Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF Arahan : Jawab semua soalan di helaian yang disediakan.

Allah s.w.t Tuhan Pencipta, pemilik dan pentadbir seluruh alam. 1. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Uluhiyyah B. Rububiyyah C. Rabbaniyyah D. Syumuliyyah 2. Perkara berikut adalah benar mengenai akal kecuali A. Bersifat sementara B. Mudah berubah-ubah C. Dimiliki oleh semua makhluk D. Terdedah kepada salah dan silap 3. Wahyu diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui I. di sebalik tabir II. mimpi yang benar III. perantaraan wali Allah IV. perantaraan malaikat Jibril A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV 4. Berikut adalah tanggungjawab yang perlu dilakukan sesama insan kecuali A. Sentiasa hormat menghomati tanpa mengira bangsa B. Membantu golongan yang memerlukan pertolongan C. Memelihara urusan yang berkaitan dengan rumah tangga jiran D. Menjalinkan hubungan kemasyarakatan dengan orang Islam dan bukan Islam

Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW, perawinya thiqah, adil, dhabit dan tidak mempunyai kecacatan. 5. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A. Hadis dhaif B. Hadis sahih C. Hadis hasan D. Hadis maudhuk

1

II. Alam ghaib B. Allah SWT C. Matlamat pengaruh asing D. Masyarakat D. Sentiasa berkeluh kesah dengan ketentuan Allah SWT Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran Melakukan sesuatu dengan ikhlas untuk memperolehi ganjaran daripada Allah SWT Berakhlak buruk. IV. Keterangan di atas merujuk kepada A. Diri sendiri 10. A. Kesan pengaruh asing B. 8. Bentuk-bentuk pengaruh asing 7. Wahyu merujuk kepada A. Pernyataan manakah yang menunjukkan ciri-ciri orang beragama I. C. Alam barzakh D. Pernyataan di atas adalah tanggungjawab manusia terhadap A. Alam rahim C. Keluarga B. suka menimbulkan kekacauan dan bermatlamatkan kehidupan di dunia I dan IV I dan III II dan III II dan IV Alam ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membina tamadun. B. Pernyataan di atas merujuk kepada A. al-Quran dan al-hadith 2 . D.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 • • • Taksub dengan bangsa dan darjat Memuja manusia secara berlebihan Memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama 6. Alam musyahadah • • • • Mematuhi perintah dan larangan Allah SWT Sentiasa berdoa dan mengingati Allah Vertawakal kepada Allah Redha dan sabar dengan ketentuan Allah 9. III. Ciri-ciri pengaruh asing C.

Mudghah 13. Pilih padanan yang salah Alam Ghaib A Tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera Alam Musyahadah Dapat ditanggapi oleh pancaindera 3 . Nabi Nuh a. Nabi Adam a.s B. Maha Adil B. Nabi Daud a. keupayaan Rasul berfikir C. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab suci yang lain D. kalam Allah SWT kepada Nabi dan Rasul 11. agama yang mengatur hidup manusia D.s D. Maha Pengasih D.s 15.s 14. Nabi Ismail a. Maha Penyayang Nutfah h Alaqah X Pembentukan tulang dan daging Ruh ditiupkan 12. Mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan untuk manusia C. Allah SWT memiiki nama-nama indah dan mulia serta memiliki sifat-sifat yang sempurna.s Nabi Musa a.s C.w Nabi Isa a.s X Nabi Ibrahim a. Akal B. kecuali A. Maha Benar C. Merupakan rahmat kepada manusia sebagai pegangan hidup Rasul Ulul Azmi Nabi Muhammad s. berikut merujuk kepada nama-nama Allah yang indah. Nyatakan proses kejadian bertanda X A.a. Merujuk kepada gambarajah di atas X ialah A. Qalbun D. Banyak berlaku perubahan dan pemalsuan B. Janin C. Penurunan al-Quran mempunyai keistimewaannya kecuali A.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 B.

Nama-nama lain bagi al-quran ialah I. Mengambil rasuah untuk kepentingan diri 20. D. Mengabaikan solat kerana sibuk bekerja D. C. Menyampaikan khabar gembira sahaja. IV. Mentafsir dan memri idea kearah kebenaran 19.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 B C D Akal tidak mampu memikirkan zat Allah SWT Boleh dimanfaatkan untuk membina tamadun Kenikmatan bersifat kekal Dapat ditanggapi oleh pancaindera Tujuannya adalah untuk menguji keimanan manusia Kenikmatannya bersifat sementara 16. IV. III. Menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenar Menyeru kepada kebaikan dan membaiki akhlak manusia Menyampaikan segala perintah dan larangan Allah kepada manusia I. III dan IV 17. Pilih pernyataan yang benar mengenai ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam 4 . Memelihara dan memulihara alam D. D. Melakukan solat fardhu dan sunat C. II dan IV I. II. Cara bersyukur dengan menggunakan akal ialah A. Mengamalkan riba dalam perniagaan C. II. B. II dan III I. Mentafsir al-Quran sesuka hati B. Antara berikut yang manakah peranan Rasul? I. Ajaran sesat bercanggah dengan ajaran wahyu kerana A. III dan IV II. C. A. A. Melazimi berzikir dan berwirid B. B. III. Al-lisan Al-kalam Al-furqan Al-taubah I dan II I dan III II dan III III dan IV 18.

III dan IV II. II dan III I. II dan IV 5 . Menyakini kekuasaan Tuhan Taksub kepada bangsa dan darjat Memuja manusia secara berlebihan Pengasingan agama daripada kehidupan I. D. II. III.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 I. A. II dan IV I. IV. C. B.

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 NAMA: KELAS: HELAIAN JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA MARKAH KERTAS 1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B KERTAS 2 JUMLAH 20 20 100 140 BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR Jawab semua soalan di ruangan yang disediakan 6 .

Untuk Kegunaan Pemeriksa 21. Tandakan ( ü ) pada pernyataan yang BETUL. 1 24.t 1 22.w.w. 1 23. Tandakan ( Î ) pada pernyataan yang SALAH.w. Lengkapkan pernyataan berikut :- Untuk Kegunaan Pemeriksa 7 . 25 1 1 26 Menolak hadis juga bermaksud menolak al-Quran Wahyu al-Quran boleh berubah sesuai dengan peredaran zaman 27 1 1 28 Nutfah akan bertukar membentuk al-Mudghah Rasulullah bersifat maksum Soalan 29 hingga soalan 32.t melalui perbuatan. Naluri manusia yang mengakui adanya Allah s.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. 1 Untuk kegunaan Pemeriksa Soalan 25 – 28. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat Allah s.w.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 Soalan 21 hingga 24 Nyatakan istilah bagi perkara berikut.t Fahaman yang mementingkan keduniaan dan kebendaan semata-mata Pengabdian kepada Allah s.w.t Ilham daripada Allah s.

Pernyataan 8 Jawapan .w. Allah s.Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 29 ________________ ialah sebarang ajaran atau amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam ______________ialah naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah.t menganugerahkan __________ kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul Wahyu pertama diturunkan di _______________ ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan baginda berdakwah selama 23 tahun 1 30 1 31 1 32 1 Soalan 33 hingga 36 Tuliskan istilah berikut yang sesuai dengan pernyataan di bawah pada ruangan jawapan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa Sekularisme Materialisme Liberalisme Komunisme 33 Fahaman yang menjadikan faktor pengeluaran dan barangan pengguna milik negara Fahaman yang mahukan demokrasi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi dan sosial Fahaman yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini 1 34 1 35 1 36 1 Soalan 37 hingga 40 Suaikan pernyataan berikut dengan jawapan yang benar.

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4 2012 Al-Kizbu Fatanah Al-Kitmanu Siddiq Amanah Benar Khianat Menyembunyikan Bodoh Mendustakan Menyampaikan Bijaksana SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB Disediakan oleh.. (En. Mustapha Awang) KP Tasawwur Islam Diluluskan oleh. ………………………………… (Tuan Haji Shoed Mansor) GKMP Kemanusiaan 9 . (Cik Sakinah Saad) Guru Tasawwur Islam T4 Disemak dan Disahkan oleh. ………………………………….. ……………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.