You are on page 1of 3

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

Soalan satu mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan yang berikutnya. 1. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah a) i. Nyatakan pengertian Uluhiyyah ii. Nyatakan dua konsep Uluhiyyah iii. Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dan tauhid Uluhiyyah. (2m) (4m) (4m)

b) Islam menggalakkan umatNya menjadi masyarakat yang bertamadun i. Huraikan peranan Islam supaya penganutnya menjadi masyarakat yang bertamadun (6m) ii. Senaraikan empat ciri pelajar yang berpegang teguh dengan ajaran Islam (4m) 2. (a) Wahyu diperlukan walaupun manusia dikurniakan akal yang sempurna. iBerikan pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah. iiTerangkan keperluan wahyu kepada manusia. (b) Islam membahagikan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. iNyatakan maksud kedua-dua ilmu tersebut (c) Akal adalah nikmat kurniaan Allah kepada manusia. iNyatakan amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak iiiNyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal. (d) Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW

(3m) (3m)

(4m)

(2m) (4m) (4m)

3. (a) Al-Quran ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW iBerikan maksud al-Quran iiJelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat (b) Hadis terbahagi kepada hadis sahih dan hadis dhaif. iBerikan maksud kedua-dua hadis tersebut. iiNyatakan perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. (c) Jelaskan kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam

(2m) (4m)

(4m) (6m) (4m)

4. (a) Dunia masa kini semakin dipengaruhi oleh fahaman-fahaman yang boleh merosakkan pemikiran. iNyatakan keburukan sekularisme. iiNyatakan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam

(4m) (6m)

(b) Media massa meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat. iHuraikan pernyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. (4m) (c) Berikan pengertian ajaran sesat 1 (2m)

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

(d) Senaraikan ciri-ciri ajaran sesat

(4m)

5. (a) Rasul Ulul-Azmi adalah Rasul yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi iSenaraikan nama-nama Rasul Ulul-Azmi iiBerikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu. (b) Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul (c) Alam terbahagi kepada dua, alam nyata dan alam ghaib. iNyatakan maksud alam nyata dan alam ghaib ii Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah iiiNyatakan alam ghaib yang akan dilalui oleh manusia 6. (a) Jelaskan maksud agama samawi / langit dan agama budaya serta contohnya sekali (b) Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya

(2m) (2m) (4m)

(4m) (6m) (2m) (4m) (4m)

(c) Aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam banyak berlaku di kalangan remaja Islam masa kini. iBagaimanakah cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam. (2m) ii Terangkan langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti tersebut dari terus berlaku. (4m) (d) Sekolah anda akan mengadakan malam kebudayaan Islam. iSarankan aktiviti yang dapat mengisi program pada malam tersebut. (4m) ii Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning (2m) 7. (a) iii iii Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid? (2m) Jelaskan ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid (4m) Nyatakan aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid. (4m) (8m) (2m)

(b) Jelaskan sifat wajib dan mustahil bagi rasul (c) Nyatakan maksud mukjizat

SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB

Disediakan oleh, .. 2

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tasawwur Islam Tingkatan 4

2012

(Cik Sakinah Saad) Guru Tasawwur Islam T4 Disemak dan Disahkan oleh, .. (En. Mustapha Awang) KP Tasawwur Islam Diluluskan oleh, (Tuan Haji Shoed Mansor) GKMP Kemanusiaan