RESULTS

Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
PLACE BIB NAME COUNTRY DATE of BIRTH RESULT
24 March 2013
73 %
TFMPFRlTURF HUMíDíTY
73 %
STlRT TíMF
FND TíMF
1ó:12
1ó:5ó
1 1ó3 Japhet Kipyegcn K0PIP KFN 3O Jun º3 32:ó5
2 101 Imane HEPßA FTH 15 0cl 88 32:51 - o
3 72 TekIemariam HEDRIN FRí 2/ Jun 8º 32:5ó - º
ó 22º Hcses Ndiema KIP5IP0 U0l O2 Sep 8o 33:08 - 23
5 23ó Timcthy T0P0ITICR U0l 1O 0cl º1 33:09 - 2/
ó 2ó5 Ben TPUE USl 2º Dec 85 33:11 - 2o
7 71 ßcitcm KIFLE FRí O3 Dec º3 33:1ó - 31
8 1ó CcIIis BIPHINßRAH lUS 27 Dec 8/ 33:18 - 33
º 100 Feyisa LILE5A FTH O1 Feb ºO 33:22 - 37
10 23ó Chris DEPPICK USl 17 0cl ºO 33:23 - 38
11 1 Pabah AB0UD lL0 O1 Jon 81 33:28 - /3
12 1óó Rcsea Hwck HACRAPINYANß KFN 12 Jun 8o 33:29 - //
13 º2 Abera CRANE FTH 1O Moy 85 33:31 - /o
1ó º0 Tesfaye ABEPA FTH 31 Mor º2 33:35 - 5O
15 1ó2 ßecffrey Kipkcrir KIPUI KFN 1o Feb º3 33:38 - 53
1ó 88 5ergic 5ÁNCREZ FSP O1 0cl 82 33:38 - 53
17 2óó Pyan ¥AIL USl 1º Mor 8o 33:ó2 - 57
18 óó Abrar 05HAN FRí O1 Jon º/ 33:ó2 - 57
1º 2ó1 Pcbert HACK USl 3O Dec 8/ 33:ó9 - 1.O/
20 18ó EIrcy ßELANT RSl 25 lug 8o 33:53 - 1.O8
21 3 Richam B0UCRICRA lL0 1º Moy 8º 33:5ó - 1.Oº
22 ó8 Hchammed ARHED 0lN O5 Jon º1 33:5ó - 1.11
23 13 Liam ADAH5 lUS O/ Sep 8o 3ó:07 - 1.22
2ó º8 Hcsinet ßEPEHEW FTH 12 Feb º2 3ó:09 - 1.2/
25 232 ßecfrey KU5UP0 U0l 12 Feb 8º 3ó:09 - 1.2/
2ó 1ó1 Timcthy Kcsgei KIPT00 KFN O2 lug 8/ 3ó:10 - 1.25
27 78 CarIes CA5TILLEJ0 FSP 18 lug 78 3ó:11 - 1.2o
28 1óó BIazej BPZEZIN5KI P0L 3O Jul 87 3ó:11 - 1.2o
2º 23 Brett P0BIN50N lUS O8 Moy º1 3ó:11 - 1.2o
30 2ó0 EIIictt REATR USl O/ Feb 8º 3ó:11 - 1.2o
31 117 Jcnathan TAYL0P 0BR 1O 0cl 87 3ó:1ó - 1.2º
32 83 Antcnic David JIHÉNEZ FSP 18 Feb 77 3ó:1ó - 1.2º
33 5º Chris WINTEP 0lN 22 Jul 8o 3ó:15 - 1.3O
3ó 153 Abdennacer FATRI MlR 2O Moy 87 3ó:1ó - 1.31
35 º Hcunir HI0UT lL0 1/ Sep 8/ 3ó:1ó - 1.31
3ó 1ó8 PhiIemcn Pcnc CREP0P KFN O8 Feb º1 3ó:19 - 1.3/
37 2óó James 5TPANß USl O7 Dec 8/ 3ó:20 - 1.35
38 1ó7 Arkadiusz ßAPDZIELEW5KI P0L 12 Jun 8o 3ó:21 - 1.3o
3º 11º 5teven ¥EPN0N 0BR 17 0cl 8O 3ó:22 - 1.37
ó0 11 AbdeImadjed T0UIL lL0 11 Feb 8º 3ó:25 - 1./O
ó1 53 Camercn LE¥IN5 0lN 28 Mor 8º 3ó:27 - 1./2
ó2 227 PhiIIip KIPLIH0 U0l 2/ Mor º1 3ó:37 - 1.52
ó3 173 Tcmasz 5ZYHK0WIAK P0L O5 Jul 83 3ó:38 - 1.53
óó 57 Hathew WALTEP5 0lN 1o 0cl 8º 3ó:39 - 1.5/
ó5 118 Francis TICKNEP 0BR 12 0cl 83 3ó:ó0 - 1.55
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 1ó:5º on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.R51..v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
óó 223 Fred APAP5UDI U0l O7 lpr 8º 3ó:ó0 - 1.55
ó7 ó8 5amscm ßEBPEY0RANNE5 FRí O7 Feb º2 3ó:ó3 - 1.58
ó8 178 HanueI DAHIÀ0 P0R O/ Jul 78 3ó:ó3 - 1.58
óº ó Ahmed DALI lL0 2o Feb 8/ 3ó:ó7 - 2.O2
50 210 NeIscn HBUYA TlN Oo lug 88 3ó:ó8 - 2.O3
51 11ó HichaeI 5KINNEP 0BR 21 Nov 7º 3ó:ó9 - 2.O/
52 80 Jcsé E5PAÑA FSP O5 Moy 8o 3ó:50 - 2.O5
53 óó HiIan K0C0UPEK 0ZF Oo Dec 87 3ó:50 - 2.O5
5ó 58 KeIIy WIEBE 0lN 13 Jul 8º 3ó:51 - 2.Oo
55 175 Krystian ZALEW5KI P0L 11 lpr 8º 3ó:51 - 2.Oo
5ó 20 5tephen KELLY lUS Oo Moy 88 3ó:52 - 2.O7
57 180 Anténic 5IL¥A P0R 2o Mor 87 3ó:53 - 2.O8
58 208 Dcttc IKANßAA TlN 13 Dec 88 35:01 - 2.1o
5º 1º2 ßIadwin HZAZI RSl 28 lug 88 35:03 - 2.18
ó0 17ó Krzysztcf ZEBP0W5KI P0L Oº Jul ºO 35:05 - 2.2O
ó1 7ó Nguse AHL050H FRí 1O Nov 8o 35:0ó - 2.21
ó2 óó YcIc NIK0L0¥ BUL O/ Feb 8/ 35:08 - 2.23
ó3 1ó HitcheI BP0WN lUS 3O 0cl 88 35:10 - 2.25
óó 1ó8 Lukasz KUJAW5KI P0L O2 Mor 88 35:11 - 2.2o
ó5 50 Lucas BPUCRET 0lN 23 Feb º1 35:12 - 2.27
óó 1ºº Jean Baptiste 5IHUKEKA RWl O1 Feb 83 35:1ó - 2.2º
ó7 3ó 5érgic DA 5IL¥A BRl 23 Sep 8/ 35:15 - 2.3O
ó8 113 PhiIip NICR0LL5 0BR 2º Sep 83 35:15 - 2.3O
óº º3 Yigrem DEHELA5R FTH 2o Jon º/ 35:1ó - 2.31
70 12º Takumi R0NDA JPN 25 Jul º1 35:22 - 2.37
71 2 Lyes BELKRIP lL0 O5 0cl 87 35:37 - 2.52
72 220 Wissem R05NI TUN O8 Mor 85 35:37 - 2.52
73 1º5 Pcbert KAJUßA RWl O1 Jon 85 35:ó1 - 2.5o
7ó 3º Éderscn PEPEIPA BRl Oo Jun ºO 35:ó5 - 3.OO
75 1º8 Eric 5EBARIPE RWl O1 Jon 83 35:53 - 3.O8
7ó 1ó1 HigueI AngeI REPNANDEZ MFX 2o Sep 85 3ó:02 - 3.17
77 13ó Keigc YAN0 JPN O3 Dec º1 3ó:05 - 3.2O
78 177 Tiagc C05TA P0R O3 Mor 88 3ó:12 - 3.27
7º 13ó Wataru UEN0 JPN O2 lug ºO 3ó:18 - 3.33
80 132 Rircyuki 0N0 JPN O3 0cl 8o 3ó:22 - 3.37
81 85 Jesús Antcnic NUÑEZ FSP O/ Sep 8O 3ó:2ó - 3.3º
82 2ó8 Edward HWANZA ZlM 1O Mor 8º 3ó:35 - 3.5O
83 203 AbdeImunaim Yahya ADAH SUD O1 Jon º3 3ó:38 - 3.53
8ó 1ºó Cyriaque NDAYIKENßUPUKIYE RWl 1O Mor ºO 3ó:ó9 - /.O/
85 20ó Edris Y0U5IF SUD 17 Jun 88 3ó:5ó - /.Oº
8ó 1º7 FeIix NTIPENßANYA RWl O5 Moy 87 37:18 - /.33
87 188 Desmcnd H0Kß0BU RSl 23 Nov 88 37:2ó - /./1
88 1óó Nader ALHA55PI PLF 2o Jon 8O 37:3ó - /.51
8º 205 Rassan I5HAIL SUD O1 Jon º1 37:ó0 - /.55
º0 18ó David HANJA RSl O8 Jun º1 37:ó1 - /.5o
º1 1ó3 Hynhardt Hbeumuna KAWANI¥I NlM O3 Mor 8/ 38:1ó - 5.2º
º2 1óº AdiIet KY5RTABEK0¥ K0Z 11 lpr º3 38:37 - 5.52
º3 20ó Ahmed RAWLI SUD 25 Dec 8o 38:52 - o.O7
ºó ó2 0iquan DUAN 0HN 15 0cl 88 38:53 - o.O8
º5 ó1 ßucjian D0Nß 0HN 1o Mor 87 39:38 - o.53
ºó 222 Hubarak AL-HAPA5RDA UlF 12 Jul 87 ó0:02 - 7.17
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 1ó:5º on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.R51..v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
20º Dickscn HAPWA TlN Oº Mor 82 DNF
1ó7 Jcnathan Huia NDIKU KFN 18 Sep º1 DNF
32 DanieI DA 5IL¥A BRl 1O Jul 88 DNF
ó0 AIemu BEKELE BRN 23 Mor ºO DNF
37 ¥aIéric FABIAN0 BRl 13 Jul 88 DNF
38 ßiImar L0PE5 BRl 3O Moy 8º DNF
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 1ó:5º on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.R51..v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
Team Standings
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
24 March 2013 14:10
Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1 ETRI0PIA 38 ETR
Imane HEPßA 32:51 2 1O1 15 0cl 88
Feyisa LILE5A 33:22 9 1OO O1 Feb ºO
Abera CRANE 33:31 13 º2 1O Moy 85
Tesfaye ABEPA 33:35 1ó ºO 31 Mor º2
Mosinel 0FRFMFW 3/.Oº 2/ º8 12 Feb º2
Yigrem DFMFLlSH 35.1o oº º3 2o Jon º/
2 UNITED 5TATE5 52 U5A
Ben TPUE 33:11 ó 2/5 2º Dec 85
Chris DEPPICK 33:23 10 23o 17 0cl ºO
Pyan ¥AIL 33:ó2 17 2/o 1º Mor 8o
Pcbert HACK 33:ó9 19 2/1 3O Dec 8/
Fllioll HFlTH 3/.11 3O 2/O O/ Feb 8º
Jomes STRlN0 3/.2O 37 2// O7 Dec 8/
3 KENYA 5ó KEN
Japhet Kipyegcn K0PIP 32:ó5 1 1/3 3O Jun º3
Rcsea Hwck HACRAPINYANß 33:29 12 1/o 12 Jun 8o
ßecffrey Kipkcrir KIPUI 33:38 15 1/2 1o Feb º3
Timcthy Kcsgei KIPT00 3ó:10 2ó 1/1 O2 lug 8/
Philemon Rono 0HFR0P 3/.1º 3o 1/8 O8 Feb º1
Jonolhon Muio NDíKU DNF 1/7 18 Sep º1
ó EPITPEA 75 EPI
TekIemariam HEDRIN 32:5ó 3 72 2/ Jun 8º
ßcitcm KIFLE 33:1ó 7 71 O3 Dec º3
Abrar 05HAN 33:ó2 18 oo O1 Jon º/
5amscm ßEBPEY0RANNE5 3ó:ó3 ó7 o8 O7 Feb º2
Nguse lML0S0M 35.Oo o1 7/ 1O Nov 8o
5 UßANDA 7ó UßA
Hcses Ndiema KIP5IP0 33:08 ó 22º O2 Sep 8o
Timcthy T0P0ITICR 33:09 5 23/ 1O 0cl º1
ßecfrey KU5UP0 3ó:09 25 232 12 Feb 8º
PhiIIip KIPLIH0 3ó:37 ó2 227 2/ Mor º1
Fred lRlPSUDí 3/./O /o 223 O7 lpr 8º
ó ALßEPIA 107 ALß
Pabah AB0UD 33:28 11 1 O1 Jon 81
Richam B0UCRICRA 33:5ó 21 3 1º Moy 8º
Hcunir HI0UT 3ó:1ó 35 º 1/ Sep 8/
AbdeImadjed T0UIL 3ó:25 ó0 11 11 Feb 8º
lhmed DlLí 3/./7 /º / 2o Feb 8/
Lyes BFLKHíR 35.37 71 2 O5 0cl 87
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 15:00 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.5T1.M.v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
7 AU5TPALIA 11ó AU5
CcIIis BIPHINßRAH 33:18 8 1/ 27 Dec 8/
Liam ADAH5 3ó:07 23 13 O/ Sep 8o
Brett P0BIN50N 3ó:11 29 23 O8 Moy º1
5tephen KELLY 3ó:52 5ó 2O Oo Moy 88
Milchel BR0WN 35.1O o3 1o 3O 0cl 88
8 5PAIN 127 E5P
5ergic 5ÁNCREZ 33:38 1ó 88 O1 0cl 82
CarIes CA5TILLEJ0 3ó:11 27 78 18 lug 78
Antcnic David JIHÉNEZ 3ó:1ó 32 83 18 Feb 77
Jcsé E5PAÑA 3ó:50 52 8O O5 Moy 8o
Jesús lnlonio NUÑFZ 3o.2/ 81 85 O/ Sep 8O
9 CANADA 1ó0 CAN
Hchammed ARHED 33:5ó 22 /8 O5 Jon º1
Chris WINTEP 3ó:15 33 5º 22 Jul 8o
Camercn LE¥IN5 3ó:27 ó1 53 28 Mor 8º
Hathew WALTEP5 3ó:39 óó 57 1o 0cl 8º
Kelly WíFBF 3/.51 5/ 58 13 Jul 8º
Lucos BRU0HFT 35.12 o5 5O 23 Feb º1
10 P0LAND 1óó P0L
BIazej BPZEZIN5KI 3ó:11 28 1oo 3O Jul 87
Arkadiusz ßAPDZIELEW5KI 3ó:21 38 1o7 12 Jun 8o
Tcmasz 5ZYHK0WIAK 3ó:38 ó3 173 O5 Jul 83
Krystian ZALEW5KI 3ó:51 55 175 11 lpr 8º
Krzyszlof ZFBR0WSKí 35.O5 oO 17o Oº Jul ºO
Lukosz KUJlWSKí 35.11 o/ 1o8 O2 Mor 88
11 ßPEAT BPITAIN & N.I. 1óó ßBP
Jcnathan TAYL0P 3ó:1ó 31 117 1O 0cl 87
5teven ¥EPN0N 3ó:22 39 11º 17 0cl 8O
Francis TICKNEP 3ó:ó0 ó5 118 12 0cl 83
HichaeI 5KINNEP 3ó:ó9 51 11o 21 Nov 7º
Philip Ní0H0LLS 35.15 o8 113 2º Sep 83
12 50UTR AFPICA 25ó P5A
EIrcy ßELANT 33:53 20 18/ 25 lug 8o
ßIadwin HZAZI 35:03 59 1º2 28 lug 88
Desmcnd H0Kß0BU 37:2ó 87 188 23 Nov 88
David HANJA 37:ó1 90 18o O8 Jun º1
13 PWANDA 298 PWA
Jean Baptiste 5IHUKEKA 35:1ó óó 1ºº O1 Feb 83
Pcbert KAJUßA 35:ó1 73 1º5 O1 Jon 85
Eric 5EBARIPE 35:53 75 1º8 O1 Jon 83
Cyriaque NDAYIKENßUPUKIYE 3ó:ó9 8ó 1ºo 1O Mor ºO
Felix NTíRFN0lNYl 37.18 8o 1º7 O5 Moy 87
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 15:00 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.5T1.M.v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Senior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1ó JAPAN 30ó JPN
Takumi R0NDA 35:22 70 12º 25 Jul º1
Keigc YAN0 3ó:05 77 13o O3 Dec º1
Wataru UEN0 3ó:18 79 13/ O2 lug ºO
Rircyuki 0N0 3ó:22 80 132 O3 0cl 8o
15 5UDAN 350 5UD
AbdeImunaim Yahya ADAH 3ó:38 83 2O3 O1 Jon º3
Edris Y0U5IF 3ó:5ó 85 2Oo 17 Jun 88
Rassan I5HAIL 37:ó0 89 2O5 O1 Jon º1
Ahmed RAWLI 38:52 93 2O/ 25 Dec 8o
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 15:00 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-M-I--1--.5T1.M.v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
PLACE BIB NAME COUNTRY DATE of BIRTH RESULT
24 March 2013
73 %
TFMPFRlTURF HUMíDíTY
73 %
STlRT TíMF
FND TíMF
13:15
13:óó
1 132 EmiIy CREBET KFN 18 Feb 8o 2ó:2ó
2 72 Riwct AYALEW FTH Oo Mor ºO 2ó:27 - 3
3 80 BeIaynesh 0LJIPA FTH 2o Jun ºO 2ó:33 - º
ó 2º 5hitaye E5RETE BRN 21 Moy ºO 2ó:3ó - 1O
5 133 Hargaret Wangari HUPIUKI KFN 21 Mor 8o 2ó:39 - 15
ó 131 Janet KI5A KFN O5 Dec º2 2ó:óó - 22
7 128 ¥icIa JeIagat KIBIW0T KFN 22 Dec 83 2ó:óó - 22
8 28 Tejitu DABA BRN 2O lug º1 2ó:55 - 31
º 188 JuIiet CREKWEL U0l 25 Moy ºO 2ó:58 - 3/
10 125 Irene Chepet CREPTAI KFN O/ Feb º2 25:01 - 37
11 13ó Beatrice Chepkemci HUTAI KFN 1º lpr 87 25:05 - /1
12 138 5aIima EL 0UALI ALAHI MlR 2º Dec 83 25:05 - /1
13 203 NeeIy 5PENCE USl 1o lpr ºO 25:08 - //
1ó 10ó FicnnuaIa BPITT0N íRL 2/ Sep 8/ 25:08 - //
15 8ó ßenet YALEW FTH 31 Dec º2 25:10 - /o
1ó 88 5cphie DUAPTE FRl 31 Jul 81 25:17 - 53
17 17 AImensh BELETE BFL 2o Jul 8º 25:2ó - 1.OO
18 2 Kenza DARHANI TIFARI lL0 18 Nov 8O 25:2ó - 1.O2
1º 55 Nazret WELDU FRí O1 Jon ºO 25:27 - 1.O3
20 30 Kareema JA5IH BRN 18 Feb 88 25:27 - 1.O3
21 1º8 EmiIy INFELD USl 21 Mor ºO 25:27 - 1.O3
22 ó8 Diana HAPTÍN FSP O1 lpr 81 25:29 - 1.O5
23 13º Nadia N0UJANI MlR O3 Sep 81 25:30 - 1.Oo
2ó 38 Natasha FPA5EP 0lN 17 Dec 81 25:30 - 1.Oo
25 3ó PacheI CLIFF 0lN O1 lpr 88 25:30 - 1.Oo
2ó 205 Hattie 5U¥EP USl 1O Sep 87 25:ó1 - 1.17
27 108 Hary Teresa CULLEN íRL 17 lug 82 25:ó2 - 1.18
28 83 5uIe UTUPA FTH O8 Feb ºO 25:ó3 - 1.1º
2º 78 YebrquaI HELE5E FTH 18 lpr ºO 25:óó - 1.2O
30 1º5 Kim C0NLEY USl 1/ Mor 8o 25:ó5 - 1.21
31 101 ßemma 5TEEL 0BR 12 Nov 85 25:ó7 - 1.23
32 107 Linda BYPNE íRL 13 Moy 8o 25:ó9 - 1.25
33 º0 Laurane PIC0CRE FRl 17 Jul 85 25:50 - 1.2o
3ó 1ºº Deena KA5T0P USl 1/ Feb 73 25:52 - 1.28
35 87 ChristeIIe DAUNAY FRl O5 Dec 7/ 25:53 - 1.2º
3ó 50 LuuIa BEPRANE FRí O5 Mor º/ 25:55 - 1.31
37 º5 Lcuise DAHEN 0BR 12 0cl 82 25:55 - 1.31
38 85 Christine BAPDELLE FRl 1o lug 7/ 25:5ó - 1.32
3º 185 Janet ACR0LA U0l 2o Jun 88 25:58 - 1.3/
ó0 103 5tephanie TWELL 0BR 17 lug 8º 25:58 - 1.3/
ó1 31 ßenzeb 5RUHI BRN 2º Jon º1 25:59 - 1.35
ó2 10º Ava RUTCRIN50N íRL 3O Mor 83 25:59 - 1.35
ó3 óº Ficri A5EFAW FRí O1 Jul º2 25:59 - 1.35
óó 1ó0 CarIa 5aIcmé P0CRA P0R 25 lpr ºO 2ó:01 - 1.37
ó5 8ó CIémence CAL¥IN FRl 17 Moy ºO 2ó:03 - 1.3º
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:ó8 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.R51..v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
óó º1 EIeancr BAKEP 0BR 11 Dec 83 2ó:0ó - 1./O
ó7 1ºó DeIiIah DI CPE5CENZ0 USl Oº Feb 83 2ó:05 - 1./1
ó8 º7 Lauren R0WAPTR 0BR 21 lpr ºO 2ó:05 - 1./1
óº 208 0Iivia HUß0¥E ZíM O7 Dec 87 2ó:07 - 1./3
50 ó2 Azucena DÍAZ FSP 1º Dec 82 2ó:07 - 1./3
51 1ó8 Agnieszka HIEPZEJEW5KA P0L 22 0cl 85 2ó:08 - 1.//
52 32 Aster TE5FAYE BRN 27 0cl ºO 2ó:20 - 1.5o
53 173 Dina Lebc PRALULA RSl Oº Dec 83 2ó:22 - 1.58
5ó ó0 5cnia BEJAPAN0 FSP O2 lug 81 2ó:2ó - 2.OO
55 1ó1 BeverIy PAH05 PUR 2/ lug 87 2ó:25 - 2.O1
5ó óó TingIian FU 0HN O5 Jul 87 2ó:29 - 2.O5
57 70 Teresa UPBINA FSP 2O Mor 85 2ó:30 - 2.Oo
58 3º PacheI RANNAR 0lN O2 0cl 8o 2ó:35 - 2.11
5º 21 TatieIe Pcberta DE CAP¥ALR0 BRl 22 Nov 8º 2ó:3ó - 2.12
ó0 35 Lindsay CAP50N 0lN Oo 0cl 8º 2ó:38 - 2.1/
ó1 152 Katarzyna K0WAL5KA P0L O7 lpr 85 2ó:ó0 - 2.1o
ó2 120 Ayukc 5UZUKI JPN O8 0cl º1 2ó:ó1 - 2.17
ó3 1ó1 Lavinia RAIT0PE NlM O3 Mor ºO 2ó:óó - 2.2O
óó 112 Yukari ABE JPN 21 lug 8º 2ó:óó - 2.22
ó5 105 EmiIy WICK5 0BR 27 Jon 85 2ó:ó8 - 2.2/
óó 5º ßema BAPPACRINA FSP 1O lpr 8o 2ó:51 - 2.27
ó7 1ó2 Hcnica HadaIina FL0PEA R0U O3 Feb º3 2ó:52 - 2.28
ó8 1º2 Pebecca CREPTEßEI U0l 22 Feb º1 2ó:53 - 2.2º
óº 22 JuIiana PauIa D05 5ANT05 BRl 12 Jul 83 2ó:5ó - 2.3O
70 110 EIizabeth LEE íRL 22 Moy 8O 2ó:55 - 2.31
71 1ó7 AngeIika CICR0CKA P0L 15 Mor 88 2ó:55 - 2.31
72 18º ¥icIa CREH05 U0l 18 Sep º1 2ó:55 - 2.31
73 153 Dcminika NAPIEPAJ P0L 12 Dec º1 2ó:55 - 2.31
7ó 18ó Linet CREBET U0l O/ Nov º2 2ó:5ó - 2.32
75 121 Ranae TANAKA JPN 12 Feb ºO 2ó:5ó - 2.32
7ó 3ó Haria BEPNAPD 0lN Oo lpr º3 2ó:58 - 2.3/
77 115 Hihc IRAPA JPN O/ Feb 88 27:01 - 2.37
78 10 Tasmin HCHAR0N lUS Oo lpr º3 27:0ó - 2./2
7º 1óó NcIene C0NPAD RSl 2o Jul 85 27:08 - 2.//
80 20 HicheIe Cristina DA5 CRAßA5 BRl 15 Jul 87 27:10 - 2./o
81 8 5cphie BAPKEP lUS O1 0cl 8o 27:13 - 2./º
82 118 Ritcmi NIIYA JPN 2o Feb 88 27:20 - 2.5o
83 ó8 Ruimin XIA0 0HN O1 Mor º2 27:21 - 2.57
8ó 15ó UrszuIa NECKA P0L 28 Jun 8/ 27:23 - 2.5º
85 11ó Hai I5RIBA5RI JPN O2 Jul 8º 27:28 - 3.O/
8ó 170 Hapaseka HAKRANYA RSl Oº lpr 85 27:33 - 3.Oº
87 1ó7 Christine KALHEP RSl 1O Feb 8o 27:ó5 - 3.21
88 ó7 XiacIi JIANß 0HN Oo lpr 8º 27:50 - 3.2o
8º 111 Tcuria 5AHIPI íTl O1 Feb 88 27:59 - 3.35
º0 25 ¥aIdiIene 5IL¥A BRl 18 Dec º1 28:01 - 3.37
º1 15 CeIia 5ULL0REPN lUS O5 Jul º2 28:0ó - 3./2
º2 151 PauIa K0PCIEW5KA P0L 2o Nov º2 28:12 - 3./8
º3 18ó Imen HATRNANI TUN O2 Jon 87 28:3ó - /.12
ºó 11 Tara PALH lUS 28 Jul 85 28:ó7 - /.23
º5 13ó ßuIshanci 5ATAP0¥A K0Z O1 Sep º2 29:2ó - 5.O2
ºó 207 Namakandc NAHAKAND0 ZlM 15 Sep 85 31:27 - 7.O3
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:ó8 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.R51..v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
7º HeseIech HELKAHU FTH 27 lpr 85 DNF
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:ó8 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.R51..v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
Team Standings
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
24 March 2013 13:15
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1 KENYA 19 KEN
EmiIy CREBET 2ó:2ó 1 132 18 Feb 8o
Hargaret Wangari HUPIUKI 2ó:39 5 133 21 Mor 8o
Janet KI5A 2ó:óó ó 131 O5 Dec º2
¥icIa JeIagat KIBIW0T 2ó:óó 7 128 22 Dec 83
írene 0hepel 0HFPTlí 25.O1 1O 125 O/ Feb º2
Beolrice 0hepkemoi MUTlí 25.O5 11 13/ 1º lpr 87
2 ETRI0PIA ó8 ETR
Riwct AYALEW 2ó:27 2 72 Oo Mor ºO
BeIaynesh 0LJIPA 2ó:33 3 8O 2o Jun ºO
ßenet YALEW 25:10 15 8/ 31 Dec º2
5uIe UTUPA 25:ó3 28 83 O8 Feb ºO
Yebrquol MFLFSF 25.// 2º 78 18 lpr ºO
Meselech MFLKlMU DNF 7º 27 lpr 85
3 BARPAIN 73 BPN
5hitaye E5RETE 2ó:3ó ó 2º 21 Moy ºO
Tejitu DABA 2ó:55 8 28 2O lug º1
Kareema JA5IH 25:27 20 3O 18 Feb 88
ßenzeb 5RUHI 25:59 ó1 31 2º Jon º1
lsler TFSFlYF 2o.2O 52 32 27 0cl ºO
ó UNITED 5TATE5 90 U5A
NeeIy 5PENCE 25:08 13 2O3 1o lpr ºO
EmiIy INFELD 25:27 21 1º8 21 Mor ºO
Hattie 5U¥EP 25:ó1 2ó 2O5 1O Sep 87
Kim C0NLEY 25:ó5 30 1º5 1/ Mor 8o
Deeno KlST0R 25.52 3/ 1ºº 1/ Feb 73
Deliloh Dí 0RFS0FNZ0 2o.O5 /7 1ºo Oº Feb 83
5 IPELAND 115 IPL
FicnnuaIa BPITT0N 25:08 1ó 1Oo 2/ Sep 8/
Hary Teresa CULLEN 25:ó2 27 1O8 17 lug 82
Linda BYPNE 25:ó9 32 1O7 13 Moy 8o
Ava RUTCRIN50N 25:59 ó2 1Oº 3O Mor 83
Flizobelh LFF 2o.55 7O 11O 22 Moy 8O
ó FPANCE 122 FPA
5cphie DUAPTE 25:17 1ó 88 31 Jul 81
Laurane PIC0CRE 25:50 33 ºO 17 Jul 85
ChristeIIe DAUNAY 25:53 35 87 O5 Dec 7/
Christine BAPDELLE 25:5ó 38 85 1o lug 7/
0lemence 0lL\íN 2o.O3 /5 8o 17 Moy ºO
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:50 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.5T1.W.v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
7 ßPEAT BPITAIN & N.I. 15ó ßBP
ßemma 5TEEL 25:ó7 31 1O1 12 Nov 85
Lcuise DAHEN 25:55 37 º5 12 0cl 82
5tephanie TWELL 25:58 ó0 1O3 17 lug 8º
EIeancr BAKEP 2ó:0ó óó º1 11 Dec 83
Louren H0WlRTH 2o.O5 /8 º7 21 lpr ºO
Fmily Wí0KS 2o./8 o5 1O5 27 Jon 85
8 CANADA 1ó7 CAN
Natasha FPA5EP 25:30 2ó 38 17 Dec 81
PacheI CLIFF 25:30 25 3o O1 lpr 88
PacheI RANNAR 2ó:35 58 3º O2 0cl 8o
Lindsay CAP50N 2ó:38 ó0 35 Oo 0cl 8º
Morio BFRNlRD 2o.58 7o 3/ Oo lpr º3
9 5PAIN 183 E5P
Diana HAPTÍN 25:29 22 o8 O1 lpr 81
Azucena DÍAZ 2ó:07 50 o2 1º Dec 82
5cnia BEJAPAN0 2ó:2ó 5ó oO O2 lug 81
Teresa UPBINA 2ó:30 57 7O 2O Mor 85
0emo BlRRl0HíNl 2o.51 oo 5º 1O lpr 8o
10 UßANDA 188 UßA
JuIiet CREKWEL 2ó:58 9 188 25 Moy ºO
Janet ACR0LA 25:58 39 185 2o Jun 88
Pebecca CREPTEßEI 2ó:53 ó8 1º2 22 Feb º1
¥icIa CREH05 2ó:55 72 18º 18 Sep º1
Linel 0HFBFT 2o.5o 7/ 18o O/ Nov º2
11 P0LAND 25ó P0L
Agnieszka HIEPZEJEW5KA 2ó:08 51 1/8 22 0cl 85
Katarzyna K0WAL5KA 2ó:ó0 ó1 152 O7 lpr 85
AngeIika CICR0CKA 2ó:55 71 1/7 15 Mor 88
Dcminika NAPIEPAJ 2ó:55 73 153 12 Dec º1
Urszulo NF0Kl 27.23 8/ 15/ 28 Jun 8/
Poulo K0P0íFWSKl 28.12 º2 151 2o Nov º2
12 JAPAN 278 JPN
Ayukc 5UZUKI 2ó:ó1 ó2 12O O8 0cl º1
Yukari ABE 2ó:óó óó 112 21 lug 8º
Ranae TANAKA 2ó:5ó 75 121 12 Feb ºO
Hihc IRAPA 27:01 77 115 O/ Feb 88
Hilomi NííYl 27.2O 82 118 2o Feb 88
Moi íSHíBlSHí 27.28 85 11o O2 Jul 8º
13 BPAZIL 298 BPA
TatieIe Pcberta DE CAP¥ALR0 2ó:3ó 59 21 22 Nov 8º
JuIiana PauIa D05 5ANT05 2ó:5ó ó9 22 12 Jul 83
HicheIe Cristina DA5 CRAßA5 27:10 80 2O 15 Jul 87
¥aIdiIene 5IL¥A 28:01 90 25 18 Dec º1
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:50 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.5T1.W.v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Senior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1ó 50UTR AFPICA 305 P5A
Dina Lebc PRALULA 2ó:22 53 173 Oº Dec 83
NcIene C0NPAD 27:08 79 1o/ 2o Jul 85
Hapaseka HAKRANYA 27:33 8ó 17O Oº lpr 85
Christine KALHEP 27:ó5 87 1o7 1O Feb 8o
15 AU5TPALIA 3óó AU5
Tasmin HCHAR0N 27:0ó 78 1O Oo lpr º3
5cphie BAPKEP 27:13 81 8 O1 0cl 8o
CeIia 5ULL0REPN 28:0ó 91 15 O5 Jul º2
Tara PALH 28:ó7 9ó 11 28 Jul 85
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:50 on 5unday, 2ó March 2013 AT-X5E-W-I--1--.5T1.W.v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
PLACE BIB NAME COUNTRY DATE of BIRTH RESULT
24 March 2013
73 %
TFMPFRlTURF HUMíDíTY
73 %
STlRT TíMF
FND TíMF
12:30
13:07
1 º7 Ragcs ßEBPRIWET FTH 11 Moy º/ 21:0ó
2 137 Lecnard BAP50T0N KFN 21 0cl º/ 21:08 - /
3 º5 Huktar EDPI5 FTH 1/ Jon º/ 21:13 - º
ó 75 Tsegay TUEHAY FRí 2O Dec º5 21:2ó - 22
5 1ó0 CcnsesIus KIPPUT0 KFN O8 Dec º/ 21:ó0 - 3o
ó 102 Birhan NEBEBEW FTH 21:ó2 - 38
7 óº ßhirmay ßREBPE5LA55IE FRí 1/ Nov º5 21:50 - /o
8 2óº Dawit WELDE5ILA5IE FRí 21:58 - 5/
º 1óó PcnaId KWEH0I KFN 1º Sep º5 21:58 - 5/
10 138 HichaeI BETT KFN 12 Jun º5 22:21 - 1.17
11 1ó5 Hcses LET0YIE KFN 27 Jon º5 22:28 - 1.2/
12 150 Hchammed ABID MlR 18 Mor º5 22:31 - 1.27
13 º1 YihuniIign ADANE FTH 2º Feb ºo 22:33 - 1.2º
1ó 15ó Zcuhair TALBI MlR O8 lpr º5 22:3ó - 1.3O
15 22ó AIex Kapchercmit CREP0P U0l O2 Jun º/ 22:35 - 1.31
1ó 233 AbdaIIah Kibet HANDE U0l 1O Moy º5 22:3ó - 1.32
17 ºó Bcnsa DIDA FTH 21 Jon º5 22:38 - 1.3/
18 151 0mar AIT CRITACREN MlR 15 Mor º5 22:38 - 1.3/
1º 1º0 Tumisang H0NNATLALA RSl O1 Jon º5 22:52 - 1./8
20 2ó2 Hatt HCCLINT0CK USl Oo Jon º/ 22:52 - 1./8
21 15ó Rassan ßRACR0UI MlR O1 Jon º5 22:53 - 1./º
22 13º EmmanueI Bett KIPP0N0 KFN 1/ Jul º5 22:53 - 1./º
23 152 Jacuad CREHLAL MlR 11 lpr º/ 23:03 - 1.5º
2ó 235 Ncwak CPAIß USl 2O lpr º/ 23:03 - 1.5º
25 ºº Tsegay RILUF FTH 28 Feb º/ 23:0ó - 2.OO
2ó 2ó3 HaIachy 5CRP0BILßEN USl O3 Jon º/ 23:12 - 2.O8
27 128 Yuki RIP0TA JPN 28 Moy º/ 23:13 - 2.Oº
28 127 Tatsuya RAYA5RI JPN O3 Moy º/ 23:1ó - 2.1O
2º 108 AIexandre 5ADDEDINE FRl 2º Sep º/ 23:1ó - 2.1O
30 2º Isaac Kiprutc KIHELI BFL Oº Mor º/ 23:15 - 2.11
31 130 Tadashi I55RIKI JPN O5 Jun º/ 23:17 - 2.13
32 12ó Lcrenzc DINI íTl O2 0cl º/ 23:18 - 2.1/
33 21 Hcrgan HCD0NALD lUS 23 lpr ºo 23:21 - 2.17
3ó 51 Benjamin FLANAßAN 0lN 11 Jon º5 23:21 - 2.17
35 111 Jcnathan DA¥IE5 0BR 28 0cl º/ 23:22 - 2.18
3ó 237 Darren FARY USl 1/ Moy º/ 23:25 - 2.21
37 110 HichaeI CALLEßAPI 0BR O1 Sep º/ 23:25 - 2.21
38 123 Yemaneberhan CPIPPA íTl 15 0cl ºo 23:2ó - 2.22
3º 231 Hcses Hartin KUP0Nß U0l O7 Jul º/ 23:27 - 2.23
ó0 23º Thcmas ßPARAH USl O/ Jun º/ 23:27 - 2.23
ó1 15 Jaccb BIPTWRI5TLE lUS O/ Jon º5 23:28 - 2.2/
ó2 238 Andrew ßAPDNEP USl 2O Feb º5 23:30 - 2.2o
ó3 5ó Pyan 5LEIHAN 0lN Oo Moy º5 23:32 - 2.28
óó 121 Ychannes CRIAPPINELLI íTl 18 lug º7 23:33 - 2.2º
ó5 12 Ramza Y0UCEFI lL0 12 lug º5 23:3ó - 2.3O
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:0º on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.R51..v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
óó 31 Thiagc ANDPÈ BRl O/ lug º5 23:35 - 2.31
ó7 1ó0 Picardc ßAPCIA MFX 2º lug º/ 23:37 - 2.33
ó8 17 Jack CUPPAN lUS 1º lpr º/ 23:38 - 2.3/
óº 18 Jack DA¥IE5 lUS O5 Jun º5 23:38 - 2.3/
50 125 5amueIe DINI íTl O2 0cl º/ 23:38 - 2.3/
51 120 HichaeI WAPD 0BR 1O Dec º/ 23:39 - 2.35
52 135 Ridetc YAHANAKA JPN 17 Mor º/ 23:ó0 - 2.3o
53 55 Trcy 5HITR 0lN O5 0cl º5 23:ó0 - 2.3o
5ó 10ó DanieI DELATTPE FRl 1o Mor º/ 23:ó3 - 2.3º
55 12ó ItaIc 0UAZZ0LA íTl 1O Moy º/ 23:ó5 - 2./1
5ó 103 Hehdi BELRADJ FRl 1O Jun º5 23:ó5 - 2./1
57 52 Christian ßPA¥EL 0lN 11 Feb º/ 23:ó7 - 2./3
58 10º ßcrdcn BEN50N 0BR 12 Moy º/ 23:50 - 2./o
5º 131 Yusuke NI5RIYAHA JPN O7 Nov º/ 23:50 - 2./o
ó0 1ó5 Haciej BIELAWIEC P0L 28 Feb º/ 23:50 - 2./o
ó1 1ó2 ¥ictcr H0NTAÑEZ MFX O1 Mor º/ 23:5ó - 2.5O
ó2 107 EmmanueI P0UD0LFF-LÉ¥I55E FRl 3O Jul º5 23:5ó - 2.5O
ó3 10 Ahmed 5LIHANE lL0 O1 Jon º5 23:55 - 2.51
óó 7º PaúI CELADA FSP Oº Sep º5 23:5ó - 2.52
ó5 1º 5ean ßUINEY lUS 12 Moy º/ 23:57 - 2.53
óó 105 Ramza RABJA0UI FRl O/ Dec º/ 23:59 - 2.55
ó7 17º HigueI HAP0UE5 P0R 1O Jon º5 23:59 - 2.55
ó8 215 AbdessaIem AY0UNI TUN 1o Moy º/ 23:59 - 2.55
óº 10ó Thecdcre KLEIN FRl 1/ Nov º/ 23:59 - 2.55
70 217 Fahmi DRIAB TUN 22 Feb º/ 23:59 - 2.55
71 122 Nekagenet CPIPPA íTl 1o Sep º/ 2ó:02 - 2.58
72 11ó WiIIiam PAUL50N 0BR 17 Nov º/ 2ó:03 - 2.5º
73 170 PafaI HATU5ZCZAK P0L 13 Jul º/ 2ó:05 - 3.O1
7ó óº Brandcn ALLEN 0lN Oº 0cl º5 2ó:05 - 3.O1
75 82 Hchamed JELL0UL FSP 3O Jun º/ 2ó:07 - 3.O3
7ó 1óº AIeksander KU5HIEPZ P0L O2 Dec º5 2ó:08 - 3.O/
77 112 Lewis LL0YD 0BR 2º lpr º/ 2ó:17 - 3.13
78 5ó Hike TATE 0lN O1 lpr º5 2ó:21 - 3.17
7º 8 Brahim HARAHHEDI lL0 Oo Dec º/ 2ó:28 - 3.2/
80 87 Jcnathan P0HE0 FSP 13 lug º/ 2ó:28 - 3.2/
81 133 Kazuki TAKARA5RI JPN 2o lug º/ 2ó:28 - 3.2/
82 7 Nadhir ß0UA5HIA lL0 1o 0cl º/ 2ó:32 - 3.28
83 33 Jcsé Pcdrigc DA 5IL¥A BRl Oo lug º/ 2ó:32 - 3.28
8ó 18º Pantsc H0K0PANE RSl O1 Jon º/ 2ó:35 - 3.31
85 17ó 5zymcn T0P0LNICKI P0L O/ Feb º/ 2ó:38 - 3.3/
8ó 22 5tewart HC5WEYN lUS O1 Jun º5 2ó:38 - 3.3/
87 30 Andrei BUPDUKE¥ICR BLR 25 Mor º5 2ó:ó1 - 3.37
88 171 PaweI PANKPAT0W P0L 1O lpr º5 2ó:ó2 - 3.38
8º 15º Edgar AIan ßAPCÍA MFX 2º Jon º/ 2ó:ó2 - 3.38
º0 ó7 AIeksandar Y0T0¥5KI BUL 23 Jul º5 2ó:ó7 - 3./3
º1 5 5eif Eddine DJAPH0UNI lL0 17 lug º/ 2ó:52 - 3./8
º2 21ó Pcmdhane BADPI TUN 25 Mor º/ 2ó:52 - 3./8
º3 ó FayçaI D0UCEN lL0 25 Nov º5 2ó:5ó - 3.5O
ºó 3ó AdéIic D05 5ANT05 BRl 22 lug º/ 2ó:5ó - 3.52
º5 218 Iheb ßTAPI TUN 17 Feb º/ 2ó:57 - 3.53
ºó 221 BiIeI HAP0UANI TUN 17 Jun º/ 25:11 - /.O7
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:0º on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.R51..v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
º7 2ó7 Emad Hahdi ABDULLAR YFM O1 Jon º/ 25:13 - /.Oº
º8 213 Nattawut INNUH THl O2 Feb º/ 25:1ó - /.1O
ºº 7ó Harc ALCALÁ FSP O7 Nov º/ 25:18 - /.1/
100 225 HichaeI CREP0P U0l O/ Jul º5 25:20 - /.1o
101 1º3 Thabang NKUNA RSl Oº 0cl º5 25:22 - /.18
102 211 5crnram BANßBUNNAK THl 2o Jun º/ 25:27 - /.23
103 21º Najmeddine RANNACRI TUN O1 Feb º5 25:ó1 - /.37
10ó 181 Andrés APP0Y0 PUR O7 Jun º5 25:50 - /./o
105 ó3 HIJUENIHA 0HN O8 Jun º5 25:51 - /./7
10ó ó0 DANHUZRENCIWANß 0HN O8 0cl ºo 25:52 - /./8
107 212 Nattawat INNUH THl O2 Feb º/ 25:52 - /./8
108 182 ¥ictcr 5ANTANA PUR O2 0cl º/ 2ó:2ó - 5.2O
10º 183 CreeI CRA¥ALALA RSl O5 Nov ºo 27:23 - o.1º
110 35 ¥ictcr ¥inicius DA 5IL¥A BRl 1º Sep º5 29:23 - 8.1º
155 Harcuane KARLA0UI MlR 1o Jon º/ DNF
172 Damian PUDNIK P0L 2º lpr º5 DNF
21ó Thanapcn PATTANAPR0L5AN THl 3O lpr º5 DNF
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:0º on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.R51..v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
Team Standings
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
24 March 2013 12:30
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1 ETRI0PIA 23 ETR
Ragcs ßEBPRIWET 21:0ó 1 º7 11 Moy º/
Huktar EDPI5 21:13 3 º5 1/ Jon º/
Birhan NEBEBEW 21:ó2 ó 1O2
YihuniIign ADANE 22:33 13 º1 2º Feb ºo
Bonso DíDl 22.38 17 º/ 21 Jon º5
Tsegoy HíLUF 23.O/ 25 ºº 28 Feb º/
2 KENYA 2ó KEN
Lecnard BAP50T0N 21:08 2 137 21 0cl º/
CcnsesIus KIPPUT0 21:ó0 5 1/O O8 Dec º/
PcnaId KWEH0I 21:58 9 1// 1º Sep º5
HichaeI BETT 22:21 10 138 12 Jun º5
Moses LFT0YíF 22.28 11 1/5 27 Jon º5
Fmmonuel Bell KíPR0N0 22.53 22 13º 1/ Jul º5
3 H0P0CC0 ó5 HAP
Hchammed ABID 22:31 12 15O 18 Mor º5
Zcuhair TALBI 22:3ó 1ó 15o O8 lpr º5
0mar AIT CRITACREN 22:38 18 151 15 Mor º5
Rassan ßRACR0UI 22:53 21 15/ O1 Jon º5
Joouod 0HFMLlL 23.O3 23 152 11 lpr º/
Morouone KlHLl0Uí DNF 155 1o Jon º/
ó UNITED 5TATE5 10ó U5A
Hatt HCCLINT0CK 22:52 20 2/2 Oo Jon º/
Ncwak CPAIß 23:03 2ó 235 2O lpr º/
HaIachy 5CRP0BILßEN 23:12 2ó 2/3 O3 Jon º/
Darren FARY 23:25 3ó 237 1/ Moy º/
Thomos 0RlHlM 23.27 /O 23º O/ Jun º/
lndrew 0lRDNFR 23.3O /2 238 2O Feb º5
5 JAPAN 138 JPN
Yuki RIP0TA 23:13 27 128 28 Moy º/
Tatsuya RAYA5RI 23:1ó 28 127 O3 Moy º/
Tadashi I55RIKI 23:17 31 13O O5 Jun º/
Ridetc YAHANAKA 23:ó0 52 135 17 Mor º/
Yusuke NíSHíYlMl 23.5O 5º 131 O7 Nov º/
Kozuki TlKlHlSHí 2/.28 81 133 2o lug º/
ó ITALY 1óó ITA
Lcrenzc DINI 23:18 32 12/ O2 0cl º/
Yemaneberhan CPIPPA 23:2ó 38 123 15 0cl ºo
Ychannes CRIAPPINELLI 23:33 óó 121 18 lug º7
5amueIe DINI 23:38 50 125 O2 0cl º/
ílolo 0UlZZ0Ll 23./5 55 12o 1O Moy º/
Nekogenel 0RíPPl 2/.O2 71 122 1o Sep º/
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:10 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.5T1.M.v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
7 UßANDA 170 UßA
AIex Kapchercmit CREP0P 22:35 15 22/ O2 Jun º/
AbdaIIah Kibet HANDE 22:3ó 1ó 233 1O Moy º5
Hcses Hartin KUP0Nß 23:27 39 231 O7 Jul º/
HichaeI CREP0P 25:20 100 225 O/ Jul º5
8 AU5TPALIA 171 AU5
Hcrgan HCD0NALD 23:21 33 21 23 lpr ºo
Jaccb BIPTWRI5TLE 23:28 ó1 15 O/ Jon º5
Jack CUPPAN 23:38 ó8 17 1º lpr º/
Jack DA¥IE5 23:38 ó9 18 O5 Jun º5
Seon 0UíNFY 23.57 o5 1º 12 Moy º/
Sleworl M0SWFYN 2/.38 8o 22 O1 Jun º5
9 ßPEAT BPITAIN & N.I. 181 ßBP
Jcnathan DA¥IE5 23:22 35 111 28 0cl º/
HichaeI CALLEßAPI 23:25 37 11O O1 Sep º/
HichaeI WAPD 23:39 51 12O 1O Dec º/
ßcrdcn BEN50N 23:50 58 1Oº 12 Moy º/
Williom PlULS0N 2/.O3 72 11/ 17 Nov º/
Lewis LL0YD 2/.17 77 112 2º lpr º/
10 CANADA 187 CAN
Benjamin FLANAßAN 23:21 3ó 51 11 Jon º5
Pyan 5LEIHAN 23:32 ó3 5/ Oo Moy º5
Trcy 5HITR 23:ó0 53 55 O5 0cl º5
Christian ßPA¥EL 23:ó7 57 52 11 Feb º/
Brondon lLLFN 2/.O5 7/ /º Oº 0cl º5
Mike TlTF 2/.21 78 5o O1 lpr º5
11 FPANCE 201 FPA
AIexandre 5ADDEDINE 23:1ó 29 1O8 2º Sep º/
DanieI DELATTPE 23:ó3 5ó 1O/ 1o Mor º/
Hehdi BELRADJ 23:ó5 5ó 1O3 1O Jun º5
EmmanueI P0UD0LFF-LÉ¥I55E 23:5ó ó2 1O7 3O Jul º5
Homzo HlBJl0Uí 23.5º oo 1O5 O/ Dec º/
Theodore KLFíN 23.5º oº 1Oo 1/ Nov º/
12 ALßEPIA 2ó9 ALß
Ramza Y0UCEFI 23:3ó ó5 12 12 lug º5
Ahmed 5LIHANE 23:55 ó3 1O O1 Jon º5
Brahim HARAHHEDI 2ó:28 79 8 Oo Dec º/
Nadhir ß0UA5HIA 2ó:32 82 7 1o 0cl º/
Seif Fddine DJlRM0UNí 2/.52 º1 5 17 lug º/
Foyçol D0U0FN 2/.5/ º3 o 25 Nov º5
13 P0LAND 29ó P0L
Haciej BIELAWIEC 23:50 ó0 1o5 28 Feb º/
PafaI HATU5ZCZAK 2ó:05 73 17O 13 Jul º/
AIeksander KU5HIEPZ 2ó:08 7ó 1oº O2 Dec º5
5zymcn T0P0LNICKI 2ó:38 85 17/ O/ Feb º/
Powel PlNKRlT0W 2/./2 88 171 1O lpr º5
Domion RUDNíK DNF 172 2º lpr º5
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:10 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.5T1.M.v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Junior Race Men
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1ó 50UTR AFPICA 313 P5A
Tumisang H0NNATLALA 22:52 19 1ºO O1 Jon º5
Pantsc H0K0PANE 2ó:35 8ó 18º O1 Jon º/
Thabang NKUNA 25:22 101 1º3 Oº 0cl º5
CreeI CRA¥ALALA 27:23 109 183 O5 Nov ºo
15 5PAIN 318 E5P
PaúI CELADA 23:5ó óó 7º Oº Sep º5
Hchamed JELL0UL 2ó:07 75 82 3O Jun º/
Jcnathan P0HE0 2ó:28 80 87 13 lug º/
Harc ALCALÁ 25:18 99 7o O7 Nov º/
1ó TUNI5IA 325 TUN
AbdessaIem AY0UNI 23:59 ó8 215 1o Moy º/
Fahmi DRIAB 23:59 70 217 22 Feb º/
Pcmdhane BADPI 2ó:52 92 21o 25 Mor º/
Iheb ßTAPI 2ó:57 95 218 17 Feb º/
Bilel MlR0UlNí 25.11 ºo 221 17 Jun º/
No|meddine HlNNl0Hí 25./1 1O3 21º O1 Feb º5
17 BPAZIL 333 BPA
Thiagc ANDPÈ 23:35 óó 31 O/ lug º5
Jcsé Pcdrigc DA 5IL¥A 2ó:32 83 33 Oo lug º/
AdéIic D05 5ANT05 2ó:5ó 9ó 3o 22 lug º/
¥ictcr ¥inicius DA 5IL¥A 29:23 110 35 1º Sep º5
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 13:10 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-M-I--1--.5T1.M.v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Junior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
PLACE BIB NAME COUNTRY DATE of BIRTH RESULT
24 March 2013
73 %
TFMPFRlTURF HUMíDíTY
73 %
STlRT TíMF
FND TíMF
12:00
12:25
1 130 Faith Chepngetich KIPYEß0N KFN 1O Jon º/ 17:51
2 135 Agnes Jebet TIP0P KFN 23 0cl º5 17:51
3 77 AIemitu REP0YE FTH Oº Moy º5 17:57 - o
ó 12º CarcIine Chepkcech KIPKIPUI KFN 2o Moy º/ 18:09 - 18
5 71 Puti AßA FTH 1o Jon º/ 18:18 - 27
ó 81 5cfiya 5REH5U FTH 12 Sep º/ 18:20 - 2º
7 12ó PcsefIine CREPNßETICR KFN 17 Jun º7 18:21 - 3O
8 127 5heiIa Chepngetich KETEP KFN 27 Jun º5 18:21 - 3O
º 73 Buze DIPIBA FTH Oº Feb º/ 18:29 - 38
10 7ó AIemitu RAWI FTH 1/ Nov ºo 18:35 - //
11 12ó PauIine Kaveke KAHULU KFN 3O Dec º/ 18:ó3 - 52
12 75 ßctytcm ßEBPE5LA5E FTH 15 Jon º5 18:óó - 53
13 1º1 Nancy CREPTEßEI U0l 12 Dec º/ 19:07 - 1.1o
1ó 1º3 5teIIa CRE5ANß U0l O1 Dec º5 19:09 - 1.18
15 1ó0 Fadwa 5IDI HADANE MlR 2O Nov º/ 19:17 - 1.2o
1ó ºó EmeIia ß0PECKA 0BR 2º Jon º/ 19:19 - 1.28
17 102 ßecrgia TAYL0P-BP0WN 0BR 15 Mor º/ 19:2ó - 1.35
18 11º Azusa 5UHI JPN 12 lug ºo 19:28 - 1.37
1º 122 Hiyuki UERAPA JPN 22 Nov º5 19:32 - 1./1
20 20ó Carrie ¥EPD0N USl O8 Mor º/ 19:33 - 1./2
21 ºº Amy EIcise NEALE 0BR O5 lug º5 19:3ó - 1./3
22 5ó Ychana ZEHUY FRí 1º Sep º5 19:35 - 1.//
23 20ó EmiIy 5TITE5 USl O2 Jun º/ 19:37 - 1./o
2ó 123 5aki Y05RIHIZU JPN 13 Jul º5 19:39 - 1./8
25 13 HichaeIa 0UINN lUS O7 Feb º5 19:39 - 1./8
2ó 1óº 5cfia ENNA0UI P0L 3O lug º5 19:ó5 - 1.5/
27 º3 Bcbby CLAY 0BR 1º Moy º7 19:ó5 - 1.5/
28 200 Kathryn KNIßRT USl 12 lpr º5 19:52 - 2.O1
2º 117 Haki IZUHIDA JPN 22 Jon ºo 19:5ó - 2.O3
30 ó Radjer 50UKRAL lL0 2/ Jon º5 19:55 - 2.O/
31 187 PachaeI Zena CREBET U0l O5 Nov ºo 19:55 - 2.O/
32 5ó Winta HEK0NEN FRí O1 Jon º7 19:58 - 2.O7
33 10ó Pebecca WE5T0N 0BR 2º Jul º/ 20:00 - 2.Oº
3ó 1º7 Erin FINN USl 1º Nov º/ 20:03 - 2.12
35 º2 AIex CLAY 0BR O2 Sep º5 20:11 - 2.2O
3ó 51 Hbrak EFPEH FRí 1O Dec º5 20:12 - 2.21
37 12 5amantha PPIHE lUS 21 Dec º5 20:18 - 2.27
38 202 5ydney 5C0TT USl 21 Jul º/ 20:19 - 2.28
3º 33 HiIitsa HIPCRE¥A BUL 2/ Moy º/ 20:20 - 2.2º
ó0 158 NataIia WIEPA P0L 13 Moy º5 20:23 - 2.32
ó1 1º0 Phanice CREHUTAI U0l O2 Feb º5 20:23 - 2.32
ó2 15º 5iIvana DIA5 P0R O5 Jun º/ 20:25 - 2.3/
ó3 113 Nanami A0KI JPN Oo Jon º5 20:28 - 2.37
óó 201 5amantha NADEL USl O5 Jun º/ 20:30 - 2.3º
ó5 17ó ßIenrcse XABA RSl 31 Dec º/ 20:31 - 2./O
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 12:25 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-W-I--1--.R51..v1
1 2
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
RESULTS
Junior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
óó óó HadeIine YUNßBLUT 0lN 2º Nov º/ 20:3ó - 2./3
ó7 ó1 HadeIine HCD0NALD 0lN O8 0cl º/ 20:3ó - 2./5
ó8 15ó Katarzyna PUTK0W5KA P0L 1/ Jon º/ 20:39 - 2./8
óº 37 JiIIian F0P5EY 0lN Oº Jun º5 20:ó0 - 2./º
50 º Amy CA5RIN lUS 28 Jul º/ 20:ó8 - 2.57
51 157 5yIwia 5LEZAK P0L O7 Nov º5 20:ó9 - 2.58
52 óó Adriana ßUTIÉPPEZ FSP O1 Sep º/ 20:50 - 2.5º
53 11ó Yui FUKUDA JPN O1 Jun º5 20:52 - 3.O1
5ó 1óó ZandiIe RADEBE RSl 2o Mor º/ 20:57 - 3.Oo
55 ó3 Cristina E5PEJ0 FSP 13 0cl º/ 20:58 - 3.O7
5ó 137 5cukaina ATANANE MlR 28 Jun º/ 21:08 - 3.17
57 155 PauIina PAWL0W5KA P0L 18 Nov º5 21:10 - 3.1º
58 5 NabiIa 5ENANI lL0 O1 lug º5 21:10 - 3.1º
5º 8º Jchanna ßEYEP CAPLE5 FRl 1O 0cl º5 21:11 - 3.2O
ó0 1ó Ccurtney 5C0TT lUS Oº 0cl º5 21:11 - 3.2O
ó1 ó3 5arah WI5HEP 0lN 2o 0cl ºo 21:13 - 3.22
ó2 1óó 5uniIda L0ZAN0 PFR 12 Jul ºo 21:18 - 3.27
ó3 ó0 NataIia RAWTR0PN 0lN 12 Jon º5 21:19 - 3.28
óó 150 AIicja K0NIECZEK P0L O2 Nov º/ 21:20 - 3.2º
ó5 58 Beatriz ÁL¥APEZ FSP 1o Dec º/ 21:27 - 3.3o
óó ó5 Xin CA0 0HN O2 Moy º5 21:29 - 3.38
ó7 7 5abrina YARI lL0 O5 0cl ºo 21:31 - 3./O
ó8 ó1 Diana DEL 5EP FSP O5 Jul º5 21:32 - 3./1
óº 1ó2 Laydy CUPA5I PFR 2O lug º5 21:ó1 - 3.5O
70 1ó3 EveIyn E5C0BAP PFR 27 Dec ºo 21:ó2 - 3.51
71 171 Thandeka EmiIy HANZANA RSl 3O Nov º5 21:óó - 3.53
72 3 5ara D0UI5 lL0 2O Mor º5 21:ó5 - 3.5/
73 1º JuIy DA 5IL¥A BRl 27 0cl º/ 21:óó - 3.55
7ó 1 LaIia BADJI lL0 22 lug º5 22:15 - /.2/
75 ó2 ßabrieIa 5TAFF0PD 0lN 13 Sep º5 22:23 - /.32
7ó 180 5cumaya D0UPI TUN 11 lpr º5 22:31 - /./O
77 178 Pafika ABDENNEBI TUN 1/ Jon º/ 22:31 - /./O
78 1ó5 Retaira PALACI05 PFR 1º 0cl ºo 22:3ó - /./3
7º 2ó Jéssica 50APE5 BRl O8 Feb º/ 22:ó5 - /.5/
80 2ó Jacira 5ANT05 BRl 25 Mor º/ 22:58 - 5.O7
81 23 NathaIia PAHALR0 BRl O8 Dec º5 22:59 - 5.O8
82 17º 5cumaya DRARPI TUN Oo Jon º5 23:21 - 5.3O
83 182 Jihen LA550UED TUN 27 Mor º5 23:38 - 5./7
8ó 181 Afef I55A0UI TUN O1 Dec º5 23:ó5 - 5.5/
85 1ó3 Annie B0TRHA RSl 2o Dec º5 23:ó5 - 5.5/
8ó 183 Ameni HANAI TUN 17 Jul º5 25:19 - 7.28
ó Kacuther KR0UD0UP lL0 23 lpr º/ DN5
1óó 5andra JALAYTA PLF 2o lpr ºo DN5
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 12:25 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-W-I--1--.R51..v1
2 2
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
Team Standings
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
24 March 2013 12:00
Junior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
1 KENYA 1ó KEN
Faith Chepngetich KIPYEß0N 17:51 1 13O 1O Jon º/
Agnes Jebet TIP0P 17:51 2 135 23 0cl º5
CarcIine Chepkcech KIPKIPUI 18:09 ó 12º 2o Moy º/
PcsefIine CREPNßETICR 18:21 7 12/ 17 Jun º7
Sheilo 0hepngelich KFTFR 18.21 8 127 27 Jun º5
Pouline Koveke KlMULU 18./3 11 12o 3O Dec º/
2 ETRI0PIA 23 ETR
AIemitu REP0YE 17:57 3 77 Oº Moy º5
Puti AßA 18:18 5 71 1o Jon º/
5cfiya 5REH5U 18:20 ó 81 12 Sep º/
Buze DIPIBA 18:29 9 73 Oº Feb º/
llemilu HlWí 18.35 1O 7o 1/ Nov ºo
0olylom 0FBRFSLlSF 18.// 12 75 15 Jon º5
3 ßPEAT BPITAIN & N.I. 81 ßBP
EmeIia ß0PECKA 19:19 1ó ºo 2º Jon º/
ßecrgia TAYL0P-BP0WN 19:2ó 17 1O2 15 Mor º/
Amy EIcise NEALE 19:3ó 21 ºº O5 lug º5
Bcbby CLAY 19:ó5 27 º3 1º Moy º7
Rebecco WFST0N 2O.OO 33 1O/ 2º Jul º/
llex 0LlY 2O.11 35 º2 O2 Sep º5
ó JAPAN 90 JPN
Azusa 5UHI 19:28 18 11º 12 lug ºo
Hiyuki UERAPA 19:32 19 122 22 Nov º5
5aki Y05RIHIZU 19:39 2ó 123 13 Jul º5
Haki IZUHIDA 19:5ó 29 117 22 Jon ºo
Nonomi l0Kí 2O.28 /3 113 Oo Jon º5
Yui FUKUDl 2O.52 53 11/ O1 Jun º5
5 UßANDA 99 UßA
Nancy CREPTEßEI 19:07 13 1º1 12 Dec º/
5teIIa CRE5ANß 19:09 1ó 1º3 O1 Dec º5
PachaeI Zena CREBET 19:55 31 187 O5 Nov ºo
Phanice CREHUTAI 20:23 ó1 1ºO O2 Feb º5
ó UNITED 5TATE5 105 U5A
Carrie ¥EPD0N 19:33 20 2Oo O8 Mor º/
EmiIy 5TITE5 19:37 23 2O/ O2 Jun º/
Kathryn KNIßRT 19:52 28 2OO 12 lpr º5
Erin FINN 20:03 3ó 1º7 1º Nov º/
Sydney S00TT 2O.1º 38 2O2 21 Jul º/
Somonlho NlDFL 2O.3O // 2O1 O5 Jun º/
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 12:27 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-W-I--1--.5T1.W.v1
1 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Junior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
7 P0LAND 1ó5 P0L
5cfia ENNA0UI 19:ó5 2ó 1/º 3O lug º5
NataIia WIEPA 20:23 ó0 158 13 Moy º5
Katarzyna PUTK0W5KA 20:39 ó8 15o 1/ Jon º/
5yIwia 5LEZAK 20:ó9 51 157 O7 Nov º5
Poulino PlWL0WSKl 21.1O 57 155 18 Nov º5
llic|o K0NíF0ZFK 21.2O o/ 15O O2 Nov º/
8 AU5TPALIA 172 AU5
HichaeIa 0UINN 19:39 25 13 O7 Feb º5
5amantha PPIHE 20:18 37 12 21 Dec º5
Amy CA5RIN 20:ó8 50 º 28 Jul º/
Ccurtney 5C0TT 21:11 ó0 1/ Oº 0cl º5
9 CANADA 203 CAN
HadeIine YUNßBLUT 20:3ó óó // 2º Nov º/
HadeIine HCD0NALD 20:3ó ó7 /1 O8 0cl º/
JiIIian F0P5EY 20:ó0 ó9 37 Oº Jun º5
5arah WI5HEP 21:13 ó1 /3 2o 0cl ºo
Nololio HlWTH0RN 21.1º o3 /O 12 Jon º5
0obrielo STlFF0RD 22.23 75 /2 13 Sep º5
10 ALßEPIA 227 ALß
Radjer 50UKRAL 19:55 30 o 2/ Jon º5
NabiIa 5ENANI 21:10 58 5 O1 lug º5
5abrina YARI 21:31 ó7 7 O5 0cl ºo
5ara D0UI5 21:ó5 72 3 2O Mor º5
Lolio BlDJí 22.15 7/ 1 22 lug º5
Kooulher KH0UD0UR DNS / 23 lpr º/
11 5PAIN 2ó0 E5P
Adriana ßUTIÉPPEZ 20:50 52 oo O1 Sep º/
Cristina E5PEJ0 20:58 55 o3 13 0cl º/
Beatriz ÁL¥APEZ 21:27 ó5 58 1o Dec º/
Diana DEL 5EP 21:32 ó8 o1 O5 Jul º5
12 50UTR AFPICA 255 P5A
ßIenrcse XABA 20:31 ó5 17/ 31 Dec º/
ZandiIe RADEBE 20:57 5ó 1oo 2o Mor º/
Thandeka EmiIy HANZANA 21:óó 71 171 3O Nov º5
Annie B0TRHA 23:ó5 85 1o3 2o Dec º5
13 PEPU 279 PEP
5uniIda L0ZAN0 21:18 ó2 1// 12 Jul ºo
Laydy CUPA5I 21:ó1 ó9 1/2 2O lug º5
EveIyn E5C0BAP 21:ó2 70 1/3 27 Dec ºo
Retaira PALACI05 22:3ó 78 1/5 1º 0cl ºo
1ó BPAZIL 313 BPA
JuIy DA 5IL¥A 21:óó 73 1º 27 0cl º/
Jéssica 50APE5 22:ó5 79 2o O8 Feb º/
Jacira 5ANT05 22:58 80 2/ 25 Mor º/
NathaIia PAHALR0 22:59 81 23 O8 Dec º5
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 12:27 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-W-I--1--.5T1.W.v1
2 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners
PLACE TEAM RESULT DATE of BIRTH RANK BIB COUNTRY
Team Standings
Junior Race Women
World Cross Country Championships
Bydgoszcz (POL)
24 March 2013
15 TUNI5IA 318 TUN
5cumaya D0UPI 22:31 7ó 18O 11 lpr º5
Pafika ABDENNEBI 22:31 77 178 1/ Jon º/
5cumaya DRARPI 23:21 82 17º Oo Jon º5
Jihen LA550UED 23:38 83 182 27 Mor º5
lfef íSSl0Uí 23./5 8/ 181 O1 Dec º5
lmeni MlNlí 25.1º 8o 183 17 Jul º5
Timing by 5EÌK0 Data processing by 0AN0N Ìssued at 12:27 on 5unday, 2ó March 2013 AT-XJ-W-I--1--.5T1.W.v1
3 3
Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners Official IAAF Partners

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful