
audiovisuals de comunicació. en el cercador d'Internet; 3) fonts audiovisuals, prèvia a l'ús dels cercadors d'Internet; 3) fonts electròniques d'informació i comunicació:
recursos digitals i entorns virtuals de audiovisuals i electròniques de comunicació: CD- documentals, reportatges, webs i altres amb
comunicació. ROM, DVD i altres. continguts de les diferents matèries curriculars.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 2 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Representació mitjançant esquemes, diagrames i  Representació amb diferents suports mitjançant
mapes conceptuals de la interrelació de les idees esquemes, diagrames i mapes conceptuals de la
i els seus matisos. Síntesi dels arguments i interrelació de les idees i els seus matisos.
resultats d'una conversa, col·loqui, entrevista o Síntesi dels arguments i resultats d'una conversa,
debat. col·loqui, entrevista o debat.
 Ús d'estratègies de recollida d'informació oral,  Ús d'estratègies de recollida d'informació oral,  Ús d'estratègies i tècniques de processament de  Ús de tècniques d'anàlisi del contingut de textos
aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar la informació, tant de captació, elaboració i orals, escrits i audiovisuals: quadres sinòptics,
les diferents informacions. les diferents informacions. síntesi com d'ampliació, i organització de la diagrames i mapes conceptuals. Utilització
 Ús de tècniques d'anàlisi del contingut de textos informació en fitxes, taules, quadres i gràfics, d'eines informàtiques per a elaborar xarxes i
orals i escrits (en paper o digital): identificació de mitjançant recursos de les TIC. diagrames conceptuals.
les idees principals i secundàries, elaboració
d'esquemes que estructurin visualment les idees,
resum.
 Contrastació dels continguts de textos analitzats  Contrastació dels continguts de textos analitzats  Contrastació dels continguts de textos analitzats
amb els coneixements propis, abans i després de amb els coneixements propis, abans i després de amb els coneixements propis, abans i després de
la lectura. la lectura. la lectura.
 Cerca del significat del lèxic desconegut a partir  Cerca del significat del lèxic desconegut a partir
del context, analitzant la forma de les paraules o del context, analitzant la forma de les paraules o
usant diccionaris, amb la contextualització de les usant diccionaris (en paper o virtuals), amb la
accepcions. contextualització de les accepcions.
 Valoració crítica en l'acceptació del contingut de  Valoració crítica en l'acceptació del contingut de
missatges orals i escrits, tot desenvolupant missatges orals, escrits i audiovisuals, tot
l'anàlisi intratextual i intertextual dels continguts contrastant-la amb els coneixements propis i
expressats, per tal de fer possible la interpretació sospesant les causes i les conseqüències de les
del missatge des de diverses perspectives (única, idees exposades.
múltiple, complementària).
 Lectura, anàlisi i crítica de la funció persuasiva de
la publicitat.

CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Continguts comuns amb altres matèries


PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Interacció, comprensió i expressió de missatges  Interacció, comprensió i expressió de missatges  Interacció, comprensió i expressió de missatges  Interacció, comprensió i expressió de missatges
orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts
d'altres matèries curriculars. d'altres matèries curriculars. d'altres matèries curriculars. d'altres matèries curriculars.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 3 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Producció de textos orals, escrits i audiovisuals  Producció de textos orals, escrits i audiovisuals  Producció de textos orals, escrits i audiovisuals  Producció de textos orals, escrits i audiovisuals a
amb intencions comunicatives diverses i de amb intencions comunicatives diverses i de amb intencions comunicatives diverses i de partir d'intencions i contextos comunicatius
diferents contextos d'espai i temps: narratius diferents contextos d'espai i temps: expositius de diferents contextos d'espai i temps: expositius, diversos: argumentació ideològica, exposició de
descriptius. fets, explicatius d'idees i conceptes, instructius i persuasius, predictius i dels gèneres periodístics treballs i informes, administratius (carta a
argumentatius. (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió). l'administració, instància, currículums, sol·licitud
de feina, carta de presentació, emplenat de
formularis) respectant les normes adequades a
cada situació, text i suport.
 Composició de textos orals, escrits (en suport  Composició de textos orals, escrits (en suport  Composició, en suport paper o digital, de textos  Presentacions orals, escrites i audiovisuals ben
paper o digital) i audiovisuals propis de l'àmbit paper o digital) i audiovisuals propis de l'àmbit narratius, descriptius, expositius de fets, estructurades, amb suport multimèdia, tenint en
acadèmic, especialment resums, exposicions acadèmic, especialment: descriptius, expositius explicatius d'idees i conceptes, instructius i compte els diferents llenguatges, sobre temes
senzilles i conclusions sobre les tasques i de fets, explicatius d'idees i conceptes, instructius argumentatius, propis de les diferents matèries relacionats amb les diferents matèries curriculars,
aprenentatges fets amb atenció especial als i argumentatius. curriculars, elaborats a partir de la informació amb atenció especial als elements icònics
narratius, descriptius i expositius. obtinguda en la biblioteca o mediateca escolar o necessaris per a una correcta comunicació.
en altres fonts d'informació i organitzada per mitjà  Elaboració de textos orals, escrits o audiovisuals
d'esquemes, mapes conceptuals, fitxes i resums, ben estructurats, a partir de les idees obtingudes
amb l'ús adequat dels elements icònics en textos escrits o audiovisuals elaborats en
pertinents. diferents llengües i suports.
 Elaboració de textos escrits que tinguin com a  Elaboració de textos escrits que tinguin com a  Elaboració de textos escrits que tinguin com a
funció la millor presentació oral dels aspectes funció la millor presentació oral dels aspectes funció la millor presentació oral dels aspectes
treballats en les diferents matèries curriculars o treballats en les diferents matèries curriculars o treballats en les diferents àrees curriculars o en
en altres situacions comunicatives formals. en altres situacions comunicatives formals. altres situacions comunicatives formals.
 Presentació ordenada i clara d'informacions  Presentació ordenada i clara d'informacions
elaborades en les activitats acadèmiques amb elaborades en les activitats acadèmiques amb
l'ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la l'ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la
comunicació, amb atenció especial al llenguatge comunicació, amb atenció especial al llenguatge
audiovisual que cal utilitzar per a una audiovisual que cal utilitzar per a una
comunicació eficaç. comunicació eficaç.
 Ús de la comunicació no verbal en la producció  Ús de la comunicació no verbal en la producció
dels discursos orals i presentacions audiovisuals. dels discursos orals i presentacions audiovisuals.
 Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme  Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme  Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme
adequats a la situació comunicativa i la seva adequats a la situació comunicativa i la seva correctes (interpretant els signes de puntuació de
funció, amb la possibilitat d'usar els recursos de funció, amb la possibilitat d'usar els recursos de forma apropiada), tot incidint en el posicionament
les TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de les TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de del lector respecte del text llegit.
comunicació (ràdio). comunicació (ràdio).
 Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme  Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme
correctes (interpretant els signes de puntuació de correctes (interpretant els signes de puntuació de
forma apropiada), tot incidint en el posicionament forma apropiada), tot incidint en el posicionament
del lector respecte del text llegit. del lector respecte del text llegit.
 Planificació per aconseguir coherència en les  Procediment de planificació per aconseguir  Procediment de planificació per aconseguir  Procediment de planificació per aconseguir
relacions internes i externes dels continguts de coherència en les relacions internes i externes coherència en les relacions internes i externes coherència en les relacions internes i externes
textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de dels continguts de textos orals, escrits i dels continguts de textos orals, escrits i dels continguts de textos orals, escrits i
documentació, pluja d'idees, i la seva selecció i audiovisuals: documentació, pluja d'idees, i la audiovisuals: documentació, pluja d'idees i la audiovisuals: documentació, pluja d'idees i la
ordenació. seva selecció i ordenació. seva selecció i ordenació. seva selecció i ordenació.
 Elaboració d'un còmic.
 Utilització dirigida de la biblioteca - mediateca del  Utilització dirigida de la biblioteca - mediateca del  Utilització autònoma de la biblioteca - mediateca  Utilització autònoma de la biblioteca - mediateca
centre així com dels recursos de les TIC com a centre així dels recursos de les TIC com a font del centre així com de las tecnologies de la del centre així com de las tecnologies de la
font d'informació per a la realització dels treballs d'informació per a la realització dels treballs informació i la comunicació com a font informació i la comunicació com a font
escrits propis de cada matèria curricular. escrits propis de cada matèria curricular. d'informació i de models per a la realització dels d'informació i de models per a la realització dels
treballs escrits propis de cada matèria curricular. treballs escrits propis de cada matèria curricular.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 4 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Ús de la conversa i de tècniques d'exploració,  Utilització d'esquemes senzills en l'estructuració  Creació i utilització d'esquemes i mapes  Creació i utilització d'esquemes i mapes
discussió i elaboració d'idees mitjançant l'ús dels textos orals, escrits i audiovisuals que ajudin conceptuals en format digital, com a suport en les conceptuals com a suport en les exposicions
d'esquemes que estructurin visualment les idees. a l'estructuració de les idees. exposicions orals, per tal de ser projectats amb orals, per tal de ser projectats amb format
 Textualització i revisió per aconseguir coherència  Procediment de textualització i revisió per mitjans audiovisuals. multimèdia.
dels continguts de textos orals, escrits i aconseguir coherència dels continguts de textos  Procediment de textualització i revisió per  Textualització i revisió per aconseguir coherència
audiovisuals. orals, escrits i audiovisuals. aconseguir coherència dels continguts de textos dels continguts de textos orals, escrits i
orals, escrits i audiovisuals. audiovisuals.
 Adequació dels textos als registres col·loquial o  Adequació dels textos al registre formal i  Coneixement i aplicació dels diferents registres  Aplicació dels elements característics del registre
formal i acadèmic, segons ho requereixi la acadèmic, tot defugint els usos col·loquials quan lingüístics en relació amb els diferents àmbits lingüístic corresponent als diferents àmbits d'ús
situació comunicativa del missatge. la situació comunicativa del missatge ho d'ús. Distinció entre el registre col·loquial, dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi
requereixi. estàndard, acadèmic i culte. adequats en cada situació comunicativa.
 Ús dels elements lingüístics i discursius  Ús dels elements lingüístics i discursius  Ús dels elements lingüístics i discursius  Ús dels elements lingüístics i discursius
essencials per a la cohesió interna de les idees essencials per a la cohesió interna de les idees essencials per a la cohesió interna de les idees essencials per a la cohesió interna de les idees
dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: dins dels textos orals, escrits o audiovisuals:
connectors textuals bàsics, concordança dins del connectors textuals bàsics, concordança dins del connectors textuals, tractament de les formes connectors textuals, procediments per a la
sintagma nominal i dins del sintagma verbal amb sintagma nominal i dins del sintagma verbal amb verbals i adequació del registre dels textos orals, progressió del discurs i adequació dels registres
el temps i persona. el temps i persona. escrits o audiovisuals a les funcions lingüístics a les funcions comunicatives, en
 Ús de la puntuació del text escrit en relació amb  Ús de la puntuació del text escrit en relació amb comunicatives, en especial a les de les activitats especial a les de les activitats acadèmiques.
l'organització oracional i amb la forma del text l'organització oracional i amb la forma del text acadèmiques.  Ús de la puntuació del text escrit en relació amb
(els paràgrafs i la distribució i ordenació de les (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les  Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l'organització oracional i amb la forma del text (els
idees expressades). idees expressades). l'organització oracional i amb la forma del text paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees
 Ús dels elements icònics específics de cada  Ús dels elements icònics específics de cada (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les expressades).
matèria curricular en la producció dels discursos matèria curricular en la producció dels discursos idees expressades).  Elaboració i organització del missatge
orals, escrits i de les presentacions audiovisuals orals, escrits i de les presentacions en format  Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les paraules
pròpies de l'àmbit acadèmic. multimèdia pròpies de l'àmbit acadèmic. audiovisual: combinació del text i les paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.
 Estructuració del text en relació amb els aspectes  Estructuració del text en relació amb els aspectes amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.  Ús dels elements formals en els treballs: Les
formals i seguiment de les normes bàsiques de formals i seguiment de les normes bàsiques de  Ús dels elements formals en els treballs: les citacions bibliogràfiques i d'altres fonts
presentació dels treballs escrits. presentació dels treballs escrits. citacions bibliogràfiques i d'altres fonts d'informació. L'índex i la paginació. Les
d'informació. L'índex i la paginació. Les referències intertextuals i intratextuals. Les notes
referències intertextuals i intratextuals. Les notes al peu de pàgina. L'organització dels títols, els
al peu de pàgina. L'organització dels títols, els capítols i els apartats. La presentació escrita dels
capítols i els apartats. La presentació escrita dels resultats: polidesa, correcció, els marges,
resultats: polidesa, correcció, els marges, portada.
portada.
 Ús de tècniques de tractament textual amb les  Ús de tècniques de tractament textual amb les  Ús de tècniques digitals de tractament textual:  Ús de tècniques digitals de tractament textual:
TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, TIC: processadors de text, programes de processadors de text per a l'organització dels processadors de text per a l'organització dels
correctors. presentació, diccionaris electrònics, correctors. apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic
i claus; programes de presentació, programes de i claus; programes de presentació en format
tractament de la imatge per a la utilització eficaç multimèdia; programes de tractament de la
dels gràfics específics de cada disciplina i imatge per a la utilització eficaç dels gràfics
matèria curricular i les il·lustracions. específics de cada disciplina i matèria curricular i
les il·lustracions.
 Interès per la bona presentació dels textos orals,  Interès per la bona presentació dels textos orals,  Interès per la bona presentació dels textos orals,  Interès per la bona presentació dels textos orals,
amb respecte a les normes gramaticals, amb respecte a les normes gramaticals, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i
icònics utilitzats. icònics utilitzats. amb l'ús dels elements icònics que complementin amb l'ús dels elements icònics que complementin
 Interès per la bona presentació dels textos escrits  Interès per la bona presentació dels textos escrits i donin suport a la informació verbal. i donin suport a la informació verbal per mitjà dels
i audiovisuals, tant en suport paper com digital, i audiovisuals, tant en suport paper com digital,  Interès per la bona presentació dels textos escrits recursos digitals.
amb respecte a les normes gramaticals, amb respecte a les normes gramaticals, i audiovisuals, tant en suport paper com digital,  Interès per la bona presentació dels textos escrits
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements ortogràfiques. tipogràfiques i dels elements respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, i audiovisuals, tant en suport paper com digital,
icònics utilitzats. icònics utilitzats. tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats. respectant les normes gramaticals, ortogràfiques,
tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 5 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Observació de les diferències rellevants entre el  Observació de les diferències rellevants entre el  Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i  Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i
discurs oral i escrit. discurs oral i escrit. habituals en la comunicació oral i escrita. habituals en la comunicació oral i escrita.
 Reconeixement progressiu i producció de les  Reconeixement progressiu dels símbols fonètics
peculiaritats fonètiques de cada llengua i dels amb la pronunciació de fonemes d'especial
patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació dificultat.
de paraules i enunciats.  Reconeixement i producció de patrons bàsics de
ritme, d'entonació i accentuació de paraules i
enunciats.
 Identificació del registre col·loquial,  Identificació del registre estàndard en l'oralitat i  Identificació d'expressions comunes, de frases  Identificació d'expressions comunes, de frases
reconeixement de la interacció emissor-receptor i de les formes d'expressió de la cortesia. fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i
el paper que juga el llenguatge no verbal en la  Identificació i coneixement de les característiques quotidians en l'àmbit educatiu i personal i a quotidians en l'àmbit educatiu i personal i a
conversa. dels discursos expositius, instructius i continguts d'altres matèries del currículum. continguts d'altres matèries del currículum.
 Identificació i coneixement de les característiques argumentatius, parant especial atenció a  Identificació i coneixement de les característiques  Identificació i coneixement de les característiques
dels discursos descriptius, narratius i de la l'expressió de causa i conseqüència. dels discursos expositius de fets, explicatius dels discursos argumentatius, expositius,
conversa.  Identificació i ús d'alguns connectors al servei de d'idees i conceptes, amb especial atenció a administratius elaborats, i de la conversa formal.
 Identificació i ús d'alguns connectors al servei de la cohesió del text, especialment els connectors l'expressió de causa i conseqüència, instructius i  Coneixement de les modalitats oracionals i la
la cohesió del text, especialment els connectors d'enllaç, els connectors temporals, de lloc i útils argumentatius. relació amb el context. L'estil directe i indirecte.
d'enllaç, els connectors temporals i de lloc, i per ordenar i indicar causa i conseqüència, i  Identificació d'alguns mecanismes textuals que  Identificació d'alguns mecanismes textuals que
d'alguns mecanismes de referència interna, com d'alguns mecanismes de referència interna, com donen agilitat al discurs, amb especial atenció a donen agilitat al discurs, amb especial atenció als
la coherència verbal i nominal al llarg del text i els la coherència verbal i nominal al llarg del text i els les substitucions lèxiques i als connectors útils connectors útils per introduir un tema, relacionar
procediments de manteniment del referent. procediments de manteniment del referent, amb per ordenar, donar aclariments i detalls, indicar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir
 Identificació dels camps lexicosemàntics que especial atenció a les substitucions lèxiques. causa i conseqüència, indicar posicionament conclusions, indicar causa, finalitat, condició,
apareixen en els missatges i augment del  Identificació dels camps lexicosemàntics que adversatiu. objecció, posicionament davant de diverses
coneixement i domini del lèxic nou, dels apareixen en els missatges, augment del  Reconeixement d'estratègies bàsiques per opcions.
mecanismes de formació de paraules (derivació, coneixement i domini del lèxic nou i procediments recordar, organitzar i revisar vocabulari.  Identificació dels camps lexicosemàntics que
composició) i de frases fetes i refranys. de precisió i genuïnitat lèxica. Ús de diccionaris apareixen en els missatges, augment del
temàtics i visuals. coneixement i domini del lèxic nou, especialment
de l'àmbit administratiu.
 Aplicació de procediments per enriquir el text
escrit mitjançant elements d'estil (ús d'anàfores i
eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió
lèxica (eliminació de mots genèrics). Aplicació de
fórmules genuïnes, tant de lèxic com modismes o
proverbis, amb especial atenció a les peculiaritats
de cada llengua.
 Reconeixement del paràgraf com a unitat de  Reconeixement del paràgraf com a unitat de  Reconeixement de l'estructura dels diferents tipus  Reconeixement de l'estructura dels diferents tipus
sentit i de la puntuació com a mecanisme sentit i de la puntuació com a mecanisme de text i la seva relació amb els paràgrafs. La de text i la seva relació amb els paràgrafs. La
organitzador del text escrit. organitzador del text escrit. puntuació com a mecanisme organitzador dels puntuació com a mecanisme organitzador dels
 Deducció de lleis ortogràfiques a partir de  Coneixement i aplicació de lleis ortogràfiques textos escrits. textos escrits.
l'observació de les regularitats. Aprendre a d'excepció en la majoria de textos de producció  Ús de recursos per l'aprenentatge: diccionaris,  Ús de procediments per compondre enunciats
utilitzar correctament formes menys regulars o pròpia. llibres de consulta, mitjans audiovisuals i amb estil cohesionat: aposició, adjectius i
irregulars de més freqüència en els textos.  Reconeixement dels elements que componen materials en suport digital. oracions de relatiu explicatius, construccions de
 Reconeixement que cada llengua té un una oració: noms, verbs i complements,  Ús de procediments per compondre enunciats participi i gerundi, oracions coordinades i
funcionament propi i que no sempre hi ha determinants, connectors. Funció de cada amb estil cohesionat: aposició, adjectius i subordinades.
paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en element en la comunicació. oracions de relatiu explicatius, construccions de  Aplicació de procediments per enriquir el text
semàntica ni en morfologia. participi i gerundi, oracions coordinades i escrit mitjançant elements d'estil (ús d'anàfores i
subordinades. eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió
 Coneixement de les lleis ortogràfiques que lèxica (eliminació de mots genèrics).
comporten més dificultat per aplicar-les en els  Coneixement i sistematització d'aquells aspectes
textos propis, fent especial atenció en les que ortogràfics i sintàctics en què no coincideix l'ús en
suposen diferències entre les llengües que la llengua parlada i la normativa de l'escrita.
s'aprenen.
 Reconeixement del grau d'incidència de
l'estructura sintàctica d'un text en el significat.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 6 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVA — Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Desenvolupament d'estratègies de correcció  Ús d'estratègies per a la correcció lingüística i  Ús d'estratègies per a la correcció lingüística i  Us d'estratègies per a la correcció lingüística i
lingüística i revisió gramatical dels textos revisió gramatical dels textos mitjançant l'ús i la revisió gramatical dels textos mitjançant l'ús i la revisió gramatical dels textos mitjançant l'ús i la
mitjançant l'ús i la consulta de diccionaris, eines consulta de diccionaris, eines informàtiques de consulta de diccionaris, eines informàtiques de consulta de diccionaris, eines informàtiques de
informàtiques de revisió de textos, compendis revisió del text, compendis gramaticals i reculls revisió del text, compendis gramaticals i reculls revisió del text, compendis gramaticals i reculls
gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. de normes ortogràfiques. de normes ortogràfiques. de normes ortogràfiques.
 Acceptació de l'error com a part del procés  Acceptació de l'error com a part del procés  Acceptació de l'error com a part del procés  Acceptació de l'error com a part del procés
d'aprenentatge i actitud positiva de superació. d'aprenentatge i actitud positiva de superació. d'aprenentatge i actitud positiva de superació. d'aprenentatge i actitud positiva de superació.
 Ús d'estratègies d'autoavaluació i autocorrecció  Ús d'estratègies d'autoavaluació i autocorrecció  Participació en l'avaluació i ús d'estratègies  Participació en l'avaluació i ús d'estratègies
del procés de realització i els resultats de les del procés de realització i els resultats de les d'autoavaluació i autocorrecció, de les d'autoavaluació i autocorrecció, de les
produccions orals i escrites. produccions orals i escrites produccions orals, escrites i audiovisuals. produccions orals, escrites i audiovisuals.
 Conscienciació de l'autodiagnòstic de les  Consciència de l'autodiagnòstic de les fortaleses i  Conscienciació de les aptituds i dificultats del  Conscienciació de les aptituds i dificultats del
fortaleses i dificultats del progrés en dificultats del progrés en l'aprenentatge lingüístic progrés en l'aprenentatge lingüístic i comunicatiu. progrés en l'aprenentatge lingüístic i comunicatiu.
l'aprenentatge lingüístic i comunicatiu. i comunicatiu.  Interès per desenvolupar un pensament crític,  Interès per desenvolupar un pensament crític,
 Organització i valoració del treball individual per  Organització i valoració del treball individual per obert i flexible en els processos comunicatius i en obert i flexible en els processos comunicatius i en
progressar en l'aprenentatge de manera progressar en l'aprenentatge de manera el context de l'aula i fora d'aquesta. el context de l'aula i fora d'aquesta.
autònoma i per a la millora personal i del treball autònoma i per a la millora personal i del treball  Organització i valoració del treball individual per  Organització i valoració del treball individual per
en equip per a la construcció col·lectiva del en equip per a la construcció col·lectiva del progressar en l'aprenentatge de manera progressar en l'aprenentatge de manera
coneixement. coneixement. autònoma i per a la millora personal i del treball autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del en equip per a la construcció col·lectiva del
coneixement. coneixement.

CONTINGUTS: DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA


PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Lectura autònoma o guiada d'obres de literatura  Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de  Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de  Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de
juvenil i de literatura tradicional i popular complexitat, d'obres de literatura juvenil i de complexitat, d'obres de literatura juvenil i de la complexitat, d'obres o fragments de literatura
adequades a l'edat seguint un itinerari literari que literatura tradicional i popular adequades a l'edat literatura clàssica adequades a l'edat seguint un catalana i castellana des de l'Edat Mitjana al
parteixi dels coneixements previs del lector. seguint un itinerari literari que parteixi dels itinerari literari que parteixi dels coneixements segle XX adequades a l'edat.
coneixements previs del lector. previs del lector.
 Coneixement d'autors i d'obres contemporànies o  Coneixement d'autors de literatura catalana i  Coneixement d'obres significatives de la cultura  Coneixement d'obres i autors de literatura
clàssiques, adequades a l'edat, a partir de les espanyola -especialment novel·la i poesia- del literària catalana i castellana, a partir de la lectura universal més significatius en el temps, a partir de
lectures comentades d'obres o fragments, de segle XX i contemporanis, a partir de lectures comentada de fragments, del visionat fragments comentats, visionat de materials
visionats de materials audiovisuals, recitat de comentades d'obres o fragments, visionat de d'audiovisuals, representacions teatrals o recitats audiovisuals o vídeos, assistència a
poesies, representacions o audicions de poemes materials audiovisuals vídeos, jornades o recitals poètics o audició de poemes musicats. representacions teatrals, recitat de poesies,
musicats. poètics, assistència a representacions teatrals,  Reflexió sobre la situació de l'obra en el seu audicions de poemes musicats. Relació amb
audicions de poemes musicats. context, tot aprofitant els coneixements previs de altres arts com arquitectura o pintura.
l'alumnat i la relació amb els coneixements  Contextualització dels textos literaris treballats:
adquirits en altres matèries. obres, autors i períodes més representatius de la
 Reflexió sobre els elements que fan que una obra literatura catalana i castellana, des de l'Edat
sigui considerada .clàssica. i sobre l'actualitat Mitjana a l'actualitat i especialment del segle XX.
dels temes de les obres que han mantingut la  Reflexió sobre els elements que fan que una obra
seva vigència a través del temps. sigui considerada .clàssica. i sobre l'actualitat
dels temes de les obres que han mantingut la
seva vigència a través del temps.
 Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar  Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar  Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar  Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar
i interpretar el text literari abans, durant i després i interpretar el text literari abans, durant i després i interpretar el text literari abans, durant i després i interpretar el text literari: el comentari de text.
de la lectura. de la lectura. de la lectura.
 Diferenciació dels grans gèneres literaris i  Diferenciació dels grans gèneres literaris i  Diferenciació dels grans gèneres literaris i
reconeixement de les seves característiques reconeixement de les seves característiques reconeixement de les seves característiques
principals a partir de les lectures. principals a partir de les lectures. principals a partir de les lectures.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 7 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Lectura comentada i expressiva de relats breus i  Lectura comentada i expressiva de contes i altres  Lectura comentada i expressiva de contes i  Lectura comentada i expressiva de contes i
rondalles, incloent-hi mites i llegendes de relats breus, tot comparant i contrastant els novel·les; valoració dels personatges, de la veu i novel·les que ofereixen estructures i veus
diferents cultures, tot reconeixent els elements temes i elements de la història, les formes d'inici, de la perspectiva narrativa, i del diàleg. narratives diferents.
bàsics del relat literari i la seva funció. el desenvolupament cronològic i el desenllaç.  Lectura comentada i recitat de poemes, tot  Lectura comentada i recitat de poemes, tot
 Lectura comentada i recitat de poemes, tot  Lectura comentada i recitat de poemes, tot comparant el tractament de temes recurrents en comparant el tractament de temes recurrents en
reconeixent els elements bàsics del ritme, la reconeixent el valor simbòlic del llenguatge diferents autors, i valorant la funció dels elements diferents autors i períodes literaris, i valorant la
versificació i les figures semàntiques més poètic, els recursos retòrics més importants i els simbòlics i dels recursos retòrics i mètrics en el funció dels elements simbòlics i dels recursos
habituals. procediments de versificació. poema. retòrics i mètrics en el poema.
 Lectura comentada i dramatitzada d'obres de  Lectura comentada i dramatitzada d'obres de  Lectura comentada i dramatitzada d'obres de  Lectura comentada i dramatitzada d'obres de
teatre o fragments, tot reconeixent els aspectes teatre o fragments, tot reconeixent els aspectes teatre o fragments, tot reconeixent algunes teatre o fragments, tot valorant algunes
formals del text teatral i els elements principals formals del text teatral, sobretot l'estructura. característiques temàtiques i formals. innovacions en els temes i en les formes.
de la posada en escena.  Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme
correctes, adequats al registre literari.
 Creació de textos literaris amb tècniques de  Creació de textos literaris amb tècniques de  Creació de textos literaris amb tècniques de  Creació de textos literaris amb tècniques de
foment de la creativitat i de simulació, versionat o foment de la creativitat i de simulació, versionat a foment de la creativitat i de simulació, versionat o foment de la creativitat i de simulació, versionat o
elaboració a partir de la reflexió i l'anàlisi de partir d'anàlisis de textos models, i utilitzant elaboració a partir de models, utilitzant alguns elaboració a partir de models, utilitzant alguns
textos models, utilitzant alguns aprenentatges alguns aprenentatges adquirits a les lectures. aprenentatges adquirits a les lectures (adaptant aprenentatges adquirits en les lectures (adaptant
adquirits a les lectures. els missatges .clàssics. a l'actualitat , a un els missatges .clàssics. a l'actualitat, a un
missatge més proper i propi o modificant-ne les missatge més proper i propi o modificant-ne les
formes o els formats). formes o els formats).
 Elaboració de treballs crítics senzills sobre obres
literàries.
 Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de  Utilització progressivament de manera autònoma  Utilització progressivament de manera autònoma  Utilització autònoma de la biblioteca del centre,
les biblioteques virtuals i webs per al foment i de la biblioteca del centre, de les biblioteques de la biblioteca del centre, de les de l'entorn, de de les de l'entorn, de les biblioteques virtuals i
orientació de la lectura. virtuals i webs per al foment i orientació de la les biblioteques virtuals i webs per al foment i webs per al foment i orientació de la lectura.
lectura. orientació de la lectura.
 Desenvolupament progressiu de l'autonomia  Desenvolupament progressiu de l'autonomia  Desenvolupament progressiu de l'autonomia  Desenvolupament progressiu de l'autonomia
lectora i de la consideració de la lectura com a lectora i de la consideració de la lectura com a lectora i de la consideració de la lectura com a lectora i de la consideració de la lectura com a
font de coneixement del món i d'un mateix. font de coneixement del món, de la naturalesa font de coneixement d'altres persones i cultures. font de coneixement d'altres persones, èpoques i
humana i de les relacions entre les persones, i cultures.
d'un mateix, tot aprofitant la lectura per a
repensar les pròpies vivències.
 Lectura, anàlisi i ús d'altres llenguatges estètics:  Lectura, anàlisi i ús d'altres llenguatges estètics:  Elaboració d'opinions pròpies i de treballs senzills  Lectura, anàlisi i ús d'altres llenguatges estètics:
el còmic. la cançó i la seva relació amb la poesia com a sobre lectures literàries. el cinema i la seva relació amb obres literàries a
gènere literari a partir de lectures i audicions de  Identificació i interpretació els recursos literaris partir de lectures, visionats i anàlisi de textos
textos coneguts o propers als interessos i gustos en altres tipus de textos i altres funcions coneguts, propers als interessos i gustos de
de l'alumnat. comunicatives, com els que s'empren amb funció l'alumnat o obres de significació en la història de
persuasiva en la publicitat. la cultura.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 8 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Conscienciació que les llengües són elements  Conscienciació que les llengües són elements  Conscienciació que les llengües són elements  Conscienciació que les llengües són elements
que defineixen la identitat personal i col·lectiva i que defineixen la identitat personal i col·lectiva i que defineixen la identitat personal i col·lectiva, que defineixen la identitat personal i col·lectiva,
una eina potenciadora de la comunicació i una eina potenciadora de la comunicació i una eina potenciadora de la comunicació i una eina potenciadora de la comunicació i
l'aprenentatge l'aprenentatge i una porta oberta a la comprensió l'aprenentatge i una porta oberta a la comprensió l'aprenentatge i una porta oberta a la comprensió
 Conscienciació de pertànyer a una comunitat del món i de les altres persones. del món i de les altres persones. del món i de les altres persones.
lingüística, social i cultural.  Conscienciació de pertinença a una comunitat  Conscienciació de pertinència a una comunitat  Conscienciació de pertinència a una comunitat
lingüística, social i cultural i actitud positiva lingüística, social i cultural i actitud positiva lingüística, social i cultural i actitud positiva
d'interès i confiança davant la diversitat de d'interès i confiança davant la diversitat de d'interès i confiança davant la diversitat de
llengües i cultures. llengües i cultures. llengües i cultures.
 Sensibilitat per comprendre la complexitat i  Sensibilitat per comprendre la complexitat i
diversitat de relacions que cadascú manté amb diversitat de relacions que cadascú manté amb
les llengües i cultures. les llengües i cultures.
 Interès per conèixer les varietats de la llengua  Interès per conèixer les varietats de la llengua  Interès per conèixer les varietats de la llengua  Interès per conèixer les varietats de la llengua
catalana en els diferents territoris on es parla. catalana en els diferents territoris on es parla. catalana en els diferents territoris on es parla. catalana en els diferents territoris on es parla.
Coneixement, mitjançant els enregistraments, de Coneixement, mitjançant els enregistraments de Coneixement, mitjançant els enregistraments, de
les varietats més rellevants de les varietats del les varietats més rellevants de les varietats del les varietats més rellevants del català. Factors
català. català. Factors històrics i geogràfics explicatius històrics i geogràfics explicatius de les varietats.
d'aquestes varietats.
 Coneixement de les varietats més rellevants de la  Coneixement de les varietats més rellevants de la
llengua espanyola, tant a la península com en llengua espanyola, tant a la península com en
altres territoris de parla hispana. Factors històrics altres territoris de parla hispana. Factors històrics
i geogràfics explicatius de les varietats. i geogràfics explicatius de les varietats.
 Observació de l'evolució de les relacions entre  Conscienciació de l'evolució de les relacions
llengües en contacte i la diversitat de situacions entre llengües en contacte i la diversitat de
que es produeixen. situacions que es produeixen.
 Coneixement de la família lingüística de la  Coneixement de la família lingüística de la  Coneixement de família lingüística de les  Ús de la comparació entre llengües romàniques
llengua de l'escola: llengües romàniques. llengua de l'escola: llengües romàniques. llengües romàniques: països on es parlen, conegudes i d'altres estratègies per a la
 Convenciment que el coneixement d'una o dues  Convenciment que el coneixement d'una o dues varietats més importants, llengües en perill comprensió de missatges propers als interessos
llengües romàniques proporciona un bagatge que llengües romàniques proporciona un bagatge que d'extinció o ja desaparegudes. de l'alumnat.
facilita l'accés a altres llengües de la mateixa facilita l'accés a altres llengües de la mateixa  Lectura de textos en alguna llengua romànica
família, especialment en llengua escrita. família, especialment en llengua escrita. poc coneguda i estratègies que en facilita la seva
 Lectura de textos en alguna llengua romànica comprensió.
poc coneguda.
 Coneixement de la diversitat de llengües que es  Coneixement de la diversitat de llengües que es
parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens
són més pròximes i de les quals tenim són més pròximes i de les quals tenim
coneixement i llengües que ens són menys coneixement i llengües que ens són menys
conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben
diferenciats. Localització en un mapa i recerca diferenciats. Visionat de material en diferents
d'informació a Internet. Relació entre llengua i llengües europees. Localització en un mapa i
estat. recerca d'informació a Internet. Les famílies
lingüístiques més conegudes.
 Valoració de l'adquisició de la competència  Valoració de l'adquisició de la competència  Valoració de l'adquisició de la competència  Valoració de l'adquisició de la competència
comunicativa en més d'una llengua, i interès per comunicativa en més d'una llengua, i interès per comunicativa en més d'una llengua, i interès per comunicativa en més d'una llengua, i interès per
efectuar intercanvis comunicatius amb parlants efectuar intercanvis comunicatius amb parlants efectuar intercanvis comunicatius amb parlants efectuar intercanvis comunicatius amb parlants
d'altres llengües com a font d'enriquiment d'altres llengües com a font d'enriquiment d'altres llengües. Importància per a la formació, d'altres llengües. Importància d'aquesta
personal. personal. instrucció i relació amb l'exterior. competència per a la formació, instrucció i relació
 Observació d'usos multilingües quotidians en els amb l'exterior.
mitjans de comunicació, al carrer o en la  Observació d'usos multilingües quotidians en els
producció artística. mitjans de comunicació, al carrer en la producció
artística.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 9 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Disposició per utilitzar els coneixements de  Disposició per utilitzar els coneixements de  Disposició per utilitzar els coneixements de  Disposició per utilitzar els coneixements de
llengües, segons el domini diferent, en contextos llengües, segons el domini diferent que se'n llengües, segons el domini diferent que se'n llengües, segons el domini diferent que se'n
reals i funcions diverses: intercanvis amb tingui, en contextos reals i funcions diverses: tingui, en contextos reals i funcions diverses: tingui, en contextos reals i funcions diverses:
persones o en recerques d'informació en intercanvis amb persones o en recerques intercanvis amb persones o en recerques intercanvis amb persones o en recerques
qualsevol dels formats possibles (audiovisual, d'informació en qualsevol dels formats possibles d'informació en qualsevol dels formats possibles d'informació en qualsevol dels formats possibles
Internet, material de consulta). (audiovisual, Internet, material de consulta) (audiovisual, Internet, material de consulta) en (audiovisual, Internet, material de consulta) en
especialment en les recerques d'informació en qualsevol de les matèries curriculars. qualsevol de les matèries curriculars.
qualsevol de les àrees curriculars.  Expressió d'emocions, afeccions i sentiments  Expressió d'emocions, afeccions i sentiments
amb l'ús de diferents recursos verbals i no amb l'ús de diferents recursos verbals i no
verbals de diverses llengües i cultures, en verbals de diverses llengües i cultures, en
especial en les llengües estrangeres apreses a especial en les llengües estrangeres apreses a
classe. classe.
 Comparació i identificació de les semblances i  Comparació i identificació de les semblances i  Comparació i identificació de les semblances i  Comparació i identificació de les semblances i
diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de
diferents llengües conegudes a partir de de diferents llengües conegudes a partir de de diferents llengües conegudes a partir de temes diferents llengües conegudes a partir de temes
temes propers als interessos de l'alumnat, temes propers als interessos de l'alumnat propers als interessos de l'alumnat mitjançat propers als interessos de l'alumnat mitjançant
mitjançant eines i suports adequats. mitjançant eines i suports adequats. eines i suports adequats. eines i suports adequats.
 Conscienciació que no hi ha cap llengua que  Conscienciació que no hi ha cap llengua que  Conscienciació que cada persona organitza el  Conscienciació que cada persona organitza el
sigui inherentment superior o inferior sigui inherentment superior o inferior món i expressa sentiments a partir de la seva món i expressa sentiments a partir de la seva
-independentment dels parlants de cada una- i -independentment del nombre de parlants de llengua, que prendre una llengua és també llengua, i que aprendre una llengua és també
que totes estan adaptades a les necessitats de cada una- i que totes estan adaptades a les assumir aquesta manera de veure el món i assumir aquesta manera de veure el món i
les persones que les parlen. necessitats de les persones que les parlen. d'entendre les relacions que s'estableixen amb d'entendre les relacions que s'estableixen amb
 Coneixement i respecte per a les persones que  Coneixement i respecte per a les persones que les persones i les coses. les persones i les coses.
parlen una llengua o varietat lingüística diferent a parlen una llengua o varietat lingüística diferent  Coneixement i respecte per a les persones que  Interès per parlar correctament la llengua pròpia i
la que es parla a la comunitat lingüística pròpia, i de la pròpia, i així mateix que tenen una cultura parlen una llengua o varietat lingüística diferent a les apreses en el currículum escolar. Influències
així mateix que tenen una cultura diferenciada, diferenciada, especialment les de l'entorn més la de la comunitat lingüística pròpia, i així mateix entre llengües al llarg de la història i en
especialment les de l'entorn més pròxim, pròxim, començant per la classe, escola, poble o que tenen una cultura diferenciada, especialment l'actualitat: manlleus, formes de calc.
començant per la classe, escola, poble o barri. barri. les de l'entorn més pròxim, començant per la  Valoració i argumentació raonada que no hi ha
 Coneixement i valoració de la cultura, història, classe, escola, poble o barri, amb atenció cap llengua que sigui inherentment superior o
geografia, folklore, literatura i costums dels llocs preferent a les minoritàries i a les poc valorades inferior -independentment del nombre de parlants
d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules. socialment. de cada una i que tinguin estat o no- i que totes
 Coneixement i valoració de la cultura, història, estan adaptades a les necessitats de les
geografia, folklore, literatura i costums dels llocs persones que les parlen. Recerca sociolingüística
d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules. per captar actituds negatives envers llengües o
variacions de llengües.
 Conscienciació de la vida, mort i la revitalització
de les llengües al món: les llengües i els estats,
llengües oficials i els factors que les han
condicionat, llengües minoritàries.
 Coneixement, mitjançant l'exploració, de diferents
registres (vulgar, col·loquial, estàndard,
acadèmic) del català en diversitat de situacions i
especial en els mitjans de comunicació.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 10 de 13
CONTINGUTS: DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Conscienciació de les pròpies actituds davant les  Conscienciació de les pròpies actituds davant les  Consciència de les pròpies actituds davant les  Conscienciació de les pròpies actituds davant les
diferències de llengües i cultures, i valoració de diferències de llengües i cultures, i valoració de diferències de llengües i cultures, i valoració de diferències de llengües i cultures, i valoració de
les variacions lingüístiques i culturals. les variacions lingüístiques i culturals. les variacions lingüístiques i culturals. les variacions lingüístiques i culturals.
 Percepció de les dificultats de comunicació amb  Percepció de les dificultats de comunicació amb  Percepció de les dificultats de comunicació amb  Percepció de les dificultats de comunicació amb
persones que parlen altres llengües, persones que parlen altres llengües, persones que parlen altres llengües, persones que parlen altres llengües,
especialment amb les de l'entorn més pròxim, i especialment amb les de l'entorn més pròxim, i especialment amb les de l'entorn més pròxim, i especialment amb les de l'entorn més pròxim, i
plantejar possibles solucions verbals i no verbals plantejar possibles solucions verbals i no verbals plantejament de possibles solucions verbals i no plantejar possibles solucions verbals i no verbals
per facilitar la comunicació. per facilitar la comunicació. verbals per facilitar la comunicació. per facilitar la comunicació.
 Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós  Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós  Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós  Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós
amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia
en els intercanvis socials. en els intercanvis socials. en els intercanvis socials. en els intercanvis socials.
 Actitud crítica davant dels missatges que suposin  Actitud crítica davant dels missatges que suposin  Actitud crítica davant dels missatges que suposin  Actitud crítica davant dels missatges que suposin
qualsevol tipus de discriminació i voluntat de qualsevol tipus de discriminació i voluntat de qualsevol tipus de discriminació i voluntat de qualsevol tipus de discriminació i voluntat de
superar els prejudicis. superar els prejudicis. superar els prejudicis. superar els prejudicis.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES I LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES


PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en
interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l' interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l' interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l' interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l'
aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i
fora de l'aula i amb l'ús dels recursos de les TIC. fora de l'aula i amb l'ús dels recursos de les TIC. fora de l'aula i amb l'ús dels recursos de les TIC, fora de l'aula i amb l'ús dels recursos de les TIC,
identificant els problemes de comunicació i identificant els problemes de comunicació i
sabent resoldre-les convenientment. sabent resoldre-les convenientment.
 Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals)  Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals)  Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals)  Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals)
de la vida acadèmica i altres situacions de la vida acadèmica i altres situacions de la vida acadèmica d'altres situacions expositius i argumentatius per a l'expressió
comunicatives, dels mitjans de comunicació i comunicatives, dels mitjans de comunicació de comunicatives o procedents dels mitjans de d'idees i raonaments, expositius per a la
literaris pròxims als interessos de l'alumnat temàtica propera als interessos de l'alumnat comunicació: predictius, persuasius i dels presentació de treballs i informes,
(propòsit, idea general), amb especial atenció als (propòsit, idea general), amb especial atenció als gèneres periodístics informatius i d'opinió. conversacionals per a l'obtenció d'informació i
narratius, i descriptius. textos expositius, instructius i argumentatius. administratius per a la relació formal amb
l'administració i amb el món laboral.
 Comprendre textos literaris curosament  Comprendre textos literaris, propers als
seleccionats per la seva adequació en temàtica i interessos de l'alumnat o curosament
grau de dificultat als aprenents adolescents. seleccionats per la seva adequació en temàtica i
grau de dificultat.
 Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals,  Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals,  Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals,  Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals,
procedents dels mitjans de comunicació, procedents dels mitjans de comunicació, procedents dels mitjans de comunicació, procedents dels mitjans de comunicació,
relacionades amb les tipologies narrativa, relacionades amb les tipologies expositiva i relacionades amb les tipologies expositives i relacionades amb diversa tipologia de textos.
descriptiva. instructiva. persuasives.
 Realitzar explicacions orals senzilles sobre fets  Realitzar explicacions orals senzilles sobre fets  Realitzar exposicions orals sobre fets d'actualitat
d'actualitat que siguin d'interès de l'alumnat, amb d'actualitat d'interès amb ajuda de mitjans que siguin d'interès de l'alumnat o continguts
ajuda de mitjans audiovisuals i de les TIC. audiovisuals i dels recursos de les TIC. curriculars, amb ajuda de mitjans audiovisuals i
dels recursos de les TIC.
 Usar tècniques de síntesi, en suport paper o  Usar tècniques de síntesi, amb suport paper o  Utilitzar tècniques d'anàlisi del contingut de textos
digital, per tal de comprendre textos orals i digital, per mostrar la comprensió de textos orals i orals i escrits mitjançant l'ús d'eines
escrits: subratllat, esquemes i resum. escrits: esquemes, resums. informàtiques per elaborar xarxes i diagrames
conceptuals.
 Cercar informació per comprendre i ampliar el  Cercar informació per comprendre i ampliar el  Cercar informació per comprendre i ampliar el
contingut dels missatges orals, escrits o contingut dels missatges orals, escrits o contingut dels missatges orals, escrits o
audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i audiovisuals, utilitzant diverses estratègies.
suports. suports.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 11 de 13
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES I LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES
PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS
 Produir textos (orals, escrits i en diferents  Produir textos, orals i escrits, de diferents tipus i  Produir textos, orals i escrits, de diferents tipus i  Produir textos de diferents tipus: argumentació
suports) narratius, descriptius i conversacionals, en diferents suports: expositius de fets, amb diferents formats: predictius, persuasius i ideològica, treballs i informes, i administratius,
usant procediments de planificació, elements explicatius d'idees i conceptes, instructius i gèneres periodístics informatius i d'opinió, usant usant procediments de planificació i elements
lingüístics per a la cohesió interna de les idees, argumentatius, usant procediments de procediments de planificació i elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees
registre adequat i revisió. planificació, elements lingüístics per a la cohesió lingüístics per a la cohesió interna de les idees dins del text. Aplicar les estratègies per a la
interna de les idees, registre adequat i revisió. (precisió lèxica, connectors, signes de correcció lingüística i revisió gramatical dels
puntuació). Aplicar les estratègies per a la textos.
correcció lingüística i revisió gramatical dels
textos.
 Conèixer les característiques estructurals i
gramaticals dels tipus de textos esmentats,
posant especial atenció en el reconeixement de
les formes verbals i en les modalitats oracionals i
la relació amb el context.
 Aplicar diferents procediments i formats per  Aplicar diferents procediments per enriquir els  Aplicar diferents procediments per enriquir els  Aplicar procediments per enriquir el text escrit
enriquir els textos orals, escrits o audiovisuals. textos orals, escrits o audiovisuals. textos orals, escrits o audiovisuals. mitjançant elements d'estil (ús d'anàfores i
eliminació de repeticions), mitjançant la precisió
lèxica i l'aplicació de fórmules genuïnes, tant de
lèxic com modismes o proverbis.
 Mostrar interès per la millora de l'expressió oral,  Mostrar interès per la millora de l'expressió oral,  Mostrar interès per la millora de l'expressió oral,  Mostrar interès per la millora de l'expressió oral,
escrita i audiovisual pròpia i aliena i respectar les escrita i audiovisual pròpia i aliena i respectar les escrita i audiovisual pròpia i aliena i respectar les escrita i audiovisual pròpia i aliena i respectar les
opinions d'altri. opinions d'altri. opinions d'altri. opinions d'altri.
 Exposar l'opinió sobre la lectura d'una obra  Exposar una opinió sobre la lectura personal  Exposar l'opinió sobre la lectura d'una obra  Exposar una opinió ben argumentada sobre la
completa adequada a l'edat; reconèixer-ne el d'una obra completa adequada a l'edat; completa adequada a l'edat; avaluar l'estructura i lectura d'una obra completa adequada a l'edat;
gènere i l'estructura global; valorar de manera reconèixer l'estructura de l'obra i els elements l'ús dels elements del gènere, l'ús del llenguatge i avaluar l'estructura i l'ús dels elements del
general l'ús del llenguatge; i relacionar el caracteritzadors del gènere; valorar l'ús del el punt de vista de l'autor; situar el sentit de l'obra gènere, l'ús del llenguatge i el punt de vista de
contingut amb la pròpia experiència. llenguatge, el punt de vista de l'autor, i relacionar- en relació amb el seu context i amb la pròpia l'autor; situar el sentit de l'obra en relació amb el
ne el contingut amb la pròpia experiència, experiència. context històric i cultural i amb la pròpia
sempre amb el suport de pautes d'anàlisi, models experiència.
o qüestionaris.
 Utilitzar els coneixements literaris en la  Utilitzar els coneixements literaris en la
comprensió i la valoració de textos breus o comprensió i la valoració de textos breus o
fragments, tot tenint en compte alguns temes i fragments, tot tenint en compte alguns temes i
motius recurrents, les característiques del motius recurrents, les característiques del
gènere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la gènere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la
funcionalitat dels recursos retòrics del text. funcionalitat dels recursos retòrics del text.
 Mostrar coneixement d'autors/es, obres i
períodes més significatius de la literatura
catalana i castellana de l'Edat Mitjana al segle
XX.
 Escriure textos, en suport paper o digital, prenent  Crear textos, en suport paper o digital, prenent  Crear textos, en suport paper o digital, prenent  Crear textos, en suport paper o digital, prenent
com a model un text literari treballat a l'aula o com a model un text literari treballat a l'aula o com a model un text literari treballat a l'aula o com a model un text literari treballat a l'aula.
realitzar-ne alguna transformació senzilla. realitzar-ne alguna transformació. realitzar-ne alguna transformació senzilla.
 Reconèixer i valorar la diversitat lingüística, amb  Reconèixer i valorar la diversitat lingüística, amb  Reconèixer i valorar la diversitat lingüística  Reconèixer i valorar la diversitat lingüística
especial atenció a la situació lingüística que es especial atenció a la situació lingüística de d'Europa i del món, amb especial atenció a la d'Europa i del món, analitzant la realitat de la vida
produeix al centre i en l'entorn proper de Catalunya i del català i dels territoris on es parla realitat de la família lingüística romànica i de la i mort de les llengües.
l'alumnat. aquesta llengua. realitat de les llengües a Europa.
 Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en  Participar activament i reflexivament en
l'avaluació (autorregulació, coavaluació) del propi l'avaluació (autorregulació, coavaluació) del propi l'avaluació (autorregulació, coavaluació) del propi l'avaluació (autorregulació, coavaluació) del propi
aprenentatge i el dels altres amb una actitud aprenentatge i el dels altres amb una actitud aprenentatge i el dels altres amb una actitud aprenentatge i el dels altres amb una actitud
activa i de confiança en la pròpia capacitat activa i de confiança en la pròpia capacitat activa i de confiança en la pròpia capacitat activa i de confiança en la pròpia capacitat
d'aprenentatge i ús de les llengües. d'aprenentatge i ús de les llengües. d'aprenentatge i ús de les llengües. d'aprenentatge i ús de les llengües.

LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 12 de 13
LOE — Àmbit de Llengües: continguts curriculars i criteris d’avaluació — Generalitat de Catalunya: Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm 4915 – 29/06/2007) — Pàg 13 de 13