You are on page 1of 1

DISKUSE DISKUSE

Zkušení poddůstojníci mohou také

Vize profesionálního z důvodu, že služebně mladší dů-
stojníci obvykle postrádají praktické
zkušenosti, sloužit jako jejich učitelé
Mužstvo Poddůstojníci

poddůstojnického a mentoři.
V Československu a později v České
republice nebyl v letech 1918 až 2004

a praporčického sboru poddůstojnický sbor plně profesiona-
lizován. Přestože u některých složek
OS (např. u Hradní stráže v letech
vojín svobodník
Praporčíci
desátník četař rotný

11111
1918 – 1939 a 1945 – 1952) v různých
časových obdobích docházelo k pro­
Chceme-li se podívat zblízka na pro­ do funkce, která poskytuje jisté neděli- fesionalizaci poddůstojnického sboru,
Příspěvek d o diskuse blematiku hodnostních sborů a struktur telné velitelské a kázeňské pravomoci nejednalo se o trvalý nebo plošný
vojenských hodností, musíme si uvě- nad mužstvem. Poddůstojnický sbor trend. K částečné profesionalizaci
domit, že situace v ozbrojených silách vykonává nižší a střední velitelský, ad­ poddůstojnického sboru (od 1. pro­
Text: prap. Dušan ROVENSKÝ členských zemi NATO se velmi liší. ministrativní a technický management. since 1999 rotmistrovského sboru)
A to i mezi různými složkami uvnitř Poddůstojníci v nižších a středních začalo docházet od roku 1992 a teprve rotmistr nadrotmistr praporčík nadpraporčík štábní
jednotlivých armád. I když rozdíly hodnostech (v současné době v AČR v průběhu roku 1999 byla zahájena praporčík
O autorovi existují i mezi důstojnickými sbory přibližně nadrotmistr až praporčík) profesionalizace poddůstojnického sbo­ Návrh hodnostního označení hodnostních sborů mužstva, poddůstojníků a praporčíků
(počet hodností sahá od šesti do 13), slouží zejména ve funkcích velitelů ru ve větším měřítku. Tento proces byl
Dušan Rovenský studoval přeci jen výraznější rozdíly jsou a zástupců velitelů nižších organi- završen v lednu 2005, kdy došlo k plné stanovených ve vojenských předpisech, ke splnění cílů operace (METL -
doma i v zahraničí. na straně sboru poddůstojnického, kde začních celků, instruktorů a adminis­ profesionalizaci českých OS. publikacích a dalších dokumentech. Mission Essential Task List),
rozpětí hodností sahá od dvou do 14. trativních a technických specialistů. Hlavním důvodem k plné profesio­ Poddůstojníci a praporčíci budou od­ ■ plánovat, organizovat a řídit činnost
Vojákem v činné službě Určitým vodítkem v této „džungli“ Poddůstojníci ve vyšších hodnostech nalizaci AČR bylo zejména zkvalitnění povědni za to, že výcvik podřízených a provádět výcvik podřízených jed­
je dvanáctým rokem. hodností je STANAG 2116, který sta­ (v AČR přibližně nadpraporčík až štáb­ činnosti příslušníků vykonávajících vojáků bude prováděn s vysokou kva­ notlivců, osádek, obsluh, družstev
Prošel několika funkcemi novuje 10 důstojnických hodností (OF1 ní praporčík) obvykle slouží ve funk­ nižší výkonné, technické a velitelské litou, s vysokým nasazením a zaměře­ a dalších malých jednotek,
na různých velitelských až OF10) a devět hodností pro mužstvo cích administrativních a technických funkce a zefektivnění nákladů vynaklá­ ním na poznatky získané ze soudobého ■ analyzovat a vyhodnocovat výcvik
stupních, absolvoval řadu a poddůstojníky (OR1 až OR9). odborných náčelníků, samostatných daných na jejich výcvik a vzdělávání. operačního nasazení. Poddůstojníci a činnost podřízených jednotlivců,
kurzů v Česku a USA. Ve většině členských zemí NATO technických a odborných pracovníků Potenciál profesionalizované armády a praporčíci budou plánovat, organizo­ osádek, obsluh, družstev a dalších
je možno poddůstojníka definovat jako a poradců vyšších důstojníků a generá­ však bude plně využit teprve tehdy, vat, řídit a vyhodnocovat každodenní malých jednotek tak, aby nadřízení
Od roku 2005 zastával příslušníka ozbrojených sil jmeno­ lů. Poddůstojníci vytvářejí „spojovací pokud k tomu budou vytvořeny odpoví­ činnost podřízených podle pokynů důstojníci byli objektivně informo­
funkci vrchního praporčíka vaného do hodnosti a ustanoveného článek“ mezi mužstvem a důstojníky. dající legislativní podmínky. Tyto pod­ nadřízených důstojníků. váni o stavu vycvičenosti,
sil podpory a výcviku. mínky je nezbytné kvalitně zpracovat – Poddůstojnický a praporčický sbor ■ vykonávat úzce specializovanou
V rámci jejího výkonu na základě zkušeností s profesionalizací dále vykonává úzce specializované štábní a technickou činnost ve své
Tabulka: Ekvivalenty hodností podle STANAG 2 1 1 6 v OS ostatních států NATO – a zapraco­ štábní a technické funkce v rámci odbornosti,
mj. napsal rozsáhlou
stať „Profesionální, vat je do legislativy ČR a resortu MO, své odbornosti a pomáhá nadřízeným ■ motivovat podřízené ke kariérnímu
Armáda Armáda Armáda
Hodnost což doposud nebylo učiněno. důstojníkům v komplexním řízení dané a odbornému růstu,
nebo profesionalizovaný Spojených států Velké Británie České republiky
odbornosti. ■ usměrňovat kariérní a odborný růst
poddůstojnický sbor?“, Sergeant Major of Návrh vymezení místa Hodnostně vyšší a služebně starší podřízených.
kterou zveřejnil ve druhém OR9
the Army, Command Warrant Offi cer First
štábní praporčík a úlohy poddůstojnického poddůstojníci a praporčíci budou me­
čísle loňského ročníku Sergeant Major, Class a praporčického sboru todicky a odborně řídit hodnostně nižší Návrh hodnostního označení
Vojenských rozhledů. Sergeant Major Základním výkonným pilířem OS a služebně mladší poddůstojníky a pra- a rozdělení do hodnostních sborů
Ze stati čerpá i tento First Sergeant, Warrant Offi cer České republiky bude poddůstojnický porčíky. Služebně starší poddůstojníci Návrh hodnostního označení kopíru­
OR8 nadpraporčík
Master Sergeant Second Class a praporčický sbor, který bude odpo­ a praporčíci budou radit a pomáhat je návrh z roku 1995 (který nebyl zave­
článek, jenž je autorovým
OR7 Sergeant First Class Staff Sergeant praporčík vídat zejména za výcvik jednotlivců, služebně mladším důstojníkům při sou­ den) a vychází z hodnostního označení
příspěvkem do diskuse osádek, obsluh, družstev a dalších časném zachovávání pravidel vojenské a názvů hodností československé
na téma „Profesionální OR6 Staff Sergeant Sergeant podpraporčík
malých jednotek v rámci své odbor­ zdvořilosti a kázně. armády z let 1930 - 1939. Hodnostní
poddůstojnický OR5 Sergeant Sergeant štábní rotmistr nosti. Poddůstojnický a praporčický sbor mužstvo: vojín (OR1), svobodník
a praporčický sbor“. OR4 Corporal, Specialist Corporal rotmistr, nadrotmistr sbor bude také zabezpečovat transfor­ Hlavními úlohami poddůstojnického (OR2). Hodnostní sbor poddůstojníci:
Od 1. ledna 2009 vykonává maci rekruta ve vojáka u výcvikových a praporčického sboru bude: desátník (OR3), četař (OR4), rotný
Private
OR3 Lance Corporal rotný útvarů a zařízení. Dále bude odpoví­ ■ zaměňt výcvik podřízených jed­ (OR5). Hodnostní sbor praporčíci:
praporčík Dušan Rovenský First Class
dat za pokračování této transformace notlivců, osádek, obsluh, družstev rotmistr (OR6), nadrotmistr (OR7),
funkci ve zpravodajské Private svobodník, u operačních útvarů tím, že bude a dalších malých jednotek tak, aby praporčík (OR8), nadpraporčík a štábní
OR2 Private (PV2)
odbornosti. (Class 1-3) desátník, četař provádět výcvik, jeho analýzu a hodno­ probíhal v souladu se seznamem praporčík (oba OR9).
OR1 Private (PV1) Private (Class 4) vojín cení podřízených vojáků dle standardů základních úkolů jednotky nutných (Dokončení v příštím čísle)

40 41