P. 1
recnik ekonomije

recnik ekonomije

|Views: 16|Likes:
Published by Ivana Icic
svi ekonomski pojmovi na jednom mestu
svi ekonomski pojmovi na jednom mestu

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ivana Icic on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

REČNIK POJMOVA IZ EKONOMIJE A

ABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najčešće 20% predmeta sačinjava 80% vrednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvrđuju se koji su to predmeti/artikli. ADMINISTRACIJA – označava u poduzetništvima-poduzećima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji-direktori menedžeri spadaju u administraciju. Razvojni i istraživački odeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u preduzetništu/preduzeću obično iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih. AKONTACIJA - je isplata izvršiocu određenog iznosa novca pre završetka posla. AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unapred određenu namenu. AKTIVA - ukupna vrednost imovine preduzeća. AKUMULACIJA - podrazumeva u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti. AKVIZICIJA - označava proces spajanja dva ili više preduzeća u jedno. Firma koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem. ALGORITAM - označava zbir kodiranih sistem i procedura za rešavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom programa, instrukcija i postupaka AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine preduzeća). Namena amortizacije je zamena potrošenih sredstava preduzeća za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčešće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima. ANALITIČAR – osoba koja u bankama, brokerskim i savetničko investicijskim tvrtkama obavlja procene imovine preduzeća i daje procenu vrednosti deonica/poslovnih udela. ANALITIČKA KNJIGOVODSTVA - označava analitičku razradu nekih zbirnih računa glavne knjige ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne delove ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI - je postupak u kojem se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta. Analiza se primenjuje kod odlučivanja o prihvatljivosti nekog projekta ANALIZA BILANCE - je metoda kojom se bilanca preduzeća raščlanjuje i komparativno upoređuje sa svojim sastavnim delovima. ANKETA - označava istraživanja koja se najčešće sprovode u pisanom obliku. U anketi se utvrđuje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik ANUITET - označava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primenu na računaru APRECIJACIJA - predstavlja porast vrednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija. ARBITRAŽA – predstavlja nedržavni organ kojem stranke sporazumno poveravaju donošenje odluke za rešavanje njihovog spora. ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tržištu AUTORIZIRANE DEONICE (odobrene) - predstavlja unapred odobreno izdavanje deonica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima do 50% temeljnog kapitala AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korištenja svojeg dela AUTORSKO DELO – označava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.

finansijska institucija koja prima i pozajmljuje novac i plaća za njega kamate BARIRANI ČEK . Baze znanja sastavni su elementi ekspertnih sistema za donošenje odluka. BRUTO BILANCA .skup znanja i veština o nekom području nauke. C Abeceda CARINA – novčana vrednost koja se naplaćuje na robu ili usluge pri prielazu državne granice. BBS .potvrda o kontrolisanom kvalitetu robe ili usluga .mesto na kojem se trguje vrednosnim papirima. Imalac ga može naplatiti samo preko banke. BILANSA USPEHA . BIT . brojevi i instrukcije računaru BANKA .(Bulletin board system) komunikacijsko informacijski sistem uz korišćenje računara modema i telefona za razmenjivanje podataka.pojam koji obuhvaća svaku državnu aktivnost. BERZOVNA VREDNOST DEONIČKOG DRUŠTVA .predstavlja skup datoteka podataka koje se koriste u procesu poslovanja korisnika BAZA PODATAKA .označava tiok gotovine u poslovanju preduzeća CENTAR ODGOVORNOSTI – u preduzećima označava mesto gde se prate svi troškovi i prihodi.mesto na kojem se trguje robom i uslugama po pravilima berze.označava u firmi mesto gde se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrednosnim papirima BLAGAJNIČKA ISPLATNICA .B Abeceda BAJT .područje više država u kojima se međusobno ne naplaćuju carine CASH-FLOW . Vrednost bita može biti "nula" ili "jedan" BLAGAJNA . BERZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA .dokument kojim se evidentira ulaz gotovog novca u blagajnu BROKER .označava vrednost prodaje umanjenu za troškove prodaje i proizvodnje BERZA .skup od 8 bitova putem kojih se predstavljaju slova.je ček koji je sa prednje strane precrtan dvema paralelnim crtama.naziv za osobu koja posreduje u kupovini i prodaji vrednosnih papira.uvjerenje .dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca u blagajnu BLAGAJNIČKA UPLATNICA . BAZA PODATAKA . Isplata se vrši prenosom sa žiro-računa trasanta na žiro-račun korisnika. Takva mesta trgovanja pod nadzorom su finansijskih institucija države. Centralizirano upravljanje produktivno je u malim preduzetničkim firmama. link CERTIFIKAT .označava najmanju jedinicu količine informacija.označava pojam u organizaciji u kojem sve odluke donosi vrhovno rukovodstvo. Rukovodioci tog centra snose odgovornost za njegovo poslovanje CENTRALIZACIJA .CENA po kojoj se na berzi prodaju i kupuju deonice deoničkog društva BUSINESS . CARINSKA UNIJA . usluga i derivata vrednosnih papira. informacija i elektronske pošte BILANSA STANJA . deviza.RAČUN DOBITI I GUBITKA.označava rekapitulacioni kumulativni pregled prometa konta glavne knjige BRUTO DOBIT . robe.oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava preduzeća na određeni dan.

predstavlja evidenciju deonica i deoničara u obliku knjige.prestavlja razliku između novčanih primitaka i izdataka u određenom vremenskom razdoblju.označava cenu po kojoj maloprodajna trgovina kupuje robu CENA KOŠTANJA .u organizacijama označavaju buduće stanje u koje organizacija treba doćI nakon određenog vremenskog perioda.označava u preduzeću ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda CILJEVI .CESIJA . DECENTRALIZACIJA .svako plaćanje i potraživanje u međunarodnoj trgovini DEONICA . DILER .način organizacije sistema rukovođenja u preduzećima. Pad cena praćen je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda DELEGIRANJE . u likvidacijskoj masi društva nakon što su podmireni interesi poverioca.organizovani podaci o sličnom pojmu. DEPOZIT .označava novčani iznos po kojem se prodaje neka roba. ČISTI NOVČANI TOK . U procesu decentralizacije prenose se ovlašćenja na niže organizacijske celine ili rukovodioce DEFLACIJA .je vlasnik deonice. Razlikujemo redovne deonice i povlašćene deonice. DIREKTOR . CENA VELEPRODAJNA . CONSULTING (poslovni) . DEVALVACIJA . Niz datoteka sačinjava bazu podataka.označava pad opšteg nivoa cena. Direktor je član uprave trgovačkog društva i predstavlja i zastupa preduzeće izvan njega. ČEKOVNA KARTICA . D Abeceda DATOTEKA .prenos potraživanja s dosadašnjeg poverioca na novog poverioca CENA . Povlašćenim deonicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodele dobiti ili upravljanja deoničkim društvom. DEVIZA .označava polog novca u banku ili štedeonicu.savjetodavne usluge preduzetnicima ili preduzećima koje pružaju stručne osobe. Deonice glase na ime ili donositelja. Osoba koja osigurava udeo u dobiti deoničkog društva.je vrednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom delu vlasništva deoničkog društva. deoničari ne odgovaraju za obaveze društva. Č Abeceda ČEK .obično su to povlašćene deonice koje umesto prava glasa predstavljaju instrument finansiranja. Povlašćene deonice nose obično fiksnu dividendu DEONIČAR .označava smanjenje vrednosti neke valute u odnosu prema nekoj čvrstoj valuti ili vrednosti zlata.osoba u preduzeću odgovorna za vođenje poslova i rukovođenje.naziv za osobu ili firmu koja trguje/posluje vrednosnim papirima u cilju stvaranja dobiti DEONIČARSKO DRUŠTVO .predstavlja dokumenat koji banka izdaje vlasniku računa za dokazivanje prava raspolaganja svojom imovinom. organizacijama i institucijama. .je pismeni nalog izdavaoca banci da naznačenoj osobi isplati određenu svotu sa njegovog računa. DEONIČARSKI KAPITAL – označava ukupnu vrednost izdanih deonica DEONIČKA KNJIGA .je trgovačko društvo u kojem članovi (deoničari) sudeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podeljenom na deonice.označava prenos ovlašćenja na podređene osobe. a u slučaju likvidacije. DEONICE BEZ PRAVA GLASA . registra ili programa na računaru.

DRUŠTVO . Visinu dividende određuje skupština deoničkog društva. Obično se visina dividende određuje u postotku od vrednosti deonice. EKONOMIČNOST .označava povećanje životnog standarda stanovništva.preduzetništva EKONOMIJA PONUDE . DOBIT . ELEKTRONSKA KNJIGA – označava knjigu koja se nalazi na elektronskim medijima i koja omogućuje prenos korišćenjem telematskih uređaja ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA . EKSPERTNI SISTEM .danim sredstvima ostvariti maksimalno mogući rezultat EKONOMETRIJA .gospodarska organizacija koja obavlja određenu poslovnu djelatnost DRUŠTVO KAPITALA . DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU .označava skup računarskih programa koji omogućuju prikupljanje i obradu znanja. E Abeceda EFIKASNOST . DOBAVLJAČ . načela i prosudba koje vrede u društvu. Članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva. DNEVNIK .u deoničkim društvima označava novo izdavanje deonica ili obveznica. matematiku.označava nauku koja proučava poslovanje preduzeća .novčani iznos djelatniku za službeno putovanje.DIVIDENDA .skupni pokazatelj delotvornosti rada izražen u produktivnosti. ekonomsku teoriju i empirijske podatke . .označava prenos poruka i podataka korišćenjem telematskih uređaja ELEKTRONIČKA POŠTA – prenos poruka i podataka do drugog korisnika korišćenjem računara. Životni standard se obično povećava usled ekonomskog rasta uz povećanje stepena industrijalizacije. sistem i metode za zaključivanje i komuniciranje sa korisnicima.označava oblik organizacije preduzetništva u koji njegovi članovi unose svoj kapital i snose rizik do visine uloženog kapitala.označava razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda preduzeća. DRŽAVNI RAZVOJ .označava skup moralnih vrednosti. ETIKA . EMISIJA . DUG .je poslovna knjiga u koju se hronološkim redom knjiže sve poslovne promene. ESKONTNA STOPA .označava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite.deo dobiti preduzeća koji se isplaćuje deoničarima.je poslovni partner koji preduzeću isporučuje robu ili usluge.označava novčani iznos koji dužnik mora podmiriti DUŽNIK . EKOLOGIJA . Svaki ekspertni sistem poseduje bazu znanja. EKONOMIKA PREDUZEĆA/ FIRME .je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudeluju u unapred dogovorenome temeljnom kapitalu.područje ekonomskih nauka koje u svojim istraživanjima i analizama koristi statistiku.označava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.označava nauku koja se bavi uticajem na prirodu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki.označava fizičku ili pravnu osobu koja duguje određeni novčani iznos. DNEVNICA . ekonomičnosti i rentabilnosti.

predstavlja negativni poslovni rezultat preduzeća ostvaren u određenom periodu godine.predstavlja materijalni deo informacionog sistema. GOSPODARSTVO .označava pismenu prezentaciju o finansijskom stanju u preduzeću.označava visoku inflaciju u kojoj cene rastu u toku jedne godine više od 500 posto godišnje.predstavlja rast CENA proizvoda i usluga. štampač.označava plaćanje robe ili usluga u gotovom novcu.je ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njeno ime.je poslovna knjiga koja se sastoji od računa na koje se knjiže stanja i promene sredstava i obaveza prema izvorima sredstava. H Abeceda HARDWARE . Hijerarhijskim sistemom zadaci se prenose na sve nivoe organizacije. i daje mu potrebne usluge u vezi s tim korišćenjem. Temeljni finansijski izveštaji su bilanca. Rashodi preduzeća veći su od prihoda.označava princip rukovođenja u kojem postoji odnos nadređenosti i podređenosti rukovodioca i izvršitelja. HIPERINFLACIJA . FRANCHISING . proizvode i usluge.označava normu postavljenu za grupu radnika. To su rad.F Abeceda FAKTURA . I Abeceda INFLACIJA . GUBITAK . GOTOVINSKO PLAĆANJE .označava poslovnu funkciju u preduzeću koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava. G Abeceda GOODWILL . GRUPNA NORMA .označava nevidljivu vrednost organizacije koja se procenjuje na temelju njenog ugleda i poslovanja na tržištu GLAVNA KNJIGA . INFORMACIJA . monitor.označava pravo zaloga u korist poverioca na nekretnini dužnika za otplatu kredita.predstavlja se resurse koji se koriste u proizvodnji.predstavlja protumačeni podatak . HIPOTEKA . HIJERARHIJA . račun dobitka i gubitka. FIKSNI TROŠKOVI . FINANCIJSKA FUNKCIJA . rashodi i prihodi te rezultat poslovanja.označava nauku koja se bavi proučavanjem zadovoljenja materjalnih potreba i želja ljudi. Pod hardware ubrajamo računar. HOLDING PREDUZEĆE . zemlja.predstavljaju troškove u preduzeća koji ne reaguju na povećanje ili smanjenje iskorišćenja kapaciteta. kapital i preduzetništvo. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ .račun FAKTORI PROIZVODNJE .pod tim pojmom podrazumevamo takvo preduzeće koje ima u potpunom ili većinskom vlasništvu drugo preduzeće. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige.izveštaj o zadržanom dobitku i izveštaj o promenama u finansijskom položaju.

Na pozajmljeni kapital plaća se kamata.predstavlja gubitak na težini robe zbog njenih svojstava. IZVJEŠĆE.označava ukupne državne obaveze prema njenim poveriocima JAVNI RADOVI .preduzetnik ili preduzeće koje ulaže u državne ili uslužne delatnosti. JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO . Član društva može biti svaka fizička ili pravna osoba.obrade.osoba koja preuzima obavezu da će poveriocu ispuniti obavezu.je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju određenih učinaka. KAMATA .INFORMACIONA TEHNOLOGIJA (IT) .je novac koji se ulaže u preduzetničke poduhvate i predstavlja vlasničku glavnicu. INVESTITOR . Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital.predstavlja cenu za upotrebu tuđih novčanih sredstava. KAPACITET .označava zajedničke poslovne poduhvate fizičkih ili pravnih osoba K Abeceda KALKULACIJA .je unošenje promena u proizvode i usluge. INTRANET. preduzeća i pojedinci. IZVOD.je trgovačko društvo u kojem se udružuju dve ili više osoba zbog trajnog obavljanja delatnosti pod zajedničkom firmom.predstavlja svaku isplatu novčanih sredstava IZDATNICA . Za pronalaženje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.LOKALNA MREŽA INVESTICIJA . Kapital pozajmljuju banke. INTERNET – označava javnu komunikacijsku mrežu za računare. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. Na internet se korisnici povezuju korišćenjem računara i modema te dolaze do potrebnih podataka i informacija.označava proces prikupljanja.čuvanja i prenos informacija putem računara.označava izgradnju objekata od društvenog interesa JAVNO PREDUZEĆE .označava dokumenent u kojem se navodi izlaz materjala iz skladišta. Kalkulacija u preduzetništvu predstavlja uslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odnosa. INOVACIJA . U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj samo se jednom evidentira.vrsta preduzeća koje osniva država u delatnostima koja su od opšteg javnog interesa. ISPLATA . . KAPITAL .ulaganje novčanih sredstava u novu imovinu preduzeća. J Abeceda JAMAC .predstavlja evidenciju poslovnih događaja. ako to ne učini dužnik JAVNI DUG . KNJIGA DEONICA . U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj dvostruko se evidentira na dva različita konta.je računski postupak za dobijanje cene nekog proizvoda ili usluge. JOINT VENTURE .predstavlja evidenciju deoničara i deonica u obliku knjige. a svaki član društva odgovara poveriocima neograničeno solidarno celom svojom imovinom. INFORMACIONA PISMENOST – označava pojam koji podrazumeva sposobnost i znanje za korišćenje informacione tehnologije.predstavlja pismenu informaciju o stanju računa kod banke ili zavoda za platni promet IZUM . KNJIGOVODSTVO . KALO .označava pismenu prezentaciju činjenica u svezi sa preduzetim aktivnostima.predstavlja novitet u tehnici. Investicije se dele na neto i bruto investicije.

je razlika između prodajne i nabavne cene. a najmanje jedna odgovora za obaveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditar). obaveza i kapitala.predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje LIKVIDNA SREDSTVA . Vlasništvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka. KRIZA . mišljenja i osećaja. KUPOVINA NAJMOM – označava način kupovine na obroke. MENEDŽMENT . Krizu karakteriše i velika inflacija. KONTO (račun).KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE .označava imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku LIKVIDNOST. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI . LICENCA . MATERJALNA ULAGANJA .predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja može dovesti do novog proizvoda ili usluge KREDIT . a pojedinačna društva su društva koncerna. znanja ili veština. L Abeceda LEASING . Menadžer vodi preduzetništvo/preduzeće u ime vlasnika prema postavljenom cilju. KONTROLA .podrazumeva drastičan pad proizvodnje i povećanja stepena zaposlenosti iznad 20%.znače primenu međunarodno usvojenih računovodstvenih načela u prezentovanju financijskih izveštaja s ciljem da se omogući što veća međunarodna komparabilnost preduzeća.označava ulaganja (investicije) u trajne oblike imovine.značava razmenu informacija. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine. Pretpostavlja se da ovisno i vladajuće društvo čine koncern.označava sistem postavljenih standarda i ciljeva za pračenje aktivnosti i učinaka prema postavljenim planskim zadacima i učincima. KUPAC .ako se vladajuće i jedno ili više zavisnih društava objedine jedinstvenim vođenjem od strane vladajućega društva ona čine koncern. informacija.označava profesionalnog rukovodioca u preduzetništvu. METODOLOGIJA – označava naučni postupak kojim se dolazi do potrebnih spoznaja.je fizička ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu. KOMANDITNO DRUŠTVO .predstavlja posuđivanje novčanih sredstava uz vraćanje glavnice i plaćanje kamate. MARŽA .je poslovni odnos davanja u najam određene stvari uz mogućnost otkupa stvari na kraju najma. MATERJAL .označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine. KREATIVNOST . KOMPJUTER – RAČUNAR KOMUNIKACIJA .predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji. MARKETING .označava dozvolu nosioca određenog prava industrijskog vlasništva nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi za iskorištavanje tog prava LICITACIJA . Najčešće se računa kao postotak od nabavne cene.označava proces maksimalnog iskorišćenja i upotrebe raspoloživih resursa. M Abeceda MENEDŽER .označava odnos između raspoloživih sredstava i pristiglih obaveza. KONCERN . podataka.je trgovačko društvo u koje se udružuju dve ili više osoba radi trajnog obavljanja delatnosti pod zajedničkom firmom od kojih najmanje jedna odgovara za obaveze društva solidarno i neograničeno celom svojom imovinom (komplementar).pojam koji označava ukupnu aktivnost prodavača prema kupcima. .označava sve predmete koji imaju određenu vrednost u proizvodnji ili potrošnji.

tekst. Programi u multimediji mogu biti i interaktivni što omogućava korisniku vlastito upravljanje kroz programe. NOVČANI TOK – označava protok uplata i isplata u preduzeću. OBRTNIK .označava novčanu protivvrednost za izvršeni rad ili korišćenu uslugu. NOMINALNA VREDNOST OBVEZNICA – označava vrednost na koju obveznica glasi.učinak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena.podrazumeva mesta gde se obavlja trgovina vrednosnim papirima preduzeća koje nemaju kotaciju svojih vrednosnih papira na berzi. NEFORMALNA TRŽIŠTA . N Abeceda NADZORNI ODBOR .nadzire vođenje poslova društva (deoničkog društva) . Teorije motivacije zasnivaju se na konceptu zadovoljenja ljudskih potreba jer one utiču na veći deo ljudske aktivnosti. MENICA . planiranja i izrade scenarija. na određeno vreme po viđenju. Normativ se izražava u novčanim ili naturalnim jedinicama. NOVČANA POLITIKA – označava način makroekonomske politike vlade koju sprovodi Srpska narodna banka. Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izveštaj o obavljenom nadzoru. MULTIMEDIJA – označava kombinaciju različitih medija kao što su slika. upravljen određenoj osobi i potpisan od izdavača da će određenoj osobi isplatiti određenu svotu novca na određeni datum. gde se proizvodnja obavlja na zanatski način.označava osobu koja je vlasnik obrta . NEMATERJALNA ULAGANJA . vrednosne papire i druge stvari. Multimedija se koristi u područjima učenja. blagajnu. grupne norme i organizacijske norme NORMATIV . (patenti.označava pojam koji proizlazi iz poriva.označava pravno organizovani oblik malog preduzetništva. NOVAC .predstavlja jednostavni prikaz određenog stvarnog sistem. MODEM . Rad se nagrađuje prema utrošenom vremenu.licence prava) NOMINALNA VREDNOST DEONICE – označava vrednost na koju deonica glasi. zvuk i video spotovi. NAGRAĐIVANJE .označava sistem za motiviranje rada kako bi se postigli veću učinci.označava uređaj za prenos podataka putem telefonskih veza MOTIVACIJA . O Abeceda OBIČAJNO PRAVO . Moć može biti formalna zasnovana na pravu organizacije ili neformalna zasnovana na sposobnostima ili ugledu neke osobe. istraživanja i zabave. na određeno vreme od dana izdavanja i na određeni dan.predstavlja robu univerzalne vrednosti. U preduzetništvu se modeli koriste za poslovne planove. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva.predstavlja vrednosni papir izdavača menice. Razlikuju se pojedinačne norme.označava ulaganje (investicije) u nematerjalne oblike imovine. MODEL . predviđanja. Misijom se definiraju područja interesa osnivača i preduzetnika poslovnih poduhvata.podrazumeva pravo koje proizlazi iz običaja a ne iz zakonskih propisa OBRT . Nominalna vrednost piše na deonicama.određuje koliko treba nečega utrošiti za određenu proizvodnju ili uslugu.oznaćava mogućnost pokretanja aktivnosti grupe ili tima. Multimedija koristi multimedijsku tehnologiju koja je obično upravljana računarm sa multimedijskim softver/programima. MOĆ . NORMA . prema ostvarenom učinku ili kombinovano NAKNADA . Nominalna vrednost piše na obveznici. ili primenom jednostavne tehnologije. Multimedijski programi mogu biti linearni koji znače samo gledanje i čitanje podataka i informacija. potrebe i težnje osoba. Menica se može izdati po viđenju.označava razlog postojanja firme.MISIJA .

ugovor o djelomičnom prenosu dobitka. kreativnost i brzina.označava skup veština koje su nužne za uspešno preduzetništvo . PREDUZETNIŠTVO . Osnovna sredstva su obično zgrade.označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Organizacijska struktura oblikuje se prema strategiji firme i sistemu upravljanja i rukovođenja.odnos dve ili više osoba koje učestvuju u preduzetništvu. ORTAKLUK . ORGANIZACIJSKA KULTURA . Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. OBVEZA .predstavlja svu imovinu koja je dužeg veka i nije finansijska.označava dužnički vrednosni papir kojim se izdavalac obavezuje da će isplatiti novčana sredstva označena u obveznici u određenom roku i uz određenu kamatu. ugovor o zakupu pogona.označava sistem veza i odnosa u organizaciji.predstavlja udruživanje dve ili više osoba za obavljanje poslova ORGANIZACIJA PREDUZETNIŠTVA – označava pravni oblik poslovanja preduzetništva. PREDUZETNIK . OBVEZNICA .je pismeno utvrđivanje ciljeva preduzeća. PLANIRANJE .predstavlja prikupljanje kapitala i njegovo korišćenje u procesu proizvodnje ili trgovine za stjecanje dobiti. Osnovnu glavnicu mogu menjati odlukom osnivači ili skupština društva. Trgovačka društva mogu biti društva kapitala i društva osoba. OSNOVNA GLAVNICA . vozila i nameštaj.predstavlja kodirane karakteristike nekog objekta PREDUZEĆE .označava pregled izvora sredstava iz kojih su finansirani pojedini oblici imovine. Tipovi poduzetničkih ugovora su: ugovor o vođenju poslova društva. odnosno. ODLUČIVANJE . Za velike sisteme UNIX i Windows NT.novčana sredstva firme koja služe za proizvodnju ili trgovinu.predstavlja iznos kapitala koji se unosi u preduzeće. PLATA . U Srbiji razlikujemo obrt. Poduzetnika karakteriše inovativnost.osnovni sistem programa za upravljanje računarom.OBRTNA SREDSTVA. PREDUZETNIČKA PRAKSA . Društva osoba su javno trgovačko društvo i komaditno društvo.predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvođenja u rad preduzeća. privatnom. ugovor o prepuštanju pogona. vještina i sposobnosti za uspješno vođenje poslova. najčešće trgovačko društvo. oprema.označava sistem vrednosti. obrtničko poslovanje i trgovačka društva (preduzeća).označava proces u kojem se ispituju moguća rešenja i donose odluke. Na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plate za svakog radnika. OSNOVNA SREDSTVA . Prema obliku vlasništva razlikujemo preduzeća u državnom (društvenom). PREDUZETNIČKI UGOVOR .označava odnose između trgovačkog društva i ugovornih strana kao i odnose između društva i članova drugog društva. kreativnost i sklonost poslovnom riziku. Karakteristike preduzetničke organizacije su inovativnost. ugovor o prenosu dobitka.osoba koja je spremna preuzeti rizik pokretanja poslovnih pothvata i osnivanja novog preduzetništva. PREDUZETNIČKA IDEJA . Društva kapitala su deoničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.oblik preduzetništva. OSNIVAČKA ULAGANJA . PREDUZETNIČKE VEŠTINE . zemljišta .je naknada za obavljeni rad. Kvalitetne odluke obično se donose uz pomoć informacione tehnologije (računara i programi za odlučivanje) OPERATIVNI SiSTEM .predstavlja ukupnost preduzetnikovih znanja.normi i običaja koji su spečifični za neku organizaciju ORGANIZACIJSKA STRUKTURA . PREDUZETNIČKA ORGANIZACIJA . zadružnom i mešovitom vlasništvu. koje posluje sa poduzetničkom filozofijom koju ostvaruje preduzetnik.označava zamisao o ponudi konkretnih materjalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti. PODATAK . Za personalne računare najpoznatiji operativni sistem je Wondows XP. ugovor o zajednici dobitka.je pravna osoba koja obavlja državnu delatnost radi sticanja dobiti. ORGANIZACIJA . P Abeceda PASIVA . Plata se isplaćuje mesečno kao akontacija godišnje naknade za rad. Isplaćuje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime preduzeća sklapa sa zaposlenikom.

prikazuje prihode i rashode na određeni dan RAČUNOVODSTVO . PREDUZETNIČKO DRUŠTVO . finansijsko računovodstvo i upravljačko računovodstvo.naknada posredniku za obavljenu uslugu u nekom poslu. POREZ .označava rukovodstvo u preduzetnički vođenom preduzeću sa preduzetnikom. porez u Srbiji iznosi 18%. POREZ NA DODATU VREDNOST – označava vrstu poreza koji se plaća na krajnju potrošnju. PREDUZETNIČKI PLAN .odnos ostvarene dobiti i uloženih sredstava. PRIVATIZACIJA . Porez na dohodak obrtnika iznosi 35%.označava početna načela kojim se iskazuju poslovni događaji utvrđeni računovodstvenom teorijom. tumači poslovne događaje i proizvodi računovodstve finansijske informacije. Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i troškova. Poduzetnici nastoje rizik minimizirati i ukalkulisati ga u troškove poslovanja. marketing metode.zajednički izraz za sva davanja državi. Računom se dokazuje izvršenje nekog posla.isprava koju ispostavlja prodavalac kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge. kreativnih i preduzetnih osoba koje žele započeti vlastito preduzetništvo. Preduzetnički plan sadrži proizvode ili usluge koji se prodaju. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE .predstavlja prenos vlasništva sa države na fizičke ili pravne osobe.je obavest kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po određenim cenama. PRODAJA . POTRAŽIVANJE .pregled poslovanja preduzeća koju obavljaju firme ovlašćene za reviziju.u preduzetništvu predstavlja mogućnost donošenja pogrešne odluke i gubitka imovine. POREZ NA NEKRETNINE – označava vrstu poreza na stare nekretnine koji u Srbiji iznosi 5%. sistem upravljanja i rukovođenja. organizaciju rada. PROIZVODNOST . U Srbiji porez na dobit iznosi 35%.označava funkciju u organizaciji ili preduzeću koja evidentira. POREZ NA DOHODAK – visina poreza na dohodak iznosi od 20 do 35%.predstavlja takvo društvo koje karakteriše veliki broj inovativnih. REVIZIJA . RAČUNOVODSTVENA NAČELA I PRINCIPI .označava izvršenje nekog posla u cilju izvršenja nekog cilja. R Abeceda RACIONALIZACIJA . PREDUZETNIČKI TIM . analizira. Računovodstvo se može podeliti na knjigovodstvo. RIZIK . RAČUN .skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.predstavlja detaljnu procenu i razradu preduzetničkog pothvata.označava razliku između uloženih sredstava i troškove poslovne delatnosti PROGRAM .odnos između proizvedene količine proizvoda i utrošenog rada. PONUDA . potrebne radnike.. .predstavljaju sistem i postupke koja je preduzetnik ili rukovodstvo usvojilo za sastavljanje finansijskih izveštaja RAD .označava menedžment koji je usmeren na razvojne strategije i uvođenje inovacija i promena u organizaciju. Porezima se zadovoljavaju rashodi države. POREZ NA DOBIT – označava porez na rad pravnih osoba. potrebna finansijska sredstva.predstavlja promenu vlasništva robe između prodavača i kupca PROFIT . RENTABILNOST .PREDUZETNIČKI MENEDŽMENT . RAČUN DOBITI I GUBITKA .je niz instrukcija za računar kako da izvrši određeni zadatak PROVIZIJA .označava međusobni odnos kupaca i prodavca u kojem prodavac traži podmirenje duga za prodane proizvode ili usluge. Obračunava se najčešće u ugovorenom postotku od vrednosti posla.

T Abeceda TAJNO DRUŠTVO .označava instrukcije i programe za rad računara.označava osobu koja obavlja rukovođenje i vođenje u preduzetništvu i preduzeću. STEČAJ . STIMULACIJA .označava posao koji se zaključuje sa ciljem korišćenja poverljivih informacija u cilju sticanja velikih dobitaka ŠTEDNJA . Š Abeceda ŠEF . i njihovi odnosi prema celini.označava finansijsku instituciju koja prikuplja sredstva građana ŠPEKULACIJA . RUKOVODILAC .označava cenu po kojoj se obavlja kupoprodaja deonica. S Abeceda SKUPŠTINA .nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrednost u preduzeće druge osobe (preduzetnika).predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima ili organizacijama SOFTWARE . Rukovođenjem se ostvaruju predviđeni ciljevi u određenom vremenskom periodu.rukovodilac ŠTEDIONICA .označava zbir metoda za sprovođenje strateških odluka. RUKOVOĐENJE . Najpoznatiji su MS WORD i WORDPERFECT . SISTEM .označava sve procedure i upute koje omogučuju ostvarenje nekog cilja. STRUKTURA (preduzeća) .ROBA .označava aktivnost planiranja i stručnog davanje instrukcija izvršiocima za izvršenje radnih zadataka. te na temelju toga uloga stiče pravo sudelovanja u dobiti i u gubitku preduzetnika.označava smetnje koje se pojavljuju u sistemu komuniciranja. TOK tečaj DEONICA .predstavlja u proizvodnji sve proizvode koji ne zadovoljavaju određene tehničke standarde ili kvalitet.skup delova od kojih se preduzeće sastoji.označava prekid rada dok se ne ispune određeni zahtevi osoba koje učestvuju u štrajku ŠUM (komunikacije) . Šum onemogućuje razumevanje upućene poruke primatelju ŠKART .označava svako čuvanje novca ili materijalnih dobara ŠTRAJK . TAKTIKA .označava sudsko proglašenje nemogućnosti podmirenja svojih obaveza pravne osobe.skup sistema koja određuju strukturu i poslovanje organizacije.plan razvojnih ciljeva i način njihovih ostvarenja. Statut trgovačkih društava donosi skupština trgovačkih društava. Strategijom se određuje dugoročni smer kretanja organizacije. STATUT .proizvod ljudskog rada namenjen prodaji.potsticaj za postizanje željenog cilja STRATEGIJA (preduzeća) . TEKST PROCESOR – označava programski paket za obradu tekstova na PC računar. U postupku stečaja određuje se rasprodaja imovine i sredstava kako bi se podmirila dugovanja poveriocima.

sastoji se od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom (ugovorom). Ugovor se sklapa na određeno ili neodređeno vreme.saglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa. Transnacionalna kompanija i multinacionalna kompanija obično se upotrebljavaju kao sinonimi. Tvrdi diskovi su kapaciteta od preko 180 GB. UPRAVLJANJE . UGOVOR .predstavlja prostor gde se nalaze ponuda i potražnja robe.označava pojam za preduzeća koje posluju u dve ili više zemalja a međusobno su povezana zajedničkim vlasništvom ili upravljanjem. organizacije. Ako se uprava sastoji od više osoba jedna se od njih mora imenovati za predsednika. Učinak može biti u obliku proizvoda ili usluga. brodom. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. UPLATA . Na svakom disku nalaze se glave za čitanje i pisanje.označava sva međusobno povezana tržišta finansijskog kapitala (novca i vrednosnih papira) TVRDI DISKI – označava spoljnu memoriju PC računara. Funkciju upravljanja u preduzeću vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. UPRAVA . putem ili avionom.nabavka robe ili usluga u inostranstvu. UVOZ . UPRAVNI ODBOR . U Abeceda UČINAK . Proces upravljanja sastoji se od planiranja.predstavlja sve prihode preduzeća. UGOVOR O DELU – označava ugovor kojim se izvođač obavezuje izvršiti određeni posao a naručitelj će izvršiti uplatu. TIM .organizacijska funkcija i proces. UGOVOR O NAJMU – označava ugovor kojim se najmodavac obavezuje najmoprimcu dati određeni prostor ili stvar na upotrebu uz plaćanje odgovarajuće najamnine.označava pisani poziv za ponudu za natečaj.predstavlja rezultat poslovanja preduzetništva-preduzeća. rukovođenja i kontrole.označava dokumenat za praćenje robe u prevozu železnicom.svaki dobitak novčanih sredstava. Trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe TRGOVINSKI BILANS – označava razliku između ukupnog izvoza i uvoza neke države.organ u kojem se nalaza vlasnici ili njihovi predstavnici i odlučuju o poslovnoj strategiji i ostvarenim rezultatima preduzeća.označava posrednika izneđu proizvodnje i potrošnje.predstavlja poslovni sistem podržan računarom za učinkovito upravljanje i rukovođenje u preduzeću ili organizaciji.rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja.primerak neke robe. U određenim slučajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavljačima.ime ili naziv pod kojim preduzetništvo posluje. TRŽIŠTE KAPITALA. TVRTKA ili FIRMA ili PREDUZEĆE.TENDER . UKUPNI PRIHOD . TRGOVAC . UGOVOR O RADU – označava ugovor o radnom odnosu u preduzeću koji se sklapa između poslodavca i posloprimca (radnika).grupa osoba koja zajednički radi na ostvarenju cilja TOVARNI LIST . V . Povoljna je trgovinska bilanca ako ukupan izvoz premašuje ukupan uvoz. Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. TRANSNACIONALNA KOMPANIJA . TRŽIŠTE . Tender kupci obično šalju svojim dobavljačima. UZORAK . TROŠAK . UPRAVLJAČKI INFORMACIJSKI SISTEM .

VANJSKA SPOLJNA TRGOVINA .označava iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obaveze ZAVRŠNI RAČUN .označava novčanu jedinicu neke zemlje. Najpoznatiji vrednosni papiri su deonice i obveznice. Z Abeceda ZAKUP . Ž ŽIRO-RAČUN . ZALIHE . Svaka se procena obavlja analitičkim metodama kojima se raščlanjuju radni zadaci na radnom mestu.označava visinu zadovoljavanja materjalnih i kulturnih potreba stanovništva. ZALOG – označava mogućnost da poverilac iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.označava mogućnost uticaja na druge ljude da izvršavaju zadatke vođe. VLASNIŠTVO .pismena isprava o posedovanju nekog prava. ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE – označava sporazum dvaju ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovačke zone.označava dokument da je neka obaveza plaćena. ZLATNI PADOBRANI – označava stavku u menedžerskim ugovorima koja im omogućava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menedžerski ugovor. U praksi se za vrednovanje koriste metode procene sa rangiranjem.pravo posedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima. klasifikacijom. VAUČER . ZANATLIJA .stručna osoba koja je kvalificirana i ovlašćena za vođenje zanatske radnje-obrta. bodovanja. VREDNOVANJE RADA . uporedbom zahteva. Najčešće se standard meri mogućnošću kupovine proizvoda i usluga prosečnom platom . ŽIVOTNI STANDARD .ugovor kojim jedna strana daje drugoj strani neku stvar na određeno vreme i uz određenu naknadu.konačni obračun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije. VREDNOSNI PAPIR .označava račun preko kojeg pravne osobe vrše plaćanja u zavodu za platni promet.podrazumeva trgovinu između dve zemlje. VIRMAN .Abeceda VALUTA . Vaučer se može koristiti umesto novca i sličan je čeku.označava nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši određenu novčanu transakciju. ZEMLJIŠNE KNJIGE – označavaju evidenciju u knjigama kod opštinskih sudova zemljišta i nekretnina.predstavljaju proizvedenu robu namenjenu prodaji. ZAJEDNIČKI PODUHVAT – označava ugovorno povezivanje dva ili više preduzetnika koji će zajednički izvršiti neki posao. VOĐENJE .označava postupak procene vrednosti poslova na radnom mestu. ZATEZNA KAMATA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->