P. 1
Nuielusa de Alun de Calin Gruia

Nuielusa de Alun de Calin Gruia

|Views: 13|Likes:
Published by daliana0
tale
tale

More info:

Published by: daliana0 on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

Coped si ilGtalii d€ Karab Fmcisc

CdlinGruia NUIELUSA DEALUN Editura IonCreanga E"rcuresti.1987 .

Vugml dil nu aru purere. o chema SrioEoara..u necunoscure. Nu-i raspundea insi. rd a av€ picioare. Ciupero qe rupse fi din ea izbucni un fm Flben. Dumai lad d ztuir. Se uirad mirali rn lu J o rturi ceva md depaile. ctreai mjScau crengle e nDre degek rdsfile. Nu adb nici un vint t totqi alunul se legam de pmci cineva il scurum ate tulpini. ryuse Sprinleoara. $i cm mergeau ei )i se afundau prinlrc copaci.lrigind. fab vtu d aiborii erau slrimbi. Funut invalii inrFo ctit. liri fruM. in loare p6nile. in faF unui atun. caE * Iegdna. S€ aplecad s o ruF dar ciuperca s Ecu nevCzuri. pord cu Muruel prin paduR q culeagi ciuFrci. Voi $f rrige pe -mtiru k ta6 A fosl oda6 o femeE samana carc avea doi coDii: u bamr ri o fad. Sprinreoara * sFne. Odad o noruJ de fuin pieriri copacii o clupd ciudare. Cararile ii e. * pomeni inrr-o ra. lcul acita apoi se ridiq deasupm padurl $ s misrd in zare. Soarele irtrus de amid ri cotmle lo' rima*sed ro( goale.imenj.i>r. SpriDreoam o rups ta ruga rrrigind dupd ajuro'. "G $ fie oile. pieri Mugurel. S raraci Si rd umblind ea ri . Muguel tmmi arunci pricrx in crupere $ lragq de s yo icoalA din phint. ca sminau cu drF tipluri vir.a. o ciuperca Me Si frmod.r Cind s ui6 nai bine. Sprinleoara . lnrr{ zi. ia F beiar Mugurel.

.

Vintul mi$a frunzele copacilor Si Spnntedrei i se pnra d au& glasul lui Mugurel. inmuguri. iat4 alunul it fruffi noi Si infloi. radacinile adinci. apt in lepedd pe daE haina slbnl. $i rndicinile cu pnmint $ fiind Multume$. Dup. w tira prin iarba indeptindu$e cdtre un cope inalt in cm s zArq m cujb neobilnuit. d€ cit€va ori. apoi. Acord. Vtuind-o pe Spdnrcoara. dadu Ce ai alunule? intseba SprinteoaB- pumni. Spdnleoam ld nuieluF & alu $i o b6ge in sin. Peste pidure s les noaptea.m rnfloril. Ptuinrd eE bre. Un balau @g verde. 5i dtr a nu s Hsn pinn nu gnsi viemele $i-l stdvi rE le. Daq lei aUnS creoguF verri. . F dau ior innori ti vor le& rod. mul6 ueme ajunw intr-o poimn $i s aFd sa e odihneas4 9i cm sb r gindud nmai c aude m fluierat. b radacina m€ e s vRme napmzoic. Cu atiu F pot (\ aceas6 nuielug &d vd arioge copei uscati.Nu te min d mn bgen cind nu bab vintul $imi ingelb€neitc fruda in roiul verii. Daca vei arios sensF uscare ele vor inrerz )r vor da radac'd. ele sub cHi rd r \or raeplali. alutrui adaugl: rRupe de aici o nuielug. gi apleindu-ti u . c. Un lieme? Acu SDrinteoarafaE ioepu $ sap€ cir u t'il. m-ai $dFt de vrnjmt. fa6 bunA. h vale un izvor adus.

.

$ F datd. Muntel€ ii ptuit . in jurul lui. Balaurul incepu sa s aircoleasd. incolacindu-s. apoi * ridid la puii ei. $i cit ai fu@ o lul€a pasara e pene de dgint s $ intotrs: (Ca g ajugi pine la ftarcle Uu iii trebuies opinci d€ fier 9i indrtoneald de voinic. il prins ca intr-o tesiture incilciti. Clit ai clipi. nai mutii rugi ti-l le&u din toaE perlik. Fraele tiu e la Zim Hapsin4 stdpim Muntelui N€gu. deshire ci$'rl.) (Nu Qtiq dd intr-o chpe voi inconjun lumea s aflu. Pinn h ud balaunn pieri inlbuit. rdsdri o tufi mare de mure c@. Sprinteoara voi sl porneasci roi dwaft€. patrea m pen€l€ de argint €obod. Bucuroag. din SS inlun*oa$ a pa\arei $ rremum de groer. pastue cu Fne de aryint zbutn. Fata s dddu indirat. inehili fata. vire pasrrq @ Fnel€ de argint 9i tr putea I te inghitd).> $i. nCm rr{i mu\ume$ d mi-ai scnpat puisorii de dufman? intreba paserea s penele de argint.Scoas nuieluF de alm ti at'ns un rug uscat & mure. fad vit@ze. *und€-t.) (Se-mi spui un& l-q put€ gtui F frqiorul meu. Puii lncQd sA sdi$ @ tolii intr-u gls: (Dn-i drumul namn. cit ai bab din palme. dtr aui m gls din coprc: <Hei. dtr il cit * zbdta cu atit resireau. bqlaurul ne-a slpat & balaurul cel verde cm venea se ne minince.s arunctr asupn €i. in calq balawului. di-i drumul din sFl" SprinFoarei nu-i veni 3a creadi d a sdpal alit d€ r€Fde.

.

tre! cu un fel de ghioagn lovea slincile $i muntii ti s vaictrrea. omul ascul6. (De6 ar fi crnera sa-d $oad bleskmau de lie\pe din cbr i-d) darui orice. Pe da6 se deschis o potr6 Si intrad .cor eu !iespea din ochi."ld. ti . (Mullumesc. de jos. vazu intr-o vale u om nespus de ciudat.de o lupoaici cu dinlii de otel d cu chi neadomili. Fii inS cu bagare de sam5. dd pasArea l$i llw zborul. viesr rmi mininca lederea. Se urd pe o lrind dtr abia ii puru ajus piM la bdu.)t Fab ii povesti intimplars cu frntiorul ei. Cu e t€ pot oare darui? Eu sint Metterul Faur. io €le dio lM se suj intr-un brad inalt $ii aiun* la frunte. Uriatd din Munlii Pleguvi.. pus ahturB. iti lua apoi. Hapsina q vicl€d ii nu poate fi doborib decit fl sabia Uriafului Fau. Av@ spinar€ cit doui po4i. AF mia sps son me4 pasirs s Fnele de au. bralele groa* cit copacii. ghioa9 $ lovi in munte. Fab s aFzd pe o piatd g se odihDeascl Dtr nu-i tihni somnul d F da6 aui o lard mare. dar abia ii putu ajunge pin. numai ae rimpdra{e. Tine fulgul eesh 9i cind vei fi la greu sel pui in podul palmei. 9i a mers $ iag ca intr{ dimin€aE s hezi in cal€a €i o u munb gol. la glezn6. Si a mers Sprinteoara. Sprinteoira ar fi dorit sA mai intrcbe eva." Fau se aprop€ de t ria!. Cind s uild mai bine. AcM coboarn $ pome$te-E insprc miudnoapte. spus UriaSul. pleNv. Cu vlrfui broboadei ii scoas viespea din ochi.

.

Cind incllF c& de{ $pEa Fmhe. Apoi tua o aha bucad & fier.o fi er. Acolo. doa.. partuea fr penele de arginr batu dn dipi ti iolr{ inrr. 5i rupind din ghioa$ luj de olet o 6KaE . . Opinc'te ili vor ajunge h drum.'el _* % deschrde". k de$alp li incella dlu perech. Parl'ea cu peDele de arginl se arad rF dala. _fau i$ add* amine de pulul pa$'ei m penele de arginr.i pnnr dh nou putere. o lramrnE h pumni ca r un atuar..a. t riJrul rupr o aschie dm sabia. daca lei tod in munrete rcela ble. . tntr{ clipitn ajuns ta poateb munFlui palir de lupoaiq ce cu drntii de otel ri chi neinctu9i. lald s urq inLrun copac ti arlepd rd lina noapre. doa'. Spnnreoara nultud Uriasutd ii o porni la drum. 5i dupa a scbimbdd cilew lorbe.remat. Dar Iuptrica nrc' \orba 5a rnchid. "Sabia ile pucrc cir una rure. ra adom lupoaica.chii. du lau rchimta in cale $e perechi de opinci Si d€ freliorul ej tot nu putu da. o rrtru de cicva ori prinrrc deSele. ii recu d l. Vrhnira. Cu cimanelul. Oboral. a pe o bucau de trara si-i fao f€ci o sabje. + mer* muld \reme pina crnd simti cn odor picioarete grcr o srring opiocile de fier.lscu u ciocdnel. it pus in palma. ft aceea. 1i-i fio S]rnnroarei $pc perechi de opinci.. ii mers. Clt o fi meK nimeni n-tr pue spune.r ie. G sa lad Sprinleoara I \u em glud re le iei la luDd cu asemen€ liahioana.

.

gnlb€jit $i zdref. Dtr c'L re-ai tFrg la ochi. MugNl era slab. ti roaE pasarile incepud $ lacd vinl s tripile. Pase@ cu Mugurel I Sprinboan Sprinteod4 suioan . cobor. prin locui fermeca&.turos. ailncard povaE jos. cu p€r€tii ii bol{ib de clettar. Ti lasara pesh vrescuri vrea$urile s aprin$ra deju imprejur. Tn munle s des[i* o poard 9i fab prins a urca pe siri minunate.'b jmllupoaiei. de ffiura albastde. lecind u larc de crengi marc $ imlr. prin finllna asa $ caut nest@b. $i tot mergind. cum de ai putut veni pid aici? igi imhAi* fratele. Lupoais sari rperiaE din culcq intrrcrnd $ rup5 crengile cu dinlij. iag ci se pomeni intr-o pa$teri mre. I s pAru cA aude pa$ din ce in ce ma apropiatri.penele de argint mai bitu o da6 din aripi. <De cind m-a furat Zina Hapsif. Iil@ i s fecu cit utr puie. Fab $rigAi Hei cffi €$ti acolo? Abia spus €l din urnd cuvint $ in gura fintinii vh iefind o mogildeata cu u se in spate. in fiecare zi. mea. Cit ai clipi.a. Lupoaica tu inviluiu de neceri $i pieri. sosid alte pasari fl raciuni aprin$ h ciG. dd pini acM n-am clipi venid atlt€ pasAri incit nu mai lncipeau in copaci. Sprinteo@ € apropie de munle til atinf ru ciocanelul. pestrdle zburara $i s intoarseri apoi fisare cu cik o rmud usati in cioc. in mijtocul pelterii em o $6 de lintinn si parca auzi aF € un hmit in adiDc. Trebuie se umplu gapE od6i.

.

Sprinteoan atins l@il acela cu ciocan€lul d€ fiu $i in fata lor s deschis o u$4. znrindu-i din virful Muntelui Negru. Din bwau de stind cr€su numaidecft m munte inalt pifr la c€r. o puse in bwuotra. ln- . hai :ep€de. Fse adincurile care li s deschideau in cale. Dar drumul IE care venis fata * ascunsese. ld felii opincile termelate. dintr-o da6.) Cei doi eopii porniri. Cei doi copii ietiri la lumina zilei. ZarirA o cripdtud in munte. nar $ zise: (Are putere asupra iniunericulu. Nici nu d gindesc. Vintul de Mied\oapre. Sprinboan ili incAlF rep€de opincile de fier. spuse Sprinte. intoarce{e mai bine acasi surioara mea. rups cu gbiarele o buca6 de stinci Si o arund inaintea lor.abia nu i-o puru smulge din mini. Incepud S sag pesrc bolovani collurosi. vino dupi mine.umplut decit m ungher. Ii ridica pe cei doi copii prna la nori tF. Boliile s prdbuseau. dupi €i. al€se din €1 o piatra sumpi. E o piatd rare. Mugurel scoase piatm fermecata. dar.Mugurel lise saculjos. cdci pielrele scumpe s gis€sc greu. intoarce{e acasA. Dar abia IEcud citiva pa$ cA Zina Hapsina. Dad te va gasi aici Zim Hapsina va fi 6u de lin€ i de mine. intunericUl ii impresur. il lD pe Mugurel in brale d cil ai bate din palme trecud pesc munt€. Zina Halsina rrimise. Vintul porni \ijrind. pegterile s fertrau.

.

Sprinteoam atins crengula o nuielu$a de alu ii IE da6 crengqa dndu redicini $i incepu g cr€ascA sub ochii 1or. Atunci Sprinteoan 9i MugEl prinserd se rupe mdk crcngule din copac. iti adus minE de fulgd pasarir o p€nele de arginr. $i cm s gindeau ei €-d putea fae se coboare de pe munte. De la LulpinA. Cind nu mi . Fab soas nuielu$a ale alun din sin Si atinse trunchiul eela. Tinindu-s de tulpinele copacilor. c au stat fmms $i ska. C€i doi copii ili potolid fome4 set€q $i € a$ezad la umbrA sub copac. $i cm sta Sprinteoam $i * gindea c aa faca. de F o radecina pe alri rAdaciDA $ fl bagm de sema ajuNrA piM ap(oape de poalele munElui. Trunchiul pe da6 inv€ui d lege rod. de fome de sele. Pom€le lui erau nemaipomenit de gustoase. CoFcri cregea. din copac cin o cren$F. la tulp'na. sN. cr€iba din @ in ce mai mare. Au stat acolo. sA b adnge cu nuielw de alu Si si le arune pe munte. cei doi copii incepue \i coboile. lEste care nu t€c@ nici o rdddcini. fsb care nici un €rb nu s-tr fi incumerat se sarE. vintul ii arunctr ziri intr{ vegdud un ii trunchi Ncat ale cope. Sprinteoda Stiau e pe Muntele Secetei. Dd cind se-l punA Si iatA ctr de la o vreme incepu sd-i chinuie sA faca. rcoperindu-i o fruMi$ul lui racoros. Dd cind g pd piciorul pe pemint vtourA in fala lor o pdpstie adinca. Coborirul era g'eu.fuiat.

.

inecdcios. o love inrrum cu sabia Sjmlind Hapsim purera \abiei. cind r lalea. il scipd Si fulgul pluti e pluti apoi cia in adincul pdpastiei. wrindu-* ipri Munrete Secerei 9i vaindu-l verde. un pod impleliL dn ramuri vepi. SprinIeoam lua nuiel\a o rnfrp* iD munte :' fE daE incepu * creasq iFsk pr. ie Fau. Zim Hapsim $. nmai s k pot ajura. caie ie .parie. cind le ieti in cate zgrip iuoaica. Hapsina h' lunSi mjinile sa apue sabia Sprirreoam i Ie rered dinr{ dare. Arula'e rebuie g faci. dar -as@ € penrru c@ din urro dala. impaduit.. Dar prine curaj crnd igi aminri de vorbele Uriasului. Muguet ! Sprinreoam ramai coborau pe o poleca inttro lale m'nunaH. la pAini. e o broisce.. \oi $ fuga sa-ri cheme ajutoarete. SprinreoaE in* nu o slabe o ctipe.uielus de alun. Din rrupul ei ie$i un fum vinit.Sprinreoara. cind * inalp in palmA. cind in $arpe. penrru o ctipr.preiace cind in corb. Sprinreoam s dadu un p6 inapoi )i scoas sabia darui. Zgrip luroe€ s prAbu$i. Si rmsile erau adl de dse ri podul atir de marc jncir nici nu s redea prepasria.-r da6 caiut. SpriDreffia nu-i dadu ragr cad venindu-i bine ji reFa d'nr.. dtr Hapsina. Miinile s ridicard de i6 i * tipid It ld de Lrupul Hapsinei. porni e o \ ijelie. 5i dedat. De nicAieri nu se ara6 nimen'. Spnnleoara. hara r inspaiminta. fau aui u glas: € o tRJie pina la nori.i doi copii pomira repede pe pod. Cf.

.

.risipi ln vint-. $ in acel momnt e aui o zglduiturtr de s cutemmri vailuhuite. Mmtele Nep s scufunda in pimint si in lcul lui aoail o bald cu aoa calbuie. ' Sprinteoara il apiru-r Muru€ldrniDa t bucuro$ pomid sprcese .

) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->