You are on page 1of 4

1 Pendahuluan Perlembagaan merupakan satu dokumen yang menggariskan undang-undangtertinggi Negara dan prinsipprinsip perjalanan pemerintahan sesebuah Negara.

Perlembagaan melambangkan kewujudan demokrasi berparlimen di Malaysia yangmember jaminan kepada pemerintah dan juga kepada rakyat sama ada perlindungan,kedudukan, hak dan sebagainya.perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kinidikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 131 Perkara yangmenyentuh pelbagai aspek mengenai sistem pemerintahan. Kedudukan istimewa orangMelayu, agama, bangsa, kebebasan asasi dan sebagainya. Perlembagaan juga telahmenggariskan tentang kuasa Persekutuan, negeri dan kuasa bersama. Oleh keranaPerlembagaan sumber undang-undang Negara, maka semua pihakperlu akur kepadaundang- undang Perlembagaan memandangkan kandungan Perlembagaan adalahdibuat secara demokrasi yang telah mewakili kehendak dan persetujuan semua pihak. 2 Ap a itu p erlembagaan Perlembagaan adalah sekumpulan undang-undang dasar, yang menjadi garispanduan bagi pemerintahan sesebuah Negara. Dari undang-undang dasar ini, lahirlahsemua undang-undang yang diperkenalkan di Negara ini. Dalam perlembagaantermaktub peraturan yang menentukan struktur kerajaan dan kuasanya, sistemkehakiman, hak asasi , kebebasan beragama, soal bahasa, hak kerakyatan, dan pilihanraya. Jelaslah bahawa Perlembangan merupakan satu dokumen unggul yang amatmempengaruhi segala aspek perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, keagamaan,dan kebudayaan.Perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan Perlembagaan Tanah Melayu yangtelah digubal oleh Suruhanjaya Perlembagaan yang dipengerusikan Lord Reid dariUnited Kindom. Ahli-ahli Suruhanjaya ini terdiri daripada pakar-pakar perlembagaandari Australia, India dan Pakistan. Wakil-wakil Raja-raja Melayu dan parti-parti politikseperti UMNO, MCA, dan MIC juga menyertai suruhanjaya ini. Perlembagaan Malaysiatelah mula dikuatkuasakan bermula pada 16 September 1963 dan kandungannyadisesuaikan dengan keadaan tempatan. Perlembagaan kita adalah jenis bertulis. Ada juga Negara seperti England yang mempunyai perlembagaan yang tidak bertulis 3 Konse p Perlembagaan Merupakan sumber undang-undangtertinggi sesebuahUntuk menyelaraskanpemerintahans e s e b u a h Neara. Berperanan sebagai garispanduan pembentukanundang-undang sama ada diihak emerintah atau rakat. Bermatlamat untukmemberikan jaminan danperlindungan kepadar a k a t . Perlembangan Persekutuan mengandungi 131perkara yang menyentuh pelbagai aspekpemerintahan seperti kebebasan asasi, YDPA,keistimewaan raja-raja ,Melayu dan hak orang bukanmelayu, soal bahasa Melayu, agama, kehakiman,k e w a r a n e a r a a n , k e h a k i m a n d a n s e b a a i n a .

4 Kontrak Sosial Seawal termeterainya kontrak ini di awal pembinaan negara, hal ini dipandang relevankerana masyarakat bukan bumiputera masih baru di tanah ini. Namun setelah masaselama 50 tahun berlalu, generasi terkemudian, masyarakat yang lahir daripada benihpenduduk bukan bumiputera tadi sudah merasakan bahawa mereka juga rakyatMalaysia yang perlu mendapat kesaksamaan hak dalam menongkah arus kehidupan dibumi tercinta ini. Isu ini sememangnya antara isu yang boleh membawa negara ke arahkemusnahan sekiranya tidak difahami secara teliti terutamanya oleh generasi mudadewasa ini. Perlembagan Persekutuan Malaysia pada hari ini merupakan hasil dari kontrak Sosialyang telah dipersetujui antara etnik dalam proses pembentukan Negara semasa;(a) Bantahan orang melayu terhadap rancangan Malayan Union melahirkanPerlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948(b) Pemuafakatan pelbagai etnik di wakili oleh Parti Perikatan, cadangan NGOs danRaja-Raja Melayu-Perlembagan Persekutuan Tanah Melayu 1957(c) Pemuafakatan antara etnik merangkumi Sabah dan Sarawak dalam PenubuhanMalaysiaPerlembagan Persekutuan Malaysia 16 September 1963Semasa proses pembentukan Perlembagaan Perseketuan terdapat beberapa kaedahyang di praktikan antara etnikkonsep win-win solution/situationpersefahaman, tolenrasi,berkongsi kuasa.sedia berkorbanContoh; Orang melayu sanggup memberikan kerakyatan manakala bukan melayusanggup menerima hakikat kedudukan istimewa orang melayu. Hasilnya prinsip jussoli diterima dan 800,00 etnik cina diterima menjadi warganegara.

Kontrak Sosialikutan oleh pemimpin pada masa kini. Bagi saya kontrakhanyak mementingkan keadaan dan keperluan kaum itu sendiri.kontrak sosial ini dan terus mengikutinya.dan tamil di sekolah.n boleh diamalkan secara bebasBumiputera Sabahdan Perlembagaan dari segi sejarahnya adalahagamaIslam dan lain-lain lagi.al ini, walaupun Perlembagaan memperuntukkanBahasa Mealyu sebagai bahasa rasmi negaraini adalah untuk melahirkan satu bentukana yang digariskan dalam Perlembagaan,A dan Raja/ Yang Dipertua Negeri.l ini walaupun baginda mempunyai bidang kuasaini dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa olehgaan Persekutuan bukan saja peruntukan kuasasi( Bahagian 2, Perkara 5-13) dan hakini secara tidak langsung akan membentukagian kuasa dan dapat mengelakkan daripadahal ini , Pemerintah ada had perkara yang boleha perkaragaan sesungguhnya telah menjadi undang-adi rujukan utama dalamndang Persekutuan dan Negeri.apa-apa masalah dalam pembuatan undang-gara adalah berdasrkan perlembagaanaan sememangnya berperanan penting dalamkan haal tuju pentadbiran negaraPerlembagaan itu sendiri adalh asas kepadatukan demokrasi di Malaysia.itu, pembentukan Perlembagaan akanalkan identiti sesebuah negara bangsa Malaysiak sistem pentadbiran dangaan yang berfungsi sebagi alat penyelesaielesai masalah yang sesugguhnya telah berjayaemendangkan terdapat sekatan-sekatan dalamgara Malaysia walaupun mereka diberi kebebasanetapi kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabilag difikirlkan perlu untukdan sukar untuk dibuat pindaan melainkan ada peruntukankuasa membuat undangundang terhadap perkara yanghal ini mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir Union diperkenalkan dan mendapat tentangan orang Melayujian Persekutuan telah dibuat antara raja-raja Melayu dan pemimpinaan baru bagi Tanah Melayu telah diperkenalkanpilihan raya, parti perikatan menang majoriti undian dan telah menjadiaya Reid berjaya menerima 131 cadangan daripada

penduduk Tanahbagaan bagi persekutuan Tanah Melayu telah dibentukgaan tersebut dipinda berdasarkan laporan suruhanjayaAkta Malaysia yang memasukkan sabah, sarawak dan Singapura sertadan 2 buah Negeri Selat .Ciri-ciri utamaMelaka malahan British juga telah mengiktiraf semula ketuananSabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia.

17 p. PEMBENTUKAN PERLEMBAGAAN