51

Bella notte
allarg.
I e.
,..
---
________.. 1':\
-------=

-----
.J I
-
I
mf
1':\
f
}---,
.>
~ ,r---. ~
,..
-
I
1
Minuetto
allarg.
piu lento
a tempo
(,
rc-: I
.

.
.J I
-
I
P
1':\
! J-------, .> 1* .> ~ ~ .>
,..
1
Andante scor revole
I ',..
-
-- - --
;;,....p.-,
..-..
.
, ,
. .
.. I
r I
...... 1
• 1 r 1 -
P 1"1"1'.1'<'. motto legut,
.. .-
• •
,. ,.
I I I I
r l I I
r I I I
il I
I I I I
rl I
,
1
1
17,.. ____
-
--
---
-
--
- - -
.
.. I I
......,
~ I I I I I I I I I I I
..

,.
..
• •
r I I I
r l I
I I I I
r l I I
I I I I
i l I
----
, . . - - ~ -
~
.. I r
I I
I i I I
r l rl r I r I
.- .- .. ..
,. ,.
I I I I
r l
i , i
I
i l
I I I I
r l I
1
© copyright 200 I hy cdc! music s.r.1. - \ I.. \ 1 - -_<, ="-~ ( ) I~ I 1' \'1i lano
Tutti i diritti riservati - All right s rcserv<.'J
52
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ~
fI - ;;
- -
~
-
@.. 1 'I I 1 1 I 1 I I I
I I I I I I I
l 1 I
r I r I
• •
·
r I I I
rl
il I I
rl I
I r I I
1 1 I
I
lS "1\ _____
---
---
--
---- ----
@..I .,.
I .,. r
I ~ r I r r
Ir- I r r I ~ r I ~ r
I ~ r I ~ i I ,-il ri
sempre molto cantabile
·
·
I I I I
il I I
r I I I
1
3C.
1
4!,...
--
»>:
-
---
---
tJl ,- i I r i I ,-il ,-i Ir I r r I r [" I r r Ir I r r
I r-f I r-r
·
·
rl I
I 1 1 1 I
I I I I
il I I
47
1\ ---
---
---
--
-
--
-
-
-
"I ~ r l ~ i I ,-il,-i I ~ r I r r I r r I r i
I
mf
,.
.-
r I I I
rl I
I 1 1 1 1 I I I
I i I
I I
1
I
~ _
-
@.. I 'I 1 I I I I I I
I I I I I I I I r" I r' j I ~ I ~ I

.-
,. ,.
.-
-
·
r I I I
rl I
I I I I
il I I
r I I 1
rl
I I
59
. ~ --- -
- ;; ;;
-
~
,
I 'I 1 I 1 1 1 1 I I
I I I I I I I
,. ,.
• •
I I I I
il I I
r I I I
rl
il I I
rl I I
1

I I
I I J I I I I
I
I 1 j
I I 'I I 1
I
J
-u
.-
--
f
--
.. ..
--
,
r I I J
i l I
I I I J
i l
1 !
I I I
J
i l I
I

=
""71
I r' I I r J I r I I r I I i l I r J I I I I I J I r I r I
tJ1 I I I
.. .- .- .-

I
J 1 1 J J
il I
I
I I J
r I I I
il
53

.. -

--
----
J I ' \ I I _L J I I I I J
I J u l
r
iJ i i l

.-

I
I I I I
il
J
r I I
I r I
J
I
J
r l
-
-

-----
---
J I I
I r I I r I
I
ul
T
I
cresc.
-
-- --
.. .. ..
---
I I
I 1 I
I I
I I I J
il I J il

1 1 I I I I I 1 I I I I
I r I I
I r I I r I
'I I III I 1 1 I I I

.-
---
.. ..
.. .. .- .- .-

I I
.
I I 1 J
I I
T I I I
rl I
I
\
,
\
I
1
1
I
5-1
allarg.
1
'fl
- - - - > > > >
.
u I I I I I I I I
l 1 I r I
r I r I r I r I r I I r I
1.1'.
t:\
r l I
I r
I
I ~ I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I
u
,
Andante notturno
Ie.
102
fl
mo '0 l 'SpreSSI\ 'O
U
r r r r r r I r r I I r r I I r r I I r
PP puro
I'J I
.
, J ~
...
~
<z->
::± ::± •
I
10')
I'J
u Y I I r
r I
I r r I r I I r r I I r r I I r
I'l
U,-"
-.J. ...
~ 7 1 ~
I
116
r. -..
----
41!., r I I r r I I r
r I
I r r I I r r
I'l
u-+
-+ ~
-.J.
... •
...
1
1' 1
-fl
-..
,......,
41!.,
I r r r r
fl I
. J -+ -+ ~
- . J . _ . ~
I
11()
.,., ,....,
.
-
, )
I I r r I I r r I I r
'"
t:\
P ~
~ .
/
:
.
, 7)_-'/ ~
---+ ---+ ...J.
I

I
I
'" ""'
-
! t. r
I r
r I I r r I I I' I' I I I' r I I r r
I I l'
I
~
r>.
.> ~ . /
r-,
~ .
·
I ..
I
1
117
'"
--- ---
""'
-
t.J r
I
-
/
"' .
.> ~ n . -: - - - ~ /

I ..
1
144
I ~ I
.,.,
- ---
---
~
,....,
f.,
r
-:',
~ .
-
.
.> ~ . -:
t-,
·
·
I •
1
1
.", ""'
- ---
- ---
• •
.---..

.---.
-
t.J
-:
1'-. -,9- •
-
~
~ .
-: Ih. /
I
I
S6
1
I I
• •
I
1 ( ~
...---.- ...---.-
"
I I ~ ~ I I ~
-nI'£
/-
tJ r
r r
-
~ .
-
/i'
i'-.
.
-----
<,
I
7

..
1

'7A
1:"\

- r I 1 ~ ~ I I ~ ~
r r I r r
U ~
~
<,
-
->
t;.,.
,,1:"\
-:
".
.>:
-0·
~ .
I
I •
I
1
....;"",.]
1 7 ~
I
I ~
>T
r T I ~ ~ I
r
r , I
.....,
-
~
r>.
-
~
f'-...
-r:':
~ . 6-. .
~ .
~ .
-- .
fl· I
--
I
I
~

I
r I r r
~ ~
-
~
1"-.
->:
6-.
»> e·
~ .

I
tratt.
I I I

192
"
I ~ ~
<>
1:"\
I ~ ~ I
-

II I
.>:
r----..
g

->
r;,.
-- .
- I
1