You are on page 1of 4

Bng phn cng chuyn mn

Trng THPT Kim Thnh II


T : Vn

Nm hc 2010- 2011

I. Thi lng mn:


Hc k I (Tng s tit)
Khi 10 : 9 lp x 4 = 36 tit
Khi 11 : 10 lp x 5 = 50 tit
Khi 12 : 10 lp x 4 = 40 tit
Tng :
= 126

Hc k II( Tng s tit)


Khi 10 : 9 lp x 4 = 36 tit
Khi 11 : 10 lp x 4 = 40 tit
Khi 12 : 10 lp x 4 = 40 tit
Tng :
= 116

Ghi ch
T chn c nm
T chn c nm
T chn c nm

II. Phn cng c th:


S
H v tn
TT
1
V Khc Sng
2
Nguyn Th Thu Hoi

Cc lp ging dy
2 tit 12D
Ngh ch

K II
2 tit 12D
12E, 12G, 10D

Dng Th Dinh

2 tit 12D, 12C, 12K

2 tit 12D, 12C, 12K

Nguyn Th Hng

12A,12M, 10E, 10D,12C

12A,12M, 10E

9
10

Hong Th Vinh
Nguyn Th Mt

12B, 12H, 11G , 12D,


12E, 12K
12I, 11C, 11E, 12G
Ngh ch
11H,11K, 10A, 10B,
10G
11I,11M, 10K,10C
11B,11D, 10H, 11A, 10I

12B, 12H, 11G

6
7
8

Nguyn Th Thy
Dng
Hong Th H
Nguyn Th Thu Trang
Nguyn Th H

K I

12I, 11C, 11E


11A, 10C, 10G, 10I
11H,11K, 10A, 10B,
11I,11M, 10K
11B,11D, 10H

Cng tc kim nhim Tng s tit


Ghi ch
K I
K II
Hiu trng
2
2
T trng, ch nhim
19
10D
T ph, ch nhim 12D 14
14
Ngh ch n 20/
10
Ch nhim 12M
24(n
16
Dy thay Hoi 10D,
20/10)
thay D Vinh 12C
Ch nhim 11G, t
30( n 16
Dy thay Hoi 12E,
trng
20/10)
DVinh 12D, 12K
Ch nhim 11C
22
16
Dy thay Hoi 12G
16
22
16
Dy thay Trang 10G
Ch nhim 11M

22
23

16
12

Kim Thnh ngy 5 thng 8 nm 2010


T trng

Nguyn Th Thu Hoi

Dy thay Trang 10C


Dy thay Trang
11A,10I

S GIO DC V O TO HI DNG
TRNG THPT KIM THNH

thi li mn Ng Vn
Khi 11 ( thi gian 90 pht )

Cu1 (4 im)
Chp li theo tr nh bn dch th bi th Chiu ti ( M ) ca H Ch Minh
Cu2 (6 im)
Phn tch v p ti hoa ngh s ca hnh tng nhn vt Hun cao trong tc phm Ch ngi t t
(Nguyn Tun)

S GIO DC V O TO HI DNG
TRNG THPT KIM THNH

thi li mn Ng Vn
Khi 11 ( thi gian 90 pht )

Cu1 (4 im)
Chp li theo tr nh bn dch th bi th Chiu ti ( M ) ca H Ch Minh
Cu2 (6 im)
Phn tch v p ti hoa ngh s ca hnh tng nhn vt Hun cao trong tc phm Ch ngi t t
(Nguyn Tun)
S GIO DC V O TO HI DNG
TRNG THPT KIM THNH

thi li mn Ng Vn
Khi 10 ( thi gian 90 pht )

Cu1 (4 im)
Th no l php ip, php i ? Cho 1 v d v php ip, 1 v d v php i .
Cu2 (6 im)
Phn tch nhng cu th sau trong on trch Trao duyn ( Truyn Kiu Nguyn Du) :
Khi tnh ru lc tn canh
Git mnh mnh li thng mnh xt xa.
Khi sao phong gm r l
Gi sao tan tc nh hoa gia ng.
Mt sao dy gi dn sng,
Thn sao bm chn ong chng by thn !
Mc ngi ma S my Tn
Nhng mnh no bit c xun l g .


Ht