P. 1
CHUONG I

CHUONG I

|Views: 1|Likes:
Published by Dung Tran

More info:

Published by: Dung Tran on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

CHƢƠNG I

Vị trí
Đố i tƣợng Phƣơng pháp

Chức năng

1.VỊ TRÍ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

CNXH & CNXHKH Vị trí của CNXHKH

Khaí niệm chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa xã hội khoa hoïc laø moät trong ba boä phaän hôïp thaønh cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin.CNXH khoa hoïc coù nhöõng ñaëc ñieåm ñaùng chuù yù sau: .1.1.

CNXH khoa hoïc laø theá giôùi quan. heä tö töôûng cuûa giai caáp coâng nhaân.Một là. Ba là. . Hai là. bieåu hieän nhöõng lôïi ích cuûa giai caáp naøy trong nhieäm vuï xaây döïng laïi xaõ hoäi moät caùch caùch maïng. Chæ roõ con ñöôøng hieän thöïc döïa vaøo khoa hoïc ñeå thuû tieâu tình traïng ngöôøi boùc loät ngöôøi vaø ñöa ra moät toå chöùc xaõ hoäi môùi khoâng bieát ñeán nhöõng maâu thuaãn cuûa CNTB maø caùc nhaø khoâng töôûng haèng mô öôùc. döïa vaøo nhöõng keát luaän cuûa hai boä phaän hôïp thaønh khaùc laø trieát hoïc vaø kinh teá hoïc-chính trò Maùc-Leânin.

Bốn là. caùch maïng XHCN maø caû kinh nghieäm cuûa phong traøo daân chuû. . cuûa caùch maïng tö saûn vaø giaûi phoùng daân toäc. CNXH khoa hoïc toång keát khoâng nhöõng kinh nghieäm ñaáu tranh cuûa g/c coâng nhaân.

CNXH laø 1 moân khoa hoïc xaõ hoäi.Các nhà kinh điển của chủ nghĩa MácLênin đã phân tích rõ nghĩa hẹp và nghĩa rộng của CNXH KH: .Vôùi yù nghóa laø tö töôûng lyù luaän thì CNXH khoa hoïc naèm trong quaù trình phaùt trieån chung cuûa caùc saûn phaåm tö töôûng lyù luaän cuûa nhaân loaïi.1. .2 Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học .

CNXH KH là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin CNXH KH đã dựa trên phƣơng pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. dựa trên cơ sở lý luận khoa học về các quy luật kinh tế và quan hệ kinh tế… để luận giải về quá trình nảy sinh CM XHCN … và hình thành hình thái KT-XH CSCN. .+ Theo nghĩa hẹp.

LÊNIN .VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN KINH TẾ.VỀ CM XHCN .CHÍNH TRỊ MÁC.VỀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CSCN .TRIẾT HỌC MÁC.LÊNIN CNXH KH MÔ HÌNH: 01 .

CNXH KH là toaøn boä chủ nghĩa Mác-Lênin. suy cho cùng cả triết học và kinh-tế chính trị Mác-Lênin đều dẫn đến cái tính tất yếu lịch sử là làm CM XHCN và xây dựng hình thái KT-XH CSCN gắn với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của nó. Mà phạm trù “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân” lại là phạm trù cơ bản nhất của CNXH KH. .+ Theo nghĩa rộng. Lênin khẳng định: “CNXH KH tức là chủ nghĩa Mác” Bởi vì.

ỨNG DỤNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT. Triết học và kinh tế chính trị Mác-Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học .1.2.

ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG QL TRONG CHẾ ĐỘ TBCN VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TẤT YẾU LÊN CNXH LÝ LUẬN MÔ HÌNH: 02 . TƢ DUY. TIÊU DÙNG CỦA CẢI ĐÓ TRONG NHỮNG TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH CỦA SỰ PHÁT TRIỂN XH LOÀI NGƢỜI.TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU LÀ NHỮNG QUY LUẬT CHUNG NHẤT CỦA TỰ NHIÊN. NHÂN SINH QUAN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN ĐẠI + LÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN CHUNG CHO CNXH KH CNXH KH CƠ SỞ KINH TẾCHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN NGHIÊN CỨU NHỮNG QL CỦA NHỮNG QUAN HỆ XH HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH SX VÀ TÁI SX CỦA CẢI VẬT CHẤT. PHÂN PHỐI. TRAO ĐỔI. XÃ HỘI. + LÀ THẾ GIỚI QUAN.

2. hình thaønh vaø phaùt trieån hình thaùi kinh teá. nhöõng nguyeân taéc cô baûn. con ñöôøng. . hình thöùc vaø phöông phaùp ñaáu tranh caùch maïng cuûa g/c CN ñeå thöïc hieän söï chuyeån bieán caùch maïng töø CNTB(vaø caùc cheá ñoä tö höõu) leân CNXH vaø CNCS.xaõ hoäi CSCN.Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa CNXH khoa hoïc: Laø nhöõng quy luaät xaõ hoäi-chính trò cuûa quaù trình phaùt sinh. nhöõng ñieàu kieän.2.

VẤN ĐỀ DÂN TỘC .GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ … 2.TOÂN GIAÙO 7. CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VĂN HÓA 10. VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH 8. KHÁI NIỆM. VẤN ĐỀ 5. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 9. HÌNH THÁI KT-XH CSCN 3. CÁCH MẠNG XHCN 4. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC 6. NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN CNXH KHOA HỌC Có tính quy NHỮNG PHẠM luật TRÙ.NHỮNG QUY LUẬT 1. THỜI ĐẠI NGÀY NAY MÔ HÌNH: 04 .

3.2. phân tích Những vấn thực tiễn. Phạm vi khảo sát và vận dụng của CNXH KH Khảo sát. đề chính trị thực tế xã hội trong và ngoài nước Lý luận chủ nghĩa MácLênin MÔ HÌNH:04 .

giaùo ñieàu. bieán chuû nghóa Maùc-Leânin thaønh nhöõng coâng thöùc maùy moùc. ñoàng thôøi coù söï phaù hoaïi nhieàu maët cuûa CNÑQ… Moät trong nhöõng sai laàm. khuyeát ñieåm cuûa caùc ÑCS… laø beänh chuû quan duy yù chí. khuyeát ñieåm vaø laâm vaøo khuûng hoaûng.Thöïc tieãn hôn 70 naêm xaây döïng CNXH ôû moät soá nöôùc ñaõ coù nhieàu thaønh töïu veà moïi maët. song. vöøa coù caû söï phaûn boäi töø caáp cao nhaát. caùc nöôùc XHCN cuõng maéc nhieàu sai laàm. maát söùc soáng trong thöïc tieãn. giaûn ñôn. khoâ cöùng… laøm suy giaûm. Caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng Aâu vaø Lieân Xoâ suïp ñoå laø do Ñaûng CS ôû caùc nöôùc ñoù vöøa sai laàm veà ñöôøng loái. . vöøa xa rôøi lyù luaän cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin. thoaùi traøo.

ñoàng thôøi giöõ vöõng vaø phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc.Caùc nöôùc XHCN coøn laïi ñaõ ruùt ra ñöôïc nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm. chuù troïng söûa chöõa nhöõng sai laàm quyeát ñieåm neâu treân. vaãn kieân ñònh muïc tieâu XHCN.Ñeán nay. ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû to lôùn : oån ñònh chính trò-xaõ hoäi. ñoåi môùi. phaùt trieån veà moïi maët vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. caûi caùch moät caùch toaøn dieän. tin töôûng.Nhöõng thaønh töïu ñoù ñaõ ñöôïc nhaân daân trong nöôùc vaø nhaân daân tieán boä treân theá giôùi thöøa nhaän. .

PHƢƠNG PHÁP CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Phƣơng Phƣơng pháp kết hợp lịch sử pháp khảo sát và phân tích Phƣơng về chính pháp luận và logic khoa học: trị xã hội CNDV BC & Phƣơng pháp có Phƣơng CNDV LS tính liên ngành pháp tổng kết lý luận từ thực tiễn Mô hình:05 .3.

CHỨC NĂNG. đó là hệ thống lý luận chính trị-xã hội và phƣơng pháp luận khoa học mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã phát hiện và luận giải về sự phát triển của lịch sử. NHIỆM VỤ CỦA CNXH KH VÀ Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU CNXH KH 4. trang bị những tri thức khoa học. nhiệm vụ của CNXH KH Một là.1. .4. Chức năng.

giáo dục. trang bị lập trƣờng tƣ tƣởng và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản và nhân dân lao động (lập trƣờng XHCN và CSCN). của đảng cộng sản. của nhà nƣớc và nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. .Hai là. Ba là. định hƣớng về chính trị-xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân.

Về mặt thực tiễn: phải thấy đƣợc khoảng cách giữa lý luận và thực tế của quá trình xây dựng CNXH.Ý nghĩa của việc nghiên cứu. học tập. học tập CNXH KH Về mặt lý luận: việc nghiên cứu. vận dụng và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin là phải chú ý cả ba bộ phận hợp thành của nó.2. .4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->