MINGGU TIGA

Rujukan dan persediaan perbahasan
http://ariedrifke.blogspot.com/2009/10/pkk-faktor-faktor-perkembangan-kanak.html http://www.slideshare.net/shahrulasyikin/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan http://al-misri.blogspot.com/2008/03/faktor-persekitaran.html

Faktor baka Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anakanaknya. Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Kedua-dua faktor ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Terdapat persamaan yang serupa bagi setiap pertumbuhan. Bagaimanapun, proses perkembangan setiap individu adalah berbeza. Perbezaan ini dapat dilihat melalui aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan jasmani. Faktor baka atau nature lebih dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Kedudukan nukleoprotein terletak di atas lokus kromosom, yang berupa benang halus yang terdapat dalam nukleus sel sperma (jantan) juga sel ovum (betina). Mengikut kajian, kromosom mengadungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Gen akan menguasai perkembangan manusia dan memberi sifat unik kepada setiap manusia.(sila lihat gambar 2 dalam bahagian lampiran). Tidak dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut. Sebagai contoh saiz dan bentuk badan, ketinggian, rambut dan warna.

Sebagai contoh hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. menjelaskan bahawa perkembangan kanakkanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem. sosio ekonomi. Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah-laku di sekolah dan sebaliknya. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan.1989). Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak. kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Menurut Bronfenbrenner. ekosistem. kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang kekurangan peluang. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan. tahap pendidikan. Mengikut Bronfenbenner juga. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. ibadat. . makrosistem. keluarga. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. dan kronosistem. gaya hidup dan kesihatan si ibu. media dan persekitaran dunia. guru dan rakan-rakan.Faktor Persekitaran Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanakkanak. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. rakan-rakan. mesosistem.

Secara keseluruhannya. maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza. peranan jantina dititikberatkan (Santrock. nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa. . Kaedah pengurusan. kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. Di sesetengah negara. Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.Misalnya sekolah dengan pasar raya.2008). Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu. Sebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanakkanak pada zaman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan normanorma.

Rumusan tentang isi pelajaran Faktor baka •Kromosom •Gen •Kelenjar/Hormon Faktor persekitaran •Faktor sebelum lahir(Prenatal) •Faktor selepas lahir (postnatal) •Gaya hidup/diet Perbezaan individu dari aspek •Kognitif (Intelek) •Fizikal (Tubuh Badan) •Sosioemosi (Emosi) •Kebolehan (kemahiran) •Kecerdasan (Kepantasan) •Potensi (kebolehan) •Latar belakang (Keturunan) .

Faktor baka berdasarkan yang didebatkan oleh kumpulan kerajaan membawa maksud kepada ciri-ciri biologi. persekitaran yang baik seperti sekolah. Jikalau mempunyai genetik bijak tidak mencukupi untuk menjadi bijak. Tidak mungkin kita dapat mempelajari semua benda tanpa bantuan pakar. Daripada perbahasan itu.Rumusan perbahasan Perbahasan ‘inter –group’ oleh pelajar Psv 2 sangat memberi kesan positif. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak-anak. Kesimpulannya kedua-dua faktor ini iaitu faktor baka dan persekitaran amat memainkan peranan penting bagi menentukan ‘bijak bodoh seseorang’. kawan-kawan akan menbantu perkembangan intektual kanak-kanak. Pada pendapat saya kedua-dua adalah penting dan memainkan peranan masing-masing untuk perkembangan kanak-kanak iaitu dari segi intektual. tetapi pula mempunyai persekitaran tidak baik seperti pengaruh rakan sebaya sidah tentu tahap kecerdasan merundum. Justeru itu banyak dilihat jikalau ayahnya doctor pasti ada antara anaknya mengikut jejak anaknya kerana mewarisi bakat ataupun kecerdasan kognitif. Jikalau pelajar itu sendiri sudah bijak. sekolah dan masyarakat di mana dia berada. Oleh itu jikalau kita tengok rupa paras. Pelajar bukan sahaja mendapat ilmu malah melatih keyakinan untuk berdebat. Faktor persekitaran pula sangat penting bukan sahaja faktor baka memainkan peranan. fizikal. kognitif akan mewarisi ibu bapa kita. Kebanyakan gen yang diperturunkan akan diwarisi oleh anak-anak ataupun generasi seterusnya. Sebagai contoh. Manakala faktor persekitaran berdasarkan yang dibentangkan oleh kumpulan debat adalah merujuk kepada pengalaman seseorang individu akan dihadapi di rumah. Dari segi kognitif juga kebanyakan anak-anak mewarisi kebijakkan ibu-bapa. bersama jiran. . ia haruslah dibantu oleh persekitaran. kami dapat membuat rumusan tentang faktor baka dan faktor persekitaran berdasarkan pendapat sendiri. sikap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful