 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

 Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)
 Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)  Hak Asasi Manusia dalam Islam

Haq bermakna nama atau sifat Tuhan atau Al-Quran yaitu ‘kebenaran’ atau ‘keadilan’ yang menjadi lawan kebatilan. . Hak berasal dari kata Arab ‘al-Haq’.  Perkataan jamaknya (plural) ialah ‘al-Huquq’.

tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia (Jan Materson dari komisi HAM PBB). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. .

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 UU No. dijunjung tinggi. “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati. hukum. pemerintah dan setiap orang. 39 Tahun 1999) . dan dilindungi oleh negara.

yaitu sebuah garakan yang bertujuan menghilangkan hak absolut raja.  Tahun 1689 : lahir “Bill of Right” atau UndangUndang Hak Asasi Manusia di Inggris.  Tahun 1789 : lahir “The French Declaration” (Deklarasi Perancis) yang memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum  Tahun 1948 : negara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang terkait dengan nama Universal Declaration of Human Right (UDHR) melalui PBB.Menurut Orang Barat:  Dimulai “Magna Charta”. .

hak mengadakan perjanjian. hak menyatakan pendapat.  Hak asasi ekonomi (proprty right) misalnya hak memiliki sesuatu. hak berkumpul dll. hak memeluk agama dll. hak untuk memilih dan dipilih. . hak bekerja. misalnya. hak kemerdekaan. hak berserikat.Hak Asasi Manusia dibagi 3 yaitu :  Hak asasi pribadi (personal right) misalnya. hak mendapatkan hidup yang layak dll.  Hak asasi politik (pollitical right) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara.

meliputi sebagai berikut :  Hak berfikir dan mengeluarkan pendapat  Hak memiliki sesuatu  Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran  Hak menganut aliran kepercayaan atau agama  Hak untuk hidup  Hak untuk kemerdekaan hidup  Hak untuk memperoleh nama baik  Hak untuk memperoleh pekerjaan dan  Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum .Menurut piagam PBB tentang Deklarasi University of Human Right 1948.

Menurut Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia meliputi  Hak untuk hidup  Hak bekeluarga  Hak mengembangkan diri  Hak keadilan  Hak kemerdekaan  Hak berkomunikasi  Hak keamanan  Hak kesejahteraan  Hak perlindungan .

kehormatan dan harta benda manusia. jiwa. agama. . dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari’ah Islam adalah menjaga akal. HAM (Hak Asasi Manusia) para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai Adh-Dharurat Al-Khams.

 Dari Abu Umamah bin Tsa’labah.” (HR. wahay rasulullah ?” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sebatang kayu arak. nabi saw bersabda: “Barangsiapa merampas hak seorang muslim. Muslim). maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga.” Seorang lelaki bertanya: “Walaupun itu sesuatu yang kecil. .

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa” . dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan besuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. firman Allah dalam Surat Al-Hujarat 13. yang artinya: “Hai manusia.

hak hidup dan kehormatan individu).Pada dasarnya HAM dalam Islam ada 5 hal pokok atau al-dloruriyat al-khomsah al-huquq al-insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam) yaitu :  hifdzu al-din (pengharmatan atas kebebasan beragama). .  hifdzu al-mal (penghormatan atas harta benda).  hfdzu al-nafs wa al-‘ird (penghormatan atas jiwa.

hak-hak itu meliputi sebagai berikut : • Hak-hak Alamiah  Hak Hidup “Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan.” (Keduanya HR.Hak-hak dasar manusia yang suci dilindungi oleh islam. Bukhari). .” Atau “Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. hendaklah ia mengkafani dengan baik.

Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?” (QS Yunus. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi  “Dan seandainya Tuhanmu menghendaki. 10: 99). tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. .

” (HR. Ibnu Majah).” (HR. Bukhari). Hak Bekerja  “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.  “Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. .

 Hak Hidup  “…barangsiapa yang membunuh seorang manusia. Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.. Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia..”(QS. Al-Maai’dah : 32) . bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi.

 Hak Pemilikan  “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. .” (QS. 2: 188). al-Baqarah.

Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya” (QS. 24: 32) . Hak Berkeluarga  “Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman.

” (QS.”(HR. Quraisy.” (QS. Hak Keamanan  “Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Al-Khamsah). kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya.  “Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu. 9: 6). . : 3-4). maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.  “Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. 106. atTaubah.

” (QS. . Hak Keadilan  “Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus- terang kecuali oleh orang yang dianiaya. an-Nisa’. 4: 148).

. Bukhari). mengantar ke kubur.” (HR. menjenguk yang sakit. Hak Saling Membela dan Mendukung  “Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam. memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Hak Keadilan dan Persamaan  “Hai manusia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujuraat : 13) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful