Recursos literaris per escriptors.

Estructura interna de la narració
autor Administrator dimarts, 23 de gener de 2007

Estructura interna és la manera de distribuir els successos en una narració. En aquest sentit els relats solen presentar tres parts: plantejament, nus i desenllaç. - En el plantejament apareixen els elements i personatges fonamentals i se situen els fets en un lloc i en un temps determinats, és a dir, es presenten els fonaments del que serà la narració. - En el nus sorgeix i es desenvolupa el conflicte. És el moment de major interès, el moment de la intriga. - En el desenllaç es resol la intriga. Segons el final, l'estructura pot ser oberta o tancada. - En una narració d'estructura oberta (o final obert), l'acció s'interromp abans d'arribar al desenllaç; el lector no sap com acaba el relat i ha d'imaginar-se el final. - L'estructura tancada es dóna quan la narració té un final i no admet altra continuació. Segons l'ordre que es narren els fets pot parlar-se d'estructura lineal o estructura no lineal. - En l'estructura lineal els fets se succeïxen seguint un ordre cronològic. - En l'estructura no lineal es trenca l'ordre cronològic, especialment per a intercalar escenes del passat en el present (salts enrere, salts endavant, buits temporals).

http://www.e-scriptorium.eu/cat

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 June, 2009, 17:38