BASM POPULAR
BIELORUS

Ilustratii de V. SLAUK

Editura Iunattva - Editura Ion

Creange

MINSK 1986

BUCURE$TI

.

. ci vreau si prind peqte. iar a treia cind privi. gi o visl6 .Au fost odat6 ca niciodati un birbat gi o femeie care nu aveau copii. tat6. Nani. il numird pe feciorag Pilipca de grij6. vizu in leagin un biiat. li fecu tatil o luntre de aur. umeri albi qi negri ochi. n-are pe cine alina. tdie dintr-un arin o bucati de lemn. sb nu-ti fie Legini o zi. fecioraqul mamei.. Plingea nevasta ci n-are pe cine legina. legini doui. o luntre de aur qi o visli de-argint.. Mult se mai bucurari ei. ii F6-mi. de-deochi. veni cu ea acasd gi-i spuse nevesti-qi: Intr-o zi bdrbatul se duse in pidure.. Ia-o qi leagin-o! Puse femeia lemnul in leagin qi dulce-l lggdni gi cintece-i cinta. spuse tatdlui: gi incepurb s6-i poarte Cind Pilipca crescu de-o qchioapd.

la picioare ciolSnoasi.Aha. Lud ea un sac qi un vd. mai va sa prinzi peste! mal.Iar pe acasi intreagd noaptea. zise ea. il inhS![ pe feciorag qi il viri in sac. termina plicintele gi pe lumea cealalti.daci pescui ziulica qi toat6 . . striga: iar pleca pe lac. cum il strigb maic6-sa pe Pilipca qi hotiri s5-l trimitd Pilipca. . o scoase la mal. c-am adus plicintele! Venea Pilipca la mal. c-am adus plScintele! Pilipca crezu cb e maicd-sa qi veni la vdtraiul. vino fecioraqule.Hgi.trai. nici cd mai d6du: tare bine se prindea peqtele! Cit despre merinde. AflS vrdjitoarea Baba Cloan{a cea clontoas6. venea tot se apucase de pes. . dragule. vino fecioragule. se apropie de lac qi incepu sd strige: Pilipca. Cind cuit Briiatul la lac. Baba Cloanta insi prinse luntrea cu . arunca din luntre peqtele.de argint gi-l trimise pe lac sh prindd peqt€. mama ii ducea si minince. dragule.Hei.

.

.

.

casa ei din desiqul pddurii. Iar Pilipca intre timp ieqi din sac. ce cit o fineau pini cind. zise el. Bdiatul o auzi. Se infurie gi incepu sd urle cu bolovani qi se intoarse iarigi la lac. aqezi sd se obihneasci gi adormi. igi zise vrijitoarea. puterile: sd vezi. . se spre obositi. te gtiu eu! Maic6mea are vocea subtire. Se trezi Baba Cloanla. il umplu vocea mai subfire. o se-mi fac aret eu. Degeaba l-a chemat Baba Cloan{a. numai bolovani.. egti .Nu. cb m-ai ingelat! . apuci sacul cu pietroaie 9i gifiind il duse acasd. <Bine. Ajunsi aici ii spuse fiicS-si: pentru prinz pescarul ista! .. c6 Pilipca nici n-a vrut sd audi. {ie. nu egti mama mea. Aruncd sacul peste umdr qi porni Merse ce merse vrijitoarea.Frige-mi Scuturi baborni{a sacul pe podea gi.lti iute Fugi la malul lacului qi incepu din nou sd-l strige pe Pilipca.> vrdjitoarea Baba Cloanta.

.

.

Scuturi sacul qi-i spuse fetei: Auzind-o.Fugi la fierar qi-i spuse: Fierarule. . c-am adus plicintele! maicd-sa.Hei. Veni la mal. bbiatul crezu c6-l cheamd jeqte-I. Lud fierarul ciocanul gi incepu s6-i tragi zdravin peste limbi. pleci numai ea qtie . cura $i fnrn a se mai odihni se duse drePt acasd. Acuma n-ai si mh mai inqeli! se bu. vino fecioraqule. dragule. Alergi Baba Cloanta la lac gi cu voce sublire incepu si-l strige pe Pilipca: Pilipca. Iatb-l pe inqelitor! Fd focul qi pr6Si fie gata de Prinz. pe nicovali. O bbtu atit de tare cd se ficu subtiresub{ire.Bine. am sh {i-o ascut. Pune-o lgi puse Baba Cloan{a limba cea lungd pe nicovali. fierarule. si -fie mai sub{ire' zise fierarul.vrajitoarea. $i cum spuse asta. . ascute-mi limba. iar Baba Cloan{a ha!! gi in sac cu el.

.

.

.

ca si nu iasi fata din cuptorul incins. Arat6- un prostdnac! il certi ea. Am sd te arunc in Se agezd Pilipca gi-qi ridicd picioarele sus. Fecu fata foc in cuptor. Siri Pilipca intr-un platan inalt gi stufos qi se ascunse printre crengi. ll Pilipca apuci repede lopata gi o arunci inchise cu capacul gi propti bine piua vrijitoarei in el. Aga . aduse lopata gi-i spuse lui Pilipca: Suie-te pe lopatiL! in -cuptor. Aga si te pot viri in cuptor.unde. Nici aga! strigd din nou fata baAtunci cum? intrebi Pilipca. UitiL-te aici! Se sui fata pe lopatb qi se intinse. cind o vdzu venind pe bab6. Iar in cuptor. Abia apuci si o qteargi din casi. mi.Eqti trebuie. . n-am bornitei.tu! Nu aga! strigd fata vrdjitoarei. Pilipca iqi l6si picioarele in jos.

Fugi atunci Baba Cloanta la fierar: minca! Auzind asta.de carnea ocolul. Fugi citre platan qi incepu si-l roadd cu dinfii. Roase mult. Baba Cloanta se innegri fierarule. Iar Pilipca de colo: Nu platanul. fiuregte-mi un . topor de o!el. Scoase din cuptor friptura. ci piatra! - . roase cu uri de-gi rupse dinlii din guri. mincd toatd carnea pe seturate. aruncd pe ele ca pe nigte patine tot zicind: O si md dau de-a rostogolul.Fierarule. pe oase . copiii ti-i voi Se sperie fierarul qi-i fburi toporul.Intri Baba Cloan{a in casi. iar de nu. Alergi baba la platan gi incepu si-l taie. ei imbdLtati! Iar Pilipca ii rispunse din platan: Dd-te de-a rostogolul gi pe oase fiiciti siturati. de carnea lui Pilipca sdturati.da voi ocolul. amugini gi simli cb miroase a prdjit. de singele lui imbbtatd! afari oasele qi incepu sd se dea . di de de singele furie. dar platanul cel puternic stdtea ca la inceput.

.

.

.

Pilipca le rugi: . vrijitoarea. goar6! Voi zbura cu voi la mama. ci platanul! . aruncafi-mi cite o peni. giqte.Vrijitoarea insd o gtia pe-a ei: platanul.Giqte. $i-acolo vi dau rdsplata! Gigtele ii aruncari cite o penigoari. de giqte.Gigte. aruncafi-mi cite o peni- giqte. Trebuia si se salveze pin6 nu era piatra.Nu Iar Pilipca o tinea pe-a lui: tirziu. ci piatra! . ci se toci de tot. la Lata. Pilipca le Tocmai atunci trecea pe acolo un cird Ficu Pilipca din aceste pene doar o jumitate de aripi.Nu ln clipa aceea toporul se lovi aqa de tare de o piatri. Vhzu fecioraqul ci platanul incepe s6 se clatine. Zburi pe acolo un al doilea cird de giqte. lncepu si tipe de furie Baba Cloanta. strigi: . apuci toporul qi alergi la fierar si i-l ascutS. Tiiase destul in trunchi.

.

I i I I .

qoar6! Voi zbura cu voi Acolo vd dau rdsplata. Iar Pilipca sosi cu gigtele acas5. Surcelele zbu- giqtelor. penigoarS.. strivind-o. cdzu pe vrijitoare. gi un al patrulea. la mama. Tare se bucurard pirin{ii cd fecioraqul li s-a intors. $i toate gigtele ii aruncari cite o penigoard lui Pilipca.. Povestea s-a . dar platanul - buf! terminat. lqi fdcu fecioragul aripi qi zburi in urma rari. Gigtelor ovdz le-au dat. Tdie ea cit tdie. Il agezari la masd gi incepurd si se ospdteze. la tata.$i al doilea cird ii arunci iar cite o Apoi sosi qi un al treilea cird. Veni in fugi Baba Cloan{a de la fierar gi se puse si taie platanul.

TNiUL IDITU ORTCINAU: ftnInEA-cgHok IENAPVCNAfi iA?OAtrAg fiA3TA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful