P. 1
recnik ekonomije

recnik ekonomije

|Views: 16|Likes:
Published by Ivana Icic
svi ekonomski pojmovi na jednom mestu
svi ekonomski pojmovi na jednom mestu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ivana Icic on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

REČNIK POJMOVA IZ EKONOMIJE A

ABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najčešće 20% predmeta sačinjava 80% vrednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvrđuju se koji su to predmeti/artikli. ADMINISTRACIJA – označava u poduzetništvima-poduzećima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji-direktori menedžeri spadaju u administraciju. Razvojni i istraživački odeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u preduzetništu/preduzeću obično iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih. AKONTACIJA - je isplata izvršiocu određenog iznosa novca pre završetka posla. AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unapred određenu namenu. AKTIVA - ukupna vrednost imovine preduzeća. AKUMULACIJA - podrazumeva u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti. AKVIZICIJA - označava proces spajanja dva ili više preduzeća u jedno. Firma koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem. ALGORITAM - označava zbir kodiranih sistem i procedura za rešavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom programa, instrukcija i postupaka AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine preduzeća). Namena amortizacije je zamena potrošenih sredstava preduzeća za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčešće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima. ANALITIČAR – osoba koja u bankama, brokerskim i savetničko investicijskim tvrtkama obavlja procene imovine preduzeća i daje procenu vrednosti deonica/poslovnih udela. ANALITIČKA KNJIGOVODSTVA - označava analitičku razradu nekih zbirnih računa glavne knjige ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne delove ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI - je postupak u kojem se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta. Analiza se primenjuje kod odlučivanja o prihvatljivosti nekog projekta ANALIZA BILANCE - je metoda kojom se bilanca preduzeća raščlanjuje i komparativno upoređuje sa svojim sastavnim delovima. ANKETA - označava istraživanja koja se najčešće sprovode u pisanom obliku. U anketi se utvrđuje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik ANUITET - označava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primenu na računaru APRECIJACIJA - predstavlja porast vrednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija. ARBITRAŽA – predstavlja nedržavni organ kojem stranke sporazumno poveravaju donošenje odluke za rešavanje njihovog spora. ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tržištu AUTORIZIRANE DEONICE (odobrene) - predstavlja unapred odobreno izdavanje deonica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima do 50% temeljnog kapitala AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korištenja svojeg dela AUTORSKO DELO – označava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.

Rukovodioci tog centra snose odgovornost za njegovo poslovanje CENTRALIZACIJA . Baze znanja sastavni su elementi ekspertnih sistema za donošenje odluka.predstavlja skup datoteka podataka koje se koriste u procesu poslovanja korisnika BAZA PODATAKA .označava tiok gotovine u poslovanju preduzeća CENTAR ODGOVORNOSTI – u preduzećima označava mesto gde se prate svi troškovi i prihodi.skup od 8 bitova putem kojih se predstavljaju slova.(Bulletin board system) komunikacijsko informacijski sistem uz korišćenje računara modema i telefona za razmenjivanje podataka.je ček koji je sa prednje strane precrtan dvema paralelnim crtama.označava vrednost prodaje umanjenu za troškove prodaje i proizvodnje BERZA .finansijska institucija koja prima i pozajmljuje novac i plaća za njega kamate BARIRANI ČEK . C Abeceda CARINA – novčana vrednost koja se naplaćuje na robu ili usluge pri prielazu državne granice.označava rekapitulacioni kumulativni pregled prometa konta glavne knjige BRUTO DOBIT . Isplata se vrši prenosom sa žiro-računa trasanta na žiro-račun korisnika.označava u firmi mesto gde se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrednosnim papirima BLAGAJNIČKA ISPLATNICA .skup znanja i veština o nekom području nauke. robe. BBS . BERZOVNA VREDNOST DEONIČKOG DRUŠTVA .B Abeceda BAJT . brojevi i instrukcije računaru BANKA . BILANSA USPEHA .područje više država u kojima se međusobno ne naplaćuju carine CASH-FLOW . Takva mesta trgovanja pod nadzorom su finansijskih institucija države.CENA po kojoj se na berzi prodaju i kupuju deonice deoničkog društva BUSINESS .mesto na kojem se trguje robom i uslugama po pravilima berze. BERZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA .označava pojam u organizaciji u kojem sve odluke donosi vrhovno rukovodstvo.dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca u blagajnu BLAGAJNIČKA UPLATNICA .označava najmanju jedinicu količine informacija. informacija i elektronske pošte BILANSA STANJA . usluga i derivata vrednosnih papira. BAZA PODATAKA .RAČUN DOBITI I GUBITKA.uvjerenje . Centralizirano upravljanje produktivno je u malim preduzetničkim firmama.pojam koji obuhvaća svaku državnu aktivnost. link CERTIFIKAT .dokument kojim se evidentira ulaz gotovog novca u blagajnu BROKER . BIT . Imalac ga može naplatiti samo preko banke. Vrednost bita može biti "nula" ili "jedan" BLAGAJNA .naziv za osobu koja posreduje u kupovini i prodaji vrednosnih papira.oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava preduzeća na određeni dan.mesto na kojem se trguje vrednosnim papirima. BRUTO BILANCA .potvrda o kontrolisanom kvalitetu robe ili usluga . CARINSKA UNIJA . deviza.

označava cenu po kojoj maloprodajna trgovina kupuje robu CENA KOŠTANJA .je vlasnik deonice. u likvidacijskoj masi društva nakon što su podmireni interesi poverioca.prestavlja razliku između novčanih primitaka i izdataka u određenom vremenskom razdoblju. DEONICE BEZ PRAVA GLASA . Č Abeceda ČEK .svako plaćanje i potraživanje u međunarodnoj trgovini DEONICA .označava polog novca u banku ili štedeonicu.označava u preduzeću ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda CILJEVI . DEONIČARSKI KAPITAL – označava ukupnu vrednost izdanih deonica DEONIČKA KNJIGA .predstavlja evidenciju deonica i deoničara u obliku knjige.savjetodavne usluge preduzetnicima ili preduzećima koje pružaju stručne osobe. Povlašćenim deonicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodele dobiti ili upravljanja deoničkim društvom.naziv za osobu ili firmu koja trguje/posluje vrednosnim papirima u cilju stvaranja dobiti DEONIČARSKO DRUŠTVO .označava novčani iznos po kojem se prodaje neka roba. registra ili programa na računaru. ČISTI NOVČANI TOK . DEVIZA .je pismeni nalog izdavaoca banci da naznačenoj osobi isplati određenu svotu sa njegovog računa. ČEKOVNA KARTICA .osoba u preduzeću odgovorna za vođenje poslova i rukovođenje. Razlikujemo redovne deonice i povlašćene deonice.prenos potraživanja s dosadašnjeg poverioca na novog poverioca CENA .predstavlja dokumenat koji banka izdaje vlasniku računa za dokazivanje prava raspolaganja svojom imovinom. organizacijama i institucijama.označava pad opšteg nivoa cena. Osoba koja osigurava udeo u dobiti deoničkog društva. . Deonice glase na ime ili donositelja. CONSULTING (poslovni) . Povlašćene deonice nose obično fiksnu dividendu DEONIČAR .obično su to povlašćene deonice koje umesto prava glasa predstavljaju instrument finansiranja.organizovani podaci o sličnom pojmu. Direktor je član uprave trgovačkog društva i predstavlja i zastupa preduzeće izvan njega. DILER .CESIJA .u organizacijama označavaju buduće stanje u koje organizacija treba doćI nakon određenog vremenskog perioda. a u slučaju likvidacije.označava prenos ovlašćenja na podređene osobe. DEVALVACIJA . DECENTRALIZACIJA . U procesu decentralizacije prenose se ovlašćenja na niže organizacijske celine ili rukovodioce DEFLACIJA .je trgovačko društvo u kojem članovi (deoničari) sudeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podeljenom na deonice. deoničari ne odgovaraju za obaveze društva. D Abeceda DATOTEKA . Pad cena praćen je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda DELEGIRANJE .je vrednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom delu vlasništva deoničkog društva. DEPOZIT . Niz datoteka sačinjava bazu podataka.označava smanjenje vrednosti neke valute u odnosu prema nekoj čvrstoj valuti ili vrednosti zlata. CENA VELEPRODAJNA .način organizacije sistema rukovođenja u preduzećima. DIREKTOR .

Visinu dividende određuje skupština deoničkog društva. DNEVNICA . Svaki ekspertni sistem poseduje bazu znanja. DOBAVLJAČ .označava oblik organizacije preduzetništva u koji njegovi članovi unose svoj kapital i snose rizik do visine uloženog kapitala.je poslovna knjiga u koju se hronološkim redom knjiže sve poslovne promene. DRUŠTVO . .označava nauku koja se bavi uticajem na prirodu.označava novčani iznos koji dužnik mora podmiriti DUŽNIK .skupni pokazatelj delotvornosti rada izražen u produktivnosti. EKOLOGIJA .deo dobiti preduzeća koji se isplaćuje deoničarima. Članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva. matematiku. načela i prosudba koje vrede u društvu.označava povećanje životnog standarda stanovništva.označava prenos poruka i podataka korišćenjem telematskih uređaja ELEKTRONIČKA POŠTA – prenos poruka i podataka do drugog korisnika korišćenjem računara.danim sredstvima ostvariti maksimalno mogući rezultat EKONOMETRIJA .je poslovni partner koji preduzeću isporučuje robu ili usluge.DIVIDENDA .je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudeluju u unapred dogovorenome temeljnom kapitalu. sistem i metode za zaključivanje i komuniciranje sa korisnicima.u deoničkim društvima označava novo izdavanje deonica ili obveznica. ekonomičnosti i rentabilnosti.područje ekonomskih nauka koje u svojim istraživanjima i analizama koristi statistiku. DNEVNIK . EKONOMIKA PREDUZEĆA/ FIRME .gospodarska organizacija koja obavlja određenu poslovnu djelatnost DRUŠTVO KAPITALA .označava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite. ESKONTNA STOPA . DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . ETIKA . Obično se visina dividende određuje u postotku od vrednosti deonice.označava nauku koja proučava poslovanje preduzeća .označava skup moralnih vrednosti.označava skup računarskih programa koji omogućuju prikupljanje i obradu znanja. Životni standard se obično povećava usled ekonomskog rasta uz povećanje stepena industrijalizacije.preduzetništva EKONOMIJA PONUDE . ekonomsku teoriju i empirijske podatke .novčani iznos djelatniku za službeno putovanje. DRŽAVNI RAZVOJ . E Abeceda EFIKASNOST . Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. DUG .označava razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda preduzeća. EMISIJA . EKONOMIČNOST . EKSPERTNI SISTEM . ELEKTRONSKA KNJIGA – označava knjigu koja se nalazi na elektronskim medijima i koja omogućuje prenos korišćenjem telematskih uređaja ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA . DOBIT .označava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.označava fizičku ili pravnu osobu koja duguje određeni novčani iznos.

predstavlja negativni poslovni rezultat preduzeća ostvaren u određenom periodu godine.predstavlja rast CENA proizvoda i usluga. Rashodi preduzeća veći su od prihoda. Temeljni finansijski izveštaji su bilanca. štampač. To su rad.je poslovna knjiga koja se sastoji od računa na koje se knjiže stanja i promene sredstava i obaveza prema izvorima sredstava. HIJERARHIJA .račun FAKTORI PROIZVODNJE . račun dobitka i gubitka. HIPOTEKA . FINANSIJSKI IZVEŠTAJ .označava pravo zaloga u korist poverioca na nekretnini dužnika za otplatu kredita. kapital i preduzetništvo.označava normu postavljenu za grupu radnika. monitor.označava poslovnu funkciju u preduzeću koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava. Pod hardware ubrajamo računar.označava nauku koja se bavi proučavanjem zadovoljenja materjalnih potreba i želja ljudi.označava nevidljivu vrednost organizacije koja se procenjuje na temelju njenog ugleda i poslovanja na tržištu GLAVNA KNJIGA .F Abeceda FAKTURA . rashodi i prihodi te rezultat poslovanja.izveštaj o zadržanom dobitku i izveštaj o promenama u finansijskom položaju.predstavljaju troškove u preduzeća koji ne reaguju na povećanje ili smanjenje iskorišćenja kapaciteta.je ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njeno ime.predstavlja materijalni deo informacionog sistema. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige. H Abeceda HARDWARE . GUBITAK .pod tim pojmom podrazumevamo takvo preduzeće koje ima u potpunom ili većinskom vlasništvu drugo preduzeće. FIKSNI TROŠKOVI .predstavlja se resurse koji se koriste u proizvodnji. zemlja. FRANCHISING .predstavlja protumačeni podatak . GRUPNA NORMA . G Abeceda GOODWILL . INFORMACIJA . GOTOVINSKO PLAĆANJE .označava plaćanje robe ili usluga u gotovom novcu.označava visoku inflaciju u kojoj cene rastu u toku jedne godine više od 500 posto godišnje. i daje mu potrebne usluge u vezi s tim korišćenjem.označava pismenu prezentaciju o finansijskom stanju u preduzeću.označava princip rukovođenja u kojem postoji odnos nadređenosti i podređenosti rukovodioca i izvršitelja. GOSPODARSTVO . HOLDING PREDUZEĆE . proizvode i usluge. Hijerarhijskim sistemom zadaci se prenose na sve nivoe organizacije. I Abeceda INFLACIJA . HIPERINFLACIJA . FINANCIJSKA FUNKCIJA .

čuvanja i prenos informacija putem računara.je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju određenih učinaka. Na internet se korisnici povezuju korišćenjem računara i modema te dolaze do potrebnih podataka i informacija. KALO .INFORMACIONA TEHNOLOGIJA (IT) .LOKALNA MREŽA INVESTICIJA .označava pismenu prezentaciju činjenica u svezi sa preduzetim aktivnostima. KAMATA . IZVJEŠĆE. KAPACITET . KNJIGOVODSTVO . ako to ne učini dužnik JAVNI DUG . INOVACIJA . INTERNET – označava javnu komunikacijsku mrežu za računare. INFORMACIONA PISMENOST – označava pojam koji podrazumeva sposobnost i znanje za korišćenje informacione tehnologije. J Abeceda JAMAC .označava proces prikupljanja. INTRANET.predstavlja gubitak na težini robe zbog njenih svojstava.predstavlja novitet u tehnici.označava izgradnju objekata od društvenog interesa JAVNO PREDUZEĆE . . ISPLATA .predstavlja cenu za upotrebu tuđih novčanih sredstava. Kapital pozajmljuju banke. INVESTITOR .označava dokumenent u kojem se navodi izlaz materjala iz skladišta. Na pozajmljeni kapital plaća se kamata. Investicije se dele na neto i bruto investicije. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo.predstavlja evidenciju poslovnih događaja.ulaganje novčanih sredstava u novu imovinu preduzeća.označava ukupne državne obaveze prema njenim poveriocima JAVNI RADOVI . U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj dvostruko se evidentira na dva različita konta.je novac koji se ulaže u preduzetničke poduhvate i predstavlja vlasničku glavnicu. IZVOD. KAPITAL . preduzeća i pojedinci. Član društva može biti svaka fizička ili pravna osoba. Kalkulacija u preduzetništvu predstavlja uslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odnosa.osoba koja preuzima obavezu da će poveriocu ispuniti obavezu. a svaki član društva odgovara poveriocima neograničeno solidarno celom svojom imovinom.je trgovačko društvo u kojem se udružuju dve ili više osoba zbog trajnog obavljanja delatnosti pod zajedničkom firmom.predstavlja svaku isplatu novčanih sredstava IZDATNICA . Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital.predstavlja evidenciju deoničara i deonica u obliku knjige.preduzetnik ili preduzeće koje ulaže u državne ili uslužne delatnosti. JOINT VENTURE .je računski postupak za dobijanje cene nekog proizvoda ili usluge.obrade.označava zajedničke poslovne poduhvate fizičkih ili pravnih osoba K Abeceda KALKULACIJA .predstavlja pismenu informaciju o stanju računa kod banke ili zavoda za platni promet IZUM . Za pronalaženje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.vrsta preduzeća koje osniva država u delatnostima koja su od opšteg javnog interesa.je unošenje promena u proizvode i usluge. KNJIGA DEONICA . JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO .

a najmanje jedna odgovora za obaveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditar). informacija. Vlasništvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI . LICENCA . znanja ili veština.podrazumeva drastičan pad proizvodnje i povećanja stepena zaposlenosti iznad 20%.je trgovačko društvo u koje se udružuju dve ili više osoba radi trajnog obavljanja delatnosti pod zajedničkom firmom od kojih najmanje jedna odgovara za obaveze društva solidarno i neograničeno celom svojom imovinom (komplementar).predstavlja posuđivanje novčanih sredstava uz vraćanje glavnice i plaćanje kamate. . KOMANDITNO DRUŠTVO .označava ulaganja (investicije) u trajne oblike imovine.je razlika između prodajne i nabavne cene. M Abeceda MENEDŽER . KONCERN . Menadžer vodi preduzetništvo/preduzeće u ime vlasnika prema postavljenom cilju. KONTROLA . KREATIVNOST . Pretpostavlja se da ovisno i vladajuće društvo čine koncern.označava profesionalnog rukovodioca u preduzetništvu. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine.označava dozvolu nosioca određenog prava industrijskog vlasništva nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi za iskorištavanje tog prava LICITACIJA . KOMPJUTER – RAČUNAR KOMUNIKACIJA . mišljenja i osećaja.značava razmenu informacija.je poslovni odnos davanja u najam određene stvari uz mogućnost otkupa stvari na kraju najma.pojam koji označava ukupnu aktivnost prodavača prema kupcima.označava proces maksimalnog iskorišćenja i upotrebe raspoloživih resursa.ako se vladajuće i jedno ili više zavisnih društava objedine jedinstvenim vođenjem od strane vladajućega društva ona čine koncern.označava odnos između raspoloživih sredstava i pristiglih obaveza. MATERJALNA ULAGANJA . METODOLOGIJA – označava naučni postupak kojim se dolazi do potrebnih spoznaja.označava sistem postavljenih standarda i ciljeva za pračenje aktivnosti i učinaka prema postavljenim planskim zadacima i učincima.predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji. KONTO (račun).predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja može dovesti do novog proizvoda ili usluge KREDIT .označava imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku LIKVIDNOST. MATERJAL . KUPAC .predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje LIKVIDNA SREDSTVA . podataka. a pojedinačna društva su društva koncerna. Krizu karakteriše i velika inflacija. MARŽA . MARKETING . KUPOVINA NAJMOM – označava način kupovine na obroke.označava sve predmete koji imaju određenu vrednost u proizvodnji ili potrošnji.označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine. L Abeceda LEASING . obaveza i kapitala. KRIZA .KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE .znače primenu međunarodno usvojenih računovodstvenih načela u prezentovanju financijskih izveštaja s ciljem da se omogući što veća međunarodna komparabilnost preduzeća. MENEDŽMENT . Najčešće se računa kao postotak od nabavne cene.je fizička ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.

prema ostvarenom učinku ili kombinovano NAKNADA .označava razlog postojanja firme.predstavlja jednostavni prikaz određenog stvarnog sistem. na određeno vreme po viđenju. NEMATERJALNA ULAGANJA . NORMA .predstavlja robu univerzalne vrednosti. Menica se može izdati po viđenju. Normativ se izražava u novčanim ili naturalnim jedinicama. MODEL . OBRTNIK . NEFORMALNA TRŽIŠTA . Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva.oznaćava mogućnost pokretanja aktivnosti grupe ili tima.označava ulaganje (investicije) u nematerjalne oblike imovine. Multimedija se koristi u područjima učenja. tekst. N Abeceda NADZORNI ODBOR . Nominalna vrednost piše na obveznici. U preduzetništvu se modeli koriste za poslovne planove. Nominalna vrednost piše na deonicama. Teorije motivacije zasnivaju se na konceptu zadovoljenja ljudskih potreba jer one utiču na veći deo ljudske aktivnosti. MENICA . NOVČANI TOK – označava protok uplata i isplata u preduzeću. Moć može biti formalna zasnovana na pravu organizacije ili neformalna zasnovana na sposobnostima ili ugledu neke osobe.označava novčanu protivvrednost za izvršeni rad ili korišćenu uslugu.označava uređaj za prenos podataka putem telefonskih veza MOTIVACIJA . NOVČANA POLITIKA – označava način makroekonomske politike vlade koju sprovodi Srpska narodna banka. O Abeceda OBIČAJNO PRAVO .označava sistem za motiviranje rada kako bi se postigli veću učinci. Multimedijski programi mogu biti linearni koji znače samo gledanje i čitanje podataka i informacija. blagajnu.označava pravno organizovani oblik malog preduzetništva.nadzire vođenje poslova društva (deoničkog društva) . zvuk i video spotovi.označava pojam koji proizlazi iz poriva. potrebe i težnje osoba. Rad se nagrađuje prema utrošenom vremenu. upravljen određenoj osobi i potpisan od izdavača da će određenoj osobi isplatiti određenu svotu novca na određeni datum. NOMINALNA VREDNOST OBVEZNICA – označava vrednost na koju obveznica glasi. NOVAC . Razlikuju se pojedinačne norme. na određeno vreme od dana izdavanja i na određeni dan.predstavlja vrednosni papir izdavača menice. Multimedija koristi multimedijsku tehnologiju koja je obično upravljana računarm sa multimedijskim softver/programima.licence prava) NOMINALNA VREDNOST DEONICE – označava vrednost na koju deonica glasi. Programi u multimediji mogu biti i interaktivni što omogućava korisniku vlastito upravljanje kroz programe.učinak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena. NAGRAĐIVANJE . (patenti.podrazumeva mesta gde se obavlja trgovina vrednosnim papirima preduzeća koje nemaju kotaciju svojih vrednosnih papira na berzi. MULTIMEDIJA – označava kombinaciju različitih medija kao što su slika. ili primenom jednostavne tehnologije.određuje koliko treba nečega utrošiti za određenu proizvodnju ili uslugu. Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izveštaj o obavljenom nadzoru. vrednosne papire i druge stvari. Misijom se definiraju područja interesa osnivača i preduzetnika poslovnih poduhvata. predviđanja. istraživanja i zabave. planiranja i izrade scenarija. grupne norme i organizacijske norme NORMATIV .podrazumeva pravo koje proizlazi iz običaja a ne iz zakonskih propisa OBRT . MODEM . gde se proizvodnja obavlja na zanatski način.MISIJA .označava osobu koja je vlasnik obrta . MOĆ .

predstavlja kodirane karakteristike nekog objekta PREDUZEĆE . vještina i sposobnosti za uspješno vođenje poslova. Isplaćuje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime preduzeća sklapa sa zaposlenikom. PREDUZETNIČKA IDEJA .je pravna osoba koja obavlja državnu delatnost radi sticanja dobiti.označava zamisao o ponudi konkretnih materjalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti. ugovor o prenosu dobitka. P Abeceda PASIVA . PREDUZETNIČKA ORGANIZACIJA .predstavlja prikupljanje kapitala i njegovo korišćenje u procesu proizvodnje ili trgovine za stjecanje dobiti.označava skup veština koje su nužne za uspešno preduzetništvo .OBRTNA SREDSTVA. Za velike sisteme UNIX i Windows NT.je pismeno utvrđivanje ciljeva preduzeća. OBVEZA . vozila i nameštaj. PREDUZETNIČKI UGOVOR . Društva kapitala su deoničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnovna sredstva su obično zgrade. Prema obliku vlasništva razlikujemo preduzeća u državnom (društvenom). ORGANIZACIJSKA KULTURA . ODLUČIVANJE .predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad preduzeća. oprema. Poduzetnika karakteriše inovativnost. Trgovačka društva mogu biti društva kapitala i društva osoba. OSNIVAČKA ULAGANJA . Organizacijska struktura oblikuje se prema strategiji firme i sistemu upravljanja i rukovođenja. Kvalitetne odluke obično se donose uz pomoć informacione tehnologije (računara i programi za odlučivanje) OPERATIVNI SiSTEM .normi i običaja koji su spečifični za neku organizaciju ORGANIZACIJSKA STRUKTURA . Karakteristike preduzetničke organizacije su inovativnost. PLANIRANJE .označava sistem veza i odnosa u organizaciji.je naknada za obavljeni rad. ugovor o prepuštanju pogona. ORTAKLUK . kreativnost i brzina.označava odnose između trgovačkog društva i ugovornih strana kao i odnose između društva i članova drugog društva. OBVEZNICA .označava pregled izvora sredstava iz kojih su finansirani pojedini oblici imovine. odnosno.oblik preduzetništva. Na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plate za svakog radnika. Plata se isplaćuje mesečno kao akontacija godišnje naknade za rad. PLATA . ugovor o zajednici dobitka.osoba koja je spremna preuzeti rizik pokretanja poslovnih pothvata i osnivanja novog preduzetništva. obrtničko poslovanje i trgovačka društva (preduzeća).predstavlja ukupnost preduzetnikovih znanja.osnovni sistem programa za upravljanje računarom. ugovor o zakupu pogona. Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. zadružnom i mešovitom vlasništvu. najčešće trgovačko društvo.označava sistem vrednosti. PREDUZETNIŠTVO . OSNOVNA GLAVNICA . PODATAK . Društva osoba su javno trgovačko društvo i komaditno društvo.predstavlja iznos kapitala koji se unosi u preduzeće. Tipovi poduzetničkih ugovora su: ugovor o vođenju poslova društva.odnos dve ili više osoba koje učestvuju u preduzetništvu.predstavlja svu imovinu koja je dužeg veka i nije finansijska.novčana sredstva firme koja služe za proizvodnju ili trgovinu. PREDUZETNIK .označava dužnički vrednosni papir kojim se izdavalac obavezuje da će isplatiti novčana sredstva označena u obveznici u određenom roku i uz određenu kamatu.predstavlja udruživanje dve ili više osoba za obavljanje poslova ORGANIZACIJA PREDUZETNIŠTVA – označava pravni oblik poslovanja preduzetništva. zemljišta . OSNOVNA SREDSTVA . kreativnost i sklonost poslovnom riziku. PREDUZETNIČKA PRAKSA . ugovor o djelomičnom prenosu dobitka. PREDUZETNIČKE VEŠTINE . U Srbiji razlikujemo obrt. Osnovnu glavnicu mogu menjati odlukom osnivači ili skupština društva.označava proces u kojem se ispituju moguća rešenja i donose odluke.označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Za personalne računare najpoznatiji operativni sistem je Wondows XP. privatnom. koje posluje sa poduzetničkom filozofijom koju ostvaruje preduzetnik. ORGANIZACIJA .

u preduzetništvu predstavlja mogućnost donošenja pogrešne odluke i gubitka imovine. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I PRINCIPI .označava rukovodstvo u preduzetnički vođenom preduzeću sa preduzetnikom. POREZ NA DOBIT – označava porez na rad pravnih osoba.je niz instrukcija za računar kako da izvrši određeni zadatak PROVIZIJA . marketing metode.predstavlja detaljnu procenu i razradu preduzetničkog pothvata.označava funkciju u organizaciji ili preduzeću koja evidentira. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE . tumači poslovne događaje i proizvodi računovodstve finansijske informacije.označava razliku između uloženih sredstava i troškove poslovne delatnosti PROGRAM . sistem upravljanja i rukovođenja.predstavlja takvo društvo koje karakteriše veliki broj inovativnih. PREDUZETNIČKI TIM .odnos ostvarene dobiti i uloženih sredstava. . RENTABILNOST .pregled poslovanja preduzeća koju obavljaju firme ovlašćene za reviziju. U Srbiji porez na dobit iznosi 35%. PREDUZETNIČKO DRUŠTVO . RAČUN . porez u Srbiji iznosi 18%.je obavest kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po određenim cenama. POREZ NA DOHODAK – visina poreza na dohodak iznosi od 20 do 35%. Obračunava se najčešće u ugovorenom postotku od vrednosti posla.označava početna načela kojim se iskazuju poslovni događaji utvrđeni računovodstvenom teorijom. Porezima se zadovoljavaju rashodi države.prikazuje prihode i rashode na određeni dan RAČUNOVODSTVO . PREDUZETNIČKI PLAN . RAČUN DOBITI I GUBITKA . finansijsko računovodstvo i upravljačko računovodstvo. Računovodstvo se može podeliti na knjigovodstvo. kreativnih i preduzetnih osoba koje žele započeti vlastito preduzetništvo. PROIZVODNOST . PRODAJA .odnos između proizvedene količine proizvoda i utrošenog rada. R Abeceda RACIONALIZACIJA . potrebne radnike. POREZ .označava međusobni odnos kupaca i prodavca u kojem prodavac traži podmirenje duga za prodane proizvode ili usluge. REVIZIJA . potrebna finansijska sredstva. PRIVATIZACIJA . PONUDA .PREDUZETNIČKI MENEDŽMENT . Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i troškova.isprava koju ispostavlja prodavalac kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge. Preduzetnički plan sadrži proizvode ili usluge koji se prodaju.predstavlja prenos vlasništva sa države na fizičke ili pravne osobe.naknada posredniku za obavljenu uslugu u nekom poslu.zajednički izraz za sva davanja državi.označava izvršenje nekog posla u cilju izvršenja nekog cilja. RIZIK .označava menedžment koji je usmeren na razvojne strategije i uvođenje inovacija i promena u organizaciju.. Porez na dohodak obrtnika iznosi 35%.skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju. Poduzetnici nastoje rizik minimizirati i ukalkulisati ga u troškove poslovanja. analizira.predstavljaju sistem i postupke koja je preduzetnik ili rukovodstvo usvojilo za sastavljanje finansijskih izveštaja RAD .predstavlja promenu vlasništva robe između prodavača i kupca PROFIT . POREZ NA DODATU VREDNOST – označava vrstu poreza koji se plaća na krajnju potrošnju. organizaciju rada. POREZ NA NEKRETNINE – označava vrstu poreza na stare nekretnine koji u Srbiji iznosi 5%. POTRAŽIVANJE . Računom se dokazuje izvršenje nekog posla.

STRUKTURA (preduzeća) .plan razvojnih ciljeva i način njihovih ostvarenja. i njihovi odnosi prema celini. STIMULACIJA .označava osobu koja obavlja rukovođenje i vođenje u preduzetništvu i preduzeću. S Abeceda SKUPŠTINA . TEKST PROCESOR – označava programski paket za obradu tekstova na PC računar.predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima ili organizacijama SOFTWARE . RUKOVODILAC . TAKTIKA .skup sistema koja određuju strukturu i poslovanje organizacije.označava finansijsku instituciju koja prikuplja sredstva građana ŠPEKULACIJA .označava zbir metoda za sprovođenje strateških odluka.predstavlja u proizvodnji sve proizvode koji ne zadovoljavaju određene tehničke standarde ili kvalitet. T Abeceda TAJNO DRUŠTVO .označava cenu po kojoj se obavlja kupoprodaja deonica. te na temelju toga uloga stiče pravo sudelovanja u dobiti i u gubitku preduzetnika.skup delova od kojih se preduzeće sastoji.rukovodilac ŠTEDIONICA .označava aktivnost planiranja i stručnog davanje instrukcija izvršiocima za izvršenje radnih zadataka. Š Abeceda ŠEF .označava posao koji se zaključuje sa ciljem korišćenja poverljivih informacija u cilju sticanja velikih dobitaka ŠTEDNJA .nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrednost u preduzeće druge osobe (preduzetnika). Najpoznatiji su MS WORD i WORDPERFECT . U postupku stečaja određuje se rasprodaja imovine i sredstava kako bi se podmirila dugovanja poveriocima. RUKOVOĐENJE .označava instrukcije i programe za rad računara. TOK tečaj DEONICA . STEČAJ . Rukovođenjem se ostvaruju predviđeni ciljevi u određenom vremenskom periodu.označava svako čuvanje novca ili materijalnih dobara ŠTRAJK . STATUT .označava sve procedure i upute koje omogučuju ostvarenje nekog cilja.označava smetnje koje se pojavljuju u sistemu komuniciranja.proizvod ljudskog rada namenjen prodaji.potsticaj za postizanje željenog cilja STRATEGIJA (preduzeća) .ROBA .označava sudsko proglašenje nemogućnosti podmirenja svojih obaveza pravne osobe. SISTEM . Statut trgovačkih društava donosi skupština trgovačkih društava. Šum onemogućuje razumevanje upućene poruke primatelju ŠKART . Strategijom se određuje dugoročni smer kretanja organizacije.označava prekid rada dok se ne ispune određeni zahtevi osoba koje učestvuju u štrajku ŠUM (komunikacije) .

sastoji se od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom (ugovorom).označava pisani poziv za ponudu za natečaj. U Abeceda UČINAK . Učinak može biti u obliku proizvoda ili usluga.označava dokumenat za praćenje robe u prevozu železnicom. TRŽIŠTE . UGOVOR O RADU – označava ugovor o radnom odnosu u preduzeću koji se sklapa između poslodavca i posloprimca (radnika). TRŽIŠTE KAPITALA. Povoljna je trgovinska bilanca ako ukupan izvoz premašuje ukupan uvoz. U određenim slučajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavljačima. UPRAVA .označava sva međusobno povezana tržišta finansijskog kapitala (novca i vrednosnih papira) TVRDI DISKI – označava spoljnu memoriju PC računara.ime ili naziv pod kojim preduzetništvo posluje. Tvrdi diskovi su kapaciteta od preko 180 GB. UPRAVLJAČKI INFORMACIJSKI SISTEM .rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja. Trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe TRGOVINSKI BILANS – označava razliku između ukupnog izvoza i uvoza neke države.predstavlja prostor gde se nalaze ponuda i potražnja robe.svaki dobitak novčanih sredstava. Tender kupci obično šalju svojim dobavljačima. V . Transnacionalna kompanija i multinacionalna kompanija obično se upotrebljavaju kao sinonimi.nabavka robe ili usluga u inostranstvu. Funkciju upravljanja u preduzeću vrše vlasnici ili njihovi predstavnici.predstavlja sve prihode preduzeća.predstavlja rezultat poslovanja preduzetništva-preduzeća.označava pojam za preduzeća koje posluju u dve ili više zemalja a međusobno su povezana zajedničkim vlasništvom ili upravljanjem. UKUPNI PRIHOD . UPRAVNI ODBOR .organ u kojem se nalaza vlasnici ili njihovi predstavnici i odlučuju o poslovnoj strategiji i ostvarenim rezultatima preduzeća. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. organizacije.označava posrednika izneđu proizvodnje i potrošnje. UGOVOR . TIM .primerak neke robe. UPLATA . putem ili avionom. UGOVOR O DELU – označava ugovor kojim se izvođač obavezuje izvršiti određeni posao a naručitelj će izvršiti uplatu. TRGOVAC .organizacijska funkcija i proces. UVOZ . brodom. TRANSNACIONALNA KOMPANIJA . Proces upravljanja sastoji se od planiranja. Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.TENDER . UZORAK .saglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa. TVRTKA ili FIRMA ili PREDUZEĆE. Na svakom disku nalaze se glave za čitanje i pisanje. UGOVOR O NAJMU – označava ugovor kojim se najmodavac obavezuje najmoprimcu dati određeni prostor ili stvar na upotrebu uz plaćanje odgovarajuće najamnine. TROŠAK . Ako se uprava sastoji od više osoba jedna se od njih mora imenovati za predsednika.grupa osoba koja zajednički radi na ostvarenju cilja TOVARNI LIST . Ugovor se sklapa na određeno ili neodređeno vreme.predstavlja poslovni sistem podržan računarom za učinkovito upravljanje i rukovođenje u preduzeću ili organizaciji. UPRAVLJANJE . rukovođenja i kontrole.

označava mogućnost uticaja na druge ljude da izvršavaju zadatke vođe. ZATEZNA KAMATA .označava novčanu jedinicu neke zemlje.označava dokument da je neka obaveza plaćena. ŽIVOTNI STANDARD . Vaučer se može koristiti umesto novca i sličan je čeku.konačni obračun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije. klasifikacijom.pismena isprava o posedovanju nekog prava. uporedbom zahteva. ZLATNI PADOBRANI – označava stavku u menedžerskim ugovorima koja im omogućava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menedžerski ugovor.pravo posedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.ugovor kojim jedna strana daje drugoj strani neku stvar na određeno vreme i uz određenu naknadu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procene sa rangiranjem. VOĐENJE .označava nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši određenu novčanu transakciju.označava iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obaveze ZAVRŠNI RAČUN . VIRMAN . ZAJEDNIČKI PODUHVAT – označava ugovorno povezivanje dva ili više preduzetnika koji će zajednički izvršiti neki posao. ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE – označava sporazum dvaju ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovačke zone. Z Abeceda ZAKUP . VAUČER . Najčešće se standard meri mogućnošću kupovine proizvoda i usluga prosečnom platom .označava postupak procene vrednosti poslova na radnom mestu. ZALIHE . VANJSKA SPOLJNA TRGOVINA . VREDNOSNI PAPIR . Svaka se procena obavlja analitičkim metodama kojima se raščlanjuju radni zadaci na radnom mestu.predstavljaju proizvedenu robu namenjenu prodaji.označava visinu zadovoljavanja materjalnih i kulturnih potreba stanovništva. ZALOG – označava mogućnost da poverilac iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.stručna osoba koja je kvalificirana i ovlašćena za vođenje zanatske radnje-obrta.podrazumeva trgovinu između dve zemlje. Ž ŽIRO-RAČUN . ZANATLIJA .Abeceda VALUTA . ZEMLJIŠNE KNJIGE – označavaju evidenciju u knjigama kod opštinskih sudova zemljišta i nekretnina. Najpoznatiji vrednosni papiri su deonice i obveznice. VREDNOVANJE RADA . VLASNIŠTVO .označava račun preko kojeg pravne osobe vrše plaćanja u zavodu za platni promet. bodovanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->