Conferinta de la Doha

A însemnat lansarea unei noi runde de negocieri comerciale multilaterale Pe agenda Conferinţei s-au aflat următoarele probleme (domenii de negociere):
– Agricultura – Serviciile – Accesul la pieţe pentru produsele ne-agricole – Aspecte comerciale DPI – Relaţia comerţ-concurenţă – Transparenţa achiziţiilor publice

– – – – – – –
– – – –

Facilitarea comerţului Regulile OMC Reglementarea diferendelor Comerţ şi mediu Comerţ electronic Problema economiile mici Comerţ, finanţe şi problema datoriei externe Comerţul şi transferul de tehnologie Cooperarea tehnica Problema ţărilor cel mai puţin dezvoltate Tratamentul diferenţiat şi mai favorabil acordat t.c.d.

Conferinta de la Cancun
Obiectivul principal a fost evaluarea stadiului in care se află negocierile Rundei Doha şi definirea direcţiilor şi modalităţilor de negociere pentru perioada următoare, în vederea finalizării până la 1 ianuarie 2005 a acestor. Conferinta a debutat sub auspiciile unor puternice divergenţe de opinii ale membrilor referitor la principalele puncte de pe agenda Conferinţei, iar întrunirea nu a dterminat o armonizare semnificativă a poziţiilor acestora Insatisfacţia ţ.c.d. Şi a ţ.s.d. faţă de repartizarea inegală a beneficiilor obţinute în urma aplicării rezultatelor Rundei Uruguay, le-a determinat pe acestea să adopte o poziţie radicală faţă de propunerile ţărilor dezvoltate.

Cancun - Continuare
In dom. agriculturii:
– Grupul ţ.c.d. al căror lider este Brazilia, alături de India şi China s-a opus categoric modalităţilor de negociere propuse de UE şi SUA, considerând că acestea favorizează continuarea subvenţionării agriculturii şi nu oferă un acces sporit la pieţe ţ.c.d. – O nouă propunere denegociere a fost prezentată d ţările ACP şi alte ţări splab dezvoltate şi se bazează pe trei piloni : accesul la pieţe, măsurile de sprijin intern şi subvenţiile de export. Propunerea nu s-a bucurad de sprijinul unanim al ţ.c.d. şi nicidecum de cel al ŢD

În dom. com. cu prod. industriale
- Nu s-a putut realiza consensul pentru cel puţin 2 aspecte esenţiale: definirea formulei de reducere a taxelor vamale (lineară sau nelineară) şi abordarea voluntară sau obligatorie a eliminării taxelor vamale sectoriale.

Cancun - Continuare
Pentru domeniile de la Singapore (investiţii, concurenţa, transparenţă în achiziţiile publice şi facilitarea comerţului) au persistat divergenţele privind negocierea unui cadrul multilateral de reguli. Propunerea de lansare a neg com doar pt domeniile ce pot întruni consensul (trasp in achiziţii publice şifacilitarea comerţului) nu a fost acceptată de susţinătorii celorlalte două grupe d probleme. Obţinerea consensului nu a fost posibilă nici pentru alte aspecte precum: iniţiativa bumbacului (ţcd au solicitat TD elim subvenţiilor acordate productiei de bumbacşi oferirea de plăţi compensatorii pentru pierderile economice cauzate de subvenţiile acordate); extinderea protecţiei indicaţiilor geografice la alte produse decât vinuri şi băuturi spirtoase, reguli privind eco-etichetarea, extinderea termenelor pentru ofertele circulare iniţiate in dom com cu servicii

Reacţii post Cancun
Com pt comerţ al UE Pascal Lamy (actualul dir gen al OMC) şi comisarul pt agricultura au apreciat că eşecul Conferinţei reprezintă o lovitură pt imaginea şi credibilitatea OMC şi o oportunitate irosită de soluţionare a problemelor. Robert Zoellick, reprezentatul pt comerţ al SUA a declarat că “în cadrul unor nehgocieri în care partenerii nu ofer nimic, ei nu vor primi nimic”. SUA este posibil să-şi reorienteze acţiunile sale de politică comercială spre încheierea de acorduri bilaterale, care oferă mai multă previzibilitate şi în cadrul cărora interesele SUA pot fi mai bine prezervate. În opinia ţ.c.d. acest moment nu este o revansă a Sudului contra Nordului, ci o adaptare la noile raporturi de forţe economice, politice şi diplomatice

Conferinţa de la Hong Kong
Scopul esenţial al Conferinţei este acela de a oferi cadrul necesar finalizării Rundei Doha, până la finele lui 2006. Obiectivul primordial al acestor negocieri este reducerea barierelor comerciale în toate domeniile de la agricultură până la servicii, contribuind astfel la dezvoltarea economică a membrilor OMC.

Agenda de dezvoltare DOHA
Agricultura: pilonii de bază ai discuţiilor au fost: accesul la pieţe, subvenţiile de export, măsurile de sprijin intern Au avut loc negocieri cuprinzătoare încorporând tratamentul diferenţial si mai favorabil pt t.c.d. în încercarea îmbunătăţirii accesul la pieţe, fiind stabilite în final 4 culoare de reduceri tarifare. eliminarea tuturor formelor de subvenţii de export şi stabilirea unei discipline a măsurilor cu efect echivalent până la o dată reonabilă – s-a stabilit ca acestea să fie eliminate până la finele lui 2013; reducerea substanţială a masurilor de sprijin intern cu efect distorsionant asupra comerţului. S-a convenit că vor exista trei culoare de reducere, ţăruile în dezvoltare făcând parte din a treia categorie, fiind astfel obligate sîă reducă cel mai puţin aceste măsuri. Prioritatea specială a fost reprezentata de negocierile în domeniul bumbacului. În acest sens s-a convenit eliminarea de către ţările dezvoltate a tuturor subvenţiilor la exportul de bumbac de către ŢD, până la finalul lui 2006. Pentru creşterea accesulu la pieţe TD vor renunţa la folosirea taxelor vamale şi a contingentelor pentru a asigura liberul acces al exportului de bumbac provenit din ţările cel mai puţin dezvoltate.

Continuare
Servicii: negocierile urmăresc obţinerea progresivă a uni înalt nivel de liberalizare prin creşterea accesului prestatorilor străini la pieţele interne Produse ne-agricole: Se urmăreşte reducerea sau eliminarea taxelor vamale (prioritar reducerea sau eliminarea vârfurilor tarifare şi a escaladării tarifare folosind aşa numita formula elveţiană), a barierelor netarifare, în special pt produsele de interes deosebit pt exportul t.c.d. Reglementări privind negocierile: clarificarea şi îmbuntăţirea disciplinei privind măsurile anti-dumping, subvenţiile şi taxele compensatorii, acordurile comerciale regionale, subvenţiile pntru pescuit cu luarea în considerare a acestor sectoare pt ţările în dezvoltare Facilitarea comerţului: s-a urmărit clarificarea şi îmbunătăţirea disciplinei referitoare la expediţia ori trasferul bunurilor şi îmbunătăţirea asistenţei tehnice şi a sprijinului acordat luând în considerare tratamentul diferenţiat şi mai favorabil pt t.c.d.

Continuare
Drepturile de proprietate intelectuală: Crearea pe cale multilaterală a unui registru pentru indicaţiile geografice referitoare la vin şi băuturi spirtoase; aducerea unor amendamente Acordului TRIPS: examinarea relaţiei dintre Acordul TRIPS şi biodiversitate, protecţia tradiţiilor şi elementelor naţionale specifice Reglementarea diferendelor: îmbunătăţirea şi clarificareaprocedurilor de soluţionarea diferendelor Comerţ şi mediu: clarificarea relaţiilor dintre regulile OMC şi obligaţiile stabilite prin acordurile internaţionale referitoare la mediu şi reducerea sau eliminarea barierelor tarifare sau netarifare din această categorie. Tratamentul diferenţiat şi mai favorabil: Revederea prevederilor acesui tratament în sensul întăririi sale şi al creşterii exactităţii prevederilor pentru a le face mai eficiente (Spre exemplu TD şi tcd s-au angajat ca până în 2008 să acorde accesul liber eventual prin intermediul unor contingente tarifare a tuturor prod provenite din LDCs)

Continuare
Economiile mici: ţările membre vor face toate eforturile necesare pentru a facilita integrarea deplină a acestor economii vulnerabile în sistemul comercial multilateral Asistenţa tehnică acordată: a fost remarcat numărul în ceştere de astfel de acţiuni, de la 79 în 1995, la 501 în 2004. Comerţ electronic: s-a stabilit menţinerea peacticilor curente de neimpunere de taxe vamale la astfel de tranzacţii şi s-a cerut acordarea unei atenţii sporite la livrările electronice de software. Accesiunea de noi membri: a fost salutată finalizarea procedurilor de accesiune, de la ultima Conferinţă Ministerială, de către Nepal, Cambogia şi Arabia Saudită. O atenţia specială s-a convenit să fie acordată negocierilor cu cele 29 de ţări candidate la aderare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful