You are on page 1of 4

S GD T NAM NH TRNG THPT XUN TRNG

THI 8 TUN HC K II HA HC 11

Nm hc 2012 2013 (Lp 11A7 11A13) Thi gian lm bi: 45 pht (khng k thi gian pht )

M : 432 PHN 1: TRC NGHIM ( 3 im): (Cho Br=80, C=12, H=1, O=16) Cu 1: nhn bit 2 kh khng mu: propan, propilen ngi ta dng thuc th l: A. dd Br2 B. dd KMnO4 C. dd AgNO3/NH3 D. A hoc B u c Cu 2: Cng thc chung dy ng ng ankan l A. CnH2n+2 (n2) B. CnH2n (n2) C. CnH2n+2 (n1) D. CnH2n (n2) Cu 3: Cho cc cht: 2-metylpropan; 2,2-imetylpropan; propan; etan. S cht tc dng vi Cl2 (1:1) to ra sn phm th monoclo duy nht l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 4: Cho 3,36 lt hn hp etan v etilen (ktc) i chm qua dung dch brom d. Sau phn ng thy khi lng bnh brom tng thm 2,8 gam. S mol ca etan v etilen trong hn hp ln lt l: A. 0,05 v 0,1 B. 0,1 v 0,05 C. 0,12 v 0,03 D. 0,03 v 0,12 Cu 5: t chy hon ton mt hidrocacbon X thu c 0,3 mol H2O v 0,2 mol CO2. CTPT ca X l A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10 Cu 6: Cho cc cht: CHCH (1), CH2=CH2 (2), CH3-CH2-CH3 (3), CH2=CH-CH=CH2 (4). Dy cht u lm mt mu dung dch brom l A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3), (4) Cu 7: Hidrocacbon no sau y trng thi lng iu kin thng: A. CH4 B. C2H4 C. C4H10 D. C5H12 Cu 8: Qui tc cng Mac-cop-nhi-cop p dng cho trng hp no sau y? A. Cng Br2 vo but-2-en B. Cng HBr vo propen C. Cng HBr vo etan D. Cng H2 vo propen Cu 9: Dn 2,8g mt anken qua bnh ng dung dch brom thy c 16g brom phn ng. Anken l A. C3H6 B. C2H6 C. C2H4 D. C4H8 Cu 10: Cho axetilen tc dng hon ton vi nc c xc tc thch hp thu c sn phm l A. C2H5OH B. CH3CHO C. C2H2(OH)2 D. C2H4(OH)2 Cu 11: Cho 0,1 mol mt ankin qua dung dch brom d. Khi lng brom tham gia phn ng l A. 8g B. 16g C. 32g D. 4g Cu 12: S ng phn cu to ankin ca C4H6 l A. 4 B. 5 C. 2 D.3 PHN 2: T LUN Cu 1 (3 im): Hon thnh cc phng trnh phn ng theo dy bin ho sau ( ghi r iu kin phn ng nu c - cc cht vit dng cng thc cu to thu gn) polietilen (5)
(1) (2)

CaC2

C2H2

C2H4
(6)

(3)

C2H6

(4)

C2H5Cl

C2H5OH Cu 2 (3 im): Cho 6,72 lt (ktc) hn hp kh X gm: metan v mt anken A. Cho X qua dung dch brom d thy thot ra 2,24 lt kh (ktc). Mt khc, t chy hon ton X thu c 39,6 gam CO2 a. Vit phng trnh phn ng xy ra b. Xc nh CTPT, vit CTCT c th c v gi tn anken. c. Xc nh CTCT ng ca A bit A tc dng vi HBr to ra 1 sn phm duy nht. Vit phng trnh phn ng xy ra. Cu 3 (1 im): un nng butan (khng c khng kh, xc tc thch hp) thu c 35 mol hn hp A gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8(ch xy ra phn ng crackinh v hidro ha butan) v mt phn butan cha phn ng. Cho A qua bnh nc brom d thy cn li 20 mol kh. Tnh hiu sut ca phn ng to hn hp A.

S GD T NAM NH TRNG THPT XUN TRNG

THI 8 TUN HC K II HA HC 11

Nm hc 2012 2013 (Lp 11A7 11A13) Thi gian lm bi: 45 pht (khng k thi gian pht )

M : 543 PHN 1: TRC NGHIM ( 3 im): (Cho Br=80, C=12, H=1, O=16) Cu 1: Cht no sau y thuc dy ng ng ankan? A. C4H4 B. C4H8 C. C4H6 D. C4H10 Cu 2: Cho 0,2 mol etilen tc dng va vi dung dch brom, khi lng brom phn ng l: A. 16 gam B. 32 gam C. 64 gam D. 8 gam Cu 3: Dy cc cht lm nht mu (mt mu) dd KMnO4 nhit thng l A. etan, eten B. etan, propen C. eten, propilen D. propan, buta-1,3-ien Cu 4: Cho cc cht: axetilen, propin, but-1-en, propan. C bao nhiu cht tc dng vi dd AgNO3/NH3 to kt ta: A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Cu 5: Mt ankin c t khi so vi hidro l 27. Ankin c CTPT l: A. C3H4 B. C5H8 C. C4H6 D. C4H8 Cu 6: Cho 4 cht: metan, etan, propan, butan. S cht to c sn phm th monoclo duy nht l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 7: Hidrocacbon no sau y trng thi kh iu kin thng: A. C5H10 B. C6H14 C. C4H10 D. C5H12 Cu 8: Cht no tc dng vi HBr cho 1 sn phm duy nht A. but-2-en B. but-1-en C. propen D. etan Cu 9: Cho 4g hn hp gm 2 olefin k tip nhau trong dy ng ng qua dd Br2 d thy c 20g brom phn ng. Hai olefin l A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H8 C. C5H10, C6H12 D. C2H6, C4H8 Cu 10: Cho CH3-CH(CH3)-CH3 tc dng vi Cl2 (as, 1:1) to ra sn phm chnh l: A. 1-clo-2-metylpropan B. 3- clo-2-metylpropan C. 2-clopentan D. 2-clo-2-metylpropan Cu 11: Nhn bit buta-1,3-ien v but-1-in ngi ta s dng A. dd Br2 B. dd KMnO4 C. phenolphtalein D. dd AgNO3/NH3 Cu 12: t chy hon ton mt hidrocacbon thu c 4,4 gam CO2 v 3,6 gam H2O. Hidrocacbon l A. C2H6 B. C3H8 C. CH4 D. C4H10 PHN 2: T LUN Cu 1 (3 im): Hon thnh cc phng trnh phn ng theo dy bin ho sau ( ghi r iu kin phn ng nu c - cc cht vit dng cng thc cu to thu gn) polietilen (5)
(1) (2)

CaC2

C2H2

C2H4
(6)

(3)

C2H6

(4)

C2H5Cl

C2H5OH Cu 2 (3 im): Cho 6,72 lt (ktc) hn hp kh X gm: metan v mt anken A. Cho X qua dung dch brom d thy thot ra 2,24 lt kh (ktc). Mt khc, t chy hon ton X thu c 39,6 gam CO2 a. Vit phng trnh phn ng xy ra b. Xc nh CTPT, vit CTCT c th c v gi tn anken. c. Xc nh CTCT ng ca A bit A tc dng vi HBr to ra 1 sn phm duy nht. Vit phng trnh phn ng xy ra. Cu 3 (1 im): un nng butan (khng c khng kh, xc tc thch hp) thu c 35 mol hn hp A gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8(ch xy ra phn ng crackinh v hidro ha butan) v mt phn butan cha phn ng. Cho A qua bnh nc brom d thy cn li 20 mol kh. Tnh hiu sut ca phn ng to hn hp A.

S GD T NAM NH TRNG THPT XUN TRNG

THI 8 TUN HC K II HA HC 11

Nm hc 2012 2013 (Lp 11A7 11A13) Thi gian lm bi: 45 pht (khng k thi gian pht )

M : 654 PHN 1: TRC NGHIM ( 3 im): (Cho Br=80, C=12, H=1, O=16) Cu 1: Hidrocacbon no sau y l anken? A. C3H6 B. C4H6 C. C5H12 D. C2H6 Cu 2: t chy hon ton mt hidrocacbon X thu c 13,2 gam CO2 v 7,2 gam H2O. CTPT ca X l A. CH4 B. C3H8 C. C2H6 D. C4H10 Cu 3: Dn hn hp kh A gm propan v propilen qua dung dch (dd) brom d, hin tng quan st c l A. Mu ca dd nht dn, khng c kh thot ra B. Mu ca dd nht dn v c kh thot ra C. Mu ca dd mt hn, khng c kh thot ra D. Mu ca dd khng i Cu 4: Qui tc cng Mac-cop-nhi-cop p dng cho trng hp no sau y? A. cng HBr vo but -1-en B. Cng brom vo eten C. Cng HBr vo but-2-en D. C A, B, C Cu 5: Cho cc dy ng ng sau: ankan (1), anken (2), ankaien (3), ankin (4). Dy ng ng lm mt mu dd thuc tm l A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (4) C. (2), (3), (4) D. (1), (3), (4) Cu 6: Cho 0,1 mol eten qua dd brom d thy bnh brom tng ln a gam. a l: A. 16 gam B. 1,6 gam C. 2,8 gam D. 4,2 gam Cu 7: nhn bit 2 kh khng mu: propan, propin ngi ta dng thuc th: A. dd KMnO4 B. dd Br2 C. dd AgNO3/NH3 D. A, B, C u ng Cu 8: Benzen c to thnh bi phn ng: A. axetilen + H2O B. Etilen + H2O C. ime ha axetilen D. trime ha axetilen Cu 9: Cho hn hp gm 2 ankan k tip nhau trong dy ng ng c t khi i vi hidro l 25,5. Hai ankan l: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C3H6, C4H8 + 0 Cu 10: Sn phm chnh ca phn ng cng nc vi propen (H , t ) l A. CH3-CH2-CH2-OH B. CH3-CH2-OH C. CH3-CH(OH)-CH3 D. CH2(OH)-CH(OH)-CH3 Cu 11: Cho 8,96 lt hn hp gm etan v propen qua dung dch KMnO4 d thy thot ra 2,24 lt kh, phn trm th tch ca etan v propen trong hn hp ln lt l (cc kh o ktc): A. 25% v 75% B. 75% v 25% C. 20% v 80% D. 80% v 20% Cu 12: Khi cho isopentan tc dng vi Cl2 (as, 1:1) th thu c bao nhiu sn phm monoclo? A. 4 B. 5 C. 2 D.3 PHN 2: T LUN Cu 1 (3 im): Hon thnh cc phng trnh phn ng theo dy bin ho sau ( ghi r iu kin phn ng nu c - cc cht vit dng cng thc cu to thu gn) polietilen (5)
(1) (2)

CaC2

C2H2

C2H4
(6)

(3)

C2H6

(4)

C2H5Cl

C2H5OH Cu 2 (3 im): Cho 6,72 lt (ktc) hn hp kh X gm: metan v mt anken A. Cho X qua dung dch brom d thy thot ra 2,24 lt kh (ktc). Mt khc, t chy hon ton X thu c 39,6 gam CO2 a. Vit phng trnh phn ng xy ra b. Xc nh CTPT, vit CTCT c th c v gi tn anken. c. Xc nh CTCT ng ca A bit A tc dng vi HBr to ra 1 sn phm duy nht. Vit phng trnh phn ng xy ra. Cu 3 (1 im): un nng butan (khng c khng kh, xc tc thch hp) thu c 35 mol hn hp A gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8(ch xy ra phn ng crackinh v hidro ha butan) v mt phn butan cha phn ng. Cho A qua bnh nc brom d thy cn li 20 mol kh. Tnh hiu sut ca phn ng to hn hp A.

S GD T NAM NH TRNG THPT XUN TRNG

THI 8 TUN HC K II HA HC 11

Nm hc 2012 2013 (Lp 11A7 11A13) Thi gian lm bi: 45 pht (khng k thi gian pht )

M : 765 PHN 1: TRC NGHIM ( 3 im): (Cho Br=80, C=12, H=1, O=16) Cu 1: nhn bit 2 kh khng mu: propin, propilen ngi ta dng thuc th l: A. dd Br2 B. dd KMnO4 C. dd AgNO3/NH3 D. A hoc B u c Cu 2: t chy hon ton 1 mol hidrocacbon X thu c 2 mol CO2. CTPT ca X l A. CH4 B. C2H4 C. C3H8 D. C4H8 Cu 3: Cho cc cht: 2-metylpropan; isopentan; propan; etan. S cht tc dng vi Cl2 (1:1) to ra sn phm th monoclo duy nht l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 4: Cho 8,96 lt hn hp etan v etilen (ktc) i chm qua dung dch brom d. Sau phn ng thy khi lng bnh brom tng thm 2,8 gam. S mol ca etan v etilen trong hn hp ln lt l: A. 0,1 v 0,3 B. 0,3 v 0,1 C. 0,2 v 0,2 D. 0,15 v 0,25 Cu 5: Cng thc chung dy ng ng anken l A. CnH2n+2 (n2) B. CnH2n (n2) C. CnH2n (n3) D. CnH2n-2 (n3) Cu 6: Dn 4,2g mt anken qua bnh ng dung dch brom thy c 16g brom phn ng. Anken l A. C3H6 B. C3H8 C. C2H4 D. C4H8 Cu 7: C bao nhiu ankan l cht kh iu kin thng? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Cu 8: Cho 0,15 mol mt ankin qua dung dch brom d. Khi lng brom tham gia phn ng l A. 24g B. 16g C. 32g D. 48g Cu 9: Cho cc cht: CHCH (1), CH2=CH2 (2), CH3-CH2-CH3 (3), CH3-CH2-CH2-CH3 (4), CH3-CH=CH2(5). Dy cht u lm mt mu dung dch brom l A. (1), (2), (3) B. (3), (4) C. (1), (2), (5) D. (1), (2), (3), (4) Cu 10: C2H4(OH)2 (etylen glicol) c to thnh t phn ng: A. C2H2 + H2OB. C2H4 + dd KMnO4 C. C2H6 + H2OD. C2H4 + NaOH Cu 11: Qui tc cng Mac-cop-nhi-cop p dng cho trng hp no sau y? A. Cng Br2 vo but-2-en B. Cng HBr vo propan C. Cng H2O vo propen D. Cng H2 vo propen Cu 12: Cho cc cht: axetilen, propin, but-1-in, propan, propen. C bao nhiu cht tc dng vi dd AgNO3/NH3 to kt ta: A. 4 B. 5 C. 2 D.3 PHN 2: T LUN Cu 1 (3 im): Hon thnh cc phng trnh phn ng theo dy bin ho sau ( ghi r iu kin phn ng nu c - cc cht vit dng cng thc cu to thu gn) polietilen (5)
(1) (2)

CaC2

C2H2

C2H4
(6)

(3)

C2H6

(4)

C2H5Cl

C2H5OH Cu 2 (3 im): Cho 6,72 lt (ktc) hn hp kh X gm: metan v mt anken A. Cho X qua dung dch brom d thy thot ra 2,24 lt kh (ktc). Mt khc, t chy hon ton X thu c 39,6 gam CO2 a. Vit phng trnh phn ng xy ra b. Xc nh CTPT, vit CTCT c th c v gi tn anken. c. Xc nh CTCT ng ca A bit A tc dng vi HBr to ra 1 sn phm duy nht. Vit phng trnh phn ng xy ra. Cu 3 (1 im): un nng butan (khng c khng kh, xc tc thch hp) thu c 35 mol hn hp A gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 (ch xy ra phn ng crackinh v hidro ha butan) v mt phn butan cha phn ng. Cho A qua bnh nc brom d thy cn li 20 mol kh. Tnh hiu sut ca phn ng to hn hp A.