You are on page 1of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

HNG DN NHANH CU HNH SWITCH LIGHTSMART V2224G-OP

H Ni - 2012

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP Ni Dung

V13.01

I. Miu t chung v h thng .................................................................................................................... 3 1. 1 Miu t chung .................................................................................................................................... 3 1.2 Bng miu t thnh phn thit b ........................................................................................................ 4 2. c trng chnh ca thit b ................................................................................................................. 4 3. Cu trc cu lnh trn Switch .............................................................................................................. 6 II. Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G -OP............................................................... 7 1. Thng s log on vo h thng ......................................................................................................... 7 2. Hng dn cu hnh ............................................................................................................................. 8 2.1 Cu hnh cng ca Switch l 100Mbs ................................................................................................ 8 2.2 Gii hn a ch MAC hc trn cng Switch ..................................................................................... 8 2.3 Cu hnh Port Isolation ....................................................................................................................... 8 2.4 Cu hnh Vlan 802.1Q ........................................................................................................................ 8 2.5. Cu hnh Vlan 802.1ad Q in Q .......................................................................................................... 9 2.6. Cu hnh Port Mirroring ( Port dung quan trc lu lng cc port khc ) ................................... 9 2.7. Cu hnh Port Aggregation (LACP tnh hoc ng) ....................................................................... 10 2.8. Cu hnh Layer -2 Control ( Storm control ).................................................................................... 11 2.9. Cu hnh IGMP Snooping ............................................................................................................... 11 2.10. Cu hnh MVR .............................................................................................................................. 11 2.11 Cu hnh QoS ................................................................................................................................. 11 2.12 Cu hnh qun l a ch Inband hoc Outband ............................................................................. 12 2.13. Cu hnh nng cp Firmware .................................................................................................... 12 2.14 Cu hnh tnh nng PPPoE vi 7 tham s ...................................................................................... 14 2.15 Cu hnh dch v Triple play trn mng ca VNPT (dng Dot1Q) ............................................... 15 2.15.1 Thng tin Vlan v dch v ........................................................................................................... 15 2.15.2 Cu lnh cu hnh a dch v trn Switch Lightsmart V2224G -OP ........................................... 16 2.15.3 Show cu hnh ton b h thng ................................................................................................. 18 2.16 Cu hnh dch v Triple play trn mng ca VNPT (dng Dot1Q v QinQ ng thi) ................ 23 2.16.1 Thng tin Vlan v dch v ........................................................................................................... 23 2.16.2 Cu lnh cu hnh a dch v trn Switch Lightsmart V2224G -OP ........................................... 24 2.17 Cu lnh cu hnh IP Access List ................................................................................................... 26 2.18 Cu lnh lu v Xa cu hnh Switch v mc nh ........................................................................ 27 3. Cc kin ngh v lu khi cu hnh dch v trn Switch Lighsmart V2224G -OP ............................ 27

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 2 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

I. Miu t chung v h thng 1. 1 Miu t chung


Lightsmart V2224G-OP l switch Quang h tr SFP cm ri a dng cho cc thu bao FTTH. Lightsmart V2224G-OP h tr 24x 100/1000Mbs SFP. nng cp dung lng kt ni ti Upli nk, Lightsmart V2224G-OP h tr hai khe cm Slot m rng vi dung lng kt ni t 10/100/1000Mbs BaseX hay BaseT ln ti 10Gbs SFP. Lightsmart Switch V2224G-OP c thit k h Trunk Group tnh hoc t ng theo giao thc LACP linh hot trong vic m rng lu l ng bng thng. Switch Lightsmart p ng c tt c cc chc nng cho mt Switch Aggregation v Access nh: chc nng MVR, IP IGMP Snooping, QoS, Vlan Q in Q, LACP, port Sercurity, IP DHCP Snooping Lightsmart V2224G-OP h tr bo v ngun 1+1 cho ngun Xoay chiu AC hoc mt chiu DC. Hay cc nh cung cp dch v c th chn la cc loi Module ngun cung c p ng thi AC + DC.

Hnh 1: Thit b Switch Lightsmart V2224G-OP

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 3 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

1.2 Bng miu t thnh phn thit b


Tt 1 2 3 4 5 6 Tn chc nng Mt trn thit b Logo thit b v n h thng Cng Mgmt Adapter Shelf Cng Console Giao din FE/ GE Chc nng Bo v thit b Tn hang v n hin th trng thi cng Ethernet Qun l thit b qua cng Ethernet C nh Shelf vo Rack 19 hoc 23. Qun l thit b qua lnh Console Cc giao din FE hay GE kt ni ti CPE hay Uplink Hai khe m rng cho dung lng kt ni ti t 10/100/1000Mbs t 10Gbs hay G/EPON. Hai ngun bo v 1+1 LED hin th trng thi cc cng FE/ GE, ngun, run, Link/ative, qut.

Giao din Slot m rng

8 9

Hai giao din Ngun LED hin th

Bng 1: Miu t thnh phn ca thit b Lightsmart V2224G -OP

2. c trng chnh ca thit b


Giao din kt ni ti Downlink Giao din Downlink h tr ng thi 2 tc quang l 100Mbs hay 1000Mbs dng SFP port. Giao din Uplink Thit b h tr linh hot trong vic kt ni ti Uplink 100/1000Mbs baseX hay giao tip G hoc EPON. Ngoi ra, thit b h tr hai khe cm m rng cho kt ni ti Uplink vi tc t 2x 10/100/1000Mbs ln ti 2x 10Gbs. Kh nng bo mt Thit b Lightsmart V2224G -OP h tr cc tnh nng chng xm nhp h thng nh: port Security, HDCP snooping, Access list theo a ch MAC hay IP, ngn chn bn tin ARP

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 4 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

Lightsmart V2224G-OP h tr vic trn cc bn tin Broadcast, Multicast, DLF ngn chn vic tn cng SPI. Quality of Service (QoS)

Lightsmart V2224G-OP c thit k l mt Switch Aggregation h tr vic phn loi cc dch v v m bo bng thng cho tng loi ng dng trn nn ethern et nh: internet, thoi, video

Thit b h tr 4 Queue v hot ng theo SP, WRR hay DRR. Qun l thit b

Lightsmart V2224G-OP h tr vic qun l qua Console, a ch Outband hay qun l qua Inband SNMP

Thit b h tr v ic qun l v cu hnh qua Telnet, SSH, FTP, TFTP, Console Thit k thn thin

Lightsmart V2224G-OP c thit k vi giao din thn thin v n gin trong vic nhn bit cc cnh bo da trn cc n LED trn mt thit b. Cam kt cht lng

VFT l nh cung cp cc thit b vin thng hng u ca VNPT v Vit Nam trong nhiu nm qua, chng ti cm kt bo hnh cc sn phm LS -V2224G-OP ti thiu 1 nm.

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 5 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

3. Cu trc cu lnh trn Switch

Bng 2: Bng miu t cu trc cc ch lnh CLI trn Switch Ligtsmart V2224G-OP

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 6 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

II. Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP 1. Thng s log on vo h thng

Kt ni my tnh ti thit b thng qua dy Console c gi km theo thit b. Thng s cu hnh cho cng Console:

Hnh 4: Thng tin cu hnh cho cng Console Sau khi my tnh kt ni ti Switch thnh cng: Ngi qun tr s log on vo Swtich vi thng s Username v Pass nh sau: User: admin Pass: admin (hoc khng nh pass v g enter)

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 7 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

2. Hng dn cu hnh 2.1 Cu hnh cng ca Switch l 100Mbs


Switch Lightsmart V2224G-OP h tr 24 cng quang SFP. Cc cng h tr ng thi hai tc l 100Mbs BaseX hoc 1000Mbs BaseX. Tc mc nh ca cc cng l 1000Mbs BaseX. Nu ngi qun tr mun dng loi tc v module l 100Mbs BaseX th s phi cu hn h lnh nh sau :
V d vi port s 10 s dng tc 100Mbs BaseX Switch(bridge)# : port nego 10 off Switch(bridge)# : port speed 10 100 Switch(bridge)# : exit Switch(bridge)# : show port 10

2.2 Gii hn a ch MAC hc trn cng Switch


Dung lng a ch MAC hc c trn Switch Lightsmart V2224G -OP l 16K (1634 a ch MAC). Trong mt s ng dng cho bo mt h thng, switch h tr vic gii hn s a ch MAC hc c trn tng cng Switch.

V d vi vic gii hn a ch MAC hc c trn cng s 10 l 10 a ch:


SWITCH(bridge)# max-host 10 10 SWITCH(bridge)# show mac

2.3 Cu hnh Port Isolation

Tnh nng port Isolation dng tit kimVlan v bo mt h thng. D cc port trong cng mt VLAN n hng s khng giao ti p c vi nhau nu cng l ch Isolation (Port protect). Trong m hnh ng dng, ch port Uplink l ch Unprotect v cc port Downlink s ch Protect.

V d trn port 10:


SWITCH(bridge)# port protected 10 SWITCH(bridge)# exit

2.4 Cu hnh Vla n 802.1Q

Switch h tr l 4094 Vlan v Vlan ID chn t 2 -4094 trong c Vlan 1 mc nh l Vlan qun l .

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 8 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

V d : cu hnh cc Vlan 100, 200 trn h th ng vi port 23 ch Access (untag) v port 24 ch Trunk (Tagged).
SWITCH(bridge)# vlan creatt 100,200 SWITCH(bridge)# vlan add 100 23 untag SWITCH(bridge)# vlan add 100,200 24 tag

2.5. Cu hnh Vlan 802.1ad Q in Q

Switch h tr tnh nng Vlan double tag dng Q in Q nhm tng dung lng Vlan cho cc nh cung cp dch v. V d : cu hnh cc Vlan 100 trn h thng vi port 23 ch QinQ (untag) v port 24 ch Trunk (Tagged).

SWITCH(bridge)# vlan creat 100 SWITCH(bridge)# vlan dot1q-tunnel enable 23 SWITCH(bridge)# vlan add 100 23 untag SWITCH(bridge)# vlan add 100 24 tag SWITCH(bridge)# show vlan dot1q-tunnel

2.6. Cu hnh Port Mirroring ( Port dung quan trc lu lng cc port khc )

Switch h tr ch port Mirroring kim tra v gim st cc hng Tx, Rx ca mt hoc nhiu port khc ca Swtich. V d: cu hnh cc Vlan 100 trn h thng vi port 22 l port monitor v port c gim st l port 23.

SWITCH(bridge)# vlan creatt 100 SWITCH(bridge)# vlan add 10,100 22 tag SWITCH(bridge)# mirror monitor 22 SWITCH(bridge)# mirror enable SWITCH(bridge)# mirror add 23

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 9 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

2.7. Cu hnh Port Aggregation (LACP tnh hoc ng)

Tnh nng Port aggregation h tr gp nhiu ng vt l thnh mt ng Logical c dung lng truyn ti gp nhiu ln ng vt l ban u v ng thi h tr bo v.

V d vi cu hnh trn hai cng 9,10 v cng kt ni ti hai my o l cng 17.

LACP tnh (trunk group): SwichtA(bridge)#vlan creatt 100 SwichtA(bridge)#vlan add 100 17 untag SwichtA(bridge)#trunk 0 9,10 SwichtA(bridge)#trunk distmode 0 srcmac SwichtA(bridge)#vlan add 100 29 tag LACP ng: SwichtA(bridge)#vlan creatt 100 SwichtA(bridge)#vlan add 100 17 untag SwichtA(bridge)# lacp aggregator 0 SwichtA(bridge)# lacp port 9,10 SwichtA(bridge)# lac aggregator distmode 0 srcmac SwichtA(bridge)#vlan add 100 29 tag

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 10 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

2.8. Cu hnh Layer-2 Control ( Storm control )


Tnh nng Storm control trn switch dng gii hn lu lng Broadcast, muticast, unknow unicast trn cng Switch ngn chn vic tn cng DDoS.

V D: Lu lng Broadcast/ multicast qua cng 2 ch c gii hn l 2Mbs

2.9. Cu hnh IGMP Snooping


Tnh nng IP IGMP Snooping c h tr trn switch Lightsmart V2224G-OP dng cho dch v IPTV. Ch cng no gi bn tin IGMP joint ti mt a ch Multicast Group switch mi nh tuyn lu lng multicast ti nhng port .

V d: kch hot tnh nng IP IGMP Snooping trn cc cng 1 n 26 trn Switch. Swicht(config)#ip igmp snooping Swicht(config)#ip igmp snooping port 1-26 immediate-leave Swicht(config)#ip igmp snooping version 2

2.10. Cu hnh MVR


Tnh nng MVR trn Switch dng nhn bit bn tin IGM P joint trn cc Vlan VoD ri chuyn i Vlan Tag ca cc gi tin ny sang Vlan tag ca Vlan Multicast. T , Router s nhn c cc gi IGMP Joint nh tuyn lu lng multicast n cc port Switch. V d: cng 1 l Uplink kt ni ti Router ca MAN E, cng 20 kt ni ti cc CPE triple play. Nhm Multicast l 232.84.1.1 n 232.84.1.254. Vlan multicast l vlan 99. Vlan VoD l vlan 2404 SWITCH(config)#mvr SWITCH(config)#mvr port 20 type receiver SWITCH(config)# mvr port 1 type source SWITCH(config)# mvr vlan 99 group 232.84.1.1-232.84.1.254 SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 20 vlan 99 vlan 2404 SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 20 vlan 2404 vlan 2404 SWITCH(bridge)# ip unknown-multicast block

2.11 Cu hnh QoS


Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)
Page 11 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

Switch h tr tnh nng QoS phn loi cc loi lu lng Ethernet t a ra cc chnh sch i vi tng loi. Switch h tr hai loi Queue l Strict priority v WRR. Trong Strict priority s a ra chnh sch theo FIFO cn WRR s a ra chnh sch hng i i vi cc gi Ethernet cng loi. Mc nh tinh nng QoS c enable trn Swtich vi Queue mode l SP. thc hin vic QoS ny th cc port phi disable ch Flow Control trn cc port.

2.12 Cu hnh qun l a ch Inband hoc Outband

Thit b Switch Lightsmar t V2224G-OP h tr qun l qua cng Console, qua cng Ethernet Outband 10/100Mbs v qua a ch Inband.

V d: a ch Outband l 192.168.1.100/ 24 a ch Inband vi Vlan 1 l 192.168.2.100/ 24 a ch Outband l MGMT:


Switch1(config)#int mgmt Switch1(config-if)#no shutdown Switch1(config-if)#ip add 192.168.1.100/24 Switch1(config-if)#exit a ch Inband: V d l Vlan 1 Switch1(config)#interface 1 Switch1(config-if)#no shutdown Switch1(config-if)#ip add 192.168.2.100/24 Switch1(config-if)#exit Switch1(config)#show ip interface brief

2.13. Cu hnh n ng cp Firmware

Switch Lightsmart V2224G-OP h tr vic nng cp Firmware qua cc giao din l Console, qua cng Outband hay qua a ch Inband. Cch nng cp ph bin nht l qua a ch Outband hay Inband. Switch h tr hai OS (Firmware) trn Flash v ngi qun tr s cu hnh mc nh dng OS chnh trn h thng

V d: Nng cp FW qua cng Outband

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 12 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

V2224G-OP(config)# interface mgmt V2224G-OP(config-if)# no shutdown V2224G-OP(config-if)# ip address 192.168.1.100/24 V2224G-OP(config-if)# exit V2224G-OP# show Flash Area total used free

------------------------------------------------------------------OS1 OS2(default)(running) CONFIG 14680064 14680064 1048576 9110256 9110256 512000 5569808 5569808 536576 1.22 #0036 1.22 #0036

y, OS2 ang c s dng chy Switch Lightsmart V2224G-OP v ta s tin hnh Copy Firmware mi vo OS1 v s cho FW trn OS1 ny lm mc nh khi ng v chy trn Switch. V2224G-OP# copy tftp os download os1 To exit : press Ctrl+D -------------------------------------IP address or name of remote host (TFTP): 192.168.1.200 Download File Name : V2224G.1.22-0036.x V2224G-OP#default os os1 Now download NOS from 10.47.250.55 via tftp. Downloading NOS ....

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 13 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


Received 9110256 bytes. Erasing Flash.... (1/3) Programming NOS.. (2/3) Verifying NOS.... (3/3) NOS is successfully upgraded. V2224G-OP# show flash V2224G-OP#reload

V13.01

2.14 Cu hnh tnh nng PPPoE vi 7 tham s


tng kh nng bo mt cho cc thu bao Internet, tp on VNPT yu cu cc switch layer 2 h tr tnh nng PPPoE vi 7 tham s vi nh dng l : systemanme atm 0/0/0/%port :0.0. Cu hnh trn Switch : Kch hot tnh nng PPPoE snooping trn switch vi cu lnh sau : Switch(config)#pppoe snooping enable Switch(config)#pppoe snooping information format circuit-id user-defined "VPC.VYN.V11 atm 0/0/0/%port:0.0" Switch(config)#pppoe snooping information format remote-id user-defined "%sysname"

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 14 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

2.15 Cu hnh dch v Triple play trn mng ca VNPT (dng Dot1Q)

Hnh 5: Cu hnh mng cho dch v Triple play

2.15.1 Thng tin Vlan v dch v


Switch Lightsmart V2224G-OP kt ni trc tip ti mng MAN E cung cp dch v triple play cho cc u cui CPE Vlan cho dch v Internet vi m hnh 4 hoc 7 tham s: 1109

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 15 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

Vlan cho dch v Thoi vi cu kich hot x c thc a chi IP ng qua IP DHCP Option82: Vlan 400 Vlan cho dch v Multicast: Vlan 99 Vlan cho dch v VoD: Vlan 2404 Cng s 1 trn Switch l cng Uplink kt ni ti MAN E Cng s 18 trn Swtich l cng Downlink kt ni ti CPE triple play

2.15.2 Cu lnh cu hnh a dch v trn Switch Lightsmart V2224G -OP


Cu hnh Vlan trn Switch v add Vlan trn cng Switch: SWITCH(bridge)# vlan create 99,400,1109,2404 SWITCH(bridge)# vlan add 99,400,1109,2404 1 tag SWITCH(bridge)# vlan add 99,400,1109,2404 18 tag

Cu hnh PPPoE vi 7 tham s: (i vi 4 tham s th ch cn nh lnh SWITCH(config)# pppoe snooping enable ):


SWITCH(config)# pppoe snooping enable SWITCH(config)# pppoe snooping information format circuit-id user-defined "VPC.VYN.V11 atm

0/0/0/%port:0.0"
SWITCH(config)# pppoe snooping information format remote-id user-defined "%sysname"

Cu hnh tnh nng IP DHCP Option82 cho dch v thoi: Switch ca VFT h tr mi nh dng cho tnh nng Option82. Sau y l v d vi Option82 l nh dng c a VNPT l systemanme atm
0/0/0/%port :0.0.

SWITCH(config)# service dhcp SWITCH(config)# ip dhcp snooping SWITCH(config)# ip dhcp snooping vlan 400 SWITCH(config)# ip dhcp snooping trust 1 SWITCH(config)#ip dhcp option format circuit SWITCH(config)#attr 1 length-hidden variable value string %HOSTNAME SWITCH(config)# attr 2 length-hidden variable value string %BLANK Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)
Page 16 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP SWITCH(config)#attr 3 length-hidden variable value string atm SWITCH(config)# attr 4 length-hidden variable value string %BLANK SWITCH(config)#attr 5 length-hidden variable value string 0 SWITCH(config)# attr 6 length-hidden variable value string / SWITCH(config)# attr 7 length-hidden variable value string %FRAME SWITCH(config)# attr 8 length-hidden variable value string / SWITCH(config)# attr 9 length-hidden variable value string %SLOT SWITCH(config)# attr 10 length-hidden variable value string / SWITCH(config)# attr 11 length-hidden variable value string %PORT SWITCH(config)# attr 12 length-hidden variable value string :0.0 SWITCH(config)# ip dhcp option82 SWITCH(config-opt82)#trust default permit SWITCH(config-opt82)#trust port 18 all SWITCH(config-opt82)#policy replace SWITCH(config-opt82)#system-remote-id use-circuit-id SWITCH(config-opt82)#system-circuit-id 18 option format circuit
Cu hnh t nh nng IGMP Snooping, MVR v Vlan translation cho dch v IPTV:

V13.01

SWITCH(config)# ip igmp snooping SWITCH(config)# ip igmp snooping port 1-26 immediate-leave SWITCH(config)# ip igmp snooping version 2 SWITCH(config)#exit SWITCH#show ip igmp snooping SWITCH(config)# mvr (click enter kch hot tnh nng mvr) SWITCH(config)# mvr port 5,17-18 type receiver (Port kt ni ti Downlink l cc CPE) SWITCH(config)# mvr port 1 type source (Port kt ni ti UpLink)

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 17 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

SWITCH(config)# mvr vlan 99 group 232.84.1.1-232.84.1.254 (map Vlan ca VoD sang Vlan ca
Multicast) SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 18 vlan 99 vlan 2404 (map Vlan multicast sang Vlan ca VoD) SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 18 vlan 400 vlan 400 SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 18 vlan 1109 vlan 1109 SWITCH(bridge)# vlan translation outbound 18 vlan 2404 vlan 2404 SWITCH(bridge)#exit SWITCH#show vlan translation outbout

2.15.3 Show cu hnh ton b h thng


VPC.VYN.V11# show runn ! hostname VPC.VYN.V11 ! syslog output info local volatile syslog output info local non-volatile ! pppoe snooping enable pppoe snooping information format circuit-id user-defined "VPC.VYN.V11 atm 0/0/0/%port:0.0" pppoe snooping information format remote-id user-defined "%sysname" ip unknown-multicast block ! service dhcp ! bridge vlan create 99-100,400,448,1000,1109,2404,2500,3996,4000 !

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 18 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


vlan add default 2-3,6-8,11-16,19,21-22,25-43 untagged vlan add br99 1,4-5,17-18,20,24 tagged vlan add br100 9,17 tagged vlan add br400 1,4,18,24 tagged vlan add br448 1,5 tagged vlan add br448 10 untagged vlan add br1000 24 tagged vlan add br1109 1,17-18,23-24 tagged vlan add br2404 1,4,17-18,20,24 tagged vlan add br2404 5 untagged vlan add br2500 1,23-24 tagged vlan add br3996 1,17 tagged ! vlan pvid 1-4,6-9,11-17,19-43 1 vlan pvid 5 2404 vlan pvid 10 448 vlan pvid 18 99 ! vlan translation outbound 18 vlan 99 vlan 2404 vlan translation outbound 18 vlan 400 vlan 400 vlan translation outbound 18 vlan 1109 vlan 1109 vlan translation outbound 18 vlan 2404 vlan 2404 port speed 4-5,10,17-18,20,23-24 100 port nego 4-5,10,17-18,20,23-24 off ! mirror monitor 4 mirror add 1 egress

V13.01

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 19 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


mirror enable ! ! interface lo no shutdown ! interface mgmt no shutdown ip_forwarding disable ip address 192.168.1.100/24 ! interface default no shutdown ! interface br400 no shutdown ! interface br1000 no shutdown ip address 100.10.10.1/24 ! interface br3996 no shutdown ip address 10.11.4.45/8 ! interface br4000 no shutdown

V13.01

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 20 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


ip address 2.2.2.1/8 ! ip route 10.11.100.0/24 10.11.4.1 ! ip igmp snooping ip igmp snooping port 1-26 immediate-leave ip igmp snooping version 2 ! mvr mvr port 5,17-18 type receiver mvr port 1 type source mvr vlan 99 group any ! oam efm enable 20 ! ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 400 ip dhcp snooping trust 1 ! ip dhcp option82 trust default permit trust port 18 all policy replace system-remote-id use-circuit-id system-circuit-id 18 option format circuit-hcm ! ip dhcp option format circuit

V13.01

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 21 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


attr 1 length-hidden variable value string %HOSTNAME attr 2 length-hidden variable value string %BLANK attr 3 length-hidden variable value string atm attr 4 length-hidden variable value string %BLANK attr 5 length-hidden variable value string 0 attr 6 length-hidden variable value string / attr 7 length-hidden variable value string %FRAME attr 8 length-hidden variable value string / attr 9 length-hidden variable value string %SLOT attr 10 length-hidden variable value string / attr 11 length-hidden variable value string %PORT attr 12 length-hidden variable value string :0.0 ! end

V13.01

VPC.VYN.V11#

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 22 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

2.16 Cu hnh dch v Triple play trn mng ca VNPT (dng Dot1Q v QinQ ng thi )

2.16.1 Thng tin Vlan v dch v


Cng 1 : Tc 1Gbs kt n i n MAN-E Cng 2 : Tc 100Mbs cung cp dch v FTTH kt ni n CPE Cc VLAN s dng : o VLAN 99 : cung cp Multicast MyTV (igmp v2) o VLAN 1100 : cung cp VOD (igmp v2) o VLAN 2999 : cung cp kt ni internet vi giao thc PPPoE Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)
Page 23 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP

V13.01

o VLAN 4010 : Q-in-Q cung c p dch v VoIP (SVLAN 4010, CVLAN 4010). Dch v VoIP s dng DHCP option82

2.16.2 Cu lnh cu hnh a dch v trn Switch Lightsmart V2224G -OP


Cc lnh cu hnh trn SW :
Switch> enable Switch# config term Switch(config)# hostname Test Test(config)#service dhcp Test(config)#pppoe snooping enable Test(config)#bridge Test (bridge)# port nego 2 off Test (bridge)#port speed 2 100 Test (bridge)# vlan creat 99,1100,2999,4010 Test (bridge)# vlan dot1q-tunnel enable 2 Test (bridge)#vlan add 99 1 tag Test (bridge)#vlan add 1100 1 tag Test (bridge)#vlan add 2999 1 tag Test (bridge)#vlan add 4010 1 tag Test (bridge)#vlan add 99 2 untag Test (bridge)#vlan add 1100 2 untag Test (bridge)#vlan add 2999 2 untag Test (bridge)#vlan add 4010 2 untag Test (bridge)#vlan pvid 4010 2 Test (bridge)# vlan translation outbound 2 vlan 99 vlan 1100 Test (bridge)# vlan translation outbound 2 vlan 1100 vlan 1100 Test (bridge)# vlan translation outbound 2 vlan 2999 vlan 2999 Test (bridge)# vlan translation inbound 2 vlan 1100 vlan 1100

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 24 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


Test (bridge)# vlan translation inbound 2 vlan 2999 vlan 2999 Test (bridge)#exit Test (config)# ip igmp snooping Test (config)# ip igmp snooping port 1-26 immediate-leave Test (config)# ip igmp snooping version 2 Test (config)#ip dhcp snooping Test (config)#ip dhcp snooping vlan 4010 Test (config)#ip dhcp snooping trust 1 Test (config)#ip dhcp option format circuit Test (formart-circuit)# attr 1 length-hidden variable value string %HOSTNAME Test (formart-circuit)# attr 2 length-hidden variable value string %BLANK Test (formart-circuit)# attr 3 length-hidden variable value string eth Test (formart-circuit)# attr 4 length-hidden variable value string %BLANK Test (formart-circuit)# attr 5 length-hidden variable value string 0 Test (formart-circuit)# attr 6 length-hidden variable value string / Test (formart-circuit)# attr 7 length-hidden variable value string %FRAME Test (formart-circuit)# attr 8 length-hidden variable value string / Test (formart-circuit)# attr 9 length-hidden variable value string %SLOT Test (formart-circuit)# attr 10 length-hidden variable value string / Test (formart-circuit)# attr 11 length-hidden variable value string %PORT Test (formart-circuit)# attr 12 length-hidden variable value string : Test (formart-circuit)# attr 13 length-hidden variable value string %IN_VID Test (formart-circuit)# attr 14 length-hidden variable value string . Test (formart-circuit)# attr 15 length-hidden variable value string %VID Test (formart-circuit)#exit Test (config)# ip dhcp option82 Test (option82)#trust default permit

V13.01

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 25 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


Test (option82)# trust port 2 all Test (option82)# policy replace Test (option82)# system-remote-id use-circuit-id Test (option82)# system-circuit-id 2 option format circuit Test (option82)# exit Test (config)#mvr Test (config)#mvr port 2 type receiver Test (config)#mvr port 1 type source Test (config)#mvr vlan 99 group 232.84.1.1-232.84.1.254 Test (config)#write memory

V13.01

2.17 Cu l nh cu hnh IP Access List

V d trn tt c cng Switch s chn tt c cc gi IP m c a ch ch l 192.168.1.4. Vic thc hin IP ACL trn switch Lightsmart V2224G-OP c thc hin thng qua lnh Flow v lnh Policy. Lnh Flow dng phn loi gi tin m s p dng ACL. Lnh Policy dng p dng chnh sch s thc hin vi nhng gi tin ny l loi b, cho phptrn cc giao din cng Switch hay cc Vlan.

SWITCH(config)# flow src_deny creat SWITCH(config-flow[src_deny])# ip 192.168.1.4 any SWITCH(config-flow[src_deny])# app SWITCH(config)# policy src_deny creat SWITCH(config-policy[src_deny])# include-flow src_deny SWITCH(config-policy[src_deny])# interface-binding port ingress any

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 26 of 27

Hng dn nhanh cu hnh switch Lightsmart V2224G-OP


SWITCH(config-policy[src_deny])# action match deny SWITCH(config-policy[src_deny])# apply

V13.01

2.18 Cu lnh lu v Xa cu hnh Switch v mc nh


Cu lnh dng lu cu hnh s c h tr tt c cc mode lnh: SWITCH# write memory Cu lnh dng a cu hnh v mc nh ca nh sn xut c h tr mode Globe SWITCH# resote layer2-default SWITCH# reload

3. Cc kin ngh v lu khi cu hnh dch v trn Switch Lighsmart V2224G-OP


S dng IP IGMP V2 trn cng ca mng MAN E ni ti Switch Lightsmart V2224G-OP. Lightsmart V2224G-OP cha hon ton tng thch v IP IGMP V3 nn cng ty VFT kin ngh khch hng s dng IP IGMP V2 . Cng ty VFT s gi bn Firmware m IP IGMP V3 hon ton tng thch trn mng MAN E trong thi gian sm nht cho qu khch hng. S dng tnh nng Port Protect trn cc cng Downlink trn Switch V2224G -OP m bo tnh bo mt v phn tch lu lng gia cc khch h ng. i vi tnh nng IP DHCP Snooping, Switch Lightsmart V2224G -OP kch hot sn tnh nng Option82. Do , trong bn tin Bootp t cc DHCP client s cng thm Option8 2 mc nh ca Switch. Khi p dng tnh nng IP DHCP Snooping cho dch v MyTV, c th mt s DHCP server ny khng hiu bn tin Bootp ny nn khng cung cp a ch IP cho Set Top Box . Chc nng Port Mirror cha cho php nhn thy bn tin SIP. Cng ty VFT ca m kt sa li ny trong bn Firmware tip theo v s gi cho qu khch hng ngay sau khi hon thin v o kim ti nh my.

Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT -Fujitsu (VFT)

Page 27 of 27