ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΔΑ ΤΟ

ΘΑΔΔΑΙΟ
Κυριακή, 19 Ιούνιος 2011 01:52 Kiriakos
Diamantopoulos

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΙΟΥΔΑ ΤΟ ΘΑΔΔΑΙΟΗ παρακάτω
Προσευχή, είναι Προσευχή
εννεαημέρου, προς τον
Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο. Λέγεται,
ότι όταν συναντάμε προβλήματα
ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει
βοήθεια και έχουμε σχεδόν
απελπιστεί.
Οι προσευχές του εννεαημέρου
πρέπει να λέγονται έξι (6) φορές
την ημέρα, επί εννέα (9) συνεχείς

πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού.ημέρες. Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί. Άγιε Ιούδα Θαδδαίε. η Ορθοδοξία. όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται. να φέρνεις ορατή και . Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Προσευχή: Αγιώτατε Απόστολε. Οι προσευχές εισακούγονται την εννάτη και πριν και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη Χάρη που ζητάτε. σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείτε ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων. Προσευχήσου για μένα.

Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης. να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη. ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε. και βάσανα – (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδος. σ’ όλες μου τις ανάγκες. και μ’ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα. Είθε το όνομα της Αγίας Τριαάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ . δοκιμασίες. Υπόσχομαι. ΑΜΗΝ.γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας. ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου. Να σε τιμώ πάντοτε.

να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτεινά. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. ΑΜΗΝ. Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Άγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας. ΑΜΗΝ. ΑΜΗΝ.όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος. Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες. . στους αιώνες των αιώνων. ΑΜΗΝ.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. ο Ιησούς. αγιασθήτω το όνομά Σου. γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί . ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. ΑΜΗΝ. ελθέτω η Βασιλεία Σου. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν. ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη.

. ΑΜΗΝ.και την ώρα του θανάτου ημών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful