You are on page 1of 2

Conto Paguneman

A B A A B A A B A A B A B A A B A B A B A B A : Neng bade mulih ayeuna? : muhun bu, aya kaperyogian abdi teh : mangga atuh bu, abdi wangsul ti payun : mah, abdi mios heula! : sok jang, kade ati-ati di jalan : ari mamah bade angkat tabuh sabaraha? : Ibu, punten bade ngabantun LKS. Kamari abdi ngempelkeun : oh mangga neng, candak we sadayana : muhun bu. Mangga bu, permios : Bu, bade ngagaleuh naon geuning angkat ka AP? : bade meser kaperyogian sadiidnten we neng : ieu the tuang putra? : muhun, ieu the pun anak. Dupi caroge the kawitna ti mana? : pun lanceuk mah ti Bandung : dupi tuang ibu the damel dimana jang? : pun biang mah didamel di Rumah Sakit. : pami tuang rama? : pun bapa mah ngawulang di SD : saurna tuang eyang tos pupus? : muhun, pun aki mah tos ngantunkeun : kadangu teu ibu nyarios naoan? : henteu kakuping bu.. : kumaha damang jang?

B A B A B A B A B A mah. A B A B

: pangestu, pa.. : manawi kagungan buku Sejarah bu? : numawi, teu gaduh abdi teh : tadi sumping tabuh sabaraha ka sakola? : abdi the dongkap tabuh 7 : saurna kamari mah teu damang nya? : muhun puguh, kamari mah abdi the udur : sindang heula atuh ka rorompok! : nu palih mana kitu bumi teh? : ti bumina Pa Soni kantun mengkol ka palih kiwa rorompok abdi : tuang pa! : oh mangga, tos neda abdi mah tadi : katingali teu jang? : teu katingal pa.