Partite Diverse di Follia

G 32
ę

I3

˘ ˘ ˘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˘
¯¯

2

ę

˘ ˇ ˇ 4˘
¯
I `

˘

¯

¯

`
G ¯

˘ 2ˇ 4˘ˇ ˇ ˘ ˇ
ˇ
>
ę
˘˘ 2˘ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ 2˘˘

ˇ
I 4¯> `
ę

G

¯¯ ``
¯`

ˇ

¯ ˇ 4˘˘
˘

¯`

>

˘ ˘

¯
˘

¯`

ˇ
>¯ ` ˘ ˘

ę

ˇ ˇ ˘
ˇ
>

ˇ ˇ ¯¯ `
G ¯
I ¯

¯

˘

˘

ˇ 2ˇ ˘˘
ˇ

˘

c Copyright 2011 PCH Publishing

˘
¯˘ ` 4¯
˘

¯`
>

4˘˘¯ `

˘
˘
˘
¯`

¯`
˘

˘ ˘
˘˘ 2˘ ˘

¯`
¯`

¯

Non-commercial copying welcome

2¯¯ ``

¯`

˘¯ ˇ ˇ ˘
`

4¯ ˇ
˘
>
¯˘

2¯ˇ `

ˇ ˇ ˇ ˘
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

>

¯¯ ``
˘

˘
˘

¯¯ ``

ˇ ˘
¯> `
˘

Var. 2

ˇ ˇ 2˘
˘˘
ˇ
¯
¯
>
¯¯
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ 2˘
>

ˇ ˇ 2ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ¯
˘
ˇ ˇ `˘
˘

¯`
¯`

˘ ˇ ˇ ˘
¯`

ˇ ˘

ˇ ˇ ˇ 4˘
˘

˘ ˘ ˘

¯`

¯¯

4¯¯

¯


ˇ
ˇ
˘
> ˇ
2˘ ˘ ˘

˘

>

¯

ˇ ˇ ˇ ˇ ˘

¯
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯¯ ``
˘

>

4¯¯¯ ```

2˘˘

˘˘

¯`
¯`

˘ ˇ ˇ ˘

˘
< ˘

¯¯

¯˘ ` 2ˇ ˇ
˘
˘˘

¯

Var. 1

¯

˘ ˘˘ ˘˘
˙

4¯¯¯ ```

4˘˘ ˘ 2˘˘
˘

ˇ `
`
G 2˘ ˇ ˘ 4ˇ ¯¯ `
ę ˇ ˇ ¯
¯`
I ˘ ¯
¯`

¯ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˘

˘ ˇ ˇ ˘

˘ ˘ ˘

G 4˘ ˇ ˇ ˘

˘

¯¯

˘ ˘ ˘

ˇ ˇ ˇ ˇ ˘

˘ ˘ ˘

¯ˇ ` ˇ 4ˇ ˇ ˘

2˘˘

Bernardo Pasquini (1637-1710)

ˇ ˘˘

> ˇ ˇ ˇ 2˘

¯`

˘

ˇ ˇ ˘˘
>¯ ˇ

Please visit http://www.pchpublish.com

com . 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˘ ˇ ¯ ˘ 4˘ G ˇ ˇ ˇ ˘ ¯` > č > ¯¯ ˇ 6ˇ 4¯¯ `` 2˘˘ ˘ I ˘ ˘ ˘ ¯` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ G č ˇ ˇ ˘ ¯ ¯ 4˘ 4¯ ˘ ˇ 2¯ ˇ ˘ ˘ ¯ ˘ I ¯ ¯` ˘ ¯¯ ` ¯ ˇ ˇ 2˘˘ >¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯¯ ¯ ¯ ˘˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ¯ ` ˇ 4¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` 4ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ >˘ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ č ¯ ˇ ˇ 4¯ ˘` ¯ ˘ ˘ ` ˘ 2˘ ` 2ˇ ˘ ˇ ¯ ¯ ` ˘ ¯ ˘ I¯ ˘ ¯¯ `` ¯` ¯ ` ˘ 4¯ Var.pchpublish. 4 ˇˇ 6ˇˇ ¯¯ G ¯` č ¯` ˇ ˇ ˇ ˘ I ¯` H J ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ¯¯ ¯` ˘ 4˘ č ˘ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Iˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ č ` G ¯˘ Iˇ ¯ ˘ ¯ ¯ ¯ ˘ ˘ ¯ ¯ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ c Copyright 2011 PCH Publishing ˘ ¯ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 4¯ ¯` ¯ ¯¯ `` ˇ 4¯ ¯ ˇ ˇ ¯ˇ ` ˇ ¯ 4¯ ` ¯` ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ¯ ¯` 4˘ ¯` ¯` ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˘ Non-commercial copying welcome 3 2 3 2 Please visit http://www.2 Pasquini: Folia ˇ˘ ˇ ¯ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘˘ ¯ ¯ ˇ 2ˇ ˘ ˘ ˇ ¯ 4˘ >¯ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇˇ ˘˘ G 4¯> ˇ ˇ ˇ ˘˘ 4¯¯ `` č ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ I ¯ ˘ ˇ ¯` > Var.

ˇ 5 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï ˇ ˇ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ż Ŕ Ż ŔŔ ˇ ˇ ˘ ˘˘ 4˘˘` 2ˇˇ ˇ ˘ Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŕ ˇ 2ˇ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ ˇ ˘ ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ Ŕ ŔŔ Ŕ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ ˇ Ï ˇŋ G Ï Ï Ï Ï Ï ŋ Ï Ŕ Ŕ ŔŔ ĺ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˘ ` `˘ 4˘ 2ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ` ` ˇ I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ G Ŕ Ï Ŕ Ŕ ł ł ŋ Ï Ŕ ŋ ĺ ˇ ˇ 2ˇˇ ˘˘ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˘ 4ˇ 4ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Var.com . 6 ˘ G ˘` ĺ ˇˇ ˘ `˘˘` 4ˇ ˘` `˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ 2ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ I 4ˇ ˘ H Ŕ J ş Ŕ Ŕ ŔŔ Ŕ Ŕ Ŕ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˘ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ˇ ˇˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ 4ˇ˘` ˘ˇ ˇˇ ˇ 4ˇ ? ĺ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4 ˇ 2ˇ ˇ ^ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï Ï ŔŔ Ï ŔŔ ŋ Ï ŋ Ï Ŕ Ŕ ˇ ĺ Gˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 2ˇˇ ˘ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˘ `˘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇÏ ˇ Ï Ï ŋŋ Ï Ï Ï ˘` c Copyright 2011 PCH Publishing Non-commercial copying welcome ˇ 3 4 3 4 Please visit http://www.Pasquini: Folia G 32 ĺ I3 2 3 Var.pchpublish.

....ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ( ? ...pchpublish.ČČ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ? .- 4˘˘˘ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ. 8 ˇ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ..ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ....ˇ( ˘` - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĺ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ....ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ï ? .com .˘˘ ˘``˘ ˇˇ 4˘˘`` ˘` ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ..ˇ ŔŔ ˇ ˇ ˇ `ˇ 4ˇ ? . 7 ÈÈ ˇ 6ˇ ˘˘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ `˘` 4˘ I ˘` 4˘˘˘ `˘ ˇˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ 4˘`˘` ˇ ÉÉ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ? ˇ Gˇ ˇ ĺ 2ˇˇ ˇ ˇˇ `ˇ˘ 4ˇ ( ˘` Iˇ ˇ ˘` ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ G ČČ ĺ ˘`` ˘ I ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ÕÕ ˇ 4ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔ Ŕ ĺ ` I 4˘˘` ĺ Ï ˇˇ ˇ ˇ 6ˇ Ï 2ˇ ˇ ˇ ˇ G I ˘` ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .4 Pasquini: Folia ĺ G 34 I3 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `˘˘` ˘` ˘`˘ Var..ÉÉ ˘˘ 2ˇˇ 4˘˘`` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ? ... ÈÈ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ 2˘˘ ææ 4˘˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ?  ˇ ˇ ˇ Ŕ Ŕ Var.Ï ˇ 2ˇ Ï ˘` ˘` ˇ ˇ( ? 4˘`˘` ˇ ˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇ ˇ ŔŔ - ˘ ˇ ˘` ˘` ˇ ˇ` ˘` 2ˇ ˇ 2ˇˇˇ 4ˇˇ ˇ ˇ ÈÈ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇˇˇ ˇˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ( `˘ ˇ ˇ `˘ ˇ ˇ ˇ Var. 9 3 3 c Copyright 2011 PCH Publishing ˇ 4ˇ ?  ˘``˘ ˘` ˘`˘ 4ˇ Non-commercial copying welcome ˘ ˘˘ ˇˇˇ `˘˘` ˘` Please visit http://www...

Pasquini: Folia Õ Õ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï G ?  Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ?  ˇ Ŕ ĺ ˘`˘ ˘˘ ˇ `˘` ˇ 6ˇˇ 2ˇˇ ˇ 4˘ 4˘ 4˘ ˘ ˇ ` I ˇ ˇ ˇ à ˇ ąˇ ˇ ą ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Č Č G Ŕ ˇ ˇ ˇ Ŕ ą ą ą ą ĺ ` ˘` ˇ ˘ ˇ ˇˇ 4˘ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ` ˇ I ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ó G ˇ Ŕ óˇ ˇ Ŕ ĺ I˘ ˘ 4ˇˇ ˘` ˘` Ð Ð ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł ĺ ˇ ˇ ˇ I ˇˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł .ĽĽ Ł ˘ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ 4˘ 4ˇ G ˇ ˘ Ł Ł ¯ ¯ I ` ` ˘ 2˘˘ ¯ ˘ ˘ ˘ 4ˇ¯ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ I >˘ ˇ ˘˘ ˘˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Non-commercial copying welcome ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯` ¯¯ `` ˘ ˘ 4˘˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Ä ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ä Ł Ł > ˇ( c Copyright 2011 PCH Publishing ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ Ê Ê Ð Ð ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł Ł Ł ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Ê Ê Łˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Ł Ä ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ä Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘ ˇˇ ( 4ˇ ˇ ˇ Ä ¯` Ď Ä Ď G˘ ĺ ¯ 6 4 ˇ ĺ 6 4 ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ Ï Ï 4ˇ ˇ Ŕ Ŕ ą ą ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ Ď Ê Ď Ê 4ˇˇ ( ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê - ˘ < ˘ Var.com . 10 5 ˘ ˘ ˇ ˘ ˘ ˘ 4ˇ ¯` ¯` Please visit http://www.pchpublish.

12 ¯ < ˘ ˘ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘˘˘ ˘ ˘ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Var.pchpublish. 11 ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘˘˘ ˘ ¯¯ ¯¯¯ ``` ˇ ˇ ˘ ˇ 2ˇ ˘˘ 4˘˘˘ Gˇ > 4˘ č ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘˘ ¯ ¯ I ˇˇ 4ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘˘˘ 4˘˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘˘ ˘ G> č ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ¯ I˘ G č ˘˘ ˇ ˇ ˘ I< ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ < < ˘˘ ˘˘ ˘ ˇ I ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ č G ˘ > I ˇ˘ ˇ ˘˘ < < ˇ˘ ˇ ˘ ˇ 4ˇ ˘˘ č ˘ ˘ ˘ G ˘ ˘ I < ˘ ˘˘˘ ˘ ¯˘ ˇˇ < ˇ ˇ ˘ ¯` ˘ < ˘ ˘˘ 4˘˘ c Copyright 2011 PCH Publishing ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˇˇ ˘ ˘ ˘˘˘ ˘˘˘ ˘˘ ˘ 3 2 3 2 > 2ˇ ˇ ˇ ˘˘ 4˘˘ ˘ ¯¯¯ `` ` 4¯¯ ˘ ˘ 4¯¯ < ˘ ¯ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˘˘ < ˇ < ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ 2¯¯ 4˘˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘˘˘ 4˘˘˘ ¯ ˘ < ˘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ < < < ˇˇ ˇˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˘ ˇ 4ˇ 6ˇ 4ˇ 6ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ 4˘ < > ˘ ˇ 4ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˘˘ ˇ ˇ 2˘ < ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 4˘˘˘ 2˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘˘˘ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˘ Var. 13 ¯` ˇ 4ˇ 6ˇ ˘ ˘ ˘˘ ¯¯¯ `` ` ˘ 4˘ ˇ ˇ ˘ ¯¯¯ ``` 4˘ ˘ 4ˇ 4ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 4˘˘ ˇ ˘ G 4˘ 4˘ č > ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˘˘ ˘ ˘ ˇ 4ˇ ˇ˘ 6ˇ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘ ˘ > > ˘˘ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ˘ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 4˘ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ > ˘ 4˘˘ ˘ 2˘˘ 2˘˘ ˘ ˘˘ 4ˇˇ ˇ 4˘˘ ˘ ˘ ˘ ˇ Non-commercial copying welcome Please visit http://www.com .6 Pasquini: Folia ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ 4ˇ 4˘ G> ˇ č ¯` `` ¯ 4¯ ` ¯` I ¯¯ ` ˘˘˘ Var.

com .Pasquini: Folia G ˇ ĺ I 4˘˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ ˇ ˘ 4ˇ 6ˇ > ˇˇ > > ˇ ˇ 4˘˘ ˘ ˘ ˘ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ 2˘ ˘ G > > ĺ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ I ˇ ˇ ˘ 4˘˘ ˘ >˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ > ˇ ˇ ˇ 7 ˘ ˇ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ? ¯ I G ? ĺ ¯ 4¯ ¯ I ` ĺ G ? ˘ I 4˘ 4ˇˇ ˇˇ 4˘˘ ? ˘˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘ ? ˘ 2˘ c Copyright 2011 PCH Publishing ˇ 6ˇˇ ˇ Var. 14 ¯` ¯` ¯` 4˘˘ ¯¯ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘˘ ˘˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘˘ ?˘ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ 2ˇ ˇ ˘˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ¯` ?˘ ˇ ? IJ ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˙ ˙ > Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˘˘ ?¯ ` 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2¯¯ ˘˘ ĺ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4¯ ` ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ŔŔ ÏÏ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ŔŔ ? ˇ ˘˘ ˘`˘` 2ˇ ¯¯ `` ¯` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ G ? ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ĺ ¯ ` ˇ ˇ ( ¯? ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ I G 2¯¯ ˘˘ ˘˘ ˘ ?¯ ` ? ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4˘ ? ? ˇ ˇ ˇ ˘ ¯` Non-commercial copying welcome ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ ? Ãà Ãà ˇ ˇ ˇ `ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? ˘˘ 6˘˘ ˇ ˇ ¯¯¯ ``` Ő Ő ˇ ˇ ¯¯ `` ¯` Please visit http://www.pchpublish.