You are on page 1of 1

DISKUSE DISKUSE

Vize profesionálního apod.), které vyžadují předchozí
praxi na středních, úzce specia­
lizovaných funkcích u bojových
b. vyšší štábní funkce (starší
pracovník štábu-specialista)
na taktickém, operačním a stra­
c. nejvyšší učitelské funkce
(starší učitel) ve vzdělávacích
zařízeních, ve kterých

poddůstojnického
útvarů, útvarů bojové podpory tegickém stupni, probíhá kariérová příprava
nebo útvarů bojového zabez- c. učitelské funkce (učitel) poddůstojnického
pečení (v hodnostním rozpětí ve vzdělávacích zařízeních, a praporčického sboru.
rotmistr – nadrotmistr), ve kterých probíhá kariérová 10. Praporčíci v hodnosti štábní pra-

a praporčického sboru e. vyšší instruktorské funkce (ve­
doucí instruktor) u výcvikových
útvarů a zařízení.
8. Praporčíci v hodnosti praporčík
příprava poddůstojnického
a praporčického sboru.
9. Praporčíci v hodnosti nadprapor-
čík budou vykonávat
porčík budou vykonávat
a. nejvyšší řídící funkce na ope­
račním a strategickém stupni
(vrchní praporčík OV, vrchní
skladník, starší kuchař, starší c. střední, úzce specializované budou vykonávat a. řídící funkce na stupni brigáda praporčík sekce MO, hlavní
Příspěvek d o diskuse mechanik, starší spojař, starší funkce (starší zdravotník, starší a. řídící funkce na stupni (vrchní praporčík brigády) u bo­ praporčík AČR).
ženista apod.), které vyžadují technik, inspektor apod.), které prapor (vrchní praporčík jových útvarů, útvarů bojové
předchozí praxi na základních vyžadují předchozí praxi na niž­ praporu) u bojových útvarů, podpory nebo útvarů bojového Návrh vstupu do kariéry,
Text: prap. Dušan ROVENSKÝ výkonných funkcích u bojo­ ších, úzce specializovaných útvarů bojové podpory zabezpečení, průběh kariéry a jmenování
vých útvarů, útvarů bojové funkcích u bojových útvarů, nebo útvarů bojového b. nejvyšší štábní funkce (starší do vyšších hodností
(Dokončení) podpory nebo útvarů bojového útvarů bojové podpory nebo zabezpečení, pracovník štábu-specialista) Podle dokumentu Transformace
zabezpečení, útvarů bojového zabezpečení na strategickém stupni, resortu MO ČR (viz A report 2007,
V minulém čísle jsme otiskli první b. nižší, úzce specializované funk­ (v hodnostním rozpětí četař zvláštní číslo) by nejpozději počátkem
část stejnojmenného článku, v níž ce (zdravotník, technik, mladší – rotný), roku 2010 měl být zahájen nový
se autor mj. zabýval návrhem vyme­ inspektor apod.), které nevyža­ d. základní instruktorské funkce systém řízení kariér. Zejména by
zení místa a úlohy poddůstojnického dují předchozí praxi u bojových (instruktor) u výcvikových se mělo jednat o změnu struktury
a praporčického sboru a přidal i svůj útvarů, útvarů bojové podpory útvarů a zařízení. hodností, změnu poslání hodnostních
grafický návrh na hodnostní označení nebo útvarů bojového zabez- 6. Praporčíci v hodnosti rotmistr sborů (vytvoření mužstva,
příslušníků hodnostních sborů muž­ pečení (v hodnostním rozpětí budou vykonávat poddůstojnického a praporčického
stva, poddůstojníků a praporčíků. Dnes svobodník – desátník), a. řídící funkce na stupni četa sboru), objektivizaci hodnocení
pokračuje obecnou charakteristikou c. zdvojené základní výkon­ (zástupce velitele čety) u bo­ a umožnění využívání změn doby
činností příslušníků v jednotlivých né funkce, které nevyžadují jových útvarů, útvarů bojové výsluhy v hodnosti (minimální
hodnostech a návrhem kariérního řádu předchozí praxi (řidič-skladník, podpory nebo útvarů bojového i maximální). Součástí systému řízení
pro oba hodnostní sbory. potápěč-průzkumník apod.). zabezpečení, kariér by měl být kariérní řád.
4. Poddůstojníci v hodnosti četař b. odborné funkce na stupni rota Nový systém řízení kariér by měl
Návrh charakteristik budou vykonávat (výkonný praporčík roty, tech­ vycházet ze základních principů,
činností v jednotlivých a. řídící funkce na stupni nižším nik roty), kterými jsou transparentnost
hodnostech než družstvo (velitel týmu, veli­ c. střední štábní funkce (pracovník podmínek kariérového postupu
1. Vojáci v hodnosti vojín budou tel roje, velitel obsluhy, správce štábu) na taktickém stupni, vojáků a systémů jeho řízení, rovné
vykonávat skladu apod.) u bojových útva­ d. střední instruktorské funkce příležitosti pro všechny vojáky,
a. základní, odbornou a speciální rů, útvarů bojové podpory nebo (starší instruktor) u výcviko­ objektivnost výběru na základě
přípravu před zařazením na zá­ útvarů bojového zabezpečení, vých útvarů a zařízení. dosahovaných výsledků a potenciálu
kladní výkonné funkce u bo­ b. vyšší výkonné funkce (střelec- 7. Praporčíci v hodnosti nadrotmistr pro vyšší hodnost/funkci, výkon
jových útvarů, útvarů bojové -operátor, ženista-pyrotechnik budou vykonávat služby vojáka v místě podle potřeb
podpory nebo útvarů bojového apod.), které vyžadují předchozí a. řídící funkce na stupni rota OS ČR a možnost výstupu z kariéry
zabezpečení. praxi na středních výkonných (vedoucí praporčík roty) u bo­ na kterékoliv úrovni. Zásadním
2. Vojáci v hodnosti svobodník funkcích u bojových útvarů, jových útvarů, útvarů bojové předpokladem pro výše uvedené
budou vykonávat útvarů bojové podpory nebo podpory nebo útvarů bojového změny jsou radikální legislativní
a. základní výkonné funkce (stře- útvarů bojového zabezpečení. zabezpečení, změny.
lec, řidič, skladník, kuchař, me­ 5. Poddůstojníci v hodnosti rotný b. odborné funkce na stupni Z výše uvedených důvodů
chanik, spojař, ženista apod.), budou vykonávat prapor a vyšším (náčelník POI, se jeví jako nezbytné, aby v nově
které nevyžadují předchozí a. řídící funkce na stupni družstvo náčelník parku techniky, náčel- navrhovaném hodnostním systému
praxi u bojových útvarů, útvarů (velitel družstva apod.) u bo­ ník KTS apod.), mužstva, poddůstojníků a praporčíků
bojové podpory nebo útvarů jových útvarů, útvarů bojové c. vyšší štábní funkce (starší byl umožněn vstup do kariéry
bojového zabezpečení. podpory nebo útvarů bojového pracovník štábu) na taktickém Současný (vlevo) v nejnižší hodnosti (OR1 - vojín)
3. Poddůstojníci v hodnosti desátník zabezpečení, a operačním stupni, a navrhovaný (vpravo) a pouze ve výjimečných případech,
budou vykonávat b. nižší štábní funkce (mladší d. vyšší, úzce specializované funk­ systém vstupu do kariér kdy se jedná zejména o úzkoprofi lové
a. střední výkonné funkce (starší pracovník štábu) na taktickém ce (zdravotník-specialista, tech- specialisty, v nejnižší poddůstojnické
střelec, starší řidič, starší stupni, nik-specialista, starší inspektor hodnosti (OR3 - desátník).

38 39